Rapport 3. kvartal evry.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 3. kvartal 2012. evry.com"

Transkript

1 Rapport 3. kvartal 2012 evry.com

2 Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundenes virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokale leveransemodeller og internasjonal slagkraft. EVRY har om lag ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner. EVRY ASA er notert på Oslo Børs under tickeren EVRY med hovedkontor i Oslo og med betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet. EVRY er et resultat av en fusjon mellom Norges to ledende IT-selskaper EDB Business Partner og ErgoGroup i Selskapet byttet navn fra EDB ErgoGroup ASA til EVRY ASA 23. april 2012.

3 Viktige hendelser 3. kvartal 2012 Driftsinntekter på NOK mill (2.913 mill i 3. kvartal 2011) Fortsatt god vekst i Sverige, 6 % organisk vekst EBITA NOK 184 mill (proforma NOK 199 mill i 3. kvartal 2011 før pensjonseffekt) Operasjonell kontantstrøm på NOK 171 mill (272 mill i 3. kvartal 2011) Nøkkeltall NOK millioner 3. kv kv. 2011* * 2011** Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og engangsposter (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før avskrivninger av immaterielle eiendeler og engangsposter (EBITA) EBITA % 6,4 % 7,8 % 5,1 % 5,9 % 6,1 % Driftsresultat før engangsposter (EBIT) Engangsposter Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt Operasjonell kontantstrøm før restrukturering Operasjonelle investeringer*** Fortjeneste per aksje før engangsposter (NOK) 0,27 0,38 0,49 0,75 1,13 Fortjeneste per aksje (NOK) 0,27 0,22 0,59 0,59 0,86 Antall ansatte**** * Proforma tall for sammenlignbar periode tallene er inkl pensjonseffekt på NOK 28 mill i 3. kvartal og NOK 84 mill per ** Proforma tall regnskapsåret 2011 *** Inkl investeringer i egenutviklet software **** Faktisk rapporterte tall

4 4 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Sammendrag 3. kvartal 2012 I mars 2012 gjennomførte konsernet skifte av sin merkevare og endret navn til EVRY. Morselskapet EDB ErgoGroup ASA endret navn til EVRY ASA på generalforsamlingen den 23. april Med organisk vekst menes følgende: endring i omsetning korrigert for kjøp og salg av virksomhet, og korrigert for endringer i valuta. Konsernet hadde i 3. kvartal 2012 driftsinntekter på mill som tilsvarte en organisk omsetningsnedgang på 0,6 % sammenlignet med 3. kvartal Konsernets virksomhet i Sverige hadde en organisk vekst på 6 % mens virksomheten i Norge hadde en omsetningsnedgang på 3 %. I 3. kvartal 2012 hadde segmentet Consulting en organisk vekst på 5 %, mens segmentene Solutions og IT Operations rapporterte en omsetningsnedgang på henholdsvis 2 % og 3 %. Konsernets ordrereserve utgjorde NOK 15,0 mrd per 30. september 2012 som var en nedgang på NOK 0,3 mrd fra 30. juni Konsernets driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler og før engangsposter (EBITA) var i 3. kvartal 2012 NOK 184 mill mot proforma NOK 227 mill i 3. kvartal Regnskapet for 3. kvartal 2011 inneholdt en positiv pensjonseffekt knyttet til estimatavvik på NOK 28 mill. Det er ingen slike effekter i EBITA-marginen var 6,4 % i 3. kvartal 2012 mot 7,8 % i tilsvarende kvartal året før. Justert for pensjonseffekten var EBITA marginen på 6,8 % i 3. kvartal Segmentet Consulting hadde i 3. kvartal 2012 en resultatfremgang på NOK 2 mill sammenlignet med 3. kvartal Det var 1 arbeidsdag mer i juli og 2 arbeidsdager mindre i september, både i Norge og Sverige, i 3. kvartal 2012 sammenlignet med 3. kvartal Dette utgjør, justert for ferieuttak i juli, i størrelseorden NOK 18 mill i negativ resultateffekt. Segmentet Solutions hadde en resultatnedgang på NOK 9 mill sammenlignet med 3. kvartal I 3. kvartal i 2011 ga salg av valgløsninger NOK 23 mill. i positiv EBITA effekt. IT Operations hadde en resultatnedgang på NOK 7 mill. Avskrivninger utgjorde NOK 109 mill i 3. kvartal 2012 som var NOK 5 mill lavere enn 3. kvartal Av dette utgjorde avskrivninger av egenutviklet software NOK 9 mill sammenlignet med NOK 11 mill i 3. kvartal Amortisering av andre immaterielle eiendeler utgjorde NOK 13 mill i 3. kvartal 2012 mot NOK 18 mill i 3. kvartal Investeringer i operasjonelle driftsmidler var totalt NOK 126 mill i 3. kvartal 2012, mot NOK 117 mill i 3. kvartal Investeringer i egenutviklet software utgjorde NOK 22 mill i 3. kvartal 2012 mot NOK 9 mill i 3. kvartal Driftsresultat før engangsposter (EBIT) var NOK 171 mill i 3. kvartal 2012 sammenlignet med proforma NOK 209 mill i 3. kvartal 2011, inklusive den positive pensjonseffekten på NOK 28 mill. Det er i 3. kvartal 2012 ikke bokført noen engangseffekter. I 3. kvartal 2011 ble det bokført engangsposter på til sammen NOK 47 mill, hvorav NOK 18 mill var relatert til restruktureringstiltak. I tillegg ble det foretatt en nedskrivning av goodwill knyttet til salget av det ukrainske selskapet Miratech på NOK 29 mill. Netto finanskostnader var NOK 43 mill i 3. kvartal 2012 sammenlignet med NOK 68 mill i 3. kvartal Netto rentekostnader utgjorde NOK 50 mill i 3. kvartal 2012 som er på samme nivå som i 3. kvartal Bokførte valutaeffekter var i 3. kvartal 2012 en netto inntekt på NOK 7 mill sammenlignet med netto negativ valutaeffekt i 3. kvartal 2011 på NOK 18 mill. Rapportert fortjeneste per aksje i 3. kvartal 2012 var NOK 0,27. Rapportert fortjeneste per aksje var i 3. kvartal 2011 NOK 0,22. Justert for engangsposter var rapportert fortjeneste per aksje NOK 0,38 i 3. kvartal Per 30. september 2012 hadde konsernet ansatte mot ansatte ved utgangen av juni I den nordiske virksomheten var det noe økning i antall ansatte innenfor segmentet Consulting og Solutions, mens det har vært en nedgang i antall ansatte innenfor den norske delen av IT Operations. Siden juni 2012 har det vært en økning på 189 ansatte innen konsernets Global Sourcing-virksomhet i Ukraina og India. Konsernets segmenter Konsernets virksomhet er delt inn i tre rapporteringspliktige segmenter. Segmentene er organisert ut fra hvilke produkter og tjenester som leveres og samsvarer med den regelmessige rapporteringen til øverste beslutningstaker i konsernet. De tre segmentene er: IT Operations, Solutions og Consulting. I tillegg er segmentene splittet geografisk på Norge og Sverige.

5 Kvartalsrapport 3. kvartal Tjenestesegmenter IT Operations Segmentet IT Operations omfatter nettverkstjenester, drift av infrastruktur og applikasjoner, datakommunikasjon, lokal brukerstøtte, sikkerhetstjenester og skytjenester. IT Operations tilbyr kundene tilgjengelige og stabile IT-systemer slik at deres ansatte og kunder er sikret tilgang døgnet rundt. Aktivitetene er rettet mot de fleste bransjer og er lokalisert i Norge og Sverige. Driftsinntekter for segmentet IT Operations utgjorde NOK mill i 3. kvartal 2012, sammenlignet med NOK i 3. kvartal IT Operations i Sverige viste en organisk vekst på 15 %. Den norske delen av segmentet hadde en omsetningsreduksjon på 6 % som i hovedsak relaterte seg til storkundesegmentet med bortfall av omsetning fra tidligere IS Partner i tillegg til prisreduksjoner på NOK 20 mill i kvartalet. I tillegg var det innen SMB-segmentet i 3. kvartal 2012 salg av hardware på NOK 5 mill, sammenlignet med NOK 47 mill i 3. kvartal Varekostnader var NOK 539 mill i 3. kvartal 2012, som er en reduksjon på 3 % sammenlignet med 3. kvartal 2011, tilsvarende reduksjonen i omsetningen. Lønns- og personalkostnader var 1 % høyere i 3. kvartal 2012 enn i 3. kvartal I den norske delen av IT Operations ble faste lønnskostnader redusert sammenliknet med 3. kvartal 2011 som følge av reduksjon i antall ansatte gjennom synergiprogrammet. Den svenske delen av IT Operations har hatt vekst i aktivitetsnivået og følgelig vekst i antall ansatte med tilhørende økning i lønns- og personalkostnader. Avskrivninger ble i 3. kvartal 2012 redusert med NOK 7 mill sammenlignet med 3. kvartal 2011 som følge av redusert investeringsnivå gjennom 2009 og Segmentet IT Operations hadde et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 107 mill i 3. kvartal 2012 mot NOK 114 mill i 3. kvartal Resultatet i 3. kvartal 2012 ble påvirket negativt av omsetningsbortfall i hovedsak fra tidligere IS-partner og prisreduksjoner som nevnt tidligere, men den negative resultateffekten ble dempet av iverksatte synergitiltak. I tillegg er det kostnadsført NOK 15 mill knyttet til tap på et prosjekt. EBITA-marginen for 3.kvartal 2012 ble 7,7 % mot 8,0 % i 3. kvartal Operasjonelle investeringer i 3. kvartal 2012 var på NOK 80 mill mot NOK 84 mill i 3. kvartal Ordrereserven i segmentet IT Operations var NOK 9,6 mrd per 30. september 2012, som var en nedgang på NOK 0,2 mrd sammenlignet med utgangen av 2. kvartal IT Operations NOK millioner 3. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,7 % 8,0 % 4,7 % 5,4 % 5,4 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte

6 6 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Solutions Segmentet Solutions tilbyr en bred portefølje av programvareløsninger, hovedsakelig i Norge og Sverige. Solutions har en fullverdig løsningssuite for bank- og finanssektoren i Norden. I Norge tilbys ERP-løsninger, saksbehandling, dokumenthåndtering og valgløsninger for offentlig sektor. Solutions Norge har også applikasjonstjenester og informasjonsløsninger som dekker alle typer bransjer. I Sverige tilbys ERP-løsninger for et bredt spekter av bransjer, samt nisjeløsninger for kommuner, helsesektoren og skogsindustrien. Solutions inkluderer også Global Sourcing-virksomheten i Ukraina og India. Segmentet Solutions hadde i 3. kvartal 2012 driftsinntekter på NOK 969 mill, mot NOK 996 mill i 3. kvartal Inntektene var i 3. kvartal 2011 positivt påvirket av løsningssalg knyttet til kommune- og fylkestingsvalget med NOK 65 mill. Den svenske virksomheten viste en organisk vekst på 2 %. Sammenligningstallene for 2011 er justert for salget av Miratech som ble gjennomført i 3. kvartal Salgsutvikling knyttet til bransjeløsninger til nordiske bank- og finanskunder har vært positiv, men det var også høyt aktivitetsnivå innenfor offentlig sektor i Norge. Varekostnader i 3. kvartal 2012 var NOK 254 mill, en reduksjon på 21 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i Reduksjonen er relatert til salg av valgløsninger, samt mindre produktsalg innen bransjeområdet Financial Services. Lønns- og personalkostnader økte med 8 % i 3. kvartal 2012 i forhold til 3. kvartal Økningen skyldes vekst i antall ansatte innen både den nordiske delen av virksomheten og Global Sourcing virksomheten, i tillegg til generell lønnsvekst. Avskrivninger i 3. kvartal 2012 var NOK 16 mill, sammenlignet med NOK 18 mill 3. kvartal Avskrivning av egenutviklet software utgjorde NOK 8 mill i 3. kvartal 2012 sammenlignet med NOK 11 mill i 3. kvartal I 3. kvartal 2012 ble det aktivert NOK 21 mill i egenutviklet software knyttet til bransjeområdet Financial Services mot NOK 9 mill i 3. kvartal Investeringene i 3. kvartal 2012 var relatert til ny funksjonalitet knyttet til selskapets bankapplikasjoner. Segmentet Solutions hadde et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 87 mill i 3. kvartal I 3. kvartal 2011 var EBITA NOK 98 mill, hvorav salg av valgløsninger utgjorde NOK 23 mill i positiv EBITA effekt. Salg av valgløsninger hadde også en positiv EBITA effekt i 4. kvartal 2011 på NOK 15 mill. EBITA-marginen for kvartalet ble 8,9 %, mot 9,8 % i 3. kvartal Justert for salg av valgløsninger var EBITA-marginen 8,0 % i 3. kvartal Ordrereserven for Solutions var NOK 4,6 mrd per 30. september 2012, som var en nedgang på NOK 0,1 mrd siden utgangen av juni Solutions NOK millioner 3. kv kv. 2011* * 2011** Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 8,9 % 9,8 % 8,3 % 7,8 % 8,2 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Norden Antall ansatte Global Sourcing Produktsalg (hardware) * Proforma tall for sammenlignbar periode 2011 ** Proforma tall regnskapsåret 2011

7 Kvartalsrapport 3. kvartal Consulting Segmentet Consulting tilbyr konsulenttjenester innen områdene SAP, Microsoft, Oracle og IBM-teknologi, prosjektledelse, system- og applikasjonsutvikling, digital forretningsvirksomhet, samt infrastrukturkonsulenttjenester. Segmentet tilbyr også hardware produktsalg. Virksomheten er godt posisjonert med kontorer i 50 byer i Norden. Segmentet Consulting hadde i 3. kvartal 2012 driftsinntekter på NOK 777 mill, som tilsvarer en organisk vekst på 5 % sammenlignet med 3. kvartal Den svenske delen av segmentet viste en organisk vekst på 8 % i kvartalet, mens den norske delen av segmentet viste en organisk vekst på 3 % i kvartalet som i sin helhet kommer fra salg av hardware. Faktureringsgraden er beregnet på samtlige ansatte, og var 66,6 % i 3. kvartal 2012 mot 67,8 % i 3. kvartal Det var reduksjon i faktureringsgraden i den norske virksomheten, mens faktureringsgraden i Sverige viste en forbedring i 3. kvartal 2012 sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Sammenlignet med 3. kvartal i 2011, har realiserte timepriser i Norge økt med 5 % i 3. kvartal 2012, mens realiserte timepriser i Sverige har økt med 2 %. Varekostnadene økte med 23 % i 3. kvartal 2012 sammenlignet med 3. kvartal Dette som følge av økt produktsalg. Segmentet Consulting hadde et driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK 33 mill i 3. kvartal 2012 sammenlignet med NOK 31 mill i 3. kvartal Det var 1 arbeidsdag mer i juli og 2 arbeidsdager mindre i september, i både den svenske og norske virksomheten i 3. kvartal 2012 sammenlignet med 3. kvartal Dette utgjør, justert for ferieuttak i juli, i størrelsesorden NOK 18 mill i negativ resultateffekt. EBITA-marginen for 3. kvartal 2012 ble 4,2 %, som er på samme nivå som i 3. kvartal Ordrereserven i Consulting var NOK 0,9 mrd per 30. september 2012 som er på samme nivå som ved utgangen av juni Støttefunksjoner / elimineringer Eliminering av omsetning mellom segmentene var NOK 266 mill i 3. kvartal 2012 sammenlignet med NOK 268 mill i 3. kvartal Støttefunksjoner som ikke var fordelt på segmentene, hadde et driftsresultat før avskrivning av immaterielle eiendeler (EBITA) på NOK -43 mill i 3. kvartal 2012 mot NOK -17 mill i 3. kvartal I 3. kvartal 2012 var det kostnadsført NOK 13 mill i synergikostnader (inkludert merkevarekostnader). I 3. kvartal 2011 var det kostnadsført NOK 18 mill i synergikostnader, samt positiv pensjonseffekt på NOK 28 mill. Lønns- og personalkostnader ble redusert med 2 % i 3. kvartal 2012 sammenlignet med 3. kvartal Dette som følge av færre antall ansatte. Consulting NOK millioner 3. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 4,2 % 4,2 % 5,9 % 5,3 % 5,9 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Faktureringsgrad Norge 63,5 % 66,6 % 66,1 % 68,9 % 68,2 % Faktureringsgrad Sverige 70,5 % 69,4 % 71,7 % 72,3 % 71,7 % Faktureringsgrad totalt 66,6 % 67,8 % 68,6 % 70,4 % 69,7 % Antall arbeidsdager Norge Antall arbeidsdager Sverige Produktsalg (hardware)

8 8 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Geografiske segmenter Sverige Omsetningen i Sverige, inkludert noe omsetning i Finland, var NOK 795 mill i 3. kvartal Dette tilsvarte en organisk vekst på 6 % sammenlignet med 3. kvartal Alle segmentene i den svenske virksomheten viste organisk vekst i 3. kvartal 2012; IT Operations hadde en organisk vekst på 15 %, Solutions 2 % og Consulting 8 %. Varekostnader økte med 7 % i 3. kvartal 2012 sammenlignet med tilsvarende periode i Økningen relaterer seg til omsetningsvekst innen IT Operations, samt økt bruk av underleverandører innen konsulentvirksomheten og økt produktsalg. Avskrivninger i 3. kvartal 2012 var NOK 12 mill, som er på samme nivå som i 3. kvartal Rapportert EBITA for den svenske virksomheten i 3. kvartal 2012 var NOK 58 mill, som var på samme nivå som i 3. kvartal Dette ga en EBITA-margin på 7,3 % i 3. kvartal 2012 mot 7,7 % i 3. kvartal Ordrereserven i Sverige var NOK 3,6 mrd per 30. september 2012, som er på samme nivå som ved utgangen av 2. kvartal Lønns- og personalkostnader økte med 7 % i 3. kvartal 2012 sammenlignet med tilsvarende periode året før. Det har vært en økning av antall ansatte i tillegg til generell lønnsvekst. Sverige NOK millioner 3. kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,3 % 7,7 % 7,3 % 7,2 % 7,8 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Norge NOK millioner 3. kv kv. 2011* * 2011** Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 6,0 % 7,8 % 4,3 % 5,4 % 5,4 % Operasjonelle investeringer Antall ansatte Norden Antall ansatte Global Sourcing * Proforma tall for sammenlignbar periode 2011 ** Proforma tall regnskapsåret 2011

9 Kvartalsrapport 3. kvartal Norge Omsetningen i Norge, inkludert Danmark og Global Sourcingenhetene i Ukraina og India, var NOK mill i 3. kvartal 2012, som var en omsetningsnedgang på 3 % sammenlignet med 3. kvartal Justert for veksten innen Global Sourcing var omsetningsnedgangen 5 %. Segmentet Consulting viste organisk vekst i 3. kvartal 2012 på 3 %, mens segmentet IT Operations hadde en omsetningsnedgang på 6 % i 3. kvartal 2012 sammenlignet med samme periode i fjor. Segmentet Solutions viste en omsetningsnedgang på 8 % (justert for Global Sourcing) som følge av det i 3. kvartal 2011 ble bokført inntekter relatert til løsningssalg til kommune- og fylkestingsvalget på NOK 65 mill. Varekostnader ble redusert med 13 % i 3. kvartal 2012 fra tilsvarende periode i fjor. Dette som følge av omsetningsreduksjonen innen segmentet IT Operations, samt salg av valgløsninger og mindre produktsalg innen bransjeområdet Financial Services. Lønns- og personalkostnader økte med 7 % i 3. kvartal 2012 sammenlignet med 3. kvartal Lønnskostnadene ble redusert innen IT Operations som følge av færre antall ansatte. Det har vært en økning av antall ansatte innen Solutions og følgelig også en økning i lønnskostnadene innen dette området sammenlignet med 3. kvartal Økningen skyldes også generell lønnsøkning for den norske virksomheten, som er gjeldende fra 1. april Avskrivninger i 3. kvartal 2012 var NOK 97 mill sammenlignet med NOK 101 mill i 3. kvartal Rapportert EBITA for den norske virksomheten i 3. kvartal 2012 var NOK 125 mill, tilsvarende en EBITA-margin på 6,0 %. I 3. kvartal 2011 rapporterte den norske virksomheten en EBITA på NOK 169 mill som inkluderte en positiv pensjonseffekt på NOK 28 mill. Justert for pensjonseffekten var EBITA marginen i 3. kvartal ,5 %. EBITA-marginen i 3. kvartal 2011 var også positivt påvirket av salg av valgløsninger med NOK 23 mill, samt at det var en arbeidsdag mer i dette kvartalet enn i 3. kvartal Ordrereserven i Norge var NOK 11,4 mrd per 30. september 2012, som er en reduksjon på NOK 0,3 mrd sammenlignet med utgangen av 2. kvartal Finansielle forhold Kontantstrøm og likviditet Operasjonell kontantstrøm før restrukturering var NOK 171 mill i 3. kvartal 2012 sammenlignet med NOK 272 mill i 3. kvartal Nedgangen er relatert til lavere EBITDA i 3. kvartal 2012 sammenlignet med 3. kvartal 2011, samt at enkelte store kundeinnbetalinger ble forskjøvet til over kvartalsslutt. Investeringer i driftsrelaterte anleggsmidler og egenutviklet software utgjorde NOK 126 mill i 3. kvartal 2012 mot NOK 117 mill i 3. kvartal Investeringer i egenutviklet software utgjorde NOK 22 mill i 3. kvartal 2012 mot NOK 9 mill i 3. kvartal Investeringene i egenutviklet software i 3. kvartal 2012 var relatert til ny funksjonalitet knyttet til selskapets bankapplikasjoner. Netto rentebærende gjeld var NOK mill per 30. september 2012 som er på samme nivå som ved utgangen av 2. kvartal Likviditetsreserven ved utgangen av september 2012 var NOK mill sammenlignet med NOK mill per 30. juni Ubenyttede trekkrettigheter utgjorde NOK mill per 30. september Gjennomsnittlig arbeidskapital fire siste kvartaler var ved utgangen av 3. kvartal ,3 % av omsetningen. Dette er en reduksjon sammenlignet med utgangen av 2. kvartal 2012, hvor gjennomsnittlig arbeidskapital var 6,8 % av omsetningen. Nedgang skyldes endringer i klassifisering av enkelte balanseposter. Andre forhold EVRY avlegger regnskapet i henhold til IFRS. Delårsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som ved avleggelse av årsregnskapet. Delårsrapporten er avgitt i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapportering. Hendelser etter balansedagen Som tidligere kommunisert har selskapet jobbet med å vurdere om man skal selge DigOff-løsningen til nye kunder. Styret i EVRY ASA har nå besluttet at løsningen ikke skal selges til flere kunder, men at EVRY fullfører leveransene på de eksisterende kontraktene. Beslutningen er basert på en helhetlig vurdering av både risiko- og markedsutsiktene knyttet til videre salg av løsningen. EVRY vil med beslutningen knyttet til Digoff konsentrere sin videre satsning på løsningen Agresso Business World. Ambisjonen om å ha markedets beste løsningsportefølje og det ledende fagmiljøet på denne type løsninger mot offentlig sektor står fortsatt ved lag. Beslutningen medfører en negativ regnskapsmessig engangseffekt på NOK 112 mill i 4. kvartal 2012, hvorav NOK 51 mill relaterer seg til nedskrivning av eksisterende balanseposter. Selskapet har jobbet med å få redusert kostnadene

10 10 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 knyttet til løsningen og disse er betydelig redusert siden man overførte løsningen til forvaltning i 2. kvartal 2011, men løsningen viser fortsatt et underskudd. Hittil i 2012 er den negative resultateffekten på NOK 30 mill. Videre har styret i EVRY ASA har besluttet å omorganisere store deler av både driftsvirksomheten og konsulent- og løsningsvirksomheten i konsernet. Dette gjennomføres for å redusere kompleksiteten innen driftsområdet. I tillegg oppnås en mer hensiktsmessig go-to-market modell gjennom økt fokus på vertikaler, bransjespesifikke løsninger og lokal tilstedeværelse. Den nye organisasjonen vil være operativ fra 1. januar Omorganiseringen vil medføre personalreduksjoner innen stab og støttefunksjoner og ledelse på anslagsvis 100 personer. Dette vil medføre en avsetning i 4. kvartal 2012 i størrelsesorden NOK mill. Den nye organiseringen vil få betydning for segmentrapporteringen i EVRY, og informasjon om dette vil gis i forbindelse med offentliggjøring av resultater for 4. kvartal Utsiktene fremover Etter en positiv utvikling i IT-tjenestemarkedet i Norge og Sverige fra første halvår, har lavere vekst i svensk økonomi og generell usikkerhet gitt negative utslag i tredje kvartal for EVRY i Sverige. I Norge har vi sett en fortsatt moderat oppgang. For kommende kvartaler antar vi en økende grad av usikkerhet i det svenske markedet. Vi registrerte gjennom tredje kvartal at en del kunder i det svenske markedet holdt igjen med beslutninger om igangsettelse av prosjekter. Det norske markedet for outsourcing er avventende, med en rekke pågående store reforhandlinger. For prosjektleveranser forventes det fortsatt et godt marked i Norge. Med en balansert portefølje i Norge og Sverige anser EVRY seg godt rustet til å møte en forventet turbulent periode, og har så langt i 2012 vist evne til å møte dette. Organisasjonsendringer som er besluttet skjerper selskapets fokus og leveransekraft innen bank-segmentet og styrker oss ytterligere i det voksende SMB-markedet. Med forsterket innsats på utvalgte bransjer posisjonerer EVRY seg for å ta del i veksten også i andre attraktive markeder. Innen segmentet IT Operations gjennomføres organisasjonsmessige tilpasninger som forenkler strukturen med forbedret kostnadseffektivitet og redusert kompleksitet som viktigste effekter. Gjennom transformasjonsarbeidet innen IT Operations (Future Proof ), som ble presentert på selskapets Kapitalmarkedsdag den 16. februar i år, tilrettelegges det for en raskere investeringstakt knyttet til utvikling av nye tjenester og prosesser, og forflytning av kunder til mer moderne driftsplattformer. Disse investeringer vil gjennomføres i årene , og virksomheten vil gradvis transformeres med oppstart i Transformeringen er avgjørende for å heve lønnsomhetsnivået i IT Operations fra dagens lønnsomhetsnivå, samt også for å oppnå nødvendige kvalitetsforbedringer. EVRY vil i gjennom fjerde kvartal arbeide med detaljering av Future Proof-programmet som også vil inkludere migrering til nytt moderne datasenter. Fullstendig business case forventes å kunne ferdigstilles til fremleggelse av resultat for fjerde kvartal I denne sammenheng vil også gammel løsningsportefølje bli vurdert. I lys av svakere utvikling enn forventet i 2012 innen segmentet IT Operations, spesielt innen storkunde (ekslusive bank/finans) og offentlig sektor, sammen med forventede operasjonelle kostnader koblet til gjennomføring av Future Proof og nødvendige kvalitetsforbedringen innen nettverk, forventes det ikke en bedring av resultatet innen dette segmentet i fjerde kvartal målt mot fjerde kvartal Tilsvarende forventes å gjelde for 2013 i forhold til Derfor forventes det ikke bedring av resultat innenfor IT Operations før i Investeringene knyttet til Future Proof vil medføre et øket investeringsnivå for EVRY i 2013 og 2014, som kan føre til at investeringene vil ligge i øvre enden av målsatt korridor på 3-5 % av konsernets omsetning, som ble kommunisert på Kapitalmarkedsdagen den 16. februar I tillegg til arbeidet med Future Proof, vil generelt kostnadsfokus skjerpes for å dempe effekten av svekket vekst i deler av virksomheten. Oslo, 22. oktober 2012 Styret i EVRY ASA Arve Johansen Styreleder Eli Skrøvset Lisbeth Gustafsson Dag Mejdell Hilde Ringereide Anders Brandt Eirik Bornø Ansattvalgt styremedlem Sigmund Ørjavik Ansattvalgt styremedlem Ingrid Lund Ansattvalgt styremedlem Jan Anders Dahlström Ansattvalgt styremedlem Terje Mjøs Konsernsjef

11 Kvartalsrapport 3. kvartal Oppstilling av totalresultat NOK millioner 3.kv kv Driftsinntekter Varekostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Avskrivninger varige driftsmidler Avskrivninger egenutviklet software Driftsresultat før avskrivning av immaterielle eiendeler (EBITA) Engangsposter Avskrivning av immaterielle eiendeler Driftsresultat (EBIT) Netto finansposter Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Resultat etter skatt Andre inntekter og kostnader Endring i finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi Omregningsdifferanser valuta Totale andre inntekter og kostnader Totalresultat Totalresultatet fordeler seg som følger Morselskapets eiere Ikke-kontrollerende eierinteresser

12 12 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Oppstilling av finansiell stilling NOK millioner Goodwill Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Rentefri gjeld Rentebærende gjeld Sum langsiktige forpliktelser Leverandørgjeld Offentlige avgifter, feriepenger Andre kortsiktige forpliktelser Rentebærende kortsiktig gjeld Sum kortsiktige forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser

13 Kvartalsrapport 3. kvartal Kontantstrømoppstilling NOK millioner 3.kv kv EBITDA Inn-/utbetaling av finans/skatt m.m Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensningsposter* Netto likviditetsendring før restrukturering/engangsposter Endring restrukturering/engangsposter Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter Operasjonelle investeringer Investering i egenutviklet programvare Salg av driftsmidler Investering i virksomhet Salg av virksomhet Netto likviditetsendring fra investeringer Nedbetaling av gjeld Opptak av gjeld Utbetaling av utbytte Innbetaling av egenkapital Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider Bankinnskudd IB Valutaendringer på betalingsmidler Bankinnskudd UB * Endring i andre tidsavgrensinger inkluderer endringer i balansepostene andre kortsiktige fordringer, Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld.

14 14 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Nøkkeltall 3.kv kv Nøkkeltall per aksje (NOK): Resultat per aksje 0,27 0,22 0,85 0,58 0,88 Resultat per aksje før engangsposter 0,27 0,38 0,76 0,71 1,15 EBITDA per aksje 1,10 1,28 3,07 3,37 4,72 Operasjonell kontantstrøm før restrukturering 0,64 1,02 0,45 0,20 2,54 Andre nøkkeltall: EBITDA-margin 10,2 % 11,6 % 8,6 % 9,6 % 9,8 % EBITA-margin 6,4 % 7,8 % 5,1 % 5,9 % 6,1 % Avkastning på investert kapital (ROIC) 8,3 % 10,9 % 7,7 % 8,3 % 9,0 % Netto arbeidskapital (NOK mill) Egenkapital i % av totalkapital 44 % 42 % 42 % Gearing 0,56 0,66 0,57 NIBD / EBITDA 2,85 2,27 Netto rentebærende gjeld (NOK mill) Gj.sn. antall aksjer

15 Kvartalsrapport 3. kvartal Egenkapitalavstemming før ikke- kontrollerende eierinteresser Egenkapital Totalresultat Utbytte Kjøp/salg av egne aksjer Transaksjoner med ikke-kontrollerende eierinteresser Egenkapital UB Ordrereserve per segment NOK millioner Ordrereserve Ordrereserve fordelt per år Senere Operations Solutions Consulting Total order backlog % of total 19 % 42 % 27 % 9 % 5 %

16 16 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Rapport per segment proforma Driftsinntekter NOK millioner 3.kv 12 3.kv kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 4.kv 10 3.kv 10 IT Operations Solutions Consulting Elimineringer Sum EVRY konsern Driftsresultat før amortisering (EBITA) NOK millioner 3.kv 12 3.kv kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 4.kv 10 3.kv 10 IT Operations Solutions Consulting Støttefunksjoner Sum EVRY konsern EBITA-margin NOK millioner 3.kv 12 3.kv kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 4.kv 10 3.kv 10 IT Operations 7,7 % 8,0 % 5,4 % 4,5 % 2,1 % 5,2 % 8,0 % 5,0 % 3,4 % 5,0 % 7,3 % Solutions 8,9 % 9,8 % 8,2 % 8,3 % 7,8 % 9,0 % 9,8 % 7,6 % 6,2 % 1,4 % 2,4 % Consulting 4,2 % 4,2 % 5,8 % 4,6 % 8,4 % 7,3 % 4,2 % 4,3 % 7,1 % 7,3 % 4,1 % Sum EVRY konsern 6,4 % 7,8 % 6,1 % 4,6 % 4,5 % 6,7 % 7,8 % 5,2 % 4,9 % 3,0 % 4,4 %

17 Kvartalsrapport 3. kvartal Rapport per geografisk segment proforma Sverige* Driftsinntekter NOK millioner 3.kv 12 3.kv kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 4.kv 10 3.kv 10 IT Operations Solutions Consulting Elimineringer Sum Driftsresultat før amortisering (EBITA) NOK millioner 3.kv 12 3.kv kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 4.kv 10 3.kv 10 IT Operations Solutions Consulting Støttefunksjoner Sum EBITA-margin NOK millioner 3.kv 12 3.kv kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 4.kv 10 3.kv 10 IT Operations 10,8 % 9,3 % 5,6 % 7,9 % 6,6 % 6,0 % 9,3 % 3,9 % 3,4 % 2,7 % 7,1 % Solutions 6,9 % 10,3 % 10,6 % 8,7 % 7,9 % 11,5 % 10,3 % 9,3 % 11,2 % 14,5 % 10,7 % Consulting 2,6 % 2,6 % 5,9 % 3,2 % 7,2 % 8,2 % 2,6 % 4,8 % 6,7 % 7,0 % 2,0 % Sum 7,3 % 7,7 % 7,8 % 6,8 % 7,6 % 9,3 % 7,7 % 6,4 % 7,7 % 8,0 % 6,5 % * inkl Finland Norge* Driftsinntekter NOK millioner 3.kv 12 3.kv kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 4.kv 10 3.kv 10 IT Operations Solutions Consulting Elimineringer Sum Driftsresultat før amortisering (EBITA) NOK millioner 3.kv 12 3.kv kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 4.kv 10 3.kv 10 IT Operations Solutions Consulting Støttefunksjoner Sum EBITA-margin NOK millioner 3.kv 12 3.kv kv 12 1.kv 12 4.kv 11 3.kv 11 2.kv 11 1.kv 11 4.kv 10 3.kv 10 IT Operations 6,8 % 7,6 % 5,3 % 3,6 % 0,9 % 5,0 % 7,6 % 5,3 % 3,4 % 5,5 % 7,4 % Solutions 9,7 % 9,7 % 7,2 % 8,2 % 7,8 % 7,9 % 9,7 % 6,9 % 4,2 % -3,8 % -0,3 % Consulting 5,2 % 5,2 % 5,8 % 5,5 % 9,0 % 6,6 % 5,2 % 3,9 % 7,4 % 7,7 % 5,2 % Sum 6,0 % 7,8 % 5,5 % 3,6 % 3,4 % 5,6 % 7,8 % 4,7 % 3,8 % 1,1 % 3,8 % * inkl utland eks Sverige og Finland

18 Finansiell kalender 4. kvartal februar kvartal mai 2013 Ordinær generalforsamling 13. mai kvartal juli kvartal oktober kvartal februar 2014 Kontaktopplysninger EVRY ASA Nedre Skøyen vei 26 Postboks 640 Skøyen 0214 Oslo velkommen tilbake til FJERDE kvartal 8. februar 2013 Org. nr: MVA Telefon: (+47) Fax: (+47) E-post: Design og produksjon: Artbox AS Trykk: Printbox AS

19

20 We bring information to life. evry.com

Rapport 1. kvartal 2012. evry.com

Rapport 1. kvartal 2012. evry.com Rapport 1. kvartal 2012 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før amortisering (EBITA) EBITA % 7,4 % 7,0 % 8,2 % 1. kvartal 2010 Viktige hendelser 1. kvartal 2010 Driftsinntekter på NOK 1.824 mill (1.936 mill) Forbedret EBITA margin fra 7,0% til 7,4% Operasjonell kontantstrøm minus NOK 182 mill (19 mill) CAPEX på

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA Hovedtall 4. kvartal mot tidligere kvartaler 2002 (MNOK) Q4'02 Q3'02 Q2'02 Q1'02 Driftsinntekter 1.126 1.001 1.089 1.125 EBITA 15 71 22 9 engangsposter

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2007 Omsetningsvekst på 18% Økt markedsandel i Sverige med omsetningsvekst på 119% Vekst i EBITA med 16% Lansering av unik løsning innenfor Offentlig

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 God start på 2006 med vekst i omsetning og resultat Vellykket overtagelse av 5 virksomheter Lønnsomheten i Sverige øker i tråd med selskapets

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter økt med 6% til NOK 1.685 mill Forbedret EBITA margin til 10,2% Sterk operasjonell kontantstrøm; NOK 523 mill (+38%) Signert nye

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 356,9 millioner kroner, som var vel 8 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor (348,7).

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 356,9 millioner kroner, som var vel 8 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor (348,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2009. Driftsinntekter 356,9 348,7 1 778,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -17,4-23,1 133,1 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -31,7-36,6 79,9 EBIT (Driftsres.

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2006 22% omsetningsvekst 13% økning i fortjeneste per aksje 16% organisk vekst innenfor forretningsområdet Applikasjonstjenester Sterk operasjonell

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2006 Omsetningsvekst på 25% til NOK 1.588 millioner i 4. kvartal 2006 EBITA på NOK 159 millioner og en EBITA margin på 10,0% 17% vekst i kontantstrøm

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Kvartalsrapport 3/00 Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 3. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.162,2 815,3 822,5 3.570,9 2.567,0 2.225,1 3.525,7 3.027,4

Detaljer

2. kvartal evry.com

2. kvartal evry.com 2. kvartal 2013 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2007 Omsetning på NOK 1.465 mill, tilsvarende en vekst på 7 % Forbedret EBITA-margin til 9,3 % sammenlignet med 8,9 % i 2006 Organisk vekst i Løsninger

Detaljer

Etter skatt er resultatet -14,3 millioner kroner mot -14,6 millioner kroner per tredje kvartal 2009.

Etter skatt er resultatet -14,3 millioner kroner mot -14,6 millioner kroner per tredje kvartal 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL Gyldendal ASA 3. kv. 10 3. kv. 09 30.09.2010 30.09.2009 2009 Driftsinntekter 504,7 535,6 1 156,9 1 196,5 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 72,4 85,8 49,6

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

3. kvartal evry.com

3. kvartal evry.com 3. kvartal 2014 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

1. kvartal evry.com

1. kvartal evry.com 1. kvartal 2014 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 1 Oppsummering Resultatmargin 7,1% for konsernet ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2002 Kraftig bedring i EBITA i forhold til årets første kvartaler Redusert kostnadsbase har lagt grunnlag for marginvekst Ingen

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper.

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Kvartalsrapport 1/2002 Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Produksjonen ved komponentfabrikken i Midt- Norge er avviklet og bemanningen i den norske limtrevirksomheten reduseres. Begge tiltak

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

4. kvartal evry.com

4. kvartal evry.com 4. kvartal 2014 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015

HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015 HØYDEPUNKTER Q2 OG 1. HALVÅR 2015 APRIL JUNI 2015 Omsetning MNOK 114,3 (114,8) EBITDA MNOK 9,9 (6,6) EBIT før engangsposter MNOK 4,7 (1,2) Operasjonell kontantstrøm MNOK -6,6 (13,0) Bankinnskudd MNOK 43,7

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. kvartal evry.com

1. kvartal evry.com 1. kvartal 2015 evry.com Om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA

Regnskap 1. kvartal 2002. EDB Business Partner ASA Regnskap 1. kvartal 2002 EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 1. kvartal 2002 Omsetning 1.125 MNOK (- 3 %) EBITA 9 MNOK (- 95 MNOK) EBITA margin 0,8 % (- 8,2 %p) EBITA margin ex gev/tap/aga 1,3 % (-

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Høydepunkter Q4/2011

Høydepunkter Q4/2011 2 /14 Høydepunkter Q4/2011 Omsetning MNOK 121,4 i Q4, en økning på 22 %. Omsetning MNOK 431,1 i 2011, en økning på 24 %. Kompetanse- og kapasitetsøkning i 2011 har funnet sted, fra 382 til 461 ansatte.

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor.

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. HOVEDPUNKTER - 3. KVARTAL: Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. Oppdrettsvirksomheten hadde god tilvekst

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT - ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2008.

GYLDENDAL ASA RAPPORT - ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2008. GYLDENDAL ASA RAPPORT - ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2008. Driftsinntekter 314,3 291,8 663,0 641,1 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -24,1-39,2-47,2-53,8 71,8 EBITA (Driftsres. etter

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

HØYDEPUNKTER Q4 2015 NØKKELTALL OKTOBER DESEMBER 2015 JANUAR DESEMBER 2015 AKTIVITETER OG HENDELSER I KVARTALET

HØYDEPUNKTER Q4 2015 NØKKELTALL OKTOBER DESEMBER 2015 JANUAR DESEMBER 2015 AKTIVITETER OG HENDELSER I KVARTALET HØYDEPUNKTER Q4 2015 OKTOBER DESEMBER 2015 Proforma omsetningsvekst 11 prosent Omsetning MNOK 113,1 (110,4) EBITDA MNOK 13,6 (3,1) og EBITDA margin 12,0 (2,8) prosent EBIT før engangsposter MNOK 8,2 (-2,2)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016. SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 1. kvartal 2016. SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport 1. kvartal 2016 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 1. halvår og 2. kvartal Resultatfremgang - både andre kvartal og første halvår Styrket lønnsomhet i alle forretningsområder Volumvekst

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Pressemelding. Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47-22 54 40 00 Telefax: +47-22 54 44 90

Pressemelding. Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47-22 54 40 00 Telefax: +47-22 54 44 90 Pressemelding Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47-22 54 40 00 Telefax: +47-22 54 44 90 Ref.: Ole Kristian Lunde Informasjonssjef Tel.: +47-2254 4431 Terje Andersen Økonomidirektør Tel.: +47-2254

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal, 30.09.2013

Delårsrapport 3. kvartal, 30.09.2013 Delårsrapport 3. kvartal, 30.09.2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2013 Utlån Selskapet har økt utlånene med 423 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 30.09 på 2 048

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 1999 Oppsummering Tallene pr. 31.12.99 presenteres på proforma sammenlignbar basis som om fusjonen mellom EDB ASA og Telenor Programvare fant sted 01.01.98,

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2016

Kvartalsrapport pr. 31.03.2016 Kvartalsrapport pr. 31.03.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 14,6 millioner (19,1) Rentenetto: 27,4 millioner (29,6) tilsvarende 1,41 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Delårsrapport desember 2006

Delårsrapport desember 2006 Delårsrapport desember 2006 Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA fusjonerte i 2006 og Nortura BA ble registrert som selskap 15. november. Fusjonen er gjennomført med regnskapsmessig virkning 01.01.06

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12

2015 2014 endring 2014 Beløp i NOK 1000 1-3 1-3 % 1-12 HØYDEPUNKTER Q1/2015 JANUAR MARS 2015 Omsetning MNOK 113,9 (112,4) EBITDA MNOK 7,7 (7,8) EBIT før engangsposter MNOK 2,8 (2,4) Operasjonell kontantstrøm MNOK -8,1 (-10,7) Bankinnskudd MNOK 54,0 (53,1)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Tertialrapport mai-august 2006

Tertialrapport mai-august 2006 Tertialrapport mai-august 2006 Gilde Norsk Kjøtt konsern har et overskudd i 2. tertial på 238 mill kroner. Det gode resultatet skyldes ikke bare at driften i perioden er tilbake på fjorårsnivå, men det

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Posten Norge AS Resultat per 1. halvår 2014

Posten Norge AS Resultat per 1. halvår 2014 Posten Norge AS Resultat per 1. halvår 2014 1 Agenda 1.halvår 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2 Agenda

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 - 1 - EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2008 Høydepunkter 2. kvartal 2008 Omsetningen øker 25 prosent til NOK 2.034 millioner EBITA var NOK 191 millioner (155) Fortjeneste per

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999

EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 EDB BUSINESS PARTNER ASA - RAPPORT FOR 3. KVARTAL 1999 Oppsummering Rapporten viser konsoliderte tall for det fusjonerte EDB ASA og Telenor Programvare AS. Fusjonen ble vedtatt i generalforsamlingen den

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer