Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.sfj.no Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument"

Transkript

1 Fylkesdelplan for klima og miljø Analyse- og utfordringsdokument 1

2 Føreord Fylkesordførar Nils R. Sandal tok i sin tale i fylkestinget i juni 2007 til orde for at det vart utarbeidd ein Klima- og miljøplan for fylket. Fylkesutvalet gjorde i august vedtak om å starte opp prosessen for utarbeiding av ein fylkesdelplan om temaet. Denne planen skal etter tidsskjemaet handsamast av fylkestinget i oktober Føremålet med planen er å freiste finne ut kva konsekvensar klimapolitikken til Regjeringa og Stortinget har for dette fylket. Vidare vurdere korleis fylket på ein mest mogeleg effektiv måte kan medverke til at Noreg når sine klimapolitiske mål. Dessutan er formålet å lage ein politikk og utforme tiltak for å avgrense skadeverknadane av eit framtidig endra klima i Sogn og Fjordane. Dette er ambisiøse mål. Kunnskapen i eigen organisasjon er avgrensa om dette. Det har difor vore trong for både å samle relevant kunnskap og å bygge opp eigen kompetanse. Som ein lekk i planarbeidet er det laga eit eige Analyse- og utfordringsdokumentet. Det har vore eit siktemål å beskrive utfordringane både knytta til klimautslepp og sårbarheit. Dette er i seg sjølv noko nytt. Analysedokumentet skal leggje grunnlaget for det vidare arbeidet. Det er sortert blant mange moglege behov for oppfølging innanfor klimautslepp og klimasårbarheit. Sentralt i denne fasen har det arbeidet som Vestlandsforsking (VF) har gjort på klimagassutslepp vore. Dei har bidrege med materiale både i høve den tidlegare klima- og energiplanen og eit arbeid utført for Sparebanken Sogn og Fjordane. VF har òg vore sentral i utarbeidinga av opplegget for eit seminar om klimasårbarheit som vart arrangert i januar. Vi er takk skuldig til alle bidragsytarane på seminaret. Vi har så langt i arbeidet støtta oss på ei referansegruppe som har gjeve viktige innspel til retning og innhald. Det er sutarbeidd eit planprogram som gjev retning for det vidare arbeidet. Planprogrammet byggjer på føringar gjevne i analysedokumentet. I neste fase av arbeidet med Klima- og miljøplanen vil vi så konkretisere mål, strategiar og tiltak. Arbeidet blir også eit bidrag i høve Fredrikstad-erklæringa som fylkeskommunen har slutta seg til: Vårt mål er - en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner. - at aktivitetene i våre lokalsamfunn skjer innenfor naturens bæreevne både lokalt og globalt og at vi derfor ønsker å redusere ressursforbruket og miljøbelastningen. I fylkeskommunen har følgjande teke del i arbeidet med analyse- og utfordringsdokumentet : Geir Lyngaas (s.) Roar Nesset (s.) Harald N. Offerdal (s.) Idar Sagen (s.) Audun Erik Sunde (s.) 2

3 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn Utslepp og klimatilpassing Fylkeskommunale engasjement i klimaspørsmål Fylkesdelplan for klima og energi Klimagassutslepp (jf. kap. 3 i fylkesdelplan for Klima og energi) 8 Stasjonær energibruk, her under varmepumper 8 Varmekjelder: varmepumpe (sjøvarme, grunnvarme), restvarme/spillvarme og bioenergi, 8 Bioenergi 8 Delta aktivt i arbeidet med å utvikle og informere om lokal produksjon av biobrensel (t.d. mobile pelleteringsanlegg) for å auke verdiskapinga i fylket Fylkeskommunalt ENØK-fond Miljøprofil for det fylkeskommunale innkjøpet FN sitt klimapanel (IPCC) Kunnskapsstatus om klimaendringane globalt og nasjonalt Klimaendringane globalt Klimaendringane nasjonalt Klimapolitikk og klimagassutslepp Norsk klimapolitikk og nasjonale utslipp Norsk klimapolitikk Klimaforliket på Stortinget Klimaplanen til EU KS landsting Oppsummering klimapolitiske mål og tiltak Alternative perspektiv på klimaendringane Er distrikta klimaverstingar? Tenkje globalt - handle lokalt forbrukardrivne utslepp Energieffektivitet Klimagassutslepp i fylket Lokale utgreiingar om klimagassutslepp i fylket Stoda i fylket, samanlikna med landet elles Kva kan vi i Noreg gjere med klimagassutsleppa og kva potensiale er det for reduksjonar? Kva er fornuftig tilnærming til reduksjon av klimagassutslepp i Sogn og Fjordane? Industri Transport Jordbruk Skog Offentleg sektor Klimaendringar i Sogn og Fjordane Regionale uliksskapar Verknader av klimaendringane på ulike sektorar i Sogn og Fjordane Biologisk mangfald og leveområde (habitat) Landskap 39 Moglege verknader av klimaendringane for landskapet i Sogn og Fjordane Jordbruk Skogbruk Fiskeri og fiskeoppdrett Transportsektoren Bygningar og infrastruktur Vasskraftproduksjon Helse Samfunnsendringar og klimatilpassing i Sogn og Fjordane Demografi færre ledige hender Energi primærnæring mattproduksjon Teknologi og infrastruktur Globale påverknader Organisatoriske utfordringar i høve klimaarbeidet i offentleg sektor 51 3

4 4

5 1. Samandrag Kapittel 2. startar med ei grunngjeving for at det er viktig å sjå spørsmål knytt til klimagassutslepp og verknader av framtidige klimaendringar i samanheng. Dette er ein høvesvis ny angrepsmåte. Vidare finn ein gjennomgang av ulike fylkeskommunale engasjement i klimaspørsmål; opplisting mål og strategiar i vedteken fylkesdelplan om Klima og energi frå 2003, orientering om det fylkeskommunale ENØK-fondet og målsettingar og miljøprofil for det fylkeskommunale innkjøpet. Kapitlet seier også noko om FN sitt klimapanel. Rapportane frå panelet er rekna som det viktigaste faglege grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken. Til slutt omtalar vi kunnskapsstatusen om klimaendringane globalt og nasjonalt. Den pårekna temperaturauken vil påverke m.a. vind, nedbør og havnivå. kan gjere med klimagassutsleppa. Det finst her ein sektorvis gjennomgang av dei store utsleppssektorane og kva nasjonale føringar som ligg for desse. Særlege fokusområde er industri, transport, jordbruk, skog og offentleg sektor. Kapittel 4 startar med ein gjennomgang av dei venta klimaendringane i fylket. Det er ikkje mogeleg å teikne eitt kart som deler fylket inn i ulike soner med omsyn til havstigning, vind, temperatur, snø og nedbør. Kapitlet har også ein sektorvis gjennomgang av utfordringar knytt til klimaendringane. Det er vist til effektar av klimaendringar på biologisk mangfald, landskap, jordbruk, skogbruk, fiske og fiskeoppdrett, transportsektoren, bygningar og infrastruktur, vasskraftproduksjon og helse. Kapittel 3 går nærmare inn på norsk klimapolitikk og nasjonale utslepp. Klimapolitikken slik den no er fastlagd gjennom St.meld. nr 34 ( ) Norsk klimapolitikk og i klimaforliket i Stortinget, stakar ut dei rammene som også må ligge til grunn for lokal og regional politikk. Klimapolitikken slik den framstår i desse dokumenta er innretta mot produksjonsutsleppa. Det viktigaste er målet om karbonnøytralitet innan 2030 og at 2/3 av Noreg sine totale utsleppsreduksjonar vert tekne nasjonalt. Kapitlet tek også opp ein diskusjon om trongen for at ein i det vidare arbeidet for å redusere klimagassutsleppa også ser på forbruket som ein del av dette biletet. Til slutt ser ein nærmare på koplinga mellom norsk energibruk og den internasjonale energimarknaden, herunder også potensialet for å effektivisere energibruken i Noreg. Kapitlet skildrar vidare det lokale utsleppsbiletet for Sogn og Fjordane; korleis utsleppa fordeler seg i fylket og korleis våre utslepp er samanlikna med resten av landet. Vi drøftar kva Noreg som nasjon og vi som fylke Kapittel 5 drøftar kort samanhengen mellom samfunnsendringar og klimatilpassing. Dei langsiktige klimaendringane gjer at det er trong for å sjå desse i samanheng med samfunnsendringane som vil skje langt fram i tid. I siste kapittel ser vi på organisatoriske utfordringar for offentleg sektor i høve klimaarbeidet. Framlegg til ny planlov legg auka ansvar på lokale og regionale styresmakter. Eit aktuelt spørsmål er korleis vi organiserer offentleg sektor i høve klimautfordringane, både mellom forvaltningsnivåa og internt i den enkelte organisasjonen. Mange avsnitt og kapittel er avslutta med ein grønfarga tekstboks. Desse representerer viktige oppfølgingspunkt i det vidare arbeidet. 5

6 Klimaet på kloden er i ferd med å endre seg og det er menneskeskapte utslepp som er grunnlaget for desse endringane. No ønskjer vi å sjå nærare på konsekvensane av denne utviklinga i fylket vårt. Vi treng å skaffe fram kunnskap om og beskrive verknadene av klimaendringane lokalt i Sogn og Fjordane. Det vil vere viktig å nedskalere Regjeringa sin nye politikk for klimagassutslepp slik at konsekvensane på fylkesnivået blir tydelege. Vi ønskjer å finne ut korleis vi i Sogn og Fjordane på ein best mogeleg og mest effektiv måte kan medverke til at Noreg når sine klimapolitiske mål. Men også for at vi på ein aktiv og rett måte skal sikre at eit framtidig endra klima får så avgrensa skadeverknader som mogeleg i fylket vårt. 6

7 2. Bakgrunn 2.1 Utslepp og klimatilpassing Det er viktig å vere klar over at det er ein nær samanheng mellom den utslepps- og tilpassingsorienterte delen av klimapolitikken. Samfunnet kan vere sårbart for endringar både i høve klimaet og klimapolitikken. Også endringar i klimapolitikken som t.d. høgre drivstoffavgifter vil påverke samfunnet. Samstundes kan det vere ein samanheng mellom tiltak for å redusere klimautslepp og tiltak for å tilpasse seg klimaendringar. Eit ofte nytta eksempel gjeld arealplanlegging. Medan det ut frå eit ønske om å redusere klimagassutsleppa kan vere fornuftig å leggje ny busetnad nærast mogeleg sentrum, kan det ut frå omsynet til klimasårbarheit vere fornuftig å leggje ny busetnad vekk frå sentrum dersom sentrum er langs eit flomutsett vassdrag. Det at vi vel å sjå desse to tilhøva i samanheng, er noko forholdsvis nytt i Noreg. Regjeringa sin klimapolitikk slik den kjem til uttrykk i mellom anna St.meld. nr. 34 Norsk klimapolitikk, konsentrerer seg heilt om utslepp av klimagassar og tiltak i høve dette. Tradisjonelt har skiljet gått mellom ein utslepps- og ein tilpassingsorientert klimapolitikk. Så seint som sommaren 2007 var dette skiljet ikkje omtalt i den offisielle norske klimapolitikken. Ingen av dei norske stortingsmeldingane inklusiv den som vart lagt fram sommaren 2008 omtalar korleis klimaendringane vil ramme Noreg og derfor heller ikkje trongen for tiltak for å tilpasse seg slike endringar. Det er oppretta ei tverrdepartemental arbeidsgruppe med sekretariatet lagt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som innan utgangen av 2008 skal lage eit framlegg til ein nasjonal klimatilpassingsstrategi. 2.2 Fylkeskommunale engasjement i klimaspørsmål Parallelt med klimaplanarbeidet har fylkeskommune sett i gang arbeidet med fylkesdelplanar for småkraftverk og vindkraft. For desse og for andre planar etter plan- og bygningslova, er det avgjerande å ta høgde for kunnskapane som kjem fram i analysedokumentet og den politikken som vert fastlagt i Fylkesdelplan for klima og miljø Fylkesdelplan for klima og energi 2003 Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok i juni 2003 Fylkesdelplan for klima og energi. Gjennom denne planen gjorde fylkeskommunen eit første forsøk på å få til ein forpliktande energi- og klimapolitikk for Sogn og Fjordane. I planen er det formulert utfordringar, mål og strategiar for fylket på energi- og klimaområdet. Tema i planen er mellom anna: Klimautslepp frå ulike sektorar, stasjonær energibruk, nye fornybare energikjelder inklusiv vindkraft og bioenergi, vasskraft inklusiv småkraftverk og innanlands bruk av naturgass. Til planen er det ikkje knytt ein forpliktande handlingsplan og det er heller ikkje sett konkrete tidsrammer for iverksetting og rullering. Planen er formelt godkjend i Miljøverndepartementet, men med merknadar spesielt i høve vasskraftutbygging: Miljøverndepartementet peikar på at fleire av fylket sine mål for ny utbygging av vasskraft er i strid med nasjonale omsyn. Status for iverksetting i høve til planen vart sist vist i notat til Fylkesutvalet i april Aktuelle mål, delmål og strategiar frå planen vil bli trekt inn i arbeidet med den nye Fylkesdelplanen for klima og miljø. Dette bortsett frå alt som dreier seg om vasskraft og vindkraft. For begge desse tema er det sett i gang separate planprosessar. Nedanfor i fig. 1, er det referert mål, delmål, strategiar og tiltaksprega formuleringar frå Fylkesdelplan for klima og energi som er vurderte til å vere relevante i klimasamanheng. Mål og strategiar for vindog vasskraft er ikkje tekne med i oversynet nedanfor. Aktuelle mål, strategiar og tiltak frå Fylkesdelplan for klima og energi skal følgjast opp i det vidare arbeidet med handlingsplanen. 7

8 Klimagassutslepp (jf. kap. 3 i fylkesdelplan for Klima og energi) Hovudmål - klimagassutslepp Sogn og Fjordane vil ta sin del av ansvaret for å gjennomføre internasjonale og nasjonale mål for reduksjon av utslepp av klimagassar, bl.a. Kyoto-avtalen sine mål for Noreg. Hovudstrategiar: Ein berekraftig energibalanse ved å tilføre meir fornybar energi (vasskraft, vindkraft, bioenergi m.m.) Aktivt leite etter situasjonar og tiltakskategoriar der det ligg til rette for praktiske og kostnadseffektive utsleppsreduksjonar. Bidra til å skape bevisstgjering kring klimagassutslepp og konsekvensar av desse mellom innbyggarane i fylket. Industrisektoren Strategiar prosessindustri: Føre ein løpande dialog med industri, vertskommunar og styresmakter for å stimulere til å: - Fornye teknologi. - Erstatte olje- med gass-, eventuelt bioenergifyring - Erstatte fossilt kol med biokarbon (trekol) som reduksjonsmiddel i ferrolegeringsindustrien. - Leggje til rette for bruk av spillvarme til oppvarming, næringsutvikling, etc (jf. kapittel stasjonær energibruk). Avfallssektoren Strategiar avfall: Bidra til løysingar for å ta ut energi frå avfall og å redusere avgassing frå deponi. Transportsektoren Strategiar transport: Vurdere transportkonsekvensar i all arealplanlegging. Prioritere bygging av gang- og sykkelvegar. Betre tilbod innan kollektivtransport. Inkludere fokus på teknologival og klimagassutslepp ved rutekjøp. Utbetre vegnett/fjerne flaskehalsar. Arbeide for gassdrivne ferjer i fylket Landbruk Strategiar landbruk: Stimulere faglege og organisatoriske nettverk med næringsorganisasjonar og lokale og regionale styresmakter som kan utvikle: - Kunnskap om praktiske måtar å redusere klimagassutslepp frå næringa. - Fellesordningar for lett utstyr som reduserer jordpakking. Beredskap i forhold til strukturendringar (t.d. samdrift -> ny driftsbygning -> potensiale for betre gjødselhandtering eventuelt med energiuttak Stasjonær energibruk og nye fornybare energikjelder (jf. kap 4) Hovudmål - stasjonær energibruk og nye fornybare energikjelder: Energi skal skaffast fram til lågast moglege kostnader, inkludert miljøkostnader. Energien skal utnyttast på ein samfunnsøkonomisk måte. Sogn og Fjordane skal bidra til å nå nasjonale mål om å dempe veksten av energibruk, omlegging av energibruk og produksjon, her under auka bruk av nye og fornybare energikjelder. Vi bør bli mindre avhengige av elektrisitet til oppvarming. Stasjonær energibruk, her under varmepumper Delmål - stasjonær energibruk Effektivisere energibruken og få til meir fleksible energisystem spesielt når det gjeld oppvarming av større bygg. Innafor privat hushaldning bør det innførast eit toprissystem på elektrisitet Strategiar - stasjonær energibruk: Få på plass plan- og rettleiingsverktøy for framføring og bruk av energi, her under vassboren varme Få utarbeidd planar for konvertering frå oljefyring til ny fornybar energi i større bygg, inkl. fylkeskommunale bygg. Sette krav om utarbeiding av energibruks- og varmeplanar for større bygge- og rehabiliteringsprosjekt og ved feltutbyggingar. - Infrastruktur/leidningsnett for vassboren varme. - Varmekjelder: varmepumpe (sjøvarme, grunnvarme), restvarme/ spillvarme og bioenergi, inklusiv varme frå avfallshandtering. Innrette det fylkeskommunale enøk-fondet slik at det stimulerer til konkrete tiltak Bidra til å koordinere aktørar innafor energisektoren og byggsektoren. Det må på sikt utarbeidast rutinar for energioppfølging i alle lokale som vert disponert av Sogn og Fjordane fylkeskommune Bidra til auka bevisstgjering kring energisparing og metodar for dette mellom innbyggarane i fylket. Tiltak/retningslinjer - stasjonær energibruk: Komme i gang med utforming av retningslinjer når det gjeld energibrukog varmeplanar for fylkeskommunale bygg (rehabilitering og nybygg) Komme i gang med planar for konvertering frå oljefyring til ny fornybar energi i fylkeskommunale bygg. Formulere realistiske mål for konvertering innan 2005 og Medvirke/delta ved etablering av fjernvarmeselskap Ved byggesøknadshandsaming for bygg i storleik over m2 bør det vurderast fleksible oppvarmingssystem/vassboren varme. Bioenergi Delmål bioenergi Få til meir utnytting av energi frå biomasse når det er samfunnsøkonomisk lønsamt, her under avfall frå hushald og næringsverksemd. Strategiar bioenergi: Fokus på bioenergi i aktuelle planprosessar. Få til dialog med impliserte partar (som skogorganisasjonar, avfallsselskap, potensielle storbrukarar av varme). Få etablert infrastruktur for distribusjon av biobrensel. Delta aktivt i arbeidet med å utvikle og informere om lokal produksjon av biobrensel (t.d. mobile pelleteringsanlegg) for å auke verdiskapinga i fylket. Bruk av naturgass (jf. kap. 6) Mål Identifisere og hjelpe fram bruksområde for naturgass med potensiale for verdi-skaping og miljøforbetring. Strategiar: Arbeide for ilandføring og utvikling av miljøvenleg industri. Bidra til utvikling av løysingar som fremjar konvertering frå olje- til naturgassbruk i fylket. Delta aktivt i Norsk Gassforum 8 Figur 1, Mål og strategiar i fylkesdelplan for klima og energi

9 2.2.2 Fylkeskommunalt ENØK-fond I forholdet mellom energibruk og klimagassutslepp er det mange diskusjonar utan eintydige svar. Det synest derimot å vere brei semje om at reduksjon av energibruken vil vere eit godt tiltak for miljøet. Sogn og Fjordane fylkeskommune har oppretta eit ENØK-fond med ein grunnkapital på 10 millionar kroner. Fondet har søknadsfrist 1. april kvart år. Det kan maksimalt delast ut to millionar kroner årleg. Tiltak som kan støttast er: Enøkanalysar, enøkinvesteringar i bygningar og driftsanlegg, opplæring av nøkkelpersonell, samt haldningsskapande arbeid/informasjon retta mot innbyggjarane i fylket. Første tildelingsrunde var i Det vart då delt ut kroner. Samla støtte dei påfølgjande åra var , og kroner. 14 primærkommunar har så langt fått støtte frå fondet. I all hovudsak er støtta retta mot investeringar i bygningar og varmeanlegg. Det er også ytt noko støtte til opplysande og haldningsskapande arbeid, mellom anna har Vestnorsk Enøk fått støtte til å utvikle og drive enøkopplæring i grunnskulen. Også lag og organisasjonar kan søkje om støtte til haldningsskapande arbeid. Elles er fondet avgrensa til kommunalt og fylkeskommunalt verkeområde Miljøprofil for det fylkeskommunale innkjøpet Fylkestinget gjorde i sak 31/06 om Miljøprofil for det fylkeskommunale innkjøpet vedtak om at: A) Fylkestinget vedtek miljøprofil for det fylkeskommunale innkjøpet i samsvar med vedlegg 1. Det skal særleg leggjast vekt på følgjande: A1) Mål for anbodsinnhenting: Det skal stillast miljøkrav ved kvart einskilt anbod. Det skal leggjast vekt på miljøeigenskapane til produktet eller tenesta. Bygge- og eigedomstenesta skal gjere seg nytte av kunnskap om bruk av fornybare energikjelder og gjennom tiltak og motivasjon gjennomføra energiøkonomisering. A3) Mål for klimagassutslepp: Sogn og Fjordane vil ta sin del av ansvaret for å gjennomføre internasjonale og nasjonale mål for reduksjon av utslepp av klimagassar, bl.a. Kyoto-avtalen sine mål for Noreg. A4) Mål for energibruk: Energi skal skaffast fram til lågast moglege kostnader, inkludert miljøkostnader. Energien skal utnyttast på ein samfunnsøkonomisk måte. Sogn og Fjordane skal bidra til å nå nasjonale mål om å dempe veksten av energibruk, omlegging av energibruk og produksjon, her under auka bruk av nye og fornybare energikjelder. Fylkeskommunen bør bli mindre avhengige av elektrisitet til oppvarming. A5) Mål for miljøsertifisering: Fylkeskommunen bør satse på å sertifisere ei eining i løpet av B) Fylkestinget vedtek følgjande tiltak for å nå måla: B1) Fylkeskommunen skal tydeleg synleggjera miljøprofilen gjennom konkurransegrunnlag. Miljø som tildelingskriterium skal så langt det er formålsteneleg vektast frå 5-20% og det skal skje ei gradvis opptrapping av kor strengt miljøkrav skal vektast. B3) Sertifisering som Miljøfyrtårn. Fylkeshuset skal bli Miljøfyrtårnsertifisert. Både fordi det pr. i dag er sett i verk mange tiltak som langt på veg stettar kravet til å bli sertifisert, men også fordi ei slik sertifisering vil synleggjere for ålmenta at fylkeskommunen legg vekt på miljø. Det er lagt opp til eit sjablongmessig støttesystem etter modell frå ENØK-fondet i Oslo. Her som der er fondet meint å stimulere til enøkinitiativ og støtta skal i prinsippet verke utløysande for nye tiltak. Det vert gitt støtte til ulike tiltak, og forholdet mellom innsats og enøkeffekt varierer mykje tiltaka imellom. Det ligg difor så langt ikkje føre ein samla statistikk som syner enøkeffekten av midlane. Fylkestinget sine ambisjonar gjevne i sak 31/06 skal følgjast opp i det vidare arbeidet med handlingsplanen. 9

10 2.3 FN sitt klimapanel (IPCC) FN sitt klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) vart grunnlagt av miljøprogrammet til FN (UNEP) og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i Rapportane frå FN sitt klimapanel er rekna som det viktigaste faglege grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken. FN sitt klimapanel har aldri vore sikrare på at klimaendringane først og fremst skuldast menneskeskapte utslepp av klimagassar. I følgje forskarane i klimapanelet har vi så langt berre sett starten på desse klimaendringane. Dei tre første rapportane frå panelet kom i 1990, 1995 og Etter kvart har forskarane fått fleire og betre observasjonar av klimaet og klimaendringane. Tidligare rapportar har lagt grunnlaget for mellom anna Kyoto-protokollen. Global gjennomsnittstemperatur FN sitt klimapanel la fram sin fjerde hovudrapport i Den fjerde hovudrapporten har fire delrapportar. I dei seks åra sidan førre hovudrapport har over 450 av verda sine leiande klimaforskarar vurdert og samanstilt klimaforskinga. I FN sitt klimapanel sin tredje rapport i 2001 vart det rekna som 60 prosent sannsynleg at klimaendringane dei siste femti åra er menneskeskapte. I panelet sin fjerde rapport var dette kome over 90 prosent. Forskarane har no fleire, betre og sikrare observasjonar som viser at det skjer ei oppvarming i heile klimasystemet jf. fig. 2. Dette er med på å gjere oss langt sikrare på at menneskeleg aktivitet står bak klimaendringane. Ein viktig konklusjon er at naturen i eit varmare klima ser ut til å ta opp mindre CO 2. Dette kan forsterke CO 2 -mengda i atmosfæren 2.4 Kunnskapsstatus om klimaendringane globalt og nasjonalt Klimaet er det same som været, men er definert som eit gjennomsnitt over ein periode på 30 år. Forskarar har over fleire tiår følgt endringane i været. Innafor ulike fagfelt er det bygd klimamodellar for å forstå og for å føreseie kva som skjer. Rapportane frå FN sitt klimapanel har som sagt i aukande grad påvist at menneskeleg aktivitet påverkar klimaet. Den menneskelege påverknaden gjeld hovudsakleg utslepp av klimagassar og partikkelutslepp. Det vert spesielt fokusert på klimagassar som karbondioksid (CO 2 ), metan (CH 4 ), lystgass (N 2 O) og fluorgassar. Desse gassane påverkar miljøet ulikt. Dei vert også ofte samanstilte til CO 2 ekvivalentar. Klimaendringa som er påvist vil gje ulike utslag. Auke i temperatur, nedbør og havstigning vil til dømes føre til svært store konsekvensar for busetnad og matvareproduksjon i verda. Dette kan igjen påverke stabilitet og fred. Såleis fekk IPCC og Albert Arnold (Al) Gore Jr. i 2007 tildelt Nobels fredspris for arbeidet med klimaendringa. 0,5 0,0-0, Figur 2. Grafen viser endringar i global gjennomsnittstemperatur fra 1850 til no. Endringa er i høve til gjennomsnittstemperaturen i perioden

11 2.4.1 Klimaendringane globalt Forskarane har samanstilt data for naturlege klimaendringar og samanlikna dei med målte endringar dei siste åra. På grunnlag av dette har dei funnet att målte endringar ikkje kan forklarast utan at endring i nivået av klimagassar vert teke med. Det vert nytta ei rekkje ulike modellar for klimaendring; modellar som gir ulike utslag. Dei samanstilte modellane syner alle ein auke i den globale temperaturen. I figur 3 viser blått felt korleis klimamodellane simulerer temperaturutviklinga slik ho ville ha vore utan menneskeskapte utslepp, medan rosa felt viser resultatet frå dei same klimamodellane når ein inkluderer effekten av menneskeskapte utslepp. Rosa felt samsvarer svært godt med den observerte temperaturen, vist som svart strek i figuren, og det er bakgrunnen for at IPCC med høgt sannsyn seier at temperaturauken i hovudsak kjem av menneskeskapte klimagassutslepp. På grunnlag av desse klimamodellane som tek omsyn til menneskeskapte klimagassar, er det analysert kva konsekvensar fortsatt auke i klimagassar vil få for temperaturen på jorda. Som figur 3 syner, er det registrert unaturleg temperaturauke og dette er venta å halde fram slik. Models using only natural forcings Models using both natural and anthropogenic forcings observations Det er venta ein sterk auke i innhaldet av CO 2 i atmosfæren. Auken skuldast i hovudsak forbrenning av kol, olje og gass, jf fig. 4. Det er påvist ei rekkje ulike faktorar i naturen som kan forsterke temperaturauken. Forskarar har på grunnlag av dette sett ei grense på 3 grader o C før desse truleg vert sjølvforsterkande; og vi får ei uoppretteleg endring (jf figurane 5 og 6). Figur 3, Global and Continental Temperature Change Konsekvensane av klimaendringane vil bli særleg alvorleg om gjennomsnittstemperturen skulle stige 2-3 grader. Reduserte klimagassutslepp i dag vil ikkje byrje å verke før etter fleire år, men det hastar å kome i gang dersom vi skal unngå 3 grader o C-nivået, jfr. fig. 7 11

12 960ppm CO 2 (ppm) 550 ppm I dag: Høyeste nivå på år År 2100: Høyest nivå på opptil 20 millioner år 280ppm 200 ppm Økningen skyldes i hovedsak forbrenning av kull, olje og gass år Figur 5, Observert og forventet innhold av CO 2 i atmosfæren Figur 6, Temperatur år 2100 vs ,0 Global s surface warming ( 0 C) 3,0 2,0 1,0 0,0 3 o C: Upprettelige endringer 2 o C: EU-mål Krever minst 50% kutt i år 2050 A2 A1B B1 Constant composition commitment 20th century -1, Figur 7, Framtidig klimautvikling 12

13 2.4.2 Klimaendringane nasjonalt Temperaturauken vil variere globalt, men temperaturen vil i all hovudsak auke. Dette har innverknad på globale og regionale vêrsystem. Tropiske system held ofte fram mot nord som sterke lågtrykk med mykje nedbør, jf figur 8. Dette var tilfellet hausten Då fekk vi store mengder nedbør i september og november med fleire skredulukker. Ein av konsekvensane av høgre temperaturar vil vere at lufta kan ta opp i seg auka mengder med fukt. Dette vil igjen føre til auka nedbørsmengde og -intensitet. Observerte endringar Temperaturen i Noreg ser ut til å følgje same mønsteret som det globale. I 2002 var middeltemperaturen 1,1 C over normalen, i ,3 C, i ,4 C og i ,5 C over normalen. Middeltemperaturen i 2006 var 1,8 C over normalen. Dette er ei tangering av dei tidlegare rekordåra 1934 og I Arktis er avvika endå større. Middeltemperaturen for Svalbard lufthamn var 2,3 C over normalen i 2003 og 2004, mens verdien for 2005 låg 3,6 C over normalen. I 2006 var verdien heile 5 C over normalen. Dette er den høgste registrerte verdien på Svalbard. Figur 8, Tropiske system held ofte fram mot nord Framtidsprognosar fram mot år 2100 Vind og nedbør Årlig nedbørmengde øker med mellom 5 og 20 %, mest langs kysten i sørvest og i nord. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får 20 % mer nedbør. På Østlandet øker nedbøren høst og vinter med %. Sommeren blir tørrere på Østlandet og Sørlandet med opptil 15 % mindre nedbør. Vestlandet får ca. 15 flere døgn per år med mer enn 20 mm nedbør. I hele Norge vil ekstreme nedbørmengder opptre oftere. Langs kysten av Troms og Finnmark vil mengder tilsvarende nåværende årsmaksimum forekomme 2,5-3 ganger per år. På Øst- og Sørlandet blir det ca. 10 flere døgn med oppholdsvær per år. Årlig får vi inntil 4 flere døgn med sterkere vind enn 15 m/s (stiv til sterk kuling). Om høsten øker vinden mest langs kysten og i Langfjella. Temperaturer Årlig middeltemperatur i Norge forventes å stige med 2,5 til 3,5 C de neste 100 årene. Temperaturen stiger mest i innlandet og i nord. Vinteren blir mildere med minimumstemperaturer 2,5 4 C over dagens nivå, mens sommerens maksimum stiger med 2-3 C, mest på Sørlandet. Med økte globaltemperaturer vil både havets og jordens evne til å absorbere CO2 reduseres. Dette vil føre til ytterligere temperaturøkning. Figur 9, Kjelde Bjerknessenteret: RegClims brosjyre Norges klima om 100 år og FNs klimapanel (IPCC) 13

14 14

15 3. Klimapolitikk og klimagassutslepp Klimagassutslepp og klimaendring er ei av dei største globale utfordringane i dette hundreåret. Utviklinga av den internasjonale og nasjonale politikken på området vil vere avgjerande for om vi klarer å løyse utfordringane. Det kan vere: 1. Usemje om årsakene til temperaturauken vi ser (naturlege variasjonar vs. menneskeskapt) 2. Usemje om kva vi skal gjere kvotekjøp tiltak heime Under det siste punktet finst det igjen ulike tilnærmingar, av typen teknologiske løysingar kontra livstilsendringar, produksjonsorientering kontra forbruksorientering osv. Dersom vi skal ta inn over oss IPCC sin bodskap om at klimagassutsleppa må ned med 70% for å stabilsere situasjonen, er vi ikkje i posisjon til å velje berre éi tilnærming, vi må ta i bruk eit breitt arsenal av tiltak. Vi tek utgangspunkt i dei vurderingane som er gjorde av FN sitt klimapanel. I den vidare prosessen må fylket finne sine svar; tilpassa dei regionale føresetnadane. 3.1 Norsk klimapolitikk og nasjonale utslipp Norsk klimapolitikk I St.meld. nr. 34 ( ) Norsk klimapolitikk foreslår regjeringa følgjande mål: Noreg skal være karbonnøytralt i Noreg skal fram til 2020 kutte dei globale utsleppa av klimagassar tilsvarande 30 prosent av Noreg sine utslepp i Noreg skal skjerpe sine Kyoto-plikter med ti prosentpoeng til ni prosent under 1990-nivå. Regjeringa har ein tredelt strategi for å nå måla. Ein betre internasjonal klimaavtale er det første og viktigaste elementet i klimapolitikken. Det andre elementet er at Noreg må hjelpe fram utslippsreduksjonar i utviklingsland og raskt veksande økonomiar som Kina og India med fleire. Det tredje elementet er at innsatsen for reduksjon av utslepp i Noreg vert intensivert. Måla skal nåast på denne måten: Halde fram med aktiv bruk av generelle verkemiddel som CO2-avgift og kvotar. Aktiv bruk av Kyoto-mekanismane som kvotekjøp og utsleppsreduksjonar i utviklingsland. Tiltak som er kostnadseffektive i lys av forventa stigande karbonpris over levetida til investeringa og som ikkje nødvendigvis vert utløyste av eksisterande verkemiddelbruk. Sterk satsing på teknologiutvikling. Satsing på tiltak som mobiliserer befolkninga tidleg til lågutslepps forbruksmønstra. Då regjeringa presenterte meldinga vart følgjande tiltak haldne fram som døme: Frå 2009 blir det forbod mot å deponere nedbrytbart avfall. Forbod mot å installere oljekjelar i nye bygg frå Etablere ny støtteordning til konvertering av oljekjelar til fornybar varme. 15

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Avgift som verkemiddel i varmesektoren

Avgift som verkemiddel i varmesektoren Avgift som verkemiddel i varmesektoren ZERO-RAPPORT juli 2010 Tale Severina Halsør Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er ei miljøstifting som skal bidra til å avgrense dei menneskeskapte klimaendringane.

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE

DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE DEN NORSKE PETROLEUMSINDUSTRIEN FRÅ BRØNN TIL KUNDE 4 Frå prosessanlegget på Kollsnes i Hordaland. Her blir mellom anna gassen frå Trollfeltet prosessert (Foto: Øyvind Sætre/Gassco) FAKTA 214 33 For å

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor

RAPPORT MEIR ENN FINE ORD. - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor RAPPORT MEIR ENN FINE ORD - seks forslag til ein utviklingspolitikk som tek barn og unge på alvor Rapporten er skrive av Kathrine Sund- Henriksen på oppdrag for LNU. Medforfattar er Idunn Myklebust. Design:

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

-utslepp: Stor vekst i utslepp frå forbruk. Framtidige CO 2. Annegrete Bruvoll

-utslepp: Stor vekst i utslepp frå forbruk. Framtidige CO 2. Annegrete Bruvoll Økonomiske analyser 5/2006 Framtidige CO 2 -utslepp: Annegrete Bruvoll Norske utslepp av klimagassar er dels knytte til produksjonsaktivitetar, dels til konsumaktivitetar i Norge. Mykje av det vi produserer

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1300 1380 Inntektskapittel: 4300 4380, 5611, 5618 5619, 5622 5624 Innhold Del I Innleiing og oversikt... 1 Overordna utfordringar og hovudmål...

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer