Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider og fristbrudd Arkivsak Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 212. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering rapport for juni og juli 212 om følgende tema: aktivitet ventetider og fristbrudd økonomi og resultat Vedlegg Vedlegg 1 - Resultat pr divisjon juli 212 Vedlegg 2 - Likviditet pr juli 212 Vedlegg 3 - Utvikling i fristbrudd pr divisjon pr juli 212

2 1. Innledning Aktivitetstall som gis i denne rapporten er primært basert på informasjon fra elektronisk pasientjournal (DIPS) og har det samme grunnlag som sendes månedlig til NPR (Norsk pasientregister). Økonomirapporten baserer seg på bokførte tall ved utgangen av juli måned, sammenholdt med periodisert budsjett for samme periode. Hovedfokus i denne rapporten er status pr juli måned, men aktivitet og økonomisk resultat for juni måned vil bli kommentert i kapittel 2. Fra og med kapittel 3 beskrives status i foretaket pr juli, og er av samme format som tidligere måneder. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) har Helse Vest RHF i brev datert 22. juni bedt Helse Stavanger HF om å budsjettere kompensasjonen knyttet til merkostnader pensjon. Dette utgjør for foretaket 16,3 mill. Dette er budsjettert med 6/12 i juni måned, og videre med 1/12 pr måned resten av året. Budsjettendringen er en teknisk endring, og kravet om et overskudd på 5 mill. i Helse Stavanger HF i 212 gjelder uendret. Denne tekniske endringen fører til at foretaket fra og med juli ikke lenger trenger å ta hensyn til linjen «Korrigering pensjonskostnader». 2. Aktivitet og økonomi i juni måned 2.1 Aktivitet Tabellen nedenfor gir en oversikt over aktiviteten i antall pasienter pr. måned og hittil i år for poliklinikk og dag/døgn. Aktivitetstallene er fra og med januar inkludert «Raskere tilbake» i realiserte tall. Medisinsk divisjon har ikke «Raskere tilbake» prosjektet på Lassa inne i budsjettet slik at den aktiviteten kommer i tillegg til budsjettert aktivitet. Det vil kommenteres hvor disse avvikene er. Juni Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Psykiatri døgnbehandling ,4 % 3,4 % Psykiatri poliklinisk behandling , % 6,1 % Somatikk dagbehandling ,1 % 3,9 % Somatikk døgnbehandling ,2 % 4,8 % Somatikk poliklinisk behandling ,7 % 6,5 % Psykiatri poliklinisk behandling er lavere enn budsjett denne måneden, og dette skyldes både voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien. Denne måneden er det størst negativt avvik knyttet til voksenpsykiatrien. Barne- og ungdomspsykiatrien leverer om lag 9 konsultasjoner under budsjett. Hittil leverer imidlertid voksenpsykiatrien godt over budsjett, mens det i barne- og ungdomspsykiatrien er et negativt avvik i henhold til budsjett. Måloppnåelsen pr behandler er gjennomsnittlig 9 % i barne- og ungdomspsykiatrien nå, og det arbeides med å få den til 1 %. Innenfor somatikk er det høyere aktivitet enn budsjett på dagbehandling, døgnbehandling og poliklinisk behandling. Særlig Medisinsk divisjon har høyere aktivitet enn det som er lagt til grunn i budsjettet denne måneden. Kirurgisk divisjon har også noe høyere aktivitet enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Samtidig er aktiviteten i Kvinne-barne divisjonen i juni om lag på budsjett. Døgnbehandlingen er noe høyere enn budsjettet. Side 2 av 23

3 2.2 Økonomi Regnskapet for juni viser et regnskapsført positivt resultat på,8 mill. mot et budsjett på pluss 4,2 mill. Dette gir et negativt budsjettavvik på 3,3 mill. denne måneden. Totale inntekter denne måned viser et positivt budsjettavvik på 8,7 mill. Totale driftskostnader, før finans, har et positivt budsjettavvik denne måned på 3,8 mill. Dette skyldes den tekniske budsjettendringen knyttet til kompensasjon for økte pensjonskostnader som beskrevet i innledningen. Dette avviket må sees i sammenheng med linjen «Korrigering pensjonskostnader», som utgjør et negativt avvik på 44,3 mill. denne måneden. Dette gir et netto negativt kostnadsavvik på 13,5 mill. før finans. Korrigert for netto finansresultat er netto negativt kostnadsavviket på 12, mill. Hittil i år viser totale inntekter et positivt avvik på 29,9 mill. Totale driftskostnader, før finans, har et negativt avvik på 51,1 mill. Korrigert for netto finansresultat har totale driftskostnader et negativt avvik på 44,4 mill. Dette gir et positivt resultat hittil i år på 1,7 mill, men et negativt budsjettavvik på 14,5 mill. mot et periodisert budsjett på 25, mill. i pluss pr juli. Fra og med juli måned vil linjen «Korrigering pensjonskostnader» forsvinne. Dette fordi merkostnaden til pensjon er budsjettert under lønnskostnader etter bestilling fra Helse Vest RHF i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Dette er samme endring som fant sted i juni 211. Tabellen nedenfor viser alle regnskapsførte tall pr juni 212. Helse Stavanger Juni Juni Juni Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Resultat 212 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Inntekter poliklinikk 32, 31,8,2 196,1 193,3 2,8 216,3 373,2 Inntekter dag/døgn 94,7 89,4 5,3 563,1 557,8 5,4 495,2 1 71,1 Rammetilskudd og andre tilskudd 251,7 251,7, 1 777, ,7, 1 689, ,4 Andre inntekter 14,6 11,3 3,3 99,7 78, 21,8 78,9 158,2 Sum driftsinntekter 393, 384,3 8, ,7 2 66,8 29,9 2 48, 5 214,8 Varekostnader 71,6 62,1 9,5 415, 391,7 23,4 416,3 758,4 Ekstern innleie 3,4,9 2,5 14,7 4,1 1,6 11,6 9,8 Lønn 197,5 246,9-49, , ,8 2, , ,2 Andre driftskostnader 58,1 5,2 7,9 315,2 32,8 12,3 27,6 61,1 Avskrivninger 16,3 17,5-1,3 1,6 98,5 2,1 94,8 27,3 Sum driftskostnader 346,9 377,6-3, , ,9 51, , ,8 Driftsresultat 46,1 6,7 39,5 18,8 4, -21,1 41,3 8, Netto Finansresultat -1, -2,5 1,5-8,3-15, 6,7-14,2-3, Resultat etter finans 45,2 4,2 41, 1,5 25, -14,5 27,1 5, Interne føringer -2, -1,1 -,8-8,4-6,9-1,5-7,6-13,9 Refusjon diverse pasientutgifter 2, 1,2,8 8,4 7, 1,4 7,6 13,9 Resultat etter interne føringer 45,2 4,2 41, 1,5 25, -14,5 27,1 5, Korrigering pensjonskostnader -44,3, -44,3,,,,, Korrigert resultat,8 4,2-3,3 1,5 25, -14,5 27,1 5, 3. Aktivitet og økonomi i juli måned Tabellen nedenfor gir en oversikt over aktiviteten i antall pasienter pr. måned og hittil i år for poliklinikk og dag/døgn. Aktivitetstallene er fra og med januar inkludert «Raskere tilbake» i realiserte tall. Medisinsk divisjon har ikke «Raskere tilbake» prosjektet på Lassa inne i budsjettet slik at den aktiviteten kommer i tillegg til budsjettert aktivitet. Det vil kommenteres hvor disse avvikene er. Side 3 av 23

4 Juli Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Psykiatri døgnbehandling ,1 % 3,1 % Psykiatri poliklinisk behandling ,4 % 6,6 % Somatikk dagbehandling ,1 % 4,1 % Somatikk døgnbehandling ,1 % 5,1 % Somatikk poliklinisk behandling ,7 % 7, % Psykiatri poliklinisk behandling er om lag i samsvar med budsjett denne måneden. Voksenpsykiatrien leverer litt over budsjett denne måneden, samtidig som barne-og ungdomspsykiatrien leverer litt under budsjett. Hittil leverer imidlertid voksenpsykiatrien godt over budsjett, mens det i barne- og ungdomspsykiatrien er et negativt avvik i henhold til budsjett. Innenfor somatikk er det høyere aktivitet enn budsjett på poliklinisk behandling og døgnbehandling, men lavere aktivitet enn budsjett på dagbehandling. Alle divisjonene har høy aktivitet denne måneden knyttet til poliklinisk behandling og døgnbehandling. Når det gjelder dagbehandling så er det Kirurgisk divisjon som forklarer det negative avviket på foretaksnivå. Tabellen nedenfor viser DRG-indeksen for 211 og 212 for henholdsvis poliklinikk, dagbehandling og døgnbehandling. Indeksen viser gjennomsnittlig DRG-vekt for en pasientkontakt. Historisk oversikt over utviklingen i DRG-indeksen gir et grunnlag for nærmere analyser på om endringer i indeksen skyldes endring i aktivitetssammensetning (pasient-miks) eller kodekvalitet. Omleggingen av kodepraksis på hudavdelingen (ref. sak fra Avregningsutvalget omkring DRG 268O) påvirker også DRG-indeksen negativt. Ved å ekskludere denne endringen ville endringen i indeksen vært mindre. DRG-indeks År Mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Gj.snitt hittil Endr i % Dagbehandling 211,254,245,258,236,247,243,24, ,239,226,234,22,235,222,189,224-7,2 % Døgnbehandling 211 1,129 1,181 1,157 1,151 1,123 1,135 1,121 1, ,164 1,183 1,158 1,162 1,127 1,131 1,84 1,144,1 % Poliklinikk 211,34,35,34,35,34,34,34,34 212,34,34,34,34,34,35,34,34 -,9 % Tabellen viser at indeksen har gått ned for både dagbehandling og poliklinikk. Dette kan delvis forklares med noe uferdig koding ved månedsskifte. 3.1 Somatikk MOBA tok i mot 2 39 pasienter i juli og har hittil i år tatt i mot pasienter. Hittil i fjor hadde MOBA pr juli tatt i mot pasienter. Det vil si en økning på 837 pasienter, noe som tilsvarer 5,1 % økning, og i gjennomsnitt 3,9 flere pasienter gjennom akuttmottak pr døgn. Aktivitetsveksten i MOBA er pr juli på samme nivå som den generelle veksten i somatisk døgnbehandling i foretaket, som pr juli er på 5,1 % sammenlignet med i fjor. Gjennomsnittlig liggetid i MOBA går nå gradvis nedover. Foretaket har en målsetning om gjennomsnittlig liggetid på 3 timer. I juli 211 var gjennomsnittlig liggetid 3,87 timer, sammenlignet med juli 212 som var på 3,59 timer. Det må også tas med i betraktningen at antall pasienter var høyere i år sammenlignet med i fjor. Side 4 av 23

5 Behandlede pasienter Mottak (MOBA) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Plan I juli er 354 pasienter (15,3 %) skrevet direkte ut mot hjem fra MOBA, mens resterende er innlagt i de kliniske avdelingene. Hittil i år er pasienter skrevet ut direkte mot hjem/annen institusjon fra MOBA, tilsvarende 15,7 %. Det er et viktig mål i foretaket å ferdigbehandle pasienter i MOBA der det er faglig riktig. Ferdigbehandlede pasienter i Mottak jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk polikliniske konsultasjoner viser denne måneden 592 flere konsultasjoner enn budsjettert, i dette ligger om lag 2 konsultasjoner knyttet til «Raskere tilbake» på Lassa (ikke budsjettert). Dette betyr at divisjonene totalt sett leverer om lag 4 flere polikliniske konsultasjoner enn budsjett denne måneden. Det er i all hovedsak Kirurgisk divisjon som har flere polikliniske konsultasjoner enn budsjett denne måneden. Tallene pr juli viser også en økning på 7, % i forhold til samme periode i fjor. Hittil har foretaket levert flere konsultasjoner enn budsjett. «Raskere tilbake» på Lassa utgjør om lag 2 5 konsultasjoner av disse. Alle divisjonene utenom Kvinne-barne divisjonen leverer hittil flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Innenfor Kvinne-barne divisjonen er antall polikliniske konsultasjoner under budsjett for både avdeling barneklinikken og avdeling kvinneklinikken, hvor avdeling barneklinikken har det største avviket. Grafisk fremstilling viser antall polikliniske konsultasjoner pr måned i stolper og linjen viser antall akkumulert hittil for 212. Stolper må leses med verdier på høyre akse, linjer leses med verdier på venstre akse. Side 5 av 23

6 Antall pasienter poliklinikk pr måned og akkumulert Budsjett 212 Akk212 Akk Somatikk dagbehandling viser 132 færre behandlinger enn budsjett i juli. Medisinsk divisjon har om lag 245 flere dagbehandlinger målt mot budsjett denne måneden. Samtidig har særlig Kirurgisk divisjon færre dagbehandlinger enn budsjettert denne måneden. Hittil har foretaket levert 74 flere dagbehandlinger enn budsjettert. Det er Medisinsk divisjon som har det største positive avviket knyttet til dagbehandlinger. Sammenlignet med fjoråret viser tallene pr juli en økning på 4,1 % for foretaket samlet. Somatikk døgnbehandling viser i juli 329 flere døgnopphold enn budsjettert. Alle de somatiske divisjonene har høyere aktivitet enn budsjett denne måneden, og det største avviket finnes på Kirurgisk divisjon som har 138 flere døgnopphold enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Hittil viser tallene at døgnbehandling er 3,1 % over budsjett pr juli. Sammenlignet med hittil pr juli i fjor er det en økning på 5,1 % på døgnbehandling. Alle de somatiske divisjonene har en økning i aktiviteten sammenlignet med fjoråret. Grafisk fremstilling viser antall pasienter med dag/døgn opphold pr måned i stolper og linjene viser opphold hittil for begge årene. Stolper må leses med verdier på høyre akse, linjer leses med verdier på venstre akse Antall pasienter dag/døgn pr måned og akkumulert Budsjett 212 Akk212 Akk Operasjoner, laboratorier og radiologi Antall operasjoner i 212 målt mot budsjett er vist i grafisk fremstilling. Antall operasjoner har et positivt avvik hittil på,2 % målt mot budsjett, og anestesier har økt med,7 %. Aktivitetsbudsjettet er i 212 satt i samsvar med budsjettert aktivitetsøkning i Kirurgisk divisjon både for antall operasjoner og antall anestesier. Utgangspunktet er aktiviteten i 211 korrigert for aktivitetsøkning (om lag 1,2 %). Side 6 av 23

7 Forskjellen i antall operasjoner og anestesier skyldes at ikke alle operasjoner bruker generell anestesi (full narkose), samt at enkelte ikke-operative prosedyrer krever generell anestesi. For øvrig viser operasjoner og anestesier sammenfallende variasjon. Antall operasjoner er hentet fra Orplan (planleggingssystem for operasjoner) og er eksklusiv hudavdelingen. Antall Operasjoner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Plantall Antall anestesier Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Plantall Tabellene nedenfor viser aktiviteten pr måned i år målt mot budsjett for medisinsk biokjemi og radiologi Antall analyser Medisinsk Biokjemi Aktivitet Budsjett Tabellen viser at aktiviteten innenfor medisinsk biokjemi har økt. Sammenlignet med budsjettet for inneværende år viser tallene pr juli en økning på 3,5 %. Tabellen nedenfor viser antall analyser fra primærhelsetjenesten i 211 og 212. Tallene viser en reduksjon fra 211 til 212 på,1 %. Årsaken til nedgangen er at fastleger i distriktet velger å sende sine prøver som skal analyseres til Fürst. Side 7 av 23

8 Analyser avdeling for medisinsk biokjemi primærhelsetjenesten Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Grafen nedenfor viser en lavere aktivitet enn budsjett, tilsvarende 3,8 %, for radiologi. Sammenlignet med samme periode i fjor er økningen på 3,8 %. Det arbeides fortsatt med å vise aktiviteten spesifisert på inneliggende pasienter og rekvirert fra primærhelsetjenesten. Arbeidet viser seg å være litt mer krevende enn først antatt. Aktivitetsøkningen på 7 % i budsjett 212 har foretaket ikke klart å nå hittil i år. Årsaken til dette er blant annet episodevis driftsstans på utstyr. Det arbeides kontinuerlig med å nå budsjettet. Antall undersøkte pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 212 Aktivitet Budsjett Oppsummering aktivitet for somatikk, operasjon, laboratorie og radiologi Faktisk realisert aktivitet i forhold til budsjett hittil pr juli: Polikliniske konsultasjoner er 3,7 % høyere enn budsjett Dagbehandling er 4,1 % høyere enn budsjett Antall pasienter døgnbehandling er 3,1 % høyere enn budsjett Antall operasjoner viser en økning på,2 % i forhold til budsjett, og antall anestesier viser en økning på,7 % Medisinsk biokjemi har en aktivitet som er 3,5 % over budsjett hittil i år, og samtidig høyere enn samme periode i fjor Radiologi har lavere aktivitet i forhold til budsjett pr juli, men høyere aktivitet enn samme tidspunkt i fjor Antall pasienter inn til MOBA pr juli er høyere, tilsvarende 5,1 % i forhold til samme periode i fjor 3.3 Psykiatri Sammenlignet mot budsjett er det et lite positivt avvik i juli på 36 polikliniske konsultasjoner. Tallene for juli måned viser at antall polikliniske konsultasjoner er litt lavere enn budsjett innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, og litt over budsjett for voksenpsykiatrien. Tallene viser denne måneden at aktiviteten er høyere enn i samme periode i fjor i både voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien. Grafisk fremstilling nedenfor viser poliklinisk aktivitet fordelt på voksne og barn- og ungdom. Side 8 av 23

9 Polikliniske konsultasjoner 212 sammenlignet med budsjett og fjoråret (hittil) Barne- og ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Voksenpsykiatri Barne- og ungdomspsykiatri Budsjett TSB-behandling (tverrfaglig spesialisert behandling) er inkludert i antall polikliniske konsultasjoner for voksenpsykiatrien. Tabellen nedenfor viser antall konsultasjoner i juli og hittil i år. Tallene for juli viser en økning på 36,2 % i forhold til budsjett. Dette skyldes høy aktivitet særlig innenfor LAR, med spesielt stor økning i telefonkonsultasjoner. Juli Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Polikliniske konsultasjoner TSB ,2 % 35, % Definisjonen på dagbehandling er noe endret i 212. For å kunne gjøre sammenligning med 211 er tallene i 211 kategorisert i forhold til samme definisjon som i år. Antall dagbehandlinger på både voksne og barn- og ungdom er i juli lavere enn budsjett og i forhold til fjoråret. Antall utskrivninger i psykiatrien er høyere enn budsjett hittil i år. Det er registrert 57 flere utskrivninger for døgnbehandling barn og voksne i forhold til både budsjett og fjoråret, noe som utgjør 3,1 %. Side 9 av 23

10 Antall utskrevet fra døgnbehandling og antall dagopphold 212 sammenlignet med budsjett og fjoråret (hittil) Barn/unge - dagbehandling Barn/unge -døgnbehandling Dagbehandling voksne Døgnbehandling -voksne Døgnbehandling - Barn/unge - Barn/unge - Dagbehandling voksne voksne døgnbehandling dagbehandling Budsjett Oppsummering aktivitet for psykiatri (inklusiv TSB) Realisert aktivitet i forhold til budsjett pr juli: Polikliniske konsultasjoner har et negativt avvik i forhold til budsjett på,4 %. Dette skyldes i all hovedsak barne- og ungdomspsykiatrien. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre måloppnåelsen pr behandler i barne- og ungdomspsykiatrien. Det arbeides mot en målsetning på 1 % pr behandler. Døgnbehandling er høyere enn budsjett, tilsvarende 3,1 % TSB har hittil et positivt avvik mot budsjett på 36,2 % Pr juli er polikliniske konsultasjoner høyere enn samme periode i fjor, tilsvarende 6,6 %. Dette representerer en stor aktivitetsøkning. 4. Ventetider og fristbrudd Denne rapporten er oppdatert med tall pr utgangen av juli 212. Alle tall er hentet fra den regionale ventelistekuben, som igjen bygger på tall hentet fra systemene i helseforetakene. 4.1 Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger HF I alt var det ved utgangen av juli 1473 ventende i Helse Stavanger HF, av disse er 74 tildelt rett til prioritert helsehjelp, mens 7699 ikke er tildelt slik rett. Side 1 av 23

11 Styringsmålet for 212 er en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 65 dager. Avviklede pasienter er pasienter som har kommet til behandling og der helsehjelpenn er startet. I ferieperioden med redusert kapasitet prioriterer mann kun de sykeste pasientene til behandling og ventetid for de som har fått behandling (helsehjelp startet) går derfor ned. Dette blir derfor en uhensiktsmessig parameter å benytte i forbindelse medd ferieperioder og det bør for dennee perioden legges vekt på ventetid for ventende. Side 11 av 23

12 Gjennomsnitt antall ventedager pr juli: Avviklede totalt Ventende totalt Avviklede med rett Avviklede med behov Ventende med rett Ventende med behov Totalt i foretaket 63, ,7 69,8 127,5 Somatikk Psykiatri TSB 63,66 1,77 53,11 64,3 9,6 51,7 4,9 55,7 39,8 82,44 88, ,7 56,3 126,88 147,8 54,4 Lavaktivitetsperiode i juli har medførtt økt ventetid for alle ventende i Helse Stavanger. Den grafiske framstillingen over viser lik trend de siste tre år for juli. Tilsvarende er det kortere ventetid for alle som har avviklet ventetid i juli Utvikling for langtidsventende Figuren nedenfor viser utviklingen i antall som har ventet mer enn ett år,, pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp err her slått sammen. De langt fleste som s har ventet så lenge har ikke rett til nødvendig helsehjelp.. Side 12 av 23

13 Som det vises i oversikten over, er langt de fleste langtidsventende ved kirurgisk divisjon. Antallet langtidsventende ligger l fremdeles høyt, men innsatsen for å redusere antallet langtidsventende fortsetter. Økt aktivitet med kveldspoliklinikker ved flere avdelinger er iverksatt for å bidra til å redusere antall langtidsventende til et minimum. Divisjonene mottar to ganger pr måned oversikter over hvilke pasienter som har ventet lengst og disse gis særlig oppfølging. En betydelig andel av disse pasientene er tilbudt behandling ved andre institusjoner for Helse Stavanger HFs regning, men har takket nei til dette for heller å vente på tilbud hos oss. Det er fortsatt noen få pasienter som har ventet mer enn 2 år. Alle disse pasientene har fått tilbud om time i løpet av august og det er nå avviklet ventetid forr flere av disse pasientene som ventet pr utgangen av juli. Psykiatrisk divisjon har gitt tilbud om time til alle pasienter som har ventet mer ennn 1 år. Inntil en har fåttt redusert antall langtidsventende, vil det påvirke gjennomsnitt ventetid for avviklede. Dett er stort fokus på å få avviklet ventetida for disse pasientene. Administrerende direktør vil sikre at innsatsen for å redusere antall langtidsventendee fortsetter Fristbrudd Antall fristbrudd er 495 ved utgangen av juli. Det er økning innen alle divisjoner o som varslet før ferien. Pr juli er likevel stigningen mindre enn fryktet. Viser ellers til divisjonsvise kommentarer i vedlegg 3. Målet er at ingen pasienter skal oppleve fristbruddd i Helse Stavanger HF. Nedenfor er utviklingen i antall fristbrudd for foretaket illustrert i en figur, og tabellen viser antall fristbrudd per foretak i regionen, sammenholdt med prosent fristbrudd av totalt antall ventende med rett til nødvendig helsehjelp. Side 13 av 23

14 Fristbrudd Fristbrudd i antall Fristbrudd i prosent Helse Bergen HF Helse Fonna HF 411 3,8 Helse 118 3,2 Førde HF 91 2,7 Helse Stavanger HF 495 7,1 Vårt foretak ligger fortsatt over de andre foretakene når det gjelder g antalll fristbrudd. Det er gjort en betydelig innsats i Helse Stavanger HFF med ekstraarbeid for å redusere antall fristbrudd. Videre innsats har svært høy prioritet i Helse Stavanger HF, i tråd med styrets vedtatte målsetning. Medisinsk divisjon Kirurgisk divisjon Kvinne/barn divisjon Psykiatrisk divisjon BUP Medisinsk service divisjon TSB Totalt sep okt nov.11 des jan.12 feb.12 mar apr.12 mai.12 jun jul Det framgår av tabellen at det har vært økning i fristbrudd i alle a divisjoner. Det er fagområdene medisinsk gastro og urologisk som dett er størst utfordringer knyttet k til. Alle endringer vil bli redegjort for i vedlegg Vurdering Ventetider for ventende og fristbrudd d har økt i juli og det er behov b for videre økt innsats for å nå de målene styret har satt for foretaket.. Det vises til vedlegg 3 hvor utviklingen i antall fristbrudd per avdeling i divisjonene visess og drøftes. Det framgår av denne at det nå err relativt få avdelinger hvor en nå har utfordringer med mange fristbrudd. Fra september måned vil det også gis oversikt over andel pasienter som har fått behandling siste måned, men stod i fristbrudd på behandlingstidspunktet. Dette er en parameter som vil bli sentral i oppfølgingen av fristbruddd utover høsten. Administrerende direktør følger opp plan for å hindre fristbrudd i foretaket (jfr. styresak i april 212) og vil holde styret orientert om virkemidlerr og resultater i senere styresaker. Side 14 av 23

15 5. Økonomisk resultat pr juli Økonomisk resultat Regnskapet for juli viser et regnskapsført positivt resultat på 4,1 mill. mot et budsjett på pluss 4,2 mill. Dette gir et lite, negativt budsjettavvik på,1 mill. denne måneden. Totale inntekter denne måned viser et positivt budsjettavvik på 12,5 mill. Totale driftskostnader, før finans, har et negativt budsjettavvik denne måned på 12,9 mill. Dette gir et netto negativt kostnadsavvik på,4 mill. før finans. Hittil i år viser totale inntekter et positivt avvik på 42,4 mill. Totale driftskostnader, før finans, har et negativt avvik på 63,9 mill. Korrigert for netto finansresultat har totale driftskostnader et negativt avvik på 57, mill. Dette gir et positivt resultat hittil i år på 14,6 mill., men et negativt budsjettavvik på 14,6 mill. mot et periodisert budsjett på 29,2 mill. i pluss pr juli. Tabellen nedenfor viser alle regnskapsførte tall pr juli 212. Helse Stavanger Juli Juli Juli Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Resultat 212 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Inntekter poliklinikk 21,6 19, 2,6 217,7 212,3 5,4 241,1 373,2 Inntekter dag/døgn 72,6 67,1 5,5 635,7 624,9 1,8 558, 1 71,1 Rammetilskudd og andre tilskudd 265,6 265,6, 2 43,4 2 43,4, 1 935, 3 612,4 Andre inntekter 17,5 13,1 4,4 117,2 91, 26,2 91,1 158,2 Sum driftsinntekter 377,3 364,8 12,5 3 14, 2 971,6 42, , ,8 Varekostnader 62,7 49,1 13,6 477,7 44,8 37, 476,1 758,4 Ekstern innleie 3,4,9 2,5 14,7 4,1 1,6 11,6 9,8 Lønn 244,1 242,3 1,7 2 19,9 2 13,1 6, , ,2 Andre driftskostnader 43,8 48,2-4,4 358,9 351, 7,9 317,6 61,1 Avskrivninger 17, 17,6 -,6 117,6 116, 1,5 11,7 27,3 Sum driftskostnader 371, 358,1 12, , , 63, , ,8 Driftsresultat 6,3 6,7 -,4 25,2 46,7-21,5 44,2 8, Netto Finansresultat -2,3-2,5,2-1,6-17,5 6,9-16,4-3, Resultat etter finans 4,1 4,2 -,1 14,6 29,2-14,6 27,8 5, Interne føringer -,5-1,2,7-8,9-8,1 -,8-8,5-13,9 Refusjon diverse pasientutgifter,5 1,2 -,6 8,9 8,1,8 8,5 13,9 Resultat etter interne føringer 4,1 4,2 -,1 14,6 29,2-14,6 27,8 5, *Polikliniske inntekter i tabellen inneholder ISF-andel, egenandeler og refusjoner fra HELFO og pasientreiser Resultatutviklingen for er framstilt grafisk nedenfor. Grafen viser budsjett 212 pr måned, og akkumulert, med henholdsvis blå stolper og blå linje. Akkumulert regnskap i 28, 29, 21 og 211, er vist med blå linje, grønn linje, rød stiplet linje og brun linje. Regnskap pr måned, og akkumulert regnskap 212, er vist med gule stolper og sort linje. Side 15 av 23

16 Budsjett 212 Regnskap 212 Budsjett akkumulert 212 Akk regnsk 21 Akk regnsk 211 Akk regnsk 29 Akk regnsk 28 Akk regnsk ,3 41,7 43,8 39, 17,1 23,8 27,1 27,8 6,4 12, 4,7 4,5 7,2,8 4,1 4,6,,3,,1 3,8 1,7 5, Jan Feb Mar 2,8 Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 9,3 Des 8,4 17,8 16,5 13, ,9 8,7 15,8 15,4 22,2 25, 41,2 35,5 34,5 32, 27,4 43,8 56,3 48,4 61,6 46,6 57,4 58, 72,5 65,4 7,9 83,9 85,2 84, 149, Inntekter Aktivitetsavhengige inntekter Inntekter poliklinikk Polikliniske inntekter i juli har et positivt avvik på 2,6 mill. for hele foretaket. Fellesområdet har et negativt avvik på 1,7 mill. denne måneden. Dette skyldes «Grouper-effekten» på stråleterapi og posedialyse der inntektene er vesentlig redusert i år, i tillegg til ekstern gjestepasienter. Polikliniske inntekter på laboratorier og radiologi har et positivt avvik på 1,2 mill. denne måneden. Polikliniske inntekter på Psykiatrisk divisjon har et positivt avvik på,6 mill. denne måneden. De somatiske divisjonene har til sammen et positivt avvik på 2,4 mill. denne måneden, hvor Kirurgisk divisjon har det største positive avviket på 1,6 mill. Samtidig har Kvinne-barne divisjonen og Medisinsk divisjon positive avvik på henholdsvis,2 mill. og,6 mill. Hittil i år viser tallene et positivt avvik på 5,4 mill. knyttet til polikliniske inntekter. Det positive avviket skyldes i all hovedsak høyere aktivitet enn det som er lagt til grunn i budsjettet på laboratorier, radiologi og de somatiske divisjonene. Administrerende direktør presiserer at inntekter for poliklinikk ikke direkte kan sammenlignes mot antall polikliniske konsultasjoner under aktivitet da flere elementer inngår i denne posten (blant annet laboratorier og radiologi og gjestepasienter). Figuren under viser polikliniske inntekter pr måned målt mot budsjett i 212. Det er lagt inn en linje som sammenligner regnskapstall i 211. I juni 211 vedtok Helse Vest RHF en ny kontoplan. Dette medførte en endring på føring av inntekter innenfor poliklinikk. På grunn av dette er det betydelig forskjell mellom budsjett for juni 212 og regnskap for juni 211. Det ble i mars gjort en teknisk Side 16 av 23

17 korrigering av inntektene knyttet til kommunal medfinansiering som styret er kjent med. Dette er årsaken til avviket mellom regnskap og budsjett denne måneden. 5, Inntekter poliklinikk 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, - jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Regnskap 212 Budsjett 212 Regnskap 211 *Beløp i nominelle mill. kroner Inntekter dag/døgn Inntekter dag/døgn er i juli 5,5 mill. høyere enn budsjett. En nærmere analyse av inntektene i divisjonene viser at det er særlig Kvinne-barne divisjonen som har høyere inntekter enn budsjett for dag/døgn behandling denne måneden med et positivt budsjettavvik på 4, mill. Samtidig viser tallene at Medisinsk divisjon har et positivt avvik på 2,3 mill. denne måneden. Kirurgisk divisjon har et positivt avvik på,4 mill. i juli. Av de totale dag-/døgninntektene på 72,6 mill. i juli måned er om lag 61,5 mill. bokført på divisjonene (de resterende 11,1 mill. er bokført på Fellesområdet og skyldes gjestepasienter og kostnadskrevende medikamenter). Innenfor divisjonene står døgnbehandling for om lag 56,3 mill. av disse inntektene, og dagbehandling står for om lag 5,2 mill. Hittil i år har foretaket et positivt avvik på inntekter dag/døgn på 1,8 mill. Dette skyldes høyere aktivitet enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Grafen nedenfor viser inntekter dag/døgn for inneliggende pasienter og dagbehandling pr måned målt mot budsjett i 212. Det er lagt inn en linje som sammenligner regnskapstall i 211. Det ble i mars gjort en teknisk korrigering av inntektene knyttet til kommunal medfinansiering, som styret er kjent med. Dette er årsaken til avviket mellom regnskap og budsjett denne måneden. I juni 211 vedtok Helse Vest RHF en ny kontoplan. Dette medførte til en endring på føring av inntekter innenfor dag/døgn. På grunn av dette er det betydelig forskjell mellom budsjett for juni 212 og regnskap for juni 211. Side 17 av 23

18 Inntekter dag/døgn 15, 95, 85, 75, 65, 55, jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Regnskap 212 Budsjett 212 Regnskap 211 *Beløp i nominelle mill. kroner 5.3 Andre inntekter Andre inntekter i juli har et positivt avvik på 4,4 mill. I dette ligger ikke-budsjetterte prosjektinntekter registrert med 3,1 mill. denne måneden. Disse inntektene har korresponderende ikke-budsjetterte prosjektkostnader, og gir dermed ikke resultateffekt. Intern service har et positivt avvik på andre inntekter i juli, og årsaken til dette avviket er at det er bokført 1,3 mill. mer på parkeringsinntekter enn det som var avsatt i 211. Inntektene knyttet til utskrivningsklare pasienter viser et negativt budsjettavvik på 2,1 mill. i juli. Hittil i år har foretaket et positivt avvik på andre inntekter på 26,2 mill. Hovedårsaken til det positive avviket er ikke-budsjetterte prosjektinntekter på 2,4 mill. 6. Kostnader 6.1 Personalkostnader Personalkostnadene viser et overforbruk på 4,2 mill. denne måneden. I juli måned har posten «lønn til fast ansatte» et lite negativt avvik. Posten «overtid og ekstrahjelp» har et overforbruk på 5,8 mill. Refusjoner har et negativt avvik i juli måned på 1,1 mill. Når en legger til grunn at foretaket har ikke-budsjetterte prosjektkostnader på lønn på 2,8 mill. denne måneden, vil personalkostnadene totalt sett ha et reelt lite negativt avvik i juli på 1,4 mill. Hittil i år har foretaket et negativt avvik på 17,5 mill. Ikke-budsjetterte prosjektkostnader er 15,1 mill. hittil, og korrigert for disse har foretaket et reelt lite negativt budsjettavvik på 2,4 mill. hittil. Administrerende direktør er svært tilfreds med denne utviklingen. Samtidig opprettholdes fokuset om å forbruke lønnskostnader i tråd med budsjett de steder hvor det er overforbruk. Tabellen for forbruk av personalkostnader viser totale lønnskostnader: Side 18 av 23

19 Personalkostnader (mill kr) Juli Juli Juli Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Helse Stavanger Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 2 12 Lønn til ansatte 149, 148,7, , ,7 7, , ,4 Overtid og ekstrahjelp 15,7 9,9 5,8 93,1 56,7 36,4 84,3 11,4 Innleie av personell 4,8 2, 2,8 19,5 6,1 13,4 16,5 9,8 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 85,1 88,4-3,3 551,5 573,1-21,6 492,6 1 5,4 Offentlige tilskudd og refusjoner v -1,5-11,7 1,1-92,9-82, -1,9-89,3-138,8 Andre personalkostnader 3,4 5,9-2,5 3, 37,5-7,6 24,5 63,8 Totale personalkostnader 247,5 243,3 4,2 2 34,7 2 17,2 17, , , 35, Personalkostnader 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap 212 Budsjett 212 Regnskap 211 * Forskjellen mellom budsjett og regnskap i juni måned skyldes den tekniske endringen som beskrevet i innledning av rapporten knyttet til kompensasjon for økte pensjonskostnader. 6.2 Månedsverk Status og avvik for netto månedsverk er vist i tabellen nedenfor. Ved oppdatering av netto månedsverk oppdateres også tallene tilbake i tid. Dette betyr at realiserte tall for tidligere måneder vil endres dersom det er gjort endringer i lønnssystemet. Forbruket av netto månedsverk i 211 og 212 er sammenlignbare og viser at foretaket i juli måned gjennomsnittlig har økt med 25,5 månedsverk. I forhold til plan for 212 er det en økning på 97,8 månedsverk. Det presiseres at ikke-budsjetterte kostnader knyttet til prosjekter ikke er med i plantallene for 212, men de regnes med i realiserte tall. Som meldt tidligere er det svært vanskelig å sammenligne avviket på kroner med avviket på netto månedsverk. Årsaken er at flere variabler og elementer er lagt inn i kostnadene enn det som måles i månedsverk. Like fullt registreres det at merforbruket på ressurser har sammenheng med merforbruk på personalkostnader og da særlig overtid og ekstrahjelp. Fokus i divisjonene er å holde sine budsjetter på personalkostnader og forbruk av månedsverk blir en følge av dette. Side 19 av 23

20 Type Differanse Differanse Mnd Rea 29 Rea 21 Rea 211 Plan 212 Rea 212 Plan12 - Rea12 Rea11 - Rea12 Jan 4 364, , , ,6 4 89,5 51,9 217,8 Feb 4 363,2 4 59, , , ,2 9,9 29,8 Mar 4 374, , , 4 773, ,5 91,7 21,4 Apr 4 431, 4 535, , , ,3 117,7 221, Mai 4 429, , , , ,9 92,3 166,8 Jun 4 46, , , , ,7 94,9 188,5 Jul 4 387, , , , 4 917,1 145,1 224, Aug 4 286, , , ,5 Sep 4 416, ,7 4 73, ,5 Okt 4 487, 4 643, , 4 791,4 Nov 4 529, , , , Des 4 522, , ,6 4 84,6 Gjennomsnitt (Hittil) 4 41, , 4 659, 4 766, ,5 97,8 25,5 6.3 Varekostnader Varekostnader produksjonsrelaterte (mill kr) Juli Juli Juli Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Helse Stavanger Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 212 Med. forbruk 39,8 29,8 1, 38,3 282,8 25,5 287,1 485,8 Annet forbruk 5,3 3,9 1,4 37,6 35, 2,6 43,6 95,9 Gjeste- pasientkost. 16, 13,7 2,3 118,2 11,2 8, 13,8 192,2 Andre helsetjenester 1,6 1,7 -,1 13,6 12,8,8 14,6 21,6 Sum 62,7 49,1 13,6 477,7 44,8 37, 476,1 795,4 Varekostnadene denne måneden viser totalt 13,6 mill. i negativt avvik. Medisinske forbruksvarer har et negativt avvik på 1, mill. i juli. Dette gjenspeiles i høy aktivitet som beskrevet tidligere i rapporten. Gjestepasienter viser et negativt avvik på 2,3 mill. i juli. Det negative avviket skyldes interne gjestepasienter. Samtidig har gjestepasienter psykiatri og TSB et negativt avvik denne måneden på 1, mill. Hittil tallene viser et negativt avvik på 37, mill. for varekostnader. Medisinske varekostnader har et negativt avvik på 25,5 mill. Gjestepasienter har et negativt avvik på 8, mill. hittil. Dette avviket skyldes både psykiatri og interne gjestepasienter innenfor somatikk. Eksterne gjestepasienter har hittil år et positivt avvik. Gjestepasienter internt i Helse Vest finansieres gjennom inntektsmodellen (årsabonnementsordning). Helse Stavanger HF må betale for merproduksjon utover 27-nivået som er grunnlaget i inntektsmodellen, men kostnaden kommer ikke før vi har passert nivået som ligger i abonnementet. Om man ikke tar høyde for et mulig overforbruk utfra nivået på forbruket på våren, vil overforbruket komme samlet som en kostnad i årets siste måneder når abonnementet er brukt opp og aktiviteten kommer til fakturering måned for måned. Basert på forbruket av gjestebehandling i de andre foretakene i Helse Vest hittil i år er det identifisert en risiko for et forbruk høyere enn abonnementet på ca. 29 mill. Det er satt av 1 mill. i budsjettet til dekning av forbruk over abonnement, men når dette nå ikke er tilstrekkelig må foretaket sette av tilstrekkelige midler månedsvis i tråd med forbruket for å sikre løpende kontroll med denne kostnadsposten. Parallelt må det inn tiltak for å håndtere denne ekstrakostnaden. Det er i all hovedsak Helse Bergen HF som behandler langt flere pasienter for Helse Stavanger HF enn tidligere år. I juli er det satt av 2 mill. som en kostnad knyttet til pasienter behandlet av Helse Bergen HF, hittil i år er det satt av 8 mill. knyttet til dette. Side 2 av 23

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 53/15 Rapportering fra virksomheten april

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Grafisk figur nedenfor viser resultatutviklingen for hver måned, akkumulert for samme perioder, samt akkumulert avvik per november 2009.

Grafisk figur nedenfor viser resultatutviklingen for hver måned, akkumulert for samme perioder, samt akkumulert avvik per november 2009. Forelegg 1 Innledning og overordnet kommentar Økonomirapporten baserer seg på bokførte tall ved utgangen av november sammenholdt med budsjett. I første delen av denne redegjørelsen vil en se året 2009

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Eichler/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 79-2015 Virksomhetsrapport nr. 6-2015 og 7-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017

STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av tertialrapport 2017 STYREMØTE 18. september 2017 Side 1 av 10 Saksnr. arkiv: 17/00705 Sakstype: Beslutningssak 2. tertialrapport 2017 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per 2. tertial et økonomisk resultat på 1,5 mill.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning September 2011 Gruppe Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 28. februar 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 28. februar 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.03.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 23/15 B Rapportering fra virksomheten februar

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 011/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer