Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider og fristbrudd Arkivsak Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 212. Forslag til vedtak: Styret tar til orientering rapport for juni og juli 212 om følgende tema: aktivitet ventetider og fristbrudd økonomi og resultat Vedlegg Vedlegg 1 - Resultat pr divisjon juli 212 Vedlegg 2 - Likviditet pr juli 212 Vedlegg 3 - Utvikling i fristbrudd pr divisjon pr juli 212

2 1. Innledning Aktivitetstall som gis i denne rapporten er primært basert på informasjon fra elektronisk pasientjournal (DIPS) og har det samme grunnlag som sendes månedlig til NPR (Norsk pasientregister). Økonomirapporten baserer seg på bokførte tall ved utgangen av juli måned, sammenholdt med periodisert budsjett for samme periode. Hovedfokus i denne rapporten er status pr juli måned, men aktivitet og økonomisk resultat for juni måned vil bli kommentert i kapittel 2. Fra og med kapittel 3 beskrives status i foretaket pr juli, og er av samme format som tidligere måneder. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB) har Helse Vest RHF i brev datert 22. juni bedt Helse Stavanger HF om å budsjettere kompensasjonen knyttet til merkostnader pensjon. Dette utgjør for foretaket 16,3 mill. Dette er budsjettert med 6/12 i juni måned, og videre med 1/12 pr måned resten av året. Budsjettendringen er en teknisk endring, og kravet om et overskudd på 5 mill. i Helse Stavanger HF i 212 gjelder uendret. Denne tekniske endringen fører til at foretaket fra og med juli ikke lenger trenger å ta hensyn til linjen «Korrigering pensjonskostnader». 2. Aktivitet og økonomi i juni måned 2.1 Aktivitet Tabellen nedenfor gir en oversikt over aktiviteten i antall pasienter pr. måned og hittil i år for poliklinikk og dag/døgn. Aktivitetstallene er fra og med januar inkludert «Raskere tilbake» i realiserte tall. Medisinsk divisjon har ikke «Raskere tilbake» prosjektet på Lassa inne i budsjettet slik at den aktiviteten kommer i tillegg til budsjettert aktivitet. Det vil kommenteres hvor disse avvikene er. Juni Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Psykiatri døgnbehandling ,4 % 3,4 % Psykiatri poliklinisk behandling , % 6,1 % Somatikk dagbehandling ,1 % 3,9 % Somatikk døgnbehandling ,2 % 4,8 % Somatikk poliklinisk behandling ,7 % 6,5 % Psykiatri poliklinisk behandling er lavere enn budsjett denne måneden, og dette skyldes både voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien. Denne måneden er det størst negativt avvik knyttet til voksenpsykiatrien. Barne- og ungdomspsykiatrien leverer om lag 9 konsultasjoner under budsjett. Hittil leverer imidlertid voksenpsykiatrien godt over budsjett, mens det i barne- og ungdomspsykiatrien er et negativt avvik i henhold til budsjett. Måloppnåelsen pr behandler er gjennomsnittlig 9 % i barne- og ungdomspsykiatrien nå, og det arbeides med å få den til 1 %. Innenfor somatikk er det høyere aktivitet enn budsjett på dagbehandling, døgnbehandling og poliklinisk behandling. Særlig Medisinsk divisjon har høyere aktivitet enn det som er lagt til grunn i budsjettet denne måneden. Kirurgisk divisjon har også noe høyere aktivitet enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Samtidig er aktiviteten i Kvinne-barne divisjonen i juni om lag på budsjett. Døgnbehandlingen er noe høyere enn budsjettet. Side 2 av 23

3 2.2 Økonomi Regnskapet for juni viser et regnskapsført positivt resultat på,8 mill. mot et budsjett på pluss 4,2 mill. Dette gir et negativt budsjettavvik på 3,3 mill. denne måneden. Totale inntekter denne måned viser et positivt budsjettavvik på 8,7 mill. Totale driftskostnader, før finans, har et positivt budsjettavvik denne måned på 3,8 mill. Dette skyldes den tekniske budsjettendringen knyttet til kompensasjon for økte pensjonskostnader som beskrevet i innledningen. Dette avviket må sees i sammenheng med linjen «Korrigering pensjonskostnader», som utgjør et negativt avvik på 44,3 mill. denne måneden. Dette gir et netto negativt kostnadsavvik på 13,5 mill. før finans. Korrigert for netto finansresultat er netto negativt kostnadsavviket på 12, mill. Hittil i år viser totale inntekter et positivt avvik på 29,9 mill. Totale driftskostnader, før finans, har et negativt avvik på 51,1 mill. Korrigert for netto finansresultat har totale driftskostnader et negativt avvik på 44,4 mill. Dette gir et positivt resultat hittil i år på 1,7 mill, men et negativt budsjettavvik på 14,5 mill. mot et periodisert budsjett på 25, mill. i pluss pr juli. Fra og med juli måned vil linjen «Korrigering pensjonskostnader» forsvinne. Dette fordi merkostnaden til pensjon er budsjettert under lønnskostnader etter bestilling fra Helse Vest RHF i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Dette er samme endring som fant sted i juni 211. Tabellen nedenfor viser alle regnskapsførte tall pr juni 212. Helse Stavanger Juni Juni Juni Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Resultat 212 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Inntekter poliklinikk 32, 31,8,2 196,1 193,3 2,8 216,3 373,2 Inntekter dag/døgn 94,7 89,4 5,3 563,1 557,8 5,4 495,2 1 71,1 Rammetilskudd og andre tilskudd 251,7 251,7, 1 777, ,7, 1 689, ,4 Andre inntekter 14,6 11,3 3,3 99,7 78, 21,8 78,9 158,2 Sum driftsinntekter 393, 384,3 8, ,7 2 66,8 29,9 2 48, 5 214,8 Varekostnader 71,6 62,1 9,5 415, 391,7 23,4 416,3 758,4 Ekstern innleie 3,4,9 2,5 14,7 4,1 1,6 11,6 9,8 Lønn 197,5 246,9-49, , ,8 2, , ,2 Andre driftskostnader 58,1 5,2 7,9 315,2 32,8 12,3 27,6 61,1 Avskrivninger 16,3 17,5-1,3 1,6 98,5 2,1 94,8 27,3 Sum driftskostnader 346,9 377,6-3, , ,9 51, , ,8 Driftsresultat 46,1 6,7 39,5 18,8 4, -21,1 41,3 8, Netto Finansresultat -1, -2,5 1,5-8,3-15, 6,7-14,2-3, Resultat etter finans 45,2 4,2 41, 1,5 25, -14,5 27,1 5, Interne føringer -2, -1,1 -,8-8,4-6,9-1,5-7,6-13,9 Refusjon diverse pasientutgifter 2, 1,2,8 8,4 7, 1,4 7,6 13,9 Resultat etter interne føringer 45,2 4,2 41, 1,5 25, -14,5 27,1 5, Korrigering pensjonskostnader -44,3, -44,3,,,,, Korrigert resultat,8 4,2-3,3 1,5 25, -14,5 27,1 5, 3. Aktivitet og økonomi i juli måned Tabellen nedenfor gir en oversikt over aktiviteten i antall pasienter pr. måned og hittil i år for poliklinikk og dag/døgn. Aktivitetstallene er fra og med januar inkludert «Raskere tilbake» i realiserte tall. Medisinsk divisjon har ikke «Raskere tilbake» prosjektet på Lassa inne i budsjettet slik at den aktiviteten kommer i tillegg til budsjettert aktivitet. Det vil kommenteres hvor disse avvikene er. Side 3 av 23

4 Juli Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Psykiatri døgnbehandling ,1 % 3,1 % Psykiatri poliklinisk behandling ,4 % 6,6 % Somatikk dagbehandling ,1 % 4,1 % Somatikk døgnbehandling ,1 % 5,1 % Somatikk poliklinisk behandling ,7 % 7, % Psykiatri poliklinisk behandling er om lag i samsvar med budsjett denne måneden. Voksenpsykiatrien leverer litt over budsjett denne måneden, samtidig som barne-og ungdomspsykiatrien leverer litt under budsjett. Hittil leverer imidlertid voksenpsykiatrien godt over budsjett, mens det i barne- og ungdomspsykiatrien er et negativt avvik i henhold til budsjett. Innenfor somatikk er det høyere aktivitet enn budsjett på poliklinisk behandling og døgnbehandling, men lavere aktivitet enn budsjett på dagbehandling. Alle divisjonene har høy aktivitet denne måneden knyttet til poliklinisk behandling og døgnbehandling. Når det gjelder dagbehandling så er det Kirurgisk divisjon som forklarer det negative avviket på foretaksnivå. Tabellen nedenfor viser DRG-indeksen for 211 og 212 for henholdsvis poliklinikk, dagbehandling og døgnbehandling. Indeksen viser gjennomsnittlig DRG-vekt for en pasientkontakt. Historisk oversikt over utviklingen i DRG-indeksen gir et grunnlag for nærmere analyser på om endringer i indeksen skyldes endring i aktivitetssammensetning (pasient-miks) eller kodekvalitet. Omleggingen av kodepraksis på hudavdelingen (ref. sak fra Avregningsutvalget omkring DRG 268O) påvirker også DRG-indeksen negativt. Ved å ekskludere denne endringen ville endringen i indeksen vært mindre. DRG-indeks År Mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Gj.snitt hittil Endr i % Dagbehandling 211,254,245,258,236,247,243,24, ,239,226,234,22,235,222,189,224-7,2 % Døgnbehandling 211 1,129 1,181 1,157 1,151 1,123 1,135 1,121 1, ,164 1,183 1,158 1,162 1,127 1,131 1,84 1,144,1 % Poliklinikk 211,34,35,34,35,34,34,34,34 212,34,34,34,34,34,35,34,34 -,9 % Tabellen viser at indeksen har gått ned for både dagbehandling og poliklinikk. Dette kan delvis forklares med noe uferdig koding ved månedsskifte. 3.1 Somatikk MOBA tok i mot 2 39 pasienter i juli og har hittil i år tatt i mot pasienter. Hittil i fjor hadde MOBA pr juli tatt i mot pasienter. Det vil si en økning på 837 pasienter, noe som tilsvarer 5,1 % økning, og i gjennomsnitt 3,9 flere pasienter gjennom akuttmottak pr døgn. Aktivitetsveksten i MOBA er pr juli på samme nivå som den generelle veksten i somatisk døgnbehandling i foretaket, som pr juli er på 5,1 % sammenlignet med i fjor. Gjennomsnittlig liggetid i MOBA går nå gradvis nedover. Foretaket har en målsetning om gjennomsnittlig liggetid på 3 timer. I juli 211 var gjennomsnittlig liggetid 3,87 timer, sammenlignet med juli 212 som var på 3,59 timer. Det må også tas med i betraktningen at antall pasienter var høyere i år sammenlignet med i fjor. Side 4 av 23

5 Behandlede pasienter Mottak (MOBA) jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Plan I juli er 354 pasienter (15,3 %) skrevet direkte ut mot hjem fra MOBA, mens resterende er innlagt i de kliniske avdelingene. Hittil i år er pasienter skrevet ut direkte mot hjem/annen institusjon fra MOBA, tilsvarende 15,7 %. Det er et viktig mål i foretaket å ferdigbehandle pasienter i MOBA der det er faglig riktig. Ferdigbehandlede pasienter i Mottak jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk polikliniske konsultasjoner viser denne måneden 592 flere konsultasjoner enn budsjettert, i dette ligger om lag 2 konsultasjoner knyttet til «Raskere tilbake» på Lassa (ikke budsjettert). Dette betyr at divisjonene totalt sett leverer om lag 4 flere polikliniske konsultasjoner enn budsjett denne måneden. Det er i all hovedsak Kirurgisk divisjon som har flere polikliniske konsultasjoner enn budsjett denne måneden. Tallene pr juli viser også en økning på 7, % i forhold til samme periode i fjor. Hittil har foretaket levert flere konsultasjoner enn budsjett. «Raskere tilbake» på Lassa utgjør om lag 2 5 konsultasjoner av disse. Alle divisjonene utenom Kvinne-barne divisjonen leverer hittil flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Innenfor Kvinne-barne divisjonen er antall polikliniske konsultasjoner under budsjett for både avdeling barneklinikken og avdeling kvinneklinikken, hvor avdeling barneklinikken har det største avviket. Grafisk fremstilling viser antall polikliniske konsultasjoner pr måned i stolper og linjen viser antall akkumulert hittil for 212. Stolper må leses med verdier på høyre akse, linjer leses med verdier på venstre akse. Side 5 av 23

6 Antall pasienter poliklinikk pr måned og akkumulert Budsjett 212 Akk212 Akk Somatikk dagbehandling viser 132 færre behandlinger enn budsjett i juli. Medisinsk divisjon har om lag 245 flere dagbehandlinger målt mot budsjett denne måneden. Samtidig har særlig Kirurgisk divisjon færre dagbehandlinger enn budsjettert denne måneden. Hittil har foretaket levert 74 flere dagbehandlinger enn budsjettert. Det er Medisinsk divisjon som har det største positive avviket knyttet til dagbehandlinger. Sammenlignet med fjoråret viser tallene pr juli en økning på 4,1 % for foretaket samlet. Somatikk døgnbehandling viser i juli 329 flere døgnopphold enn budsjettert. Alle de somatiske divisjonene har høyere aktivitet enn budsjett denne måneden, og det største avviket finnes på Kirurgisk divisjon som har 138 flere døgnopphold enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Hittil viser tallene at døgnbehandling er 3,1 % over budsjett pr juli. Sammenlignet med hittil pr juli i fjor er det en økning på 5,1 % på døgnbehandling. Alle de somatiske divisjonene har en økning i aktiviteten sammenlignet med fjoråret. Grafisk fremstilling viser antall pasienter med dag/døgn opphold pr måned i stolper og linjene viser opphold hittil for begge årene. Stolper må leses med verdier på høyre akse, linjer leses med verdier på venstre akse Antall pasienter dag/døgn pr måned og akkumulert Budsjett 212 Akk212 Akk Operasjoner, laboratorier og radiologi Antall operasjoner i 212 målt mot budsjett er vist i grafisk fremstilling. Antall operasjoner har et positivt avvik hittil på,2 % målt mot budsjett, og anestesier har økt med,7 %. Aktivitetsbudsjettet er i 212 satt i samsvar med budsjettert aktivitetsøkning i Kirurgisk divisjon både for antall operasjoner og antall anestesier. Utgangspunktet er aktiviteten i 211 korrigert for aktivitetsøkning (om lag 1,2 %). Side 6 av 23

7 Forskjellen i antall operasjoner og anestesier skyldes at ikke alle operasjoner bruker generell anestesi (full narkose), samt at enkelte ikke-operative prosedyrer krever generell anestesi. For øvrig viser operasjoner og anestesier sammenfallende variasjon. Antall operasjoner er hentet fra Orplan (planleggingssystem for operasjoner) og er eksklusiv hudavdelingen. Antall Operasjoner Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Plantall Antall anestesier Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Plantall Tabellene nedenfor viser aktiviteten pr måned i år målt mot budsjett for medisinsk biokjemi og radiologi Antall analyser Medisinsk Biokjemi Aktivitet Budsjett Tabellen viser at aktiviteten innenfor medisinsk biokjemi har økt. Sammenlignet med budsjettet for inneværende år viser tallene pr juli en økning på 3,5 %. Tabellen nedenfor viser antall analyser fra primærhelsetjenesten i 211 og 212. Tallene viser en reduksjon fra 211 til 212 på,1 %. Årsaken til nedgangen er at fastleger i distriktet velger å sende sine prøver som skal analyseres til Fürst. Side 7 av 23

8 Analyser avdeling for medisinsk biokjemi primærhelsetjenesten Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Grafen nedenfor viser en lavere aktivitet enn budsjett, tilsvarende 3,8 %, for radiologi. Sammenlignet med samme periode i fjor er økningen på 3,8 %. Det arbeides fortsatt med å vise aktiviteten spesifisert på inneliggende pasienter og rekvirert fra primærhelsetjenesten. Arbeidet viser seg å være litt mer krevende enn først antatt. Aktivitetsøkningen på 7 % i budsjett 212 har foretaket ikke klart å nå hittil i år. Årsaken til dette er blant annet episodevis driftsstans på utstyr. Det arbeides kontinuerlig med å nå budsjettet. Antall undersøkte pasienter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 212 Aktivitet Budsjett Oppsummering aktivitet for somatikk, operasjon, laboratorie og radiologi Faktisk realisert aktivitet i forhold til budsjett hittil pr juli: Polikliniske konsultasjoner er 3,7 % høyere enn budsjett Dagbehandling er 4,1 % høyere enn budsjett Antall pasienter døgnbehandling er 3,1 % høyere enn budsjett Antall operasjoner viser en økning på,2 % i forhold til budsjett, og antall anestesier viser en økning på,7 % Medisinsk biokjemi har en aktivitet som er 3,5 % over budsjett hittil i år, og samtidig høyere enn samme periode i fjor Radiologi har lavere aktivitet i forhold til budsjett pr juli, men høyere aktivitet enn samme tidspunkt i fjor Antall pasienter inn til MOBA pr juli er høyere, tilsvarende 5,1 % i forhold til samme periode i fjor 3.3 Psykiatri Sammenlignet mot budsjett er det et lite positivt avvik i juli på 36 polikliniske konsultasjoner. Tallene for juli måned viser at antall polikliniske konsultasjoner er litt lavere enn budsjett innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, og litt over budsjett for voksenpsykiatrien. Tallene viser denne måneden at aktiviteten er høyere enn i samme periode i fjor i både voksenpsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien. Grafisk fremstilling nedenfor viser poliklinisk aktivitet fordelt på voksne og barn- og ungdom. Side 8 av 23

9 Polikliniske konsultasjoner 212 sammenlignet med budsjett og fjoråret (hittil) Barne- og ungdomspsykiatri Voksenpsykiatri Voksenpsykiatri Barne- og ungdomspsykiatri Budsjett TSB-behandling (tverrfaglig spesialisert behandling) er inkludert i antall polikliniske konsultasjoner for voksenpsykiatrien. Tabellen nedenfor viser antall konsultasjoner i juli og hittil i år. Tallene for juli viser en økning på 36,2 % i forhold til budsjett. Dette skyldes høy aktivitet særlig innenfor LAR, med spesielt stor økning i telefonkonsultasjoner. Juli Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Polikliniske konsultasjoner TSB ,2 % 35, % Definisjonen på dagbehandling er noe endret i 212. For å kunne gjøre sammenligning med 211 er tallene i 211 kategorisert i forhold til samme definisjon som i år. Antall dagbehandlinger på både voksne og barn- og ungdom er i juli lavere enn budsjett og i forhold til fjoråret. Antall utskrivninger i psykiatrien er høyere enn budsjett hittil i år. Det er registrert 57 flere utskrivninger for døgnbehandling barn og voksne i forhold til både budsjett og fjoråret, noe som utgjør 3,1 %. Side 9 av 23

10 Antall utskrevet fra døgnbehandling og antall dagopphold 212 sammenlignet med budsjett og fjoråret (hittil) Barn/unge - dagbehandling Barn/unge -døgnbehandling Dagbehandling voksne Døgnbehandling -voksne Døgnbehandling - Barn/unge - Barn/unge - Dagbehandling voksne voksne døgnbehandling dagbehandling Budsjett Oppsummering aktivitet for psykiatri (inklusiv TSB) Realisert aktivitet i forhold til budsjett pr juli: Polikliniske konsultasjoner har et negativt avvik i forhold til budsjett på,4 %. Dette skyldes i all hovedsak barne- og ungdomspsykiatrien. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre måloppnåelsen pr behandler i barne- og ungdomspsykiatrien. Det arbeides mot en målsetning på 1 % pr behandler. Døgnbehandling er høyere enn budsjett, tilsvarende 3,1 % TSB har hittil et positivt avvik mot budsjett på 36,2 % Pr juli er polikliniske konsultasjoner høyere enn samme periode i fjor, tilsvarende 6,6 %. Dette representerer en stor aktivitetsøkning. 4. Ventetider og fristbrudd Denne rapporten er oppdatert med tall pr utgangen av juli 212. Alle tall er hentet fra den regionale ventelistekuben, som igjen bygger på tall hentet fra systemene i helseforetakene. 4.1 Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger HF I alt var det ved utgangen av juli 1473 ventende i Helse Stavanger HF, av disse er 74 tildelt rett til prioritert helsehjelp, mens 7699 ikke er tildelt slik rett. Side 1 av 23

11 Styringsmålet for 212 er en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 65 dager. Avviklede pasienter er pasienter som har kommet til behandling og der helsehjelpenn er startet. I ferieperioden med redusert kapasitet prioriterer mann kun de sykeste pasientene til behandling og ventetid for de som har fått behandling (helsehjelp startet) går derfor ned. Dette blir derfor en uhensiktsmessig parameter å benytte i forbindelse medd ferieperioder og det bør for dennee perioden legges vekt på ventetid for ventende. Side 11 av 23

12 Gjennomsnitt antall ventedager pr juli: Avviklede totalt Ventende totalt Avviklede med rett Avviklede med behov Ventende med rett Ventende med behov Totalt i foretaket 63, ,7 69,8 127,5 Somatikk Psykiatri TSB 63,66 1,77 53,11 64,3 9,6 51,7 4,9 55,7 39,8 82,44 88, ,7 56,3 126,88 147,8 54,4 Lavaktivitetsperiode i juli har medførtt økt ventetid for alle ventende i Helse Stavanger. Den grafiske framstillingen over viser lik trend de siste tre år for juli. Tilsvarende er det kortere ventetid for alle som har avviklet ventetid i juli Utvikling for langtidsventende Figuren nedenfor viser utviklingen i antall som har ventet mer enn ett år,, pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp err her slått sammen. De langt fleste som s har ventet så lenge har ikke rett til nødvendig helsehjelp.. Side 12 av 23

13 Som det vises i oversikten over, er langt de fleste langtidsventende ved kirurgisk divisjon. Antallet langtidsventende ligger l fremdeles høyt, men innsatsen for å redusere antallet langtidsventende fortsetter. Økt aktivitet med kveldspoliklinikker ved flere avdelinger er iverksatt for å bidra til å redusere antall langtidsventende til et minimum. Divisjonene mottar to ganger pr måned oversikter over hvilke pasienter som har ventet lengst og disse gis særlig oppfølging. En betydelig andel av disse pasientene er tilbudt behandling ved andre institusjoner for Helse Stavanger HFs regning, men har takket nei til dette for heller å vente på tilbud hos oss. Det er fortsatt noen få pasienter som har ventet mer enn 2 år. Alle disse pasientene har fått tilbud om time i løpet av august og det er nå avviklet ventetid forr flere av disse pasientene som ventet pr utgangen av juli. Psykiatrisk divisjon har gitt tilbud om time til alle pasienter som har ventet mer ennn 1 år. Inntil en har fåttt redusert antall langtidsventende, vil det påvirke gjennomsnitt ventetid for avviklede. Dett er stort fokus på å få avviklet ventetida for disse pasientene. Administrerende direktør vil sikre at innsatsen for å redusere antall langtidsventendee fortsetter Fristbrudd Antall fristbrudd er 495 ved utgangen av juli. Det er økning innen alle divisjoner o som varslet før ferien. Pr juli er likevel stigningen mindre enn fryktet. Viser ellers til divisjonsvise kommentarer i vedlegg 3. Målet er at ingen pasienter skal oppleve fristbruddd i Helse Stavanger HF. Nedenfor er utviklingen i antall fristbrudd for foretaket illustrert i en figur, og tabellen viser antall fristbrudd per foretak i regionen, sammenholdt med prosent fristbrudd av totalt antall ventende med rett til nødvendig helsehjelp. Side 13 av 23

14 Fristbrudd Fristbrudd i antall Fristbrudd i prosent Helse Bergen HF Helse Fonna HF 411 3,8 Helse 118 3,2 Førde HF 91 2,7 Helse Stavanger HF 495 7,1 Vårt foretak ligger fortsatt over de andre foretakene når det gjelder g antalll fristbrudd. Det er gjort en betydelig innsats i Helse Stavanger HFF med ekstraarbeid for å redusere antall fristbrudd. Videre innsats har svært høy prioritet i Helse Stavanger HF, i tråd med styrets vedtatte målsetning. Medisinsk divisjon Kirurgisk divisjon Kvinne/barn divisjon Psykiatrisk divisjon BUP Medisinsk service divisjon TSB Totalt sep okt nov.11 des jan.12 feb.12 mar apr.12 mai.12 jun jul Det framgår av tabellen at det har vært økning i fristbrudd i alle a divisjoner. Det er fagområdene medisinsk gastro og urologisk som dett er størst utfordringer knyttet k til. Alle endringer vil bli redegjort for i vedlegg Vurdering Ventetider for ventende og fristbrudd d har økt i juli og det er behov b for videre økt innsats for å nå de målene styret har satt for foretaket.. Det vises til vedlegg 3 hvor utviklingen i antall fristbrudd per avdeling i divisjonene visess og drøftes. Det framgår av denne at det nå err relativt få avdelinger hvor en nå har utfordringer med mange fristbrudd. Fra september måned vil det også gis oversikt over andel pasienter som har fått behandling siste måned, men stod i fristbrudd på behandlingstidspunktet. Dette er en parameter som vil bli sentral i oppfølgingen av fristbruddd utover høsten. Administrerende direktør følger opp plan for å hindre fristbrudd i foretaket (jfr. styresak i april 212) og vil holde styret orientert om virkemidlerr og resultater i senere styresaker. Side 14 av 23

15 5. Økonomisk resultat pr juli Økonomisk resultat Regnskapet for juli viser et regnskapsført positivt resultat på 4,1 mill. mot et budsjett på pluss 4,2 mill. Dette gir et lite, negativt budsjettavvik på,1 mill. denne måneden. Totale inntekter denne måned viser et positivt budsjettavvik på 12,5 mill. Totale driftskostnader, før finans, har et negativt budsjettavvik denne måned på 12,9 mill. Dette gir et netto negativt kostnadsavvik på,4 mill. før finans. Hittil i år viser totale inntekter et positivt avvik på 42,4 mill. Totale driftskostnader, før finans, har et negativt avvik på 63,9 mill. Korrigert for netto finansresultat har totale driftskostnader et negativt avvik på 57, mill. Dette gir et positivt resultat hittil i år på 14,6 mill., men et negativt budsjettavvik på 14,6 mill. mot et periodisert budsjett på 29,2 mill. i pluss pr juli. Tabellen nedenfor viser alle regnskapsførte tall pr juli 212. Helse Stavanger Juli Juli Juli Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Resultat 212 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Inntekter poliklinikk 21,6 19, 2,6 217,7 212,3 5,4 241,1 373,2 Inntekter dag/døgn 72,6 67,1 5,5 635,7 624,9 1,8 558, 1 71,1 Rammetilskudd og andre tilskudd 265,6 265,6, 2 43,4 2 43,4, 1 935, 3 612,4 Andre inntekter 17,5 13,1 4,4 117,2 91, 26,2 91,1 158,2 Sum driftsinntekter 377,3 364,8 12,5 3 14, 2 971,6 42, , ,8 Varekostnader 62,7 49,1 13,6 477,7 44,8 37, 476,1 758,4 Ekstern innleie 3,4,9 2,5 14,7 4,1 1,6 11,6 9,8 Lønn 244,1 242,3 1,7 2 19,9 2 13,1 6, , ,2 Andre driftskostnader 43,8 48,2-4,4 358,9 351, 7,9 317,6 61,1 Avskrivninger 17, 17,6 -,6 117,6 116, 1,5 11,7 27,3 Sum driftskostnader 371, 358,1 12, , , 63, , ,8 Driftsresultat 6,3 6,7 -,4 25,2 46,7-21,5 44,2 8, Netto Finansresultat -2,3-2,5,2-1,6-17,5 6,9-16,4-3, Resultat etter finans 4,1 4,2 -,1 14,6 29,2-14,6 27,8 5, Interne føringer -,5-1,2,7-8,9-8,1 -,8-8,5-13,9 Refusjon diverse pasientutgifter,5 1,2 -,6 8,9 8,1,8 8,5 13,9 Resultat etter interne føringer 4,1 4,2 -,1 14,6 29,2-14,6 27,8 5, *Polikliniske inntekter i tabellen inneholder ISF-andel, egenandeler og refusjoner fra HELFO og pasientreiser Resultatutviklingen for er framstilt grafisk nedenfor. Grafen viser budsjett 212 pr måned, og akkumulert, med henholdsvis blå stolper og blå linje. Akkumulert regnskap i 28, 29, 21 og 211, er vist med blå linje, grønn linje, rød stiplet linje og brun linje. Regnskap pr måned, og akkumulert regnskap 212, er vist med gule stolper og sort linje. Side 15 av 23

16 Budsjett 212 Regnskap 212 Budsjett akkumulert 212 Akk regnsk 21 Akk regnsk 211 Akk regnsk 29 Akk regnsk 28 Akk regnsk ,3 41,7 43,8 39, 17,1 23,8 27,1 27,8 6,4 12, 4,7 4,5 7,2,8 4,1 4,6,,3,,1 3,8 1,7 5, Jan Feb Mar 2,8 Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 9,3 Des 8,4 17,8 16,5 13, ,9 8,7 15,8 15,4 22,2 25, 41,2 35,5 34,5 32, 27,4 43,8 56,3 48,4 61,6 46,6 57,4 58, 72,5 65,4 7,9 83,9 85,2 84, 149, Inntekter Aktivitetsavhengige inntekter Inntekter poliklinikk Polikliniske inntekter i juli har et positivt avvik på 2,6 mill. for hele foretaket. Fellesområdet har et negativt avvik på 1,7 mill. denne måneden. Dette skyldes «Grouper-effekten» på stråleterapi og posedialyse der inntektene er vesentlig redusert i år, i tillegg til ekstern gjestepasienter. Polikliniske inntekter på laboratorier og radiologi har et positivt avvik på 1,2 mill. denne måneden. Polikliniske inntekter på Psykiatrisk divisjon har et positivt avvik på,6 mill. denne måneden. De somatiske divisjonene har til sammen et positivt avvik på 2,4 mill. denne måneden, hvor Kirurgisk divisjon har det største positive avviket på 1,6 mill. Samtidig har Kvinne-barne divisjonen og Medisinsk divisjon positive avvik på henholdsvis,2 mill. og,6 mill. Hittil i år viser tallene et positivt avvik på 5,4 mill. knyttet til polikliniske inntekter. Det positive avviket skyldes i all hovedsak høyere aktivitet enn det som er lagt til grunn i budsjettet på laboratorier, radiologi og de somatiske divisjonene. Administrerende direktør presiserer at inntekter for poliklinikk ikke direkte kan sammenlignes mot antall polikliniske konsultasjoner under aktivitet da flere elementer inngår i denne posten (blant annet laboratorier og radiologi og gjestepasienter). Figuren under viser polikliniske inntekter pr måned målt mot budsjett i 212. Det er lagt inn en linje som sammenligner regnskapstall i 211. I juni 211 vedtok Helse Vest RHF en ny kontoplan. Dette medførte en endring på føring av inntekter innenfor poliklinikk. På grunn av dette er det betydelig forskjell mellom budsjett for juni 212 og regnskap for juni 211. Det ble i mars gjort en teknisk Side 16 av 23

17 korrigering av inntektene knyttet til kommunal medfinansiering som styret er kjent med. Dette er årsaken til avviket mellom regnskap og budsjett denne måneden. 5, Inntekter poliklinikk 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, - jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Regnskap 212 Budsjett 212 Regnskap 211 *Beløp i nominelle mill. kroner Inntekter dag/døgn Inntekter dag/døgn er i juli 5,5 mill. høyere enn budsjett. En nærmere analyse av inntektene i divisjonene viser at det er særlig Kvinne-barne divisjonen som har høyere inntekter enn budsjett for dag/døgn behandling denne måneden med et positivt budsjettavvik på 4, mill. Samtidig viser tallene at Medisinsk divisjon har et positivt avvik på 2,3 mill. denne måneden. Kirurgisk divisjon har et positivt avvik på,4 mill. i juli. Av de totale dag-/døgninntektene på 72,6 mill. i juli måned er om lag 61,5 mill. bokført på divisjonene (de resterende 11,1 mill. er bokført på Fellesområdet og skyldes gjestepasienter og kostnadskrevende medikamenter). Innenfor divisjonene står døgnbehandling for om lag 56,3 mill. av disse inntektene, og dagbehandling står for om lag 5,2 mill. Hittil i år har foretaket et positivt avvik på inntekter dag/døgn på 1,8 mill. Dette skyldes høyere aktivitet enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Grafen nedenfor viser inntekter dag/døgn for inneliggende pasienter og dagbehandling pr måned målt mot budsjett i 212. Det er lagt inn en linje som sammenligner regnskapstall i 211. Det ble i mars gjort en teknisk korrigering av inntektene knyttet til kommunal medfinansiering, som styret er kjent med. Dette er årsaken til avviket mellom regnskap og budsjett denne måneden. I juni 211 vedtok Helse Vest RHF en ny kontoplan. Dette medførte til en endring på føring av inntekter innenfor dag/døgn. På grunn av dette er det betydelig forskjell mellom budsjett for juni 212 og regnskap for juni 211. Side 17 av 23

18 Inntekter dag/døgn 15, 95, 85, 75, 65, 55, jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Regnskap 212 Budsjett 212 Regnskap 211 *Beløp i nominelle mill. kroner 5.3 Andre inntekter Andre inntekter i juli har et positivt avvik på 4,4 mill. I dette ligger ikke-budsjetterte prosjektinntekter registrert med 3,1 mill. denne måneden. Disse inntektene har korresponderende ikke-budsjetterte prosjektkostnader, og gir dermed ikke resultateffekt. Intern service har et positivt avvik på andre inntekter i juli, og årsaken til dette avviket er at det er bokført 1,3 mill. mer på parkeringsinntekter enn det som var avsatt i 211. Inntektene knyttet til utskrivningsklare pasienter viser et negativt budsjettavvik på 2,1 mill. i juli. Hittil i år har foretaket et positivt avvik på andre inntekter på 26,2 mill. Hovedårsaken til det positive avviket er ikke-budsjetterte prosjektinntekter på 2,4 mill. 6. Kostnader 6.1 Personalkostnader Personalkostnadene viser et overforbruk på 4,2 mill. denne måneden. I juli måned har posten «lønn til fast ansatte» et lite negativt avvik. Posten «overtid og ekstrahjelp» har et overforbruk på 5,8 mill. Refusjoner har et negativt avvik i juli måned på 1,1 mill. Når en legger til grunn at foretaket har ikke-budsjetterte prosjektkostnader på lønn på 2,8 mill. denne måneden, vil personalkostnadene totalt sett ha et reelt lite negativt avvik i juli på 1,4 mill. Hittil i år har foretaket et negativt avvik på 17,5 mill. Ikke-budsjetterte prosjektkostnader er 15,1 mill. hittil, og korrigert for disse har foretaket et reelt lite negativt budsjettavvik på 2,4 mill. hittil. Administrerende direktør er svært tilfreds med denne utviklingen. Samtidig opprettholdes fokuset om å forbruke lønnskostnader i tråd med budsjett de steder hvor det er overforbruk. Tabellen for forbruk av personalkostnader viser totale lønnskostnader: Side 18 av 23

19 Personalkostnader (mill kr) Juli Juli Juli Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Helse Stavanger Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 2 12 Lønn til ansatte 149, 148,7, , ,7 7, , ,4 Overtid og ekstrahjelp 15,7 9,9 5,8 93,1 56,7 36,4 84,3 11,4 Innleie av personell 4,8 2, 2,8 19,5 6,1 13,4 16,5 9,8 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 85,1 88,4-3,3 551,5 573,1-21,6 492,6 1 5,4 Offentlige tilskudd og refusjoner v -1,5-11,7 1,1-92,9-82, -1,9-89,3-138,8 Andre personalkostnader 3,4 5,9-2,5 3, 37,5-7,6 24,5 63,8 Totale personalkostnader 247,5 243,3 4,2 2 34,7 2 17,2 17, , , 35, Personalkostnader 3, 25, 2, 15, 1, 5,, Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regnskap 212 Budsjett 212 Regnskap 211 * Forskjellen mellom budsjett og regnskap i juni måned skyldes den tekniske endringen som beskrevet i innledning av rapporten knyttet til kompensasjon for økte pensjonskostnader. 6.2 Månedsverk Status og avvik for netto månedsverk er vist i tabellen nedenfor. Ved oppdatering av netto månedsverk oppdateres også tallene tilbake i tid. Dette betyr at realiserte tall for tidligere måneder vil endres dersom det er gjort endringer i lønnssystemet. Forbruket av netto månedsverk i 211 og 212 er sammenlignbare og viser at foretaket i juli måned gjennomsnittlig har økt med 25,5 månedsverk. I forhold til plan for 212 er det en økning på 97,8 månedsverk. Det presiseres at ikke-budsjetterte kostnader knyttet til prosjekter ikke er med i plantallene for 212, men de regnes med i realiserte tall. Som meldt tidligere er det svært vanskelig å sammenligne avviket på kroner med avviket på netto månedsverk. Årsaken er at flere variabler og elementer er lagt inn i kostnadene enn det som måles i månedsverk. Like fullt registreres det at merforbruket på ressurser har sammenheng med merforbruk på personalkostnader og da særlig overtid og ekstrahjelp. Fokus i divisjonene er å holde sine budsjetter på personalkostnader og forbruk av månedsverk blir en følge av dette. Side 19 av 23

20 Type Differanse Differanse Mnd Rea 29 Rea 21 Rea 211 Plan 212 Rea 212 Plan12 - Rea12 Rea11 - Rea12 Jan 4 364, , , ,6 4 89,5 51,9 217,8 Feb 4 363,2 4 59, , , ,2 9,9 29,8 Mar 4 374, , , 4 773, ,5 91,7 21,4 Apr 4 431, 4 535, , , ,3 117,7 221, Mai 4 429, , , , ,9 92,3 166,8 Jun 4 46, , , , ,7 94,9 188,5 Jul 4 387, , , , 4 917,1 145,1 224, Aug 4 286, , , ,5 Sep 4 416, ,7 4 73, ,5 Okt 4 487, 4 643, , 4 791,4 Nov 4 529, , , , Des 4 522, , ,6 4 84,6 Gjennomsnitt (Hittil) 4 41, , 4 659, 4 766, ,5 97,8 25,5 6.3 Varekostnader Varekostnader produksjonsrelaterte (mill kr) Juli Juli Juli Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Helse Stavanger Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 212 Med. forbruk 39,8 29,8 1, 38,3 282,8 25,5 287,1 485,8 Annet forbruk 5,3 3,9 1,4 37,6 35, 2,6 43,6 95,9 Gjeste- pasientkost. 16, 13,7 2,3 118,2 11,2 8, 13,8 192,2 Andre helsetjenester 1,6 1,7 -,1 13,6 12,8,8 14,6 21,6 Sum 62,7 49,1 13,6 477,7 44,8 37, 476,1 795,4 Varekostnadene denne måneden viser totalt 13,6 mill. i negativt avvik. Medisinske forbruksvarer har et negativt avvik på 1, mill. i juli. Dette gjenspeiles i høy aktivitet som beskrevet tidligere i rapporten. Gjestepasienter viser et negativt avvik på 2,3 mill. i juli. Det negative avviket skyldes interne gjestepasienter. Samtidig har gjestepasienter psykiatri og TSB et negativt avvik denne måneden på 1, mill. Hittil tallene viser et negativt avvik på 37, mill. for varekostnader. Medisinske varekostnader har et negativt avvik på 25,5 mill. Gjestepasienter har et negativt avvik på 8, mill. hittil. Dette avviket skyldes både psykiatri og interne gjestepasienter innenfor somatikk. Eksterne gjestepasienter har hittil år et positivt avvik. Gjestepasienter internt i Helse Vest finansieres gjennom inntektsmodellen (årsabonnementsordning). Helse Stavanger HF må betale for merproduksjon utover 27-nivået som er grunnlaget i inntektsmodellen, men kostnaden kommer ikke før vi har passert nivået som ligger i abonnementet. Om man ikke tar høyde for et mulig overforbruk utfra nivået på forbruket på våren, vil overforbruket komme samlet som en kostnad i årets siste måneder når abonnementet er brukt opp og aktiviteten kommer til fakturering måned for måned. Basert på forbruket av gjestebehandling i de andre foretakene i Helse Vest hittil i år er det identifisert en risiko for et forbruk høyere enn abonnementet på ca. 29 mill. Det er satt av 1 mill. i budsjettet til dekning av forbruk over abonnement, men når dette nå ikke er tilstrekkelig må foretaket sette av tilstrekkelige midler månedsvis i tråd med forbruket for å sikre løpende kontroll med denne kostnadsposten. Parallelt må det inn tiltak for å håndtere denne ekstrakostnaden. Det er i all hovedsak Helse Bergen HF som behandler langt flere pasienter for Helse Stavanger HF enn tidligere år. I juli er det satt av 2 mill. som en kostnad knyttet til pasienter behandlet av Helse Bergen HF, hittil i år er det satt av 8 mill. knyttet til dette. Side 2 av 23

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene 18 2013 R A P P O R T Analyse av utviklingen i nøkkeltall for strømnettvirksomheten Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 18 Analyse av utviklingen

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET

tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET tallfe FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNET BJERKREIM KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Effektivitet i helsetjenestene hvor ligger hindringene?

Effektivitet i helsetjenestene hvor ligger hindringene? Effektivitet i helsetjenestene hvor ligger hindringene? Terje P. Hagen, Professor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Innledning for Produktivitetskommisjonen,

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer