lion '... " vikllg; dr hat oppkvd i bh lrodd, be loslnl"v... de har...,ri pafe" er blin oneri;'m, og s...,n kommu...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lion '... " vikllg; dr hat oppkvd i bh lrodd, be loslnl"v... de har...,ri pafe" er blin oneri;'m, og s...,n kommu..."

Transkript

1 Barnehjemsgranskning og mediefokusering - deltagernes opplevelser og vurderinger GranSkingen av forholdene ved barnehjemmene i Bergen i ren e avdekket omfattende overgrep. Hvordan opplevde de tidligere barnevernsbarna den jnng ende granskingen og au medieomtalen? Innlednlnf G,.nnom ornfoucndoe \.Ic OIl doicumenlasjoo ft. enbehpersqner av <In..." <ymes l...ere p"",nde fo<bold... n..,., 1o:;Jmmu..a "I: pri... e t.mmjml i nsomrwltt pi t95(}., OIl oolul\... s.'p'" 'oommune at 00 skulle &itn""",f"",... omf.ner.de gransknmg ';I"asjo..., W!d II bo.llt'hjem i kommu... Et ""nskn'''''k bnnde... U' jurulft, fti SO$Ionom '" fti p$) bie...dw\31.,,"';:oo1. C.. n... ningsul... lgn Inltrv)"... 1)3 ptnjooer, og fk1., enn 00 IV disst vat tid. bammjtmsbam. ljivalgtt f...,b... rapport i,..no 200J (JUpport r.. ningsul""llj"t. 2OCI)). Det 1<00. kludene mod oivorll&<: mangler... <1m praktlskt Ofi: fek:lsesmessige omn. oc at flc", born IIa(I.d. n \I'""n for..budlc """"SI"q>, I>O('n...,..1_.. dyptvipmdt '" mqd kj'ftlundt..,," for dr tidllg<'" bo,ndli"msba,na I n har mcd\lkn DC gran,knln. lion '... " vikllg; dr hat oppkvd i bh lrodd, be loslnl"v... de har...,ri pafe" er blin oneri;'m, og s...,n kommu... I.,.. tatl ct. alls\'ar f"" al alit 10m bar hdd vii fl ""'-"nisi:; kompeoo_... "",. S.... kllc liar de.isic' mod modknin3 '" granslning modf"" en belycidll! bel.,.tnln, for mongo:. Ford; drt hr """r\ spommlol om! gjennomf"", ulsvarcnd. gran.lmin,.. lind",.' I Norv:.". dc\ vikll:!: bcrc f....mad... Iii de lidl.,,,, bernehjemsbarna f... FIc.,.n5Ofllrt.dcI. Oct,"ar muligheten til erf. ringsscnc..,ring son> va. den dl",kle f"nmlednlnp:" Iii drttc pros,eilct.. finansicrl'" s.... '" hm.lcrneno.ci.. Imernujonalt er dc\.. vl<h M$ bekjenl illi gjennomf"" 1,1""",nd. studi... VI har... In II kart"'"" dene g)cnnom... p4i In,.men '".Ia Piyc INFO '" MEDUN, men bar Illi fun... rajiporl.".... drtle slas- I Swmr,.ann.. bie drt Cl.ter flcrc moditoppsl;q: om. ils1at>den barnchjcl'l i Wa"'" gjennomf rt en gr.nslming som dokumenlerle omf.uend. o>c..,-ep (1..0$1 In Co..,,2()XI). No<!n unde_1<t.i... av virlt_ nl,,#n... ' delta I '" pans!u>i... n... ;midlt",d,lli U"'nomf... Mfa' for undersel<elsen Mllct var I etablo= kunnsbp og foc's" else for den in nvirlmlns barnchjem. gransknlngt-n og medrbomhtten ruool den... $8h-n hat ban for de lidlipft barofti)mubuna ;. Dct.te for, Si et. bed", "unniag foobcslutnlngcr om Ilgnt!rode ""nskni,,#r aoo",jlcde.i NOf"8",og bed", bakuunn for val, IV I(ltak 50fII er """""00;" for, hjelpe de bmme pe...,., Vi...ukct. i undersek f<lltende pt<>o b!emsulling<:r H-.ordan IlJIpIevde de tidl;,.", barnchm,barna i mute for,ranskningsut_ valgct..? HIutlan de pe.1aden fm '" ct.1... detle """tci.?, h"lken grad bar """,et. modf,,,, at de hat bqym ' gjennomieyo l!den pa barnchjemmet ulen at de har fln koo

2 lroll "'.." di... l.. ne I""n? I hvilk<n g'ad bidro medieomlalen III...,nt"d.. tank<, <IS rnujont1"? Vunlerer de deh I pjonsknln #D IDeS' posltiyt dler rnest ncp..in?... EI.perreskje... ble I<ons.rutrt for. VI benynet ot '1*Tesljtma!'<:t.ot mot 'underseb: vlrknln #D "" forsknlnpdehot;dse tom. l"wlnlafl fq< sk)emaet (Dy..,..., 2(().4). En for"'''inlng for ""nnomf..,i"8 "" I..., va' at delui#'ne va' fllwt IUIOIl)'MI'ot, <IS at de IllI: skui.. boias'6 y"m &jtnnom spoors mil om dern b.rndomscppleyrlon: Av denne runn er antall ba4runrtj<jpplysnltlgl't hoidt pi ot minimum. G,ennom ot kott "",,'jema ".r del opfi... t btp, motyln.e m,,,,,,,,"".ot Iov...-pm- -Bakt;runltSClpplysniTIgI'M som fl'... Irt Inn fl' kjenn, aide" anl.1i it pi bo.'nehiem <IS dere, n vurderl"8 "" g.-.d "" """,""",,,. \!Idere In... hoid. $lie maet 16 _rsmil...pende... I"'OC,"""I lire muli&he<er fur kommenurcr IiI spersmjol.... Inte''';u En seml$truklure" in'el"ljucuide bie utvluot. Dybdelntr Ullotu m... Ulfyllo-nde ""rdtr;ng"" Illuasjonm, OS "" hva tom va, bra 05 bva tom vu mloort bra mt<l gran.knitlgl'n. Dot bie 1",1 vekl pi t lwnscnlrere.p,,,smtlene _. om ne... I..,.en, 05" Iklooplnnpi.. _ IllI: rnpondent......ut det. Dettc bie kiorgjort b6do i forespel"llr\en om dehot;d5o' OS I IntrOduQn IiI Inlervjut"\. Spe.-resk bie u' mod m """r1llpp fur...-nitudl ddlosn5o' I inle,",ju. SpIIIrreskie"'" O!I svarsllpp bie 5O'ndt Ulbak< I 5O'paro.e ftanwte knn \Olu"er, slik al I/ICIII)'mlltl: bie ". Idd. fur spo:wreskjcma. I kcmduttcn Ira Sen... fur Kt 'ui"" det mt<l ot btn fro.ct.obt Einat D...,t:>o> (lode. av,tansknlnpkomml'i<w'n) som or;"n"rtc <1m hlp"8 III ad",..."., O!I f lgoeb,ev f,a Sente. For K,l,.poyko!ogl I 'I"... nlc bie t:..qtunr'lcd fur unde,,.,kd..., forkbn. DdUlfmle valllc schr <1m de vii.. b 5'& In.crvjue Senter fur Kriso:-psyko Iosl ellt. hltnun. boo... 5O'ly. ToIv del 1"11"'''' ensk<t j btl Intc'"'Juot I Ioblt... IiI Sent... fur K'koIocI, Inel\Skt. bli Imenjuct hienun.. En deh... mod lane ",,-,,,.and vaip.oiefonlnlcrv;u. Intcrv)uoone varte fn. 40 mlnuli..,. til 1.5 tlme 05 va, ""lot mot del""""""..,.fa,itigi" mt<l gtansl:nln. Intenju.... fol"tllll otter en """Ist",klu"", 'ernacuide med l""" spersmll, der den som bio 1m0Nju0t ; 510< crad lode! tcmavalatt:... Intenjumt bio loll """ pi lydbl.nd boruetl frail'" tllkllt., de! enc "" dis$/: VU telcfnnlnltrvjuot. In.er vjumc ble transkrlbcrt <IS SVOO"''''' bio systcll"lltiff:rt fur.i fin"" Ie...". 05 5)'t\S" punltc. tom Jill V"n has '"""It, <IS I noeti Uli\elle wcpi$ert 05 all """. rbeidd5o' bat skjwd tl:ler kvajita",,", anolysemtt:od...- (Kv.le, 1996). ""'.. Antall utscndlc btn.,.,. toto!< 89. Seq kcmdult... k.jm i!'<:tur mod.dressat ulje"nt. VI mot"'" <vat fra 45 pcrsoncr, cn sva.pm<ent pi 5.(. For Ii unngi ekslta bclastnl", 1Ia, vi Ik..."",ndl no<:n purri", eller po... l;,: kenlakt mot polen sidle.cr, no<: """ k.an No... Uct deltqdsm. Thult samtyuct 39 pcrsoncr IiI,. la sq knnl.kte for ct.utlt Intenju i fnrblndel5o' mod cvoluc1"lngen. T", av t.adde ikloo oppel.. """" "I! telefonnwnme. 05.,.,. tlerror Ilb: ""'lie l know.", cn ptr!loii npphoidlllq I utian de! <IS va,...uli«i loomabe. Av de _'I&<: ble det trullet ul ot randomisert utvil, pi 15 (6 nln""r 05 9 menn) <Om ble knnlakttl: """'. tdd"nn "I! forespu,t om de lwn... 1m""... tlo... Inlenjut om sine erfarin#r rra JnnSItn""n. Randoml... lng skj<"dde.t knrnonlutte' bit numme"," fortl"ptnde fra I til 3, OS. 1.. mt<l nunun.. I'" ble pluuet ut. FJOI"len.. umidddbarl]l Illl delta, en.,.,. AI pus usiller pt deltqd... ;>! en ny pcrioo1 bie truuct ut OC forespurt, Fjon... "" In.ervjuome bic Jjennomf"rt i... mbe< 05 desembcr 20).1. nzrme", ti: halvt it ottet II granskn1n&<rappot'en ble Iagt frem, "II otl I jonu". 20)4 Aue IN de son< bie inte'"'juet Iudde tall!mot lilbud om psyknlogisk """f<>l Motter '... nslu".n, '" haddc"""", """f<>llingsti!bud, 05 fern t.allet nel III all fonn fur oppflgirq;. Tn IY dis$/: IIIU.ct nel fordl de Ikloo orket A forlelle IItIt hlstor;"" lin pt 11)'11 <IS 'ip!'" """ I den end. m PIll En t.allet nel fordl ene' liden pi barne hjemmt'< IUt nolle pi nom furm fur hjelpooppailll R.. u1tate, Dot vu menn '" 39'110 binne, som e sperreskjtmaet. Gjen_ $IIltwideren.,.,. 51,) lr ( m 37 <IS 6.01, SO 1.1), mod nin"". ""n nom,niltlig noc yove (SO f) enn men" (52 it). IlIJ"nnomsnllt haddc pcrsoncr.e hod<! pi batoei>jom I 8,6 If (SO - 4.6).... oppboidslen&den '"IIierte m 10519h Nir respondtnlcr.e bie:spun <1m h_. dan t!den pi b.,nehltmm<1 va" kt)'d't """,. 9O'l\... f... II de 0ppIevde..,. u\soli for f)"liske ocicller psykiske """"'l"'p tom porde t;den pt b.,nehjomtntl:... suli&- Tn personer (5"4) nppicvde den tom vansld... ikloo UlSatI fur """''1rep. En 1><=... (No)OppIevde tlden IOrt"I rdativt uprnbt.i\uiusk. Dc tom """lte fur UI.. t,.t synlcs del pt formn::i.,.,. vonsldi& Ii forberede... til..i... granskni..., '" '"""It t.adde lfue\ sq. Noen t.adde Jnal.ket mod 100'" $(1m alltrede.. ' blilt intervjuct O!I fill vltc II del VI. t8ft i delta I Intet yjuet. Opt dlss1e syntel de! va... sk I".i foru hvtl"" reahjoncr SOnI, 111. kommo ni, de bocyme i fondle hl.'... I.... 'I... I Imenjuene vi &jennomf"ne ""rdertc dell"",'ne Inforrnas;onm tom blc gltt pi fnrh.l.oo tom bra nnk, 5O'lv <1m 0.", hadde probicme, med l busi.e den 11th. De fkste tok... in,ti;>!i... 1I i ft informas;or. <1m hva v-onslni...,ill u, pi ot,er It de hat sen I modla. AIle lfunlertc Informasjone de fiu av gransi<nil\lj,ulvalll"l Fo' m"tot bqynte som god ac (lyel"$iktli.&- OppIeYelsen rn ITIfItet med gran$kt\ir1isutvalget I ct qet erfa,ll\(istootal (. 2003,

3 ". "'" Sltjerw, 2(04), bar uansbifl«sutftl""" lrembold,., dm hi.. b&t Slor...,11 pi l\'aretakdn "" soon bit Intrvjuet. Dt11 bk undmo,reket vm at InformanltM dcullo: 10 ltonwi «tr... Itlat "" 1,1 vd;.. lku: noe press elte, """naling ble 1'1)'1. t«for /I f. dem til m'lt. I fofblndel$e mod innullo,. til intervju, bic alle b:r1 orim1ri pi IcIef"" om utval""". ubcid OS <kt.s mlmlt. lntrvne starlct mod... II)' orlmt... i'" om utval,.u.rbeid, mandath OS stm lim"""'f.. ri... "" Im. Dct bit lit, ""ktlagt skope n /ohrolls dialog OS trygghtl 1 Intcr vjusituasjonm. Utval,et 0ppIysn M nltd.... umtair pi m,nut tr fungnlc bra. InlrvJ""n<: byget. pi n IntuvJumal. Et,..r.,ral OV Imrvi"""1 bic Ie$!.... n pi bind mm«... forman W> ""ri pi, med muli&htt for umld delbart i,orrigete. Kopl bk Ulsendt I"formantcn soon kunl"lt konune mod 8kIe f HI.,. 1m.,.. Yju '-u panskni"3$uivlli""". sd;.ret.riat IIlsjcngelig lor de SOnI.Ille 10 kontakt Oft ""r "'" Opprc\let k.:intak,.ned... emred klldlsl koiot soon penonene tom val" "I Imervju hackle muhghet for Iwstnadsfrln i konlaktc. Owf'lI,ing mod samloln har.kjedd hdt rv II1valttt. HWH"dan dcjtagern<: oppievdc dm! me.. fo< gran$knl"lsulva1ttt fremgil, rvtabell1. Av de som... c pi.perrmlt, svar." to,...dcler II dc opp dm tom posluvt (<43'11.) lic.. """" poslllvl () l ""'"'c for JrU!$knirlpJ1valttt. 1ft dm som nqilivt elte, S'"lIe,t neptm. Oct.a, 'pcnl for.krm:: Inn ktjmmenlare' w>doe, 'pers I!\!tet. NoeD f..." dm»0611;"" i fonnen pi mulh OS h de bk godt Ivaan.Posilr.t - human god frnnf... i,., 1_ 1... k l m«o... -&<...","If'""OIg.I1(N....,»... " " 8rukl oocivendi( tid. (kyinn<:).m.. n med forslldr, t..fll,htt. F"hc at jq kunn<: _nalle utcn.kepsls. (mann) Andre Io:.mmntltm" god lyamakdlc, men "'" n ri """''''' '" "behag knyttet III rrujtet for "'VlIIII'" (htr VlIr dct flest konunentom").j:ltt rnest»06i... at I'IOf:d encj,e. lis t-tc pi historicl"lt som q:, pol "Il 10k mq serililsl. Kan leg kalk DOe nep<iv(, $Ii VlI' dct at dct var... SlOt" pikjenni", fondle hlstorien m... til fremmcde men..esk. (\vln..,)!'ositi.,. bli tatt pi, 1..,.-, men ri"ot#i "oft l bcmtt 51n historic ovo:rfor utv:al,et (mann) Andre frem"""'l re dct positi..., vm' bli 1111 pi olllot" OS trodd pi:.iv. <Itt jq haddc l Ii bio: trodd pi. lmdlo:"""",," I ulvalttt. (mann) NQ<,n f'e 'c ntgatl asl"'k tu...,d ",.th; b-..xdan <Itt.,Ippeb opp I pmie mln.,.,., kjente5 som et farhar eller "" andre grunner....-anskll&:. Felte intervjuct mer som et forhoi, "Il sarmi<l«kom pmbiemene In t.m.bjrm. me'< vddig...n rc.;.n,oct... IIO!SI... 10m (IJIJIIew.: drlll..., lgjen. (mann).oct "'" forncdrende "Il jtevl" i fortcllc litt. <Itt ooemc trot jq I"... ",r, Ii. Har..,j lmd seivf"ldlcn I sjere. (mann) ma",""" rrilchere. i nor,tad atformmpimeletsynooslbaylcft oppievd """ fin "Il lvaretqendc, men at I..."aen som ble tan opp gjordc at melet pol tid VlI. vanskdj&. Oct... mll&' bli...n. OS Iwn., at man bic lall pi atvor '" bit lrodd, """tidls som dct aklirte 'o'oiidc mlnncr. Oct va,... SUlisllsl 5i(n.lfihnt $1m. menhen,; mellom ri...,et OS older (Spearmans,... 5, p<05). Jo ekire Info... m,n,ene \'ar, dest<> met posl. liv( dc metnit. I0I0 ''''''''''''''.'''' ,,,., '_'IN 2', - "...- n " 1_2 """'... k...',... _..,.....'.'m«on(n. 43'.. U - ".. ABSTRACT 1IM'StogIt00tl 01 "'flot"teo M!IIPf8O" Uce In Norwegl"" stble Institutlons for Cl>ildren _ 1or IorC_... CII ofQfOleeslonol... pr_.1n1.t5cle pr-. 1 1""'1'_1 ttr_tadoul... hadpre-oloual\'_iorttoestet. 1...",.",.. oonvnis..,., of, Into Insti\...uon.I _8CtIot... mojo<1t)oofoutojectslooll... ir4kt..-. CII...-_.Thf\r _foil II>ot their foio.. """" &CIjectI <lid ""'" ornotionoiiypwoful-. partiftlnrir4kt.thf\rloolltllal... $VIt"1 al dm var tlng de ilr.ke forllll om. 10 ""nlot, fortelte Ung fordl dct llle bic spurt eksp/isitt om demo mm«nl $II at grunr\e1l t dctlt 1kU: hadde floe A sjere mod mlten in.trvjuet ble IJCn nr:mf.. rt pi, men mod Rive bendeiscnc dc unnlot l fortelk om. Denc va. hen delict" som bar YOm. for vondc i snalr.ke om, som bar VJ!:rt pinloll" dkr som vllk.nedr.. re i henp: ut andre dcrsom de bio: fort_it. Oft... de "ft"sic ellcr...dem..., som bk U'Mt:.Dt:t var II", q unnlot l 'i, sa Iltk;C dm """to;, <Itt Iin& q iltkje vd... 1 konune UII <kt. t..ie (mann).oct va, II", leg unnlot i 51 noe om for i s11pp<:, ml$l ltontrolkn melu jq bit Int. (hinne)._3... \Oty"'"UOI.hIlIlInaIIy_ e>:posed.tl"lquitlollnto_t:ii>"of _ttr '"..:-... t1nt... _. Il0<l...-_ -.upport ; Undcr Inltrv""'l blc Informanlc..e sptirt om dc kunn<: fortellc all, eller om dm VIr t.,. de unnlot 'fortelle. EJbe -,- " -,- TlD$Sllo,... FQI; NO&SI< P$nOl.OOFQI;.,.'NC.oos.. 685

4 FIllelsesmesslge aspekte.' ved 11 me 10< gransl\nlngsutvalget G,Ul'P"" bl., Spurt om hvordan de f" I I_... 1MSS1g oppievde m"l<1 (T.II 2) D<11 sp9rsmil<1 p"'..., inf<>rmanlene Iii i... innen btslml k.at_ D<1 k;m pl. hencit.1 fie<e Yille i I>a "" k... i $Om bide p rom for at det va: pll<lcat det..,,,,,,,,ii En dell., Unnl'll' Ii krr-.. OS s.i<,i>.." nel10pp de"e i en \:ommenl.'. s..... "'ne ""_ne, l'wn,,-il om at det,-0' '"""'"j<>. nelt nde Ii m"l for uanskni"", Ulva!"", Men del YlO'. "" gruppo: '" fw, prr-.- ""'" k"..... for at det I>adde VIle" pll Inform.nlne SO<n ble inlrvju <1 fon.he al de "'II <11r m" '<1 for lranskningsu'... lget fhe so:g 'orrune <>c ulmaumt. notn folt urolif!: <lc notn opphde <1 foltl...-ohslg boo: 0<1 '-0, boo {inne I mq} o:u '""U derfno. (mmn).f«va: ulmau<1 <lc 10m <1'. troll. (mann) I ' polr.-esi<""'>a<\ bie del.pun om h,.,.- posi'iv, die, neptlv' ""',<1 ha<ldt! "'vnkrt clem i <1lmid. Rundl M""",te at dot hadde med("" nil'" >aide tanloer 011: {MIx<. mens "" '-Ide ow- 1M!... poi$>uv ",.Irkruroi I et... od. D<1 va: en stalislo.<l: s.,.ufd.am. sarnmtnho:", mdkn h... de P' borneh;m. m<1 OS h\ofdan de oppievde.1 m" let {O< pan.luungsutva!&f:t p,h'irket dem I etlmod (Spnrman'. r_. 32. p < (5)..10 "... de kly""'t... for f)'slskt OS psykisloo:.desto"""nepli,,de at _,n p6y...u. dem I n'mod. 0. ddlag<:,ne bie.purt om m.net mtd,.. nskni"",ui.. I"" Iuoddr: ;p",' SO'I 'ankerog f.. "'I"" som de iu" "'rq;or oppkvdo: i ha konlroll. mtd -., det 33'lo 110m Mlrte nei, mens 49ft "... rte '-"'. "'Ib OS 18'Jo """ne... 1 hooy srado. Her _ det "" Slaus'isl s"nif,kant kondo. sjon mdlom det Ii fic'po<' fys,w, Of PS)'klslu! O'o'«gft"p <lc ipnpetl.-1",... l"'io.. Of f.. lel"", I0Il1 de ikb: "''W' h.dde """troll mtd (Spc:arman',,-33. p < (5)..10 met de rappor,.,te.. """,...-p mlndn: """troll oppievdt de 'holnlmid In.judata LItdype-r dim<' tal"'''' Toh-... de r...""" Lnformanlne b.si:n:v Iii del. 5\erke... hjone, nle, inte'_ vj.l).. besk... Inkekje,. mtd mm...,,- Of,II <leis h,lde, f,. Ildhl:'!<e Oppievel"" I0Il1 blo ;pngsall 11er f0f5lri<n...i skulle fondle: om ba,ndornsoppieytl... i... Iet for ulval.,... Dr besir.n:v I disslr l..w:ne oc mindtne hodde '''''' pbjf:... OCvanske-liAt",rwnMlVttpi qen hand. TIl d.-l..., dl... n:ahjonene ogsi pi"&"",,me pi inlrv'ulldspun ktci sk= de, som at fo<$vlj I"'" bnkylld... n mol de vonde m,nne"" var blli1 bon... oc "' de sin mtd A b)-uc de< opp poin)'11. Andre besl:;rev "' gransk ,.. hadde f.. " fram mln..,.- de IIad<Ie bllsket lidl"",..del f.. rt Iii al man"" min..., som '" Ikk,le h;., huskel kom OW!&itn. - kunnc: iu,ie... '" pi sa vtd ",I,,, gnlllskni"""n. ""'" de< at de,lilte opersmlil r,kk meg iii' I... k poidet.",.snalkt q rned andn: som hadde... n pi bar... etterpi <lc padvi$ kom de< - -"'I'''_'''_1 tn _ -Som..._..._._._.._... II. ii" t. Ii t.' ill j!j Ii POI..._.... ll000001_'._''''1(_1 -..._.... _... <101.._ ,...,._......_.ciotlw......_..._ ""''''''..._,..._-.../0&_.'''....._... " -,..... ""'_... OCr.ll... _..... '" -x 'ram... og mtt. (mann) ojq VlIk"", av II jog,nl I fien: m'nede' "".'pi. (ller,.. nsknin) (kvlnnc:) F.I Slorl flerlall (81'!!.) kl)'ssort i Spol' n:sicjrmaet av for It de Ikk ha, '" lot <Ie..."e for ulva1"" I",ervjudo._. bikln: TIl UO$$ for.ttrt.lu... nipt'l's<ll>o'(i,.l:vln... Of ""h menn) al de hadde <lelia" I"" g,onskning po nyl1 ogslt mtd de e,fa,in_ I'"IIt de Iw- I dag. '-"'. '" ville ha del\atl pol ny"... lie ikkj< ho ol1ln pi &jen;\et ui... i tlc:ila. (... o).ville: hot tlc:ilatl '" nyl1. dot n...-t """"'I. men notn mlt forl.-11o den historic:n,. (INnn) DiS'" sa 0gs:I a, ubehqc:1 ha',,:,,,,1 ""rdl tlet Of al det Iut,,,,,,II Iii.. lew: mtd. J-Lrlc: 29 pt...,..." (65'10) "dle: anbef.li andn:i stille_ '" n,hk... aie _ bot", In: personer (7'\) v,lle fraride< dot...,... krys:<oc:t... for kat.n"yln!. Mediefokuseringen D<1.., Wnnom mtdic:ne denne... bie.. 11 pi dagsoo:len. On.., od... fojlidt'i".-anskd" for... pondent..., slrille LIt mtd..a.kn",.,ns ",v"im,,,, f.. II1IJtH mtd gransknlngsutval&f:t. Vi spurt hvordan de hadde oppic:vd modic: fol<ux,i'wn (T.bc:1I 3). EI ' '''nail VOl posltiv ILl mtd""'llp" """"'-nhetn... nnidl«l(11li... enn c:n fln:d.-l var nc::ptiv. Opi hl:r ho, ook inforrnontene troii& todd YlOI""s Ir-.-aIer fordl mtd,.,fok..-lji&fti.sarmldtg k;m Ita.. I I!"iil hi iudi- n " n " n.. "..

5 positlye og negath" sw_ To dolt3f."'''' liar ogsl krysset av for dloc, H", 'kr"" ogsa om oote I rna"",," ved'ltkn "".""""kjernaet. De popekle al """tl dig ""'" tkt 1'0' ""... rig al saken ble satt pii dagsordon,,'0'00 mange vonde mm "". ""'" ble v", Rund, h.lvpartn opplevde al lankerog felelse. ""'" fulgle av modleoppmerhomheten '",Of vanmi.g <I,"kl, dt fist.v di.", ogsl med hoy Intenslt<1, Aspekle, ved belastningen PIt sp0rresl:.jemaet ble ddlagerne bedt om a la stilllf\!l til en ",Ue ulsagn og si om dt $tmte "II..,. 1kL; for dtm crabell.,. Avkrys'lnn for dlsse ulsagnene gl' vlxlig tilkgg'informasjon_ """t og f"'mst skal en meru at n"n.l3mlllge kryssel av for at.1t i alt har 00 '=1 bra at g'ans\:nln!!"n bloc forelalt Del va. en,tatl,"sl:.,tgnifihnt sam... n!>eng mellom alder "Il del 0 \'IIere "nig ($pea.man's - _38, p < 05), "Il... 1I"'n Or po barnebjem og del <I,"'.. ""ig{$pearman', r _.34, p< OS)../oddr. cit va,,;o m,,, sade.-nil!" 101 <let al. I alt nadde..." bra me<! granskningen_./o leng.e do hadde bodd po bamehjem, J'>... ueni#,",if dt i utsag om at d<1 '.. r bra al gron,kningen ble foretatt. Del er ba", atte pe's<>ne' (17%) ""'" krym. 0\' for at del,,ntjl'i<'t IItIt Iltr d.lvl< at cit hadde.enk! al de ikke om a I... Ie"""., og sa mange ""'" 0C»0 $<lm sa t..it ner d<!lvis enlg I a. <let I'ar mye cit Ikke orket A for.ellt til gronsknif\!lsul',.. I!!". Tallene bek",fte. at mall# (> 70%) har halt vanskeli.g mod! kootroue.. lanker og relelser etter.1 saken begynte It,,,... I media. He, I'Of det statis\isk $ignlfikant sammcnhef\!l (Spearman', r _ -.36, p<05) mdlom de! at de hadde von skellg for. kootrollt", flelse. og tanker ette. medleoppslag og al dt k.-ysset av for. ha blltt utsall for fyslsx" elltr psy. klske """'ll",p- Til.ross for d.n Smene salen IgangSatte, ''''' m'"me.. 70% glad far a, forhokle"" va, him ",<do:, og halvparten sa enlg I at de hadd.l",rt Nesten samtlige krysset av for.at alt i alt har det I veert bra at gransknlngen ble foretan tlng om S'lv SOOt ga "",*,,,1,,,,, av ",ks, <Om ""'nneske. Det,.. r st.tistis\: si.gniflkanl fl"re.v d.m ""'" hadde xrys S'I av for at d. hadde oppievd fy.is\:e elle. psyklsk ewe'll"p SQm v.i' glad for at f",holdene yar.,-dt\;kt (Spearman'. r -.33, /><05). Det v.i' et klan flen.1i $<lm sa Sq; uentg mod., d<1 IUt! haddt komtn.-t no<: posl.iv. ul av granskningen "Il med... folu,",.ingen for dem sell' pef$qnli.g (6'1%), men, dt. var <1 enda kj... re flertall (85%)""", menle det hadde kommet no<: positivi ut 01' detle for and",. Rundt halvpa.t.n va. enig I at n hadde tlf\!l met seg for dtm og r.1t mer po plas, ig,jen, no<: ""'" betyr for den ",ste' re!>de hal.part var dette ikke tilfelle, Andre kommenlarer DeI'''I!.''rne flu mulighe. til a komme med.and", kommen,.re,.. mot $Iuttn av sp<>r.. skjemaet. Noon kommen'e'le po h\'q.dan min' n"ne hat kom""'i i ettenid.n.. or "'Y" SQm jog Ikke husket cia jeg v.r po gransl!nlngsu",.lget, men ""'" jeg ho' begyn!. husk <1teTpO, utn i ha noen a snout! med om <let. (hlnne).n.a jog i mitt In,..,-yju/m"te med gran,knlngsu... lget ikke husk<1 om'ren! noe negativ, fro oppholdet mit' po gutte h gjenoom fie.. h, va, del m"'e' gand(e enkelt for min del. I euerti<! har jeg begynt" husk mer og mer av denne lile minne"..roi#,id. M,n hi"ot ti! ulvalgel I d", ville ikke v",rt i """"'ar med den histofien de likk. (mann) Noon ",flekterte.,.,,,. problemene d. "",,<do: med.11et h,ur kompli... dtre, 'ituasjolt er, "Il over hjelpen de har fau dlerfor.1 de slste 4-5 '",ne har jog,iitt med mareti", lite sovn og f.. IeIS', av 'kyld og skam..le8 har na galt ; uken.hg samtale ho. psykolog og.egne. med at jog rru\ gj0re dt, I lang tid r",i'00\"" Ellers or jog na nykte, po 3. Met elle,;i ha hatt "ore 'U-Iprobleme.- i ewe. 30 ac laks at jog I... (mann).tok heldlgvi' imot tilbude. om krlsdljelp ho. de,e. DIT HJAlJ'. Har si<len g." regelmessi.g til en.nnen psykolot. H.per de. k.n f.. re til jog kan r. det.e helt ul av 'ystemet. (mann) De fleste lommenta",,,,, ",ferefte til hva dt haddt gjennomlevd og It.I.p og fryk. for r",mti<len:.det positl", rued at del bit sau ; gaf\!l gransknlf\!l I Bo.rgen..,. al d<11e forlt.l.pentllgvl' v;1 gagne and", barne hjemsbarn, haper at St.len "Il and.e kommun..,. i landtt ta nsvor for d<1 som sxjedde oss ba,nehjemsba,n d.n gang<:n. VI Vat tross alt uskyklige barn som bamet po dlss<: stedone 31' ulike arsai<e. (lvlnne),jeg haper po. fa en hlen "",,"'I'i"8 for alt det faddenskapel jeg, Arene po ba.nehiem, guttehjem hat f... tau meg min barridom, ungdom og en god del av mine "'*-<"" Ar ""'" sagt de.,.. r for min del Ie, SANT HEI.Vl"TE_ (rnann),jeg It.I.per del v;1 V""" ttl hid., for and",,,,,,,, ba. \'lien i institusjofl,(bame hjem) (hadde 00 \,ondt), slik d. ogso kan f. hjelp. (hlnne) Kunne noe vaert gjorl annertedes? N vi spurte re$pori<ientene om " skrl'" kommt::n "" I sper",.kjemae. om noe kun"" y",rt sagl dler &jort an""rledo.; forbi!>del.. med m 'et, l'li.iefte S,.. rene en god dtl En citl (8) frem, "' cit. -ar lite som kunne...,.t gjoi't ""ne.iede..ne!. Man har ikke anlednlng It komme jnn po al. Do rna man shive bok. Hape. and.e xan r. det bed",. At myndi.ghet"" I",... noe av rapponen. (kvtnne).nei, i grun""n ikke, de. er vix.ig a fa f",m tlngene, <Jg hva ""'" hat \'IIeft ""ultat a,' at en oppievde sllke r"mold. (mann). Nel, de! vlrie' profesjonelt og ble g,.,nnqmrn i en roli.g <>g god.nd Hadde god tlltro.1l utvalget. (mann) Noen fa pekle po at forberedel",ne Iii m"tet xun""".".,.t Wre'.ForMndslnf"rmasjon ved I""",n - sjon "" metod;kk (hva ut I!!". I. vext po) f.ek. offentllghelslmyndign.tso, '"

6 pners roile (barneo.oem, sos. helstdep m.m.).. (hinne)... EtlpBrr.-.lr..iJ<.-nd... villc gilt OSS bed. tid III A husko, fle htn r nn d.n lllmilte intrvjutld.n p 01$. Spul"SRl:llene _ e»<:. men I.nn rasl<en<:ic I furboid t dn yl mine ha «Icmt elle, fon... (mann) Tre persone, plpekte betydnl.,.en"l:. at dn _lu,ynet psykoqi.sk oppfgl,i tiliij#n:.nel, JeK symn d. JiU f",m pl "" fin m.l.te. "",n d.t er ekst"'mt vlktig m..t oppfelgl,,&'" psykologisl< lrlttbp ett...-pi. OM "'" jqet" bra for olle-.. bar t... f... d.n tldtn. (hoin...) &rget for at 00 va, kllrt et k.i Seteam og 1J&n<!oo.. f<n """n IY $Anlta IcM bfsynte. roll met" fyici" rwpportinterv)u t lipo-rl"l. rnd da ;.g leste del 'nate' Innl>oldet. Telct... mstll.. (mann).om b\!.m. vaen. "" psykoloclpsy klatet" ""'" en kun... snauet m..t ttt... m.. tet. Gjeme d.ago!n etterpi.' (ho,n...) I ullcg ul dls.oe fol"1.ne varoo syv e. -.. badde Ind", forsiag til """ri... lforbnru...- i fmnpncsm!to:n unde, inl... jurt. blant annh: oje, hod f.. l (kontaktpe"",,) Han Vir Ilde.. nskl. In... I IoItaItt Gransknlll«$UtvalJ"l. _ 3 og <Itt hadde voert fint, ha m..t mitt fei#..leg va. den gang I 'rapl, ble fulgt fra xx ton. (m.ann).ha. tide 1>Ot' utrt pi utvlj,tt, mm I etten.id.. liar Jt& tenkt pi at et utval, ltan.r.;. skal plitt mt1" fonlktig frem. Ilde pre"" for "'Y" p;i nb 00.tl",,,,,,,,f""CIIS_,,,,klle"""li ti"". Sp&r", om det _ ""it.t man pr dyl't'" IDn pi ti.,.e... sam Vir vanskd" for OSI' lnaue om. For min del. d.sek sudle """fv"t1i""". (hln",,)... _ det vat for It mni ett m.. te Ol $I bli... tt til sq...tv. falt meg v.,]dlg ole"". (levlnn).fk.trukturte 'pbl"1mai. Lett, '""""",,' YIl<tiF ti", ni. en bll feld snmnlllle uti>'eft. Kun"" deit intnvju m..t f1c: N! ble 00 IItt my<: 'fori cbnrner' over seul.,.en. (mann) 0vrl", I<ommenu.e. omh.nd ler IItt uilk ISpekt... vni melet mod,ranu.nhw'litvjlget. blant onnet.e. skeptlsk, sett ut fra hvor h"". '" enkelt "l:.- In.ervjuob,ekter.e,t" mht. bearbe IY 'in his.orle. (mann).for lit"" foit..,..,."" pi d.n p<ylwu d.lcn... "".llk bomdom. (levin",,).de kun... Vl!'rt fhnkert ul' Ii at d. tom d... Games gunm;'m fort;'ner "" """'& llraff. lu" sl.. det et" knkk... (mann) I tillegg e. del trt "",nn og 10 binner tom kun skrlytr.nei. In.crvjuda... beheft... dlsse nesui....et>oe, TI'Ioffl utdyper ogsi fun!let">o': Nir <let gjeidocr sel"" met<><lcn. Inte!"Vj""t Ol IJmroomf".I.,.en av de,,. TI'Ioffl.e ne,. witt.. man... kan II)'tte sa"""" fmn!te sam vnls.. nskn,... I Sergen:.Denom. d. p.ulle gjort <Itt pl """'" on... D mite. mittet de ha droppet Vlnskni.,.en. kun ilde... «JOfI. del annet"ledn. (mann).](an ilde se a. d. kun"" tea gjort dene pl "" onnen mite nlor d. f"rst p.u!1e... lim det. DH e ;n teft Ol du kan IUe &.i&'" dot mind", taft - for 00 hlr var:rt t"ft. hl$t".itn e slpass tefr.. (blnne) Nom informant... pd.t" pi at man boor sp&rrt delt... pi fomtnd om de foretrtlde. i hll intervji.iet IV "",nn dler blnner. Ol om <let e. vanslelig It det... fier.: sam Inten-jutt En Informant "",nte.. man be. di.r.ut... vundic!&.lenroom hm iofi1 bot lnte!"vrue. at <lttte bor gj&rtl IV ma.ne tu3ptuter Ol It IJennomf... iij#n av SId"" Intervjuet et" y,ktif"' enn I forbnt. En.nnen informant ""'nte It det er vlktl, at de sam lnte",j"". hlr sau sq "u!ldle inn 1 fortdde.ne 00 enkehe bo.meh;.m Ol.. man,ransket- h>'eft bornehjm\ for sq. flert anbef.lte It de sam,ltal delta I,like,ran,kni.,.er forb.".edes pi hvilke reaksjoner d. kan YMlte sq eller hvilke reabjoner sam kan """" vanlif nat "" fortelle. om vonde oppievt-lse. fra tidlill i live!. Ind", e. 1 tyil om 00 viii. tea noc: for sq i forbemle delt.", '" OOte: odh bor informrrcs bedrt om hoa reaksjonen pl fortdle om.like oppie...else. ltan bit. At..,.,n (orteller om van lif real<5joner. en forbemleride samtolc slik It du e. t '" h,.. det lj'h" m..t dq nif du sitt... tier og blir spur. - for del e. umullg ii vlte om delle pol forh.:lnd. (nwtn) FJ...aIIet av infoo-maoto:r TI'Ioffl'e det var Lkt" n..d n die, anrooon form for """f"l"", ett... Vlnskingen. Den"" """f"lgi.,.en hurde koount tidlig I ga", og gpn.... obiiptorl$k.. FJ... pher pl at et obi!p1orisk t.lbud. n..d avtalc gjort... t ett... Intrvjuet, Yille &jom! det let.ert a ta imqt et sllkt tllbu<j. Notn "",me at """falgi,,#" burde J:.:,mme umiddelboan ettet" at lntervjuet vat fer dill og burde prnentero:o:soon "" delly sel...e granlknlns'l'n: <En ma p;i dem som e. llei ne. sam Ilde liar noc:n p til, sam pr ut til i... i'" ett. net bor..., tilbud om """1"lgi,,, til aile ette."', llik at folk sllppe... Ii hjem farst. 00 bor var:rt andr.: ""n d.:soon... i Af1\I!It litualjdn... skal..., d.n... Jlett"". de tear ook m..t litt egtt. (mann).dei burde """e """f"lglng rr.ed en gang en var r..niig, noc: obiigatorult. VI p.wle qmui& fitt "" time der Ol da. For du orke. ilde olltid i P dersom det er opp til dq. (kvlnne) 1.Jndo,. intervjuet. bic Informante... SpUrt om det Vir tinc ""'" Un f.. d!. lie (,em i j""",,. Ii", sam bum. """t bed,e belyst. De flene 'yote. <let mene kom godt nok fram, "II at "" i imnvjuet var inne pi d. flcste Jlde"" av tjdon pi barnmjemmet. M.D to informante. metlte <let ogd burde... rt foo-.usert p.l hvordan bo.nl flu det ett... at d. forioc bomdtjem""'... '" It """fel,ingen i ettmont av et bor nehjemsopp/lold kun"" '.."e svo.rt.u,. h, "Il maogdfull. En Info.mant syntes de! bit foo-.usen for lite pi de posl""" sidene,1!(! 0IrL5\lf1":II pi. bornehjemmet. pi de... d...,ksne :soon &JOrde en JOd Jobb "II SOOt gay omsorg "Il """rhet, "Il pi at dot ogsi var born scm (iu et II",t bedrt utpncspunkt enn de ville ha fitt dersorn de hadde..,ut opp hos ford drtne SIne N4r deltfieme ble SJ>U.t om det vir ti", tom var sod' " fortlt, sa to It det vat sodt ogd fi forujt om d...,ksnesootp"","*:llc!oiilsol"lioitom p"","*! beskyue 01...erne born. f.""" En ",formant Ii:nsIo.t del... i Ll'If:"" bum. f'tt eksempler pi hvilke SPOl"1ml som Iunne bli stilt I

7 ro.unl av.,.1", granskningsint""'ju&, bade lor i kunne l"rbi'!r WI'<:, Og lorrli d/,ue \;unne gjorl del IetIOI'<: o husk ",..,ndi8e episoder ; mele med lwmmi'jonen, Vedkommende pehe po dot Irustl'<:l'<:oo. ved i komme po mal\# Yihit'e I.kt. I"tst <:tier al Inte",ju<:t var "",r, FIeI'<:.r>dl'<: Informanter ronahe ogsi om lignende Iru""osjon. f1 Informanler.0.1 de savnet bedl'<: infonnasjon om hva son>.ille hli oppf"lgil\#n euer granskning.en, for ehmpel om de formelle sidene ved en evt1lluell er'stalningssak Og hvor de kunne hem"nde dersom de vllk ",,,",, om "",I.tnlng. De ",",kt at denne informasjooen hadde kommet rutine messig, ulen 01 de h.dde ;"'h"vd II Itte <:tter den. OI... J"" I IQTSlning som retter "'3 mot grupper <OOt har opplevd... rl stressfylte db traum01;u., Mndelser vii dot.ll1ld "",re en risim for 81 lor,knlngoddlagel..,n medf"",r,lor ;"'Iastning OIl k.n igang.... te eller reak!i",,,, de traumati,keoppb"jsene. Gjennom fle", undetsllkd..,r (Dyregrov 20:)4; Dyregrov, Oyregrov 11< Raur>dakn, 20))) har vi vi" at til ttoss for 01 del kan ""'''' smortefullt Ii ddta, d oppiever dellager"".1 det ogsa har v"," god! OIl meningslylt. Det meningsfulle er 'pe,lelt knytt<:t til i kunne bidra med erfarlng.er som kon ""'''' nyttige OIl III hjelp for and",. I dl,nne undersokelsen h.r.i tlle undersokl hmrdan del \agel.., har povirket deltage=, men pa bakgrunn av ""ultate"", kon del tenke$ at del for noen po II)' ble igangsau lanker og I'<:ab;oner knyttellil det ""'" de opplevde i barndommen. Fe<. begrens<: detle... 1 mulig unnlot vi i,pe...,,'" matt stille.persm!1 om ;"'Iaslen<le barndomsopplevel..,r, med unntak av <:t generelt sp<lrsmol D<:t ble sau "" lid til II opp,um mel'<: oppi"",l..,n av inte"'ju,ituasjonen i elterkant, Pi dil'<:be spersmil var det ingen som.. al de opplev<le..-;i", Inte"'ju.rom en ny ;"'1",lnlng. men I", resporidcnter uttrykte enske om at Det meningsfulle er spesielt knyttet til.:.. kunne bidra med I erfaringer som kan vcere nyttlge og ttl hjelp for andre del nli mitte hli stille om od",.. ken Mot,vasjonen for i delta I.,.... Iueril\#n var for aile Intervjudeltagem<':s,. mende <:t "ns"" om i bldra med,'ne erf.rlng.er Ira gransknlng.en slik.1 di..., kunne komme iii nytte,'cd planleggin. gen "" "",",uelle til"""..,nde gransl n1l\#r andre st<:de" fie.., oyne. det,.. r.'l:lig 01 de scm hadde deltatt fikk lram.;n $ynspunkt.iik a, del Ikke bal'<: hie laglnlk,'ne meninger ""'" ble "'ktlagt Del var bare 54.-."" de tidli8e'" bar"... hjemsbarna SOnt m"ne for granskningsutvalgn som deltok i denne uoo.... kel..,n. Sdv om delle er en aksepta;"'1 S'o... rpf<l$/!nt i en gruppe <Om har oppievd "0'" ;"'laslnil\#r, er del vanskdig l vile hmr rep..,sen,.ii. gruppen er, I forsk. nlng "",r.r>d.., grupper sorn har opp I ","umatisl<! "luas;on.,r "'8ne. en,varprosenl pa 0"'" SO scm tillredsstil. knde(pay""l, 1983). Vi "" Ira lorskning """r trawoe, og plutseli8e dodslall at del ' "'. er de mest.traumatise.. e. eller sorn ikkedehar(oy 2003; l'aykel, 1983; Slrod>e & Strod>e, 1989). Akkural hmrdan delte ville.l;ltt ul I den type gruppe sorn vi no har samlet data Ira er vansklig i.1, men en kan hnskje anta al de ville ha opplevd gr.n,knlng og medieomtale enda mer ;"'Ias""'" enn de sorn hat.,..tt. All den Slur>d vi Ikke har hatt \ilg.ng pa bak4!:runnsopplysninger som g,)qro. det mulig i samrnocnligne d/, <Om,varte med desom ikke svarte, \;an vi ba", ani. at de scm """,, sannsynligvis klal'<:r sq; Wre enn d/, som tlle ''''''te, og al d/, sist"""nle unnlot i ;"',va", Sp<lr",.kjema fordi ;"'Iaslningen vilk "",rt for.tor for demo Vi fikk il\#n informasjon Ira granskningsutvolgel om hvor mange binner Og h"", m.nge menn.rom m"tte for dem,.lik at vi heller Ikke kan vite om del antall hinner (39lti) OIl menn (61 '-') som ;"',varte op"r",skjemaet samsva",r med del onlall binner og menn <Om ""'tte lor gransknlngsul.. lget. De gene rali..,ringsproblemene vi silede. har mi derfor,.,.,re <:t bakleppe for d/, konklu.joner sorn,relles Og de nld som gis. Del er stor1 sammenfall i del scm f",mkommer under '"''''''ju Og spero reskjema, men del \;an.., ut til at de som hie inte"'juet oppgir deltagel..,n I gran.knlngen.rom mer f"ltlsesmessig ;"'Iostende enn del sorn fl'<:mkom.ia 'p"rreskjerna<:t. De er ogsi mer I tvil pa om de ville sagl}ll; dag, Ulikhelen I ",arteoo.n, antos i ml/,ktere at.petsmil blir still noe anner1t.:k< i Inle"'juet enn I sp<lr.."kjemael, For... mpd hie de i >p<lr..,skjemaet Spurt om d/,.ogre! pa.t de dellck, men. de; Inle"'ju<:t hie,purt om de ville ha deltatt i granskin. gen ut ifr. del de,'" i dag, D<:t lan ogu,"'i'<: at In''''''ju<:t Wre f.ng.er opp den losidi8e oppl"",l..,n av a delta I grans knlngen sorn bade positi. Og vi"ig, og samtidig som smenelull og vans!telig. En del "" d/, som har hll11 inl""'juet har l<onlakt med h",randre OIl har diskute.. vlir luerlng. med b... r.r>d..,. fie.. "" de scm ble inle"'juet har v."rl opptatt av a Ii fram at setv om del var.mertefullt Ii delta, si er del.,klig Iuerlngen Ixke hlr>d",r 01 gran,kn,". ger blir gjennomlert andre,,<:der. D<:tt. kon ha medl"rt at noen kan ha lremst,it ;"'Ia'tnll\#n som mir>d", nn den I vir' kdigheten v.r, St,nler lor KrisepSykolOgi har hatt to roller gjocnnom at vi Mde har..."rt <:t Sled hmr en del "" de tidlige", barnehjemsbarn. har litt psj'lologisl oppf01g,ng betolt av Bergen kommune, og mlidig hatt an... ' for i."".iue"" mutet med granslningsutv.lget. Inter v)u med en.voss (AD) i media i fortanl "" va' undetsllkel.., lan ogsi ha pavirket polensielle deltageres ensk om:li med virke i undersgkelsen, Del er Imldlertid van,kdig vile pa hvilken mate dette k.n ha pavirket undetsllkel..,n. Vi k.n Ikke.., bon i Ira at noen kan ""'*'" oss <Om asseslert med Bergen kommune dler med offenlligheten.,'ik at de "'" denne gmnn enten uonlater:li... eller er mer l""iktlge med.'ne,vat. Noen Informanler forlalte under intervjuet.t d/, odv, eller nom de kjenner 111,.or skptis!te til om "ar noaluerlngsund..r ""kei.., foklisk gjocnnomf'les uovhengig "'" Bergen kommune. De har cierlor '""""

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

«En Hrederstnand i all sin FrerID>

«En Hrederstnand i all sin FrerID> Nr.27 3/ 1989 9. argang ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «En Hrederstnand i all sin FrerID> Peder Jacob Thomassen Ncesland bonde, lcerer, ordfnrer og visedikter Overskrifien Iii denne

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

SANNIDAL KIRKE 225 AR

SANNIDAL KIRKE 225 AR Nr 50 211997 17. Argsng ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG o SANNIDAL KIRKE 225 AR Glimt fra Sannidal kirkehistorie H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke tau i bruk, og 225-arsjubileet

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen

«For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Nr 71 2/2004 24. argang ARVEN ISSN 0800-2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG «For a forsta fremtiden, ma man kjenne fortiden» Nok en gang suksess for Bygdetundagen Akt rene pa seen en etter avslutningen

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

revlsoren [(]WD ~ o Sparebankene i 1980/90-arene o Bankinspeksjonens rundskriv 5/82-6/82 o Bankgiro, sikkerhet, kontroll, revisjon

revlsoren [(]WD ~ o Sparebankene i 1980/90-arene o Bankinspeksjonens rundskriv 5/82-6/82 o Bankgiro, sikkerhet, kontroll, revisjon [(]WD ~ juni 1982 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING DENNE GANG OM BLANT ANNET: o Bankgiro, sikkerhet, kontroll, revisjon o Sparebankene i 1980/90-arene o N.B.R.F.s konferanse Loen o Bankinspeksjonens

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Tida ble skrudd 150 ar tilbake

Tida ble skrudd 150 ar tilbake Nr 36 3/1992 12. Argang ISSN 0800 2347 MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG Tida ble skrudd 150 ar tilbake Bygdefolk srjjrget for en svcert minnerik Bygdetundag for elevene ved Sannidal ungdomsskole.

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum.

Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. FREMDELES MISJON? av FRI DTJOV BI RKELl Tale holdt po ltsllnrl/t! 31. jalll/o, /97/ i QIlhdnillg Egtde butitulltts 25 drsjubiltum. Jeg vii gjerne hilse dere og Egede Instituttet med disse kjente ordene

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer