OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 57/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 58/08 PS 59/08 PS 60/08 PS 61/08 PS 62/08 PS 63/08 Referatsaker Nav partnerskap i Levanger - godkjenning av samarbeidsavtalen (partnerskapsavtalen) mellom Levanger kommune og Nav stat Kulturhus i Levanger - Lokalisering Leva Fro as - søknad om kommunal garanti KomRev Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtalen Årsregnskap og årsrapport Levanger kommune Orienteringer: NFF v/styremedlem Anders Eggen - krav til idrettsanlegg NAV v/leder Jan Arve Strand f-sak 59/08 Etter behandling av de ordinære sakene legges det opp til orientering/drøfting om økonomiplanen Levanger, den 8. mai 2008 Hans Heieraas varaordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 57/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 58/08 Referatsaker RS 8/08 Referat fra drøftingsmøte mellom Levanger kommune og Fylkesmannen om situasjonen i barneverntjenesten 2 av 97

3 Levanger kommune Sakspapir NAV PARTNERSKAP I LEVANGER - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALEN (PARTNERSKAPSAVTALEN) MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG NAV STAT Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øystein Sende Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1). Vedlagte forslag til endelig samarbeidsavtale (partnerskapsavtale) mellom Levanger kommune og NAV Nord-Trøndelag av , godkjennes. 2). Nødvendige budsjettreguleringer som følge av etableringen av NAV kontor i Levanger skjer ved den halvårlige reguleringen av kommunebudsjettet for Vedlegg: 1 Forslag til endelig samarbeidsavtale (partnerskapsavtale) mellom Levanger kommune og NAV Nord-Trøndelag, av Foreløpig utkast til driftsavtale mellom Levanger kommune og NAV Nord- Trøndelag, av Foreløpig utkast til budsjett for NAV kommune, for året 2008 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 4). Foreløpig utkast til personalpolitikk for NAV Levanger, av Saksopplysninger: Levanger formannskap behandlet sak om etablering av NAV kontor i Levanger kommune i møte den , under PS sak nr. 70/07 - Etablering av NAV kontor i Levanger. Det ble fattet slikt vedtak: 1. Levanger kommune overfører til NAV kontoret i Levanger (NAV Levanger) tjenester etter kap 5 i Lov om sosiale tjenester, med nødvendig merkantile ressurser. I tillegg overføres gjeldsrådgivertjenesten til NAV. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå partnerskapsavtale med NAV stat i tråd med premissene i saken. 3. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle og inngå avtale om lokalisering av NAV kontoret i Levanger med NAV stat, innenfor de rammer en slik sak vil omfatte. 3 av 97

4 Lokalisering av NAV kontoret i Levanger: NAV Partnerskap dvs. NAV kontoret i Levanger - vil bestå av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (NAV), og de delene av kommunens tjenester som av Levanger kommune er vedtatt å inngå i det lokale NAV kontoret i Levanger. Innen 2010 skal hver kommune i Norge ha et NAV kontor. 1. juli 2006 ble den statlige Trygdeetaten og Aetat lagt ned og erstattet av en ny statlig arbeids og velferdsetat (NAV). Etter plan for oppstart av lokale NAV kontor i Nord-Trøndelag, så ble det lagt til grunn at NAV kontoret i Levanger skulle åpnes den Ut fra sentral plan for innfasing av tekniske løsninger for alle NAV kontor, så ble det meddelt en ny dato for åpning satt til den , og avtalt offisiell åpning av NAV kontoret i Levanger den Gjennom en prosess med flere vurderinger i forhold til sannsynlige økonomiske kostnader, krav til bygningstekniske løsninger i forhold til statlige krav til kontorløsninger for NAV, og praktiske muligheter for å kunne gjennomføre ombygginger og tilpasninger av henholdsvis Levanger rådhus og Gjensidige-gården i Levanger til å ta imot NAV etableringen innen den fristen som vi ble tildelt, så ble det oppnådd enighet mellom Levanger kommune ved rådmannen og NAV Nord-Trøndelag ved Jostein Solberg, om at nødvendig ombygging av Gjensidige-gården var den eneste aktuelle løsningen å velge. Interne prosesser: Prosessen med planleggingen og gjennomføringen av den omfattende ombyggingen av lokalene har vært svært krevende med de tidsfrister en har hatt på seg. Det samme gjelder i forhold til den kontormessige utformingen av lokalene for å skape en servicerettet, god og effektiv brukerbehandling, og sikre at ansatte fra 3 forskjellige fagmiljø sikres et godt arbeidsmiljø og at dette også legger til rette for en best mulig overføring av kompetanse mellom kontorets ansatte i det daglige arbeidet. Valg av organisasjonsmodell for å sikre utstrakt bruk av teamarbeid, ledelse og styring har vært krevende interne prosesser. Det er tenkt og planlagt med nye øyne, og med fokus på hva som best vil kunne sikre en stabil og god kvalitet på tjenesteproduksjonen. Det er i den forbindelse ikke å ta for mye i å hevde at NAV kontoret i Levanger vil bli godt besøkt av andre NAV prosjekter framover, som arbeider med krevende etableringer av sine NAV kontor, for å se på de løsninger som er valgt i Levanger. Enkelte har følt presset med deltakelsen i de interne prosessene sterkere enn andre, og behovet for avklaringer underveis har vært omfattende. Det er i tillegg arbeidet målbevisst for å bygge et grunnlag for å utvikle en god felles kultur mellom de som skal inn å tjenestegjøre i NAV kontoret. Planleggingen og etableringen av NAV kontor i Levanger har skjedd for de aller flest i tillegg til den vanlige tjenesteproduksjonen der har hatt ansvaret for i sine jobber. Det er så langt gjort en formidabel innsats fra alle ansatte som skal over i NAV kontoret. Samhandlingen med og bidraget fra de tillitsvalgte har vært meget sentralt gjennom hele prosessen, og meget viktig for å kunne lykkes. Det er (også før kontoret formelt åpner), laget et utkast til et personalpolitisk dokument for NAV Levanger som vil bli ferdigstilt så raskt det lar seg gjøre, og som vil være til 4 av 97

5 stor hjelp for å sortere og synliggjøre likheter og forskjeller for ansatte omkring deres arbeidsbetingelser og rammen rundt det å arbeide ved NAV. Dette vil bidra til å fjerne myter og til større aksept og forståelse for de ulikheter som er i et kommunalt og et statlig arbeidsforhold ut fra gjeldende ut lov og avtaleforhold, statlige og kommunale reglement og bestemmelser forøvrig. Ny organisering av statlig side som følge av NAV reformen: Pensjonsenheter: Det er besluttet opprettet 5 landsdekkende enheter (pensjonsenheter) for forvaltning av pensjonssaker i NAV. Oppgaver som i dag vil ligge lokalt hos NAV, vil som følge av dette bli overført til de landsdekkende enhetene. Pensjonsenhetene vil være operative i løpet av høsten Spesialenheter: I Nord-Trøndelag er det opprettet en spesialenhet som skal dekke saksbehandlingen og forvaltningen av trygdesaker, unntatt helsetjenesteforvaltningen. Enheten ble plassert i Levanger, og ble opprettet fra og med 26. februar Dagens forvaltningsenhet I arbeid, vil bli en del av denne spesialenheten fra og med 15. mai Spesialenheten har ansvar for alle typer trygdeberegninger, utbetalinger og kontroll, unntatt pensjonsutbetalinger. Spesialenheten skal ikke ha saker om sosialhjelp, eller saker om inntektssikring etter sosialtjenesteloven. Etter 2010 vil den samlede spesialenheten få en styringslinje som går direkte opp mot direktoratet. Slik dette er organisert nå, så har spesialenheten for A-trygd lokalisert på Steinkjer en styringslinje mot sitt direktorat, mens den midlertidige spesialenheten for forvaltning av trygdeytelser m.v., er underlagt direktøren for NAV Nord-Trøndelag. Styringslinjer i NAV partnerskap: Koordinerende organ i NAV partnerskap (NAV kontoret lokalt) er direktør NAV for fylket og kommunens rådmann. Ved enhetlig ledelse for NAV kontoret lokalt, så er det to styringslinjer for lokal NAV leder å forholde seg til. Den ene fra direktør NAV fylke og den andre fra kommunens rådmann. NAV kontorets leder lokalt delegeres fullmakter fra direktøren fra NAV, og fra rådmannen på kommunens vegne og det er derfor to forskjelligsystemer å rapportere tilbake på for NAV kontorets lokale leder. Tjenesteområder for NAV Nord-Trøndelag: NAV sine samlede statlige tjenester i Nord-Trøndelag bygger på at fylket er delt inn i 7 geografiske tjenesteområder. NAV Levanger inngår i tjenesteområde sammen med NAV Leksvik og NAV Mosvik. Dette skal sikre: Nav-kompetanse like tilgjengelig i alle kommuner Effektiv ressursbruk mellom kontorene NAV sin virkemidler like tilgjengelig i alle kommuner Resultatoppfølging på statlig side i forhold til hele tjenesteområdet For hvert tjenesteområde skal det utarbeides felles virksomhetsplan med: kompetanseplan, markedsplan, kommunikasjonsplan og en HMS-plan. 5 av 97

6 Det etableres ett brukerutvalg for hvert tjenesteområde. NAV-leder i Levanger er tjenesteområdeleder. Det vil si det samlede ansvar for den statlige tjenesteproduksjonen i hele tjenesteområdet. NAV-lederen i de øvrige kommunene i tjenesteområdet får ansvaret for den daglige ledelse av kontoret, men på den statlige siden opptrer denne som avd. leder overfor den som har det samlede ansvaret for den statlige tjenesteproduksjon i tjenesteområdet. Direktør NAV fylket forholder seg til den statlige lederen, som har ansvar for de statlige tjenester i tjenesteområde Organisasjonsmodell for tjenesteområde Levanger: Tjenesteområde Controller Tjenesteområdeleder (NAV leder Levanger) Teamleder: Teamleder: Teamleder: NAV Leksvik/Mosvik Veiledere mottak/verter: Veiledere mottak/verter: Veiledere Mottak/verter: Veiledere oppfølging Veiledere oppfølging: Veiledere oppfølging NAV kontoret i Levanger organiseres med tre team som hver for seg skal dekke de store ansvarsområdene for NAV kontoret. Teamene har hver sin teamleder og veiledere som innehar enten rollen veileder mottak/vert eller veileder oppfølging. Brukere som ikke har tilknytting til arbeidsgivere og som trenger oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet, fordeles på teamene etter fødselsdato. Personer i denne brukergruppen som åpenbart trenger oppfølging over tid skal følges opp av teamets veieledere som har rollen veileder oppfølging. Personer som er arbeidssøkere, og det er rimelig å anta at de kommer i jobb innen 5-6 mnd, skal følges opp av teamets veiledere som har rollen veileder mottak. Veileder mottak har også ansvaret for all informasjon og veiledning i forhold til rettigheter og søknader på de ulike folketrygdytelsene og kommunal sosialhjelp. Brukere av kontoret som har arbeidsforhold og som trenger oppfølging i forhold til at man holder på å falle ut av arbeidslivet pga sykdom, skade eller lyte, følges opp av veileder oppfølging som har ansvar for IA oppfølging. Det skal tilstrebes at mange arbeidsgivere i tjenesteområdet har faste kontaktpersoner. Som en del av den årlige virksomhetsplanen skal det utarbeides markedsplan som beskriver NAV kontorets service til arbeidsgiverne i tjenesteområdet. 6 av 97

7 I tillegg til de tre teamene i Levanger blir NAV kontoret i Mosvik/Leksvik en del av tjenesteområdets modell. I organisasjonsmodellen er det også en controller/stabsfunksjon som har ansvar for budsjett og regnskap, rammekontroll, kontering av regninger, interne driftssystemer som ebasys, skjemasys, mintid, discoverer, dashboard, tilgangskontroll IKT, vedlikehold av anvisningsmatriser, kostra rapportering på kommunalt område. Denne funksjonen legges under tjenesteområdeleder, og vil ha tjenesteområdeovergripende funksjoner. Visjon, tjenester og ytelser: NAV stat forvalter over 270 milliarder kroner på landsbasis, og har halvparten av befolkningen som brukere. NAV-kontoret vil i tillegg til standard statlig tjenestemeny ha en kommunal tjenestemeny som er vedtatt lagt inn av kommunen, jfr. forøvrig krav til minimumstjenester fra kommunen. NAV sin visjon er: Vi gir mennesker muligheter Visjonen gir støtte til tre sentrale samfunnsmessige oppgaver NAV kontoret skal sikre: Mulighet for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov. Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter etablert i lovgivningen Eksempler på stønadsområder og tjenester som er omfattet av oppgavedelingen med NAV: Dagpenger Attføringsytelser Individstønader Informasjon/ veiledning/bistand til brukere som har en av ytelsene nevnt over Rehabiliteringspenger Ytelser til enslige forsørgere Fødsels- og svangerskapspenger Bidrag (helsetjenester) Egenandeler og frikort Tannhelse Andre behandlere Sykepenger Mottak sykmeldinger Mottak legeerklæringer Barnetrygd Kontantstøtte Barnebidrag Stønad ved barns sykdom Ventelønn Ventestønad Feilutbetaling Arbeidsgiverkontakt (tjenester for arbeidsgivere) Arbeidsmarkedstiltak 7 av 97

8 Informasjon/ veiledning/ bistand til brukere som ikke har en ytelse Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon Oppfølgingssamtaler på tidsbegrenset uførestønad Yrkesskade, og samordning mot gammel yrkesskade Menerstatning Grunn og hjelpestønad Stønad til bil Ortopediske hjelpemidler Øk.sosialhjelp, og oppfølging supplerende stønad Forsikringer selvstendig næringsdrivende og små bedrifter Levanger kommune Formannskapet Sakliste Et forsterket fokus for NAV er oppfølging av den enkelte etter behov, som betyr at virkemidler skal kunne brukes friest mulig på tvers av ytelser og målgrupper: Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging *Kvalifiseringsprogram Kvalifiseringsprogrammet: Regjeringen innførte i forbindelse med NAV reformen et kvalifiseringsprogram (med tilhørende stønad) overfor personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Kvalifiseringsprogrammet er hjemlet i et nytt kapittel 5A i sosialtjenesteloven fra og med 1. november 2007, og kan tilbys i kommuner som har etablert et lokalt NAVkontor. Formålet med kvalifiseringsprogrammet er å forsterke innsatsen overfor personer som i dag er avhengige av sosialstønad over lengre tid. Deltakelse i programmet skal bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra det lokale arbeids- og velferdskontoret. Det skal utarbeides et arbeidsrettet program for alle som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid, også der veien fram kan være relativt lang og usikker. Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar, og forvaltningen av programmet legges til NAV-kontoret. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal samarbeide om innholdet i det enkelte program. Personer som fyller vilkårene i 5A-1 har rett til deltakelse i programmet. Det skal foretas en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt vedkommende vil kunne ha nytte av 8 av 97

9 kvalifiseringsprogram. Søkerens behov for bistand og vedkommendes videre muligheter for arbeidsdeltakelse, skal avklares av NAV-kontoret. Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at søkeren har gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering. I tillegg skal tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program. Alle vilkårene må være oppfylt for å utløse rett til programmet. Deltakelse i programmet er ingen lovfestet plikt, da gjennomføring forutsetter motiverte deltakere. Ved søknad om økonomisk stønad etter kapittel 5 skal veilederen i NAV kontoret kunne henvise til kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønaden som en mulighet for selvforsørgelse. Det kan settes vilkår etter 5-3. Økonomisk stønad etter 5-1 er en subsidiær ytelse, og retten til stønad gjelder for personer som ikke kan forsørge seg selv. Dersom en person nekter å søke om kvalifiseringsprogram, vil NAV kunne vurdere sanksjoner i form av reduserte ytelser etter kapittel 5. Kvalifiseringsprogram kan bestå av tiltak både fra kommunen, fylkeskommunen, Arbeids- og velferdsetaten, andre statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og private bedrifter mv. Tilrettelegging av program og utbetaling av stønad kan kreve samordning av tiltak og tjenester fra mange tjenesteytere. NAV-kontoret har et hovedansvar for å følge opp deltakerne og påse at programmet følges opp. Utfordringer med kvalifiseringsprogrammet: Levanger kommune er mottaker av midlene til kvalifiseringsprogrammet, men det er et felles ansvar sammen med NAV i forhold til system, innhold-/program, tiltaksplasser og gjennomføring. Kvalifiseringsprogrammet er omfattende, og setter store krav. Det er naturlig at det vil ta noe tid før kommunen gjennom NAV kontoret har en håndtering av dette programmet. Det er satt som et lokalt mål at kommunen gjennom NAV pr skal kunne gi et tilbud til alle ungdommer under 25 år i Levanger (som ikke er i aktivitet, arbeid eller tiltak). Her vil kvalifiseringsprogrammet være et viktig virkemiddel. Levanger kommune (som organisasjon ved de ulike enheter) vil få en felles utfordring med bistå til å skaffe tiltaksplasser til brukere via kvalifiseringsprogrammet. For 2008 så er Levanger kommune tildelt 32 plasser for bruk av kvalifiseringsprogrammet, og med en statlig dekning av kommunens merkostnader på kr ,- Dagens situasjon og tilbud: Kommunen og NAV Levanger har i dag et sysselsettingprosjekt-/samarbeidsprosjekt på Rinnleiret (NO 26) sammen med Innherred Produkter og NAV Verdal. Her er målgruppen ungdommer uten annet tilbud/arbeid/aktivitet, og vil være et tiltak som kan benyttes opp mot kvalifiseringsprogrammet. Kapasiteten på tiltaket tilsvarer 5 heltidsplasser på hver av kommunene. Det er viktig at en ser viktigheten av å beholde denne type tiltak. En har så langt meget gode erfaringer og resultater med tiltaket. 9 av 97

10 Grønn omsorg-/inn på tunet (IPT) representerer et tilbud til en del brukere i samme målgruppe. Særskilt gjelder dette i dag tilbudet ved Solhaug (inntil 5 plasser 3 dager i uken). Kommunens andre leverandører på IPT (Valum og Hjelde) gir andre og mer hjelpetrengende brukere et tilbud i dag. Kommunale personalressurser inn i NAV Levanger: I forhold til overføring av kommunale tjenester etter kap. 5 (økonomisk sosialhjelp) i sosialtjenesteloven til NAV, samt tjenester om økonomisk rådgivning, så tilsvarer dette 8 årsverk fra enhet Helse- og rehab. I tillegg kommer ett årsverk som kommunalt ansatt og som benyttes som teamleder for NAV, (og engasjering av en sosialfaglig utdannet vikar for teamleder i NAV i perioden fra for å styrke den sosialfaglige kompetansen i oppstartsfasen). I enhet Helse- og rehab. er det budsjettert med 7,8 årsverk for Det er behov for en full finansiering av de varige (og de midlertidige kommunale personalkostnadene) som skal inn i NAV. En vil forsøke å dekke dette inn så langt som mulig gjennom overføringer fra enheten Helse- rebah og fra tidligere fondsavsetninger knyttet til tilbakeføring av overskudd fra regnskapet 2006 ved enheten. Endelig fordeling vil bli foretatt i forbindelse med kommunens ordinære halvårlige budsjettregulering. Det er vurdert som helt nødvendig å ha en operativ og god tjenesteproduksjon i etableringsfasen. Erfaringene fra etableringen av andre NAV kontor, er at kostnadene til tiltak og sosialhjelp går opp i starten før de så går nedover. Å ha god nok bemanning for å gi en god og sikker kvalitet på tjenestene er vurdert som nødvendig for å unngå en unødig økning av de kommunale utgiftene i oppstartfasen, hvor det er mye internt fokus på personalmessig tilpasning og at alle medarbeiderne skal finne sin rolle. NAV må gis tid og ressurser i oppstartfasen til å sette organisasjonen og utvikle tjenestene. Effektiviseringsgevinstene og resultatene vil komme etter hvert. Når de gjelder merkantile tjenester som er knyttet til anvisning-/arkiv-/servicekontor, så er det avgitt 1 årsverk og ressurser (fra servicekontoret ISK Levanger) til NAV. Dette dekker ikke det reelle behovet for støttetjenester, men dette må avklares på litt lenger sikt ut fra erfaring. Levanger kommune går videre etter overføringen til NAV med de interne løsningene i forhold til håndteringen av arkiv og anvisning via dokumentsenteret ISK. Statlig styrkning av den kommunale økonomien til NAV etablering: NAV stat har satt av ca. kr. 3,5 mill til etableringen av NAV kontoret i Levanger. I tillegg er-/skal følgende beløp overføres Levanger kommune over statsbudsjettet (innbakt i rammen til kommunen) i forbindelse med etableringen av NAV kontor: - År 2006: ,- - År 2007: ,- - År 2008: ,- 10 av 97

11 - År 2009: ,- Totalt: ,- Levanger kommune Formannskapet Sakliste Andel etableringskostnader-/husleiekostnader-/fellesutgifter: Kommunen har ansvaret for å dekke ca. 30% (fordelt ut fra bemanningen) av de engangskostnader som etableringen fører med seg. Tilsvarende gjelder dette også løpende kontorutgifter, og utgifter til årlig husleie m.v. Totale engangskostnader på kommunen som følge av ombygging og innretning av nytt NAV kontor kommer seg på ca. 1.9 mill (kr ,-) inkl. mva. Årlige husleiekostnader som kommunens andel ser ut til å på ca. kr pr år for 2009, og kr ,- for perioden I tillegg kommer andel utgifter til kommunale gebyrer (vann og avløp + eiendomsskatt). Det er NAV leder som gis rådmannens anvisningsmyndighet for de enkelte budsjettposter, og de budsjetter som i dag styres av Helse- reb blir overført til et eget område og gitt egne ansvarsnummer. NAV kontoret og NAV leder følger ellers de samme krav til rapporteringer til rådmannen og videre derfra til kommunens politisk organer tilsvarende som da ressursene og ansvaret var ved enheten Helse- rehab. Foreløpig budsjett for kommunens kostnader for NAV for 2008 følger som vedlegg til saken. Partnerskapsavtalen: Det skal inngås en formell partnerskapsavtale mellom Levanger kommune og NAV stat i med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, 14. Avtalen skal vedtas av Levanger kommunestyret, og endelig utkast til partnerskapsavtale av den vedlegges saken. Formålet med avtalen er, i samsvar med målene i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og rammeavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS, i fellesskap å arbeide for: - flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad - enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov - en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning NAV Levanger skal arbeide etter arbeids- og velferdsforvaltningens visjon: Vi gir mennesker muligheter. Levanger kommunen og NAV stat er likeverdige samarbeidspartnere som aktivt skal bidra til å skape et godt arbeidsfellesskap. Sammen skal samarbeidspartene skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en enhet for brukerne. Styring og ledelse av det felles lokale kontoret: Det er avtalt enhetlig ledelse (en felles leder for kommunale og statlige tjenester i kontoret) 11 av 97

12 Leder av NAV Levanger skal også ha et overordnet lederansvar for statlige oppgaver i tjenesteområdet som består av NAV Levanger, NAV Leksvik og NAV Mosvik. Det avholdes møter mellom rådmannen i Levanger og fylkesdirektør for Arbeids- og velferdsetaten etter behov for å samordne overordnede styringssignaler for virksomheten fra kommune og stat. Som utgangspunkt avholdes ett til to møter i året. Det åpnes for at slike møter kan gjennomføres samlet i tjenesteområdet. I møtene mellom rådmannen i Levanger kommune og fylkesdirektøren for Arbeids- og velferdsetaten i Nord-Trøndelag samordnes overordnede styringssignaler for virksomheten fra kommune og stat. I disse møtene kan det være aktuelt å drøfte: - strategiske vurderinger mht. videreutvikling av kontoret basert på lokale utfordringer og satsningsområder, samt sentrale føringer - forslag til felles mål, prioriteringer og felles driftsbudsjett - resultatmål og forventninger til leder av NAV Levanger Det skal også inngås en felles driftsavtale mellom Levanger kommune og NAV stat om drift og forvaltning av eiendom (andel av felles husleie og driftsforpliktelser). Denne avtalen er enda ikke endelig, da det er noen mindre forhold som står igjen å få avklart. Utkast til avtale av den vedlegges saken. Vurdering: Rådmannen er meget tilfreds med den prosessen som er gjennomført i forbindelse med etableringen av NAV kontor i Levanger. Det er jobbet godt og målrettet fra første stund med spørsmålet om lokalisering, innhold i avtaler, og fremdriften i selve prosjektet fram mot etableringen. Kommunens ansatte og ledelse, samt tillitsvalgte har hatt et nært og godt forhold til NAV stat sin ledelse, ansatte og tillitsvalgte gjennom hele prosessen. Samarbeidet har utviklet og styrket seg positivt, og det har vært til stede en gjensidig forståelse, toleranse og fokus på å finne gode løsninger i partnerskapet. Det er forsatt betydelige utfordringer knyttet til en videre utvikling av samhandlingen både mellom NAV stat sine spesialtjenester, og formalisering av samhandlingen mellom NAV og de tjenester som ikke er med over til NAV. Samhandlingen må formaliseres i løpet av året, spesielt gjelder dette deltjenestene ved enheten Helse- rehab. Forøvrig så vil det også måtte utvikles en ytterligere samhandling mellom rådmannen og NAV stat i forhold til partnerskapet, og mellom NAV leder og øvrig ledelse i kommunen. Når det gjelder økonomi og utteling for kommunen, så er etableringen av NAV en mindre forutsigbarhet i forhold til de kommunale kostnader. Erfaringene har etableringen av andre NAV kontor viser at kostnadene går opp før de begynner å gå ned. Det er et mål å få de som er unge, men langvarige sosialhjelpsmottakere over på kvalifiseringsprogrammet, andre aktivitetstiltak, eller statlige ytelser. Det vil være muligheter til å ta ut effektiviseringsgevinster på sikt gjennom partnerskapet. Andre erfaringer fra andre etableringer av NAV kontor er at dette har medført betydelige sykemeldinger og slitasje hos ledelse og ansatte som møter en ny virkelighet, for de ikke lenger får holde på med sine kjente arbeidsoppgaver, men må samhandle med flere andre som har med seg en annen kompetanse og et annet løsningsfokus. En er lokalt veldig 12 av 97

13 oppmerksom på at dette kan skje, og prøver å forebygge en slik utvikling gjennom å bruke noe mer ressurser under oppstartperioden enn hva det legges opp til som en varig løsning. Rådmannens syn er at etableringsprosessen mot å realisere NAV kontor i Levanger har gått bra, og at en er positiv og forventningsfull på vegne av NAV sine brukere, ansatte og ledelse som skal gi de tjenester som reformen legger opp til. Rådmannen tilrår at den vedlagte samarbeidsavtalen (partnerskapsavtalen) godkjennes. Rådmannen legger opp til at budsjettmessige reguleringer i forbindelse med etableringen skjer ved den halvårlige reguleringen. Det er i den forbindelse også en dialog med NAV om faktureringsrutiner mellom kommunen og NAV som ivaretar at kommunens rett til momskompensasjon for ombygging og kontorutgifter. Dette vil også bli avklart videre med revisjonen. NAV leder Levanger vil orientere om NAV for Formannskapet, og fylkesdirektør NAV i Nord-Trøndelag Jostein Solberg vil orientere om NAV for kommunestyret. 13 av 97

14 NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag 14 av 97

15 Innhold 1. Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av det felles lokale kontoret Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret Medbestemmelse Lokale mål og resultatkrav Utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Tjenester som inngår i det felles lokale kontoret Samhandling med tilliggende kommunale og statlige tjenester Brukermedvirkning Universell utforming Kompetanseutvikling Personvern/Informasjonssikkerhet/Beredskap Informasjon/profil Drift Prinsipper for tvisteløsning ved lokal uenighet Revisjon Avtaleperiode av 97

16 1. Samarbeidsparter Denne avtalen er inngått mellom Levanger kommune og Arbeids og Velferdsetaten i Nord-Trøndelag. Avtalen gjelder etablering og drift av felles NAV lokalkontor i Levanger. 2. Formål Avtalen er inngått med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, 14. Formålet med avtalen er, i samsvar med målene i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og rammeavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS, i fellesskap å arbeide for: flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning NAV Levanger skal arbeide etter arbeids- og velferdsforvaltningens visjon Vi gir mennesker muligheter. Kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartnere som aktivt skal bidra til å skape et godt arbeidsfellesskap. Sammen skal samarbeidspartene skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en enhet for brukerne. 3. Styring og ledelse av det felles lokale kontoret Partene er enige i følgende ledermodell for NAV Levanger: Enhetlig ledelse (en felles leder for kommunale og statlige tjenester i kontoret) Leders skal være tilsatt i stat eller kommune Leder av NAV Levanger skal også ha et overordnet lederansvar for statlige oppgaver i tjenesteområdet som består av NAV Levanger, NAV Leksvik og NAV Mosvik. Det avholdes møter mellom rådmannen i Levanger og fylkesdirektør for Arbeids- og velferdsetaten etter behov for å samordne overordnede styringssignaler for virksomheten fra kommune og stat. Som utgangspunkt avholdes ett til to møter i året. Det åpnes for at slike møter kan gjennomføres samlet i tjenesteområdet. I møtene mellom rådmannen i Levanger kommune og fylkesdirektøren for Arbeids- og velferdsetaten i Nord-Trøndelag samordnes overordnede styringssignaler for virksomheten fra kommune og stat. I disse møtene kan det være aktuelt å drøfte: Strategiske vurderinger mht. videreutvikling av kontoret basert på lokale utfordringer og satsningsområder, samt sentrale føringer Forslag til felles mål, prioriteringer og felles driftsbudsjett Resultatmål og forventninger til leder av NAV Levanger Beslutninger i henhold til ovennevnte gjøres i henholdsvis kommunal og statlig styringslinje hvor medbestemmelse skjer på vanlig måte. 16 av 97

17 4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret Stillingen som leder av NAV Levanger lyses ut eksternt. Tilsetting og medbestemmelse i tilsettingsprosessen skal skje etter statlig eller kommunalt regulativ, avhengig av om leder skal være statlig eller kommunalt tilsatt. Den praktiske gjennomføringen skal legges opp på en slik måte at en sikrer god medvirkning/innflytelse både i stat og kommune. De vilkår leder tilsettes etter, har ikke betydning for lederens reelle ansvar eller atferd overfor verken brukerne, de tilsatte eller eierne. Leder av NAV Levanger har ansvaret for å innplassere dagens medarbeidere i roller/funksjoner i NAV Levanger. Ved behov for nytilsetting av medarbeidere vurderer NAV-leder kompetanseog ressursbehov og igangsetter prosess med rekruttering innenfor budsjettmessige rammer. NAV-leder vurderer om tilsetting skal skje med bakgrunn i kommunalt eller statlig regulativ med bakgrunn i de stillingsressurser kommune eller stat gikk inn med ved oppstart av NAV Levanger. Ved endringer i forhold til eksisterende ramme, bringes problemstillingen inn i møtet mellom rådmann og NAV direktør i fylket. 5. Medbestemmelse Medbestemmelse/medvirkning for de tilsatte ved det felles lokale kontoret utøves innenfor rammen av hovedavtalen for kommunalt område for de kommunalt ansattes vedkommende og innenfor rammen av hovedavtalen for statlig område for de statsansattes vedkommende. Forholdet til tillitsvalgte og verneombud styres i henhold til gjeldende avtaleog regelverk og følger arbeidsgiveransvaret. Samordning av felles personalpolitikk tas opp til administrativ behandling gjennom avtale med tillitsvalgte. Partene vil legge til rette for hensiktsmessige systemer for medvirkning ved kontoret. 6. Lokale mål og resultatkrav Basert på full integrering mellom ansatte fra stat og kommune, utarbeider leder av NAV Levanger årlige virksomhetsplaner for det felles lokale kontoret, etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Virksomhetsplanene skal bygge både på sentrale mål- og resultatkrav fra stat og kommune, samt lokale mål- og resultatkrav som partene finner hensiktsmessig for det lokale kontoret. Virksomhetsplanene skal godkjennes i de respektive styringslinjene. Behovet for styringsinformasjon fra Arbeids- og velferdsetaten til kommunedelen i felles lokalkontor ivaretas gjennom å gi tilgang til de statlige styringsinformasjonssystemene. Styringsinformasjon fra kommune til stat ivaretas gjennom å gi tilgang til de kommunale styringssystemene. 17 av 97

18 I tillegg til overordna mål (pkt. 1) skal NAV Levanger ved etableringstidspunktet, sette særlig fokus på følgende målområder: 1. NAV Levanger skal ha medarbeidere og ledere som til enhver tid innehar kompetanse (kunnskap, ferdigheter og holdninger) som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver og møte utfordringer på en effektiv og hensiktsmessig måte! Målbart gjennom: Brukertilfredshet. Ansatt-tilfredshet Ventetid på avklaring og saksbehandling. Lavere ledighet. Antall klager bl.a. innen Lov om sosiale tjenester. Antall hastesaker på økonomisk sosialhjelp. 2. NAV Levanger skal ha god kontroll og kvalitet på sykefraværsarbeidet i samarbeid med andre aktører med ansvar (f.eks. arbeidslivssenteret /arbeidsgivere/sykmeldte). Målbart gjennom: Frister jf. sykemeldingsarbeid. Saker over 6 mnd. Saker over 52 uker. Antall og kvalitet på kommunens IA bedrifter. 3. NAV Levanger skal ha plan, system og kompetanse til å prioritere spesielle målgrupper som fremmedspråklige, langtids sosialhjelpsmottakere, ungdom under 25 år. Målbart gjennom: Alle aktuelle i aldersgruppen år i Levanger kommune skal gis avklaring og tilbud om tiltak innen Antall fremmedspråklige som går ut i ordinær jobb skal ligge over landsgjennomsnittet Antallet langtids sosialhjelpsmottakere som kommer i tiltak eller arbeid skal øke 7. Utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Samarbeidspartene er enige om å ha felles administrativ og faglig ledelse for den statlige og kommunale delen av kontoret Lederens fullmakter fremgår av delegasjonsbrev før etablering av NAV-kontoret. Samarbeidspartene er enige om at de ansatte i Arbeids- og velferdsetaten kan utføre oppgaver på kommunens myndighetsområde og vice versa. Delegert myndighet må utøves innenfor de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter, lover, forskrifter og instruksjoner. Delegasjonsbrevene kan til enhver tid endres eller trekkes tilbake. 18 av 97

19 8. Tjenester som inngår i det felles lokale kontoret Kontoret har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Levanger kommune i henhold det til enhver tid gjeldende delegasjonsreglement, med unntak av oppgaver som er organisert i spesialenheter og forvaltningsenheter. Gjennom tett samhandling med de øvrige NAV-kontorene i tjenesteområdet samt spesialenheter, skal NAV Levanger være de lokale brukernes kontaktpunkt i forhold til de tjenesteområder som forvaltes av Arbeids- og Velferdsetaten. NAV Levanger har på vegne av Levanger kommune ansvar etter sosialtjenesteloven for: Kap. 5 Økonomisk stønad Kap. 3 Sosialtjenestens generelle oppgaver og Kap Opplysning råd og veiledning og 4-3a Rett til individuell plan Gjeldsrådgiverfunksjonen Partene er inneforstått med at det kan bli endringer i tjenesteinnholdet som følge av endret oppgavefordeling mellom NAV kontor og statlige spesialenheter og andre enheter i kommunen 9. Samhandling med tilliggende kommunale og statlige tjenester Eksisterende samarbeidsavtaler med andre kommunale, fylkeskommunale og statlige enheter, som er sentrale for å støtte opp om målsettingene i reformen, videreføres. Rutiner for samhandling med samarbeidspartnere utarbeides og utvikles kontinuerlig. 10. Brukermedvirkning For å forbedre tjenestekvaliteten i tjenesteområdet og for å tilpasse tjenestene til brukernes behov skal det opprettes et eget brukerutvalg som har møter med ledelsen i tjenesteområdet minst fire ganger pr. år. Det utarbeides egen mal for dette brukerutvalget. Samhandlingen skal evalueres i samarbeid med brukerutvalget minst en gang pr år. 11. Universell utforming Begge samarbeidsparter skal sikre at kravene til universell utforming ivaretas, jfr. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 13, for dagens lokaler og ved utvidelse/anskaffelse av nye lokaler. Ved anskaffelse av nye lokaler skal konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonen stille de nødvendige krav til universell utforming. Når det gjelder arealdisponering forholder man seg til de respektive regler for medbestemmelse i henholdsvis stat og kommune. Brukermedvirkning er også viktig i planlegging og utforming av kontoret for å sikre kvalitet og brukervennlige bygninger og tjenester. 19 av 97

20 12. Kompetanseutvikling Levanger kommune Formannskapet Sakliste Det skal årlig utarbeides en felles kompetanseutviklingsplan i samarbeid med organisasjonene som regulerer oppgaver og ansvar, herunder økonomisk ansvar for kompetanseutvikling. Det er enighet om at alle ansatte ved kontoret skal ha likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak uavhengig av ansettelsesforhold. Driftsavtalen regulerer samarbeidspartenes kostnadsfordeling. Tilgang til kompetanseutviklingstiltak reguleres i årlige budsjett for NAV-kontoret. 13. Personvern/Informasjonssikkerhet/Beredskap For å tilrettelegge for et enhetlig sikkerhetsnivå ved alle landets felles lokale kontor, er det utarbeidet et eget operasjonalisert sikkerhetsnormdokument som omhandler personvern-, informasjonssikkerhets- og beredskapsområdet. Sikkerhetsnormdokumentet heter Felles sikkerhetsnormer for Arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette materialet har 2 tilhørende vedlegg for dokumentasjon av de lokale valgene som gjøres av felles lokalt kontor. Skulle det vise seg at en av partene bringer strengere krav til sikkerheten inn i felles lokalt kontoret enn det som følger av det anbefalte sikkerhetsnormdokumentet, må den lokale lederen sørge for at disse kravene blir tatt hensyn til i det enkelte kontor. Partene skal i fellesskap sørge for at innholdet i dokumentasjonen detaljeres og beskrives etter hvert. 14. Informasjon/profil Partene er enige om følgende når det gjelder: Brev: Brevark med NAV-logo (NAV Levanger) Skilt: NAV Levanger Informasjonsstrategi: Det skal utarbeides felles informasjonsstrategi 15. Drift Levanger kommune og NAV Nord-Trøndelag svarer som kostnadsprinsipp for sin andel av drift og forvaltning av eiendom, husleie, etablerings- og driftskostnader i forhold til antall årsverk som partene er representert med i kontoret. NAV Nord-Trøndelag viderefører og reviderer leieforholdet med SIVA (Gjensidigegården). Samme kostnadsdelingsprinsipp legges til grunn for kostnader til lønn for leder. Det etableres egen driftsavtale som gir nærmere regulering og spesifikasjon om faktureringstidspunkter og eventuelle andre tjenester som ikke dekkes av denne avtalen. 16. Prinsipper for tvisteløsning ved lokal uenighet. Samarbeidspartene er enige om å søke å løse alle konflikter om inngåelse og fortolkning av denne avtalen gjennom forhandling lokalt. Skulle dette ikke føre fram vil tvisten løses i samsvar med forskrift om nemndbasert tvisteløsning. 20 av 97

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE

NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KOMMUNE NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST 25.04.08 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag Innhold 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål...

Detaljer

NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE. DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM. NAV Nord-Trøndelag

NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE. DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM. NAV Nord-Trøndelag NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM NAV Nord-Trøndelag OG Levanger Kommune AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (logo) MAL FOR SAMARBEIDSAVTALE MED KOMMUNEN OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM Side 1 av 9 AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM MELLOM OG Side

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 2006/560 I // Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Evaluert 2016 Innhold..\. ". Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av NAV-kontoret Medbestemmelse Mâl- og resultatkrav Informasjonsstrategi

Detaljer

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret

4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret NAV SØGNE - LOKAL SAMARBEIDSAVTALE 1. Parter Avtalen er inngått mellom Søgne kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Vest-Agder. Avtalen gjelder etablering og drift av felles lokalkontor. 2. Formål Samarbeidsavtalen

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17

I I. Samarbeidsavtale. mellom. Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 I I Samarbeidsavtale mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag Gjelder perioden 01.05.14-01.05.17 Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Bjugn kommune og NAV Sør-Trøndelag. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Bydel Østensjø Godkjent dato: 1 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEIDSPARTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 STYRING OG LEDELSE AV FELLES LOKALE KONTOR...

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X00 Arkivsaksnr: 2008/3862-2 Saksbehandler: Lars Erik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/08 12.06.2008 Kommunestyret Etablering av

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom

Samarbeidsavtale. mellom P Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 1. Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Ørland kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Sør-Trøndelag ved fylkesdirektøren. Avtalen gjelder

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Godkjent dato: 20.05.08 1 Innhold I Innledning... 3 II Samarbeidsavtale... 3 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål... 3 3. Styring og ledelse av det

Detaljer

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand

NAV Partnerskap. Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand NAV Partnerskap Kommunestyremøte Levanger 21. mai 2008 Jan Arve Strand Kort om NAV 1. juli 2006 ble Trygdeetaten og Aetat lagt ned Erstattet av en ny arbeids og velferdsetat (NAV) NAV omfatter over 17

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen

Vedlegg 1. Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Vedlegg 1 Drammen kommune Buskerud Intensjonsavtale om etablering av NAV Drammen Intensjonsavtale om etablering av NAV kontor i Drammen kommune Utkast 1 Intensjonsavtalens bakgrunn og mål Stortinget ga

Detaljer

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet.

Rådmannen vil også videre holde bystyret orientert om dette arbeidet. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801628 : E: X05 : Rune Moen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 26.03.2008 6/08 Bystyret 01.04.2008

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Introduksjon til leksjon 1.2 Partnerskapet

Introduksjon til leksjon 1.2 Partnerskapet 30.10.08 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM PARTNERSKAPET... 3 2 FYLKESDIREKTØRENS LEDELSE OG STYRING AV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN... 3 3 KOMMUNAL ORGANISERING... 4 3.1.1 OPPGAVE... 7 4 AVTALER

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV)

Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/436-1 Dato: 12.01.07. ETABLERING AV NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING (NAV) INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Bod?TLs %d% ken\c J q Seniorrådgiver. Vedr. samarbeidsavtalen for NAV Nord-Fosen. Åfjord Kommune. Øvre Årnes Årnes.

Bod?TLs %d% ken\c J q Seniorrådgiver. Vedr. samarbeidsavtalen for NAV Nord-Fosen. Åfjord Kommune. Øvre Årnes Årnes. .gå fi J 1.3..-_ -~ z», r; j; rs, 'g w Åfjord Kommune Øvre Årnes 7 7170 Årnes Ved: Eli Bratseth Deres ref: Vår ref: Vår dato: 25.08.16 Vedr. samarbeidsavtalen for NAV Nord-Fosen Vedlagt følger i retur

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr. Saksframlegg Høringsbrev-Utkast til forskrift om rammer for bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Arkivsaksnr.: 06/28497 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223 VEDRØRENDE ANSETTELSESKONTROLL FØRSTESEKRETÆRSTILLING, 75 % STILLING, KNYTTET TIL NAV KRAGERØ Rådmannens forslag til

Detaljer

NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10

NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10 Levanger 13.10.2010 NAV Levanger - Orientering driftskomiteen 13.10.1010 10 Jan Arve Strand, tjenesteområdeleder t d Hva har skjedd i 2010 Etablering av kundesenter En ytelse (Arbeidsavklaringpenger) erstattet

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Samarbeid kommune stat i NAV

Samarbeid kommune stat i NAV NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 3. 4. februar 2010 Samarbeid kommune stat i NAV v/arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon 1. Hvorfor NAV-reformen 2. Hva er NAV og hvordan er vi organisert 3.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN mellom Søndre Land kommune og Gjøvik kommune Hov, den 19.06.17 Samarbeidsavtale Felles krisesenter i Gjøvikregionen Samarbeidsavtale Felles krisesenter

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

III Aktuelt materiale...19

III Aktuelt materiale...19 Innhold I II Innledning...2 Veiledende mal for lokal samarbeidsavtale...4 1. Samarbeidsparter... 4 2. Formål... 4 3. Styring og ledelse av det felles lokale kontoret... 5 4. Tilsetting av leder(e) og medarbeidere

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Ansvar og lovforankring KVP er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV. Forvaltningen av programmet utføres av NAV-kontoret NAV, 09.05.2012 Side 2 Kvalifiseringsprogram 29 Hvem

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet

Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Inkludering mellom samfunnsansvar og effektivitet Den nye arbeids- og velferdsetaten - organisatorisk virkemiddel for inkluderende arbeidsliv Direktør Tor Saglie, NAV-interim Formålet med reformen Få flere

Detaljer

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU

Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Værnesregionen Innkjøp. Samarbeidsavtale. Utkast Behandlet i AU Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal Værnesregionen Innkjøp Samarbeidsavtale Utkast 01.05.09 Behandlet i AU 07.10.09 Behandlet i RR 12.10.09 Vedtatt av kommunene.. 1 Innhold: 0. INNLEDNING 3 0.1.

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årsrapport 2015 24. april 2016 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall -4- 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av sentrale deler av arbeids- og velferdspolitikken.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Evaluert 3:14gJz1:0-

Evaluert 3:14gJz1:0- SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TYDAL KOMMUNE OG NAV SØR-TRØNDELAG Evaluert 3:14gJz1:0- 1. Samarbeidsparter Avtalen er inngått mellom Tydal kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Sør-Trøndelag ved fylkesdirektøren.

Detaljer

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV.

STORTINGSMELDING Stortingsmelding 33 ( ) «NAV i en ny tid for arbeid og aktivitet» understreker at arbeid nå skal være første prioritet i NAV. NAV NAV er inne i store endringsprosesser. Nedsatt ekspertgruppe med leder Sigrun Vågeng kom med forslag til et bedre NAV. Essensen : NAV kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Ny arbeids- og velferdsforvaltning Flere i arbeid - færre på stønad Kortversjon av St.prp. nr. 46 Mål for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad Enklere

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen. Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen. Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet Velferdsmodellens utfordringer erfaringer fra statsadministrasjonen Assisterende departementsråd Tom Rådahl Arbeids- og inkluderingsdepartementet Viktige trender - utviklingsfaktorer Demografiske faktorer

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID OM PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE FOR KOMMUNENE TRYSIL OG ENGERDAL

SAMARBEIDSAVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID OM PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE FOR KOMMUNENE TRYSIL OG ENGERDAL 1 SAMARBEIDSAVTALE OM VERTSKOMMUNESAMARBEID OM PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE FOR KOMMUNENE TRYSIL OG ENGERDAL 1. Samarbeidsavtalens rammer og deltakere i samarbeidet Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1 NAVs oppgaver Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Etaten skal forvalte arbeidsmarkedsloven,

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) Side 1 av 5 Saksnr: 201600036-6 Saksbehandler: SANO Delarkiv: ESARK-4530 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget

MØTEINNKALLING. Lillehammer kommune Lønnsutvalget Lillehammer kommune Lønnsutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2014 Tid: 10:00 - Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal]

Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Lokal samarbeidsavtale om introduksjonsprogrammet ved NAV [lokal] Avtalen består av [to deler]. Avtaledokumentet inkludert konkretisering av rutiner for samarbeid, signert av partene på s.4 [, samt følgende

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe NAV NYE MOLDE KOMMUNE. I gruppa : Anne Jorunn Vågen, leder NAV Molde. Leif Ståle Engdahl, leder NAV Nesset

Rapport fra arbeidsgruppe NAV NYE MOLDE KOMMUNE. I gruppa : Anne Jorunn Vågen, leder NAV Molde. Leif Ståle Engdahl, leder NAV Nesset Rapport fra arbeidsgruppe NAV NYE MOLDE KOMMUNE I gruppa : Anne Jorunn Vågen, leder NAV Molde Leif Ståle Engdahl, leder NAV Nesset Janne Leirstad Vike, ansatterepresentant Ann Elin Høgset, leder NAV Midsund

Detaljer

I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K.

I? le^ll I  I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende. ved N.K.S. Nord-Trøndelag fylke (her kalt N.K. Norske Kvinners Sanitetsforening L.. MOTTATI 1 2 2010.e..^.. o 0 **9 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE STJØRDAL KOMMUNE I? le^ll "I" "" I. Samarbeidsavtale om etablering og drift av veiledningssenter for p å rørende

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 005/12 Orientering fra administrasjonen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 13. mars 2012 TID: Kl 10.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Rapport etter gjennomført selskapskontroll ved Innherred Produkter AS Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/8142

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824

Notat STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Notat Til : Helse- og sosialdirektøren Fra : Prosjektleder P 1824 Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/2010-30 233 A10 DRAMMEN 01.12.2008 STYRINGSRAPPORT - NOVEMBER 2008 P 1824 Mål Prosjektets hovedmål

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April Kommunikasjonssjef Britt Tunby. Hva er NAV? NAV i tall og fakta

Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April Kommunikasjonssjef Britt Tunby. Hva er NAV? NAV i tall og fakta Opplæring av brukerrepresentaner NAV i Østfold Onsdag 25.April 2016 Kommunikasjonssjef Britt Tunby Hva er NAV? NAV i tall og fakta 30.06.2016 Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer

NAV Verdal. Arbeid & Velferd. Visjon NAV : Vi gir mennesker muligheter

NAV Verdal. Arbeid & Velferd. Visjon NAV : Vi gir mennesker muligheter Arbeid & Velferd Visjon NAV : Vi gir mennesker muligheter Målsettinger NAV: Flere i arbeid og aktivitet, færre på trygd Økt brukerretting Bedre effektivitet Visjon AIS og A&V : Følk ska bli hjølpin Målsettinger

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) LOV 2006-06-16 nr 20: Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven]. DATO: LOV-2006-06-16-20 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte

Detaljer

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste

Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Samarbeidsavtale Værnesregionen Barneverntjeneste Frosta Meråker Selbu Stjørdal Tydal Justert avtale pr. 01.05.10 (Frosta kommune inntatt som partner) Behandlet i AU 17.03.10 Behandlet i RR 22.03.10 Vedtatt

Detaljer

// Vi gir mennesker muligheter

// Vi gir mennesker muligheter // Vi gir mennesker muligheter Hva er NAV? 1. juli 2006 legges trygdeetaten og Aetat ned, og erstattes av en ny arbeidsog velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor (NAV-kontor)

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer