OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Innhold PS 57/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 58/08 PS 59/08 PS 60/08 PS 61/08 PS 62/08 PS 63/08 Referatsaker Nav partnerskap i Levanger - godkjenning av samarbeidsavtalen (partnerskapsavtalen) mellom Levanger kommune og Nav stat Kulturhus i Levanger - Lokalisering Leva Fro as - søknad om kommunal garanti KomRev Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtalen Årsregnskap og årsrapport Levanger kommune Orienteringer: NFF v/styremedlem Anders Eggen - krav til idrettsanlegg NAV v/leder Jan Arve Strand f-sak 59/08 Etter behandling av de ordinære sakene legges det opp til orientering/drøfting om økonomiplanen Levanger, den 8. mai 2008 Hans Heieraas varaordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 57/08 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte PS 58/08 Referatsaker RS 8/08 Referat fra drøftingsmøte mellom Levanger kommune og Fylkesmannen om situasjonen i barneverntjenesten 2 av 97

3 Levanger kommune Sakspapir NAV PARTNERSKAP I LEVANGER - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALEN (PARTNERSKAPSAVTALEN) MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG NAV STAT Saksbehandler: E-post: Tlf.: Øystein Sende Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /08 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1). Vedlagte forslag til endelig samarbeidsavtale (partnerskapsavtale) mellom Levanger kommune og NAV Nord-Trøndelag av , godkjennes. 2). Nødvendige budsjettreguleringer som følge av etableringen av NAV kontor i Levanger skjer ved den halvårlige reguleringen av kommunebudsjettet for Vedlegg: 1 Forslag til endelig samarbeidsavtale (partnerskapsavtale) mellom Levanger kommune og NAV Nord-Trøndelag, av Foreløpig utkast til driftsavtale mellom Levanger kommune og NAV Nord- Trøndelag, av Foreløpig utkast til budsjett for NAV kommune, for året 2008 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 4). Foreløpig utkast til personalpolitikk for NAV Levanger, av Saksopplysninger: Levanger formannskap behandlet sak om etablering av NAV kontor i Levanger kommune i møte den , under PS sak nr. 70/07 - Etablering av NAV kontor i Levanger. Det ble fattet slikt vedtak: 1. Levanger kommune overfører til NAV kontoret i Levanger (NAV Levanger) tjenester etter kap 5 i Lov om sosiale tjenester, med nødvendig merkantile ressurser. I tillegg overføres gjeldsrådgivertjenesten til NAV. 2. Rådmannen får fullmakt til å inngå partnerskapsavtale med NAV stat i tråd med premissene i saken. 3. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle og inngå avtale om lokalisering av NAV kontoret i Levanger med NAV stat, innenfor de rammer en slik sak vil omfatte. 3 av 97

4 Lokalisering av NAV kontoret i Levanger: NAV Partnerskap dvs. NAV kontoret i Levanger - vil bestå av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (NAV), og de delene av kommunens tjenester som av Levanger kommune er vedtatt å inngå i det lokale NAV kontoret i Levanger. Innen 2010 skal hver kommune i Norge ha et NAV kontor. 1. juli 2006 ble den statlige Trygdeetaten og Aetat lagt ned og erstattet av en ny statlig arbeids og velferdsetat (NAV). Etter plan for oppstart av lokale NAV kontor i Nord-Trøndelag, så ble det lagt til grunn at NAV kontoret i Levanger skulle åpnes den Ut fra sentral plan for innfasing av tekniske løsninger for alle NAV kontor, så ble det meddelt en ny dato for åpning satt til den , og avtalt offisiell åpning av NAV kontoret i Levanger den Gjennom en prosess med flere vurderinger i forhold til sannsynlige økonomiske kostnader, krav til bygningstekniske løsninger i forhold til statlige krav til kontorløsninger for NAV, og praktiske muligheter for å kunne gjennomføre ombygginger og tilpasninger av henholdsvis Levanger rådhus og Gjensidige-gården i Levanger til å ta imot NAV etableringen innen den fristen som vi ble tildelt, så ble det oppnådd enighet mellom Levanger kommune ved rådmannen og NAV Nord-Trøndelag ved Jostein Solberg, om at nødvendig ombygging av Gjensidige-gården var den eneste aktuelle løsningen å velge. Interne prosesser: Prosessen med planleggingen og gjennomføringen av den omfattende ombyggingen av lokalene har vært svært krevende med de tidsfrister en har hatt på seg. Det samme gjelder i forhold til den kontormessige utformingen av lokalene for å skape en servicerettet, god og effektiv brukerbehandling, og sikre at ansatte fra 3 forskjellige fagmiljø sikres et godt arbeidsmiljø og at dette også legger til rette for en best mulig overføring av kompetanse mellom kontorets ansatte i det daglige arbeidet. Valg av organisasjonsmodell for å sikre utstrakt bruk av teamarbeid, ledelse og styring har vært krevende interne prosesser. Det er tenkt og planlagt med nye øyne, og med fokus på hva som best vil kunne sikre en stabil og god kvalitet på tjenesteproduksjonen. Det er i den forbindelse ikke å ta for mye i å hevde at NAV kontoret i Levanger vil bli godt besøkt av andre NAV prosjekter framover, som arbeider med krevende etableringer av sine NAV kontor, for å se på de løsninger som er valgt i Levanger. Enkelte har følt presset med deltakelsen i de interne prosessene sterkere enn andre, og behovet for avklaringer underveis har vært omfattende. Det er i tillegg arbeidet målbevisst for å bygge et grunnlag for å utvikle en god felles kultur mellom de som skal inn å tjenestegjøre i NAV kontoret. Planleggingen og etableringen av NAV kontor i Levanger har skjedd for de aller flest i tillegg til den vanlige tjenesteproduksjonen der har hatt ansvaret for i sine jobber. Det er så langt gjort en formidabel innsats fra alle ansatte som skal over i NAV kontoret. Samhandlingen med og bidraget fra de tillitsvalgte har vært meget sentralt gjennom hele prosessen, og meget viktig for å kunne lykkes. Det er (også før kontoret formelt åpner), laget et utkast til et personalpolitisk dokument for NAV Levanger som vil bli ferdigstilt så raskt det lar seg gjøre, og som vil være til 4 av 97

5 stor hjelp for å sortere og synliggjøre likheter og forskjeller for ansatte omkring deres arbeidsbetingelser og rammen rundt det å arbeide ved NAV. Dette vil bidra til å fjerne myter og til større aksept og forståelse for de ulikheter som er i et kommunalt og et statlig arbeidsforhold ut fra gjeldende ut lov og avtaleforhold, statlige og kommunale reglement og bestemmelser forøvrig. Ny organisering av statlig side som følge av NAV reformen: Pensjonsenheter: Det er besluttet opprettet 5 landsdekkende enheter (pensjonsenheter) for forvaltning av pensjonssaker i NAV. Oppgaver som i dag vil ligge lokalt hos NAV, vil som følge av dette bli overført til de landsdekkende enhetene. Pensjonsenhetene vil være operative i løpet av høsten Spesialenheter: I Nord-Trøndelag er det opprettet en spesialenhet som skal dekke saksbehandlingen og forvaltningen av trygdesaker, unntatt helsetjenesteforvaltningen. Enheten ble plassert i Levanger, og ble opprettet fra og med 26. februar Dagens forvaltningsenhet I arbeid, vil bli en del av denne spesialenheten fra og med 15. mai Spesialenheten har ansvar for alle typer trygdeberegninger, utbetalinger og kontroll, unntatt pensjonsutbetalinger. Spesialenheten skal ikke ha saker om sosialhjelp, eller saker om inntektssikring etter sosialtjenesteloven. Etter 2010 vil den samlede spesialenheten få en styringslinje som går direkte opp mot direktoratet. Slik dette er organisert nå, så har spesialenheten for A-trygd lokalisert på Steinkjer en styringslinje mot sitt direktorat, mens den midlertidige spesialenheten for forvaltning av trygdeytelser m.v., er underlagt direktøren for NAV Nord-Trøndelag. Styringslinjer i NAV partnerskap: Koordinerende organ i NAV partnerskap (NAV kontoret lokalt) er direktør NAV for fylket og kommunens rådmann. Ved enhetlig ledelse for NAV kontoret lokalt, så er det to styringslinjer for lokal NAV leder å forholde seg til. Den ene fra direktør NAV fylke og den andre fra kommunens rådmann. NAV kontorets leder lokalt delegeres fullmakter fra direktøren fra NAV, og fra rådmannen på kommunens vegne og det er derfor to forskjelligsystemer å rapportere tilbake på for NAV kontorets lokale leder. Tjenesteområder for NAV Nord-Trøndelag: NAV sine samlede statlige tjenester i Nord-Trøndelag bygger på at fylket er delt inn i 7 geografiske tjenesteområder. NAV Levanger inngår i tjenesteområde sammen med NAV Leksvik og NAV Mosvik. Dette skal sikre: Nav-kompetanse like tilgjengelig i alle kommuner Effektiv ressursbruk mellom kontorene NAV sin virkemidler like tilgjengelig i alle kommuner Resultatoppfølging på statlig side i forhold til hele tjenesteområdet For hvert tjenesteområde skal det utarbeides felles virksomhetsplan med: kompetanseplan, markedsplan, kommunikasjonsplan og en HMS-plan. 5 av 97

6 Det etableres ett brukerutvalg for hvert tjenesteområde. NAV-leder i Levanger er tjenesteområdeleder. Det vil si det samlede ansvar for den statlige tjenesteproduksjonen i hele tjenesteområdet. NAV-lederen i de øvrige kommunene i tjenesteområdet får ansvaret for den daglige ledelse av kontoret, men på den statlige siden opptrer denne som avd. leder overfor den som har det samlede ansvaret for den statlige tjenesteproduksjon i tjenesteområdet. Direktør NAV fylket forholder seg til den statlige lederen, som har ansvar for de statlige tjenester i tjenesteområde Organisasjonsmodell for tjenesteområde Levanger: Tjenesteområde Controller Tjenesteområdeleder (NAV leder Levanger) Teamleder: Teamleder: Teamleder: NAV Leksvik/Mosvik Veiledere mottak/verter: Veiledere mottak/verter: Veiledere Mottak/verter: Veiledere oppfølging Veiledere oppfølging: Veiledere oppfølging NAV kontoret i Levanger organiseres med tre team som hver for seg skal dekke de store ansvarsområdene for NAV kontoret. Teamene har hver sin teamleder og veiledere som innehar enten rollen veileder mottak/vert eller veileder oppfølging. Brukere som ikke har tilknytting til arbeidsgivere og som trenger oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet, fordeles på teamene etter fødselsdato. Personer i denne brukergruppen som åpenbart trenger oppfølging over tid skal følges opp av teamets veieledere som har rollen veileder oppfølging. Personer som er arbeidssøkere, og det er rimelig å anta at de kommer i jobb innen 5-6 mnd, skal følges opp av teamets veiledere som har rollen veileder mottak. Veileder mottak har også ansvaret for all informasjon og veiledning i forhold til rettigheter og søknader på de ulike folketrygdytelsene og kommunal sosialhjelp. Brukere av kontoret som har arbeidsforhold og som trenger oppfølging i forhold til at man holder på å falle ut av arbeidslivet pga sykdom, skade eller lyte, følges opp av veileder oppfølging som har ansvar for IA oppfølging. Det skal tilstrebes at mange arbeidsgivere i tjenesteområdet har faste kontaktpersoner. Som en del av den årlige virksomhetsplanen skal det utarbeides markedsplan som beskriver NAV kontorets service til arbeidsgiverne i tjenesteområdet. 6 av 97

7 I tillegg til de tre teamene i Levanger blir NAV kontoret i Mosvik/Leksvik en del av tjenesteområdets modell. I organisasjonsmodellen er det også en controller/stabsfunksjon som har ansvar for budsjett og regnskap, rammekontroll, kontering av regninger, interne driftssystemer som ebasys, skjemasys, mintid, discoverer, dashboard, tilgangskontroll IKT, vedlikehold av anvisningsmatriser, kostra rapportering på kommunalt område. Denne funksjonen legges under tjenesteområdeleder, og vil ha tjenesteområdeovergripende funksjoner. Visjon, tjenester og ytelser: NAV stat forvalter over 270 milliarder kroner på landsbasis, og har halvparten av befolkningen som brukere. NAV-kontoret vil i tillegg til standard statlig tjenestemeny ha en kommunal tjenestemeny som er vedtatt lagt inn av kommunen, jfr. forøvrig krav til minimumstjenester fra kommunen. NAV sin visjon er: Vi gir mennesker muligheter Visjonen gir støtte til tre sentrale samfunnsmessige oppgaver NAV kontoret skal sikre: Mulighet for arbeid for flest mulig Mulighet for meningsfull aktivitet for mennesker med spesielle behov. Mulighet for inntektssikring i henhold til rettigheter etablert i lovgivningen Eksempler på stønadsområder og tjenester som er omfattet av oppgavedelingen med NAV: Dagpenger Attføringsytelser Individstønader Informasjon/ veiledning/bistand til brukere som har en av ytelsene nevnt over Rehabiliteringspenger Ytelser til enslige forsørgere Fødsels- og svangerskapspenger Bidrag (helsetjenester) Egenandeler og frikort Tannhelse Andre behandlere Sykepenger Mottak sykmeldinger Mottak legeerklæringer Barnetrygd Kontantstøtte Barnebidrag Stønad ved barns sykdom Ventelønn Ventestønad Feilutbetaling Arbeidsgiverkontakt (tjenester for arbeidsgivere) Arbeidsmarkedstiltak 7 av 97

8 Informasjon/ veiledning/ bistand til brukere som ikke har en ytelse Tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon Oppfølgingssamtaler på tidsbegrenset uførestønad Yrkesskade, og samordning mot gammel yrkesskade Menerstatning Grunn og hjelpestønad Stønad til bil Ortopediske hjelpemidler Øk.sosialhjelp, og oppfølging supplerende stønad Forsikringer selvstendig næringsdrivende og små bedrifter Levanger kommune Formannskapet Sakliste Et forsterket fokus for NAV er oppfølging av den enkelte etter behov, som betyr at virkemidler skal kunne brukes friest mulig på tvers av ytelser og målgrupper: Avklaring Oppfølging Tidsubestemt lønnstilskudd Varig tilrettelagt arbeid Arbeid med bistand Arbeidsmarkedsopplæring Ordinær utdanning Motivasjonstiltak Lønnstilskudd Medisinsk rehabilitering Lavterskeltilbud Økonomisk rådgivning Tett individuell oppfølging *Kvalifiseringsprogram Kvalifiseringsprogrammet: Regjeringen innførte i forbindelse med NAV reformen et kvalifiseringsprogram (med tilhørende stønad) overfor personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden. Kvalifiseringsprogrammet er hjemlet i et nytt kapittel 5A i sosialtjenesteloven fra og med 1. november 2007, og kan tilbys i kommuner som har etablert et lokalt NAVkontor. Formålet med kvalifiseringsprogrammet er å forsterke innsatsen overfor personer som i dag er avhengige av sosialstønad over lengre tid. Deltakelse i programmet skal bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra det lokale arbeids- og velferdskontoret. Det skal utarbeides et arbeidsrettet program for alle som vurderes å ha en mulighet for å komme i arbeid, også der veien fram kan være relativt lang og usikker. Kvalifiseringsprogrammet er et kommunalt ansvar, og forvaltningen av programmet legges til NAV-kontoret. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal samarbeide om innholdet i det enkelte program. Personer som fyller vilkårene i 5A-1 har rett til deltakelse i programmet. Det skal foretas en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt vedkommende vil kunne ha nytte av 8 av 97

9 kvalifiseringsprogram. Søkerens behov for bistand og vedkommendes videre muligheter for arbeidsdeltakelse, skal avklares av NAV-kontoret. Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at søkeren har gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering. I tillegg skal tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program. Alle vilkårene må være oppfylt for å utløse rett til programmet. Deltakelse i programmet er ingen lovfestet plikt, da gjennomføring forutsetter motiverte deltakere. Ved søknad om økonomisk stønad etter kapittel 5 skal veilederen i NAV kontoret kunne henvise til kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønaden som en mulighet for selvforsørgelse. Det kan settes vilkår etter 5-3. Økonomisk stønad etter 5-1 er en subsidiær ytelse, og retten til stønad gjelder for personer som ikke kan forsørge seg selv. Dersom en person nekter å søke om kvalifiseringsprogram, vil NAV kunne vurdere sanksjoner i form av reduserte ytelser etter kapittel 5. Kvalifiseringsprogram kan bestå av tiltak både fra kommunen, fylkeskommunen, Arbeids- og velferdsetaten, andre statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og private bedrifter mv. Tilrettelegging av program og utbetaling av stønad kan kreve samordning av tiltak og tjenester fra mange tjenesteytere. NAV-kontoret har et hovedansvar for å følge opp deltakerne og påse at programmet følges opp. Utfordringer med kvalifiseringsprogrammet: Levanger kommune er mottaker av midlene til kvalifiseringsprogrammet, men det er et felles ansvar sammen med NAV i forhold til system, innhold-/program, tiltaksplasser og gjennomføring. Kvalifiseringsprogrammet er omfattende, og setter store krav. Det er naturlig at det vil ta noe tid før kommunen gjennom NAV kontoret har en håndtering av dette programmet. Det er satt som et lokalt mål at kommunen gjennom NAV pr skal kunne gi et tilbud til alle ungdommer under 25 år i Levanger (som ikke er i aktivitet, arbeid eller tiltak). Her vil kvalifiseringsprogrammet være et viktig virkemiddel. Levanger kommune (som organisasjon ved de ulike enheter) vil få en felles utfordring med bistå til å skaffe tiltaksplasser til brukere via kvalifiseringsprogrammet. For 2008 så er Levanger kommune tildelt 32 plasser for bruk av kvalifiseringsprogrammet, og med en statlig dekning av kommunens merkostnader på kr ,- Dagens situasjon og tilbud: Kommunen og NAV Levanger har i dag et sysselsettingprosjekt-/samarbeidsprosjekt på Rinnleiret (NO 26) sammen med Innherred Produkter og NAV Verdal. Her er målgruppen ungdommer uten annet tilbud/arbeid/aktivitet, og vil være et tiltak som kan benyttes opp mot kvalifiseringsprogrammet. Kapasiteten på tiltaket tilsvarer 5 heltidsplasser på hver av kommunene. Det er viktig at en ser viktigheten av å beholde denne type tiltak. En har så langt meget gode erfaringer og resultater med tiltaket. 9 av 97

10 Grønn omsorg-/inn på tunet (IPT) representerer et tilbud til en del brukere i samme målgruppe. Særskilt gjelder dette i dag tilbudet ved Solhaug (inntil 5 plasser 3 dager i uken). Kommunens andre leverandører på IPT (Valum og Hjelde) gir andre og mer hjelpetrengende brukere et tilbud i dag. Kommunale personalressurser inn i NAV Levanger: I forhold til overføring av kommunale tjenester etter kap. 5 (økonomisk sosialhjelp) i sosialtjenesteloven til NAV, samt tjenester om økonomisk rådgivning, så tilsvarer dette 8 årsverk fra enhet Helse- og rehab. I tillegg kommer ett årsverk som kommunalt ansatt og som benyttes som teamleder for NAV, (og engasjering av en sosialfaglig utdannet vikar for teamleder i NAV i perioden fra for å styrke den sosialfaglige kompetansen i oppstartsfasen). I enhet Helse- og rehab. er det budsjettert med 7,8 årsverk for Det er behov for en full finansiering av de varige (og de midlertidige kommunale personalkostnadene) som skal inn i NAV. En vil forsøke å dekke dette inn så langt som mulig gjennom overføringer fra enheten Helse- rebah og fra tidligere fondsavsetninger knyttet til tilbakeføring av overskudd fra regnskapet 2006 ved enheten. Endelig fordeling vil bli foretatt i forbindelse med kommunens ordinære halvårlige budsjettregulering. Det er vurdert som helt nødvendig å ha en operativ og god tjenesteproduksjon i etableringsfasen. Erfaringene fra etableringen av andre NAV kontor, er at kostnadene til tiltak og sosialhjelp går opp i starten før de så går nedover. Å ha god nok bemanning for å gi en god og sikker kvalitet på tjenestene er vurdert som nødvendig for å unngå en unødig økning av de kommunale utgiftene i oppstartfasen, hvor det er mye internt fokus på personalmessig tilpasning og at alle medarbeiderne skal finne sin rolle. NAV må gis tid og ressurser i oppstartfasen til å sette organisasjonen og utvikle tjenestene. Effektiviseringsgevinstene og resultatene vil komme etter hvert. Når de gjelder merkantile tjenester som er knyttet til anvisning-/arkiv-/servicekontor, så er det avgitt 1 årsverk og ressurser (fra servicekontoret ISK Levanger) til NAV. Dette dekker ikke det reelle behovet for støttetjenester, men dette må avklares på litt lenger sikt ut fra erfaring. Levanger kommune går videre etter overføringen til NAV med de interne løsningene i forhold til håndteringen av arkiv og anvisning via dokumentsenteret ISK. Statlig styrkning av den kommunale økonomien til NAV etablering: NAV stat har satt av ca. kr. 3,5 mill til etableringen av NAV kontoret i Levanger. I tillegg er-/skal følgende beløp overføres Levanger kommune over statsbudsjettet (innbakt i rammen til kommunen) i forbindelse med etableringen av NAV kontor: - År 2006: ,- - År 2007: ,- - År 2008: ,- 10 av 97

11 - År 2009: ,- Totalt: ,- Levanger kommune Formannskapet Sakliste Andel etableringskostnader-/husleiekostnader-/fellesutgifter: Kommunen har ansvaret for å dekke ca. 30% (fordelt ut fra bemanningen) av de engangskostnader som etableringen fører med seg. Tilsvarende gjelder dette også løpende kontorutgifter, og utgifter til årlig husleie m.v. Totale engangskostnader på kommunen som følge av ombygging og innretning av nytt NAV kontor kommer seg på ca. 1.9 mill (kr ,-) inkl. mva. Årlige husleiekostnader som kommunens andel ser ut til å på ca. kr pr år for 2009, og kr ,- for perioden I tillegg kommer andel utgifter til kommunale gebyrer (vann og avløp + eiendomsskatt). Det er NAV leder som gis rådmannens anvisningsmyndighet for de enkelte budsjettposter, og de budsjetter som i dag styres av Helse- reb blir overført til et eget område og gitt egne ansvarsnummer. NAV kontoret og NAV leder følger ellers de samme krav til rapporteringer til rådmannen og videre derfra til kommunens politisk organer tilsvarende som da ressursene og ansvaret var ved enheten Helse- rehab. Foreløpig budsjett for kommunens kostnader for NAV for 2008 følger som vedlegg til saken. Partnerskapsavtalen: Det skal inngås en formell partnerskapsavtale mellom Levanger kommune og NAV stat i med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, 14. Avtalen skal vedtas av Levanger kommunestyret, og endelig utkast til partnerskapsavtale av den vedlegges saken. Formålet med avtalen er, i samsvar med målene i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og rammeavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS, i fellesskap å arbeide for: - flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad - enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov - en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning NAV Levanger skal arbeide etter arbeids- og velferdsforvaltningens visjon: Vi gir mennesker muligheter. Levanger kommunen og NAV stat er likeverdige samarbeidspartnere som aktivt skal bidra til å skape et godt arbeidsfellesskap. Sammen skal samarbeidspartene skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en enhet for brukerne. Styring og ledelse av det felles lokale kontoret: Det er avtalt enhetlig ledelse (en felles leder for kommunale og statlige tjenester i kontoret) 11 av 97

12 Leder av NAV Levanger skal også ha et overordnet lederansvar for statlige oppgaver i tjenesteområdet som består av NAV Levanger, NAV Leksvik og NAV Mosvik. Det avholdes møter mellom rådmannen i Levanger og fylkesdirektør for Arbeids- og velferdsetaten etter behov for å samordne overordnede styringssignaler for virksomheten fra kommune og stat. Som utgangspunkt avholdes ett til to møter i året. Det åpnes for at slike møter kan gjennomføres samlet i tjenesteområdet. I møtene mellom rådmannen i Levanger kommune og fylkesdirektøren for Arbeids- og velferdsetaten i Nord-Trøndelag samordnes overordnede styringssignaler for virksomheten fra kommune og stat. I disse møtene kan det være aktuelt å drøfte: - strategiske vurderinger mht. videreutvikling av kontoret basert på lokale utfordringer og satsningsområder, samt sentrale føringer - forslag til felles mål, prioriteringer og felles driftsbudsjett - resultatmål og forventninger til leder av NAV Levanger Det skal også inngås en felles driftsavtale mellom Levanger kommune og NAV stat om drift og forvaltning av eiendom (andel av felles husleie og driftsforpliktelser). Denne avtalen er enda ikke endelig, da det er noen mindre forhold som står igjen å få avklart. Utkast til avtale av den vedlegges saken. Vurdering: Rådmannen er meget tilfreds med den prosessen som er gjennomført i forbindelse med etableringen av NAV kontor i Levanger. Det er jobbet godt og målrettet fra første stund med spørsmålet om lokalisering, innhold i avtaler, og fremdriften i selve prosjektet fram mot etableringen. Kommunens ansatte og ledelse, samt tillitsvalgte har hatt et nært og godt forhold til NAV stat sin ledelse, ansatte og tillitsvalgte gjennom hele prosessen. Samarbeidet har utviklet og styrket seg positivt, og det har vært til stede en gjensidig forståelse, toleranse og fokus på å finne gode løsninger i partnerskapet. Det er forsatt betydelige utfordringer knyttet til en videre utvikling av samhandlingen både mellom NAV stat sine spesialtjenester, og formalisering av samhandlingen mellom NAV og de tjenester som ikke er med over til NAV. Samhandlingen må formaliseres i løpet av året, spesielt gjelder dette deltjenestene ved enheten Helse- rehab. Forøvrig så vil det også måtte utvikles en ytterligere samhandling mellom rådmannen og NAV stat i forhold til partnerskapet, og mellom NAV leder og øvrig ledelse i kommunen. Når det gjelder økonomi og utteling for kommunen, så er etableringen av NAV en mindre forutsigbarhet i forhold til de kommunale kostnader. Erfaringene har etableringen av andre NAV kontor viser at kostnadene går opp før de begynner å gå ned. Det er et mål å få de som er unge, men langvarige sosialhjelpsmottakere over på kvalifiseringsprogrammet, andre aktivitetstiltak, eller statlige ytelser. Det vil være muligheter til å ta ut effektiviseringsgevinster på sikt gjennom partnerskapet. Andre erfaringer fra andre etableringer av NAV kontor er at dette har medført betydelige sykemeldinger og slitasje hos ledelse og ansatte som møter en ny virkelighet, for de ikke lenger får holde på med sine kjente arbeidsoppgaver, men må samhandle med flere andre som har med seg en annen kompetanse og et annet løsningsfokus. En er lokalt veldig 12 av 97

13 oppmerksom på at dette kan skje, og prøver å forebygge en slik utvikling gjennom å bruke noe mer ressurser under oppstartperioden enn hva det legges opp til som en varig løsning. Rådmannens syn er at etableringsprosessen mot å realisere NAV kontor i Levanger har gått bra, og at en er positiv og forventningsfull på vegne av NAV sine brukere, ansatte og ledelse som skal gi de tjenester som reformen legger opp til. Rådmannen tilrår at den vedlagte samarbeidsavtalen (partnerskapsavtalen) godkjennes. Rådmannen legger opp til at budsjettmessige reguleringer i forbindelse med etableringen skjer ved den halvårlige reguleringen. Det er i den forbindelse også en dialog med NAV om faktureringsrutiner mellom kommunen og NAV som ivaretar at kommunens rett til momskompensasjon for ombygging og kontorutgifter. Dette vil også bli avklart videre med revisjonen. NAV leder Levanger vil orientere om NAV for Formannskapet, og fylkesdirektør NAV i Nord-Trøndelag Jostein Solberg vil orientere om NAV for kommunestyret. 13 av 97

14 NAV Levanger lokal samarbeidsavtale UTKAST LOKAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN I NORD-TRØNDELAG OG LEVANGER KOMMUNE Bæst i lag 14 av 97

15 Innhold 1. Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av det felles lokale kontoret Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret Medbestemmelse Lokale mål og resultatkrav Utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Tjenester som inngår i det felles lokale kontoret Samhandling med tilliggende kommunale og statlige tjenester Brukermedvirkning Universell utforming Kompetanseutvikling Personvern/Informasjonssikkerhet/Beredskap Informasjon/profil Drift Prinsipper for tvisteløsning ved lokal uenighet Revisjon Avtaleperiode av 97

16 1. Samarbeidsparter Denne avtalen er inngått mellom Levanger kommune og Arbeids og Velferdsetaten i Nord-Trøndelag. Avtalen gjelder etablering og drift av felles NAV lokalkontor i Levanger. 2. Formål Avtalen er inngått med hjemmel i lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, 14. Formålet med avtalen er, i samsvar med målene i arbeids- og velferdsforvaltningsloven og rammeavtale mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og KS, i fellesskap å arbeide for: flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning NAV Levanger skal arbeide etter arbeids- og velferdsforvaltningens visjon Vi gir mennesker muligheter. Kommunen og staten er likeverdige samarbeidspartnere som aktivt skal bidra til å skape et godt arbeidsfellesskap. Sammen skal samarbeidspartene skape et velfungerende arbeids- og velferdskontor som fremstår som en enhet for brukerne. 3. Styring og ledelse av det felles lokale kontoret Partene er enige i følgende ledermodell for NAV Levanger: Enhetlig ledelse (en felles leder for kommunale og statlige tjenester i kontoret) Leders skal være tilsatt i stat eller kommune Leder av NAV Levanger skal også ha et overordnet lederansvar for statlige oppgaver i tjenesteområdet som består av NAV Levanger, NAV Leksvik og NAV Mosvik. Det avholdes møter mellom rådmannen i Levanger og fylkesdirektør for Arbeids- og velferdsetaten etter behov for å samordne overordnede styringssignaler for virksomheten fra kommune og stat. Som utgangspunkt avholdes ett til to møter i året. Det åpnes for at slike møter kan gjennomføres samlet i tjenesteområdet. I møtene mellom rådmannen i Levanger kommune og fylkesdirektøren for Arbeids- og velferdsetaten i Nord-Trøndelag samordnes overordnede styringssignaler for virksomheten fra kommune og stat. I disse møtene kan det være aktuelt å drøfte: Strategiske vurderinger mht. videreutvikling av kontoret basert på lokale utfordringer og satsningsområder, samt sentrale føringer Forslag til felles mål, prioriteringer og felles driftsbudsjett Resultatmål og forventninger til leder av NAV Levanger Beslutninger i henhold til ovennevnte gjøres i henholdsvis kommunal og statlig styringslinje hvor medbestemmelse skjer på vanlig måte. 16 av 97

17 4. Tilsetting av leder og medarbeidere i det felles lokale kontoret Stillingen som leder av NAV Levanger lyses ut eksternt. Tilsetting og medbestemmelse i tilsettingsprosessen skal skje etter statlig eller kommunalt regulativ, avhengig av om leder skal være statlig eller kommunalt tilsatt. Den praktiske gjennomføringen skal legges opp på en slik måte at en sikrer god medvirkning/innflytelse både i stat og kommune. De vilkår leder tilsettes etter, har ikke betydning for lederens reelle ansvar eller atferd overfor verken brukerne, de tilsatte eller eierne. Leder av NAV Levanger har ansvaret for å innplassere dagens medarbeidere i roller/funksjoner i NAV Levanger. Ved behov for nytilsetting av medarbeidere vurderer NAV-leder kompetanseog ressursbehov og igangsetter prosess med rekruttering innenfor budsjettmessige rammer. NAV-leder vurderer om tilsetting skal skje med bakgrunn i kommunalt eller statlig regulativ med bakgrunn i de stillingsressurser kommune eller stat gikk inn med ved oppstart av NAV Levanger. Ved endringer i forhold til eksisterende ramme, bringes problemstillingen inn i møtet mellom rådmann og NAV direktør i fylket. 5. Medbestemmelse Medbestemmelse/medvirkning for de tilsatte ved det felles lokale kontoret utøves innenfor rammen av hovedavtalen for kommunalt område for de kommunalt ansattes vedkommende og innenfor rammen av hovedavtalen for statlig område for de statsansattes vedkommende. Forholdet til tillitsvalgte og verneombud styres i henhold til gjeldende avtaleog regelverk og følger arbeidsgiveransvaret. Samordning av felles personalpolitikk tas opp til administrativ behandling gjennom avtale med tillitsvalgte. Partene vil legge til rette for hensiktsmessige systemer for medvirkning ved kontoret. 6. Lokale mål og resultatkrav Basert på full integrering mellom ansatte fra stat og kommune, utarbeider leder av NAV Levanger årlige virksomhetsplaner for det felles lokale kontoret, etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Virksomhetsplanene skal bygge både på sentrale mål- og resultatkrav fra stat og kommune, samt lokale mål- og resultatkrav som partene finner hensiktsmessig for det lokale kontoret. Virksomhetsplanene skal godkjennes i de respektive styringslinjene. Behovet for styringsinformasjon fra Arbeids- og velferdsetaten til kommunedelen i felles lokalkontor ivaretas gjennom å gi tilgang til de statlige styringsinformasjonssystemene. Styringsinformasjon fra kommune til stat ivaretas gjennom å gi tilgang til de kommunale styringssystemene. 17 av 97

18 I tillegg til overordna mål (pkt. 1) skal NAV Levanger ved etableringstidspunktet, sette særlig fokus på følgende målområder: 1. NAV Levanger skal ha medarbeidere og ledere som til enhver tid innehar kompetanse (kunnskap, ferdigheter og holdninger) som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver og møte utfordringer på en effektiv og hensiktsmessig måte! Målbart gjennom: Brukertilfredshet. Ansatt-tilfredshet Ventetid på avklaring og saksbehandling. Lavere ledighet. Antall klager bl.a. innen Lov om sosiale tjenester. Antall hastesaker på økonomisk sosialhjelp. 2. NAV Levanger skal ha god kontroll og kvalitet på sykefraværsarbeidet i samarbeid med andre aktører med ansvar (f.eks. arbeidslivssenteret /arbeidsgivere/sykmeldte). Målbart gjennom: Frister jf. sykemeldingsarbeid. Saker over 6 mnd. Saker over 52 uker. Antall og kvalitet på kommunens IA bedrifter. 3. NAV Levanger skal ha plan, system og kompetanse til å prioritere spesielle målgrupper som fremmedspråklige, langtids sosialhjelpsmottakere, ungdom under 25 år. Målbart gjennom: Alle aktuelle i aldersgruppen år i Levanger kommune skal gis avklaring og tilbud om tiltak innen Antall fremmedspråklige som går ut i ordinær jobb skal ligge over landsgjennomsnittet Antallet langtids sosialhjelpsmottakere som kommer i tiltak eller arbeid skal øke 7. Utføre oppgaver på hverandres myndighetsområder Samarbeidspartene er enige om å ha felles administrativ og faglig ledelse for den statlige og kommunale delen av kontoret Lederens fullmakter fremgår av delegasjonsbrev før etablering av NAV-kontoret. Samarbeidspartene er enige om at de ansatte i Arbeids- og velferdsetaten kan utføre oppgaver på kommunens myndighetsområde og vice versa. Delegert myndighet må utøves innenfor de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter, lover, forskrifter og instruksjoner. Delegasjonsbrevene kan til enhver tid endres eller trekkes tilbake. 18 av 97

19 8. Tjenester som inngår i det felles lokale kontoret Kontoret har ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens tjenester i Levanger kommune i henhold det til enhver tid gjeldende delegasjonsreglement, med unntak av oppgaver som er organisert i spesialenheter og forvaltningsenheter. Gjennom tett samhandling med de øvrige NAV-kontorene i tjenesteområdet samt spesialenheter, skal NAV Levanger være de lokale brukernes kontaktpunkt i forhold til de tjenesteområder som forvaltes av Arbeids- og Velferdsetaten. NAV Levanger har på vegne av Levanger kommune ansvar etter sosialtjenesteloven for: Kap. 5 Økonomisk stønad Kap. 3 Sosialtjenestens generelle oppgaver og Kap Opplysning råd og veiledning og 4-3a Rett til individuell plan Gjeldsrådgiverfunksjonen Partene er inneforstått med at det kan bli endringer i tjenesteinnholdet som følge av endret oppgavefordeling mellom NAV kontor og statlige spesialenheter og andre enheter i kommunen 9. Samhandling med tilliggende kommunale og statlige tjenester Eksisterende samarbeidsavtaler med andre kommunale, fylkeskommunale og statlige enheter, som er sentrale for å støtte opp om målsettingene i reformen, videreføres. Rutiner for samhandling med samarbeidspartnere utarbeides og utvikles kontinuerlig. 10. Brukermedvirkning For å forbedre tjenestekvaliteten i tjenesteområdet og for å tilpasse tjenestene til brukernes behov skal det opprettes et eget brukerutvalg som har møter med ledelsen i tjenesteområdet minst fire ganger pr. år. Det utarbeides egen mal for dette brukerutvalget. Samhandlingen skal evalueres i samarbeid med brukerutvalget minst en gang pr år. 11. Universell utforming Begge samarbeidsparter skal sikre at kravene til universell utforming ivaretas, jfr. Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen 13, for dagens lokaler og ved utvidelse/anskaffelse av nye lokaler. Ved anskaffelse av nye lokaler skal konkurransegrunnlaget/kravspesifikasjonen stille de nødvendige krav til universell utforming. Når det gjelder arealdisponering forholder man seg til de respektive regler for medbestemmelse i henholdsvis stat og kommune. Brukermedvirkning er også viktig i planlegging og utforming av kontoret for å sikre kvalitet og brukervennlige bygninger og tjenester. 19 av 97

20 12. Kompetanseutvikling Levanger kommune Formannskapet Sakliste Det skal årlig utarbeides en felles kompetanseutviklingsplan i samarbeid med organisasjonene som regulerer oppgaver og ansvar, herunder økonomisk ansvar for kompetanseutvikling. Det er enighet om at alle ansatte ved kontoret skal ha likeverdig tilgang til kompetanseutviklingstiltak uavhengig av ansettelsesforhold. Driftsavtalen regulerer samarbeidspartenes kostnadsfordeling. Tilgang til kompetanseutviklingstiltak reguleres i årlige budsjett for NAV-kontoret. 13. Personvern/Informasjonssikkerhet/Beredskap For å tilrettelegge for et enhetlig sikkerhetsnivå ved alle landets felles lokale kontor, er det utarbeidet et eget operasjonalisert sikkerhetsnormdokument som omhandler personvern-, informasjonssikkerhets- og beredskapsområdet. Sikkerhetsnormdokumentet heter Felles sikkerhetsnormer for Arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette materialet har 2 tilhørende vedlegg for dokumentasjon av de lokale valgene som gjøres av felles lokalt kontor. Skulle det vise seg at en av partene bringer strengere krav til sikkerheten inn i felles lokalt kontoret enn det som følger av det anbefalte sikkerhetsnormdokumentet, må den lokale lederen sørge for at disse kravene blir tatt hensyn til i det enkelte kontor. Partene skal i fellesskap sørge for at innholdet i dokumentasjonen detaljeres og beskrives etter hvert. 14. Informasjon/profil Partene er enige om følgende når det gjelder: Brev: Brevark med NAV-logo (NAV Levanger) Skilt: NAV Levanger Informasjonsstrategi: Det skal utarbeides felles informasjonsstrategi 15. Drift Levanger kommune og NAV Nord-Trøndelag svarer som kostnadsprinsipp for sin andel av drift og forvaltning av eiendom, husleie, etablerings- og driftskostnader i forhold til antall årsverk som partene er representert med i kontoret. NAV Nord-Trøndelag viderefører og reviderer leieforholdet med SIVA (Gjensidigegården). Samme kostnadsdelingsprinsipp legges til grunn for kostnader til lønn for leder. Det etableres egen driftsavtale som gir nærmere regulering og spesifikasjon om faktureringstidspunkter og eventuelle andre tjenester som ikke dekkes av denne avtalen. 16. Prinsipper for tvisteløsning ved lokal uenighet. Samarbeidspartene er enige om å søke å løse alle konflikter om inngåelse og fortolkning av denne avtalen gjennom forhandling lokalt. Skulle dette ikke føre fram vil tvisten løses i samsvar med forskrift om nemndbasert tvisteløsning. 20 av 97

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Godkjent dato: 20.05.08 1 Innhold I Innledning... 3 II Samarbeidsavtale... 3 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål... 3 3. Styring og ledelse av det

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune

Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gjøvik kommune NAV Gjøvik organisering og styring Rapport 2010-7 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet NAV Gjøvik organisering

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE?

GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? GJØRES SOSIALHJELPSBRUKERNE SELVHJULPNE? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensninger... 1 1.3 Datainnsamling... 2 2. ER SOSIALTJENESTEN

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Tildelingsbrev for 2008

Tildelingsbrev for 2008 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200705234/NRO 24.01.2008 Tildelingsbrev for 2008 1. INNLEDNING... 3 2. SATSINGSOMRÅDER I 2008... 3 3. MÅL OG

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.06.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Torsdag 24.05.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:00 Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16-4. etg, møterom Gutzeit Fra

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov

En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning. God service tilpasset. forutsetninger og behov 2010 - POSITIV UTVIKLING LEDER // Det er godt å kunne konstatere at det på mange områder var en positiv utvikling i NAVs arbeid i 2010. Flere brukere har fått nødvendig oppfølging for å komme i arbeid.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.11.2007 Tid: ca. 12:30 (Etter administrasjonsutvalgets møte!!) Faste medlemmer er med

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer