økonomisk oversikt driftsregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "økonomisk oversikt driftsregnskap"

Transkript

1 økonomisk oversikt driftsregnskap Tall 1000 kr.ner Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overforinger lnntekts- og forrnuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. q.pmd Kjøp av tjenester som erstattet komm tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum drlftsutgifter Snitte driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omlspsmidler) Mottatte avdrag pà lån Sum eksteme finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksteme finansutglfter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overførttilinvesteringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk(-) I mindreforbruk

2 økonomisk oversikt investeringsregnskap Tall i 1000 kroner Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter lii Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter I Kjøp varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod i Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer Renteutgifterog omkostninger Fordelte utgifter Sumutgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatttil bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finanslerlngstransaksjoner I I Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån I Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsforid Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av Iikviditetsreserven Sumfinansierlng Udekket (-) I Udisponert

3 Balanse Regnskap Fusjonsbalanse Regnskap EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 3, Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 3, Premieawik Sertifikater 10, Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd l Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundnedriftsfond 15, Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsniessig mindreforbruk Regnskapsrnessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investerinç Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonstorpliktelser Andre lån 3, Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld 3, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum menloriakonti Rune augsdal Kommunaldirektør Bergen 15. at febru 11/8. november 2011 Liv Røssiand Byråd for finans, eiendom og eierskap ~wj a men Regnskapssjef

4 Driftsregnskapet Regnskapsskjema la Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTERI-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjonerog andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekterl-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger ØVRIGE INNT. OG UTG. SOM HØRER TIL TIOMRADE 23 Motpost avskrivninger MVA-refusjon Diverse inntekter og utgifter tjenesteområde Sum øvrige innt. og utg. som hører til tj.område $ I I FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift $ Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruklmindreforbruk

5 Driftsregnskapet Regnskapsskjerna 18 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett 2010 Regnskap 2009 TJENESTEOMRÅDENES NETTO DRIFTSUTGIFTER 01 Barnehage og skole Barneverntjeneste Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende Sosialtjeneste Helsetjeneste Overføringertiltrossamfunn Brannogfeiervesen Samferdsel Boligtiltak Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbrt Arbeidsmarkedstiltak Kultur Idrett Næring Bystyrets organer Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale forvaltningstjenester Vannogavløp Overføringtil/fra bedrifter Interne tjenester / fordelte kostnader Sentrale budsjettposter Netto for tjenesteområdene* * Til fordeling drift (fra regnskapsskjema la) 1) Tjeneste Mottatte renter/avdrag på utlån er flyttet fra tjenesteområde 23 til tjenesteområde 09 Boligtiltak. Denne endringen er gjort med virkning både for 2009 og 2010 for å vise sammenlignbare tatl.

6 Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2A Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Renter og avdrag på lån Avsetninger lnndekning forrige års merforbruk Arets flnansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket (-) I udlsponert * 0 I 0 0 Investeringsreg nskapet Regnskapsskjema 2B Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Tall i hele kroner TJENESTEOMRADENES BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 01 Barnehage og skole Barneverntjeneste Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende Sosialtjeneste Helsetjeneste Overføringer til trossamfunn Brann og feiervesen Samferdsel Boligtiltak Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, la il Arbeidsmarkedstiltak Kultur Idrett Næring Bystyrets organer Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale forvaltningstjenester Vann og avløp Overføring til/fra bedrifter Interne tjenester I fordelte kostnader Sentrale budsjettposter Under streken-sentrale budsjettposter Brutto for tjenesteområdene * ~ Til investeringer i anleggsmldler (fra regnskapsskjema 2A)

7 I Noter til bykasseregnskapet for 2010 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet for bykassen er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000 og iht god kommunal regnskapsskikk. Henvisningtil paragrafer i enkelte av notene viser til forskriften Arsregnskapet omfatter alle økonomiske midler som er anskaffet i året og anvendelsen av disse midlene. Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres brutto. Omiøpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelsesverdi og antatt virkelig verdi. Dette gjelder også for sertifikater og obligasjoner. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet lineært. Andre anleggsmidler (aksjer, andeler og utlån) er nedskrevet til antatt virkelig verdi når verdifallet ikke er forventet å være forbigående. Nedskrivning blir eventuelt reversert ved realisasjon av anleggsmidlet. Alle kjente kostnader og inntekter i 2010 er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet Regnskapet skal avsluttes innen 15. februar. For å få dette til er det iht tidligere praksis tatt med 12 måneder for enkelte typer utg fter og nntekter istedet for utgifter og inntekter i perioden den grad vi ikke har kunnet fastsette enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, har vi registrert et anslått beløp i årsregnskapet for Justeringer i henhold til eksakt beløp er foretatt for estimater fra 2009 I den kommunale regnskapsordningen gir ikke avskrivinger resultateffekt pà netto driftsresultat og regnskapsmessig mer/mindreforbruk. Det er ordinære avdrag som har resultateffekt i kommunene. Note I Organisering og regnskapsenheter Arsregnskapet omfatter bykassens virksomhet. Bykassens virksomhet omfatter byrådsavdelingene med sentrale avdelinger og resultatenheter. samt sentrale fellesposter. Lånefondets regnskap avlegges sammen med bykassens regnskap. Kommunale foretak pr, : Kemunale foretak Bergen Bolig og Byfornyelse KF Bergen Parkering KF (1) Bergen Vann KF Virksomhet Utbygging og eiendomsforvaltning av kommunale utleieboliger Drift av avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, ileggelse og oppkreving av gebyr samt andre oppgaver Drift av vann-og avløpsnettet pumpestasjoner og anlegg med mer Bergen hjemmetjenester KF Praktisk bistand og hjelp i hjemmet (1) Bergen bystyre behandlet i møtet 29. november 2010 sak Bergen Parkering KF - omdanning til aksjeselskap og etar og fattet følgende vedtak: Det opprettes et aksjeselskap for den delen av virksomheten som forventes å ligge utenfor enerettsområdet og som regnes som konkurranseutsatt. Det nye aksjeselskapet benevnes Bergen Parkering AS, og samtlige aksjer idet nye selskapet tegnes av Bergen kommune. Den delen av virksomheten som foiventes å ligge innenfor enerettsområdet, dvs. delegert politimyndighet med mer, omdannes til en etat. Denne selskapsorndanningen foretas med regnskapsmessig virkning fra Ol Ol Bergen Kunstmuseum KF og Edvard Grieg museum KF ble regnskapsmessig avsluttet i Et nytt kommunalt loretak, som skal ivareta det kommunale eierskapet til samlingene, er vedtatt opprettet - jfr bystyresak 15/06. Det nye KF-et er ikke etablert pr Interkommunale samarbeid mv: Beraen og omland friluftsråd IBOn: Bergen og Omland Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan etter 27 i kommuneloven og det fremgår av vedtektene at BOF er et eget rettsubjekt som fører særregnskap. Regnskapstail for samarbeidsorganet er ikke innarbeidet i bykassens regnskap for 2010 Bergensalliansen: Bystyret behandlet i sak invitasjon til deltakelse i Bergensalliansen, og vedtok at Bergen kommunen skal inngå som medlem på de premisser som fremgår av saksutredning og utkast til samarbeidsavtale. Det fremgår her bl.a. at Bergen kommune skal være vertskommune og har ansvar for regnskap, økonomi og personal. I en overgangsfase, hvor Regionrådet Bergen og Omland (Bergensregionen) fases ut og Bergensalliansen etableres har Bergen kommunen overtatt restmidler fra Bergensregionen hvor Hordaland fylkeskommunen tidligere førte regnskap. For novenber og desember 2010 er regnskap ført i Bergen kommune vedr disse midlene. Ubrukte midler utgjør 1,3 mill kr er avsatt til bundet driftsfond. Bergen og Omland Havnevesen (BOH): BOH er et interkommunalt samarbeidsorgan med hjemmel kommunelovens 27 som Brønnøysundregistrene er registrert som et organisasjonstedd i Bergen kommune. Det er ikke fattet vedtak om at BOH skal vurderes som et eget rettsubjekt fr forskr tt om årsregnskap og årsberetning 1. Dette legges også til grunn i sak vedr finansiering av Dokken Vest som er til politisk behandling. Bergen og Omiand Havnevesen vurderes derfor som en del av Bykassens regnskap for 2010 og skal derfor ikke avgi særregnskap etter gjeldene regnskapsforskrift. Ledelsen i Bergen og Omland havnevesen har tidligere ment at BOH er et eget rettssubjekt, og regnskap for BOH er tidligere ikke innarbeidet i regnskapet for Bergen kommune, men presentert som note i årsregnskapet pà aggregert nivå. Kommunerevisjonen har i flere år presisert dette i sine revisjonsberetning knyttet til bykassens årsregnskap. Budsjett for Bergen og Omland havnevesen er ikke en del av budsjettet for Bergen kommune Det vises forøvrig til nærmere behandling/omtale i note 19 og egne konsern oversikter for drifts og investeringsregnskapet. DRIFTSASSISTANSEN I HORDALAND - VANN OG AVLØP IKS (DIHVAL DIHVA har eksistert siden men ble registrert i Brønnøysundregistrene i april2005. DIHVA er stiftet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper og har hovedkontor i Bergen. Bergen kommunes andel utgjør etter selskapsavtalen 61.6%. Regnskapet fastsettes av representantskapet for DIHVA. Bergen kommune har utover det som er nevnt: - eierskap, helt eller delvis i en rekke aksjeselskaper. Det vises i denne forbindelse til oversikt i note 12 - egen pensjonskasse - Bergen kommunale pensjonskasse. Se også note 9 vedr pensjon.

8 Note 2 Kommunale foretak Forskhft av 15desember 2000 nr.1423 om årsbudsjett 7 ( konsolidering), endret fra og med budsjettåret 2007, har følgende ordlyd: Et regnskapsmessig men o,bruk (underskudd) i et særregnskap for kommunale foretak som ikke er dekket inn over virksomhetens særregnskap løpet av det âr særregnskapet med manglende inndekning ble lagt fram, skal føres opp til dekning ved en bevilgning på kommunens budsjett for det påfølgende år. Pr 15. februar 2011 har de kommunale foretakene rapportert følgende regskapsmessige resultater ( + (overskudd)/- (underskudd) for 2010): Kommunalt foretak ( beløp i hele kroner) Regnskapsmessig resultat 2010 Disposisjonsfond pr Overferinger tll+lfra bykassen 2010 Bergen Bolig og Byfornyelse 1)4) ( ) Bergen Parkering 2)4) Bergen Vann Bergen Hjemmetjenester 3) ( ) 1) Disposisjonfondet er i sin helhet øremerket diverse vedlikehold- og onibyggingaprosjekter 2) Disposisjonafond til parkeringsanlegg, boligsonefond. frikjep p-plasser. 3) Netto ove.feringer fra bykassei, inkluderer ovenfenng til Bergen Hjemmeteneste med 4,925 mill til seniorprosjekt og omslillingsn,idler og overføring til bykassen med 2 mill - andel overskudd ) Overferinge.ie til bykassen Inkluderer budsjetlerle avkastningakrav og overskudd 2009 (samt 25,5 mill fra fond Featplassen og parketingsfond fra Bergen Parkering 1(F) Note 3 Fordring/krav mot kommunale foretak (~ 5.4) Langsiktig Langsiktig Netto Foretak I bedrift hjemlet ( beløp i 1000 kr) Kortsiktig fordring Kortsiktig gjeld fordring gjeld Gjeld (. Bergen Bolig og Byfornyelse KF Bergen Parkering KF Bergen Vann KF Bergen Hjemmetjenoster KF Sum komm. foretak etter KL kap Bergen og Omland Havnevesen Sum interk.samarb. etter KL SUM Mellomværende som er registrert gjennom kunde- og levorandørsreskontro er i tabellen lagt på henholdsvis kortsiktige fordringer og gjeld. Når det gjelder andre kortsiktige fordr nger og gjeldsposter så boktøres disse samlet på en balansekonto for fordringer Kortsiktige fordringer mot enkelte foretak kan derfor fremstå med et negativt be øp Note 4 Drlftsregnskap 2010 Vi kommenterer her transaksjoner som kan være viktige for forståelsen av årsregnskapet: Bergen bystyre behandlet i møtet 7. desember 2009 sak Gullstølen Kjøkken. Bergen KF. omorganisering og fattet følgende vedtak: Foretaket Gullstelen Kjøkken, Bergen KF nedlegges, og virksomheten med dets ansatte overføres til Byrådsavdeling for helse og inkludering med virkning fra Vedtaket er regnskapsmessig gjennomført som en fusjon i årsregnskapet for 2010 Balansen har derfor en kolonne som viser bykassens tall pr og en som viser tall pr etter at balansen for Gullstelen kjøkken KF er tatt inn i bykassen. Reonskaosførina av utbytte - utdelte midler fra BKK AS Det ble i 2009 konkludert med at utbyttedel og utbetalingsdel etter generalforsamlingsvedtak den i BKK AS skulle regnskapsføres i driftsregnskapet. Konklusjonen bygget på en vurdering av Kommunal Regnskapsskikk (KR5) nr 4, etter at spørsmålet på forhånd var forelagt kommunal og regional departementet (KRD) i august/september Dette ble videreført i Det ble, etter bystyrets vedtak i sak om budsjettjusteringer etter 1. tertial 2010, krevd lovlighetskontroll knyttet til føring av dette utbyttet som inntekt i driftsbudsjettet. Kravet ble oversendt fylkesmannen i Hordaland den , som i brev av oversendte kravet til vurdering hos Kommunal og regionaldepartementet (KRD). Det forelå ikke en vurdering av dette spørsmålet fra KRD når regnskapet for 2010 ble avsluttet I brev av kom KRD med en vurdering av spørsmålet uten at det konkluderes i denne konkrete saken, I vedtak av 13. april 2011 konkluderer Fylkesmannen i Hordaland med hjemmel i kommunelovens 59 at vedtaket i sak var ulovlig. Vedtaket ble brakt inn for KRD av Bergen kommune, I brev av stadfester KR0 fylkesmannens vedtak. På bakgrunn av dette, og vedtak i bystyresak 197/Il, avgis det et korrigert årsregnskap for 2010 hvor fylkesmannens vedtak av 13. april2011 er innarbeidet, Byrådet har i samsvar med Budsjettfullmakter for Bergen kommune pkt III B, 12 gjennomført strykninger av budsjettert driftsfinansiering av investeringer og de vise strykninger av budsjettert avsetninger til disposisjonsfond. Det avlegges derfor nå et driftsregnskap med et null resultat.

9 Periodisering av kostnader Regnskapet inneholder utgifter knyttet til variabel lønn for perioden 13. november 2009 til 12. november Dette medfører at utgiftene for perioden til først blir utgiftsført i 2011 når grunnlaget for utbetalingene er registrert i lønnsystemet og godkjent for utbetaling. Det er estimert fra LRS-lønn at av utbetalt lønn i januar så utgjør om ag 52.5 mill kr variabel lønn som er opptjent i Siste frist for registrering av variabel lønn var 04. januar 2011 for utbetaling på januar lfm innføring av nytt RessursStyringssystem i 2010 er regnskapet på noen områder belastet med 13.mnd lønn mot normalt 12. Det vises i den sammenheng til tertialrapport 2 hvor dette ble kostnadsberegnet til 38.5 mill kr. BKK Nett AS og Fjordkraft AS reduserte 2010 kredittiden med 30 dager. Omleggingen medførte en måneds ekstrautgifter til strøm i Det vises i den sammenheng ti tertialrapport 2 hvor dette ble kostnadsberegnet til 7,8 mill kr. Bergen kommune var i 2010 berørt av ~J~lis i kommunesektoren. Dette medførte netto reduserte kostnader med 54 mill kr for 2010 Nete 5 lnvesteringsregnskap 2010 Investeringer blir ofte regnskapsført over flere år. I 2005 ble det for første gang foretatt en oppbudsjettering av ubrukte investenngsmidler fra tidligere år. Tilsvarende oppbudsjetteringer er foretatt i og justert budsjett for 2010 vil derfor inneholde årets bevilgninger til investeringsformål, samt ubenyttede bevilgninger fra tidligere år. Prosjekter uten tilstrekkelig budsjettert finansiering ble tidligere regnskapsført som ufinansiert i årsregnskapet. KRD har brev av 7. april2010 klargjort at investeringsregnskapet skal behandles med utgangspunkt i forholdet me lom samlet tilgang og samlet bruk av midler innenfor året og at avvik knyttet til enkeltprosjekter må rapporteres særskilt f.eks som prosjektregnskap e.l Av prosjekter med ufinansierte beløp pr kan nevnes; BKKl - Sentralidrettsanlegg Indre Arna: 4,4 mill kr BKKI - Møhlenpris kunstgressbane - driftsbygg: 4.1 mill kr BKB - Sykehjem i Asane, Ulset nord: 1,3 mill kr Av større pågående prosjekter knyttet til nybygg og nyanlegg kan nevnes: lnv. utgift 2010 Nygårdstangen - hovedanlegg for svømming og stup Sædalen skole Søråshøgda skole utvidelse Fyllingsdalen sykehjem fremtid brul Jrehabilitering Friidrettshallen på Leikvang Adnamarka skole utvidelse - ombygging Sandslihallen påbygg Bergen off. bibliotek byggetrinn 2 151,0 mill kr 63.2 mill kr 62.8 mill kr 52.7 mill kr 48.7 mill kr 43,3 mill kr 32,6 mill kr 28,2 mill kr Bybanen; Bybanen føres på egen tjeneste under tjenesteområde 08- samferdsel. Brutto investeringsutgift i 2010 utgjør kr jf. regnskapsskjema 2B og er dekket av refusjoner fra staten jfr regnskapsskjema 2A. Efter beslutning i samferdselsdepartementet i mars 2007 (vedr opphør av forsøksordningen med alternativ forva tningsorganisering av transportsystemet i Bergen fra ). skal Bybanen etter anleggsperioden overføres fylkeskommunen og vil derfor ikke være et fremtidig anleggsmiddel i kommunen. Regnskapsføringen for Bybanen har fulgt samme opplegg i 2010 som tidligere år, og aktiveres ikke i balansen. Fra er Bybanekontoret overført til Hordaland fylkeskommune. Det vil imidlertid både 2010 og 2011 fremdeles være aktivitet innenfor byggetrinn 1 som regnskapsføres i Bergen kommune. Note 6 Merverdlavgittskompensasjon SAMLET OVERSIKT OVER MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON i (beløp ihele 1000 kr) Investeflngsgenererf: Fra investeringer i bykassen Fra investeringer i de kommunale foretakene Fra investeringer havnevesen (601-1) og kirkelig fellesråd l Fra investeringer i private sykehjem Il Sum investeringsgenerert merverdlavgiftskompensasjon 2) Ddftsgenorort: Bykassen Overført fra kommunale foretak I) Overført fra havnevesen og kirkelig Iellesråd (BKF) I) Sum driftagenerert merverdiavgiftskompensasjen Totalt inntektsført merverdiavgiftskompensasjon

10 1) De kommunale foretakene Bergen Bolig og Byfornye se og Bergen Parkering overfører merverdiavgiftskompensasjon (drift) på et noenlunde fast nivå (ca 10 mill kr). Merinntekter på driftsgenerert merverdiavgiftskompensasjon utover dette nivået, beholdes normalt i foretakene ( overføres ikke bykassen). Mva-refusjon fra BOH overføres ikke lenger, og fastnivået på driftsgenerert mva-refusjon fra Bergen kirkelige tellesråd (BKF) (ca 3 mill kr), er bygget inne i de ordinære overføringsbeløpene til BKF 2) Fra og med regnskapsåret 2010 skal en andel av den investeuingsgenererte merverdiavgiftskompensasjon overføres fra drift til investeringsregnskapet iht forskrift om årsregnskap og årsberetning 3 siste ledd. Andelen for 2010 er 1/5 og er stigende med 1/5 hvert år slik at i 2014 skal all investeringsgenerert rnerverdiavgiftskompensasjon overføres fra drift til investeringsregnskapet. Pliktig andel for 2010 er beregnet til 50,84 mill kr. Nete 7 Betingede utfall og hendelser etter balansedagen Det skal, iht KR5 nr. 7, ikke avsettes for betingede forpliktelser. Eksempel på en betinget forpliktelse kan være pågående rettstvister. Hendelser efter balansedagen. er iht KR5 nr 7 hendelser efter og frem til avgivelse av årsregnskapet (normalt 15.02). Slike hendelser kan medføre regnskapsmessige konsekvenser for årsregnskapet og/eller medføre krav om utfyllende noteinformasjon. For evt hendelser etter avgivelse av årsregnskapet og frem til bystyrets behandling av årsregnskapet vil standardens anbefaling være retningsgivende. Det opplyses om følgende kjente rettstvister, med mulige vesentlige utfall, som foreligger pr 31.12: Giardia. Bergen kommune er forsikringsteknisk dekket for økonomiske tap og menerstatning for oppti 30 mill kr Ved årsskiftet er denne dekningen brukt opp og det gjenstår fremdeles en rekke krav som ikke er ferdigbehandlet. Utbetalinger som overskrider den forsikringsmessige dekningen inngår i selvkostregnskapet for Vann. Bergen kommune har også mottatt oppreisningskrav. Disse er ikke dekket av forsikring. Det er mottatt 04 si ke krav - pålydende tilsammen 15 mill kr. Det er ikke mottatt søksmål knyttet til disse sakene. Bvbanen. Bybanen er fremdeles involvert rettstvister knyttet til entrepnser hvor større beløp er omtvistet. VA-tunnel. Det er avsagt dom i Bergen Tingreft hvor Bergen kommune dømmes til å betale skadeserstatning til Boligselskapet Ladegårdsgaten AS m.fl på omlag 79 mli kr pluss renter. Dommen er anket og er således ikke rettskraftig. Det legges til grunn at en evt erstatningsutbetaling efter en reftskraftig dom (evt forlik) dekkes over selvkostregnskapene for Vann og Avløp. Nete 8 Endring arbeidskapltal Beløp kr Regnskap Regnskap ANSKAFFELSE AV MIDLER lnntekterdriftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsde I Utbetaling ved eksteme tinanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler I) Endring i arbeldskapital ) Gjelder kun endring ubrukte lånemidler ilbm formidlingslån (ikke bykassens investeringslån) SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring sertitikater, obligasjoner og lignende Endring betalingsmidler Endring emløpsmidler Kortsiktig gjeld økning - (reduksjon +) Endring omløpsm/korts gjeld i forbindelse med fisjon 0 Prinsippendring ført mot likviditetsreserven 0 Endring arbeidskapital ) Bykassen står pr med et betydelig negativt beløp på sin andel av konsemkonto. Det regnskapsførte beløpet utgjør ,- og må ses sammenheng med de øvrige deltakerne i konsernkonto systemet. Lånefondets andel alene utgjør ihht eget balanseregnskap ,-. IfIg årsoppgave fra DnBNOR utgjør nettobeløpet + kr ,- for konsernet samlet pr

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer