økonomisk oversikt driftsregnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "økonomisk oversikt driftsregnskap"

Transkript

1 økonomisk oversikt driftsregnskap Tall 1000 kr.ner Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overforinger lnntekts- og forrnuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. q.pmd Kjøp av tjenester som erstattet komm tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum drlftsutgifter Snitte driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omlspsmidler) Mottatte avdrag pà lån Sum eksteme finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksteme finansutglfter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overførttilinvesteringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk(-) I mindreforbruk

2 økonomisk oversikt investeringsregnskap Tall i 1000 kroner Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2009 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter lii Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter I Kjøp varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod i Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod Overføringer Renteutgifterog omkostninger Fordelte utgifter Sumutgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatttil bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finanslerlngstransaksjoner I I Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån I Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsforid Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av Iikviditetsreserven Sumfinansierlng Udekket (-) I Udisponert

3 Balanse Regnskap Fusjonsbalanse Regnskap EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 3, Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 3, Premieawik Sertifikater 10, Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd l Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundnedriftsfond 15, Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsniessig mindreforbruk Regnskapsrnessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investerinç Sum egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonstorpliktelser Andre lån 3, Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld 3, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Sum menloriakonti Rune augsdal Kommunaldirektør Bergen 15. at febru 11/8. november 2011 Liv Røssiand Byråd for finans, eiendom og eierskap ~wj a men Regnskapssjef

4 Driftsregnskapet Regnskapsskjema la Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTERI-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjonerog andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekterl-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger ØVRIGE INNT. OG UTG. SOM HØRER TIL TIOMRADE 23 Motpost avskrivninger MVA-refusjon Diverse inntekter og utgifter tjenesteområde Sum øvrige innt. og utg. som hører til tj.område $ I I FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift $ Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruklmindreforbruk

5 Driftsregnskapet Regnskapsskjerna 18 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett 2010 Regnskap 2009 TJENESTEOMRÅDENES NETTO DRIFTSUTGIFTER 01 Barnehage og skole Barneverntjeneste Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende Sosialtjeneste Helsetjeneste Overføringertiltrossamfunn Brannogfeiervesen Samferdsel Boligtiltak Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, landbrt Arbeidsmarkedstiltak Kultur Idrett Næring Bystyrets organer Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale forvaltningstjenester Vannogavløp Overføringtil/fra bedrifter Interne tjenester / fordelte kostnader Sentrale budsjettposter Netto for tjenesteområdene* * Til fordeling drift (fra regnskapsskjema la) 1) Tjeneste Mottatte renter/avdrag på utlån er flyttet fra tjenesteområde 23 til tjenesteområde 09 Boligtiltak. Denne endringen er gjort med virkning både for 2009 og 2010 for å vise sammenlignbare tatl.

6 Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2A Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Renter og avdrag på lån Avsetninger lnndekning forrige års merforbruk Arets flnansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket (-) I udlsponert * 0 I 0 0 Investeringsreg nskapet Regnskapsskjema 2B Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap Tall i hele kroner TJENESTEOMRADENES BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 01 Barnehage og skole Barneverntjeneste Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende Sosialtjeneste Helsetjeneste Overføringer til trossamfunn Brann og feiervesen Samferdsel Boligtiltak Fysisk byplanlegging, byggesak, oppmåling, la il Arbeidsmarkedstiltak Kultur Idrett Næring Bystyrets organer Administrasjon og fellesfunksjoner Sentrale forvaltningstjenester Vann og avløp Overføring til/fra bedrifter Interne tjenester I fordelte kostnader Sentrale budsjettposter Under streken-sentrale budsjettposter Brutto for tjenesteområdene * ~ Til investeringer i anleggsmldler (fra regnskapsskjema 2A)

7 I Noter til bykasseregnskapet for 2010 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet for bykassen er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15. desember 2000 og iht god kommunal regnskapsskikk. Henvisningtil paragrafer i enkelte av notene viser til forskriften Arsregnskapet omfatter alle økonomiske midler som er anskaffet i året og anvendelsen av disse midlene. Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger regnskapsføres brutto. Omiøpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelsesverdi og antatt virkelig verdi. Dette gjelder også for sertifikater og obligasjoner. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet lineært. Andre anleggsmidler (aksjer, andeler og utlån) er nedskrevet til antatt virkelig verdi når verdifallet ikke er forventet å være forbigående. Nedskrivning blir eventuelt reversert ved realisasjon av anleggsmidlet. Alle kjente kostnader og inntekter i 2010 er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet er avsluttet Regnskapet skal avsluttes innen 15. februar. For å få dette til er det iht tidligere praksis tatt med 12 måneder for enkelte typer utg fter og nntekter istedet for utgifter og inntekter i perioden den grad vi ikke har kunnet fastsette enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, har vi registrert et anslått beløp i årsregnskapet for Justeringer i henhold til eksakt beløp er foretatt for estimater fra 2009 I den kommunale regnskapsordningen gir ikke avskrivinger resultateffekt pà netto driftsresultat og regnskapsmessig mer/mindreforbruk. Det er ordinære avdrag som har resultateffekt i kommunene. Note I Organisering og regnskapsenheter Arsregnskapet omfatter bykassens virksomhet. Bykassens virksomhet omfatter byrådsavdelingene med sentrale avdelinger og resultatenheter. samt sentrale fellesposter. Lånefondets regnskap avlegges sammen med bykassens regnskap. Kommunale foretak pr, : Kemunale foretak Bergen Bolig og Byfornyelse KF Bergen Parkering KF (1) Bergen Vann KF Virksomhet Utbygging og eiendomsforvaltning av kommunale utleieboliger Drift av avgiftsbelagt parkering på offentlig vei, ileggelse og oppkreving av gebyr samt andre oppgaver Drift av vann-og avløpsnettet pumpestasjoner og anlegg med mer Bergen hjemmetjenester KF Praktisk bistand og hjelp i hjemmet (1) Bergen bystyre behandlet i møtet 29. november 2010 sak Bergen Parkering KF - omdanning til aksjeselskap og etar og fattet følgende vedtak: Det opprettes et aksjeselskap for den delen av virksomheten som forventes å ligge utenfor enerettsområdet og som regnes som konkurranseutsatt. Det nye aksjeselskapet benevnes Bergen Parkering AS, og samtlige aksjer idet nye selskapet tegnes av Bergen kommune. Den delen av virksomheten som foiventes å ligge innenfor enerettsområdet, dvs. delegert politimyndighet med mer, omdannes til en etat. Denne selskapsorndanningen foretas med regnskapsmessig virkning fra Ol Ol Bergen Kunstmuseum KF og Edvard Grieg museum KF ble regnskapsmessig avsluttet i Et nytt kommunalt loretak, som skal ivareta det kommunale eierskapet til samlingene, er vedtatt opprettet - jfr bystyresak 15/06. Det nye KF-et er ikke etablert pr Interkommunale samarbeid mv: Beraen og omland friluftsråd IBOn: Bergen og Omland Friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan etter 27 i kommuneloven og det fremgår av vedtektene at BOF er et eget rettsubjekt som fører særregnskap. Regnskapstail for samarbeidsorganet er ikke innarbeidet i bykassens regnskap for 2010 Bergensalliansen: Bystyret behandlet i sak invitasjon til deltakelse i Bergensalliansen, og vedtok at Bergen kommunen skal inngå som medlem på de premisser som fremgår av saksutredning og utkast til samarbeidsavtale. Det fremgår her bl.a. at Bergen kommune skal være vertskommune og har ansvar for regnskap, økonomi og personal. I en overgangsfase, hvor Regionrådet Bergen og Omland (Bergensregionen) fases ut og Bergensalliansen etableres har Bergen kommunen overtatt restmidler fra Bergensregionen hvor Hordaland fylkeskommunen tidligere førte regnskap. For novenber og desember 2010 er regnskap ført i Bergen kommune vedr disse midlene. Ubrukte midler utgjør 1,3 mill kr er avsatt til bundet driftsfond. Bergen og Omland Havnevesen (BOH): BOH er et interkommunalt samarbeidsorgan med hjemmel kommunelovens 27 som Brønnøysundregistrene er registrert som et organisasjonstedd i Bergen kommune. Det er ikke fattet vedtak om at BOH skal vurderes som et eget rettsubjekt fr forskr tt om årsregnskap og årsberetning 1. Dette legges også til grunn i sak vedr finansiering av Dokken Vest som er til politisk behandling. Bergen og Omiand Havnevesen vurderes derfor som en del av Bykassens regnskap for 2010 og skal derfor ikke avgi særregnskap etter gjeldene regnskapsforskrift. Ledelsen i Bergen og Omland havnevesen har tidligere ment at BOH er et eget rettssubjekt, og regnskap for BOH er tidligere ikke innarbeidet i regnskapet for Bergen kommune, men presentert som note i årsregnskapet pà aggregert nivå. Kommunerevisjonen har i flere år presisert dette i sine revisjonsberetning knyttet til bykassens årsregnskap. Budsjett for Bergen og Omland havnevesen er ikke en del av budsjettet for Bergen kommune Det vises forøvrig til nærmere behandling/omtale i note 19 og egne konsern oversikter for drifts og investeringsregnskapet. DRIFTSASSISTANSEN I HORDALAND - VANN OG AVLØP IKS (DIHVAL DIHVA har eksistert siden men ble registrert i Brønnøysundregistrene i april2005. DIHVA er stiftet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper og har hovedkontor i Bergen. Bergen kommunes andel utgjør etter selskapsavtalen 61.6%. Regnskapet fastsettes av representantskapet for DIHVA. Bergen kommune har utover det som er nevnt: - eierskap, helt eller delvis i en rekke aksjeselskaper. Det vises i denne forbindelse til oversikt i note 12 - egen pensjonskasse - Bergen kommunale pensjonskasse. Se også note 9 vedr pensjon.

8 Note 2 Kommunale foretak Forskhft av 15desember 2000 nr.1423 om årsbudsjett 7 ( konsolidering), endret fra og med budsjettåret 2007, har følgende ordlyd: Et regnskapsmessig men o,bruk (underskudd) i et særregnskap for kommunale foretak som ikke er dekket inn over virksomhetens særregnskap løpet av det âr særregnskapet med manglende inndekning ble lagt fram, skal føres opp til dekning ved en bevilgning på kommunens budsjett for det påfølgende år. Pr 15. februar 2011 har de kommunale foretakene rapportert følgende regskapsmessige resultater ( + (overskudd)/- (underskudd) for 2010): Kommunalt foretak ( beløp i hele kroner) Regnskapsmessig resultat 2010 Disposisjonsfond pr Overferinger tll+lfra bykassen 2010 Bergen Bolig og Byfornyelse 1)4) ( ) Bergen Parkering 2)4) Bergen Vann Bergen Hjemmetjenester 3) ( ) 1) Disposisjonfondet er i sin helhet øremerket diverse vedlikehold- og onibyggingaprosjekter 2) Disposisjonafond til parkeringsanlegg, boligsonefond. frikjep p-plasser. 3) Netto ove.feringer fra bykassei, inkluderer ovenfenng til Bergen Hjemmeteneste med 4,925 mill til seniorprosjekt og omslillingsn,idler og overføring til bykassen med 2 mill - andel overskudd ) Overferinge.ie til bykassen Inkluderer budsjetlerle avkastningakrav og overskudd 2009 (samt 25,5 mill fra fond Featplassen og parketingsfond fra Bergen Parkering 1(F) Note 3 Fordring/krav mot kommunale foretak (~ 5.4) Langsiktig Langsiktig Netto Foretak I bedrift hjemlet ( beløp i 1000 kr) Kortsiktig fordring Kortsiktig gjeld fordring gjeld Gjeld (. Bergen Bolig og Byfornyelse KF Bergen Parkering KF Bergen Vann KF Bergen Hjemmetjenoster KF Sum komm. foretak etter KL kap Bergen og Omland Havnevesen Sum interk.samarb. etter KL SUM Mellomværende som er registrert gjennom kunde- og levorandørsreskontro er i tabellen lagt på henholdsvis kortsiktige fordringer og gjeld. Når det gjelder andre kortsiktige fordr nger og gjeldsposter så boktøres disse samlet på en balansekonto for fordringer Kortsiktige fordringer mot enkelte foretak kan derfor fremstå med et negativt be øp Note 4 Drlftsregnskap 2010 Vi kommenterer her transaksjoner som kan være viktige for forståelsen av årsregnskapet: Bergen bystyre behandlet i møtet 7. desember 2009 sak Gullstølen Kjøkken. Bergen KF. omorganisering og fattet følgende vedtak: Foretaket Gullstelen Kjøkken, Bergen KF nedlegges, og virksomheten med dets ansatte overføres til Byrådsavdeling for helse og inkludering med virkning fra Vedtaket er regnskapsmessig gjennomført som en fusjon i årsregnskapet for 2010 Balansen har derfor en kolonne som viser bykassens tall pr og en som viser tall pr etter at balansen for Gullstelen kjøkken KF er tatt inn i bykassen. Reonskaosførina av utbytte - utdelte midler fra BKK AS Det ble i 2009 konkludert med at utbyttedel og utbetalingsdel etter generalforsamlingsvedtak den i BKK AS skulle regnskapsføres i driftsregnskapet. Konklusjonen bygget på en vurdering av Kommunal Regnskapsskikk (KR5) nr 4, etter at spørsmålet på forhånd var forelagt kommunal og regional departementet (KRD) i august/september Dette ble videreført i Det ble, etter bystyrets vedtak i sak om budsjettjusteringer etter 1. tertial 2010, krevd lovlighetskontroll knyttet til føring av dette utbyttet som inntekt i driftsbudsjettet. Kravet ble oversendt fylkesmannen i Hordaland den , som i brev av oversendte kravet til vurdering hos Kommunal og regionaldepartementet (KRD). Det forelå ikke en vurdering av dette spørsmålet fra KRD når regnskapet for 2010 ble avsluttet I brev av kom KRD med en vurdering av spørsmålet uten at det konkluderes i denne konkrete saken, I vedtak av 13. april 2011 konkluderer Fylkesmannen i Hordaland med hjemmel i kommunelovens 59 at vedtaket i sak var ulovlig. Vedtaket ble brakt inn for KRD av Bergen kommune, I brev av stadfester KR0 fylkesmannens vedtak. På bakgrunn av dette, og vedtak i bystyresak 197/Il, avgis det et korrigert årsregnskap for 2010 hvor fylkesmannens vedtak av 13. april2011 er innarbeidet, Byrådet har i samsvar med Budsjettfullmakter for Bergen kommune pkt III B, 12 gjennomført strykninger av budsjettert driftsfinansiering av investeringer og de vise strykninger av budsjettert avsetninger til disposisjonsfond. Det avlegges derfor nå et driftsregnskap med et null resultat.

9 Periodisering av kostnader Regnskapet inneholder utgifter knyttet til variabel lønn for perioden 13. november 2009 til 12. november Dette medfører at utgiftene for perioden til først blir utgiftsført i 2011 når grunnlaget for utbetalingene er registrert i lønnsystemet og godkjent for utbetaling. Det er estimert fra LRS-lønn at av utbetalt lønn i januar så utgjør om ag 52.5 mill kr variabel lønn som er opptjent i Siste frist for registrering av variabel lønn var 04. januar 2011 for utbetaling på januar lfm innføring av nytt RessursStyringssystem i 2010 er regnskapet på noen områder belastet med 13.mnd lønn mot normalt 12. Det vises i den sammenheng til tertialrapport 2 hvor dette ble kostnadsberegnet til 38.5 mill kr. BKK Nett AS og Fjordkraft AS reduserte 2010 kredittiden med 30 dager. Omleggingen medførte en måneds ekstrautgifter til strøm i Det vises i den sammenheng ti tertialrapport 2 hvor dette ble kostnadsberegnet til 7,8 mill kr. Bergen kommune var i 2010 berørt av ~J~lis i kommunesektoren. Dette medførte netto reduserte kostnader med 54 mill kr for 2010 Nete 5 lnvesteringsregnskap 2010 Investeringer blir ofte regnskapsført over flere år. I 2005 ble det for første gang foretatt en oppbudsjettering av ubrukte investenngsmidler fra tidligere år. Tilsvarende oppbudsjetteringer er foretatt i og justert budsjett for 2010 vil derfor inneholde årets bevilgninger til investeringsformål, samt ubenyttede bevilgninger fra tidligere år. Prosjekter uten tilstrekkelig budsjettert finansiering ble tidligere regnskapsført som ufinansiert i årsregnskapet. KRD har brev av 7. april2010 klargjort at investeringsregnskapet skal behandles med utgangspunkt i forholdet me lom samlet tilgang og samlet bruk av midler innenfor året og at avvik knyttet til enkeltprosjekter må rapporteres særskilt f.eks som prosjektregnskap e.l Av prosjekter med ufinansierte beløp pr kan nevnes; BKKl - Sentralidrettsanlegg Indre Arna: 4,4 mill kr BKKI - Møhlenpris kunstgressbane - driftsbygg: 4.1 mill kr BKB - Sykehjem i Asane, Ulset nord: 1,3 mill kr Av større pågående prosjekter knyttet til nybygg og nyanlegg kan nevnes: lnv. utgift 2010 Nygårdstangen - hovedanlegg for svømming og stup Sædalen skole Søråshøgda skole utvidelse Fyllingsdalen sykehjem fremtid brul Jrehabilitering Friidrettshallen på Leikvang Adnamarka skole utvidelse - ombygging Sandslihallen påbygg Bergen off. bibliotek byggetrinn 2 151,0 mill kr 63.2 mill kr 62.8 mill kr 52.7 mill kr 48.7 mill kr 43,3 mill kr 32,6 mill kr 28,2 mill kr Bybanen; Bybanen føres på egen tjeneste under tjenesteområde 08- samferdsel. Brutto investeringsutgift i 2010 utgjør kr jf. regnskapsskjema 2B og er dekket av refusjoner fra staten jfr regnskapsskjema 2A. Efter beslutning i samferdselsdepartementet i mars 2007 (vedr opphør av forsøksordningen med alternativ forva tningsorganisering av transportsystemet i Bergen fra ). skal Bybanen etter anleggsperioden overføres fylkeskommunen og vil derfor ikke være et fremtidig anleggsmiddel i kommunen. Regnskapsføringen for Bybanen har fulgt samme opplegg i 2010 som tidligere år, og aktiveres ikke i balansen. Fra er Bybanekontoret overført til Hordaland fylkeskommune. Det vil imidlertid både 2010 og 2011 fremdeles være aktivitet innenfor byggetrinn 1 som regnskapsføres i Bergen kommune. Note 6 Merverdlavgittskompensasjon SAMLET OVERSIKT OVER MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON i (beløp ihele 1000 kr) Investeflngsgenererf: Fra investeringer i bykassen Fra investeringer i de kommunale foretakene Fra investeringer havnevesen (601-1) og kirkelig fellesråd l Fra investeringer i private sykehjem Il Sum investeringsgenerert merverdlavgiftskompensasjon 2) Ddftsgenorort: Bykassen Overført fra kommunale foretak I) Overført fra havnevesen og kirkelig Iellesråd (BKF) I) Sum driftagenerert merverdiavgiftskompensasjen Totalt inntektsført merverdiavgiftskompensasjon

10 1) De kommunale foretakene Bergen Bolig og Byfornye se og Bergen Parkering overfører merverdiavgiftskompensasjon (drift) på et noenlunde fast nivå (ca 10 mill kr). Merinntekter på driftsgenerert merverdiavgiftskompensasjon utover dette nivået, beholdes normalt i foretakene ( overføres ikke bykassen). Mva-refusjon fra BOH overføres ikke lenger, og fastnivået på driftsgenerert mva-refusjon fra Bergen kirkelige tellesråd (BKF) (ca 3 mill kr), er bygget inne i de ordinære overføringsbeløpene til BKF 2) Fra og med regnskapsåret 2010 skal en andel av den investeuingsgenererte merverdiavgiftskompensasjon overføres fra drift til investeringsregnskapet iht forskrift om årsregnskap og årsberetning 3 siste ledd. Andelen for 2010 er 1/5 og er stigende med 1/5 hvert år slik at i 2014 skal all investeringsgenerert rnerverdiavgiftskompensasjon overføres fra drift til investeringsregnskapet. Pliktig andel for 2010 er beregnet til 50,84 mill kr. Nete 7 Betingede utfall og hendelser etter balansedagen Det skal, iht KR5 nr. 7, ikke avsettes for betingede forpliktelser. Eksempel på en betinget forpliktelse kan være pågående rettstvister. Hendelser efter balansedagen. er iht KR5 nr 7 hendelser efter og frem til avgivelse av årsregnskapet (normalt 15.02). Slike hendelser kan medføre regnskapsmessige konsekvenser for årsregnskapet og/eller medføre krav om utfyllende noteinformasjon. For evt hendelser etter avgivelse av årsregnskapet og frem til bystyrets behandling av årsregnskapet vil standardens anbefaling være retningsgivende. Det opplyses om følgende kjente rettstvister, med mulige vesentlige utfall, som foreligger pr 31.12: Giardia. Bergen kommune er forsikringsteknisk dekket for økonomiske tap og menerstatning for oppti 30 mill kr Ved årsskiftet er denne dekningen brukt opp og det gjenstår fremdeles en rekke krav som ikke er ferdigbehandlet. Utbetalinger som overskrider den forsikringsmessige dekningen inngår i selvkostregnskapet for Vann. Bergen kommune har også mottatt oppreisningskrav. Disse er ikke dekket av forsikring. Det er mottatt 04 si ke krav - pålydende tilsammen 15 mill kr. Det er ikke mottatt søksmål knyttet til disse sakene. Bvbanen. Bybanen er fremdeles involvert rettstvister knyttet til entrepnser hvor større beløp er omtvistet. VA-tunnel. Det er avsagt dom i Bergen Tingreft hvor Bergen kommune dømmes til å betale skadeserstatning til Boligselskapet Ladegårdsgaten AS m.fl på omlag 79 mli kr pluss renter. Dommen er anket og er således ikke rettskraftig. Det legges til grunn at en evt erstatningsutbetaling efter en reftskraftig dom (evt forlik) dekkes over selvkostregnskapene for Vann og Avløp. Nete 8 Endring arbeidskapltal Beløp kr Regnskap Regnskap ANSKAFFELSE AV MIDLER lnntekterdriftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsde I Utbetaling ved eksteme tinanstransaksjoner Sum anvendelse av midler ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler I) Endring i arbeldskapital ) Gjelder kun endring ubrukte lånemidler ilbm formidlingslån (ikke bykassens investeringslån) SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring sertitikater, obligasjoner og lignende Endring betalingsmidler Endring emløpsmidler Kortsiktig gjeld økning - (reduksjon +) Endring omløpsm/korts gjeld i forbindelse med fisjon 0 Prinsippendring ført mot likviditetsreserven 0 Endring arbeidskapital ) Bykassen står pr med et betydelig negativt beløp på sin andel av konsemkonto. Det regnskapsførte beløpet utgjør ,- og må ses sammenheng med de øvrige deltakerne i konsernkonto systemet. Lånefondets andel alene utgjør ihht eget balanseregnskap ,-. IfIg årsoppgave fra DnBNOR utgjør nettobeløpet + kr ,- for konsernet samlet pr

11 Note 9 Pensjon (~ 5.2 og 13-3) Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av 13 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner- og fylkeskommuner (av ) Nåværende regelverk har vært gjeldende siden regnskapsåret Forskrjften innebærer at årlig pensjonskostnad beregnes som verdien av årets pensjorisoppljening og rentekostnad på pensjonsforpliktelser fratrukket avkastning på pensjonsmidler. I løpet av året føres innbetalt premie fortløpende som utgift. På slutten av året beregnes årets pensjonskostnad. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad er årets premieawik. Positivt premieavvik (premien større enn netto pensjonskostnad), føres sammen med arbeidsgiveravgift av premieawiket til fradrag årets pensjonsutgift i driftsregnskapet. Motpost er om øpsmidler (kap.2.19) i balanse-regnskapet. Det er derfor pensjonskostnaden som vi slå igjen som årets utgift. I tillegg kommer amort sering av tidligere års premleavvik Beregningene av pensjonskostnaden utføres av pensjonskassenes aktuarer. Deres beregninger tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal -og regional departementet. Pensjonsmidler og pensjonforpliktelser inngår i kommunens balanse. Pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforp iktelser og arbeidsgiveravgift av underdekning er ført opp under langsiktig gjeld. I bystyresak 283/07 ble det vedtau å sette av positivt budsjettavvik knyttet til premieavvik til et eget øremerker disposisjonsfond som en buffer mot fremtidige økte pensjonskostnader. Det er i 2010 netto brukt 11.5 mill av dette fondet. Tabellen nedenfor viser de bereonede oensionskostnader for 2010 Årets netto pensjenskostnad (beløp i 1000 kr) 2010 Arets pensjonsoppijening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad Arets pensjonspremie til betaling Administrasjonskostnad Årets premieavvik Arbeidsgiveravgift premieavvik Årets premieavvik inkl. arb.giveravgift Tidligere års premieavvik amortiseres over 15 år. Tabellen nedenfor viser balanseført premleavvik til fremtidig amortisering. Amortisering av tidligere års premieavvik ( beløp I 1000 kr) Premieavvik Arbeidsg.avg. Sum Akkumulert premieawik Tidligere amortisert premieavvik Premieawik Arets premieavvik Arets amortisering av tidligere års premieawik Premieawik i Tabellen under viser balanseførte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Beløpene er b I regnet med amortis 3ring av estimatawi k over 15 år. Balanse ( beløp I 1000 kr) Brutto bokført pensjonsforpliktelse (1) Bokførte penslonsmidler il Netto pensjensforpliktelse I Arb.giveravg. av netto pensjonsforpliktelse (1) (1) Brutto bokført pensjonsforpliktelse og arb.giveravg. av netto pensjonsforpliktelse presenteres samlet i balansen som pensjonsforpliktelser under langsiktig gjeld. Estimatavvik for pensjonsforpliklelser beregnes som awiket mellom balanseførte tall tor pensjonsforpliktelser pr og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger per Estimatawik for pensjonsmidler beregnes som awiket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr og faktiske pensjonsmidler per Eslimatawik amortiseres med 1/15 av resterende awik per år. Amortisering av estimatavvik skjer g ennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld, og påvirker ikke driftsregnskapet. Estimatavvik ( beløp i 1000 kr) Pensjons-mldler Pensjons- Netto forpliktelser Estimert Ny beregning pr Årets estimatavvik ) Eslimatawik fra lidligere år Amortisert i år Akkumulert estimatavvik I I

12 Beregningsfonjtsetningene er regulert i regnskapsforskriften 13.5 og fastsettes av Kommunal og regionaldepartementet. Fra og med 2007 er anvendte satser ikke lenger de samme for alle de tre pensjonskassene. Forutsetninger om turn-over og uttaksandel AFP er uendret. Endringer I beregningsferutsetninger Forventet avkastriing 1) 6,00 % 6,50 % 7.00 % 6,00% 6,00 % Diskonteringsrente 5,00 % 5.50 % 6.00 % 5,00% 5.00 % Forventet lønnsvekst 3,35% 3,79% 4,23% 3,19% 3.19% Forventet G-regulering 3,35 %l 3,79% 4.23% 3,19% 3,19% 1) Statens Pensjonskasses forventede avkastning var 5,35% for 2010, 5,85% for % for 2008 og 5,35% for 2007 Underdekning Det er ikke forsikringsteknisk underdekning i pensjonsordningene. Note 10 Selvfersikringsordning yrkesskade Bergen kommune er selvassurandør for yrkesskader på inntil 1 mill, kr. pr. hendelse. Selvforsikringsordningen håndteres av KLP Skadeforsikring AS iht avtale Det innbetales årlig et beløp fra kommunen til et rentefond. Rentefondet er kommunens midler~ og godskrives løpende renter Fra rentefondet overføres likviditet ti en skadekonto i forsikringsselskapet. På skadekontoen belastes skadeutbetalinger og administrasjonutgifter. Forsikringselskapet holder regnskap med utbetalte, meldte, og ikke meldte (estimerte) skader. Overføringer fra fondet til konto (administrasjonutgifter og utbetalte erstatninger) utgiftsføres. Endring i meldte skader gjennom året utgiffsføres også i årets regnskap. Balansekonto (KLP rentefond Il) Pr Overført fra skadekonto Overført til skadekonto (Beløp i hele kr) Verdiutvikling I Skadekonto KLP (beløp i hele kr) Innbetaling Overført til fond Administrasjonsgebyr (7,5%) Utbetalte erstatninger (Beløp hele kr) Beregnet erstatningsansvar I Meldte skader (RBNS) 1) Ikke meldte skader (IBNR) ) Balanse konto (kortsiktig gjeld) Nete 11 Finansielle omløpsmldler Urealisert gevinst pr var 6,5 mill kr, noe som er en reduksjon på kr1,2 mill kr fra (tall hele 1000) Obligasjener og sertifikater - gruppert Anskaffelses-kost Markedsverdi Bokført pr. Urealisert Ureallsert 9ev. (Balansekonti I parantes) ev. pr. pr Obligasjoner- forretnings-/sparebank ( ) Obligasjoner- kredittforelak ( ) I 714 Obligasjoner- private foretak (AS) ( ) KLP Rentefond 11( )1) SUM ) KLP Rentefond II er bundet til yrkesskadeforsikring Gfr. note 10)

13 Note 12 Aksjer og andeler (~ 5.5). Spesifikasjonen omfatter i DEL I aksjer og andeler med balansefort verdi kr ,- eller høyere. I tillegg er poster der Bergen kommune eier 100% tatt med I DEL 2 vises øvrige aksjer og andeler inndelt i kategoriene Samferser, Mdet borettslag og øvrige aksjer og andeler, Selskap som står oppført med kr 1. i aksjeverdi, er selskap der Bergen kommune eier aksjer men aksjeverdien er regnskapsmessig nedskrevet til 0. Det foreligger ingen informasjon om markedsverdi knyttet til kommunens aksjer og andeler. Kontonr i balanse Balanseført verdi Elerandel nnskudd I pensjonskasser: Egenkapitalinnskudd BKP Egenkapitalinnskudd KLP Sum Innskudd I pensjonskasser Aksjer dcli: A2G AS (272 å 500) OOQ 15.50% Amatunnelen AS (100 aksjer å ) % Asbjømsensgt 18.20,22TrI(11) Bergen BydriftAS % Bergen Kino NS (5.000 å 1 000) % Bergen og Omland Fiskerihavn AS (30 å 2 500) ,70% Bergen Parkering AS (25 aksjer å ,-) ,00% Bergen Sentrum AS ( å 10) % Bergen Tomteselskap AS ( å I 000) % Bergen Vitensenter AS(700 å 1 000) ,00% BIRAIS(40.135å 1.000) % Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS (50 å 2 000) % BKK AS a kr ,75% Business Region Bergen AS (350 å 1000, ) % Buzz AS (4.000 aksjer å 1.000) ,00% Damsgård BI Hjemmehjelpstasj Fleibanen NS ( å 10) ,36% Fuzz AS (3.000 å 1.000) ,00% Grieghallen AS (24 å ) ,80% Grønneviken AS (201 å 500,-) d 74,44% Liafiaten BI Gravide/Mødre Lyshovden BI Gravide/Mødre (2) Medilab AS (200 å 1.000) ,00% Midtun Verksted A S (50 å 2.000) ,00% Nordnes Verksteder AS (100 å 1.000) ,00% Rosenkilde BI Grav/Mødre (1) Sambandet Sotra/øygard.-Bg AS (40 å 5.000) % Sambandet Vest AS (10 aksjer å kr ,-) ,00% Sandviksboden Kystkultursenter AS (100 å 1000,-) ,00% Senter For Arbeidslivsforb. ALF AS (100 ål 000) ,00% Spekter Pluss AS (50 a 2.000) ,00% SUMDELI: Luft Aksjer del 2: Samferdsel: Bergen-Os bompengeselskap AS (24 å 1.000) ,00% Bg.Banens Fin Inst Pål Bro- Og Tunne selskapet AS (133 à 5.500) ,18% Hardangerbrua A/S (1 å ) ,70% i Nordhordlandspakken AS (20 å 1.000,-) ,00% Osterøy Bruselskap AS (1 å ) ,29% Sunnhordland Bru-og Tunnels. AS (1 å ) 2216~l % Vikafjellsvegen Al pål (20 andeler å 1.000) ,00% Andel borettslag: Bob Pål Fana Boligbyggelag Hetlevikhøyden BrI. VlTannkl.l Laksevåg Boligbyggelag Lianaten LII 81 Psyk.U.H. (1) Nedre Dalen Boliselskap?JS Vesti Boligbyggelag Pål Aksjer og andeler for øvrig Attføringssenter Rauland AS (I å 1.000) ,05% Bg.Meieri V/Haukås G Pål Biblioteksentralen AL (179 andeler å 300) ,69% Carte Blanche AS (15 å 1000) ,00% Dag Og Tid, Oslo Päl Den Nationale Scene AS (17 å 500) I 16,66% Milde Båtlag Pål NorDiag ASA (4 aksjer å 0,10)

14 Noreka Norsk Opplevelsessenter Norsk Skjemafoilag Novel Diagnostios ASA (1 å 0.08) Salhushallen NL Pål Stud.Hjfsogn, Oslo Pål Stud.HjemmetAlrek Pål Stud.Samf.HusA7S Pål StuderithjfBerg, Trh Pål Tjenesteboliger Diverse (21) Vestl Treforedling Pål Vestnorsk Filmsenter AS (25 aksjer å 2.000) ,00% Y.Skole Hybel Oslo Pål SUM DEL 2: SUM AKSJER OG ANDELER: To av tiltaksbedriflene har skiftet navn. Breistein Industrier AS har endret navn til Spekter Pluss AS og Astvedt AS heter nå A2G AS. Note 13 Anleggsmldler (beløp i 1000 kr) Boklørt verdi av anleggsmidler er sau opp etter regnskapsforskriften 8. Anleggsmidler aktiveres til brutto anskaffelseskost, og avskrives lineært over antatt levetid, definert i forskriflen. Anleggsmpd er anskaffet før 2001 er aktivert til netto anskaffelseskost, efter fradrag for investeringstilskudd. Avskrivingene begynner året etter at anleggsmidlet er aktivert, Tilgang, avgang og avskrivninger i Bergen Kommunale Bygg (BKB) følger de rutinene for prosjektoppfølging som var etablert i BBE KF. Dette medfører at prosjekter under oppføring i regi av BKB ikke fremgår av balansen. I 2010 er anleggsmodulen i økonomisystemet tatt i bruk ler kjøretøy og inngår i gruppen for maskiner og transportmidler samt brannbiler. Inventar og utstyr, maskiner, transportmidler, idrettsanlegg EDB-utstyr, kontor- Maskiner og Brannbiler Idrettsanlegg Bygninger (10 år) og bygninger: maskiner mm. transportmidler med begrenset levetid Avskrivingstid Sår 10 år 20 år 10 år 40 år Anskaffelseskost Tidligere av- og nedskrevet Bokført verdi Bokført verdi (fra Gullstølen Kjøkken KF) 2812 Bokført verdi (ftisjonsbalanse jfr note 4) Årets investeringer Årets ordinære avskrivinger Opp- og nedskrivinger Årets avgang (bokført verdi/salgssum) Reversert avskr. ved avgang (salgssum) Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Anlegg, kunstverk og grunneiendommer: Tekniske anlegg, Veier, ledn ngsnett, Kunstverk Gnjnneiendom Sum pumpe-stasjonero.l. parker, mer (alle) idrettsan egg mm. Avskrivingstid 20 år 40 år Avskrives ikke Avskdves ikke Anskaftelseskost Tidligere av- og nedskrevet Bokført verdi Bokført verdi (fra Gullstølen Kjøkken KF) 2812 Bokført verdi (fiisjonsbalanse jfr note 4) DOG Årets investeringer Årets ordinære avskrivinger Opp-og nedskrivinger 0 Årets avgang (bokført verdi/salgssum) Reversert avskr. ved avgang (salgssum) Anskalfelseskost Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi 31,

15 Note 14 Langsiktig gjeld - bykassen Langsiktig gjeld ( beløp i 1000 kr) Videre utlån Avgifts- Ikke avgifts- Underdekn. Sum finansiert finansiert pensjon KFer Langsiktig lånegjeld pr I lnnfrielse underdekning pensjon KF er Fusjonsbalanse Gulistølen Kjøkken KF Nedskrivning av gjeld i Husbanken Utgiftsførte avdrag til lånefondet Bruk av nye lån i lånefondet Netto betalte avdrag - bruk av nye lån Endring ubrukte lånemidler Sum langsiktig lånegjeld pr I I $ Avsatt til ekstraordinære innfrielser Sum lånegjeld pr fratrukket avsetninger Bykassens langsiktige gjeld har økt med mill kr i Utover innlån fra kommunale foretak, knyttet til underdekning pensjon, er bykassens langsiktige gjeld finansiert ved innlån fra kommunens lånefond. Lånefondet finansierer investeringslån (avgifts-/ ikke avgiftsfinansiert) i obligasjonsmarkedet, samt gjennom kredittforetak. Videreformidlingslån (startlån) er finansiert gjennom Husbanken. Bykassen tilfredsstiller kommunelovens krav til minimumsavdrag O~- kommuneloven 50.7). Kravet etter kommuneloven beregnes med utgangspunkt i lånegjelden til investeringsfomiål ved forrige årsskifte. For å finne minimumsavdraget blir denne dividert med veid levetid for anleggsmidler som skal inngå i beregningen Årets regnskapsførte avdrag i driftsregnskapet til investeringsformål utgjør 328,4 mill kr. Kommunens beregnede minimumsavdrag utgjør 220,3 mill kr. Samlet innlån for lånefondet utgjør 10,3 mrd kr. I tillegg til dette kommer BBB KFs direkte innlån fra Husbanken og Kommunalbanken på til sammen 1,0 mrd kr Når det gjelder nærmere informasjon om kommunens finansforvaltning. herunder renteutsikter mv., henvises det til egen sak som er under ularbeidelse. For 2009 var tilsvarende sak behandlet i bystyret 26. april2010 jf sak 113 Note 15 Fend (~ 5.6) og oversikt avsetninger eg bruk av avsetninger (beløp i 1000 kr) Avsetninger og bruk av avsetninger: Beløp Avsetningor: Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond Sum avsetning til fond Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 Regnskapsmessig mindreforbruk 2) 0 Sum avsetninger: Bruk av avsetninger. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum bruk av avsetninger: / avsetning senere år: Regnskapsmessig merforbruk I) 0 Netto avsetninger ) Udekkel i inveslenngsregnskapel 2) Miodreforbruk dnftsregnskape( Henvisning Note 17 Note 17 Note 17 PrOl.01 Avsetning I Bruk I Pr31.12 I Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond ( ) ( ) ( ) Bundne investeringsfond (2.55) Sum fond

16 Note 16 Selvkost. Regnskap 2010 og fond Seivkost defineres som den merkostnad kommunen påfores ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må kommunen foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost Selvkostområde Vann Kostra-funksjen 340 Produksjon av vann Distribusjon av vann Direkte driftsutgifter Henførbare indirekte driftsutgifter Kalkulatorisk rente Kalkulatoriske avskrivninger Geb~tinntekter Andre inntekter Gebvrqrunnlag Årets finansielle resultat Avsatt til selvkostfond Bruk av selvkostfond Resultat selv kost Saldo UB selvkostfond Fremferbart underskudd I regnskapsoversikten vises avseming og bruk av fond brutto. Vedr. selvkostområdene vann og avløo: I 2003 ble det i veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet (KR0) bestemt at gebyrgrunnlaget for kapitalutgifter for betydelige deler av investeringene skulle fordeles over 40 år - mot tidligere 20 år. Det ble i etterkant godkjent en overgangsmodell fra 20 år til 40 år. Denne er agt til grunn for beregningene i Bergen kommune tom Eksempelvis vil en anleggsinvesteuing på 1 mill i 1993 være belastet selvkostområdene med 0,5 mill samlet i årene frem til og med 2003 ( årlig belastning). Fra og med 2004 vil denne nvesteringen avskriveslbelastes seivkostområdene over 20 år ( årlig). Sum Selvkostområde Avløp Kostra-funksjon 350 Avløps- 353 Avløpsnett rensing Sum Direkte driftsutgifter i Henførbare md rekte dr ftsutgifter 0 Kalkulatorisk rente Kalkulatoriske avskrivninger Gebydnntekter Andre inntekter Gebyrgrunnlag Årets finansielle resultat Avsatt til selvkostfond Bruk av selvkostfond Resultat selvkost SaIdo UB selvkostfond Fremferbart underskudd regnslcapsoversiklen vises avseming 09 bruk av fond brutto Selvkostområde Slam Kostra4unksjen 354 Slam Sum avsklllere Direkte driftsutgifter Henførbare indirekte driftsutgifter 0 Kalkulatorisk rente 0 Kalkulatoriske avskrivninger 0 Gebyrinntekter Andre inntekter Gebyrgrunnlag Arets finansielle resultat 0 0 Avsatt til selvkostfond 0 Bruk av selvkostfond 0 Resultat selvkost 0 0 Saldo UB selvkostfond 0 Fremferbart underskudd I regnskapsoversikten vises svseining 09 bruk av fond brutto.

17 Selvkostområde Renovasjon Kostra-funksjon 355 Innsamling av 367 Sluttbehand. Sum avfall Forbruksavfall I Direkte driftsutgifter Hentørbare indirekte driftsutgifter 0 Kalkulatorisk rente Kalkulatoriske avskrivninger Gebyrinntekter Andre inntekter I Gebyrgrunnlag Arets finansielle resultat Avsatt til selvkostiond Bruk av selvkostfond Resultat selvkost Saldo UB selvkostfond Fremførbart underskudd regnskapsovensikten vises avsetning og bnjk av fond brutto. Seivkostområde Feling og tilsyn Kostra-funksjon 338 Forebygging Sum av branner Direkte driftsutgifter Henferbare indirekte driftsutgifter 0 Kalkulatorisk rente Kalkulatoriske avskrivninger Gebyrinntekter Andre inntekter I Gebyrgrunnlag Arets finansielle resultat Avsatt til selvkostfond Bruk av selvkostfond 0 Resultat selvkost 0 0 Saldo UB selvkostfond Frernfgrbart underskudd Seivkostområde Byggesaksgebyrer Kostra-funksjon 302 Bygge- og Sum delesaksbeliandli ng og seksjene ring Direkte driftsutgifter Henførbare md rekte driftsutgifter 0 Kalkulatorisk rente 0 Kalkulatoriske avskrivninger 0 Gebvrinntekter Andre inntekter Gebvnrnjnnlag Årets finansie le resultat Avsatt til selvkostfond Bruk av selvkostfond Resultat selvkost 0 0 SaldoUBselvkostfond Fremfarbart underskudd Fra tidligere år Seivkostområde Kart- og delingsforretninger 303 Kan og Sum oppmåling Direkte driftsutgifter Henførbare indirekte dnftsutgifter 0 Kalkulatorisk rente Kalkulatoriske avskrivninger Gebyrinntekter Andre inntekter Gebyrgrunnlag Årets finansielle resultat Avsatt til selvkostfond 0 Bruk av selvkostfond 0 Resultat selvkost Saldo UB selvkostfond 0 0 Fremfarbart underskudd Fra tidligere år

18 Seivkostområde private planer 1) 301 Plansaks Sum behandling Direkte driftsutgifter Henferbare ndirekte driftsutgifter 0 Kalkulatorisk rente 0 Kalkulatoriske avskrivninger 0 Gebyrinntekter Andre inntekter Gebyrgrunnlag Arets finansielle resultat Avsatt til selvkostfond 0 Bruk av selvkostfond I Resultat selvkost Saldo UR selvkostfond 0 0 Fremførbart underskudd Fra tidligere àr ) Gjelder kun private planer. Offentlige planer inngår ikke i selvkostområdet Samlet oversikt over selvkostfond pr Vann Il Vann Il (tilbakebetaling) IS Avop Av øp Il (tilbakebetaling) Renovasjon lOO36Feilng Bvggesaksgebyr Kart- og delingsforretninger Private planer Sum Note 17 Regnskapsmessig resultat og llkviditetsreserve ( beløp i 1000 kr) Investerings Regnskapsmessig overskudd I udisponert Driftsregnskapet regnskapet Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponertprol Arets regnskapsmessige mindreforbruk / udisponert (art 580) Bruk av tidligere &s mindreforbruk / udsiponert (art 930) (39) Regnskapsrnessig mindreforbruk / udisponert pr ~ Investerings Regnskapsmesslg underskudd / udekket Driftsregnskapet regnskapet Regnskapsmessig merforbruk I udekket pr Arets regnskapsmessige merforbruk/ udekket (art 980) Dekning av tidligere ks merforbrukl udekket (art 530) Regnskapsmessig merforbruk/udekket pr Fra fusjonsbalanse med Gulistelen Kjekken KF Investerings Endring i regnskapsprinsipp Driftsregnskapet regnskapet Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) pr 01 Cl 0 Arets endring i regnskapsprinsipp som påvirker A1< ( nvestering) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) pr Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) pr Arets endring i regnskapsprinsipp som påvirker A1< (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirtçer AK (drift) pr Saldo gjelder følgende regnskapsprinsippendringer: Merverdiavgiftskornpensasjon for (2001), awikling varelager (2001). renter ( ), feriepengeavsetning (1994). toppfiriansiering for ressurskrevende tjenester (2008)

19 Note 18 Kapitalkento (~ 5.7) (beløp I 1000kr) Kapitalkonto Fusjonering med Gullstølen Kjøkken KF Ny IB kapitalkonlo lnntektsført Av- eg Utgiftsført Oppskriving Netto (drlftllnvest) nedskrivning (driftlinvest) Eiend(-)G ed e I Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse Langsiktig gjeld l Kaoitalkonto økning av anleggsmidler eller reduksjon langsiktig gjeld medfører en økning av beholdning på kapitalkonto. Transaksjoner med resultatvirkning (utgiftsført) kan være kjøp av anleggsmidler eller avdrag lånegjeld Transaksjoner uten resultatvirkning kan være oppskrivning av anleggsmidler eller nedskrivning av lån Reduksjon av anleggsmidler eller økning langsiktig gjeld medfører en reduksjon av beholdning på kapitalkonto. Transaksjoner med resultatvirkning (inntektsført) kan være salg av anleggsmidler eller opptak av nye ån Transaksjoner uten resultatvirkning kan være av- og nedskrivning av anleggsmidler eller oppskrivning av lån. Note 19 Bergen og Omland havnevesen (BOH) BOH er et interkommunalt samarbeidsorgan med hjemmel i kommunelovens 27 som i Brønnøysundregistrene er registrert som et organisasjonsledd i Bergen kommune. Det r ikke fattet vedtak om at BOK skal vurderes som et eget rettsubjekt jfr forskrift om årsregnskap og årsberetning 1. Dette legges også til grunn i sak vedr finans ering av Dokken Vest som er til politisk behandling. Bergen og Omland havnevesen vurderes derfor som en del av Bykassens regnskap for Ledelsen i Bergen og Omland havnevesen mener at BOH er et eget rettssubjekt men opplyser i årsberetningen for 2010 at spørsmålet om hvorvidt BOK er et eget rettssubjekt ikke er formet avklart Regnskap for BOH er tidligere ikke innarbeidet i regnskapet for Bergen kommune men presentert som note i årsregnskapet på aggregert nivå. Kommunerevisjonen har i flere år presisert dette i sine revisjonsberetning knyttet til bykassens årsregnskap. Budsjett for Bergen og Omland havnevesen er kke en del av budsjettet for Bergen kommune Ny havne- og farvannslov trådte kraft fra 1 januar 2010 og havnestyret har i den forbindelse bedt om at regnskapet skal føres eller kommunale regnskapsprinsipper fra og med regnskapsåret I Bsak Bergen og Omland Havnevesen - høring vedr. alternative selskapsformer - fremtidig organisering gav Bystyret byrådet fullmakt til å delta i den videre prosessen i utformingen om altemative selskapsformer i BOH i eiermøtene, i samarbeid med de øvrige medlemskommunene i BOK. På bakgrunn av dette vil hhv drifts- og investeringsregnskap for 2010 inngå som en del av de akonomiskeoversiktene for konsernet. Balansetallene gjengis i noten nedenfor, Tallene for BOH er basert på regnskap avgitt av styret i Bergen og Omland Havnvesen datert 16. juni2011. Balanse Regnskap 2010 Regnskap 200g EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer IS Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Kasse, postgiro. bankinnskudd Sum omløpsmldler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD

20 EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne dilftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i nvesteringsregnskapet Udekket investeringsregnskapet Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AR (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AR (investering) Sum egenkapital o 0 o 0 o -Il o o GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieawik Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler 0 0 Andre memoriakonti 0 0 Motkonto for memoriakontiene 0 0 Sum memoflakonti 0 0

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer