STETTE UTFERD eller Huordan Trurl og Klapauciushapte en annengrads demon for d, oaerainne piraten Pugg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STETTE UTFERD eller Huordan Trurl og Klapauciushapte en annengrads demon for d, oaerainne piraten Pugg"

Transkript

1 m om noe skulle ha dryppet rr kan de ikke si sikkert. Og ier Trurl til dem..i bunnen er, var det hele sire enkelt. t imot den f/rste sendingen 1/vste gjort. Jeg tok i bruk ri stor B - og den har hittil 't som at Kosmos er Kosmos., : alle dokumentene og helle. med tid og stunder skulle rrl. Og han flyr sin vei igjen, em - og smilet hans er som STETTE UTFERD eller Huordan Trurl og Klapauciushapte en annengrads demon for d, oaerainne piraten Pugg - Det er bare to karavaneveier som f.qter s rover fra solers land. Den f/rste og erdste gir fra steilar-kvadriferumet forbi Store Glossaurontrrr, "ri srrdeles forradersk stjerne, fordi den varierer i st/rrelse og lysstyrke. pi sitt svakeste kan den minne om Dvergen i Ablyssyrene, og narrer dermed de reisende ut pi Gravferdsviddene, hvorfia bare hver niende karavane noensinne vender tilbake. Den andre og nyere_veien ble ipnet av Myrapokleus-imperiet, hvis tur_ boservo-slaver grov en ti milliarder kilomeier lang tunnel tvers gjennom selve Store Glossaurontus. - Tunnelens nordlige inngang finner man ved i gi fram pi f/lgende mite: fra den siste av Solei setter en kursen rett mot den galaktiske polen og f/lger denne i si lang tid som der tar i resitere.nu likker" seg mitt /yeu sju ganger. Da tar man til venstre og fortsetlr til man m/te_r ildveggen som er den ene siden av -Glossaurontus, leter seg fram til en svarr flekk i det hvitgl/dende ildhavet, det er Spningen. fb Styr si rett inn i denne, og la all fryki fare, for tunnelen har plass til itte skip i bredierr, fra siyr_ bord til babord. - Det syn som da vil vise seg utenfor ditt fartjlys luker er i sannhet uten like. F/rst har rri d.n Flogistonske Flammefossen, og dernest, avhengig av vmforhold*ene: nir solardybdene piskes uv pyromugnitiske stormer som herjer en milliard kilometer eller enda lenger vekk, kan man se store, forpinte knuter av ild, pulserende arterier som svulmer av hvitgl/dende klumper - men hvis stormen befinner seg nrcrmere, eller det er en tyfon av sjuende grad, begynnei taket i risre og skake, som om den trvitgtpa"enae ildiprjen r33

2 er pi nippet dl e rase ned, men dette er en illusjon. Den flyter nok over, men faller ikke. Den brenner, men kan ikke fortrre, fordi den holdes i t/mme av de Fffianske Kraftfelter. Men hvis en observerer at selve kjernen av ildm/rjen begynner i. svulme, og de sprutende ildfontenene som kalles fnfernionene begynner i. nmme seg, er det best i holde et fast grep om roret og stirre rett fram mot de solare innvollene, og gi blaffen i draftet, for da trengs det f/rsteklasses navigeringsteknikk. I realiteten er veien aldri den samme som forrige gang noen fulgte den, for hele tunnelen som er boret gjennom Glossaurontus lrir og wikker uopph/rlig pi seg, lik en innesperret slange. Hold derfor /ynene vidipne og irvikne, og dine sikkerhets-frigiposer (som dekker visirgluggen med gjennomsiktige isroser) i konstant beredskap, hold n/ye /ye med de glldende veggene som bukter seg og slynger ut sine fresende tunger. Og skulle du h/re at skroget begynner i frese, under spruten og bombardement fra hin solar-heksegryte, si mi. du ikke stole pil noe som helst annet enn dine egne lynraske reflekser. - Imidlertid mi du ogsf,. huske pi at ikke hver eneste flammesprut eller hver eneste buktning pi tunnelen betyr et stjerneskjelv eller en flodbl,lge i det hvite flammehaver. Du vet godt at den trenete gast ikke roper (alle mann til pumpene> bare noen tenner en fyrstikk, for i si fall vil han utsette seg for sine reisefellers spott - de vil si han er av den typen som fors/ker i slokke en stjernes evige lys med en b/tte flytende hydrogen. - Til den som sp/r hva han skal gjpre hvis en virkelig stjernerystelse rammer skipet hans, vil nok spottegj/kene svare at det i si fall er mer enn nok i trekke et sukk, ettersom det blir for knapp tid til sivel i be b/nner som i skrive testamente. Og nir det gjelder /ynene, har man fritt valg om hvorvidt man vil holde dem ipne eller lukket, for ilden vil under enhver omstendighet svi dem ut. Slike katastrofer er imidlertid uhyre sjeldne, ettersom de stag og avstivere som er installert av Myrakopleus-imperiet har vist seg i. vare fantastisk motstandsdyktige. Og i virkeligheten kan en slik ferd langs de buete, gnistrende hydrogenspeilene i det indre av Glossaurontus vrere en henrivende opplevelse. r34 - lvlan hevder veien gjennom snart, hvilket in over Gravferdsvi talskade tunnele nettopp den ovt tyder - m/rkt stjernene viger vil oppleve det er stadige samm av skrapmetall, g hverandre, skip iske skinnet fra grepet til de bu bli drivende hje at Universet seh Viddene ligger De Skjeljayde til i tett av befeste og vennligere hi bortenfor her ig der arkipelet av. net Alcarons Vo1 - Gravferdsvid like kullsvarte s hvit. Og en mi malstr/mmene m Iende h/yder og r hevder nemlig a grotter, nrer bun i evigheter sittet og fullstendig an og fir vite dets til i fortelle det at denne Anonyr Den skal bo i et er en evig rasen f/lgelig ugjennor d/rene stumme. l

3 l, men dette er en illusjon. Den kke. Den brenner, men kan ikke t/mme av de Fffianske Kraftfel-,r at selve kjernen av ildm/rjen )rutende ildfontenene som kalles lerme seg, er det best i holde stirre rett fram mot de solare draftet, for da trengs det f/rste- I realiteten er veien aldri den ren fulgte den, for hele tunnelen rsaurontus'r'rir og vrikker uopperret slange. Hold re sikkerhets-frigiposer (som dek- Lomsiktige isroser) i konstant bede gl/dende veggene som bukter :nde tunger. Og skulle du h/re under spruten og bombardement. mi du ikke stole pi noe som ynraske reflekser. I huske pi at ikke hver eneste :ste buktning pi tunnelen betyr dbllge i det hvite flammehavet. 3 gast ikke roper ualle mann til Ler en fyrstikk, for i si fall vil :isefellers spott - de vil si han /ker i slokke en stjernes evige ydrogen. han skal gj/re hvis en virkelig )et hans, vil nok spottegj/kene ner enn nok i trekke et sukk, p tid til silvel il be b/nner som ir det gjelder /ynene, har man vil holde dem flpne eller lukket, omstendighet svi dem ut. Slike ryre sjeldne, ettersom de stag og rv Myrakopleus-imperiet har vist tandsdyktige. Og i virkeligheten lete, gnisfende hydrogenspeilene Ls v&re en henrivende opplevelse. r34 - NIan hevder ogsi, og ikke uten grunn, ar den som velger veien gjennom tunnelen vil komme ut igjen forholdsvis snart, hvilket ingenlunde kan sies om de som velger veien over Gravferdsviddene. Hvis imidlertid en rystelse skulle totalskade tunnelen, ville den eneste alternative ruten \'rere nettopp den over Viddene. Der er det - som navnet antyder - m/rkt som i graven, for lyset fra de nrrmeste stjernene viger seg ikke inn der. Og den sorn seiler der vil oppleve det som om han befinner seg i en morter, det er stadige sammenst/t og kollisjoner, der er en evig larm av skrapmetall, gamle skipsvrak som skraper og skurrer mot hverandre, skip som ble lokket pi. arweier av der forrrderiske skinnet fra Glossaurontu$ og knust i det redselsfulle grepet til de bunnl/se gravitasjons-malstr/mmene, for si i bli drivende rundr i sirkler til tiden er inne for at [.Jniverset selv gir dem det endelige nidest/tet. Qst for Viddene ligger kongeriket til Slapphakene, i vest holder De Skjeljayde til, mot s/r gir det veier der det ligger tett i tett av befestede morralireter. Disse f/rer til de mildere og vennligere himmelstr/kene i det himmelbli Lazulia, og bortenfor her igjen ligger den blomstrende N{urgundigan, der arkipelet av jernfattige stjerner som er kjent under lavnet Alcarons Vogn, skinner blodr/dt. - Gravferdsviddene selv er, som vi har vat inne pi, like kullsvarte som Glossaurontus-korridoren er gnistrende hvit. Og en mi ikke tro at de eneste farene der ute er malstrgtmmene med alt vrakgodset sorn er sugd ned fra svimlende h/yder og med villfarne og styringslg4se mereorer. Noen hevder nemlig at pi et ukjent sted, blant m/rke og dysrre grotter, nrer bunnen av et umitelig dypt svelg, har det ni i evigheter sittet et visst vesen pi lur, det er en anomalitet og fullstendig anonymt, for enhver som m/ter dette vesenet og fir vite dets navn vil med sikkerhet aldri bli i stand til i fortelle det viclere til noen levende sjel. Og det sies at denne Anonymoiden er silvel en pirat som en rollmann. Den skal bo i et slott bygd av svart gravitasjon, vollgraven er en evig rasende storm, veggene er ikke-eksisterende og f/lgelig ugjennorntrengelige, alle vinduene er blinde og alle d/rene stumme. Her ligger Anonymoiden og venter pi karar35

4 vanbr, gg gang dens ly:r lyst pi gull og skjetetter blir overveldende, bliser den svart sot over de solene som tjener som veivisere. Straks disse solene er slukket og de reiiende har rotet seg bort fra sine trygge ferdselsveier, kommer den hvirvlende ut av tomheten, snor seg tett og fast rundt dem og bmer dem med seg til sitt glemselens slott, uten i miste s6. mye som den minsre rubinbrosje cle mi.tte f/re med seg, fordi dette uhyret er uhyrlig pipaiselig. _ - Etterpi bare driver de avgnagde,ertene avsted over Gravferdsviddene med sitt kj/lvann iv skipsnagler, som uhy_ ret har spytret ut som eplekjerner. Men i den seinere tii. etter at Glossaurontus-tunnelen ble ipnet ved hjelp av utal_ lige turboservotrellers s-llt og strev, og alle fartiyene velger veien gjennom den strilende opplyste korridoren, er Aio_ nymoiden blitt rasende fordi den ni har mistet anledningen til nye plyndringer. Heten av dens raseri illuminerer,ri *lprket over Viddene, og den gllder gjennom de svarte barrie_ rene.av gravitasjon lik en djevleskalle som ligger og r6.tner opp i en eller annen fuktig og selvlysende kokjig. - Ni finnes det riktignok spottere som sier it noe slikt uhyre ikke eksisterer og aldri har gjort det _ og detre sier de ustraffet, for det er vanskelig i angripe en mening om en ting eller et vesen man ikke kjennei ord for, og" a", en mening som til og med er utviklet pi en fredfylt sorimer_ ettermiddag, fjernt fra kosmiske vidder og stjern;-konflagra_ sjoner.joda, det er lertvint nok h ikke t.o pa,rhy.".,.rr"rr"b._ tydelig-vanskeligere i unnslippe deres skrimsler og grufulle grep. Ble ikke selve den srore Murgundiske KybernitL, med et reisef/lge pi itti personer i tre skip, oppslukt slik at intet ble tilbake etrer hin storhet bortsett f.u "i par istykkertygde metallspenner, sorn ble slengt opp pi strendene'u., Soiu.u Minor av en nebula-b/lge og diietter funnet av landsby_ folket pi de kanrer? Og ble ikke talllse andre framstiende karavanefarere spist nidel/st opp? La clerfor i det minste den elektroniske erindring gi sin-tause hylest til disse stakkars -fortapte som ikke engang ble skikkelig gravlagt, hvis det da ikke skulle va.re mulig i finne en som kunne hevne dem, en som kunne ta seg av uhyret og gi det hva det fortjente etter alle lovers bokstav og mening. Alt dette leste Trr_ av elde, som han vec en kolport/r som dro seg til Klapaucius de gang h{yt, fra begyn svfft opptatt av de skildret. Klapaucius, en klol om Kosmos, og som om alle slags soler og han sa: *Jeg hflper da inder ord av det sludderet d uog hvorfor skulle j.se, her er det til o6 av Anonymoiden iferr og gjemme byttet i kj det faktisk gir en tun gausa, mener jeg natr nir det gjelder kosmog uni.r det gjelder ilh ni pi flekken regne e soler til /yne. Men vi bevis for dragens eks det si gjelder tunnele f/rste bare en lengde og ikke flere milliarde snakker om si godt sor terer intrastellare reise utmerket godt, etterso turer. Og nir det gjel er de jo i realiteten ba en diameter pi sinn r i narheten av Maeridir Slapphaker eller Gloss steder i det hele tatt. I der, men det er bare det endelig gjelder der vel aldeles innlysende a 136

5 ;t pi gull og skjeletter blir over- )t over de solene som tjener som e er slukket og de reisende har 'gge ferdselsveier, kommer den snor seg tett og fast rundt dem tt glemselens slott, uten i miste inbrosje de mitte f/re med seg, ; pipasselig. : avgnagde restene avsted over j/lvann av skipsnagler, som uhykjerner. Men i den seinere tid, :len ble ipnet ved hjelp av utalg strev, og alle fart/yene velger le opplyste korridoren, er Ane i den ni har mistet anledningen r dens raseri illuminerer ni mdrl/der gjennom de svarte barriejevleskalle som ligger og ritner rg selvlysende kokong. ( spottere som sier at noe slikt ri har gjort det - og dette sier ;kelig i angripe en mening om ikke kjenner ord for, og det 'utviklet pi en fredfylt sommeriske vidder og stjerne-konflagraok h ihke tro pi uhyrer, men beippe deres skremsler og grufulle : Murgundiske Kybernator, med i tre skip, oppslukt slik at intet bortsett fra et par istykkertygde gt opp pi strendene av Solara og deretter funnet av landsbyikke tall/se andre framsti.ende ;t opp? La derfor i det minste ;i sin tause hyllest til disse stakrng ble skikkelig gravlagt, hvis ig i finne en som kunne hevne 'av uhyret og gi det hva det kstav og mening. r36 Alt dette leste Trurl en dag i en bok som var gulnet av elde, som han ved en tilfeldighet hadde fitt av en kolport/r som dro forbi. Han tok den /yeblikkelig med seg til Klapaucius der han leste den om igjen, og denne gang fra begynnelse til slutt, ettersom han var blitt svert opptatt av de mange merkverdigheter som her var skildret. Klapaucius, en klok konstrukt/r med store kunnskaper om Kosmos, og som ogsi. visste mer enn alminnelig mye om alle slags soler og nebulaer, bare smilte og nikket idet han sa:.jeg hiper da inderlig du ikke tror s6. mye som et eneste ord av det sludderet der?u uog hvorfor skulle jeg ikke tro det?> sa Trurl overlegent..se, her er det til og med er kobberstikk, dyktig utf4tt, av Anonymoiden iferd med i fort:ere to foton-skonnerter og gjemme byttet i kjelleren sin. Og stemmer det ikke at det faktisk gir en tunnel gjennom en superkjempe? Betelgausa, mener jeg naturligvis. Du er da ikke si uvitende nir det gjelder kosmografi at du betviler muligheten for..., uni.r det gjelder illustrasjoner i b/ker - hah, jeg kunne ni pi flekken tegne en drage for deg, en drage med tusen soler til dyne. Men ville du akseptere en slik tegning som bevis for dragens eksistens?, svarte Klapaucius. uog nir det si gjelder tunneler - den du snakker om har for det f/rste bare en lengde pi omkring tre millioner kilometer, og ikke flere milliarder. For det andre er den stjernen du snakker om se godt som utbrent, og for det tredje representerer intrastellare reiser overhodet ingen fare, hvilket du vet utmerket godt, ettersom du selv har tatt en mengde slike turer. Og nir det gjelder de sikalte Gravferdsviddene, si er de jo i realiteten bare en slags kosmisk s/ppelplass med en diameter pi sinn omkring ti kiloparsecs, og de ligger i nrrheten av Maeridia og Tetrarchidia, der det ikke fins Slapphaker eller Glossauronter - de fins forresten ikke noen steder i det hele tatt. Riktignok er det temmelig bekm/rkt der, men det er bare pi grunn av alt s/ppelet. Og nir det endelig gjelder denne sikalte Anonymoiden, si er det vel aldeles innlysende at noe sint ikke eksisterer! Den histor37

6 rien er ikke engang en gammel og respektabel myte _ den "..9.ut._"! fjollete pifunn av en eller urrrr"r, halvblft hjerne., Trurl ber seg i underleppen. sdu tror at tunnelen er trygg,) sa han, ubare fordi det var jeg som flly gjennom den. Du ville ha vart av en ganske annen mening hvis det hadde vrrt du som gjorde detl Men nok om tunnelen. Nir det gjelder Viddene o!-anonymoiden, Irar ikke jeg for vane i avgj re slike tvisier med ord og debatt. Vi tar en tur dit, og si. skal du fi se, (og hei holdt han opp boken og hytret med den) ufi se hva- som er sant av dette, og hva som ikke er det!, Klapaucius gjorde hva han kunne for i fi sin venn til i gi opp de ville planene, men da han innsi at Trurl pi. dette punktet t?r like sta som han pleide i. vare, "g ;e ingen mite aktet i gi avkall pi denne anledningen tii en enestaende utferd, erklrrte han f/rst at han aldri mer ville ha noe med ham i gj/re. Men det gikk ikke lange tiden f/r han var helhjertet med pi forberedelsene til ieisen _ han sa at han ikke kunne orke tanken pi at hans venn kanskje skulle gi. undergangen i m/te aldiles alene. Av en eller annen grunn kan man se cllden mer optimistisk i /ynene nir man er to enn nir man stir alene. Da de si. til slutt hadde stuet spiskammeret fullt av proviant, ettersom ferden skulle gi gjennom veldige, paslige trakt_er (men neppe s6" spennende som boka ga uttrykk foi;, dro de i vei med sitt kjare Iart y. Fra tid til innen'mellom- Iandet de for il sp/rre om veien, serlig etter at de var kom_ met ut av det omri.det der de var godt kjent. Men det var stort sert ikke mye de innf/dte kunne fortelle dem _ alle kjente bare til forholdene i det aller nmmeste nabo- I-nS"! nf,.r det -".9 gjaldt sreder som li. Ienger vekk, steder de aldri selv hadde bes/kt, kom de med de villeste bererninger, framt{rt med en merkelig blanding av henrykt fryd og bevende frykt. Klapaucius sa at disse -beretningene var utorroderteu, og siktet med dette til den velkjenf, korn> sjonssklerose som angriper alle aldrende hierner. Men da de var kommet si. langt,o- bur" en fem_seks lyskvartaler fra De begynte de i h/re rykter om en slags r/verkjempe som selv kalte seg DRFS_ r38 piraten. Ingen av de som sett vedkommende, og he lig skulle bety for noe. Tr heter for ordforwengnin6 for eksempel at piraten r...?), mens den mer sind teorier og hypoteser pi d, En ting var imidlertid at denne piraten var en han hadde frarlvet sine og slo han dem av alle k; De to konstrukt/rene n/) kanskje burde skaffe seg pi Viddene, men kom snz ville vrre deres egen klo godt skjerpet av konstrul videre slik de gikk og sro. Det mi vedgis ar Trurl neste del av seilasen. Det dende solildhavet, mereo strdmmene var ingenting fortalt om dem. Det hang omkring, og de var temm brente og nedslitte. Noen I som kullbiter i er grillbi rnlrknet, med steinhard rende streker i sprekkene. fossene si de overhodet ir noe om dem heller, etters ingen hadde giddet i bes noen verdens ting i se der alt, men i den skranglend slags fantes det sigodt so - bare gammelt skrap a. skyldtes naturligvis at der f6. steinkast unna, slik at r ble sugd inn dit. F/lgelig o ikke omridet som noen ( mer eller mindre enn hva

7 tel respektabel,og myte _ den n euer annen halvblfr hjerne., l. 'YSg',.:.u han, ubare fordi det r-lu vrjle ha vrrt av en ganske,"ir_.d" som gjorde det. Men rer Vtddene og Anonymoiden, pre strke tvister med ord og ; si skal- du fi se, (og her et med den).fi se hva som re er det!r Uu:": for i fi sin venn til I l:_,,'l l:nr^u ", Trurr pii t han pleide i vare, og pe ra. oenne anledningen til en rprst at han aldri mer ville t.oet gikk ikke lange tiden rorberedelsene til reisen _ e tanken pi at hans venn 1 m/te aldeles alene. Av en lpden mer optimistisk iti.r alene.,sprstammeret fullt av pro_ r'etdige, :, 9J:1".' odsiige :ot??k1 ga uttrykk foi,. f ra tid til annen-mellom_ sarlig etter at de var komyar.godt kjent. Men det ore kunne fortelle dem _ det_ aller narmeste naborm li lenger vekk, steder de i: Td vilteste beretj'1lo,nq av henrykt fryd at.dlsse beretningene var tll den velkjente korro_ ende hiernergt som bare en fem_seks rker, beg),nte de i hpre >m selv kalte seg DRFS_ prraten. InSen ar.;^de sett l,edkommende, som.fortalte disse historiene og hadde heller selv Iig ftil;;; skutte n"rf i"i DRFS noe. Trurr egentheter foresro "'::?,1e for o"tj^".,1* "rai".*"rrr" merkv-erd l; ;'^ igste murigf* "il;*;;;; ";:i"h, i:: ;?rf :",trd;'ff,:*iliil...?), mens den mer sindige,"x1"1.", nl;;";;; tus hypot"r.. helt nekrer pi dette i lage prrrrit"t. klar: atle bererningene gikk ut pi "r"a:#t;ilimidlertid 3''j i;;5'il#, ri :;.,flln :-" ij: Ti?ffi.'titi ;i 1t; ffi,,1;?,;j arte krerteii;'-;; srapp.dem rri igjen. r.ur,rr.i" n/lte en smule nura;;;::i" tg $'itbr"i pt'ffi; pi Viddene, ^"., Itl1'19 1."1.?"* os t'iii" r;; [; # ;; i,rr1.,""" a;;';:f;iffj.:i:jl"l;n*h,,""1 T[-",,j: g,* tuj::oer av konsrruktl,rarbeidet videre _- riit'a" og gikk fplgelig,rg sro. dro de it "" ;'j:i rr bre J;i:il :.1 temmer ig des i u usj on en u nder ffi dnt1,,'il"rtr#*is,ttiiu":iruj3;# fortalr "r_a._.;:."rt"* mot der den gamle bod ha;;; j'i:::':,:":$lt ni::"g:;-li#j:l_:iilil:f :#f"?flril1"i':? N9.:::" i"'osift:; bare sividt, omrrenr m/rknet, med steinsillbfll' og t"itt" var helt t;0"#;;; [l,:i J* *::lffi::ff,"+]f,,tl'i r 3ll,:;ni :;*: *Tt,"*"r d._ h"il;:,:;:{:trxilf, J1;,i7ii1x1, tilt :* rngen hadde giddet a?er/ke, ;;r.-r'o"rt+"nbart ff:l::t:ilif;,*.0".. ikke var u","",". J* 0", riktignok over-,r u s, ru,, t ",;; ;fil',:* 1XlJI.:f, ii*,;: "ru ":i "i,.:; - bare gammelt Jtrup_ av ikk-e-metutiirt* skytdtes naturtigvis _ur".iale. ar den Derre g"hk;;;k;'poi"r, fi sreinkasr unn"a. n".. srik.a, var noen "l;;;;;;;;;ri,"o, _u*etisk!l_e sugd inn dit. F/teerig,-r"ii.l"";#;" stoff rkke omri.det som pi disse ioen trakter Gravfe.aruiJA"... mer eller mindre "r,, hou;il;;#;;j:: r39 Uil.];ffl

8 Trurl skjulte sin skuffelse si godt han kunne, for ikke i pidra seg sarkastiske kommentarer fra Klapaucius, og styrte- rett ur pi Viddene. Straks begynte det i. regne sand over fartlyets baug. AIle tenkelige former for stellrert vrak_ gods, spydd ut fra supernovaer og andre stjerner, samlet seg og klistret seg til skroget, der de dannet en hinne sf,. tykk at narmest ga opp hipet om noensinne i fi det rent igjen. Ni var stjernene bleknet bort i et altfavnende tusm/rke, og de to mitte st1're fram med den sr/rsre forsiktighet. Plutselig gikk det en rystelse gjennom skipet, alle mpbler samt kopper og kar flly omkring i fart/yeti i.rd.e. De f/lte hvordan de ble slynget framover, fortere og fortere, og si til slurt I/d et flerrende brak. Skipet bristoppet og Iandet forsilvidt mykt nok, men ble stiende aldeles pa skre, som om nesen hadde boret seg ned i en slags deig eller graut. De l/p til vinduet men kunne ikke se noen verdens ting, ettersom det var bekm/rkt utenfor - og si h/rte de noen som hamret i vei, noen som mi.tte lrere forferdelig sterk, for vedkommende laget en masse bulker i skroget-. Pi dette tidspunkt begynte Trurl og Klapaucius i. miste noe av sin tidligere tiltro til sin ubevapnede forstand, men ni. var det for seint, si de lpnet luken, fordi den ellers ville blitt presset inn og /delagt for godt. I neste /yeblikk kom et ansikt stikkende inn ipningen, et ansikt si digert ar der opplagt ville vrre r'rrnutig a ta resten av kroppen inn den forholdsvis lille gluggen. Og det var ikke bare digert, men ogsi ubeskrivelig stygt, knudrete og bulkete, med nesen var en sag, og til kjeve hadde det en jernkrok. Ansiktet beveget seg-ikk- da det fprst hadde presset seg inn mot den ipne luken, bare /ynene flakket fram og tilbake mens de omhyggelig tok alt i /yesyn, som om de vurderte hvorvidt det mulife byttet var bryet verdt. Selv folk som var langt mindre intelligente enn v6le konstrukt/rer ville ha forsti"tt hva denne saumfaringen gjaldt, for den var umiskjennelig. uffva ni.?u spurte endelig Trurl, forbitrer over denne skaml/se granskingen, som foregikk i taushet. ulfva er det du vil, din m/kkete blikkboks? Jeg er Trurl, konsrukt/r og anerkjent omnipotenl som ogsi har en hr/y ar hit i skipet virt som tr det stygge trynet ditt og oss vekk fra dette motbl og skitt, og vis oss veier distrikt, ellers innlevere til a bli demontert til sk ring, fillepeller, slabbed trlen ansiktet svarte ir som om det beregnet o1 ch/r her, din toppmi all forsiktighet overbord melig hardt med albue en smule, uvi har ikke g si slipp jeg du b/r fjerne den o, for den er usigelig redr han og snudde seg mot I I dulte meg med albue snakke med denslags typr njeg har ikke bruk for og rettet sine tusener av riktige miten i snakke r spekt, for jeg er en pirr velutdannet og av natur( ter har vrrt her og tre har gitt dere en passend velig talt renne over av jeg er tretti arshiner i a at jeg r/ver og raner, m( pelig mflte. For jeg sa sannheter, kostelige kunr sjoner av verdi. Og ni l ellers plystrer jeg. Neivr tre...> Og da han kom til fe ham noen verdens ting, t somt at drene nesten fl r40

9 e si godt han kunne, for ikke rmentarer fra Klapaucius, og traks begynte det il regne sand rkelige former for stellrrt wakrva r og andre stjerner, samlet 'et. der de dannet en hinne si rest ga opp hipet om noensinne bort i et altfavnende tusmdrke, itte sty'e fram med den st/rste rt en rystelse gjennom skipet, alle omkring i fart/yets indre. Lget framover, fortere og fortere, nde brak. Skipet brflstoppet og nen ble stlende aldeles pil skri, : seg ned i en slags deig eller en kunne ikke se noen verdens r/rkt utenfor - og si h/rte de ren som mitte vare forferdelig get en masse bulker i skroget. frurl og Klapaucius e miste noe r ubevapnede forstand, men ni ret luken, fordi den ellers ville or godt. ansikt stikkende inn S.pningen, rpplagt ville vrre umulig i fi iorholdsvis lille gluggen. Og det,gsi ubeskrivelig stygt, knudrete /yne, nesen var en sag, og til k. Ansiktet beveget seg ikke da inn mot den ipne luken, bare ake mens de omhyggelig tok alt :rte hvorvidt det mulige byttet m var langt mindre intelligente : ha forstitt hva denne saumfamiskjennelig. ig Trurl, forbitret over denne foregikk i taushet. uffva er det rcks? Jeg er Trurl, konsrukt/r 140 og anerkjent omnipotent, og dette er min venn Klapaucius, rj* ogta har en hpy anseelse, og vi har kommet reisende hit i skipet vf,lrt som turister, si se vennligst i fi fjernet det styggi trynet ditt og s/rg for at vi /yeblikkelig kommer or,,rekk fra dette motbydelige omridet med alt sitt og skitt, og vis oss veien til et renere og mer respektabelt distrikt, eliers innleverer vi klage pi deg og du kommer til e bli demontert til skrapjern - h/rer du meg, din kjeltring, fillepeller, slabbedask?u Men ansiktet svarte ingenting, bare fortsatte fl se og se, som om det beregnet og gjorde et overslag over verdiene' uhpr her, din toppmilte tulling,u brplte Trurl og kastet all forsiktighet overbord, enda Klapaucius dultet ham temmelig hardt med albuen for i fi ham til i besinne seg en sirule, uvi har ikke gull, ikke s/lv, ikke kostbare steiner, st slipp avgirde igjen, og framfor alt mener jeg d" bilr fjerne den overdimensjonerte fysiognomien din, ioi a..t er usigelig redselsfull fl se pi. Og du," fortsatte han og snudde ieg *ot Klapaucius, qdu slutter pyeblikkelig n dulie -"g *.J albuen! bette er den eneste miten i snakke med denslags typer PiL! n.jeg har ikke bruk for gull eller s/lv,r sa plutselig ansiktet og i.t-t.t sine tusener av mot Trurl, cog den riktige miten i. snakke til meg pi er med h/flighet og r:- speki, for jeg er en pirat med den filosofiske doktorgrad, velutdannel og uu ttut.tten usedvanlig Andre gjester har vrrt her og trengt litt oppmykitg - og nir jeg har gitt dere en passende omgang pryl ogsi, vil dere bokstavelig talt renne bver av pene manerer. Mitt navn er Pugg, jeg -er tretti arshiner i alle retninger, og det er riktig nok "., j"s og raner, men pi en helt og vitenskapeligf mnte. For jeg samler inn verdifulle fakta, gedigne -moderne 'r"rrn"hat.t, kostelige kunnskaper, generelt sagt alle informasjoner av verdi. Og nn kan dere komme med det dere har' ellers plystrer jeg. Neivel da, jeg teller til fem - en' to' tre...> Og da han kom til fem og de fremdeles ikke hadde gitt harn-noen verdens ting, satte han i gang og plystret sn voldsomt at /rene nesterr fl/y av dem. Og Klapaucius innsi l4l

10 at dette "DRFS" som folk i nabolaget hadde snakket si. skremt om i virkeligheten var en ndr.-philosu, og at piraten i.penbart hadde studert ved en eller annen hdvere iore"rrstalt, sannsynligvis Forbryterakademiet. trurl httat seg for /rene og jamret - puggs plystring kunne til fulle mile seg med hans st/rrelse. vil ikke gi *--uvi deg noen verdens ting!> gaulet han, mens Klapaucius sprang avgirde for i finrie n-oe bomull. uog se i fi det stygge tryner ditt vekk herfra!u,"hvis du ikke liker ansikter mitt, vil du kanskje like hflnden min bedre,u svarte piraten..det er en diger neve, og tung som djevelen selv. Og her kommer den!o Og virkelig: - bomullen Klapaucius hadde hentet hadde de ikke lenger noen bruk for, ittersom ansiktet ni. forsvanr. Og i stedet kom det inn en labb, en labb over alle labber, med skruer og knotter og kl/r, og den roret rundt og klemte og krystet, den knuste bord og skap og skuffer slik at alle kjeler og kar raste ned, og labbin jaget Trurl og Klapaucius inn i maskinrommet, der de klatret "pp pa topf.r, a'v atom_ brenneren og dengte labben orre, trrot e.re _ smakk. smakk - med en ildrake. Dette gjorde akademikerpiraten alcleles rasende, han trakk ut neven og stakk ansiktet inn luken igjen og sa: *Ni. rir jeg dere pi det srerkeste til i komme til enighet pi flyende T"d. --"9 flekken, ellers bare legger jeg f,ere til side til en seinere anledning, aller neders-t"pi"b"unnen av lagerbingen min, og dekker dere med spppel som jeg tynger ned med kampestein slik at dere ikke-kan bevege dere, og dermed fir dere pent finne dere i i sitte ae. Jg ruste vekk. Ni, hva velger dere?, Trurl ville ikke h/re snakk om forhandlinger, men Kla_ paucius spurte h/flig om hva n/yaktig det var Hans Doktorale Diplombesitter /nsket. *Ni. er dere visst endelig kommet til fornuft,, sa han. ujeg samler meg omfangsrike Iagre av informasjon, hvilket gjennom hele livet har vrrt min st/rste ticlenskap, som er en f/lge av min utdannelse, og jeg t/r vel ogra titi6y" av mitt praktiske grep pe tingene. Nii dere terrte, de.e om vil sikkert ogsi. dere innse at med denslags skatter som ularde pirater vanligv grann n fn kj/pt pn tilfredsstiller individet uten velkjent at alt s.feg har f/lgelig samle i gjiare det, selv om jr litt gull og diamante pene og dekorative - nir anledningen byr s skulle fors/ke i gi m akkurat som overfor fe saftig juling, ertersor verdsette ekte saker.o umen hva slags aut interessert i?u ville Kli "Alle mulige slags, udu kan aldri vite ni.feg har allerede flere dem, men det er pla kom med det - fort skrevet det ned. N{en l.ni sitter vi fint i pi Trurl. ovi kan ris to k/r vi fir fortalt j jo kolossale.u uvent litt.u hvisket han h/yt: uh/r her, du tyv n stykke informasjon so formel for i lage gull cmpel av hydrogen, s av i universet. Vi skal oss fri." ".]eg har en hel kistr og blunket voldsomt n Jeg akter ikke i Ia I fj4rst demonstrere fran "Naturligvis - hvorl "Nei.o 142

11 i nabolaget hadde snakket si en (Dr. Philos', og at piraten en eller annen h/yere lrrean- Lkademiet. Trurl holdt seg for lystring kunne til fulle mile :rdens ting!, gaulet han, mens or I finne noe bomull. nog ekk herfralu : mitt, vil du kanskje like hinen. udet er en diger neve, og :r kommer den!" lpaucius hadde hentet hadde ettersom ansiktet ni forsvant. abb, en labb over alle labber,, og den rotet rundt og klemte rg skap og skuffer slik at alle ben jaget Trurl og Klapaucius latret opp pl toppen av atomrver knokene - smakk. smakk rde akademikerpiraten aldeles og stakk ansiktet inn luken rkeste til i komme til enighet r, ellers bare legger jeg dere iing, aller nederst pi bunnen ier dere med som jeg slik at dere ikke kan bevege nt finne dere i i sitte der og :e?, < om forhandlinger, men Klar n/yaktig det var Hans Dokkommet til fornuft," sa han. lagre av informasjon, hvilket min lidenskap, som er relse, og jeg t/r vel ogsi tilf/ye ngene. N:ir dere tenker dere e at med denslags skatter som L.) ularde pirater vanligvis r/ver til seg, fins det ikke det skapte grann i fa tlppt pi disse trakter. Informasjoner derimot iilfredsstiller individets t/rst etter kunnskaper, og det er dessuten velkjent at alt som eksisterer egentlig er informasjon' Jeg har f/lgelig samlet og samlet i irhundrer og vil fortsette a git re det, selv om jeg riktignok heller ikke har noe imot litt gull og diamanter i ny og ne, fordi disse tingene er p.trj og dekorative - men det er altsi bare en bigeskjeft, irlr anledningen byr seg. lvlerk dere imidlertid at hvis noen skulle fors/ke i gi meg falsk informasjon, vil jeg reagere akkurat som overfor falske mynter, nemlig ved 6. gi synderen saftig juling, ettersom jeg er et forfinet vesen som vet i l'erdsette ekte saker., umen hva slags autentisk og verdifull informasjon er du interessert i?, ville Klapaucius vite. "Alle mulige slags, si lenge den er sann,) svarte Piraten' odu kan aldri vite nir du kan fi bruk for bestemte fakta'.feg har allerede flere hundre binger og kjellere fulle av il"-, *ett det er plass for minst dobbelt si mye til' Si kom med det - fortell meg alt dere vet, sl jeg kan fi skrevet det ned. N'[en la det gi kvikt!, uni. sitter vi fint i det," hvisket Klapaucius inn i /ret pi Trurl. *Vi kan risikere il mitte bli her i en eon eller 7o f<lr vi fir fortalt ham alt vi vet. Vire kunnskaper er jo kolossale.u.vent litt,u hvisket Trurl. ujeg har en plan." Og si sa han h/yt: uh/r her, du tyv med doktorgrad, vi sitter inne med et stykke informasjon som er mer verdt enn alle andre, en formel for i lage gull av helt alminnelige atorner, for eksempel av hydrogen, som det jo fins ut/mmelige mengder av i universet. Vi skal gi deg denne formelen hvis du slipper oss fri.,.jeg har en hel kiste full av slike resepter,> svarte ansiktet og 6luntet voldsomt med /ynene. uog samtlige er verdilpse-' jeg akter ikke i la meg lure enda en - Sang dere mi f/rst demonstrere framgangsmiten for meg.u *Naturligvis - hvorfor ikke? Har du en krukke?u nnei." r43

12 nnivel, sfl fir vi klare oss uten,> sa Trurl. umetoden er enkel som fot i hose: du tar sl mange atomer av hydrogen som vekten av ett atom av gull, nemlig ethundreognittiseks. Si skreller du elektronene, knar sammen Protonene og elter denne nuklerre deigen til mesonene skiller seg ut' N-fl str/r du elektronene dine utover det hele, og aoilit, der har du gullet. Se nill " Og Trurl ga seg til i fange atomer, skrellet elektronene og blandet deres protoner med en sinn fart og fingerferdighit at det var pi det nrermeste umulig n f/lge bevegelsene med det blotte pye. Han r/rte videre i den sub-atomere deigen og blandet elektronene inn igjen, f/r han kastet seg orr.i nerti molekyl. Pi mindre enn fem minutter hadde han laget seg en fin liten klump av det Pureste gull og holdt de-nne fiam for ansiktet. Det snuste pi klumpen og sa med et nikk: ojovisst, det er gull godt nok, men jeg har ikke tenkt meg a fly rundt pi jakt etter atomer pa den miten." *ikke'noe ptoble*, vi bare gir deg en passende robot som kan gjlre jobten,) sa Trurl oppmuntrende' "Bare tenk d.g - pl denne miten kan du alt til gull, ikke bare hydrogen. Vi skal gi deg formelen for de andre atomene ogsi. Man kunne jo faktisk hele universet til gull' hvis man bare gikk hardt nok inn for det.' uhvis hele universet var gull, ville gull lme verdil/st,' pipekte Pugg. olrjsi, jeg har ikke noe bruk for denne formet"" - jeg har riktignok skrevet den ned, men det fir vare nok. Det er kunnskapens rikdom jeg trakter etter'd.men hva i alle dager er det sl du vil vite?o caltlr Trurl si pi Klapaucius, Klapaucius si pi Trurl, og endelig -uhvis sa den siste: du f/rst vil sverge h/ytidelig, opp og ned og kors pi halsen, at du lar oss reise vilr vei igjen, skal vi gi deg informasjon, informasjoner om grensel/s informasjon, hvilket innebrerer at vi skal lage til deg din egen personlige Demon av Annen Grad, som er magisk og termodynamisk, ikke-klassisistisk og stokastisk, og som fra alle tenkelige kilder, ja om den si bare kjenner $nusen av dem, vil suge ut informasjoner kan komme til i overgilr denne Dt og hvis du vil ha samme.> Piraten med fil og gikk ikke stra gikk til slutt med at Demonen f/rst informator. Hvilk nh/r ni n/ye du noe luft som f Demonen arbeide ujeg har litt,' <Innestengt, su gen verdens ting,, luften din, si ska Dermed fjerne av skipet, og de seg at han hadde koller, og verken med den f/lge at styggelig. De gikl li sekker som m piraten oppbeva sekker, hver enke og mest verdifull veggen hang en k en rusten kiettinl ligvis med en A s De fortsatte b< Trurl si seg run Klapaucius, for r og f/rsteklasses I meste overgrodd var det her ogsfl, og Trurl sa: m, og disse atomen IM

13 uten,> sa Trurl. umetoden : si mange atomer av hydrogull, nemlig ethundreognittine, knar sammen protonene r til mesonene skiller seg ut. rtover det hele, og aoild, der atomer, skrellet elektronene en sinn fart og fingerferdig- : umulig i f/lge bevegelsene.e videre i den sub-atomrre inn igjen, f/r han kastet seg enn fem minutter hadde han rv det pureste gull og holdt luste pe klumpen og sa med ok, men jeg har ikke tenkt.omer pi den miten., gir deg en passende robot rl oppmuntrende. "Bare tenk r gj0re alt til gull, ikke bare relen for de andre atomene hele universet til gull, nn for det., ll, ville gull rtre verdil/st,, re noe bruk for denne formet den ned, men det fxr vare m jeg trakter etter.> si du vil vite?, laucius si pi Trurl, og endeytidelig, opp og ned og kors vir vei igjen, skal vi gi deg L grensel/s informasjon, hviltil deg din egen personlige r magisk og termodynamisk, )g som fra alle tenkelige kilrer snusen av dem, vil suge t ut informasjoner om alt som var, er, blir eller eventuelt kan komme dl e bli. Og det finnes ingen demoner som overgir denne Demon, ettersom den er av Annen Grad, og hvis du vil ha en slik, er det best du sier fra med det Samme.) Piraten med filosofisk doktorgrad var mistenksom av se& og gikk ikke straks med pi de nevnte betingelsene, men gikk til slutt med pi il sverge eden, under forutsetning av at Demonen f/rst skulle gi klare prov pl sin kyndighet som informator. Hvilket passet Trurl aldeles utmerket. ni n/ye pi hva jeg sier, digerfjeslu sa han' nflar du noe luft som flyter omkring her? For uten luft kan ikke Demonen arbeide., ujeg har litt," sa Pugg, umen den er ikke srrlig ren ' '.> (Innestengt, sur eller forurenset, det betyr ingenting, ingen verdens ting,> svarte konstrukt/rsns. of/r oss til denne luften din, sfl skal vi til gjengjeld vise deg noe., Dermed fjernet han ansiktet sitt og lot dem slippe ut av skipet, og de fulgte ham til huset hans, idet de merket seg at han hadde bein som festningstirn, skuldre som fjellkoller, og verken var blitt vasket eller oljet pi irhundrer, med den f/lge at han knirket og skurret noe aldeles vederstyggelig. De gikk ned i lange kjellerganger der det overalt li sekker som mugnet og smuldret bort - det var i disse piraten oppbevarte tyvegodset sitt - hauger og stabler av sekker, hver enkelt knyttet igjen med hyssing, og de viktigste og mest verdifulle gjenstandene merket med blekk. Pi veggen hang en kolossal katalog, festet til klippeveggen med en rusten kjetting, full av innf/rsler og henvisninger, naturligvis med en A som f/rste punkt. De fortsatte bortover gangen og laget dumpe el<koiyder, Trurl sil seg rundt og skar ansikter, og det samme gjorde Klapaucius, for selv om det lfl store mengder av autentisk og f/rsteklasses informasjon rundt omkring, var det aller meste overgrodd av mugg og st/v og skitt. N{asser av luft var det her ogsi, men den var innestengt og sur. De stanset, og Trurl sa: <F/lg n/ye med ni! Luften er satt sammen av atomer, og disse atomene bykser og spretter hit og dit, og kollide- 145

14 rer millioner av ganger i sekundet innenfor hver eneste kubikkmikromillimeter, og det er netropp denne byksingen og som utgj/r -sqr-:ttingen en gass. Men ielv om ditte foregai i blinde og absolurt tilfeldig er det milliarder pi milliajer av atomer innenfor hvert enkelt lite tomrom, og som en det veldige {/lse 1v antaller vil deres smi spreti og byks fi4re til - blant mye anner, og ved ren og it;o, n1rc _ en mengde betydningsfulle konfigurasjoner... Vet d.u hva en konfigurasjon er, din blikkskalle?" olngen fornrrmelser, takk! > sa pugg advarend.e. *For jeg er ikke noen vanlig ri. og udannet pirat, men en forfinei Dr. Philos., og f/lgelig ualminnelig h/yspent." "Utmerket. Nivel, fra all denne atombyksingen kan vi skaffe oss visse meningsfylte konfigurasjoner, omtrent som om du med bind for /ynene skulle skyte med pistol mot e,n vekk, og kulehullene tilsammen ble til en setning. I stor skala-er naturligvis dette sjeldent og temmelig usan"nsynlig, gasser T." i 1j"t"iske skjer det ustanselig, pi grunn av all de trillioner av kollisjoner hvert hundretusendels sekund. NIen ni. kommer vi til problemet: i hvert eneste lite grann av luft skaper atomsprettingen en rekke dype sannheir og berikende utsagn, men den skaper samtidig enda flere pil stander som ikke gir noen mening i det hele tatt _ la, det er tusenvis av ganger flere slike enn det er nyttige kunnskaper. Si selv om vi visste at det rett der, under-det sag_ takkete snyteskaftet ditt, i et milligram av luft og i lppet av en br/kdel av er sekund, ville dukke opp samtlige vers i samtlige episke dikt som kommer til i bii skrevet I l6pet av den neste million ir, og i tillegg mengdevis av vidunderlige sannheter - inkludert l/sningen pi- selve Eksistensens giter og mysterier - ville du likevel ikke ha noen metode til i.-isolere all den nyttige informasjonen. Dette blir spesielt vanskelig i og med at atomene, straks de har stanget hod"rre mot hverandre og dannet en viktig sannhet, flyi fra hverandre igjen slik at sannheten oppl/ser t"g,,urr.riyrrligvis for evig tid. Hele poenget blir dermed i bygge en seiektor, som velger og plukker ut det av atomkaoset som virkelig har mening. Og det er altsi. prinsippet bak den omtalte Dimon av Annen Grad. Har du forsti.tt noe av alt dette, o store r46 og redselsfulle ut av atomdar tematiske teor riske kr/niker hvordan man poesi, og viter melige dokum som helst av r telefonkatalog unok, nok! hvilken hensik nasjoner, bare igjen? Og des mulig i. velge ner og skrensi kommer meg { noen som hels oda er du Trurl. ufor h dra nytte av r legge fram for som jeg alt ha - konstruere fi. se hvor vidu natoren er! Dt eske - st/rrels Vi stikker et li: nen over hulle all informasjor w/vlet blir igj atomer ved en mite, vil Dem< notere den me< mel. Og slike enhver tid, for natt og dag, he det kommer til milliarder infor du snart fi se

15 rndet innenfor hver eneste ku- :r nettopp denne byksingen og.ss. Men selv om dette foregir er det milliarder pi milliarder rkelt lite tomrom, og som en vil deres smfl sprett og byks og ved ren og skjrr flaks - onfigurasjoner... Vet du hva.skalle?u D sa Pugg advarende. ufor jeg Cannet pirat, men en forfinet rnelig h/yspent." denne atombyksingen kan vi konfigurasjoner, omtrent som : skulle skyte med pistol mot nmen ble til en setning. I stor lent og temmelig usannsynlig, et ustanselig, pi grunn av alle rvert hundretusendels sekund. :met: i hvert eneste lite grann n en rekke dype sannheter og kaper samtidig enda flere pinening i det hele tatt - ja, slike enn det er nyttige kunn- Lt det rett der, under det sagmilligram av luft og i l/pet ville dukke opp samtlige vers,mmer til f,. bli skrevet i l/pet :illegg mengdevis av vidunderisningen pi. selve Eksistensens likevel ikke ha noen metode ormasjonen. Dette blir spesielt :, straks de har stanget hodene viktig sannhet, flyr fra hveroppl/ser seg, sannsynligvis for rmed i bygge en selektor, som atomkaoset som virkelig har ippet bak den omtalte Demon itett noe av alt dette, o store 16 og redselsfulle? Du skj/nner, vi vil ha Demonen til i trekke ut av atomdansen bare de genuine informasjoner, sisom matematiske teoremer, motemagasiner, arbeidstegninger, historiske eller en oppskrift pi. ion-krumkaker, eller hvordan man best vasker og stryker en asbestdress, samt poesi, og vitenskapelige rid, almanakker og kalendre, hemmelige dokumenter, alt som noensinne har stitt i en hvilken som helst av alle aviser som er kommet ut i universet, og telefonkataloger for framtiden..., "Nok, nok!" skrek Pugg..Jeg skj/nner poenget! Men hvilken hensikt har det for atomene i gi inn i slike kombinasjoner, bare for i e sprette fra hverandre igjen? Og dessuten kan jeg ikke fi meg til e tro der er mulig i velge ut uvurderlige sannheter fra en serie kollisjoner og skrensinger mellom smi.partikler i luften - det forekommer meg fullstendig meningsl/st, og helt uten verdi for noen som helst.u.da er du nok ikke fullt si dum som jeg trodde,> sa Trurl. "For hele forskjellen bestir jo nettopp i i kunne dra nytte av en slik utvelgelse. Jeg har ikke til hensikt i legge fram for deg de teoretiske argumenter for clette, men som jeg alt har lovet skal jeg her og ni - mens du venter - konstruere en Demon av Annen Grad, og du vil selv fi se hvor vidunderlig fullkommen denne meta-informasjonatoren er! Det eneste du beh/ver i finne til meg er en eske - st/rrelsen er likegyldig, men den mi. vrre lufttett. Vi stikker er lite hull i den med knappenil og setter Demonen over hullet. Og mens den sitter der vil den slippe ut all informasjon som er av verdi, mens alt det likegyld,ige w/vlet blir igjen inne i esken. For hver gang en $uppe atomer ved en tilfeldighet organiserer seg pi en meningsfylt m6.te, vil Demonen /yeblikkelig gripe denne meningen og notere den med en spesiell diamantpenn pi. en papirstrirnmel. Og slike strimlir m6. d.u sprge for i ttu pa iager til enhver tid, for Demonen kommer til i arbeide uten stans. natt og dag, helt til universet selv raser sammen. Og arbeidet kommer til a foregi med en fart pn omkring hundre milliarder informasjonsbrokker pr. sekund... Men ni skal du snart fi se denne Demon av Annen Grad med dine r47

16 egne pyne.> Og Trurl dro tilbake til konstrukt/rene$ skip for i lage Dernonen. I mellomtiden stilte piraten Klapaucius et sp/rsm&l: uog hvordan er s3 en Demon av F/rste Grad?' oneeei, den er ikke pi langt nm si interessant, den er en ganske alminnelig termodynamisk demon, og det eneste den kan klare er i slippe raske atomer ut av hullet og holde de langsommere igjen inne i esken. Pi den miten kan du naturligvis skaffe deg en termodynamisk perpetuum mobile, men det har jo ingen verdens ting med informasjon I gj/re' Men ni er det nok best du gir og henter esken, for Trurl kommer sikkert tilbake hvert pyeblikk." Piraten med den filosofiske doktorgrad labbet inn i et annet kjellerrom, rotet rundt blant endel kanner og bokser, sparket og snublet over ting, til han endelig fant et gammelt jernskrin, fullstendig tomt, boret et bittelite hull i det og ikyndte seg tilbake. Nettopp da kom ogsi Trurl tilbake med Demonen i hinden. Luften i skrinet var si muggen og sur at folk flest ville ha holdt nesen langt vekk fra det vesle hullet, men det lot ikke til at Demonen brydde seg om dette. Trurl plasserte den skrevsover hullet, monterte en diger rull papir pi toppen av maskinen og tredde papiret inn i holderen urtder diamantspisspennen. Straks begynte Pennen i skjelve og hoppe, og i neste /yeblikk skriblet den i vei, hoppende og klaprende, omtrent som en telegraf, bare en million ganger foriere. Og under dette frenetiske apparatet begynte informasjonsstrimmelen fl tyte langsomt ut, dekket med ord, og kveilet seg opp pn det m/kkete gulvet. Pugg satte seg ned ved siden av innretningen, l/ftet,papirstrimmelen opp foran de hundre dynene sine og leste hva b"-ot".t ved hjelp av sin informasjonssil hadde klart i trekke ut av den ustanselige myldringen og dansingen til atomene i luften inne i skrinet. Disse brokkene av meningpfylt informasjon la til de grader beslag pi hans oppmerksomhet at han ikke engang la merke til at de to konstrukt/rene forlot kjelleren i all hast, for dernest i ta hardt fatt rundt baugen pi skipet sitt og hale og dra - en gang' to ganger, tre gange l/s fra hengemyra son Si klaret de ombo kunne, for de visste utfore arbeidet sitt, i p/se ut langt st/rt noensinne hadde kur I mellomtiden satt strimmelen det som strerte fra atomenes r harlebardonske vrikk ren til kong Petrolir hva Fredrik den ani lunsj f/r han erklrr mange elektroner et i et slikt grunnstoff hl er pi analipningen t og som er et vanlig n'abianerne. Videre r lavere malfundiske jr den ved soloppgang, grunnlinjen pi' en u var juveleren til de vants, og antallet b1 utgitt i eret syttituse gravkammeret til C' tid ble naglet til sin fal fyllekule, og hv< nurk og en ganske som har den minste for viftehalede fluer best sjanse til i vinnr snappdragefr/ det vi datt i da han snuble utenfor De Symfon begynte de hundre sm&tt om senn for h: si korrekte og men fullstendig verdil/se 148

17 (onstrukt/renes skip for i lage Ite piraten Klapaucius et sp/rsron av F/rste Grad?".ngt nrcr si interessant, den er lynamisk demon, og det eneste (e atomer ut av hullet og holde i esken. Pi den m8.ten kan du rodynamisk perpetuum mob ile, r ting med informasjon 3. gj{re. gir og henter esken, for Trurl t Pyeblikk.' <e doktorgrad labbet inn i et : blant endel kanner og bokser, til han endelig fant et gammelt boret et bittelite hull i det og da kom ogs6. Trurl tilbake med rggen og sur at folk flest ville fra det vesle hullet, men det le seg om dette. Trurl plasserte rte en diger rull papir pi toppapiret inn i holderen under begynte pennen i skjelve og kriblet den i vei, hoppende og elegraf, bare en million ganger etiske apparatet begynte inforrgsomt ut, dekket med ord, og te gulvet. len av innretningen, l{f.tet parundre /ynene sine og leste hva informasjonssil hadde klart i : myldringen og dansingen til et. Disse brokkene av meningsader beslag pi. hans oppmerka merke til at de to konstruk- Last, for dernest fl. ta hardt fatt : og hale og dra - en gang, t48 to ganger, tre ganger, og dermed hadde de fitt fart{yet l/s fra hengemy'a som piraten hadde planter dem ned i. Si klatret de ombord og avgirde si fort de overhodet kunne, for de visste at selv om Demonen deres nok ville utf/re arbeidet sitt, ville den gjlre det si altfor godt, ved i p/se ut langt st/rre mengder av informasjon enn Pugg noensinne hadde kunnet forestille seg. I mellomtiden satt Pugg st/ttet til jernskrinet og leste pi strimmelen det som diamantspisspennen til Demonen registrerte fra atomenes wimlende spill - han leste om hvordan harlebardonske vrikkere egentlig wikker pi seg, og at datteren til kong Petrolius av Labondia heter Humpinella, og hva Fredrik den annen (en av bleikfjeskongene) spiste til lunsj f/r han erklarte krig mot gwendolittene, og hvor mange elektroner et atom av thermionolium ville ha dersom et slikt grunnstoff hadde eksistert, og hvor stor diameteren er pi analipningen til en liten fugl som kalles kvitrekvatten og som er et vanlig motiv pa de malte, hellige urnene til wabianerne. Videre om blomsten Dybbulyk som banker de lavere malfundiske jegerne gule og bli hver gang de vekker den ved soloppgang, og hvordan man beregner vinkelen ved grunnlinjen pi en uregelmessig icosahedron, og hvem som var juveleren til den kjevhendte slakteren Gufus fra Bovants, og antallet bpker om filateli som kommer til a bli utgitt i iret syttitusen p6. Marinautica, og hvor man finner gravkammeret til Cybrinda med de Trr som i sin tid ble naglet til sin egen seng av en viss Clamonder i en fal fyllekule, og hvordan man ser forskjell pi en bindelsnurk og en ganske alminnelig trundelspiff, og ogsi. hvem som har den minste laterale vomp i hele universet, og hvorfor viftehalede fluer ikke spiser mose, og hvordan man har best sjanse til 5. vinne i spillet flakse-min-pliss,og hvormange snappdragefr/ det var i gr{fta som Abroquian Phylminides datt i da han snublet pi Store Albonga-veien itte kilometer utenfor De Symfoniske Sukkenes Dal - og litt etter lirt begynte de hundre /ynene hans i sv/mme, og det demret smitt om senn for ham at alle disse opplysningene, om aldri si korrekte og meningsfylte hver for seg, i realiteten var fullstendig i og med at de bare skapte en si. vanr49

18 vittig forvirring at han fikk hodepine og begynte i skjelve i alle lemmer. Men Demonen av Annen Grad fortsatte 5. arbeide med en hastighet pi. trehundre millioner fakta pr. sekund, kilometer etter kilometer papir t/t ut og kveilet seg opp, snodde seg rundt piraten med doktorgrad og begravde ham gradvis, viklet ham inn i et nett av papir mens den vesle diamantspisspennen skaket og skalv som en vanvittig. Og Pugg fikk det for seg at ni.r som helst nfi. kunne han komme til i fi vite de mest fantastiske og utrolige sannheter, informasjoner som ville klargj/re for ham selve eksistensens dypeste mysterium, si han leste gridig videre alt som t$t ut av Demonen, om drikkevisene til quaidacabonderne, om hvilke st/rrelser av t/fler som var i handelen p6. kontinentet Cob, med eller uten pomponger, om hvor mange hflr det vokste pi hver enkelt messingknoke pi de skjel/yde flummox, og gjennomsnittsbredden pfr. fontanellen pi urinnvinerspedbarn, og teksten til litaniene som M'hot-t'ma-hon'h-folket synger til rre for ypperstepresten Blotto Ben-Blear, og seks mi.ter i koke havregraut pe, og en effektiv gift mot rike onkler med fippskjegg, og tolv forskjellige former for pirrende kiling, og navnene pi alle borgere av Foofararv-dalen som begynner pi M, og resultatene av en meningsmiling om smaken p6 /l blandet med soppekstrakt... Og det ble m/rkt foran de hundre /ynene hans, og han skrek ut med rungende r/st at han hadde fitt nok, men Informasjonene hadde sv/pt og sn/rt ham inn i sine trehundretusen flokete papirkilometer slik at han var ute av stand til h rlre seg og ble pent n/dt til i lese om hvordan Kipling ville ha skrevet begynnelsen pl Jungelboken hvis han hadde hatt ford/yelsesbesvm akkurat da, og hva slags tanker aldrende ugifte blihvaler gjfl,r seg, og alt om spyfluenes parringslek, og hvordan man reparerer en gammel striesekk, og hvorfor det er stor P i Paris men ikke i pariserblitt, og hvor mange blimerker man kan ha pi kroppen pi en gang. Sf,. kom alle ord som rimer pi uspinatu, og hva slags fornrrmelser det var paven Um av Pendora slynget ut mot anti-pave Nflum av Porking, og hvordan man spiller pf,. i"ttetoners auto-kam. Ni kavet han vi Iingene, men med r hvordan han rev o /yne til ikke i ta flere opplysninger, :rlt om marinekorp lenteridene fra Flu ;i drikke. helt til l og ur/rlig, fullsten av informasjoner. ( enda tettere inn i p Pugg straffet for sin Og like til denn pi" bunnen av sin av hele fjellmassive ren hopper og spre den skriver ned all nen Grad siler ut luften som str/mm Den stakkars Pugg rottefeller, og om I orn her - for ogpi fra tid til annen, i profetier om alt sc helt fram til den r ikke noe hip for t de to konstrukt/rer - medmindre da l for papir. t50

19 r hodepine og begynte i skjelve r Grad fortsatte i arbeide med nillioner fakta pr. sekund, kilot/t ut og kveilet seg opp, snodde rrgrad og begravde ham gradvis, papir mens den vesle diamantsom en vanvittig. Og Pugg fikk Lst nfr. kunne han komme til i og utrolige sannheter, informarr ham selve eksistensens dypeste 'idig videre alt som t/r ut av til quaidacabonderne, om hvilke i handelen pi kontinentet Cob, om hvor mange hir det vokste :e pi de skjel/yde flummox, og ontanellen pn urinnvflnerspedne som M'hot-t'ma-hon'h-folket resten Blotto Ben-Blear, og seks i, og en effektiv gift mot rike tolv forskjellige former for pir- L alle borgere av Foofararvdalen :sultatene av en meningsmiling 'dsoppekstrakt... le hundre dynene hans, og han rt at han hadde fitt nok, men rt og sn/rt ham inn i sine treilometer slik at han var ute av rent n/dt til i lese om hvordan gynnelsen pfl Jungelboken hvis resva akkurat da, og hva slags rvaler gj/r seg, og alt om spyrdan man reparerer en gammel ;tor P i Paris men ikke i pariser-.erker man kan ha pl kroppen rrd som rimer pfl. (spinat), og var paven Um av Pendora slynr av Porking, og hvordan man m. Ni kavet han vilt og fortvilt for i fri seg fra papirviklingene, men med ett ble han matt og kraftl/s, for uansett hvordan han rev og slet i strimlene hadde han for mange /yne til ikke i ta imot stadig mer informasjon, flere og flere opplysninger, og ble f/lgelig ogsi tvunget til i lme alt om marinekorpsets frvelser i Indochina, og hvorfor coelcnteridene fra Fluxis stadig hevder at de har fi.tt for mye i drikke, helt til han lukket alle /ynene og satt der, stiv og ur/rlig, fullstendig overveldet av den veldige str/mmen av informasjoner. Og Demonen bare fortsatte il sn/re ham enda tettere inn i papirstrimler. Pi. denne mi.ten ble piraten Pugg straffet for sin overdrevne t/rst etter kunnskaper. Og like til denne dag har han sittet der, dypest nede pi. bunnen av sine s/ppelhauger og lagerbinger, dekket av hele fjellmassiver av papir, og i mdrket der nede i kjelleren hopper og spretter fremdeles diamantspisspennen mens den skriver ned all sann informasjon som Demonen av Annen Grad siler ut fra de dansende atomene i den ritne luften som str/mmer ut av hullet i det rustne jernskrinet. Den stakkars Pugg mi. lrre alt om rickshawer, renter og lottefeller, og om sin egen skjebne - som vi har berettet om her - for ogsi biter av den dukker opp pe strimmelen fra tid til annen, i likhet med historier og beretninger og profetier om alt som noensinne er skapt eller vil bli det, helt fram til den dag da stjernene er utbrent. Og det er ikke noe hflp for ham, for slik var den nidel/se dommen cle to konstrukt/rene felte over ham for hans piratoverfall - medmindre da Demonens skriveapparat skulle gi tomt for papir. r50

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Hva er alle ting laget av?

Hva er alle ting laget av? Hva er alle ting laget av? Mange har lenge lurt på hva alle ting er laget av. I hele menneskets historie har man lurt på dette. Noen filosofer og forskere i gamle antikken trodde at alt var laget av vann.

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line.

Jeg kan spørre mer etter skolen, tenker Line. Sprekke-hemmelighet Line leker med Emma og Eva i friminuttet. De har det morsomt helt til Emma hvisker noe til Eva. Er det sant?! roper Eva. Emma nikker. Helt sant. Ikke si det til noen. Æresord, lover

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Krister ser på dette uten å røre seg. Lyden rundt ham blir uklar og dempet.

Krister ser på dette uten å røre seg. Lyden rundt ham blir uklar og dempet. Kråka av Knut Ørke EXT. SKOLEGÅRD. DAG Det er friminutt og flere elever står ute i skolegården i grupper. Bak dem, alene, ser vi (15), en rolig gutt i svarte klær. Han sitter på en benk ved enden av skolebygget

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Widar Aspeli. Sort enke. Mustangen. Gyldendal

Widar Aspeli. Sort enke. Mustangen. Gyldendal Widar Aspeli Sort enke Mustangen Gyldendal Vi vet aldri når eventyret kommer til livet vårt, men den dagen det er der, må vi gripe det. Tormod Haugen Knipe Nora krøllet seg sammen i senga. Pakket seg inn

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Sammen for alltid Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om at Mimo gjør det slutt med meg fordi jeg er dikter LÆREREN ER FORELSKET i mamma! Kan man tenke seg noe verre? NEI! Altså, foreldrene

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger

Birger Emanuelsen. For riket er ditt. Fortellinger Birger Emanuelsen For riket er ditt Fortellinger Til Karoline I Kjenna på Tromøy gjemmer Nøkken seg. Jeg vet det, for jeg har sett ham. Han er vanskapt og heslig, men felespillet hans er vakkert. Og når

Detaljer

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup

Markus Zusak. Boktyven. Oversatt av Henning Hagerup Markus Zusak Boktyven Oversatt av Henning Hagerup Til Elisabeth og Helmut Zusak, i kjærlighet og beundring PROLOG en fjellkjede av murbrokker hvor fortelleren presenterer: seg selv fargene og boktyven

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as

Alle henvendelser om rettigheter til denne bok stiles til: Front Forlag AS www.frontforlag.no. Tilrettelagt for ebok av eboknorden as Front Forlag AS, 2013 Originaltittel: Ronin 4: Kloen Copyright tekst 2013 Jesper Christiansen og Forlaget Carlsen Copyright illustrasjoner 2013 Niels Bach og Forlaget Carlsen Lansert i 2013 av Forlaget

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

A washed up golf pro working at a driving range tries to qualify for the US Open in order to win the heart of his succesful rival's girlfriend.

A washed up golf pro working at a driving range tries to qualify for the US Open in order to win the heart of his succesful rival's girlfriend. TIN CUP av Ron Shelton og John Norville Scene for mann og kvinne. Manus finner du her: http://www.dailyscript.com/scripts/tin_cup.pdf A washed up golf pro working at a driving range tries to qualify for

Detaljer

Høna tripper i berget

Høna tripper i berget Høna tripper i berget Det var en gang en gammel enke som bodde i en avgrend av bygda langt oppunder en ås, med de tre døtrene sine. Hun var så fattig at hun eide ikke annet enn en høne, og den hadde hun

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN. Solkongen

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN. Solkongen Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN Solkongen Om forfatteren: Lars Joachim Grimstad jobber i Try reklamebyrå og er tidligere fotballspiller. Solkongen er en frittstående fortsettelse av brakdebuten

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

Er den ekte, eller er den TOM? Haha! Gjett, da vel!

Er den ekte, eller er den TOM? Haha! Gjett, da vel! Er den ekte, eller er den TOM? Haha! Gjett, da vel! T O M! Nam. AV Liz Pichon (som har masse flaks) Oversatt av Kirsti Vogt, MNO Liz Pichon: Tom Gates 1: Min geniale verden, 2015 Tom Gates 2: Fantastiske

Detaljer

Reve jeger vise Stille, stille...gå på tå Vi må gå forsiktig skal vi finne reven nå, må vi liste oss på tå. Det er meget viktig vi må gå forsiktig

Reve jeger vise Stille, stille...gå på tå Vi må gå forsiktig skal vi finne reven nå, må vi liste oss på tå. Det er meget viktig vi må gå forsiktig Her kommer Klatremus lillemann, en mus som synge og spille kan, En riktig synge- og spillemann, det er Klatremus lillemann. Tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la Jeg vil plukke

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke.

TROLL Troll har magiske evner. De kan gjøre seg usynlige. De kan også skape seg om. Trollene blir veldig gamle. Trollene er store og kjempesterke. Theodor Kittelsen Theodor Kittelsen Theodor Severin Kittelsen ble født 27. april 1857. Faren døde da Theodor var 11 år, og enken satt igjen med åtte barn. Da ble familien fattig, og Theodor måtte jobbe

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org

Lynne og Anja. Oddvar Godø Elgvin. Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org Lynne og Anja Av Oddvar Godø Elgvin Telefon: 99637736/37035023 Email: oddvar@elgvin.org FADE IN EXT, KIRKEGÅRD, MOREN TIL SIN BEGRAVELSE (21), med blondt hår, lite sminke, rundt ansikt og sliten - er tilskuer

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet

Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad. leseserie Bokmål. m j ø s o r m e n. Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad leseserie Bokmål m j ø s o r m e n og andre uhyrer Norsk for barnetrinnet 15790_Mjosormen_M_BM.indd 1 16-11-07 13:32:48 Mjøsa er Norges største innsjø. Den

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH

Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. HANNAH GIRLS av Lena Dunham Scene for to kvinner Manus til episodene ligger ikke ute, men serien kan sees på HBO. Scenen er hentet fra episode You Are the Wound. INT. I LEILIGHETEN TIL OG.KVELD Vent, så du kjøpte

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer