Møtested: PFI-bygget, rom 1103

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtested: PFI-bygget, rom 1103"

Transkript

1 1 av 10 Arbeidsmiljøutvalget Dato Referanse 2013/5164 Møtereferat Tilstede: Kopi til: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Per Kjøl (arbeidsgiverrepr.) Sturla Søpstad, Morten Mørch, Gry Eva S. Alterskjær og Heidi Egseth (arbeidstakerrepr.) Anne-Beth Holte, Margunn Losnegard Karlsen, Ann Kristin Sjaastad (HMS) Læringsmiljøutvalget Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget Møtetid: Onsdag Møtested: PFI-bygget, rom 1103 kl Signatur: AJ AMU-sak 09/13 Godkjenning av sakslista Runde rundt bordet: Geir Ivar Soleng sitter på overtid i AMU, men er ønsket videre. Formaliteter må ordnes. Gry Eva Sinkaberg Alterskjær er ny hovedtillitsvalgt i Forskerforbundets lokallag ved NTNU. Hun stiller som representant i AMU. Bedriftshelsetjenesten v/ fysioterapeut har vært i dialog med Personalavd., tillitsvalgte og verneombud for å få til en plan for fysisk aktivitet. Dette vil bli presentert for AMU når man har kommet lenger i prosessen. HMS-matrisen skifter navn til «Sentralt HMS-forum» og startes opp igjen, da HMS-avd. ikke opplever at de når de som jobber med HMS via Personalforum. Det har vært god respons på dette og mange møtetema har blitt foreslått. Mandat, sammensetning og møtehyppighet vil bli klargjort i det første møtet, 16. april. Verneombudslinjen vil bli involvert. Et av de første temaene som vil bli tatt opp er hvordan HMS-innhold skal presenteres på Innsida. Informasjonsavd. v/ innholdsansvarlig Martin Fjeldvær vil delta. Prosjektet som skal sørge for innføring av et digitalt risikovurderingssystem venter med å lansere systemet til det Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Sekretær 7491 Trondheim E-post: Høgskoleringen Arve Johansen Geologibygget Telefaks Trondheim Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 foreligger en ny versjon av systemet. Prosjektet jobber med å få våre behov og ønsker inn i den nye versjonen. NTNU har mottatt endelig rapport etter Statoil sin revisjon. Rapporten hadde ingen anmerkninger. Tillitsvalgte melder om mange saker vedr. arbeidstid/fleksitid. Man opplever flere ulike avtaler og varierende kunnskap. Ønsker å rydde opp i dette i løpet av våren. Årsrapport, med oversikt over strålekilder, ble innsendt til Statens strålevern i mars. Organisasjonsdirektør arbeider med å styrke beredskapsorganiseringen ved NTNU. Stillingen som sikkerhetsleder er utlyst. Det jobbes med ROS-vurdering i forhold til skyting på campus. Et notat blir sendt ut på høring blant rektorat, dekaner og hovedverneombud. Tiltak må iverksettes snarlig. Det har vært tilsyn fra DSB vedr. el-sikkerhet. Det har blitt funnet avvik og gitt anmerkninger. Pålegg er gitt med frist 15/6. Saken eies av Driftsavd. HVO etterlyste rapportering til AMU. Det er uklart hvem som orienteres ved tilsynssaker. Vedtak: Sakslista ble godkjent AMU-sak 10/13 Stikkskader v/ Margunn L. Karlsen En opplever at stikkskader behandles noe ulikt ved de ulike enhetene. Det lages mange lokale retningslinjer som ikke stemmer med sentrale retningslinjer. Viktig å sikre at alle følges opp likt. Uhell skjer som regel når hette skal tres over sprøytespiss. Vanskelig å fastslå smittefare vedr. sprøytespisser i parker. På lab. vet man gjerne hva en sprøytespiss har vært borti. Forebygging av stikkuhell er viktig. Risikovurdering må gjøres før man starter prosjekt. Må vite hva man holder på med. Opplæring og informasjon om at det er gjort risikovurdering og bruk av verneutstyr må gis. Kommer endringer i forskrift om utførelse av arbeid vedr. stikkskader som følge av EU-direktiv. I ny forskrift vil det komme krav om at man skal ha beholder for brukte sprøytespisser alle steder hvor man bruker sprøyter og recapping forbys. De som, ut i fra risikovurdering, kan bli eksponert for smittefare skal vaksineres på forhånd. De som har stukket seg følges opp i 6 mnd.

3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 Arbeidstilsynet kommer med anbefalinger over hvem som trenger ulike vaksiner. Kommentarer: Viktig å ha en dialog med Personalavd. Informasjon om smittefare og vaksinasjon bør gis ved ansettelse når en person skal jobbe med smittefarlige stoffer. Det har vært bekymring for tuberkolosesmitte på Internasjonal seksjon. Bedriftshelsetjenesten skal sjekke opp hvilket regime smittevernkontoret hos Trondheim kommune har for screening av utenlandske studenter. AMU vil bli informert om dette. NTNU- og St. Olav deler renholdere på enkelte areal. Hvordan sikrer man at disse er klar over sentrale retningslinjer? Det var stort fokus på opplæring og rutiner ved siste tilsyn (Bedre kjemi) på Driftsavd. Vedtak: AMU støtter HMS-avdelingens arbeid med forebygging og håndtering av stikkskader. Driftsavdelingen inviteres inn til AMU for å orientere om opplæring, helsekontroll og hvordan man sikrer at rutiner følges, både blant egne ansatte og når man leier inn andre. Dette gjelder både renholdere og annet driftspersonell. AMU-sak 11/13 Avtrekksskap v/ Anne Beth Et eget prosjekt har jobbet med sikkerhet i forbindelse med avtrekksskap. Dette er en del av systematisk HMS-arbeid. Skal bringe alle avtrekksskap opp på samme nivå. Det er ca. 800 avtrekksskap. Prosjektet godt mottatt i dekanmøte. Viktig med beredskap ved evt. nedstenging. Ansvarsforhold mellom Driftsavd. og brukere av avtrekksskap er uklart. Grenseverdier i lab. og verkstedshåndbok lite kjent. Ønskes et felles nivå for avtrekksskap. Var opp i dekanmøtet i mars. Ikke fått noen tilb. Melding på at grenseverdier er noe problem. Kommunkiasjonsplan er lagd i samarbeid med Informasjonsavd. Driftssjef og HMS-sjef skal ut på alle fakulteter og informere om prosjektet. Dette arbeidet starter på nanolab. ved NT førstkommende mandag. Fare for at arbeidet kan skape uro blant de ansatte. Firmaet som gjør kartlegging skal kommunisere direkte til

4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 instituttleder. Beskjed til ansatte skal komme fra instituttleder. De som er urolige kan ta kontakt med HMS-avd. for evt. kartlegging av eksponering. Prinsipielle spørsmål skal rettes til HMS-sjef eller dekan. Verneombud er orientert om prosjektet. Kommentarer: HVO ønsker å bli orientert v/ alvorlige funn. LOSAM og studenter bør informeres. Vi bør være åpne og ikke unnta for mye fra offentligheten. Vedlikeholdskostnader må håndteres når man får oversikt. Punktavsug må evt. sjekkes senere. Vedtak: AMU støtter arbeidet for å øke sikkerheten knyttet til avtrekksskap. AMU-sak 12/13 Byggesak Gamle fysikk oppgradering En ønsker å fjerne en stor trykktank fra Gamle Fysikk. Trykktanken går gjennom flere etasjer i bygget. Ønsker å få inn heis i bygget når trykktanken er fjernet. Gammel heis, som ikke fungerer, fjernes. I dette arealet er det ønskelig å etablere toaletter på grunn av dårlig toalettkapasitet i bygget. Fjerning av trykktank vil medføre mye støy, støv og vibrasjoner i bygget. Det vil også bli nødvendig å ta hull i fasade mot IT-bygget i forbindelse med etablering av ekstra inngangsparti. Gamle Fysikk inneholder IØT, Fakultetsadministrasjon for IME-fakultetet og Seksjon for arkeometri. En del instrumenter og aktiviteter i bygget er ømfintlige for vibrasjoner og støv. Det er noen bekymringer rundt dette med å kunne opprettholde aktivitet i lokalene med tanke på støvproblemer. Prosjektleder er gjort oppmerksom på at noe arbeid må gå utenfor arbeidstid. Noe arbeid må imidlertid foregå i arbeidstiden. Dette bør utføres i bestemte tidsperioder. Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm. AMU-sak 13/13 Fullmaktssak Fylkesmannsboligen Bygget har tidligere blitt brukt av Artsdatabanken. NTNU og Det kongelige norske vitenskapers selskap blir nye brukere. Saken gjelder bygningsmessige endringer og oppgradering av

5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 ventilasjon, samt noe el-arbeid. Det blir lagd en rampe i inngangsparti + heis (universell utforming). Det kongelige norske vitenskapers selskap har ikke eget AMU. NTNU ivaretar dem i vår AMU-behandling. Vedtak: AMU gir AMUs leder fullmakt til å godkjenne byggesak på bakgrunn av notat fra AMUs byggearm vedrørende fylkesmannsboligen. AMU-sak 14/13 (O-sak 3/13 ble omgjort til AMU-sak 14/13) Forsikring studenter v/ Anne Marie Snekvik En arbeidsgruppe, nedsatt av Universitets- og høgskolerådet, har utarbeidet rapporten «Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren». Snekvik var leder i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen anbefaler at det vurderes å innføre en yrkesskadedekning også for studenter, som kan gi dekning ut over folketrygden. Dette er spesielt viktig for studenter som gjennom studiene deltar på risikoundervisning (f.eks. arbeid i laboratorier, feltarbeid/ekskursjoner eller delstudier i utlandet). Økonomiske ytelser/erstatning gis ut i fra tre områder: 1. Yrkesskadedekning i folketrygdloven. 2. Alminnelige erstatningsrettslige ordninger. 3. Egne private forsikringer. Dersom man går under yrkesskadedekningen i folketrygdloven vil man få høyere utbetaling dersom man blir ufør. For å få utbetalt erstatning gjennom alminnelige erstatningsrettslige ordninger, må den skadelidte bevise at NTNU evt. var skyld i skaden ut i fra tre vilkår: ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng. Dokumentasjon for de tre nevnte vilkårene kreves før erstatning gis. NTNU kan inngå forlik, eller innrømme ansvar for inntil kr Jurist hos NTNU bør kontaktes ved spørsmål om erstatning. Studenter går under yrkesskadedekningen i folketrygden hvis de blir skadet i undervisningstiden på undervisningsstedet. Undervisningsstedet trenger ikke være på campus. Undervisning kan skje et annet sted, f.eks. v/ feltarbeid/ekskursjoner. Utfordring v/ feltarbeid/ekskursjoner: Når er det undervisning? Når er det fritid? Det kan oppstå gråsoner. Studenter i praksis har antakelig

6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 yrkesskadedekning i henhold til folketrygdloven dersom de utfører det samme arbeidet som de ansatte (lovavd. i Justisdepartementet har avklart dette, men det kan bli en diskusjon m/ forsikringsselskap). Studenter på utveksling, som tar et delstudium, er yrkesskadedekket i henhold til folketrygdloven dersom de har lån eller stipend fra Statens Lånekassen. Når det gjelder utenlandske studenter som studerer ved NTNU, så er det av stor betydning hvor de er fra. De går ikke under yrkesskadedekningen i folketrygdloven, men får dekket medisinsk behandling dersom deres hjemland er innenfor EØS. Dersom hjemlandet er utenfor EØS, er de ikke dekket og bør ha egen forsikring. Studenter har generelt dårlige rettigheter enn ansatte. NTNU er selvassurandør, og har ikke anledning til å tegne forsikring for studentene. Ansatte har en egen yrkesskadedekning gjennom arbeidet (ut over folketrygdens ytelser). Det samme gjelder elever i grunn- og videregående skole. Veldig mange er ikke klar over at studenter ikke har en slik dekning. Studenter har kun yrkesskadedekning i henhold til folketrygdloven. Norsk studentorganisasjon (NSO) jobber med denne problematikken, men det er vanskelig å få gjennomslag ovenfor Kunnskapsdepartementet (KD). KD viser til at staten er selvassurandør (betaler ut erstatning dersom staten var skyld i skaden). På 90-tallet gikk noe av semesteravgiften til forsikring. Denne ordningen er fjernet, og det er lagt opp til at den enkelte student må ordne forsikring selv. Kommentarer: Hos IME får ikke studentene utbetalt støtte til ekskursjoner før de kan dokumentere at de har ordnet seg forsikring. På laboratorier kan lab. ansvarlig bortvise folk som ikke har fulgt kurs/opplæring og/eller nekter å bruke verneutstyr. Studenter kan tegne forsikring gjennom NSO. Studenter kan også tegne forsikring gjennom studentmedlemsskap i fagforeninger, eller gjennom foreldre. Mange studenter er imidlertid dekket kun gjennom folketrygden. Saken gjøres om til en vedtakssak. Vedtak: AMU oppfordrer fakultetene til å informere om at studentene ikke har forsikring gjennom NTNU, og at studenter bør ordne seg egen forsikring, spesielt studenter som deltar på laboratoriearbeid, feltarbeid, eller tar delstudier i utlandet.

7 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 O-sak 2/13 Status kontorsjefprosjektet v/ Arne Hestnes Prosjekt ble nedsatt på bakgrunn av tilsyn frå Arbeidstilsynet i Det ble gitt tilbakemelding om uklare roller, stort arbeidspress og et misforhold mellom ressurser og kapasitet, spesielt blant kontorsjefer. Medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelsen brukes for å kartlegge alle ansatte, inkl. kontorsjefer. Dekaner har ansvar for kontorsjefene. Det varierer hvordan kontorsjefens rolle er avklart i forhold til instituttleder og seksjonssjef (fakultet) hos de ulike enhetene. Ulikt hvor mye arbeid som er lagt på kontorsjefene. Forholdet mellom instituttleder og kontorsjef kan også være noe uklart. Ulikt hva instituttleder legger på kontorsjef; alt fra sekretær til å være overordnet leder. Ulikt hvor mye fakultetene har jobbet med utviklingstiltak knyttet til kontorsjefrollen. God mulighet til å gi innspill i forbindelse med tilsetting av dekaner og instituttledere. Rolleavklaring og samhandling er viktig. Kontorsjefen har tre viktige roller: 1. Lederstøtte 2. Koordinator 3. Oversetter mellom fakultet og institutt. Store forskjeller mellom enhetene må være rom for lokal tilpassing. Mange tiltak må være lokale. Viktig at fakultetene også bruker kontorsjef og ikke bare instituttleder. Jevnlig lederopplæringsprogram tilbys. Onboarding for nyansatte kontorsjefer fra Det er etablert felles forum for kontorsjefene. Mange kontorsjefer ønsker kodeskifte til administrasjonssjef. Dette må forhandles i ulike organer. NTNU skal legge noen få felles føringer over hva som kreves og forventes, men må ikke begrense ledelsen for mye når det gjelder rolledefinisjon. NTNU bør ha en policy når det gjelder kontorsjefens rolle. En bør undersøke om man kan plukke ut kontorsjefenes svar i arbeidsmiljøundersøkelsen. En bør også tenke på hva slags spørsmål som er viktige å ha med i arbeidsmiljøundersøkelsen for å fange opp kontorsjefens arbeidssituasjon.

8 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 O-sak 4/13 Status tilsynssaker v/ Anne-Beth Bedre kjemi: Alle pålegg lukket hos AKM, unntatt krav om eksponeringsregister. CNC fikk ingen pålegg. NTNU har oversendt mange spørsmål til Arbeidstilsynet vedr. eksponeringsregister. En gruppe i departementet skal klargjøre bestemmelsene, men klargjøring har enda ikke kommet på plass. NTNU har kjørt et forprosjekt om eksponeringsregister. Det er også en modul i stoffkartoteket som kan benyttes som eksponeringsregister. NTNU avventer svar fra arbeidsgruppen før man gjør noe mer i forhold til eksponeringsregister. Dette gjelder blant annet svar på hvem som skal inn i registeret og hva det betyr det å stå i et slikt register. Kommentar: Kunne eksponeringsregister vært felter i Paga? Det kan være vanskelig å oppdatere mange systemer. Bedre kjemi, forsøksdyr: Alle pålegg er lukket, både på Avdeling for komparativ medisin og Centre for Neuronal Computation. Arbeid for helse: 5 av 7 pålegg er lukket. To har vi fått utsettelse på da NTNU ønsker å bruke medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelse og kontorsjefprosjekt for å redusere negative arbeidsbelastninger og psykososiale faktorer. Statens Strålevern: Ingen pålegg. Brann: Her gjøres fortløpende tilsyn. Helsedirektoratet (genteknologiloven): o Institutt for biologi fikk tre pålegg: merking av lokaler, ikke rette status på rom der det pågår aktivitet og en del prosedyrer for uhellshåndtering er for lite kjent blant ansatte. Når det gjelder status på nevnte rom, må instituttet enten finne andre organismer som kan erstatte de som brukes i dag, eller oppgradere laboratoriets godkjenning til nivå 3 (nivå 2 i dag). Nytt tilsyn om 5 år. o Avdeling for komparativ medisin hadde to avvik: Merking av rom med biologisk fare og frakting av dyr fra rom med godkjenning til annet sted. o Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer fikk pålegg om at en I3-lab., som ikke er meldt inn, må registreres hos Helsedirektoratet. o Institutt for nevromedisin: Ingen avvik.

9 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 Kommentarer: Et tilsyn i forbindelse med et byggeprosjekt i kjemihallen hvor Eiendomsforvaltningen var mottaker, mangler i oversikten.. Med tanke på også nylig gjennomført tilsyn av DSB anses det som viktig at det etableres rutiner for at man rapporterer når det kommer tilsyn. Det er en noe uro blant ansatte knyttet til at NT har hatt økonomisk innstramming, noe som berører bemanning på laboratorier. Det har vært stilt spørsmål om NT klarer å oppfylle krav etter tilsyn. Det er gjennomført arbeid både på institutt og fakultet for å følge opp og ivareta HMS-sikkerheten. O-sak 5/13 5 etg. Kunnskapssenteret Saken har vært behandlet som fullmaktssak til leder i AMU. St. Olavs hospital, som eier Kunnskapssenteret sammen med NTNU, har fått midler til å innrede skallareal i 5. etg. Eventuelt Kort rapport fra evalueringsmøtet om Arbeidsmiljøundersøkelsen v/ Morten Mørch Er det en ulempe å bruke eksisterende LOSAM/AMU som referansegruppe? Suksesskriterium: referansegruppen må ha aksept. Prosessen kom for sent i gang. Neste gang bør LOSAM og evt. LAMU involveres for å få ut informasjon. Svarprosent varierer veldig mellom enhetene. Man har ikke oppnådd ønsket svarprosent. Stort spenn når det gjelder oppslutning. En del personer er fortsatt redd for å bli identifisert. Evaluering bør være grundigere og komme tidligere. NTNU-evaluering kommer til høsten. Styringsgruppen i ARK skal ha møte og legge opp dette. Vedr. ARK pilot: Blanding av nasjonal undersøkelse og NTNUs ARK. Burde vært et tydeligere skille mellom nasjonalt prosjekt og NTNUs ark. Ble mye fokus på nasjonalt prosjekt. Oppfølging bør være en viktig del av evalueringen. Positivt: Folk kjenner seg igjen og setter pris på bistand. Kommentarer: Det har ved tidligere arbeidsmiljøundersøkelser vært episoder hvor svar i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen har blitt brukt av leder i konflikthåndtering. Dette har ikke gitt noen konsekvenser for leder. Her bør det være nullaksept. Det har ved tidligere arbeidsmiljøundersøkelser også vært episoder ved enkelte enheter hvor ansatte har blitt kalt inn på medarbeidersamtaler

10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 og spurt om hva de har svart i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen. Enkelte ansatte har opplevd at svarene de har gitt har kunnet gi negative konsekvenser for dem. Enkelte opplever at tiltakene etter tidligere arbeidsmiljøundersøkelser har vært overfladiske og at det kommer lite ut av undersøkelsen. Dette kan være en forklaring på lav svarprosent. Bruk av arbeidsmiljøundersøkelsen må tas med i lederopplæringen.

11 Stikkuhell Margunn Losnegard Karlsen Bedriftssykepleier BHT/HMS-avdelingen Tlf Besøksadresse: Høgskoleringen 6, Geologibygget 3 etg. 1

12 Forebygge stikkuhell Bruk av spisse eller skarpe instrumenter Risikovurdering Opplæring Tiltak Vaksinasjon 2

13 Yrkesvaksine Medisinske laboratorier Hepatitt B (Også rengjøringspersonell bør omfattes av tilbudet) Jakt/fangst på Svalbard Rabies Veterinærer Rabies, tetanus Arbeid med forsøksdyr Tetanus Avløp, kloakk Tetanus, poliomyelitt, Hepatitt A (Hepatitt B) Jordbruk, parkvesen, vaktmestre Tetanus (Hepatitt B) 3

14 Blodbårne infeksjoner etter stikkuhell Hepatitt B: Virus som kan gi leverbetennelse. Inkubasjonstid dager, vanligvis dager Hepatitt C: Virus som kan i 70-80% gi kronisk aktiv leverbetennelse. Inkubasjonstid 4-12 uker. HIV: Virus kan resultere i Aids. Inkubasjonstid, svært varierende % utvikler skutt hivsykdom 2-4 uker etter smitte. 4

15 Oppfølging stikkuhell Førstehjelp: Hvis kuttskade, la det blø. Skyll/vask og desinfiser. Den eksponerte «tas vare på». Se Risikovurderingen hvis uhellet er på lab. Ta blodprøve (nullprøve), nye prøver etter 3 og 6 mnd. Vaksinasjonsstatus til den eksponerte Hepatitt B vaksinering/immunglobulin mot hepatitt B avhengig av eksponertes vaksinasjonsstatus. Identifisere kildens hiv-eller hepatitt status hvis mulig. 5

16 Oppfølging av stikkuhell på NTNU Stikkuhell skal følges opp av Bedriftshelsetjenesten på NTNU Fastlege/legevakt utenom bedriftshelsetjenestens arbeidstid. Stikkuhell meldes i avvikssytemet Målrettet helseundersøkelse til ansatte som skal arbeide med humant materiale Tilbud om opplæring/informasjon til ledere Se Arbeid med humant materiale: https://innsida.ntnu.no/wiki/- /wiki/norsk/arbeid+med+humant+materiale 6

17 Oppsummering Kartlegging/Risikovurdering Målrettet helseundersøkelser Opplæring Kanylebokser 7

18 - Drøye 800 skap på NTNU Prosjekt sikkerhet avtrekkskap - Knapt halvparten har hatt serviceavtale - Ikke drifts- og vedlikeholdsavtaler på resten - Manglende dokumentasjon på kontroll - Ansvarsforhold uklart - Grenseverdier i HMS-håndbok for dårlig kjent og fulgt opp - Ikke enhetlig system for bruk og kontroll av avtrekksskap - Gruppe med deltakere fra fakultet/sintef, HMS og drift jobbet fram forslag til videre håndtering

19 Forslag til forbedringer - Utarbeidet forslag til grenseverdier - samsvarer med Lab og verkstedhåndbok, Sintef og St Olav - Gjennomføre kontroll av alle skap - registrere - merke - kartlegge tilstand - Foreta umiddelbar justering der mulig - Etablere service- og vedlikeholdsavtale. - Avtalen forvaltes av Driftsavdelingen

20 - Grenseverdier besluttet Videre - Reaksjon når verdiene er utenfor grensene - Instituttleder/dekan beslutter stenging - Kommunikasjonsplan - tidspunkt for info - hvem informerer - hva informeres det om - hvem kan brukerne henvende seg til - prinsippielle spørsmål rettes til HMS-sjef - Tiltaksplan for utbedring finansiering

21 1 AMU Kontorsjefprosjektet hvordan gikk det? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

22 2 Historikk Våren 2011: Arbeidstilsynet påpeker funn knyttet til arbeidsbelastning for kontorsjefer på NTNU (HF). Personalsjefen beslutter å starte opp et prosjekt for å se nærmere på- og iverksette tiltak knyttet til kontorsjefrollen. Juni 2011: prosjektet etableres Oktober/november 2011: kartlegging av nåsituasjon kontorsjefer ved alle fakulteter Januar 2012: samling med kontorsjefer og samarbeidspartnere for målsettinger og mulige løsninger April 2012: Forslag til tiltak behandlet i dekanmøte Våren 2012: delprosjekt «onboarding» startet

23 3 Kartlegging nåsituasjon Pågikk i november 2011 Fokusgrupper fakultetsvis på alle fakulteter Bakgrunnsundersøkelse via seksjonsledere HR 29 kontorsjefer deltok Temaer: Gjenkjennelighet fra tilsynet Samarbeid og arbeidsfordeling (ift andre roller inst/fak) Oppgavedefinisjoner og grenser Gode erfaringer

24 4 Overordnet analyse Gjenkjennelighet av arbeidstilsynets funn: Arbeidstilsynets funn er kun delvis gjenkjennbare for IVT, VM&AB, DMF og HF. For SVT er de i større grad gjenkjennbare og for IME er de i stor grad gjenkjennbare Samarbeid og arbeidsfordeling: Generelt fremstår det som om samarbeidet er best med de man samarbeider tettest med. Samarbeidet oppleves best med teknisk/administrativt ansatte og instituttleder og dårligst med sentralt nivå Samarbeidet med vitenskapelige kan oppleves som vanskelig spesielt når det gjelder de vitenskapelig ansattes forståelse for regler og rutiner. Det er viktig å presisere at det i mindre grad er gjenkjennbart at faglig personell tillegger kontorsjefrollen lavere status

25 5 Overordnet analyse forts. Oppgavedefinisjoner og grenser De fleste kontorsjefer opplever rollen som mer operativt orientert enn utviklingsorientert. Hvor operativ den er er imidlertid avhengig av; hvordan instituttleder utøver sin rolle, størrelsen på instituttet og størrelse/kompetanse på teknisk-administrativ stab. Rollen oppleves som bred, men hvor det innen enkelte områder også er behov for å gå i dybden. Rollen oppleves ikke som spesielt ensartet innen fakultetene ei heller på tvers av fakultetene. Erfaringer med tiltak Opplæringstiltak som lederutvikling og kompetansebyggende tiltak generelt trekkes frem som positive tiltak. Det samme gjelder tiltak hvor man bygger nettverk, spesielt innen eget fakultet. Enkelte nevner også stillingsinstrukser og tydeliggjøring av rollen som positive tiltak

26 6 Sammenlikning av fakulteter - arbeidssituasjon 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Hvor gjenkjennelige er disse resultatene for din arbeidssituasjon? Opplevelse at kontorsjefenes oppgaver er samsvarende på tvers av instituttene? Opplevelse at endringsprosesser berører kontorsjefrollen? SVT IVT IME VM&Ku DMF HF Andel av arbeidsdagen med operative oppgaver? Skala: 1 = Ikke i det hele tatt / 0% 3 = Delvis / 50% 5 = I aller høyeste grad / 100%

27 7 Sammenlikning av fakulteter - samarbeid 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Samarbeid med de tekniske og administrativt ansatte? Samarbeid med instituttlederen? Samarbeid med de vitenskapelige ansatte ved instituttet? SVT IVT IME VM&Ku DMF HF Samarbeid med fakultetsnivået? Samarbeid med sentralt nivå? Skala: 1 = Ikke bra i det hele tatt 3 = Til dels 5 = Veldig bra

28 8 Oppsummering målbilde og tiltak Det finnes ikke ett målbilde for kontorsjefrollen ved NTNU! Felles trekk målbilde: lederstøtte, administrasjon vedr økonomi, HR/HMS, studie og forskning. Større andel strategi og utvikling Utfordringene forskjellige avhengige av størrelse på institutt, organisering av fakultet (sentralisert/desentralisert modell), person/kompetanse instituttleder-kontorsjef Tiltak følgelig lokale på fakultet og instituttnivå Felles trekk tiltak: rolleavklaring (opprydning) og samhandling instituttleder-kontorsjef, institutt-fakultet, leder(team)utvikling, «onboarding», nettverk

29 9 Forslag til tiltak 1. Lokale utviklingstiltak knyttet til kontorsjefrollen 2. Videre vurdering av kontorsjefers arbeidsmiljø 3. Oppretting av felles forum for kontorsjefer ved NTNU 4. Videre utvikling av leder- og teamutviklingstiltak 5. Utvikling av oppstartprogram for nye tekn/adm ledere ved NTNU 6. Vurdere bruk av stillingsbenevnelser Etablering av styringsgruppe

30 10 «Styrings»-gruppe Ansvar: legge en plan for kontorsjefforum og sikre at dette blir gjennomført i en toårsperiode Anbefalte ressurser: Kontorsjef Instituttleder Leder fra administrative fagområder på fakultetsnivå Leder fra administrative fagområder på sentralt nivå (ikke HR) sekretærfunksjon fra personalavdelingen (sentralt nivå)

31 11 Kontorsjefrollen ved NTNU Forum for kontorsjefer Oppstartsseminar 27. august 2012

32 12 Styringsgruppe Første møte i styringsgruppa: Anne Rossvoll avdelingsdirektør (IVT) Elin Erdal seksjonssjef (Driftsavd.) Ragnar Hergum instituttleder (IME) Tom Helmersen kontorsjef (NT) Torill Naavik kontorsjef (DMF) Trine Knutsen instituttleder (HF) Marte Mostervik rådgiver (Persavd.)

33 13

34 14 1) Lokale utviklingstiltak knyttet til kontorsjefrollen Målbilde: Bred lederstøtte, administrasjon, økonomi, HR/HMS, studie og forskning. Mer strategi og utvikling, mindre tid på drift Utfordringene forskjellige: avhengige av størrelse på institutt, organisering av fakultet (sentralisert/desentralisert modell), person/kompetanse instituttleder-kontorsjef Ikke entydig lokal utvikling blir avgjørende! Lokal opprydning/avklaring: særlig samhandling instituttlederkontorsjef og institutt-fakultet. Stort ansvar lokalt behov for felles innsats og sentral bistand

35 15 Kontorsjefen «sentrale avhengigheter» Inst.lederen Kontorsjefen Fakultetet

36 16 Kontorsjefen i praksis? Tre viktige roller: Lederstøtter Koordinator Oversetter Hva kan dette innebære for instituttlederen, fakultetet og kontorsjefen?

37 17 2) Videre vurdering av kontorsjefers arbeidsmiljø Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU høsten Vurdere mulighet for analyse av kontorsjefers opplevelse av arbeidsmiljø og arbeidssituasjon. Web basert undersøkelse i målgruppa??: Er situasjon er endret ift resultatene av nåsituasjonskartleggingen i november 2011?

38 18 3) Oppretting av felles forum for kontorsjefer ved NTNU Behov for samhandling og erfaringsutveksling mellom kontorsjefene både på fakultetsnivå og NTNU-nivå. Styrke erfaringsutveksling og organisasjonslæring knyttet til videre utviklingsprosesser rundt kontorsjefrollen Temaer settes opp av styringsgruppe Temaene skal dekke bredden i kontorsjefens arbeidsområde Personalavdelingen tilbyr administrativ støtte og dekker lunsj og lignende.

39 19 4) Videre utvikling av leder- og teamutviklingstiltak Felles oppstartsamling lederutvikling perioden sept Kontorsjefene deltar i opplæringsdelen av periodens lederutviklingsprogram I regi av periodens lederutviklingsprogram legges det til rette for forventningsavklaring vs. instituttleder Det er planlagt to lederutviklingsprogram for administrative ledere i perioden

40 20 5) Utvikling av oppstartsprogram for nye tekn/adm ledere ved NTNU Behov for bedre oppfølging av nyansatte kontorsjefer. Onboardingprogram for nyansatte kontorsjefer fra 2014

41 21 6) Vurdere bruk av stillingskoder Differensiere kontorsjefrollen avhengig av instituttstørrelse og ansvarsomfang? (kontorsjef administrasjonssjef) Tema i styringsgruppa Notat utarbeidet Organisasjonsmessig behandling Forhandling i Sesam

42 1 Studenter og forsikring Orientering om rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høyskolerådet (UHR) Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik Studieavdelingen NTNU

43 2 Arbeidsgruppe oppnevnt av UHR Mandat: Utrede aktuelle situasjoner som kan fremkomme i forhold til forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål hvis studenter skader seg ifbm undervisning og forskning Rapporten ment å kunne fungere som en håndbok

Rom 101 Hovedbygget. Møtested:

Rom 101 Hovedbygget. Møtested: 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Dato 15.12.2013 Møtereferat Tilstede: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Per Kjøl (arbeidsgiverrepr.) Gry Eva S. Alterskjær, Vigdis Rønningen, Sturla Søpstad og

Detaljer

Universitetenes Personallederkonferanse 2013. Om kontorsjefrollen - og erfaringer og resultater i kontorsjefprosjektet ved NTNU

Universitetenes Personallederkonferanse 2013. Om kontorsjefrollen - og erfaringer og resultater i kontorsjefprosjektet ved NTNU 1 Universitetenes Personallederkonferanse 2013 Om kontorsjefrollen - og erfaringer og resultater i kontorsjefprosjektet ved NTNU 2 Kontorsjefen altmuligmenn og kvinner Generalisten Kjedelig og traust eller

Detaljer

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf:

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf: 1 av 2 Arbeidsmiljøutvalget Dato 16.12.2016 Referanse 2016/30480 Referat Tilstede: Kopi til: Om: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Janne Gjengaar, Judith Rødsten, Terje Robert Meisler og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.),

Detaljer

Møtested: Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm

Møtested: Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm 1 av 2 Arbeidsmiljøutvalget Dato 13.05.2014 Referanse 2014/8770 Referat Tilstede: Kopi til: Om: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Are Skjelstad (arbeidsgiverrepr.), Sturla Søpstad og Heidi

Detaljer

DERES DATO. På bakgrunn av tilbakemeldingen anser vi pålegg 1 og 10 som oppfylt.

DERES DATO. På bakgrunn av tilbakemeldingen anser vi pålegg 1 og 10 som oppfylt. F.d A Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 1 28.02. 2011 2009/16396 24049/2011 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Ingvild Kolberg tlf 941 51 567 DERES REFERANSE NTNU 7491 TRONDHEIM NTNu _1 Eoved.lrkivet ^^^

Detaljer

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST 1 av 6 HMS-avdelingen Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: ABH Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST Bakgrunn Det vises til tidligere O-sak 14/13. Hovedverneombudene

Detaljer

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 99 64 29 14

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 99 64 29 14 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Dato 29.05.2013 Referanse 2013/7102 Møtereferat Tilstede: Kopi til: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten, Are Skjelstad (arbeidsgiverrepr.), Gry Eva S. Alterskjær,

Detaljer

Svein Hugo Andersen, Erik Lund, Svein Olav Antonsen, Sturla Søpstad, Anne Beth Holte, Randi Berge Strand, Bjørn Eide. Møtested:

Svein Hugo Andersen, Erik Lund, Svein Olav Antonsen, Sturla Søpstad, Anne Beth Holte, Randi Berge Strand, Bjørn Eide. Møtested: 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget KGU Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Gjelder: Heidi Egseth, Trond Singsaas, Anne-Ma Hogstad, Per Kjøl, Janne Gjengaar, Arild Reidar Bakke, Arild Vatn, Irene Dragvik,

Detaljer

Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen

Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen 1 av 5 HMS-avdelingen Notat Til: Organisasjonsprosjektet Kopi til: Fra: HMS-sjefen Signatur: Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen HMS-avdelingen har diskutert

Detaljer

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg.

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg. 1 av 1 HMS-avdelingen 21.10.2011 AMU-sak 34/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: HMS - organisering og ressurser Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig

Detaljer

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 73 59 81 50

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 73 59 81 50 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalget Møtereferat Tilstede: Frank Arntsen, Judith Rødsten, Janne Gjengaar (arbeidsgiverrepr.), Morten Mørch, Sturla Søpstad, Arild Reidar Bakke og Heidi Egseth (arbeidstakerrepr),

Detaljer

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet.

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet. 1 av 1 Rektor Dato 30.05.2012 Referanse AMU-sak 12/12 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: Arbeidsmiljøundersøkelse 2012 Det skal gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelse ved NTNU høsten 2012 med

Detaljer

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011.

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011. 1 av 5 Personalavdelingen AMU-sak 25/11 Notat Til: SESAM, AMU Kopi til: Fra: Personalsjefen Signatur: Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger i NTNU, jfr.

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 3 Referat fra møte i LOSAM 17.06.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Til stede: Forfall: Stig A Slørdahl,

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

Studieprogramporteføljen endringer 2015/2016 videre utvikling (S-sak 24/14) Prorektor orienterte om saken og tilrådingen.

Studieprogramporteføljen endringer 2015/2016 videre utvikling (S-sak 24/14) Prorektor orienterte om saken og tilrådingen. NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Øystein

Detaljer

Forslag til NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv legges frem for AMU til behandling.

Forslag til NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv legges frem for AMU til behandling. 1 av 2 HMS-avdelingen Dato Referanse AMU-sak 37/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Personalavdelingen/HMS-avdelingen Signatur: NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv NTNU inngikk i 2003 samarbeidsavtale

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Møtereferat. 25/12: Godkjenning av innkalling og referat. 26/12: Forsikringsansvar for studenter

Møtereferat. 25/12: Godkjenning av innkalling og referat. 26/12: Forsikringsansvar for studenter 1 av 6 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Møtereferat Til stede: Forfall: Leder LMU Berit Kjeldstad (prorektor for utdanning og læringskvalitet), Simon Utseth Sandvåg (likestillings- og inkluderingsansvarlig,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 07.05.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 7. mai 2012 kl. 9-12 i Stort møterom

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO Verneorganisasjonen HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Innhold Oversikt over verneombud og ulike stillingskategorier Mandat

Detaljer

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 06.06.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/randi Tiller, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 30.11.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. november 2012 kl. 9-12 i Kollegierommet

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Yrkesvaksiner -formål Beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet Forebygge at arbeidstakerne

Detaljer

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd?

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? 04.12.2013, B. K. Pedersen, HMS - koordinator, IBV Innhold Bakteppet HMS ansvar og roller HMS - prosjektet Oppfølging,

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 04.09.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 3. september 2012 kl. 9-12 i Rådsalen

Detaljer

Rom 201 Hovedbygget. Møtested:

Rom 201 Hovedbygget. Møtested: 1 av 7 Arbeidsmiljøutvalget Dato 20.11.2013 Møtereferat Tilstede: Ida Munkeby, Judith Rødsten, Per Kjøl og Are Skjelstad (arbeidsgiverrepr.), Liv Berit Augestad, Morten Mørch, Sturla Søpstad og Heidi Egseth

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - Organisering og ressurser N O T A T Tilråding: Styret slutter seg til rektors vurderinger

Detaljer

- Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 26. juni 2014 Referat fra SESAM-møtet 26. juni 2014 ble godkjent.

- Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 26. juni 2014 Referat fra SESAM-møtet 26. juni 2014 ble godkjent. NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Bjørn

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet. MØTEREFERAT Tilstede:

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet. MØTEREFERAT Tilstede: NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Fung. personalsjef Petter Wiig Bjørn

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. -

HMS-internrevisjonsrapporter. Det er ikke gjennomført HMS-internrevisjoner ved UiO i 2012. - HMSstab, OPA Ledelsens gjennomgang underlag, møtereferat og tiltaksplan Sammenfatning ephorte prosedyredokumentet 2012/1145436 Side : 1 av 8 Utfylt av HMSkoordinator ved fakultetet 18/032013 Dato : 24.09.2012

Detaljer

Avvik 3. tertial 2014

Avvik 3. tertial 2014 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 3. tertial 2014 Det er meldt inn 333 avvik i 3.tertial 2014 (255 avvik i 3.tertial 2013). Av disse er 14 avvik etter branntilsyn. Gjennomsnittlig

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

Instituttene må vurdere om de skal utarbeide egen strategiplaner. Det vises for øvrig til dokumentene som ble delt ut på møtet.

Instituttene må vurdere om de skal utarbeide egen strategiplaner. Det vises for øvrig til dokumentene som ble delt ut på møtet. 1 av 5 Det humanistiske fakultet 2010/342 Møtereferat Til stede: Dekanus Kathrine Skretting,, prodekan Bjørn Myskja, instituttlederne Margrethe Aune, John Brumo, Asbjørn Dyrendal Trine Knutsen, Jonathan

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Ombygging av kjeller i Varmetekniske laboratorier (VATL), Gløshaugen

Ombygging av kjeller i Varmetekniske laboratorier (VATL), Gløshaugen 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/geir Nilsen, Institutt for energi- og prosessteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi,

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk 1 av 5 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Signatur: Høringsuttalelser fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Møtereferat. 2/15: Oppnevning av nye studentrepresentanter i LMU

Møtereferat. 2/15: Oppnevning av nye studentrepresentanter i LMU 1 av 4 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Dato 30.01.2015 Referanse ephorte 2015/2393 Møtereferat Til stede: Berit Kjeldstad (Leder LMU 2014 og prorektor utdanning), Inge Fottland (studiesjef),

Detaljer

http://www.ntnu.no/adm/hms/organisering/amu Gløshaugen + 47 73 59 80 10 Tlf:

http://www.ntnu.no/adm/hms/organisering/amu Gløshaugen + 47 73 59 80 10 Tlf: 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 15.04.2015 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: SINTEF Energi v/ Jacob Stang, Eiendomsforvaltningen v/geir Nilsen, Fakultet for ingeniørvitenskap

Detaljer

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET. Utvidet

ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET. Utvidet ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET Utvidet 1 Utvidet årsrapport 2014 fra hovedverneombudet ved Universitetet i Oslo UiO hadde i 2014 et hovedverneombud (HVO)Hege Lynne i 100 % frikjøp og vara Hovedverneombud

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner - Etablering av kjernefasiliteter 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl S-SAK 05-11 Prosjekt Teknisk metodiske funksjoner

Detaljer

Varmetekniske laboratorier, del 1 ombygging av laboratorieareal i kjeller

Varmetekniske laboratorier, del 1 ombygging av laboratorieareal i kjeller 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/geir Nilsen, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologiledelse, Institutt for energi og prosessteknikk,

Detaljer

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 12:30-14:00 Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Notat Til: AMU-møte 5. mars 2012 Dato: 27. februar 2012 Prosedyrer for valg innen verneorganisasjonen Prosedyrene for valg innen verneorganisasjonen ble presentert

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon:

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon: Yrkesskadedekning Dagens situasjon: Rettigheter i: Folketrygdlovens kapittel 13 Menerstatning Gratis medisinsk behandling/medikamenter Særregler ved beregning av uførepensjon Lov om yrkesskadeforsikring

Detaljer

Referat fra LAMU-møte 07.12.2015

Referat fra LAMU-møte 07.12.2015 Referat fra LAMU-møte 07.12.2015 Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus Møtested:P35-PS739 Dato: 07.12.2015 Kl.: 09.45 12.00 Tilstede: Fra arbeidstakersiden: Fakultetsverneombud

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Björn Inge Gustafsson Leder DMF Albert Adriaan Verhagen Nestleder DMF Sissel Skarra Medlem NITO

Faste medlemmer som møtte: Björn Inge Gustafsson Leder DMF Albert Adriaan Verhagen Nestleder DMF Sissel Skarra Medlem NITO Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M12, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 14:30-16:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder:

Det fremmes med dette forslag til løsning på følgende områder: 1 av 11 HMS-avdelingen 23.10.2015 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalgene ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ Kopi til: Fra: Signatur: Arbeidsgruppe HR Personaltjenester og HMS ABH Samordning av systematisk HMS-arbeid

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 August 2009 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Informasjon Mastergradstudenter og nyansatte: Obligatoriske forelesninger er DEL 1A Det systematiske HMS arbeidet

Detaljer

NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T

NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Læringsmiljøutvalget (LMU) - årsrapport 2007 Tidl. O-sak 9/08 (utsatt i Styret 22.05.2008

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i Vedtektene for Studentrådet

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter

Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter 1 Velkommen til HMS-kurs for masterstudenter Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dekanus Bjørn Hafskjold Hvorfor er HMS viktig? Helse-, Miljø og Sikkerhet ved NT-fakultetet Ansvar for Helse-, Miljø

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT

NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT NTNU S-sak 65/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.10.2016 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Merete Kvidal NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling ved NTNU kvalitetsprogram

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 5 Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Rica Hell hotell - Stjørdal

Detaljer

God Vakt! Metodeevaluering og lukking av pålegg

God Vakt! Metodeevaluering og lukking av pålegg God Vakt! Metodeevaluering og lukking av pålegg Presentasjon basert på Rapportering til Arbeidstilsynet (2007), ved Ellen Marie Forsberg, Christin Wathne (AFI) og Bjørg Aase Sørensen (HIVE & AFI). NSHs

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016

Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periodeplan for avtalt bistand fra Klinikk 5 BHT til Åfjord Kommune 2016 Periode: 04.01.2016 til 04.01.17 OMRÅDE AKTIVITET FORKLARING TIDSPUNKT ANSVARLIG Systematisk HMS arbeid Planarbeid Vernerunder Rådgiving/Oppfølging

Detaljer