Møtested: PFI-bygget, rom 1103

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtested: PFI-bygget, rom 1103"

Transkript

1 1 av 10 Arbeidsmiljøutvalget Dato Referanse 2013/5164 Møtereferat Tilstede: Kopi til: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Per Kjøl (arbeidsgiverrepr.) Sturla Søpstad, Morten Mørch, Gry Eva S. Alterskjær og Heidi Egseth (arbeidstakerrepr.) Anne-Beth Holte, Margunn Losnegard Karlsen, Ann Kristin Sjaastad (HMS) Læringsmiljøutvalget Om: Møte i Arbeidsmiljøutvalget Møtetid: Onsdag Møtested: PFI-bygget, rom 1103 kl Signatur: AJ AMU-sak 09/13 Godkjenning av sakslista Runde rundt bordet: Geir Ivar Soleng sitter på overtid i AMU, men er ønsket videre. Formaliteter må ordnes. Gry Eva Sinkaberg Alterskjær er ny hovedtillitsvalgt i Forskerforbundets lokallag ved NTNU. Hun stiller som representant i AMU. Bedriftshelsetjenesten v/ fysioterapeut har vært i dialog med Personalavd., tillitsvalgte og verneombud for å få til en plan for fysisk aktivitet. Dette vil bli presentert for AMU når man har kommet lenger i prosessen. HMS-matrisen skifter navn til «Sentralt HMS-forum» og startes opp igjen, da HMS-avd. ikke opplever at de når de som jobber med HMS via Personalforum. Det har vært god respons på dette og mange møtetema har blitt foreslått. Mandat, sammensetning og møtehyppighet vil bli klargjort i det første møtet, 16. april. Verneombudslinjen vil bli involvert. Et av de første temaene som vil bli tatt opp er hvordan HMS-innhold skal presenteres på Innsida. Informasjonsavd. v/ innholdsansvarlig Martin Fjeldvær vil delta. Prosjektet som skal sørge for innføring av et digitalt risikovurderingssystem venter med å lansere systemet til det Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Sekretær 7491 Trondheim E-post: Høgskoleringen Arve Johansen Geologibygget Telefaks Trondheim Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 foreligger en ny versjon av systemet. Prosjektet jobber med å få våre behov og ønsker inn i den nye versjonen. NTNU har mottatt endelig rapport etter Statoil sin revisjon. Rapporten hadde ingen anmerkninger. Tillitsvalgte melder om mange saker vedr. arbeidstid/fleksitid. Man opplever flere ulike avtaler og varierende kunnskap. Ønsker å rydde opp i dette i løpet av våren. Årsrapport, med oversikt over strålekilder, ble innsendt til Statens strålevern i mars. Organisasjonsdirektør arbeider med å styrke beredskapsorganiseringen ved NTNU. Stillingen som sikkerhetsleder er utlyst. Det jobbes med ROS-vurdering i forhold til skyting på campus. Et notat blir sendt ut på høring blant rektorat, dekaner og hovedverneombud. Tiltak må iverksettes snarlig. Det har vært tilsyn fra DSB vedr. el-sikkerhet. Det har blitt funnet avvik og gitt anmerkninger. Pålegg er gitt med frist 15/6. Saken eies av Driftsavd. HVO etterlyste rapportering til AMU. Det er uklart hvem som orienteres ved tilsynssaker. Vedtak: Sakslista ble godkjent AMU-sak 10/13 Stikkskader v/ Margunn L. Karlsen En opplever at stikkskader behandles noe ulikt ved de ulike enhetene. Det lages mange lokale retningslinjer som ikke stemmer med sentrale retningslinjer. Viktig å sikre at alle følges opp likt. Uhell skjer som regel når hette skal tres over sprøytespiss. Vanskelig å fastslå smittefare vedr. sprøytespisser i parker. På lab. vet man gjerne hva en sprøytespiss har vært borti. Forebygging av stikkuhell er viktig. Risikovurdering må gjøres før man starter prosjekt. Må vite hva man holder på med. Opplæring og informasjon om at det er gjort risikovurdering og bruk av verneutstyr må gis. Kommer endringer i forskrift om utførelse av arbeid vedr. stikkskader som følge av EU-direktiv. I ny forskrift vil det komme krav om at man skal ha beholder for brukte sprøytespisser alle steder hvor man bruker sprøyter og recapping forbys. De som, ut i fra risikovurdering, kan bli eksponert for smittefare skal vaksineres på forhånd. De som har stukket seg følges opp i 6 mnd.

3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 Arbeidstilsynet kommer med anbefalinger over hvem som trenger ulike vaksiner. Kommentarer: Viktig å ha en dialog med Personalavd. Informasjon om smittefare og vaksinasjon bør gis ved ansettelse når en person skal jobbe med smittefarlige stoffer. Det har vært bekymring for tuberkolosesmitte på Internasjonal seksjon. Bedriftshelsetjenesten skal sjekke opp hvilket regime smittevernkontoret hos Trondheim kommune har for screening av utenlandske studenter. AMU vil bli informert om dette. NTNU- og St. Olav deler renholdere på enkelte areal. Hvordan sikrer man at disse er klar over sentrale retningslinjer? Det var stort fokus på opplæring og rutiner ved siste tilsyn (Bedre kjemi) på Driftsavd. Vedtak: AMU støtter HMS-avdelingens arbeid med forebygging og håndtering av stikkskader. Driftsavdelingen inviteres inn til AMU for å orientere om opplæring, helsekontroll og hvordan man sikrer at rutiner følges, både blant egne ansatte og når man leier inn andre. Dette gjelder både renholdere og annet driftspersonell. AMU-sak 11/13 Avtrekksskap v/ Anne Beth Et eget prosjekt har jobbet med sikkerhet i forbindelse med avtrekksskap. Dette er en del av systematisk HMS-arbeid. Skal bringe alle avtrekksskap opp på samme nivå. Det er ca. 800 avtrekksskap. Prosjektet godt mottatt i dekanmøte. Viktig med beredskap ved evt. nedstenging. Ansvarsforhold mellom Driftsavd. og brukere av avtrekksskap er uklart. Grenseverdier i lab. og verkstedshåndbok lite kjent. Ønskes et felles nivå for avtrekksskap. Var opp i dekanmøtet i mars. Ikke fått noen tilb. Melding på at grenseverdier er noe problem. Kommunkiasjonsplan er lagd i samarbeid med Informasjonsavd. Driftssjef og HMS-sjef skal ut på alle fakulteter og informere om prosjektet. Dette arbeidet starter på nanolab. ved NT førstkommende mandag. Fare for at arbeidet kan skape uro blant de ansatte. Firmaet som gjør kartlegging skal kommunisere direkte til

4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 instituttleder. Beskjed til ansatte skal komme fra instituttleder. De som er urolige kan ta kontakt med HMS-avd. for evt. kartlegging av eksponering. Prinsipielle spørsmål skal rettes til HMS-sjef eller dekan. Verneombud er orientert om prosjektet. Kommentarer: HVO ønsker å bli orientert v/ alvorlige funn. LOSAM og studenter bør informeres. Vi bør være åpne og ikke unnta for mye fra offentligheten. Vedlikeholdskostnader må håndteres når man får oversikt. Punktavsug må evt. sjekkes senere. Vedtak: AMU støtter arbeidet for å øke sikkerheten knyttet til avtrekksskap. AMU-sak 12/13 Byggesak Gamle fysikk oppgradering En ønsker å fjerne en stor trykktank fra Gamle Fysikk. Trykktanken går gjennom flere etasjer i bygget. Ønsker å få inn heis i bygget når trykktanken er fjernet. Gammel heis, som ikke fungerer, fjernes. I dette arealet er det ønskelig å etablere toaletter på grunn av dårlig toalettkapasitet i bygget. Fjerning av trykktank vil medføre mye støy, støv og vibrasjoner i bygget. Det vil også bli nødvendig å ta hull i fasade mot IT-bygget i forbindelse med etablering av ekstra inngangsparti. Gamle Fysikk inneholder IØT, Fakultetsadministrasjon for IME-fakultetet og Seksjon for arkeometri. En del instrumenter og aktiviteter i bygget er ømfintlige for vibrasjoner og støv. Det er noen bekymringer rundt dette med å kunne opprettholde aktivitet i lokalene med tanke på støvproblemer. Prosjektleder er gjort oppmerksom på at noe arbeid må gå utenfor arbeidstid. Noe arbeid må imidlertid foregå i arbeidstiden. Dette bør utføres i bestemte tidsperioder. Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm. AMU-sak 13/13 Fullmaktssak Fylkesmannsboligen Bygget har tidligere blitt brukt av Artsdatabanken. NTNU og Det kongelige norske vitenskapers selskap blir nye brukere. Saken gjelder bygningsmessige endringer og oppgradering av

5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 ventilasjon, samt noe el-arbeid. Det blir lagd en rampe i inngangsparti + heis (universell utforming). Det kongelige norske vitenskapers selskap har ikke eget AMU. NTNU ivaretar dem i vår AMU-behandling. Vedtak: AMU gir AMUs leder fullmakt til å godkjenne byggesak på bakgrunn av notat fra AMUs byggearm vedrørende fylkesmannsboligen. AMU-sak 14/13 (O-sak 3/13 ble omgjort til AMU-sak 14/13) Forsikring studenter v/ Anne Marie Snekvik En arbeidsgruppe, nedsatt av Universitets- og høgskolerådet, har utarbeidet rapporten «Forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål vedrørende studenter i universitets- og høgskolesektoren». Snekvik var leder i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen anbefaler at det vurderes å innføre en yrkesskadedekning også for studenter, som kan gi dekning ut over folketrygden. Dette er spesielt viktig for studenter som gjennom studiene deltar på risikoundervisning (f.eks. arbeid i laboratorier, feltarbeid/ekskursjoner eller delstudier i utlandet). Økonomiske ytelser/erstatning gis ut i fra tre områder: 1. Yrkesskadedekning i folketrygdloven. 2. Alminnelige erstatningsrettslige ordninger. 3. Egne private forsikringer. Dersom man går under yrkesskadedekningen i folketrygdloven vil man få høyere utbetaling dersom man blir ufør. For å få utbetalt erstatning gjennom alminnelige erstatningsrettslige ordninger, må den skadelidte bevise at NTNU evt. var skyld i skaden ut i fra tre vilkår: ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng. Dokumentasjon for de tre nevnte vilkårene kreves før erstatning gis. NTNU kan inngå forlik, eller innrømme ansvar for inntil kr Jurist hos NTNU bør kontaktes ved spørsmål om erstatning. Studenter går under yrkesskadedekningen i folketrygden hvis de blir skadet i undervisningstiden på undervisningsstedet. Undervisningsstedet trenger ikke være på campus. Undervisning kan skje et annet sted, f.eks. v/ feltarbeid/ekskursjoner. Utfordring v/ feltarbeid/ekskursjoner: Når er det undervisning? Når er det fritid? Det kan oppstå gråsoner. Studenter i praksis har antakelig

6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 yrkesskadedekning i henhold til folketrygdloven dersom de utfører det samme arbeidet som de ansatte (lovavd. i Justisdepartementet har avklart dette, men det kan bli en diskusjon m/ forsikringsselskap). Studenter på utveksling, som tar et delstudium, er yrkesskadedekket i henhold til folketrygdloven dersom de har lån eller stipend fra Statens Lånekassen. Når det gjelder utenlandske studenter som studerer ved NTNU, så er det av stor betydning hvor de er fra. De går ikke under yrkesskadedekningen i folketrygdloven, men får dekket medisinsk behandling dersom deres hjemland er innenfor EØS. Dersom hjemlandet er utenfor EØS, er de ikke dekket og bør ha egen forsikring. Studenter har generelt dårlige rettigheter enn ansatte. NTNU er selvassurandør, og har ikke anledning til å tegne forsikring for studentene. Ansatte har en egen yrkesskadedekning gjennom arbeidet (ut over folketrygdens ytelser). Det samme gjelder elever i grunn- og videregående skole. Veldig mange er ikke klar over at studenter ikke har en slik dekning. Studenter har kun yrkesskadedekning i henhold til folketrygdloven. Norsk studentorganisasjon (NSO) jobber med denne problematikken, men det er vanskelig å få gjennomslag ovenfor Kunnskapsdepartementet (KD). KD viser til at staten er selvassurandør (betaler ut erstatning dersom staten var skyld i skaden). På 90-tallet gikk noe av semesteravgiften til forsikring. Denne ordningen er fjernet, og det er lagt opp til at den enkelte student må ordne forsikring selv. Kommentarer: Hos IME får ikke studentene utbetalt støtte til ekskursjoner før de kan dokumentere at de har ordnet seg forsikring. På laboratorier kan lab. ansvarlig bortvise folk som ikke har fulgt kurs/opplæring og/eller nekter å bruke verneutstyr. Studenter kan tegne forsikring gjennom NSO. Studenter kan også tegne forsikring gjennom studentmedlemsskap i fagforeninger, eller gjennom foreldre. Mange studenter er imidlertid dekket kun gjennom folketrygden. Saken gjøres om til en vedtakssak. Vedtak: AMU oppfordrer fakultetene til å informere om at studentene ikke har forsikring gjennom NTNU, og at studenter bør ordne seg egen forsikring, spesielt studenter som deltar på laboratoriearbeid, feltarbeid, eller tar delstudier i utlandet.

7 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 O-sak 2/13 Status kontorsjefprosjektet v/ Arne Hestnes Prosjekt ble nedsatt på bakgrunn av tilsyn frå Arbeidstilsynet i Det ble gitt tilbakemelding om uklare roller, stort arbeidspress og et misforhold mellom ressurser og kapasitet, spesielt blant kontorsjefer. Medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelsen brukes for å kartlegge alle ansatte, inkl. kontorsjefer. Dekaner har ansvar for kontorsjefene. Det varierer hvordan kontorsjefens rolle er avklart i forhold til instituttleder og seksjonssjef (fakultet) hos de ulike enhetene. Ulikt hvor mye arbeid som er lagt på kontorsjefene. Forholdet mellom instituttleder og kontorsjef kan også være noe uklart. Ulikt hva instituttleder legger på kontorsjef; alt fra sekretær til å være overordnet leder. Ulikt hvor mye fakultetene har jobbet med utviklingstiltak knyttet til kontorsjefrollen. God mulighet til å gi innspill i forbindelse med tilsetting av dekaner og instituttledere. Rolleavklaring og samhandling er viktig. Kontorsjefen har tre viktige roller: 1. Lederstøtte 2. Koordinator 3. Oversetter mellom fakultet og institutt. Store forskjeller mellom enhetene må være rom for lokal tilpassing. Mange tiltak må være lokale. Viktig at fakultetene også bruker kontorsjef og ikke bare instituttleder. Jevnlig lederopplæringsprogram tilbys. Onboarding for nyansatte kontorsjefer fra Det er etablert felles forum for kontorsjefene. Mange kontorsjefer ønsker kodeskifte til administrasjonssjef. Dette må forhandles i ulike organer. NTNU skal legge noen få felles føringer over hva som kreves og forventes, men må ikke begrense ledelsen for mye når det gjelder rolledefinisjon. NTNU bør ha en policy når det gjelder kontorsjefens rolle. En bør undersøke om man kan plukke ut kontorsjefenes svar i arbeidsmiljøundersøkelsen. En bør også tenke på hva slags spørsmål som er viktige å ha med i arbeidsmiljøundersøkelsen for å fange opp kontorsjefens arbeidssituasjon.

8 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 O-sak 4/13 Status tilsynssaker v/ Anne-Beth Bedre kjemi: Alle pålegg lukket hos AKM, unntatt krav om eksponeringsregister. CNC fikk ingen pålegg. NTNU har oversendt mange spørsmål til Arbeidstilsynet vedr. eksponeringsregister. En gruppe i departementet skal klargjøre bestemmelsene, men klargjøring har enda ikke kommet på plass. NTNU har kjørt et forprosjekt om eksponeringsregister. Det er også en modul i stoffkartoteket som kan benyttes som eksponeringsregister. NTNU avventer svar fra arbeidsgruppen før man gjør noe mer i forhold til eksponeringsregister. Dette gjelder blant annet svar på hvem som skal inn i registeret og hva det betyr det å stå i et slikt register. Kommentar: Kunne eksponeringsregister vært felter i Paga? Det kan være vanskelig å oppdatere mange systemer. Bedre kjemi, forsøksdyr: Alle pålegg er lukket, både på Avdeling for komparativ medisin og Centre for Neuronal Computation. Arbeid for helse: 5 av 7 pålegg er lukket. To har vi fått utsettelse på da NTNU ønsker å bruke medarbeidersamtaler, arbeidsmiljøundersøkelse og kontorsjefprosjekt for å redusere negative arbeidsbelastninger og psykososiale faktorer. Statens Strålevern: Ingen pålegg. Brann: Her gjøres fortløpende tilsyn. Helsedirektoratet (genteknologiloven): o Institutt for biologi fikk tre pålegg: merking av lokaler, ikke rette status på rom der det pågår aktivitet og en del prosedyrer for uhellshåndtering er for lite kjent blant ansatte. Når det gjelder status på nevnte rom, må instituttet enten finne andre organismer som kan erstatte de som brukes i dag, eller oppgradere laboratoriets godkjenning til nivå 3 (nivå 2 i dag). Nytt tilsyn om 5 år. o Avdeling for komparativ medisin hadde to avvik: Merking av rom med biologisk fare og frakting av dyr fra rom med godkjenning til annet sted. o Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer fikk pålegg om at en I3-lab., som ikke er meldt inn, må registreres hos Helsedirektoratet. o Institutt for nevromedisin: Ingen avvik.

9 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 Kommentarer: Et tilsyn i forbindelse med et byggeprosjekt i kjemihallen hvor Eiendomsforvaltningen var mottaker, mangler i oversikten.. Med tanke på også nylig gjennomført tilsyn av DSB anses det som viktig at det etableres rutiner for at man rapporterer når det kommer tilsyn. Det er en noe uro blant ansatte knyttet til at NT har hatt økonomisk innstramming, noe som berører bemanning på laboratorier. Det har vært stilt spørsmål om NT klarer å oppfylle krav etter tilsyn. Det er gjennomført arbeid både på institutt og fakultet for å følge opp og ivareta HMS-sikkerheten. O-sak 5/13 5 etg. Kunnskapssenteret Saken har vært behandlet som fullmaktssak til leder i AMU. St. Olavs hospital, som eier Kunnskapssenteret sammen med NTNU, har fått midler til å innrede skallareal i 5. etg. Eventuelt Kort rapport fra evalueringsmøtet om Arbeidsmiljøundersøkelsen v/ Morten Mørch Er det en ulempe å bruke eksisterende LOSAM/AMU som referansegruppe? Suksesskriterium: referansegruppen må ha aksept. Prosessen kom for sent i gang. Neste gang bør LOSAM og evt. LAMU involveres for å få ut informasjon. Svarprosent varierer veldig mellom enhetene. Man har ikke oppnådd ønsket svarprosent. Stort spenn når det gjelder oppslutning. En del personer er fortsatt redd for å bli identifisert. Evaluering bør være grundigere og komme tidligere. NTNU-evaluering kommer til høsten. Styringsgruppen i ARK skal ha møte og legge opp dette. Vedr. ARK pilot: Blanding av nasjonal undersøkelse og NTNUs ARK. Burde vært et tydeligere skille mellom nasjonalt prosjekt og NTNUs ark. Ble mye fokus på nasjonalt prosjekt. Oppfølging bør være en viktig del av evalueringen. Positivt: Folk kjenner seg igjen og setter pris på bistand. Kommentarer: Det har ved tidligere arbeidsmiljøundersøkelser vært episoder hvor svar i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen har blitt brukt av leder i konflikthåndtering. Dette har ikke gitt noen konsekvenser for leder. Her bør det være nullaksept. Det har ved tidligere arbeidsmiljøundersøkelser også vært episoder ved enkelte enheter hvor ansatte har blitt kalt inn på medarbeidersamtaler

10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato Referanse 2013/ av 10 og spurt om hva de har svart i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen. Enkelte ansatte har opplevd at svarene de har gitt har kunnet gi negative konsekvenser for dem. Enkelte opplever at tiltakene etter tidligere arbeidsmiljøundersøkelser har vært overfladiske og at det kommer lite ut av undersøkelsen. Dette kan være en forklaring på lav svarprosent. Bruk av arbeidsmiljøundersøkelsen må tas med i lederopplæringen.

11 Stikkuhell Margunn Losnegard Karlsen Bedriftssykepleier BHT/HMS-avdelingen Tlf Besøksadresse: Høgskoleringen 6, Geologibygget 3 etg. 1

12 Forebygge stikkuhell Bruk av spisse eller skarpe instrumenter Risikovurdering Opplæring Tiltak Vaksinasjon 2

13 Yrkesvaksine Medisinske laboratorier Hepatitt B (Også rengjøringspersonell bør omfattes av tilbudet) Jakt/fangst på Svalbard Rabies Veterinærer Rabies, tetanus Arbeid med forsøksdyr Tetanus Avløp, kloakk Tetanus, poliomyelitt, Hepatitt A (Hepatitt B) Jordbruk, parkvesen, vaktmestre Tetanus (Hepatitt B) 3

14 Blodbårne infeksjoner etter stikkuhell Hepatitt B: Virus som kan gi leverbetennelse. Inkubasjonstid dager, vanligvis dager Hepatitt C: Virus som kan i 70-80% gi kronisk aktiv leverbetennelse. Inkubasjonstid 4-12 uker. HIV: Virus kan resultere i Aids. Inkubasjonstid, svært varierende % utvikler skutt hivsykdom 2-4 uker etter smitte. 4

15 Oppfølging stikkuhell Førstehjelp: Hvis kuttskade, la det blø. Skyll/vask og desinfiser. Den eksponerte «tas vare på». Se Risikovurderingen hvis uhellet er på lab. Ta blodprøve (nullprøve), nye prøver etter 3 og 6 mnd. Vaksinasjonsstatus til den eksponerte Hepatitt B vaksinering/immunglobulin mot hepatitt B avhengig av eksponertes vaksinasjonsstatus. Identifisere kildens hiv-eller hepatitt status hvis mulig. 5

16 Oppfølging av stikkuhell på NTNU Stikkuhell skal følges opp av Bedriftshelsetjenesten på NTNU Fastlege/legevakt utenom bedriftshelsetjenestens arbeidstid. Stikkuhell meldes i avvikssytemet Målrettet helseundersøkelse til ansatte som skal arbeide med humant materiale Tilbud om opplæring/informasjon til ledere Se Arbeid med humant materiale: https://innsida.ntnu.no/wiki/- /wiki/norsk/arbeid+med+humant+materiale 6

17 Oppsummering Kartlegging/Risikovurdering Målrettet helseundersøkelser Opplæring Kanylebokser 7

18 - Drøye 800 skap på NTNU Prosjekt sikkerhet avtrekkskap - Knapt halvparten har hatt serviceavtale - Ikke drifts- og vedlikeholdsavtaler på resten - Manglende dokumentasjon på kontroll - Ansvarsforhold uklart - Grenseverdier i HMS-håndbok for dårlig kjent og fulgt opp - Ikke enhetlig system for bruk og kontroll av avtrekksskap - Gruppe med deltakere fra fakultet/sintef, HMS og drift jobbet fram forslag til videre håndtering

19 Forslag til forbedringer - Utarbeidet forslag til grenseverdier - samsvarer med Lab og verkstedhåndbok, Sintef og St Olav - Gjennomføre kontroll av alle skap - registrere - merke - kartlegge tilstand - Foreta umiddelbar justering der mulig - Etablere service- og vedlikeholdsavtale. - Avtalen forvaltes av Driftsavdelingen

20 - Grenseverdier besluttet Videre - Reaksjon når verdiene er utenfor grensene - Instituttleder/dekan beslutter stenging - Kommunikasjonsplan - tidspunkt for info - hvem informerer - hva informeres det om - hvem kan brukerne henvende seg til - prinsippielle spørsmål rettes til HMS-sjef - Tiltaksplan for utbedring finansiering

21 1 AMU Kontorsjefprosjektet hvordan gikk det? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

22 2 Historikk Våren 2011: Arbeidstilsynet påpeker funn knyttet til arbeidsbelastning for kontorsjefer på NTNU (HF). Personalsjefen beslutter å starte opp et prosjekt for å se nærmere på- og iverksette tiltak knyttet til kontorsjefrollen. Juni 2011: prosjektet etableres Oktober/november 2011: kartlegging av nåsituasjon kontorsjefer ved alle fakulteter Januar 2012: samling med kontorsjefer og samarbeidspartnere for målsettinger og mulige løsninger April 2012: Forslag til tiltak behandlet i dekanmøte Våren 2012: delprosjekt «onboarding» startet

23 3 Kartlegging nåsituasjon Pågikk i november 2011 Fokusgrupper fakultetsvis på alle fakulteter Bakgrunnsundersøkelse via seksjonsledere HR 29 kontorsjefer deltok Temaer: Gjenkjennelighet fra tilsynet Samarbeid og arbeidsfordeling (ift andre roller inst/fak) Oppgavedefinisjoner og grenser Gode erfaringer

24 4 Overordnet analyse Gjenkjennelighet av arbeidstilsynets funn: Arbeidstilsynets funn er kun delvis gjenkjennbare for IVT, VM&AB, DMF og HF. For SVT er de i større grad gjenkjennbare og for IME er de i stor grad gjenkjennbare Samarbeid og arbeidsfordeling: Generelt fremstår det som om samarbeidet er best med de man samarbeider tettest med. Samarbeidet oppleves best med teknisk/administrativt ansatte og instituttleder og dårligst med sentralt nivå Samarbeidet med vitenskapelige kan oppleves som vanskelig spesielt når det gjelder de vitenskapelig ansattes forståelse for regler og rutiner. Det er viktig å presisere at det i mindre grad er gjenkjennbart at faglig personell tillegger kontorsjefrollen lavere status

25 5 Overordnet analyse forts. Oppgavedefinisjoner og grenser De fleste kontorsjefer opplever rollen som mer operativt orientert enn utviklingsorientert. Hvor operativ den er er imidlertid avhengig av; hvordan instituttleder utøver sin rolle, størrelsen på instituttet og størrelse/kompetanse på teknisk-administrativ stab. Rollen oppleves som bred, men hvor det innen enkelte områder også er behov for å gå i dybden. Rollen oppleves ikke som spesielt ensartet innen fakultetene ei heller på tvers av fakultetene. Erfaringer med tiltak Opplæringstiltak som lederutvikling og kompetansebyggende tiltak generelt trekkes frem som positive tiltak. Det samme gjelder tiltak hvor man bygger nettverk, spesielt innen eget fakultet. Enkelte nevner også stillingsinstrukser og tydeliggjøring av rollen som positive tiltak

26 6 Sammenlikning av fakulteter - arbeidssituasjon 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Hvor gjenkjennelige er disse resultatene for din arbeidssituasjon? Opplevelse at kontorsjefenes oppgaver er samsvarende på tvers av instituttene? Opplevelse at endringsprosesser berører kontorsjefrollen? SVT IVT IME VM&Ku DMF HF Andel av arbeidsdagen med operative oppgaver? Skala: 1 = Ikke i det hele tatt / 0% 3 = Delvis / 50% 5 = I aller høyeste grad / 100%

27 7 Sammenlikning av fakulteter - samarbeid 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Samarbeid med de tekniske og administrativt ansatte? Samarbeid med instituttlederen? Samarbeid med de vitenskapelige ansatte ved instituttet? SVT IVT IME VM&Ku DMF HF Samarbeid med fakultetsnivået? Samarbeid med sentralt nivå? Skala: 1 = Ikke bra i det hele tatt 3 = Til dels 5 = Veldig bra

28 8 Oppsummering målbilde og tiltak Det finnes ikke ett målbilde for kontorsjefrollen ved NTNU! Felles trekk målbilde: lederstøtte, administrasjon vedr økonomi, HR/HMS, studie og forskning. Større andel strategi og utvikling Utfordringene forskjellige avhengige av størrelse på institutt, organisering av fakultet (sentralisert/desentralisert modell), person/kompetanse instituttleder-kontorsjef Tiltak følgelig lokale på fakultet og instituttnivå Felles trekk tiltak: rolleavklaring (opprydning) og samhandling instituttleder-kontorsjef, institutt-fakultet, leder(team)utvikling, «onboarding», nettverk

29 9 Forslag til tiltak 1. Lokale utviklingstiltak knyttet til kontorsjefrollen 2. Videre vurdering av kontorsjefers arbeidsmiljø 3. Oppretting av felles forum for kontorsjefer ved NTNU 4. Videre utvikling av leder- og teamutviklingstiltak 5. Utvikling av oppstartprogram for nye tekn/adm ledere ved NTNU 6. Vurdere bruk av stillingsbenevnelser Etablering av styringsgruppe

30 10 «Styrings»-gruppe Ansvar: legge en plan for kontorsjefforum og sikre at dette blir gjennomført i en toårsperiode Anbefalte ressurser: Kontorsjef Instituttleder Leder fra administrative fagområder på fakultetsnivå Leder fra administrative fagområder på sentralt nivå (ikke HR) sekretærfunksjon fra personalavdelingen (sentralt nivå)

31 11 Kontorsjefrollen ved NTNU Forum for kontorsjefer Oppstartsseminar 27. august 2012

32 12 Styringsgruppe Første møte i styringsgruppa: Anne Rossvoll avdelingsdirektør (IVT) Elin Erdal seksjonssjef (Driftsavd.) Ragnar Hergum instituttleder (IME) Tom Helmersen kontorsjef (NT) Torill Naavik kontorsjef (DMF) Trine Knutsen instituttleder (HF) Marte Mostervik rådgiver (Persavd.)

33 13

34 14 1) Lokale utviklingstiltak knyttet til kontorsjefrollen Målbilde: Bred lederstøtte, administrasjon, økonomi, HR/HMS, studie og forskning. Mer strategi og utvikling, mindre tid på drift Utfordringene forskjellige: avhengige av størrelse på institutt, organisering av fakultet (sentralisert/desentralisert modell), person/kompetanse instituttleder-kontorsjef Ikke entydig lokal utvikling blir avgjørende! Lokal opprydning/avklaring: særlig samhandling instituttlederkontorsjef og institutt-fakultet. Stort ansvar lokalt behov for felles innsats og sentral bistand

35 15 Kontorsjefen «sentrale avhengigheter» Inst.lederen Kontorsjefen Fakultetet

36 16 Kontorsjefen i praksis? Tre viktige roller: Lederstøtter Koordinator Oversetter Hva kan dette innebære for instituttlederen, fakultetet og kontorsjefen?

37 17 2) Videre vurdering av kontorsjefers arbeidsmiljø Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU høsten Vurdere mulighet for analyse av kontorsjefers opplevelse av arbeidsmiljø og arbeidssituasjon. Web basert undersøkelse i målgruppa??: Er situasjon er endret ift resultatene av nåsituasjonskartleggingen i november 2011?

38 18 3) Oppretting av felles forum for kontorsjefer ved NTNU Behov for samhandling og erfaringsutveksling mellom kontorsjefene både på fakultetsnivå og NTNU-nivå. Styrke erfaringsutveksling og organisasjonslæring knyttet til videre utviklingsprosesser rundt kontorsjefrollen Temaer settes opp av styringsgruppe Temaene skal dekke bredden i kontorsjefens arbeidsområde Personalavdelingen tilbyr administrativ støtte og dekker lunsj og lignende.

39 19 4) Videre utvikling av leder- og teamutviklingstiltak Felles oppstartsamling lederutvikling perioden sept Kontorsjefene deltar i opplæringsdelen av periodens lederutviklingsprogram I regi av periodens lederutviklingsprogram legges det til rette for forventningsavklaring vs. instituttleder Det er planlagt to lederutviklingsprogram for administrative ledere i perioden

40 20 5) Utvikling av oppstartsprogram for nye tekn/adm ledere ved NTNU Behov for bedre oppfølging av nyansatte kontorsjefer. Onboardingprogram for nyansatte kontorsjefer fra 2014

41 21 6) Vurdere bruk av stillingskoder Differensiere kontorsjefrollen avhengig av instituttstørrelse og ansvarsomfang? (kontorsjef administrasjonssjef) Tema i styringsgruppa Notat utarbeidet Organisasjonsmessig behandling Forhandling i Sesam

42 1 Studenter og forsikring Orientering om rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høyskolerådet (UHR) Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik Studieavdelingen NTNU

43 2 Arbeidsgruppe oppnevnt av UHR Mandat: Utrede aktuelle situasjoner som kan fremkomme i forhold til forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål hvis studenter skader seg ifbm undervisning og forskning Rapporten ment å kunne fungere som en håndbok

Rom 101 Hovedbygget. Møtested:

Rom 101 Hovedbygget. Møtested: 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Dato 15.12.2013 Møtereferat Tilstede: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Per Kjøl (arbeidsgiverrepr.) Gry Eva S. Alterskjær, Vigdis Rønningen, Sturla Søpstad og

Detaljer

Universitetenes Personallederkonferanse 2013. Om kontorsjefrollen - og erfaringer og resultater i kontorsjefprosjektet ved NTNU

Universitetenes Personallederkonferanse 2013. Om kontorsjefrollen - og erfaringer og resultater i kontorsjefprosjektet ved NTNU 1 Universitetenes Personallederkonferanse 2013 Om kontorsjefrollen - og erfaringer og resultater i kontorsjefprosjektet ved NTNU 2 Kontorsjefen altmuligmenn og kvinner Generalisten Kjedelig og traust eller

Detaljer

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf:

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf: 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalget Dato 21.08.2015 Referanse 2015/12892 Møteinnkalling Tilstede: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.), Morten Mørch, Heidi Egseth,

Detaljer

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf:

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf: 1 av 2 Arbeidsmiljøutvalget Dato 16.12.2016 Referanse 2016/30480 Referat Tilstede: Kopi til: Om: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Janne Gjengaar, Judith Rødsten, Terje Robert Meisler og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.),

Detaljer

Møtested: Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm

Møtested: Vedtak: AMU slutter seg til notatet fra AMUs byggearm 1 av 2 Arbeidsmiljøutvalget Dato 13.05.2014 Referanse 2014/8770 Referat Tilstede: Kopi til: Om: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Are Skjelstad (arbeidsgiverrepr.), Sturla Søpstad og Heidi

Detaljer

DERES DATO. På bakgrunn av tilbakemeldingen anser vi pålegg 1 og 10 som oppfylt.

DERES DATO. På bakgrunn av tilbakemeldingen anser vi pålegg 1 og 10 som oppfylt. F.d A Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 1 28.02. 2011 2009/16396 24049/2011 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Ingvild Kolberg tlf 941 51 567 DERES REFERANSE NTNU 7491 TRONDHEIM NTNu _1 Eoved.lrkivet ^^^

Detaljer

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST

Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST 1 av 6 HMS-avdelingen Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: ABH Samordning mellom NTNU, SINTEF, SiT, St. Olavs Hospital og HIST Bakgrunn Det vises til tidligere O-sak 14/13. Hovedverneombudene

Detaljer

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 99 64 29 14

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 99 64 29 14 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Dato 29.05.2013 Referanse 2013/7102 Møtereferat Tilstede: Kopi til: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten, Are Skjelstad (arbeidsgiverrepr.), Gry Eva S. Alterskjær,

Detaljer

Svein Hugo Andersen, Erik Lund, Svein Olav Antonsen, Sturla Søpstad, Anne Beth Holte, Randi Berge Strand, Bjørn Eide. Møtested:

Svein Hugo Andersen, Erik Lund, Svein Olav Antonsen, Sturla Søpstad, Anne Beth Holte, Randi Berge Strand, Bjørn Eide. Møtested: 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget KGU Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Gjelder: Heidi Egseth, Trond Singsaas, Anne-Ma Hogstad, Per Kjøl, Janne Gjengaar, Arild Reidar Bakke, Arild Vatn, Irene Dragvik,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse NTNU 2012

Prosjektbeskrivelse NTNU 2012 Prosjektbeskrivelse NTNU 2012 Bakgrunn Det ble gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser ved NTNU i 2007 og 2009 med et egenutviklet verktøy. Med bakgrunn i erfaringer og økt fokus på systematisk arbeid med

Detaljer

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg.

Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig at AMU diskuterer og uttaler seg i forhold til videre veivalg. 1 av 1 HMS-avdelingen 21.10.2011 AMU-sak 34/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: HMS - organisering og ressurser Utkast til styresak oversendes for høring i AMU, se vedlegg. Det er ønskelig

Detaljer

Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen

Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen 1 av 5 HMS-avdelingen Notat Til: Organisasjonsprosjektet Kopi til: Fra: HMS-sjefen Signatur: Høringsuttalelse vedr Børresens utvalgets rapport av 2. mai 2016 fra HMS-avdelingen HMS-avdelingen har diskutert

Detaljer

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU S-sak 50/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.2011 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - organisering og ressurser Tilråding: Styret tar orienteringen om HMS organisering

Detaljer

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 73 59 81 50

Møtested: Telefaks http://www.ntnu.no/hms 7034 Trondheim + 47 73 59 80 10 Tlf: + 47 73 59 81 50 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalget Møtereferat Tilstede: Frank Arntsen, Judith Rødsten, Janne Gjengaar (arbeidsgiverrepr.), Morten Mørch, Sturla Søpstad, Arild Reidar Bakke og Heidi Egseth (arbeidstakerrepr),

Detaljer

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet.

Forslag til vedtak: AMU støtter skissert prosjekt og ønsker å spille en aktiv rolle som referansegruppe i prosjektet. 1 av 1 Rektor Dato 30.05.2012 Referanse AMU-sak 12/12 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Rektor Signatur: Arbeidsmiljøundersøkelse 2012 Det skal gjennomføres arbeidsmiljøundersøkelse ved NTNU høsten 2012 med

Detaljer

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011.

Bakgrunn Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2010 et tilsyn ved NTNU, et tilsyn som resulterte i en tilsynsrapport og pålegg 16.06.2011. 1 av 5 Personalavdelingen AMU-sak 25/11 Notat Til: SESAM, AMU Kopi til: Fra: Personalsjefen Signatur: Prosedyre for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger i NTNU, jfr.

Detaljer

HMS ved DMF. Orientering til Fakultetsstyret Ingvild Hammer, HMS-rådgiver. Kunnskap for en bedre verden

HMS ved DMF. Orientering til Fakultetsstyret Ingvild Hammer, HMS-rådgiver. Kunnskap for en bedre verden HMS ved DMF Orientering til Fakultetsstyret 27.08.2015 Ingvild Hammer, HMS-rådgiver Kunnskap for en bedre verden «HMS-startpakke» til studenter Lab- og verkstedhåndboka (alle) HMS-opplæring, obligatorisk

Detaljer

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder.

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder. 1 av 1 Rektor 27.04.2016 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 3. mai 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen

Detaljer

Avdeling for virksomhetsstyring v/ Hanne Bergfjord. Organisasjonsdirektør, HR og HMS-sjef, Seksjonssjef HMS. Tertialrapport HMS

Avdeling for virksomhetsstyring v/ Hanne Bergfjord. Organisasjonsdirektør, HR og HMS-sjef, Seksjonssjef HMS. Tertialrapport HMS 1 av 6 HR- og HMS-avdelingen Notat Til: Avdeling for virksomhetsstyring v/ Hanne Bergfjord Kopi til: Organisasjonsdirektør, HR og HMS-sjef, Seksjonssjef HMS Fra: HMS-seksjonen Signatur: AJ Tertialrapport

Detaljer

Møtested: Saksliste godkjent. En sak legges inn under evt.

Møtested: Saksliste godkjent. En sak legges inn under evt. 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalget Referat Tilstede: Kopi til: Om: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.), Morten Mørch, Sturla Søpstad og Heidi Egseth (arbeidstakerrepr),

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 3 Referat fra møte i LOSAM 17.06.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Til stede: Forfall: Stig A Slørdahl,

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Notat Til: AMU Dato: 27. februar 2012 Årsrapport for AMU 2011 Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalg skal i følge regelverket

Detaljer

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg.

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og vedtak om pålegg fra Arbeidstilsynet, Bedre kjemi, til sammen 10 pålegg. per 1.3.2011. Prosjektskisse oppfølging av AT tilsynsrapport

Detaljer

Studieprogramporteføljen endringer 2015/2016 videre utvikling (S-sak 24/14) Prorektor orienterte om saken og tilrådingen.

Studieprogramporteføljen endringer 2015/2016 videre utvikling (S-sak 24/14) Prorektor orienterte om saken og tilrådingen. NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Øystein

Detaljer

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya

Ombygging av areal i Bevegelsessenteret og Nevro Øst, Øya 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 05.02.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, Eiendomsforvaltningen, St.Olav Eiendom, Almenteknikk

Detaljer

Årsrapport Styret. Til: Studieavdelingen. Kopi til: Læringsmiljøutvalget. Fra: Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009.

Årsrapport Styret. Til: Studieavdelingen. Kopi til: Læringsmiljøutvalget. Fra: Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009. 1 av 4 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Årsrapport 2009 Til: Kopi til: Fra: Styret Studieavdelingen Læringsmiljøutvalget Signatur: Årsrapport for læringsmiljøutvalget ved NTNU 2009. 1. Læringsmiljøutvalgets

Detaljer

Forslag til NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv legges frem for AMU til behandling.

Forslag til NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv legges frem for AMU til behandling. 1 av 2 HMS-avdelingen Dato Referanse AMU-sak 37/11 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: Personalavdelingen/HMS-avdelingen Signatur: NTNU Handlingsplan inkluderende arbeidsliv NTNU inngikk i 2003 samarbeidsavtale

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet Vår dato 13.12.2013 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2013/182/AJ Deres referanse «REF» 1 av 2 Referat fra møte i LOSAM 12.12.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM

Detaljer

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 5 Rektor Notat Til: Fakultetene, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund Kopi til: Fra: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Signatur: Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative

Detaljer

Møteinnkalling. Faste medlemmer: Forfall meldes til sekretær på e-post Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Faste medlemmer: Forfall meldes til sekretær på e-post Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteinnkalling Utvalg: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 20.11.2014 Møtestart: 09:30 Møteslutt: 11:00 Merknad:

Detaljer

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015

Eksponeringsregister. Informasjonsmøte 15. juni 2015 Eksponeringsregister Informasjonsmøte 15. juni 2015 Bakgrunn Forskrift om utførelse av arbeid kap. 31 Faktorer som utløser krav om register: Kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly

Detaljer

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf:

Møtested: Telefaks Trondheim Tlf: 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalget Dato 13.12.2012 Referanse 2012/17077 Møtereferat Tilstede: Kopi til: Geir Ivar Soleng, Janne Gjengaar, Judith Rødsten, Are Skjelstad (arbeidsgiverrepr.), Svein Olav Antonsen,

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Björn Gustafsson Signatur: HR-seksjonen

Detaljer

Avvik 3. tertial 2016

Avvik 3. tertial 2016 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Frå: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 3. tertial 2016 Avviksystemet blir satt opp i henhold til ny organisasjon i løpet av januar 2017. Eksisterende utgave av systemet vil

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Møtested: Høgskoleringen 6B. PFI-bygget, rom 1103

Møtested: Høgskoleringen 6B. PFI-bygget, rom 1103 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalget Dato 15.10.2016 Referanse 2016/24643 Referat Tilstede: Ida Munkeby, Geir Ivar Soleng, Judith Rødsten, Marianne Vinje, Terje Robert Meisler og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.),

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

0 NTNU. Notat. Utredning av administrativ organisering. 1 av 5

0 NTNU. Notat. Utredning av administrativ organisering. 1 av 5 0 NTNU Fakultet for arkitektur og billedkunst Dato Referanse 14.04.2016 1 av 5 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering Kopi til: Fra: Dekan Signatur: Utredning av administrativ organisering Rektor

Detaljer

Møtereferat. 25/12: Godkjenning av innkalling og referat. 26/12: Forsikringsansvar for studenter

Møtereferat. 25/12: Godkjenning av innkalling og referat. 26/12: Forsikringsansvar for studenter 1 av 6 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Møtereferat Til stede: Forfall: Leder LMU Berit Kjeldstad (prorektor for utdanning og læringskvalitet), Simon Utseth Sandvåg (likestillings- og inkluderingsansvarlig,

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23/16 12.04.2016 Dato: 30.03.2016 Arkivsaksnr: 2015/10162-LAE Årsrapport 2015 -

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Notat Til: AMU Dato: 7. mars 2013 Årsrapport for AMU 2012 Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalg skal i følge regelverket utarbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 22. juni 2015 Referat fra SESAM-møtet 22. juni 2015 ble godkjent

Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 22. juni 2015 Referat fra SESAM-møtet 22. juni 2015 ble godkjent NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Sturla

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 07.05.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 7. mai 2012 kl. 9-12 i Stort møterom

Detaljer

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009

Institutt for nevromedisin, INM. Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Institutt for nevromedisin, INM Årsrapport, helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2009 Innhold: 1. Mål for helse, miljø og sikkerhet 2. HMS-organisering ved NTNU 3. HMS-oranisering ved instituttet 4. Vernetjenesten

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter (S-sak 42/15)

Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter (S-sak 42/15) NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Parat: Morten Mørch, Parat NTNU Anita Brækken, Parat HiST Andreas Sylte,

Detaljer

Telefaks Gløshaugen Tlf:

Telefaks  Gløshaugen Tlf: 1 av 6 AMU-sak 23/15 HMS-avdelingen Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: ABH Arbeidsmiljøundersøkelse ved nye NTNU Bakgrunn Det gis her en kort oppsummering vedrørende

Detaljer

- Godkjenning av referat fra ekstraord. SESAM-møte Referat fra ekstraordinært SESAM-møte 21. juni 2013 ble godkjent.

- Godkjenning av referat fra ekstraord. SESAM-møte Referat fra ekstraordinært SESAM-møte 21. juni 2013 ble godkjent. NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Sturla

Detaljer

ANSVAR OG MYNDIGET VEDRØRENDE DET SYSTEMATISKE HMS-ARBEID DELEGERING AV OPPGAVER INNEN DET SYSTEMATISKE HMS-ARBEID VED DET MEDISINSKE FAKULTET

ANSVAR OG MYNDIGET VEDRØRENDE DET SYSTEMATISKE HMS-ARBEID DELEGERING AV OPPGAVER INNEN DET SYSTEMATISKE HMS-ARBEID VED DET MEDISINSKE FAKULTET Til: Fakultetstyret ved Det medisinske fakultet Møtedato: 14 oktober 2004 Arkivref.: 200405413-1/THH/ FS 90/04 ANSVAR OG MYNDIGET VEDRØRENDE DET SYSTEMATISKE HMS-ARBEID DELEGERING AV OPPGAVER INNEN DET

Detaljer

Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen

Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen 1 av 5 Rektor Notat Til: Rektor Kopi til: Fra: Direktør for organisasjon og informasjon Signatur: Styring og ledelse ved instituttene Medvirkningsbaserte prosesser for å innføre andre ordninger enn normalordningen

Detaljer

Referat fra LAMU-møte

Referat fra LAMU-møte Referat fra LAMU-møte 08.02.2016 Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus Møtested:P35-PS739 Dato: 08.02.2016 Kl.: 09.45 12.00 Tilstede: Fra arbeidstakersiden: Fakultetsverneombud

Detaljer

Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre, instituttråd, annet alternativ

Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre, instituttråd, annet alternativ 1 av 5 Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for marin teknikk Notat Til: IVT-fakultetet Kopi til: Fra: Institutt for marin teknikk Signatur: Initiativ til uravstemning vedr. instituttstyre,

Detaljer

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - Organisering og ressurser N O T A T Tilråding: Styret slutter seg til rektors vurderinger

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Saksbehandler: Albert Verhagen S-SAK 13-13 Organisering

Detaljer

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Yrkesvaksiner -formål Beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet Forebygge at arbeidstakerne

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg

Elektro A, Gløshaugen ombygging av lokaler og etablering av nytt ventilasjonsanlegg 1 av 3 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 06.06.2014 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Eiendomsforvaltningen v/randi Tiller, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet. MØTEREFERAT Tilstede:

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet. MØTEREFERAT Tilstede: NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Øystein

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 30.11.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 5. november 2012 kl. 9-12 i Kollegierommet

Detaljer

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat.

2) Styret viser til foreliggende mandatutkast og gir Rektor fullmakt til å fastsette utvalgets mandat. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Studieavdelingen Læringsmiljøutvalget (LMU) arkiv: 2005/271/012 ÅRSRAPPORT 2003/2004 Det ble ikke laget noen årsrapport for 2003 fordi LMU kom i gang

Detaljer

MØTEREFERAT. Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september NTNU Hovedbygget, Styrerommet

MØTEREFERAT. Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september NTNU Hovedbygget, Styrerommet 1 av 3 Campusprosjektet Dato 20160706 Referanse KK MØTEREFERAT Prosjektstyret for campusutvikling ved NTNU 14.september 15.00-18.00 NTNU Hovedbygget, Styrerommet Deltakere: Styret: Gunnar Bovim, prosjektstyrets

Detaljer

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap

Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO. Verneorganisasjonen. HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Helse miljø og sikkerhet HMS-styringssystem ved UiO Verneorganisasjonen HMS-koordinator for UiO Elisabeth Mona Enhet for HMS og beredskap Innhold Oversikt over verneombud og ulike stillingskategorier Mandat

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Gjelder: Informasjon, drøfting og forhandlingsmøte (IDF) - FUSAM onsdag , kl , Styrerommet, 2. etg. Hovedbygningen, Gløshaugen

Gjelder: Informasjon, drøfting og forhandlingsmøte (IDF) - FUSAM onsdag , kl , Styrerommet, 2. etg. Hovedbygningen, Gløshaugen NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Parat: Morten Mørch, Parat NTNU Anita Brækken, Parat HiST Arbeidsgiver:

Detaljer

Rom 201 Hovedbygget. Møtested:

Rom 201 Hovedbygget. Møtested: 1 av 7 Arbeidsmiljøutvalget Dato 20.11.2013 Møtereferat Tilstede: Ida Munkeby, Judith Rødsten, Per Kjøl og Are Skjelstad (arbeidsgiverrepr.), Liv Berit Augestad, Morten Mørch, Sturla Søpstad og Heidi Egseth

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

Notat. Grunnlag for drøftingsmøte LOSAM. Fakultetet

Notat. Grunnlag for drøftingsmøte LOSAM. Fakultetet 1 av 9 Fakultet for arkitektur og billedkunst Notat Til: LOSAM Kopi til: Fra: Fakultetet Signatur: Grunnlag for drøftingsmøte Dagens situasjon for AB-fakultetet, Institutt for produktdesign, tradisjonelt

Detaljer

Møtested: Høgskoleringen 6B, PFI-bygget, rom 1103

Møtested: Høgskoleringen 6B, PFI-bygget, rom 1103 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Referat Tilstede: Ida Munkeby, Solrun Valen og Janne Gjengaar (arbeidsgiverrepr.) Morten Mørch, Iver Johnsen, Kristin Dæhli, Anders Gimmestad Gule og Heidi Egseth (arbeidstakerrepr),

Detaljer

Ålesund. Møtested: Telefaks Trondheim Tlf:

Ålesund. Møtested: Telefaks Trondheim Tlf: 1 av 5 Arbeidsmiljøutvalget Dato 30.08.2016 Referanse 2016/21899 Referat Tilstede: Ida Munkeby, Judith Rødsten, Marianne Vinje, Terje Robert Meisler og Arne Hestnes (arbeidsgiverrepr.) Morten Mørch, Iver

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd?

Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? Allmøte Institutt for biovitenskap, 04.12.2013 HMS- prosjektet 2010-2013 Hva har vi oppnådd? 04.12.2013, B. K. Pedersen, HMS - koordinator, IBV Innhold Bakteppet HMS ansvar og roller HMS - prosjektet Oppfølging,

Detaljer

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO

SAKSTIHEL: Omorganisering av HMS og etablering av BHT-funksjon ved UiO UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETSDIREKTØREN Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 5 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 01.03.11 Notatdato: 22.02.11 Arkivsaksnr.:

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

- Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 26. juni 2014 Referat fra SESAM-møtet 26. juni 2014 ble godkjent.

- Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 26. juni 2014 Referat fra SESAM-møtet 26. juni 2014 ble godkjent. NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Bjørn

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet

Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Forslag til lysark til enhetsledere som skal informere om arbeidsmiljøundersøkelsen ved sin enhet Noen råd til leder Vær personlig. Det er viktig for deg som leder. Vær konkret. Vi gjør dette fordi det

Detaljer

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 11:00-12:30 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 31.03.2014 Tidspunkt: 11:00-12:30 Faste medlemmer

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet. MØTEREFERAT Tilstede:

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet. MØTEREFERAT Tilstede: NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Fung. personalsjef Petter Wiig Bjørn

Detaljer

Trond Singsaas, Arne Kr. Hestnes, Morten Thoresen, Jens Petter Nygård og Arve Skjærvø deltok.

Trond Singsaas, Arne Kr. Hestnes, Morten Thoresen, Jens Petter Nygård og Arve Skjærvø deltok. 1 av 2 Rektor Dato 14.09.2016 Referanse 2015/19968 Møtereferat Til: Fra: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 13. september 2016 kl. 12.00-16.00 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet:

Internkontrollforskriften omfatter følgende lover med tilhørende forskrifter som er aktuelle for HiOAs virksomhet: HMS-revisjon 2015 Internkontroll HMS Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid HMS er hjemlet i arbeidsmilovens 3-1 og internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T

NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet N O T A T NTNU O-sak 20/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22.08.2006 SA/ASE N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: Representanter, vararepresentanter og observatører i AMU Dato: 04.09.2012 Saksnr.: 2012/2939 Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 3. september 2012 kl. 9-12 i Rådsalen

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Avvik 3. tertial 2014

Avvik 3. tertial 2014 1 av 5 Notat Til: AMU Kopi til: Fra: HMS-avdelingen Signatur: Avvik 3. tertial 2014 Det er meldt inn 333 avvik i 3.tertial 2014 (255 avvik i 3.tertial 2013). Av disse er 14 avvik etter branntilsyn. Gjennomsnittlig

Detaljer

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M31, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M31, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M31, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: 18.03.2016 Tidspunkt: 13:00-14:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Høring - faglig organisering

Detaljer

http://www.ntnu.no/adm/hms/organisering/amu Gløshaugen + 47 73 59 80 10 Tlf:

http://www.ntnu.no/adm/hms/organisering/amu Gløshaugen + 47 73 59 80 10 Tlf: 1 av 4 Arbeidsmiljøutvalgets byggearm Dato 15.04.2015 Referanse Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: SINTEF Energi v/ Jacob Stang, Eiendomsforvaltningen v/geir Nilsen, Fakultet for ingeniørvitenskap

Detaljer

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 - halvårsrapport Dato for møte med BHT: 28.11.2012 Antall ansatte som omfattes av planen: ca 1100 Tiltak ( Beskriv tiltaket, sted/bygning,

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Notat Til: AMU-møte 5. mars 2012 Dato: 27. februar 2012 Prosedyrer for valg innen verneorganisasjonen Prosedyrene for valg innen verneorganisasjonen ble presentert

Detaljer