Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne."

Transkript

1 Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i hovedsak på folketrygdens bestemmelser og arbeidsmiljøloven (AML). I denne modulen må deltagerne ha folketrygdlovens kapittel 8,9,11,13 og 14 og arbeidsmiljøloven, i tillegg til egen tariffavtale tilgjengelig. (Lovene kan kjøpes inn av fagforeningen eller kopieres fra Lovdata.no) Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. I arbeidsheftet er det lagt inn 1 arbeidsoppgave. Arbeidsoppgaven skal oppsummeres i plenum. I tillegg er det lagt inn summegruppeoppgaver og spørsmål som er hensiktsmessige å bruke underveis knyttet til de forskjellige temaene. Forelesningene bør være korte, helst ikke over 15 minutter. I denne modulen ligger følgende som vedlegg: Vedlegg1: Ekstra arbeidsoppgaver Vedlegg 2: IA avtalen Vedlegg 3: Arbeidsrettens dom 22. mars hta 11 - forholdet til NAV vedtak NB: Det er viktig å presisere at tillitsvalgte tar kontakt med HTV og kompetansesenteret og/eller henviser medlemmene til riktig instans ved spørsmål som regulerer bestemmelser vedrørende sykelønn, yrkesskade m.m. Til samtale før oppstart av modulen: Kjenner dere til: Fagforbundets politikk i arbeidet med sykelønn? Fagforbundets arbeid med sykefravær? Se prinsipp og handlingsprogrammet om velferd 1

2 Sykelønn Lønn under sykdom Sykepenger sikrer at arbeidstakerne ikke straffes økonomisk ved å være syk. De sikres full lønn under sykdom fra og med første sykefraværsdag I tillegg til folketrygdloven er det tariffavtalene og overenskomstene som omhandler våre viktigste rettigheter til lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon. Det har allerede vært flere innstramminger i sykelønnsordningen siden Dersom fraværet ikke reduseres, vil regjeringen foreslå nye innstramminger av ordningen. (Se vedlegg). Slike innstramminger vil neppe føre til redusert sykefravær, men til at fraværet må bekostes av arbeidstakerne i form av karensdager eller lavere kompensasjon. Summegruppe 3 deltakere i hver: Hvem har rett til sykepenger? Hvor lenge kan man få sykepenger? Hva er egenmelding og hvilke reguleringer er knyttet til denne? Egenmelding For de 3 første dagene av sykefraværet kan arbeidstakeren levere egenmelding. For lengre sykefravær kreves det sykemelding fra lege eller annen som har rette til å sykemelde. Egenmelding kan brukes 4 ganger i løpet av 12 måneder. Dette er folketrygdens bestemmelser i På de arbeidsplasser som har undertegnet intensjonsavtalen om et bedre arbeidsliv, IA avtalen, gir denne adgang til å utvide antallet egenmeldingsdager til 8 kalenderdager i sammenheng og totalt 24 dager pr. år. Egenmelding som etterfølges av sykemelding telles med i antall egenmeldinger. Arbeidsgiver kan etter drøfting med tillitsvalgte gjennomføre nødvendig kontrollordning med sykefraværet. Be deltakerne slå opp i egen tariffavtale og svare på: Er dette definert i din tariffavtale? 2

3 Retten til sykelønn Arbeidstakere som omfattes av en tariffavtale har rett til lønn under sykdom fra første sykedag dersom vedkommende har tiltrådt stillingen. Unntak er avtalen mellom NHO-LO avtalen, der gjelder folketrygdlovens bestemmelser Sykepengegrunnlag Sykepenger beregnes ut fra oppsatt arbeidsplan, inklusive faste tillegg. Sykepenger er i likhet med vanlig lønn: - skatte og avgiftspliktige - pensjonsgivende Sykelønn på ferie i utlandet vær obs!! For å ha rett på sykepenger må man oppholde seg i Norge eller et EØS- land. Er du uheldig å bli syk på reise utenfor EØS har du rett på å få erstattet de feriedagene (over 5 eller 6 dager) men ikke sykepenger. Leger i Norge har ikke rett til å tilbakeføre en slik legeerklæring til datoen du ble syk i utlandet. Selv om du har vært i kontakt med legen på telefon da du ble syk. Arbeidsavklaringspenger Folketrygdloven kap.11. Målsettingen er å få flere i arbeid og færre på trygd. Flere mottakere vil få lavere stønad. Ytelsen er en sammenslåing av tidligere stønader som attføringspenger, rehabiliteringspenger og midlertidig uførestønad. Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i perioder der man på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid. Bistanden kan bestå av medisinsk behandling, arbeidsrettede tiltak eller annen oppfølging fra NAV. Du kan lese mer om arbeidsavklaringspenger her: dsavklaringspenger+(aap) cms Meldeplikt Det er meldeplikt hver 14.dag. Unnlater man å følge opp meldeplikten til NAV, mister man retten til ytelser. 3

4 Omfang/lønnens størrelse Arbeidstakere har rett til full lønn under sykdom i 50 uker, i tillegg kommer eventuelle arbeidsgiverperioder. Når arbeidstaker har mottatt lønn under sykdom i til sammen 50 uker de siste 3 år, opphører retten til lønn under sykdom. En arbeidstaker som har vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at vedkommende sist fikk lønn under sykdom, får ny rett til lønn under sykdom. Varighet Sykepenger kan ytes i opptil 50 uker i tillegg til arbeidsgiverperioden, ved fortsatt sykdom går man deretter over på arbeidsavklaringspenger. Etter folketrygdlovens bestemmelser ytes sykelønn i inntil 248 dager over en 3 års periode, uansett sykdom. Arbeidsgiverperioden (16 dager) kommer i tillegg til de 248 dagene. En arbeidstaker må ha vært i sammenhengende arbeid i 6 måneder (26 uker) for å få rett til sykepenger etter folketrygdloven i nye 248 dager. Avsluttet ansettelsesforhold Rett til lønn fra arbeidsgiver opphører når man slutter i stillingen. Sykelønn dekkes da av folketrygden Spørsmål: Har man oppsigelsesvern under sykdom? Hvilken lov regulerer i så fall dette? (Arbeidsmiljøloven) Slå eventuelt opp i loven og finn paragrafen sammen med deltagerne før du viser lysarket. Oppsigelsesvern under sykdom 15-8 i Arbeidsmiljøloven gir sykmeldte arbeidstakere en spesiell beskyttelse mot oppsigelse under sykdomsperioden. Paragrafen slår fast at arbeidstakeren ikke kan sies opp de første 12 månedene under arbeidsuførheten. Det er viktig å presisere at paragraf 15-8 gir et spesielt oppsigelsesvern og den må ikke tolkes slik at når dette spesielle vernet er omme, er det fritt frem for arbeidsgiver å gå til oppsigelse. Etter denne perioden gjelder like fullt det generelle oppsigelsesvernet i arbeidsmiljøloven 15-7 Men det er selvsagt også slik at jo flere år uførheten varer, jo vanskeligere blir det å forsvare fortsatt ansettelse. 4

5 Barn og barnepassers sykdom Hjemles i Folketrygdloven 9-5 og i Arbeidsmiljøloven 12-9 Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til fri for nødvendig tilsyn med barnet. Lønn utbetales etter reglene om egen sykdom. Spørsmål: Har man rett til fri når barn er syke? Hva om de som passer barna er syke? Får man evt. lønn ved dette fraværet? Hvilken lovhjemmel gjelder? Omsorg for og pleie av nære pårørende Hjemles i Arbeidsmiljøloven (AML) Arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager for pleie av den enkelte pårørende. Kompensasjon for tapt lønn er ikke lagt inn i folketrygdloven. Dette må det forhandles om i virksomhetene. Spørsmål: Har man noen rettigheter når nære pårørende trenger pleie i livets sluttfase? Og i tilfelle ja hvilken lovhjemmel? Har man krav på lønn? Arbeidsmiljøloven 12-9 Arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år når arbeidstakeren har hatt slik omsorg for barnet som nevnt i 12-9 tredje ledd. Departementet kan gi forskrift om dokumentasjon av nødvendig omsorg. 5

6 Arbeidsoppgave 1 Tidsbruk: 20 minutter i grupper og ca 20 minutter oppsummering i plenum. Gruppeoppgave - her bruker deltagerne Lovendringen fra som ligger som vedlegg i arbeidsheftet. Oppsummeringen tas i plenum 1. Hva er arbeidsgivers ansvar i oppfølging av sykemeldte? 2. Hva er en oppfølgingsplan og hva skal den inneholde? 3. Hva er dialogmøte og hvem skal delta? 4. Hvilket ansvar for oppfølging har den som sykemelder? 5. Hvilket ansvar har den sykemeldte og hvorfor er det viktig at den sykemeldte bidrar? 6. Hvilken rolle har tillitsvalgte, bedrifthelsetjenesten og NAV? 7. Hva blir konsekvensen hvis ikke dette blir fulgt opp? 8. Hvordan kan du som tillitsvalgt medvirke for å få ned sykefraværet på din arbeidsplass? 9. Er dere med i HMS arbeidet på arbeidsplassen? 10. Hvilke plikter og rettigheter har tillitsvalgte på dette område? 11. Hvordan er samarbeidet med verneombudene? Bakgrunnsstoff til veileder denne ligger i arbeidshefte og skal brukes til arbeidsoppgave 1- se over. Gjelder alle arbeidsplasser! Tidligere oppfølging av sykmeldte Lovendring fra 1. juli 2011 ARBEIDSGIVERS ANSVAR Oppfølgingsplan innen 4 uker Arbeidsgiver er pålagt å utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker innen det er gått 4 uker. Dette krever at arbeidsgiver allerede etter et par uker har oversikt over vedkommendes helsesituasjon, samt oversikt over hvilke tilpasninger som er aktuelle sett fra arbeidsgivers Til veileder: Skriv ut eller få tak i brosjyren Sykefraværsregler 1.juli 2011; Tidligere oppfølging av sykmeldte. Brosjyren kan lastes ned herfra: C3%B8lging+av+sykmeldte Ligger som pdf fil på høyre side. 6

7 side. Drift må planlegges samtidig med at den syke skal følges opp. Oppfølgingsplan sendes legen etter 4 uker Oppfølgingsplanen skal sendes sykmelder (legen eller andre) når den er utarbeidet, dvs. innen 4 uker etter at vedkommende ble fraværende. Bakgrunnen for dette er at sykmelder da sikres et mye bedre beslutningsgrunnlag for sin videre vurdering av sykmelding, grad av denne osv. Kravet medfører at arbeidsgiver må gi en strukturert oversikt over alternative muligheter i bedriften og arbeidsgivers vurdering av hvilke aktivitetsalternativer som foreligger. Dialogmøte 1 skal avholdes innen 7 uker Arbeidsgiver skal gjennomføre dialogmøte 1 med arbeidstaker og bedriftshelsetjeneste og helst også sykmelder innen 7 uker, hvor det skal drøftes den sykmeldtes muligheter for aktivitet Frist for oversendelse av informasjon til NAV er 9 uker Dokumentasjonen skal vise at regler rundt oppfølging og dialogmøter er fulgt. Dialogmøte 2 i regi av NAV innen 26 uker Arbeidsgiver og arbeidstaker kan be om at dette avholdes tidligere. Arbeidsgiver har møteplikt, og skal sende oppfølgingsplan til NAV en uke før møte. Sykmelding 12 mnd Oppfølging må fortsette inntil den sykmeldte enten er tilbake på jobb eller arbeidsforholdet opphører. Eventuell rett til lønn under sykdom opphører ved maksimumsdato. ARBEIDSTAKERS ANSVAR Sykefravær skal meldes inn så tidlig som mulig. 7

8 Den sykmeldte arbeidstakeren skal bidra til å avklare funksjonsevne, om fraværet er arbeidsrelatert og fraværets forventede lengde. Men plikter ikke å gi arbeidsgiver medisinske eller andre private opplysninger. Plikt til å samarbeide med arbeidsgiver om utarbeidelse - og gjennomføring av oppfølgingsplan. Dersom en arbeidstaker ikke vil medvirke, vil arbeidsgiver bli regnet som fritatt fra sin plikt til å utarbeide en oppfølgingsplan, da utarbeidelse av slike planer forutsetter dialog mellom partene. Plikt til å delta på dialogmøte 1 og 2 (evt.3) Ta kontakt med NAV for å søke ytelse utover maksimumsdato for sykepenger (etter 3 ukers fravær) Legens/sykmelders deltakelse i oppfølgingen Utstede sykmelding - gradert sykmelding som regel/full sykemelding som unntak. Plikt til å delta på dialogmøte 1 hvis den sykmeldte ønsker det. Skal delta på dialogmøte 2 og (evt. 3) dersom NAV finner det hensiktsmessig. Levere utvidet legeerklæring innen 8 uker BEDRIFTSHELSETJENESTE: Skal delta på dialogmøte 1, 2 og evt. 3. NAV: Vurdere grunnlag for rette til sykepenger. Plikter å innkalle til dialogmøte 2 og evt.3 NAV/Sykmelder vurderer arbeidstakers situasjon videre etter 12 mnd. Gradert sykemelding Hensikten med gradert sykmelding er å opprettholde kontakten med arbeidsplassen og utnytte restarbeidsevnen til den sykmeldte. Gradert sykemelding (delvis sykmelding) er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør. En sykmeldt kan delta i arbeidsrelatert aktivitet Les mer om gradert sykmelding på: %B8lging+av+sykmeldte/Gradert+sy kmelding 8

9 forutsatt at det er medisinsk forsvarlig. Sykepengene kan graderes ned til 20 % og tidsrommet med gradert sykemelding regnes med i den totale lengden på sykepengeperioden. Tillitsvalgte/Verneombud Bidra til å gjøre sykefraværsarbeid til en integrert del av HMS-arbeidet, gi råd og veiledning til arbeidstaker og bistå i dialogen med arbeidsgiver. Kan delta på dialogmøter. Sanksjoner Dersom arbeidsgiver ikke overholder sine plikter i henhold til å utarbeide oppfølgingsplan innen 4 uker og til å gjennomføre dialogmøte innen 7 uker vil dette kunne bli kostbart for arbeidsgiver. Konsekvensen av å ikke ha systematisert dette arbeidet kan føre til at arbeidsgiver skal kunne ilegges gebyr ved ikke å ha overholdt oppfølgingspunktene. NAV vil etter 9 ukers fristen for å sende opplysninger til NAV, sende en purring til arbeidsgiver hvor arbeidsgiver gis 3 uker til å rette opp forholdet. Dersom plikten ikke overholdes innenfor varslingsfristen kan NAV fatte vedtak om gebyr. Overtredelsesgebyrer kan utgjøre 6 rettsgebyr for hver unnlatelse. I tillegg kan arbeidstaker risikere stans i sykepengene, og sykmelder risikerer å bli ilagt et overtredelsesgebyr på tilsvarende 12 rettsgebyr. Oppdaterte satser for rettsgebyr finner du her: 9

10 SVANGERSKAP Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon. Svangerskapspenger Hvis en arbeidstaker etter bestemmelser i lov eller forskrift blir pålagt å slutte i sitt arbeid på grunn av graviditet og det ikke er mulig å omplassere henne til annet høvelig arbeid i bedriften har hun rett til svangerskapspenger. Fraværet under svangerskapet må medføre tap av pensjonsgivende inntekt og vilkårene om opptjeningstid Folketrygdloven 8-2) må være oppfylt. Til veileder: Dette kapittelet kan du gå raskt igjennom, de aller fleste som er gravide får god informasjon fra lege/jordmor eller andre om sine rettigheter vedrørende ytelser under svangerskap/fødsel og adopsjon. Svangerskapspenger ytes fra det tidspunktet medlemmet må slutte i arbeidet, og fram til tre uker før fødselen. Det ytes ikke svangerskapspenger for den del av inntekten som overstiger seks ganger grunnbeløpet. Trygden yter feriepenger til arbeidstaker med 10,2 pst. av utbetalte svangerskapspenger. Feriepenger ytes for de første 64 stønadsdagene. Varsel om permisjon Før fødsel har arbeidstakeren krav på 15 dager (tre uker) fri med foreldrepenger. Gravid arbeidstaker må varsle om ønsket permisjon i god tid. AML I tillegg gir AML 10-2 (4) rettigheter til redusert arbeidstid når du har små barn. Av disse ukene er 3 uker før og 6 uker etter fødsel forbeholdt mor og 12 uker er forbeholdt far. Hvis far ikke tar ut sin kvote, avkortes permisjonen tilsvarende! (Om svangerskapspenger og foreldrepenger: Folketrygdloven 14-4 og utover) 10

11 Far og mor sammen I tillegg til rettighetene etter folketrygdloven har far rett til 2 ukers omsorgspermisjon sammen med mor hvis han bor sammen med mor og nytter tida til omsorg for familie og hjem. (AML 12-3) Vær klar over at enkelte tariffavtaler (blant annet KS og staten) sikrer far full lønn i disse to ukene. Fødselspermisjon og foreldrepenger Foreldrepenger Se bestemmelser i egen tariffavtale og folketrygdloven. Foreldrepenger ytes til kvinner/menn som har vært i arbeid i 6 av 10 siste måneder. Foreldrepenger beregnes som lønn under sykdom fra arbeidsgiver. Det ytes ikke foreldre- og adopsjonspenger for inntekt over 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Summegruppe: Hva regulerer foreldrepenger og fødselspermisjon? Hvem har rett på foreldrepenger? Slå opp i gjeldene lovhjemler og tariffavtaler/overenskomster. Sammenlign lov og tariffavtaler forskjeller? Foreldrepenger til far når mor har uførepensjon fra 1. juli 2011 Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har fremlagt forslag om selvstendig rett til foreldrepenger i inntil 12 uker i følgende tilfeller: * når far har opptjent rett til foreldrepenger og * mor mottar uførepensjon fra folketrygden Denne retten gjelder uavhengig av om mor har full eller gradert uførepensjon fra folketrygden. Mor vil i tillegg få engangsstønad. Endringen vil omfatte barn som fødes 1.juli 2011 eller senere. Det samme gjelder ved omsorgsovertakelse ved adopsjon Foreldrepengeperioden fra 1.juli 2011 Foreldrepengeperioden ble utvidet fra 46 til 47uker ved valg av 100 % dekningsgrad og fra 56 til 57 uker ved valg av 80 % dekningsgrad i Det samme gjelder ved omsorgsovertakelse ved adopsjon. 11

12 Overgangsstønad til enslig mor eller far 01.januar 2013 ble det innført endringer i regelverket for overgangsstønad og i satsene for stønad til barnetilsyn. Overgangsstønad: det innføres en begrensning som innebærer at nye perioder med overgangsstønad skal begrenses til perioden frem til barnet får rett til barnehageplass. Barn vil være mellom ett og to år når de får rett til barnehageplass. Det stilles også som krav for å få overgangsstønad at du ikke har sluttet i arbeid uten rimelig grunn i de siste seks måneder før du søker om stønad. Du finner mer informasjon og sats for overgangsstønad på: ergangsst%c3%b8nad Du finner mer informasjon og satser for stønad til barnetilsyn på: %C3%B8nad+til+barnetilsyn Oppsigelsesvern under svangerskap og etter fødsel eller adopsjon i Arbeidsmiljøloven gir gravide arbeidstakere en spesiell beskyttelse mot oppsigelse under graviditeten. Paragrafen slår fast at arbeidstakeren ikke kan sies opp under graviditeten. Arbeidstakere i permisjon etter Arbeidsmiljølovens 12-2, 12-3, 12-4 og 12-5 første ledd har i loven et tilnærmet oppsigelsesforbud. 12

13 FORSIKRING Tariffestet forsikring Alle ansatte som er omfattet av en tariffavtale har forsikringer i sitt ansettelsesforhold. Bestemmelser i de ulike avtaler: KS HTA Kap og 10.6 Etterlatte - Forsikring Kommunalt ansatte er forsikret etter hovedtariffavtalen (KS) 10 slik at ved dødsfall får arbeidstakerens etterlatte utbetalt et engangsbeløp. Forsikringen omfatter alle ansette uansett stillingsstørrelse og lengden på arbeidsforholdet. Også personer som går på attføring eller uføretrygd omfattes. For deltidstilsatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøken. Dog utbetales det ikke mindre enn 2 G. For arbeidstakere med 32 timers uke eller mer utbetales fullt beløp. Til samtale Slå opp i egen overenskomst/tariffavtale og finn ut hvor stort beløp som utbetales til etterlatte etter heltidstilsatte arbeidstakere som ble: Under 50 år? 55 år? Over 59 år? Hvem har etter tariffavtalen først og fremst krav på forsikringsbeløpet? Hvor mye har barn under 20 år av den avdøde krav på? Begravelsesbidrag Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1,5 månedslønn, dog minst 1/2 G til dødsboet. Virke Etterlatte - Forsikring Ansatte i virksomheter under Virke er forsikret etter overenskomstene slik at ved dødsfall får arbeidstakerens etterlatte utbetalt et engangsbeløp. Forsikringen omfatter alle ansette uansett stillingsstørrelse og lengden på arbeidsforholdet. Også personer som går på attføring eller uføretrygd omfattes. For deltidstilsatte utbetales det et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøken. Dog utbetales det ikke mindre enn 2 G. For arbeidstakere med 32 timers uke eller mer utbetales fullt beløp. 13

14 Begravelsesbidrag Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1,5 månedslønn, dog minst 1/2 G til dødsboet. Spekter (eksempel helseforetak) Overenskomsten punkt 8.1 og 8.6 Etterlatte - Forsikring Ansatte i helseforetak er f. eks. forsikret etter Overenskomsten punkt 8 slik at ved dødsfall får arbeidstakerens etterlatte utbetalt et engangsbeløp. Forsikringen omfatter alle ansette uansett stillingsstørrelse og lengden på arbeidsforholdet. Personer som går på arbeidsavklaringspenger eller uføre/trygd/permisjon omfattes i 2 år etter påbegynt fravær. Begravelsesbidrag punkt 8.5 Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 1,5 månedslønn, dog minst 1/2 G til dødsboet. Stat HTA 23 Etterlatte - Forsikring(vesentlig endret i 2008) Statsansatte er forsikret etter hovedtariffavtalen (staten) 23 slik at ved dødsfall får arbeidstakerens etterlatte utbetalt et engangsbeløp.(10g til ektefelle, samboer, partner, uavhengig av avdødes alder) Forsikringen omfatter alle ansette uansett stillingsstørrelse og lengden på arbeidsforholdet. Også personer som går på attføring omfattes. Den gjelder også arbeidstakere som dør innen 2 år etter overgang til 100 % uførepensjon ved dødsfall etter 1. mai Etterlatte etter ventelønnsmottakere mottar 66 % av engangsbeløpet. Begravelsesbidrag Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 3 G til dødsboet. 14

15 Oslo Kommune Overenskomsten 5.4 Etterlatte - Forsikring Ansatte er forsikret etter overenskomsten slik at ved dødsfall får arbeidstakerens etterlatte utbetalt et engangsbeløp. Forsikringen omfatter alle ansette uansett stillingsstørrelse og lengden på arbeidsforholdet. Også personer som går på attføring eller uføretrygd omfattes. For deltidstilsatte utbetales et beløp som fastsettes forholdsmessig etter stillingsbrøken. Dog utbetales det ikke mindre enn 2 G. For arbeidstakere med 32 timers uke eller mer utbetales fullt beløp. Begravelsesbidrag Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales en ytelse tilsvarende 1,5 G til dødsboet. NHO Overenskomst for ambulanser NHO Service/NHO Arbeidsgiver tegner en ulykkesforsikring som ved 100 % uførhet gir erstatningssum på 15G. Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis den ervervsmessige invaliditet er lavere. Ved arbeidstakers død utbetales et beløp på 15G til de etterlatte. Forsikringsordningen gjelder hele døgnet. Forøvrig gjelder lov om yrkesskadeforsikring. De andre overenskomstene i NHO område har ingen bestemmelser om forsikringer. Det kan være inngått lokale avtaler om personforsikringer (trolig i område pleie og omsorg), men det finnes ingen sentral oversikt over dette. Den enkelte tillitsvalgte må derfor undersøke med sin egen arbeidsgiver 15

16 KA HTA kap og 10.6 Etterlatte - Forsikring Ansatte i Fellesrådet er forsikret etter hovedtariffavtalen (KA) 10 slik at ved dødsfall får arbeidstakerens etterlatte utbetalt et engangsbeløp. Forsikringen omfatter alle ansette uansett stillingsstørrelse og lengden på arbeidsforholdet. Også personer som går på attføring eller uføretrygd omfattes. Tidligere ble det foretatt en forholdsvis reduksjon av utbetalingen for deltidstilsatte. Denne bestemmelsen ble fjernet ved tariffoppgjøret i Begravelsesbidrag Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales 2 G PBL Hovedtariffavtalen kapittel 2 Vedlegg 2 Gruppelivsforsikring Personalforsikring Menerstatning Ervervserstatning Tap og utgifter yrkesskade - yrkessykdom Merutgifter Etteroppgjør Dødsfallerstatning Vedlegg 3 Pensjon Avtalefestet førtidspensjon Hovedtariffavtalen kap. 1 punkt. 10 Gruppelivsforsikringen omfatter ved istandbringelsen alle ansatte i barnehager som er medlemmer av arbeidsgiverseksjonen i PBL som har tariffavtale tilsvarende 10 i fellesbestemmelsene i Hovedtariffavtalen for kommunalt ansatte Gruppelivsforsikringen er en avtale mellom PBL og Gjensidige. Trådte i kraft 1. mai

17 FUS Hovedtariffavtalen Vedlegg 2 Forsikringsordninger: Gruppeliv Menerstatning Ervervserstatning Tap og utgifter yrkesskade - yrkessykdom Merutgifter Dødsfallerstatning YRKESSKADE Medlemmer som blir skadet eller syke på grunn av hendelser eller forhold på arbeidsstedet, kan ha krav på yrkesskadeerstatning. Yrkessykdommer kan godkjennes dersom de er oppført på Rikstrygdeverkets liste. Utbetaling av slik erstatning kan bety veldig mye økonomisk for den skadde. Men enkelte sykdommer og skader godtas ikke automatisk som yrkessykdom/-skade, blant dem slitasje- og belastningslidelser. Bare hvis det kan sannsynliggjøres at lidelsen er utløst av en ulykkesaktig hendelse, blir de godkjent. For alle skader som følge av arbeidsulykke godkjennes yrkesskade. Derfor er det viktig at ulykkesaspektet fremheves ved søknad om godkjennelse av yrkesskade. For eksempel kan rygg- eller skulderlidelser utmerket godt fremprovoseres av svikt i nødvendig utstyr, eller at man forsøker å forhindre at en pasient faller. Den tillitsvalgte kan gjennom to enkle tiltak bidra med viktig hjelp hvis et medlem får en skade eller en plage som kan skyldes jobben, eller skades på vei til eller fra jobb. I. Be medlemmet kontakte lege Den som utsettes for ulykker eller uhell i arbeidet, må oppsøke lege snarest. Ikke avvent situasjonen eller bruk fridager på å bli bedre. Er det mulighet for at plagene kan skyldes arbeidet, skal legen registrere skaden på NAV skjema og sende skjemaet dit slik at skaden eventuelt kan godkjennes som yrkesskade. Den som oppsøker Til samtale Ved mulige yrkesskader: Vet dere om arbeidsgiveren deres er påpasselig med å melde skaden til forsikringsselskap samt å registrere den? Får arbeidstakeren beskjed om å gå til lege? Hva er din rolle som tillitsvalgt i slike saker? Er det andre som bør involveres i slike saker? I så fall, hvem? 17

18 lege bør også forsikre seg om at legen noterer årsaken til legebesøket i journalen. II. Sørg for at arbeidsgiver registrerer skaden Arbeidsgiver skal på et eget skjema registrere alle skader og sykdommer som kan ha sammenheng med jobben. (Arbeidsmiljøloven 5-1.) Selv tilsynelatende ubetydelige skader bør registreres. Arbeidsgiver skal også melde skaden til NAV og til sitt forsikringsselskap. Spesielt viktig er meldingen og registreringen hvis medlemmet ikke har registrert skaden hos en lege. For etter en stund kan enkelte skader vise seg å være så alvorlige at de får konsekvenser for medlemmet. Kanskje viser det seg også at hun eller han har krav på yrkesskadeerstatning. Er skaden alvorlig, skal arbeidsgiver dessuten straks gi skriftlig varsel til arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Benytt kompetansesenteret Skulle plagen eller skaden etter hvert føre til kroniske problemer eller uførhet, kan medlemmet ha krav på yrkesskadeerstatning. Da bør den tillitsvalgte kontakte kompetansesenteret for videre hjelp. Yrkesskader/yrkessykdommer er ofte kompliserte og tidkrevende saker, nettopp derfor er det viktig at erfarne tillitsvalgte fører slike saker. Avviksmelding Det kan være forhold på arbeidsplassen som fører til at arbeidstakere kan være berettiget til yrkesskadeerstatning. Derfor er det viktig at det er kultur på den enkelte virksomhet for å melde avvik. Avvik er en viktig del av Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS). Dette er hjemlet i både arbeidsmiljøloven og HMS forskriften. Avvik kan defineres slik: Avvik er feil eller manglende etterlevelse av, rutiner, prosedyrer, beskrivelser, standarder, normer, forskrifter eller avtaler. (Verneombudet, Ebba Wergeland og Paul Nordberg) Plenumsdiskusjon: Hvorfor tror dere at menn har lettere for å få yrkesskadeerstatning enn kvinner? Hva gjør vi med dette? Spørsmål: Hvilken erfaring har dere med avviksmeldinger? Hvorfor er det viktig å synliggjøre avvik? Avvik kan være glatte gulv, underbemanning eller mangel på hjelpemidler, listen kan være lang, og alle arbeidstakere har et ansvar for å melde fra om avvik. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at det er et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på virksomheten, og at avvik blir fulgt opp. 18

19 Vernetjenesten har et spesielt ansvar i forhold til avvik. De har også et ansvar overfor arbeidsgiver om at avvik blir fulgt opp og utbedret. Det er viktig at det finnes gode avvikssystemer i virksomheten, og at det å melde avvik oppleves positivt for arbeidstakerne. Avvikssystemene skal være beskrevet i HMS handboken på arbeidsplassen. På vei hjem Blir en skadet på vei mellom hjem og arbeidssted må skaden snarest meldes til forsikringsselskap og NAV (Skade mellom hjem og arbeidssted skal ikke godkjennes som yrkesskade.) Rettigheter i forbindelse med skade på reise mellom hjem og arbeidssted ivaretas i tariffavtalene. Se egen avtale To veier til yrkesskadeerstatning Yrkesskadeerstatning kan en hovedsaklig få gjennom: A. Tariffavtalens bestemmelser Se egen avtale B. Lov om yrkesskadeforsikring som pålegger alle arbeidsgivere å forsikre sine arbeidstakere mot yrkesskader. Tariffavtalens bestemmelser sikrer et engangsbeløp på 15 G ved 100 % ervervsmessig uførhet, samt menerstatning ved minst 15 % medisinsk invaliditet. Beste ordning skal brukes Yrkesskadeforsikringen dekker det samme som hovedtariffavtalen, men i tillegg dekker loven noe inntektstap (tap av inntekt når retten til sykepenger bortfaller og fram til saken er beregnet) Menerstatning ved minst 15 % medisinsk invaliditet. Arbeidstakere som dekkes av begge forsikringsordninger får ved skade utbetaling i henhold til den ordningen som gir den høyeste utbetalingen. Yrkesskadesak i media: Seier til Fagforbundet og tannhelsesekretærer i Kvikksølvsaken: slivet/article ece Denne saken viser at det nytter, til tross for at denne saken har pågått i mange år. 19

20 Vedlegg 1: Disse arbeidsoppgavene kan løses dersom dere får tid på slutten av modulen. Ligger også i deltagernes arbeidshefter. Ekstra arbeidsoppgave 2 Gunn arbeider i en virksomhet. En dag hun kommer på jobb er gulvet nybonet og veldig glatt. Gunn faller og slår ryggen og pådrar seg samtidig en vridning i korsryggen som straks utløser stikkende smerter. Hun klarer imidlertid å fullføre de to timene som er igjen av arbeidsdagen, men er borte fra jobben neste dag. Hva bør du som tillitsvalgt gjøre? Svar på arbeidsoppgave 2: Det kan være lurt å ringe Gunn (i alle fall i løpet av en dag eller to) for å høre om fraværet skyldes ryggsmertene. I så fall bør Gunn oppsøke lege så snart hun makter. Be Gunn passe på at legen registrerer skaden på NAV skjema. Forklar samtidig at det er viktig å få fram ulykkesmomentet ved det som skjedde. Forsikre deg om at arbeidsgiver de nærmeste dagene også registrerer skaden og melder fra til forsikringsselskapet. Sørg på nytt for at det ulykkesartede ved hendelsen kommer med i beskrivelsen av hva som skjedde. Skulle det etter noen måneder være grunn til å tro at uhellet kan få kroniske konsekvenser for Gunn, bør du kontakte kompetansesenteret og overlate saken til dem. Ekstra arbeidsoppgave 3 Per jobber i et Interkommunalt foretak som anleggsgartner. Han har fått problemer med ryggen og har hatt 2 lange sykemeldingsperioder Første fraværsperiode var fra (26 uker) Neste fraværsperiode var fra (20 uker) Hvilke rettigheter har Per i forhold til rett til sykelønn hvis han blir syk igjen? Svar: Per har ytterligere rett til 4 uker med lønn under sykdom pluss arbeidsgiverperioden fram til (50 uker de siste 3 år) 20

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Sykefraværskonferansen Trondheim 25.mars 2010 Ny IA-avtale. Hva kan NAV bidra med?. Hilde Korsnes, leder NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013. (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 (IA-avtalen) 24. februar 2010 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010-31. desember 2013 IA-samarbeidet

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Notat. 1 Hensikt med notatet. 2 Lovforslaget. 3 Bakgrunn for forslagene. 2.1 Ekspertgrupperapport til Arbeidsdepartementet

Notat. 1 Hensikt med notatet. 2 Lovforslaget. 3 Bakgrunn for forslagene. 2.1 Ekspertgrupperapport til Arbeidsdepartementet Notat Til : Rådmannens ledergruppe, HTV, AMU og PSS Fra : HR-seksjonen Kopi : 1 Hensikt med notatet Formålet med notatet er å orientere om foreslåtte endringer i reglene for oppfølging av sykemeldte, lagt

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging HMS-konferansen juni 2011 Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Ellen Chr. Christiansen Fylkesdirektør NAV Akershus Bakgrunnen for lovendringene Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Sykefraværskonferansene Legenes oppgaver i sykefraværsarbeidet. Svein Aarseth Leder Oslo Legeforening

Sykefraværskonferansene Legenes oppgaver i sykefraværsarbeidet. Svein Aarseth Leder Oslo Legeforening Sykefraværskonferansene 2010 - Legenes oppgaver i sykefraværsarbeidet Svein Aarseth Leder Oslo Legeforening Ulikt startpunkt i sykefraværsdebatten Utgjør sykefraværet en trussel mot velferdsstaten, eller

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte, nye regler

Oppfølging av sykemeldte, nye regler Oppfølging av sykemeldte, nye regler 1 Nye sykefraværsregler fra 1 juli 2011 krever tettere oppfølging Arbeidsgiver er pålagt : registrering av sykefraværet i bedriften, rutiner for å følge opp de som

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Bjørn Lien, direktør NAV Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Ny IA-avtale

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler

Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Ny IA- avtale Informasjon om ny IA- avtale 1.3.2010 31.12.2013 - Bakgrunn for IA- samarbeidet - Ny IA avtale - IA arbeid i praksis - Virkemidler Utdanningsforbundet 16.03.2011 Hvorfor intensjonsavtale

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ?

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Foto: Jo Michael OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Skog og Tre 31.05.2011 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: Ny IA avtale 2010-2013 - hovedtrekk Tettere oppfølging av den sykemeldte Gradert sykemelding

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 OPPFØLGING AV SYKMELDTE Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 Bakgrunn: Ny IA-avtale Tre delmål i avtalen. 1. Reduksjon i sykefraværet 2. Økt sysselsetting av personer med redusert

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte Hjemmeside: www.hemis.no Oppfølging av sykemeldte Oppdatert: 23. august 2014 1 Innhold Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli... 4 Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere... 5 Om sykefraværsoppfølging...

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Sykefraværsoppfølging. Sykefravær og kommunikasjon

Sykefraværsoppfølging. Sykefravær og kommunikasjon Sykefraværsoppfølging Sykefravær og kommunikasjon Hovedaktørene Arbeidstaker Arbeidsgiver BHT Tillitsvalgte Atil Sykmelder NAV Støttespillere NAV, 12.04.2013 Side 2 Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven Arbeidsdepartementet Vår dato 01.10.2010 Postboks 8019 Dep Deres dato 01.07.2010 0030 Oslo Vår referanse DM-302942 Deres referanse 201002607 Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen og protokoll for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Vedtatt av 25. mai 2010. Oppdatert 1. juli 2011. Planen vil bli oppdatert halvårlig.

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer