Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bahá í-troen. Innføring i en verdensreligion"

Transkript

1 Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion

2 Av : Fire on the Mountain-Top Bahá í Holy Days Flowers of One Garden Stories about Bahá í Funds

3 Et nytt liv rører seg i denne tidsalder i alle folkeslag på jorden... Bahá í-troen Innføring i en verdensreligion av Gloria Faizi BAHÁ Í FORLAG OSLO

4 Eng lsk utgav Gloria A. Faizi 1971, 1992 Norsk utgav Bahá í Forlag opplag 2007 Først utgitt i 1971 und ti l n Th Bahá í Faith. An Introduction. D n norsk k n b på n vid utgav fra 1992 d ti l. Ov av Kari L Ninauv og gj nnomgått av n komité n dsatt av Nasjonalt Ånd lig Råd for Bahá í i Norg. Omslag: Christin Krohg Plur ISBN

5 INNHOLD V d nskong n... 1 Første del: Historien Forløp n... 3 Bahá u lláh... 7 Forbild Sak ns B ky Annen del: Bahá u lláhs lære Gud Guds mani jon Und øk l av sannh n Utdrag fra Bahá u lláhs skri Individ Utdrag fra Bahá u lláhs skri Samfunn Utdrag fra Bahá u lláhs skri Tredje del: Bahá í-administrasjonen Utdrag fra Bahá u lláhs skri Bøk for vid l ning N

6

7 VERDENSKONGRESSEN I april 1963 bl d holdt n stor kong i Alb Hall, London. Tu nvis av nn og kvinn kom til d nn kong n fra all kan av v d n. D var ikan, ksikan, brasilian, afrikan, indon i og australi. Folk hadd k fra h l d v ldig asiatisk kontin nt, og uropé fra Lappland til Spania kunn i d nn u dvanlig forsamling n. Da j g så på d fra balkong n, kunn j g at nhv nasjon, nhv farg og ligiøs bakgrunn var p n på kong n. M n d vidund lig v d d n var at all di nn k n var n i sin synspunk og arb id mot d mål nn k h ns nh. For fø gang i nn k h ns histori hadd folk k n fra all d l av d nn plan n, ikke for å finne en løsning på sine uoverensstemmelser, n for å arb id i full ndig nigh. D var som n drøm, som mirak l. Kunn d forskj llig nasjon n virk lig saml? Kunn n godta hv nd som folk? Kunn d n kristn og hindu n, musli n og jød n, p n og buddhi n arb id n som barn av Gud? Drø n hadd sann lig blitt til virk ligh, 1

8 mirak l hadd skj dd. Di nn k n som kom n i Alb Hall i 1963, b vi at daggry for n ny tidsald var k til vår v d n, at nn k h ns brorskap nå kunn bli virk ligh. Inni llom kong ø n vand j g blant di tu n av d nd nn og kvinn og så at d kom fra all lag av samfunn. N n var in ll ktu ll og v lkj n p n, and var nkl nn k som onk l F d, n av urinnvån n i Australia, ll And Jachakollo som kom fra fj llp n i Bolivia. Blant d ltag n var også v lstå nd ning nn og vanlig arb id, slik som hadd vært ivrig opptatt av ligion, og and som hadd vært agnostik ll i. Nå d l d all d n tro og hadd funn n må å sin høy id l i praksis på. D var bahá í. På d følg nd sid skal j g så nk lt j g kan prøv å forkl hvordan bahá í n b gyn, hva bahá í n tror på, og hvordan d samarb id. G. F. 2

9 FØRSTE DEL HISTORIEN 1 FORLØPEREN D var i å 1844 at n i nd kom til Shiraz p, støv og. Hans hj var blitt trukk som av n magn mot d nn lill by n i Sør-Iran, og han var k i tillit til at Gud vill l d ham til mål for hans søk n. I mang lang år hadd d n i nd vi sin tid til studi av gn og d omkring n stor læ tilsyn komst, hvis k var blitt forutsagt i fortid ns h llig bøk. Da tid n til slutt var k, gikk han ut for å finne ham, for han visste at den som skulle stå frem, ikke ville komme slik som folk flest ventet. De tegn som var gitt i d h llig bøk, var symbolsk, og ing n y oppvisning av mirakulø h nd l vill b kj ntgjø hans k for v d ns folk. Han vill bli født blant nn k, slik all Guds budbring var blitt før ham, og b d d åp nt ind blikk vill an kj nn hans stade. De fleste mennesker ville fornekte ham og forfølg ham, fordi han vill bring nytt budskap som vill forsty d ak p n n som råd på hans tid. Før han b gav g ut på sin l ing, hadd d n i nd trukk g tilbak til nsomt d for å b og di i nn n mån d. Han hadd frigjort g fra all jordisk tilknytning og satt all sin lit til Gud, for han vi at 3

10 uten Guds hjelp ville han aldri finne den han søkte. D var d nn p iod n i bønn og ditasjon at han føl g uimotstå lig trukk mot land Iran og mot d nn lill by n, som han nå stod v d p n til. Da han så mot byp n, bl sinn fylt av und lig tank. Hvor skull han dra h n h? Hvor l ng skull d nn b sværlig søk n v? Plu lig så han n vidund lig skikk l. D var n ung mann som kom mot ham og hil ham d strål nd smil som om han hadd v n at han skull k. D n i nd bl forund. Hv var d n ung mann n, og hvordan vi han at han kom? Fra d øy blikk han sin øyn på d nn ungd n, bl han rørt av føl l han ikk kunn forkl. D nn ung mann ns v dig holdning og k nd d n gjord øy blikk lig og varig inntrykk. D n ung ønsk d n i nd v lk n som om han hadd vært n livslang v nn og invi ham hj. U av stand til å stå imot d n ung mann ns lskv digh, og d l forvi ov d k lig n, fulg d n i nd ham inn i by n til d stod v d k l n til b kj d nt hus. H, i li rom i ann n j, fylt av du n av frisk bl, h l d n ung v n vann ov d n i nd h nd ns han vask bort støv d n lang i n. Og h, i løp av n minn v dig n som blitt gj nfortalt d d n i nd gn ord, n kj n han sin v som d n han hadde dratt ut for å finne. M ns d n i nd satt v d sin fø utov n n, u n å l gg k til at ti n gikk, fikk denne første disippel i en ny religionsordning 4

11 glimt av d vidund lig som skull skj. Denne kvelden, ble han fortalt, denne selvsamme stunden vil i de kommende dager bli feiret som en av de største og mest betydningsfulle av alle fester. Takk Gud for at han nådigst har hjulpet deg til å nå frem til ditt hjertes attrå... I begynnelsen må atten sjeler, spontant og av egen drift, godta meg og erkjenne at min åpenbaring er sann. Hver av dem vil måtte forsøke å finne meg uavhengig av de andre, uten andres varsel eller oppfordring. 2 Inn n kort tid hadd d fø n disipl n, hv på sin må og uavh ngig av hv nd, oppsøkt og an kj nt d n læ n d v n skull k. Da d var fulltallig, bl d ndt ut for å sp d glad budskap utov land. D fortal d at han var Báb (P n) gj nnom hv folk vill få vi om ank n av n ann n budbring fra Gud, my stø nn ham lv, n som vill k for å saml d ulik folk og nasjon i v d n og l gg grunnlag for nn k h ns nh, slik d var lov i all d h llig skri. Hans g n livsoppgav, sa han, var å b d v i n for d nn budbring k. Da disipl n hans dro ut for å forkynn budskap om d n ny ligionsordning n, sa Báb: Dere bærer Guds navn på denne Dag... Selve lemmene på deres legemer må bære vitnesbyrd om hvor edel deres hensikt er, hvor rettskaffent deres liv er, hvor virkelig deres tro er og hvor opphøyet deres hengivelse er... Jeg forbereder dere på at en mektig Dag skal komme... Spre dere vidt og bredt i 5

12 landet, og bered veien for hans komme med standhaftige føtter og gudinnviede hjerter. 3 Bábs budskap vak stor oppstand l. Bábs g h lg n n liv og vak læ skap gudsfrykt i nn k n hj hos d titu n som mø ham ll hø om ham, lv om han alltid h nvi til d n som skull k ham. Hans budskap sp d g til all d l av land og tiltrakk g folk fra ulik samfunnskl. S lv ikk kongen kunne overse den flom av rapporter som nådde h, og han b g for å nd d n lærd og b dd av hov dstad ns ligiø b nn for å und øk Bábs påstand. D nn, lærd mann an kj n Bábs stad og nd budskap tilbak til kong n d han sa at han hadd b g for å bruk n av liv til å tj n d n ny n han hadd funn. Fl ll inn n p kap i g imidl id i voldsom opposisjon til Báb, som d sin læ d stilling i og blottstil d hykl i. Fra sin prekestoler fordømte de ham som en kjetter og en fiende av Gud og ligion. D gav g ikk før d hadd lykk dem å sette det fanatiske flertall blant deres landsmenn opp mot ham, d di ford og hat. Mang tu n av hans tilh ng bl tortu til død, og å ha må lid utallig forfølg l i løp av d ks år hans virk v, bl han lv d pt ntlig da han var 30 år g l. Rolig og standhaftig til si slutt gikk Báb villig i død n for sin Sak, forvi om at app ll n hadd lydt, og at mang nå var d til å ta imot d n lov d som han hadd vært forløp n for. 6

13 BAHÁ U LLÁH 4 Forfølg l n som fulg Bábs k, var ikk slutt da Bahá u lláh gjord sin livsoppgav kj nt i Han bl født i n ad lig famili i Iran. Hans far, n av land mini, var d n fø til å l gg k til at han var ulik and barn, n snart b gyn også and å d mang gn n på hans storh. Bahá u lláh var d l b barn da han bl b ømt for sin kunnskap og for sin u dvanlig innsikt i d k v nd avsnitt i h llig skri. Folk la sin probl for ham, og lærd autori inn n ligion ly til hans u dning, i undring ov hans visdom. D som forton g k ligst for d, var at Bahá u lláh aldri hadd hatt n n læ ll gått på n n skol. M n d var ikk hans kunnskap al n som gjord at han tiltrakk g all slags nn k. Hans kjærlig natur og fortryll nd b kj d nh vant hj n hos all d som kj n ham. E han vok opp, bl han kj nt som d undertryktes forsvarer og de fattiges tilflukt. Han var alltid omgitt av folk, og barn var h ngivn ov ham. S lv om han var oppvokst i rikdom og v lvæ, vi han ing n tilknytning til i ll ting rundt g og gav b dvillig av sin formu til d ng nd. Han lsk natu ns skjønnh og i al n omkring 7

14 i landlig omgiv l. Da hans far død, tilbød gj ing n Bahá u lláh mini ns stilling, n han avslo d n. D ov k ikk statsmini n. En slik stilling, sa han, ham ikk v dig... J g forstår ham ikk, n j g ov b vist om at han b for n opphøy løp ban. Hans tank ikk som vå tank. 5 Bahá u lláh var i T h n da Báb forkyn sitt livskall for sin fø disipl i Shiraz, n d ny budskap nådd Bahá u lláh gj nnom Bábs fø disipp l, og han godtok d u n d n min nøling, lv om han aldri hadd møtt Báb p nlig. Han var da 27 år g l. Da han hadd slu g til Bábs Sak, i Bahá u lláh g for å gjø d ns læ kj nt og d l lid l n d d ns tilh ng. E kort tid bl all hans i nd l b laglagt, og han lv bl k i und jordisk fang hull kalt D hull, hvor hund og i mord og land v isrøv var ngsl, og hvor d n n åpning n var d n dø n d kom inn gj nnom. På dette motbydelige stedet tilbragte Bahá u lláh fire mån d, og d tung l nk n han bar om hal n, lot sin spor på kropp n til hans si dag. Lik v l var d i d mørk fang hull at Bahá u lláh bl fullt klar ov d n åp nbaring som gj nnom ham skull strø ut til n av nn k h n. D n mild Báb hadd lidt martyrdød n, og mang tu n av hans tilh ng hadd til nå liv for d n ny Sak n. D få som var igj n, hj lø og d sønd knu hj, bl jaget til døde av sine grusomme fiender. Men Bahá u lláh 8

15 vi at marty n blod hadd vann Guds Saks ktig, og at ing nting kunn stopp d v kst før all v d ns folk var saml und d skygg. Etter fire måneder, da han var så syk at man trodde han vill dø, bl Bahá u lláh satt fri fra fang hull, n forvist fra sitt d land. Så stor var d n kjærligh han hadd skapt i sin v nn hj, at n ngd av d frivillig gikk i ksil n d ham. Hans ung kon og to av d barn d l også d nn forvisning n. D dj barn må l hos v nn. Han var så ung at ing n trodd han kunn tål påkj nning n und d n lang og fryk lig i n d hadd foran g, gj nnom snød k fj ll midtvin u n skikk lig klær ll mat. Bahá u lláh forble i landflyktighet i Bagdad 6 i ti år. Han var k dit d n dbrutt h l, u n v dslig i nd l og pl som kj. D v imidl id ikk l ng før nn k d forskj llig bakgrunn og fra all ligiø samfunn kom for å søk hans nærvær. D kom fra fj n og nær og gl sin ulikh når d gjaldt kl, hudfarg og ligion ns d satt n og ly til hans læ. På n tid da ligiøs fanati var på sitt høy og folk d ulik tro aldri mø som v nn, kom d i Bahá u lláhs hj n som brød og innvarsl v d d d ing n av n ny tidsald. Dette ble ikke tålt av Bahá u lláhs fiender, som hadde håp at d n b v g l n som var b gynt av Báb, var blitt rykk opp d n. D tydd til all midl som stod i d makt, inntil d hadd ov lt gj ing n til å 9

16 nd Bahá u lláh l ng bort fra hans d land. D bl u dt n ord som forvi ham til Konstantinop l i Tyrkia. 7 D n dag n han skull i fra Bagdad, ng hund vis av nn k g n rundt hu hans d tå yl øyn og l ng å få si glimt av d n som hadd gitt d så my, og som ikk hadd b dt om n til gj ngj ld. Før han dro til Konstantinop l, oppholdt Bahá u lláh g tolv dag i n vakk hav u nfor Bagdad. Et lt bl satt opp for ham på d ilig d omgitt av duft og sang n fra n gal. Hans mang v nn som kom for å ta farv l d ham, var ng lig fordi han skull i, sid n d ikk vi hvilk ny ulykk som v n ham, og hvordan d skull gå d lv når d bl latt u n ham. M n d sorg skull ikk v, for nå, på n tid da v d n syn å ha fork ham, var ti n k da Bahá u lláh kunn l på d mystisk slør som omgav hans stilling, og å i sin full h ligh. Han b kj ntgjord at han var d n læ som var blitt lov i all v d ns h llig skri, d n som Báb hadd b dt v i n for, og for hvis Sak han hadd liv. Bahá u lláhs klæring, som bl gitt und så uvanlig forhold, var v nd punkt i d n ny Saks histori. Nå var nd lig Bábs lø blitt oppfylt, dag n for nn k h ns nh var blitt innvarsl, og ing n makt på jord n kunn stopp d ns gang. Bahá u lláhs landflyktighet i Konstantinopel varte ikke lenger enn fire måneder, og i løpet av denne tiden kom 10

17 flere av byens fremtredende borgere under innflytelse av hans læ. Så bl han ndt nda l ng bort til Adrianop l. H oppholdt han g i n n år, og h forkyn han sitt kall for v d ns kong og h k, så v l som for all ligion g istlig l d. Han oppford d til å ly til Guds budskap, til å k n og lø sin stridigh og til å arb id for v d n d. Da d unnlot å sv på hans oppfordring, adv han d mot følg n av d handling. Han forutsa at d institusjon vill fall og b klag d d lig lid l som nn k h n vill påfø g lv i sin lik gyldigh ov Gud, und ykt som d n var av l d som var drukn av hovmod. Gj nnom d nn lid l n kunn han imidl id nn k h n dukk opp igj n, ydmyk og ånd lig v kk, d til å v nd g til Guds budskap. Bahá u lláhs åp nbaring, som var blitt født i fang hull i T h n og b kj ntgjort lik før av i n fra Bagdad, nådd sitt høyd punkt i Adrianop l. K n i d nn åp nbaring n kunn ikk l ng ov v k n av land nn ll p kap som var dens ubarmhjertige fiender. I et desperat forsøk på å knu d nn spi nd tro, d tilh ng h n fra all ligion og all samfunnslag, bl Bahá u lláh landsforvist nda n gang, og d nn gang til d n fj n koloni n i d tyrkisk rik, ng lsby n Akka i D h llig land. Han bl ndt dit for å dø, for d var kj nt at få kunn ov l v påkj nning n av fang nskap på d motbyd lig og ugj ild d. I b v til d n d potisk h k n som forfulg 11

18 ham, sk v Bahá u lláh: O konge, jeg har på Guds veier opplevd hva intet øye har sett og enda intet øre har hørt... Hvor mange ulykker er der ikke skjedd og hvor mange skal vel enda komme... Fra mine øyne strømmer tårene inntil mitt leie er gjennomvått; men sorgen gjelder ikke meg selv... For jeg ser menneskene fare vill i sin rus, og de forstår det ikke. De har forherliget sine lyster og kastet sin Gud til side som om de tok Guds bud for å være tomme ord, spøk eller leketøy; og de tror de handler vel og er havnet i sikkerhetens festning. Men de tar feil: i morgen skal de få se hva de i dag benekter. Vi skal nå reise fra dette avsides forvisningens sted (Adrianopel) til fengselsbyen Akká. Og etter hva det fortelles, er den sikkert den mest forlatte by i verden, den uskjønneste, med det dårligste klima og det mest råtne vann; det er som var den uglenes hovedstad, man hører ingen annen lyd enn deres skrik. Og i denne byen har de bestemt å innesperre Tjeneren, å lukke mildhetens dør for våre øyne og frata oss alle jordelivets goder i de dager vi ennå har tilbake. Men ved min Gud, selv om trettheten skal svekke meg og sulten ødelegge meg, om mitt leie blir den hårde klippe og mine ledsagere ørkenens ville dyr, vil jeg ikke svikte, men være tålmodig som den rolige og bestemte er tålmodig ved Guds styrke... Gjennom lidelse har hans lys skint og hans pris strålt uopphørlig; således har han handlet gjennom alle tider. 8 12

19 Bahá u lláhs tilh ng bl nok n gang fylt av sorg v d d nn ny ulykk og gru lid l som bl påført d lsk d M. M n Bahá u lláh forsik d om at ng lsp n vill bli åpn og Guds budskap vill bli bragt fra D h llig land til all jord ns kan som forutsagt i d h llig bøk. Og slik skull d gå. Bahá u lláh, hans famili og mang av hans tilh ng som hadd n k å bli skilt fra ham, bl utsatt for fryk lig påkj nning i ng l i Akka. M n hv bl d n uv nnlig b lkning n i koloni n, d ub høvl d fang vok n og til og med de ansvarshavende offiserer langsomt påvirket av ånd n i d nn dl fang læ, d nn fang n som hadd skapt sitt hj blant d. B ling n som gj n gang bl mottatt i Akka om d ng tiltak som skull ov Bahá u lláh, bl gradvis ov av ng l ansvarshav nd, og d i nd som kom langv is fra, til fots, for å b øk Bahá u lláh, bl ikk l ng vist v kk fra byp n. E ni års inn p ing kom tid n da Akkas høy ligiø b nn trygl Bahá u lláh om å avslu sitt fang nskap inn nfor bymu n og dra ut for å bo på land, hvor n vakk h gård var l id til ham. Til tross for at gj ing n aldri trakk tilbak ng l d n, l vd Bahá u lláh d si år av sitt liv und svært annerledes forhold enn hans fiender hadde håpet. Enda n gang kom n strøm av b øk nd, folk fra all kl og av all slag fra d omkringligg nd land, for å hø hans læ. Og hans stadig øk nd antall tilh ng, nå kj nt som bahá í, brag d livgiv nd budskap 13

20 fra D h llig land til u nv d n n. Blant d som kom for å b øk Bahá u lláh på d nn tid n, var d n b ø ori ntalist p Edward G. Brown fra univ i i Cambridg, som har n d gn sin inntrykk av mø. Han skriv Ansik til ham som j g så vil j g aldri kunn gl, skjønt j g ikk kan b kriv d. D gj nn ng nd øyn n syn å kunn l lv ns sj l; makt og myndigh stod sk v på d n b d pann n... D var unødig å spø i hvis nærvær j g stod, da j g bøyd g for n som gj nstand for n h ngiv nh og kjærligh som kong kunn misunn ham og k i forgj v sukk! En mild og v dig røst bad g ta plass, og så: Lovet være Gud at du har nådd frem! Du er kommet for å besøke en fange og en landsforvist... Vi ønsker bare det gode for verden og lykke for nasjonene, og likevel stempler de oss som en opprører som fortjener fangenskap og forvisning... At alle folk skulle bli ett i troen og alle mennesker som brødre, at enhetens og kjærlighetens bånd mellom dem skulle bli styrket, at religiøse ulikheter skulle ta slutt og raseforskjeller opphøre hvilken skade vil det gjøre?... Men slik skal det gå. Disse unyttige stridigheter, disse ødeleggende kriger skal opphøre, og Den Største Fred skal komme... La ikke et menneske æres for dette at han elsker sitt land, la ham heller æres for dette at han elsker hele menneskeheten... Slik lød så vidt j g kan gj ngi d, n n av d mang 14

21 ord j g hø av Bahá. La d som l d, ov v i v l om n slik læ fortj n død og l nk, og om v d n ikk h ll vill vinn nn tap v d at d n bl utb dt. 9 I løp av sitt urolig liv fant Bahá u lláh tid til å skriv v k som skull fyll ov hund bind. Blant d hans b ø b v til v d ns kong og h k, hans vak bønn og ditasjon og hans ånd lig og sosial lov. Før han gikk bort i 1892, sik Bahá u lláh sin tro mot å spli i k v d å utn vn sin sønn Abdul- Bahá til d n som all bahá í skull v nd g til for å få v il dning. Han skull væ d n n fortolk av Bahá u lláhs skri og Sak ns forbild. 15

22 FORBILDET Abdu l-bahá b yr H ligh ns Tj n. D nn ti l n som han valg å b n vn v d, oppsu liv til bahá í ns forbild. Fra sin tidlig dag, da han som barn bl tatt d for å b øk Bahá u lláh i fang hull i T h n, til d n tid da han liv i lid l og triumf bl dt til hvil i skråning n på K lb g, hadd han b ønsk - å tj n Bahá u lláhs Sak. Han var å år g l da hans far Bahá u lláh bl k i D hull. Alt d id bl b laglagt, og lv v nn n d var dd for å omgå d. I d hu la Abdu l-bahás mor n håndfull l i hånd n hans, som d n n næring hun kunn sk til v i. Da han gikk ut på g n, bl han n som barn av kjettere. Senere fulgte han sin far i landflyktigh og d l villig all hans lid l da n bl forvist fra d til d og til slutt til ng l i Akka. Da Abdu l-bahá bl vok n, bl han b k som l g liggjø l n av all d dyd som bahá í l ng etter å oppnå. Han var vennlig og høflig, han var gavmild og modig. Han n stor visdom d rø nd ydmykh, og hans kjærligh til Gud og sin d nn k kj n ing n g n. Han tilbrag hv dag av sitt liv d å tj n and og bring gl d inn i liv til all rundt 16

23 g. Han hadd sp i ll omsorg for fattig og syk, og d ld lø så på ham som n far. Hans v nn lsk ham til grensen av tilbedelse, og hans fiender kunne ikke finne noen lyte i hans prektige karakter. Han hadde ikke stilling som n budbring fra Gud, n hans liv var forbild på nn k lig fullk nh. M ns Bahá u lláh l vd, var Abdu l-bahá hans næ l dsag. Han sp g ing n an ng l for å gjø sin fars liv n smul b hag lig. Han påtok g hv dag ns trivi ll gjø ål slik at Bahá u lláh kunn vie tiden til viktigere saker. Mange av dem som flokket g til d hj i Bagdad, var fullt til d d å mø Abdu l-bahá og l gg sin spørsmål for ham, lv om han nda var i sin tidlig ungdom. E hv som tid n gikk, pl id Bahá u lláh lv å oppmun sin tilh ng til å l gg sin probl for Abdu l- Bahá, som han kjærlig omtal som M n. E at Bahá u lláh var gått bort, v nd bahá í n g til Abdu l-bahá som sin l d og v il d. Hans u lvisk h ngiv nh til Guds Sak var n inspirasjon for d all. Hans v il dning hjalp d til å bring d ny budskap ut til forskj llig d l av v d n. Abdu l-bahá lv var fortsatt fang i Akka. Bahá u lláhs bortgang hadde fylt troens fiender med ny iv, og d b gyn igj n sin ang p på Abdu l- Bahá, som nok n gang bl sp inn bak bymu n. Gj nnom sin utstrak b vv ksling stod han imidl tid i stadig forbind l d bahá í n ov lt, sv på d spørsmål, v il d d aktivi, oppmun d i d arb id og gjord d ly til sinns når d 17

24 bl forfulgt for sin tro. Abdu l-bahá var utsatt for forfølg l av ll ann slag i mang og lang år. Gj nnom d h l forbl han rolig og lykk lig. Hans livsgl d og fornøy lig sans for humor forlot ham aldri. Mitt hj l ns og spøk ns hj, 10 pl id han å si. Når folk und g ov hva som gjord at han kunn væ så lykk lig und d vanskeligste forhold, sa han at det ikke finnes noe annet ng l nn lv ng l. Til slutt ungtyrk n volusjon all fang n i Akka fri, og Abdu l-bahás fang nskap var slutt. Hans inn p ing i D h llig land hadd vart i førti år! Han bl satt i ng l som ungdom og kom ut d som n g l mann. S lv om h l n var ød lagt, var ånd n upåvirk, og så snart han kunn b v g g fritt, b han g for å bring Bahá u lláhs budskap til d n v lig v d n. Bahá í n, som først hadd blitt utb dt i Midt- Ø n, D fj n Ø n og Nord-Afrika, bl nå innført i Europa og A ika. Mang av V ns bahá í hadd all d vært på b øk hos Abdu l-bahá i D h llig land og var reist tilbake oppflammet av begeistring og fast b på å utb budskap i all d l av V n. Abdu l-bahás nd i i Europa og A ika i n ald av n n sytti år fø til at million av nn k bl opp k på n. Han bl invi til å tal i kirk og synagog, pl og moské, univ i og v ld digh institusjon. Tu nvis av nn k, fra d høy gj ingstj n nn, vitenskapsmenn og filosofer til de ringeste arbeidere og 18

25 fattig landstryk, kom for å mø ham fra tidlig om morg n n til nt på kv ld n, og Abdu l-bahá gav d all villig av sin visdom og kjærligh. D gikk opplø d, inngitt nytt håp, full av undring ov mann n som hadd tilbrakt d av sitt liv i ng l og lik v l hadd slik forstå l for and nn k probl og så stor kunnskap om v d ns anligg nd. Million av and som ikk mø Abdu l-bahá, hø om ham og d budskap han hadd bragt til d d l av v d n, gj nnom dusinvis av artikl i p n. V d sitt livs k p l vi Abdu l-bahá hvordan d mulig å d opphøy d ånd lig id l i praksis und all slags forhold og i situasjon så skj llig som liv i n koloni og i d mod n by i v d n. Abdu l-bahá gikk bort i D h llig land i 1921 og tj n til sin si dag d n Sak han lsk så høyt. Han sa n gang: Se hvordan en kjerte gir sitt lys. Den gråter bort sitt liv dråpe for dråpe for å kunne skinne. 11 Hvor godt d d Abdu l-bahás liv, han som gav av g lv dag og natt for å opply v i n for and. 19

26 SAKENS BESKYTTER Mot slu n av Abdu l-bahás virk hadd bahá í- n vakt in hos stort antall tilh ng d ulik bakgrunn: jødisk, kri n, muslimsk, hinduistisk, buddhistisk, parsisk og istisk. D kom fra forskj llig nasjon, og kultu i v d n. Som bahá í må d nå læ å arb id n som folk. I Abdu l-bahás l v id hadd d v ndt g til ham for å få v il dning for hv trinn, og han hadd und vist d og våk ov d som n kjærlig far. Und hans tålmodig omsorg hadd d b gynt å l gg grunnlag for sin administrativ institusjon, som Bahá u lláh lv hadd gitt plan n for. Gj nnom di institusjon n som skull opp ov h l v d n, vill Bahá u lláhs tilh ng, hvor d nn bodd, bli kny n og gjort i stand til å arb id som n h lh for å sin tros ånd lig og sosial prinsipp. M n da Abdu l- Bahá gikk bort, hadd bahá í n akkurat b gynt å få glimt av d nn n å nd, v d nsomsp nn nd administrasjonsordning n, som var så forskj llig fra alt d hadd kj nt til før, og som skull samordn d aktivi og b v d nh. Mang und g ov hvordan dl n av d nn n i sin b gynn l, fra så forskj llig bakgrunn, kunn v dbli å væ n at Abdu l-bahás magn isk p nligh bl tatt 20

27 fra d. M n Bahá u lláh hadd lov sin tilh ng at hans Sak ikk vill spli i k, at uan hvilk prøv l og vansk ligh d nn ny n må bli utsatt for, så vill d n vok i styrk og nh inntil d n hadd fullført sin misjon i v d n. D n v il dning som bahá í n i Ø n og V n hadd mi v d Abdu l-bahás bortgang, og som d ng for d n trinn i sin utvikling, fant d igj n i hans nt. I d viktig doku n hadd Abdu l-bahá utp kt sin d ønn, Shoghi E ndi, til B ky av Bahá u lláhs Sak og hadd b dt bahá í n om å sin lit til ham og gi ham sin ud l lojali. I løp av B ky ns i ksårig virk opp v d ns bahá í, und hans l d l og i nært samarb id d hv nd, sin administrativ institusjon ov h l klod n på grunnlag som var kt nok til å gjø d mulig å arb id n i fullk n harmoni. Shoghi E ndi var i sl kt d båd Báb og Bahá u lláh. Hans mor var d av Abdu l-bahá, hans far n nær sl ktning av Báb. I barnd n var hans h ngiv nh til Abdu l-bahá g rø nd ; og da han vok opp, var hans stø gl d lydigh mot Abdu l- Bahá. S lv om han tidlig hadd b g for å vi h l sitt liv til Sak ns tj n, kom innhold i Abdu l-bahás testament som et sjokk på ham. Han var bare tjuefire år på d n tid n og hadd ikk ant at han n dag kunn bli kalt til å ta så voldsomt ansvar på sin skuld. Han var ov v ld av sorg n ov Abdu l-bahás plu lig død på n tid da han lv stud b fra D h llig land, og ry ov d n u dvanlig oppgav n som var 21

28 tild lt ham i Abdu l-bahá s nt. D dro han i b gynn l n bort for å væ al n n tid. E n p iod d forb d l kom han tilbak, d til å påta g ansv som Sak ns B ky. Fra d n dag n av sp han ikk g lv på n n må. Til ds d li mat og hvil arb id han hv ti på dag n og langt utov n n og tok g av d mang b hov i hurtig vok nd v d nssamfunn. D d lj plan n han gav for ns kritt båd i Ø n og V n; d utallig b v n han b v ; ov l n som han gjord fra Bábs, Bahá u lláhs og Abdu l-bahás skri, så v l som d b k l v dig bøk n han p nlig sk v alt d står som n varig hyll til d kolossal omfang av h ngiv nt arb id han utfø. Som nn k hadd Shoghi E ndi n sj ld n k binasjon av g nd g nskap som skil ham ut fra and, og som inspi til stor kjærligh og b undring hos all som kj n ham. Som Sak ns B ky l d han bahá í n gj nnom prøv l som virk uov k lig, til i i, inntil ns admini sjonsordning var fast grunnlagt ov h l v d n, inntil institusjon n som bahá í n kunn n sin k gj nnom i tj n for Gud og sin d nn k, var blitt opp og nh n llom Bahá u lláhs tilh ng var sik gj nnom h l bahá í-åp nbaring ns tid. I sitt nt hadd Abdu l-bahá forsik at B ky n vill væ und Guds sp i ll omsorg og b ky l, og at han vill bli l d til å l d d i alt d k g. Å n und B ky n gav b vis for b ydning n av Abdu l-bahás lø. 22

29 ANNEN DEL BAHÁ U LLÁHS LÆRE GUD M nn k har alltid vært opp ksom på n mystisk kraft i universet. Noen ganger har det identifisert denne k n d ting d kunn, n vi li om, som sol n og stj n n. N n gang har d nkt på my i som n usynlig p n ll n grupp individ svært lik d lv, n d stø vn. Til and tid har d hatt abstrak og kompli idé om d n fø årsak som skapning n blitt til v d, og som d instinktivt har følt eller fornuftsmessig tenkt seg til måtte finnes. Folk som bor i forskj llig d l av v d n, ikk blitt nig om hva d my i, n på punkt d nig at slikt my ium ksi. Bahá u lláh læ at nn k n opp gj nnom tid n har søkt d n virk ligh, skjønt d forstå l av d n har vært forskj llig. D har brukt forskj llig navn og forskj llig for tilb d l, n g ntlig tror d all på d nn h ligh ull k n som stø nn d lv. Alb Ein in, d tju nd århund b ø vi nskapsmann, uttrykk sin tro på d nn må n: Min ligion b år i n ydmyk b undring for d n g n lø høy ånd som åp nb g i d små d talj n vi i stand til å opp d vå skrøp lig og 23

30 svak sinn. D nn dypt føl l ig ov b visning om nærvæ av n høy fornuftskraft, som åp nbart i d u lig univ, dann min illing om Gud. Bahá í nig d vi nskapsmann n i at vi ikk fullt ut kan forstå d nn høy fornuftskraft d vå b g n d nn k inn. D grunn n til at vår gudsoppfatning har forand g og vil å forand g. S lv om vår kunnskap om Gud b g n, har hans kjærligh til oss aldri svik. Bahá u lláh si at Gud har formidl d nn kjærligh n i nhv tidsald gj nnom nn k som han har utvalgt til å væ sitt tal ør på jord n. På n må som vi kan forstå gj nnom sitt liv og sin læ dd l Guds budbring blant oss hans g n lø kjærligh til sin skapning. Han k på n tid da vi ng ham, lv om vi i vår uvi nh sj ld n klar ov vårt b hov; og han d til å tål d k nk l vi ov dyng ham d til gj ngj ld for d n kjærligh som han utø ov oss, og d n l d l som han gavmildt gir for vår lykk. Hvis vi an kj nn d nn budbring n fra Gud, si Bahá u lláh, så har vi an kj nt d n som tal gj nnom ham: Døren til kunnskap om Det Urgamle Vesen har alltid vært og vil alltid forbli stengt for menneskenes ansikt. Intet menneskes forståelse skal noensinne få adgang til hans hellige kongesete. Som et tegn på sin nåde og som et bevis på sin miskunn har han imidlertid 24

31 åpenbart for menneskene sin guddommelige ledelses dagstjerner, symbolene på sin guddommelige enhet, og har forordnet at kunnskapen om disse hellige vesener er identisk med kunnskapen om ham selv. Den som anerkjenner dem, har anerkjent Gud. Den som lytter til deres kallen, har lyttet til Guds røst

32 GUDS MANIFESTASJONER Guds budbring grunnl gg n av v d ns ligion. D må ikk forv ksl d d mind p, h lg n ll som har h n sin inspirasjon fra sin tros grunnl gg. For å gi k p l: Kristus grunnl gg n av kri nd n, som n av v d ns lv ndig ligion. Inn n kri nd n d imidl id nå hund vis av forskj llig kirk unn; og stilling n som di k grunnl gg har, uan hvor viktig d må væ, kan ikk nlign d Kristi ypp stad, id d hans læ d har vill forkl. Guds budbring har ått til forskj llig tid i histori n og blant forskj llig folk. D vill faktisk væ umulig å nk g n kjærlig Skap som kunn hold tilbak sin l d l fra n n d l av nn k l k n. Di gudd lig budbring åp nb i sitt g liv Guds g nskap som kjærligh, nåd, digh og makt i n grad som langt ov ig d vanlig nn k vn. Bahá u lláh kall d Guds mani jon. Hvis vi nlign Gud d sol n, Guds mani jon som fullk nt sp il som reflekterer solens lys, varme og livgivende kraft. Solen stig ikk n d i sp il, og d kan vi ikk si at sp il sol n, n hvis vi ikk hadd n n ann n må å 26

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET

JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET JOHANNES, DEN ELSKEDE DISIPPEL SLIK VI FINNER HAM I JOHANNES EVANGELIET Kristen Litteratur / Chapter Two 1999 ISBN 82 7931 017 7 JOHANNES, den elskede disippel slik vi finner ham i Johannes evangeliet

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 15. Åp 21:1-4 Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF

Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Trosbekjennelsen i vår tid En økumenisk kommentar til den nikenske trosbekjennelse Utarbeidet av NTSF Norges kristne råds skriftserie nr 4, OSLO 2001 ISSN 1500-547X - ISBN 82-7941-015-5 2 Å BEKJENNE EN

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Noen særskilte trekk ved Islam

Noen særskilte trekk ved Islam Noen særskilte trekk ved Islam Dette er en tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt av Truls Bølstad. Intet monopol på sannheten Når

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu)

Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Et budskap om fred Norsk oversettelse av Paigham-e-Sulha (urdu) Urduutgaven ble først gang publisert i 1891 Oversatt til norsk av: Hamzah Ahmed Rajpoot Coverdesign: Salman Sajid Ahmadiyya Muslim Jama at

Detaljer

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord?

Når alt blir nytt. Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Når alt blir nytt Er himmelen et virkelig sted? Skal vi kjenne hverandre igjen på den nye jord? Av A. C. Berger Utgitt av Norsk Bibelinstitutt Helt siden den dagen da menneskene falt i synd, har de dannet

Detaljer

HVA ER meningen MED LIVET

HVA ER meningen MED LIVET HVA ER meningen MED LIVET? 2 Hva er meningen med livet? I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhjertiges navn Hva er meningen med livet? Sammensatt av Abu Issa Al-Shamy Abu_Issa_Alshamy@yahoo.com Første utgave

Detaljer

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina

Et sannhetens øyeblikk. Kairos Palestina Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k K a i r o s P a l e s t i n a E t s a n n h e t e n s ø y e b l i k k Et sannhetens øyeblikk Kairos Palestina. Original tittel:

Detaljer

Gud vil at du skal være glad.

Gud vil at du skal være glad. Gud vil at du skal være glad. Vet du at Gud ønsker at du skal være glad? Det går faktisk an å være kristen og være glad! Jesus sa at kom til meg alle dere som strever og jeg vil gi dere hvile. Men det

Detaljer

Og bak sitt forekom Lisboa meg tristere enn mine mørklagte byer.

Og bak sitt forekom Lisboa meg tristere enn mine mørklagte byer. BREV TIL ET GISSEL Antoine de Saint-Exupéry Dette skriftet kom først ut i New York i 1943. Ble utgitt i Paris i 1944. På norsk i En røst fra århundrets samvittighet: Et utvalg av Antoine de Saint- Exupérys

Detaljer

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse

KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING. 8. klasse KIRKEHISTORISKE KILDETEKSTER FRA NYERE TID P ONTOPPIDANS KATEKISMEFORKLARING Konfirmasjonsloven fra 1736, som gjorde konfirmasjonen obligatorisk for alle, forutsatte skoleundervisning. I 1739 ble allmueskolen

Detaljer

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene

Andr. Bibel udie. SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Andr Bibel udie SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene Bibel udie or sabbatsskole 2. vartal, 2013 SØK HERREN OG LEV! Lærdommer fra småprofetene AV ZDRAVKO STEFANOVIC UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS

Detaljer

Koranen. Einar Berg. på norsk. oversatt av:

Koranen. Einar Berg. på norsk. oversatt av: Koranen på norsk oversatt av: Einar Berg 1 Innholdsliste 1. Alfatihah (Åpningsbønnen)...5 2. Albaqarah (Kua)...6 3. Aal Imran (Imrans hus)...26 4. Annisaa (kvinnene)...39 5. Almaidah (Det dekkede bord)...51

Detaljer

Rådslagning i de åndelige råd

Rådslagning i de åndelige råd Rådslagning i de åndelige råd BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 4 Rådslagning i de åndelige råd BAHÁ Í FORLAG OSLO 1986 Til norsk etter en artikkel i Canadian Bahá í News, november 1984. Bahá í Forlag 1986

Detaljer

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!»

«Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» Nr. 2 Årgang 20 Organ for vekkelseskristen tro og forkynnelse «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst!» 1 & Menigheten Guds rike Tekst:

Detaljer

Den bortkomne Faderen

Den bortkomne Faderen Den bortkomne Faderen av Arne Garborg Oversatt til bokmål av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim i november 2000 (basert delvis på Amalie Skrams danske oversettelse) 1 Jeg hadde levd som den fortapte

Detaljer

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913

- 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE. Bergen, 10. oktober 1913 - 38 - OM SAMVÆRET MED DE DØDE Første foredrag Bergen, 10. oktober 1913 Med en hjertlig takk besvarer jeg den elskverdige hilsen som Deres formann (overlærer Arentz) nettopp har uttalt. Jeg er overbevist

Detaljer

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING

Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente ELEVENS STUDIEVEILEDNING Det gamle testamente elevens studieveiledning Utarbeidet av Kirkens skoleverk Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2003 Intellectual Reserve,

Detaljer

Det kristne menneskesynet

Det kristne menneskesynet Det kristne menneskesynet Af John Steinar Jacobsen Artikkel i NLAs menneskesynsbok Hva er et menneske? NLA-forlaget, 1996. ISBN 82-7468-036-7 I. Et riss av utviklingen i menneskets selvforståelse o 1.

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer