VIRING. Tidsskrift for norrøri arkeologi. Bind LI Oslo 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRING. Tidsskrift for norrøri arkeologi. Bind LI - 1988. Oslo 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP"

Transkript

1 VIRING Tidsskrift for norrøri arkeoogi Bind LI Oso 1988 UTGITIAV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

2 o Jørgen H.Q nsenius «Kirkene ingen kunne måbinde» Undersøkeser om propors j onssystemer i norske kirker Innedning Utenfor Norge har mange beskjeftiget seg med studiet av måforhod, geometrisk figurer og engdeenheter anvendt i de middeaderske byggeprosesser (Graf, 1958 Naredi-Rainer, 1984). I de fremagte hypotesene er utgangspunktet ofte et forhod en enhet eer en figur hentet fra itterære kider, for eksempe fra matematisk skrifter. Måene som er bearbeidet er ofte tatt fra tegninger i uike måestokker og e derfor både unøyaktige og usammenignbare. Systemene som er agt frem er gjem kompiserte og innbyrdes sevmotsigende (Wittkower, 1967, s.162). Mer fruktbare er de arbeidene der forfatterne sev har måt i kirkene og der d egger frem en metodoogisk drøfting av undersøkesene. Dette gjeder for eksempe for tidige kirker i Paestina (Chen, 1979), Michaeskirche i Hidesheim (Beseer 1954), kosteret i Cuny (Conant, 1968), Norwich-katedraen (Fernie, 1976) o. utgravningen i Yeavering (Hope-Tayor, 1977). Teoretiske arbeider om hvik grunnfigurer som kan ha vært vanige (Kidson, 1956) og hva de senere bygghyttebø ker kan fortee (Sheby, 1977), er også ti god hjep. Inspirert av disse forskeres metodikk har jeg undersøkt Lomen stavkirke o; funnet frem ti en måte å uttrykke de fundne engder og forhod, aritmetisk o; geometrisk, i grafisk form. Jeg har kommet ti at bygningens hovedmå kan h; fremkommet ved bruk av sirker, kvadrater og kvadratenes diagonaer i paneg gingen, og at figurenes størreser kan forstås som enke og hee ta i utgangspunkte (Jensenius, 1988). Praktisk erfaring tisier at byggere atid har hatt teoretiske hjepemider i sit arbeid. Systematisering og organisering har vært påkrevd sev ved mindre bygg Økonomi i videste forstand har krevet at man fant den enkeste øsning på de praktiske probemet. For å hode rede på de uike eementene og deres innbyrde passering, har ta og figurer bitt brukt ved panegging og tiagning. Begrepet proporsjon bir ofte brukt og har i denne sammenheng minst to uik betydninger. En ikke uvanig definisjon innen den kunsthistoriske beskrivesesmåt kan være: «Den harmoniske sammenheng meom deene og heheten i et kunstverk eer estetisk baanse, eer symmetri og en passende måestokk meom form o gjenstand» (Enc.Br.). I matematikken derimot, er aritmetisk og geometrisk propor I

3 sjon definert i forhod ti tastørreser. En geometrisk proporsj-c er en igning meom to taforhod, brøker, hvor kvotienten i begge edd er den samme. Mens den første definisjonen vi være avhengig av beskriverens skjønn, utdannese og kuturee tiknytning, er den matematiske definisjonen begrenset og entydig. Middeaderbyggerens skjønn må ha igget i vurderingen av materiaenes egenskaper og i vaget av anta engdeenheter, forhod og figurer som kunne tipasses materiaene og byggeoppgaven. Taene og figurene må være vagt utfra deres enkehet og anvendeighet, størst muig nøyaktighet på den enkest muige måten. Aikeve kan det ha bitt kompekst der uike byggefaser har krevet tipasninger, sik en nyere anayse av katedraen i Chartres postuerer (James, 1979, 1981). I den første definisjonen er beskrivesen ofte evauerende, man snakker om «gode proporsjoner>>, noe som ikke er vanig i den anvendte matematikken, hvor det er snakk om hensiktsmessighet. Ved paneggingen av en kirke kunne byggeren bruke de samme ta, forhod og figurer som samtidens teoretikere når de uta verdensatet og de kosmoogiske sammenhenger. Dette viser at enke ta og figurer har et stort anvendesesområde ved sin generaitet, ta og figurer kan ha vært anvendt med uikt ideinnhod av uike faggrupper. Fig. 2. Nordhagens konkurranseutkast for domkirken. (etter Nordhagen, 1914,s. 13.) Utfra den store interesse det er internasjonat for undersøkeser av må ~g deres muige systematiske bruk i middeaderens byggeri, kan det være på sin pass å se hva som er gjort ti nå i Norge på dette fetet. Trondheim domkirkes restaurering Fig.. Domkirken i Trondheim før restaureringen. (etter Nordhagen, 1914,s.23.) 118 I forrige århundre påbegynte man restaureringsarbeider i Trondheim domkirke (fig.1). Oktogonen be konservert, kor og tverrskip be satt i stand, korbuen gjenoppbygget. Så be vestskipet og sentratårnet rekonstruert så nøyaktig som muig etter de bygningsarkeoogiske spor. Sev om intensjonen var å gjenreise kirken i dens opprinneige form, måtte mye bi kunstnerisk nyskapende, særig gjadt dette vestfronten. I 1907 vant Oaf Nordhagen og Henrik Bu den utyste konkurransen med et prosjekt som skue bearbeides videre (fig.2). Bu trakk seg, og Nordhagen fortsatte aene (Tschudi-Madsen, 1981, s. 76-). I de første utkastene forsøkte Nordhagen å age middeaderarkitektur etter tradisjonet 1800-tas mønster med engeske forbider, men med fransk rosemotiv. I 1914 a han så frem et het nytt utkast (Fischer, 1965, s. 478-). S

4 ' /fiiui/r- /." J2 j f--=1 -r+ =t.=.i i k j,"~ ~ Fig. 3. Spor i tårnets vestvegg. (Foto Domkirkens arkiv) Samtidig ; sen terte stipendiat i historie Macody Lund et geometrisk system sorr han mente hacde igget ti grunn for vestfrontens opprinneige utforming. Det va1 takspor på sentratårnet sammen med en av dets prydgaver med vinke 63 "26' sorr edet ham ti det han oppevet som domkirkens og etterhvert arkitekturhistoriem gemte byggesystem (fig.3). Han mente å finne vinkeen igjen i ae bygningen~ hoved- og underedd og knyttet den ti konstruksjonen av det Gyne Snitt og a' pentagonen. Han postuerte at systemet med denne figuren «ad quadratum» ogs~ var grunnaget for den sakrae bygningskunsten at i antikken. Med dette systeme mente han at han kunne rekonstruere vestfronten (fig.4). Med sin store iver karte han å skape en stemning i opinionen som førte ti a Stortinget gikk med på å a ham utvike og fremegge sitt system ønnet av de mide1 Fig. 4. Macody Lunds rekonstruksjon. (Kide: Macody Lund, 192,p.XXIX) ' ' Fig. 5. Nordhagens system. (etter Nordhagen, 1914,s.38)

5 som var beviget ti restaureringsarbeidene (St.f. 1915,s.2652). Jf' ~ egg be arbeidet i domkirken stanset for å vente på Macody Lunds arbeid (Fi~er, 1965,s. 485). Norske Arkitekters Landsforbund reagerte sterkt på denne desavouering av restaureringens ansvarige edese. Nordhagen hadde tydeigvis ikke tatt Macody Lund avorig nok, men fra nå av be det en strid hvor mange vie ta parti, av uike grunner. Som kunsthistorisk medem av domkirkens tisynskomite, sendte Hans Dedekam i 1916 ut et skrift: «Gotik og geometriske systemer», hvor han gjorde rede for hva man visste om sike systemer. Sev om han viste at geometriske figurer nok hadde vært i bruk, fraskrev han en sik bruk noen særig verdi. For Nordhagen hadde utgangspunktet for arbeidet vært de arkeoogiske spor i bygningen, uten at disse skue hindre ham i å age noe nytt på fritt grunnag der det ikke var noe å hode seg ti. På tross av at taksporet i tårnets vegg hadde vært kjent i mange år, føte han seg ikke bundet av dette, men arbeidet seg frem ti en noe avere vinke. Han hadde nevnt dette i et P.S. i sin beskrivese av panene for arbeidet i kirken (Nordhagen, 1914, s.39). Her begrunnet han panene med et system basert på den ikesidete trekant som utgangspunkt for rekonstruksjonen (fig.5). Året etter beskrev han sporet i muren: «Sporets bredde er ca. 7". Det har optat tækningen og bordtaket; dets undre fate har tiike opæg for aaserne eer strøpankerne» (Nordhagen, 1915, s. 15). Han brukte sporet ti å fastegge gesimshøyden på angveggene, men vie ikke reise taket i samme høyde. Et annet sted skrev han at. sev om proporsjonsreger har vært brukt gjennom historien, bestemmer de ikke et byggs verd: «Gode forhod kan være ti stede ogsaa i banae verker» (Nordhagen, 1914, s.37). Sev om det var kjent at frontens bredde var ik høyden ti mønet, og at kirkens totae engde i forhod ti bredden var som 2:1, skrev han: «At dette faar nu ha det værd enhver vi tiægge det» (Nordhagen, 1914 s.39). To år senere utga han et mer omfattende skrift. Her redegjør han for et system basert på den ikesidete trekant, og viser at det kan anvendes på pan, snitt og fasader (fig. 6). Han benytter her i ikhet med Vioet-e-Duc (1875,v.7) et system «ad trianguum», som var modifisert av Dehio (Dehio, 1894): «Vi kan saa meget ettere forestie os denne maaemetode anvendt som indehoder en uhyre simpe fremgangsmaate for den praktiske utstikning av panen i terrænget... med en snor av given ængde som det eneste maaeapparat» (Nordhagen, 1916, s.9). Her igger det en sevmotsigese. I utgangspunktet er ae enige om at taket en gang har hatt en heing som viser at spennet har vært ike angt som høyden, en trekant innskrevet i et kvadrat. Dessuten sier Nordhagen at frontens bredde er ik mønehøyden, noe som også tisvarer en trekant ad quadratum. Aikeve finner han to år senere, i 1916, at kirken enkest kan forkares ved hjep av trianguering. Det er ikke noe å si på at amennheten be forvirret og Macody Lund rasende. «Systemstriden er det uhyggeigste avsnitt i hee restaureringens historie.» (Fischer 1965, s.478). Det oppsto en mengde kryssende debatter, hvor bant annet begrepene «vakkert» og 122 Fig. 6. Nordhagens utvikede system. (etter Nordhagen, 1916,p. V).J1 11 :,. ~~*t~~ ~~ 1~ - ~t----t~--~j~.---t.~--~m~i --~Å-. «korrekt» adri be skit, noe som gjorde at man snakket forbi hverandre. Stortinget hadde saken oppe ti drøfting fere ganger, og det er tydeig at mange av representantene må ha føt seg på gyngende grunn (St.f. 1915, 1917, 1918, 1919). Macody Lund gjorde et sterkt inntrykk på sine samtidige, en mengde innegg strømmet fra hans hånd og han fikk mange tihengere. På et pan kan han ha bitt P V 123

6 Fig. 7. Macody Lunds system anvendt på tverrsnitt av domkirken (Kide: Macody Lund, 1928,fig.7) 124 oppevet som en O puistisk motstander av vitenskapeig bedrevitenhet og arroganse, eer som en heroisk forsvarer av det nasjonae mot Nordhagens fremmedinspirerte arbeid. Arkitektene Chr. Lange og Harad Sund var bant de mange som støttet ham, de tegnet stadig.nye indre og ytre perspektiver, men merkeig nok adri noen av hans systemskisser. Kanhende var han redd for å miste kontroen over sitt system, i hvert fa skue hans mange og ukare tegninger komme ti å uteukke at han be tatt avorig fagig. Arkitekt Harad Aars hadde i mange år unatt å ta de i debatten, og da han endeig sa noe vie man tro det skue bi yttet ti. I en artikke i 1920 som ved sin sakige tone skier seg ut, gjennomgår han kort sin hovedkritikk av Macody Lunds metode. Aars kritiserer den mangende varsomhet med oppmåingstegningene, Macody Lunds åpenbare forsøk på å tipasse sine figurer ti tegningene, den unøyaktige og survete tegnemåten (Aars, 1920,s.12). Han avsutter gjennomgangen med det føgende: «Det maa nu foranges, at der snart bir gjort en ende på denne pinige affære. De udenandske sakkyndige bør nu kunde indkades». I 1921 frema Macody Lund sitt arbeid Ad Quadratum som be oversatt ti tysk, fransk og engesk for Statens regning, sik at den internasjonae komite kunne bi samet i Trondhjem. Denne komite avga i 1922 sin dom. Dens svar på de to først stite spørsmåene var: ) «Komiteen antar enstemmig at det paa ingen maate er godtgjort i den utredning hr. stipendiat Macody Lund har git av det geometriske system, som han har paavist i sit verk «Ad Quadratum», at Trondhjems domkirke i nogen de eer ti nogen tid kan ha vært panagt eer bygget efter dette system». 2) «Efter komiteens opfatning har hr. Macody Lund ikke godtgjort at systemet har vært anvendt paa andre katedraer fra samme tid. De ve kjendte tekster som' hr. Macody Lund paaberoper sig ti støtte for sin teori, refererer sig ti katedraen i Miano og gaar ikke Jænger tibake end ti det 15de aarhundre. Komiteen antar, at anvendesen av systemet paa Trondhjems domkirke er uantageig». (TU, 1922, s. 389). Etter ae disse årene med ti des usakige debatter og venting, be Stortingets godkjennese av komiteens dom en avsutning på krangeen. Nå kunne endeig Nordhagen få arbeidsro, men det be bare i kort tid, han døde i 1925,42 år gamme. Sårene etter uenigheten var ikke Jeget, Macody Lund arbeidet videre, og a i 1928 frem på eget forag sitt «Ad Quadratum I» (fig.7). Samme år be det utyst konkurranse om forsag ti øsning av de enda ikke approberte deer av kirkens vestfront og ombygging av sentratårnet. Et av de honorerte utkastene var av C.J. Moe. Han hadde videreført Nordhagens triangesystem med basis i et grunntriange med sideengder ik midtskipspiarenes akseavstand (Moe, 1929), og anvendt dette i sitt forsag. Siden Hege Thiis be anbefat ansatt, var det kart at ingen ønsket mer snakk om «systemer». En sik kort oppsummering kan bare gi stikkord ti hee den strid som fant sted i 125

7 disse årene. Trondheim domkirke som nasjonat symbo brak 'rem sterke føeser hos mange. Det nasjonae symbo måtte få den beste beha~ing. Macody Lund fryktet en tidstypisk nyskapning, han vie ha igjen den tapte middeader og mente å kunne kare dette ved å bruke et byggesystem han mente å ha funnet også i de deer av bygningen som var vekk. Hans mangende fagige bakgrunn, sevbeherskese og ydhørhet måtte føre ti at person angt på vei be viktigere enn sak. Nordhagen, på den annen side, befant seg i en tradisjon hvor nyskapning var ike høyverdig som noe annet. I utgangspunktet hadde ikke Macody Lund skit vinkeen på tårnet fra hee sitt utarbeidete system. Siden komiteen var bedt om å vurdere hee systemet, kom de ved sin avvisning ti å forkaste et arkeoogisk faktum, uten at noen tok ti motmæe. For Macody Lund måtte dette bi bekreftesen på «forhåndsdom uten premisser». At Nordhagen i sine arbeider erkjente taksporet, men ikke fugte det, var etter Macody Lunds mening «uvitenskapeig». Nordhagen formuerte sitt aternative måesystem noe havhjertet. Han erkjente at systemer måtte ha vært brukt, men han drøftet ikke forskjeen på systemer brukt for å oppnå «harmoni» og «skjønnhet», og de praktisk anvendte utstikkingssystemer og de hundrevis av tommefingerreger byggerne har måttet betjene seg av. I ettertid er det enkere å se at vi ved å bruke Nordhagens bygningsarkeoogiske innsikt og oppmåerens nøyaktighet, sammenhodt med Macody Lunds insistering på at takets vinke også uttrykte et faktum i den edre byggeprosessen, kunne ha et bra utgangspunkt for en undersøkese. Stavkirker De siste års kirkeundersøkeser, både i sten- og trekirker, har brakt frem mye nytt materiae, og dokumentasjonsmåtene er utvidet. Tidigere beskriveser, med vekten agt på formtypoogisering er bitt utvidet med en teknisk gjennomgang av bygningene. Ved på denne måten å beskrive for eksempe en stavkirkes enkete deer, dens sammenføyninger og må, får man oppysninger om de vag byggeren sto overfor og om begrensninger og muigheter i arbeidet. Et eksempe på denne arbeidsmåten er boken om Kaupanger stavkirke utgitt 1975 i Riksantikvarens serie av monografier. I 1979 kom en tisvarende beskrivese av Nes stavkirke. Materiaet som her er agt frem gir et utgangspunkt for systematisering av må og former, sik at det kan sansyniggjøres hvike forhod, proporsjoner og geometriske figurer som kan utedes av en bygning og som må antas å ha vært nødvendige som hjep ved paneggingen. I andre beskriveser av stavkirkene er nok ord som forhod og proporsjoner brukt, enkete steder er det også innført vinker eer kvadrater på små oppmåingstegninger (fig. 8) (Dietrichson 1888, s.333; Lund 1921, s.122 og 123; Ree 1932 og 1935, s. 147; Bjerknes, 1940, s. 76; Anker, 1970, s. 258). Men ingen forsøkte å age en samet hypotese over deres måeforhod før Ese Christie Kieand kom med sin triogi / Fig. 8. Uike forfatteres anayser av stavkirker. / i i i i! - ) i i T i i. i f-u - «Depth and Movement». Kieand er maer, men har i fere år hatt statsstipendium og undersøkt om en bestemt geometrisk figur kan ha vært anvendt som hjepefigur ved fremstiingen av den tredimensjonae kunsten og arkitekturen gjennom tidene. I den første boken, «Geometry in Egyptian Art» (Kieand, 1955), postuerer hun anvendesen av en geometrisk meom proporsjona, som ikke er kjent fra egyptiske skrifter. De spesiee engdene fremkommer ved manipuering av sidene i en rettvinket trekant hvor minste katet er havparten av den største. Langt senere er denne meomproporsjonaen kjent som Det Gydne Snitt, i moderne beskriveser anvendes gjerne det konvensjonee symbo <1>, auron. I matematisk form uttrykkes forhodet 2/(\15-1):1 som tisvarer 1,618:1. 127

8 En aternativ tokning og kritikk av hennes bok e~ utgitt i D(~.) ark.(iversen, 1955 og 1975). Annet bind i triogien heter «Geometry m Greek Art» (~ea.nd, 1984~. Denne er bant annet anmedt i Kunst og Kutur (Østby, 1986). Tnoog1ens tredje de heter «Stave Churches and Viking Ships» (Kieand, 1981 ). Her fører hun bruken av denne auron frem ti norsk middeader. 1 sitt annet bind, om gresk kunst, veger hun at summen av skupturens høyde og dybde ska kaes figurens basisinje, sik at auron fra å være et engdemå bi~ de av et romig overordnet system. I tredje bind overfører h~n den~e antagese~~~. b~nt annet stavkirkene. Siden hun bruker absoutte engder 1 stavkukene som pav1smng av Det Gydne Snitt, må det være viktig å etterprøve tistedeværesen av dette forhodet, for å se om grunnaget for de etterføgende konkusjoner er hodbart. Ved å egge kortsnittet i forengesen av panen fremsti.er hun grafisk sin. p~s~and om at summen av engste grunnstokk og midtrommets hjørnestav er «basshnjen» 128! /... ol~- -f---'!111~- ~~~f..---~~~=---~-::"':ot-~~r-:f7rr--t V (fig.9). Tak'O et er ikke tatt med i denne grunnfiguren i Lomen. I Nes, derimot, e1 basisinjen vagt som summen av skipets svier og midtstaven som går opp i møne (Kieand, 1981,s.23). Ved paneggingen ska byggerne ha agt ut en tifedig Iengd1 og att denne være største katet i den rettvinkede trekanten. Ved manipuering a' sidene er denne injen underdet, grunnstokk og hjørnestav ska ved dette væn reativt bestemt på geometrisk vis. Forfatterens hee anayse av Lomen stavkirk står og faer med om engden av midtrommets hjørnestav faktisk er meompropor sjonaen ti den engste grunnstokk og ti summen av de to. Ved å ta to må bygningen (Jensenius, 1988, i.3 og 12), kan dette etterprøves, måene er uttrykt cm: 754 : 870 = 870 : ( ) Av dette bir forhodet meom grunnstokk og stav= 1:1,15 og forhodet meon staven og summen av de to= 1:1,871. Ti sammenigning er auron (<1>:1) = 1:1,618 Ut fra dette faer forfatterens påstand om bruk av <> på denne måten ve, paneggingen av Lomen stavkirke bort. Grafisk kan dette vises ved å anvend Kieands fremgangsmåte på en nyere oppmåing (Jensenius 1988, fig. 10). Her er de kart at ingen av hjepeinjene faer sammen med bygningsdeer i kirken, og derfo ikke kan ha vært ti hjep ved paneggingen. At man ved esningen av Kieands bok får inntrykk av at hjepefigurene p oppmåingene av Lomen stavkirke «går opp», kan skrive seg fra to ting. For de første er oppmåingene som forfatteren bruker fra Disse finnes sammen me' Bus måeskisser i Riksantikvarens arkiv (fig.). Av disse kan man se at Bu ha forutsatt at kirken var symmetrisk om ae akser, for å forenke sine oppmåinger Ved opptrekking er ae pan utført i vater og ae vegger i odd (fig.12). Siden inge: skjevheter er tatt med, bir suttresutatet en unøyaktig beskrivese av bygningen Avvikene er så store at tegningene ikke kan brukes som underag for en anayse a måeforhod. For det andre går forfatteren ti anaysen med en forutsetning om å påvise at e sikt system kan ha vært anvendt. Vaget av anvendte hjepeinjer varierer fra kirk ti kirke, uten noen kar argumentasjon, noe som gjør anaysene usammenignbare Innføringen av nye trekanter og underdeinger ved buesag er tisyneatende gjoj for å oppnå best muig sammenfa meom injer på tegningene og systemets injer Forutsetningene for konstruksjonen bestemmes i det vesentige av tyngdekrafter eementene må sammenføyes i odd og vater. Ved dette oppstår rette vinker som g kvadrater og rektanger omkring symmetriakser. Ae forhod som kan utedes a former med VS (hypotenusen i en rettvinket trekant der katetene er og 2), står sammenheng med Det Gydne Snitt. Det vi si at i en fate der kvadratet ka inntegnes finnes Det Gydne Snitt, på samme måte som i et kvadrats innskrevn trekant. Det Gydne Snitt er atså en egenskap ved trekanten og kvadratet, o variasjonene er ikke en ytterigere bekreftese på et teoretisk utgangspunkt. Oppsummerende kan man si at Macody Lund som sitt utgangspunkt hadde «12

9 ,.,, ~(_)~----~. ' ~ ; ~,. o. f.,,,. æ... '".-..,. " ~L A ' ' ~-! t\~ '(., -1!.- ",, ' =..! _. ~=F.= !!... p::...,-: ~ ;;... h :, J3. Fig. JO. Kieand system anvendt på ny oppmåing av Lomen. Tegning av J. H. Jensenius. L. : ;:..... dokumentert spor av et edre tak på tårnet på Domkirken i Trondheim. Sporet viste et tak med vinker som dannet en ikebenet trekant hvor grunninjen var ik høyden. Hans videre påståtte vinker i bygningen er det vanskeig å ta stiing ti på grunn av mangende metodoogiske drøfteser. De omfattende teoretiske undersøkesene ti Macody Lund har i sitt utgangspunkt så mange svakheter at de ikke kan vurderes. Ese Christie Kieand har som sitt utgangspunkt vagt den samme trekanten, ad....., \~". t 1./ "1 ~~. i /1. i ~-- -Ir," - Ir ~ "". i. Fig. 11. G. Bus oppmåingsskisse fra Lomen. (Riksantikvarens arkiv) ;t ~ -~,,....

10 stavkirke (:1senius, 1988), synes å vise at geometriske figurer er tegnet ut f skipets guv før stavene be reist. Videre undersøkeser vi vise om det er feestrek ved paneggingen av våre middeaderske kirker. Summa ry Investigations of the Proportions used in Medieva Norwegian Churches Fig. 12. G. Bus opptrukne måtegninger av Lomen, (Riksantikvarens arkiv) _ d t Ved å a engste katet i en rettvinket trekant være høyden i den qua ra um, d k" k å "kebente Hun har ingen dokumentert engde, vinke eer høy e 1 en stav tr e ~ise ti. Tegningsgrunnaget hun har vagt å utføre sine anayser på, har for store avvik fra de sanne må ti at resutatene har reevans. Hennes syste~ anven~t på mer akti e o måinger viser ikke sammenfa med engder som rna antas a ha vært ~~~ige ~ed t~~agning av materiaene. Aritmetisk kontro viser at det ikke er tae om forhodet auron, Det Gydne Snitt.... Et feestrekk ved arbeidene både ti Macody L~nd og_ese Chnste Kteand e~at bygningene synes å ha interesse som forskningsobjekter 1 den grad et. s~stem ~~e et fra andre objekter og tidsadre kan påvises i dem: På denn~ måten bhr tkke ktr enes egenart, deres spesiee forutsetninger, vurd~rt tistrekkeig hø~t.. f Å finne ut mer om stavkirkebyggernes paneggingsmeto~tkk vt åpne or ny~ probemstiinger i bygningsforskningen. Forutsetningen for shke undersøkese~ rna måinger hvor ae reevante må er uttrykt i cm med drøftese av vor 0 :~:n:~r tatt og deres verdi. De må vi tar i dag kan avvike fra de må s~m be ~tter ka in o montering, og disse kan avvike fra de tenkte må. Noen må,.t det mmste ettpr:någ h; vært avtaefestet meom bygger og byggherre v~d paneggmg;n. du te~ de; vie en de-, fate- og masseberegning ikke ha vært muhg.å utf~re. Ut ra ette_ d" ta ka~ andre må ha fremkommet indirekte ved geometnske ft~urer tegnet ut t f~~~:tørrese på en pan fate. En anayse av matematikken i paneggmgen av Lomen Whereas in the rest of Europe comprehensive studies of the proportions and me< surements of Medieva buidings have been carried out, Norway boasts ony tw major works. Fr. Macody Lund pubished his «Ad Quadratum» in In this wor he deveoped a system, based on imprints of an earier gabe in Trondheim Catht dra, by means of which he considered it possibe to reconstruct the missing we! front. His entire system w.as, however, dismissed by an internationa committee. E. Christie Kieand has recenty competed a triogy deaing with man y aspects c art history. She caims to show that the Gaden Mean was a fundamenta proportio not ony in Egypt and Greece but aso in Medieva ~orwegian art and architecture. In this artice, the mathermatica principes of these hypotheses are discussed an1 evauated. On the basis of his own research, the author presents a mathematica anaysis of Lomen Stave Church and from his resuts, evauates Kieand's proposi tion. Litteratur Aars, Harad, 1920: Omkring Ad Quadratum. Kristiania. Aars, Harad, 1929: Domkirke-konkurransen. Ledernevndens innstiing. Byggekunst, v. I s Beseer, Hartwig & Roggenkamp, Hans, 1954: Die Michaeskirche in Hidesheim. Berin. Bjerknes, Kristian, 1940: Fantoftkirken. «FNFMB», v. 96, s Bjerknes, Kristian, 1976: Kaupanger stavkirke og dens konstruksjoner. Oso. Conant, K.J. 1968: Cuny. Måron. Chen, Doron 1979: The church of the nativity at Bethehem: The design of Justinian's pan. «Liber Annuus» (Jerusaem), v.29,s Christie, Håkon 1974: Middeaderen bygger i tre. Oso. Christie, Håkon 1979: Nes stavkirke. Oso. Dedekam, Hans 1916: Gotik og geometriske systemer. Trondhjem. Dehio, G. 1894: Untersuchungen uber das geichseitige Dreieck as Norm gotischer Bauproportionen. Stuttgart. (Enc.Br.) Encycopæadia Britannica 1978: Proportion. Micropædia, v.vii, 15th ed., s Fernie, Eric 1976: The ground pan ofnorwich cathedra and the square root oftwo. «Journa of the British Archaeoogica Association». v.cxxix, s Fischer, Gerhard 1~65 : Domkirken i Trondheim. v./-11. Oso. Graf, Hermann 1958: Bibiographie zum Probem der Proportionen. Speyer.

11 Hope-Tayor, Brian 1977: Yeavering. London.... Q Iversen, Erik 1955 og 1975: Canon and proportwns m Egyptzan art. Lonuua. James, John 1979,1981: ThecontractorsofChartres. v./-/1. Douraong. Jensenius, Jørgen H. 1988: Lomen stavkirke. En matematisk anayse. Oso.. Kidson, Peter 1956: Systems of measurement and proportion in eary medieva archaecture. Ph.D. University of London. Type script. Kieand, Ese Christie 1955: Geometry in egyptian art. London. Kieand, Ese Christie 1981: Stave Churches and Viking Ships. Oso. Kieand, Ese Christie 1984: Geometry in Greek Art. Oso. Lund, Fredrik Macody 1919: Ad Quadratum. Kristiania. Lund, Fredrik Macody 1928: Ad Quadratum I. Farsund... Moe, Car J. 1929: Er domkirken bygget efter et system <<Ad Tnanguum>>? Adresseavzsen 18 og 19/10... Naredi-Rainer, Pau v. 1984: Architektur und Harmonie. Zah, Mass und Proportwn m der abendiindischen Baukunst. 2 aufage. Kon. Nordhagen, Oaf 1914: Omfudende/sen a~ Trondhjems ~omkirke. Trond~jem.. Nordhagen, Oaf 1916: Trondhjems domkzrke, et proportzonssystem for skzbet. Trondhjem. Ree, Birger 1932: Stavkirkene våre. Nationen, 16/4. Sheby, Lon R. 1977: Gotic Design Techniques. Carbondae. (St.f.) Stortingsforhandinger: 21 aug 1915, s (St.f.) Stortingsforhandinger: 11 mai 1917, s (St.f.) Stortingsforhandinger: 6 aug 1918, s (St.f.) Stortingsforhandinger: 17 ju919, s (T.U.) Teknisk Ukebad 1922,27 okt, nr.43, s Tschudi-Madsen, Stephan 1981: Veien hjem. Norsk arkitektur Norges Kunsthzstorie, v.5. Oso... Vioet-e-Duc, E. 1875: Dictionnaire raisonne de /'architecture Fran~azse, v. 7. Pans Wittkower Rudof 1967: Architectura principes in the age of humanism. London. Østby, Erik 1986: Tre bøker om kunst og geometri. Ese Christie Kieands anaysemetode. Kunst og Kutur, v.69, nr.4, s Erik Østb. Norsk arkeoogi i Heas- en tiårsstatus I øpet av to høstdager i oktober 1977 fant to unge, norske arkeooger restene ave nesten ukjent, tidiggresk tempe i en øde bukt på kysten av egeerhavsøya Kea. Dt måte og studerte dem og fikk senere pubisert resutatene. Med dette ie arbeide innedet de et norsk arkeoogisk engasjement som i øpet av de føgende åren1 berørte rester av doriske temper på fem forskjeige steder rundt om i Heas. samme måned ti år senere kom dette engasjementet ti en foreøpig avsutning i e1 fees gresk-norsk utgravnings- og oppmåingskampanje på en tempetomt i Sikyon på nordkysten av Peoponnes. Initiativet ti disse titakene har hee tiden igget norske hender, men det svenske arkeoogiske instituttet i Atien har vært et uvurder ig støttepunkt under opphodene i Heas, og deer av prosjektet har vært drevet nært og vennskapeig samarbeid med svenske, itaienske og greske koeger o. institusjoner, som også har bidratt med økonomisk og organisatorisk støtte. Sett forhod ti de reativt beskjedne norske investeringene, fra NAVF, Nansenfondet o. Universitetet i Oso, har derfor prosjektet kunnet gi uventet rike resutater. Interessefetet for disse undersøkesene har vært det doriske tempe, kanskje de1 mest berømte av ae odtidens bygningstyper overhodet; ett av disse tempene Parthenon i Athen, står ve for oss i dag som seve høydepunktet i den gresk kuturbomstringen. Den vitenskapeige utforskningen og bearbeidesen av diss bygningene har naturig nok atid hatt en sentra posisjon innen kassisk arkeoogi men stier spesiee krav og forutsetninger. Et dorisk tempe er bygd opp etter e standardisert formsystem som tisyneatende gir minimae muigheter ti individue variasjoner meom de forskjeige bygningene. Ved siden av mer underordnede dekorative detajer, som søyekapiteene og ornamentae profieringer, igger de meste av tempenes individuaitet i subtie forskjeer i de uike bygningsdeene størresesforhod ti hverandre, i deres innbyrdes proporsjoner. Ae de formet mentene som et dorisk tempe består av, og som gjør det ti en uhyre kompise1 bygning sev om den tisyneatende kan virke enke, var det arkitektens oppgave avstemme og sette i forhod ti hverandre for å skape en harmonisk hehet. Vi vet no om de systemene han brukte, og kan f.eks. formuere et sett med reger for bygning: eementer som ska være større enn eer mindre enn sine naboeementer på en måt 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

Hvem bryr seg om valgmuligheter?

Hvem bryr seg om valgmuligheter? www.purmo.no Hvem bryr seg om vagmuigheter? Produktkataog Purmo Norge, Bondasåsen 9, 1400 Ski, Norge. Te +47 64 86 86 98, Faks +47 64 86 86 99, www.thewarmsociety.com Produktkataog 05.2007 / NO Vi bryr

Detaljer

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften.

Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. Trine Nesland Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften. ARK3900 Bacheloroppgave vår 2014, innlevert 15. mai via Fronter. Antall sider

Detaljer

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo

FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV. Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Norsk tidsskrift for sykepleieforskning, 2000, Årg. 2, nr 3, 136-159 FORSTÅELSE I ET HERMENEUTISK PERSPEKTIV Grethe Eilertsen Institutt for sykepleievitenskap Universitetet i Oslo Abstract Understanding

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Man leker når man leker

Man leker når man leker Man leker når man leker Hvilke forståelser av lek og læring gir et utvalg barn uttrykk for? - en undersøkelse basert på samtaler med barn Line Iren Bye 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk Kartlegging av matematikkforståelse Gard Brekke Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Hva er lederskap? Hva er godt lederskap?

Hva er lederskap? Hva er godt lederskap? Hva er lederskap? Hva er godt lederskap? 1 Av Leif-Runar Forsth IPO AS www.ipo.no 1Bakgrunn og problemstilling 1.1Problemstilling Denne artikkelen stiller, begrunner og drøfter spørsmålene: - Hva er lederskap?

Detaljer

Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent

Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent Alt blir som en visjon En lesning av Anna-Eva Bergmans verk Grande Montagne d argent Av Tove Aadland Sørvåg Masteroppgave i kunsthistorie, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium Universitetet

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Kjartan Soltvedt (red.) Folketellinger gjennom 200 år

Kjartan Soltvedt (red.) Folketellinger gjennom 200 år 109 Sosiale og økonomiske studier Social and Economic Studies Kjartan Soltvedt (red.) Folketellinger gjennom 200 år Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Sosiale og økonomiske studier

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog

Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Helge Svare Den gode samtalen Kunsten å skape dialog Under følger et utdrag av boka Den gode samtalen som ble utgitt på Pax Forlag første gang i 2006, og som pocketbok i 2008. Vil du kjøpe boka, er den

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess?

Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess? Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess? En kvalitativ studie av endringsmotstand i NCC Cand. Soc. HRM Skrevet av Anette Carlsen & Lena Folkedal Veileder: Magnus Larsson, Institut

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes

Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes 1 Hvilket rektangel liker du best? Foreta denne uhøytidelige og svært uvitenskapelige undersøkelsen for å se om et flertall av elevene synes rektangelet som er laget etter det gylne snitt (E) er penest.

Detaljer

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom

Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom Anne Lise Øvstebø Vesterdal Lektorutdanning med master i realfag Oppgaven levert: Mai 2011 Hovedveileder: Marius

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Sannhet gjennom løgn; filosofiske posisjoner gjennom film

Sannhet gjennom løgn; filosofiske posisjoner gjennom film Thomas Hermansen Masteroppgave Sannhet gjennom løgn; filosofiske posisjoner gjennom film En filmfilosofisk studie av Hero (2002) og V for Vendetta (2005) Masteroppgave i filmvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

RETTE ORD TIL RETT TID

RETTE ORD TIL RETT TID RETTE ORD TIL RETT TID En retorisk analyse av Jens Stoltenbergs taler etter terrortragedien i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Eline Stien Veileder Elise Seip Tønnessen Masteroppgaven er gjennomført som

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7

Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Lev livet uten bekymringer ISBN 978-82-92605-67-7 Originaltittel: How to stop worrying and start living, Simon & Schuster, Inc. Copyright 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 by Dale Carnegie. Copyright 1984 by

Detaljer

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen!

Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Pappa n min sitter i fengsel, men ikke si det til noen! Omsorgspersoners erfaringer og opplevelser i forhold til barn som har en av sine nærmeste i fengsel En beskrivende, fortolkende og kvalitativ studie

Detaljer

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell

Frode Drevland. Rett og riktig. En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Frode Drevland Rett og riktig En gjennomgang av Statens vegvesens analysemodell Concept-programmet 2005 Concept rapport nr. 1070-6 Rett og riktig En gjennomgang av Statens Vegvesens analysemodell Frode

Detaljer