Fil. tr STtr '.9. Rre$V ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fil. tr STtr '.9. Rre$V ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN"

Transkript

1 S J 96 2 Ø Fil \ Rre$V o '.9 tr STtr ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN N

2 SJØIIESTEN NR Utkonrnlef med l0 numiner pr. år. Biir sendttil ålle betalende medlemmer i DAK. og tilalle klubbcns annonsører. Opplag ca. 150 ekscmplarer. STYRET I DRAMMEN AKVARII,KLUBB. Ldcr Hctge Andr6scn f Jørg.n Rirg*dsvci I, 3040 Dramncn N sllcder (nulbodc Fhletr tll3377l28l Crønlia 13.Nesbleda, 3060S$lyil selirclær GoDrEndablLcRil ilt EinailoddbjDtu.leiNaglbu.lclia.no storc LNdialdøvrc DraDnncn Kasscr$ Ola tsaklictr t1f E.nril:ola.bakk.n(lc2iicL Bdlindveicnllc, 3408'rfttrlby Rcdak$t Gcir Bol<ken llt:l2e?1,161!.nrtul: ncl SkårysNveien3a, 3055Krcksradctva si!ronedl. Arelågerluhd tlt3: Cidhlilicn 2. l02l D.aonen Sllrctrcdl. JensPele*cn tlt Blcktjdnlcicn14, 3030DemoM varandlen UllKdudscn tlt Slacrud. 30?0 Sdnde var{nrdlcn Kåre^rdcften t1f: ,1 Vcnushlikcn3, 30llD!tunft.n KLUBBENS POSTADRESSE. POSTBOI(S 2328, 3OO3 D1IAMMEN Sro1Ilil sjøhcncn scides (daktored. Klubb{ns loslcnokorto: 080t kntirscnt for lt99: Seniorqkr I50,- pr år. J un iorcr og uloidlrfgdode kl 75,-pr. dr l:arniliglr 225,-pr.{!. Klubber har medlemsmøtet forste tofdag i hvcrmånedmed unrtak avjuli og augun. ljanuar blifmøteldatoen annonseit spesi lt pga. SeneralfoNamlingen. N,lcdlemsmøtenc holdes i ungdommcns hus, Colletsgt 9 på Stromso i Dranlmen. Vi leier nrotelokalc i 3. etg. rett ovcr gangcn lbr vårl eget lokalc. Organ for Drammen akva.ieklubb- -Side2-

3 PROGRAM I. FORENINGSSAKf,R 2. AUKSJON 3. PAUStr MED LODDSALG 4, FOREDRAG ( Muligens en video?) 5, SOSIALT SAMVÆR OVER EN KAFFEKOPP INNHOLD: Neste medlemsmøt Akvsriekalend ren Saltmøte S{ltnytt Jal,btegne - en lettstek plante Relerst fra aprilmøtet Fiskebørsen Nytt trå biblioteket Diplomhunter'n Etterljst- dod eller lewnde Bok3nmeldeke side 3 side 5 side 6 side 9 side 10 side 1l side 13 sid 15 side77 - lrdpicd øqua uhpl side 19 STOFF TIL NESTE AVIS MÅ VÆRE REDAKTøREN I HENDE INNEN FREDAC 21. MAI -Side3-

4 @ KRIZOO 9-VRCsCNTER 3160 STOKKE Tlf , Fax EPOST: T.NU/KRIZO O. VESTFOLDS STØRSTE AKVARIEAVDELING - EGEN IMPORT AV FISK OG PLANTER ALLTID (NOE SPESIELT) - FISK FRA EGET OPPDRET-T, BL.A.L46 HYPANCISTRUS ZEBRA. - BACK TO NATI'RE - BAKGRUNNER. DE FLESTE KAN SEES I BUTIKKEN, - NYHET - - NÅ HAR VI OGSÅ UTSTYR FoR SALT VANNSAKVARISTENE, FRA AQUALINE BUSIIKE, AQUA MEDIC, DUPLA MM. FISK, DYR OG LEVENDESTEIN SKAFFES PÅ BESTILLING. - Co2 AIILEGG FRA DUPLA OG BIOPLAST, OSI TØRRFOR OG ARTEMIAEGG. - MØBELAKVARIER FRA BIOPLAST OG AS GLASBAU. - SE DEM PÅ WWW,FOHRMAN.SE -Side4-

5 Akvariekalenderen HYa skjer i 1999?. Torsdag 3. juni a Torsdag 2. septernber a Lørdag 18. seplember a Torsdag 2. okober medlemsmøte DAK medlemsnøle DAK medlemsmøte DAK medlemsmøre DAK Vi mottar gjerne tips om akvarisliske arrangemetrter i 1999! Neste møte isaltgruppa blir hos LJlf i Sande. Dato: Klokka:19.00 Sted: Syverud gård -Side5-

6 Av Jan Rune og UII "Saltmote hos Jan Rune" Vi var 7 fremmøtte totall Et Nytt ansikt dukket opp. og vi håper at "saltkandidaten" ikke ble skremt av diverse "prosjektel''. Det ble snakket om en tur til Alesund og At. lanterhavsparken der oppe. Vidiskuterer litt rundt privat impod, da saltvannstilbudet i Skandinavia ligger litt nede om dagen. Jan Rune Fremviste sift 220 liters koralkevsakvarium. l\4ed tanke på at dette karet kun harvært idrift i 2 månedea. så er karet et meget pent syn. Xenia kolallene vokser så det spruter. Karet er belyst med 250 W metallhalogen, samt 1 stk. 05- UV lystør og 'l sd( Blåaktrnisk lyssloffrør Tenning og slukning av lyset foregår ved bruk av tidsur. Sirkulasjon består av 4 stk. l\4axijet '1200 lt, som er koblet med intenallautomatikk. Vannrensing foregår ved utvendig protehskumming. Et av Jan Rune s "lille prosjekte/' er et storl Pvc ør som skal bliet biologisk mørkefilter, basert på Faxekalksten og Levende sten. I dag er det mellom 50 og 60 kilo levende sten iakvariet. Jan Rune antar at det går med ytterligere kilo, for å lylle pvc rørel De ffeste måtte hjem tidlig, men en liten hard kjerne ble værende igjen. Vi åpnet kvelden med noen små brune venner med grønne etjketter, som inneholdt ferskvann tilsatt diverse. Deretterotet Ulf rundt i videohyllen og fanl frem en gammel god akvarievideo fra det Store Bardercrevet. Som alle nå forstår, så ble det sosiale vel ivaretatt. Sener entret vi Horten og utelivet der. Det trengtes en solid frokost hos Jan Rune før vi var oppegående igjen...side6-

7 ''SALTNYTTI' Av Jan Runa og Ulf Det er på tide og fortele itt om de forskjellige korallene vi har i våre kofalkevsakvarier. Vi startef med en særegen ad, nemlig Xenia. Denne mykkorallen utmerker seg ved sitt s eregne ul seende. Polyppene kan bli meget lange og er formet som små hender. Disse åpner og lukker seg konstånt. Dette er en meget lyskrevende korall, som bør stå reft under lyskilden. I grunde laguner på revet er det målt en lysstyrke på mellom 60 og lux mitt på dagen i krystallklaft vann- Man bør plassere denne korallen med god tumleplass.undt seg. Da kan de svinge seg fram og tilbake uten å møte noen hindere. Dette liker de svært godt En del akvarister mener at Xenia viser tegn på god trivsel i sterk slføm. Det er konstated at de er veldig følsomme for forandringer ivannkvaliteten. Dette kan virke som en indikalor på at noe kan være galt iakvari t.(haf omtrent samme effekt som Black [Iolly fisker viser sykdomstegn i ferskvannsakvarier). Sammen med Xenia artgne kan det følge med enkelte parasittiske krepsdyr som lever av og blandt korallpolyppene. Disse må vi selvsagt terne, ellers kan de gjøre stor skade på korallpolyppene. I naturen finner man Xenia korallene på følgende områderl Indonesia, Østafrika og på det store Barriererevet utenfor Australia- Der kan denne kofallslekten dominere store delef av gfunde revplatåer. Når Xeniakorallen tfives lakvariet, kan den formere seg ganske voldsomt. a - Side 7 -

8 VELKOMMEN TIL... Ø Ø Ø Ø Ø Gode priscr på komplctte akvarielosninger, Allc typer fross nfor m/ kvantumsrabått. Alt itrnen rekvisita og reservedeler. Ukentlige sendinger med fisk og planter hele året. Gunstige priser på dircktc bcstilling av fisk og planter for akvarieklubbens medlemmer. Vi hjelper seg med alt du trenger til akvari hobbyen. Stikk innom for en hyggelig {iskeprat' Med hirsen DRAMMEN ZOO CENTER AS BRAGERHAGEN 23-3OI2 DRAMMEN. TLF, 328J Sidc8-

9 JAVABREGNE ; Ay Geir Bakken Kildc: Tropica$ i crketls { hnp /lwte topica Flenne gangen staljeg skrive om en av de mesl vanlige ljakvarieplar ene. Micaosorum pteropus pop. ulæn kalt Javabregne. Alle alor'arister kjemer vel til Javabr gn n. Den kan planrcs j bunnlaget, men liker seg best hvh den fer vokse på en rot eller en lavast in. Røttene vokser seg fast i underlaget slik at de! sitter skikkelig fast. Plant n er lett og holde og Yoker svært raskt. Høyden kan bli opptil 20 cn, og hver enkelt plante kan oppnå en bredde på l5- l8 cm. Det er imidlertid vanskclig å skille de erlelte plantene Fa hverandre. De har lelt for å vokse sammen til et sarnmenhengende lcått. Javabregnen stiller ingen store kmv til vannlvalitet og temperatur. Den trives med temperatuer ta 20-30'C og en PH i nærheten av nøytral. Den godtar både bløtt og forholdsvis hardt vann. Lysforholdene stiller den heller ikke noen sp siell krav til. Planten brer s g v d en kypende slengel. I mitt ge! akvarium harjeg valgt Javabrepen som hovedplante. Den vokser på hangroverottene og har bredt seg utoverhele akvariet. Veksten er tiltider enorm såjeg må tynne den annenirver xle slik at den ikke kvel r de andre Dlantene. Tropica har begynt åselge dhse plantene ferdig dlrket på røtt l og steiner, Kanskje en id for å komrne rask re i gang med vekst n? -Side9-

10 Referat fra aprilmøtet tter en 'ask omgaog med forcnidgssåker og uldeling sv oppdrensdiploner, gikk vi rctt på kvcldcns hovedpunkt E.ik Wolla viste sitt cgenproduserle videoforedrag fra en drømmenr til Rio Xingu og Ahamarå i Brazil. En slik tur var en gammel 'gunedrøm" - inspircn av en Disney-bok om regnskogen han lestc som bam. Og for dcn som vil oppleve regnskogen er det visstnok på høy tid å dro. Bare i lopet av 1998 fofvant et arcål på km:, like nyc lom Oppllnd og Buskerud til saftmen! Vår sivilisssjon har allerede "fortært' et områd lik lo gang r Norges grunnflate, kunne Eiik bcrctle. Med videokameract sin tok han ols mcd Då del lokale fiskcm?rkcdet, hvor kjedc fisk som storc ksnemaller og Oscår ble omsalt. Vi sv ipct innom N urhistorisk mus um, som blant annet hadde n dcl fisk i ut dånnc.. Srørste dilcn av forcdraget var salvsagt viet fadgst og lcting etter akvericfisk, blant mnat divenc aner ciklidar og msllcr. Det gielder å f,nnc r is.følgc lred s nmc srrintcrisser for å få utb]/tte av an slil t!r. Erik haddc Eist ssmmen med en anne norsk 6kvarist og lo svcnsl! "insakt crtusiasicr'. Det er moro å 3e hvor finc dissc cgcnprodlscrte videoforedmgene blir etter hven - rena NRK.kvalilcten. Jag håper Erik lar med seg kamemct og filmcr llcra opplcv lser cn 6nncn gang. cnten dd e. i 0eme strøk ller her hjcmmc. Etter en msk pausc mcd lod&llg ob pslser dro Ulf i gang auksjoncn. Groa. Sidc l0 -

11 Fiskebørsen aprilmøtet l, vedcfodendc Sverddrager. kj. l0 Ciklider Ildbrk * kr Scalarer'kr Paleflciklider. ki.4540 Apistogramma nijsseni * k.50 Nøkkelhullciklide' kr. 30 Planler Rotala rotunditlolia. k Rotala wallichii * kr. l0 Hygrophila polysperma r kr. l5-5-t0-t0 -t s-5 Slauevallisneria. kr Smalbladet vallisneria. kr t Bacopa-planter a kl.. I0 Cryptocoryner + l<r. l0 Divers. Pulseringsfilter. k 280 Innvendig pumpe, kr.20 Filt rpatron * ki Feriefof Cullfiskbollefilter. kr. l0 Gullfiskbolle m/fi her' k. 100 EhcirFpropell * kr. l0 Filte6orste. kr.30 Lysarmatur nv4 pærer I k LysarmanE m2 prcrcr. k Lysstoffrør t kr "5 Ulslrømmer Ehein. k. t0 Diverse smårusk. kr l0 Nøytraliserin8sblokk. kr. l0-5 Akvariebakgrunn. kr. l Byggedcler lil bunnfilt r ' kr. 15. Foryte gang, amen gon& tædje gana... - Side l1

12 /.4^.,,r -.t*, lr RøRLEGGERENS LOKALE SAMARBEIDSPARTNER oslo ASKER STRøMMEN BÆRUM JESSHEIM FREDRIKSTAD MOSS SKI LILLEI.IAMMER HAMAR GJøViK FLISA KONGSVINGER DR-AMMEN col LARVIK SKIEN SANDEFJORD TøNSBERG BERGEN FøRDI TIAUGESUND KARMØY SOGNDAL STAVANGI]R SANDNES FLEKKETJOIID KRISTIANSAND ARENDAL ALEST]T{D MOLDE KRISl'IANSUND KYRKSÆTERøRA NORDFJOR'EID TRONDFIEIM STEINKJER NAMSOS MO I R-ANA BODØ SANDNESSJøDN MOSJØEN TROMSø HARSTAD ALTA LANDSDEKKENDE YVS-GROSSIST - Side 12 -

13 EItsLIOTXKTT Uilil?$il;.iff'#T; jeg funnet variehobbyen, fm nybegynnerboker, til engelsk spesiallinemtur om s&remner. Vi hår også flere bøker om saltvann, ut at dene kan bli rikig morsomt- Kl bben har kjopt inn en rekke planter, innredning etc. nye flotte bøker på landsmøtet elc. Til høsten regnerjeg rned å være f rdig Disse blirnå anmeldt og i klubbavisa o8 med katalogiseringen og skal da legge er deretter klar ril å lånes ul. Biblioteket b står av over 150 bøker til infallsvinkler, slik at det blir letter å liam ajourføne lister enff forskjellige utlån! I rillcgg kommer en rekke blådcrfinnc Fam. M n tagjemecn kikk innom og tidsskift r som vil komm i pa neste mole, og se om det ikke finnes "utlånsavdelingen" snart, saml diversenoe lesestoffsom faller i smakl oppslagsverk som skål ligge fast i klubblokalet og brukes til artsbestemmelse OBS! KoktinEenten nå v.ere betalt Jbr av flsk og ånnel oppslag. du kan låne bøker! Bøkene spenner over det fiesle av ak- t- - Sldc 13 -

14 s D> D> r> Stort utvalg av akvarie{isk og planter. Kjempetilbud på akvarier og utstyr bl.a. Eheim filtere. Velkommen til en hyggelig fiskeprat. - Sidc!4 -

15 Diplomhunter'n 1999 Her er stillingen ett r 6prilmolet: SENIORKLASSEN. Tom Møll r Rune Cjelsoes Robin Mariin I lårald H lliks n Knut Bøne FlåteD Kjetil Alvesrad Ehmk /Wangen Bjame Gjerde Hans E. Pedersen Jens Petersen l2 poeng 09 pocng 07 poeng 05 pocng {X poeng 03 poens 0l poeng 0l poeng 0l poeng 0l po ng JUMORKLåSSEN. Stig Cjerde Marte Grønvold 0 poeng 0l po ng Det blc leven inn l0 oppdrett pa aprilmotet. Av disse bidro Tom Møllermed seks oppdretr. Han rok m d det ledelsen iårcts kampanje. Robin Månin levene gulloppdrett påkardinaln on. Vi opplordrcrållc til I lev re intr oppdrell! - Side 15 -

16 I 4 $ EIKER KJøPESENTER- Tlf32 7s OO HOKKSTND - Sid 16 -

17 . s Historiske tilbakeblikk Denne attikkelen et saksetfra Sjøhesteh w Sonliser er tenaet høyst aktxelt på denne årstiden hvor isen er iferd ned å gå på.lanher og lryuer Åv Jargen JotRe4scn ETTERLYST Død eller levende: I helsr levende ) D t ef iktejeg som etterlyserdiss figurene, men akvariellskene våre, som snatt synes det kan være nokmed fiskepudd ing og tørrfor.. Man kan naturligvis lure på om det er nødvendig lned levende for. Vi selv får ald.i noe slikt lenger. Her går d t på suppe ; pose, biffpå boks og ftosscn fisk. Hvorfor ha alt dette bryet med å vasse rundt i iskaldt vann om våren med en lang håv og fangc mygglarver og annet kry?, transporter dethjem ibøner og sile ur igler, sniler, biller og visne blader. Vel svaret er i grunnen enkelt for åll som har prøvd de!. Etter ganske kort tid med levende for vil du nemlig oppdag at fisken dine komner i lekeform. De fire mest kjente t?er levendefor h r i distdklerlarjeg selv opplevet å fange i ctt og samme vannhull. Det var følgende: So/t Vannloppe (daphnia pulex), hoppekreps (cyclops), stikkmygglarve Irlygt hne eller sort mygglawe (culex pipiens) og glassmygglarve ellerhvil mygglarve (corethra plumicomis). Den sishevnte klekles tilmyggsom ikke siikker, derimot sort myggtarve klekkes til den vanlige sorten som stikker. Den klekkes l'aktisk uhyggel;g fort i dct varme vannet i akvarier, så det lønner seg ikke å ha flere opp i enn de som blir spist med en gang. Disse fire etterlyste finner du i dammer som ef rike på næringssloffer, men med lite planter og uten fisk, for eksempel kånaler.ll r vannreservoirer med stillestående vann. Daphnia og Cyclops wimler rundt ovemlt ivannel, hvite nygglarver holder seg horisontalt midt ivannet, og soire mygglarver henger med bakkroppen i vannoveiflaten, men forsvinner mskt ned mot bmnen hvis d n blii skremt. Venter du imidlertid et oyeblikl, er den oppe i vannflaten igj n for å puste. Daphniå har et stort behov for surstoffog må frakres i en behold rrned stor lfo,tæuer pt sile 18) - Side t7 -

18 overflat, eller ev nluelt jen våt fille, Finner dumange Daphni r og nlygglaner kan du iiyse dem ned og fore Ined dem senere. Tidligere var det vånlig å tørke dem, men d t viljcg ftaråde da de nister det mcsle av sin næriugsverdi på denne måten. Daphnier eller vannlopp r vil du så godt som aldri finne om vinteren. Alle de voksne dlrene dørom høsten, men før de dør har de ållerede lagt sin egg, Vannstanden i r gulerie vann tappes ned, og også mildre Hvit ntygglane dammer år laverc vannstand på grunn av fordampning og lite tilsjg. Mange vannloppe egg blir liggende tørt og kåldt på bakken, men dette tåler de. Så når våren med vame, sol og snøsmelting kommer, stiger vannet slik at gg ne blir oppblolet og klekkertilnye vannlopp hurner. Ja det horcs merkelig ut, men leg har lest at vånnloppenebåre klekke som bunner om våren. Men da de er ekpeder påjomfrufødsel, l?b de måsse unger om våren og sommer n. Forst utpå høslen fodes (klekkes) en og ann n hann, og først nå får vi ekte paning r so resulterer i de før omtalt eggene som er så hardføre. Når det gielder mygglarver, skal vi ikke bare gi dem til våre kosrbare fisker, men også husk våre levcndefsdende vennet tannkarpene, som r så nøysomme hele vintercn og spiscr hva de ftlr. Spesiell disse fiskene lever i naturen v s ntligav mygglarver. Lev ndefodende tannkarper har man til og med flyttet til vann i $opene fordide er så flinke til å spise moskitolat /er, denne larven som senere blir lil moskito eiler malariamygg, Anopheles nrac- ulipennis, som ovcrforer den fryktedc sykdommen malaria, I COD FANGSTI! >Dd\ Cyclops - Side 18 -

19 F""'iå:'$$,"ss'Ny bok i biblioteketl TROPICA AQUARIUM PLANTS Denne boken er cgentlig en avansert karalog utgitt av T.opica (E r av v rdens ledende produsedt åv akvadeplanter). Boken inneholderblant annel stoffom ideen bak TroDicaffmaet. dets framgangsmåte vcd dyrking og forsendelse av planler etc. Språket er dansk og den er mcget lettlesr- Selvsagt r katalogen el godr hjelp middcl for den som onskcr å bestille Tropica-planrer. I lillegg vil alle som er irleressen i plantcrog innred'ri'rg ha glede av denne &iennomillustrene boken. Hoveddelen ervict presentasjon av Tropicas planteutvalg - ca 150 ader. Disse presenteres med gode tegninger, en kon omtale og skjemaliske nokkelopplysninger. (Plantefamilie, opprinneheskontinent, plantens kav til lys og vannkvalirer. forvcntet voksehsyde og br dde, veksthastighct og vansk lighetsgrad.) Det er lett å ansbcstemmc planter ved hjelp av denne bok4 og enkcltå avgiøre hvilke planrer son kan leve og formcres under vann oghvilke som er mer egn! for lcrrarier ller Aquale.rårier. En sman akvarist kan spare mange pcnger og ergrelser ved å velge riktig plante etler akvarieforholdene, og denne boken er ct fint hjelp middel iså ndt! Jeg fant også tips om hvilke fiskersom er godc algespisere, hvilk planter som er vel gnet tilå utkonkurrere våre "fiender" algen, og selvsagt flere vakre akvarieinnredninger til gl de og inspirasion. cro - Sid l9 -

20 Returadresse: Dradmen Akvarieklubb v/ Ola Bakken. BarliDdveien 11C.3408 TRANBY ED SANTRON UU\IVCIKLIOER OC SALWANN qb. SK Vi hårctåv lsndcts åbsolutt b ste ufvålg av Malåwicichlid r. Norskoppdr ttet og viltfangct. Brå utvålg sv fisk og dyr til såltl'ann Al( i utstyr fra Akvastabil, Eheim, Tunze, Aqua Mcdic, Dupla osv, Tilbehør, fdr og my mer. Vår sp sialit t cr filtersyslem og vånnbehandling. Vi krn belysning, metåtlhllogen, VHO og ror- Ny lisk ukertlig. Kom mcd 0nsker visktffer dct Kom gjern og besøk oss. Lave priser- fornsydc kunder. \.ELKOMMEN! Å PENT: Torsdrger frå I eller etter avta le. Tlf: Mobil: Fnxt l 68 SANTRON, nun ragen atte 13,30?0 SANDE

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 6-2001 NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 6-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 6-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 8-2001 NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 8-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 8-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2001 NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2001 NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 9-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 9-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 5-2001 NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 5-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 5-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 2-2002 NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2-2002 NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 2-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 7-2003 SEPTEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 -

Sjøhesten nr. 7-2003 SEPTEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 - SEPTEMBER 2003 ANNO 1956-1 - SJØHESTEN NR. 7-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører. Opplag ca.

Detaljer

Sjøhesten nr. 1-2002 NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2002 NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 1-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2-2001 NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 2-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr NR ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr NR ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 7-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 7-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 4-2003 APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 4-2003 APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - APRIL 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 4-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 08.05 kl 19.00. Nr.5-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. klubbmøte 08.05 kl 19.00. Nr.5-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN klubbmøte 08.05 kl 19.00 Nr.5-2014 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.5-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende medlemmer

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 10. juni kl. 19.00 Nr. 6-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 6 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 1-2001 NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 1-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 1-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Sjøhesten nr. 3-2003 MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 3-2003 MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - MARS 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 3-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører.

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 9. september kl. 19.00 Husk Maratonauksjon lørdag 25. september 2010 Nr. 7-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 7 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. marsr kl. 19.00 Nr. 3-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 3 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

etry%, J ril 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6

etry%, J ril 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6 etry%, J ril tr 1-t3r-..9r n41e69' tr ANNO 19s6 SJØH[,STEN NR. 9-2000 Organ for Dranmcn akvaricklubb. U(konuncr flcd l0 nummcr pr. år. Blir scndr til allc bctalcndc mcdlcnrncr i DAK. ogtil alle klubbcns

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. mai 2011 Kl. 19.00. Nr. 5-2011. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. mai 2011 Kl. 19.00. Nr. 5-2011. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 12. mai 2011 Kl. 19.00 Nr. 5-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 5 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 4-2002 NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 4-2002 NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 4-2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 4-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 10. oktober 2013 Kl. 19.00 HUSK MARATONAUKSJONEN 20. OKTOBER KL. 12.00. Nr. 8-2013. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 10. oktober 2013 Kl. 19.00 HUSK MARATONAUKSJONEN 20. OKTOBER KL. 12.00. Nr. 8-2013. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 10. oktober 2013 Kl. 19.00 HUSK MARATONAUKSJONEN 20. OKTOBER KL. 12.00 Nr. 8-2013 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 8 2013 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

SALE! SPAR kr. 22.004,Se neste side. Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner. Gulvvasker BA 410. Gjett og vinn en Nilfisk. nilfisk.no

SALE! SPAR kr. 22.004,Se neste side. Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner. Gulvvasker BA 410. Gjett og vinn en Nilfisk. nilfisk.no SALE! Spesialtilbud på rengjøringsmaskiner Gulvvasker BA 410 SPAR kr. 22.004,Se neste side Gjett og vinn en NO NorEngros SPRING A5 8s 2011.indd 1 15-04-2011 10:49:54 Små gulvvaskere Gjett og vinn en Gjett

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Vi sender planter over hele Norge året rundt, men ønsker du å komme innom på selvplukk er du hjertelig velkommen.

Vi sender planter over hele Norge året rundt, men ønsker du å komme innom på selvplukk er du hjertelig velkommen. PLANTELISTE OKTOBER 2010 Akvariekjellern AS har igjen et stort utvalg av akvarieplanter. Med med mer enn 45 arter på lager har vi nå et stort uvalg fra det helt enkle til det mer spesialiserte. Vi setter

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 8. april kl. 19.00 Nr. 4-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 4 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2001 NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - NR. 10-2001 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2001 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

H trs. T tr. arre*9 ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

H trs. T tr. arre*9 ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN S J Ø 1 g arre*9 \) a ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN H trs T tr N SJØHESTEN NR.8-1999 OrgaD for Drahmen akvarieklubb. Utkommer nled l0 nummer pr. år. Blir sendtil allc betalende mcdlcmner idak. ogt;lalle

Detaljer

NR. 6 1999. H trs. T tr. QreKv. ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN

NR. 6 1999. H trs. T tr. QreKv. ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN NR. 6 1999 S J Ø H trs @ o \ QreKv ANNO 19s6 UTKOMMERDANN OG VANN \) T tr N SJØHESTEN NR.6-1999 Organ for Dramme[ akvarieklubb. Utkommer m d l0 nummer pr. år. Blirsefldtil alle belalende medlemmer i DAK.

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 14. januar kl. 19.00 Nr. 1-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 1 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. april 2012 Kl. 19.00. Nr. 4-2012. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 12. april 2012 Kl. 19.00. Nr. 4-2012. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 12. april 2012 Kl. 19.00 Nr. 4-2012 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 4 2012 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Sjøhesten nr. 2m - 2003 FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 2m - 2003 FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - FEBRUAR 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 2-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 20. april kl. 19.00 Nr. 5-2010 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 5 2010 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

SJØHESTtrN NR, 5-2000

SJØHESTtrN NR, 5-2000 SJØHESTtrN NR, 5-2000 o an lbr Dra nrcn akvafieklubb. Utkomrn$ lncd l0 nummer pr. år. Blir scndtil alle betalendc mcdlcmmcr i DAK. og 1il alle klubbcns annonsorer. Opplag ca. 150 ckscnrplarcr. STYRET I

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00. Nr. 8-2011. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00. Nr. 8-2011. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 13. oktober 2011 Kl. 19.00 Nr. 8-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 8 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Åpningstider Julen 2012

Åpningstider Julen 2012 Åpningstider Julen 2012 Stjørdal Mandag 24. desember 09.00 13.00 Mellomjulen 27-29.12 10.00 16.00 Narvik Mandag 24. desember Stengt Stengt Hamar ROMJUL 10.00 18.00 Jessheim 27-28. desember 10.00 18.00

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJHESTEN. klubbmte 13.02 kl 19.00. Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJHESTEN. klubbmte 13.02 kl 19.00. Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJHESTEN klubbmte 13.02 kl 19.00 Maratonauksjon 09.02.2014! Foredrag klubbkveld 13.02.2014! Nr.2-2014 Utkommer dann og vann SJHESTEN NR.2-2014 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 8. november 2012 Kl. 19.00. Nr. 9-2012. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 8. november 2012 Kl. 19.00. Nr. 9-2012. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 8. november 2012 Kl. 19.00 Nr. 9-2012 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 9 2012 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00. Nr. 8-2012. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00. Nr. 8-2012. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 11. oktober 2012 Kl. 19.00 Nr. 8-2012 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 8 2012 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Hvorfor speiler objekter seg i vann?

Hvorfor speiler objekter seg i vann? Hvorfor speiler objekter seg i vann? Laget av klasse 7c Løkeberg Skole 2015 1 Forord Vi er klasse 7c på Løkeberg skole. Vi har fått hjelp av fire studenter fra høyskolen i Oslo, som har hatt praksisuker

Detaljer

H trs. T tr. QreKv ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

H trs. T tr. QreKv ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN S J Ø H trs eg \ QreKv ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN \) T tr N SJøHESTEN NR.7. 1999 organ for Dram,nen akvarieklubb. Ulkonner med l0 numner pr. år. Blir sendtil all betal nd medlenmer i DAK. ogtil allc

Detaljer

«Hvem går på fire ben om. morgenen, på to om dagen og på tre. om kvelden?»

«Hvem går på fire ben om. morgenen, på to om dagen og på tre. om kvelden?» «Hvem går på fire ben om morgenen, på to om dagen og på tre om kvelden?» Livsløpet til et menneske, er tiden fra ei eggcelle og ei sædcelle smelter sammen og til mennesket dør. Inne i kroppen har kvinnene

Detaljer

s opp julen GAVETIPS - fagkunnskap gjennom 25 år 149,-/249,-/398,- FØR 198,-/298,-/449,- Tilbudene gjelder f.o.m. 24.11.14 t.o.m. 24.12.14.

s opp julen GAVETIPS - fagkunnskap gjennom 25 år 149,-/249,-/398,- FØR 198,-/298,-/449,- Tilbudene gjelder f.o.m. 24.11.14 t.o.m. 24.12.14. JUL 2014 Tilbudene gjelder f.o.m. 24.11.14 t.o.m. 24.12.14. VENETO LANTERNE SORT, LITEN/MEDIUM/STOR 149,-/249,-/398,- FØR 198,-/298,-/449,- - fagkunnskap gjennom 25 år Tid for fornyelse Adventstid er tid

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet oktober 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet oktober 2014 Heisann! November er også fløyet forbi, og plutselig så var desember og juletiden over oss igjen. Utrolig hvor fort det går. Vi har fått gjort masse spennende

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form.

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form. Hei alle sammen Kom mai du skjønne milde. April er forbi, og det begynner å gå opp for oss hvor fort et år faktisk kan fyke forbi. Det føles ikke så lenge siden vi gjorde oss ferdig med bokprosjektet vårt

Detaljer

Sjøhesten nr. 9-2003 NOVEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 -

Sjøhesten nr. 9-2003 NOVEMBER 2003 ANNO 1956 - 1 - NOVEMBER 2003 ANNO 1956-1 - SJØHESTEN NR. 9-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens annonsører. Opplag ca.

Detaljer

Sjøhesten nr. 8-2002. Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 8-2002. Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - Oktober 2002 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 8-2002 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet

SALG! Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Nå 398,- Før 598,- Smykke i sølv med cubic zirkonia. *kjede med på kjøpet Stort Vi feirer BURSDAG med mengder av varer til helt UTROLIGE priser! Pr. del Før pr. del. Smykke og ørepynt i sølv 1/2 PRIS! SPAR 499,- KSP80643, KSE80647 Før 1 498,- Ring i 9 karat/375 hvitt gull BGR92003

Detaljer

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 -

Sjøhesten nr. 10-2003 DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - DESEMBER 2003 ANNO 1956 UTKOMMER DANN OG VANN - 1 - SJØHESTEN NR. 10-2003 Organ for Drammen akvarieklubb. Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle betalende medlemmer i DAK. og til alle klubbens

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

SMARTERE REPARASJON AV BILSKADER

SMARTERE REPARASJON AV BILSKADER SMARTERE REPARASJON AV BILSKADER MPS Micropaint s ide er enkel: vi skal hjelpe Norge med smartere reparasjon av bilskader. Dette innebærer at kunden skal oppleve innovative tjenester innenfor reparasjon

Detaljer

Norengros gave- og julepapir

Norengros gave- og julepapir Norengros gave- og julepapir Produktsortiment 2014 84213 57cm Retro Circles eter 86534 Birthday Train 76302 Ida 191901 New York - metallic 3,6 kg 1000 m 70741 Rand - sort og hvit Multistripes 108835 108834

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016

Refleksjoner og tanker videre. Vollene. September 2016 Refleksjoner og tanker videre Vollene September 2016 Den første høstmåneden er over for denne gang. September har vært fylt med mye sol, mange dager har minnet veldig om sommer. Men duggfallet om nettene

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00. Nr. 4-2011. utkommer dann og vann

Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN. Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00. Nr. 4-2011. utkommer dann og vann Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbmøte 14. april 2011 Kl. 19.00 Nr. 4-2011 utkommer dann og vann SJØHESTEN NR. 4 2011 Organ for Drammen akvarieklubb Utkommer med 10 nummer pr. år. Blir sendt til alle

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

NR. 101999. H trs '.9. T tr. Qret(v ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

NR. 101999. H trs '.9. T tr. Qret(v ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN NR. 101999 S J Ø \ Qret(v a '.9 H trs T tr ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN N NESTE MEDLEMSMØTE TORSDAG 2. DESEMBER 1999I(L. 19OO PROGRAM -. FORENINGSSAKEII a FOREDRAG tcd Torstcin Tonncsen. PAUSE MED LODDSALG

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Drivstoff påfylling. Tilt/trim. Konstruksjon: Sort NBR gummi Oransje glatt SBR gummi Innlegg: Syntetisk kord

Drivstoff påfylling. Tilt/trim. Konstruksjon: Sort NBR gummi Oransje glatt SBR gummi Innlegg: Syntetisk kord BÅTSLANGER 1 14-0 MARINE PÅFYLLINGSSLANGE E Innv.: Olje-og bensin bestandig NBR gummi Utv.: CR-gummi god mot slitasje, olje og bensin. Vær-og flammebestandig. Innlegg: Tekstil,4 Temperatur: -0 C +80 C

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Feltkurs. fjæra som økosystem elevhefte. Navn:

Feltkurs. fjæra som økosystem elevhefte. Navn: Feltkurs fjæra som økosystem elevhefte Dato: Klasse: Navn: 1 Kompetansemål: Kompetansemål etter 10. årstrinn Forskerspiren formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Yrende liv i Gammelelva på Hovin

Yrende liv i Gammelelva på Hovin Yrende liv i Gammelelva på Hovin Hovin skole har unike muligheter for uteskole og det vet de å benytte seg av. 15 elever fra 5. trinn med lærer Wenche Stenløs Bolland hadde en opplevelsesrik dag med tema

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

VA-konsept BRANNVERN. www.dahl.no

VA-konsept BRANNVERN. www.dahl.no VA-konsept BRANNVERN VA-KONSEPT Brannvern Innhold Nor kuplinger... 3 Storz kuplinger... 8 Brannhydranter... 14 Brannstender aluminium... 16 Slanger... 17 Slangeklemmer... 18 Brødrene Dahl, Brannvern Denne

Detaljer

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet

periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet periodeplan for oktober og november - 2013 på loftet bilde er fra E. sin hage Hva har vi gjort i september Vi har hatt en fantastisk høst med mye varmt og solrikt vær.. I mat-uken var vi i hagen og hentet

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

MÅ NEDSPLÅN FOR NOVEMBER

MÅ NEDSPLÅN FOR NOVEMBER MÅ NEDSPLÅN FOR NOVEMBER Vi ser tilbake på oktober: I oktober har vi fortsatt å jobbe med relasjoner. Vi har fokusert på hvordan barna uttrykker følelser og behov. For at vi skal ha det greit sammen er

Detaljer

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te

Mobilitetsuka 2012. Vi går i riktig retning! Program for 31. mai. 10.00 Velkommen kaffe og te Mobilitetsuka 2012 Program for 31. mai Vi går i riktig retning! 10.00 Velkommen kaffe og te 10.10 Europeisk mobilitetsuke og miljøvennlig transport Anne Ogner, Vegdirektoratet 10.20 Statens innsats for

Detaljer

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen:

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen: Livet på avdelingen: Feiekosten er en stor favoritt for tiden. Vi har mange flinke feiere som feier både gulv og tepper.. Krypende post Uke 42 Epledagen: Fredag 17.oktober var det epledagen!! Dette ønsket

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

April: 2014 - Det spirer i den blå åker - Alger

April: 2014 - Det spirer i den blå åker - Alger April: 2014 - Det spirer i den blå åker - Alger Havet spirer! Hver vår ser vi det samme i kystvannet. Fjorder og viker blir grumsete og etter hvert melkegrønne. Hva kommer det av. Er det farlig, er det

Detaljer

-20% DIAMANTDAGER. 1 498,-Pr. stk. Solitaire diamantsmykke i hvitt eller gult gull 0,08ct. w/si XDP10108H3, XGP20150. Allianseringer TILBUD!

-20% DIAMANTDAGER. 1 498,-Pr. stk. Solitaire diamantsmykke i hvitt eller gult gull 0,08ct. w/si XDP10108H3, XGP20150. Allianseringer TILBUD! DAGER Diamantsmykker i hvitt eller gult gull til SUPERPRIS! 1 498,- Solitaire diamantsmykke i hvitt eller gult gull 0,08ct. w/si XDP10108H3, XGP20150 Allianseringer -20% TILBUD! Se side 4 Modellen har

Detaljer

SPAR MOMSEN PÅ KJØKKEN OG BAD SPAR 50% og innredning KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER

SPAR MOMSEN PÅ KJØKKEN OG BAD SPAR 50% og innredning KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER PÅ KJØKKEN OG BAD på skyvedører KJØKKENDESIGN I ALLE PRISKLASSER Dansk design til hele huset 93.580,- Designa er et dansk kjøkkenfirma, som med ekspressfart har inntatt danskenes hjerter og boliger. Nå

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer