Fil. tr STtr '.9. Rre$V ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fil. tr STtr '.9. Rre$V ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN"

Transkript

1 S J 96 2 Ø Fil \ Rre$V o '.9 tr STtr ANNO 1956 UTKOMMERDANN OG VANN N

2 SJØIIESTEN NR Utkonrnlef med l0 numiner pr. år. Biir sendttil ålle betalende medlemmer i DAK. og tilalle klubbcns annonsører. Opplag ca. 150 ekscmplarer. STYRET I DRAMMEN AKVARII,KLUBB. Ldcr Hctge Andr6scn f Jørg.n Rirg*dsvci I, 3040 Dramncn N sllcder (nulbodc Fhletr tll3377l28l Crønlia 13.Nesbleda, 3060S$lyil selirclær GoDrEndablLcRil ilt EinailoddbjDtu.leiNaglbu.lclia.no storc LNdialdøvrc DraDnncn Kasscr$ Ola tsaklictr t1f E.nril:ola.bakk.n(lc2iicL Bdlindveicnllc, 3408'rfttrlby Rcdak$t Gcir Bol<ken llt:l2e?1,161!.nrtul: ncl SkårysNveien3a, 3055Krcksradctva si!ronedl. Arelågerluhd tlt3: Cidhlilicn 2. l02l D.aonen Sllrctrcdl. JensPele*cn tlt Blcktjdnlcicn14, 3030DemoM varandlen UllKdudscn tlt Slacrud. 30?0 Sdnde var{nrdlcn Kåre^rdcften t1f: ,1 Vcnushlikcn3, 30llD!tunft.n KLUBBENS POSTADRESSE. POSTBOI(S 2328, 3OO3 D1IAMMEN Sro1Ilil sjøhcncn scides (daktored. Klubb{ns loslcnokorto: 080t kntirscnt for lt99: Seniorqkr I50,- pr år. J un iorcr og uloidlrfgdode kl 75,-pr. dr l:arniliglr 225,-pr.{!. Klubber har medlemsmøtet forste tofdag i hvcrmånedmed unrtak avjuli og augun. ljanuar blifmøteldatoen annonseit spesi lt pga. SeneralfoNamlingen. N,lcdlemsmøtenc holdes i ungdommcns hus, Colletsgt 9 på Stromso i Dranlmen. Vi leier nrotelokalc i 3. etg. rett ovcr gangcn lbr vårl eget lokalc. Organ for Drammen akva.ieklubb- -Side2-

3 PROGRAM I. FORENINGSSAKf,R 2. AUKSJON 3. PAUStr MED LODDSALG 4, FOREDRAG ( Muligens en video?) 5, SOSIALT SAMVÆR OVER EN KAFFEKOPP INNHOLD: Neste medlemsmøt Akvsriekalend ren Saltmøte S{ltnytt Jal,btegne - en lettstek plante Relerst fra aprilmøtet Fiskebørsen Nytt trå biblioteket Diplomhunter'n Etterljst- dod eller lewnde Bok3nmeldeke side 3 side 5 side 6 side 9 side 10 side 1l side 13 sid 15 side77 - lrdpicd øqua uhpl side 19 STOFF TIL NESTE AVIS MÅ VÆRE REDAKTøREN I HENDE INNEN FREDAC 21. MAI -Side3-

4 @ KRIZOO 9-VRCsCNTER 3160 STOKKE Tlf , Fax EPOST: T.NU/KRIZO O. VESTFOLDS STØRSTE AKVARIEAVDELING - EGEN IMPORT AV FISK OG PLANTER ALLTID (NOE SPESIELT) - FISK FRA EGET OPPDRET-T, BL.A.L46 HYPANCISTRUS ZEBRA. - BACK TO NATI'RE - BAKGRUNNER. DE FLESTE KAN SEES I BUTIKKEN, - NYHET - - NÅ HAR VI OGSÅ UTSTYR FoR SALT VANNSAKVARISTENE, FRA AQUALINE BUSIIKE, AQUA MEDIC, DUPLA MM. FISK, DYR OG LEVENDESTEIN SKAFFES PÅ BESTILLING. - Co2 AIILEGG FRA DUPLA OG BIOPLAST, OSI TØRRFOR OG ARTEMIAEGG. - MØBELAKVARIER FRA BIOPLAST OG AS GLASBAU. - SE DEM PÅ WWW,FOHRMAN.SE -Side4-

5 Akvariekalenderen HYa skjer i 1999?. Torsdag 3. juni a Torsdag 2. septernber a Lørdag 18. seplember a Torsdag 2. okober medlemsmøte DAK medlemsnøle DAK medlemsmøte DAK medlemsmøre DAK Vi mottar gjerne tips om akvarisliske arrangemetrter i 1999! Neste møte isaltgruppa blir hos LJlf i Sande. Dato: Klokka:19.00 Sted: Syverud gård -Side5-

6 Av Jan Rune og UII "Saltmote hos Jan Rune" Vi var 7 fremmøtte totall Et Nytt ansikt dukket opp. og vi håper at "saltkandidaten" ikke ble skremt av diverse "prosjektel''. Det ble snakket om en tur til Alesund og At. lanterhavsparken der oppe. Vidiskuterer litt rundt privat impod, da saltvannstilbudet i Skandinavia ligger litt nede om dagen. Jan Rune Fremviste sift 220 liters koralkevsakvarium. l\4ed tanke på at dette karet kun harvært idrift i 2 månedea. så er karet et meget pent syn. Xenia kolallene vokser så det spruter. Karet er belyst med 250 W metallhalogen, samt 1 stk. 05- UV lystør og 'l sd( Blåaktrnisk lyssloffrør Tenning og slukning av lyset foregår ved bruk av tidsur. Sirkulasjon består av 4 stk. l\4axijet '1200 lt, som er koblet med intenallautomatikk. Vannrensing foregår ved utvendig protehskumming. Et av Jan Rune s "lille prosjekte/' er et storl Pvc ør som skal bliet biologisk mørkefilter, basert på Faxekalksten og Levende sten. I dag er det mellom 50 og 60 kilo levende sten iakvariet. Jan Rune antar at det går med ytterligere kilo, for å lylle pvc rørel De ffeste måtte hjem tidlig, men en liten hard kjerne ble værende igjen. Vi åpnet kvelden med noen små brune venner med grønne etjketter, som inneholdt ferskvann tilsatt diverse. Deretterotet Ulf rundt i videohyllen og fanl frem en gammel god akvarievideo fra det Store Bardercrevet. Som alle nå forstår, så ble det sosiale vel ivaretatt. Sener entret vi Horten og utelivet der. Det trengtes en solid frokost hos Jan Rune før vi var oppegående igjen...side6-

7 ''SALTNYTTI' Av Jan Runa og Ulf Det er på tide og fortele itt om de forskjellige korallene vi har i våre kofalkevsakvarier. Vi startef med en særegen ad, nemlig Xenia. Denne mykkorallen utmerker seg ved sitt s eregne ul seende. Polyppene kan bli meget lange og er formet som små hender. Disse åpner og lukker seg konstånt. Dette er en meget lyskrevende korall, som bør stå reft under lyskilden. I grunde laguner på revet er det målt en lysstyrke på mellom 60 og lux mitt på dagen i krystallklaft vann- Man bør plassere denne korallen med god tumleplass.undt seg. Da kan de svinge seg fram og tilbake uten å møte noen hindere. Dette liker de svært godt En del akvarister mener at Xenia viser tegn på god trivsel i sterk slføm. Det er konstated at de er veldig følsomme for forandringer ivannkvaliteten. Dette kan virke som en indikalor på at noe kan være galt iakvari t.(haf omtrent samme effekt som Black [Iolly fisker viser sykdomstegn i ferskvannsakvarier). Sammen med Xenia artgne kan det følge med enkelte parasittiske krepsdyr som lever av og blandt korallpolyppene. Disse må vi selvsagt terne, ellers kan de gjøre stor skade på korallpolyppene. I naturen finner man Xenia korallene på følgende områderl Indonesia, Østafrika og på det store Barriererevet utenfor Australia- Der kan denne kofallslekten dominere store delef av gfunde revplatåer. Når Xeniakorallen tfives lakvariet, kan den formere seg ganske voldsomt. a - Side 7 -

8 VELKOMMEN TIL... Ø Ø Ø Ø Ø Gode priscr på komplctte akvarielosninger, Allc typer fross nfor m/ kvantumsrabått. Alt itrnen rekvisita og reservedeler. Ukentlige sendinger med fisk og planter hele året. Gunstige priser på dircktc bcstilling av fisk og planter for akvarieklubbens medlemmer. Vi hjelper seg med alt du trenger til akvari hobbyen. Stikk innom for en hyggelig {iskeprat' Med hirsen DRAMMEN ZOO CENTER AS BRAGERHAGEN 23-3OI2 DRAMMEN. TLF, 328J Sidc8-

9 JAVABREGNE ; Ay Geir Bakken Kildc: Tropica$ i crketls { hnp /lwte topica Flenne gangen staljeg skrive om en av de mesl vanlige ljakvarieplar ene. Micaosorum pteropus pop. ulæn kalt Javabregne. Alle alor'arister kjemer vel til Javabr gn n. Den kan planrcs j bunnlaget, men liker seg best hvh den fer vokse på en rot eller en lavast in. Røttene vokser seg fast i underlaget slik at de! sitter skikkelig fast. Plant n er lett og holde og Yoker svært raskt. Høyden kan bli opptil 20 cn, og hver enkelt plante kan oppnå en bredde på l5- l8 cm. Det er imidlertid vanskclig å skille de erlelte plantene Fa hverandre. De har lelt for å vokse sammen til et sarnmenhengende lcått. Javabregnen stiller ingen store kmv til vannlvalitet og temperatur. Den trives med temperatuer ta 20-30'C og en PH i nærheten av nøytral. Den godtar både bløtt og forholdsvis hardt vann. Lysforholdene stiller den heller ikke noen sp siell krav til. Planten brer s g v d en kypende slengel. I mitt ge! akvarium harjeg valgt Javabrepen som hovedplante. Den vokser på hangroverottene og har bredt seg utoverhele akvariet. Veksten er tiltider enorm såjeg må tynne den annenirver xle slik at den ikke kvel r de andre Dlantene. Tropica har begynt åselge dhse plantene ferdig dlrket på røtt l og steiner, Kanskje en id for å komrne rask re i gang med vekst n? -Side9-

10 Referat fra aprilmøtet tter en 'ask omgaog med forcnidgssåker og uldeling sv oppdrensdiploner, gikk vi rctt på kvcldcns hovedpunkt E.ik Wolla viste sitt cgenproduserle videoforedrag fra en drømmenr til Rio Xingu og Ahamarå i Brazil. En slik tur var en gammel 'gunedrøm" - inspircn av en Disney-bok om regnskogen han lestc som bam. Og for dcn som vil oppleve regnskogen er det visstnok på høy tid å dro. Bare i lopet av 1998 fofvant et arcål på km:, like nyc lom Oppllnd og Buskerud til saftmen! Vår sivilisssjon har allerede "fortært' et områd lik lo gang r Norges grunnflate, kunne Eiik bcrctle. Med videokameract sin tok han ols mcd Då del lokale fiskcm?rkcdet, hvor kjedc fisk som storc ksnemaller og Oscår ble omsalt. Vi sv ipct innom N urhistorisk mus um, som blant annet hadde n dcl fisk i ut dånnc.. Srørste dilcn av forcdraget var salvsagt viet fadgst og lcting etter akvericfisk, blant mnat divenc aner ciklidar og msllcr. Det gielder å f,nnc r is.følgc lred s nmc srrintcrisser for å få utb]/tte av an slil t!r. Erik haddc Eist ssmmen med en anne norsk 6kvarist og lo svcnsl! "insakt crtusiasicr'. Det er moro å 3e hvor finc dissc cgcnprodlscrte videoforedmgene blir etter hven - rena NRK.kvalilcten. Jag håper Erik lar med seg kamemct og filmcr llcra opplcv lser cn 6nncn gang. cnten dd e. i 0eme strøk ller her hjcmmc. Etter en msk pausc mcd lod&llg ob pslser dro Ulf i gang auksjoncn. Groa. Sidc l0 -

11 Fiskebørsen aprilmøtet l, vedcfodendc Sverddrager. kj. l0 Ciklider Ildbrk * kr Scalarer'kr Paleflciklider. ki.4540 Apistogramma nijsseni * k.50 Nøkkelhullciklide' kr. 30 Planler Rotala rotunditlolia. k Rotala wallichii * kr. l0 Hygrophila polysperma r kr. l5-5-t0-t0 -t s-5 Slauevallisneria. kr Smalbladet vallisneria. kr t Bacopa-planter a kl.. I0 Cryptocoryner + l<r. l0 Divers. Pulseringsfilter. k 280 Innvendig pumpe, kr.20 Filt rpatron * ki Feriefof Cullfiskbollefilter. kr. l0 Gullfiskbolle m/fi her' k. 100 EhcirFpropell * kr. l0 Filte6orste. kr.30 Lysarmatur nv4 pærer I k LysarmanE m2 prcrcr. k Lysstoffrør t kr "5 Ulslrømmer Ehein. k. t0 Diverse smårusk. kr l0 Nøytraliserin8sblokk. kr. l0-5 Akvariebakgrunn. kr. l Byggedcler lil bunnfilt r ' kr. 15. Foryte gang, amen gon& tædje gana... - Side l1

12 /.4^.,,r -.t*, lr RøRLEGGERENS LOKALE SAMARBEIDSPARTNER oslo ASKER STRøMMEN BÆRUM JESSHEIM FREDRIKSTAD MOSS SKI LILLEI.IAMMER HAMAR GJøViK FLISA KONGSVINGER DR-AMMEN col LARVIK SKIEN SANDEFJORD TøNSBERG BERGEN FøRDI TIAUGESUND KARMØY SOGNDAL STAVANGI]R SANDNES FLEKKETJOIID KRISTIANSAND ARENDAL ALEST]T{D MOLDE KRISl'IANSUND KYRKSÆTERøRA NORDFJOR'EID TRONDFIEIM STEINKJER NAMSOS MO I R-ANA BODØ SANDNESSJøDN MOSJØEN TROMSø HARSTAD ALTA LANDSDEKKENDE YVS-GROSSIST - Side 12 -

13 EItsLIOTXKTT Uilil?$il;.iff'#T; jeg funnet variehobbyen, fm nybegynnerboker, til engelsk spesiallinemtur om s&remner. Vi hår også flere bøker om saltvann, ut at dene kan bli rikig morsomt- Kl bben har kjopt inn en rekke planter, innredning etc. nye flotte bøker på landsmøtet elc. Til høsten regnerjeg rned å være f rdig Disse blirnå anmeldt og i klubbavisa o8 med katalogiseringen og skal da legge er deretter klar ril å lånes ul. Biblioteket b står av over 150 bøker til infallsvinkler, slik at det blir letter å liam ajourføne lister enff forskjellige utlån! I rillcgg kommer en rekke blådcrfinnc Fam. M n tagjemecn kikk innom og tidsskift r som vil komm i pa neste mole, og se om det ikke finnes "utlånsavdelingen" snart, saml diversenoe lesestoffsom faller i smakl oppslagsverk som skål ligge fast i klubblokalet og brukes til artsbestemmelse OBS! KoktinEenten nå v.ere betalt Jbr av flsk og ånnel oppslag. du kan låne bøker! Bøkene spenner over det fiesle av ak- t- - Sldc 13 -

14 s D> D> r> Stort utvalg av akvarie{isk og planter. Kjempetilbud på akvarier og utstyr bl.a. Eheim filtere. Velkommen til en hyggelig fiskeprat. - Sidc!4 -

15 Diplomhunter'n 1999 Her er stillingen ett r 6prilmolet: SENIORKLASSEN. Tom Møll r Rune Cjelsoes Robin Mariin I lårald H lliks n Knut Bøne FlåteD Kjetil Alvesrad Ehmk /Wangen Bjame Gjerde Hans E. Pedersen Jens Petersen l2 poeng 09 pocng 07 poeng 05 pocng {X poeng 03 poens 0l poeng 0l poeng 0l poeng 0l po ng JUMORKLåSSEN. Stig Cjerde Marte Grønvold 0 poeng 0l po ng Det blc leven inn l0 oppdrett pa aprilmotet. Av disse bidro Tom Møllermed seks oppdretr. Han rok m d det ledelsen iårcts kampanje. Robin Månin levene gulloppdrett påkardinaln on. Vi opplordrcrållc til I lev re intr oppdrell! - Side 15 -

16 I 4 $ EIKER KJøPESENTER- Tlf32 7s OO HOKKSTND - Sid 16 -

17 . s Historiske tilbakeblikk Denne attikkelen et saksetfra Sjøhesteh w Sonliser er tenaet høyst aktxelt på denne årstiden hvor isen er iferd ned å gå på.lanher og lryuer Åv Jargen JotRe4scn ETTERLYST Død eller levende: I helsr levende ) D t ef iktejeg som etterlyserdiss figurene, men akvariellskene våre, som snatt synes det kan være nokmed fiskepudd ing og tørrfor.. Man kan naturligvis lure på om det er nødvendig lned levende for. Vi selv får ald.i noe slikt lenger. Her går d t på suppe ; pose, biffpå boks og ftosscn fisk. Hvorfor ha alt dette bryet med å vasse rundt i iskaldt vann om våren med en lang håv og fangc mygglarver og annet kry?, transporter dethjem ibøner og sile ur igler, sniler, biller og visne blader. Vel svaret er i grunnen enkelt for åll som har prøvd de!. Etter ganske kort tid med levende for vil du nemlig oppdag at fisken dine komner i lekeform. De fire mest kjente t?er levendefor h r i distdklerlarjeg selv opplevet å fange i ctt og samme vannhull. Det var følgende: So/t Vannloppe (daphnia pulex), hoppekreps (cyclops), stikkmygglarve Irlygt hne eller sort mygglawe (culex pipiens) og glassmygglarve ellerhvil mygglarve (corethra plumicomis). Den sishevnte klekles tilmyggsom ikke siikker, derimot sort myggtarve klekkes til den vanlige sorten som stikker. Den klekkes l'aktisk uhyggel;g fort i dct varme vannet i akvarier, så det lønner seg ikke å ha flere opp i enn de som blir spist med en gang. Disse fire etterlyste finner du i dammer som ef rike på næringssloffer, men med lite planter og uten fisk, for eksempel kånaler.ll r vannreservoirer med stillestående vann. Daphnia og Cyclops wimler rundt ovemlt ivannel, hvite nygglarver holder seg horisontalt midt ivannet, og soire mygglarver henger med bakkroppen i vannoveiflaten, men forsvinner mskt ned mot bmnen hvis d n blii skremt. Venter du imidlertid et oyeblikl, er den oppe i vannflaten igj n for å puste. Daphniå har et stort behov for surstoffog må frakres i en behold rrned stor lfo,tæuer pt sile 18) - Side t7 -

18 overflat, eller ev nluelt jen våt fille, Finner dumange Daphni r og nlygglaner kan du iiyse dem ned og fore Ined dem senere. Tidligere var det vånlig å tørke dem, men d t viljcg ftaråde da de nister det mcsle av sin næriugsverdi på denne måten. Daphnier eller vannlopp r vil du så godt som aldri finne om vinteren. Alle de voksne dlrene dørom høsten, men før de dør har de ållerede lagt sin egg, Vannstanden i r gulerie vann tappes ned, og også mildre Hvit ntygglane dammer år laverc vannstand på grunn av fordampning og lite tilsjg. Mange vannloppe egg blir liggende tørt og kåldt på bakken, men dette tåler de. Så når våren med vame, sol og snøsmelting kommer, stiger vannet slik at gg ne blir oppblolet og klekkertilnye vannlopp hurner. Ja det horcs merkelig ut, men leg har lest at vånnloppenebåre klekke som bunner om våren. Men da de er ekpeder påjomfrufødsel, l?b de måsse unger om våren og sommer n. Forst utpå høslen fodes (klekkes) en og ann n hann, og først nå får vi ekte paning r so resulterer i de før omtalt eggene som er så hardføre. Når det gielder mygglarver, skal vi ikke bare gi dem til våre kosrbare fisker, men også husk våre levcndefsdende vennet tannkarpene, som r så nøysomme hele vintercn og spiscr hva de ftlr. Spesiell disse fiskene lever i naturen v s ntligav mygglarver. Lev ndefodende tannkarper har man til og med flyttet til vann i $opene fordide er så flinke til å spise moskitolat /er, denne larven som senere blir lil moskito eiler malariamygg, Anopheles nrac- ulipennis, som ovcrforer den fryktedc sykdommen malaria, I COD FANGSTI! >Dd\ Cyclops - Side 18 -

19 F""'iå:'$$,"ss'Ny bok i biblioteketl TROPICA AQUARIUM PLANTS Denne boken er cgentlig en avansert karalog utgitt av T.opica (E r av v rdens ledende produsedt åv akvadeplanter). Boken inneholderblant annel stoffom ideen bak TroDicaffmaet. dets framgangsmåte vcd dyrking og forsendelse av planler etc. Språket er dansk og den er mcget lettlesr- Selvsagt r katalogen el godr hjelp middcl for den som onskcr å bestille Tropica-planrer. I lillegg vil alle som er irleressen i plantcrog innred'ri'rg ha glede av denne &iennomillustrene boken. Hoveddelen ervict presentasjon av Tropicas planteutvalg - ca 150 ader. Disse presenteres med gode tegninger, en kon omtale og skjemaliske nokkelopplysninger. (Plantefamilie, opprinneheskontinent, plantens kav til lys og vannkvalirer. forvcntet voksehsyde og br dde, veksthastighct og vansk lighetsgrad.) Det er lett å ansbcstemmc planter ved hjelp av denne bok4 og enkcltå avgiøre hvilke planrer son kan leve og formcres under vann oghvilke som er mer egn! for lcrrarier ller Aquale.rårier. En sman akvarist kan spare mange pcnger og ergrelser ved å velge riktig plante etler akvarieforholdene, og denne boken er ct fint hjelp middel iså ndt! Jeg fant også tips om hvilke fiskersom er godc algespisere, hvilk planter som er vel gnet tilå utkonkurrere våre "fiender" algen, og selvsagt flere vakre akvarieinnredninger til gl de og inspirasion. cro - Sid l9 -

20 Returadresse: Dradmen Akvarieklubb v/ Ola Bakken. BarliDdveien 11C.3408 TRANBY ED SANTRON UU\IVCIKLIOER OC SALWANN qb. SK Vi hårctåv lsndcts åbsolutt b ste ufvålg av Malåwicichlid r. Norskoppdr ttet og viltfangct. Brå utvålg sv fisk og dyr til såltl'ann Al( i utstyr fra Akvastabil, Eheim, Tunze, Aqua Mcdic, Dupla osv, Tilbehør, fdr og my mer. Vår sp sialit t cr filtersyslem og vånnbehandling. Vi krn belysning, metåtlhllogen, VHO og ror- Ny lisk ukertlig. Kom mcd 0nsker visktffer dct Kom gjern og besøk oss. Lave priser- fornsydc kunder. \.ELKOMMEN! Å PENT: Torsdrger frå I eller etter avta le. Tlf: Mobil: Fnxt l 68 SANTRON, nun ragen atte 13,30?0 SANDE

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? u-kid et uskyldig lite blad for U-kids i NMS U nr.1_2014 Hva vil du jeg skal gjøre for deg? 2 Godt nyttår alle sammen! Julen er lagt bak oss og det er tid for å se fremover. Likevel er det en ting som

Detaljer

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død

Lykke 28-06-10 12:07 Side 105. Pang du er død Lykke 28-06-10 12:07 Side 105 Pang du er død Det begynner med at du blir født. Jordmora drar deg ut, holder deg opp ned og gir deg et klask, for det var det man gjorde på den tiden, det var for å få i

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.

Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning. Hva gir deg verdi? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Hva er det som gir deg verdi og hvor får du din

Detaljer

Mer som forener oss enn som skiller oss

Mer som forener oss enn som skiller oss brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 5. årgang september 2011 Foto: Torbjørn Tandberg Mer som forener oss enn som skiller oss På gulvet i en moské på Fjell sitter to mennesker fra to forskjellige

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 37. Luk 12:42-44 Og Herren sa: Hvem er da den tro og kloke forvalter, som herren skal sette over

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem

Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011. Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Bakgrunnsmateriale til Et dukkehjem av Henrik Ibsen Trøndelag Teater, Hovedscenen Premiere 21. januar 2011 Om Henrik Ibsens Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) er Norges desidert mest kjente og mest

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012

Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Gyldendal Norsk Forlag AS Gyldendal Barn & Ungdom 2012 Sats: HS-Repro A/S Trykk og innbinding: Tlaciarne BB s.r.o., Slovakia 2012 Papir: 90 g Ensolux Cream (1,6) ISBN 978-82-05-42140-0 www.gyldendal.no

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter 1.1 utgave Vitensenteret Trondheim Kjøkkenkjemi en samling enkle kjemieksperimenter KJØKKENKJEMI EN SAMLING ENKLE KJEMIEKSPERIMENTER - 3 - Vitensenteret 2006 Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

En lærebok i hvordan det IKKE skal gjøres

En lærebok i hvordan det IKKE skal gjøres Skiptvet, påska 2001 Mitt første maratonløp En lærebok i hvordan det IKKE skal gjøres Lenge har jeg gått og tenkt på å skrive litt om mine opplevelser før, under og etter mitt første (og foreløpig eneste)

Detaljer