Kulturstatistikk Culture Statistics D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturstatistikk 2003. Culture Statistics 2003. D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway"

Transkript

1 D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 2003 Culture Statistics 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Noregs offisielle statistikk I denne serien vert det hovudsakleg publisert primærstatistikk, data frå statistiske rekneskapssystem og resultat frå spesielle teljingar og undersøkingar. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsføremål. Presentasjonen skjer vesentleg i form av tabellar, figurar og naudsynt informasjon om datamaterialet, innsamlings- og arbeidsmetodar, samt omgrep og definisjonar. I tillegg gis det ei kort oversikt over hovudresultata. Serien omfattar òg publikasjonane Statistisk årbok og Svalbardstatistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Statistical Yearbook of Norway and Svalbard Statistics. Statistisk sentralbyrå, desember 2004 Dersom materiale frå denne publikasjonen blir nytta, ver venleg å gje opp Statistisk sentralbyrå som kjelde. ISBN Trykt versjon ISBN Elektronisk versjon ISSN Trykt versjon ISSN Elektronisk versjon Emnegruppe 07 Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport Design: Enzo Finger Design Trykk: Kopisenteret, SSB/344 Standardteikn i tabellar Symbols in tables Symbol Tal er umogleg Category not applicable. Oppgåve manglar Data not available.. Oppgåve manglar førebels Data not yet available... Tal kan ikkje offentleggjerast Not for publication : Null Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte eininga Less than 0.5 of unit employed 0 Mindre enn 0,05 av den brukte eininga Less than 0.05 of unit employed 0,0 Førebels tal Provisional or preliminary figure * Brot i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brot i den vassrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Desimalskiljeteikn Decimal punctuation mark,(.)

3 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk 2003 Forord Denne publikasjonen gjev statistikk, i hovudsak for 2003, om kultursektoren i Noreg. Hovudresultat frå kulturstatistikken er tilgjengeleg på SSB sine websider under emne: Fritidsvirksomhet, kulturell tjensteyting og sport (http://www.ssb.no/07/). Publikasjonen er utarbeidd av konsulent Asta Bårdseth og førstekonsulent Liv Taule. Ansvarleg seksjonsleiar er Terje Risberg, Seksjon for utdanningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 3. november 2004 Svein Longva Johan-Kristian Tønder 3

4 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk Preface This publication contains statistics about the Cultural Sector in Norway, mainly for Main figures from this publication can be found om Statistics Norway's Web site on Internet: Recreational, cultural and sporting activities (http://www.ssb.no/english/subjects/07/). This publication was prepared by Ms. Asta Bårdseth and Ms. Liv Taule. Responsible Head of Division is Mr. Terje Risberg, Division for Education Statistics. Statistics Norway Oslo/Kongsvinger, 3 November 2004 Svein Longva Johan-Kristian Tønder 4

5 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk 2003 Innhald Figurregister...7 Tabellregister Opplegg og gjennomføring Omgrep og kjennemerke Feilkjelder Nokre hovudresultat Meir informasjon...17 Tekst og tabellar...20 Tidlegare utgjeve på emneområdet Dei sist utgjevne publikasjonane i serien Noregs offisielle statistikk

6 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk Contents List of figures List of tables Survey design and implementation Terms and variables Sources of error Some main results Further information Text and tables Previously issued on the subject Recent publications in the series Official Statistics of Norway

7 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk 2003 Figurregister 1.1. Deltaking i ulike kulturaktivitetar Prosent Forbruksundersøkingane. Del av total forbruksutgift Del av netto driftsutgifter til ulike område innanfor kultursektoren. Kommunar Prosent Netto driftsutgifter til kultursektoren. Kroner per innbyggjar, etter fylke Statens kunstnerstipend. Talet på tildelingar det aktuelle året og beløp, etter landsdel Norsk kulturråd si innkjøpsordning for biletkunst og kunsthandverk. Avsette midlar Organisasjonar. Innkravde og utbetalte vederlag Mill.kr Tilskodarar og framsyningar ved teater og opera. Per 100 tilskodarar Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Tal på medlemskap i særforbund. Rangert og Museum og samlingar. Besøk ,2 Museums and collections. Size of collections Bibliotek. Utlån av bøker Folkebibliotek og utlån Talet på kinobesøk per innbyggjar Personar i alderen 9-79 år med tilgang til ulike medium og elektroniske tilbod i heimen Prosent Norges Musikkorps Forbund. Korps og medlemmer, etter krins Utgjevne bøker, etter emne Utgjevne bøker og småtrykk talet på titlar Vekepresse. Gjennomsnittleg nettosal per nummer Rangert Aviser. Samla opplag eksemplar Arkivverket. Lesesalbesøk og utleverte arkivstykke Medlemmer i registrerte trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja. 1990, 2000 og Del av kommunane med gjeldande plan, etter folketal i kommunen Tabellregister 1. Deltaking i ulike kulturaktivitetar 1.1. Personar som har teke del i ulike kulturaktivitetar dei siste 12 månadene Prosent Personar som har nytta ulike kulturtilbod, etter kor langt det er til næraste stad der slikt tilbod er tilgjengeleg Prosent Avstand til næraste lokale/stad der kinoframsyningar, teaterframsyningar og konsertar er jamleg tilgjengelege, etter kjønn, alder, utdanning og landsdel Prosent Avstand til næraste galleri/kunstsamling, museum og idrettsplass/idrettshall, etter kjønn, alder, utdanning og landsdel Prosent Avstand til næraste bibliotek/offentleg boksamling og bokhandel, etter kjønn, alder, utdanning og landsdel Prosent Private utgifter til kulturformål 2.1. Forbruksundersøkingane. Utgift per hushaldning per år, etter vare- og tenestegruppe prisar Nasjonalrekneskapen. Konsum i hushaldingar Reviderte tal. Mill. kr Nasjonalrekneskapen. Konsum i hushaldningar. Kultur og fritid Mill. kr Offentlege utgifter til kulturformål 3.1. Utgifter til kulturformål over Kultur- og kyrkjedepartementets budsjett Rekneskapstal Løyvingar. Mill. kr Indeksar for utviklinga i utgifter 1982, = Netto og brutto driftsutgifter til ulike kulturformål. Fylkeskommunar kroner Netto og brutto driftsutgifter til ulike kulturformål. Fylkeskommunar Kr per innbyggjar Netto driftsutgifter til ulike formål innanfor kultursektoren Kroner og prosent Netto driftsutgifter til kulturformål, etter innbyggjartal i kommunane. Kommunar medrekna Oslo kr Netto driftsutgifter til kulturformål, etter innbyggjartal i kommunane. Kommunar medrekna Oslo Kr per innbyggjar Netto driftsutgifter i alt og til kultursektoren og talet på innbyggjarar, etter fylke Føretak, omsetning og sysselsetjing, unnateke offentleg forvaltning. Nace 22 og nace 92. Fylke Bestandstal, nyregistreringar, nyetableringar, opphøyr og nedleggingar, næring 22 og Bestandstal, næring 22 og , bestandstal per 1. januar Registerbasert sysselsetjingsstatistikk. Sysselsette år, etter arbeidsstadsfylke. Næring 92 Fritidsverksemd, kulturell tenesteyting og sport. Per 4. kvartal

8 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk 4. Kunstnarar 4.1. Statens kunstnerstipend. Totalt i ordninga. Talet på stipend og beløp, etter stipendtype Statens kunstnerstipend. Talet på tildelingar det aktuelle året og beløp, etter landsdel Stipend for kunstnarar Innkjøpsordningar m.m Norsk kulturfond. Løyvingar, etter område Mill. kr Norsk kulturfond. Løyvingar, etter område Prosent Innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur. Innkjøpte titlar Norsk kulturråd si innkjøpsordning for samtidskunst og kunsthandverk. Avsette midlar Bildende kunstneres hjelpefond. Avgifter og utrekna omsetning Opphavsrettslege og kulturpolitiske ordningar for vederlag 6.1. Opphavsrett. Organisasjonar Kunstnarfond og andre fond. Inntekter Kr Kunstnarfond og andre fond. Utgifter Kr Scenekunst 7.1. Framsyningar og tilskodarar ved teater og opera Turnéframsyningar og tilskodarar ved teater og opera Framsyningar for born og ungdom og tilskodarar ved teater og opera Tilsette ved teater og opera Teater og opera. Driftsinntekter kroner Frie teater- og dansegrupper Frie teater- og dansegrupper. Framsyningar og tilskodarar Personar som har vore på teater, musikal/revy, opera/operette og ballett eller danseframsyning, og talet på besøk i gjennomsnitt dei siste 12 månadene, etter kjønn, alder og utdanning og Prosent Idrett og friluftsliv 8.1. Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Lag og talet på medlemskap Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Lag og talet på medlemskap, etter idrettskrins Norges idrettsforbund og Olympiske komité. Særidrett, talet på medlemskap Tal på anlegg, etter klassifikasjon, fordelt på fylke Tal på anlegg og innbyggjarar per anlegg for nokre utvalde anleggskodar Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO). Lokallag og medlemskap Talet på kor mange gonger ein har teke del i ulike friluftsaktivitetar i 1970, 1997 og år. Prosent Avstand til næraste ulike typar treinings-/mosjonstilbod, etter landsdel. Prosent Hovudfordeling av spelemiddlar til idrettssektoren Millionar kroner Museum og samlingar 9.1. Museum og samlingar. Besøk og utstillingar Museum og samlingar. Storleik på samlingane Museum og samlingar. Økonomi, tilsette og årsverk Museum og samlingar. Besøk og utstillingar, etter talet på besøk Personar som har vore på museum og talet på besøk i gjennomsnitt dei siste 12 månadene, etter kjønn, alder og utdanning. 1991, 1994, 1997 og Prosent Bibliotek Folkebibliotek. Bøker og anna materiale, etter fylke Folkebibliotek. Bøker for vaksne og born, etter fylke Folkebibliotek. Utlån av bøker, etter fylke Folkebibliotek. Utlån av andre media1, etter fylke Folkebibliotek. Driftsutgifter, etter fylke Fylkesbibliotek. Utlån og rekneskap Skolebibliotek. Grunnskolar. Bokmengd og utlån, etter fylke Skolebibliotek. Vidaregåande skolar. Bokmengd og utlån, etter fylke Fengselsbibliotek. Bokmengd og utlån Personar som har vore på folkebibliotek, og talet på besøk i gjennomsnitt dei siste 12 månadene, etter kjønn,. alder og utdanning. 1991, 1994,1997 og Prosent Fag- og forskingsbibliotek. Hovudtabell Fag- og forskingsbibliotek. Bøker, periodika, utlån, innlån, utgifter, tilsette og årsverk Fag- og forskingsbibliotek. Besøk, låntakarar, opningstid og brukarplassar/leseplassar Film og kino Kinoar. Verksemda ved kinoane, etter eigarform og besøk Speleinntekter av filmar, etter om dei er utanlandske eller norske, og etter kinoens eigarform Kinoar og sitjeplassar, etter eigarform Besøk og framsyningar ved kinoane Besøk ved kinoane, etter kinotype og fylke Sensurerte langfilmar ved Statens Filmtilsyn, etter type sensur

9 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk Sensurerte langfilmar ved Statens Filmtilsyn, etter produksjonsland Norsk Filminstitutt. Samlingar. 1985, 1991, 1998, Talet på filmproduksjonar Personar som har vore på kino og talet på besøk dei siste 12 månadene, etter kjønn, alder og utdanning Prosent Føretak og bedrifter i film og video (NACE 92.1). Hovudtal Film og video (NACE 92.1). Hovudtal etter fylke. Bedrifter Kinoar. Internasjonale tal. Kinosalar og besøk Radio og fjernsyn Norsk rikskringkasting. Sendetid, etter programtype og radiokanal Norsk rikskringkasting. Sendetid i fjernsyn, etter programtype. 1994, 1998, 2000, TV2. Sendetid, etter programtype Norsk rikskringkasting. Sendetid i radio og fjernsyn, etter målform Prosent Norsk rikskringkasting. Registrerte fjernsynslisensar, etter fylke. 31. desember Norsk rikskringkasting. Sysselsette personar1. 31.desember Norsk rikskringkasting. Resultatrekneskap kr Konsesjon for drift av lokalfjernsyn og nærradio, etter fylke Import og eksport av videospelarar Føretak og bedrifter i radio og fjernsyn (NACE 92.2). Hovudtal Radio og fjernsyn (NACE 92.2). Hovudtal etter fylke. Bedrifter Personar i alderen 9-79 år med tilgang til ulike medium og elektroniske tilbod i heimen Prosent Personar i alderen 9-79 år som har tilgang til ulike medium i heimen Prosent Radiolytting og fjernsynssjåing blant personar 9-79 år. Lyttar- og sjåardelar i prosent Lyttar- og sjåartid i ulike befolkningsgrupper ein gjennomsnittsdag Minutt Musikk Symfoniorkestra. Konsertar og tilhøyrarar Symfoniorkestra. Turnékonsertar og tilhøyrarar Symfoniorkestra. Inntekter kr Rikskonsertane. Konsertar, etter type og fylke Rikskonsertane. Talet på produksjonar, konsertar og tilhøyrarar, etter konserttype Statlege utgifter til musikk. Rekneskap kr Norges Musikkorps Forbund. Korps og medlemmer, etter krins Norges Musikkorps Forbund. Korps og medlemmer, etter krins Norsk musikkråd. Talet på medlemmer i dei ulike medlemsorganisasjonane Norges Korforbund. Kor og medlemmer, etter krins Grammofonplategrossistenes Forening. Sal av musikkfonogram, volum og verdi i utsalspris Personar som har vore på pop, jazz-, vise-, folkemusikk-, korpskonsert e.l. dei siste 12 månadene, gjennomsnittstal på besøk blant alle og blant tilhøyrarar, i ulike befolkningsgrupper Prosent Bøker Utgjevne bøker og småtrykk Talet på titlar Utgjevne bøker og småtrykk, etter emne Talet på titlar Utgjevne norske bøker1, etter emne Talet på titlar Utgjevne utanlandske bøker, etter emne Talet på titlar Utgjevne bøker, etter utgjevarspråk Talet på titlar Utgjevne bøker, etter utgjevarspråk og emne og Talet på titlar Omsette1 bøker og småtrykk, etter originalspråk Talet på titlar Utgjevne skjønnlitterære bøker og småtrykk, etter type. Talet på titlar Utgjevne norske og utanlandske skjønnlitterære bøker og småtrykk Talet på titlar Utgjeven barne- og ungdomslitteratur Talet på titlar Andre typar utgjevingar Talet på titlar Den Norske Forleggerforening. Bokomsetning1 til utsalsprisar Den Norske Forleggerforening. Bokomsetning, etter kundegruppe Den Norske Forleggerforening. Omsetning og talet på selde eksemplar, etter bokgruppe Pliktavlevert materiale til Nasjonalbiblioteket i Rana Boklesarar ein gjennomsnittsdag, etter boktype, kjønn, alder og utdanning Prosent Aviser og periodika Vekepresse. Gjennomsnittleg nettoopplag per nummer Fagpresse. Talet på periodika og samla opplag Fagpresse. Talet på periodika1 og opplag per utgjeving, etter gruppe2, Aviser, etter kor ofte dei kjem ut Aviser. Opplagstal for dei største Aviser, etter kor ofte dei kjem ut1 og etter fylke Aviser med rett til støtte. Produksjonstilskott, etter storleik på opplaget Aviser med rett til støtte. Produksjonstilskott Aviser, etter type og opplag Norske aviser på Internett

10 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk Føretak og bedrifter, nyheitsbyrå (NACE 92.4). Hovudtal Nyheitsbyrå (NACE 92.4). Hovudtal etter fylke. Bedrifter Personar som har lese ulike avistypar og talet på aviser lese på ein gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning, landsdel og sosioøkonomisk status Prosent Arkivverket Arkivverket. Lesesalsbesøk Arkivverket. Utleverte arkivstykke1 på lesesalen Arkivverket. Leverte fotokopiar/foto/mikrofilmar Arkivverket. Utlån til andre arkivinstitusjonar og andre institusjonar Arkivverket. Journalførte saker Trus- og livssynssamfunn Menigheiter og medlemmer i registrerte og uregistrerte trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, etter fylke.. 1. januar 2001, 2002, 2003 og Medlemmer i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja Absolutte tal og prosent Den norske kyrkja. Kyrkjelege inndelingar, etter fylke Den norske kyrkja. Kyrkjelege handlingar og talet på medlemmer i Den norske kyrkja, etter bispedøme Den norske kyrkja. Gudstenester og deltakarar på gudstenester, etter bispedøme Den norske kyrkja. Gudstenester med nattverd og talet på nattverdsgjestar, etter bispedøme Kulturminne og kulturminnevern SEFRAK-registrerte bygningar: Talet på bygningar og tap. Fylke. 1. januar Freda kulturminne. Lokalitetar, etter kategori. Fylke. 31. desember Freda kulturminne. Enkeltminne, etter kategori. Fylke. 31. desember Vedtaksfreda kulturminne, etter hovudgruppe. Fylke. 31. desember Vedtaksfreda kulturminne, etter hovudgruppe og tidsperiode. Fylke. 31. desember Freda bygningar, etter eigartype. Fylke. 31. desember Kommunalt kulturminne- og naturvern etter plan- og bygningsloven 25.6 Spesialområde. Talet på planar som omfattar spesialområde Kommunale driftsutgifter, driftsinntekter og investeringar innanfor kulturminnevern (funksjon 365) kr Fylkeskommunale driftsutgifter, driftsinntekter og investeringar innanfor kulturminnevern (funksjon 750) kr Kommunal byggesaksbehandling i område med stor miljøverdi Prosentdel av kommunane med gjeldande plan for biologisk mangfald, friluftsliv og kulturminnevern. Gjennomsnittsalder for planane i rapporteringsåret Dispensasjonsbehandling i fylkeskommunen, etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven Fylkeskommunar med gjeldande plan for ulike tema. Tal og gjennomsnittsalder for planane i rapporteringsåret

11 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk 2003 List of figures 1.1. Percentage of people who participated in different cultural activities Share of consumption expenditure, total Share of net operating expenditure in selected cultural purposes. Municipalities Per cent Net operating expenditure for cultural purpose. NOK per inhabitant, by county Government Grants for Artists. Number of grants awarded for the current year and amount, by region Arts Council Norway purchase of visual and applied arts. Allocated funds Organizations. Incoming and outgoing fees Million kroner Spectators and performances to theatre and opera. Per 100 spectators The Norwegian Olympic Committe and Federation of Sports. Number of members in different federations. Ranked and Museums and collections. Visits Museum og samlingar. Storleik på samlingane Libraries. Books issued, total Public libraries and loans Attendance at cinemas per inhabitant Persons 9-79 years old with access to different electronic mass media channels and equipment at home Per cent The Norwegian Association of Brass Bands. Bands and members, by district Books issued, by subject Weekly magazines. Average net sale per issue Ranked Books and pamphlets issued Number of titles Weekly magazines. Average net sale per issue Ranked Newspapers. Total circulation copies National archives service. Visits to the reading room and records delivered in the reading room Members of religious and philosophical communities outside the Church of Norway. 1990, 2000 and Share of municipalities with plan, by population in municipality List of tables 1. Participation in various cultural activities 1.1. Persons who participated in different cultural activities the last 12 months Per cent Persons who participated in different cultural activities, by distance to nearest venue of event Per cent Distance to nearest venue where cinema shows, theatres and concerts are regularly available, by sex, age, education and part of the country Per cent Distance to nearest art gallery/collection, museum and stadium/sports hall, by sex, age, education and part of the country Per cent Distance to nearest library/public collection and bookshop, by sex, age, education and part of the country Per cent Private expenditure for cultural purposes 2.1. Surveys of consumer expenditure. Household expenditure per year, by commodity and service group prices National Accounts. Household consumption of some cultural assets Revised figures. Million kroner National Accounts.Household consumption. Culture and recreation Million kroner Public expenditure for cultural purposes 3.1. Expenditures for cultural purposes for the budget of The Ministry of Cultural and Church Affairs Accounting figures. Allocated funds. Million kroner Indices for the development of expenditure 1982, = Net and gross operating expenditure for selected cultural purposes. County municipalities kroner Net and gross operating expenditure for selected cultural purposes. County municipalities Kroner per inhabitant Net operating expenditure for selected cultural purposes Kroner and per cent Net operating expenditure for cultural purposes, by number of inhabitants in the municipalities. All municipalities including Oslo kroner Net operating expenditure for cultural purposes, by number of inhabitants in the municipalities. All municipalities including Oslo Kroner per inhabitant

12 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk 3.8. Net operating expenditure, total and for cultural purpose and the number of inhabitants, by county Enterprises, turnover and employment, without public enterprises. Nace 22 and nace 92. Counties Enterprises, new establishments, drop-outs and closures. Nace 22 and nace Nace 22 and nace Enterprises per 1 January Register-based employment statistics. Employed years, by county of work. Nace 92 Recreational, cultural and sporting activities. 4th quarter Artists 4.1. Government Grants for Artists. Number of grants and amount, by type of grant Government Grants for Artists. Number of grants awarded for the current year and amount, by region Stipends and scholarships to artists Purchase systems etc The Norwegian Cultural Foundation. Grants, by field Million kroner The Norwegian Cultural Foundation. Grants, by field Per cent Purchase system for new Norwegian literature. Titles purchased The Norwegian Council for Cultural Affairs' purchase of contemporary visual and applied arts. Allocated funds Norwegian Creative Artists' Assistance Fund. Taxes and estimated turnover Copyright and cultural policy arrangements for copyright fees 6.1. Copyright. Organizations Art foundations and other foundations. Incomes Kroner Art foundations and other foundations. Expenses Kroner Performing arts 7.1. Performances and spectators to theatre and opera Tour performances and spectators to theatre and opera Children and youth theatre performances and spectators to theatre and opera Persons employed in theatre and opera Theatre and opera. Operating revenues kroner Independent theatre and dancing groups Independent theatre and dancing groups. Performances and spectators Persons that have attended theatre, musical show, opera/musical, ballet or dancing performance, and average number of visits during the past 12 months, by sex, age and education and Per cent Sports and outdoor activities 8.1. Norwegian Olympic Committee and Federation of Sports. Teams and membership Norwegian Olympic Committee and Federation of Sports. Teams and membership, by regional sports association Norwegian Olympic Committee and Federation of Sports. Federations and membership Number of sports installations, by classification as at grouped into counties Tal på anlegg og innbyggjarar per anlegg for nokre utvalde anleggskodar Joint Organization for Outdoor Activities. Local teams and membership Talet på kor mange gonger ein har teke del i ulike friluftsaktivitetar i 1970, 1997 og år. Prosent Distance to closest training or excercising facilities, by region. Per cent Main distribution of gaming profits for sports projects Mill. kr Museums and collections 9.1. Museums and collections. Visits and exhibitions Museums and collections. Size of collections Museums and collections. Finance, employment position and man-years Museums and collections. Visits and exhibitions, by visits Persons that have been to a museum and number of visits during the last 12 months, by sex, age and educationn. 1991, 1994, 1997 and Per cent Libraries Public libraries. Books and other material, by county Public libraries. Books for adults and children, by county Public libraries. Books issued, by county Public libraries. Other media issued1, by county Public libraries. Operating expenditure, by county County libraries. Issues and account School libraries. Primary schools. Stock of volumes and issues, by county School libraries. Upper secondary schools. Stock of volumes and issues, by county Prison libraries. Stock of volumes and issues Persons that have been to a public library and average number of visits during the last 12 months, by sex, age and education. 1991, 1994, 1997 and Per cent

13 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk Special and research libraries Special and research libraries. Books, periodicals, issues, loans, expenditure, persons employed and man-years Special and research libraries. Visits, visitors, hours of opening and seats Film and cinema Cinemas. Activity, by ownership and attendance Total receipts of films, by foreign or Norwegian origin, and by the cinema's ownership Cinemas and seats, by the cinemas' ownership Attendance and performances at the cinemas Attendance at the cinemas, by county Long films censored by the National Board of Film Censors, by type of censorship Long films censored1 by the National Board of Film Censors, by country of production Norwegian Film Institute. Collections. 1985, 1991, 199, Number of Norwegian film productions Persons who attended the cinema and attendance during the last 12 months, by sex, age and education Per cent Film and video activities (NACE 92.1). Enterprises and local kind-of-activity units. Main figures Film and video activities (NACE 92.1). Local kind-of-activity units. Main figures by county Cinema theatres. International figures. Number of screens and attendance Radio and TV Norwegian Broadcasting Corporation. Hours of radio broadcasting, by type of programme and radio channel Norwegian Broadcasting Corporation. Hours of television broadcasting, by type of programme. 1994, 1998, 2000, TV2. Hours of broadcasting, by type of programmes Hours of radio and television broadcasting, by use of official Norwegian languages and dialects Per cent Norwegian Broadcasting Corporation. Registered television licences, by county. 31 December Norwegian Broadcasting Corporation. Persons employed1. 31 December Norwegian Broadcasting Corporation. Profit and loss kroner Application for licence of local television and local radio, by county Import and export of video recorders Radio and television activities (NACE 92.2). Enterprises and local kind-of-activity units. Main figures Radio and television activities (NACE 92.2). Main figures by county. Local kind-of-activity units Persons 9-79 years old with access to different electronic mass media channels and equipment at home Per cent Personar i alderen 9-79 år som har tilgang til ulike medium i heimen Prosent Radiolytting og fjernsynssjåing blant personar 9-79 år. Lyttar- og sjåardelar i prosent Lyttar- og sjåartid i ulike befolkningsgrupper ein gjennomsnittsdag Minutt Music The symphony orchestras. Concerts and audience The symphony orchestras. Tour concerts and audience Symphony orchestras. Incomes kroner The Norwegian Concert Institute. Concerts, by type and county The Norwegian Concert Institute. Productions, concerts and audience, by type of concert Government expenditure on music. Account kroner The Norwegian Association of Brass Bands. Bands and members, by district The Norwegian Association of Brass Bands. Bands and members, by district The Council for Music Organizations in Norway. Member organizations Norwegian Association of Chorus. Chorus and members, by district Association of Wholesalers of Record Plates. Sale of phonograms, volume and value in retail price Persons who attended a pop, jazz, folk music/ballad, brass band concert etc. during the last 12 months, average attendance among all and among visitors, in different population groups Per cent Books Books and pamphlets issued Number of titles Books and pamphlets issued, by subject Number of titles Norwegian books1 issued, by subject Number of titles Foreign books issued in Norway, by subject Number of titles Books issued, by language of publication Number of titles Books issued, by language of publication and Number of titles Books and pamphlets translated1, by original language Number of titles Fiction books and pamphlets of fiction issued, by type. Number of titles Fiction books and pamphlets of fiction by Norwegian and foreign authors Number of titles Literature issued for children and young people Number of titles

14 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk Other issues Number of titles The Norwegian Publishers' Association. Retail sales1 of books The Norwegian Publishers' Association. Book sales, by customer group The Norwegian Publishers' Association. Book sales and price per copy, sold by book group Mandatory deliveries of material to the National Library in Rana Book readers on an average day, by type of book, sex, age and education Per cent Newspapers and periodicals Weekly magazines. Average net circulation per issue Trade journals. Number of periodicals and circulation Trade journals. Number of periodicals and circulation, by group Newspapers, by number of weekly issues Newspapers. Net circulation for the largest Newspapers, by number of weekly issues and county Newspapers entitled to subsidies. Production subsidies, by size of circulation Newspapers entitled to subsidies. Production subsidies Newspapers, by type and circulation Norwegian newspapers on Internet News agency activities (NACE 92.4). Enterprises and local kind-of-activity units. Main figures News agency activities (NACE 92.4). Local kind-of-activity units. Main figures by county Persons who read different types of newspaper and number of readers on an average day, by sex, age, education, part of the country and employment status Per cent National archives service National Archives. Visits to the reading room National Archives. Records1 delivered in the reading room National Archives. Copies/photographs/microfilms delivered National Archives. Records issued to other archival institutions and other institutions National Archives. Items entered in the journal Religious and philosophical communities Congregations and members of registered and unregistered religious communities outside the Church of Norway, by county. 1 January 2001, 2002, 2003 and Members of religious1 and philosophical2 communities outside the Church of Norway Numbers and per cent Church of Norway. Church classification, by county Church of Norway. Church events and members of the Church of Norway, by diocese Church of Norway. Church services and participants, by diocese Church of Norway. Holy Communion Services and number of communion participants, by diocese Cultural heritage and preservation of cultural heritage SEFRAK-registered buildings: Number of buildings and loss. County. 1 January Legally protected cultural heritage1. Localities2, by category. County. 31 Dec Legally protected cultural heritage1. Singel objects2, by category. County. 31 December Legally protected cultural heritage1, by main group. County. 31 Decemer Cultural heritage protected by law, by main group and year. County. 31 December Protected buildings, by ownership. County. 31 December Number of plans relating to municipal preservation of cultural heritage and protection of nature Municipal expenses, revenues and investments within protection of cultural heritage (function 365) kroner Gross operating expenses, operating revenues and investments in cultural heritage (function 750). County authorities NOK Building project applications in areas of particular environmental value Share of municipalities with plan for biological diversity, outdoor recreation and preservation of cultural heritage. Average age of plans in the year of reporting Applications for exemptions relating to the cultural heritage act and the planning and building act County authorities with existing plan for different topics. Average age of the plans in the year of reporting

15 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk Opplegg og gjennomføring 1.1. Grunnlaget for statistikken Talgrunnlaget til denne publikasjonen er henta delvis frå Statistisk sentralbyrå sine eigne undersøkingar, og delvis frå offentlege og private organisasjonar innanfor kultursektoren. Tala i kapittel 1 (tabellane ), tabellane 2.1, 7.8, , 9.5, 10.10, 11.10, , 13.12, og baserer seg på utvalsundersøkingar. Resten av tala er baserte på fullteljingar innanfor dei ulike områda Omfang Kulturomgrepet som er nytta i denne publikasjonen, inkluderer også område som idrett, kyrkje og annan religiøs aktivitet. Statistikken er delt inn etter emne, fordelt på i alt 18 kapittel og presenterer vesentlege aktørar på kulturområdet. 2. Omgrep og kjennemerke Formidling er eit samleomgrep for tiltak som tek sikte på å nå eit publikum med utstillingar, publikasjonar og aktivitetar. Trussamfunn, slik omgrepet er nytta i denne publikasjonen, er organiserte, religiøse einingar utanfor Den norske kyrkja. Trussamfunn kan vere registrerte eller uregistrerte. Skilnaden er først og fremst at presten eller forstandaren i registrerte trussamfunn har fullmakt til å utøve religiøse handlingar, jf. lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna, 14, 3. ledd. Trussamfunn kan ta imot offentleg stønad. Tala i denne publikasjonen omfattar berre dei einingane som har søkt om slik stønad. Medlemmer som har rett til stønad, er dei som er norske, eller utlendingar busette i Noreg. Medlemmer i slike trussamfunn kan ikkje samstundes vere medlemmer i Den norske kyrkja. Livssynssamfunn er organiserte einingar utanfor Den norske kyrkja, som byggjer verksemda si på eit særskilt livssyn. Medlemmer i slike samfunn kan ta imot offentleg stønad på same vilkår som trussamfunn (sjå ovanfor). Det vert stilt krav om at livssynet ikkje krenkjer rett og sømd, jf. lov av 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn, 1, 1. ledd. Bibliotek er ein organisasjon eller ein del av ein organisasjon som har som hovudmål å halde ved like ei samling. Biblioteket skal også gjere samlinga tilgjengeleg gjennom tenester som er utførde av tilsette for å dekkje brukarane sine behov for ulike dokument knytte til informasjon, forsking, utdanning eller rekreasjon (ISO 2789). Museum er ein ikkje-kommersiell, permanent institusjon som skal tene samfunnet og samfunnsutviklinga. Institusjonen skal vere open for publikum. Eit museum skal samle inn, ta vare på og sikre, forske i, formidle og stille ut materielle vitnemål om menneskja og deira miljø. Formålet er å gjere det mogleg for andre å ha studiar, opplæring og opplevingar der. Frå og med statistikkåret 2002 består statistikken av ein delpopulasjon av dei norske musea. I tillegg til at musea skal vere opne for publikum, har vi avgrensa populasjonen av museum til dei musea som har minst eitt fast lønt årsverk. Ein vil då få ein meir stabil masse å forholde seg til. Presse er ei felles nemning for aviser, vekeblad og tidsskrifter som kjem ut regelmessig. Aviser vert definerte som regelmessige publikasjonar som formidlar aktuelle nyheiter og andre kunngjeringar av interesse for folk flest. Inndelinga i landsdelar i tabellane 1.1, , og er: Oslo/Akershus omfattar Østfold, Hedmark, Austlandet elles Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark Agder/Rogaland omfattar Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland Vestlandet omfattar Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Trøndelag omfattar Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag Nord-Noreg omfattar Nordland, Troms og Finnmark. Grupperinga av yrke byggjer på Standard for yrkesklassifisering og er brukt i tabellane 12.12, og 15.12: Yrkesgruppe 1:Administrative leiarar og politikarar Yrkesgruppe 2:Akademiske yrke Yrkesgruppe 3:Yrke med kortare høgskole- og universitetsutdanning og teknikarar Yrkesgruppe 4:Kontor- og kundeserviceyrke Yrkesgruppe 5:Yrke innan sal, service og omsorg Yrkesgruppe 6:Yrke innan jordbruk, skogbruk, og fiske Yrkesgruppe 7:Handverkarar o.l. Yrkesgruppe 8:Prosess- og maskinoperatørar og transportarbeidarar o.l. Yrkesgruppe 9:Yrke utan krav til utdanning I yrkesgruppe 0, Militære yrke og uoppgjeve, blir Menige plasserte i yrkesgruppe 9, Befal 1 i yrkesgruppe 3 og Befal 2 i yrkesgruppe

16 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk Utdanningsnivået er berekna på grunnlag av opplysningar om samla allmennutdanning og yrkesutdanning. Grupperinga byggjer på Standard for utdanningsgruppering i offentleg norsk statistikk. Desse inndelingane er nytta: Ungdomsskole: Utdanning som varar 7-9 år Vidaregåande skole: Utdanning som varar år Universitet/høgskole I: Utdanning som varar år Universitet/høgskole II: Utdanning som varar minst 15 år Både gruppene for yrke og utdanning er berekna for aldersgruppene år. 3. Feilkjelder Alt statistisk materiale kan innehalde feil. Moglege feilkjelder i denne statistikken vil først og fremst vere at oppgåvegjevarane har gjeve mangelfulle eller feilaktige opplysningar. Feil kan også ha oppstått i arbeidet med materialet i Statistisk sentralbyrå. 4. Nokre hovudresultat Kulturaktivitetar Kino og idrettsarrangement er dei mest besøkte kulturtilboda i Kvar for seg oppgav 65 og 57 prosent at dei hadde nytta slike tilbod dei 12 siste månadene. Dei kulturtilboda som hadde lågast besøkstal, er ballett- og operaframsyningar, der ballett har 11 prosent og opera 6 prosent. Forbruksundersøkingane Forbruksundersøkingane frå synte at folk jamnt over brukte kroner per år til fritids- og kulturformål. Dette utgjorde (i 2002-kroner) 12,8 prosent av den totale utgifta til forbruk. Dei to største utgiftsgruppene var Kulturelle tenester, underhaldning og Feriereiser, pakketurar. Utgifter til kulturformål Utgifter til kulturformål over Kultur- og kyrkjedepartementet sitt budsjett utgjorde millionar kroner i Netto driftsutgifter til kulturformål i kommunane utgjorde i alt 5 170millionar kroner. Den største delen av dette, 28,1 prosent, gjekk til idrett, friluftsliv og andre mosjonsaktivitetar. Kunstnarar Det vart i alt gjeve 44 millionar kroner i stipend frå Statens kunsterstipend i Det vart delt ut 631 stipend. Scenekunst I overkant av 1,5 millionar personar besøkte framsyningane ved teater og opera i I alt vart det halde framsyningar. I tillegg kjem turnéframsyningane, framsyningar med i alt tilskodarar, og framsyningar for born og ungdom med i alt tilskodarar. Det var i alt tilsette ved desse institusjonane. Idrett og friluftsliv Det var i alt registrert 1,9 millionar medlemskap i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i Av dei var 60,3 prosent 20 år eller eldre. Bedriftsidrett utgjorde den største gruppa, med i alt medlemmer. Museum og samlingar I alt 8,5 millionar personar besøkte norske museum og samlingar i 2003, av dei var 48,3 prosent betalande. Musea forvaltar i alt nær verneverdige bygningar og 26,9 millionar ulike gjenstandar. Det var i alt 263 museum med i statistikken for 2003, av desse var 196 kulturhistoriske. Bibliotek Utlånet ved folkebiblioteka var i 2003 på 18,3 millionar bind. Det svarer til 4,0 bøker per innbyggjar. I same perioden var utlånet ved skolebiblioteka i grunnskolen på 5,4 millionar bind, som er 9,2 bøker per elev. Statistikken omfattar også fag- og forskingsbiblioteka som totalt hadde 4,1 millionar utlån i Film og kino I 2003 vart det halde framsyningar ved norske kinoar. 16,0 prosent av framsyningane var av norske filmar. Det var i alt 13,0 millionar tilskodarar ved kinoane. Dette er i gjennomsnitt 2,9 besøk per innbyggjar. Radio og fjernsyn Det var i alt om lag 1,8 millionar fjernsynslisensar i Noreg i NRK fjernsyn hadde ei dekning på 98 prosent, medan TV2 dekte 94 prosent av folkemengda. 91 prosent av folkemengda hadde tilgang til tekst-tv. 84 prosent av folkemengda såg på fjernsyn ein gjennomsnittsdag. Tilsvarande tal for radiolytting var 58 prosent. Bøker bøker og 700 småtrykk vart utgjevne i Av dei hadde 68,4 prosent av bøkene norsk originalspråk medan prosenten for småtrykka var 55,4. Aviser og periodika Det var i alt 157 dagsaviser (medlemmer i Mediebedriftenes Landsforening) i Av dei kom 60 aviser ut 6-7 gonger i veka. Desse 60 avisene hadde eit nettoopplag på 2,1 millionar eksemplar. Det var 10 sundagsaviser/ sundagsutgåver, og dei hadde eit samla nettoopplag på eksemplar. 16

17 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk 2003 Trus- og livssynnssamfunn Per 1. januar 2004 var det i alt menigheiter i Noreg som var registrerte og uregistrerte trussamfunn utanfor Den norske kyrkja. Desse menigheitene hadde til saman om lag medlemmer. Dei islamske trussamfunna hadde til saman medlemmer. Livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund hadde i alt medlemmer. Tal for Den norske kyrkja syner at personar vart døypte, vart konfirmerte, par vart vigde og vart gravlagde i Meir informasjon I tillegg til tabellane som vert publiserte i NOS Kulturstatistikk 2003, er det mogleg å få andre, eller meir detaljerte tabellar ved å vende seg direkte til Statistisk sentralbyrå. Tabellar kan sendast på papir (post eller telefaks), elektronisk på diskett eller med e-post (ASCII- eller Excel-format). Statistisk sentralbyrå har websider på Internett, der det er mogleg å finne nokre hovudtal frå denne publikasjonen. Webadressa er: Dersom du ønskjer å tinge tabellar eller treng meir informasjon, kan du ta kontakt med: Asta Bårdseth, tlf , e-post: eller Liv Taule, tlf , e-post: Telefaks: Survey design and implementation 1.1. Statistical basis and collection of data The figures for this publication are partly based on information from Statistics Norway's own surveys and partly from public and private organizations within the Cultural Sector. The figures in chapter 1 (table ), tables 2.1, 7.8, , 9.5, 10.10, 11.10, , 13.12, and table are based on sample surveys. The remaining figures are based on full counting within the various areas Scope The term Culture in this publication also covers areas such as sports, church and other religious activities. The statistics are grouped into topics and divided into 18 chapters. 2. Terms and variables Dissemination is a joint term for measures aiming to reach an audience with exhibitions, publications and activities. Religious communities, as used in this publication, refers to organized religious units, registered or unregistered, outside the Church of Norway. The distinction is primarily that a priest or leader in registered religious communities has authority to practice religious activities, cf. Act of 13 June 1969 nr. 25, about religious communities and various others 14, section 3. Such communities may receive public grants. The figures in this publication only cover the communities that have applied for such grants. Members entitled to grants are those that are Norwegian citizens, or foreigners resident in Norway. Members of religious and philosophical communities may not also be members of the Church of Norway. Philosophical communites are organized units outside the Church of Norway, whose activities are based on a particular philosophy. Members of such communities may receive public grants on the same conditions as religious communities (see above). It is required that the life philosophy should not violate laws and social propriety, cf. Act of 12 June 1981 about central government subsidies to religious and philosophical communities, 1, paragraph 1. Library refers to an organization or part of an organization whose principal aim is to maintain a collection. It also makes the collection accessible by employing people to supply services to meet users' needs for various documents related to information, research, education or recreation (ISO 2789). Museum refers to a non-commercial, permanent institution for the benefit and development of the commu- 17

18 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk nity. The institution should be open to the public. A museum shall collect, maintain and secure, research, distribute and exhibit material reports about people and their environment. The purpose is to make it possible for others to do studies, training and experiences. From 2002 the statistics are based on a share population consisting of open museums with at least one remunerated man-years. Thus the population will be more stable and more comparable. The Press is a common name for newspapers, weekly magazines and periodicals that are issued on a regular basis. Newspapers are defined as regular publications to disseminate current news and information that are of interest to most people. The regions in tables 1.1, , and are: Oslo/Akershus counties Rest of Austlandet (Eastern Norway) includes Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold and Telemark counties Agder/Rogaland covers Aust-Agder, Vest-Agder and Rogaland counties Vestlandet (Western Norway) includes Hordaland, Sogn og Fjordane and Møre og Romsdal counties Trøndelag includes Sør-Trøndelag and Nord- Trøndelag counties Nord-Noreg (Northern Norway) covers Nordland, Troms and Finnmark counties. In the tables 12.12, 13.12, and occupations are divided into following major groups: 1. Legislators, senior officials and managers 2. Professionals 3. Technicians and associate professionals 4. Clerks 5. Service workers and shop and market sales workers 6. Skilled agricultural and fishery workers 7. Craft and related trades workers 8. Plant and machin operators and assemblers 9. Elementary occupations 0. Armed forces and unspecified Educational level used in the tables is based on The Norwegian Standard Classification of Education. These are: Lower secondary education: Duration 7-9 years Upper secondary education: Duration years Tertiary education shorter programmes: Duration years Tertiary education longer programmes: Duration 15 years or more. 3. Sources of error Any statistical material may contain errors. Possible sources of errors in these statistics are primarily because the institution supplying the data may have given inadequate or wrong information. Errors may also have occurred while the information was being processed at Statistics Norway. 4. Some main results Cultural activities The most chosen cultural events in 2000 are cinemas and sports activities. 65 and 57 per cent respectively stated that they had attended such events during the past 12 months. The least chosen cultural events are ballet and opera performances, with respectively 11 and 6 per cent. Surveys of consumer expenditure Consumer expenditure surveys from showed that people used an average of kroner on leisure and cultural activities. In 2002 this represented 12.8 per cent of total consumer expenditure. The two largest expenditure groups were Cultural services and Newspapers and periodicals. Public expenditure for cultural purposes In the budget of the Ministry of Cultural and Church Affairs, expenditure towards cultural purposes amounted to million kroner in Net operating expenditure for cultural purposes in the municipalities totalled 5170 million kroner. The greatest part of this, 28.1 per cent, went to sports, outdoor activities and other fitness activities. Artists A total of 44 million kroner was given as Norwegian Goverment Grants for Artist in scholarships were awarded. Performing arts In 2003 about 1.5 million people went to theatre and opera performances. A total of performances were held. In addition, there were tour performances with visitors, children and youth performances with visitors. There were persons employed at these institutions. Sports and outdoor activities 1.9 million memberships were registered in the Norwegian Olympic Committee and Federation of Sports in per cent of them were 20 years and above. Sports organized by firms or employees, was the largest group with members. 18

19 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk 2003 Museums and collections 8.5 million people visited Norwegian museums and collections in 2003, of which 48.3 per cent were paying visitors. Museums administrate about buildings deserving preservation and 26.9 million different objects. 263 museums were included in the 2003 statistics, of which 196 were cultural history museums. Libraries In 2003 public libraries lent out 18.4 million volumes, or 4.0 books per inhabitant. In the same period, lending by primary school libraries totalled 5.4 million volumes, 9.2 books per pupil. The statistics also cover special and research libraries. These had a total lending of 4.1 million volumes in Film and cinema In 2003, performances were held at Norwegian cinemas per cent of the perfomances were performances of Norwegian films. Almost 13.0 million people visited the cinema. This is an average of 2.9 visits per inhabitant. 5. Further information In addition to the tables published in NOS Culture Statistics 2003, more information can be obtained by contacting Statistics Norway directly. Tables can be provided by paper (post or facsimile), electronically by diskette or (ASCII or Excel format). Statistics Norway has an Internet website, where some main figures from this publication can be found. The Web address is: If you need further information or wish to order tables, please contact: Ms. Asta Bårdseth, tel. (+47) , or Ms. Liv Taule, tel. (+47) , Facsimile: Radio and TV There were 1.8 million Television licences in Norway in National television had a coverage of 98 per cent, while Commercial TV2 covered 94 per cent of the population. 91 per cent of the population had access to text-tv. 84 per cent of the population watched television on an average day, while the percentage for radio listening was 58. Books books and 700 pamphlets were published in per cent of these books were originally published in Norwegian while the percentage for pamphlets was Newspapers and periodicals In 2003, there were 157 daily newspapers (members of the Norwegian Media Businesses' Association). 60 of these were issued 6-7 times a week with a net circulation of 2.1 million copies. There were10 Sunday issues with a total net circulation of copies. Religious and philosophical communities At 1 January 2004 there was a total of congregations in Norway of registered and unregistered religious and philosophical communities outside the Church of Norway. These congregations had a total of members. Islam was the largest religious community with members. The philosophical community Human Ethical Union had members. Figures for the Church of Norway indicate that in 2003, persons were baptised, confirmed, married and were buried. 19

20 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk 1. Deltaking i ulike kulturaktivitetar Tabellane baserer seg på data Statistisk sentralbyrå har samla inn i samband med Kultur- og mediebruksundersøkingane sine. Tabellane er sette opp med data frå desse publikasjonane: Odd Frank Vaage: "Norsk kulturbarometer 2000", Statistiske analysar 44/01 Odd Frank Vaage: "Norsk mediebarometer 2000", Statistiske analysar 42/01 1. Participation in various cultural activities Tables are based on information gathered by Statistics Norway in connection with surveys on culture and the use of media. The tables have been compiled with data from the following publications: Odd Frank Vaage: "Norwegian Culture Barometer 2000", Statistical Analyses 44/01 Odd Frank Vaage: "Norwegian Media Barometer 2000", Statistical Analyses 42/01. Figur 1.1. Deltaking i ulike kulturaktivitetar Prosent Percentage of people who have participated in different cultural activities Vore tilskodar til idrettsarrangement Attended sports events Vore på kino Visited cinemas Vore på ballett eller danseframsyning Been to dance/ballett Vore på opera/operette Been to opera/operetta Vore på teater, musikal, revy Visited theatre, musical, show Besøkt kunstutstilling Visited art exhibition Besøkt museum Visited museum Besøkt folkebibliotek Visited public library Vore på konsert med klassisk musikk Visited concert with classical music Vore på konsert med populærmusikk Visited concert with popular music Alle personar All persons Menn Males Kvinner Females Kjelde: Norsk kulturbarometer 2000 (SSB). Source: Norwegian Culture Barometer

Tabellregister. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009

Tabellregister. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 Tabellregister Offentlege utgifter 1.1.1. Utgifter over Kultur- og kyrkjedepartementets budsjett 2004-2009. Rekneskapstal 2004-2009. Løyvingar. Millionar kroner og prosent... 14 1.1.2. Hovudfordeling av

Detaljer

Kulturstatistikk 2000. Culture Statistics 2000. C 692 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 2000. Culture Statistics 2000. C 692 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 692 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 2000 Culture Statistics 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne

Detaljer

Kulturstatistikk 2002. Culture Statistics 2002. D 289 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 2002. Culture Statistics 2002. D 289 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 289 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 2002 Culture Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne

Detaljer

Kulturstatistikk 1999. Culture Statistics 1999. C 627 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 1999. Culture Statistics 1999. C 627 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 627 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 1999 Culture Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle I denne serien

Detaljer

Kulturstatistikk 1997. Cultural Statistics 1997 C 523. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger. Noregs offisielle statistikk

Kulturstatistikk 1997. Cultural Statistics 1997 C 523. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger. Noregs offisielle statistikk C 523 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 1997 Cultural Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Kulturstatistikk Culture Statistics C 735 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk Culture Statistics C 735 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 735 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 2001 Culture Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne

Detaljer

1. Offentlege utgifter... 13. 2. Privat forbruk... 23. 3. Nærings- og sysselsetjingsstatistikk... 29

1. Offentlege utgifter... 13. 2. Privat forbruk... 23. 3. Nærings- og sysselsetjingsstatistikk... 29 1. Offentlege utgifter... 13 2. Privat forbruk... 23 3. Nærings- og sysselsetjingsstatistikk... 29 4. Kunstpolitiske tiltak: Norsk kulturfond Statens kunstnarstipend Fond for lyd og bilete... 41 5. Scenekunst,

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

KULTURSTATISTIKK 1988

KULTURSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 871 KULTURSTATISTIKK 1988 CULTURAL STATISTICS 1 988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2846-8 ISSN 0800-2959 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå

7. Festivalar. 30 millionar til musikkfestivalar. Knutepunktfestivalane 61 millionar kroner i støtte. 82 Statistisk sentralbyrå 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Festivalane set framleis sitt preg på kultur-noreg med millionar av festivaldeltakarar. Festivalane representerer ulike sjangrar, men musikkfestivalane er i fleirtal og

Detaljer

Kulturstatistikk 1998. Culture Statistics 1998. C 554 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 1998. Culture Statistics 1998. C 554 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 554 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 1998 Culture Statistics 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle I denne serien

Detaljer

Kulturstatistikk 2005

Kulturstatistikk 2005 82 Statistiske analysar Statistical Analyses Kulturstatistikk 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analysar Statistical Analyses I denne serien blir det publisert

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

Norsk kulturbarometer Odd Frank Vaage

Norsk kulturbarometer Odd Frank Vaage 44 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Forord. Statistisk sentralbyrå har websider på Internett hvor denne publikasjonen gjengis. Webadressen er

Forord. Statistisk sentralbyrå har websider på Internett hvor denne publikasjonen gjengis. Webadressen er Forord I Norsk kulturbarometer 2004 legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk i 2004. Publikasjonen er en oppfølger av kulturbarometeret

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

9. Biblioteka i Noreg

9. Biblioteka i Noreg Kulturstatistikk Liv Taule 9. a i Noreg Tal frå dei norske folkebiblioteka viser at samlinga av andre medium har auka med 9 prosent i, medan talet på bøker syner ein svak nedgang. Samla utlån frå folkebiblioteka

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

1. Offentlege utgifter

1. Offentlege utgifter Kulturstatistikk 2005 Offentlege utgifter Stein Ove Pettersen og Liv Taule 1. Offentlege utgifter Kapittel 1 syner offentlege utgifter til kulturformål på tre ulike nivå i forvaltninga, statlege utgifter,

Detaljer

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 7. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Over 430 000 i trus- og livssynssamfunn 7.. Nokre resultat Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Detaljer

Kulturstatistikk Cultural Statistics C 144 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk Cultural Statistics C 144 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 144 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 1992 Cultural Statistics 1992 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1 994 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar

7. Festivalar. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk ,5 millionar til musikkfestivalar 7. Festivalar 7.1. Nokre resultat Dei siste ti åra har talet på festivalar og festivaldeltakarer auka jamleg. Festivalane er viktige arenaer for formidling og oppleving av kunst og kultur og set framleis

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

KULTURSTATISTIKK CULTURAL STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 589 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986

KULTURSTATISTIKK CULTURAL STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 589 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 589 KULTURSTATISTIKK 1985 CULTURAL STATISTICS 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2293-1 ISSN 0800-2959 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar Statistiske analysar 3 Kulturstatistikk 20. Bøker Fleire pliktavleverte bøker og lydbøker 900 titlar i nasjonalbibliografien.. Nokre resultat Over 0 000 nye boktitlar blei innleverte til Nasjonalbiblioteket

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 8. Museum og samlingar 3 000 utstillingar 10 millionar sbesøk 8.1. Nokre resultat Utstillingane er ein viktig del av aktivitetane til musea. I 2009 var det totalt

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 1 4 KU LTURSTATISTIKK CULTURAL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-18071

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 1 4 KU LTURSTATISTIKK CULTURAL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-18071 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 1 4 KU LTURSTATISTIKK 1982 CULTURAL STATISTICS 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-18071 FORORD Statistisk Sentra1byr8 legger med dette fram

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Kulturstatistikk 1996. Cultural Statistics 1996. Noregs offisielle statistikk C 470. Official Statistics of Norway

Kulturstatistikk 1996. Cultural Statistics 1996. Noregs offisielle statistikk C 470. Official Statistics of Norway C 470 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 1996 Cultural Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27. Bøker Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker.. Nokre resultat Det blei i 200 innlevert over 0 400 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Det er 40

Detaljer

Kulturstatistikk 2006

Kulturstatistikk 2006 Noregs offisielle statistikk D 382 Kulturstatistikk 2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne serien vert det hovudsakleg publisert primærstatistikk,

Detaljer

Norsk kulturbarometer 2000. Odd Frank Vaage

Norsk kulturbarometer 2000. Odd Frank Vaage 44 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres analyser av statistikk

Detaljer

Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Odd Frank Vaage -befolkningens bruk av kulturtilbud Resultater fra Kultur- og mediebruksundersøkelsene fra 1991 til 2008 og Levekårsundersøkelsen 2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Kongsvinger

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

13. Er ikkje film lenger best på kino?

13. Er ikkje film lenger best på kino? Kulturstatistikk Hossein Moafi 13. Er ikkje film lenger best på kino? Nøkkeltal for kinoåret viser ein nedgang både når det gjeld besøk og kinobygg samanlikna med tidlegare år. Like fullt auka talet på

Detaljer

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka

9. Bibliotek. Statistiske analysar 127 Kulturstatistikk 2010. 5,1 utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka Statistiske analysar 27 Kulturstatistikk 200 9. Bibliotek 5, utlån per innbyggjar frå folkebiblioteka 9.. Nokre resultat Etter fleire år med stabile tal på utlån frå folkebiblioteka ser det ut som tala

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå

2. Privat forbruk. Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst. 20 Statistisk sentralbyrå Kulturstatistikk 2009 Statistiske analysar 2. Privat forbruk Årleg forbruk til kultur og fritid tredje størst 2.1. Nokre resultat Forbruksundersøkinga 2007-2009 viser at det gjennomsnittlege forbruket

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

13. Film og kino. 800 000 fleire kinobesøk i 2009. Færre sitjeplassar. Færre vurderte spelefilmar. 142 Statistisk sentralbyrå

13. Film og kino. 800 000 fleire kinobesøk i 2009. Færre sitjeplassar. Færre vurderte spelefilmar. 142 Statistisk sentralbyrå 3. Film og kino 800 000 fleire kinobesøk i 2009 3.. Nokre resultat Nøkkeltala for kinoåret 2009 syner at det var eit godt kinoår. Det var 2,7 millionar kinobesøk, 800 000 eller 7 prosent fleire besøk enn

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0598.

KU LTU RSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1976 ISBN 82-537-0598. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 798 KU LTU RSTATISTI KK 1975 CULTURAL STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRALBUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0598.0 FORORD Statistisk Sentralbyrå

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

2. Liten nedgang i kulturnæringane

2. Liten nedgang i kulturnæringane Kulturstatistikk 2004 2. Liten nedgang i kulturnæringane Dei siste tilgjengelege tala frå 2002 for kulturnæringane syner at det har vore ein liten nedgang i aktiviteten for begge næringsgruppene. Talet

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734 Kulturstatistikk 2005 Musikk Liv Taule 6. Musikk I 2005 var det nær,7 millionar konserttilhøyrarar på Rikskonsertane og andre konsertar. Det er 23 prosent auke i talet på tilhøyrarar. Talet på konsertar

Detaljer

Norsk kulturbarometer 2016

Norsk kulturbarometer 2016 Statistisk sentralbyrå Norsk kulturbarometer 2016 beskriver nordmenns bruk av forskjellige kulturtilbud, tilgang til og interesse for slike tilbud og egenaktiviteten på dette feltet. Publikasjonen gir

Detaljer

Kulturstatistikk 2004

Kulturstatistikk 2004 76 Statistiske analysar Statistical Analyses Kulturstatistikk 2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analysar Statistical Analyses I denne serien blir det publisert

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

11. Svak nedgang i opplagstala for avisa

11. Svak nedgang i opplagstala for avisa Kulturstatistikk 2004 Aviser og periodika. Svak nedgang i opplagstala for avisa Talet på aviser held seg stabilt i Noreg, medan opplagstala fell. Dei to siste åra har opplagstala gått ned med om lag 67

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Norsk kulturbarometer 2012. Odd Frank Vaage

Norsk kulturbarometer 2012. Odd Frank Vaage 135 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk kulturbarometer 2012 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Kulturstatistikk 2008

Kulturstatistikk 2008 Noregs offisielle statistikk D 429 Kulturstatistikk 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk I denne serien vert det hovudsakleg publisert primærstatistikk,

Detaljer

Kulturstatistikk 2011 Statistiske analysar 131. Konsum i hushald, etter type kulturgode Prosent Foto- og IT-utstyr 17 %

Kulturstatistikk 2011 Statistiske analysar 131. Konsum i hushald, etter type kulturgode Prosent Foto- og IT-utstyr 17 % Kulturstatistikk 2011 Statistiske analysar 131 2. Privat forbruk Nasjonalrekneskapen Konsum i hushald til ulike kulturgode og fritidstenester 2.1. Nokre resultat Førebelse tal frå nasjonalrekneskapen (sjå

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer