Kulturstatistikk Culture Statistics D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturstatistikk 2003. Culture Statistics 2003. D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway"

Transkript

1 D 315 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kulturstatistikk 2003 Culture Statistics 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Noregs offisielle statistikk I denne serien vert det hovudsakleg publisert primærstatistikk, data frå statistiske rekneskapssystem og resultat frå spesielle teljingar og undersøkingar. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsføremål. Presentasjonen skjer vesentleg i form av tabellar, figurar og naudsynt informasjon om datamaterialet, innsamlings- og arbeidsmetodar, samt omgrep og definisjonar. I tillegg gis det ei kort oversikt over hovudresultata. Serien omfattar òg publikasjonane Statistisk årbok og Svalbardstatistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Statistical Yearbook of Norway and Svalbard Statistics. Statistisk sentralbyrå, desember 2004 Dersom materiale frå denne publikasjonen blir nytta, ver venleg å gje opp Statistisk sentralbyrå som kjelde. ISBN Trykt versjon ISBN Elektronisk versjon ISSN Trykt versjon ISSN Elektronisk versjon Emnegruppe 07 Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport Design: Enzo Finger Design Trykk: Kopisenteret, SSB/344 Standardteikn i tabellar Symbols in tables Symbol Tal er umogleg Category not applicable. Oppgåve manglar Data not available.. Oppgåve manglar førebels Data not yet available... Tal kan ikkje offentleggjerast Not for publication : Null Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte eininga Less than 0.5 of unit employed 0 Mindre enn 0,05 av den brukte eininga Less than 0.05 of unit employed 0,0 Førebels tal Provisional or preliminary figure * Brot i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brot i den vassrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Desimalskiljeteikn Decimal punctuation mark,(.)

3 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk 2003 Forord Denne publikasjonen gjev statistikk, i hovudsak for 2003, om kultursektoren i Noreg. Hovudresultat frå kulturstatistikken er tilgjengeleg på SSB sine websider under emne: Fritidsvirksomhet, kulturell tjensteyting og sport (http://www.ssb.no/07/). Publikasjonen er utarbeidd av konsulent Asta Bårdseth og førstekonsulent Liv Taule. Ansvarleg seksjonsleiar er Terje Risberg, Seksjon for utdanningsstatistikk. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 3. november 2004 Svein Longva Johan-Kristian Tønder 3

4 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk Preface This publication contains statistics about the Cultural Sector in Norway, mainly for Main figures from this publication can be found om Statistics Norway's Web site on Internet: Recreational, cultural and sporting activities (http://www.ssb.no/english/subjects/07/). This publication was prepared by Ms. Asta Bårdseth and Ms. Liv Taule. Responsible Head of Division is Mr. Terje Risberg, Division for Education Statistics. Statistics Norway Oslo/Kongsvinger, 3 November 2004 Svein Longva Johan-Kristian Tønder 4

5 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk 2003 Innhald Figurregister...7 Tabellregister Opplegg og gjennomføring Omgrep og kjennemerke Feilkjelder Nokre hovudresultat Meir informasjon...17 Tekst og tabellar...20 Tidlegare utgjeve på emneområdet Dei sist utgjevne publikasjonane i serien Noregs offisielle statistikk

6 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk Contents List of figures List of tables Survey design and implementation Terms and variables Sources of error Some main results Further information Text and tables Previously issued on the subject Recent publications in the series Official Statistics of Norway

7 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk 2003 Figurregister 1.1. Deltaking i ulike kulturaktivitetar Prosent Forbruksundersøkingane. Del av total forbruksutgift Del av netto driftsutgifter til ulike område innanfor kultursektoren. Kommunar Prosent Netto driftsutgifter til kultursektoren. Kroner per innbyggjar, etter fylke Statens kunstnerstipend. Talet på tildelingar det aktuelle året og beløp, etter landsdel Norsk kulturråd si innkjøpsordning for biletkunst og kunsthandverk. Avsette midlar Organisasjonar. Innkravde og utbetalte vederlag Mill.kr Tilskodarar og framsyningar ved teater og opera. Per 100 tilskodarar Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Tal på medlemskap i særforbund. Rangert og Museum og samlingar. Besøk ,2 Museums and collections. Size of collections Bibliotek. Utlån av bøker Folkebibliotek og utlån Talet på kinobesøk per innbyggjar Personar i alderen 9-79 år med tilgang til ulike medium og elektroniske tilbod i heimen Prosent Norges Musikkorps Forbund. Korps og medlemmer, etter krins Utgjevne bøker, etter emne Utgjevne bøker og småtrykk talet på titlar Vekepresse. Gjennomsnittleg nettosal per nummer Rangert Aviser. Samla opplag eksemplar Arkivverket. Lesesalbesøk og utleverte arkivstykke Medlemmer i registrerte trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja. 1990, 2000 og Del av kommunane med gjeldande plan, etter folketal i kommunen Tabellregister 1. Deltaking i ulike kulturaktivitetar 1.1. Personar som har teke del i ulike kulturaktivitetar dei siste 12 månadene Prosent Personar som har nytta ulike kulturtilbod, etter kor langt det er til næraste stad der slikt tilbod er tilgjengeleg Prosent Avstand til næraste lokale/stad der kinoframsyningar, teaterframsyningar og konsertar er jamleg tilgjengelege, etter kjønn, alder, utdanning og landsdel Prosent Avstand til næraste galleri/kunstsamling, museum og idrettsplass/idrettshall, etter kjønn, alder, utdanning og landsdel Prosent Avstand til næraste bibliotek/offentleg boksamling og bokhandel, etter kjønn, alder, utdanning og landsdel Prosent Private utgifter til kulturformål 2.1. Forbruksundersøkingane. Utgift per hushaldning per år, etter vare- og tenestegruppe prisar Nasjonalrekneskapen. Konsum i hushaldingar Reviderte tal. Mill. kr Nasjonalrekneskapen. Konsum i hushaldningar. Kultur og fritid Mill. kr Offentlege utgifter til kulturformål 3.1. Utgifter til kulturformål over Kultur- og kyrkjedepartementets budsjett Rekneskapstal Løyvingar. Mill. kr Indeksar for utviklinga i utgifter 1982, = Netto og brutto driftsutgifter til ulike kulturformål. Fylkeskommunar kroner Netto og brutto driftsutgifter til ulike kulturformål. Fylkeskommunar Kr per innbyggjar Netto driftsutgifter til ulike formål innanfor kultursektoren Kroner og prosent Netto driftsutgifter til kulturformål, etter innbyggjartal i kommunane. Kommunar medrekna Oslo kr Netto driftsutgifter til kulturformål, etter innbyggjartal i kommunane. Kommunar medrekna Oslo Kr per innbyggjar Netto driftsutgifter i alt og til kultursektoren og talet på innbyggjarar, etter fylke Føretak, omsetning og sysselsetjing, unnateke offentleg forvaltning. Nace 22 og nace 92. Fylke Bestandstal, nyregistreringar, nyetableringar, opphøyr og nedleggingar, næring 22 og Bestandstal, næring 22 og , bestandstal per 1. januar Registerbasert sysselsetjingsstatistikk. Sysselsette år, etter arbeidsstadsfylke. Næring 92 Fritidsverksemd, kulturell tenesteyting og sport. Per 4. kvartal

8 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk 4. Kunstnarar 4.1. Statens kunstnerstipend. Totalt i ordninga. Talet på stipend og beløp, etter stipendtype Statens kunstnerstipend. Talet på tildelingar det aktuelle året og beløp, etter landsdel Stipend for kunstnarar Innkjøpsordningar m.m Norsk kulturfond. Løyvingar, etter område Mill. kr Norsk kulturfond. Løyvingar, etter område Prosent Innkjøpsordninga for ny norsk skjønnlitteratur. Innkjøpte titlar Norsk kulturråd si innkjøpsordning for samtidskunst og kunsthandverk. Avsette midlar Bildende kunstneres hjelpefond. Avgifter og utrekna omsetning Opphavsrettslege og kulturpolitiske ordningar for vederlag 6.1. Opphavsrett. Organisasjonar Kunstnarfond og andre fond. Inntekter Kr Kunstnarfond og andre fond. Utgifter Kr Scenekunst 7.1. Framsyningar og tilskodarar ved teater og opera Turnéframsyningar og tilskodarar ved teater og opera Framsyningar for born og ungdom og tilskodarar ved teater og opera Tilsette ved teater og opera Teater og opera. Driftsinntekter kroner Frie teater- og dansegrupper Frie teater- og dansegrupper. Framsyningar og tilskodarar Personar som har vore på teater, musikal/revy, opera/operette og ballett eller danseframsyning, og talet på besøk i gjennomsnitt dei siste 12 månadene, etter kjønn, alder og utdanning og Prosent Idrett og friluftsliv 8.1. Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Lag og talet på medlemskap Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Lag og talet på medlemskap, etter idrettskrins Norges idrettsforbund og Olympiske komité. Særidrett, talet på medlemskap Tal på anlegg, etter klassifikasjon, fordelt på fylke Tal på anlegg og innbyggjarar per anlegg for nokre utvalde anleggskodar Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO). Lokallag og medlemskap Talet på kor mange gonger ein har teke del i ulike friluftsaktivitetar i 1970, 1997 og år. Prosent Avstand til næraste ulike typar treinings-/mosjonstilbod, etter landsdel. Prosent Hovudfordeling av spelemiddlar til idrettssektoren Millionar kroner Museum og samlingar 9.1. Museum og samlingar. Besøk og utstillingar Museum og samlingar. Storleik på samlingane Museum og samlingar. Økonomi, tilsette og årsverk Museum og samlingar. Besøk og utstillingar, etter talet på besøk Personar som har vore på museum og talet på besøk i gjennomsnitt dei siste 12 månadene, etter kjønn, alder og utdanning. 1991, 1994, 1997 og Prosent Bibliotek Folkebibliotek. Bøker og anna materiale, etter fylke Folkebibliotek. Bøker for vaksne og born, etter fylke Folkebibliotek. Utlån av bøker, etter fylke Folkebibliotek. Utlån av andre media1, etter fylke Folkebibliotek. Driftsutgifter, etter fylke Fylkesbibliotek. Utlån og rekneskap Skolebibliotek. Grunnskolar. Bokmengd og utlån, etter fylke Skolebibliotek. Vidaregåande skolar. Bokmengd og utlån, etter fylke Fengselsbibliotek. Bokmengd og utlån Personar som har vore på folkebibliotek, og talet på besøk i gjennomsnitt dei siste 12 månadene, etter kjønn,. alder og utdanning. 1991, 1994,1997 og Prosent Fag- og forskingsbibliotek. Hovudtabell Fag- og forskingsbibliotek. Bøker, periodika, utlån, innlån, utgifter, tilsette og årsverk Fag- og forskingsbibliotek. Besøk, låntakarar, opningstid og brukarplassar/leseplassar Film og kino Kinoar. Verksemda ved kinoane, etter eigarform og besøk Speleinntekter av filmar, etter om dei er utanlandske eller norske, og etter kinoens eigarform Kinoar og sitjeplassar, etter eigarform Besøk og framsyningar ved kinoane Besøk ved kinoane, etter kinotype og fylke Sensurerte langfilmar ved Statens Filmtilsyn, etter type sensur

9 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk Sensurerte langfilmar ved Statens Filmtilsyn, etter produksjonsland Norsk Filminstitutt. Samlingar. 1985, 1991, 1998, Talet på filmproduksjonar Personar som har vore på kino og talet på besøk dei siste 12 månadene, etter kjønn, alder og utdanning Prosent Føretak og bedrifter i film og video (NACE 92.1). Hovudtal Film og video (NACE 92.1). Hovudtal etter fylke. Bedrifter Kinoar. Internasjonale tal. Kinosalar og besøk Radio og fjernsyn Norsk rikskringkasting. Sendetid, etter programtype og radiokanal Norsk rikskringkasting. Sendetid i fjernsyn, etter programtype. 1994, 1998, 2000, TV2. Sendetid, etter programtype Norsk rikskringkasting. Sendetid i radio og fjernsyn, etter målform Prosent Norsk rikskringkasting. Registrerte fjernsynslisensar, etter fylke. 31. desember Norsk rikskringkasting. Sysselsette personar1. 31.desember Norsk rikskringkasting. Resultatrekneskap kr Konsesjon for drift av lokalfjernsyn og nærradio, etter fylke Import og eksport av videospelarar Føretak og bedrifter i radio og fjernsyn (NACE 92.2). Hovudtal Radio og fjernsyn (NACE 92.2). Hovudtal etter fylke. Bedrifter Personar i alderen 9-79 år med tilgang til ulike medium og elektroniske tilbod i heimen Prosent Personar i alderen 9-79 år som har tilgang til ulike medium i heimen Prosent Radiolytting og fjernsynssjåing blant personar 9-79 år. Lyttar- og sjåardelar i prosent Lyttar- og sjåartid i ulike befolkningsgrupper ein gjennomsnittsdag Minutt Musikk Symfoniorkestra. Konsertar og tilhøyrarar Symfoniorkestra. Turnékonsertar og tilhøyrarar Symfoniorkestra. Inntekter kr Rikskonsertane. Konsertar, etter type og fylke Rikskonsertane. Talet på produksjonar, konsertar og tilhøyrarar, etter konserttype Statlege utgifter til musikk. Rekneskap kr Norges Musikkorps Forbund. Korps og medlemmer, etter krins Norges Musikkorps Forbund. Korps og medlemmer, etter krins Norsk musikkråd. Talet på medlemmer i dei ulike medlemsorganisasjonane Norges Korforbund. Kor og medlemmer, etter krins Grammofonplategrossistenes Forening. Sal av musikkfonogram, volum og verdi i utsalspris Personar som har vore på pop, jazz-, vise-, folkemusikk-, korpskonsert e.l. dei siste 12 månadene, gjennomsnittstal på besøk blant alle og blant tilhøyrarar, i ulike befolkningsgrupper Prosent Bøker Utgjevne bøker og småtrykk Talet på titlar Utgjevne bøker og småtrykk, etter emne Talet på titlar Utgjevne norske bøker1, etter emne Talet på titlar Utgjevne utanlandske bøker, etter emne Talet på titlar Utgjevne bøker, etter utgjevarspråk Talet på titlar Utgjevne bøker, etter utgjevarspråk og emne og Talet på titlar Omsette1 bøker og småtrykk, etter originalspråk Talet på titlar Utgjevne skjønnlitterære bøker og småtrykk, etter type. Talet på titlar Utgjevne norske og utanlandske skjønnlitterære bøker og småtrykk Talet på titlar Utgjeven barne- og ungdomslitteratur Talet på titlar Andre typar utgjevingar Talet på titlar Den Norske Forleggerforening. Bokomsetning1 til utsalsprisar Den Norske Forleggerforening. Bokomsetning, etter kundegruppe Den Norske Forleggerforening. Omsetning og talet på selde eksemplar, etter bokgruppe Pliktavlevert materiale til Nasjonalbiblioteket i Rana Boklesarar ein gjennomsnittsdag, etter boktype, kjønn, alder og utdanning Prosent Aviser og periodika Vekepresse. Gjennomsnittleg nettoopplag per nummer Fagpresse. Talet på periodika og samla opplag Fagpresse. Talet på periodika1 og opplag per utgjeving, etter gruppe2, Aviser, etter kor ofte dei kjem ut Aviser. Opplagstal for dei største Aviser, etter kor ofte dei kjem ut1 og etter fylke Aviser med rett til støtte. Produksjonstilskott, etter storleik på opplaget Aviser med rett til støtte. Produksjonstilskott Aviser, etter type og opplag Norske aviser på Internett

10 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk Føretak og bedrifter, nyheitsbyrå (NACE 92.4). Hovudtal Nyheitsbyrå (NACE 92.4). Hovudtal etter fylke. Bedrifter Personar som har lese ulike avistypar og talet på aviser lese på ein gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning, landsdel og sosioøkonomisk status Prosent Arkivverket Arkivverket. Lesesalsbesøk Arkivverket. Utleverte arkivstykke1 på lesesalen Arkivverket. Leverte fotokopiar/foto/mikrofilmar Arkivverket. Utlån til andre arkivinstitusjonar og andre institusjonar Arkivverket. Journalførte saker Trus- og livssynssamfunn Menigheiter og medlemmer i registrerte og uregistrerte trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, etter fylke.. 1. januar 2001, 2002, 2003 og Medlemmer i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja Absolutte tal og prosent Den norske kyrkja. Kyrkjelege inndelingar, etter fylke Den norske kyrkja. Kyrkjelege handlingar og talet på medlemmer i Den norske kyrkja, etter bispedøme Den norske kyrkja. Gudstenester og deltakarar på gudstenester, etter bispedøme Den norske kyrkja. Gudstenester med nattverd og talet på nattverdsgjestar, etter bispedøme Kulturminne og kulturminnevern SEFRAK-registrerte bygningar: Talet på bygningar og tap. Fylke. 1. januar Freda kulturminne. Lokalitetar, etter kategori. Fylke. 31. desember Freda kulturminne. Enkeltminne, etter kategori. Fylke. 31. desember Vedtaksfreda kulturminne, etter hovudgruppe. Fylke. 31. desember Vedtaksfreda kulturminne, etter hovudgruppe og tidsperiode. Fylke. 31. desember Freda bygningar, etter eigartype. Fylke. 31. desember Kommunalt kulturminne- og naturvern etter plan- og bygningsloven 25.6 Spesialområde. Talet på planar som omfattar spesialområde Kommunale driftsutgifter, driftsinntekter og investeringar innanfor kulturminnevern (funksjon 365) kr Fylkeskommunale driftsutgifter, driftsinntekter og investeringar innanfor kulturminnevern (funksjon 750) kr Kommunal byggesaksbehandling i område med stor miljøverdi Prosentdel av kommunane med gjeldande plan for biologisk mangfald, friluftsliv og kulturminnevern. Gjennomsnittsalder for planane i rapporteringsåret Dispensasjonsbehandling i fylkeskommunen, etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven Fylkeskommunar med gjeldande plan for ulike tema. Tal og gjennomsnittsalder for planane i rapporteringsåret

11 Noregs offisielle statistikk Kulturstatistikk 2003 List of figures 1.1. Percentage of people who participated in different cultural activities Share of consumption expenditure, total Share of net operating expenditure in selected cultural purposes. Municipalities Per cent Net operating expenditure for cultural purpose. NOK per inhabitant, by county Government Grants for Artists. Number of grants awarded for the current year and amount, by region Arts Council Norway purchase of visual and applied arts. Allocated funds Organizations. Incoming and outgoing fees Million kroner Spectators and performances to theatre and opera. Per 100 spectators The Norwegian Olympic Committe and Federation of Sports. Number of members in different federations. Ranked and Museums and collections. Visits Museum og samlingar. Storleik på samlingane Libraries. Books issued, total Public libraries and loans Attendance at cinemas per inhabitant Persons 9-79 years old with access to different electronic mass media channels and equipment at home Per cent The Norwegian Association of Brass Bands. Bands and members, by district Books issued, by subject Weekly magazines. Average net sale per issue Ranked Books and pamphlets issued Number of titles Weekly magazines. Average net sale per issue Ranked Newspapers. Total circulation copies National archives service. Visits to the reading room and records delivered in the reading room Members of religious and philosophical communities outside the Church of Norway. 1990, 2000 and Share of municipalities with plan, by population in municipality List of tables 1. Participation in various cultural activities 1.1. Persons who participated in different cultural activities the last 12 months Per cent Persons who participated in different cultural activities, by distance to nearest venue of event Per cent Distance to nearest venue where cinema shows, theatres and concerts are regularly available, by sex, age, education and part of the country Per cent Distance to nearest art gallery/collection, museum and stadium/sports hall, by sex, age, education and part of the country Per cent Distance to nearest library/public collection and bookshop, by sex, age, education and part of the country Per cent Private expenditure for cultural purposes 2.1. Surveys of consumer expenditure. Household expenditure per year, by commodity and service group prices National Accounts. Household consumption of some cultural assets Revised figures. Million kroner National Accounts.Household consumption. Culture and recreation Million kroner Public expenditure for cultural purposes 3.1. Expenditures for cultural purposes for the budget of The Ministry of Cultural and Church Affairs Accounting figures. Allocated funds. Million kroner Indices for the development of expenditure 1982, = Net and gross operating expenditure for selected cultural purposes. County municipalities kroner Net and gross operating expenditure for selected cultural purposes. County municipalities Kroner per inhabitant Net operating expenditure for selected cultural purposes Kroner and per cent Net operating expenditure for cultural purposes, by number of inhabitants in the municipalities. All municipalities including Oslo kroner Net operating expenditure for cultural purposes, by number of inhabitants in the municipalities. All municipalities including Oslo Kroner per inhabitant

12 Kulturstatistikk 2003 Noregs offisielle statistikk 3.8. Net operating expenditure, total and for cultural purpose and the number of inhabitants, by county Enterprises, turnover and employment, without public enterprises. Nace 22 and nace 92. Counties Enterprises, new establishments, drop-outs and closures. Nace 22 and nace Nace 22 and nace Enterprises per 1 January Register-based employment statistics. Employed years, by county of work. Nace 92 Recreational, cultural and sporting activities. 4th quarter Artists 4.1. Government Grants for Artists. Number of grants and amount, by type of grant Government Grants for Artists. Number of grants awarded for the current year and amount, by region Stipends and scholarships to artists Purchase systems etc The Norwegian Cultural Foundation. Grants, by field Million kroner The Norwegian Cultural Foundation. Grants, by field Per cent Purchase system for new Norwegian literature. Titles purchased The Norwegian Council for Cultural Affairs' purchase of contemporary visual and applied arts. Allocated funds Norwegian Creative Artists' Assistance Fund. Taxes and estimated turnover Copyright and cultural policy arrangements for copyright fees 6.1. Copyright. Organizations Art foundations and other foundations. Incomes Kroner Art foundations and other foundations. Expenses Kroner Performing arts 7.1. Performances and spectators to theatre and opera Tour performances and spectators to theatre and opera Children and youth theatre performances and spectators to theatre and opera Persons employed in theatre and opera Theatre and opera. Operating revenues kroner Independent theatre and dancing groups Independent theatre and dancing groups. Performances and spectators Persons that have attended theatre, musical show, opera/musical, ballet or dancing performance, and average number of visits during the past 12 months, by sex, age and education and Per cent Sports and outdoor activities 8.1. Norwegian Olympic Committee and Federation of Sports. Teams and membership Norwegian Olympic Committee and Federation of Sports. Teams and membership, by regional sports association Norwegian Olympic Committee and Federation of Sports. Federations and membership Number of sports installations, by classification as at grouped into counties Tal på anlegg og innbyggjarar per anlegg for nokre utvalde anleggskodar Joint Organization for Outdoor Activities. Local teams and membership Talet på kor mange gonger ein har teke del i ulike friluftsaktivitetar i 1970, 1997 og år. Prosent Distance to closest training or excercising facilities, by region. Per cent Main distribution of gaming profits for sports projects Mill. kr Museums and collections 9.1. Museums and collections. Visits and exhibitions Museums and collections. Size of collections Museums and collections. Finance, employment position and man-years Museums and collections. Visits and exhibitions, by visits Persons that have been to a museum and number of visits during the last 12 months, by sex, age and educationn. 1991, 1994, 1997 and Per cent Libraries Public libraries. Books and other material, by county Public libraries. Books for adults and children, by county Public libraries. Books issued, by county Public libraries. Other media issued1, by county Public libraries. Operating expenditure, by county County libraries. Issues and account School libraries. Primary schools. Stock of volumes and issues, by county School libraries. Upper secondary schools. Stock of volumes and issues, by county Prison libraries. Stock of volumes and issues Persons that have been to a public library and average number of visits during the last 12 months, by sex, age and education. 1991, 1994, 1997 and Per cent

Kulturstatistikk 2013

Kulturstatistikk 2013 Statistisk sentralbyrå Returadresse: Statistisk sentralbyrå Postboks 400 Rasta 2225 Kongsvinger 42 Kulturstatistikk 203 gir eit statistisk bilete av kulturliv i Noreg. Publikasjonen tek for seg 6 ulike

Detaljer

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Internett-målingen 2002 The Internet Survey 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skogstatistikk 997 Forestry Statistics 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Norsk kulturbarometer 2012. Odd Frank Vaage

Norsk kulturbarometer 2012. Odd Frank Vaage 135 Statistiske analyser Statistical Analyses Norsk kulturbarometer 2012 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Svalbardstatistikk 2005

Svalbardstatistikk 2005 D 330 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 2005 Svalbard Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

Svalbardstatistikk 1999

Svalbardstatistikk 1999 C 537 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 1999 Svalbard Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

Trond Ekornrud og Arne Jensen Tannhelse Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk

Trond Ekornrud og Arne Jensen Tannhelse Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk Rapportar 29/2010 Trond Ekornrud og Arne Jensen Tannhelse Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapportar I denne serien blir

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Tannhelsetilstand og tannlegetenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Tannhelsetilstand og tannlegetenester Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Trond Ekornrud og Arne Jensen Analysar av regionale og sosiale skilnader i eigenvurdert tannhelse, tannstatus, bruk av tannlegetenester og eigenbetaling hos tannlege Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Anne Snellingen Bye, Per Amund Aarstad, Anne Ingun Løvberget, Camilla Skjerpen og Britta Hoem Jordbruk og miljø Tilstand og utvikling 2011

Anne Snellingen Bye, Per Amund Aarstad, Anne Ingun Løvberget, Camilla Skjerpen og Britta Hoem Jordbruk og miljø Tilstand og utvikling 2011 Rapportar 43/211 Anne Snellingen Bye, Per Amund Aarstad, Anne Ingun Løvberget, Camilla Skjerpen og Britta Hoem Jordbruk og miljø Tilstand og utvikling 211 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Konjunkturbarometer for industri og bergverk D 260 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Konjunkturbarometer for industri og bergverk Business Tendency Survey Manufacturing and Mining and Quarrying Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering C 521 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard Classification of Occupations Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

Classification of Economic Regions

Classification of Economic Regions C 634 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Classification of Economic Regions Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger, Norway Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer