Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan Vedtatt i Berg kommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012"

Transkript

1 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan Vedtatt i Berg kommunestyre

2 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato Kommunestyret behandlet i møte sak 73/12. Følgende vedtak ble fattet: Alternativ l. Berg Arbeiderparti og Berg fellesliste. Vedtatt med 9 mot 6 stemmer. Se vedlegg. Det ble til slutt stemt over hele budsjettet som ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer. Betalingsregulativ for Berg kommune 2013: Vedtak: Tilknytningsavgift pr. bolig settes til kr ,- for vann og til kr ,- for avløp. Jfr. betalingsregulativet for Berg kommune. V ed tatt enstemmig Med vennlig hilsen Berg kommune Rolf Erik Søreide rådmann Postadresse: 9385 Skaland Besøksadresse; Telefon: Il Skaland Telefaks: O l

3 73/12 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN Innstilling: Ingen innstilling Behandling: Kommunestyrets behandling i møte av budsjett 2013 og økonomiplan Formannskapets innstilling med følgende forslag til endringer: Alternativ l. Berg Arbeiderparti og Berg fellesliste -driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Se vedlegg. Alternativ 2 Berg samlingsliste og Berg FRP- driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Se vedlegg. Ved alternativ votering mellom de to fremsatte forslag ble forslaget fra Berg Arbeiderparti og Berg fellesliste vedtatt med 9 mot 6 stemmer som ble avgitt for Bergs samlingsliste og Berg FRP. Vedtak: Alternativ l. Berg Arbeiderparti og Berg fellesliste. Se vedlegg. Det ble til slutt stemt over hele budsjettet som ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer. Betalingsregulativ for Berg kommune 2013: Berg FRP v/wemer Enoksen satte frem følgende forslag til Vedtak: Tilknytningsavgift pr. bolig settes til kr ,- for vann og til kr ,- for avløp. Jfr. betalingsregulativet for Berg kommune. V ed tatt enstemmig Side 16 av 20

4 Berg Budsjettversjonsrapport: AP og Felleslista: AP og Felleslista Driftsbudsjett kommunestyret : Felleslista APog i li Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over-/underskudd budsjettversjon o o o o!valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett AP og Felleslista Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Bruk av premiefond o o o Inntekter knyttet til adm.sekretær (advokat) AP/FL o Organisering sentraladministrasjonen AP/FL o o o Rammetiltak administrasjon o Reduksjon introduksjonsstønad flyktninger AP/FL Reduksjon kjøp og vedlikehold PC Reduksjon kvalifiserende tiltak flyktninger Økning div påvirkbare egeninntekter Undervisning og oppvekst Maxsats barnehager Prosjekt Ny Giv ( ) o o o Reduksjon 13% stilling kulturskole Reduksjon voksenopplæring flyktninger Økning lønn Berg SFO ( ) Helse-sosial- pleie og omsorg Rammetiltak pleie og omsorg o Vakant PRO-lederstilling Økning Senja/egen som følge av budsjettregu/ering i ( ) Økning utgifter til vaskeritjenester (1 O ) !Kultur il 147 oool 147 ooo! 147 oool 147 oool 19. desember 2012 kl Side

5 Felleslista: AP o Felleslista Teknisk avdeling Reduksjon av oppmålings og reguleringsvirksomhet Reduksjon vedlikehold Gatelys,utskift gamle strekk til EX kabel Reduksjon vedlikehold kommunale kaier Reduksjon vedlikehold kommunale veier Senjahopen fiskerihavn o o o o Selvkostområdene Økning vannavgift Skatt og generelle tilskudd Reduserte inntekter Kraftfond SUFRP Renter avdrag fond mm o o o Avdragsutsettelse o o o Bruk av disposisjonsfond o o o 19. desember 2012 kl Side

6 BUDSJETT 2013 Vedlegg: - Budsjettskjema la, lb, 2A og 2B. Saksopplysninger: Nasjonale forutsetninger Regjeringa la den 8. oktober 2012 fram statsbudsjettet for Regjeringa mener at det samlede budsjettopplegget for 2013 legger til rette for en balansert økonomisk utvikling, men at handlingsrommet i budsjettpolitikken er begrenset. Det legges vekt på at det er nødvendig å holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet for å holde kronekursen og rentenivået nede. Regjeringa legger frem at kommunane får en reell inntektsvekst på 6,8 milliarder kroner i Fem milliarder av disse kommer som frie inntekter. Veksten i frie inntekter skal blant annet dekke merutgiftene kommunene f'ar som følge av at folketallet øker. Det er første gang inntektene til kommunene er på mer enn 400 milliarder kroner. Regjeringa legger til rette for særskilt styrking av flere kommunale tjenesteområder. I tillegg til veksten i frie inntekter, gjør regjeringa framlegg om økte bevilgninger til mellom anna: nominell videreføring av maksimalpris i barnehage opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager kommunalt barnevern kulturskuletilbud i skolefritidsordninga valfag på ungdomstrinnet rentekompensasjonsordninga for bygging og opprusting av skole- og svømmeanlegg dagtilbud for mennesker med demens investeringstilskudd til sykehjemssplasser og omsorgsboliger sikring av barn i skolebuss Skatteinntekter og rammetilskudd er frie inntekter, og kan disponeres fritt innenfor rammen av lovverket. Frie inntekter er den viktigste finansieringen av store kommunale sektorer som skole og omsorgstjenester. Veksten i de frie inntektene er derfor av stor betydning for det kommunale tjenestetilbudet. Budsjettarbeidet Budsjettarbeidet startet opp i september i virksomhetene. Det har vært avholdt 2 arbeidsmøter med formannskapet. Administrasjonen, virksomhetslederne og tillitsvalgte har vært invitert til disse møtene. Administrasjonen la frem et kosekvensjustert budsjett til formannskapet, der vi forutsatte videreføring av dagens drift. I det konsekvensjusterte budsjettet var det en budsjettutfordring (underdekning) på ca kr. 6 millioner. Som en følge av arbeidsmøtene er det laget en tiltaksliste for å komme i balanse, jfr. vedlagte liste. Berg kommune har leid inn ekstern bistand til å bistå i budsjettprosessen for l

7 l. Budsjettets rammebetingelser/forutsetninger (I diagrammene er 2011 og 2012 budsjett-tall.) 1.1. Anslag frie inntekter og andre inntekter Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør i underkant av 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommuner og fylkeskommuner kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Av de frie inntektene er i overkant av 2/3 skatteinntekter og i underkant av 113 rammetilskudd. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene. Anslag frie inntekter for Berg kommune er kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Berg kommune fra 2012 til 2013 på 3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5, l prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett året før budsjettåret. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2013 før i januar 2014, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2013 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. Skatteinntektene er for Berg kommune anslått til kroner i 2013, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2013 før i januar 2014, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2013 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2013 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. 2

8 Rammetilskuddet Innbyggertilskudd før omfordeling Omfordeling: Utgiftsutjevning Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling Inntektsgarantionlningen Regionalpolitiske tilskudd: Distriktstilskudd Sør-Norge Nord-Norge- og Namdalstilskudd Småkommunetilskudd Veksttilskudd Skjønnstilskudd Storbytilskudd Samlet rammetilskudd: o o o l o Netto inntektsu~evning vet vi ikke eksakt, da det er innbyggertallet pr som skal brukes. Skatt er lagt iru1 med kr ,-. Totalt i frie inntekter er det lagt inn kr ,-. Eiendomsskatt er satt til kr ,-. 3

9 1.2. Lønn Lønn er budsjettert i henhold til vedtatte hjemler+ nye tiltak. Vi har budsjettert med en lønnsreserve på kr. l l som skal dekke årets lokale tillegg (2012) og lønnsvekst i ,00% 62,00% 60,00% 58,00% 56,00% 54,00% 52,00% ,96% 61,80% 59,15%57,93% 61,34% 59,47% 57,00% Av de totale driftsutgiftene i 2013 utgjør netto lønn inkl. sosiale utgifter ca 57%. Dette er ca 2% mindre enn for Selv om utgifter til fast lønn er øket med 12% er andre lønnsutgifter redusert relativt mer, herunder bruk av premiefond til dekning av pensjonsutgiften på kr 2 millioner. Den foreslåtte bruken av premiefondet i 2013 er dobbelt så stor som for

10 1.3. Renter og avdrag Det er budsjettert med en rentebuffer på 0,5% fra Netto lånegjeld ,, ~,,..., -- ~,, ~ _, _. ~' ~- ~,...,,, / ~ Ill Berg Kostragruppe 06 år ' Berg Kostragruppe Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. Vi ser av tabellen at Berg kommune hadde en netto lånegjeld på vel65 millioner kroner ved 5

11 utgangen av Viser at dette ligger under de såkalte sammenlignbare kommunene i Kostragruppe 6. Ser vi på netto lånegjeld i forhold til de totale driftsinntektene blir for øvrig bildet litt annerledes. Dette nøkkeltallet sier mer om hvor stor del av driftsinntektene som medgår til å betjene gjeld gjennom at større gjeldsandel normalt vil medføre større avdrags- og rentebelastning. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt 82, , ,5 ~ - ~ ~ ~.._",. ~,_"- - - l" _ ' Berg Kostragruppe 06 Fylkessnitt Landssnitt år Berg Kostragruppe Fylkessnitt Landssnitt

12 Vi ser at da ligger Berg kommune relativt betydelig over gjennomsnittet i Kostragruppe 6, men under fylkesgjennomsnittet for Troms. Trenden er imidlertid nedadgående og Berg kommune nærmer seg landsgjennomsnittet som vi ser er på tur oppover. Det er viktig å legge merke til at låneopptak i 2012 ikke er med her og som nevnt i tidligere budsjettskriv er det viktig å være klar over at en øken gjeldsandel vil påvirke det øvrige velferdstilbudet i kommune. I forslag til budsjett for 2013 er det vedtatt en avdragsutsettelse på kr l million, som isolert sett vil medføre at gjeldsandelen øker. Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter År Berg Kostragruppe 06 Fylkessnitt Landssnitt år Berg 8,33 7,47 5,65 6,52 Kostragruppe 06 4,91 3,38 1,96 2,43 Fylkessnitt 6,02 6,16 5,02 5,1 Landssnitt 3,41 4,71 2,32 2,96 5,57 2,34 5,47 3,73 7

13 Viser at Berg kommune jevnt over har en større belastning av renter og avdrag enn sammenlignbare kommune. Dette har nok både sammenheng med at netto lånegjeld er større og det kan være at man tradisjonelt har betalt høyere avdrag enn snittet. Trenden er nedadgående og har nok mest sammenheng med avdragsutsettelse!. I 2008 og 2009 hadde vi avdragsutsettelse med kr ,- pr. år, og i 2010 hadde vi kr ,~. For 2013 er det budsjettert med en avdragsutsettelse på kr ,- Berg kommune har en høy lånegjeld i forhold til driftsinntektene, og vi er sårbar ved renteøkninger. Utviklingen de siste årene er at vi betaler ned mindre på lånene, enn vi tar opp, og dermed øker lånegjelden. 8

14 1.4. Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser hva kommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkl. renter og avdrag (netto) er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Tallet sier noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene Berg Kostragruppe OG Fylkes snitt Landssnitt Ar Berg Kostragruppe Fylkessnitt o Landssnitt Fylkesmannen har en tommelfingerregel om at dette tallet over tid bør ligge på minst 3 % av driftsinntektene. Årsaken til økningen av netto driftsresultat fra 2009 til2010 er positivt 9

15 premieavviket (inntekt), flyktningetjenesten (overskudd) og momskompensasjon investering (inntekt). Så over tid har vi egentlig ligget under anbefalingen fra fylkesmannen. Grunnen til at vi ikke går med underskudd, er at vi har hatt avdragsutsettelser og bruker av ulike fond for å komme i balanse Betalingsregulativ Viser til egen sak til kommunestyret Endringer pr. rammeområde Endring i kr Endring i% Netto drift pr rammeområde Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Utgifter Inntekter Netto utgift Undervisning og oppvekst Utgifter Inntekter Netto utgift Helse-sosial- pleie og omsorg Utgifter Inntekter Netto utgift Næringslånene Utgifter Inntekter Netto utgift o Kultur Utgifter Inntekter Netto utgift Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto utgift Selvkostområdene Utgifter Inntekter Netto utgift Skatt og generelle tilskudd Utgifter Inntekter Netto utgift ,90% 15,60% 6,11% 0,00% 20,55% 19,00% 4,09% -28,69% Ramme l Sentrale stvringsorgan/kirke Vi skal på en best mulig måte arbeide med å være en positiv serviceorganisasjon for næringsliv, innbyggere og våre brukere. Vi vil derfor arbeide med virksomhetene for å finne bedre løsninger for en mer effektiv bruk av ressursene. Det vil iverksettes et arbeid for å vurdere om arbeidsoppgaver i stab skal inngå i interkommunale samarbeid og i den sammenheng er det viktig å beholde arbeidsplasser i egen kommune. Det skal legges til rette for at ansatte får videreutvikle seg i et trygt og godt arbeidsmiljø. Videre er det foreslått å redusere skatteoppkreverstillingen fra 50% til at økonomiavdelingen selv skal ivareta fagområdet innenfor de allerede ressurser som er i avdelingen i dag. Dette gjelder arbeidsoppgaver som skatteregnskap og skatteinnfordring. lo

16 Det gjøres ansettelse i 8 av de 10 stillingene som var utlyst i 2012 og alle er på plass fra i administrasjonsbygget. Dette gjelder stillingene økonomisjef, teknisk leder, administrasjonssekretær, nærings- og utviklingsleder, fagansvarlig for oppvekst og kultur, ungdomssekretær, saksbehandler/integreringskonsulent og byggesaksbehandler. Ramme 2 Undervisning/oppvekst Berg skole skal være en skole preget av et godt læringsmiljø med et faglig og sosialt læringsutbytte for alle elevene. Dette innebærer at vi må legge til rette for dette og den viktigste faktoren for barns læring er dyktige lærere. De nasjonale og kommunale satsingsområdene er: Da mange er nytilsatt ved Berg skole, samt at Utdanningsdirektoratets intensjoner om å øke tydeligheten og lærelysten i hva som læres innebærer dette både behov for kursing og veiledning. Denne satsingen fra Kunnskapsdepartementet er spesielt retta mot ungdomstrinnet for å forebygge frafallet i videregående skole. Dette innebærer at to lærere ved skolen blir utdannet som Ny Giv-lærere, og skal følge opp elever. Berg kommune har forpliktet seg til å delta i Barne-og skoleprogrammet "De Utrolige Arene" og dette innebærer veiledning, samt behov for innkjøp av diverse utstyr, som videokamera, stativ, vikarutgifter i forbindelse med veiledning, kursing etc. Berg skole legger vekt på grunnleggende ferdigheter, med fokus på lesing i alle fag. En pedagog bistår i dette arbeidet for Midt-Troms regionen. Dette innebærer både vikarutgifter og kjøregodtgjørelse. Dette arbeidet vil være til november Vi får tildelt en kompensasjon på kr l O 000,- fra Pedagogisk Senter. Ramme 3 Helse/sosial/pleie-og omsorg Samhandlingsreformen er nok den som gir kommunen størst utfordring i årene framover. Utgifter pr. mnd er i dag kr Hjemmesykepleien vil også merke store utfordringer da pasienter skrives raskere ut fra sykehus. Det er og lagt inn kr i budsjettet som er kommunens andel til intermediære sengeplasser. Driftspostene ellers i budsjettforslaget for 2013 er i hovedsak ei videreføring av budsjettet for 2012 med små justeringer. I september ble det gitt tillatelse av rådmann til å tilsette helsefagarbeiderlærling i pleie og omsorg som også får konsekvenser for budsjettet de neste 2 årene. Lærlingen er lagt inn som egen post i budsjettet. Ramme 4 "Nærings(ondene" Endringer er her kun budsjett-teknisk, har ingen resultateffekt. 11

17 Ramme 5 Kultur Kommunen har inngått avtale med Flerbrukshuset AS om drift av Senjahallen og Flytebrygga fra og med Ramme 6 Teknisk Budsjettmessig er ramme 6 og 7 øket fra 2012 til2013. Dette skyldes utbygginger, større aktivitet,store driftsutfordringer og vedlikeholdsetterslep på absolutt alle områder hvor Berg kommune er eier og skal gi en tjeneste eller produkt til innbyggerne. For å holde eller komme opp på en standard som myndighetene krever gjennom lover og forskrifter må økonomien være på plass. Det er en dårlig driftsform å være etter snar enn å ha kontroll på tingene å være føre var. Ramme 7 Selvkostområdene Selvkostområdet for vann har fortsatt en del udekede kostnader. I tillegg har detfor 2013 vært foretatt en ny forkalkyle som viser ca i større kostnader enn tidligere. Dette danner grunnlaget for den foreslåtte økningen av abonnementsdelen på vanngebyrer. 12

18 2. Investeringer Netto investering i konsekvensjustert budsjett o o o o Sum Investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler o o o Sum lån o o Sum tilskudd o o Sum annet o o o o Netto finansiering o o o o Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser o o o o Netto driftskonsekvenser l valgte tiltak Prosjekter o o Bredbåndssatsing i sør o o o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o Forprosjekt boligpolitisk handlingsplan o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o Parkeringsplass Ersfjord o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o TV signaler Senjahopen o o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o Sentrale styringsenheter og fellesutgifter o o o Meldlngsløftetlmeldingsutveksllng o o o Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser o o o o!undervisning og oppvekst li 950 oool o l o l o l 13

19 Inventar og utstyr AP/FL o o o Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser o o o o Teknisk avdeling o o o Forlengelse av flytebrygge med tandstrøm AP/FL o o o Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser o o o o Luftbobleantegg AP/FL o o o Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser o o o o Opprusting kirkegårder AP/FL o o o Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser o o o o Selvkostområdene Forlengelse av kloakk i Mefjordvær o o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o Senjahopen Vannverk Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o Skaland vannverk Det o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o 14

20 3. Tiltak for å få balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over-/underskudd budsjettversjon o o o o!valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett AP og Felleslista Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Bruk av premiefond o o o Diverse fellesutgifter (180) o o o Inntekter knyttet til adm.sekretær (advokat) AP/FL o Ri1dmannskontoret (120) o Organisering sentraladministrasjonen AP/FL o o o Økonomiavdelingen (121) o o o Rammetiltak administrasjon o Rridmannskontoret (120) o Økonomiavdelingen (121) o Næring- og utvikling (122) (j Reduksjon introduksjonsstønad flyktninger AP/FL Flykninger (123) Reduksjon kjøp og vedlikehold PC Diverse fellesutgifter (180) Reduksjon kvalifiserende tiltak flyktninger Flyknlnger (123) Økning div privirkbare egeninntekter Diverse fellesutgifter (180) Undervisning og oppvekst Maxsats barnehager Skaland barnehage (240) Senjahopen barnehage (241) Prosjekt Ny Giv ( ) o o o 15

21 Berg skole (212) o o o Reduksjon 13% stilling kulturskole -BB 000 -BB 000 -BB 000 -BB 000 Kulturskole (250) -BB 000 -BB 000 -BB 000 -BB 000 Reduksjon voksenopplæring flyktninger Voksenopplæring flykninger (261) Økning lønn Berg SFO ( ) Sfo Skaland (230) Helse-sosial- pleie og omsorg Rammetlltak pleie og omsorg o Strandheimen (331) o o o o Hjemmesykepleien (340) o Hjemmehjelp (341) o o o o Vakant PRO-lederstilling Administrasjon (300) Økning Senja/egen som følge av budsjettregu/ering i ( ) Berg legekontor (310) Økning utgifter til vaskeritjenester ( ) Bergsheimen (330) Kultur Økning bibliotek ( ) Bibliotek (510) Teknisk avdeling Reduksjon av oppmfllings og regu/eringsvirksomhet Oppmålingsog regu/eringsvirksomhet (610) Reduksjon vedlikehold Gatelys,utskift gamle strekk til EX- -BO 000 -BO 000 -BO 000 -BO 000 kabel Gatelys (661) -BO 000 -BO 000 -BO 000 -BO 000 Reduksjon vedlikehold kommunale kaier Kaier(665) Reduksjon vedlikehold kommunale veier Kommunale veier (660) Senjahopen fiskerihavn o o o o lsproblematikk - Senjahopen havn (667) o o o o 16

22 Selvkostom rådene Økning vannavgift Vannforsyning (720) Skatt og generelle tilskudd Reduserte inntekter Kraftfond SUFRP Konsesjonskraft (820) Renter avdrag fond mm o o Avdragsutsettelse o o Avdrag på lån (910) o o Bruk av disposisjonsfond o o Disposisjonsfond (940) o o o o o o o Vurdering: Det er utarbeidet et budsjett for 2013 i balanse, men for å få dette til har vi bl.a. brukt av premiefond og disposisjonsfond og avdragsutsettelse, istedefor å ta ned driftsnivået. Vi ser at det foreslås å ta ned drifta på rammeområdet helse og sentraladministrasjonen fra og med budsjettåret Bakgrunnen for disse rammenedtrekkene fra 2014 er at det så snart som mulig skal settes i gang et arbeid for å effektivisere drifta både i sentraladministrasjonen og på rammeområdet for helse, pleie og omsorg. Politikerne har gitt klart uttrykk for at de ønsker "full barnehagedekning", ved å øke stillinger i begge barnehagene. For å opprettholde tilbudet her er det foreslått å øke foreldrebetaling til maksimale satser. Kommuneloven 46 pkt. 3 sier at "årsbudsjettet skal være realistisk, og det er det fremlagte forslag til budsjett

23 Vedtak/innstilling til vedtak: l. Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Renten på nærings-og kraftfondslån settes til4 %. 3. Årsbudsjettet -drift vedtatt med følgende hovedtall: Budsjettskjema 1 A Budsjett 2013 Berg Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger o o o o Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1 B Merforbruklmindreforbruk o 18

24 Budsjettskjema 1 8 Budsjett 2013 Berg Til fordeling drift fra skjema 1a Fordeles slik pr rammeområde Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Netto utgift Undervisning og oppvekst Netto utgift Helse-sosial- pleie og omsorg Netto utgift Næringslånene Netto utgift Kultur Netto utgift Teknisk avdeling Netto utgift Selvkostområdene Netto utgift Skatt og generelle tilskudd Netto utgift 4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til vedlagt oversikt - Sum tiltak er kr For 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jfr. eiendomsskatteloven 2 og 3a. 5.l Den generelle skatte satsen for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 a benyttes 4 promille for boliger og fritidseiendommer. 5.2 Boliger/fritidseiendommer skal ha et bunnfradrag på kr. l ,-, jfr. eiendomsskatteloven 11 annet ledd I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a, fritas forsamlingshus og samfunnshus for eiendomsskatt. Nyoppførte boligbygg skal fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i l O år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 19

25 5.4 Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, samtidig med de kommunale eiendomsgebyrene. 5.5 Grunnet endringer i 2013 legges frem nye eiendomsskattevedtekter for 2013 da tidligere vedtatte skattevedtekter opphører. 6. Det tas opp lån med kr ooo Skaland, den Il 20

26 Budjsett Berg kommune Budsjetts kjerna 1 A Regnskap Budsjett Budsjett Berg Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter o o o Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter o o o Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk o o o Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk o o Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1 B Merforbruklmindreforbruk o o Rapportmal: Budsjettskjema 1A- 10. januar 2013 kl Side

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer