Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan Vedtatt i Berg kommunestyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012"

Transkript

1 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan Vedtatt i Berg kommunestyre

2 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato Kommunestyret behandlet i møte sak 73/12. Følgende vedtak ble fattet: Alternativ l. Berg Arbeiderparti og Berg fellesliste. Vedtatt med 9 mot 6 stemmer. Se vedlegg. Det ble til slutt stemt over hele budsjettet som ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer. Betalingsregulativ for Berg kommune 2013: Vedtak: Tilknytningsavgift pr. bolig settes til kr ,- for vann og til kr ,- for avløp. Jfr. betalingsregulativet for Berg kommune. V ed tatt enstemmig Med vennlig hilsen Berg kommune Rolf Erik Søreide rådmann Postadresse: 9385 Skaland Besøksadresse; Telefon: Il Skaland Telefaks: O l

3 73/12 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN Innstilling: Ingen innstilling Behandling: Kommunestyrets behandling i møte av budsjett 2013 og økonomiplan Formannskapets innstilling med følgende forslag til endringer: Alternativ l. Berg Arbeiderparti og Berg fellesliste -driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Se vedlegg. Alternativ 2 Berg samlingsliste og Berg FRP- driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Se vedlegg. Ved alternativ votering mellom de to fremsatte forslag ble forslaget fra Berg Arbeiderparti og Berg fellesliste vedtatt med 9 mot 6 stemmer som ble avgitt for Bergs samlingsliste og Berg FRP. Vedtak: Alternativ l. Berg Arbeiderparti og Berg fellesliste. Se vedlegg. Det ble til slutt stemt over hele budsjettet som ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer. Betalingsregulativ for Berg kommune 2013: Berg FRP v/wemer Enoksen satte frem følgende forslag til Vedtak: Tilknytningsavgift pr. bolig settes til kr ,- for vann og til kr ,- for avløp. Jfr. betalingsregulativet for Berg kommune. V ed tatt enstemmig Side 16 av 20

4 Berg Budsjettversjonsrapport: AP og Felleslista: AP og Felleslista Driftsbudsjett kommunestyret : Felleslista APog i li Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over-/underskudd budsjettversjon o o o o!valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett AP og Felleslista Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Bruk av premiefond o o o Inntekter knyttet til adm.sekretær (advokat) AP/FL o Organisering sentraladministrasjonen AP/FL o o o Rammetiltak administrasjon o Reduksjon introduksjonsstønad flyktninger AP/FL Reduksjon kjøp og vedlikehold PC Reduksjon kvalifiserende tiltak flyktninger Økning div påvirkbare egeninntekter Undervisning og oppvekst Maxsats barnehager Prosjekt Ny Giv ( ) o o o Reduksjon 13% stilling kulturskole Reduksjon voksenopplæring flyktninger Økning lønn Berg SFO ( ) Helse-sosial- pleie og omsorg Rammetiltak pleie og omsorg o Vakant PRO-lederstilling Økning Senja/egen som følge av budsjettregu/ering i ( ) Økning utgifter til vaskeritjenester (1 O ) !Kultur il 147 oool 147 ooo! 147 oool 147 oool 19. desember 2012 kl Side

5 Felleslista: AP o Felleslista Teknisk avdeling Reduksjon av oppmålings og reguleringsvirksomhet Reduksjon vedlikehold Gatelys,utskift gamle strekk til EX kabel Reduksjon vedlikehold kommunale kaier Reduksjon vedlikehold kommunale veier Senjahopen fiskerihavn o o o o Selvkostområdene Økning vannavgift Skatt og generelle tilskudd Reduserte inntekter Kraftfond SUFRP Renter avdrag fond mm o o o Avdragsutsettelse o o o Bruk av disposisjonsfond o o o 19. desember 2012 kl Side

6 BUDSJETT 2013 Vedlegg: - Budsjettskjema la, lb, 2A og 2B. Saksopplysninger: Nasjonale forutsetninger Regjeringa la den 8. oktober 2012 fram statsbudsjettet for Regjeringa mener at det samlede budsjettopplegget for 2013 legger til rette for en balansert økonomisk utvikling, men at handlingsrommet i budsjettpolitikken er begrenset. Det legges vekt på at det er nødvendig å holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet for å holde kronekursen og rentenivået nede. Regjeringa legger frem at kommunane får en reell inntektsvekst på 6,8 milliarder kroner i Fem milliarder av disse kommer som frie inntekter. Veksten i frie inntekter skal blant annet dekke merutgiftene kommunene f'ar som følge av at folketallet øker. Det er første gang inntektene til kommunene er på mer enn 400 milliarder kroner. Regjeringa legger til rette for særskilt styrking av flere kommunale tjenesteområder. I tillegg til veksten i frie inntekter, gjør regjeringa framlegg om økte bevilgninger til mellom anna: nominell videreføring av maksimalpris i barnehage opptrapping av minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager kommunalt barnevern kulturskuletilbud i skolefritidsordninga valfag på ungdomstrinnet rentekompensasjonsordninga for bygging og opprusting av skole- og svømmeanlegg dagtilbud for mennesker med demens investeringstilskudd til sykehjemssplasser og omsorgsboliger sikring av barn i skolebuss Skatteinntekter og rammetilskudd er frie inntekter, og kan disponeres fritt innenfor rammen av lovverket. Frie inntekter er den viktigste finansieringen av store kommunale sektorer som skole og omsorgstjenester. Veksten i de frie inntektene er derfor av stor betydning for det kommunale tjenestetilbudet. Budsjettarbeidet Budsjettarbeidet startet opp i september i virksomhetene. Det har vært avholdt 2 arbeidsmøter med formannskapet. Administrasjonen, virksomhetslederne og tillitsvalgte har vært invitert til disse møtene. Administrasjonen la frem et kosekvensjustert budsjett til formannskapet, der vi forutsatte videreføring av dagens drift. I det konsekvensjusterte budsjettet var det en budsjettutfordring (underdekning) på ca kr. 6 millioner. Som en følge av arbeidsmøtene er det laget en tiltaksliste for å komme i balanse, jfr. vedlagte liste. Berg kommune har leid inn ekstern bistand til å bistå i budsjettprosessen for l

7 l. Budsjettets rammebetingelser/forutsetninger (I diagrammene er 2011 og 2012 budsjett-tall.) 1.1. Anslag frie inntekter og andre inntekter Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør i underkant av 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommuner og fylkeskommuner kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Av de frie inntektene er i overkant av 2/3 skatteinntekter og i underkant av 113 rammetilskudd. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene. Anslag frie inntekter for Berg kommune er kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Berg kommune fra 2012 til 2013 på 3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5, l prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett året før budsjettåret. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2013 før i januar 2014, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2013 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. Skatteinntektene er for Berg kommune anslått til kroner i 2013, inkludert inntektsutjevning. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2013 før i januar 2014, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2013 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2013 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. 2

8 Rammetilskuddet Innbyggertilskudd før omfordeling Omfordeling: Utgiftsutjevning Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling Inntektsgarantionlningen Regionalpolitiske tilskudd: Distriktstilskudd Sør-Norge Nord-Norge- og Namdalstilskudd Småkommunetilskudd Veksttilskudd Skjønnstilskudd Storbytilskudd Samlet rammetilskudd: o o o l o Netto inntektsu~evning vet vi ikke eksakt, da det er innbyggertallet pr som skal brukes. Skatt er lagt iru1 med kr ,-. Totalt i frie inntekter er det lagt inn kr ,-. Eiendomsskatt er satt til kr ,-. 3

9 1.2. Lønn Lønn er budsjettert i henhold til vedtatte hjemler+ nye tiltak. Vi har budsjettert med en lønnsreserve på kr. l l som skal dekke årets lokale tillegg (2012) og lønnsvekst i ,00% 62,00% 60,00% 58,00% 56,00% 54,00% 52,00% ,96% 61,80% 59,15%57,93% 61,34% 59,47% 57,00% Av de totale driftsutgiftene i 2013 utgjør netto lønn inkl. sosiale utgifter ca 57%. Dette er ca 2% mindre enn for Selv om utgifter til fast lønn er øket med 12% er andre lønnsutgifter redusert relativt mer, herunder bruk av premiefond til dekning av pensjonsutgiften på kr 2 millioner. Den foreslåtte bruken av premiefondet i 2013 er dobbelt så stor som for

10 1.3. Renter og avdrag Det er budsjettert med en rentebuffer på 0,5% fra Netto lånegjeld ,, ~,,..., -- ~,, ~ _, _. ~' ~- ~,...,,, / ~ Ill Berg Kostragruppe 06 år ' Berg Kostragruppe Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. Vi ser av tabellen at Berg kommune hadde en netto lånegjeld på vel65 millioner kroner ved 5

11 utgangen av Viser at dette ligger under de såkalte sammenlignbare kommunene i Kostragruppe 6. Ser vi på netto lånegjeld i forhold til de totale driftsinntektene blir for øvrig bildet litt annerledes. Dette nøkkeltallet sier mer om hvor stor del av driftsinntektene som medgår til å betjene gjeld gjennom at større gjeldsandel normalt vil medføre større avdrags- og rentebelastning. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt 82, , ,5 ~ - ~ ~ ~.._",. ~,_"- - - l" _ ' Berg Kostragruppe 06 Fylkessnitt Landssnitt år Berg Kostragruppe Fylkessnitt Landssnitt

12 Vi ser at da ligger Berg kommune relativt betydelig over gjennomsnittet i Kostragruppe 6, men under fylkesgjennomsnittet for Troms. Trenden er imidlertid nedadgående og Berg kommune nærmer seg landsgjennomsnittet som vi ser er på tur oppover. Det er viktig å legge merke til at låneopptak i 2012 ikke er med her og som nevnt i tidligere budsjettskriv er det viktig å være klar over at en øken gjeldsandel vil påvirke det øvrige velferdstilbudet i kommune. I forslag til budsjett for 2013 er det vedtatt en avdragsutsettelse på kr l million, som isolert sett vil medføre at gjeldsandelen øker. Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter År Berg Kostragruppe 06 Fylkessnitt Landssnitt år Berg 8,33 7,47 5,65 6,52 Kostragruppe 06 4,91 3,38 1,96 2,43 Fylkessnitt 6,02 6,16 5,02 5,1 Landssnitt 3,41 4,71 2,32 2,96 5,57 2,34 5,47 3,73 7

13 Viser at Berg kommune jevnt over har en større belastning av renter og avdrag enn sammenlignbare kommune. Dette har nok både sammenheng med at netto lånegjeld er større og det kan være at man tradisjonelt har betalt høyere avdrag enn snittet. Trenden er nedadgående og har nok mest sammenheng med avdragsutsettelse!. I 2008 og 2009 hadde vi avdragsutsettelse med kr ,- pr. år, og i 2010 hadde vi kr ,~. For 2013 er det budsjettert med en avdragsutsettelse på kr ,- Berg kommune har en høy lånegjeld i forhold til driftsinntektene, og vi er sårbar ved renteøkninger. Utviklingen de siste årene er at vi betaler ned mindre på lånene, enn vi tar opp, og dermed øker lånegjelden. 8

14 1.4. Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser hva kommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkl. renter og avdrag (netto) er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Tallet sier noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene Berg Kostragruppe OG Fylkes snitt Landssnitt Ar Berg Kostragruppe Fylkessnitt o Landssnitt Fylkesmannen har en tommelfingerregel om at dette tallet over tid bør ligge på minst 3 % av driftsinntektene. Årsaken til økningen av netto driftsresultat fra 2009 til2010 er positivt 9

15 premieavviket (inntekt), flyktningetjenesten (overskudd) og momskompensasjon investering (inntekt). Så over tid har vi egentlig ligget under anbefalingen fra fylkesmannen. Grunnen til at vi ikke går med underskudd, er at vi har hatt avdragsutsettelser og bruker av ulike fond for å komme i balanse Betalingsregulativ Viser til egen sak til kommunestyret Endringer pr. rammeområde Endring i kr Endring i% Netto drift pr rammeområde Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Utgifter Inntekter Netto utgift Undervisning og oppvekst Utgifter Inntekter Netto utgift Helse-sosial- pleie og omsorg Utgifter Inntekter Netto utgift Næringslånene Utgifter Inntekter Netto utgift o Kultur Utgifter Inntekter Netto utgift Teknisk avdeling Utgifter Inntekter Netto utgift Selvkostområdene Utgifter Inntekter Netto utgift Skatt og generelle tilskudd Utgifter Inntekter Netto utgift ,90% 15,60% 6,11% 0,00% 20,55% 19,00% 4,09% -28,69% Ramme l Sentrale stvringsorgan/kirke Vi skal på en best mulig måte arbeide med å være en positiv serviceorganisasjon for næringsliv, innbyggere og våre brukere. Vi vil derfor arbeide med virksomhetene for å finne bedre løsninger for en mer effektiv bruk av ressursene. Det vil iverksettes et arbeid for å vurdere om arbeidsoppgaver i stab skal inngå i interkommunale samarbeid og i den sammenheng er det viktig å beholde arbeidsplasser i egen kommune. Det skal legges til rette for at ansatte får videreutvikle seg i et trygt og godt arbeidsmiljø. Videre er det foreslått å redusere skatteoppkreverstillingen fra 50% til at økonomiavdelingen selv skal ivareta fagområdet innenfor de allerede ressurser som er i avdelingen i dag. Dette gjelder arbeidsoppgaver som skatteregnskap og skatteinnfordring. lo

16 Det gjøres ansettelse i 8 av de 10 stillingene som var utlyst i 2012 og alle er på plass fra i administrasjonsbygget. Dette gjelder stillingene økonomisjef, teknisk leder, administrasjonssekretær, nærings- og utviklingsleder, fagansvarlig for oppvekst og kultur, ungdomssekretær, saksbehandler/integreringskonsulent og byggesaksbehandler. Ramme 2 Undervisning/oppvekst Berg skole skal være en skole preget av et godt læringsmiljø med et faglig og sosialt læringsutbytte for alle elevene. Dette innebærer at vi må legge til rette for dette og den viktigste faktoren for barns læring er dyktige lærere. De nasjonale og kommunale satsingsområdene er: Da mange er nytilsatt ved Berg skole, samt at Utdanningsdirektoratets intensjoner om å øke tydeligheten og lærelysten i hva som læres innebærer dette både behov for kursing og veiledning. Denne satsingen fra Kunnskapsdepartementet er spesielt retta mot ungdomstrinnet for å forebygge frafallet i videregående skole. Dette innebærer at to lærere ved skolen blir utdannet som Ny Giv-lærere, og skal følge opp elever. Berg kommune har forpliktet seg til å delta i Barne-og skoleprogrammet "De Utrolige Arene" og dette innebærer veiledning, samt behov for innkjøp av diverse utstyr, som videokamera, stativ, vikarutgifter i forbindelse med veiledning, kursing etc. Berg skole legger vekt på grunnleggende ferdigheter, med fokus på lesing i alle fag. En pedagog bistår i dette arbeidet for Midt-Troms regionen. Dette innebærer både vikarutgifter og kjøregodtgjørelse. Dette arbeidet vil være til november Vi får tildelt en kompensasjon på kr l O 000,- fra Pedagogisk Senter. Ramme 3 Helse/sosial/pleie-og omsorg Samhandlingsreformen er nok den som gir kommunen størst utfordring i årene framover. Utgifter pr. mnd er i dag kr Hjemmesykepleien vil også merke store utfordringer da pasienter skrives raskere ut fra sykehus. Det er og lagt inn kr i budsjettet som er kommunens andel til intermediære sengeplasser. Driftspostene ellers i budsjettforslaget for 2013 er i hovedsak ei videreføring av budsjettet for 2012 med små justeringer. I september ble det gitt tillatelse av rådmann til å tilsette helsefagarbeiderlærling i pleie og omsorg som også får konsekvenser for budsjettet de neste 2 årene. Lærlingen er lagt inn som egen post i budsjettet. Ramme 4 "Nærings(ondene" Endringer er her kun budsjett-teknisk, har ingen resultateffekt. 11

17 Ramme 5 Kultur Kommunen har inngått avtale med Flerbrukshuset AS om drift av Senjahallen og Flytebrygga fra og med Ramme 6 Teknisk Budsjettmessig er ramme 6 og 7 øket fra 2012 til2013. Dette skyldes utbygginger, større aktivitet,store driftsutfordringer og vedlikeholdsetterslep på absolutt alle områder hvor Berg kommune er eier og skal gi en tjeneste eller produkt til innbyggerne. For å holde eller komme opp på en standard som myndighetene krever gjennom lover og forskrifter må økonomien være på plass. Det er en dårlig driftsform å være etter snar enn å ha kontroll på tingene å være føre var. Ramme 7 Selvkostområdene Selvkostområdet for vann har fortsatt en del udekede kostnader. I tillegg har detfor 2013 vært foretatt en ny forkalkyle som viser ca i større kostnader enn tidligere. Dette danner grunnlaget for den foreslåtte økningen av abonnementsdelen på vanngebyrer. 12

18 2. Investeringer Netto investering i konsekvensjustert budsjett o o o o Sum Investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler o o o Sum lån o o Sum tilskudd o o Sum annet o o o o Netto finansiering o o o o Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser o o o o Netto driftskonsekvenser l valgte tiltak Prosjekter o o Bredbåndssatsing i sør o o o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o Forprosjekt boligpolitisk handlingsplan o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o Parkeringsplass Ersfjord o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o TV signaler Senjahopen o o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o Sentrale styringsenheter og fellesutgifter o o o Meldlngsløftetlmeldingsutveksllng o o o Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser o o o o!undervisning og oppvekst li 950 oool o l o l o l 13

19 Inventar og utstyr AP/FL o o o Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser o o o o Teknisk avdeling o o o Forlengelse av flytebrygge med tandstrøm AP/FL o o o Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser o o o o Luftbobleantegg AP/FL o o o Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser o o o o Opprusting kirkegårder AP/FL o o o Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser o o o o Selvkostområdene Forlengelse av kloakk i Mefjordvær o o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o Senjahopen Vannverk Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o Skaland vannverk Det o o Renter og avdrag o o o o Andre driftskonsekvenser o o o o 14

20 3. Tiltak for å få balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over-/underskudd budsjettversjon o o o o!valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett AP og Felleslista Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Bruk av premiefond o o o Diverse fellesutgifter (180) o o o Inntekter knyttet til adm.sekretær (advokat) AP/FL o Ri1dmannskontoret (120) o Organisering sentraladministrasjonen AP/FL o o o Økonomiavdelingen (121) o o o Rammetiltak administrasjon o Rridmannskontoret (120) o Økonomiavdelingen (121) o Næring- og utvikling (122) (j Reduksjon introduksjonsstønad flyktninger AP/FL Flykninger (123) Reduksjon kjøp og vedlikehold PC Diverse fellesutgifter (180) Reduksjon kvalifiserende tiltak flyktninger Flyknlnger (123) Økning div privirkbare egeninntekter Diverse fellesutgifter (180) Undervisning og oppvekst Maxsats barnehager Skaland barnehage (240) Senjahopen barnehage (241) Prosjekt Ny Giv ( ) o o o 15

21 Berg skole (212) o o o Reduksjon 13% stilling kulturskole -BB 000 -BB 000 -BB 000 -BB 000 Kulturskole (250) -BB 000 -BB 000 -BB 000 -BB 000 Reduksjon voksenopplæring flyktninger Voksenopplæring flykninger (261) Økning lønn Berg SFO ( ) Sfo Skaland (230) Helse-sosial- pleie og omsorg Rammetlltak pleie og omsorg o Strandheimen (331) o o o o Hjemmesykepleien (340) o Hjemmehjelp (341) o o o o Vakant PRO-lederstilling Administrasjon (300) Økning Senja/egen som følge av budsjettregu/ering i ( ) Berg legekontor (310) Økning utgifter til vaskeritjenester ( ) Bergsheimen (330) Kultur Økning bibliotek ( ) Bibliotek (510) Teknisk avdeling Reduksjon av oppmfllings og regu/eringsvirksomhet Oppmålingsog regu/eringsvirksomhet (610) Reduksjon vedlikehold Gatelys,utskift gamle strekk til EX- -BO 000 -BO 000 -BO 000 -BO 000 kabel Gatelys (661) -BO 000 -BO 000 -BO 000 -BO 000 Reduksjon vedlikehold kommunale kaier Kaier(665) Reduksjon vedlikehold kommunale veier Kommunale veier (660) Senjahopen fiskerihavn o o o o lsproblematikk - Senjahopen havn (667) o o o o 16

22 Selvkostom rådene Økning vannavgift Vannforsyning (720) Skatt og generelle tilskudd Reduserte inntekter Kraftfond SUFRP Konsesjonskraft (820) Renter avdrag fond mm o o Avdragsutsettelse o o Avdrag på lån (910) o o Bruk av disposisjonsfond o o Disposisjonsfond (940) o o o o o o o Vurdering: Det er utarbeidet et budsjett for 2013 i balanse, men for å få dette til har vi bl.a. brukt av premiefond og disposisjonsfond og avdragsutsettelse, istedefor å ta ned driftsnivået. Vi ser at det foreslås å ta ned drifta på rammeområdet helse og sentraladministrasjonen fra og med budsjettåret Bakgrunnen for disse rammenedtrekkene fra 2014 er at det så snart som mulig skal settes i gang et arbeid for å effektivisere drifta både i sentraladministrasjonen og på rammeområdet for helse, pleie og omsorg. Politikerne har gitt klart uttrykk for at de ønsker "full barnehagedekning", ved å øke stillinger i begge barnehagene. For å opprettholde tilbudet her er det foreslått å øke foreldrebetaling til maksimale satser. Kommuneloven 46 pkt. 3 sier at "årsbudsjettet skal være realistisk, og det er det fremlagte forslag til budsjett

23 Vedtak/innstilling til vedtak: l. Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Renten på nærings-og kraftfondslån settes til4 %. 3. Årsbudsjettet -drift vedtatt med følgende hovedtall: Budsjettskjema 1 A Budsjett 2013 Berg Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger o o o o Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1 B Merforbruklmindreforbruk o 18

24 Budsjettskjema 1 8 Budsjett 2013 Berg Til fordeling drift fra skjema 1a Fordeles slik pr rammeområde Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Netto utgift Undervisning og oppvekst Netto utgift Helse-sosial- pleie og omsorg Netto utgift Næringslånene Netto utgift Kultur Netto utgift Teknisk avdeling Netto utgift Selvkostområdene Netto utgift Skatt og generelle tilskudd Netto utgift 4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til vedlagt oversikt - Sum tiltak er kr For 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jfr. eiendomsskatteloven 2 og 3a. 5.l Den generelle skatte satsen for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 a benyttes 4 promille for boliger og fritidseiendommer. 5.2 Boliger/fritidseiendommer skal ha et bunnfradrag på kr. l ,-, jfr. eiendomsskatteloven 11 annet ledd I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a, fritas forsamlingshus og samfunnshus for eiendomsskatt. Nyoppførte boligbygg skal fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i l O år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 19

25 5.4 Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, samtidig med de kommunale eiendomsgebyrene. 5.5 Grunnet endringer i 2013 legges frem nye eiendomsskattevedtekter for 2013 da tidligere vedtatte skattevedtekter opphører. 6. Det tas opp lån med kr ooo Skaland, den Il 20

26 Budjsett Berg kommune Budsjetts kjerna 1 A Regnskap Budsjett Budsjett Berg Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter o o o Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter o o o Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidl års regnskm merforbruk o o o Til bundne avsetninger Til ubundne avsetninger Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk o o Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift fra skjema 1 B Merforbruklmindreforbruk o o Rapportmal: Budsjettskjema 1A- 10. januar 2013 kl Side

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 51114 BUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte 19.11.14: Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Berg kommune. Budsjett 2017 Økonomiplan

Berg kommune. Budsjett 2017 Økonomiplan Berg kommune Budsjett 217 Økonomiplan 217-22 Til behandling i kommunestyret 13.12.216 BUDSJETT 217 ØKONOMIPLAN 217-22. Saksopplysninger: Formannskapet i Berg har i møte 17.11.16 lagt fram følgende innstilling

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Berg kommune Budsjett 2014 Økonomiplan 20142017 Til behandling i kommunestyret 10.12.2013 Foto: Isabell Richardsen Gi Berg kommune BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017 Vår ref. 13/41318/HJ Arkivkode

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

BUDSJETT Vedlegg: - Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. Saksopplysninger: Nasjonale forutsetninger

BUDSJETT Vedlegg: - Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. Saksopplysninger: Nasjonale forutsetninger BUDSJETT 2016 Vedlegg: Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. Saksopplysninger: Nasjonale forutsetninger Regjeringen har lagt opp til en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2016 på 5,8 milliarder kroner.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Formannskapet i Berg har i møte lagt fram følgende innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan :

Formannskapet i Berg har i møte lagt fram følgende innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan : BUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2019. Saksopplysninger: Formannskapet i Berg har i møte 16.11.17 lagt fram følgende innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2019: Vedlegg: - Budsjettskjema la,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer