Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Akademiet for livslang læring i Grenland Styreleder Per Anders Oksum, Helse Sør-Øst RHF

2 Overordnet oppfatning av spesialisthelsetjenesten

3 De 50 ordene som ble nevnt flest ganger i statsrådens «sykehustale» i januar 2015

4 Ofte negativt om spesialisthelsetjenesten, men mye positivt de siste 10 år Betydelig økt aktivitet (30 % på 10 år) Bedre kvalitet (ventetider, fristbrudd, sykehusinfeksjoner er redusert) Økt overlevelse (bla flere kreftområder) Vekst i forskning og innovasjon (dobling i ressursbruk og antall doktorgrader) Samordning fellestj. Innkjøp, IKT, HR Fått økonomisk kontroll

5 flere hender Siden 2002, har sykehusene i Helse Sør-Øst fått nær flere leger, sykepleiere og psykologer

6 Mange grunner til at media er opptatt av sykehus Først og fremst: Vi har ansvar for noe som betyr svært mye for folk Dessuten: Utvikling og endringer/omstillinger alltid noen som er uenige Ulike forventninger til hva et sykehus skal være Digitalt etterslep ikke i tråd med forventninger Mangelfull pasientkommunikasjon jmf klagesaker Uklart regelverk f eks til ventetidsregistrering Flytende overgang mellom internt og eksternt Fagmiljøer med stor autonomi og egne mål Arena for politisk debatt

7 Medieomtale er viktig fordi den påvirker vår mulighet til å utvikle tjenestene. Mer usikkert hvordan media påvirker tilliten til tjenestene.

8 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den behandlingen du trenger hvis du skulle bli syk eller skadet og få behov for sykehusbehandling Tidsserie: Andel som har meget stor/ganske stor tiltro til spesialisthelsetjenesten

9 Seiglivede myter om sykehusene Vi mener myter møtes best med fakta....noen eksempler

10 Påstand: Blårussen har overtatt Lege m.m. Sykepleier m.m. Økonom Samfunnsfag Blant topplederne i norske sykehus er det 34 leger og sykepleiere, viser en kartlegging som Dagens Medisin har gjennomført blant 55 foretak- og sykehusledere i Norge Sivilingeniør/ingeniør Militær Juridisk Humanistiske fag Realfag Annet Hovedutdannelse for ledergruppene i foretaksgruppen Helse Sør-Øst. Ledelsen er solid forankret i helsefag! DM

11 Påstand: Mangler åpenhet Alle styremøter åpne sakspapirer på nett samtidig med at styremedlemmer får dem Revisjon i full åpenhet alle rapporter tilgjengelig Svært få innsynsbegjæringer avslått Alle helseforetak publiserer 3.3-meldinger på nett Publiserer medarbeiderundersøkelsen for foretaksgruppen i sin helhet Miljørapport, anskaffelser

12 Organisering Hva er spesialisthelsetjenesten?

13 Oversikt over det norske helsesystemet Filosofi Alle skal ha lik og fri tilgang til helsetjenester av høy kvalitet Finansiering Hovedsaklig offentlig finansiert (~85%) via skattebetaling 5,1 millioner innbyggere 14.6 % eldre enn 65 år ~Årlig vekst på 1,2 prosent Ansvar og styring Fordelt mellom staten (fire regionale helseforetak) og kommunene(431) Primærhelsetjenesten: Kommuner Langtidspleie eldre og uføre: Kommunene Spesialisthelsetjenesten (somatikk og psykiatri): Staten (helseregioner) Source: McKinsey analysis

14 Spesialisthelsetjenesten I Norge Organisering og ansvar Den norske stat (Helse- og omsorgsdepartementet) Styre Styre Styre Styre Helseregioner Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Styre Helseforetak Sykehus

15 Styring av spesialisthelsetjenesten Stortinget Regjeringen Helse- og omsorgsminister Styreleder i Helse Sør-Øst Administrerende direktør i Helse Sør- Øst Styreleder i helseforetakene Den politiske styringen følger de formelle ansvarslinjene. Stortinget og regjeringen har beslutningsmyndighet i styringen av spesialisthelsetjenesten Administrerende direktør i helseforetakene Ledergrupper i helseforetakene Avdeling/enhet i helseforetakene

16 Vi styres og påvirkes 45 lover med forskrifter 212 krav i departementets oppdragbrev 57 krav i foretaksprotokollen En rekke opptrappingsplaner og strategier, ni i oppdragsbrevet 11 aktive og ambisiøse tilsyn 165 stortingsrepresentanter med synspunkter 176 kommuner med egne ønsker medarbeidere med engasjement og ambisjoner 3 millioner innbyggere med individuelle ønsker om behandling Betydelige private næringsinteresser

17 Helse Sør-Øst Norge: 5,1 millioner innbyggere 3 millioner innbyggere 58 prosent av landets befolkning Omsetning: 70 milliarder NOK/ år ansatte (gjennomsnitt)

18 Organisert i syv sykehusområder Et mer helhetlig tilbud Samhandling mellom sykehusene Samordning mellom somatikk, psykisk helsevern og rus Innlandet Trygghet og nærhet - en dør inn Samordning av akuttberedskap Riktig behandling på rett sted Breddekompetanse Spisskompetanse Desentralisering En større del av tjenestene kan løses innenfor sykehusområdet Sørlandet Vestre Viken Telemark Vestfold Akershus Oslo Østfold

19 Helse Sør-Øst Leverer spesialisthelsetjenester til 3 millioner mennesker I Sør-Øst Norge 100 % eid av Den norske Stat Helse- og omsorgsdepartementet. Eget styre og en ikke-politisk utnevnt administrerende direktør og ledelse Ansvar: 1. Sørge for at regionens innbyggere får spesialisthelsetjenester av høy kvalitet 2. Eie og drive sykehusene effektivt

20 Sykehus Virksomheten omfatter Institusjoner i psykiatrien og innen rusbehandling Ambulansetjenesten Nødmeldingstjenesten Pasienttransport Opptreningsinstitusjoner Sykehusapotek Laboratorier

21 Helse Sør-Øst (HSØ) har en rekke juridiske enheter og en rekke samarbeidspartnere HSØ har 11 egne Helseforetak (HF) Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset i Vestfold Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark Sykehuset Østfold Sørlandet sykehus Vestre Viken Sykehusapotekene Sykehusparter HSØ har også et forpliktende samarbeid med ideelle private sykehussykehus: Lovisenberg Diakonale Sykehus Diakonhjemmet Sykehus Martina Hansens Hospital Revmatismesykehuset Betanien Hospital HSØ kjøper i tillegg tjenester fra private aktører for ca 5 milliarder kr pr år innenfor: Rus/psykiatri/somatikk Laboratorie/radiologi Rehabilitering

22 Spesialisthelsetjenesten er særdeles omfattende og sammensatt Dette skjer i løpet av et døgn i Helse Sør-Øst mennesker er på jobb pasienter behandles nye henvisninger mottas 90 nye verdensborgere fødes 360 bemannede ambulanser i beredskap ambulanseoppdrag utføres kilometer i ambulanse munnbind forbrukes par operasjonshansker infusjonssett operasjonsfrakker 192 millioner kroner i samlet kostnadsforbruk

23 Endring av forutsetninger og behov for investeringer

24 Endrede forutsetninger noen eksempler Menn Kvinner Menn Kvinner Antall trafikk-drepte Antall alvorlig skadde i trafikken Antall døde av hjerteinfarkt Kreft-forekomst Forekomst av kreft per (verden)?

25 Ønsket vridning i bruk av helseutgiftene Helseutgifter 250 mrd (2011) Primærhelsetjeneste + Ca. 10 % Spesialisthelsetjeneste Investeringer + BNP Fastlands Norge Drift Morgendagens+ pasienter (FOU) Psykisk helsevern/+ rusbehandling Dagens pasienter Kostnad døgnopphold 1 + Kostnad dagbehandling og poliklinikk 3 Somatikk

26 Helse Sør-Øst investerer mer enn noen gang tidligere Investeringer fordelt på aktivagruppe Tomt Bygninger inkl AUU MTU Transportmidler, IKT og annet Immaterielle eiendeler (EDB inkl AUU)

27 Faseoverganger er utgangspunktet for investeringsprosjektene bevilgningsprosess Faseovergangene godkjennes av Helse Sør-Øst RHF og er de store investeringsprosjektenes formelle beslutningspunkt Godkjenning av flerårige prosjekter gjøres ved godkjenning av konseptfase (og forprosjekt). Dette skjer som enkeltstående investeringsbeslutninger Alt til og med konseptfasen finansieres av foretaket uten tilgang til regional likviditet I budsjettprosessen vedtas disponering av regional likviditet til store investeringsprosjekter, og det tas likviditetsmessig høyde for foretakenes lokale investeringer For investeringsprosjekter over 500 millioner kroner kan det søkes om regionalt lån fra Helse og omsorgsdepartementet, 70% lånefinansiering. Strategiske føringer Utviklingsplan B1 Tidligfasen Idéfas e B2 Konseptfase K S K B3 Forprosjektfase B4

28 Investeringsportefølje bygg (à jour ) Utviklingsplan Idéfase Konseptfase Forprosjekt Gjennomføring Utviklingsplaner: Fullført: Vestfold og Telemark sykehusområde Sykehuset Telemark HF Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF Sykehuset Innlandet HF Under arbeid: Sørlandet sykehus HF Annet: Akershus universitetssykehus HF (Helhetsplan arealdisponering, Nordbyhagen) Sykehuset Innlandet HF Evt. nytt fellessykehus Sykehuset Telemark HF Utvidelse og ombygging, Skien Vestre Viken HF Drammen DPS Felles Akuttpsykiatri Blakstad Vestre Viken HF Nytt sykehus i Buskerud Oslo universitetssykehus HF Samlet idéase, Campus Oslo Sørlandet sykehus HF Akuttpsykiatri, Kr.sand Akershus universitetssykehus HF Psykiatri Oslo universitetssykehus HF Protonsenter Oslo universitetssykehus HF Vedlikeholdsprosjekter Sykehuset i Vestfold HF Ny sengefløy og akuttpsykiatri Sykehuset Østfold HF Nytt sykehus Kalnes Sunnaas sykehus H Nytt tverrygg Oslo universitetssykehus HF Samlokalisering, fase 1

29 Visjon og strategi

30 Helse Sør-Østs visjon Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi.

31 Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

32 Mye bra på organisasjon og funksjonsdeling. Nå er fokus på kvalitet, kompetanse og ledelse Kvalitet og pasientsikkerhet Funksjonsog oppgavefordeling Helse Sør-Øst ( ) Etablering av foretaksmodellen Helse Sør-Øst ( ) Helse Sør og Helse Øst ( )

33 Behov for tydelig retning Utviklingstrekk i sykehustjenester Vår strategi gir retningen Brukernes syn legges til grunn Sykdomsgrupper i vekst Nye behandlingsformer Ny teknologi Aldrende IKT-infrastruktur Utdatert bygningsmasse Økt samhandling Befolkningens forventninger Befolkningsvekst/ sammensetning

34 To hovedområder for innsats fram mot 2020 Begge skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet Helse Sør-Østs strategiske plan er organisert i to hovedområder: Et løft for kvalitet og pasientsikkerhet Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger

35 Digital fornying

36 Digital fornying er Helse Sør-Østs organisasjonsutviklingsprogram for fornying og standardisering av teknologiske løsninger og arbeidsprosesser En tryggere, enklere og bedre hverdag for pasienter, pårørende og ansatte I løpet av en fireårsperiode skal det investeres rundt 5-6 milliarder kroner Over mennesker er involvert - fra helseforetakene, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og leverandører

37 Digital fornying skal gi bedre pasientbehandling gjennom fem hovedmål Styrket pasientsikkerhet Forenklede arbeidsrutiner og bedre arbeidsdag Økt kvalitet i behandlingen Pasienten Bedret samhandling Mer effektive tjenester Relevant, sammenlignbar og oppdatert informasjon skal være tilgjengelig på en brukervennlig og lettfattelig måte for pasienter, pårørende og helsepersonell når de trenger det, der de trenger det og med riktig kvalitet

38 Helse Sør-Østs arbeid med Digital fornying er i tråd med nasjonal utvikling Én innbygger - én journal - Stortingsmelding nr. 9 ( ) God kvalitet - trygge tjenester - Stortingsmelding nr. 10 ( ) På nett med innbyggerne - Regjeringens digitaliseringsprogram (april 2012) Kvalitet Tilgjengelighet Gode pasientforløp

39 Sykehuspartner fellestjenester IKT Leverer tjenester til alle helseforetak i Helse Sør-Øst - største leverandør av IKT til helse i Norden Totalleverandør: omfatter brukerstøtte, drift av utstyr, nettverk, drift og forvaltning av applikasjoner, samt prosjektstyring og rådgivning Sentraliserte løsninger - sikrer stabile driftsforhold og rasjonell utnyttelse av kapasitet og kompetanse 12 forskjellige plattformer 54 datarom Ca applikasjoner Ca servere arbeidsstasjoner til brukere Formidler ca 9 millioner meldinger til/fra eksterne aktører (legekontor, offentlige instaser osv) per år Lagringsbehovet stiger eksempel: Røntgenbildelagring stiger med 15 % per år blant annet drevet av bilder per undersøkelse

40 Digital fornying består i hovedsak av seks strategiske programmer Klinisk dokumentasjon Digital samhandling Radiologi Virksomhetsstyring Laboratoriedata Infrastrukturmodernisering

41 Felles regional EPJ på OUS i drift fra som planlagt! Historiske data er samlet i én journal for hver pasient Én felles løsning for prøvesvar fra laboratorier, patologi og radiologi Bedre mulighet for å holde oversikt over ventelister på tvers av sykehusene Elektronisk dokumentflyt som reduserer risikoen for at papirer blir forlagt Strukturerte pleieplaner i sykepleietjenesten Pleie- og omsorgsmeldinger sendes elektronisk til Oslo kommune Kommunikasjonen på tvers av sykehusene i OUS blir bedre Med OUS over på DIPS har alle sykehusene i Helse Sør-Øst RHF implementert DIPS. Det gjør at over 80 % i spesialisthelsetjenesten har Implementert DIPS - Tryggere for meg! - Enklere for oss!

42 Kvalitet og pasientsikkerhet

43 Seks strategiske valg for kvalitet og pasientsikkerhet

44 2015: Prioritert satsingsområde i pasientsikkerhetsprogrammet MÅL Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten UTFORDRINGER Ledere på alle nivåer forplikter seg og tar aktiv del Spre innsatsområdene på alle kliniske enheter

45 Brukernes syn vektlegges Trygghet Åpenhet om kvalitet Informasjon og kommunikasjon

46 2015: utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet 1. Ingen fristbrudd 2. Bedre tilgjengelighet kortere ventetider 3. Sunn økonomi som gir rom for nødvendige investeringer Hva må til? Lære av de beste (benchmarking mellom sykehus og avdelinger) På sakskartet i alle leder- og styremøter Bruke ledig kapasitet hos private og i egne sykehus Mer aktiv pasient- og brukerrolle Medvirkning for mer ansvarlig medarbeiderrolle Trygge og standardiserte IKT-løsninger

47 Sykehusene i Helse Sør-Øst har cirka 4,9 millioner pasientkontakter per år

48 Hvordan måle kvalitet i helsevesenet?? The ultimate goal is to manage quality. But you cannot manage it until you have a way to measure it, and you can not measure it until you can monitor it. Florence Nightingale ( )

49 90 Gjennomsnittlig ventetid Hele Helse Sør-Øst inkludert OUS Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,764973

50 0,1 Andel fristbrudd Hele Helse Sør-Øst, inkludert OUS 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

51 Større enighet og bredere bruk av kvalitetsindikatorer Økende konsensus om kvalitetsmål

52 Utvikling Drammen Sykehus dagers overlevelse Total Hjerteinfarkt Hjerneslag Hoftebrudd Totaloverlevelse Hjerteinfarkt Hjerneslag Hoftebrudd

53 Arbeid i Telemark reduserte antall dødsfall betydelig Ved hjelp av 30 dagers overlevelse er avdekket betydelige kvalitetsutfordringer ved enkelte sykehus. Et eksempel på dette er at flere sykehus i Helse Sør-Øst (inkludert Sykehuset Telemark) samarbeidet om forbedringsprosjekter basert på analyser av data for 30 dagers overlevelse. Prosjektene reduserte antall dødsfall i avdelingene som deltok. Resultatene fra dette kvalitetsarbeidet har skapt betydelig interesse internasjonalt

54 Guideline compliance..

55

56 30 dagers overlevelse relevant for styret?

57 Nasjonale trekk 2015

58 Nasjonale trekk i 2015 «Pasientens helsetjeneste» Nasjonal helse- og sykehusplan Fritt behandlingsvalg Pakkeforløp kreft Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven Den «gylne regel» Nasjonale løsninger for bygg, IKT, innkjøp osv

59 Én region med felles mål: Skape pasientens helsetjeneste Redusere ventetidene og fjerne fristbrudd Økt kvalitet gjennom gode og effektive pasientforløp Kvalitetsmål Læring på tvers Fornye og standardisere IKT-løsninger i regionen Sikre riktig kapasitet på kort og lang sikt Sikre riktig bruk av eksterne helsetjenester Rett kompetanse - rekruttere og utvikle Skape økonomisk handlingsrom for investeringer Forbedring av økonomiske resultater Prioritering av investeringsprosjekter Brukermedvirkning

60 Pasientens helsetjeneste Primærhelsemelding Folkehelsemelding Melding om kvalitet og pasientsikkerhet Legemiddelmelding Endring i lovgiving Kreftsatsning Rus og psykisk helse Prehospitale tjenester Fritt behandlingsvalg

61 Ventetid Hvorfor fritt behandlingsvalg? A 90 Lange ventetider for 60 mange 50 pasienter Somatikk Psykisk helsevern voksne B Ledig kapasitet, både i offentlige og private sykehus* HF1 Privat1 HF2 Privat2 Ledig kapasitet Kapasitetsutnyttelse C Utvikling mot todeling av helsevesenet Flere betaler selv fordi de ikke er fornøyd Svekker oppslutning om offentlig helsevesen * Figuren er kun illustrerende. Ikke faktiske tall. Hypotetiske enheter.

62 Større mangfold og valgfrihet for pasienten I dag Fremover Fritt sykehusvalg Fritt behandlingsvalg Offentlige sykehus Private med avtale Private uten avtale Offentlige sykehus Private med avtale Private med godkjenning Ledig kapasitet Lommeboka avgjør Ledig kapasitet tas i bruk

63 Overfører makt fra systemet til pasienten Helse- og omsorgsdepartementet Regionale Helseforetak Helsedirektoratet Helseforetak Private med avtale Private med godkjenning De offentlige sykehusene utsettes for konkurranse.

64 Når skal reformen innføres? Fra har sykehusene større frihet til å behandle flere pasientene Økt kjøp fra private gjennom anbud Effekten kommer først i de offentlige sykehusene Så vil volumet gjennom anskaffelser øke 3 Psykisk helsevern og rus, noe annen sykehusbehandling Mer annen sykehusbehandling I løpet av 2015 Fase 2 kommer i 2016

65 Driver vi godt? Kommisjonen: Stort effektiviseringspotensial i offentlig sektor i forhold til beste praksis Jørn Rattsø overleverte tirsdag den 10. februar produktivitetskommisjonens rapport NOU 2015: 1 til finansminister Siv Jensen

66 Reformbehov: Offentlig sektor Internasjonale sammenligninger viser stor ressursbruk uten bedre resultater Store forskjeller, ta ut effektiviserings-potensialet, sats på beste praksis Styringsproblem og strukturproblem For mange gode intensjoner, mer tydelige mål, mer fristilling med ansvar Mer systematisk bruk av digital kommunikasjon og moderne teknologi, inkl. velferdsteknologi Kommunereform og sterkere regionbyer

67 Store variasjoner mellom helseforetakene

68 Mellom sykehus og klinikkene Figuren viser andelen stuetid mellom kl. 8 og kl 16 per sykehus. Stuetid er tiden fra pasienten trilles inn på operasjonsstuen, til vedkommende trilles ut igjen. Gjennomsnittlig andel stuetid for alle sykehusene er 53 prosent. St. Olav, med en stuetid på 68 prosent, bruker operasjonsstue én time mer om dagen enn gjennomsnittet.

69 Høst 2015: Nasjonal helse- og sykehusplan 1. Stortinget skal ha en tydeligere rolle i å fastsette overordnede prinsipper og ønsket utvikling for en samlet helsetjeneste 2. Ansvaret for faglige vurderinger og kvalitet skal være tydeligere 3. Det skal styres mer på kvalitet basert på åpenhet 4. Helsetjenesten skal ha større evne til å virke sammen som et nettverk 5. Kompetanse er bevegelig -ikke bare pasienten som flytter på seg

70 Sykehus-Norge 2030 Forutsetninger Vi blir eldre Vi blir flere Vi fortsetter å flytte til byene Medisinen (kirurgien) fortsetter å spesialisere seg

71 Norge 2030 Vi er en million flere og flere over 75 år Mange flere innbyggere Mange flere eldre Stort kapasitetsbehov Like mange eller færre innbyggere Flere eldre Ulikt kapasitetsbehov

72 Sentralisere eller desentralisere Indremedisinske tjenester fortsatt økende behov alle steder i landet aldrende befolkning i spredtbygde strøk Kirurgi spesialiseres og sentraliseres stadig mer Kreftkirurgien sentraliseres En faglig utvikling basert på kvalitet som ikke lar seg reversere Indremedisin Psykisk helse Kirurgi

73 Nærhet og kvalitet Befolkningen i Norge er mest opptatt av nærhet Brukerutvalgene er mest opptatt av medisinsk kvalitet

74 Ahus Haukeland universitetssjukehus Stavanger universitetssjukehus SØ, Fredrikstad St. Olavs Hospital HF SiV, Tønsberg OUS VV, Bærum VV, Drammen SS, Kristiansand Lovisenberg Haraldsplass Diakonhjemmet UNN Tromsø Haugesund sjukehus SI, Gjøvik ST, Skien Ålesund sjukehus Levanger sjukehus SS, Arendal Orkdal Nordlandssykehuset Bodø VV, Ringerike SI, Hamar Molde sjukehus SI, Lillehammer Førde sentralsjukehus SI, Elverum VV, Kongsberg Stord Sjukehus Kristiansund sjukehus Finmarkssykehuset Hammerfest Volda sjukehus SI, Kongsvinger SS, Flekkefjord Namsos sjukehus UNN Harstad Helgelandssykehuset Mo I Rana Nordlandssykehuset Vesterålen ST, Notodden Voss sjukehus UNN Narvik Finnmarkssykehuset Kirkenes Helgelandssykehuset Sandnessjøen Nordfjord sjukehus Nordlandssykehuset Lofoten Lærdal sjukehus SI, Tynset Helgelandssykehuset Mosjøen ST, Kragerø ST, Rjukan Odda Sjukehus Longyearbyen sykehus Befolkningsgrunnlag sykehus-norge 2015 Befolkningsgrunnlag for somatiske sykehus med akuttfunksjoner

75 Sentralisering gjør at befolkningen får bedre behandling, mindre komplikasjoner og flere overlever i de aller fleste tilfellene er det indremedisin som haster ved de aller fleste kirurgisk lidelser har man god tid.

76 Ingen norsk bedrift er så arbeidskraftavhengig som Helse Sør-Øst Norges største arbeidsplass medarbeidere som til sammen arbeider årsverk Lønn- og andre personalkostnader utgjør cirka 56 prosent av totale kostnader

77 Stor arbeidskraftutfordring Om vi ikke utvikler oss smart. Forskning og innovasjon kan bidra Forventninger Medisinsk utvikling Økonomi Flere hjelpetrengende, færre hjelpende hender og begrensede ressurser I dag går hver 6. elev fra ungdomsskolen inn i helse- og omsorgsarbeid. Med samme nivå på tjenestetilbudet, vil vi i 2025 ha behov for at hver 4. elev blir helse- og sosialarbeider. og i 2035 må hver 3. elev velge h/s utdanning.

78 Helsetjenester - etterspørsel og behov

79 Mye bra gir mulighet for gode strategier på krevende områder Mye går bra de fleste sykehusene har gode resultater Forsatt utfordringer spesielt Ahus og Telemark (og til dels OUS) God kontroll på foretaksgruppens samlede økonomi Samdata-tall viser at vi har de fem øverste plassene ved sammenligning av effektiviteten i alle sykehusene i Norge Den gode jobben som gjøres ved de fleste sykehusene våre har lett for å forsvinne og overskygges av problemene ved noen få av våre sykehus

80 Takk for oppmerksomheten Helse Sør-Østs visjon Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi.

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Polyteknisk forening Helse, 14. april 2010 Våre sykehus kan styres og de

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer