Møteinnkalling. NB! Merk møtedag! Halden kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. NB! Merk møtedag! Halden kommune"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. NB! Merk møtedag! Det vil bli gitt en orientering om Østfoldmuseene av direktør Gunn Mona Ekornes Side 1

2 Saksliste PS 2011/1 PS 2011/2 PS 2011/3 PS 2011/4 PS 2011/5 PS 2011/6 PS 2011/7 PS 2011/8 PS 2011/9 PS 2011/10 PS 2011/11 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Rapportering på sykefravær pr desember /887 Detaljbudsjett kultur og idrett /133 Aktiv på dagtid - utvidelse av tilbudet 2009/1520 Spillemiddelsøknader for lysløyper - kommunalt tilskudd. 2008/3430 Iverksettelse av Halden Skatepark 2009/6251 Legat til beste for almennyttige formål 2008/1010 Investeringer Halden bibliotek /97 Investering Kulturskolen /1467 Side nr. Toril Brekke utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 18:25 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Toril Brekke Leder AP Eivind Ottersen Medlem AP Rune Gribsrød Nestleder SV Kristin Johansen Medlem AP Vibeke Julsrud Medlem MDG Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Vegar Johansen MEDL FRP Per Magnus Finnanger MEDL V Sandsmark Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Trine-Merethe Høistad Mona-Kristine Arneberg AP Joachim Bratteli Atoosa P-J Thunem AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Stein Cato Røsnæs Rådmannens representant / Enhetsleder Kulur og Idrett Lise Antonsen Rådgiver Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Toril Brekke Utvalgsleder Mette Engdahl Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2010/88 PS 2010/89 PS 2010/90 PS 2010/91 PS 2010/92 PS 2010/93 PS 2010/94 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Forslag til planprogram for revidering av Kulturplan for Halden. Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2010/6427 Filmprosjekt i Halden - Søknad om støtte 2009/79 Kunstsnøanlegget halden - søknad om støtte. 2008/3430 Side nr. Torill Brekke utvalgsleder Side 5

6 PS 2010/88 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Innkallingen ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2010/89 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Utvalgsleder foreslo ny politisk sak satt på sakskartet: Kunstsnøanlegget Halden søknad om støtte for drift vintersesongen 2010/2011. Utvalget bifalt dette og saken fikk følgende saksnummer: PS 2010/94. Sakslisten ble med denne endringen enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2010/90 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent. PS 2010/91 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Side 6

7 Ingen referatsaker satt på sakskartet. Vedtak: PS 2010/92 Forslag til planprogram for revidering av Kulturplan for Halden. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til planprogram for Kulturplan for Halden kommune legges ut på høring. Høringsperioden er desember 2010 februar Planforslaget sendes på høring til lag og foreninger, institusjoner og andre aktører. Planforslagets høringsperiode annonseres i HA, legges ut på kommunens hjemmeside, i Servicesenteret og i Halden bibliotek. Det vil bli avholdt møter med Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Ungdomsrådet og Halden kulturråd. PS 2010/93 Filmprosjekt i Halden - Søknad om støtte Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for kultur og idrett bevilger kr til filmprosjektet. PS 2010/94 Kunstsnøanlegget halden - søknad om støtte. Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Utvalgsleders forslag til ny sak på sakskartet fikk saksnummer PS 2010/94, og ble enstemmig vedtatt. Side 7

8 Vedtak: Skialliansen får ,- i støtte til drift av kunstanlegget i vintersesongen 2010/2011, som tas fra spillemidler. Side 8

9 PS 2011/1 Godkjenning av innkalling PS 2011/2 Godkjenning av saksliste PS 2011/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Stein Cato Røsnæs Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2011/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Rapportering på sykefravær pr desember 2010 Sammendrag av saken: Rapportering på sykefravær for enhet for kultur og idrett for 2010, pr måned. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for kultur og idrett tar rapporteringen på sykefravær for desember 2010 til orientering. Saksutredning: Rapport sykefravær Halden kommune pr. enhet (Rapport til hovedutvalgene) Navn på enhet: Kultur og idrett Rapportmåned: Desember Enhetsleder: Stein Cato Røsnæs Dato: 5 januar Årsverk i enheten:. Side 10

11 Sykefraværsprosent: Måned 1-8 dager 1-16 dager dager over 40 dager Totalt Januar ,8 0,3 0,2 0,4 1,7 Februar ,2 0,8 0 0,4 2,4 Mars ,2 0 0,7 0,1 1,0 April ,0 0,7 0,1 0,7 1,5 Mai ,2 0 0,2 0,1 0,5 Juni ,7 0,8 0 0,3 1,8 Juli , ,2 August , ,0 0,7 September ,6 1,3 0 0,0 1,9 Oktober ,9 1,0 2,9 0 4,8 November ,4 0,8 3,7 0 5,9 Desember ,0 Analysedel (Årsak til utvikling - positiv eller negativ utvikling): Vurder disse spørsmålene knyttet til sykemeldte i din enhet og lag en beskrivelse av enhetens sykefraværsutvikling siden sist rapportering: Det tas forbehold om endringer som følge av tidlig rapporteringstidspunkt, kan være sykemeldinger som ikke er registrert pt. Pr desember 2010 viser tallene ett fravær godt innenfor de målsetninger kommunen har. Det relativt høye fraværet i oktober og november skyldes konkrete skader hos enkeltpersoner, ikke arbeidsrelatert. Tiltaksdel (hvilke tiltak er/vil bli iverksatt): Iht. til kommunens sykefraværsrutiner har enheten: Dokumentet er elektronisk godkjent av: Stein Cato Røsnæs Side 11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2011/ Stein Cato Røsnæs Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2011/ Utsendte vedlegg 1 Detaljbudsjett kultur og idrett 2011 Ikke utsendte vedlegg Detaljbudsjett kultur og idrett 2011 Sammendrag av saken: Vedlagt følger detaljbudsjett for kultur og idrett for Som styringsdokument for gjennomføring av politiske vedtak og en mer detaljert fordeling av tildelte rammer gitt i kommunestyrets budsjettvedtak for 2011, skal det vedlagte detaljbudsjettet definere fordeling til de ulike virksomheter i Enhet for kultur og idrett. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for kultur og idrett vedtar detaljbudsjettet for kultur og idrett for 2011, slik det fremkommer i vedlegg til denne saken. Ny stilling Halden Bibliotek, avdelingsleder voksenavdelingen, utlyses. Saksutredning: Bakgrunn Kommunestyret vedtok budsjett for Halden kommune for 2011 den 16 desember. I dette vedtaket fremkommer rammen til kultur med kr Vedlagt følger detaljbudsjett for enhetens ulike virksomheter. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Økonomi Kommunestyrets vedtatt budsjett for 2011 ligger til grunn for sakens økonomiske disponeringer. Personal- og organisasjonsspørsmål Side 12

13 Det er avsatt midler til to nye stillinger i kultur. En ny avdelingsleder stilling ved Halden Bibliotek og en stillingsressurs fordelt på kultursal og enheten forøvrig. Det vil bli utarbeidet en sak om disponering av denne stillingsressursen i mer detalj, der målet er å øke tjenestetilbudet innenfor sektoren totalt. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Stein Cato Røsnæs Side 13

14 Budsjett 2011 Enhet for kultur og idrett Ansvar: Kulturkontoret Funksjon: 120 Administrasjon Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Sum funksjon: 120 Administrasjon Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Kjøregodtgjørelse Telefongodtgjørelse Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Fast lønn Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Representasjon/gaver Annonse, reklame, info Kjøregodtgjørelse Strøm Kommunale avgifter Kopieringsavgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Inventar og utstyr Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Renhold Internoverføring til sentraladm./felles Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Sum ansvar: Kulturkontoret Ansvar: Museer Funksjon: 375 Muséer Strøm Bidrag Sum funksjon: 375 Muséer Sum ansvar: Museer Side 14

15 Ansvar: Rockehuset Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Fast lønn Tillegg T-trinn kveld/natt Ekstrahjelp Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Matvarer/drikkevarer Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Annonse, reklame, info Trykking/kopiering Kjøregodtgjørelse Alarm Husleie, leie av lokaler og grunn mv Lisenser IT Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr Vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Materialer til vedlikehold Renhold Kjøp av ekstern arbeidskraft Leie av fagkonsulenter Konsulenthonorar Artisthonorar Kjøp/driftsavtaler private Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Andre inntekter Leieinntekter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Sum ansvar: Rockehuset Ansvar: Aktiviseringstilbud Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Fast lønn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Ekstrahjelp Tillegg T-trinn kveld/natt Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Bevertning Matvarer/drikkevarer Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Andre transportutgifter Husleie, leie av lokaler og grunn mv Kjøp/driftsavtaler private Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Støtte diverse arrangementer Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Sum ansvar: Aktiviseringstilbud Side 15

16 Ansvar: Ungdomsklubben Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Fast lønn Tillegg T-trinn kveld/natt Ekstrahjelp Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Medisinsk forbruksmateriell Matvarer/drikkevarer Rengjøringsartikler Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Annonse, reklame, info Andre transportutgifter Alarm Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr Bøker blader musikk Renhold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Andre inntekter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Sum ansvar: Ungdomsklubben Ansvar: Driftstilskudd etter søknad Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Kulturstøtte organisasjoner/lag Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kulturstøtte organisasjoner/lag Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Sum ansvar: Driftstilskudd etter søknad Ansvar: Remmen Svømmehall Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Fast lønn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Ekstrahjelp Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Rengjøringsartikler Arbeidstøy Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Annonse, reklame, info Husleie, leie av lokaler og grunn mv Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Billettinntekter Leieinntekter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Sum ansvar: Remmen Svømmehall Side 16

17 Ansvar: Kultursalen Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Fast lønn Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg Fast lønn Tillegg T-trinn Lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Ekstrahjelp Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Overtid Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Matvarer/drikkevarer Rengjøringsartikler Arbeidstøy Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Diverse adm utgifter Papir og plast Overnatting andre Post/bank gebyr Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Annonse, reklame, info Kursutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Strøm Olje/annen energi Alarm Kommunale avgifter Kopieringsavgifter Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Gebyrer avgifter billettsystem Inventar og utstyr Edb/IT utstyr Vedlikehold Vedlikehold byggning Service, drift og rep. øvrig Vedlikeholdsavtale tekniske instalasjoner Renhold Vaktmestertjenester Kjøp av ekstern arbeidskraft Konsulenthonorar/artisthonorar (401 - via lønn) Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Andre inntekter Billettinntekter Leieinntekter Andre inntekter, avg.pliktig Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg Sum ansvar: Kultursalen Side 17

18 Ansvar: Faste Overføringer Funksjon: 375 Muséer Kulturstøtte nærmiljøtiltak Sum funksjon: 375 Muséer Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Bidrag 0 Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0 Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Kulturstøtte organisasjoner/lag Andre overføringsutgifter Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Sum ansvar: Faste Overføringer Ansvar: Prosjekter - statlige Funksjon: 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum funksjon: 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 0 Sum ansvar: Prosjekter - statlige 0 Ansvar: Spillemidler Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Bidrag Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Sum ansvar: Spillemidler Ansvar: Konservativen Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Fast lønn Ekstrahjelp Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Drift av biler Strøm Alarm Renhold Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Leieinntekter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg Sum ansvar: Konservativen Ansvar: Idrett Funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Kulturstøtte organisasjoner/lag Bidrag Side 18

19 14715 Andre overføringsutgifter Leieinntekter Sum funksjon: 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg Sum ansvar: Idrett Ansvar: Tilfluktsrom Funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Vedlikehold av maskiner Strøm Alarm Vedlikehold Service avtale ventilasjonsanlegg Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Leieinntekter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 180 Diverse fellesutgifter Sum ansvar: Tilfluktsrom Ansvar: Prosjekter - kommunale Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Bidrag Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Sum ansvar: Prosjekter - kommunale Ansvar: Ungdomsråd Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Andre overføringsutgifter Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Sum ansvar: Ungdomsråd Side 19

20 Ansvar: Hovedbiblioteket Funksjon: 370 Bibliotek Fast lønn Fast lønn, Seniorpolitikk Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Vikar ferieavvikling Ekstrahjelp Tillegg T-trinn lørdag/søndag Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning Rengjøringsartikler Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Porto/frakt Telefon/mobiltelefon Annonse, reklame, info Kursutgifter Kjøregodtgjørelse Andre transportutgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Inventar og utstyr Bøker, video, musikk (Folkebibliotek) Edb maskinvare, service/vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Konsulenttjenester Leie av fagkonsulenter Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Kulturstøtte organisasjoner/lag Kulturstøtte nærmiljøtiltak Andre inntekter Annet statstilskudd Momskompensasjon driftsregnskapet Internoverf. fra kultur Sum funksjon: 370 Bibliotek Side 20

21 Funksjon: 386 Kommunale kulturbygg Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Strøm Vedlikehold Renhold Kjøp/driftsavtaler private Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 386 Kommunale kulturbygg Sum ansvar: Hovedbiblioteket Ansvar: Bibliotek fengselet Funksjon: 370 Bibliotek Fast lønn Tillegg T-trinn kveld/natt Risikotillegg Vikar sykdom Ekstrahjelp Pensjonsinnskudd HKP Pensjonsinnskudd lærere SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kursutgifter Kjøregodtgjørelse Overnatting/diett/kost Andre transportutgifter Bøker, video, musikk (Folkebibliotek) Internoverf. kultur Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Annet statstilskudd Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 370 Bibliotek 0 Ansvar: Funksjon: Sum ansvar: Bibliotek fengselet Kulturskolen 383 Musikk- og kulturskoler Fast lønn Fast lønn, seniorpolitikk Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Vikar sykdom Vikar ferieavvikling Ekstrahjelp Pensjonsinnskudd HKP Pensjonsinnskudd lærere SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Undervisningsmateriell Side 21

22 11202 Rengjøringsartikler Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Annonse, reklame, info Kursutgifter Kjøregodtgjørelse Strøm Alarm Kopieringsavgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Inventar og utstyr Vedlikehold Edb maskinvare, service/vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Renhold Kjøp/driftsavtaler private Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Brukerbetaling Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 383 Musikk- og kulturskoler Sum ansvar: Kulturskolen Ansvar: Kirkelig administrasjon Funksjon: 390 Den norske kirke Telefon/mobiltelefon Gruppelivs-/ulykkesforsikring Alarm Lisenser IT Andre avgifter, lisenser Eksterne datasystemer stormaskin Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Internoverføring til sentraladm./felles Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Andre overføringsutgifter Momskompensasjon driftsregnskapet Sum funksjon: 390 Den norske kirke Sum ansvar: Kirkelig administrasjon Ansvar: Andre religiøse formål Funksjon: 392 Andre religiøse formål Andre overføringsutgifter Sum funksjon: 392 Andre religiøse formål Sum ansvar: Andre religiøse formål Ansvar: Halden Frivilligsentral Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Fast lønn Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Bidrag Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Sum ansvar: Halden Frivilligsentral Ansvar: Fordelingsansvar Kultur & Idrett Side 22

23 Funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge Andre driftsutgifter/forbruksmateriell 0 Sum funksjon: 231 Aktivitetstilbud barn og unge 0 Funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Andre inntekter 0 Sum funksjon: 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 0 Sum ansvar: Fordelingsansvar Kultur & Idrett 0 Sum grp.kom.avd: 13 Kultur & Idrett Side 23

24 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2011/ Utsendte vedlegg 1 Aktiv på dagtid - Beskrivelse av prosjekt Ikke utsendte vedlegg Aktiv på dagtid - utvidelse av tilbudet Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Folkehelsekoordinator Karin Oraug har vært medsaksbehandler. Sammendrag av saken: Halden kommune deltar i Østfold idrettskrets sitt prosjekt Aktiv på dagtid (ApD). For å styrke tilbudet til målgruppen har det vært drøftelser med Østfold idrettskrets og Halden golfklubb(hgk) om å utvikle ett nytt tilbud til målgruppen for ApD. Rådmannens innstilling: 1) Hovedutvalg for kultur og idrett bevilger kr til golfaktiviteter i prosjekt Aktiv På Dagtid. Bevilgningen dekkes fra avsatt post i budsjett for ) Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Østfold Idrettskrets og HGK for 2011 og Saksutredning: Bakgrunn Det vises til vedlagte presentasjon fra Østfold idrettskrets, som gir en utførlig presentasjon av prosjektet Aktiv på dagtid. Gjennom Aktiv på Dagtid (ApD) bidrar Østfold Idrettskrets til at mennesker som står utenfor arbeidslivet gis mulighet til å delta i et aktivitetsmiljø. ApD setter den enkeltes mestring og iboende krefter i fokus. Ved gradvis å ta tak i egne ressurser kan deltagerne forebygge tap av funksjon, fremme sin helse og igjen kunne fungere aktivt i samfunnslivet. Østfold Idrettskrets og Halden kommune ser dette som en betydelig samfunnsoppgave. Det er i seg selv positivt at dette tilbudet er en del av idretten og dens fellesskap, og ikke kommer fra offentlig helse- og sosialtilbud. Side 24

25 ApD tilbyr daglig og allsidig fysisk aktivitet. Tilbudet er godt tilrettelagt for mennesker med ulike fysiske og psykiske problemer. Som brobygger mellom idrett og helse er ApD et tilbud med lavterksel. Her kan man delta uansett treningsbakgrunn, sykdom eller problemer. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Egen og andre administrative enheters anliggende Dette tilbudet har blitt utarbeidet i samarbeid med Folkehelsekoordinator og er ett prosjekt for å gi mennesker som står utenfor arbeidslivet muligheter til å delta i et aktivitetsmiljø, ved å tilby målgruppen aktiviteter gjennom Halden Golfklubb. Deltakerne tilbys kurs og nødvendig utstyr, samt tilgang til å disponere de fasiliteter som er ved Halden golfpark. Disse aktivitetene er med instruktører og foregår på dagtid. Østfold Idrettskrets har tilsvarende tilbud i Fredrikstad, Spydeberg og Sarpsborg og har i en periode søkt å etablere ett slikt tilbud i Halden. Økonomi Kostnaden for Halden kommune til dette enkelt tiltaket utgjør kroner totalt for prosjektets varighet på to år. Østfold idrettskrets støtter også dette prosjektet økonomisk ved å dekke kursutgifter. Juridiske forhold Det utarbeides en avtale mellom Halden kommune, Østfold Idrettskrets og HGK Vurdering av løsningsmulighetene Rådmannen er av den oppfatning at dette er ett tiltak som vil bidra til at mennesker som står utenfor arbeidslivet gis mulighet til å delta i et aktivitetsmiljø. Dette er i tråd med målsetninger og utfordringer innenfor folkehelsearbeidet og vil øke tilbudet innenfor prosjektet Aktiv på dagtid. Konklusjon Rådmannen anbefaler at det bevilges kr til dette prosjektet i regi av ApD og at rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Østfold Idrettskrets og HGK for to år. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Side 25

26 Østfold Idrettskrets Fellesskap Aktiv på dagtid Mot Humør Side 26

27 Aktiv deltagelse Gjennom Aktiv på Dagtid (ApD) bidrar Østfold Idrettskrets til at mennesker som står utenfor arbeidslivet gis mulighet til å delta i et aktivitetsmiljø. ApD setter den enkeltes mestring og iboende krefter i fokus. Ved gradvis å ta tak i egne ressurser kan deltagerne forebygge tap av funksjon, fremme sin helse og igjen kunne fungere aktivt i samfunnslivet. Østfold Idrettskrets ser dette som en betydelig samfunnsoppgave. Det er i seg selv positivt at dette tilbudet er en del av idretten og dens fellesskap, og ikke kommer fra offentlig helse- og sosialtilbud. ApD tilbyr daglig og allsidig fysisk aktivitet. Tilbudet er godt tilrettelagt for mennesker med ulike fysiske og psykiske problemer. Som brobygger mellom idrett og helse er ApD et tilbud med lavterksel. Her kan man delta uansett treningsbakgrunn, sykdom eller problemer. Positive holdninger Alle som deltar i Apd blir møtt på samme måte: vennlig, inkluderende og med det grunnsyn at alle kan være med. Betingelsen er at deltagerne har et funksjonsnivå som gjør dem i stand til å forstå og følge bestemte trivselregler, samt at de selv ønsker et visst utbytte av treningen og samværet med andre mennesker. Gjennom fysisk aktivitet blir Apd et ledd i menneskers egen selvhjelpsprosess. Idrett gir mulighet til å delta i et fellesskap med klart definerte regler for oppførsel og samværsformer. Dette gir sosial trening for mange deltagere. Apd ønsker å være en medspiller på veien mot samfunnsdeltagelse på deltagernes egne premisser. Gjennom trivselreglene blir det stilt krav til deltagerne. Apd er tydelige på at regler og grensesetting skal følges. De fleste oppfatter dette som nødvendige og trygge rammer, som også gjør oppholdet forutsigbart. Det legges stor vekt på det sosiale før, under og etter trening. 2 Trivsel Glede Inspirasjon Side 27

Østfold Idrettskrets. Aktiv på dagtid. Humør. Mot. Fellesskap

Østfold Idrettskrets. Aktiv på dagtid. Humør. Mot. Fellesskap Østfold Idrettskrets Fellesskap Aktiv på dagtid Mot Humør Aktiv deltagelse Gjennom Aktiv på Dagtid (ApD) bidrar Østfold Idrettskrets til at mennesker som står utenfor arbeidslivet gis mulighet til å delta

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 31.08.2010 Tidspunkt: 18:00 18:55 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE Veileder 2015 FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE Velkommen til Aktiv på dagtid Aktiv på dagtid (Apd) gir mennesker i en trygdesituasjon mulighet til å delta i et idrettsmiljø. I regi av Oslo Idrettskrets organiserer

Detaljer

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE 2014 Velkommen til Aktiv på dagtid Aktiv på dagtid (Apd) gir mennesker i en trygdesituasjon mulighet til å delta i et idrettsmiljø. I regi av Oslo Idrettskrets organiserer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE VELKOMMEN TIL AKTIV PÅ DAGTID Aktiv på dagtid (Apd) gir mennesker i en trygdesituasjon mulighet til å delta i et idrettsmiljø. I regi av Oslo Idrettskrets organiserer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE

Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE Veileder FOR INSTITUSJONER OG LEDSAGERE 3 Velkommen til Aktiv på dagtid Aktiv på dagtid (Apd) gir mennesker i en trygdesituasjon mulighet til å delta i et idrettsmiljø. I regi av Oslo Idrettskrets organiserer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 18:00 18:25 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapet, Halden rådhus Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Frivilligsentralen kl. 15:00 v/wenche Erichsen. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 16:00-17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 18:00 19:10 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tone Skråning MEDL V Mona Bråthen MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 17:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Aktiv på Dagtid. - et aktivitetstilbud for personer helt eller delvis utenfor arbeidslivet. forebyggende tiltak for ansatte i IA-bedrifter

Aktiv på Dagtid. - et aktivitetstilbud for personer helt eller delvis utenfor arbeidslivet. forebyggende tiltak for ansatte i IA-bedrifter Aktiv på Dagtid - et aktivitetstilbud for personer helt eller delvis utenfor arbeidslivet forebyggende tiltak for ansatte i IA-bedrifter Aktiv på Dagtid - Kilde til helse, trivsel, mosjon, fellesskap og

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2016 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 01.03. Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 15:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Treningskort innehavere kan benytte alle aktiviteter i fylket. Nye priser i 2012 Se side 3. Nå også åpent i høstferien!

Treningskort innehavere kan benytte alle aktiviteter i fylket. Nye priser i 2012 Se side 3. Nå også åpent i høstferien! Treningskort innehavere kan benytte alle aktiviteter i fylket. Nye priser i 2012 e side 3 Nå også åpent i høstferien! 1 Alle mellom 18 og 67 år som er bosatt i Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Råde, Hvaler,

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Anker-Rasch Strøm Medlem H Inger Haugene Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingrid Anker-Rasch Strøm Medlem H Inger Haugene Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 01.02.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Joakim Karlsen LEDER V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Hitra Borettslag "Blåfjell" Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 16:00-17:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for kultur, oppvekst og skole 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: 2. etg., Ignaveien 16 Dato: 17.11.2009 Tid: 19:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Owe Gunnar Fagerli

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Vilt- og innlandsfiskenemnda. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Vilt- og innlandsfiskenemnda, Fayegården Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune

Møteprotokoll. Halden kommune Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Skånland kommune MØTEPROTOKOLL RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterom 101 Møtedato: 08.12.2014 Tid: 12:00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Janne Olsen Per Harald Jensen

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for næringsutvikling Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer