Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingstrekk. i Møre og Romsdal. Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020"

Transkript

1 Utviklingstrekk i Møre og Romsdal Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi

2 Innhaldsliste Felles kunnskap gir felles plattform Demografi og befolkningsutvikling Arbeidsmarknad og inntekt Næringsutvikling Kompetanse, kunnskap og innovasjon Likestilling Universell utforming Barn og unge Klima og miljø Kultur, idrett og frivillig innsats Folkehelse Tannhelse Samferdsel og kommunikasjon By- og tettstadsutvikling Energi og kraftforsyning Areal- og naturforvalting Referansar

3 2

4 Felles kunnskap gir felles plattform «Utviklingstrekk i Møre og Romsdal» er laga for å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengeleg informasjon om utviklingstrekk på utvalde samfunnsområde i Møre og Romsdal. Rapporten er meint som eit kunnskapsgrunnlag for arbeidet med planstrategiar både hos oss i Møre og Romsdal fylkeskommune og for kommunane i fylket. Målgruppa er først og fremst politikarane og administrasjonen, men vi håper sjølvsagt òg at både den lokale og den regionale pressa kan ha nytte av rapporten. Det er eit omfattande dokument, men det er delt inn i 15 hovudkapittel med underkapittel, så det kan brukast som «oppslagsverk» når ein ønskjer å fordjupe seg i eitt eller nokre få tema. Kvart kapittel har oppsummeringar, og vi viser til andre relevante informasjonskjelder. Sjølv om dette kunnskapsgrunnlaget har stor breidde i tema, er det ikkje råd å dekke alt som er relevant. Andre publikasjonar frå Møre og Romsdal fylkeskommune som RISS, SPOR, TEMP, Fylkesstatistikk og kommunestatistikk er viktige supplement. Desse finn du her: SPOR nr 1/2015 tek opp utfordringar knytt til nasjonale reformer og sektorstyring, og RISS 2015, som kjem i juni, vil omhandle dei globale megatrendane og kva desse inneber for oss i Møre og Romsdal. Krav om planstrategi Plan- og bygningsloven sin 7-1 pålegg fylkestinget å utarbeide ein regional planstrategi minst ein gong kvar valperiode og seinast eitt år etter konstituering. Tilsvarande er kravet om kommunal planstrastegi gitt i I planstrategien skal kommunane og fylkeskommunen drøfte strategiske vegval knytte til samfunnsutviklinga. Slike vegval kan ein ikkje gjere utan å ha ei felles oppfatning av utviklingstrekk, utfordringar og utviklingsmoglegheiter på viktige samfunnsområde. Ambisjonen er at «Utviklingstrekk i Møre og Romsdal» kan tene som faktagrunnlag for desse prioriteringane. Ein planstrategi skal ende opp i ei vurdering av planbehovet i valperioden; må eksisterande planar opphevast, reviderast eller treng vi heilt nye planar? Dersom vi ikkje identifiserer og analyserer kva samfunnsområde som er kritiske for å nå måla for samfunnsutviklinga, kan vi vanskeleg seie noko om kva planar vi treng. Kvifor planlegging? For at dette skal gi meining må vi ha ei oppfatning om kvifor driv vi med fylkeskommunal- og kommunal planlegging. Noko forenkla kan vi seie det slik: Fremje ønskt utvikling Bremse uønskt utvikling Gi klare spelereglar og føreseielege rammevilkår Vareta demokratiets rett til deltaking og medverknad Vi kan jamføre kommunale og fylkeskommunale planar med ein kontrakt. Planane er som ein kontrakt mellom (fylkes)kommune og innbyggjar, mellom (fylkes)kommune og utbyggjar, mellom kommune og nabokommune osv. I planane skal fylkeskommunen og kommunen synleggjere kva dei ønskjer, kva dei ikkje ønskjer, kva dei vil prioritere, kva dei ikkje vil prioritere, kva dei vil tillate, og kva dei ikkje vil tillate. 3

5 Gjennom den regionale planlegginga skal fylkeskommunen leggje til rette for medverknad, engasjement og samarbeid om å nå felles mål. Den regionale planlegginga skal spegle dei interessene og behova som befolkninga, kommunane, næringslivet og organisasjonane i Møre og Romsdal har. I dette kunnskapsgrunnlaget har avdelingane i fylkeskommunen teikna opp det vi meiner er sentrale utfordringar og utviklingsmoglegheiter for fylket. Dette er derfor «fylket sett frå fylkeshuset». Kanskje ser det litt annleis ut frå andre synsvinkel? Det vil vi i så fall gjerne få høyre om i prosessen knytt til utarbeiding av den regionale planstrategien. Vi håper at «Utviklingstrekk i Møre og Romsdal» vil stimulere til gode politiske debattar, og vere til nytte for alle som skal vere med å stake ut kursen for samfunnsutviklinga både regionalt og lokalt i Møre og Romsdal. Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm Ass. fylkesplansjef 4

6 1. Demografi og befolkningsutvikling Hovudtrekk: Fylket har ein god, men sårbar folketalsvekst. Framleis vekst er avhengig av innvandring, noko som igjen er avhengig av konjunkturar og behovet for arbeidskraft Nokre stader i fylket handlar det om å leggje til rette for folketalsvekst, andre stader om å halde oppe busetjinga og folketalet Negativ netto innanlandskflytting. Unge vaksne flyttar ut av fylket Sentraliseringa held fram. Møre og Romsdal er i folketal ein stadig mindre del av Noreg, vi tapar samanlikna med regionar med større bysenter Få unge kvinner og låge fødselstal Fleire innvandrarar gir eit større sosialt og kulturelt mangfald. Behov for integrering Prognosane seier at det blir kraftig auke i talet på eldre, ein liten auke personar i arbeidsfør alder Folketalsutvikling Kraftig vekst Møre og Romsdal har hatt ein kraftig vekst i folketalet dei seinaste åra. Ved inngangen til 2015 budde det om lag personar i fylket. Dette er 7,8 prosent eller om lag fleire enn for ti år sidan. Folketalsauken i fylket har ikkje vore så stor sidan 1950-talet då store fødselsoverskot gav Møre og Romsdal ein av dei høgaste vekstratane av alle fylka i landet. Den viktigaste årsaka til den store folketalsveksten fylket opplever no er innvandring. Utan innvandringa frå utlandet ville folketalsutviklinga i fylket vore negativ, først og fremst på grunn av høg innanlandsk utflytting. men lågare enn veksten i landet sett under eitt Men sjølv om folketalsveksten i fylket har vore høg dei siste åra, er den markert lågare enn den gjennomsnittlege veksten for landet. Heilt sidan tidleg i 1980-åra har folketalsveksten i landet samla sett vore langt sterkare enn i Møre og Romsdal. Dei siste ti åra har folketalet i Møre og Prosent 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2 Årleg vekst i perioden Landet Møre og Romsdal Figur 1.1: Årleg folketalsvekst i Møre og Romsdal og Noreg frå 1951 til 2014 (prosent). Datakjelde: SSB

7 Romsdal auka med om lag personar, eller 7,8 prosent. I same tiårsperioden har folketalet i Noreg auka med 12,1 prosent. Oslo, Rogaland og Akershus skil seg ut med den klart sterkaste veksten av alle fylka. At Møre og Romsdal har ein svakare folketalsvekst enn landet elles, fører til at innbyggjarane i fylket utgjer ein stadig mindre del av befolkninga i Noreg. I dag utgjer innbyggjarane i Møre og Romsdal 5,1 prosent av befolkninga i landet, mot 5,5 prosent i 1995 og 5,8 prosent i Vi held framleis stand om landets åttande største fylke i folketal. Figur 1.2: Folketilvekst i kommunane i Møre og Romsdal Datakjelde: SSB Store geografiske forskjellar gir ulike utfordringar Det er store forskjellar i folketalsutviklinga i dei ulike kommunane i fylket. Nokre kommunar har hatt ein kraftig vekst dei siste ti åra, ein vekst som har vore langt sterkare enn snittet for landet. Det gjeld Skodje, Sula og Giske (randkommunane rundt Ålesund), Ålesund, og i tillegg Ulstein og Aukra. På andre enden av skalaen finn vi 12 kommunar som har opplevd ein nedgang i folketalet dei siste ti åra. Kommunane Vanylven, Halsa og Norddal har hatt den største befolkningsnedgangen. Desse ujamne utviklingstrekka gir ulike utfordringar internt i fylket. I nokre område handlar det om å handtere og leggje til rette for veksten, i andre område om å halde oppe folketalet og busetjinga. 6

8 10 kommunar med Vekst i folketal 10 kommunar med Reduksjon i folketal høgast vekst størst reduksjon Skodje 24,1 Vanylven -11,8 Ulstein 22,0 Halsa -7,9 Giske 20,2 Norddal -7,8 Sula 18,8 Nesset -6,5 Ålesund 14,9 Gjemnes -4,4 Aukra 13,6 Rindal -3,0 Kristiansund 9,8 Surnadal -3,0 Molde 9,4 Sunndal -2,9 Hareid 8,7 Smøla -2,2 Fræna 8,0 Aure -2,7 Tabell 1.1: Folketalsvekst i prosent. Kommunar med størst vekst i folketal og størst nedgang. Datakjelde: SSB Flytting Stort innanlandsk flyttetap blant unge vaksne Ei langvarig utfordring for fylket er eit stort netto innanlandsk flyttetap. Om ein ser på den innanlandske flyttinga isolert sett er det kvart år om lag fleire personer som flyttar ut av fylket enn som flyttar inn. I 2013 var det innanlandske flyttetapet på -901 personar. Ti av kommunane i fylket gjekk i 2013 i mot trenden og hadde eit innanlandsk flytteoverskot. Sula låg på topp, med 108 flyttingar, følgt av Giske, Kristiansund, Skodje og Averøy, som alle hadde over 20 personar pluss i innanlandsk nettoflytting. Figur 1.3: Flytting etter alder for perioden , Møre og Romsdal. Kjelde: Kommunestatistikk

9 Bakgrunnen for det innanlandske flyttetapet ligg i stor netto utflytting blant unge vaksne. Mange flyttar ut i 20-åra, ofte for å ta høgare utdanning og særleg til dei sentrale storbyregionane. Det gir eit stort flyttetap i aldersgruppa år, og mange av dei som flyttar ut for å utdanne seg blir buande utanfor fylket. Undersøkingar viser at dei lokale tilboda av høgare utdanning i stor grad bidreg til å demme opp for denne flyttinga. Rekrutteringa av studentar til høgskulane er i stor grad lokal, og dei aller fleste får jobb i regionen etter fullført utdanning (Gythfeldt og Heggen 2012). Blant dei over 30 år har Møre og Romsdal eit lite innanlandsk flytteoverskot, men det er innflyttinga frå utlandet som gir fylket det store samla flytteoverskotet i denne aldersgruppa. Etter fylte 40 år går den innanlandske flytteaktiviteten om lag i null, men innflytting frå utlandet gir eit nettooverskot også i aldersgruppa år. Høg innvandring sikrar folketalsvekst Møre og Romsdal har dei seinaste åra hatt høg innflytting frå utlandet, og det er hovudårsaka til folketalsauken både i fylket samla sett, og i fleirtalet av kommunane i fylket. I 2013 hadde fylket ei nettoinnvandring på rundt personar, litt færre enn året før, men likevel eit historisk høgt tal. Utan innvandring ville fylket hatt ein nedgang i folketalet på rundt 500 personar kvart år dei seinare åra. Figur 1.4: Folketilvekst, fødselsoverskot, innanlandsk nettoflytting og nettoinnvandring, Møre og Romsdal Kjelde: Fylkesstatistikk

10 Nær halvparten (47 prosent) av alle som flytta til Møre og Romsdal i 2013, kom flyttande frå utlandet. Av alle fylka i landet er det berre Rogaland som har større prosentdel innflyttingar frå utlandet. Dersom vi ser på innflyttinga frå utlandet i forhold til folketalet (figur 1.5), ser vi at Møre og Romsdal er eit av dei fylka med størst prosentdel innvandring. Berre dei tre nordlegaste fylka og Oslo hadde høgare innvandring i 2013 i forhold til folketalet. Figuren illustrerer òg at Møre og Romsdal har relativt svak tiltrekkingskraft på innanlandske tilflyttarar. Det innanlandske flyttetapet er relativt stort i forhold til folketalet, her er fylket berre «slått» av dei nordlegaste fylka og Sogn og Fjordane. Nettoflytting. Innanlandsk og frå utlandet i prosent av folkemengda Finnmark Troms Nordland Oslo Møre og Romsdal Rogaland Sogn og Fjordane Buskerud Hordaland Vest-Agder Oppland Aust-Agder Nord-Trøndelag Akershus Hedmark Telemark Sør-Trøndelag Vestfold Østfold -1-0,5 0 0,5 1 1,5 Nettoflytting utlandet Nettoflytting, innanlandsk Figur 1.5: Nettoflytting i prosent av folkemengda Datakjelde: SSB Kjønns- og alderssamansetjing Få unge kvinner Møre og Romsdal har eit underskot av kvinner i aldersgruppa år. Ved inngangen til 2015 var det 89,8 kvinner per 100 menn i aldersgruppa år. I Noreg var det tilsvarande talet 94,7. Med unntak av Oslo har alle fylka eit underskot i denne aldersgruppa. Møre og Romsdal kjem nest dårlegast ut av alle fylka, berre Finnmark har eit større kvinneunderskot i aldersgruppa år. Migrasjonsstraumane er ei sentral årsaksforklaring til den låge kvinnedelen i fylket. Samla nettoflytting for perioden viser at det er stor forskjell mellom flyttemønsteret til kjønna over tid. I alle aldersgrupper er kvinnene i mindretal. I aldersgruppa år har fylket eit flyttetap, og tapet er størst for kvinner. I aldersgruppa år har fylket flytteoverskot, men det er markert høgare for menn. Arbeidsinnvandringa speler inn her. Menn i alderen år er i overtal blant dei som flyttar til fylket frå utlandet. Saman, og over tid, har desse faktorane stor innverknad på kjønnsbalansen i fylket. 9

11 Kvinner per 100 menn, år Oslo Akershus Vestfold Østfold Buskerud Nord-Trøndelag Vest-Agder Aust-Agder Landet Telemark Hedmark Oppland Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Troms Nordland Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Finnmark Figur 1.6: Kjønnsbalanse for aldersgruppa år i alle fylka og i landet Datakjelde: SSB Nettoflytting Møre og Romsdal etter kjønn og alder Menn Kvinner år år år år år 50 år og eldre Figur 1.7: Nettoflytting fordelt på alder og kjønn, Møre og Romsdal Datakjelde: SSB 10

12 Færre barn Fødselstalet er avhengig av talet på kvinner i fødedyktig alder og kor mange barn kvar kvinne får i gjennomsnitt (fruktbarheitstal). Mens fruktbarheitstalet for Møre og Romsdal jamt over er litt høgare enn snittet for landet, fører det vedvarande kvinneunderskotet til at det blir født stadig færre barn i fylket. Det blei født barn i Møre og Romsdal i Med eitt unntak (2006) er dette det lågaste fødselstalet som er registert i fylket på over 40 år. Det kan vere tilfeldige svingingar i fødselstala frå år til år, men utviklinga på sikt viser ein gjennomgåande negativ trend. Så sjølv om folketalet har auka kraftig sidan 2000, blir det likevel født færre barn. Det gjer at talet på fødde sett i forhold til folkemengda er kraftig redusert i denne perioden , ,6 Tal fødde Fødde 1,4 1,2 1 Prosent av folketal 2000 Fødde i prosent av folketal 0, , Figur 1.8: Fødde i absolutte tal og i prosent av folketalet, Møre og Romsdal Datakjelde: SSB Utviklinga dei siste 25 åra viser at det er blitt færre barn og unge i Møre og Romsdal, mens det er ein auke på landsbasis. Sidan 1990 har det blitt 2,5 prosent færre barn og unge i aldersgruppa 0-17 år. Til samanlikning har folketalet i Møre og Romsdal i denne perioden auka med nær 10 prosent. I Noreg har talet på barn og unge i same periode auka med 14 prosent. Dersom vi ser på utviklinga sidan 2000, finn vi den same trenden. I denne perioden har det i Møre og Romsdal blitt om lag færre i aldersgruppa 0-17 år. Det er ein reduksjon på 1,8 prosent. På landsbasis har det i det same tidsrommet vore ein auke på 6,9 prosent. Denne utviklinga betyr at stadig færre barn har røter og tilknyting til fylket. Tilknyting har mykje å seie når folk skal velje kvar dei vil bu, så denne strukturelle endringa vil sannsynlegvis få konsekvensar for bustadvala til dei neste generasjonane (KRD 2014). 11

13 Mangfald Frå homogent til fleirkulturelt samfunn Ved inngangen til 2014 var det over innvandrarar og norskfødde med innvandrarbakgrunn i fylket. Det svarar til 10,5 prosent av alle innbyggjarane i fylket. Det er ein lågare del enn snittet for landet (14,5 prosent), men Møre og Romsdal er det fylket i landet som har hatt klart sterkast auke i del av befolkninga med innvandrarbakgrunn dei seinare åra (SSB rapport 46/2013). I 2000 var under tre prosent av befolkninga i fylket innvandrarar, no høyrer éin av ti busette i Møre og Romsdal til denne gruppa. Det vil seie at vi på nokså kort tid har gått frå å vere eit relativt homogent samfunn med få innvandrarar, til å bli eit meir fleirkulturelt samfunn med mykje større mangfald. Tidlegare var innvandring først og fremst eit storby- eller Oslo-fenomen. Dei fleste innvandrarane flytta inn til dei store byane, og distrikta var i liten grad prega av innvandring og kulturelt mangfald. Den store arbeidsinnvandringa som tok til frå 2007, endra på dette biletet, og dei nye arbeidsinnvandrarane har i mykje større grad enn tidlegare innvandrarar busett seg i distrikta (NIBR-rapport 2012:5). Det har ført til folketalsvekst både i fylket og i mange kommunar som elles ville hatt nedgang i folketalet (jamfør avsnittet «Flytting»). Ulik grad av innvandring i kommunane Kommunane i Møre og Romsdal har i ulik grad fått føling med innvandringsauken. Det er store forskjellar mellom kommunane når det gjeld storleik og type innvandring. Rindal kommune har lågast del innvandrarar av alle kommunane i heile landet (1,5 prosent), mens kommunar som Stordal, Sande, Hareid og Ulstein alle har over 15 prosent innvandrarar. I mange av kommunane med høg innvandring dominerer arbeidsinnvandringa, og i dei aller fleste kommunane i fylket er innvandrarar frå Polen eller Litauen den største gruppa. Unntaka er Volda og Sunndal, som har flest innvandrarar frå Somalia og Eritrea, og Tingvoll, Gjemnes, Averøy og Nesset, som har flest innvandrarar frå Tyskland. Totalt i Møre og Romsdal finst det innvandrarar frå heile 151 nasjonar. Figur 1.9: Innvandrarbefolkninga i prosent av folketalet. 1.januar Kjelde: Fylkesstatistikk

14 Mangfaldet gir viktige impulsar Møre og Romsdal er på mange måtar avhengig av innvandringa frå utlandet. For det første for å fylle behovet for arbeidskraft i ei rekkje sektorar. Næringslivet i fylket har hatt gode år og derfor er det stort behov for å rekruttere nye folk for å halde oppe det høge aktivitetsnivået. For det andre har innvandringa mykje å seie for folketalsveksten i fylket utan innvandring ville fylket hatt ein nedgang i folketalet. For det tredje styrkjer innvandringa mangfaldet i store og små samfunn i Møre og Romsdal. Internasjonalisering og større kulturelt mangfald i fylket kan, ifølgje Møreforsking sin rapport «Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar» (2014), gjere Møre og Romsdal meir attraktivt som bustad, spesielt for dei med høg utdanning. Dei «urbane fagentusiastane», som Møreforsking kallar dei, gir uttrykk for at det sosiale miljøet i byane i fylket er for snevert, for provinsielt og for lite ope mot verda, mens meir mangfald er ein verdi i seg sjølv som dei etterlyser. Nivået på innvandringa blir påverka av konjunkturane og arbeidskraftbehovet i Noreg og fylket, av den økonomiske utviklinga i EØS-området, av kriser og konfliktar i verda, og av den internasjonale og nasjonale innvandringsreguleringa. Dette er forhold som fylkeskommunar og kommunar i liten grad har styring med. Det ein lettare kan påverke, er kor mange som vel å bli verande i fylket. Korleis få innvandrarane til å bli buande? Vi veit at innvandrarar i utgangspunktet er mindre knytte til ein kommune eller region, og dermed er dei mindre stadbundne enn dei som er fødde og oppvaksne i området. Mange av dei som først kjem til kommunar i spreiddbygde område og småsenterregionar, flyttar vidare etter få år (KRD 2014). Ei undersøking av busetjings- og flyttemønsteret blant innvandrarane i Noreg viste at utvandringa blant arbeidsinnvandrarane som kom til landet i 2001 var stor dei første fem åra, før ho nærmast stoppa opp. I 2011 var om lag halvparten av arbeidsinnvandrarane som kom i 2001 framleis busette i landet. Blant flyktningar var 95 prosent framleis busette i Noreg ti år etter at dei innvandra. Undersøkinga viste òg at arbeidsinnvandrarane skil seg frå alle andre grupperingar i sine innanlandske flyttingar ved at dei har ein tendens til å flytte til kommunar som har eit lågare sentralitetsnivå enn kommunane dei flyttar frå. Flyktningar viser sterkast sentralisering i sine innanlandske flyttingar mellom kommunar i Noreg (SSB rapport 46/2013). Eit viktig spørsmål er kor mange av innvandrarane i fylket som vil slå seg ned her på permanent basis. Av alle innvandrarane i Møre og Romsdal har 62 prosent budd her i fem år eller kortare. Det tek tid før folk føler seg som ein del av eit lokalsamfunn, og vi veit at jo lengre butida er, desto større er sjansen for at innvandrarane ønskjer å bli verande (NIBR-rapport 2012). Den lokale praksisen for integrering både ved arbeidsplassar, skular, fritidsaktivitetar og anna er avgjerande for bulysta til Tal innvandrarar i Møre og Romsdal etter butid, 2014 Under eitt år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 12 år 14 år 16 år 18 år 20 år 22 år 24 år 26 år 28 år 30 år 32 år 34 år 36 år 38 år 40 år og mer Figur 1.10: Tal innvandrarar i Møre og Romsdal i 2014, etter butid. Datakjelde: SSB 13

15 innvandrarane (ibid.). Ei kartlegging gjort blant barn på 5. og 10.-trinn i Kristiansund kommune viser at særleg jenter med innvandrarforeldre i mindre grad deltek i organiserte fritidstilbod enn jenter med norske foreldre. Kartlegginga viste òg at frivillig sektor ikkje hadde nokon eigen strategi eller eigne tiltak retta mot rekruttering og inkludering av barn og unge med innvandrarforeldre i fritidstilboda (Møreforsking 2014). Sentralisering Sentraliseringa er ein sjølvforsterkande spiral Utfordringane knytte til å oppretthalde hovudtrekka i busetjingsmønsteret i Noreg har blitt større dei siste tiåra. Dette kjem ikkje av at det er fleire bygdeungdommar som flyttar til sentrale strøk no enn for år sidan. Men tiår med sentralisering har ført til at barn i stadig større grad blir fødde og veks opp i sentrale strøk (KRD 2014). Det betyr at ein får ein sjølvforsterkande spiral som fører til sentralisering av befolkninga, sjølv utan flytting. Tidlegare blei utflyttinga frå mindre sentrale regionar til ein viss grad utlikna ved at det blei født fleire barn i desse områda. Dermed var det eit fødselsoverskot som gjorde at desse regionane unngjekk nedgang i folketalet sjølv med stor utflytting (ibid.). No er det slik at barn i aukande grad blir fødde og veks opp i sentrale strøk. Barna i Noreg bur stadig meir sentralt, og per 1.januar 2014 budde 45,2 prosent i aldersgruppa 0-17 år i storbyregionane. I 1981 var det tilsvarande talet 36,3 prosent (ibid.). I Møre og Romsdal har talet på barn og unge i aldersgruppa 0-17 år blitt redusert med 2,5 prosent frå 1990 og fram til i dag, mens det har auka på landsbasis (sjå avsnittet «Kjønns- og alderssamansetjing» ovanfor). Konsekvensen av dette har vore at mange område har opplevd nedgang i folketalet fordi unge har flytta ut og fordi det ikkje blir født nok barn til å halde folketalet oppe. Dette er framleis eit aktuelt bilete på utviklinga, sjølv om den høge innvandringa dei seinare åra har «redda» mange område frå befolkningsnedgang. 80 prosent av folketalsveksten skjer i storbyområda Befolkninga i Noreg bur stadig meir konsentrert. Kartet til høgre viser at områda rundt Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand stod for om lag 80 prosent av folketalsveksten i Noreg i perioden 2003 til 2013 (Nordregio 2014). Å halde oppe eit desentralisert busetjingsmønster i Noreg og i Møre og Romsdal er mellom anna avhengig av at ungdom som veks opp i sentrale strøk, i Figur 1.11: Kartet viser endringar i folketalet i perioden for dei nordiske landa. Blå farge indikerer vekst. Områda med raud strek rundt stod for 80 prosent av folketalsveksten i kvart land. Kjelde: Nordregio 2014

16 framtida vil velje å busetje seg i mindre sentrale strøk når dei blir vaksne. Analysar av årskulla født mellom 1950 og 1970 viser at det er stadig færre som flyttar til mindre sentrale regionar enn der dei voks opp (KRD 2014). Innvandringa frå utlandet vil ha avgjerande innverknad på utviklinga framover kor mange innvandrarar som kjem, om dei blir, og kvar dei vel å busetje seg, vil i stor grad påverke befolkningsutviklinga i regionane (ibid.). Framskriving av folketalet Høg folketalsvekst framover om innvandringa held fram Framskrivingar frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folketalsveksten i Møre og Romsdal vil halde fram i åra som kjem. Dei neste ti åra reknar ein med at folketalet vil auke med 8,6 prosent, ein litt lågare vekst enn det som er venta for landet sett under eitt (10,8 prosent), men likevel ein høgare vekst enn fylket har opplevd dei siste ti åra. Prognosar er alltid usikre, men den største usikkerheita ved folketalsframskrivingane er knytt til føresetnadene om innvandring. Innvandringa til fylket har sidan 2007 vore rekordhøg, men det er uvisst om dette er ein vedvarande trend og i kor stor grad dei som alt har innvandra, vel å bli buande (sjå avsnittet «Mangfald»). Dersom innvandringa stoppar opp og fylket får ei nettoinnvandring som går i null (like mange som flyttar ut og inn), vil folketalsutviklinga sjå helt annleis ut. Dersom vi gjer ei framskriving til 2030 med og utan nettoinnvandring får vi eit bilete av kor mykje innvandringa betyr for den framtidige folketalsveksten i fylket. Middelalternativet til SSB viser at folketalet i fylket vil vekse med , ein folketalsvekst tilsvarande 13,2 prosent. Gjer vi ei tilsvarande framskriving med null i nettoinnvandring, vil folketalsauken vere på om lag 5 000, eller 2 prosent Utan nettoinnvandring Med nettoinnvandring (MMMM) Figur 1.12: Framskriving av folketalet i Møre og Romsdal til år Summen av blå og rød søyle er SSB sitt middelalternativ for folketalsvekst (MMMM). Den blå søyla viser folketalsutviklinga utan nettoinnvandring. Datakjelde: SSB 15

17 Sterk vekst i delar av fylket, nedgang i andre Prognosane for dei neste ti åra viser vekst i 28 av kommunane i Møre og Romsdal, og nedgang i åtte kommunar. Folketalsveksten er venta å bli særleg stor i kommunane rundt Ålesund (Skodje, Sula, Giske, Ørskog), i Ålesund, Molde, Kristiansund, Ulstein og Volda. I kommunane Vanylven og Norddal er det venta ein nedgang i folketalet på meir enn ti prosent. Eldrebølgja kjem no, liten auke blant personar i arbeidsfør alder Talet på eldre både i Møre og Romsdal og i landet elles vil auke kraftig i tida framover. Fram mot år 2030 er det berekna at det vil bli nær 50 prosent fleire personar i pensjonsalder (67 år og eldre) i fylket. Akkurat på dette punktet er dei ulike prognosane i stor grad samstemte det er liten flytteaktivitet blant dei over 45 år, og dei som er her, blir Prosent endring i folketal Middels vekst Utan nettoinnvandring 0-5 år 9,3-9, år 7,5-7, år -1,4-10, år 7,7-4,8 67 år eller eldre 49,1 48,2 Sum 13,2 2,0 Tabell 1.2: Berekna folketalsvekst i ulike aldersgruppar, Møre og Romsdal. Middelalternativet til SSB (MMMM) og alternativ utan nettoinnvandring (MMM0). Datakjelde: SSB gradvis eldre. Veksten kjem fordi dei store etterkrigskulla no når pensjonsalder, og fordi levealderen aukar. I dei neste ti åra er det aldersgruppa år som vil oppleve sterk vekst, mens veksten i den aller eldste delen av befolkninga (80 år og eldre) er venta først etter 2024 og fram mot år Prognosane for personar i arbeidsfør alder (20-66 år) viser ein vekst på 7,7 prosent fram mot 2030, men utan nettoinnvandring viser tala ein nedgang på 4,8 prosent. Dei yngre aldersgruppene (dei under 20 år) viser òg ein nedgang i prognosealternativet utan nettoinnvandring. Tal eldre i forhold til personar i arbeidsfør alder gir ein indikasjon på «forsørgjarbyrden» samfunnet til ein kvar tid har. I Møre og Romsdal er det per i dag 3,9 personar i arbeidsfør alder per innbyggjar i aldersgruppa 67 år og eldre. Som den blå linja i figuren nedanfor viser, har dette talet variert noko sidan 1986, men ganske jamt vore rundt 4,0. Fram mot år 2040 er dette forholdstalet berekna å gå ned til 2,5 dersom ein legg middelalternativet til SSB til grunn (grøn linje i figuren nedanfor). Ein slik reduksjon i forholdstalet mellom dei to gruppene betyr at det er færre innbyggjarar i arbeidsfør alder per innbyggjar i den eldre aldersgruppa. Med null i 4,5 nettoinnvandring vil 4 forholdstalet (den raude linja) 3,5 gå ned endå meir, og i 2040 vil 3 det vere på 2,1 det vil seie 2,5 Observert verdi om lag to personar i yrkesaktiv 2 Middels vekst alder per pensjonist. 1,5 Utan 1 nettoinnvandring 0, Figur 1.13: Talet på eldre (67+) i forhold til personar i arbeidsfør alder (20-66 år). Møre og Romsdal. 16 Predikerte verdiar viser middelalternativet til SSB (MMMM) og alternativ utan nettoinnvandring (MMM0). Datakjelde: SSB

18 2. Arbeidsmarknad og inntekt Hovudtrekk: Utviklinga i sysselsetjinga har vore litt svakare enn for landet sett under eitt, fylket har eit næringsliv som er sårbart for svingingar i kronekursen og oljeprisen Veksten har komme der det alt var sterke arbeidsmarknader Arbeidsløysa kan auke grunna låg oljepris, men historisk har ho vore og er svært låg i Møre og Romsdal Det er store geografiske skilnader i inntekt, og det er store skilnader i inntekta til menn og kvinner Pendlarstraumane syner at det er ein sterk integrasjon mellom kommunar med arbeidsplassoverskot og kringliggjande kommunar Det er lågare vekst for kommunar som ikkje er kopla på eit sterkt regionsenter Veksten har vore sterkast i ytre delar av fylket, mens dei indre delane har ein næringsstruktur som ikkje gir det same grunnlaget for sysselsetjings- og befolkningsvekst Utvikling i arbeidsmarknaden Sterk sentralisering av arbeidsplassar Arbeidsmarknaden i Møre og Romsdal er prega av at fylket har sterke næringsklyngjer med lange tradisjonar. I dag er det helst dei maritime og petroleumsretta verksemdene som set oss på verdskartet, men fylket har òg ein leiande posisjon innanfor møbel og fiskeri. Sysselsetjinga i Møre og Romsdal fortel ikkje berre korleis utviklinga har vore i arbeidsmarknaden, ho seier òg mykje om kvar det har vore grunnlag for befolkningsvekst. Arbeidsinnvandringa til fylket har vore høg, spesielt frå 2007/2008, og har sikra fylket ein historisk god befolkningsauke. Utviklinga i arbeidsmarknaden teiknar eit bilete av ei sentralisering av arbeidsplassar som er endå sterkare enn kva vi kan sjå i befolkningssamanheng. Det gjer at kommunar som har eit overskot av arbeidsplassar skaper vekst i nabokommunane. Det gjeld sjølvsagt bykommunane, men òg Sunndal og Ulstein har eit stort overskot av arbeidsplassar i forhold til sysselsette som bur i sin eigen kommune. Utviklinga i sysselsetjinga er naturlegvis ein sterk indikator på temperaturen i arbeidsmarknaden i fylket, og her kan ein sjå at det har vore ei særleg god utvikling i ein ytre akse frå Herøy og Ulstein i sør til Averøy og Kristiansund i nord dei seinare åra. Sysselsetjing Store geografiske variasjonar i utviklinga Det er store geografiske skilnader i sysselsetjingsutviklinga i Møre og Romsdal. Fylket hadde ei utvikling i perioden som var dårlegare enn landet sett under eitt. Sysselsetjinga i Møre og Romsdal auka med 14 prosent i perioden, mens ho for landet samla sett auka med 16 prosent. Det er bykommunane Molde, Ålesund og Kristiansund som saman med Ulstein hadde høgast vekst i talet på 17

19 sysselsette i denne perioden. Sysselsetjingsveksten i dei fire kommunane utgjorde om lag 70 prosent av den samla veksten i fylket på om lag sysselsette. Dei ti kommunane med dårlegast utvikling har til saman mista nærmare 800 sysselsette. Nedgangen i Nesset utgjer nærmare 50 prosent av desse. Endring Størst Endring Høgast vekst Tal Prosent reduksjon Tal Prosent Ålesund ,6 Nesset ,9 Molde ,8 Sunndal ,8 Kristiansund ,5 Stordal ,7 Ulstein ,1 Halsa ,1 Volda ,3 Rindal -38-4,0 Herøy ,1 Tingvoll -30-2,8 Ørsta ,5 Vanylven -11-0,8 Skodje ,8 Aure -9-0,6 Haram 383 9,5 Norddal -2-0,2 Rauma 320 9,9 Stranda 12 0,5 Tabell 2.1: Dei 10 kommunane med høgast og lågast vekst i sysselsette i perioden Datakjelde: SSB Kartet nedanfor viser at det har vore vekst i dei fleste kommunane i Møre og Romsdal, men berre eit fåtal av desse har hatt ein vekst som har vore høgare enn landsgjennomsnittet. Figur 2.1: Vekst i sysselsetjing i kommunane i Møre og Romsdal i perioden Datakjelde: SSB. 18

20 Arbeidsløyse Lågare arbeidsløyse enn i landet elles Møre og Romsdal har som dei andre vestlandsfylka lågare arbeidsløyse enn resten av landet. Årsgjennomsnittet for arbeidsledige i Møre og Romsdal var i 2013 på 2 prosent, noko som var tredje lågast av alle fylka i landet, og 0,6 prosentpoeng lågare enn årsgjennomsnittet for heile landet. Rundt rekna personar var registrerte som heilt arbeidsledige i fylket. I landet sett under eitt var nærmare personar registrerte som heilt arbeidsledige. Rindal har lågast arbeidsløyse i fylket, (0,8 prosent), og er også ein av kommunane som hadde aller lågast arbeidsløyse i landet. Nokre kommunar skil seg ut med litt høgare arbeidsløyse enn resten av fylket, men det er viktig å hugse at det er snakk om relativt få personar i desse kommunane, sjølv om prosenten utgjer ein del. Lågast 2013 Høgast 2013 Rindal 0,8 Stordal 3,8 Norddal 1,1 Hareid 3,3 Aure 1,2 Ørskog 3,3 Sandøy 1,2 Herøy 2,7 Gjemnes 1,3 Fræna 2,7 Tabell 2.2: Dei fem kommunane med lågast og høgast arbeidsledighet (årsgjennomsnitt). Datakjelde: SSB Figur 2.2: Arbeidsledige i prosent for kvar kommune i Møre og Romsdal. Årsgjennomsnitt Datakjelde: SSB/NAV. 19

Fylkesstatistikk 2011

Fylkesstatistikk 2011 Ein tydeleg medspelar Fylkesstatistikk 2011 Møre og Romsdal Innvandringa sikrar god vekst i folketalet Framleis god vekst i folketale Færre yngre kvinner enn yngre menn Eksportfylket Færre unge fleire

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 13. Ta heile Noreg i bruk. Distrikts- og regionalpolitikken. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Meld. St. 13 (2012 2013) Melding til Stortinget Distrikts- og regionalpolitikken Innhald 1 Regionar i balanse og konkurranse...

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

Forsiktig, men sårbar vekst

Forsiktig, men sårbar vekst Mai 21 Forsiktig, men sårbar vekst Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom Asplan Viak og partnarane bak barometeret: 2 LEIAR 3 Næringsbarometeret tek pulsen på næringslivet Næringsbarometeret

Detaljer

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20

Mai 2007. Veksten held fram. Side 9. Aukande mangel på arbeidskraft. Side 14. Vasskilje for klimaspørsmålet. Side 20 Mai 2007 Veksten held fram Bedriftene trur at veksten held fram med full styrke i 2007 Side 9 Aukande mangel på arbeidskraft Kvar andre bedrift innanfor mekanisk industri og bygg og anlegg slit med å skaffe

Detaljer

Bustadmarknaden i Sogn

Bustadmarknaden i Sogn Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 1 Bustadmarknaden i Sogn Ein gjennomgang Pelle Engesæter IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 6/2014 IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ

Detaljer

Utfordringar i vente. Januar 2009

Utfordringar i vente. Januar 2009 Januar 9 Utfordringar i vente Bedriftene ventar redusert aktivitetsnivå. Prognosar bedriftene gav i desember 8 tyder på nullvekst i sysselsetjinga i 9. Næringsbarometeret er utarbeidd i samarbeid mellom

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK

VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK Arbeidsrapport: nr 98 Jørgen Amdam, Kåre Beite, Finn Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Turid Hanken, Geir Tangen VURDERING AV FUNKSJONALITET OG ATTRAKTIVITET TIL SENTRA BRATTVÅG, FISKÅBYGD OG ULSTEINVIK

Detaljer

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010

Vi vågar litt meir... Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Fylkesplan 2009-2012 Handlingsprogram verdiskaping Handlingsplan 2010 Vedteke i Fylkesutvalet 23. februar 2010 Vi vågar litt meir... Partnarskap for verdiskaping: Møre og Romsdal fylkeskommune Innovasjon

Detaljer

Ny tid for Hardanger?

Ny tid for Hardanger? Ny tid for Hardanger? Flytting mellom 27 og 21 i lys av tidlegare år Desember 211 AUD-rapport nr. 14.2-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD)

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Fleire orienterer seg mot nye marknader

Fleire orienterer seg mot nye marknader Mai 2009 Tøft for industri og bygg og anlegg Framtidsutsiktene for industrien og bygg- og anleggsnæringa er blitt ytterlegare forverra sidan nyttår. Fleire orienterer seg mot nye marknader 40 prosent av

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE

KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE 1 KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE Innhald KUNNSKAPSGRUNNLAG OVERSIKT OVER FOLKEHELSA I SOGN OG FJORDANE... 1 BAKGRUNN... 4 Kva skal vi ha oversikt over?... 4 Korleis går vi

Detaljer

Samfunnsanalyse. Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS

Samfunnsanalyse. Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS Samfunnsanalyse Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal (LLS) Prosjektleiar Tore Frimanslund, Sogn Næring AS SAMANDRAG Utviklingsprosjektet for Leikanger, Luster og Sogndal er ein del av

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13.

Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging Status for Hjelmeland kommune pr. 01.10.13. Folkehelsekartlegging 2013 I Folkehelsekartlegging 2013 I FORORD: Foto: Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune

Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune Stadkvalitetar som har betydning for innflyttarar til Norddal kommune SPL -6900 Terese S. Jemtegård Moen Masteroppgåve Erfaringsbasert masterprogram i Stedsutvikling Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer