NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017"

Transkript

1 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Rådmannensforslag

2 Innledning Prioriterte satsingsområderi planperioden oppsummering Budsjett Driftsbudsjett budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett budsjettskjema 1 B Investeringsbudsjett2014 budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett2014 budsjettskjema 2 B Kommunensgarantiansvar(simpelkausjon) Planforutsetninger Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift Befolkningsutvikling Økonomiskerammebetingelser Kommuneopplegget fra staten Frie inntekterog inntektsutviklingi planperioden Renteog avdragsutgifter Eiendomsskatt Økonomisksituasjonog handlingsrom Økonomisk utgangspunkt store utfordringer Oppfylling av økonomiskemåltall Handlingsplan prioriteringer, endringerog nyetiltak Større tilpasninger somer lagt til grunn for opplegget Budsjettmessigendringerog tiltak Rammetil tjenestefunksjonene Regionsamarbeidgjennom Midtre Namdal samkommune Næringsutvikling og samfunnsutvikling Boligpolitikk og bomiljø Bærekraftig utvik ling og miljø Politikk og administrasjon Budsjettmessigeendringer og tiltak Organisasjonsutvikling og fellesutgifter Lønnsoppgjøret Arbeidsmiljøet IKT Kompetanseutvikling Barnehager Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Status,lokaleutfordringerog tiltak Grunnskole og SFO Budsjettmessigendringer og tiltak Statligeføringer

3 Statusog lokaleutfordringer Voksenopplæring Statligeføringer Statusog utfordringer Helse- og familie Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Statusog utfordringer Tjenesteproduksjon Institusjonsbasertetjenester Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Tjenesteproduksjon Hjemmebasertetjenester Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Tjenesteproduksjon Teknisk sektor Plan- og bygningslovsforvaltningen Samferdsel Brannvern Drift av bygninger Bassengdrift Vannforsyningog avløp Slamtømming Renovasjon Kirken Prioriterte investeringer,investeringsbudsjettet Investeringsnivåog finansiering Investeringene- oppsummering Investeringer til selvkost oversikt Kommentarer til enkelttiltak - investeringer selvkost Investeringer utenfor selvkost oversikt Kommentarer til enkelttiltak - investeringer utenfor selvkost Forventetutvikling i kommunaleavgifter og betalingssatser Stillingshjemleri årsverk Vedlegg1: Økonomiskoversiktdrift Vedlegg2: Kostrafunksjoner,regnskap2012,budsjett2013og planperioden Vedlegg3: Handlingsprogrammedøkonomiplan og budsjett2014for Midtre Namdalsamkommune(egetdokument)

4 Innledning FremlagtedokumentinneholderbådeBudsjett2014 og Økonomiplan Kommunen praktisererensamordnetbudsjettprosessmedbehandling av langtidsbudsjettog budsjetti desember.påbakgrunnav detteharrådmannenfunnetdethensiktsmessigå slåsammen planenetil ett dokument.det er enklereog bedrebådefor folkevalgteog organisasjonenå forholdesegtil ett dokument. Førsteår i økonomiplan er dermed identiskmed budsjettfor Formåletmedbudsjettetog økonomiplaner å gjennomførekommuneplanog andrelokale politiskeprioriteringerfor tjenesteproduksjonsålangtdetteer mulig innenforet forsvarlig økonomiskopplegg.formåleter ogsåå foretatilpasningerslik at kommunenleverertjenester sommestmulig samsvarermedstatensog innbyggernesforventninger. Mål for virksomhetenframgårav kommuneplanog andretilknyttedestyringsdokumenter. Årsbudsjettetomhandler gjennomføring.kommentarenei plandokumentetsomvedrører2014 gjelderderforbådeårsbudsjettetog økonomiplan,menskommentarervedrørende gjelderøkonomiplan. Budsjett2014 er basertpåregjeringens forslagtil statsbudsjettsomble framlagtden17. oktoberd.å.utgangspunktfor budsjettog økonomiplaner dagensdrift (2013), prioriteringene somkommunestyret la i forrige plan( ), enkeltvedtaki 2013 og statligeføringerfor kommunensvirksomhet.planenbyggerpåkommuneproposisjonenog forslagettil statsbudsjett,ajourførteprognoserfor utviklingenlokalt og styringsinformasjonom produktivitetfra KOSTRA og andrekilder. Det er foretattvurderingermht behovog nivå på tjenestene.i tillegg erdettatthensyn til partienesprioriteringeri valgprogrammene. Plandokumenteter tilpassetpolitisk organiseringmedkommunestyre,formannskapog planutvalg.det er lagt vekt påenframstilling somgjenspeilertjenestefunksjoner i kommunen,selvom detteikke følgesslavisk.dokumenteter utarbeidetav administrasjonen oggjenspeilerdermedkommunestyretsprioriteringerbasertpåforslagfra rådmannen. Rådmannensforslager byggetpåenbudsjettprosessmedinnspill fra lederneog øvrige ansattei kommunen. Budsjettprosessen Budsjettprosesseni år kom senerei gangennnormalt.detteforsterketbehovetfor eneffektiv prosess.samtidigvar deøkonomiskeutfordringenesværtstore,og nye tiltak måttederfor værebasertpåreduksjonav driftsutgifter.formannskapeter orientertombakgrunnog prosessfor budsjettarbeidet. Det harværtlagt vekt påå gi informasjonom endringeri behov og spørsmålknyttettil prioritering.det er gjennomførtto ledermøter hvor ogsåtillitsvalgte var til stede.etterførsteledermøteharledernedrøftet forslagtil tiltak medsineansattei personalmøterpåenhetene.samtidiger detåpnetfor nye innspill. Sisteledermøte oppsummertedrøftingeneog innspill samtredegjordefor videreprosess.andreinnspill til budsjettprosessener vurdertfortløpende.møtemedansattesorganisasjonergjennomføres etterutleggingav rådmannensforslag. Formelleforholdknyttet til budsjettetsstrukturog behandlingframgåravsaksframlegget til kommunestyret og budsjettvedtaket.etterkommunestyrebehandlingener saksframleggetog budsjettvedtaketendel av budsjettet

5 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden opp summering Det økonomiskeoppleggeti denneplanen er tilpassetbetydeligendrede rammebetingelseri forhold til forrige plan. Hovedendringeneer knyttet til behovetfor å reduseredriftsnivået og samtidig ta høydefor konsekvenseneav store investeringer i perioden.det er avgjørendefor oppleggetat det utvisesbudsjettdisiplin innenfor rammene. I løpetav desiste2 år og særligi 2013hardriftskostnadenenåddet nivå somligger langt overkommunensinntekter.detteer saldertmedbruk av fond. Oppleggetfor dekommendeår harderforsterktpregav behovetfor å økeinntekteneog reduseredriftskostnader.dersom balansenmellomutgifter og inntekterikke utjevnesvil kommunenmistealt handlingsromog muligheterfor fleksibilitet i løpetav kort tid. Arbeidetmedå etablerebærekraftigheti økonomienmåhahøyesteprioritet kommendeår. Det leggesopptil prosesseri førstehalvår2014for gjennomføring av økonomiplanens prioriteringer.prosessenegjennomføresi nærtsamarbeidmedtillitsvalgte og medjevnlig rapporteringtil politisk nivå. Arbeidetkrevergjensidigforståelseog godtsamarbeidmellom partene. Størretilpasningersomer lagt til grunnfor opplegget: - Full utnyttelseav inntektspotensialet fra eiendomsskatt - Eiendomsskattendisponeresi sin helhettil drift - Tilpasningav driften innenforskolene - Tilpasningav driften innenforhelse- og omsorgstjenestene - UngdomstrinnetpåStatlandflyttestil Namdalseidskole - Endretorganiseringog oppgavefordeling - Strengprioriteringinnenforkulturområdet - Ny sykeheim,effekterpåressursbehov - Reduksjonmed12 årsverki perioden Investeringer Deterenoffensivsatsingi planenknyttettil investeringer i kommunalebygg. Tiltakenevil klart bedretjenestetilbudetil befolkningenog arbeidsmiljøetfor deansatte.viderevil det bidratil økt trivsel og bolystfor kommunensinnbyggere.tiltakenenårulike aldersgrupperog favnerhelekommunen. De vikti gstetiltakenegjelder: - Helsetunet,utbyggingog oppgradering,renovering.72,3mill - Byggingav flerbrukshallvedbjørganidrettsparkmed20 mill - Renoveringog oppgraderingnamdalseidskolemed15 mill - 5 -

6 2. Budsjett Driftsbudsjett budsjet tskjema 1 A Regnskap Rev. budsj. Oppr. budsj Budsjett Tekst Skattpåinntektog formue Ordinærtrammetilskudd Skattpåeiendom Andredirekteeller indirekteskatter Andregenerellestatstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekterog utbytte Renteutg.,provisjonerog andrefin.utg Avdragpålån Netto finansinnt./utg Til dekningav tidligereregnsk.m.merforbruk Til ubundneavsetninger Til bundneavsetninger Bruk av tidligere regnsk.m.mindreforbruk Bruk av ubundneavsetninger Bruk av bundneavsetninger Netto avsetninger Overførttil investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

7 2.2. Driftsbudsjett budsje ttskjema 1 B Regnskap Rev.budsj. Oppr. budsj Budsjett Tekst Fordelttil Det kirkelige Fellesråd Fordelttil kommunensdrift Sum fordelt Disponering av fond Rammeområdeformannskapet Til dekningav tidligereregnsk.m. merforbruk Til ubundneavsetninger Til bundneavsetninger Bruk av tidligereregnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundneavsetninger Bruk av bundneavsetninger Netto avsetninger Investeringsbudsjett 2014 budsjettskjema 2 A Regnskap Rev. budsj. Oppr.budsj Budsjett Tekst Investeringeri anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdragpålån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekterfra salgav anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatteavdragpålån og refusjoner Andreinntekter Sum ekstern finansiering Overførtfra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

8 2.4. Investeringsbudsjett 2014 budsjettskjema 2 B Regnskap Rev. budsj. Oppr.budsj Budsjett Prosjekt IT-investeringv/IT-sjef Flyfotografering Lokalerkantinei Kommunehuset Arkivdepot Kirken, renoveringogalarm Forprosjektflerbrukshall GjestehavnStatland,forprosjekt UtbyggingavStatlandvassdraget Geotekn./miljøgeologiskeundersøkelserStatland UtbyggingstrandsoneStatland ElveforbyggingLisselva/Austerelva Innføringeiendomsskatt Elev-PC-er2012 beggeskolene Ny avd.vangstunet AdkomstogparkeringVangstunetbarnehage Ombygg.varmepumpeVangstunetbhg El.skapNamdalseidskole Ombygg.ventilasjonNamdalseidskole Solskjermingklasserom BallbingeVangsmoen Smartboard OppgraderinguteområdetStatlandoppv.s Renoveringkommunalbolig Kjøp aveneboligi Bjørgan Leiligheterfor PU Renoveringalderspensjonatet Forprosjektrenov.sykeheim Neidhelsetun,renoveringheis1997-bygget Renoveringsamfunnshuset Brannvarslingsanleggkommunehuset Renoveringtak admbyggn.eidskole Gulv gymsalstatlandskole BrannvarslingsanleggN.eidskole Bil til bygningsdrift Renoveringbolig Mellomvangen Renoveringbolig Brekken Renoveringbolig Lauvtun Ny adkomstveg/utvidelseparkeringvednamdalseidkirke GangvegVangsmoen-Sentrum GatelysSjøtrøaNord-Statland HøydebassengStatland Oppmålingsutstyr Vannmålerefor lekkasjesøk Bil til avløpstjenesten Kostn.medtilretteleggingfor salgav tomt Kjøp avfasteiendominkl. tingl Sum investerti anleggsmidler

9 3. Kommunens garantiansvar (simpel kausjon) Tall i tusenkroner 1/ / Utløper KLP KommunekredittNorgeAS KLP KommunekredittNorgeAS KLP KommunekredittNorgeAS KommunalbankenAS 44 0 KommunalbankenAS Sum

10 4. Planforut setninger 4.1. Prisnivå, lønns - og prisvekst, pensjonsutgift Økonomiplan er utarbeideti faste2014-kroner.det er innarbeidetenlønnsvekst og prisvekstfra 2013, statensdeflator, somer et vektetgjennomsnittav lønns- og prisveksten, er meddetteberegnetil 3,0 %. Det er innarbeidetenårslønnsvekst fra 2013 til 2014 på3,5%. Avsetningtil dekningav lønnsoppgjøri 2014 utgjør2 500tusen. Pensjonskostnadene i KLP forventeså ligge pået litt laverenivå i 2014 enni Forventet betalbarpensjonsutgiftil KLP i 2014 er hhv 17,21 % for fellesordningen, 18,1 % for sykepleierordningenog 33,9 % for tillitsvalgtordningen.i SPKøkespremienfra 11,43 % i 2013 til 12,25 % til Premiebetalingenvil ogsåfor budsjettåret2014 værebetydelig høyereenndenregnskapsmessigkostnad(forventetnormalpremie).avviket (premieavviket) mellom betalbarog regnskapsførtpensjonskostnadamortiserestil utgiftsføringover10 år, mot 15 år før 2012, og beslagleggerlikviditet. Denvidereutviklingen i balansenmellom premiebetalingogpremiekostnadmåvurderesfortløpendei perioden. Prisog lønnsvekstetter2014 er ikke innarbeidet,menforutsetteskompenserti deaktuelleår gjennomstatsbudsjettetog veksti egneinntekter Befolkningsutvikling Tabellennedenforviserfaktisk utvikling siden2008til i dag,samtfremskrevetil Faktisk utvikling Fremskrevet * år år år år år år Sum * Folketallpr Oversiktenoverbefolkningener oppsatti hht. grupperingensombenyttesi kostnadsindeksene for tildeling av rammetilskudd.fremskrivingenbyggerpåprognoserfra SSBogegne vurderingerog erfaringstall. Det er særligbarni grunnskolealderog gruppeneldsteav de eldresomharstortutslagpårammetilskuddet. Barni skolepliktigalderreduseresi planperioden.i skoleåret2010/2011var det215eleverog skoleåret 2013/2014er det197elever.elevtalleti planperiodenforventeså avtanedmot 190. Kommunenharerfaringsmessigennettotilfly tting av barn,spesielti grunnskolealderen. Detteer hensyntatti prognosen

11 Antall eldreover80 år forventeså avtali tt i perioden.antall eldreer nåpåtoppog vil flate ut i planperioden.etterplanperiodenvil kommunenfå ennedgangi antalleldreover80 år. Etter 2025vil detkommeenny eldrebølge. Kommunenvil alleredefra sluttenav planperiodenmerkeenøkningi befolkningsgruppen mellom67 og 79 år. Nedgangog endringi sammensetningenskaperfølgendehovedutfordringer: - Tilpasseressursbrukeni eldreomsorgentil et laverebehovfra sluttenav planperioden - Leggeforholdenetil retteog utvikle tjenestetilbudfor gruppenungeeldre - Behovfor å iverksettetiltak somkanmotvirkenedgangi sysselsettingog nettoutflytting - Tilpasseressursbrukeni grunnskolentil et lavereelevtall Vedberegningav rammetilskuddetbenyttesenkostnadsfaktorderutgiftsutjevningen beregnesetterbefolkningssammensetning, kommunensgeografi,reiseavstanderetc.for 2013 er kostnadsfaktoren1,2975.dener beregnetreduserttil 1,2733i 2014,detforventesmed andreord at kommunenblir litt billigere ådrive.gjennomsnitteti landet er 1,00.Gjennom detteuttrykkesat Namdalseidkommuneer ca.27 % dyrereå drive enn gjennomsnittskommunen i landet Økonomiske rammebetingelser Kommuneopplegget fra staten Det leggesopp til en vekst i kommunesektorenssamledeinntekter på ca. 7,7 mrd, tilsvarende 2,0 pst. Dette skal mellom annet dekke demografikostnaderog særskilte satsingeri statsbudsjettet. Namdalseidkommunekom ikke godt ut i forslaget til statsbudsjettmed en realvekst på minus 0,3% i de frie inntektene, regnet av anslag regnskap2013. Realvekstenfor kommunenei Nord-Trøndelager 0,9% ogfor landet på 1,1%. Kommuneproposisjonen2014 Kommunalog regionaldepartementet la fram Kommuneproposisjonen i mai I denne ligger forutenanalyser og statusfor kommuneøkonomieni 2013, ogsåregjeringensforslagtil oppleggi Statsbudsjettet2014 Regjeringensbudsjettforslagfor 2014 leggeropptil enveksti kommunesektorensamlede inntekterpåom lag 7,7 mrd. tilsvarende2,0 pst.5,2 mrd av detteer frie inntekter.vekstener i trådmedvanlig praksisregnetfra anslåttinntektsnivåi 2013 i revidertnasjonalbudsjett2013. Anslagetpåkommunesektorenskatteinntekteri 2013 er oppjustertmed1,8 mrd. kr etterat revidertnasjonalbudsjettble lagt fram. Dennominelle veksteni defrie inntektene,sombestårav rammetilskuddog skatteinntekter, for kommuneneeranslåtttil ca4,1 % regnetfra anslagpåregnskapfor Reellveksti frie inntekter, etterkorrigeringfor lønns- ogprisvekster anslåttå bli 1,1 % (regnetfra anslag påregnskap2013 i RNB 2013). Anslageneer oppgavekorrigert. Veksteni frie inntekterskalm.a.dekkekommunesektorensøktedemografikostnader somer anslåtttil 3,3 mrd.i

12 Momskompensasjonsordningen Dengenerellemomskompensasjonsordn ingenble innført i 2004somenerstatningfor enmer begrensetordning.det er vedtattenendringav ordningensomleggerføringerfor hvordan momskompensasjonen skalhandteres. Endringeninnebærerat momskompensasjonsom genereresfra investeringerikke tasinn i driftsregnskapetsomendriftsinntekt, mengårinn i investeringsregnskapet. Ordningener innført somenovergangsordninghvor endringen gradvisinnarbeidesoverfem år fra ogmed2010,derdetleggesstadigsterkereføringerpå hvordanmomsrefusjonenfra investeringerkandisponeres.2013ersisteåri overgangsordningenog fra og med2014måall momsrefusjonfra investeringerføresi investeringsregnskapet. Endringenvil ikke påvirkekommunesektorenssamledeinntekter,menleggerføringerfor brukenav inntektene.for Namdalseidkommunevil ikke detteinnebærestoreutfordringerda detteer enpraksisenalleredebruker.momskompensasjonfra investeringerer blitt overført investeringsregnskapet og hargåttinn somkommunensegenfinansieringmed 20 %. Frie inntekter og inntektsutvikling i planperioden Tall i tusenkroner (Oppr.) (Rev.) Inntekts- og formuesskatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Andrefrie inntekter Sum frie inntekter Renteinntekterog utbytte Renteutgifter Avdragpålån Netto finansutgifter Overføring til invest.regnskapet Til fordeling drift ogavsetning Grunnlag for skatteanslaget. Det kommunaleskattøretfor alminneliginntektfor personligeskattyteresettesnedmed0,2% til 11,4%i 2014.Skatteanslagog inntektsutjevningseesunderett og bygger påstipulert skatteinngangpålandsbasi somer beregnetil vel 140,18mrd. kroneri 2014,mot antatt 135,82mrd.i 2013.Det er enskattensandelav kommunenesamledeinntekterutgjørom lag 40 % av sektoren samledeinntekterog om lag 52,7% av defrie inntektene.skattog inntektsutjevninger for Namdalseidberegnetil 40,98mill i 2014.Anslageter videreførtpå dettenivå i perioden. Rammetilskuddet. Anslagfor rammetilskuddetbyggerpåføringenei statsbudsjettetog tilleggsproposisjonen, prognosemodell fra KS og ventetendringi folketallet.for 2014er detenøkning i rammetilskuddetfor Namdalseid.Detteskyldeshovedsakeligenøkningi inntektsgarantiordningen(ingar) somskalsikreat ingenkommunerharenberegnetveksti rammetilskuddetfra etårtil nestesomer lavereenn300kronerpr innbygger enderberegnet

13 vekstpålandsbasisfør finansieringav ordningen.ordningenblir finansiertmedet likt trekk pr innbyggerfra alle landetskommuner Rammetilskuddet inneholderstortsettdesammeelementersom før. Noenmindre sektortilskudd,samtkompensasjonfor statligesatsingsoppgaver og merkostnaderer innlemmet.deterikketatthensyn til endringersomkankommeseinerei planperioden Rente og avdragsutgifter Netto renteutgift pr år øker i løpet av planperioden med 3 826tusensammenlignetmed 2013.Dette skyldesøkt gjeld somfølgeav nye investeringer og forventet høyere rentenivå. Avdragsutgiftene øker tilsvarendemed 4 780tusenpr år, regnet fra Ordinær lånegjeld øker fra 148,1mil l. i 2013til 199,3mill. i 2016og 188,2mill. i Gjeldsnivået i 2016og 2017tilsvarer omtrent henholdsvis114% og 104% av kommunensbrutto driftsinntekter. Nedgangeni gjeldsnivå fra 2016til 2017skyldesat eldre lån blir nedbetalt i høyeretempo enn nytt låneopptak.detvisestil kapittel 7. I startenpåplanperiodener ca.37,8% knyttettil ulike fastrenteavtaler i intervallet2,17% til 3,64% mensrestenligger påfl ytenderente,ft. ca2,3%.et lån på16,55mill. er bundettil 3- mndnibor rente,for tidenca.2,1%. I henholdtil kommunensfinansreglementskalrenteutviklingenvurdereskontinuerligfor å vurderebindingav lånerenta.slik envurderersituasjonennå,hvor denfl ytenderentaer svært lav samtidigsomfastrentapå3 5 år liggeri intervallet2,62 3,17%, finner endetikke riktig å bindeenstørreandelav låneporteføljen.det forventesengradvisoppgangi rentenivåeti planperioden,fra 2,5% i 2014til 4,0% i 2017.Betydeligeendringeri rentenivåetvil påvirkehandlingsrommetdaeni storgrader eksponertfor slike endringer gjennomfl ytenderenteavtaler.en vil likevel anbefaleentilpasningmedavsetningav nødvendigereserverfor å møtesvingningeri rentemarkedet,og hellerhaenforholdsvisstor andelav låneporteføljenpåflytendeavtalerdaenmenerdetteergunstigstovertid Eiendomsskatt Kommunestyret vedtok i 2012å utvide ordningen med eiendomsskatttil å omfatte boliger og fritidsboliger. Næringseiendommersomer taksert tidligere ble retaksert i forbindelsemedutvidelsenavordningen. Skattesatsenvidereførespå 7 promille for verk og bruk og økesfr a 4,5til 6,5promille på bolig og fritidsboliger i 2014 og videre til 7 promille i restenav planperioden. I nntektenefra eiendomsskattdisponerestil ordinær tjenesteproduksjon. Økonomiplanenbyggerpåfull utnytting av inntektspotensialet i ordningen. I økonomiplanener detberegneteninntektpå4 532tuseni 2014, stigendetil 6 942i Det er forventetbetydeligeinvesteringerknyttet til etableringav kraftlinja Namsos-Roani sluttenav perioden. I tillegg foregårenvesentligutbyggingi strandsonenpåstatlandsom ligger til grunnfor skatteanslaget

14 5. Økonomisk situasjon og handlingsrom 5.1. Økonomisk utgangspunkt store utfordringe r Kommunenhari desisteårenekommetforholdsvisgreit ut bådei forhold til rammevilkårene fra statenogi forholdtil finansopplegget lokalt. Regjeringenspolitikk og endringeri inntektssystemet(nord-norge-vilkår) hargitt økt handlingsromfor nye tiltak. Handlingsrommeter i hovedsakbenyttet til åøkedriftsnivået. I tillegg til detteharkommunenogsåi 2013 nytt godtavdetlaverentenivået.dettehar styrketdenfinansiellesituasjonen,mentilpasningenmedenrelativt storandelav lånemassen påflytenderentemedfører enbetydelig finansiellrisiko somdetmåtashensyn til i opplegget framover. Det er storeutfordringer medøktepensjonskostnadersomleggerbeslagpåstoreressurser. Utsikteneer videreat deter for få hendertil å oppfylle forventningenepådestoresektorene. Veksti frie inntekterfra statenvil i denneperiodengi liten drahjelptil økt aktivitet. Samtidigsvekkesinntektsgrunnlagetpgarelativt færreinnbyggerei kommunensammenlignet medlandetforøvrig. Kommunenmåta høydefor rentestigningsombegrense rammenefor øvrigdrift, detteerdettatthensyn til i økonomiplanen. Det er enutfordringfor kommunenat enharsterktøktebehovinnenomsorgstjenesteneut overdetdendemografiskeutviklingenskulletilsi. Pågrunnav kommunen størrelsevil enkelttilfellergi storeutslagi økonomien. Denpolitiskeutfordringenkansammenfattesi følgendemomenter: - driftsutgiftenemåreduseresi 2014 og viderei planperioden - bevaretilstrekkeligeøkonomiskereservertil åmøte uforutsettebehov - konsekvenserav sværtstoreinvesteringerknyttettil sykeheimog skole/flerbrukshall - strengereprioriteringmellomlovpålagteoppgaverog andreoppgaver - strengereprioriteringav tjenestenivå effektivisering - prioriteringav investeringertil fornying av bygningsmassenfor kommunaleformål. - budsjettdisiplin mindrerom for ikke planlagte utgifter Økonomiplanenopprettholderhovedsatsingenei forrige plan.det er nødvendigå hafokuspå deprioritertesatsingene.dettevil ogsålegge begrensningerpåmulighetenetil å prioritere mindre viktige oppgaveradhoc Oppfylling av økonomiske måltall Kommunestyretvedtok i sak62/08måltall for kommunensøkonomi. Det synesfremdeles fornuftig å siktemot dennemålsettingen: 1. nettodriftsresultatminimum2,5 % 2. bruttolånegjeldinntil 80 % av bruttodriftsinntekt,eller bruttolånegjeldutenomselvkost mindreenn50 % av bruttodriftsinntekt 3. egenfinansieringav investeringerminimum20 % 4. disposisjonsfondfor uforutsetteutgifter minimum5 % avbruttodriftsinntekt. Mål 1 oppfylles ikke i noeår i planperioden.mål 2 oppfylles ikke. Mål 3 oppfylles grunnet endringeri regelverketfor anvendelseav momskompensasjon. Mål 4 oppfyllesikke. Kommunestyret børvurdereå ta deøkonomiskemåleneopptil ny vurdering

15 6. Handlingsplan prioriteringer, endringer og nye tilt ak 6.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn for opplegget Budsjettmessige endringer og tiltak Nyetiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, drift sbudsjettet Tall i tusenkroner(- betyr nettomerinntekt/mindreutgift) Tekst Inntektav fallrettigheterog vannsalgstatlandvassdraget Økt eiendomsskattboliger/ fritidsbolig, 6,5til 7 promille Økt eiendomsskattverk og bruk, bygdefibernte Eiendomsskatt,nyefritidsboligerpåStatland Kraftlinje Namsos- Roan Flytting av ungdomstrinnetfra Statlandtil Namdalseid Tilpasningdrift, Namdalseidskole Tilpasningdrift, Statlandskole Tilpasningdrift, kultur og service Foreldredrevetungdomsklubb Redusertilskudd lagog foreninger Ny sykeheim,effekterpåressursbehovi PLO Redusertenergiforbrukkommunalebygg, ny sykeheim Økt vederlagsbetaling Endretdrift hjemmebasertetjenester Tydeliggjøringav omsorgstrappen Opphørkommunaldrift dagsenterog mandagskafe Etableringav frivilligsentral Forventeteffekt av endretorganiseringadministrasjon Vakanseri fastestillinger Avvikling av seniortiltak Redusertsykelønn Sum driftsmessigetilpasninger I etterfølgendekapitleromtalesforslagenenærmere.flereav tiltakeneer av enslik karakterat dekreverenomfattendeutredningog involvering.dettemåskjei førstehalvår2014. I tillegg foreslåsytterligeretilpasninger.endringenefor 2014er endel avbudsjettvedtaket

16 Tiltak for perioden2015til og med2017er endel av økonomiplanenog måutredesog vurderesnærmere. Det leggesi budsjettetog i planperiodenopptil enstorstiltsatsinginnenforomsorgi kommunen. Etableringenav nytt helsebygg er omfattendeog stiller storekrav til kommunens økonomistyring. Et nytt helsebygg er enstorforbedringav tilbudettil brukereog ansatte. Tiltakenei budsjett- og planperiodener et bilde påkommunensbehovfor økteinntekter samtidigmedmarkantetilpasningeravaktivitets- og driftsnivåi forhold til kommunens økonomiskesituasjon. En vesentligfaktor i periodener full utnytting av inntektspotensialet fra eiendomsskatt en. Skattesatsenpå7 kronerper1000kronertakstverdipåeiendom, fra 2015,bidrartil å gi kommunenenhelt nødvendigmerinntektpå21,4millioner kroneri planperioden. Økteinntekterfra fallrettigheter,salgav vannog alminneligeiendomsskattpå7 er ikke nok til å sikrekommunennødvendigøkonomiskhandlingsromog trygghet.drifts- og aktivitetsnivå måreduseresog effektiviseringstiltakmågjennomføres.nytt sykehjemvil gi mulighettil mereffektiv utnyttelseav ressurseneog dessutenet lavereenergiforbrukgjennom bruk av modernebyggemetoder. Det vil heletidenværeet mål å opprettholdeeller forbedrekvalitetenpåkommunenstilbud, samtidigmedat ressursbrukeneffektiviseres.tiltak somsikrerat kommunenstilbud har riktig kvalitet, samtidigmedoptimalressursbruk,måderforprioriteres.settsammenmed kravettil riktig kvalitet påtjenestetilbudetog effektiv ressursbruk,foreslåsdetåflytte ungdomstrinnetfra Statlandtil Namdalseidskolefra høsten2015. Størstinnsparingseffektvil følgeav stillingsreduksjoner.det foreslåsenkraftig reduksjoni antallstillinger tilsvarendeen mindreutgiftpå22 millioner kroneri planperioden.en reduksjonav dennestørrelsenutgjørca6,5 % avfastlønnsutgiftene.gjennomføringenav dennereduksjonenkreverengrundigprosessmedinvolveringav ansatte.en vil sålangtsom mulig søkeå gjennomførereduksjonenegjennomnaturligavgang,menoppsigelserkanikke utelukkes Ramme til tjenestefunksjonene framgårav vedlegg Regionsamarbeid gjennom Midtre Namdal samkommune Deltakerkommunenei Midtre Namdal har vedtatt at samkommuneskal væreden permanenteorganisasjonsmodellfor det interkommunale samarbeidet.ny samarbeidsavtaleerstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale. Handlingsplan for samkommunenmed økonomiplan ogbudsjett for 2014 foreligger somegetdokumentvedlagtkommunensøkonomiplan.finansieringsbidraget fra kommunen til samkommunensdrift er innarbeidet i kommunensbudsjett

17 Handlingsplan og budsjett Handlingsplanog budsjettfor samkommunenframgårav egetdokument.samkommunesty ret vedtarbudsjettetog prioriteringmellomtjenesteområder. Budsjetteter endelignår deltakerkommuneneharvedtat samletrammefor finansieringog hverkommunesandel. Rammefor låneopptakinngåri ny samarbeidsavtale. Administrasjonssjefens forslagtil rammeog finansieringsandel for Namdalseider innarbeideti dettebudsjettet,meni kommunensbudsjettfor 2014er rammen124tusenhøyereenni forslagetfra samkommunen. Detteskyldesat kommunensbudsjettbyggerpået tidligereutkastog inneholdernoen utgiftspostersomer tatt ut i framlagteforslag.det visestil etterfølgendetabellsomogså redegjørfor tjenestefunksjonenesomi daginngåri samkommunen. Samkommunensbudsjettramme og Namdalseidkommune sin finansieringsandel tall i 1000kroner(pr ) Samkomm FinansieringsandelNamdalseid Tekst B 2014 B Realvekst B B B 2014 fra Politiskestyringsorgan Administrasjon Skatteoppkrever Utviklingsavdeling Miljø og landbruk IT Barnevernadm Barnevernstiltak Legevakt Kommuneoverlege Samhandlingsreformen NAV administrasjon NAV til tak Renteog avskrivn.investering Fellessentralbord Felleslønn- og regnskapsavd Diversesystemog kartsamarb PPT Sum ramme Endringeri planperioden Denvesentligsteendringener innføringav PP-tjenestensomsamkommunalordningfra og med2014.kommunenskostnadermedbarneverntiltakøkerbetydelig.samkommunens fellesprosjektmedsamhandlingsreformener avsluttet. For endetaljertredegjørelsevisestil samkommunenshandlingsprogram Andre samarbeidsordningerutenfor samkommunen Kommunensutgift til LINA (legevaktsamarbeidet i Namdalen)forventesikke å øke. Fellesaktivitetermedkompetanseutviklingog skoleutviklinger organisertsomet frittstående, fellesprosjektmellomkommunenei Midtre Namdal.Namdalseidsin finansieringsandeler inntatti grunnbudsjettet. Jordmortjenesteni MNR er organisertgjennomfellesavtaleom tjenestekjøpfra foretaket

18 6.4. Næringsutvikling og samfunnsutvikling Kommunensressursbruk for næringsutvikling og samfunnsutvikling videreførespå sammenivå. Hovedinnsatsenskjer gjennom det fastenæringsapparateti MNS. Utviklingsprosjektene på Statland videreføresi samarbeid med eksterneaktører. Nytt regulativ for bruk av havna på Statland utredes. Samarbeidsløsningen gjennomutviklingskontoreti samkommunengir godemuligheterfor oppfølgingav næringspolitikken.tradisjonelleoppgavermedbistandtil næringslivetløses av detfastenæringsapparatet. Bedriftsrettatiltak og tiltaksarbeidi regi av næringsorganisasjoner handteresgjennomdet ordinærevirkemiddelapparatet. Utbyggingav strandsonenpåstatlander godti gang.10 boenheterferdigstillesi 2013og måletom 28 enheterer planlagtfullført i planperioden.opprustingav kommuneveiener ferdig. Forutsattat detgis tillatelsetil mudringi Sagvikablir gjestehavn/småbåthavn ferdigstilt i 2014.Kommunensbidragtil havnai form av tilskudder ikke budsjettert,men må fremmessomegensakhvisdetblir aktuelt. Planleggingsarbeidet for kraftutbyggingi Statlandvassdraget fortsetter.det tassiktepåå inngåavtalemedensamarbeidspartner i løpetav vinteren2014. Når detteer avklartvil detbli igangsattdetaljprosjektering.videreframdrift er ikke avklart. Det er oppståttbehovfor vurderingog utbedringav avvik, samtflomberegninguavhengigav kraftutbyggingen. Andreviktige satsingerer; - Opprustingav FV 17 somogsåkangi oppdragfor lokalt næringslivi enlengreperiode - Reiselivssatsningengjennomsamkommunen Utbyggingav vindkraft påbreivikfjellet og Innvordfjellet,samtny overføringslinje,kangi grunnlagfor betydelig økteinntektertil kommunen.forberedelsenetil etableringav kraftlinja harstartet.deter tatt inn forventeteiendomsskatteinntekt sisteår i perioden. Konsesjonsspørsmålet vedrørendebreivikfjellet og Innvordfjelleter ennåikke behandlet. DypvasskaiapåStatlandharpotensialefor økteinntekter.det er i dagikke sammenheng mellom deverdiersomtransporteresoverkaiaog kommunensavgiftssatser.spørsmålet utredesi 2014, nytt regulativinnføresfra Nye tiltak, videreførtetiltak og endringeri forhold til forrige plan,driftsbudsjettet Tall i tusenkroner(- betyr netto merinntekt/mindreutgift) Tekst KraftutbyggingStatlandvassdraget Revurderingav dammer,utbedringer,statlandvassdraget Øktehavneavgifter

19 6.5. Boligpolitikk og bomiljø Kommunen vedtok i 2009å innta en mer aktiv rolle i forhold til den generelle boligbyggingen.dette har alleredebidratt til nye botilbud i Namdalseidsentrum. Tilsvarende medvirkning i nye boligprosjekt kan væreaktuelt i planperioden. Utbygging av 2 nye leiligheter og 2 tilhørende avlastningsplasseri Kløvertunet bofellesskaper ferdigstilt sommeren2013. Kommunal bostøtteordningvidereføres. Boligbyggingi kommunenhargenereltøkt. Etterspørsel enetterboligervarierer. Det forutsettesat kommunensengasjement påboligsektoreni hovedsaker selvfinansierende ogat ulike virkemidlerbenyttesfullt ut. Dettegjelderbådefinansieringog støtteordninger inkludertdenkommunaleordningen. Husleiesatsenei kommunaleboligerøkesi 2014 med1,5% Ordningenmedgratistomteri boligfelt videreføres.det visesellerstil handlingsprogrammet og investeringsbudsjettet; jf kapittel Bærekraftig utvikling og miljø Kommunen har i flere år vært sertifisert for miljøledelseetter ISO 14001,men ble ikke resertifisert i 2012.Det tassikte på å oppnå ny sertifisering i løpet av perioden. Ny miljøstatus, satsingsområderog klima- og energiplan bør utarbeidesi forbindelse med revidering av kommuneplan. Kommunen prioriterer å følgeopp de vedtatte satsningsområdene. Energiforbruket skal reduseresi perioden.dette skal i første rekke skje gjennom: nybygging og bygningsmessigeutbedringer bedrestyringsløsningerfor tekniske anlegg oppgradering av varme- ogventilasjonsanlegg holdningsendringer hosbrukerne bedredriftsrutiner Størst potensialefor energisparingutenom det somoppnåsgjennom ny sykeheim,antas å værei kommunehusetog i skolen. Prioritertesatsingsområder - Avfallshåndteringog gjenvinning;bl.a.kildesortering,reduserteavfallsmengderog mer miljøriktig handteringav avfall, herunderinnføringav hytterenovasjon - Innkjøpog forbruk; bl.a.et bedreforbruksmønsteri egenvirksomhetgjennomlavere forbruk av varerog tjenesterog mereffektiveinnkjøp - Energiforbruki bygningerog anlegg

20 - Arealbruk; Sikring, skjøtselog bruk avspesieltverdifulle naturområder,kulturminner, kulturlandskapog friluftsområder;bl.a.bevisstgjøringom biologiskmangfoldog synliggjøringav kulturminner Arbeidetfor bærekraftigutvikling og miljø skalværefasttemafor alle virksomhetenei kommunenog styresgjennomdetordinærestyringssystemet Politikk og administrasjon Det er avgjørendeviktig at administrasjon og politisk nivå tar inn over segkommunens alvorlige økonomiskesituasjon. En betingelsefor åoppnåenbærekraftig drift er felles forståelseog god samhandling.det er nødvendigå gjennomførekraftige tiltak for å reduserekostnadeneog økeinntektene. Det leggesopp til å utrede store innsparingstiltak i første halvår 2014.I denneperioden vil det væresærlig viktig med god samhandling. Budsjettmessigeendringer og tiltak Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet Tall i tusenkroner(- betyr nettomerinntekt/mindreutgift) Tekst Avsetningreservertetilleggsbevilgninger Valg 2015og Forventeteffekt av endretorganiseringadministrasjon Administrativ organisering og organisasjonsmessigetiltak I planperiodenleggesdetopptil betydeligeinnsparingstiltak.en viktig del av detteer utredningav endretorganiseringog oppgavefordelingmedsiktepåmerkostnadseffektivdrift. Innenforadministrasjonener detbehovfor å dreiemerav innsatsenoverpåøkonomisk kontroll. Lønn og regnskaper overførtsamkommunen.tjenestebeskrivelsen foreliggerennå ikke, mendeter klart at endel restoppgaverblir liggendeigjen i primærkommunene. I en liten kommunesomnamdalseidmedfå ansattei administrasjonenkandettebli enutfordring. Utenbevisststyring kandettemedføremindrefokuspåøkonomiskkontroll. I den økonomiskesituasjonenkommunenbefinnersegi er detderforbehovfor å gjennomgåhele denadministrativeressursenmedtankepåeneffektiv organiseringog prioritering av oppgavene.herundervil enogsåsøkeå ta ut gevinstav deneffektiviseringsomer mulig gjennomutviklingenav IKT. I denærmesteårenevil godøkonomistyring væreavgjørende for åopprettholdeettjenestetilbudpåetakseptabeltnivå. Utredningsarbeidetmåskjei nært samarbeidmedtillitsvalgte. Løsningenefor internkontrollforbedresogsågjennomvidereutviklingavkvalitetssystemet

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan 2015-2018 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2014 med økonomiplan 2014-2017 Versjon 1.0 24.10.13 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer