NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017"

Transkript

1 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN Rådmannensforslag

2 Innledning Prioriterte satsingsområderi planperioden oppsummering Budsjett Driftsbudsjett budsjettskjema 1 A Driftsbudsjett budsjettskjema 1 B Investeringsbudsjett2014 budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett2014 budsjettskjema 2 B Kommunensgarantiansvar(simpelkausjon) Planforutsetninger Prisnivå, lønns- og prisvekst, pensjonsutgift Befolkningsutvikling Økonomiskerammebetingelser Kommuneopplegget fra staten Frie inntekterog inntektsutviklingi planperioden Renteog avdragsutgifter Eiendomsskatt Økonomisksituasjonog handlingsrom Økonomisk utgangspunkt store utfordringer Oppfylling av økonomiskemåltall Handlingsplan prioriteringer, endringerog nyetiltak Større tilpasninger somer lagt til grunn for opplegget Budsjettmessigendringerog tiltak Rammetil tjenestefunksjonene Regionsamarbeidgjennom Midtre Namdal samkommune Næringsutvikling og samfunnsutvikling Boligpolitikk og bomiljø Bærekraftig utvik ling og miljø Politikk og administrasjon Budsjettmessigeendringer og tiltak Organisasjonsutvikling og fellesutgifter Lønnsoppgjøret Arbeidsmiljøet IKT Kompetanseutvikling Barnehager Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Status,lokaleutfordringerog tiltak Grunnskole og SFO Budsjettmessigendringer og tiltak Statligeføringer

3 Statusog lokaleutfordringer Voksenopplæring Statligeføringer Statusog utfordringer Helse- og familie Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Statusog utfordringer Tjenesteproduksjon Institusjonsbasertetjenester Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Tjenesteproduksjon Hjemmebasertetjenester Budsjettmessigendringerog tiltak Statligeføringer Tjenesteproduksjon Teknisk sektor Plan- og bygningslovsforvaltningen Samferdsel Brannvern Drift av bygninger Bassengdrift Vannforsyningog avløp Slamtømming Renovasjon Kirken Prioriterte investeringer,investeringsbudsjettet Investeringsnivåog finansiering Investeringene- oppsummering Investeringer til selvkost oversikt Kommentarer til enkelttiltak - investeringer selvkost Investeringer utenfor selvkost oversikt Kommentarer til enkelttiltak - investeringer utenfor selvkost Forventetutvikling i kommunaleavgifter og betalingssatser Stillingshjemleri årsverk Vedlegg1: Økonomiskoversiktdrift Vedlegg2: Kostrafunksjoner,regnskap2012,budsjett2013og planperioden Vedlegg3: Handlingsprogrammedøkonomiplan og budsjett2014for Midtre Namdalsamkommune(egetdokument)

4 Innledning FremlagtedokumentinneholderbådeBudsjett2014 og Økonomiplan Kommunen praktisererensamordnetbudsjettprosessmedbehandling av langtidsbudsjettog budsjetti desember.påbakgrunnav detteharrådmannenfunnetdethensiktsmessigå slåsammen planenetil ett dokument.det er enklereog bedrebådefor folkevalgteog organisasjonenå forholdesegtil ett dokument. Førsteår i økonomiplan er dermed identiskmed budsjettfor Formåletmedbudsjettetog økonomiplaner å gjennomførekommuneplanog andrelokale politiskeprioriteringerfor tjenesteproduksjonsålangtdetteer mulig innenforet forsvarlig økonomiskopplegg.formåleter ogsåå foretatilpasningerslik at kommunenleverertjenester sommestmulig samsvarermedstatensog innbyggernesforventninger. Mål for virksomhetenframgårav kommuneplanog andretilknyttedestyringsdokumenter. Årsbudsjettetomhandler gjennomføring.kommentarenei plandokumentetsomvedrører2014 gjelderderforbådeårsbudsjettetog økonomiplan,menskommentarervedrørende gjelderøkonomiplan. Budsjett2014 er basertpåregjeringens forslagtil statsbudsjettsomble framlagtden17. oktoberd.å.utgangspunktfor budsjettog økonomiplaner dagensdrift (2013), prioriteringene somkommunestyret la i forrige plan( ), enkeltvedtaki 2013 og statligeføringerfor kommunensvirksomhet.planenbyggerpåkommuneproposisjonenog forslagettil statsbudsjett,ajourførteprognoserfor utviklingenlokalt og styringsinformasjonom produktivitetfra KOSTRA og andrekilder. Det er foretattvurderingermht behovog nivå på tjenestene.i tillegg erdettatthensyn til partienesprioriteringeri valgprogrammene. Plandokumenteter tilpassetpolitisk organiseringmedkommunestyre,formannskapog planutvalg.det er lagt vekt påenframstilling somgjenspeilertjenestefunksjoner i kommunen,selvom detteikke følgesslavisk.dokumenteter utarbeidetav administrasjonen oggjenspeilerdermedkommunestyretsprioriteringerbasertpåforslagfra rådmannen. Rådmannensforslager byggetpåenbudsjettprosessmedinnspill fra lederneog øvrige ansattei kommunen. Budsjettprosessen Budsjettprosesseni år kom senerei gangennnormalt.detteforsterketbehovetfor eneffektiv prosess.samtidigvar deøkonomiskeutfordringenesværtstore,og nye tiltak måttederfor værebasertpåreduksjonav driftsutgifter.formannskapeter orientertombakgrunnog prosessfor budsjettarbeidet. Det harværtlagt vekt påå gi informasjonom endringeri behov og spørsmålknyttettil prioritering.det er gjennomførtto ledermøter hvor ogsåtillitsvalgte var til stede.etterførsteledermøteharledernedrøftet forslagtil tiltak medsineansattei personalmøterpåenhetene.samtidiger detåpnetfor nye innspill. Sisteledermøte oppsummertedrøftingeneog innspill samtredegjordefor videreprosess.andreinnspill til budsjettprosessener vurdertfortløpende.møtemedansattesorganisasjonergjennomføres etterutleggingav rådmannensforslag. Formelleforholdknyttet til budsjettetsstrukturog behandlingframgåravsaksframlegget til kommunestyret og budsjettvedtaket.etterkommunestyrebehandlingener saksframleggetog budsjettvedtaketendel av budsjettet

5 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden opp summering Det økonomiskeoppleggeti denneplanen er tilpassetbetydeligendrede rammebetingelseri forhold til forrige plan. Hovedendringeneer knyttet til behovetfor å reduseredriftsnivået og samtidig ta høydefor konsekvenseneav store investeringer i perioden.det er avgjørendefor oppleggetat det utvisesbudsjettdisiplin innenfor rammene. I løpetav desiste2 år og særligi 2013hardriftskostnadenenåddet nivå somligger langt overkommunensinntekter.detteer saldertmedbruk av fond. Oppleggetfor dekommendeår harderforsterktpregav behovetfor å økeinntekteneog reduseredriftskostnader.dersom balansenmellomutgifter og inntekterikke utjevnesvil kommunenmistealt handlingsromog muligheterfor fleksibilitet i løpetav kort tid. Arbeidetmedå etablerebærekraftigheti økonomienmåhahøyesteprioritet kommendeår. Det leggesopptil prosesseri førstehalvår2014for gjennomføring av økonomiplanens prioriteringer.prosessenegjennomføresi nærtsamarbeidmedtillitsvalgte og medjevnlig rapporteringtil politisk nivå. Arbeidetkrevergjensidigforståelseog godtsamarbeidmellom partene. Størretilpasningersomer lagt til grunnfor opplegget: - Full utnyttelseav inntektspotensialet fra eiendomsskatt - Eiendomsskattendisponeresi sin helhettil drift - Tilpasningav driften innenforskolene - Tilpasningav driften innenforhelse- og omsorgstjenestene - UngdomstrinnetpåStatlandflyttestil Namdalseidskole - Endretorganiseringog oppgavefordeling - Strengprioriteringinnenforkulturområdet - Ny sykeheim,effekterpåressursbehov - Reduksjonmed12 årsverki perioden Investeringer Deterenoffensivsatsingi planenknyttettil investeringer i kommunalebygg. Tiltakenevil klart bedretjenestetilbudetil befolkningenog arbeidsmiljøetfor deansatte.viderevil det bidratil økt trivsel og bolystfor kommunensinnbyggere.tiltakenenårulike aldersgrupperog favnerhelekommunen. De vikti gstetiltakenegjelder: - Helsetunet,utbyggingog oppgradering,renovering.72,3mill - Byggingav flerbrukshallvedbjørganidrettsparkmed20 mill - Renoveringog oppgraderingnamdalseidskolemed15 mill - 5 -

6 2. Budsjett Driftsbudsjett budsjet tskjema 1 A Regnskap Rev. budsj. Oppr. budsj Budsjett Tekst Skattpåinntektog formue Ordinærtrammetilskudd Skattpåeiendom Andredirekteeller indirekteskatter Andregenerellestatstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekterog utbytte Renteutg.,provisjonerog andrefin.utg Avdragpålån Netto finansinnt./utg Til dekningav tidligereregnsk.m.merforbruk Til ubundneavsetninger Til bundneavsetninger Bruk av tidligere regnsk.m.mindreforbruk Bruk av ubundneavsetninger Bruk av bundneavsetninger Netto avsetninger Overførttil investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

7 2.2. Driftsbudsjett budsje ttskjema 1 B Regnskap Rev.budsj. Oppr. budsj Budsjett Tekst Fordelttil Det kirkelige Fellesråd Fordelttil kommunensdrift Sum fordelt Disponering av fond Rammeområdeformannskapet Til dekningav tidligereregnsk.m. merforbruk Til ubundneavsetninger Til bundneavsetninger Bruk av tidligereregnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundneavsetninger Bruk av bundneavsetninger Netto avsetninger Investeringsbudsjett 2014 budsjettskjema 2 A Regnskap Rev. budsj. Oppr.budsj Budsjett Tekst Investeringeri anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdragpålån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekterfra salgav anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatteavdragpålån og refusjoner Andreinntekter Sum ekstern finansiering Overførtfra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

8 2.4. Investeringsbudsjett 2014 budsjettskjema 2 B Regnskap Rev. budsj. Oppr.budsj Budsjett Prosjekt IT-investeringv/IT-sjef Flyfotografering Lokalerkantinei Kommunehuset Arkivdepot Kirken, renoveringogalarm Forprosjektflerbrukshall GjestehavnStatland,forprosjekt UtbyggingavStatlandvassdraget Geotekn./miljøgeologiskeundersøkelserStatland UtbyggingstrandsoneStatland ElveforbyggingLisselva/Austerelva Innføringeiendomsskatt Elev-PC-er2012 beggeskolene Ny avd.vangstunet AdkomstogparkeringVangstunetbarnehage Ombygg.varmepumpeVangstunetbhg El.skapNamdalseidskole Ombygg.ventilasjonNamdalseidskole Solskjermingklasserom BallbingeVangsmoen Smartboard OppgraderinguteområdetStatlandoppv.s Renoveringkommunalbolig Kjøp aveneboligi Bjørgan Leiligheterfor PU Renoveringalderspensjonatet Forprosjektrenov.sykeheim Neidhelsetun,renoveringheis1997-bygget Renoveringsamfunnshuset Brannvarslingsanleggkommunehuset Renoveringtak admbyggn.eidskole Gulv gymsalstatlandskole BrannvarslingsanleggN.eidskole Bil til bygningsdrift Renoveringbolig Mellomvangen Renoveringbolig Brekken Renoveringbolig Lauvtun Ny adkomstveg/utvidelseparkeringvednamdalseidkirke GangvegVangsmoen-Sentrum GatelysSjøtrøaNord-Statland HøydebassengStatland Oppmålingsutstyr Vannmålerefor lekkasjesøk Bil til avløpstjenesten Kostn.medtilretteleggingfor salgav tomt Kjøp avfasteiendominkl. tingl Sum investerti anleggsmidler

9 3. Kommunens garantiansvar (simpel kausjon) Tall i tusenkroner 1/ / Utløper KLP KommunekredittNorgeAS KLP KommunekredittNorgeAS KLP KommunekredittNorgeAS KommunalbankenAS 44 0 KommunalbankenAS Sum

10 4. Planforut setninger 4.1. Prisnivå, lønns - og prisvekst, pensjonsutgift Økonomiplan er utarbeideti faste2014-kroner.det er innarbeidetenlønnsvekst og prisvekstfra 2013, statensdeflator, somer et vektetgjennomsnittav lønns- og prisveksten, er meddetteberegnetil 3,0 %. Det er innarbeidetenårslønnsvekst fra 2013 til 2014 på3,5%. Avsetningtil dekningav lønnsoppgjøri 2014 utgjør2 500tusen. Pensjonskostnadene i KLP forventeså ligge pået litt laverenivå i 2014 enni Forventet betalbarpensjonsutgiftil KLP i 2014 er hhv 17,21 % for fellesordningen, 18,1 % for sykepleierordningenog 33,9 % for tillitsvalgtordningen.i SPKøkespremienfra 11,43 % i 2013 til 12,25 % til Premiebetalingenvil ogsåfor budsjettåret2014 værebetydelig høyereenndenregnskapsmessigkostnad(forventetnormalpremie).avviket (premieavviket) mellom betalbarog regnskapsførtpensjonskostnadamortiserestil utgiftsføringover10 år, mot 15 år før 2012, og beslagleggerlikviditet. Denvidereutviklingen i balansenmellom premiebetalingogpremiekostnadmåvurderesfortløpendei perioden. Prisog lønnsvekstetter2014 er ikke innarbeidet,menforutsetteskompenserti deaktuelleår gjennomstatsbudsjettetog veksti egneinntekter Befolkningsutvikling Tabellennedenforviserfaktisk utvikling siden2008til i dag,samtfremskrevetil Faktisk utvikling Fremskrevet * år år år år år år Sum * Folketallpr Oversiktenoverbefolkningener oppsatti hht. grupperingensombenyttesi kostnadsindeksene for tildeling av rammetilskudd.fremskrivingenbyggerpåprognoserfra SSBogegne vurderingerog erfaringstall. Det er særligbarni grunnskolealderog gruppeneldsteav de eldresomharstortutslagpårammetilskuddet. Barni skolepliktigalderreduseresi planperioden.i skoleåret2010/2011var det215eleverog skoleåret 2013/2014er det197elever.elevtalleti planperiodenforventeså avtanedmot 190. Kommunenharerfaringsmessigennettotilfly tting av barn,spesielti grunnskolealderen. Detteer hensyntatti prognosen

11 Antall eldreover80 år forventeså avtali tt i perioden.antall eldreer nåpåtoppog vil flate ut i planperioden.etterplanperiodenvil kommunenfå ennedgangi antalleldreover80 år. Etter 2025vil detkommeenny eldrebølge. Kommunenvil alleredefra sluttenav planperiodenmerkeenøkningi befolkningsgruppen mellom67 og 79 år. Nedgangog endringi sammensetningenskaperfølgendehovedutfordringer: - Tilpasseressursbrukeni eldreomsorgentil et laverebehovfra sluttenav planperioden - Leggeforholdenetil retteog utvikle tjenestetilbudfor gruppenungeeldre - Behovfor å iverksettetiltak somkanmotvirkenedgangi sysselsettingog nettoutflytting - Tilpasseressursbrukeni grunnskolentil et lavereelevtall Vedberegningav rammetilskuddetbenyttesenkostnadsfaktorderutgiftsutjevningen beregnesetterbefolkningssammensetning, kommunensgeografi,reiseavstanderetc.for 2013 er kostnadsfaktoren1,2975.dener beregnetreduserttil 1,2733i 2014,detforventesmed andreord at kommunenblir litt billigere ådrive.gjennomsnitteti landet er 1,00.Gjennom detteuttrykkesat Namdalseidkommuneer ca.27 % dyrereå drive enn gjennomsnittskommunen i landet Økonomiske rammebetingelser Kommuneopplegget fra staten Det leggesopp til en vekst i kommunesektorenssamledeinntekter på ca. 7,7 mrd, tilsvarende 2,0 pst. Dette skal mellom annet dekke demografikostnaderog særskilte satsingeri statsbudsjettet. Namdalseidkommunekom ikke godt ut i forslaget til statsbudsjettmed en realvekst på minus 0,3% i de frie inntektene, regnet av anslag regnskap2013. Realvekstenfor kommunenei Nord-Trøndelager 0,9% ogfor landet på 1,1%. Kommuneproposisjonen2014 Kommunalog regionaldepartementet la fram Kommuneproposisjonen i mai I denne ligger forutenanalyser og statusfor kommuneøkonomieni 2013, ogsåregjeringensforslagtil oppleggi Statsbudsjettet2014 Regjeringensbudsjettforslagfor 2014 leggeropptil enveksti kommunesektorensamlede inntekterpåom lag 7,7 mrd. tilsvarende2,0 pst.5,2 mrd av detteer frie inntekter.vekstener i trådmedvanlig praksisregnetfra anslåttinntektsnivåi 2013 i revidertnasjonalbudsjett2013. Anslagetpåkommunesektorenskatteinntekteri 2013 er oppjustertmed1,8 mrd. kr etterat revidertnasjonalbudsjettble lagt fram. Dennominelle veksteni defrie inntektene,sombestårav rammetilskuddog skatteinntekter, for kommuneneeranslåtttil ca4,1 % regnetfra anslagpåregnskapfor Reellveksti frie inntekter, etterkorrigeringfor lønns- ogprisvekster anslåttå bli 1,1 % (regnetfra anslag påregnskap2013 i RNB 2013). Anslageneer oppgavekorrigert. Veksteni frie inntekterskalm.a.dekkekommunesektorensøktedemografikostnader somer anslåtttil 3,3 mrd.i

12 Momskompensasjonsordningen Dengenerellemomskompensasjonsordn ingenble innført i 2004somenerstatningfor enmer begrensetordning.det er vedtattenendringav ordningensomleggerføringerfor hvordan momskompensasjonen skalhandteres. Endringeninnebærerat momskompensasjonsom genereresfra investeringerikke tasinn i driftsregnskapetsomendriftsinntekt, mengårinn i investeringsregnskapet. Ordningener innført somenovergangsordninghvor endringen gradvisinnarbeidesoverfem år fra ogmed2010,derdetleggesstadigsterkereføringerpå hvordanmomsrefusjonenfra investeringerkandisponeres.2013ersisteåri overgangsordningenog fra og med2014måall momsrefusjonfra investeringerføresi investeringsregnskapet. Endringenvil ikke påvirkekommunesektorenssamledeinntekter,menleggerføringerfor brukenav inntektene.for Namdalseidkommunevil ikke detteinnebærestoreutfordringerda detteer enpraksisenalleredebruker.momskompensasjonfra investeringerer blitt overført investeringsregnskapet og hargåttinn somkommunensegenfinansieringmed 20 %. Frie inntekter og inntektsutvikling i planperioden Tall i tusenkroner (Oppr.) (Rev.) Inntekts- og formuesskatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Andrefrie inntekter Sum frie inntekter Renteinntekterog utbytte Renteutgifter Avdragpålån Netto finansutgifter Overføring til invest.regnskapet Til fordeling drift ogavsetning Grunnlag for skatteanslaget. Det kommunaleskattøretfor alminneliginntektfor personligeskattyteresettesnedmed0,2% til 11,4%i 2014.Skatteanslagog inntektsutjevningseesunderett og bygger påstipulert skatteinngangpålandsbasi somer beregnetil vel 140,18mrd. kroneri 2014,mot antatt 135,82mrd.i 2013.Det er enskattensandelav kommunenesamledeinntekterutgjørom lag 40 % av sektoren samledeinntekterog om lag 52,7% av defrie inntektene.skattog inntektsutjevninger for Namdalseidberegnetil 40,98mill i 2014.Anslageter videreførtpå dettenivå i perioden. Rammetilskuddet. Anslagfor rammetilskuddetbyggerpåføringenei statsbudsjettetog tilleggsproposisjonen, prognosemodell fra KS og ventetendringi folketallet.for 2014er detenøkning i rammetilskuddetfor Namdalseid.Detteskyldeshovedsakeligenøkningi inntektsgarantiordningen(ingar) somskalsikreat ingenkommunerharenberegnetveksti rammetilskuddetfra etårtil nestesomer lavereenn300kronerpr innbygger enderberegnet

13 vekstpålandsbasisfør finansieringav ordningen.ordningenblir finansiertmedet likt trekk pr innbyggerfra alle landetskommuner Rammetilskuddet inneholderstortsettdesammeelementersom før. Noenmindre sektortilskudd,samtkompensasjonfor statligesatsingsoppgaver og merkostnaderer innlemmet.deterikketatthensyn til endringersomkankommeseinerei planperioden Rente og avdragsutgifter Netto renteutgift pr år øker i løpet av planperioden med 3 826tusensammenlignetmed 2013.Dette skyldesøkt gjeld somfølgeav nye investeringer og forventet høyere rentenivå. Avdragsutgiftene øker tilsvarendemed 4 780tusenpr år, regnet fra Ordinær lånegjeld øker fra 148,1mil l. i 2013til 199,3mill. i 2016og 188,2mill. i Gjeldsnivået i 2016og 2017tilsvarer omtrent henholdsvis114% og 104% av kommunensbrutto driftsinntekter. Nedgangeni gjeldsnivå fra 2016til 2017skyldesat eldre lån blir nedbetalt i høyeretempo enn nytt låneopptak.detvisestil kapittel 7. I startenpåplanperiodener ca.37,8% knyttettil ulike fastrenteavtaler i intervallet2,17% til 3,64% mensrestenligger påfl ytenderente,ft. ca2,3%.et lån på16,55mill. er bundettil 3- mndnibor rente,for tidenca.2,1%. I henholdtil kommunensfinansreglementskalrenteutviklingenvurdereskontinuerligfor å vurderebindingav lånerenta.slik envurderersituasjonennå,hvor denfl ytenderentaer svært lav samtidigsomfastrentapå3 5 år liggeri intervallet2,62 3,17%, finner endetikke riktig å bindeenstørreandelav låneporteføljen.det forventesengradvisoppgangi rentenivåeti planperioden,fra 2,5% i 2014til 4,0% i 2017.Betydeligeendringeri rentenivåetvil påvirkehandlingsrommetdaeni storgrader eksponertfor slike endringer gjennomfl ytenderenteavtaler.en vil likevel anbefaleentilpasningmedavsetningav nødvendigereserverfor å møtesvingningeri rentemarkedet,og hellerhaenforholdsvisstor andelav låneporteføljenpåflytendeavtalerdaenmenerdetteergunstigstovertid Eiendomsskatt Kommunestyret vedtok i 2012å utvide ordningen med eiendomsskatttil å omfatte boliger og fritidsboliger. Næringseiendommersomer taksert tidligere ble retaksert i forbindelsemedutvidelsenavordningen. Skattesatsenvidereførespå 7 promille for verk og bruk og økesfr a 4,5til 6,5promille på bolig og fritidsboliger i 2014 og videre til 7 promille i restenav planperioden. I nntektenefra eiendomsskattdisponerestil ordinær tjenesteproduksjon. Økonomiplanenbyggerpåfull utnytting av inntektspotensialet i ordningen. I økonomiplanener detberegneteninntektpå4 532tuseni 2014, stigendetil 6 942i Det er forventetbetydeligeinvesteringerknyttet til etableringav kraftlinja Namsos-Roani sluttenav perioden. I tillegg foregårenvesentligutbyggingi strandsonenpåstatlandsom ligger til grunnfor skatteanslaget

14 5. Økonomisk situasjon og handlingsrom 5.1. Økonomisk utgangspunkt store utfordringe r Kommunenhari desisteårenekommetforholdsvisgreit ut bådei forhold til rammevilkårene fra statenogi forholdtil finansopplegget lokalt. Regjeringenspolitikk og endringeri inntektssystemet(nord-norge-vilkår) hargitt økt handlingsromfor nye tiltak. Handlingsrommeter i hovedsakbenyttet til åøkedriftsnivået. I tillegg til detteharkommunenogsåi 2013 nytt godtavdetlaverentenivået.dettehar styrketdenfinansiellesituasjonen,mentilpasningenmedenrelativt storandelav lånemassen påflytenderentemedfører enbetydelig finansiellrisiko somdetmåtashensyn til i opplegget framover. Det er storeutfordringer medøktepensjonskostnadersomleggerbeslagpåstoreressurser. Utsikteneer videreat deter for få hendertil å oppfylle forventningenepådestoresektorene. Veksti frie inntekterfra statenvil i denneperiodengi liten drahjelptil økt aktivitet. Samtidigsvekkesinntektsgrunnlagetpgarelativt færreinnbyggerei kommunensammenlignet medlandetforøvrig. Kommunenmåta høydefor rentestigningsombegrense rammenefor øvrigdrift, detteerdettatthensyn til i økonomiplanen. Det er enutfordringfor kommunenat enharsterktøktebehovinnenomsorgstjenesteneut overdetdendemografiskeutviklingenskulletilsi. Pågrunnav kommunen størrelsevil enkelttilfellergi storeutslagi økonomien. Denpolitiskeutfordringenkansammenfattesi følgendemomenter: - driftsutgiftenemåreduseresi 2014 og viderei planperioden - bevaretilstrekkeligeøkonomiskereservertil åmøte uforutsettebehov - konsekvenserav sværtstoreinvesteringerknyttettil sykeheimog skole/flerbrukshall - strengereprioriteringmellomlovpålagteoppgaverog andreoppgaver - strengereprioriteringav tjenestenivå effektivisering - prioriteringav investeringertil fornying av bygningsmassenfor kommunaleformål. - budsjettdisiplin mindrerom for ikke planlagte utgifter Økonomiplanenopprettholderhovedsatsingenei forrige plan.det er nødvendigå hafokuspå deprioritertesatsingene.dettevil ogsålegge begrensningerpåmulighetenetil å prioritere mindre viktige oppgaveradhoc Oppfylling av økonomiske måltall Kommunestyretvedtok i sak62/08måltall for kommunensøkonomi. Det synesfremdeles fornuftig å siktemot dennemålsettingen: 1. nettodriftsresultatminimum2,5 % 2. bruttolånegjeldinntil 80 % av bruttodriftsinntekt,eller bruttolånegjeldutenomselvkost mindreenn50 % av bruttodriftsinntekt 3. egenfinansieringav investeringerminimum20 % 4. disposisjonsfondfor uforutsetteutgifter minimum5 % avbruttodriftsinntekt. Mål 1 oppfylles ikke i noeår i planperioden.mål 2 oppfylles ikke. Mål 3 oppfylles grunnet endringeri regelverketfor anvendelseav momskompensasjon. Mål 4 oppfyllesikke. Kommunestyret børvurdereå ta deøkonomiskemåleneopptil ny vurdering

15 6. Handlingsplan prioriteringer, endringer og nye tilt ak 6.1. Større tilpasninger som er lagt til grunn for opplegget Budsjettmessige endringer og tiltak Nyetiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, drift sbudsjettet Tall i tusenkroner(- betyr nettomerinntekt/mindreutgift) Tekst Inntektav fallrettigheterog vannsalgstatlandvassdraget Økt eiendomsskattboliger/ fritidsbolig, 6,5til 7 promille Økt eiendomsskattverk og bruk, bygdefibernte Eiendomsskatt,nyefritidsboligerpåStatland Kraftlinje Namsos- Roan Flytting av ungdomstrinnetfra Statlandtil Namdalseid Tilpasningdrift, Namdalseidskole Tilpasningdrift, Statlandskole Tilpasningdrift, kultur og service Foreldredrevetungdomsklubb Redusertilskudd lagog foreninger Ny sykeheim,effekterpåressursbehovi PLO Redusertenergiforbrukkommunalebygg, ny sykeheim Økt vederlagsbetaling Endretdrift hjemmebasertetjenester Tydeliggjøringav omsorgstrappen Opphørkommunaldrift dagsenterog mandagskafe Etableringav frivilligsentral Forventeteffekt av endretorganiseringadministrasjon Vakanseri fastestillinger Avvikling av seniortiltak Redusertsykelønn Sum driftsmessigetilpasninger I etterfølgendekapitleromtalesforslagenenærmere.flereav tiltakeneer av enslik karakterat dekreverenomfattendeutredningog involvering.dettemåskjei førstehalvår2014. I tillegg foreslåsytterligeretilpasninger.endringenefor 2014er endel avbudsjettvedtaket

16 Tiltak for perioden2015til og med2017er endel av økonomiplanenog måutredesog vurderesnærmere. Det leggesi budsjettetog i planperiodenopptil enstorstiltsatsinginnenforomsorgi kommunen. Etableringenav nytt helsebygg er omfattendeog stiller storekrav til kommunens økonomistyring. Et nytt helsebygg er enstorforbedringav tilbudettil brukereog ansatte. Tiltakenei budsjett- og planperiodener et bilde påkommunensbehovfor økteinntekter samtidigmedmarkantetilpasningeravaktivitets- og driftsnivåi forhold til kommunens økonomiskesituasjon. En vesentligfaktor i periodener full utnytting av inntektspotensialet fra eiendomsskatt en. Skattesatsenpå7 kronerper1000kronertakstverdipåeiendom, fra 2015,bidrartil å gi kommunenenhelt nødvendigmerinntektpå21,4millioner kroneri planperioden. Økteinntekterfra fallrettigheter,salgav vannog alminneligeiendomsskattpå7 er ikke nok til å sikrekommunennødvendigøkonomiskhandlingsromog trygghet.drifts- og aktivitetsnivå måreduseresog effektiviseringstiltakmågjennomføres.nytt sykehjemvil gi mulighettil mereffektiv utnyttelseav ressurseneog dessutenet lavereenergiforbrukgjennom bruk av modernebyggemetoder. Det vil heletidenværeet mål å opprettholdeeller forbedrekvalitetenpåkommunenstilbud, samtidigmedat ressursbrukeneffektiviseres.tiltak somsikrerat kommunenstilbud har riktig kvalitet, samtidigmedoptimalressursbruk,måderforprioriteres.settsammenmed kravettil riktig kvalitet påtjenestetilbudetog effektiv ressursbruk,foreslåsdetåflytte ungdomstrinnetfra Statlandtil Namdalseidskolefra høsten2015. Størstinnsparingseffektvil følgeav stillingsreduksjoner.det foreslåsenkraftig reduksjoni antallstillinger tilsvarendeen mindreutgiftpå22 millioner kroneri planperioden.en reduksjonav dennestørrelsenutgjørca6,5 % avfastlønnsutgiftene.gjennomføringenav dennereduksjonenkreverengrundigprosessmedinvolveringav ansatte.en vil sålangtsom mulig søkeå gjennomførereduksjonenegjennomnaturligavgang,menoppsigelserkanikke utelukkes Ramme til tjenestefunksjonene framgårav vedlegg Regionsamarbeid gjennom Midtre Namdal samkommune Deltakerkommunenei Midtre Namdal har vedtatt at samkommuneskal væreden permanenteorganisasjonsmodellfor det interkommunale samarbeidet.ny samarbeidsavtaleerstatter tidligere forsøksforskrift og samarbeidsavtale. Handlingsplan for samkommunenmed økonomiplan ogbudsjett for 2014 foreligger somegetdokumentvedlagtkommunensøkonomiplan.finansieringsbidraget fra kommunen til samkommunensdrift er innarbeidet i kommunensbudsjett

17 Handlingsplan og budsjett Handlingsplanog budsjettfor samkommunenframgårav egetdokument.samkommunesty ret vedtarbudsjettetog prioriteringmellomtjenesteområder. Budsjetteter endelignår deltakerkommuneneharvedtat samletrammefor finansieringog hverkommunesandel. Rammefor låneopptakinngåri ny samarbeidsavtale. Administrasjonssjefens forslagtil rammeog finansieringsandel for Namdalseider innarbeideti dettebudsjettet,meni kommunensbudsjettfor 2014er rammen124tusenhøyereenni forslagetfra samkommunen. Detteskyldesat kommunensbudsjettbyggerpået tidligereutkastog inneholdernoen utgiftspostersomer tatt ut i framlagteforslag.det visestil etterfølgendetabellsomogså redegjørfor tjenestefunksjonenesomi daginngåri samkommunen. Samkommunensbudsjettramme og Namdalseidkommune sin finansieringsandel tall i 1000kroner(pr ) Samkomm FinansieringsandelNamdalseid Tekst B 2014 B Realvekst B B B 2014 fra Politiskestyringsorgan Administrasjon Skatteoppkrever Utviklingsavdeling Miljø og landbruk IT Barnevernadm Barnevernstiltak Legevakt Kommuneoverlege Samhandlingsreformen NAV administrasjon NAV til tak Renteog avskrivn.investering Fellessentralbord Felleslønn- og regnskapsavd Diversesystemog kartsamarb PPT Sum ramme Endringeri planperioden Denvesentligsteendringener innføringav PP-tjenestensomsamkommunalordningfra og med2014.kommunenskostnadermedbarneverntiltakøkerbetydelig.samkommunens fellesprosjektmedsamhandlingsreformener avsluttet. For endetaljertredegjørelsevisestil samkommunenshandlingsprogram Andre samarbeidsordningerutenfor samkommunen Kommunensutgift til LINA (legevaktsamarbeidet i Namdalen)forventesikke å øke. Fellesaktivitetermedkompetanseutviklingog skoleutviklinger organisertsomet frittstående, fellesprosjektmellomkommunenei Midtre Namdal.Namdalseidsin finansieringsandeler inntatti grunnbudsjettet. Jordmortjenesteni MNR er organisertgjennomfellesavtaleom tjenestekjøpfra foretaket

18 6.4. Næringsutvikling og samfunnsutvikling Kommunensressursbruk for næringsutvikling og samfunnsutvikling videreførespå sammenivå. Hovedinnsatsenskjer gjennom det fastenæringsapparateti MNS. Utviklingsprosjektene på Statland videreføresi samarbeid med eksterneaktører. Nytt regulativ for bruk av havna på Statland utredes. Samarbeidsløsningen gjennomutviklingskontoreti samkommunengir godemuligheterfor oppfølgingav næringspolitikken.tradisjonelleoppgavermedbistandtil næringslivetløses av detfastenæringsapparatet. Bedriftsrettatiltak og tiltaksarbeidi regi av næringsorganisasjoner handteresgjennomdet ordinærevirkemiddelapparatet. Utbyggingav strandsonenpåstatlander godti gang.10 boenheterferdigstillesi 2013og måletom 28 enheterer planlagtfullført i planperioden.opprustingav kommuneveiener ferdig. Forutsattat detgis tillatelsetil mudringi Sagvikablir gjestehavn/småbåthavn ferdigstilt i 2014.Kommunensbidragtil havnai form av tilskudder ikke budsjettert,men må fremmessomegensakhvisdetblir aktuelt. Planleggingsarbeidet for kraftutbyggingi Statlandvassdraget fortsetter.det tassiktepåå inngåavtalemedensamarbeidspartner i løpetav vinteren2014. Når detteer avklartvil detbli igangsattdetaljprosjektering.videreframdrift er ikke avklart. Det er oppståttbehovfor vurderingog utbedringav avvik, samtflomberegninguavhengigav kraftutbyggingen. Andreviktige satsingerer; - Opprustingav FV 17 somogsåkangi oppdragfor lokalt næringslivi enlengreperiode - Reiselivssatsningengjennomsamkommunen Utbyggingav vindkraft påbreivikfjellet og Innvordfjellet,samtny overføringslinje,kangi grunnlagfor betydelig økteinntektertil kommunen.forberedelsenetil etableringav kraftlinja harstartet.deter tatt inn forventeteiendomsskatteinntekt sisteår i perioden. Konsesjonsspørsmålet vedrørendebreivikfjellet og Innvordfjelleter ennåikke behandlet. DypvasskaiapåStatlandharpotensialefor økteinntekter.det er i dagikke sammenheng mellom deverdiersomtransporteresoverkaiaog kommunensavgiftssatser.spørsmålet utredesi 2014, nytt regulativinnføresfra Nye tiltak, videreførtetiltak og endringeri forhold til forrige plan,driftsbudsjettet Tall i tusenkroner(- betyr netto merinntekt/mindreutgift) Tekst KraftutbyggingStatlandvassdraget Revurderingav dammer,utbedringer,statlandvassdraget Øktehavneavgifter

19 6.5. Boligpolitikk og bomiljø Kommunen vedtok i 2009å innta en mer aktiv rolle i forhold til den generelle boligbyggingen.dette har alleredebidratt til nye botilbud i Namdalseidsentrum. Tilsvarende medvirkning i nye boligprosjekt kan væreaktuelt i planperioden. Utbygging av 2 nye leiligheter og 2 tilhørende avlastningsplasseri Kløvertunet bofellesskaper ferdigstilt sommeren2013. Kommunal bostøtteordningvidereføres. Boligbyggingi kommunenhargenereltøkt. Etterspørsel enetterboligervarierer. Det forutsettesat kommunensengasjement påboligsektoreni hovedsaker selvfinansierende ogat ulike virkemidlerbenyttesfullt ut. Dettegjelderbådefinansieringog støtteordninger inkludertdenkommunaleordningen. Husleiesatsenei kommunaleboligerøkesi 2014 med1,5% Ordningenmedgratistomteri boligfelt videreføres.det visesellerstil handlingsprogrammet og investeringsbudsjettet; jf kapittel Bærekraftig utvikling og miljø Kommunen har i flere år vært sertifisert for miljøledelseetter ISO 14001,men ble ikke resertifisert i 2012.Det tassikte på å oppnå ny sertifisering i løpet av perioden. Ny miljøstatus, satsingsområderog klima- og energiplan bør utarbeidesi forbindelse med revidering av kommuneplan. Kommunen prioriterer å følgeopp de vedtatte satsningsområdene. Energiforbruket skal reduseresi perioden.dette skal i første rekke skje gjennom: nybygging og bygningsmessigeutbedringer bedrestyringsløsningerfor tekniske anlegg oppgradering av varme- ogventilasjonsanlegg holdningsendringer hosbrukerne bedredriftsrutiner Størst potensialefor energisparingutenom det somoppnåsgjennom ny sykeheim,antas å værei kommunehusetog i skolen. Prioritertesatsingsområder - Avfallshåndteringog gjenvinning;bl.a.kildesortering,reduserteavfallsmengderog mer miljøriktig handteringav avfall, herunderinnføringav hytterenovasjon - Innkjøpog forbruk; bl.a.et bedreforbruksmønsteri egenvirksomhetgjennomlavere forbruk av varerog tjenesterog mereffektiveinnkjøp - Energiforbruki bygningerog anlegg

20 - Arealbruk; Sikring, skjøtselog bruk avspesieltverdifulle naturområder,kulturminner, kulturlandskapog friluftsområder;bl.a.bevisstgjøringom biologiskmangfoldog synliggjøringav kulturminner Arbeidetfor bærekraftigutvikling og miljø skalværefasttemafor alle virksomhetenei kommunenog styresgjennomdetordinærestyringssystemet Politikk og administrasjon Det er avgjørendeviktig at administrasjon og politisk nivå tar inn over segkommunens alvorlige økonomiskesituasjon. En betingelsefor åoppnåenbærekraftig drift er felles forståelseog god samhandling.det er nødvendigå gjennomførekraftige tiltak for å reduserekostnadeneog økeinntektene. Det leggesopp til å utrede store innsparingstiltak i første halvår 2014.I denneperioden vil det væresærlig viktig med god samhandling. Budsjettmessigeendringer og tiltak Nye tiltak, videreførte tiltak og endringer i forhold til forrige plan, driftsbudsjettet Tall i tusenkroner(- betyr nettomerinntekt/mindreutgift) Tekst Avsetningreservertetilleggsbevilgninger Valg 2015og Forventeteffekt av endretorganiseringadministrasjon Administrativ organisering og organisasjonsmessigetiltak I planperiodenleggesdetopptil betydeligeinnsparingstiltak.en viktig del av detteer utredningav endretorganiseringog oppgavefordelingmedsiktepåmerkostnadseffektivdrift. Innenforadministrasjonener detbehovfor å dreiemerav innsatsenoverpåøkonomisk kontroll. Lønn og regnskaper overførtsamkommunen.tjenestebeskrivelsen foreliggerennå ikke, mendeter klart at endel restoppgaverblir liggendeigjen i primærkommunene. I en liten kommunesomnamdalseidmedfå ansattei administrasjonenkandettebli enutfordring. Utenbevisststyring kandettemedføremindrefokuspåøkonomiskkontroll. I den økonomiskesituasjonenkommunenbefinnersegi er detderforbehovfor å gjennomgåhele denadministrativeressursenmedtankepåeneffektiv organiseringog prioritering av oppgavene.herundervil enogsåsøkeå ta ut gevinstav deneffektiviseringsomer mulig gjennomutviklingenav IKT. I denærmesteårenevil godøkonomistyring væreavgjørende for åopprettholdeettjenestetilbudpåetakseptabeltnivå. Utredningsarbeidetmåskjei nært samarbeidmedtillitsvalgte. Løsningenefor internkontrollforbedresogsågjennomvidereutviklingavkvalitetssystemet

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 19:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 18.12.2014 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2015... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Rådmannens forslag 29.11.2012 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2013... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter

Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner. Netto driftsinntekter Namsos s kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:213/8861-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjett 214. Handlingsprogram med økonomiplan 214-217. Utvalg Namsos Eldres

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Daåpma, Kommunehuset Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. Vedtatt av kommunestyret 18.12.2008, k.sak 82/08

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. Vedtatt av kommunestyret 18.12.2008, k.sak 82/08 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret 18.12.2008, k.sak 82/08 Innledning... 5 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 6 2. Budsjett 2009...

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg

Namdalseid administrasjonsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer