INNHOLD. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Årsrapport 2014"

Transkript

1 ÅRS rapport

2 Årsrapport 2014 INNHOLD 03 Hovedtall 04 Virksomheten 06 Tømmeromsetning 08 Skogproduksjon 10 Industri 11 Eiendomsrådgivning 12 Næringspolitikk 14 Organisasjon og informasjon 16 Årsberetning Regnskap 32 Statistikker 34 Tillitsvalgte 35 Skogeierområdenes aktivitetsrapport 2

3 hovedtall 2014 Glommen Skog SA er et andelslag eid av andelseiere med hovedkontor i Elverum. Selskapet ble etablert i MORSELSKAPET Virkesomsetning Totalt tømmerkjøp i 1000 m Herav tømmerkjøp fra andelseiere i 1000 m Tømmeromsetning i mill. kroner Leverandører antall Gjennomsnittsleveranse pr leverandør i m Tjenester Adm. av skogsdrifter i 1000 m Adm. av skogsdrift og skogkultur i mill. kroner Andelseiere Andelseiere antall Skogeierområder antall 6 6 Andelseiernes produktive skogareal i 1000 daa Ansatte Antall Økonomi Driftsinntekter, mill. kroner Driftsresultat, mill. kroner 20,6 25,8 Finansresultat, mill. kroner 3,0 3,8 Ordinært resultat før skatt, mill. kroner 2,2 8,8 Andelseiertillegg, mill. kroner 21,4 20,8 Egenkapitalandel, %

4 Årsrapport 2014 VIRKSOMHETEN Visjon: Med kjærlighet til naturen og mennesket i sentrum skal vi sammen skape større verdier. Virksomhetsidé: Vi er andelseiernes eget redskap for å utvikle størst mulig arealnytte. Formål: Glommen Skog SAs formål er å bidra til best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer ved å; tilby best mulig pris og avsetning for andelseiernes tømmer og et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester, investere i en rasjonell og konkurransedyktig skogindustri, fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendomsog forvaltningsrett, la andelseierne ta del i den verdiutvikling som Glommen Skog SAs kapital får. Hovedoverskrifter i 2014 Satsing i ny geografi Konkurransen i tømmermarkedet har vært intens og markedsandelene har vært i endring de siste to til tre årene. Generelt har skogsamvirket mistet volumer på bekostning av andre aktører. Vår posisjon i Hedmark er tilnærmet uendret. Vi registrerte at tømmerprisene til skogeiere rundt Oslofjorden, både på sagtømmer og massevirke var langt lavere enn i Hedmark. Vi opplevde et tømmermarked i ubalanse i et industrinært og strategisk viktig område. Dette ville igjen kunne påvirke prisdannelse i et større område. Styret, og senere årsmøtet, la til grunn til en vekststrategi som medførte etablering av aktivitet utenfor Hedmark. Rekordhøyt tilskudd til skogsbilveger I november ble det klart at den samlede tildelingen til skogsbilveger for 2015 ble 121 millioner kroner. Det er bra at det i en situasjon der det står dårlig til med vegene gis uttelling i tilskuddene. Etter 20 år nesten uten vegbygging på Østlandet, økte klimaproblemer, lavt vedlikehold og endret trafikkmønster, er vegene i dårlig forfatning. Vi vil sette fokus på hvor samfunnet får størst nytte av at disse midlene blir brukt. Det vi ser i skogstrøkene, er et stort behov og at de samme skogstrøkene får en svært liten del av midlene. Fusjon mellom Materialbanken og Alvdal Skurlag Det formelle vedtaket om fusjon mellom Materialbanken AS og Alvdal Skurlag AS ble fattet i månedsskiftet mai/ juni. Materialbanken spesialiseres mot elementbygg og gårdssagprodukter, mens Alvdal Skurlag vil håndtere den tradisjonelle høvlingen. Samlingen av salgsavdelingene vil styrke den samlede konkurransekraften for det nye selskapet. Kartlegger flaskehalser Glommen og Norskog fremmet en felles søknad til landbruks- og matdepartementet om finansiering for å gjøre en kartlegging av skog- og trenæringens flaskehalser. En prosjektgruppe ble dannet og har i tillegg til initiativtagerne bestått av Skog og Landskap, Damvad, Norges Skogeierforbund, Treteknisk Institutt og NMBU. Prosjektet leverte sin rapport til departementet i februar. Ut i fra dette arbeidet kom det også fram hvilke strekninger det ikke var mulig å åpne for 60 tonn. I all hovedsak var dette veistrekninger med bruer med for liten bæreevne, eller bruer det var nødvendig å beregne på nytt for 60 tonns akseltrykk. Skipsmaster Fra tid til annen får vi forespørsler om å skaffe tømmerstokker med helt spesielle krav til toppmål, lengde eller kvalitet. Sist var det Hardanger fartøyvernsenter som etterlyste furutømmer til seks master, hvorav den grøvste og lengste skulle bli ny mast på hardangerjakten Mathilde. Selv i skogfylket Hedmark finnes det ikke mange furuer av dette kaliberet, men etter en intern etterlysning fant vi stokken som ble betalt med kroner. En lang skogkultursesong avsluttet i november Fine forhold i skogen i høst gjorde at vi kunne forlenge skogkultursesongen med nesten en måned i forhold til tidligere år. Vi solgte over fem millioner planter og plantet ut nærmere tre millioner av disse. Det ble i tillegg utført ungskogpleie og forhåndsrydding på nærmere dekar og markberedning på ca dekar. Nytt annonsebilag Vi har laget to fyldige annonsebilag. Det første ble utgitt i 2013 i forbindelse med skogseiersamvirkets 100-årsmarkering, det andre ble utgitt i november i 2014 samme dag som vi samlet våre tillitsvalgte til vårt årlige høstmøte. Siste utgave hadde et opplag på og ble distribuert som bilag til lokalavisene i Hedmark, Østfold og Akershus. På denne måten når vi også ut til miljøer som ikke kjenner vår virksomhet fra før. Glommen og TFØ på klattjakt Under overskriften «Hjelp oss å bli bedre» sender vi ut en enkel kundetilfredshets-undersøkelse på e-post. Gjennomgående får vi veldig gode og hyggelige tilbakemeldinger i svarene fra skogeierne. Men etter å ha gjennomført disse undersøkelsene i et par år, ser vi at tømmerklatter har vært en gjenganger og en kilde til frustrasjon. Det hjelper ikke at hogstoppdraget for øvrig har gått på skinner, dersom det ligger igjen tømmer som skulle vært hentet. Da blir fort 4

5 helhetsinntrykket dårlig. Prosjekt «Klattjakt» er et eksempel på at vi setter inn ressurser for å bli kvitt de negative tilbakemeldingene knyttet til tømmerklatter som blir liggende lenge. Film om skogens verdi Lanseringen av Glommens omdømmefilm fikk en mottagelse som var over alle forventninger. I løpet av kort tid hadde vi rekordbesøk på våre nettsider og sosiale medier. Vår nye film handler om å stå sammen for skogen, ta ansvar og sikre vekst og utvikling. Siden 1903 har vi bidratt til skogens verdiskapning. Konsesjonsloven på høring Regjeringen sendte i løpet av året ut et høringsdokument om opphevelse av konsesjonsloven i sin helhet. Eiendomsstrukturen i skogbruket er stivnet og uhensiktsmessig og det er behov for å endre og liberalisere eiendomslovgivningen. Vi er usikre på om avvikling av alt lovverk er det mest tjenelige virkemiddelet. Denne diskusjonen ønsket vi å ta med våre tillitsvalgte, og i høstmøtet ble den interne prosessen igangsatt. Vårt høringsnotat ble oversendt Norges Skogeierforbund i januar Skifte av daglig leder i Moelven Styret i Moelven Industrier ASA kunngjorde 16. september at Hans Rindal fratrådte stillingen som konsernsjef. Moelven Industrier ASA har vært igjennom en krevende periode siden finanskrisen og har slitt med svake resultater. Styret konstituerte Morten Kristiansen som ny konsernsjef fra samme dato. 20 prosent vekst i tømmeromsetningen Vi har aldri tidligere hatt en så sterk vekst som i I løpet av året økte tømmeromsetningen med 20 prosent sammenliknet med Inkludert datterselskap ble det omsatt et volum på 1,75 millioner kubikkmeter. Sagtømmerpriser på rekordnivå har vært den viktigste driveren til den høye avvirkningen. En aktivitetsdrivende effekt har også vært den sterke konkurransen mellom omsetningsleddene. At skogeierne slutter opp om oss viser at vi er konkurransedyktige i et utfordrende marked. 5

6 Årsrapport 2014 tømmer- OMSETNING Med tømmeromsetning mener vi kjøp og salg av tømmer, hogst, transport, bygging og vedlikehold av skogsbilveger. I 2014 omsatte Glommen Skog SA m 3 tømmer. Det er en økning på m 3 i forhold til Glommens heleide datterselskap Glommen Skog AS bidro i tillegg med en tømmeromsetning på m 3. Tømmerkjøp, 1000 m Store deler av 2014 var preget av gode driftsforhold og stor aktivitet i skogen. Spesielt var det gode driftsforhold i det meste av barmarkssesongen. På senhøsten ble det et fuktigere vær. Regn og temperaturer som vekslet mellom plussog minusgrader vanskeliggjorde uttransport på bil og førte til krevende driftsforhold i sørlige geografier. Nominelle virkesverdier, kr pr m Sagtømmer Massevirke positivt inn på trelastetterspørselen fra skandinaviske produsenter. De fleste sagbruk var godt forsynt med tømmer fra og med våren 2014 og resten av året. Dette som et resultat av rekordhøyt hogstvolum i mange geografier. Gode driftsforhold i store deler av barmarksesongen, sammen med sterk konkurranse mellom omsetningsaktørene, har bidratt til god tømmertilgang i både Glommens geografi og hele Sør-Norge. Det er viktig å finne en riktig balanse mellom avsetning til lokal industri samtidig som vi kan utnytte mulighetene og følge tømmermarkedet i Europa. Massevirke Massevirkeprisene har vært stabile gjennom året både for gran og furu, på et nivå som må betegnes som forholdsvis lavt. Prisene gjenspeiler industriens tilgang på virke. Til tross for stor nedleggelse av treforedlingsindustri de siste årene har det vært tilfredsstillende avsetning av massevirke gran og furu i I hovedsak er det svensk industri som har kjøpt et større volum i Norge. Men det eksporteres også til andre europeiske land, først og fremst Tyskland. Treforedlingsindustrien har god tilgang på virke i Skandinavia og ikke minst har den store produksjonen av trelast gitt rikelig tilgang på celluloseflis fra sagbrukene. Trykkpapirindustrien sliter fortsatt med overkapasitet og dårlige økonomiske resultater, mens emballasje og hygienepapir opplever bedre markeder. Fabrikker som produserer cellulose har et marked med forholdsvis god etterspørsel og celluloseprisene har vært stabilt høye gjennom året. Det er først og fremst Kina som har økt sin import av cellulose de siste årene for videre bearbeiding til egen industri. Glommen har gjennom året opprettet kontakt og påfølgende avtaler med ny industri. Et bredt kontaktnett i Norge og utlandet gir en bedre og mer utfyllende informasjons- og markedsforståelse. Dette igjen medfører en mer robust avsetning ved skiftende markedsituasjoner. Tømmerkjøp pr skogeierområde, m Sagtømmer Etterspørselen etter sagtømmer gran og furu har vært god hele året, men med en avtagende utvikling mot slutten av året. Dette medførte også en marginal nedgang i sagtømmerprisene fra og med desember. Sagbrukene har hatt et år med god etterspørsel etter trelast og valutakursene har bidratt til gode resultater i bransjen, særlig for de som driver på eksportmarkedet. Prisene på eksportmarkedene i Europa viste en svakt fallende tendens ut over høsten. Oppgang i USA vil etter hvert kunne virke N-Ø Utbyttepolitikk M-Ø Vår innkjøps- og utbyttepolitikk har vært uendret i Andelseiertillegg på kr 20 pr kubikkmeter er utbetalt samtidig med tømmeroppgjøret, tilsvarende Avvirkningstjenester TVS V og O Glommen sto for driftsledelse av mill. m 3. Dette er en andel av innkjøpt tømmervolum på nivå med tidligere år. S-Ø Solør 6

7 Et nivå som gir Glommen god styring på tømmerstrømmen mot industrien. 20 % av driftsvolumet kommer fra tynning. Tynningsvolumet er jevnt fordelt mellom tynning i hkl 3 og 4. Andelen tynning er noe lavere enn tidligere. Noe av årsaken er lavere massevirkepris som gir liten netto på tynninger med minst gjennomsnittsdimensjon. Lavere tynningsandel påvirker også gjennomsnittlig driftspris som ligger 4,4 % under Skogsbilveier Med bakgrunn i Glommens strategi for er skogsbilveger et prioritert område. I 2013 etablerte vi et treårig prosjekt «Standardheving av skogbrukets vegnett». Prosjektet avsluttes ved utgangen av Hovedmålet for prosjektet er å heve standarden på skogsvegnettet og å øke vedlikeholdet. For å få til en aktivitetsøkning bør vi tilby veitjenester som vedlikehold, ombygginger og merkantil støtte til vegeierne. I prosjektet ligger det også en gjennomgang av offentlige og markedsmessige rammebetingelser for å se om noe bør endres for å få en aktivitetsøkning. I tillegg blir det i prosjektet gjennomført feltforsøk for å se nærmere på alternative løsninger knyttet til bæreevneforsterkninger av skogsbilveger. I tillegg til dette hovedprosjektet er vi også inne i et prosjekt i Rendalen med formål å bedre standarden på skogsvegnettet i Rendalen. Dette prosjektet startet høsten 2014 og skal være ferdig innen utgangen av Glommen Skog AS (100 %) Glommen Skog AS driver med skogforvaltning, tømmeromsetning, regnskapstjenester og annen skoglig tjenesteyting, samt utleie av arbeidskraft. Glommen Skog AS har i 2014 videreført sin satsing i privatmarkedet vest for Oslofjorden. Vi har hatt tre ansatte i 2014, i tillegg har vi hatt noe provisjonsbasert innkjøp. Vi opplever å bli meget godt mottatt i denne geografien. Vi har hatt tre forvaltningsoppdrag i Vi har startet på gjennomføring av ny 5-års avtale med Statskog i geografien Hedmark Nord og Oppland. Vi har videreført forvaltningsavtalen for Forsvarsbygg sine arealer i Norge. I tillegg har vi sammen med GM Skogsdrift startet på avtalen om gjennomføring av planlegging, avvirkning og transportadministrasjon hos Romedal og Stange Almenning. Høg aktivitet hos våre oppdragsgivere og satsingen i privat markedet medførte at omsetningen i selskapet økte til kr 140,37 mill. (kr 125,56 mill.). Tømmeromsetningen var i 2014 på m 3 ( m 3 ). 7

8 Årsrapport 2014 SKOGPRODUKSJON og miljø Med skogproduksjon mener vi den skogbehandlingen som påvirker volum- og kvalitetsproduksjon av tømmer på skogarealene. Utførte arbeider * Markberedning, daa Plantesalg, mill. stk Plantearbeide, mill. stk Ungskogpleie, daa Forhåndsrydding, daa ,185 1,764 2,186 3,364 4,065 4,270 1,712 1,437 1,774 2,672 3,124 3, Skogeiers kostnad * Markberedning, kr/daa Plantesalg, kr/stk 1,76 1,77 1,77 1,95 1,94 1,97 Plantearbeide, kr/stk 2,62 2,55 2,47 2,43 2,49 2,40 Ungskogpleie, kr/daa Forhåndsrydding, kr/daa * Fra og med 2014 er vår aktivitet i Østfold og Akershus lagt inn. I 2014 har vi hatt 60 skogkulturarbeidere som har bistått oss i planting, ungskogpleie og forhåndsrydding. Antallet skogkulturarbeidere er noe lavere enn tidligere. Dette er kompensert ved at sesongen for den enkelte er forlenget sammenlignet med tidligere år. Vi er gjennomgående godt fornøyd med kvaliteten på det utførte arbeidet. Planting Planteomsetningen har stabilisert seg på et nivå rundt 4 mill. planter solgt gjennom Glommen. Det er et høyt nivå. Men samtidig har det nå i tre år vært historisk høy avvirkning i skogen. Sett i forhold til det nivået burde antall utsatte planter vært enda høyere. En annen faktor som nå gir muligheter for økt skogproduksjon er den lave elgstammen. Elgstammen kan igjen øke raskt, så dette kan fortone seg som et tidsvindu vi ikke helt vet lengden på. Vi har områder i Hedmark hvor naturlig foryngelse av furu ikke har forekommet de siste årene. Tiltak som markberedning og planting av furu kan her være det rette. Planting av furu gjøres det lite av i Norge. Ser vi over til Sverige plantes nesten all furumark. Ungskogpleie Ungskogpleie og forhåndsrydding er på nivå med året før. Dette nivået er for lavt. Og det må arbeides mer intensivt for at dette arealet skal økes. Ungskogpleie er et av de aller viktigste skjøtselstiltak i skog for å utvikle et kvalitetsmessig godt bestand og sikre en verdifull sluttavvirkning. Generelt kommer vi for sent inn med ungskogpleie, noe som fordyrer selve arbeidet og som også gjør bestanden mer ustabilt for vær, snøbrekk og vind. Det er grunn til bekymring for at dette viktige tiltaket ikke utføres i større omgang i hele geografien. Med dagens gunstige skogfondordning og tilskuddspolitikk, vil skogeiere med normal marginalskatt ha en beskjeden egenandel på rundt 10%. Markberedning Markberedningsarealet er litt lavere enn året før, men har stabilisert seg på et høyere nivå enn tidligere. Dette er bra. Utfordringen vi står ovenfor fremover er å få til et økt areal fra Solør og sørover. I denne geografien markberedes det for lite. I tillegg til at markberedning legger grunnlag for en høyere skogproduksjon er fremdeles dette tiltaket det beste middelet vi har mot gransnuteangrep på de små plantene. Jo lengre sørover vi kommer jo større er problemet med snutebilleangrep. Vi vil derfor fremover satse hardt på å få til et økt areal i denne geografien. Glommen har tilbud om flere typer markberedningsutstyr tilpasset de ulike marktyper og forhold. Miljøsertifisering På lik linje med det øvrige skogbruket i Norge er vi miljøsertifisert. Miljøsertifisering er viktig for å dokumentere at vi utøver et bærekraftig skogbruk som har aksept i samfunnet, og en forutsetning for videresalg av tømmer til industrien. Miljøpolitikk Vår miljøpolitikk er utarbeidet av styret og omfatter hele bedriften: Vi vil gjennom vår virksomhet bidra til at skogeierne vi kjøper tømmer fra driver et bærekraftig skogbruk som aktivt utnytter skogens potensial som fornybar ressurs, bevarer det biologiske mangfoldet og ivaretar skog- og utmarksarealenes betydning for kultur, miljø og friluftsliv. Vi skal ikke direkte eller indirekte være involvert i noen av følgende aktiviteter: a) Ulovlig hogst eller handel med ulovlig tre eller skogsprodukter b) Brudd på tradisjonelle - og menneskerettigheter relatert til skogbruket c) Ødeleggelse av skog med høye verneverdier (nøkkelbiotoper) d) Vesentlig konvertering av skog til plantasjer eller ikkeskog bruk e) Innføring av genmodifiserte organismer i skogbruket 8

9 PEFC sertifisering Vi er sertifisert i henhold til PEFC som er verdens største skogsertifiseringssystem. PEFC har som formål å arbeide for at miljømessige, sosiale og økonomiske interesser blir ivaretatt i skogbruket (dette innebærer et bærekraftig skogbruk). Norsk PEFC Skogstandard (tidligere Levende Skog standard) er under revisjon. Revidert standard vil komme i Glommen har gjennom en arbeidsgruppe i Norges Skogeierforbund og høring vært deltaker i revisjon av standarden. FSC sertifisering I løpet av 2014 ble vi FSC Controlled Wood (FSC CW) og FSC Chain of Custody (FSC CoC) sertifisert. Sertifiseringen innebærer at vi har et FSC godkjent system for å dokumentere at det ikke kjøpes inn tømmer fra områder med høye miljøverdier (FSC CW) og at tømmeret kan spores fra skogen fram til industrien (FSC CoC). Vår miljøpolitikk er endret for å fange opp FSC sine grunnleggende prinsipper. FSC CW og FSC CoC sertifisert tømmer kan kun videreselges til industri som er FSC sertifisert. Glommen Skog sin FSC sertifiseringen må ikke forveksles med en FSC Skogsertifisering som vil involvere den enkelte skogeier i klart større grad. Nøkkelbiotopregistrering Nøkkelbiotoper er områder som innholder spesielle biologiske verdier. Nøkkebiotopregistrering må være gjennomført på eiendommen for at vi skal kunne kjøpe tømmeret. I vår geografi det registret over nøkkelbiotoper. Det avdekkes et mindre antall nøkkelbiotoper som er berørt av hogst. I tilfeller der nøkkelbiotop er forringet ved hogst må det letes etter erstatningsområder. Nytt område blir innrapporteres i offentlig database. Intern revisjon Intern revisjon er den kontrollen som vi selv utfører på vår virksomhet. Revisjonen blir spisset inn mot områder hvor det er spesielt viktig med fokus. Hovedinntrykket er bra. For 2014 har vi avdekket forhold knyttet til kulturminner. Forhold registrert under revisjon blir lagt til grunn for vårt forbedringsarbeid. Ekstern revisjon Vi blir sertifisert av Intertek, et internasjonalt selskap med kontorer i Sverige. Intertek er store på sertifisering og har høy markedsandel i det svenske skogbruket. Tilbakemeldingene fra Intertek er gode. Revisjon i felt ble i 2014 gjennomført i Aurskog, Sør-Odal og Nord-Odal, uten at det ble registrert avvik. Miljøstatus Vi legger ned store ressurser på miljøarbeidet knyttet til opplæring, kontroll, planlegging og gjennomføring av diverse aktiviteter. Vår aktivitet forurenser ikke det ytre miljøet. Vårt fokus vil fortsatt være knyttet til hogst i områder hvor det er registrert nøkkelbiotoper. Med bedre kartløsninger og hjelpemidler som GPS er vi i dag bedre rustet til å ivareta registrerte nøkkelbiotoper enn tidligere. 9

10 Årsrapport 2014 industri Med industri mener vi virksomheter som mottar og foredler tømmer. Bakgrunn og hensikt Skognæringens produkter selges i et marked hvor prissettingen blir påvirket av de internasjonale markedene, samtidig som alle innsatsfaktorene er underlagt oljenasjonens høye kostnadsnivå. Gitt at vi som næring skal ha den samme lønnsomheten som aktørene i andre land må vi i alle ledd være smartere, mer effektive og mer innovative. Denne utfordringen er felles for norsk skogbruk og skogindustri. Skogeierorganisasjonens hensikt med sine industriengasjement har alltid vært forankret i målet om at slike engasjement skal bidra til at det i Norge utvikles en industri med god internasjonal konkurransekraft. Dette fordi det er helt grunnleggende for den etterspørsel og verdi vi kan oppnå for råvarene fra skogen. Framtidig avsetning og verdi av våre skogsråvarer kan som hoveddel aldri bli basert på salg til industrier utenfor Norge. Vårt skogsråstoff vil i disse markedene alltid ha en kostnadsulempe i forhold til lokale leverandører. Alle våre eierinteresser er i dag knyttet til den tremekaniske industrien. Denne industriens utvikling er helt grunnleggende for lønnsomheten i skogbruket. Samtidig er dette en industri som opplever endringer drevet fram av den økende konsolideringen inne byggevarehandelen, og et økende innovasjonsbehov for å forsvare og forsterke treets posisjon mot andre materialer. Alle disse faktorene driver utviklingen mot større selskapsdannelser hvor gevinsten er å utnytte mulighetene i disse utfordringene. Denne utviklingen har i Norge kommet langt. I dag representerer de tre største trelastselskapene ca 80 % av all norsk trelastproduksjon, de to største ca 70 %. På 90-tallet representerte til sammenligning de tre største ca 45 % av all norsk produksjon. Dagens eierengasjement er knyttet til Moelven Industier ASA og Alvdal Skurlag AS. Moelven representerer alene ca 40 % av norsk trelastproduksjon og har en betydelig videreforedling gjennom bearbeiding av trelast, limtreproduksjon og byggsystemer. Alvdal Skurlag er spesialisert mot trebaserte eksteriørprodukter. Moelven Industrier ASA (25,1%) Moelven er et skandinavisk industrikonsern som produserer byggevarer og systemer for byggebransjen. Fra trelast av lokal furu og gran for videre bearbeiding i annen industri, til kledninger, konstruksjonsvirke og interiørprodukter av mange slag. Dessuten store konstruksjoner i limtre, hele byggmoduler og fleksible kontorinnredningsløsninger. Moelvens produkt- og tjenestespekter favner vidt og gjør selskapet til en av de førende aktørene i bransjen. Sagbrukene i Moelven er organisert i 2 divisjoner; Timber og Wood. Timber produserer industritre i form av trelast og foredlede industrikomponenter, samt skurlast, mens Wood utvikler og produserer et stort utvalg trebaserte bygg- og interiørprodukter. 12 av Moelvens sagbruk er organisert i divisjon Timber. I divisjon Wood er det 6 sagbruk med høvleri som hovedsaklig leverer sine høvlede produkter inn mot det skandinaviske handelsmarkedet. På det internasjonale markedet for industritre har det vært en positiv trend gjennom året. I fjerde kvartal viste markedet en avventende holdning etter lageroppbygning og et visst prispress, særlig på produkter av gran. Etterspørselen fra byggvarehandelen i Skandinavia var på et normalt nivå ved utgangen av 3. kvartal. I 4.kvartal var leveransevolumene lavere enn i samme periode 2014, men til høyere priser. Råstofftilgangen på tømmer har vært stabilt god fom 2. kvartal. For de norske selskapene har prisene for flis og fiberprodukter vært stabile til svake, sammenlignet med 4. kvartal i fjor. Gjennom hele året har det vært fokus på bedret resultat og interne effektiviserings- og forbedringstiltak. De iverksatte forbedringstiltak er godt i gang, men har tatt noe lengre tid enn forutsatt ved noen enheter. Enkelte enheter har uakseptable svake resultater. Morten Kristiansen ble konstituert som ny konsernsjef i september. Total omsetning ble NOK 8,828 mrd. (8,009 mrd). Driftsresultatet endte på NOK 203,6 mill. (minus 44,7 mill.), som er det beste driftsresultatet siden Det ble totalt investert NOK 195,1 (351,2 mill.) i anleggsinvesteringer og oppkjøp. Ved inngangen til 2015 er det en sunn og god ordrereserve som er ca. NOK 360 mill. høyere enn på samme tid i fjor. Alvdal Skurlag AS (36,6 %) Virksomheten er rettet inn mot byggevarehandel og prosjektmarkedet. Skurlaget har spesialisert seg på eksteriørprodukter i gran og furu (tretak, terrassebord og kledninger) og har på enkeltområder en betydelig markedsposisjon i Norge. Det er de siste årene gjennomført omfattende nyinvesteringer og oppgraderinger av anlegget. Selskapets markedsorganisasjon er også styrket. Alvdal Skurlag ble i 2014 fusjonert med Materialbanken AS. Dette har bidratt til at det fusjonerte selskapet har økt bredden av sin produktportefølje og henter ut samkjøringsgevinster for de deler som var overlappende. De økonomiske resultatene har over tid vært blant de beste i bransjen. I 2014 var omsetningen på NOK 183,4 mill. (137,2) med et driftsresultat på NOK 10,9 mill. (13,0). Egenkapitalandelen er78 % (75 %). 10

11 EIENDOMSRÅDGIVNING Med eiendomsrådgivning mener vi rådgivning i skjæringspunktet mellom aralbruk, eiendomsrett, økonomi og jus. Målet med å bedrive rådgivning innenfor krysningspunktet mellom jus, økonomi og skogbruk, er tredelt: Det utvider Glommens produktspekter og bidrar til at Glommen kan være en totalleverandør av tjenester og kompetanseoppgaver i skogbruket. Medlemmene får et helhetlig og godt tilbud. Som næringsorganisasjon er det Glommens oppgave å påvirke politiske prosesser og andre forhold som berører skogeiernes økonomi og rammevilkår. Det er lettere å ha meninger når man har kunnskap om hvordan ting faktisk virker. Ved å arbeide innenfor feltet utvides Glommens erfaringsbase. Selskapets operative virksomhet har et miljø i eget hus å trekke veksler på når man kommer borti eiendomskonflikter og avtaleforhold. Dette styrker Glommens totale tilbud. Eiendomsjuridiske rammevilkår 2014 brakte ikke frem de store endringene av rammevilkår. Fremdeles må halvparten betales i skatt når man selger landbrukseiendommer ut av familien og det er ikke lansert noen nye skattemodeller for inntektsbeskatning. Det som er oppnådd, er at skogbruket har maktet å få kunnskapen ut om at vi trenger et skattesystem som ikke virker konserverende på eiendomsstrukturen. Men den politiske viljen til å ta opp hansken, har uteblitt. Regjeringen har gjennom året lagt frem lovforslag om å oppheve prisreguleringen og sendt forslag om opphevelse av konsesjonsloven på høring. Glommen mener at konsesjonsloven bør videreføres, men er åpen for justeringer og forenklinger. Rådgivning Gjennom 2014 har generasjonsskifte, skatterådgivning og kjøp/salg vært store arbeidstemaer. Mange skogeiere sitter i bedre skatteposisjoner ifm salg enn de er klar over pga ulike overgangsordninger og unntaksbestemmelser. Det gjør at salg av eiendom faktisk ikke stopper helt opp. I flere typer slike salg vil Glommens sammensatte skogkompetanse kunne bidra til bedre økonomi for selger og større muligheter for strukturelle løsninger enn man hadde fått til uten vårt bidrag. Opphevelsen av arveavgiften har ført til en stor forenkling av generasjonsskifter som er større enn det rene avgiftsbortfallet. I dag kan familien selv bestemme de vilkårene som skal gjelde uavhengig av en tvangsmessig tilpasning til et avgiftssystem. Men den avledede innføringen av prinsippet om skattemessig kontinuitet på de fleste typer objekter (unntatt bolig, fritidseiendom og «alminnelig gårdsbruk og skogbruk») har ført til behov for skattemessige analyser ved en rekke generasjonsskifter. Det er derfor fremdeles behov for å få bistand til å skatteoptimalisere generasjonsskiftene. Den offentlige satsingen på samferdsel (vegutbygging og jernbane) fører til et økt omfang av offentlige eiendomsinngrep. Det økte volumet grunnerverv som f.eks. Statens Vegvesen gjennomfører, har ført til at de har oppbemannet seg kraftig både mht personell og kompetanse. Glommen opplever ofte at tiltakshaverne i sin iver etter å få fremdrift og stor grad av forlik, ofte blir vel strømlinjeformede i sin behandling av grunneierne. Vi erfarer at små og store erstatningstemaer hos de enkelte berørte eiere derved kan få en stemoderlig behandling. Vi oppfordrer derfor berørte grunneiere til å søke bistand. Tiltakshaverne er ikke så flinke til å opplyse grunneierne om at de har et ubetinget krav på å få dekket sine kostnader til teknisk og juridisk bistand i slike saker. I 2014 har vi bistått eiere i flere fredningssaker og ekspropriasjonssaker. Der det er behov for advokatbistand, formidler vi kontakt med de beste advokatmiljøene på dette. Dersom en grunneier mottar slike henvendelser fra en tiltakshaver, bør man ikke nøle med å ta kontakt med Glommen. 11

12 Årsrapport 2014 NÆRINGSPOLITIKK Næringspolitikk omfatter alle de tiltak og aktiviteter som er med på å påvirke de rammer som skognæringen arbeider innenfor. Frivillig vern av skog Frivillig vern innebærer at grunneier tilbyr myndighetene et område for fredning. Under forutsetning av enighet om erstatning og fredningsbestemmelser, blir området fredet som naturreservat etter Naturmangfoldloven. Ved utgangen av 2014 er 19 områder på til sammen ca daa totalareal fredet gjennom ordningen med bistand fra Glommen. Dette utgjør ca daa produktiv skog og involverer 55 skogeiere. Følgende områder ble fredet i 2014: Tegningdalen i Rendalen, Hanestadvola i Stor-Elvdal og Rendalen, Viengskletten i Stor-Elvdal, Tanarkjølen i Åmot, Kalvmyra, Ytterøya og Hakaskallen i Elverum, Utvidelse av Eidsfjellet i Våler, Holmby og Vålerberget i Kongsvinger samt Trautskogen og Mørkåa i Nord-Odal. Det er sendt tilbud om 7 nye områder i Dette er Luvdalen, Luvdalssetra og Halasbukjølen i Åmot, Korpereiret i Elverum, Lindberget, Tyskeberget og Brenninga i Åsnes. Disse områdene utgjør til sammen ca daa totalareal. Det har vært forholdsvis stor aktivitet knyttet til frivillig vern i Dette skyldes delvis økte bevilgninger til gjennomføring av fredningene og delvis at ordningen etter hvert er mere kjent blant skogeierne. Saksbehandlingen er fortsatt påvirket av lite stabilitet og forutsigbarhet når det gjelder bevilgningene over statsbudsjettet. Nasjonalparker og landskapsvernområder Sølen landskapsvernområde i Rendalen ble fredet i februar Her har vi avholdt grunneiermøte og meldt inn krav om erstatning for de grunneierne som har ønsket dette. Det var ventet at forhandlinger skulle starte i Dette har ikke skjedd, men det vil bli gjennomført forhandlinger i Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat øst for Ljøra i Trysil ble fredet i april Her er det avholdt grunneiermøter og vi har bistått grunneierne med å melde krav om erstatning. Det forventes at forhandlinger om erstatning blir gjennomført i Samferdsel De siste årenes satsing på samferdsel begynner nå å materialisere seg i form av nye veistrekninger som har blitt åpnet i løpet av I september ble den nye strekningen på Rv 3 ved Åsta åpnet. Den er om lag 6 kilometer lang inkludert ny bru over Åsta elv. Første trinn i prosessen med åpning av det fylkeskommunale veinettet for 60 tonn ble avsluttet med nye veilister som kom i februar Skognæringen hadde da, sammen med Statens Vegvesen, gjennomgått og prioritert strekninger med betydelig tømmertransport. Ut i fra dette arbeidet kom det også fram hvilke strekninger det ikke var mulig å åpne for 60 tonn. Resultatet fra dette arbeidet var prioritering av Sundfloen bru ved Koppang. Denne er i dag kun tillatt for 50 tonn. For Moelven Østerdalsbruket og tømmerterminalen på Koppang er det imidlertid av avgjørende betydning at også denne brua tillates for kjøretøy på 60 tonn. Etter lokalt påtrykk fra både skognæringen og ordførerne i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner bevilget fylkestinget 20 millioner kroner i 2015 til forsterkning av brua. En viktig lokal næringspolitisk seier. Når det gjelder det kommunale veinettet var man i starten av 2014 igjennom en lignende prosess med identifisering og prioritering av de viktigste veistrekningene. Det resulterte i at med unntak for et par kommuner i Glommens område av Hedmark, ble de viktigste delene av det kommunale veinettet åpnet for 60 tonn i løpet av I de resterende delene av Hedmark og Oppland er også store deler av det kommunale veinettet åpnet for 60 tonn, mens det i Østfold, Akershus og Vestfold fortsatt gjenstår mye. Røros- og Solørbanens betydning og potensiale for godstransport også ut over tømmer synes undervurdert eller ikke forstått. Utarbeidede rapporter viser at det er både mulig og interesse for en OPS-finasiering (offentlig-privat samarbeid) av en elektrifisering. Utfordringen ligger i å få politiske myndigheter til å se muligheten i å etablere «dobbeltsporet» til Trondheim. Videre er det i 2014 besluttet en nødvendig oppgradering og utbygging av tømmerterminalen på Koppang. Dette er viktig for skognæringen i Midt-Østerdal med tanke på framtidig tømmeromsetning. Høstskudd på gran I samarbeid med Skog og Landskap og Skogfrøverket har Glommen et prosjekt om høstskudd på gran. Formålet med prosjektet er å redusere kostnader og økonomisk tap forbundet med toppskader (høstskudd) i ung granskog. Prosjektets delmål er: Forekomsten av toppskader og dobbelttopper skal kartlegges i Hedmark. Beregne effekten av skogskjøtsel og planteforedling. Beregne framtidige tap for skogeier/skogindustri med bakgrunn i slike toppskader. Prosjektet er en videreføring av tidligere registreringer, samtidig som man ønsker å lære mer om hvor og hvorfor høstskuddene forekommer. Prosjektet er utvidet til å beregne de økonomiske konsekvensene av høstskudd, samt at Skogfrøverket ønsket å plukke ut trær og provenienser der forekomsten av høstskudd ikke er framtredende og som kan benyttes i videre planteforedling. 12

13 Glommens engasjement i prosjektet består av registrering og beregning av økonomiske konsekvenser. Prosjektet vil videreføres og avsluttes i Beitetaksering - hjortevilt Prosjektet som Glommen har ledet og gjennomført er ferdigstilt. Metoden er utprøvd av Skogkurs, Mjøsen Skog og Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus. Takstopplegget ser ut til å fungere bra. Skogkurs vil implementere metoden i sitt kursopplegg for elgbeitetaksering og i Skogkurs utvikling av en elektronisk registreringsplattform for elgbeitetaksering. Skogfond Skogfondordningen er en god stimulans til et aktivt skogbruk. Man kan se på skogfondsordningen på to måter: Med dagens store skattebelastning i skogbruket, vil et høyt investeringsnivå i skogkultur og veger finansiert med skogfond, føre til at skattenivået reduseres vesentlig. En annen måte å se det på, er at investeringene nær blir gratis. Konsekvensen er uansett at tiltak som kan finansieres over skogfond, er svært lønnsomt. Lønnsomheten etter skatt er så stor at investeringer i skogkultur og veger er det mest lønnsomme en skogeier kan gjøre. Glommen vil bidra til at næringen legger seg på et høyt aktivitetsnivå også enda høyere enn der vi er i dag. Den høye aktiviteten i skogbruket i Hedmark fortsatte i 2014 med en avvirkning på mill m 3 rundvirke og flis. Dette er om lag m 3 lavere enn i 2013, men med fjerningen av flistilskuddet i 2013 er flisvolumet redusert slik at avvirket rundvirke var marginalt høyere i 2014 enn i Vi ser at både avsetningen på Skogfond og investeringene finansiert med Skogfond økte med 10 % i Dette er positivt og viser at skogeierne i Hedmark følger opp den høye avvirkningen med økt bruk av Skogfond. I gjennomsnitt settes det av om lag 13 % av brutto tømmerverdi på skogfond. Avsetningene varierer imidlertid sterkt fra kommune til kommune. Vi ser at i kommunene der andelen gran i avvirkningen er større enn 50 %, øker Skogfondstrekket per kubikkmeter jo lengre nord i Hedmark vi kommer. Variasjonen er fra 33 til 62 kr per kubikkmeter. Disse forskjellene er en problemstilling vi må gå nærmere inn i. er viser økningen i ombygging og nybygging at skogvegnettet i Hedmark også utvikles videre. Glommen har gjennom sitt skogsvegprosjekt beregnet at det årlige investeringsbehovet til vedlikehold og ombygging av skogvegnettet er om lag kr 50 mill., mens det i 2014 ble investert kr 35 mill. Det er fortsatt et sprik mellom dagens investeringsnivå og behovet. Skogkulturinvesteringene viser også en økning fra 2013 til 2014 og ser vi noen år tilbake har det vært en svært positiv utvikling. Etableringen av Regionfelt Østlandet I Åmot kommune har medført et lavt avvirknings- og investeringsnivå de senere årene i kommunen. Etter at jordskiftesaken for det meste er avsluttet og eiendomsforholdene avklart har denne trenden snudd og både avvirkning og investeringer økte betydelig i Dette er både gledelig og nødvendig for utviklingen av skogbruket i denne kommunen. Påvirkningsarbeid Samarbeid med Norges Skogeierforbund er en vesentlig del av Glommens næringspolitiske arbeid. Ved å dels være trukket inn som ressurs på spesialområder og dels være deltager i de generelle prosessene, har Glommen vært med på å legge premisser for Skogeierforbundets arbeid. Det er viktig at skogeierne er organisert i et sentralledd som kan ivareta de landsdekkende problemstillingene. I tillegg til dette har Glommen gjennom året vært med i ulike møter og kontaktflater med interessegrupper, politikere, myndigheter og andre grupperinger som arbeider med ulike saker. Ved å bringe inn kompetanse i lokale prosesser og spille på lag med ulike beslutningstagere, ser vi at vi kan bidra til å bringe næringens synspunkter og erfaring inn i prosessene. Glommen ønsker også videre å spille en slik rolle lokalt og regionalt. Vi kan gjennom dette påvirke våre egne rammevilkår. Gjennom 2014 har Glommen også deltatt med flere personer i prosessen rundt Skog22 som ble lansert i januar Tiltak Skogkultur Skogbruksplaner Skogsveger m. skattefordel Bioenergiformål Andre formål Sum forbruk Innestående pr Investeringene i skogkultur, skogsveger og annet gjennom Skogfondssystemet økte i Ser man nærmere på tallene er det slik at investeringene i vegvedlikehold ble redusert med ca 5 % i 2014 i forhold til 2013, mens investeringene i ombygging og nybygging økte. Totalt økte investeringene i skogsveger med om lag 5 millioner kroner og det er positivt. Nedgangen i vegvedlikehold er betenkelig med tanke på den standard skogvegnettet i dag holder. Samtidig 13

14 Årsrapport 2014 organisasjon og informasjon Virksomhetsområde organisasjon og informasjon omfatter andelslaget og dets eiere, samt intern og ekstern informasjonsvirksomhet. Skogeierområdene Glommen Skog Nord-Østerdal Folldal Skogeierområdene fungerer både som valgkretser og som bindeledd mellom andelseierne og andelslagets styre og ledelse. Skogeierområdets oppgave er å være kommunikasjonskanal mellom den enkelte andelseier, styret og administrasjonen. I tillegg til å være den arenaen hvor du som eier kan påvirke organisasjonens prioriteringer, er skogeierområdene et faglig forum for medlemmene. Stabil medlemsoppslutning Medlemstallet er tilnærmet uendret. Serviceavgift Tynset Alvdal Stor-Elvdal Glommen Skog Midt-Østerdal Tolga Glommen Skog Sør-Østerdal Serviceavgiften for 2014 ble i årsmøtet i 2013 vedtatt uendret. Dette innebærer en fast del pr andelseier på kr 500, Os Rendalen Glommen Skog Solør Åmot Engerdal Elverum Nord- Odal Glommen Skog Vinger og Odal Våler Sør- Odal Glommen Skog Trysilvassdraget Trysil Åsnes Grue Kongsvinger Eidskog i tillegg betales kr 36 pr obligatoriske andel. I 2014 ble det innbetalt kr 2,76 mill. i serviceavgift fra andelseierne. Dette er en viktig del av finansieringen av vårt næringspolitiske arbeid. Andelseier- og valgkretsmøter I henhold til vedtektene ble det avholdt andelseiermøter i de seks skogeierområdene i løpet av mars måned. Andelseiermøtene behandler innstillingen til andelslagets årsmøte om årsberetning og regnskap og velger representanter fra skogeierområdet til andelslagets årsmøte. Oslo-skogeierne har ikke den samme formelle rollen som andelseiermøtene, men vi har lang tradisjon for å avholde et tilsvarende møte for dem hvor det velges to observatører for denne gruppen. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 30. april på Rica Elgstua Hotell i Elverum. I årsmøtet ble det enstemmig vedtatt å endre vedtektenes 1 Firma for å legge til rette for den strukturendingen styret mener vil være nødvendig for å sikre skogeiernes interesser i framtida. Endringen innebærer åpenhet for skogeiere og organisasjoner i andre geografiske områder som ønsker å dele den samme ambisjonen som eier og medlem. Redegjørelsen fra Norges Skogeierforbund var ved styreleder Olav Veum og administrerende direktør Erik Lahnstein. Sammensetning av representanter til årsmøte 2014: Skogeierområde Antall andelseiere pr Volum fra andelseiere Antall årsmøterepr./ tillitsvalgte GS Nord-Østerdal GS Midt-Østerdal GS Sør-Østerdal GS Trysilvassdraget GS Solør GS Vinger og Odal Sum totalt Høstmøte Hver høst inviterer vi våre tillitsvalgte til høstmøte. I år ble møtet lagt til Trysil 12. og 13. november. Høstmøtet er et arbeidsmøte for tillitsvalgte, styret og administrasjonen hvor viktige saker settes på dagsordenen. I møtet ble det lagt opp til gruppearbeid for å diskutere og gi innspill på de viktigste elementene og prinsippene i konsesjonsloven og tilliggende lovverk. Høstmøtet og gruppene uttrykte stort engasjement i saken. Det var en konstruktiv tone som samtidig speilet kompleksiteten og spennvidden i holdninger. På bakgrunn av høstmøtets innspill ble Glommens høringsuttalelse til NSF utarbeidet. 14

15 Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA var invitert til høstmøte for å orientere om tiltakene som gjennomføres for sikre god drift og en konkurransedyktig virksomhet framover. Skogkvelder og fagarrangement Vårt behov for å være synlig på flere arenaer blir viktigere. I samarbeid med tillitsvalgte og skogavdelingen har vi hatt flere treffpunkter gjennom året. Vi har hatt fagarrangementer på skogeierområdenivå, på kommunenivå og i form av lokale miniskogdager. Det enkelte arrangementet er omtalt under skogeierområdenes rapporter på s 35 til 40. Kursaktivitet Det er gjennomført seks kurs i Innføring i skogbruk, ett i hvert skogeierområde. Det var 55 deltakere. Informasjon Synliggjøring, omdømmebygging og formidling av Glommens standpunkter er den røde tråden i informasjonsarbeidet. Våre interne kanaler er det opplagte valget for informasjonen til medlemmene våre, men vi har også behov for å nå ut over egne rekker. I løpet av året har vi jevnlig fått redaksjonell omtale i lokalpressen, utgitt nok et annonsebilag og laget film. Annonsebilag Til nytte siden 1903 hadde et opplag på og ble distribuert som bilag til lokalavisene i Hedmark, Østfold og Akershus. På denne måten når vi ut til miljøer som ikke kjenner vår virksomhet fra før. Glommenfilm Filmen handler om å stå sammen for skogen, om å ta ansvar og sikre vekst og utvikling. Gjennom filmen forteller vi om skogens avgjørende betydning for vår eksistens og om hvordan Glommen har sørget for at skogen har vært i stand til å takle menneskenes ulike behov. Filmen kan du se på og YouTube. Oppgradering av Hjemmesiden leses i dag fra mobiler, nettbrett og PCskjermer som alle har forskjellige størrelse og oppløsninger. I løpet av våren fikk vi et responsivt design på vår hjemmeside for å skape en god brukeropplevelse også fra mindre skjermflater. 15

16 Årsrapport 2014 årsberetning 2014 Personal helse, miljø og sikkerhet Sykefravær og HMS Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Sykefraværet steg fra 2,74 % i 2013 til 3,02 % i Av dette representerte sykemeldt fravær 2,80 % og egenmeldt fravær 0,22 %. Gjennomsnittlig ansiennitet er 15,5 år og gjennomsnittsalderen 50 år. Det var ingen alvorlige skader eller ulykker i Likestilling Vi har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Av 53 ansatte er 8 kvinner. I valgperioden 2014/2015 er 11 av 33 tillitsvalgte i skogeierområdene kvinner. I styret er 3 av de 6 årsmøtevalgte medlemmene kvinner. Miljø Selskapet forurenser ikke det ytre og indre miljø. Økonomi Konsernets morselskap, Glommen Skog SA, hadde i 2014 en omsetning på kr 853 mill. (kr 700 mill.). Økningen forklares med økt tømmeromsetning. Driftsresultat I ble kr 25,8 mill. (kr 20,6 mill.). Etter utbetalt pristillegg på andelseiernes leveranser på kr 20,8 mill. ble driftsresultatet kr 5,0 mill. Finansresultatet ble kr 3,8 mill. (kr 3,0 mill.). Resultat før skatt ble kr 8,8 mill. (kr 2,2 mill.). Morselskapet hadde pr en egenkapitalandel på 86 %. I konsernregnskapet er Glommen Skog AS, Glommen Skogstjenester AS og Borgheim Eiendom Elverum AS konsolidert (100 %). Selskaper hvor eierandelen er større enn 20 %, og vår innflytelse ikke betraktes som bestemmende, behandles som tilknyttede selskaper. Vår andel av det enkelte selskaps økonomiske resultat er tatt inn i konsernresultatet. Resultatet i det enkelte datter- og tilknyttede selskap er vist i note 8. Konsernets årsresultat ble på kr 15,8 mill. Konsernets egenkapital er kr 559,1 mill. (kr 552,3 mill.) og egenkapitalandelen 85,8 % (88,7 %). Styret vurderer likviditeten i konsernet som tilfredsstillende da omløpsmidlene på kr 185 mill. skal sees i forhold til samlet kortsiktig gjeld på kr 89 mill. Konsernets kredittrisiko er i hovedsak knyttet til at tømmerkundene ikke får økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. Denne risikoen begrenses gjennom bruk av bankgarantier for mellomværende, samt en løpende kontroll av omfanget av mellomværende mot de enkelte kunder. Konsernet har en begrenset valutarisiko da det meste av inntekter og kostnader er i norske kroner. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et korrekt bilde av Glommens stilling ved årsskiftet. Det framlagte konsernregnskapet og balanse gir etter styrets oppfatning en fyllestgjørende informasjon om driften av andelslaget og konsernet. I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Etter styrets vurdering er det ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av årsregnskapet for andelslaget og konsernet. Konsernet er i liten grad utsatt for finansiell risiko knyttet til valuta og likviditet. Dette skyldes at det vesentligste av kjøp og salg skjer i NOK. Videre har selskapet god likviditet, og ingen forestående større likviditetsbelastninger som truer dette. Konsernet har gjennom økt satsning i nye markeder eksponert seg for noe markedsrisiko, dette er omtalt i årsrapporten side 4. I disse områdene opplever man større press på marginer, noe som over tid kan utgjøre en finansiell risiko. Selskapet binder mye kapital i kundefordringer og driftsforskudd. Historisk sett har konsernet opplevd få tap på fordringer, dette underbygger at kredittrisikoen i konsernet er lav. Konsernet har også egne strategier for å redusere kredittrisikoen ytterligere. Disponering av årets resultat Et av andelslagets viktigste oppgaver er å arbeide for økt pris og avsetning på andelseiernes tømmer. Som et redskap for å påvirke dette har den norske skogeierorganisasjonen lang tradisjon i å utøve innflytelse gjennom eierengasjement i skogindustrien. Styret har de siste årene lagt til grunn at slike eierengasjement ikke skal være belånt. Andelslaget skal til enhver tid ha finansiell handlefrihet til å kunne delta i nye engasjement og å kunne delta med kapital i allerede eksisterende eierengasjement når dette blir vurdert som hensiktsmessig ut fra våre mål med eierskapet. Bakgrunnen for dette synet på krav til egenkapital ligger i at de fleste deler av skogindustrien er sterkt syklisk og hvor den finansielle soliditet i en lavkonjunktur lett kan bli en kritisk faktor. Årsresultatet i morselskapet viser et overskudd etter skattekostnad på kr 7,0 mill. før årsoppgjørsdisposisjoner. Styret foreslår at kr 1,4 mill. betales som avkastning på innskutt andelskapital. Det er lagt til grunn at ordinær andelskapital forrentes med gjennomsnittlig NIBOR 3 måneders rente for 2014 tillagt 1 % totalt 2,7 %. For tilleggskapital betales ytterligere 1 % rente, totalt 3,7 %. Styret foreslår at kr 5,6 mill. overføres til annen egenkapital. Egenkapitalen i andelslaget blir etter dette kr 513,7 mill. (kr 509,2 mill.). Utsikter For to til tre år tilbake opplevde vi nedleggelsen av halvparten av norsk treforedlingskapasitet. Med et slikt bakteppe var det vanskelig å se lyspunktene i næringens framtid. Derfor var det få som spådde at 2014 skulle bli et år avvirkningen nådde rekordnivåer i store deler av landet. Årsakene er sammensatt. Trelastkonkunjunkturen og dermed sagtømmerprisene fikk en reell økning. Omsetningsaktørene 16

17 har bidratt til å finne nye kunder og logistikkløsninger, og det offentlige Norge har bidratt med tiltak som har redusert transportkostnadene. Fra vårt ståsted opplever vi en næring som har lagt problemene bak seg og har blikket rettet mot mulighetene. Skogen og skogproduktene er blitt anerkjent som en viktig del av klimaløsningen noe som vil skape nye muligheter for alle ledd i vår verdikjede. Det vil ta tid, men de vil komme. I det korte ser vi en avmatting av konjunkturene og en tiltagende finansiell uro. Vi tror derfor at valutakursene vil være den enkeltfaktor som sterkest vil påvirke skognæringens inntektsutvikling i Vi forventer likevel et år med høy aktivitet og full avsetning. Styret vil rette en stor takk til andelseiere, tillitsvalgte, ansatte og samarbeidspartnere for innsatsen i Elverum, 9. februar Styret. Egil Magnar Stubsjøen Dag-Henrik Sandbakken Per Olav Løken Gro Svarstad Henriette Svenneby Anne S. Trolie Ingar Brennodden Simen Bredvold Helge Urstrømmen disponent 17

18 Årsrapport 2014 Resultatregnskap 2014 alle tall i kr MORSELSKAPET KONSERNET NOTE Driftsinntekter Salgsinntekter Salg av varer og tjenester Gevinst ved salg av anleggsmider Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter 9, Driftskostnader Vareforbruk Innkjøpte varer og tjenester Lønn- og sosiale kostnader 3,4, Ordinære avskrivninger 6, Andre dritfskonstnader Sum driftskostnader Driftsresultat I Andeleiertillegg (787) Driftsresultat II (7 851) (582) Finansinntekter og kostnader Aksjeutbytte Inntekt/kostnad på investering i datterselskap Resultat i tilknyttede selskap (26 960) Rente- og obligasjonsinntekter (103) 29 Gevinst ved aksjesalg 29 (103) Renteinntekter markedsbaserte omløpsmidler Annen finansinntekt 0 0 (3 740) 0 Nedskriving/tap av finansielle anleggmidler 0 (1 716) (388) (388) Annen rentekostnad (488) (393) (259) Verdiendring finansielle omløpsmidler (259) Resultat finansinntekter og -kostnader (23 672) Ordinært resultat før skattekostnad (24 254) Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat (26 031) Disponering av årsresultat Overføring fra/til annen egenkapital (26 031) Avsatt utbytte andelseiere Sum disponert (26 031) 18

19 BALANSE 2014 alle tall i kr MORSELSKAPET KONSERNET NOTE EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6, Maskiner og anlegg 6, Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 6, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Investeringer i tilknyttede selskap Lån datterselskap Aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Andre langsiktige fordringer konsern Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Beholdning avvirkningstjenester Fordringer Forskudd tømmerleverandører Mellomværende med konsernselskaper Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

20 Årsrapport 2014 BALANSE 2014 forts. alle tall i kr MORSELSKAPET KONSERNET NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt andelskapital Obligatorisk andelsinnskudd Tilleggsandelsinnskudd Sum innskutt andelskapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Spareinnskudd andelseiere Utbytte til andelseiere Etterbetalinger til andelseiere Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Elverum, 9. februar Styret. Egil Magnar Stubsjøen Dag-Henrik Sandbakken Per Olav Løken Gro Svarstad Henriette Svenneby Anne S. Trolie Ingar Brennodden Simen Bredvold Helge Urstrømmen disponent 20

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte SAKLISTE Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Valg av møteleder. Valg av 2 andelseiere til å underskrive protokollen. Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

Strategier og verdier

Strategier og verdier Strategier og verdier 2011-2015 2 STRATEGIer og verdier 2011-2015 Glommen skal gi økt avkastning på andelseiernes eiendommer. Glommens innsats skal gi et positivt utslag i eiernes økonomi uavhengig av

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Styret og representantskapets ordfører. 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR 2012 Saksbeh.: Per Skaare

Styret og representantskapets ordfører. 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR 2012 Saksbeh.: Per Skaare HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Styret og representantskapets ordfører Møtested: Borgheim Styremøte: 15. februar 2011 Tilstede: Mikael Løken, Egil Magnar Stubsjøen, Odd Herud, Børre Rogstadkjærnet, Even Ifarnes,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Med ny energi mot nye mål

Med ny energi mot nye mål Havass + Glommen = sant! Med ny energi mot nye mål Styrene i Havass og Glommen er enige om å slå seg sammen. Sammenslåing handler om å skape ny energi for å videreutvikle virksomhetenes kvalitet og styrke.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

INNHOLD. Årsberetning 2013

INNHOLD. Årsberetning 2013 ÅRS BERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 INNHOLD 03 Hovedtall 04 Virksomheten 06 Tømmeromsetning 08 Skogproduksjon 10 Industri 11 Eiendomsrådgivning 12 Næringspolitikk 14 Organisasjon og informasjon 16 Årsberetning

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill *

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill * Kvartalsrapport 2/2001 for første halvår på NOK 72,3 mill. Prispress i det norske markedet for treprodukter som en følge av svak svensk krone. Svakere etterspørsel etter industritre i de internasjonale

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer