GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG"

Transkript

1 GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10224/ Saksbehandler: David Eriksen ØKONOMIPLAN SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Fast utvalg plan Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet - Fast utvalg plan Kommunestyret Vedlegg 1 ØKONOMIPLAN HOVEDDOKUMENT 2 ØKONOMIPLAN VIRKSOMHETENE 3 PRISLISTE GJERDRUM KOMMUNE AØR: Vedtatt budsjett for inkl. deltakerandelen for kommunene 5 Særutskrift sak Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 6 Gjerdrum og Heni sogn Forslag til budsjett og økonomiplan 7 Gjerdrum og Heni menighetsråd protokoll 8 Politiske føringer - fordeling av ansvar i økonomiplanen 9 Folketallsprognose Norconsult september Fylkesmannens oppsummering statsbudsjett Innføring av gjengs leie for kommunale boliger Utrykte vedlegg: 1. Aktuarberegning pensjonsordninger KLP. Saken gjelder/sammendrag:

2 Rådmannens forslag til innstilling:driftsbudsjettet for 2013 alternativ 0 vedtas på netto driftsresultats rammenivå i henhold til tabell pr virksomhet. Tabellen under viser netto rammer pr virksomhet. Nettoramme (hele 1000 kr) Revidert budsjett 2012 Rådmannsteam SUS Barnehager private Personal og organisasjon Økonomi Gjerdrum barneskole Gjerdrum ungdomsskole Veståsen skole Gjerdrum barnehage Grønlund barnehage Kultur Eiendom Kommunalteknikk VAR Selvkost Plan og bygg POB selvkost Institusjon Hjemmetjeneste Funksjonshemmede Nav Helse og forebyggende Helse PPT Sum Hovedoversikt drift alternativ 0: Hovedoversikt Drift (hele 1000 kr) Revidert budsjett 2012 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Stipulert eiendomsskatt Netto driftsresultat uten e- skatt Rådmannen delegeres fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom virksomhetene i kurante saker. Dette innbefatter endringer av fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte virksomhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet. Det gjelder også ved flytting av tjenestetilbud fra en virksomhet til en annen. 2

3 3. Det gjeninnføres ordning med at virksomhetene får overført over/underskudd fra år til år. Nye detaljerte regler legges frem til politisk behandling. 4. Det innføres gjengs husleie i 2013 etter at lovlig varslingsfrist er fulgt. 5. Det avsettes kr til formannskapets disposisjon. 6. Det bevilges kr til kirken inkludert internkjøp på kr Kontroll og tilsynsvirksomhetens budsjett på kr vedtas i henhold til vedtak i kontrollutvalgets sak nr. 26/ Foreløpige kommunale tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager for 2013: Kommunale tilskuddssatser Drift inkl. Kapital Total admin. (nasjonal sats) Ordinær barnehage, små barn kr kr kr Ordinær barnehage, stor barn kr kr kr Rådmannen foreslår endring fra kommunal sats til nasjonal sats for kapitaltilskudd. Nasjonale satser er enda ikke publisert av Kunnskapsdepartementet. 9. Prisene på kommunale tjenester vedtas i henhold til vedlagte prisliste. 10. Skatteøret settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 11. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på kr 37,31 mill. Gjerdrum kommune benytter minimumsavdrag fordelt på 35 år. (Alternativ 0). 12. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån (startlån) på kr 10 mill. Betingelser etter Husbankene retningslinjer. 13. Rådmannen har fullmakt til bruk av kassekreditt ved behov med inntil kr 15 mill. i henhold til bankavtale. 14. Gjerdrum kommune innfører eiendomsskatt fra og med 2014 med 2 promille av eiendomsskattetakst. 15. Det fattes vedtak om følgende kostnadsdekning på følgende selvkostområder: a. Vann dekkes inn 100 %. b. Avløp dekkes inn 100 % c. Private plansaker dekkes inn 100 % d. Dele og seksjoneringssaker dekkes inn 100 %. e. Private oppmålingssaker dekkes inn 100 %. f. Byggesaker dekkes inn 100 % g. Avkjørselssaker dekkes inn 100 % h. Feiing dekkes inn 100 % i. Septiktømming dekkes inn 100 %. 16. Investeringsbudsjettet for 0- alternativet vedtas i henhold til tabell under: Pr.nr Prosjekt navn VANN 5564 Overvåkingsanlegg - kom.tekniske anlegg Rehabilitering Grønlund/Veståsen Fladebyledningen rehabilitering Myragutua Utskifting ledningsnett vann Askdammene 750 SUM VANN AVLØP 5561 Kjærstadsletta Gjerdrum renseanlegg Avløp Solheim Ask Hundgerholt sanering Hellen til RA 3000 NY Bil teknisk drift 350 NY Utskifting ledningsnett avløp

4 NY Saneringsplan v.a 500 SUM AVLØP DIVERSE 5575 Samferdsel/trafikksikkerhetsplan Aksjon skoleveg 3000 KLP Egenkapitalinnskudd NY IT-plan SUM DIVERSE EIENDOM 5444 Oppgradering kommunal bygg Sykehjemsplasser NY Omsorgsboliger 5615 Gjerdrum Barneskole Inklusiv svømmehall skole 5470 Varmepumper Utrede forurenset grunn på Hellen fyllplass 300 SUM EIENDOM SUM INVESTERING I ANLEGGS MIDLER FINANSIERING Salg av fast eiendom Lån Overføring fra drift Tilskudd fra Husbanken sykehjemsplasser Tilskudd fra Husbanken omsorgsboliger SUM FINANSIERING Hele økonomiplanen drifts - og investeringsdel (0-alternativ) vedtas. Rådmannen i Gjerdrum Frits Eriksen 4

5 Bakgrunn: Kommunestyret skal vedta budsjett og økonomiplan én gang pr år i henhold til bestemmelser i kommuneloven: Lovteksten for de aktuelle bestemmelsene finner en i kommunelovens kapitel 8. Saksopplysninger: Rådmannen legger fram 3 ulike økonomiplanalternativer i hoveddokumentet. Alternativ 1 og 2 bygger på tidligere vedtatt økonomiplan. Det som skiller disse to alternativene er utbyggingen av sykehjemsplasser med to ulike løsninger som innebærer betydelige forskjeller i investeringsrammene. Disse tallene er fortsatt beheftet med betydelig usikkerhet, og administrasjonen planlegger å fremme en sak om dette i november. I tillegg presenteres et nytt alternativ, 0, som fraviker forrige økonomiplan betydelig på investeringssiden ved at alle større byggeprosjekter foreslås utsatt og at eiendomsskatt innføres allerede i Alternativ 1: Inneholder investering i ny barneskole inkludert svømmebasseng som skal stå klar til bruk høsten I tillegg er det tatt inn rivning av den eldste delen av bo- og behandlingsenteret samt bygging av nye moderne lokaler. Denne investeringen skal stå ferdig innen 2015 og vil inneholder 20 nye sykehjemsplasser. I tillegg er del 2 av omsorgsbolig planlagt organisert som og finansiert gjennom en borettslagsmodell. Det vil da ikke påløpe kommunale investeringer, men kan sannsynligvis utløse finansieringsbehov i byggeperioden og fram til alle enheter er solgt. Med eiendomsskatt: Her forutsettes innføring av eiendomsskatt fra 2016 og full innfasing i Konsekvensene for netto driftsresultat er at man nedbygger egenkapitalen med ca. 54,5 mill. i perioden For hele planperioden ligger det an til bruk av egenkapital på ca. 37 mill. Mot slutten av perioden viser utviklingen positive signaler, men ligger utenfor grensen for en bærekraftig økonomisk utvikling, noe som er et mål i det overordnede målekartet for kommunen. Uten eiendomsskatt: Konsekvensene av et netto negativt driftsresultat er at egenkapitalen reduseres ca. 104,8 mill. i perioden

6 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Anbefalt Netto DR 3 % 0410Netto driftsres i % uten e-skatt 0410 Netto driftsres i % inkl e-skatt Alternativ 2: Forskjellen fra alternativ 1 er at det er tatt inn et rimeligere alternativ for utbyggingen av nye sykehjemsplasser. Det vil si at alternativet fortsatt inneholder investering i ny barneskole inkludert svømmebasseng fra Skolen skal stå klar til bruk høsten Omsorgsboliger er tatt inn som en ordinær kommunal investering i Del 2 av omsorgsboligene er tatt inn som borettslagsmodell og representerer ingen investeringer i kommunen. Med eiendomsskatt: Det forutsettes også her innføring av eiendomsskatt fra 2016 med full innfasing i Konsekvensene for netto driftsresultat er at man nedbygger egenkapitalen med ca. 26,3 mill. i perioden For hele planperioden ligger det an til tilføring av egenkapital på ca. 11,7 mill. Denne profilen viser en noe bedre økonomisk utvikling enn alternativ 1, men ligger også langt under grensen for bærekraftig økonomisk utvikling for perioden sett under ett. Uten eiendomsskatt: Konsekvensene av et netto negativt driftsresultat er at egenkapitalen reduseres med ca. 57,6 mill. i perioden Se nedenstående figur. 6

7 4% 2% 0% -2% -4% -6% Anbefalt Netto DR 3 % Netto driftsres i % inkl e-skatt Netto driftsres i % uten e-skatt Alternativ 0: I dette alternativet er bygging av ny skole, sykehjemsplasser og omsorgsboliger skjøvet ut av planperioden. Det er imidlertid tatt hensyn til økte driftsutgifter som vil kompensere for manglende investeringer. Med eiendomsskatt: Det forutsettes her innføring av eiendomsskatt så snart som mulig, dvs. fra 2014 med full innfasing i Konsekvensene på driftssiden tilsier at man i perioden vil bygge opp et fond på ca. 182,6 mill. i planperioden. Dette alternativet gir god bærekraftig økonomisk utvikling slik at man etter 2020 kan realisere både ny skole, omsorgsboliger og sykehjemsutbygging med betydelig egenkapitalfinansiering og tilsvarende mindre økonomisk belastning av driften til renter og avdrag. Uten eiendomsskatt: Konsekvensene på driftssiden tilsier at man i perioden vil bygge opp et fond på ca. netto driftsresultat på ca. kr 86,6 mill. i økonomiplanperioden. 10% 8% 6% 4% 2% 0% Anbefalt Netto DR 3 % 0-alternativ i % inkl e-skatt 0-alternativ i % uten e-skatt Viktige nøkkeltall Gjeld pr innbygger: 7

8 Lånegjeld pr innb (Kostra) Alt 1: Lånegjeld pr innb (Kostra) Alt 2: Lånegjeld pr innb (Kostra) Alt 0: Belastning av renter og avdrag på driftsbudsjettet: 0,00% -2,00% ,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00% -14,00% -16,00% -18,00% Renter og avdrag/sum driftsinnt 1 Renter og avdrag/sum driftsinnt 2 Renter og avdrag/sum driftsinnt 0 Utviklingen av egenkapital: Disposisjonsfond Alternativ 1 Disposisjonsfond Alternativ 2 Disposisjonsfond Alternativ

9 Hovedoversikt drift for de ulike alternativer Alternativ 1: Drift Hovedoversikt Drift (hele 1000 kr) Revidert budsjett 2012 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Stipulert eiendomsskatt Netto driftsresultat uten e-skatt Alternativ 2: Drift Hovedoversikt Drift Revidert budsjett 2012 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Stipulert eiendomsskatt Netto driftsresultat uten e-skatt Alternativ 0: Drift Hovedoversikt Drift (hele 1000 kr) Revidert budsjett 2012 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Sum eksterne finansinntekter Sum eksterne finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Stipulert eiendomsskatt Netto driftsresultat uten e- skatt Rådmannens vurderinger

10 Et gjennomgående trekk for Gjerdrum kommune er høy kvalitet på tjenestene. Videre har kommunen et betydelig egenkapitalfond. Utfordringene fremover ligger i forholdet mellom inntekter og utgifter og høye ambisjoner for tjenestekvalitet, samt en meget ambisiøs investeringsplan. Rådmannen er av den oppfatning at det ikke finnes store muligheter for å hente ut nye effektiviseringsgevinster ved enkeltvirksomheter eller gjennom omstruktureringer eller lignende. Det er derfor lagt inn et innsparingskrav på de fleste virksomhetene mellom 1og 3 %. Dette er gjort for å fristille midler som kan brukes til prioriterte formål. Det meste av innsparingen er foreslått disponert til konkrete tiltak med formål om å forbedre tjenester og å forebygge fremfor å reparere. Utfordringen med denne måten å drive innsparing på er at det kan medføre en gradvis reduksjon i kvaliteten på enkelte områder. Det vil være en utfordring å håndtere de reduserte rammene for virksomhetene samtidig som det er behov for utvikling og nyskaping. Videre kan det være vanskeligheter med å ta ut potensialet i IKT-investeringer. Det er derfor viktig å vurdere disse forholdene med jevne mellomrom. Rådmannen legger frem tre alternativer til investeringsplaner, med tilhørende analyser av innvirkninger på driftsbudsjettet. Alternativ 1 og 2 baseres på forrige økonomiplan og politiske signaler. Det som skiller disse to alternativene er utbyggingen av sykehjemsplasser med to løsninger som innebærer betydelige forskjeller i investeringsrammene. Arbeidet med å utarbeide skisser til sykehjemsutbyggingen foregår fremdeles, og man må forvente at summene bli endret når endelig beslutningsgrunnlag foreligger. Alternativ 0 er et nytt alternativ som er basert på sentrale føringer og faglige prinsipper om en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. Dette alternativet kan justeres ved at noen byggeprosjekter kan startes eller gjennomføres mot slutten av økonomiplanperioden. Dersom alternativ 0 velges, vil det være god tid til å diskutere prioriteringer mellom de forskjellige utbyggingsalternativene. De tre alternativene presenteres med og uten eiendomsskatt. Alle alternativene er utredet og presentert på en måte som gjør at det politiske nivået kan med letthet beslutte mellom de tre alternativene. For at de ulike virksomhetene i kommunen skal være mer «rendyrkede», har administrasjonen valgt å dra ut alle selvkostområder som egne linjer i tabell over drift. Det er presentasjonen i budsjett og økonomiplan som er endret, ikke ansvarsforholdene. Dette gjelder VAR-området som tidligere har vært framstilt som en del av virksomhet for kommunalteknikk. Det gjelder også POB selvkost som tidligere har vært presentert som en del av virksomhet for plan, oppmåling og bygg. I tillegg er tilskudd til private barnehager tatt ut fra rammen til virksomhet personal og organisasjon og er tatt inn som en egen linje i tabellen over. Fra rådmannsteamet er det trukket ut midler til helse som gjelder områder som kommunelegen, legekontoret, medfinansiering av somatiske tjenester og utskrivningsklare pasienter. I tillegg til dette omfatter også helse miljørettet helsevern, legevakt, tilskudd til leger, fysioterapi, sorg og kriseteam, og kjøp av sykehjemsplasser/styrkning av hjemmetjenesten. 10

11 Ut fra virksomhet helse og forebyggende virksomhet er det trukket ut midler som gjelder PPT og som rapporteres på egen linje i nevnte oversikt. Prisene på de kommunale tjenestene på området rehabilitering og omsorg er stort sett økt med 3,3 % (kommunal deflator) med unntak av de lovpålagte priser som departementet avgjør. Prisene på barnehagene er uendret fra 2012 til Det samme er prisene på SFO. Prisen i kulturskolen er justert noe i kategorien grupper, men er uendret for instrumentopplæring. Det er også tatt inn priser på biblioteket. Festeavgiftene for graver er tatt inn i kommunens prisliste, men det er kirken som krever inn denne avgiften selv om kommunen fastsetter prisen. Prisene på tekniske tjenester er regulert opp kun med mindre justeringer. For vann og kloakk er prisene på abonnement stort sett uforandret, kun justert for tekniske beregninger. Forbruksgebyrene på vann øker fra 9,25 pr m3 til 11, 50 pr m3. For avløp er prisen uforandret fra Tilknytningsgebyrene for vann og avløp beholdes uforandret. Å innføre eiendomsskatt er helt klart et politisk valg og det er et tema hvor det hersker politisk uenighet. Rådmannen har likevel et ansvar for å synliggjøre hvilke muligheter som ligger i å hente ut dette inntektspotensialet og hvilke økonomiske konsekvenser det kan få dersom en ambisiøs investeringsplan ikke følges opp med tilstrekkelige inntekter. Vi har derfor presentert driftsbudsjettet for de tre investeringsalternativene med og uten eiendomsskatt. Gjerdrum kommune har pr i dag stor gjeld (366,1 mill. brutto eks formidlingslån). Dette utgjør ved utgangen av 2012 ca pr innbygger. Gjennomsnittet på landsbasis var ved utgangen av 2011 ca kr pr innbygger. For Akershus lå gjennomsnittet på ca pr innbygger. Ved utgangen av 2011 hadde Gjerdrum kommune en lånegjeld som tilsvarte ca. 96,5 % av sum driftsinntekter. Gjennomsnittet for landet er 53,5 % og gjennomsnittet for Akershus er 76 %. I alternativ 1 ligger det an til at lånegjelden vil være ca. 175 % i 2015 og i alternativ 2 ca. 155 % i 2016 med eiendomsskatt innført fra og med Uten eiendomsskatten så vil tilsvarende tall stort sett være lik, men nedtrapping av gjeldsgraden vil ta lengre tid. Renter og avdrag legger i dag beslag på litt i underkant av 7 % av brutto driftsinntekter. Alle nøkkeltallsindikatorer i kommuneøkonomien tilsier at en belastning under 10 % er håndterlig for kommunen, men blir svært krevende når belastningen blir over %. Alternativ 1 vil gi en belastning på driftsbudsjettet med over 16 % i 2016 og alternativ 2 i overkant av 14 % samme år gitt at eiendomsskatt er innført. De samme tallene uten eiendomsskatt ligger på ca. 16,5 % og 14,4 % i de aktuelle årene, men i begge alternativene forventes en saktere forbedring i dette nøkkeltallet over mange år. Når lånebelastningen blir så høy som i alternativ 1 og 2 får kommunen redusert handlingsrom. Gjerdrum kommune har i dag et stort disposisjonsfond (egenkapital)i forhold til mange andre kommuner. Gjennomsnittet for landet er på ca. 4,5 % og Akershus 8,8 %. Gjerdrum kommune har ved utgangen av ,7 % disposisjonsfond. Omregnet i kroner utgjør dette ca. 85 mill. Netto driftsresultat skal i følge fylkesmannen og statlige myndigheter være mellom 3 5 % over tid i forhold til sum driftsinntekter. De ulike alternativer som kommunen har tatt inn i økonomiplanen (alternativ 1 og 2) viser at kommunen ikke oppnår 3 % netto driftsresultat noen av årene i planperioden. I alle grafiske framstillinger ovenfor er det 3 % (minimumskravet)som er markert med blå linje. Rådmannen anbefaler innføring av såkalt gjengs husleie på kommunale boliger fra Det vises her til vedlagte notat om saken. 11

12 Videre anbefaler rådmannen å gjeninnføre en mulighet for å overføre over- og underskudd for den enkelte virksomheten fra et budsjettår til det neste. Administrasjonen vil legge fram sak tidlig i 2013 som detaljerer ut reglene for en slik ordning. Gjerdrum kommune har mottatt et forslag til budsjett med betydelig økninger fra Gjerdrum og Heni menighetsråd. Rådmannen har valgt å ikke øke det kommunale tilskuddet denne gangen, og avvente utviklingen med bruk av egne fond og planlagt inntektsøkning. Konklusjon: Alle økonomiske nøkkeltall viser at kommunen framover vil ha høy gjeld og stor rente- og avdragsbelastning i driften. I tillegg vil kommunen få en kraftig reduksjon av egenkapitalen og netto driftsresultat som ligger langt under anbefalt grense for kommuneøkonomien. Rådmannen vil derfor gi råd om at kommunen velger 0-alternativ og innfasing av eiendomsskatt fra Særutskrift sendes: 12

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer