Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009"

Transkript

1 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009

2 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 7 Noter til regnskapet Driftsregnskapet Balanseregnskapet År sr egnskap 2009 * Si de 2 av 40

3 Hovedoversikter REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET Forrige regnskapsår 2008 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L1 Skatt på inntekt og formue (870:873) , , , ,91- L2 Ordinært rammetilskudd (800:809) , , , ,00- L3 Skatt på eiendom (874:876) 0, , ,00-0,00 L4 Andre direkte/indir skatter (877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 L5 Andre gen. statstilskudd (810:829) , , , ,00- * L6 Sum frie disponible innt. Sum(L1:L5) , , , ,91- L7 Renteinntekter og utbytte (900:908) , , , ,54- L8 Gevinst finansielle instrum. (909) 0,00 0,00 0,00 0,00 L9 Renteutg, prov, and fin.utg (500:508) , , , ,60 L10 Tap finansielle instrum. (509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L11 Avdrag på lån (510:519) , , , ,00 * L12 Netto finansinnt/-utg Sum(L7:L11) , , , ,06 L13 Til dekn tidl.år RM merforb(530:539) 0,00 0,00 0,00 0,00 L14 Til ubundne avsetn (540: :569) , , , ,40 L15 Til bundne avsetninger (550:559) ,22 0,00 0, ,47 L16 Bruk tidl.års RM min.forb (930:939) , ,00-0, ,73- L17 Bruk ubundne avsetn(940: :969) , , , ,76- L18 Bruk av bundne avsetninger (950:959) ,09-0,00 0, ,90- * L19 Netto avsetninger Sum(L13:L18) , , , ,52- L20 Overført til invest.regn (570:579) , ,00 0, ,73 ** L21 Til fordeling drift (L6+L12+L19+L20) , , , ,64- L22 Sum fordelt til drift (skjema 1B) , , , ,54 *** L23 Regnmessig mer-/mindreforbr. L22+L ,06-0,00 0, ,10- * År sr egnskap 2009 * Si de 3 av 40

4 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Forrige regnskapsår 2008 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L1 Investeringer anleggsmidler , , , ,62 L2 Utlån og forskutteringer (520:529) , ,00 0, ,00 L3 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 L4 Avsetninger (530: :569) , ,00 0, ,11 * L5 Årets finansieringsbehov Sum(L1:L4) , , , ,73 L7 Bruk av lånemidler (910:919) , , , ,13- L8 Salg anleggsmidler (660:679) ,00-0,00 0, ,00- L9 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0, ,00- L10 Motatte avdr utlån (700: :928) , ,00-0, ,79- L11 Andre inntekter (600:659;900:909) ,00-0,00 0,00 0,00 * L12 Sum ekstern finansiering Sum(L7:L11) , , , ,92- L13 Overført fra driftsregn. (970:979) , ,00-0, ,73- L14 Bruk av avsetninger (930:969) , , , ,01- ** L15 Sum finansiering Sum(L12:L14) , , , ,66- *** L16 Udekket/udisponert (L5-L15) ,95 0,00 0, ,07 År sr egnskap 2009 * Si de 4 av 40

5 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Forrige regnskapsår 2008 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L03 Brukerbetalinger (600:619) , , , ,00- L04 Andre salgs- & leieinntekt (620:669) , , , ,79- L05 Overfør med krav motytelse (700:789) , , , ,02- L06 Rammetilskudd (800:809) , , , ,00- L07 Andre statlige overføringer(810:829) , , , ,00- L08 Andre overføringer (830:869;880:899) , , , ,00- L09 Inntekts- og formueskatt (870:873) , , , ,91- L10 Eiendomsskatt (874:876) 0, , ,00-0,00 L11 Andre dir/indir. skatter (877:879) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L12 Sum Diftsinntekter Sum(L3:L11) , , , ,72- L14 Lønnsutgifter (010:089;160:169) , , , ,95 L15 Sosiale utgifter (090:099) , , , ,95 L16 Kjøp inng komm tjpr(100:159;170:285) , , , ,22 L17 Kjøp erstatn komm tj.prod (300:399) , , , ,07 L18 Overføringer (400:499) , , , ,66 L19 Avskrivninger (590:599) ,56 0,00 0, ,67 L20 Fordelte utgifter (29x,69x,79x) , , , ,67 * L21 Sum driftsutgifter Sum(L14:L20) , , , ,19 ** L23 Brutto Driftsresultat L12-L , , , ,47 L24 Renteinntekter og utbytte (900:908) , , , ,54- L25 Gevinst finansielle instrum. (909) 0,00 0,00 0,00 0,00 L26 Mottatte avdrag på utlån (920:928) , , , ,50- * L27 Sum ekst. finansinnt. Sum(L24:L26) , , , ,04- L28 Renteutg. og låneomkostn. (500:508) , , , ,60 L29 Tap finansielle instrum. (509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L30 Avdrag på lån (510:519) , , , ,00 L31 Utlån (520:528) , , , ,33 * L32 Sum ekst. finansutg. Sum(L28:L31) , , , ,93 ** L34 Res eksterne finanstrans. L27-L , , , ,89 L35 Motpost avskrivninger (990:999) ,56-0,00 0, ,67- *** L36 Netto driftsreultat L23+L34+L , , , ,69 * År sr egnskap 2009 * Si de 5 av 40

6 L38 Mindreforbruk (930:939) , ,00-0, ,73- L39 Bruk av disposisjonsfond (940:947) , , , ,76- L40 Bruk av bundne fond (950:959) ,09-0,00 0, ,90- L41 Bruk av likviditetsreserve (960:969) , ,00-0,00 0,00 * L42 Sum bruk av avset. Sum(L38:L41) , , , ,39- L44 Overført til invest.regn. (570:579) , ,00 0, ,73 L45 Dekn. tidl. års RM merforbr(530:539) 0,00 0,00 0,00 0,00 L46 Avsetn. disposisjonsfond (540:547) , , , ,40 L47 Avsetninger bundne fond (550:559) ,22 0,00 0, ,47 L48 Avsetninger likv.reserven (560:569) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L49 Sum avsetninger Sum(L44:L48) , , , ,60 **** L51 RM mer-/mindreforbruk L36+L42-L ,06-0,00 0, ,10- År sr egnskap 2009 * Si de 6 av 40

7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Forrige regnskapsår 2008 Regnskapsår Kostra - art Regnskap i år Regulert budsjett Opprinnelig budsje Regnskap i fjor L3 Salg driftsmidler & eiendom (660:679) ,00-0,00 0, ,00- L4 Andre salgsinntekter (600:659) ,00-0,00 0,00 0,00 L5 Overfør m/krav til motytelse(700:789) ,86-0,00 0, ,00- L6 Statlige overføringer (810:829) 0,00 0,00 0, ,00- L7 Andre overføringer (830:869;880:899) 0,00 0,00 0,00 0,00 L8 Renteinntekter og utbytte (900:909) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L9 Sum inntekter Sum(L3:L8) ,86-0,00 0, ,00- L11 Lønnsutgifter (010:089;160:169) , , , ,79 L12 Sosiale utgifter (090:099) ,23 0,00 0, ,28 L13 Kjøp inng komm tjpr(100:159;170:289) , , , ,04 L14 Kjøp erstatn komm tj.prod (300:389) 0,00 0,00 0,00 0,00 L15 Overføringer (400:499) ,57 0,00 0, ,18 L16 Renteutg. og omkostninger (500:509) 0,00 0,00 0,00 0,00 L17 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0, ,67- * L18 Sum utgifter Sum(L11:L17) , , , ,62 L20 Avdrag på lån (510:519) , ,00 0, ,00 L21 Utlån (520:528) , ,00 0, ,00 L22 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0,00 0,00 L23 Dekning av tidl.års udekket(530:539) , ,00 0, ,89 L24 Avsetn.ubundne invest.fond (548:549) ,00 0,00 0,00 0,00 L25 Avsetn. til bundne fond ( ) ,87 0,00 0, ,22 L26 Avsetn. likviditetsreserve (560:569) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L27 Sum finansieringstrans. Sum(L20:L26) , ,00 0, ,11 ** L28 Finansieringsbehov L18+L27-L , , , ,73 L30 Bruk av lån (910:919) , , , ,13- L31 Mottatte avdrag på utlån (920:928) , ,00-0, ,79- L32 Salg av aksjer og andeler 929 0,00 0,00 0,00 0,00 L33 Bruk av tidl års min.forbr (930:939) 0,00 0,00 0,00 0,00 L34 Overføringer fra driftsregn(970:979) , ,00-0, ,73- L35 Bruk av disposisjonsfond (940:947) , , , ,18- L36 Bruk av ubundne invest.fond(948:949) ,08-0,00 0, ,12- L37 Bruk av bundne fond (950:959) ,33-0,00 0, ,71- L38 Bruk av likviditetsreserve (960:969) 0,00 0,00 0,00 0,00 * L39 Sum finansiering Sum(L30:L38) , , , ,66- År sr egnskap 2009 * Si de 7 av 40

8 *** L40 Udekket/udisponert L28-L ,95 0,00 0, ,07 År sr egnskap 2009 * Si de 8 av 40

9 Økonomisk oversikt balanse Forrige regnskapsår 2008 Regnskapsår Kostra-art Regnskap i år Regnskap i fjor * Anleggsmidler Kap , ,78 Faste eiendommer og anlegg ( ) , ,07 Utstyr, maskin, trans.midl ( ) , ,52 Utlån ( ) , ,19 Aksjer og andeler (2.21) , ,00 Pensjonsmidler (2.20) , ,00 * Omløpsmidler Kap , ,37 Kortsiktige fordringer ( ) , ,60 Premieavvik (2.19) , ,00 Aksjer og andeler (2.18) , ,50 Sertifikater (2.12) 0,00 0,00 Obligasjoner (2.11) 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10) , ,27 ** Sum eiendeler , ,15 * Egenkapital Kap , ,09- Disposisjonsfond ( ) , ,61- Bundne driftsfond ( ) , ,04- Ubundne investeringsfond ( ) , ,88- Bundne investeringsfond (2.55) , ,02- Regn.messig mindreforbruk (2.5950) , ,10- Regn.messig merforbruk (2.5900) 0,00 0,00 Udisponert i investeringsregn. (2.5960) 0,00 0,00 Udekket i investeringsregn. (2.5970) , ,07 Likviditetsreserve (2.5980) 0, ,71- Kapitalkonto (2.5990) , ,80- Endr. regn.prin. påvirker AK dri (2.581) , ,00- Endr. regn.prin. påvirker AK inv (2.580) 0,00 0,00 * Langsiktig gjeld Kap , ,77- Pensjonsforpliktelse (2.40) , ,00- Ihendehaverobligasjonslån ( ) 0,00 0,00 Sertifikatlån ( ) 0,00 0,00 Andre lån ( ) , ,77- År sr egnskap 2009 * Si de 9 av 40

10 * Kortsiktig gjeld Kap , ,31- Kassakredittlån (2.31) 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld ( ) , ,31- Premieavvik (2.39) 0,00 0,00 ** Sum egenkapital og gjeld , ,17- * Memoriakonti Kap ,00 0,02 Ubrukte lånemidler (2.9100) , ,87 Andre memoriakonti ( ) ,28 0,00 Motkonto for memoriakontiene (2.9999) , ,85- År sr egnskap 2009 * Si de 10 av 40

11 Noter til regnskapet 2009 Note 1 Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Regnskap 2009 Regnskap 2008 SUM(600:670; Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 700:780;800:89 5) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) SUM(600:670; 700:770;800:89 5) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(900:929) Sum anskaffelse av midler S Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel SUM(010:285;3 00:480) SUM(010:285;3 00:480) (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM(500:529) Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler U=W Endring i ubrukte lånemidler Bal: 2.91(Rt) (Rt-1) Endring i arbeidskapital V År sr egnskap 2009 * Si de 11 av 40

12 Del 2 Endring i arbeidskapital balansen Tekst Konto Regnskap 2009 Regnskap 2008 Omløpsmidler 2.1 Endring kortsiktige fordringer Endring aksjer og andeler Premieavvik Endring sertifikater Endring obligasjoner Endring betalingsmidler Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld 2.3 Endring kassekredittlån Endring annen kortsiktig gjeld Premieavvik Endring arbeidskapital År sr egnskap 2009 * Si de 12 av 40

13 Note 2 Pensjon (FKR 5 nr. 2) År sr egnskap 2009 * Si de 13 av 40

14 Pensjonsforpliktelse (PBO) forrige år Pensjonsmidler forrige år Hovedstørrelser fra aktuarberegning for NESSEBYVital KLP SPK Sum 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader Premieinnbetaling inkl adm.kostnader Utbetalte pensjoner a Arb.avgift av arbeidsgivers andel av nr 5 - nr 4 (u/adm) 0 7 Påløpte pensjonsforpliktelse (re-estimert) Estimert påløpt pensjonsforpliktelse Verdi av pensjonsmidler (virkelig verdi) Estimert verdi av pensjonmidler (forventet verdi) Netto pensjonsforpliktelse (re-estimert/virkelig) Estimert netto pensjonsforpliktelse Årets netto pensjonskostnad 13-1 nr c og 13-3 nr a 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad eks adm Beregnet premieavvik 13-1 nr d og 13-4 nr a(evt b) 5-4 Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader Årets netto pensjonskostnad Premieavvik a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 12 0 Resultatføring av pensjonskostnad Netto pensjonskostnad eks adm Resultatført premieavvik Adm kostnad Resultatført pensjonskostnad Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premieavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) Akkumulert premieavvik Premieavvik tidligere år (1/1 av akkumulert avvik ) a Arbeidsgiveravgift Akkumulert premieavvik a Arbeidsgiveravgift av Årets estimatavvik nr c og d 17 Estimatavvik forpliktelse Korreksjon estimatavvik fra tidligere år 18 Estimatavvik pensjonsmidler Netto estimatavvik Korreksjon estimatavvik fra tidligere år Spesifisert pensjonsforpliktelse 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 20 Påløpt pensjonsforpliktelse Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - forpliktelse Estimert pøløpt pensjonsforpliktesle = UB Spesifisert pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr c 26 Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling eksl. Administrasjonskostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse a Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 0 År sr egnskap 2009 * Si de 14 av 40

15 Note 3 Kommunens garantiansvar NOTE Garantier gitt av kommunen nedkvittert per Garanti gitt til Garantibeløp pr Garantien utløper Nesseby Kirkelig fellesråd Øfas ANS Sum garantier Note 5 Aksjer og andeler Selskapets navn Eierandel Bokført verdi Per Bokført verdi per KLP ek innskudd ØFAS ANS 10,50 % Øst.Finnmark k.rev Varanger kraft AS 6,25 % Biblioteksentralen AL Unjargga Sami Duodje Sagat Lakselv IFU Destinasjon Varanger Sum År sr egnskap 2009 * Si de 15 av 40

16 Note 6 bruk og avsetning til fond Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Regnskap 2009 Regnskap 2008 SUM(530:560) Avsetninger til fond , ,08 Bruk av avsetninger SUM(930:960) , ,40 Til avsetning senere år 980 0, ,07 Netto avsetninger , ,39 Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Kostra art/balanse Regnskap 2009 Regnskap 2008 IB , ,15 Avsetninger driftsregnskapet , ,40 Bruk av avsetninger driftsregnskapet , ,76 Bruk av avsetninger investeringsregnskapet , ,18 UB , ,61 Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon både i drift- og investeringsregnskapet. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond Kostra art/balanse Regnskap 2009 Regnskap 2008 IB , ,47 Avsetninger , ,47 Bruk av avsetninger , ,90 UB , ,04 Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret. År sr egnskap 2009 * Si de 16 av 40

17 Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2009 Regnskap 2008 IB , ,00 Avsetninger ,00 0,00 Bruk av avsetninger , ,12 UB , ,88 Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond Kostra art/balanse Regnskap 2009 Regnskap 2008 IB , ,51 Avsetninger , ,22 Bruk av avsetninger , ,71 UB , ,02 Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret. Likviditetsreserve Kapittel Balansen Endring Likviditetsreserve Driftsregnskapet 2009 Investeringsregnskapet 2009 Sum Art Beløp Art Beløp Differanse ,71 Differanse Avstemming mellom regnskapsdelene Differanse Beløp 0 Avslutning av likviditetsreserve er gjort i henhold til vedtatt forskrift. Differansen mellom prinsippendringer og tidligere likviditetsreserve er avsatt til fond. År sr egnskap 2009 * Si de 17 av 40

18 KAPITALKONTO Balanse Balanse (underskudd i kapital) (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: ,80 Salg av fast eiendom og anlegg ,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg ,02 Nedskrivninger fast eiendom 0,00 Oppskriving av fast eiendom ,00 Avskriving av fast eiendom og anlegg ,99 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler ,36 Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler Oppskriving av utstyr, maskiner og 0,00 transportmidler 0,00 Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler ,57 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler 0,00 Nedskrivning av aksjer og andeler 0,00 Utlån formidlings/startlån ,00 Avdrag på formidlings/startlån ,58 Utlån sosial lån ,15 Avdrag på sosial lån ,15 Utlån egne midler 0,00 Avdrag på utlånte egne midler 0,00 Avskrivning sosial utlån ,00 Oppskriving utlån 0,00 Avskrevet andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,89 Bruk av midler fra eksterne lån ,24 Urealisert kursgevinst utenlandslån 0,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 UB Pensjonsmidler (netto) ,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto) ,00 Estimatavvik pensjonmidler 0,00 Aga pensjonsforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av fast eiendom 0,00 Estimatavvik pensjonforpliktelse 0,00 Reversing nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler 0, Balanse Balanse Kapitalkonto ,69 (underskudd i kapital) Avstemming ,69 Differanse 0,00 Nesseby, 3. mai Stian Lindgård Rådmann Matti Dikkanen Økonomisjef År sr egnskap 2009 * Si de 18 av 40

19 Nesseby kommune har ikke solgt noen finansielle anleggsmidler i Ikke aktuell. Det er ikke blitt avsatt til tap på fordringer. Ingen. Faste eiendommer Avskrevet i henhold til avskrivingsplan, se for øvrig balansen 2.27 Utstyr og lignende Avskrevet i henhold til avskrivingsplan, se for øvrig balansen 2.24 År sr egnskap 2009 * Si de 19 av 40

20 År sr egnskap 2009 * Si de 20 av 40

21 Bev. sted Budsjett Regnskap Personal, ped og rådgivning It-drift og investeringer Økonomikontoret Kommunale næringsfond Kulturprosjekter Varanger Samiske museum Bygningskontroll Vannforsyning Fdv rådhuset Fdv Karlebotn skole Fdv helsesenter Fdv museumsbygg Differanse mellom regnskap og budsjett skyldes i hovedsak etterslep på prosjekter så finansiering ligger fra tidligere år men ikke tatt inn i budsjettet. Det er 2 investeringsprosjekter som har merforbruk og det er IT-drift- og investeringer som har et merforbruk på kr og ombygging NAV som har et merforbruk på kr Dette utgjør til sammen kr som er merforbruket i investering for År sr egnskap 2009 * Si de 21 av 40

22 Ikke aktuell. Ikke aktuell. Kontrollgrense låneavdrag: (Balanse ) Sum avskrivninger (årets) kr Anleggsmidler (IB 2009) kr ikke avskrivbare AM kr = avskrivbare anleggsmidler kr Lånegjeld (pr.31/12-08) kr (ikke startlån) Kontrollgrense (minsteavdrag) (Sum avskrivn.*lånegjeld/anleggsmidler) kr Nesseby kommune har betalt i avdrag: kr År sr egnskap 2009 * Si de 22 av 40

23 Kapittel Balansen Endring Regnskapsmessig mindreforbruk drift Udisponert i investeringsregnskapet SUM Regnskapsmessig mindreforbruk Driftsregnskapet 2009 Investeringsregnskapet 2009 Sum Art Beløp Art Beløp Differanse Kapittel Balansen Endring Regnskapsmessig merforbruk drift Regnskapsmessig udekket investering SUM Regnskapsmessig merforbruk Driftsregnskapet 2009 Investeringsregnskapet 2009 Sum Art Beløp Art Beløp Differanse Ingen vesentlige. Selvkostregnskap vannforsyning Direkte driftsutgifter Vann Konto Beløp Beskrivelse Sum funksjon Sum funksjon Sum driftsutgifter Driftsinntekter MVA KOMP.DRIFT HØY SAT MVA KOMP.DRIFT HØY SAT REFUSJON FRA ANDRE PRI År sr egnskap 2009 * Si de 23 av 40

24 ÅRSGEBYR VANN REF. SYKELØNN/FØDSELSP REF. SYKELØNN/FØDSELSP MVA KOMP. DRIFT HØY SA MVA KOMP.DRIFT HØY SAT Sum Driftsinntekter Tilleggsytelser Utgifter til tjenester som ikke direkte er knyttet til vannforsyning, men som allikevel er nødvendig for at tjenesten skal kunne utføres. Det nevnes til eksempel IT, arkiv, Økonomikontor, revisjon i H-2140 vil dette være punkt Tileggsytelser Disse er først fordelt avdelingsmessig og så tjenestemessig. Se tidligere selvkostregnskap. Foreling av tilleggsytelser Økonomiavdelingen Revisjon Personal IT Servicekontor Språkkontoret Arkiv Momskompensasjons fordeling Momskompensasjons fordeling Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen I forhold til ant datamaskiner. Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen , Økonomiavdelingen , Revisjon , Personal og 151 0, IT 0, Servicekontor , Språkkontoret , Arkiv Sum tilleggsytelser Kapitalkostnader Norske statsoblikasjoners årssnitt over 3 år pluss ett prosentpoeng. 3,71 Serielånsrente anslått 3,71 Tallet er hentet fra grunnvannselvkost2009.xls fra z:\teknisk\vann og avløp\komb VA Sum kapitalkostnader Sum kostnader Gebyrinntekter År sr egnskap 2009 * Si de 24 av 40

25 Årets finansielle resultat ( ) Inndekning % 56 Selvkostfond (resultat fra tidligere år) Inndekning av tap trukket teknisk drift i 2006 Inndekning av tap trukket teknisk drift i 2007 Inndekning av tap trukket teknisk drift i 2008 Inndekning av tap trukket teknisk drift i 2009 Vi har ikke opprettet selvkostfond År sr egnskap 2009 * Si de 25 av 40

26 Selvkostregnskap avløp Direkte driftsutgifter avløp Konto Beløp Fast lønn, drift kr Påløpte feriepenger - fastlønn kr Arbeidsgivers andel KLP kr Arb.g. andel annen kr Annet forbruksmateriell kr Posttjenester kr Transportutg. kr Energi kr Forsikringer mv kr Avgifter, gebyrer kr Vedlikehold og byggetjenester kr Konsulenttjenester kr Kjøp fra kommuner kr Investeringsutgifter kr Norske statsoblikasjoners årssnitt over 3 år pluss ett prosentpoeng. 3,71 Serielånsrente anslått 3,71 Tilleggsytelser Utgifter til tjenester som ikke direkte er knyttet til vannforsyning, men som allikevel er nødvendig for at tjenesten skal kunne utføres. Det nevnes til eksempel IT, arkiv, Økonomikontor, revisjon i H-2140 vil dette være punkt Tileggsytelser Disse er først fordelt avdelingsmessig og så tjenestemessig. Se tidligere selvkostregnskap. Foreling av tilleggsytelser Økonomiavdelingen Revisjon Personal IT Servicekontor Språkkontoret Arkiv Momskompensasjons fordeling Momskompensasjons fordeling Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen I forhold til ant datamaskiner. Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen Etatens ansatte i forhold til alle ansatte i kommunen , Økonomiavdelingen , Revisjon , Personal og 151 0, IT 0, Servicekontor , Språkkontoret , Arkiv Tilleggsytelser kr Sum utgifter kr Avgiftspliktige gebyrer kr Sykelønnsrefusjon kr Sum inntekter kr Inndekning % 74,87 Årets finansielle resultat kr Negativt tall er i denne sammenheng å forstå som underskudd. År sr egnskap 2009 * Si de 26 av 40

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Siste endring 01.04.14

Siste endring 01.04.14 Siste endring 01.04.14 42 NOTE 16: Pensjonsnote 2012 2013 Hovedstørrelser fra aktuarberegning - TANA DnB KLP SPK Sum DnB KLP SPK Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening 12 849 598 1 459 746 3 775 523 18

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014

Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014 Vedlegg til årsberetning 2014 2 3 Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 Note Regnskap 2014 Budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Brukerbetalinger 48 537 46 396 45 991 45 767 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012

Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012 Vedlegg til årsberetning 2012 2 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regn Bud Avvik Oppr. Regn 2012 2012 2012 bud 2012 2011 Skatt på inntekt og formue -389 849-376 500 13 349-376 500-361 501 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2.

1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift... 4 2. Regnskap 1. DRIFTSREGNSKAPET... 2 1.1 Regnskapsskjema 1A drift.... 2 1.2 Regnskapsskjema 1B drift.... 3 1.3 Økonomisk oversikt drift.... 4 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 5 2.1 Regnskapsskjema 2A investering

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer