KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: :00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf ). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR AVERØY, FREI OG KRISTIANSUND 144 PS 05/79 ENDRING AV PUNKT 6 I FELLESNEMNDAS MANDAT 000 PS 05/80 FELLES FORLIKSRÅD FOR FREI OG KRISTIANSUND FRA JANUAR

2 Side 2 av 29 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 05/1805/12175/ Eldbjørg Hogstad Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /147 Bystyret /77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan er sendt ut i eget hefte. Rådmannen ber driftsutvalget legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 2,5 som også gjelder for gårdsbruk jfr Lov om eigedomsskatt til kommunane LÅNEOPPTAK Til finansiering av investeringer opptas lån med inntil 23,265 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres slik at avdrag på lån utgjør mill. kroner. Det opptas lån i Husbanken med inntil 6 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner, som gjøres opp innen BETALINGSSATSER Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal basere seg på 100 % kostnadsdekning jfr. Rundskriv H-2140 fra KRD. De enkelte avgiftssatser fremgår av mangfoldiggjort vedlegg. Øvrige betalingssatser vedtas slik de er innarbeidet i inntektsforutsetningene. 4. KRISTIANSUND PARKERING AS

3 Side 3 av Godtgjørelse for retten til å oppkreve parkeringsgebyr fastsettes til kr ,- for ØKONOMIREGLEMENT I økonomireglementet tilføyes et nytt punkt 2.5 Budsjettfullmakter til fellesnemnda. Fellesnemnda disponerer statstilskuddet til kommunesammenslåingen på nytt rammeområde 15 Fellesnemnda. 6. BUDSJETTVEDTAK 6a Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan b Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan c Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan d Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan e. Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Kjell A. Rasmussen økonomisjef DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 05/147 Saksbeh: Eldbjørg Hogstad Arkivsaknr: 05/1805- Møtedato: Arkivkode: 150 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Rådmannen la frem notat om bygging av fiskerikai på fiskeribasen og fremmet følgende endring av sin innstilling talldelen: Investeringsbudsjettet økes med 11,2 mill. kroner som finansieres med 4,8 mill. kroner med statstilskudd og 6,4 mill. kroner med økt låneopptak. Renteutgifter økes med kr ,- i og avdrag med kr ,- i 2006 og kr , Lønnsavsetningeres reduser med i 2006.

4 Side 4 av 29 Debatten viste at alle partier tar forbehold om mulige endringer ved endelig behandling av budsjettet. Debatten dreide seg om problemstillingen rundt økt eiendomsskatt. På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet Viggo Jordahl følgende verbale forslag: Kristiansund bystyre vedtar å innføre følgende klausul mot sosial dumping i tråd med ILO-konvensjon 94: Kristiansund kommune krever at alle som utfører oppdrag for kommunen og samarbeidende virksomheter sikrer arbeidstakerne lønninger, arbeidstid og andre arbeidsvilkår som ikke er mindre fordelaktig enn det som gjelder for arbeid av samme slag innenfor vedkommende fag eller næringsgrein i området, i henhold til gjeldende lov og avtaleverk. Dette kravet gjelder også for eventuelle underleverandører som benyttes i forbindelse med oppdraget og det er hovedentreprenørens ansvar å påse at kravet blir etterkommet av underleverandørene. Vilkårene i denne klausulen skal tas inn i kommunens anbuds- og kontraktvilkår og inngå i kontraktsgrunnlaget. Det ble ikke votert over Viggo Jordahls forslag, men rådmannen bes undersøke om vi følger dette regelverket. Forslaget følger med til bystyrets behandling. VOTERING: Rådmannens endring vedr. fiskerikai ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling ble deretter enstemmig vedtatt. I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig driftsutvalg å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK 1. EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt skrives ut med 2,5 som også gjelder for gårdsbruk jfr Lov om eigedomsskatt til kommunane LÅNEOPPTAK Til finansiering av investeringer opptas lån med inntil 23,265 mill. kroner. Den gjennomsnittlige nedbetalingstid på hele lånemassen reguleres slik at avdrag på lån utgjør mill. kroner. Det opptas lån i Husbanken med inntil 6 mill. kroner til videre utlån. Innfridde lån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån. Som likviditetslån kan trekkes inntil 15 mill. kroner, som gjøres opp innen BETALINGSSATSER

5 Side 5 av 29 Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal basere seg på 100 % kostnadsdekning jfr. Rundskriv H-2140 fra KRD. De enkelte avgiftssatser fremgår av mangfoldiggjort vedlegg. Øvrige betalingssatser vedtas slik de er innarbeidet i inntektsforutsetningene. 4. KRISTIANSUND PARKERING AS Godtgjørelse for retten til å oppkreve parkeringsgebyr fastsettes til kr ,- for ØKONOMIREGLEMENT I økonomireglementet tilføyes et nytt punkt 2.5 Budsjettfullmakter til fellesnemnda. Fellesnemnda disponerer statstilskuddet til kommunesammenslåingen på nytt rammeområde 15 Fellesnemnda. 6. BUDSJETTVEDTAK 6a Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet med økonomiplan b Budsjettskjema 1B Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan c Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett med økonomiplan d Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan e. Budsjett og økonomiplan Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. Investeringsbudsjettet økes med 11,2 mill. kroner som finansieres med 4,8 mill. kroner med statstilskudd og 6,4 mill. kroner med økt låneopptak. Renteutgifter økes med kr ,- i og avdrag med kr ,- i 2006 og kr , Lønnsavsetningeres reduser med i 2006.

6 Side 6 av 29 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1210/12446/ Christine Reitan Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Bystyret /78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR AVERØY, FREI OG KRISTIANSUND Bakgrunn Arbeidet med en felles strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund er nå i en sluttfase og styringsgruppen har lagt følgende dokumenter frem til sluttbehandling i kommunene: I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund ( ). Strategisk del heretter kalt strategisk del. I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund (2006). Handlingsplan heretter kalt handlingsplan I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund. Beslutningsprosess heretter kalt beslutningsprosess. Kommunene Averøy, Frei og Kristiansund har gjort første gangs behandling av styringsgruppens forslag til strategisk del og beslutningsprosess i formannskap/utviklingsutvalg Styringsgruppen valgte å avvente innarbeiding av kommunenes vedtak til etter høringsrunden. Styringsgruppen forslag til strategisk del og beslutningsprosess ble lagt ut til offentlig høring i perioden 10. oktober til 10. november. Resultatet av kommunenes behandling ble lagt ut sammen med de øvrige høringsdokumentene. Ved høringsperiodens utløp hadde styringsgruppen totalt mottatt 11 høringsuttalelser inkludert de tre kommunenes behandlinger. Disse ligger vedlagt saken som ikke mangfoldiggjorte vedlegg. Det er mottatt høringsuttalelser/behandlinger fra følgende aktører: Kommunal behandling: Averøy kommune Frei kommune Kristiansund kommune Offentlig høring: Averøy næringsforum Bølgen næringshage as Kom vekst as

7 Side 7 av 29 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Møre og Romsdal fylke Nils Erik Pettersen Nordmøre næringsråd Ungt entreprenørskap Møre og Romsdal Styringsgruppens behandling av innspill til strategisk del Generelle betraktninger Averøy kommune og Nordmøre næringsråd ønsker landbruk inn i strategisk næringsplan istedenfor egne landbruksplaner. Styringsgruppen er enig i denne betraktningen og ønsker landbruksplanene integrert i strategisk næringsplan ved neste rullering. Flere innspill går på forholdet mellom målsettinger og strategier/handling: - Manglende samsvar mellom konkrete målsettinger og næringsnøytrale strategier. - Ønske om en integrert handlingsplan eller at handlingsplanen var utarbeidet samtidig med strategisk del. Styringsgruppen har forståelse for at aktører kan ha problemer med å se samsvar mellom målsettinger som ikke er næringsnøytrale og strategier som er næringsnøytrale. Styringsgruppen har imidlertid lagt vekt på å bygge sine konklusjoner på de anbefalingene som er kommet fram i de arbeidsmøtene/verkstedene som er arrangert i prosessen. Her har det vært entydige anbefalinger om næringsnøytrale strategier. Når det gjelder manglende handlingsplan, så svarer styringsgruppen gjennom den handlingsplanen som nå sendes til sluttbehandling hos partnerne bak planen; Averøy, Frei og Kristiansund kommuner, Kom vekst og Averøy næringsforum. I tillegg er det kommet generelle betraktninger rundt ønske om større analysedel i planen, demografi og befolkning som utfordring, behov for å prioritere bedre og en del uklarheter bl.a. rundt begrepsbruk. Styringsgruppen har valgt å ikke gjøre endringer i planen på bakgrunn av disse innspillene. Mål Endret punkt: Operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet o For å samsvare med Kristiansund kommune sine målsettinger i vedtatt oljeplan. Nye punkt: Senter for kulturbasert næringsutvikling o Forslag fra Kom vekst. God tilgang på kompetent, risikovillig og tålmodig kapital o Forslag fra Bølgen næringshage. Foreslåtte punkt som ikke tas inn: Kompetansesenter for dans og distriktsoperaen i Norge o Foreslått av Kristiansund kommune, tas ikke inn da styringsgruppen mener at dette punktet dekkes av ny målsetting: Senter for kulturbasert næringsutvikling. Ledende senter for handelsvirksomhet

8 Side 8 av 29 o Foreslått av Kom vekst, tas ikke inn da styringsgruppen mener at dette punktet dekkes av målsettingen: Et offentlig og privat servicetilbud som gjør regionen til en attraktiv etableringsplass for privatpersoner og bedrifter. Måleindikatorer mot 2020 Nye punkt: Økning av handelsvirksomheten i regionen o Foreslått av Kom vekst. Etablert et eller flere såkornfond o Foreslått av Bølgen næringshage. Strategidel Handel og service som sentral næringsklynge er i høringsfasen både blitt forslått styrket og blitt foreslått tatt ut. Styringsgruppen har valgt å la handel og service stå uendret som et av fire sentrale næringsklynger. Foreslåtte nye strategier som ikke tas inn: Strategi for internasjonalisering og imagebygging o Foreslått av Nordmøre næringsråd, tas ikke inn da styringsgruppen mener at punktet dekkes delvis innenfor strategi for å skape felles positive holdninger i og til KAF-området og delvis innenfor strategi for gründere og innovasjon. Strategi for næringsturisme o Foreslått av Nordmøre næringsråd, tas ikke inn da styringsgruppen ikke ønsker å bryte med de næringsnøytrale strategiene som planen ellers har. Strategi for gründere og innovasjon Endret punkt: Styrke satsningen på entreprenørskap både mot gründere og eksisterende bedrifter, gjennom nettverksbygging, mentorer, gründerkurs, påvirkning av rammebetingelser og oppfølging av Ungt Entreprenørskap. o Foreslått omarbeidet av Bølgen næringshage. Flytting av punkt: Etablere en kanal/arena for innhenting av forskningsmidler o Foreslått flyttet fra strategi for tilgang på risikokapital av Bølgen næringshage. Foreslått punkt som ikke tas inn: Differensiert innsats til ulike gründere og etablerere i forhold til de ulike mål og behov som er tilstede o Foreslått av Nils Erik Pettersen, tas ikke inn da styringsgruppen mener at denne strategien dekkes av endret strategi: Styrke satsningen på entreprenørskap både mot gründere og eksisterende bedrifter, gjennom nettverksbygging, mentorer, gründerkurs, påvirkning av rammebetingelser og oppfølging av Ungt Entreprenørskap. Strategi for utviklingen av kompetansen i regionen Nytt punkt: Jobbe for at entreprenørskap skal være et prioritert fag i utdanningsløpet o Foreslått av Ungt Entreprenørskap, Møre og Romsdal.

9 Side 9 av 29 Strategi for tilgang på risikokapital Endret punkt: Jobbe strategisk for å skaffe mer statlig kapital og finansiering bl.a. til såkorn o Foreslått endret ved sammenslåing av to strategier av Bølgen næringshage. Strategi for utvikling av infrastruktur og arealutnyttelse Endret punkt: Jobbe for bedrede veiforbindelser og kommunikasjoner internt og inn og ut av KAFområdet o Styringsgruppens eget forslag om endring av punkt for å ta inn kommunikasjoner som for eksempel fly og båt i tillegg til veiforbindelser. Nytt punkt: Jobbe for etablering av et knutepunkt for gassdistribusjon (lng/naturgass) i KAFområdet o Foreslått av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Foreslåtte punkt som ikke tas inn: Vektlegge kommunikasjoner mellom havnene (intermodalitet) i infrastrukturarbeidet o Foreslått av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, tas ikke inn da styringsgruppen mener at punktet dekkes av strategien: Intensivere samarbeid gjennom Kristiansund og Nordmøre Havn IKS for å skape et konkurransedyktig havnetilbud i regionen, og strategien: Jobbe for bedrede veiforbindelser og kommunikasjoner internt og inn og ut av KAF-området. Jobbe for fastlandsforbindelse Halsa-Kanestrøm o Foreslått av Nordmøre næringsråd, tas ikke inn da styringsgruppen mener at punktet dekkes av strategien: Jobbe for bedrede veiforbindelser og kommunikasjoner internt og inn og ut av KAF-området. Strategi for å skape felles positive holdninger i og til KAF-området Ingen innspill er mottatt vedrørende denne strategien. Styringsgruppens behandling av innspill til beslutningsprosess Gjennomføring av planen Endret punkt: Det opprettes et næringspolitisk råd i KAF-området som består av to representanter fra hver av kommune og to representanter fra hver av næringsforeningene, dvs. totalt 10 representanter. o Opprinnelig forslag om ordfører og rådmann fra kommunene og daglig leder og styreleder fra næringsforeningene foreslått endret til ordfører og leder/medlem av planutvalg fra Kristiansund kommune. Styringsgruppen velger å stille kommunene og næringsforeningene fritt i forhold til å velge representanter.

10 Side 10 av 29 Styringsgruppens forslag handlingsplan Styringsgruppens forslag til handlingsplan er ikke tidligere behandlet av kommunene og har heller ikke vært lagt ut til offentlig høring. Handlingsplanen legges frem til behandling hos partnerne bak planen; Averøy, Frei og Kristiansund kommuner, Averøy næringsforum og Kom vekst. Rådmannens merknader Styringsgruppen har etter en planprosess preget av bred deltakelse fra næringsaktører og andre aktører lagt frem strategisk del, handlingsplan og beslutningsprosess til behandling i Averøy, Frei og Kristiansund kommuner, Averøy næringsforum og Kom vekst. Med unntak av handlingsplanen, har de andre dokumentene vært til behandling tidligere i tillegg til at de har vært lagt ut til offentlig høring. Rådmannen har ingen ytterligere bemerkninger til hvordan innspillene fra kommunal behandling og høringsrunde er ivaretatt av styringsgruppen og vil anbefale følgende forslag til VEDTAK Kristiansund kommune vedtar I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund ( ). Strategisk del. Kristiansund kommune vedtar I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund (2006). Handlingsplan. Kristiansund kommunes økonomiske bidrag til gjennomføringen av handlingsplanen i 2006 på totalt kr ,- søkes dekket gjennom Kristiansund kommunale næringsfond. Kristiansund kommune vedtar I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund. Beslutningsprosess. Kristiansund kommune oppnevner.. og.. til å sitte i næringspolitisk råd. Anton Monge Rådmann Helge A. Carlsen Kommunalsjef

11 Side 11 av 29 I FRONT PÅ NORDMØRE Strategisk Næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund Strategisk del Et samarbeidsprosjekt mellom Averøy kommune, Frei kommune, Kristiansund kommune, Averøy næringsforum og Kristiansund og omegn vekst.

12 Side 12 av 29 0 Innledning Hva er en strategisk næringsplan Strategisk planlegging er to ting; en arbeidsform og et plandokument. Arbeidsopplegget kjennetegnes i første rekke av bred deltakelse hvor ulike miljø og enkeltpersoner møtes i et forpliktende samarbeid. Plandokumentet er kortfattet, målrettet og handlingsorientert. For å oppnå best resultat av sin ressursinnsats, er man avhengig av å vite hvor man skal dvs. kjenne målet og ha en visjon over hvilken retning man skal gå mot. For å kunne bruke de riktige virkemidlene er man også avhengig av å vite hvor man befinner seg i øyeblikket og identifisere trender for fremtiden. Se Fig.1. Fig.1 Nåsituasjon Trender Strategier Visjon Hvorfor strategisk næringsplan Formålet med en felles regional strategisk næringsplan er å utarbeide en omforent og regionalt forankret næringspolitisk plattform for regionen Averøy, Frei og Kristiansund heretter kalt KAF-området. I dette ligger det at det skal utarbeides langsiktige mål og strategier for det næringspolitiske arbeidet i området som politikere, offentlig forvaltning og næringslivet er enige om, og som fungerer som utgangspunkt for konkrete satsningsområder og samarbeidsprosjekter både regionalt og lokalt. KAF-området utgjør en sammenhengende småbyregion rundt Kristiansund med et tett integrert bo- og arbeidsmarked. Spesielt mellom kommunene Frei og Kristiansund. Atlanterhavstunnelen vil bidra til en ytterligere integrering mellom kommunene. Nedenfor er vist noen hovedtall for området: Kommuner Areal Befolkning Arbeidsplasser Sysselsatte km 2 pr Kristiansund Averøy Frei KAF-området Kilde: SSB Arbeidsformen Ved utformingen av planen har det vært arrangert i alt to strategiverksteder under ledelse av ekstern prosessveileder. Verkstedene samlet sentrale personer fra

13 Side 13 av 29 næringslivet, regionale institusjoner, administrasjonene og politisk nivå i de tre kommunene. I det første verkstedet deltok vel 40 personer og i det andre deltok vel 20 personer. Ved verkstedene var det også innledninger i tillegg til gruppearbeid. Plandokumentet bygger i sin hovedsak på konklusjonene fra disse verkstedene. I tillegg har styringsgruppen vurdert innspill fra kommunal behandling og høringsrunde. Arbeidsformen er valgt ut fra en erkjennelse av at prosessen med å utvikle en næringsplan på mange måter er minst like viktig som selve plandokumentet. 1 Regionens utgangspunkt og hovedutfordringer Utgangspunkt KAF-området har med sin nærhet til havet lange tradisjoner i tilknytning til fiskeri og havbruk. Som en følge av dette eksisterer det også et bredt miljø innen maritim virksomhet, utstyrsleverandører, logistikk, transport og kompetanse. Regionen har definerte næringsklynger innen segmentene sjømat og maritim virksomhet 1. Nærheten til havet har i nyere tid også gitt regionen et godt utgangspunkt i forhold til olje- og gassutvinningen i Norskehavet. Kristiansund er Midt-Norges oljeby med et bredt tilbud av tjenester til oljevirksomheten innen forsyning, transport, logistikk, utstyrs- og vedlikeholdsleverandører, kompetanse, driftsmiljø og annen service. I tillegg til de to store næringene har landbruk vært en viktig næring for regionen. Selv om en kan forvente nedgang i sysselsettingen fremover, vil landbruket likevel fortsatt være viktig for bosetting og sysselsetting. Det eksisterer egne omfattende landbruksplaner i Averøy og Frei, og landbruket tas ikke spesielt opp i strategisk næringsplan. Reiseliv er både i tilknytning til landbruk og ellers blitt en viktig næring for regionen. Spesielt er det et potensial i forhold til den spennende naturen og kulturen som regionen har. Innen byggog entreprenørvirksomhet har også regionen et bredt miljø og viktige bedrifter. For sysselsettingen er varehandel, privat og offentlig tjenesteyting viktig. Mange nyetableringer på varehandel og service vil utvikle KAF-området som handels- og servicesenter. Nordmøre har totalt en stabil befolkning, med tendenser til tilbakegang. KAF-området har en moderat økning i befolkningen, spesielt knyttet til Frei. Alderssammensetningen av befolkningen er tilnærmet normal. Andre undersøkelser (Jørgen Amdam) viser at Kristiansundsregionen mister 16-18% av ungdomskullene, noe som også er tendensen i de andre byregionene i Møre og Romsdal. Utfordringer Regional utviklingsanalyse for Nordmøre (Agenda Utredning & Utvikling, 2004) viser de viktigste utfordringene på Nordmøre og i KAF-området. Den største utfordringen som KAF-området har med tanke på befolkningssammensetning, er at vi har en relativt lav andel av befolkningen med høyere utdanning. Der ligger vi under byer og regioner som det er naturlig for oss å sammenlikne oss med. Spesielt er det Kristiansund som bykommune som ikke blir den kompetansemotoren for regionen som Molde og Ålesund er for sine regioner. 1 Basert på tall fra 2002

14 Side 14 av 29 Regional utviklingsanalyse for Nordmøre har en enkel modellfremskriving som viser et bortfall av 1000 arbeidsplasser frem mot 2020 for Nordmøre som følge av omstilling i jordbruk, fiske og industri. KAF-området har pr i dag netto utpendling av arbeidskraft selv om Kristiansund har netto innpendling. Dette er en hovedutfordring for KAF-området det behøves vekst i antall arbeidsplasser, og spesielt arbeidsplasser som også kan virke fristende for den gruppen av befolkningen vi behøver en større andel av. Nemlig yngre arbeidstakere med høyere utdanning. Her ligger det et potensial fremover med tanke på den store andelen eldre arbeidstakere som i løpet av få år trer ut av arbeidslivet. Dette gir rom for en rekruttering av nye og yngre arbeidstakere og ny kompetanse, spesielt i offentlig sektor. Trendene fremover viser en vekst i varehandel og service, noe som er av stor betydning for attraktivitet og for sysselsetting og verdiskaping. I tillegg forventes det vekst i kompetansebaserte næringer. Dette gir muligheter, men er også en utfordring sett i forhold til at noen av disse næringene også kan karakteriseres som storbynæringer. Dette gjelder innen kultur, finans, kreative yrker m.m. I prosessen med utformingen av strategisk næringsplan er hovedutfordringene blitt identifisert og konkretisert til å gjelde: Visjon Hvordan styrke eksisterende næringsklynger? Hvordan få økt nyskapning i regionen? Hvordan tiltrekke kompetanse til regionen? Hvordan tiltrekke risikokapital til regionen? Hvordan bedre infrastrukturen og arealforvaltningen i regionen? Hvordan utvikle de riktige holdningen i og til regionen? 2 Visjon og mål I FRONT PÅ NORDMØRE! KAF-området skal være en spydspiss for en positiv utvikling på Nordmøre og skal fremstå som en optimistisk og nyskapende region med sterke og innovative fagmiljøer innen prioriterte næringsklynger. Mål Operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. Senter i en ledende sjømatregion. Senter for et av Norges ledende reisemål. Senter for kompetanseutvikling på Nordmøre. Senter for etablering av kulturbasert næringsliv. God tilgang på kompetent, risikovillig og tålmodig kapital. Ledende region innen innovasjon og nyskaping basert på regionens ressursfortrinn. Et offentlig og privat servicetilbud som gjør regionen til en attraktiv etableringsplass for privatpersoner og bedrifter.

15 Side 15 av 29 Måleindikatorer mot flere arbeidsplasser Økning i verdiskapning pr innbygger Økning i antall bedriftsetableringer innen næringsklyngene Økning i FoU-investeringer pr innbygger Økning i andel av befolkningen med høyere utdanning til å nå landsgjennomsnittet. Økning av handelsvirksomheten i regionen Etablering av et eller flere såkornfond Økning i andel av befolkningen under 35 år. 3 Strategidel Bakgrunn for strategiene Den strategiske delen er i to trinn: Styrking av de sentrale næringsklyngene o Petroleum og energi o Marin sektor o Kultur og reiseliv o Handel og service.gjennom å fokusere på Næringsnøytrale strategier o Tilrettelegging av for gründere og innovasjon o Utvikling av kompetansen i regionen o Tilgang på risikokapital o Utvikling av infrastruktur og arealutnyttelse o Skape felles positive holdninger i og til regionen De næringsnøytrale strategiene peker på områder som har en egen verdi. For eksempel er økt nyskaping ønskelig og positivt uavhengig av om det kommer innen næringsklyngene eller ikke. En anser det som mer sannsynlig å få til nyskaping innen allerede etablerte miljøer og fokuserer følgelig primært på disse. Det er imidlertid essensielt for vekst og utvikling at det gis rom for de nye og ukjente ideene. Følgende strategier er pekt ut som viktige for å nå visjon og mål: Strategi for tilrettelegging for gründere og innovasjon Styrke satsningen på entreprenørskap både mot gründere og eksisterende bedrifter, gjennom nettverksbygging, mentorer, gründerkurs, påvirkning av rammebetingelser og oppfølging av Ungt Entreprenørskap. Etablere en kanal/arena for innhenting av forskningsmidler. Trainee-ordning hvor flere bedrifter og offentlige instanser sammen eller hver for seg oppretter trainee-stillinger for nyutdannede. Støtte opp under og videreutvikle eksisterende innovasjonsarenaer i regionen.

16 Side 16 av 29 Utnytte sentrale/statlige program for innovasjon, bl.a. næringshageprogrammet og industriinkubatorprogrammet. Samle ressurser og slå sammen miljø for å sikre fokus. Etablering av relevante nettverk, spesielt samarbeidstiltak og utviklingsprosjekt innen olje og fiskerinæringene. Strategi for utvikling av kompetansen i regionen Arbeide tett opp mot regionale og statlige myndigheter for å få en stabil forankring av studiesenteret i Kristiansund. Jobbe for en videreutvikling og markedsføring av studiesenteret i Kristiansund. Jobbe for en videreutvikling av gode tilbud innen videregående skole og teknisk fagskole. Etablere kompetansenettverk. Jobbe for å få lokalisert studiesenteret i sentrum med tilhørende fasiliteter knyttet opp mot kultur- og fritidstilbud. Få næringslivet på banen sammen med kommunene for å definere kompetansebehov, tilby studentoppgaver m.m. Etablere kontakt med kompetansemiljø både i og utenfor eget fylke med formål å matche næringslivets behov. Stimulere bedrifter og offentlige instanser til bruk av FoU og til å rekruttere kompetanse. Jobbe for å få tilført statlige arbeidsplasser i regionen. Jobbe for å få etablert en avdeling av Møreforsking i regionen. Jobbe for at entreprenørskap skal være et prioritert fag i hele utdanningsløpet. Strategi for tilgang på risikokapital Jobbe strategisk for å skaffe mer statlig kapital og finansiering bl.a. til såkorn. Motivere til bruk av kapital til risikoprosjekter. Lokale forretningsutviklere som lykkes verdsettes og motiveres til å reinvestere i nye prosjekter og bedrifter i regionen. Satse på en videre oppbygging av finansielle muskler i regionen o Investeringsselskap o Banker o Private investorer Strategi for utvikling av infrastruktur og arealutnyttelse Arbeide for en realisering av Atlanterhavstunnelen i løpet av Arbeide for hyppigere fergeavganger og nattferge mellom Kristiansund sentrum og Bremsnes i Averøy frem til at Atlanterhavstunnelen er realisert. Arbeide for forlengelse av rullebanen på Kvernberget flyplass for å møte framtidige krav. Intensivere samarbeidet gjennom Kristiansund og Nordmøre havn for å skape et konkurransedyktig havnetilbud i regionen. Jobbe for etablering av et knutepunkt for gassdistribusjon (lng/naturgass) i KAFområdet.

17 Side 17 av 29 Stimulere til tett samarbeid mellom næringsforeningene i regionen og til at det blir skapt konkurransedyktige sammenslutninger for best mulig å ivareta medlemmenes interesser. Arbeide for en optimal utnyttelse av felles tilgjengelige næringsarealer der brukernes/bedriftens behov og konkurransekraft blir satt i fokus. Jobbe for bedrede veiforbindelser og kommunikasjoner internt og inn og ut av KAF-området. Sørge for en rask behandling av arealplaner og byggesaker. Arbeide for fastlandsforbindelse mellom Kristiansund og Tustna/Aure. Arbeide for en rasjonell og hensiktsmessig arealforvaltning. Arbeide for at miljøhensyn prioriteres. Strategi for å skape felles positive holdninger i og til KAF-området Dyrke de positive nyhetene og de positive kvalitetene i KAF-området og på denne måten bidra til å skape gode holdninger og skape en mulighetskultur. SNOR-tenkning i praksis (SamarbeidendeNyskapendeOptimistRaus). Etablere holdningsskapende nettverk også utenfor KAF-området. Markedsføre KAF-området i fylket og landet. Være positive til andres framgang motarbeide misunnelse. Arbeide for at Tidens Krav, TV-nordvest og NRK som de viktigste media i regionen skal bidra til positive holdninger til regionen ved å ha tilstrekkelig fokus på det en lykkes med og på gladnyhetene. Utnytte de kommunale informasjonskanalene (internett, avis). Stimulere til nettverksbygging i næringslivet for å skape en kultur for og aktiv holdning til næringsutvikling.

18 Side 18 av 29 I FRONT PÅ NORDMØRE Strategisk Næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund Handlingsplan 2006 Et samarbeidsprosjekt mellom Averøy kommune, Frei kommune, Kristiansund kommune, Averøy næringsforum og Kristiansund og omegn vekst.

19 Side 19 av 29 1 Innledning Handlingsplanen Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund - Handlingsplanen for 2006 er utarbeidet i samsvar med strategisk del av samme plan. Handlingsplanen skal ha et fireårsperspektiv med årlig rullering. I og med at dette er første år i planen, er det valgt å utarbeide en handlingsplan med et ettårig perspektiv for Hovedutfordringer I prosessen med utformingen av strategisk næringsplan er hovedutfordringene blitt identifisert og konkretisert til å gjelde: Visjon Hvordan styrke eksisterende næringsklynger? Hvordan få økt nyskapning i regionen? Hvordan tiltrekke kompetanse til regionen? Hvordan tiltrekke risikokapital til regionen? Hvordan bedre infrastrukturen og arealforvaltningen i regionen? Hvordan utvikle de riktige holdningen i og til regionen? 2 Visjon og mål I FRONT PÅ NORDMØRE! KAF-området skal være en spydspiss for en positiv utvikling på Nordmøre og skal fremstå som en optimistisk og nyskapende region med sterke og innovative fagmiljøer innen prioriterte næringsklynger. Mål Operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. Senter i en ledende sjømatregion. Senter for et av Norges ledende reisemål. Senter for kompetanseutvikling på Nordmøre. Senter for etablering av kulturbasert næringsliv. God tilgang på kompetent, risikovillig og tålmodig kapital. Ledende region innen innovasjon og nyskaping basert på regionens ressursfortrinn. Et offentlig og privat servicetilbud som gjør regionen til en attraktiv etableringsplass for privatpersoner og bedrifter. Måleindikatorer mot flere arbeidsplasser Økning i verdiskapning pr innbygger Økning i antall bedriftsetableringer innen næringsklyngene Økning i FoU-investeringer pr innbygger Økning i andel av befolkningen med høyere utdanning til å nå landsgjennomsnittet.

20 Side 20 av 29 Økning av handelsvirksomheten i regionen Etablering av et eller flere såkornfond Økning i andel av befolkningen under 35 år. 3 Strategier og tiltak For å møte utfordringene er det blitt utarbeidet i alt fem strategier. Utledet av disse er det for 2006 prioritert fem tiltak. 3.1 Strategi nr 1 Tilrettelegging for gründere og innovasjon Tiltak 3.1.1: Etablering av et gründer- og nyskapingssenter Prosjektbeskrivelse/målsetting: En gründer kan defineres både som en enkeltperson og en bedrift eller et miljø. Nyskaping kan i den forstand både foregå i en nyetablert virksomhet og i en allerede etablert virksomhet. Det er også vanlig å skille mellom levebrødsforetak som har som formål å sikre levebrød til etablereren/etablererne og vekstforetak som har som formål å vokse og gi sysselsetting og verdiskapning til flere enn etablereren/etablererne. I dette prosjektet skilles det i utgangspunktet ikke mellom ulike typer gründere, ulike typer nyskaping og ulike typer foretak. Det ligger imidlertid i saken at såpass ulike utfordringer trenger ulik oppfølging underveis. Målet med dette prosjektet er imidlertid å få en felles førstelinjetjeneste for alle typer gründere i KAF-området. Innenfor denne førstelinjetjenesten må det være nettverk og kompetanse som sikrer at gründerne blir veiledet videre. Som virkemiddel bør også dette gründer- og nyskapingssenteret tilføres midler for å sikre handlingsrom i forhold til arbeidsområdet. En samling av hele eller deler av kommunenes kommunale næringsfond under senteret vil i så måte kunne være en løsning. Gründere har i dag et fragmentert apparat å søke rådgivning og bistand fra i forbindelse med etablering av ny virksomhet. Dette gjelder kommunene, Kom vekst, Averøy næringsforum, Bølgen næringshage, Bølgen Invest, Knudtzonsenteret, Oasen kreativt senter og Nordmøre Næringsråd for å nevne noen. I tillegg kommer også bedriftsrådgivningsfirma, fylket og Innovasjon Norge. Konkret foreslås følgende løsning for gründer- og nyskapingssenter: Senteret søkes etablert i en avtale mellom KAF-kommunene og en felles ekstern aktør. Rammen for avtalen er kr ,- for Senteret skal ha nære samarbeidsrelasjoner til andre aktører i virkemiddelapparatet og bidra til å kople den enkelte gründer eller nyskapingsprosjekt med riktig aktør. I samarbeid med Møre og Romsdal fylke søkes deler av kommunalt næringsfond for 2006 omgjort til et regionalt fond for KAF-området. Saksbehandling til fellesdelen av fondet gjøres av senteret. Det etableres et nytt styre på 5 personer for næringsfondet bestående av de 3 ordførerne i kommunene og 2 styremedlemmer fra næringsforeningene. Næringsfondets styre i samarbeid med senteret utarbeider retningslinjer for næringsfondet. Budsjett/kostnad:

I front på Nordmøre. Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund,

I front på Nordmøre. Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund, I front på Nordmøre Strategisk næringsplan for Averøy, Frei og Kristiansund, 2006 2020 Strategisk del 3 Innledning Hva er en strategisk næringsplan Strategisk planlegging er to ting; en arbeidsform og

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan I FRONT PÅ NORDMØRE Strategisk Næringsplan for Averøy og Kristiansund Handlingsplan 2009-2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Averøy kommune, Kristiansund kommune, Averøy næringsforum og Kristiansund og omegn

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 06.12.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 05/77 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2006-2009 150 PS 05/78 SLUTTBEHANDLING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1107 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/31 07.05.2013 Kommunestyret 13/50 28.05.2013 Rullering av næringsplanen

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 20 MØTE NR.: 05/11 TID: 13.12.2005 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Bjarne

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Herøy Rådhus, formannskapssalen Møtedato: 30.09.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark

Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark Handlingsplan 2016 for Midt-Telemark Næringsutvikling AS. Basert på strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 Forord Strategisk næringsplan for Midt-Telemark 2015-2018 (SNP) er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007 Formannskapet 20.11.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/19 BETALINGSSATSER 2008 150 PS 07/20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 150 PS 07/21 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune Sør-Varanger kommune Strategisk næringsplan 2017-2027 Planprogram Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 01.12.2016 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet... 3 3. Kommunale,

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER

INTENSJONSAVTALE. FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER INTENSJONSAVTALE FELLES POLITISK PLATTFORM FOR ETABLERING AV ÉN NY KOMMUNE MED UTGANGSPUNKT I ROAN og ÅFJORD KOMMUNER STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE FOR ETABLERINGEN AV EN NY KOMMUNE ---

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 37/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 37/ Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 130 Arkivsaksnr: 2012/1106-11 Saksbehandler: Inger Helene Sira Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/2013 13.08.2013

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003 Formannskapet 11.03.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/18 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/19 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2002. 232 PS 03/20 SKATTEINNGANGEN

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan

SPIRE 4 Handlingsplan mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan SPIRE 4 Handlingsplan 2016 10. mars 2016 Programleder Linda Flaaten-Stokkan Framdrift Gratangen kommunes omstillingsprogram SPIRE Revidert omstillingsplan SPIRE vedtatt nov. 2015: Nye måltall for SPIRE

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta har rullert Perspektivskissen for Vest-Finnmark Regionråd.

Saksfremlegg. Formannskapet i Alta har rullert Perspektivskissen for Vest-Finnmark Regionråd. Saksfremlegg Saksnr.: 08/4485-2 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: FELLES STRATEGISK PLAN - RULLERING OG VIDEREUTVIKLING Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/62 PS 09/63 PS 09/64 PS 09/65 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund Kristiansund

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument

Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument Røyrvik - Lierne Kommunereform internt arbeidsdokument UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE RØYRVIK/LIERNE RÅDMENNENES ARBEIDSDOKUMENT 17.09.15 OLA PEDER TYLDUN KARL AUDUN FAGERLI PATRIK LUNDGREN RÅDMANN RØYRVIK

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen.

Saksframlegg. 1) Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i utredningen om framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen. Saksframlegg Saksnr Utvalg Dato Formannskapet 02.09.2015 Kommunestyret Tjenesteutvalget 01.09.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-024, K1-002 14/910 Kommunereformen - veien videre Administrasjonens

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09.

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 23.09. Horten kommune Vår ref. 13/37970 13/4230-2 / FA-U00 Saksbehandler: Karl Jørgen Tofte Regional plan for verdiskaping og innovasjon - forslag til planprogram - høring Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ann-Kristin Sørvik Leder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 35 MØTE NR.: 05/8 TID: 04.10.2005 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer