Skogselskapet i Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogselskapet i Oppland"

Transkript

1 Skogselskapet i Oppland Årsmelding 2012

2 Årsmøte Skogselskapet i Oppland Fredag 14. juni Langmorkje almenning i Vågå Fjellskogdag: Elgforvaltning og skogproduksjon Er det mulig å ha både elg og effektiv skogproduksjon på samme arealer? Frammøte ved saga til Langmorkje almenning ut i skogen Hva er fjellskogens verdi? v/harald Kvaalen, Skog og Landskap Elg fra jegerens ståsted, Rekreasjon og elgforvaltning. v/tom Rune Engen, elgjeger Kaffe og elgskader Hvordan blir elgforvaltningen i fremtiden? v/ola Idar Løkken, Oppland Fylkeskommune Problemstillinger rundt trekkelg. v/ Per Arvid Bragelien, skogbrukssjef i Sel. Diskusjon Omvisning på Saga, v/ragnar Bjertnæs og Terje Størseth Servering Helgrilla Elg fra Murudalen Arrangementet er i samarbeid med : Langmorkje Almenning, Mjøsen Skog, lokale skogeierlag, Fjellstyret i Vågå Kommune, Heidal viltlag, Vågå og Sel kommune, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Herredskogmesterlaget i Oppland og Skogselskapet i Oppland Årsmøte i Skogselskapet i Oppland Årsmøtesaker Etter årsmøtet er det befaring i Blessomkalvkveen skogreservat landets første. Av hensyn til bevertning påmelding innen 10. juni til: Skogselskapet i Oppland på tlf eller kan også sende sms til navn og antall. Fagdagen er åpen for alle interesserte, det er også mulig å delta på årsmøtet og melde seg inn i Skogselskapet i Oppland. Alle hjertelig velkommen Årsmelding er utarbeidet av daglig leder Ola Gram Dæhlen. Bilder er tatt av: Ingfrid Hellerud (skogkonsulent i Skogselskapet i Oppland), Svein Kristiansen og Ola Gram Dæhlen 2

3 Styrets leder har ordet Fylkesskogselskapene i Norge startet organiseringen av skoginteressene her i landet på slutten av 1800 tallet. Skogselskapet i Oppland ble stiftet i år Heldigvis er mange av våre medlemmer er stolte over vår tradisjon og bidrar positivt til vår virksomhet gjennom sitt medlemskap. Det er vi takknemlige for og vi vil gjøre det vi kan for å opprettholde den medlemsinteressen. Men tradisjon alene kan ikke utvikle oss som organisasjon. Reduksjonen i antall medlemmer tilsier at vi trolig ikke eksisterer i framtida, dersom vi ikke fornyer oss vesentlig. Det norske Skogselskap har startet en felles fornyingsprosess av hele organisasjonen. Skogselskapet i Oppland har store forventinger til arbeidet og bidrar aktivt i denne prosessen. Tradisjonen fører også til at Skogselskapet henvises til skognæringen når det søkes om midler til frivillig organisasjonsarbeid. I skognæringen oppfattes vi til tider som en konkurrent om virkemidler fra næringsorganisasjonene, selv om målet er å fremme den samfunnsmessige betydningen som skogen har for samfunnet og således er en støttespiller for skogbruket sin virksomhet. Det skjer mye spennende i arbeidet med å modernisere organisasjonen og bli mer synlige. Med basis i folkehelsesatsingen er Team Skogselskapet dannet og mange flere bør skaffe seg de grønne treningsdressene og gjøre oss synlige på ute i skog og mark. Mange har fått øynene opp for den enkle men tydelige måten Skogselskapet formidler skogens betydning i klimasammenheng på, til barn og unge, men fortsatt er det en utfordring å trekke til seg medlemmer. Planteskolen våren 2012 Gjennom skoleprosjektet Skog og klima har Skogselskapet i Oppland engasjert nye lærekrefter og satsingen er en suksess både overfor lærere og elever på barne- og ungdomsskolenivå og viser hvordan skogen kan brukes som en viktig lærearena. Tenke globalt, handle lokalt har vært et slagord for miljøarbeidet. Både internasjonalt og nasjonalt er det stor sendrektighet i klimaarbeidet, men kanskje kan nettopp slike initiativ overfor de unge være det som skal til for at kursen skal snu og vi kommer videre med tiltak som kan gjøre at vi når viktige klimamål. Sjelden har vi fått så positiv omtale som etter lærerkurs om skogens betydning for klimaet. Utfordringen er å skaffe midler til å gjennomføre skoledagene. Skogplanter østnorge as er nå i full planteproduksjon og kan for første år etter brannen vise et lite driftsoverskudd. Det er meget gledelig og avgjørende for framtida til Biri planteskole. Gjenoppbyggingen har imidlertid kostet så mye at det trengs flere positive år for at selskapet skal bli den motoren for skogplantingen i fylket som det bør være, både for å motivere skogeierne til skogplanting og for å utvikle et stadig bedre planteprodukt ut til skogeieren. Det er et stort behov for skogselskapets arbeid framover. Håpet er at mange ser nytten, behovet og betydningen av dette arbeidet og viser sin interesse ved å være med på laget som medlem av Skogselskapet i Oppland. Styrets leder: Carl Olav Holen Selv mot Nordens grønne lier driver nå de mørke skyer fylt med lumske svovelgasser sent fra dystre svarte byer. Fra Sibir til Amasonas byttes gull med grønne skoger. Vi må stoppe disse krefter som med livet driver åger. Det er håp for verdens skoger bare rette viljen finnes. LA VÅR GRØNNE FANE VAIE I DEN STRIDEN SOM MÅ VINNES. Skrevet av: Arvid Sveli (fra "Vår klodes grønne kappe" skrevet til "skogens år" 1985) 3

4 Styrets beretning for 2012 Skogselskapet i Oppland (SiO)er en ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. Hovedfokus på de langsiktige skogbruksaktiviteter skjer gjennom engasjement og eierskap i Skogplanter Østnorge AS. SiO driver sin virksomhet fra egne lokaler i Biri Planteskole. Skogselskapet i Oppland er tilsluttet Det norske Skogselskap. Styret Styret består av Carl Olav Holen, Lillehammer, (styreleder) Lars W. Grøholt, Søndre Land, (nestleder), Anette C Sand, Søndre land, (styremedlem), Terje Hoff, Sel, (styremedlem), Solfrid M. Lien, Lesja, styremedlem, Per A Rognerud, Nordre Land, (1. vararepresentant), Oluf Kinn, Nordre Land, (2. vararepresentant). Styret består av to kvinner og tre menn. Det interne samarbeidet i Skogselskapet i Oppland er godt. I Kontaktutvalget for skogbruket i Oppland møter daglig leder. Daglig leder og styremedlem Anette C. Sand deltok på rådsmøtet i Det norske Skogselskap. Anette C. Sand er også valgt til sekretær for strategiprosessen som skal utrede framtidig organisering mellom det norske Skogselskap og fylkesskogselskapene. På landsmøtet for Det norske Skogselskap møtte Carl Olav Holen og Lars W. Grøholt. Styrets honorar framgår av regnskapets noter. Økonomi Det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, gir etter styrets vurdering en tilfredsstillende informasjon om Skogselskapet i Oppland sin drift pr Regnskapet for 2012 viser et positivt driftsresultat på kr og et positivt årsresultat på kr etter finansposter og avskrivninger. Resultatet i 2012 er påvirket av en redusert husleie, avtalt med Skogplanter østnorge AS på grunn av svak inntjeningsevne. Oppgjør av et engangsbeløp på kr for tidligere pensjonskostnader mens ansatte som nå er ansatt i Skogplanter østnorge as var ansatt i Skogselskapet i Oppland reduserer også resultatet. Overføringen overfører framtidig pensjonsansvar til Skogplanter østnorge as fra Skogselskapet i Oppland. Det er overført kr til Det norske Skogfrøverk som et tilskudd etter hogst knyttet til frøplantasjen på Drogseth i Innbetaling av utestående prosjektoverføringer fra 2011 i prosjektet «Skog og klima» på kr samt føring av utestående fordring på kr for samme prosjekt for 2012 bedrer årsregnskapet. Resultatet er satt opp under forutsetning om at det er grunnlag for fortsatt drift. Skogselskapet i Oppland må ha sterkt fokus på å finne gode måter å finansiere driften på, for på den måten å styrke arbeidet med selskapets grunnleggende formål. Styrets arbeid Styret har i tillegg til årsmøtet hatt 5 styremøter og behandlet 42 saker. Styret har hatt fokus på arbeidet med informasjon til barn og unge og hatt en positiv utvikling av dette arbeidet. Forvaltning av selskapets bygningsmasse og samarbeidet med Det norske Skogfrøverk om driften av Drogseth og Opsahl frøavlsplantasjer har tatt mye tid. Det samme har arbeidet med bygningsmassen som Skogplanter østnorge as leier og muligheten for å få avkastning av denne vært viktig arbeidet med å bedre økonomien og driftsresultatet i Skogselskapet. Som det første fylkesskogselskapet i landet har styret inngått avtale med Det norske Skogselskap om leie av arbeidskraft til daglig ledelse av fylkesskogselskapet og til prosjektarbeid. DnS overtar også administrasjonen av medlemsarbeidet fra Det skal redusere administrasjonsarbeidet for daglig leder. Samarbeidet med Skogselskapet i Hedmark med prosjektene «Skog og klima» og «Velg skog» gir gode resultater i arbeidet med barn og unge. Etiopiaprosjektet ligger noe etter skjema, men følges opp på en betryggende og er viktig for skog og klimaarbeidet. Årsmøtet 2012 Årsmøtet 2012 ble holdt på Granvang i Gran kommune den 7. juni 2012 som et ettermiddagsarrangement. Før årsmøtet ble det hodt en befaring på nye Gran videregående skole med fokus på økt bruk av tre i bygg. Fyrsentralen til Norske Varmeleveranser AS ved Gran sentrum ble besøkt etter årsmøtet. Det ble lagt ned stor lokal innsats i arrangementet som ble verdsatt av deltakerne. Fagdelen ga verdifull informasjon om bruk av tre i bygg og varmeleveranse basert på skogsflis. 4

5 Personalforhold og miljø Skogselskapet i Oppland har leid inn to personer på deltid til sin virksomhet fra Det norske Skogselskap, til sammen 1 årsverk. Daglig ledelse av Skogselskapet i Oppland, prosjektarbeid i Etiopiaprosjektet og prosjektarbeid i prosjektet Skog og klima inngår i leieforholdet. I tillegg er Svein Kristiansen innleid for informasjonsarbeid på timebasis fra eget skogkonsulentfirma etter at han ble pensjonist fra sin stilling i Skogplanter østnorge as. Regnskapsføring leies av Skogbrukets Kursinstitutt. Arbeidsmiljøet vurderes som bra og selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Skogplanter østnorge as Carl Olav Holen og Per Rognerud sitter i styret for Skogplanter østnorge as, samtidig til er de tilknyttet styret for Skogselskapet i Oppland. Vedtektene fordrer ikke lenger direkte eierrepresentasjon i styret, men det blir sett som hensiktsmessig. Skogplanter østnorge as hadde i 2012 et driftsoverskudd på kr etter flere år med underskudd. Overskuddet bedrer likviditeten i selskapet og skal gjøre det mulig å tilbakebetale det ekstra likviditetslånet som eierne innvilget i desember Produksjonskapasiteten ansees nå som fylt med 7,5 mill. planter basert på dagens produksjonssystem. Selskapet må fortsatt fokusere på å bedre driftsøkonomien, slik at selskapet også kan drive nødvendig utviklingsarbeide framover. Skoleskogdag med 6 trinn. De har her funnet er fulerede. 5

6 Resultatregnskap Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter bygninger og drivhus og avskrives over forventet økonomisk levetid. Skogselskapet er ikke skattepliktig Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Balanse Antall ansatte Selskapet har i året beskjeftiget ca.1 årsverk. Daglig leder Ola G. Dæhlen og Ingfrid Hellerud lønnes av Det norske Skogselskap. Lønnskostnadene blir deretter fakturert til Skogselskapet i Oppland. Detter utgjør kr ,- for Det er også innbetalt et engangsbeløp i pensjonsforsikring på kr for Det er ikke kostnadsført styrehonorar for Revisor Kostnadsført honorar til revisor for 2012 er kr ,- Dette inkluderer konsulent- og rådgivningstjenester pålydende kr ,- i forbindelse med utenlandsprosjektet i Etiopia, samt teknisk utarbeidelse av regnskapet. Note 3 Bundne midler Bundne midler vedr. skattetrekk kr 828,-. 6

7 Balanse Note 4 Varige driftsmidler Ved fra skogen blir brukt til mye, her i et utstillingsvidu. Note 5 Pantstillelser/sikkerhetsstillelse Selskapets pantesikrede gjeld er pr bokført med kr ,- Skogselskapet i Oppland har stilt sikkerhet i anlegget på Biri. Bokført verdi av pantsatte eiendeler pr er: Varige driftsmidler kr Heksekost i valdres 7

8 Note 6 Innskutt kapital/grunnfond/annen egenkapital Selskapets grunnfondskapital tilsvarer innbetalt egenkapital i selskapet. Grunnfond kr ,- Annen egenkapital kr ,- Årets resultat kr ,- Egenkapital kr ,- Korrigeringen foretatt mot IB annen egenkapital vedrører en korreksjon av bankkonto i postbanken som tilhørte midler avsatt fond, og sådan ikke inngikk i selskapets frie kapital. Note 7 Skogplanter Østnorge AS Skogplanter Østnorge AS hadde et underskudd i 2011 på kr og et overskudd på kr ,- i Skogselskapet i Oppland sin eierandel er 60 %. Bokført verdi av aksjene er ikke nedskrevet fordi verdireduksjonen er av forbigående art. Bokført verdi i balansen pr står derfor uendret med kr ,- Note 8 Mellomværende med Skogplanter Østnorge AS Fordring på Skogplanter Østnorge AS kr ,- Note 9 Aksjer og andeler Mjøsen Skog kr ,- Norske Skog ASA kr. 525,- SKS kr ,- NSG kr. 0,- AIU kr. 0,- Totalt kr ,- Note 10 Tilskudd på prosjekter Skogelskapet i Oppland har 2 pågående prosjekter som mottar tilskudd. Disse er prosjektene Økt kunnskap om skog og klima og Bistand Etiopia Hvert prosjekt mottar årlig følgende tilskudd: Økt kunnskap om skog og klima: - Oppland fylkeskommune kr ,- - Fylkeskommunen i Hedmark kr ,- - Fylkesmannen i Hedmark kr ,- - Fylkesmannen i Oppland kr ,- - Totalt kr ,- I og med enkelte instanser utbetaler sine tilskudd etter årsregskapet er fremvist, er det bokført kr i fordringer på dette prosjektet. Bistand Etiopia: - NORAD kr ,- Totalt tilskudd inntektført i 2012 kr ,- 8

9 Forslag til Strategi for Skogselskapet i Oppland. Visjon: Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Mål: Skogselskapet i Oppland skal synliggjøre skogens store samlede verdiskapning for klima, helse, samfunn og næring. Skogselskapet i Oppland skal fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning, arbeide for økt verdiskapning, en langsiktig bærekraftig forvaltning av skog og fremme betydning for klima og helse. Virksomhet: Viktige virksomhetsområder er generelt informasjonsog kunnskapsarbeid, holdnings- og opplysningsarbeid om skog og klima for unger og ungdom. Internasjonalt arbeid med skogreising i utlandet vil være en betydelig del av profilen til Skogselskapet i Oppland innen skog og klima. Skogselskapet i Oppland skal bygge broer mellom aktører i skogsektoren, men også med parter med andre tradisjoner og tilnærmingsmåter til fremme av skogens sak. All virksomhet skal styrke saken, organisasjonens måloppnåelse, organisasjonen og synliggjøre Skogselskapet. Skogselskapet i Oppland skal drive et aktivt medlemsarbeid og for å ivareta sine medlemmer og verve nye medlemmer som sammen kan utvikle organisasjonen videre. Verdier: Skogselskapet i Oppland er en fri og uavhengig organisasjon. Skogselskapet i Oppland er en åpen, fylkesdekkende, medlemsstyrt organisasjon for enkeltpersoner og organisasjoner. Skogselskapet i Oppland ønsker å løse sine oppgaver innenfor rammer av deltagende demokrati, likestilling og samarbeid. Målgrupper: Allmenheten er Skogselskapet i Oppland sin viktigste målgruppe. For å skape fremtidige holdninger i tråd med visjonen og for å sørge for oppslutning og gode rammebetingelser har vi prioritert målgruppene våre slik. 1. Barn og ungdom 2. Medlemmer 3. Forvaltere av skog 4. Media 5. Politikere For å sikre vår frie, demokratiske og uavhengige rolle og for å skape entusiasme rundt våre ideer er medlemmene vårt viktigste aktivum. For å nå flest mulig effektivt med mest mulig presis informasjon, ivaretas medlemmene i felles medlemsbase i Det norske Skogselskap. Økonomi: Skogselskapet i Oppland skal være økonomisk bærekraftig. Inntektene skal komme i form av statlig støtte, private prosjektmidler, samordnet kontingent, salg av varer og tjenester, drift av eiendommen Drogseth i Snertingdal, Biri Planteskole og eierskap i Skogplanter østnorge as. Virksomheten skal ha systemer som til enhver tid gir oversikt og kontroll over driftsøkonomiske forhold. Personalressurser og samarbeid med Det norske skogselskap: Skogselskapet i Oppland skal ha tilgang til medarbeidere med høy faglig kompetanse, stor kreativitet, fleksibilitet og praktisk evne til gjennomføring. Personalressursene utvikles i samarbeid mellom Skogselskapet i Oppland og Det norske Skogselskap. Skogselskapet i Oppland skal vektlegge et godt arbeidsmiljø og en stabil personalpolitikk i samarbeid med Det norske Skogselskap. Skogselskapet i Oppland skal sammen med Det norske Skogselskap iverksette tiltak for å sikre best mulig korpsånd blant samtlige ansatte. Skogselskapet i Oppland skal i samarbeid med Det norske Skogselskap utvikle et attraktivt tilbud for å ivareta arbeidsgiverrollen. Skogselskapet i Oppland skal samarbeide med Det Norske Skogselskap engasjere seg i gjennomføringen av strategien lokalt og nasjonalt. oooooo 9

10 Årsrapport fra Administrasjonen Biri Planteskole SiO er største eier av Skogplanter østnorge AS som driver skogplanteskolen i Biri Planteskole. Ser det nå bedre ut en på lenge, plantetallet har økt til 6,2 mill i 2012 det er vel mer planter enn Selskapet hadde et tilfredtstillende driftsoverskudd i 2012 på kr ,- i tillegg har beholdningen økt fra vel 4 mill. planter til vel 5,6 mill. i Økningen har i hovedsak sin bakgrunn i nye og reviderte avtaler med de største kundene. Det er fortsatt rom for økning, med dagens dyrkningsform er det kapasitet til vel 8 millioner planter. Med en ytterligere modernisering og endring av dyrkningsmetode kan kapasiteten økes til ca. 15 millioner planter på årsbasis. Her står: Driftssjef: Kristen Alseth og daglig leder: Arne Smedstuen fra Skogplanter østnorge AS foran plantene som er klare til våren Aktiviteter i grunnskolen Skoleskogdager for elever i grunnskolen. I år har vi arrangert skoleskogdager for 25 klasser fordelt på 11 skoler, og også besøkt en barnehage. Lunner, Gran, Søndre Land, Lillehammer og Øyer kommuner har hatt besøk av oss. Vi er takknemlige for at det lokale skogbruket har bidratt med ekstra ressurser til disse dagene. Skog og Klima 10 trinn Lærerkurs Det er blitt holdt fem lærerkurs i høst, fordelt på tre dager. De to første var i august, i Lillehammer kommune, og det var vel førti lærere fra fire barne - og ungdomsskoler. Det neste var også i Lillehammer, for lærere fra en skole som ikke fikk vært med på det første kurset. De to siste kursene var i november måned i Ringsaker, med femten lærere fra seks skoler. Skog og klima er tema på disse kursene, og vi har gitt eksempler på hvilke læremidler som finnes, blant annet fra SKI, og vist hvordan en skoleskogdag kan legges opp. Vi informerer selvsagt også om skog - og klimadager for 10. trinn. Det er svært nyttig å komme i kontakt med interesserte lærere. 10 Ca. 800 elever i regionen rundt Mjøsa har fått tilbud om skog og klimadager. De har fått lære om skogens betydning i klimasammenheng og hvordan skogen kan brukes som energikilde. Vi har møtt mange interesserte elever og lærere på disse dagene.

11 Skogplantedager Treomtre.no Skoleelever har til nå plantet 4600 planter gjennom forskjellige arrangement som Skogselskapet har hatt. Vi deltok også på Verdens skogplantedag sammen med Skogselskapet i Hedmark. Alle landets 6. klassinger fikk tilbud om å delta i konkurransen Tre om Tre, hvor de ved hjelp av tre bilder med tekst skulle fortelle hva skogen betyr for dem. I Oppland var det Solvang skole på Brandbu som vant, og de fikk tildelt et flott kamera i premie. Aktiviteter i Skogselskapet i Oppland i 2012 Dato Aktivitet Skole/sted Trinn Klasseenheter Antall Barnehagebesøk Planteskolen Skoleskogdag Biristrand 3,4,5,6, (Gjøvik) Skoleskogdag Solvang (Gran) Skoleskogdag Jaren (Gran) Skoleskogdag Fredheim (Gran) Skoleskogdag Fryal (S.Land) Skoleskogdag Sanne (Gran) Skoleskogdag Aurvoll (Øyer) Naturens dag Eiktunet, 0 til 100 år Ca.500 Gjøvik Skog og vann Elverum Ca Skoleskogdag Skrinnhagen (Gjøvik) Barnehagebesøk Nordby 30 Gårdsb Skog og vann Elverum Ca Skogplanting/skoleskog Grua 5, 6, Lærerkurs Lillehammer Skoleskogdag Bjoneroa 5, 6, Skoleskogdag Sognsvann 5 Ca og Jakt og fiskedagene Elverum Ca Plant trees for peace Hurdal Plant trees for peace Åsnes Skoleskogdag Hammartun (Lillehammer) 11.09, Bioenergidager i Biri Vardal u skole Bioenergidag i Biri Snertingdal u skole Bioenergidag i Biri Biri u-skole og Bioenergidager i Biri Bjørnsveen u skole og Bioenergidager i Biri Moelv u-skole Bioenergidag i Biri Brøttum u skole Lærerkurs Lillehammer Lærerkurs Ringsaker 15 11

12 Infoaktivitet Naturens dag på Eiktunet Skogselskapet deltok på naturens dag på Gjøvik i samarbeid med skogeierlaget og Gjøvik kommuneskoger. Foruten kaffekoking på svartkjel og saftservering ble det informert om skogens betydning for friluftsliv, befolkning og klima, og det ble delt ut gran- og bjørkeplanter til alle som gikk skogstien. Skog og vann Skogselskapet i Oppland deltok både under «Skog og vann»- uka og Jakt- og fiskedagene på Elverum. Det deltok henholdsvis skolebarn og interesserte på de to ukesarrangementene. Under Jakt- og fiskedagene bemannet vi «Skogbrukstunet» sammen med flere andre aktører. Verdens Skogplantedag Vi markerte «Plant trees for peace» sammen med Skogselskapet i Hedmark den 21.9 med et skogdagarrangement for 5.klassinger i Åsnes og besøk av ordfører i kommunen under selve plantemarkeringen. Nasjonale felles arrangementer Sammen med Det norske Skogselskap har vi deltatt på markadagene i Oslomarka (2000 besøkende), Sparebankstiftelsens 10 årjubileum på Akershus festning (30000 besøkende), Skoleskogdager på Songsvann, ( klassinger) og vært med Lanbruksdepartementet til Tyskland på Grüne Woche og profilert skogens betydning i klimasammenheng. Ny nettside I 2012 har det blitt laget nye nettsider, det er Det norske Skogselskap som i stor grad har stått for gjennomføringen. Nå er profilen lik for alle fylkesskogselskapene. Sjekk ut på 12

13 Skogselskapet i Oppland har drevet et NORAD finansiert prosjekt nord i Etiopia i Amhara-regionen siden Vår samarbeidspartner i Etiopia er Organization for Rehabilitation and Development in Amhara (ORDA) som er en lokalt registrert NGO. Bistand Etiopia Skogressursene er her helt nødvendig for de som bor i Etiopia der 85% av befolkningen lever av landbruk. Mindre enn 3 % av arealet er dekket av skog, som er alt for lite til å dekke behovet for ved til oppvarming og matlaging. Beregninger sier at ca.40 % av arealet var dekket av skog i Gjennom etablering og utvikling av vevskultur, vegetativ formering av plantemateriell og moderne planteskole teknologi for skog og frukttrær bidrar vi til å ta vare på lokale treslag og øke skogressursene i Amhararegionen. Det har også effekter på det lokale og globale klima gjennom å hindre erosjon og binde klimagasser (CO2) Hovedmålene har vært å: Øke kunnskapen om skogplantedyrking blant planteskolearbeidere I Amhararegionen, redusere mangelen på planter ved å samle frø og dyrke planter. Hindre tap av genotyper av lokale arter. Øke suksessen ved dyrking av lokale arter ved å innføre ny planteskoleteknologi. Etablere en mer effektiv planteskolesektor i Amhararegionen, spesielt relatert til bruken av lokale arter. Øke forståelsen av skog som en viktig miljøfaktor ved å informere brukerne, skolebarn og lokalsamfunnet om treplanting og dens påvirkning på lokalt og globalt klima og miljø. Det er blitt etablert et senter for vegetativ formering i Bahir Dar. Dette senteret skal være ferdig og i drift i løpet av Siden oppstarten er det også blitt produsert ca. 12 millioner planter i prosjektet fordelt på 6 planteskoler i regionen. Disse planteskolene er bygget opp til å ha en kapasitet fra planter til 2 millioner planter pr år. Fem av disse planteskolene er overtatt av ORDA og drives videre av dem med støtte fra Etiopiske myndigheter. Plantene som produseres i disse planteskolene, produseres på afrikansk vis. Den ene planteskolen som ikke enda drives bare av ORDA er planteskolen tilknyttet sentret som bygges i Bahir dar.(hovedstaden i Amhara regionen). Kvinner og barn er involvert hvert år. Landsbyene som planter er involvert i kurs om handtering av planter og hvorfor skog er så viktig for lokalklimaet i de enkelte landsbyer. Det er også skoler involvert, de siste 4 åra har skolebarn i regionen vært på skoleplanting, disse har lært om skog og klima og plantet ca planter hvert år. Prosjektet er et grunnleggende Skogselskaps prosjekt. Vi gjør det samme Etiopia nå som våre forfedre startet i Norge på slutten av 1800 tallet. Bistand for å styrke fremtidig næringsgrunnlag for lokalbefolkningen i Amhara regionen i Etiopia. Skogselskapets logo på veggen i Baihr Dar.

14 Opplandsskogbruket 2012 Fakta om Opplandsskogbruket 6 millioner dekar produktiv skog 65 millioner kubikkmeter stående masse 2,5 millioner kubikkmeter årlig tilvekst Hogst 1,24 millioner kubikkmeter i 2012 Førstehåndsverdi: 296 millioner kroner i Det ble i 2012 utarbeidet en ny skog og trestrategi av fylkesmannen og fylkeskommunen Hovedmålet i strategien er: Skogen og de skogbaserte næringene skal gi økt verdiskapning i innlandet, og bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver innen miljø og klima Nøkkeltall fra Opplandsskogbruket Primærskogbruket i Oppland har total verdiskapning på 486 millioner kroner. Verdien av skogprodukter i Oppland er 600 millioner kroner 794 årsverk sysselsettes direkte i primærskogbruket 2700 årsverk sysselsettes når tilleggsnæringer og foredlingsindustri iberegnes Dette er hentet fra Verdiskapning i Landbruk og Landbruksbasert virksomhet i Oppland utarbeidet av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Disse to dokumentene kan fås ved å hendvende seg til Fylkesmannen i Oppland eller Oppland fylkeskommune. 14 Skogkultur i 2012 I 2012 ble det plantet 4,8 millioner planter i Oppland Detter er en økning på ca planter fra foregående år. Ungskogpleie gikk ned i 2012 sett i forhold til Fra dekar til dekar. Markberedningsaktiviteten ble også redusert i dekar ble markbredt. Innlandskogbruket har i 2012 etablert ny standard for markberedning. Les mer fra skogfondsregnskapet på Oppland

15 TEAM SKOGSELSKAPET for skog og folkehelse Bli med i vårt landsdekkende felleskap for tur-, trening- og konkurranseaktiviteter i skog og natur. Team Skogselskapet ble etablert sommeren 2012 som et resultat av Skogselskapets satsing på temaet Skog og Helse. Det var i første runde kun ansatte i Skogselskapet som fikk tilbud om deltakelse og allerede første uken var vi over 30 deltagere som kjøpte sykkeldrakter og ble medlem av Teamet. Vi hadde første fellesaktivitet under Birkebeinerrittet i september. Team Skogselskapet har nå nesten 100 medlemmer. Jo flere deltakere vi blir, jo flere lokale samlinger kan vi få arrangert for de som ønsker det. Det blir også lettere å få gode rabatt og innkjøpsordninger av sportsutstyr til deltakerne i Teamet. Vill du være med gå inn på under Team Skogselskapet og meld deg på. Norsk Skogbruk et frittstående fagtidskrift for skogbruk i vid betydning. Abonnement for 2013 er 720 kr. Ved å bestille nå får du de siste nummere for 2012 Gratis Bestill abonnement: Skogplanter Østnorge as Skogplanter Østnorge as er landets største foretak innen skogplanteproduksjon. Vi arbeider med planteproduksjon og skogforyngelse med basis i kompetanse, lokalkunnskap og samarbeid med våre kunder. Vårt nye anlegg i Biri planteskole har med sine fasiliteter og fleksibilitet alle forutsetninger for videreutvikling av produksjonsopplegg og kapasitet. Kvalitetsplanter fra foredlet frø er vårt varemerke for en vellykket foryngelse. Kontakt oss for bestilling eller mer informasjon. Telefon: eller 15

16 16 Skogselskapet i Oppland og Langmorkje almenning, her ved Ragnar Bjertnes, ønsker velkommen til fjellskogdag og årsmøte i Skogselskapet fredag 14 juni kl på Randsverk. Tema er Elgforvalting og skogproduksjon. Det vil bli servert helgrilla elg fra Murudalen.

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD 2013 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2014 Tid: Onsdag 4. juni Frammøtested:

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap 2011 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg Årsberetning og regnskap SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2012 Tid: Onsdag 6.juni Frammøtested:

Detaljer

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag

Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Årsmelding 2007 Skogselskapet i Trøndelag Lederen har ordet Samhandling Mange av de postulatene Nils Arne Eggen ga ut for noen år siden, gjelder fortsatt. Samhandling, det å gjøre hverandre gode, var et

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 13. juni i Ski Balanse... 6 Noter til regnskapet....

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl. 15.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Tid og sted: Årskonferansen på Hedmarktoppen Fredag 24. Mai 2013 Kl. 11:15-12:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/13 - Konstituering Årsmøtesak 2/13 - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene.

EIERE. * Nordhordland Utviklingsselskap IKS er aksjonær på vegne av kommunene. ÅRSRAPPORT 2014 EIERE Eierkommunene i Business Region Bergen utgjør det vi kaller Bergensregionen. Dette er en stor del av Hordaland fylkeskommune både geografisk og befolkningsmessig. Vel 450 000 av fylkets

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende

Virksomhetsidé. Våre oppgaver er: Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Årsrapport 2007 07 Innhold 4: Administrerende direktør Torbjørn Almlids oppsummering av året 6: Årsberetning fra styret 12: Resultatregnskapet 22 41: Et blikk på SIs brede aktivitet (basert på artikler

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2007 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse Styreleders tilbakeblikk 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 6 Balanse 7 Noter 8 Kontantstrømoppstilling 17 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer