Skogselskapet i Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogselskapet i Oppland"

Transkript

1 Skogselskapet i Oppland Årsmelding 2012

2 Årsmøte Skogselskapet i Oppland Fredag 14. juni Langmorkje almenning i Vågå Fjellskogdag: Elgforvaltning og skogproduksjon Er det mulig å ha både elg og effektiv skogproduksjon på samme arealer? Frammøte ved saga til Langmorkje almenning ut i skogen Hva er fjellskogens verdi? v/harald Kvaalen, Skog og Landskap Elg fra jegerens ståsted, Rekreasjon og elgforvaltning. v/tom Rune Engen, elgjeger Kaffe og elgskader Hvordan blir elgforvaltningen i fremtiden? v/ola Idar Løkken, Oppland Fylkeskommune Problemstillinger rundt trekkelg. v/ Per Arvid Bragelien, skogbrukssjef i Sel. Diskusjon Omvisning på Saga, v/ragnar Bjertnæs og Terje Størseth Servering Helgrilla Elg fra Murudalen Arrangementet er i samarbeid med : Langmorkje Almenning, Mjøsen Skog, lokale skogeierlag, Fjellstyret i Vågå Kommune, Heidal viltlag, Vågå og Sel kommune, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, Herredskogmesterlaget i Oppland og Skogselskapet i Oppland Årsmøte i Skogselskapet i Oppland Årsmøtesaker Etter årsmøtet er det befaring i Blessomkalvkveen skogreservat landets første. Av hensyn til bevertning påmelding innen 10. juni til: Skogselskapet i Oppland på tlf eller kan også sende sms til navn og antall. Fagdagen er åpen for alle interesserte, det er også mulig å delta på årsmøtet og melde seg inn i Skogselskapet i Oppland. Alle hjertelig velkommen Årsmelding er utarbeidet av daglig leder Ola Gram Dæhlen. Bilder er tatt av: Ingfrid Hellerud (skogkonsulent i Skogselskapet i Oppland), Svein Kristiansen og Ola Gram Dæhlen 2

3 Styrets leder har ordet Fylkesskogselskapene i Norge startet organiseringen av skoginteressene her i landet på slutten av 1800 tallet. Skogselskapet i Oppland ble stiftet i år Heldigvis er mange av våre medlemmer er stolte over vår tradisjon og bidrar positivt til vår virksomhet gjennom sitt medlemskap. Det er vi takknemlige for og vi vil gjøre det vi kan for å opprettholde den medlemsinteressen. Men tradisjon alene kan ikke utvikle oss som organisasjon. Reduksjonen i antall medlemmer tilsier at vi trolig ikke eksisterer i framtida, dersom vi ikke fornyer oss vesentlig. Det norske Skogselskap har startet en felles fornyingsprosess av hele organisasjonen. Skogselskapet i Oppland har store forventinger til arbeidet og bidrar aktivt i denne prosessen. Tradisjonen fører også til at Skogselskapet henvises til skognæringen når det søkes om midler til frivillig organisasjonsarbeid. I skognæringen oppfattes vi til tider som en konkurrent om virkemidler fra næringsorganisasjonene, selv om målet er å fremme den samfunnsmessige betydningen som skogen har for samfunnet og således er en støttespiller for skogbruket sin virksomhet. Det skjer mye spennende i arbeidet med å modernisere organisasjonen og bli mer synlige. Med basis i folkehelsesatsingen er Team Skogselskapet dannet og mange flere bør skaffe seg de grønne treningsdressene og gjøre oss synlige på ute i skog og mark. Mange har fått øynene opp for den enkle men tydelige måten Skogselskapet formidler skogens betydning i klimasammenheng på, til barn og unge, men fortsatt er det en utfordring å trekke til seg medlemmer. Planteskolen våren 2012 Gjennom skoleprosjektet Skog og klima har Skogselskapet i Oppland engasjert nye lærekrefter og satsingen er en suksess både overfor lærere og elever på barne- og ungdomsskolenivå og viser hvordan skogen kan brukes som en viktig lærearena. Tenke globalt, handle lokalt har vært et slagord for miljøarbeidet. Både internasjonalt og nasjonalt er det stor sendrektighet i klimaarbeidet, men kanskje kan nettopp slike initiativ overfor de unge være det som skal til for at kursen skal snu og vi kommer videre med tiltak som kan gjøre at vi når viktige klimamål. Sjelden har vi fått så positiv omtale som etter lærerkurs om skogens betydning for klimaet. Utfordringen er å skaffe midler til å gjennomføre skoledagene. Skogplanter østnorge as er nå i full planteproduksjon og kan for første år etter brannen vise et lite driftsoverskudd. Det er meget gledelig og avgjørende for framtida til Biri planteskole. Gjenoppbyggingen har imidlertid kostet så mye at det trengs flere positive år for at selskapet skal bli den motoren for skogplantingen i fylket som det bør være, både for å motivere skogeierne til skogplanting og for å utvikle et stadig bedre planteprodukt ut til skogeieren. Det er et stort behov for skogselskapets arbeid framover. Håpet er at mange ser nytten, behovet og betydningen av dette arbeidet og viser sin interesse ved å være med på laget som medlem av Skogselskapet i Oppland. Styrets leder: Carl Olav Holen Selv mot Nordens grønne lier driver nå de mørke skyer fylt med lumske svovelgasser sent fra dystre svarte byer. Fra Sibir til Amasonas byttes gull med grønne skoger. Vi må stoppe disse krefter som med livet driver åger. Det er håp for verdens skoger bare rette viljen finnes. LA VÅR GRØNNE FANE VAIE I DEN STRIDEN SOM MÅ VINNES. Skrevet av: Arvid Sveli (fra "Vår klodes grønne kappe" skrevet til "skogens år" 1985) 3

4 Styrets beretning for 2012 Skogselskapet i Oppland (SiO)er en ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. Hovedfokus på de langsiktige skogbruksaktiviteter skjer gjennom engasjement og eierskap i Skogplanter Østnorge AS. SiO driver sin virksomhet fra egne lokaler i Biri Planteskole. Skogselskapet i Oppland er tilsluttet Det norske Skogselskap. Styret Styret består av Carl Olav Holen, Lillehammer, (styreleder) Lars W. Grøholt, Søndre Land, (nestleder), Anette C Sand, Søndre land, (styremedlem), Terje Hoff, Sel, (styremedlem), Solfrid M. Lien, Lesja, styremedlem, Per A Rognerud, Nordre Land, (1. vararepresentant), Oluf Kinn, Nordre Land, (2. vararepresentant). Styret består av to kvinner og tre menn. Det interne samarbeidet i Skogselskapet i Oppland er godt. I Kontaktutvalget for skogbruket i Oppland møter daglig leder. Daglig leder og styremedlem Anette C. Sand deltok på rådsmøtet i Det norske Skogselskap. Anette C. Sand er også valgt til sekretær for strategiprosessen som skal utrede framtidig organisering mellom det norske Skogselskap og fylkesskogselskapene. På landsmøtet for Det norske Skogselskap møtte Carl Olav Holen og Lars W. Grøholt. Styrets honorar framgår av regnskapets noter. Økonomi Det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, gir etter styrets vurdering en tilfredsstillende informasjon om Skogselskapet i Oppland sin drift pr Regnskapet for 2012 viser et positivt driftsresultat på kr og et positivt årsresultat på kr etter finansposter og avskrivninger. Resultatet i 2012 er påvirket av en redusert husleie, avtalt med Skogplanter østnorge AS på grunn av svak inntjeningsevne. Oppgjør av et engangsbeløp på kr for tidligere pensjonskostnader mens ansatte som nå er ansatt i Skogplanter østnorge as var ansatt i Skogselskapet i Oppland reduserer også resultatet. Overføringen overfører framtidig pensjonsansvar til Skogplanter østnorge as fra Skogselskapet i Oppland. Det er overført kr til Det norske Skogfrøverk som et tilskudd etter hogst knyttet til frøplantasjen på Drogseth i Innbetaling av utestående prosjektoverføringer fra 2011 i prosjektet «Skog og klima» på kr samt føring av utestående fordring på kr for samme prosjekt for 2012 bedrer årsregnskapet. Resultatet er satt opp under forutsetning om at det er grunnlag for fortsatt drift. Skogselskapet i Oppland må ha sterkt fokus på å finne gode måter å finansiere driften på, for på den måten å styrke arbeidet med selskapets grunnleggende formål. Styrets arbeid Styret har i tillegg til årsmøtet hatt 5 styremøter og behandlet 42 saker. Styret har hatt fokus på arbeidet med informasjon til barn og unge og hatt en positiv utvikling av dette arbeidet. Forvaltning av selskapets bygningsmasse og samarbeidet med Det norske Skogfrøverk om driften av Drogseth og Opsahl frøavlsplantasjer har tatt mye tid. Det samme har arbeidet med bygningsmassen som Skogplanter østnorge as leier og muligheten for å få avkastning av denne vært viktig arbeidet med å bedre økonomien og driftsresultatet i Skogselskapet. Som det første fylkesskogselskapet i landet har styret inngått avtale med Det norske Skogselskap om leie av arbeidskraft til daglig ledelse av fylkesskogselskapet og til prosjektarbeid. DnS overtar også administrasjonen av medlemsarbeidet fra Det skal redusere administrasjonsarbeidet for daglig leder. Samarbeidet med Skogselskapet i Hedmark med prosjektene «Skog og klima» og «Velg skog» gir gode resultater i arbeidet med barn og unge. Etiopiaprosjektet ligger noe etter skjema, men følges opp på en betryggende og er viktig for skog og klimaarbeidet. Årsmøtet 2012 Årsmøtet 2012 ble holdt på Granvang i Gran kommune den 7. juni 2012 som et ettermiddagsarrangement. Før årsmøtet ble det hodt en befaring på nye Gran videregående skole med fokus på økt bruk av tre i bygg. Fyrsentralen til Norske Varmeleveranser AS ved Gran sentrum ble besøkt etter årsmøtet. Det ble lagt ned stor lokal innsats i arrangementet som ble verdsatt av deltakerne. Fagdelen ga verdifull informasjon om bruk av tre i bygg og varmeleveranse basert på skogsflis. 4

5 Personalforhold og miljø Skogselskapet i Oppland har leid inn to personer på deltid til sin virksomhet fra Det norske Skogselskap, til sammen 1 årsverk. Daglig ledelse av Skogselskapet i Oppland, prosjektarbeid i Etiopiaprosjektet og prosjektarbeid i prosjektet Skog og klima inngår i leieforholdet. I tillegg er Svein Kristiansen innleid for informasjonsarbeid på timebasis fra eget skogkonsulentfirma etter at han ble pensjonist fra sin stilling i Skogplanter østnorge as. Regnskapsføring leies av Skogbrukets Kursinstitutt. Arbeidsmiljøet vurderes som bra og selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Skogplanter østnorge as Carl Olav Holen og Per Rognerud sitter i styret for Skogplanter østnorge as, samtidig til er de tilknyttet styret for Skogselskapet i Oppland. Vedtektene fordrer ikke lenger direkte eierrepresentasjon i styret, men det blir sett som hensiktsmessig. Skogplanter østnorge as hadde i 2012 et driftsoverskudd på kr etter flere år med underskudd. Overskuddet bedrer likviditeten i selskapet og skal gjøre det mulig å tilbakebetale det ekstra likviditetslånet som eierne innvilget i desember Produksjonskapasiteten ansees nå som fylt med 7,5 mill. planter basert på dagens produksjonssystem. Selskapet må fortsatt fokusere på å bedre driftsøkonomien, slik at selskapet også kan drive nødvendig utviklingsarbeide framover. Skoleskogdag med 6 trinn. De har her funnet er fulerede. 5

6 Resultatregnskap Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Varige driftsmidler Varige driftsmidler omfatter bygninger og drivhus og avskrives over forventet økonomisk levetid. Skogselskapet er ikke skattepliktig Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Balanse Antall ansatte Selskapet har i året beskjeftiget ca.1 årsverk. Daglig leder Ola G. Dæhlen og Ingfrid Hellerud lønnes av Det norske Skogselskap. Lønnskostnadene blir deretter fakturert til Skogselskapet i Oppland. Detter utgjør kr ,- for Det er også innbetalt et engangsbeløp i pensjonsforsikring på kr for Det er ikke kostnadsført styrehonorar for Revisor Kostnadsført honorar til revisor for 2012 er kr ,- Dette inkluderer konsulent- og rådgivningstjenester pålydende kr ,- i forbindelse med utenlandsprosjektet i Etiopia, samt teknisk utarbeidelse av regnskapet. Note 3 Bundne midler Bundne midler vedr. skattetrekk kr 828,-. 6

7 Balanse Note 4 Varige driftsmidler Ved fra skogen blir brukt til mye, her i et utstillingsvidu. Note 5 Pantstillelser/sikkerhetsstillelse Selskapets pantesikrede gjeld er pr bokført med kr ,- Skogselskapet i Oppland har stilt sikkerhet i anlegget på Biri. Bokført verdi av pantsatte eiendeler pr er: Varige driftsmidler kr Heksekost i valdres 7

8 Note 6 Innskutt kapital/grunnfond/annen egenkapital Selskapets grunnfondskapital tilsvarer innbetalt egenkapital i selskapet. Grunnfond kr ,- Annen egenkapital kr ,- Årets resultat kr ,- Egenkapital kr ,- Korrigeringen foretatt mot IB annen egenkapital vedrører en korreksjon av bankkonto i postbanken som tilhørte midler avsatt fond, og sådan ikke inngikk i selskapets frie kapital. Note 7 Skogplanter Østnorge AS Skogplanter Østnorge AS hadde et underskudd i 2011 på kr og et overskudd på kr ,- i Skogselskapet i Oppland sin eierandel er 60 %. Bokført verdi av aksjene er ikke nedskrevet fordi verdireduksjonen er av forbigående art. Bokført verdi i balansen pr står derfor uendret med kr ,- Note 8 Mellomværende med Skogplanter Østnorge AS Fordring på Skogplanter Østnorge AS kr ,- Note 9 Aksjer og andeler Mjøsen Skog kr ,- Norske Skog ASA kr. 525,- SKS kr ,- NSG kr. 0,- AIU kr. 0,- Totalt kr ,- Note 10 Tilskudd på prosjekter Skogelskapet i Oppland har 2 pågående prosjekter som mottar tilskudd. Disse er prosjektene Økt kunnskap om skog og klima og Bistand Etiopia Hvert prosjekt mottar årlig følgende tilskudd: Økt kunnskap om skog og klima: - Oppland fylkeskommune kr ,- - Fylkeskommunen i Hedmark kr ,- - Fylkesmannen i Hedmark kr ,- - Fylkesmannen i Oppland kr ,- - Totalt kr ,- I og med enkelte instanser utbetaler sine tilskudd etter årsregskapet er fremvist, er det bokført kr i fordringer på dette prosjektet. Bistand Etiopia: - NORAD kr ,- Totalt tilskudd inntektført i 2012 kr ,- 8

9 Forslag til Strategi for Skogselskapet i Oppland. Visjon: Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Mål: Skogselskapet i Oppland skal synliggjøre skogens store samlede verdiskapning for klima, helse, samfunn og næring. Skogselskapet i Oppland skal fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning, arbeide for økt verdiskapning, en langsiktig bærekraftig forvaltning av skog og fremme betydning for klima og helse. Virksomhet: Viktige virksomhetsområder er generelt informasjonsog kunnskapsarbeid, holdnings- og opplysningsarbeid om skog og klima for unger og ungdom. Internasjonalt arbeid med skogreising i utlandet vil være en betydelig del av profilen til Skogselskapet i Oppland innen skog og klima. Skogselskapet i Oppland skal bygge broer mellom aktører i skogsektoren, men også med parter med andre tradisjoner og tilnærmingsmåter til fremme av skogens sak. All virksomhet skal styrke saken, organisasjonens måloppnåelse, organisasjonen og synliggjøre Skogselskapet. Skogselskapet i Oppland skal drive et aktivt medlemsarbeid og for å ivareta sine medlemmer og verve nye medlemmer som sammen kan utvikle organisasjonen videre. Verdier: Skogselskapet i Oppland er en fri og uavhengig organisasjon. Skogselskapet i Oppland er en åpen, fylkesdekkende, medlemsstyrt organisasjon for enkeltpersoner og organisasjoner. Skogselskapet i Oppland ønsker å løse sine oppgaver innenfor rammer av deltagende demokrati, likestilling og samarbeid. Målgrupper: Allmenheten er Skogselskapet i Oppland sin viktigste målgruppe. For å skape fremtidige holdninger i tråd med visjonen og for å sørge for oppslutning og gode rammebetingelser har vi prioritert målgruppene våre slik. 1. Barn og ungdom 2. Medlemmer 3. Forvaltere av skog 4. Media 5. Politikere For å sikre vår frie, demokratiske og uavhengige rolle og for å skape entusiasme rundt våre ideer er medlemmene vårt viktigste aktivum. For å nå flest mulig effektivt med mest mulig presis informasjon, ivaretas medlemmene i felles medlemsbase i Det norske Skogselskap. Økonomi: Skogselskapet i Oppland skal være økonomisk bærekraftig. Inntektene skal komme i form av statlig støtte, private prosjektmidler, samordnet kontingent, salg av varer og tjenester, drift av eiendommen Drogseth i Snertingdal, Biri Planteskole og eierskap i Skogplanter østnorge as. Virksomheten skal ha systemer som til enhver tid gir oversikt og kontroll over driftsøkonomiske forhold. Personalressurser og samarbeid med Det norske skogselskap: Skogselskapet i Oppland skal ha tilgang til medarbeidere med høy faglig kompetanse, stor kreativitet, fleksibilitet og praktisk evne til gjennomføring. Personalressursene utvikles i samarbeid mellom Skogselskapet i Oppland og Det norske Skogselskap. Skogselskapet i Oppland skal vektlegge et godt arbeidsmiljø og en stabil personalpolitikk i samarbeid med Det norske Skogselskap. Skogselskapet i Oppland skal sammen med Det norske Skogselskap iverksette tiltak for å sikre best mulig korpsånd blant samtlige ansatte. Skogselskapet i Oppland skal i samarbeid med Det norske Skogselskap utvikle et attraktivt tilbud for å ivareta arbeidsgiverrollen. Skogselskapet i Oppland skal samarbeide med Det Norske Skogselskap engasjere seg i gjennomføringen av strategien lokalt og nasjonalt. oooooo 9

10 Årsrapport fra Administrasjonen Biri Planteskole SiO er største eier av Skogplanter østnorge AS som driver skogplanteskolen i Biri Planteskole. Ser det nå bedre ut en på lenge, plantetallet har økt til 6,2 mill i 2012 det er vel mer planter enn Selskapet hadde et tilfredtstillende driftsoverskudd i 2012 på kr ,- i tillegg har beholdningen økt fra vel 4 mill. planter til vel 5,6 mill. i Økningen har i hovedsak sin bakgrunn i nye og reviderte avtaler med de største kundene. Det er fortsatt rom for økning, med dagens dyrkningsform er det kapasitet til vel 8 millioner planter. Med en ytterligere modernisering og endring av dyrkningsmetode kan kapasiteten økes til ca. 15 millioner planter på årsbasis. Her står: Driftssjef: Kristen Alseth og daglig leder: Arne Smedstuen fra Skogplanter østnorge AS foran plantene som er klare til våren Aktiviteter i grunnskolen Skoleskogdager for elever i grunnskolen. I år har vi arrangert skoleskogdager for 25 klasser fordelt på 11 skoler, og også besøkt en barnehage. Lunner, Gran, Søndre Land, Lillehammer og Øyer kommuner har hatt besøk av oss. Vi er takknemlige for at det lokale skogbruket har bidratt med ekstra ressurser til disse dagene. Skog og Klima 10 trinn Lærerkurs Det er blitt holdt fem lærerkurs i høst, fordelt på tre dager. De to første var i august, i Lillehammer kommune, og det var vel førti lærere fra fire barne - og ungdomsskoler. Det neste var også i Lillehammer, for lærere fra en skole som ikke fikk vært med på det første kurset. De to siste kursene var i november måned i Ringsaker, med femten lærere fra seks skoler. Skog og klima er tema på disse kursene, og vi har gitt eksempler på hvilke læremidler som finnes, blant annet fra SKI, og vist hvordan en skoleskogdag kan legges opp. Vi informerer selvsagt også om skog - og klimadager for 10. trinn. Det er svært nyttig å komme i kontakt med interesserte lærere. 10 Ca. 800 elever i regionen rundt Mjøsa har fått tilbud om skog og klimadager. De har fått lære om skogens betydning i klimasammenheng og hvordan skogen kan brukes som energikilde. Vi har møtt mange interesserte elever og lærere på disse dagene.

11 Skogplantedager Treomtre.no Skoleelever har til nå plantet 4600 planter gjennom forskjellige arrangement som Skogselskapet har hatt. Vi deltok også på Verdens skogplantedag sammen med Skogselskapet i Hedmark. Alle landets 6. klassinger fikk tilbud om å delta i konkurransen Tre om Tre, hvor de ved hjelp av tre bilder med tekst skulle fortelle hva skogen betyr for dem. I Oppland var det Solvang skole på Brandbu som vant, og de fikk tildelt et flott kamera i premie. Aktiviteter i Skogselskapet i Oppland i 2012 Dato Aktivitet Skole/sted Trinn Klasseenheter Antall Barnehagebesøk Planteskolen Skoleskogdag Biristrand 3,4,5,6, (Gjøvik) Skoleskogdag Solvang (Gran) Skoleskogdag Jaren (Gran) Skoleskogdag Fredheim (Gran) Skoleskogdag Fryal (S.Land) Skoleskogdag Sanne (Gran) Skoleskogdag Aurvoll (Øyer) Naturens dag Eiktunet, 0 til 100 år Ca.500 Gjøvik Skog og vann Elverum Ca Skoleskogdag Skrinnhagen (Gjøvik) Barnehagebesøk Nordby 30 Gårdsb Skog og vann Elverum Ca Skogplanting/skoleskog Grua 5, 6, Lærerkurs Lillehammer Skoleskogdag Bjoneroa 5, 6, Skoleskogdag Sognsvann 5 Ca og Jakt og fiskedagene Elverum Ca Plant trees for peace Hurdal Plant trees for peace Åsnes Skoleskogdag Hammartun (Lillehammer) 11.09, Bioenergidager i Biri Vardal u skole Bioenergidag i Biri Snertingdal u skole Bioenergidag i Biri Biri u-skole og Bioenergidager i Biri Bjørnsveen u skole og Bioenergidager i Biri Moelv u-skole Bioenergidag i Biri Brøttum u skole Lærerkurs Lillehammer Lærerkurs Ringsaker 15 11

12 Infoaktivitet Naturens dag på Eiktunet Skogselskapet deltok på naturens dag på Gjøvik i samarbeid med skogeierlaget og Gjøvik kommuneskoger. Foruten kaffekoking på svartkjel og saftservering ble det informert om skogens betydning for friluftsliv, befolkning og klima, og det ble delt ut gran- og bjørkeplanter til alle som gikk skogstien. Skog og vann Skogselskapet i Oppland deltok både under «Skog og vann»- uka og Jakt- og fiskedagene på Elverum. Det deltok henholdsvis skolebarn og interesserte på de to ukesarrangementene. Under Jakt- og fiskedagene bemannet vi «Skogbrukstunet» sammen med flere andre aktører. Verdens Skogplantedag Vi markerte «Plant trees for peace» sammen med Skogselskapet i Hedmark den 21.9 med et skogdagarrangement for 5.klassinger i Åsnes og besøk av ordfører i kommunen under selve plantemarkeringen. Nasjonale felles arrangementer Sammen med Det norske Skogselskap har vi deltatt på markadagene i Oslomarka (2000 besøkende), Sparebankstiftelsens 10 årjubileum på Akershus festning (30000 besøkende), Skoleskogdager på Songsvann, ( klassinger) og vært med Lanbruksdepartementet til Tyskland på Grüne Woche og profilert skogens betydning i klimasammenheng. Ny nettside I 2012 har det blitt laget nye nettsider, det er Det norske Skogselskap som i stor grad har stått for gjennomføringen. Nå er profilen lik for alle fylkesskogselskapene. Sjekk ut på 12

13 Skogselskapet i Oppland har drevet et NORAD finansiert prosjekt nord i Etiopia i Amhara-regionen siden Vår samarbeidspartner i Etiopia er Organization for Rehabilitation and Development in Amhara (ORDA) som er en lokalt registrert NGO. Bistand Etiopia Skogressursene er her helt nødvendig for de som bor i Etiopia der 85% av befolkningen lever av landbruk. Mindre enn 3 % av arealet er dekket av skog, som er alt for lite til å dekke behovet for ved til oppvarming og matlaging. Beregninger sier at ca.40 % av arealet var dekket av skog i Gjennom etablering og utvikling av vevskultur, vegetativ formering av plantemateriell og moderne planteskole teknologi for skog og frukttrær bidrar vi til å ta vare på lokale treslag og øke skogressursene i Amhararegionen. Det har også effekter på det lokale og globale klima gjennom å hindre erosjon og binde klimagasser (CO2) Hovedmålene har vært å: Øke kunnskapen om skogplantedyrking blant planteskolearbeidere I Amhararegionen, redusere mangelen på planter ved å samle frø og dyrke planter. Hindre tap av genotyper av lokale arter. Øke suksessen ved dyrking av lokale arter ved å innføre ny planteskoleteknologi. Etablere en mer effektiv planteskolesektor i Amhararegionen, spesielt relatert til bruken av lokale arter. Øke forståelsen av skog som en viktig miljøfaktor ved å informere brukerne, skolebarn og lokalsamfunnet om treplanting og dens påvirkning på lokalt og globalt klima og miljø. Det er blitt etablert et senter for vegetativ formering i Bahir Dar. Dette senteret skal være ferdig og i drift i løpet av Siden oppstarten er det også blitt produsert ca. 12 millioner planter i prosjektet fordelt på 6 planteskoler i regionen. Disse planteskolene er bygget opp til å ha en kapasitet fra planter til 2 millioner planter pr år. Fem av disse planteskolene er overtatt av ORDA og drives videre av dem med støtte fra Etiopiske myndigheter. Plantene som produseres i disse planteskolene, produseres på afrikansk vis. Den ene planteskolen som ikke enda drives bare av ORDA er planteskolen tilknyttet sentret som bygges i Bahir dar.(hovedstaden i Amhara regionen). Kvinner og barn er involvert hvert år. Landsbyene som planter er involvert i kurs om handtering av planter og hvorfor skog er så viktig for lokalklimaet i de enkelte landsbyer. Det er også skoler involvert, de siste 4 åra har skolebarn i regionen vært på skoleplanting, disse har lært om skog og klima og plantet ca planter hvert år. Prosjektet er et grunnleggende Skogselskaps prosjekt. Vi gjør det samme Etiopia nå som våre forfedre startet i Norge på slutten av 1800 tallet. Bistand for å styrke fremtidig næringsgrunnlag for lokalbefolkningen i Amhara regionen i Etiopia. Skogselskapets logo på veggen i Baihr Dar.

14 Opplandsskogbruket 2012 Fakta om Opplandsskogbruket 6 millioner dekar produktiv skog 65 millioner kubikkmeter stående masse 2,5 millioner kubikkmeter årlig tilvekst Hogst 1,24 millioner kubikkmeter i 2012 Førstehåndsverdi: 296 millioner kroner i Det ble i 2012 utarbeidet en ny skog og trestrategi av fylkesmannen og fylkeskommunen Hovedmålet i strategien er: Skogen og de skogbaserte næringene skal gi økt verdiskapning i innlandet, og bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver innen miljø og klima Nøkkeltall fra Opplandsskogbruket Primærskogbruket i Oppland har total verdiskapning på 486 millioner kroner. Verdien av skogprodukter i Oppland er 600 millioner kroner 794 årsverk sysselsettes direkte i primærskogbruket 2700 årsverk sysselsettes når tilleggsnæringer og foredlingsindustri iberegnes Dette er hentet fra Verdiskapning i Landbruk og Landbruksbasert virksomhet i Oppland utarbeidet av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Disse to dokumentene kan fås ved å hendvende seg til Fylkesmannen i Oppland eller Oppland fylkeskommune. 14 Skogkultur i 2012 I 2012 ble det plantet 4,8 millioner planter i Oppland Detter er en økning på ca planter fra foregående år. Ungskogpleie gikk ned i 2012 sett i forhold til Fra dekar til dekar. Markberedningsaktiviteten ble også redusert i dekar ble markbredt. Innlandskogbruket har i 2012 etablert ny standard for markberedning. Les mer fra skogfondsregnskapet på Oppland

15 TEAM SKOGSELSKAPET for skog og folkehelse Bli med i vårt landsdekkende felleskap for tur-, trening- og konkurranseaktiviteter i skog og natur. Team Skogselskapet ble etablert sommeren 2012 som et resultat av Skogselskapets satsing på temaet Skog og Helse. Det var i første runde kun ansatte i Skogselskapet som fikk tilbud om deltakelse og allerede første uken var vi over 30 deltagere som kjøpte sykkeldrakter og ble medlem av Teamet. Vi hadde første fellesaktivitet under Birkebeinerrittet i september. Team Skogselskapet har nå nesten 100 medlemmer. Jo flere deltakere vi blir, jo flere lokale samlinger kan vi få arrangert for de som ønsker det. Det blir også lettere å få gode rabatt og innkjøpsordninger av sportsutstyr til deltakerne i Teamet. Vill du være med gå inn på under Team Skogselskapet og meld deg på. Norsk Skogbruk et frittstående fagtidskrift for skogbruk i vid betydning. Abonnement for 2013 er 720 kr. Ved å bestille nå får du de siste nummere for 2012 Gratis Bestill abonnement: Skogplanter Østnorge as Skogplanter Østnorge as er landets største foretak innen skogplanteproduksjon. Vi arbeider med planteproduksjon og skogforyngelse med basis i kompetanse, lokalkunnskap og samarbeid med våre kunder. Vårt nye anlegg i Biri planteskole har med sine fasiliteter og fleksibilitet alle forutsetninger for videreutvikling av produksjonsopplegg og kapasitet. Kvalitetsplanter fra foredlet frø er vårt varemerke for en vellykket foryngelse. Kontakt oss for bestilling eller mer informasjon. Telefon: eller 15

16 16 Skogselskapet i Oppland og Langmorkje almenning, her ved Ragnar Bjertnes, ønsker velkommen til fjellskogdag og årsmøte i Skogselskapet fredag 14 juni kl på Randsverk. Tema er Elgforvalting og skogproduksjon. Det vil bli servert helgrilla elg fra Murudalen.

Skogselskapet i Oppland

Skogselskapet i Oppland Skogselskapet i Oppland Årsmelding 2011 Årsmøte i Skogselskapet i Oppland 7 juni Gran på Hadeland. 15.30 Oppmøte, Hadeland videregående skole, Gran sentrum 16.00 Omvisning, Hadeland videregående skole,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer