Handlingsprogrammed økonomiplan Budsjett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogrammed økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015"

Transkript

1 Handlingsprogrammed økonomiplan Budsjett 2015 Vedtatt Midtre Namdalsamkommune

2 Innhold 1 Sammendrag Hovedmålsettinger for Midtre Namdalsamkommune Organisering Politisk organisering Administrativorganisering Utviklingsoppgaveri MNS Organisasjonog metodeutviklingsprosjekt i barnevernet Mobil og bredbåndsdekningi Midtre Namdal Skogsbruksprosjekt Kommunaleø-hjelpstilbudog legevaktsamarbeidet Næringsapparatet i MNS Befolkningsutviklingi MNS Innledning Befolkningsutviklingi Midtre Namdal Rammebetingelser Deflator Sosialekostnader Pensjon Tjenestesalg Investeringer Overskudd/underskudd Rapportering Budsjettendringer Politikk og administrasjon Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Skateoppkreveren Beskrivelseav virksomhetsområdet Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier IT drift og IT infrastruktur Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Investeringstiltak Lønnog regnskap Beskrivelseav virksomhetsområdet

3 10.2 Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Barnevern Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Kommuneoverlegeog legevaktsordninger Beskrivelseav virksomhetsområdet Beskrivelseav tjenesten- organisasjon Statusdrift innenfordagensbudsjettrammer Mål og strategier NAV Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Utvikling Beskrivelseav virksomhetsområdet Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Nyeog endrededriftstiltak Miljø og landbruk Beskrivelseav tjenesten organisasjon Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Pedagogiskpsykologisktjeneste Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Nye driftstiltak og innsparingstiltak

4 18 Investeringstiltaki planperioden- Finansiering Økonomiskeoversikter Tabellmedoppsummeringav konsekvensjusteringer Budsjettskjema1A Budsjettskjema1B Investeringer2A Budsjettskjema2B Fordelingavkostnadermellomkommunene Salgtil kommuner

5 1 Sammendrag Midtre NamdalSamkommuneble etablert somet forsøkpåå prøveut enhelhetlig og forpliktendestyringsmodellfor interkommunaltsamarbeid.kommunenenamsos, Overhalla,Namdalseidog Fosneser medlemmer.fra2014 er samkommunendenpermanente organisasjonsmodell for detinterkommunalesamarbeidet.ny samarbeidsavtaler vedtattog erstattertidligereforsøksforskriftog samarbeidsavtale. Regjeringenharmeldtat devil fremmeforslagom å fjernelovhjemmelenfor samkommunei kommuneloven.det betyr høystsannsynligat samkommunenmåværeavviklet innen2020.arbeidetmedavviklingen av MNS vil starteetterat vedtakeneknyttettil kommunereformener gjort i Alternativeneer at ordningeneførestil baketil morkommunene,at vertskommuneløsninger etableres,eller at samarbeidskommunene fra 2018eller 2020blir enkommune. Dettedokumentetbeskrivermål og strategierfor deulike ordningenei samkommunen, samtidigsomårsbudsjet t og økonomiplaner presentert.planenbestårav 2 deler:en tekstdel sombeskriverdeulike ordningene,bådei forhold til nåsituasjonog i forhold til mål og strategierframover.denandredelenbestårav årsbudsjettog økonomiplanfor perioden Alle tall er presentertpårammenivå pr. ordning.det er samkommunestyret somvedtar budsjettrammenepr. ordning,menskommunestyrenevedtarsumrammetil samkommunen. Det er i dennyesamarbeidsavtalegitt enrammefor lån MNS. Dennerammenvil for 2015 ikke overskrides.låneopptaketskal brukestil IKT infrastrukturog utkjøpav leasingavtalerpå skrivere/kopimaskiner.det er ingennyeordningerlagt til MNS i Organisasjons - og kvalitetsutviklingsprosjektet i barneverneter foreslåttutvidettil å gjeldeut 2015medenbevilgningpåkr ,- i MNS vil i 2015gjennomføreen konsekvensanalyseavkommunenesø-hjelpstilbudfor legevaktsordningene. Viderevil det initiereset arbeidmedengjennomgangav næringsapparatet i Midtre Namdal. Budsjetteter konsekvensjustert for helårsvirkning av tiltak iverksatti 2014,lønnsvekst, økningi pensjonspremieog personalforsikringer,husleieøkningerog økningi utgifter til lisenser.budsjetteter ikke justertfor generellprisvekstpådriftsutgifter.budsjettforslagethar tatt inn over segat alle kommunerer i omstillingsprosesser for å redusereutgiftsnivået.nav, barnevernog PPTer vurderti forbindelse medkaupangprosessen i Namsoskommune.Lønn og regnskapharhattet innsparingskravknyttettil segpå1 mill kr i perioden (tilsv. 12,7% av opprinneligbudsjett).budsjettetleggeropptil eninnsparingpådeøvrige områdenei MNS påtil sammen2,4 mill kr fordelt påperioden2015til 2017.Innsparingen iverksettesmedinntrekningav stillinger vedutviklingskontoretog skatteoppkreverensamt medhusleiereduksjonog bruk av ny teknologi. Det skalarbeidesvideremed innsparingskravetpå1 mill kroneri økonomiplanperioden.bortsettfra tiltaksbudsjettene,har MNS budsjettetenreell nedgangsomenkonsekvensav dette.tiltaksbudsjettener justert medbakgrunni estimertforbruk i 2015og envurderingav utviklingenav antallbarnunder omsorg. 4

6 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal samkommune Formåletmedsamarbeideter nedfelti samarbeidsavtalenog er to-delt: 1. Sikretjenestermedriktig kvalitet, effektiv ressursbrukog utviklingskrafttil bestefor innbyggernei Midtre Namdal. 2. Etablereenhelhetligog forpliktendestyringsmodellfor interkommunaltsamarbeidi Midtre Namdal. Deltakerkommuneneharfølgendehovedmålfor samkommunen: Utvikle helhetligpolitisk styringav detinterkommunalesamarbeidet Bedredenregionaleutviklingskrafteni Midtre Namdal Oppnåriktig kvalitet påtjenestetilbudetil innbyggerne Utvikle effektiveinternetjenesterfor deltakerkommunene Bedreressursbrukog uttakav økonomiskestordriftsfordeler Bistådeltakerkommunenemedå løselokaleoppgavergjennomformelt og uformelt samarbeid Utvikle kompetente,attraktiveog robustefagligmiljøer Ha beredskapfor å møtenyeutfordringer 3 Organisering 3.1 Politisk organisering Figurenviserpolitisk organiser ing i Midtre Namdalsamkommune.Samkommunestyret Midtre Namdalbestårav 23 medlemmermedfølgendefordeling: Namsoskommune:11 medlemmer Overhallakommune:5 medlemmer Namdalseidkommune: 4 medlemmer Fosneskommune:3 medlemmer Fosnes kommunestyre Po l i t i sk Namsos kommunestyre o rgan i se r in g Namdalseid kommunestyre Midtre Namdal samkommunestyre Overhalla kommunestyre Midtre Namdal samkommunestyrehari 2014 værtledetav ordføreri Namsos MortenStenemed ordfører i OverhallaPer Olav Tyldum som varaordfører Kontrollutvalg Komiténæring, miljø og landbruk Komitéplan og økonomi Komitébarn, helseog velferd. Fra tok ordføreri OverhallaPerOlav Tyldum oversomordføreri MNS. Varaordførerble daordføreri NamsosMortenStene. Samkommunenharsomegen 5

7 juridisk enhetet egetkontrollutvalgledetav Hilde VatnarSelnes. Samkommunestyret har opprettet3 komiteeralle med8 medlemmervalgt blantsamkommunestyretsmedlemmer. Komité næring,miljø og landbrukledes av TrondPetterRistadfra Overhalla. Komitéplanog økonomible fram til ledet av ordførermortenstenefra Namsosog etter av ordførerperolav Tyldum fra Overhalla.Komitébarn, helseog velferdledes av Marit Haukø fra Namsos. 3.2 Administrativ organisering Figurenviserden administrative organiseringenog hvilke virksomheter somer lagt under samkommunen. I tillegg har samkommunen ansvarfor felles sentralbordfor Midtre Namdalskommunene. Denneoppgaven opereresav Namdalseid kommunepåvegne av samkommunen.fra2014harmidtre Namdalsamkommunevært arbeidsgiverfor alle ansatte i samkommunalevirksomhetermedunntakav NAV-ledersomMNS harfellesmed statenog somer ansatti staten. 4 Utviklingsoppgaver i MNS 4.1 Organisasjon og metodeutviklingsprosjekt i barnevernet Prosjektetstartetoppi 2013somet 2-årig prosjekt.prosjektetharsin basisi at Fylkesmannen vedgjennomgangav tilsynssakavdekketavvik påsystemnivåi MNS barnevern.det er også avdekketavvik påindividnivå samtat MNS overtid harhattsværthøyandelfristoversittelser i sineundersøkelsessaker. Med dennebasisble detstartetet utviklingsprosjektsomhar systemperspektiv,menogsåfokuspåkapasitetog kvalitet. Selvom tilsynssakeni forhold til systemavviketog depåfølgendetilsynssakenefor enkeltperso nåer lukket, harvi ikke nåddalle våre mål i utviklingsprosjektetsomforutsatt. Detteskyldeshovedsakelig3 forhold: 1. Arbeidetknyttettil tilsynssakenbådemht til å serveselvetilsynet,menogsåå lukke avvik bådepåsystemog individnivå harvist segå værelangtmeromfattendeenndetsomvi i 2012kunneforestilleoss. 6

8 2. ParalleltharMNS prioritert tiltak for debarnameddestørstehjelpebehovene.det har ført til enoppgangav antalletsakeri Fylkesnemndfra 3-6 pr år til 26 i 2013trendenhar fortsatti 2014.Detteharværtsværtressurskrevende. 3. Sykemeldingssituasjonen fra mai 2014harværtalvorlig. I sumhardetteført til at utviklingsarbeidethar måttevike for akutte/merpresserendesaker. Det foreslåsderforat utviklingsprosjektetforlengesmedett år,og at detsettesav til detteformåleti 2015.Samtidigforeslåsat prosjektorganisasjonenoppløsesog at utviklingsarbeidetgjennomføressomprosjekti drift i overgangsåret2015.fra2016skal utviklingsarbeidforegåsomdel av løpendedrift. Organisasjonsutviklingsprosjekt Internkontrollog kvalitetsledelsei MNSBarnevern får da følgendejustertemålsettinger: 1. MNS barnevernskali løpetav 2015 fjernealle oversittelserav 3 månedersfristeni undersøkelsessaker. 2. MNS barnevernskal: Utvikle godeskriftlige rutinersomer implementerti organisasjonen.rutinenskal utviklesi fagsystemetfamiliaog skalhasommål å bedresystemat ikken og kvalitet i detbarnevernfagligearbeidet.det skalinnarbeideskvalitetssikringselementer i rutineneog økedenskriftlige dokumentasjonenbådekvalitativt og kvantitativt. Utvikle et fungerendeinternkontrollsystem Utvikle kvalitativt godeskriftlige rutinerfor opplæringog veiledningav ansatte.alle nytilsatteskalhaindividuelleplanerfor sin kompetanseutvikling. MNS barnevernskalhafokuspåresultateffektivitetgjennomå utvikle et godt målstyringssystem. Utvikle et godtrapporteringssystemtil politisk og administrativledelsei tillegg til Fylkesmannenog SSB.MNS barnevernskalbenchmarkesegmedsammenlignbare kommunerog regioner.mns barnevernskalutvikle godsammenlignendestatistikk overtid i samarbeidmedpolitisk og administrativ ledelse. Sluttføreanalysenoverressursog kompetansebehovet i MNS barnevern 4.2 Mobil og bredbåndsdekning i Midtre Namdal MNS Utvikling startet2013oppet toårigutrednings- og koordineringsprosjekt for åbedre mobil og bredbåndsdekningen i Midtre Namdal.Det er i stigendegradenforventingbådefra utbygger,tilskuddsorganisasjoner og innbyggerneat kommuneneengasjerersegpådette området.prosjektetharsommålsettingå kartleggealle muligheter(og umuligheter),haen pådriverfunksjonsamtkoordinereaktiviteten.prosjektetharhattansvarfor søknadertil Post og teletilsynetog et prosjektfra Midtre Namdalkom medi åretsfordeling. 4.3 Skogsbruksprosjekt Aktivitetspådriverprosjektet for "Skognæringai Namdalen"er et felles3-årig prosjektfor alle kommunenei Namdalen,samtBindal kommunei Nordland.Prosjektetharfokuspåregional samordning,økt aktivitet og verdiskapinggjennomaktivitetspådrivingrettetdirektemot 7

9 skogeierne.gjennomdettevil treforedlingsindustrienfå bedretilgangpålokalt råstoff,noe somer svært viktig for å opprettholdedelokaleaktørenesombaseresin virksomhetpå trevirke.prosjektetharenårlig kostnadsrammepå2,85mill. kroner,hvor denkommunale andelener kr Kommunenei Midtre Namdalsin andelav detteer kr ,- pr. år. Det mesteav kostnaden er finansiertmedtilskudd fra Nord-Trøndelagfylkeskommuneog Fylkesmanneni Nord-Trøndelag. 4.4 Kommunale ø-hjelpstilbud og l egevaktsamarbeidet Kommuneneer i ferd medå etablerekommunaleø-hjelpstilbud.til nåhardetteskjeddmed at enkeltkommunerharskrevetavtalemedhnt om etableringav kommunaleø-hjelpstilbudi sykeheimene.et elementi disseavtaleneer tilgangenpåmedisinskfagligkompetansepå ettermiddagog kveld.det visesi avtalenemedhnt til detinterkommunale legevaktsamarbeidet. Alle kommunerskalhaetablertet ø-hjelpstilbud innen2016.det er derforbehovfor enkonsekvensutredning for deninterkommunalelegevaktensombåde kartleggerfaglig ansvar,forventetresponsfra legevakt,personellmessige, økonomiskeog administrativekonsekvenserfor MNS/LINA. Utredningenskalferdigstillesinnenoktober Næringsapparatet i MNS I forbindelsemedarbeidetmedutgiftsreduksjoni MNS, fremmesdetforslagom gjennomgangav organiseringog tjenestenivåi næringsapparatet i MNS samtenvurderingav tangeringspunkterog arbeids- og ansvarsavklaringmedandreaktørerpåområdet.dette omfattervirksomheteni MNS miljø og landbrukog MNS Utvikling. Arbeidetforankresi komiténæring,miljø og landbruk. 5 Befolkningsutvikling i MNS 5.1 Innledning Folketalleti hverkommunedannerenviktig del av grunnlagetfor beregningenav fordelingen av kostnadenemellomkommunenei MNS. Alle ordningerunntattmiljø og landbrukharen fastandelsomfordelesmedlike delermellomkommunene.alle disseunntattpptfordeler restenetterfolketall. PPTfordelerresterend etterantalletelevtall.når detgjelderfordeling miljø og landbrukfordeleskostnaden etter25 % etterinnbyggerog 75 % etterantall gårdsbrukmedproduksjon.tiltaksbudsjettenefor barnevernog NAV fordeleskonkrettil den enkeltekommuneut i fra gjeldendevedtaktilhørendedenenkeltekommune. 5.2 Befolkningsutvikling i Midtre Namdal Midtre Namdaler entypisk distriktsregion medtil sammen innbyggerepr fordelt pået samletarealpå 2 376km 2. Tabellenviserfordelingenav folketalletmellomkommunene.namsos kommuneutgjøralene68,26 % av befolkningsgrunnlaget i samkommunen. Kommune Innbyggertall pr Prosentvisandel av MNS 1703Namsos , Namdalseid , Overhalla , Fosnes 638 3,33 MNS ,00 8

10 Befolkningsvekstenharværtmoderati Namsoskommune,mensOverhallakommunehar snuddtrendenog økt innbyggertalletdesisteårene.fosnesog Namdalseidharhatten nedgangi befolkningen.samletsetter befolkningsutviklingeni Midtre Namdallangtsvakere enngjennomsnitteti landet. 6 Rammebetingelser 6.1 Deflator Statsbudsjettet2015 byggerpåenkommunaldeflatorpå3% Deflator 3,25 2,8 3,25 3,30 3,0 3,0 Lønnteller knapt2/3 i deflatorog andelenharværtstabildesiste2 årene.konkretfor ordningenei MNS er detberegnetengjennomsnittliglønnsvekstpå3,3% 6.2 Sosiale kostnader Sosialekostnaderer beregnetetterfølgendesatser: Pensjon:KLP 14,0% (16,0% medansattesandel) Arbeidsgiveravgiftener beregnetmed5,1% Avsetningtil feriepengerer beregnetmed12 % 6.3 Pensjon Samkommunenble ettervedtaki Samkommunestyret og kommunestyrenei eierkommunene selvstendigarbeidsgiverfor sineansattefra Det er etablertkundeforholdmellom MNS og KLP, og pensjonspremier beregnetut ifra aktuarberegning,budsjett2015fra KLP. Det er etablertenordningmedettårigamortiseringav premieavvik. 6.4 Tjenestesalg Samkommunenvil kreverefusjonav kostnadenefra medlemskommunene, mensdetvil være tjenestesalgtil andrekommuner.det selgesulike tjenestertil kommuneneflatanger,osen, Høylandet,Lierneog Røyrvik. I beregningenav tjenestesalgeter dettatt utgangspunkt i gjeldenderefusjoneri 2014, samtidigsomdeter korrigertfor øktekostnaderknyttettil investeringerog drift pådeulike ordningene.i planperiodener alle kostnaderog inntekter framskrevetflatt fra Investeringer Låneopptak Samkommunestyretharanledningtil å ta opplån i trådmed 50 i kommuneloven.eventuelle låneopptakskalligge innenforenøvrerammesomutgjørmaksimalt10 % av samkommunestyrets sumdriftsinntekter.låneopptaketi planperiodenligger innenfordenne rammen Renteforutsetninger Det er forutsattenrentesatspå2,5% for 2014og engradvisøkning til 3,5% i sluttenav planperioden.detterentenivåeter knyttetopptil NorgesBanksrentebane,noesomogså 9

11 samsvarertil markedsforventningene. Det vil alltid knyttesegusikkerhettil slike renteprognoserog damedhenblikkpåutviklingeni finansmarkedetog på den makroøkonomiskeutviklingeni Norgefor perioden2015til MNS harenrelativt beskjedenlåneportefølje, og er derforforeløpigrelativt skjermetfor svingningeri rentebanen Kalkulatoriske renter og avskrivninger Det er IT somharforetattinvesteringer.belastningenav kalkulatoriskerenterog avskrivningerer derforfordelt med50 % likt påkommuneneog 50 % etterfolketall. Detteer samsvarendemedfordelingsnøkkelenmellomkommunenepåit området. 6.6 Overskudd/underskudd Samkommunensregnskapgjøresoppi balansei forhold til at deltakerkommunenefår tilbakebetalteller får krav om tilbakebetalingvedhenholdsvisover- eller underskuddi regnskapsåret. 6.7 Rapportering Ledernefor deulike ordningenerapporterertil administrasjonssjefen. Det skalrapporteres månedligbådepåøkonomiskeavvik mellombudsjettog regnskap,aktivitet og nærvær.det utarbeidestertialrapportersomskalbehandlesi samkommunestyret. Samkommunestyret oversenderdissetil deltakerkommunene. Rapporteringenskjeri henholdtil egen rapporteringsplanfor samkommunen. 6.8 Budsjettendringer Administrasjonssjefer delegertmyndighettil å justerebudsjetteneinnenforsamme KOSTRA funksjon Samkommunestyret vedtarbudsjettendringermellomordningene Tiltaksbudsjettetinnenforbarnevernog NAV justeresmedøkterammerfra samkommunestyret og kommunene 7 Politikk og administrasjon 7.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet Områdetomfatter: Politiskestyringsorganerog revisjon Administrasjon Kjøp av internetjenester Fellessentralbord 7.2 Status drift MNS harfra 2014værtarbeidsgiverfor egetpersonale.arbeidetmedovertakelsenav arbeidsgiveransvaret er sluttførti 2014.MNS kjøperpersonaltjenester i Namsoskommuneog vil fortsattgjøredeti 2015.Erfaringenemedfellessentralbordharværtsåpasspositiveat det ikke vil bli fremmetsakfor vurderingav om ordningenfortsattskalværeenfellestjeneste 10

12 eller ikke. Rådmannsgruppenharbesluttetå sepåmuligeinnsparingeri fellessentralbordsom vedtaketforutsetterfør behandlingav budsjetteti Hovedutfordringer i planperioden Regjeringenharmeldtat devil fremmeforslagom å fjernelovhjemmelenfor samkommunei kommuneloven.det betyrhøystsannsynligat samkommunenmåværeavviklet innen2020. Arbeidetmedavviklingenav MNS vil starteetterat vedtakeneknyttettil kommunereformen er gjort i 2017.Alternativeneer at ordningeneførestilbaketil morkommunene at vertskommuneløsninger etableres at samarbeidskommunene fra 2018eller 2020blir enkommune Med alle deusikkerhetsmomenter sompr nåer knyttettil kommunereformen,vil målsettingeneom utviklingsarbeidi MNS tonesnedtil fordel for arbeidmeddrift såfremtda ikke samkommunenblir tillagt oppgavermedkommunereformen. 7.4 Mål og strategier Deltakerkommuneneharfølgendehovedmålfor samkommunen: Utvikle helhetligpolitisk styringav detinterkommunalesamarbeidet Bedredenregionaleutviklingskrafteni Midtre Namdal Oppnåriktig kvalitet påtjenestetilbudetil innbyggerne Utvikle effektiveinternetjenesterfor deltakerkommunene Bedreressursbrukog uttakav økonomiskestordriftsfordeler Bistådeltakerkommunenemedå løselokaleoppgavergjennomformelt og uformelt samarbeid Utvikle kompetente,attraktiveog robustefagligmiljøer Ha beredskapfor å møtenyeutfordringer 8 Skatteop pkreveren 8.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdalharansvaretfor skatteoppkreverfunksjonen i kommunenenamsos,overhalla,namdalseid,flatanger,fosnesog Høylandet,Lierneog Røyrvik.Kontoretovertoki 2011skatteoppkreverfunksjonenefor kommunenelierneog Røyrvik og vil betjenedissekommunenemedeksisterendepersonalressurser. Skatteoppkreverkontoret haransvarfor: Innkrevingav skattetrekk,arbeidsgiveravgift,forhåndsskatt,resterendeskatt forskuddsskattog restskatt Føringav skatteregnskapet Informasjontil og kontroll av arbeidsgivere Skatteoppgjør/avregning 11

13 Saksforberedelse skatteutvalg(ettergivelse/nedsettelse av skatt) 8.2 Hovedutfordringer i planperioden Regjeringenharforeslåttat skatteoppkreverfunksjo nenskalovertasav statenfra og med Dettekani verstefall føretil størresentraliseringer.skattedirektoratetharfått i oppdragå sepåhvordanskatteoppkreverneskalorganiseresinn i etaten.direktoratethar nedsattenhurtigarbeidendegruppetil å sepåorganiseringen.rapportfra gruppaskal foreligge15. november2015.forslagetvil kommeut påhøringdes./jan2015.sakenvil kommeoppi stortingetvåren Mål og strategier Skatterskalbetalestil rett tid Brukerneskalfå godservice Arbeidsgiverkontrollenskal bidratil økt etterlevelse,reduseresvartøkonomiog gi korrektegrunnlagsdata Skatte- og avgiftsregnskapet skalværekorrektog á jour 9 IT drift og IT infrastruktur 9.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet AnsvarsområdeneIT/Kvalitet og IT fagsystemerorganiseresog budsjetteresi MNS. Områdenerepresenterer infrastruktur,drift av infrastrukturog fellesprogramvare.delerav tjenestenbudsjetteresi denenkeltekommunesbudsjett.størstedelenav personal ressursener budsjetterti denenkeltekommune.driften av løsningeneskjeri fellesskapmediktpersonellansatti Namsos,Namdalseidog Overhallakommune.Namsoskommuneselger ressursertil Fosnes,Flatanger,Overhallaog IT MNS, Overhallaog Namdalseidselger ressurser til IT MNS. MNS haringenegneit-ansatte.it MNS selgerdrift og supportav IKTløsningertil medlemskommunene i MNS plussflatangerkommune. 9.2 Status drift Det er i hovedsaktre kostnadsområder somforbrukerressursene; inngåtteavtalermed leverandører, avskrivningerog lønnskostnader. IKT- områdetbetalerlisenskostnader, vedlikeholdskostnader påikt- infrastruktur,leie av linjer, kommunikasjonskostnader og husleie.kostnadsdriverevil i dennesammenhengværedetjenesterog driftsnivåsomden øvrigekommunaledrift leggeropptil. Økt volum vil påføreøktekostnaderi forhold til lisenserog kommunikasjonskostnader, entenvedat nyelisenskostnadermåimplementeres vednyedriftstiltak, nyelokasjoner,behovfor økt linjekapasiteteller nye kommunikasjonsformer. MNS benytterenhetligkommunikasjon(unified communication)medfellessentralbord- og telefoniløsning.mns kommunisereri dagvia mobiltelefon,lync, IP- telefonog fasttelefon. MNS harsamletca.750taleabonnementer påmobiltelefon,har1000nummeri seriefor datatelefoniog et mindreantallabonnementerpåisdn- telefoni.mns hari tillegg ca.300 dataabonnementer påmobil. IT MNS arbeidermedovergangtil ny sentralbordløsninginnen 12

14 utgangenav 2014.InContactskalfasesut og erstattesav Mobilt Bedriftsnettsentralbord.Det er ikke ventetkostnadsøkningi dennesammenheng. MNS har2 datasentremedservereog lagring.vi opererermedca.125servere. Dataløsningenebetjenermerenn3400ansatteog 2650eleveri grunnskolen. MNS harfellessupportløsningi forhold til brukernesbehovknyttettil bruk av IKT infrastrukturog telefoni.lærlingeressurser i Namsosharværtbenyttetoverhelesamarbeidet. I 2014ble detbesluttetat Namsoskommuneikke tok inn ny IKT- lærling.dettehari betydeliggradredusertkapasitetenpåavdelingen. MNS harhattsommålsettingå få rullert IKT- strategiplaneni godtid før budsjettarbeidet. Det hari liten gradlykkes å involveredeetablertedialoggrupperi prosessen. 9.3 Hovedutfordringer i planperioden Det er fortsattslik at arbeidetmedikt-strategimåværehovedfokusi planperioden.ks har valgt å endrebegrepetil digitaliseringsstrategimedfokuspåhvordankommunaletjenester kanutviklesvedhjelp av IKT. KS fremheverbehovetfor et samlendegrep om utvikling av IKT i kommunene.i dagpregesutviklingenav manglendeevnetil samhandling,langsomme prosesser,kompliserteog omfattendeanskaffelsesprosesser. Utgangspunktetfor utviklingen er ofte forvaltningsstrukturog finansieringfremfor behovethosinnbyggereog næringsliv. Det er mangelfullkompetansei kommunenei forhold til å utnytteikt strategisk.vi serat det å havalgt enstrategiofte ikke harkonsekvenserfor handlingene.ikt-løsningeneutvikler seg raskt,og mangeoppfatterat IKT-strategienblir et hinderfor utvikling påsitt område.det medførerat detiverksettestiltak somikke er spilt inn i forhold til rullering av IKT-strategi. IKT-strategienharlagt opptil at informasjoni organisasjonenskalskjeelektronisk.det er veldig mangebrukeresomikke er endel av denelektroniskeinformasjonsutvekslingen. Administrasjonssjefenmenerat driftsorganisasjonenit MNS er ikke bemannetfor å ivareta deoppgaversomdeter forventetløst.utenlærlingeri IT MNS vil servicentil brukernebli redusert.det er ikke sattgrenserfor hvor myeavdelingenskalta påseg.det er enbetydelig utfordringat deter avvik i forhold til brukereoppretteti datasystemetog ansatte.det har konsekvenserfor lisensieringog innebærerogsåensikkerhetsrisiko. 9.4 Mål og strategier IKT- strategiarbeidetmåhabredforankringi helemns Organiseringen av IT MNS måavklares Økt fokuspåkvalitetssikringog internkontroll BedreprosjektstyringpådeområderIT-løsningerer involvert Økedriftssikkerhetmedsky-baserteløsninger Vurderemulig samarbeidmedandrekommunesammenslutninger 13

15 9.5 Konsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon EksisterendelisensavtalemedMicrosoft løp ut i juni 2014,og ny avtaleble signert. Avtaleperioden er 3 år og prisener låsti detre årene.en ny avtalevil derforinnebæreen prisregulering.det er i tillegg gjennomførtenlisensrevisjoni 2014somviseret økt volum i brukereog utstyr.detteharresulterti at årligelisenskostnaderfor MNS harøkt med kr , Nye og endrede driftstiltak Det er ikke funnetplasstil noennyetiltak i Investeringstiltak IT MNS harsattopp kr ,- for 2015i foregåendeøkonomiplan.det gjeldervanlig utskifting av utstyri felles IKT- infrastruktur. Det er i tillegg ført oppet forslagfor å arbeidemedfellesinternettportalfor MNS i 2015.IT MNS anserat detikke er stemningfor et slikt samarbeidsprosjekt, og dettetiltaket tasut av økonomiplanen. 10 Lønn og regnskap 10.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet Lønn- og regnskapsavdelingen i Midtre NamdalSamkommuneharansvaretfor føring av regnskap,innfordringav kommunalekrav og avgifter,og kjøring av lønnfor kommunene Namdalseid,Fosnes,Namsosog Overhalla.I tillegg selgerkontorettilsvarendetjenestertil Høylandetkommunefra Kontoretble etablertpr ettervedtaki samkommunestyret og kommunestyrenei deltagerkommunene i MNS Status drift MNS L/R er samlokalisertmedhovedkontori Namsos.Det er fortsattstortfokuspåå få implementert arbeidsoppgaverog fastsattrutinerfor samarbeidmellomkommuneneog MNS L/R. I 2014er detunderskrevetleveranseavtalemellommns og kommunenesombeskriver hvilke tjenestersomskalleverestil kommunenetilknyttet samarbeidet.det er ogsåstortfokus påå implementeretjenestersomkontoretselgertil Høylandetkommune Hovedutfordringer i planperioden Hovedutfordringeni planperiodenvil væreå leveretilfredsstillendetjenestertil lavestmulig pris ovenforsamarbeidskommunene Mål og strategier MNS L/R skalværeutviklingsorientertemedtankepåå ta i bruk effektiveog godeverktøy innenforøkonomi- og regnskapsområdet. Det er enuttalt målsetningå skapeet robust fagmiljø, og reduseresårbarheteninnenfortjenesteproduksjonen til et minimum.for å få til dettevil detværeaktueltå utvidearbeidsområdenemedtankepåsalgav tjenestersomikke omfattesav deordinæreleveransenetil eierkommunene.arbeidstakern er vår viktigste 14

16 ressursi dennesammenhengen, og kompetenteansattevil i såmåte væreenkritisk suksessfaktor Konsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon MNS L/R haret vedtattinnsparingsmålmedhhv 0,25mill i 2013,0,50mill i 2014og 0,25 mill i 2015.Innsparingsmåleneforutsettesoppnåddi planperioden.det leggesikke opp til konsekvensjusteringer utovernormallønnsvekst Nye og endrede driftstiltak Nye modulerfor effektiv transaksjonshåndtering foreslåsimplementertoverto år. I 2015 implementeresdeprogrammersomkun brukesi lønnog regnskap(bankavstemmingog sykepengerefusjon). Delerav detteligger alleredeinnei budsjettetfor 2014og derforenliten reduksjoni rammafor 2015.I 2016implementeresdedelersombetingermedvirkningfra kommunene(timelister,personalmeldingerog reiseregninger).underforutsetningav at disse verktøyene tasi bruk i kommunene,forventesdeteninnsparingi MNS lønnog regnskapmed kr ,- (tilsvarende½-stilling) medvirkning fra Barnevern 11.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet Midtre Namdalsamkommunebarneverner enfelles interkommunalordningfor kommunene Namsos,Overhalla,Namdalseidog Fosnes.MNS er vertskommunefor Flatangerkommune påbarnevernsområdet. Hovedmål: Gi barn,ungeog familier hjelp og støttei vanskeligesituasjoner. Å værea jour medlovpålagte frister i henholdtil undersøkelseog iverksettingav tiltak. Å følgeopp iverksattetiltak i henholdtil barnevernlovenskrav Status drift Tabellengir noennøkkeltall.2014har værtpregetav oppfølgingav arbeideti 2013medoppfølgingog lukking av tilsynssakenfra Fylkesmannen. Organisasjonsutviklingsprosjektet ble tidlig i 2014sattpåventdabehoveti barnevernetkrevdebruk av prosjektlederessurseni organisasjonen.samkommunestyret harværtholdt løpendeorientertom status,bl.a.med flere skriftlige Omfang Pr Antall nye meldinger Oppstartede undersøkelser Avsluttedeundersøkelser Fristoversittelse3mnd Heravover 6 måneder Alle barn med tiltak i løpet av året Frivilligeplasseringer Omsorgstiltak (tvang) Barnsombv.tj. fører tilsyn med

17 rapporter.utviklingsarbeidetgir dokumenterteresultaterog kontoretharnå kontroll på undersøkelsesfasen bådemedh.h.t.til bedretkvalitet og frister. MNS barnevernhari tillegg prioritert desakenederbarnharlevd underforhold somkangi grunnlagfor omsorgstiltak.en ny forståelseav lovgrunnlagetfor dennetypesakerer aktualisertav tilsynssakender beskyttelseskravet er gjort til temaog statistikksomindikererat antalletsakeri MNS er for lavt i forhold til sammenlignbare kommuner/kommunegrupper. I tillegg pågårfortsattet arbeidmedå sepåtiltaksarbeideti forhold til om rett tiltak er sattinn (mindregradav kompenserendetiltak), kapasiteti tiltaksarbeidet,mns samledekompetanse påområdet,systematiseringav samarbeidmedøvrig 1.linjetjenesteog 2. linjetjenesten Hovedutfordringer i planperioden Det er gjort framskrittpåmangeområderi 2013,menMNS barnevernharfortsatt utfordringer.her kannevnes: Kapasitettil å følgeoppaktivesaker. 80 sakerstårutensaksbehandler sombetyrat defølgesoppbarepået minimumsnivå. Det tar for langtid fra vedtaker fattettil at tiltak er iverksatt.kapasiteti egettiltaksarbeid. Det er fortsattavvik påkravetom tiltaksplanerog 121barnmanglerfremdelesplanverk, og barnevernetharfortsattikke oppfylt lovkrav om evalueringi desakenesommangler tiltaksplan. Barnunderomsorgog fosterheimerfølgesikke oppslik somregelverketanviser.det er avvik påantalloppfølgingsbesøki fosterheim, og halvpartenav barnaunderomsorg mangleromsorgsplan. MNS barnevernharavvik påoppfølgingav tilsynsbarn(barnsomandrekommunerhar plasserti vårt distrikt og sommns haret tilsynsansvarfor). Bedringav samarbeidetmedandrehjelpeinstanser. Det løpendesamarbeidetmedandrehjelpeinstanserharblitt utfordretpga.av prioriteringerunderveisi tilsynsperioden.det er imidlertid flere positiveinitiativ somkan normalisereog forbedresamarbeidetmedomverdenen.bl.a. er detetablertet samarbeid mednav knyttettil ønsket om å igangsetteet prosjektfor ungdomsomharbehovfor tjenesterfra NAV og barnevernsamtmuligeandreinstanser.det harvært samarbeidsmøtemedfamilievernkontoretog deter enighetom forbedringsområder med tankepåenmerhelhetligoppfølging.det er etablertet samarbeidmedbup bl.a.om ny tilsatt psykologi barneverntjenestenog økt faglig samhandlingi enkeltsaker. Kompetanseutfordringer. Rettkompetansesammensetning og kompetanseutviklingblant de ansatte. Sykemeldingssituasjonen er fortsattsværtbekymringsfull,spesielti forhold til korttidsfraværet.det arbeidesaktivt medå få sykefraværetned. Fylkesmannenharvedgjennomgangav tilsynssakavdekketavvik påsystemnivåi MNS barnevern.selvom systemdelenav tilsynssakennåer lukket fra Fylkesmannensidegjenstår fortsattmyearbeidbl.a.i forhold til organisasjonsutvikling.bl.a. er detteknyttettil: Skriftlighet i rutinerer svaktutviklet, mendeter ogsåutfordringeri forhold til etterlevelse av rutiner 16

18 Manglendeinternkontrollsystem Manglendesystematikki kvalitetsutviklingsarbeidet Systematikki opplæringav nyansatteog løpendeveiledning Rapporteringssystemer til politisk og administrativtnivå MNS barnevernvar godti gangmeddettearbeidet,menpågrunnav ressursbehovog behovet for ledelsei organisasjonenble organisasjonsprosjektet satti berovinteren2014.en utfordringer å få sluttførtdetteto-årigeprosjektet medorganisasjonsutvikling, internkontroll og kvalitetsledelsei MNS barnevern.prosjektetforeslåsderforforlengetmedett år Mål og strategie r MNS barnevernskalikke hafristoversittelserbegrunneti interneforhold; system, kapasitetog kompetanse. Organisasjonsutviklingi barneverntjenesten: Barneverntjenestenharfått tilført økte stillingsressurser for å ivaretadetøktedriftsvolumet.en hovedutfordringi planperiodener å nyttiggjøresegdeøkteressursenepåeneffektiv måte.det er tilført ny fagkompetansei form av psykolog,jurist og administrativeressurser.en målsetting for tjenestener at resultatetav dennesatsingensynliggjøresi form av et mereffektivt og kvalitetsmessig godtbarnevern.et viktig bidragfor å få dettetil er at tydelig struktur,godeinterne rutiner og entydelig internkontroll implementeres. Godkapasitetsutnyttelseog tilstrekkeligkapasitetfor å følgeoppaktivesaker. Barneverntjenesten i MNS harfortsatti 2014sakersomstårutensaksbehandler, avvik på tiltaksplanerbådei form av at detforeliggerenplanfor tiltaket og av evalueringav tiltaket, avvik påoppfølgingav iverksatteomsorgstiltakog fristavvik påundersøkelser.en målsettingfor tjenestenå få til enmest mulig effektiv bruk av deressursene manhartil rådighettil enhvertid. En forutsetningfor detteer engodorganiseringav tjenesteneog en fleksibelutnyttelseav ressursene. Målstyringog virksomhetsplanlegging:en målsettingfor barneverntjenesten i MNS for 2015er å få påplassenvirksomhetsplan. Mye av arbeidetfor å ivareta målsettingeneble igangsattgjennomorganisasjons - og utviklingsprosjektetmenble dessverretidlig 2014lagt bort grunnetmerepresserende oppgaveri egenorganisasjon.prosjektleder harfungertsomnestlederog fungerendeleder i 2014og harderforikke kunnetivaretaarbeidsoppgavenesomprosjektleder.målet er at Utviklingsprosjekteti barnevernetgjennomføre somplanlagt.prosjektetskali nesteår bl.a. a Sluttføreutvikling og innføringav elektroniskrutinehåndbokknyttet til saksbehandlingssysteme t b Etablertet funderendeinternkontrollsystem c Etablertgodemåleindikatorerfor resultatmålingog rapportering d Utvikle densamledekompetanseni tjenestenmedøkonomisk/administrativ kompetanseog psykologiskkompetanse e Sluttføreanalysenoverressursog kompetansebehovet i MNS barnevern 17

19 11.5 Konsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon Tiltaksbudsjettenefastsettesav kommuneneetteranbefalingfra MNS barnevern.det er kommetenendringi betalingsfordelingenmellomstatenv/buf-etatog barneverneti statsbudsjettet.dettebetyrat kommunenemåbetaleinntil kr ,- merpr år for barni institusjonog enforventerogsåenøkningi kommunensegenandel i fosterhjem.denne økningener innarbeideti budsjettforslaget.med bakgrunni Barneverntjenestens behovfor flere kontorerharhusleienøkt i familienshus.for barnevernetsin del utgjørdette kr ,- pr år. Økningener innarbeideti budsjettforslaget Nye og endrede driftstiltak Organisasjonog metodeutviklingsprosjektet i barnevernetble vinteren2014lagt til sidemed bakgrunni at prosjektledersressursermåttebrukespåandreområderi organisasjonen.det gjenstårutviklingsarbeidinnenforområdenerutineutvikling, internkontroll,opplæringog veiledningav nyansatte,analyseav ressursog kompetansebehovetc. Rammenefor 2014til dettearbeidetvar kr ,- og dettevidereføresmedkr ,- i Kommune over lege og legevaktsordninger 12.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet KommuneoverlegenbetjenerkommuneneNamdalseid,Namsos,Fosnesog Overhalla.I tillegg selgestjenestertil Flatanger(unntattfolkehelsekoordinator)og Osenkommuner.MNS er fra 2013ansvarligfor bådelegevakttjenesteni Midtre Namdalinkl. Osenog Flatanger (ettermiddagog kveld + helg)og LINA somomfatteralle namdalskommunene (kl ).Kommuneoverlegener faglig ansvarligfor beggelegevaktsordningene Beskrivelse av tjenesten - organisasjon Kommuneoverlegetjenesten skalutføredeoppgaverkommunelegener tillagt i lov eller instruks.detteomfatter: Miljørettet helsevern,smittevernog helsemessigberedskap Legevakttjeneste Folkehelsekoordinator Helsestatistikkog epidemiologi Organisasjon, ledelseog kvalitetssikring Sosialmedisinskefunksjoner(enkeltindivid/grupper) Kunnskapom og anvendelseav helsenettet Medvirkningog rådgivningi henholdtil helse- og omsorgstjenestelovenog folkehelseloven 12.3 Status drift innenfor dagens budsjettrammer MNS fikk i 2014igjen ansattkommuneoverlegei faststilling. Det harværtarbeidet medå sikrekvaliteteni legevaktsordningeneog tilretteleggingfor samarbeidom felles daglegevaktstelefoni Namdalen. Stabildrift i smittevernarbeidet, arbeidetmedmiljørettet helsevernog folkehelsearbeidet. 18

20 12.4 Mål og strategi er Kommuneoverlegenskal sikrekommuneneentilfredsstillendesamfunnsmedisinsk tjenesteog utføreoppgavenemedmedisinskfaglig rådgivningetterfolkehelselovenog helse- og omsorgstjenesteloven - herunderutarbeidestatistiskmaterialesomskaldanne grunnlagetfor politiskeprioriteringerog beslutningerinnenhelsespørsmål Bidra til gjennomføringav kommunenesfolkehelseplaner Utvikle frisklivstilbudeti Midtre Namdal Bidra til kommunenemedmedisinskfagligrådog folkehelsekompetanse i arbeidetmed implementeringav samhandlingsreformen Sikretilfredsstillendelegevakttjenestefor innbyggernei regionen.fortsettesamarbeidet medlegevaktslegenefor å sikrekvalitet bl.a.medå minskevikarbrukeni tjenesten. ArbeidemedenregionalløsninginnomLINA-samarbeidetfor å tilfredsstillenyekrav fra Helsedirektoratet til kommunenei forbindelsemedinnføringav nødnett.varslet iverksettingi Gjennomføreenkonsekvensanalyse for deninterkommunalelegevaktenav igangsetting av kommunaleø-hjelpstiltak i samarbeidskommunene. 13 NAV 13.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet NAV Midtre Namdalharsomoppgaverå; Identifiserebehov,avklarebrukerssituasjon Kartleggebrukerssituasjonog gjennomførearbeidsevnevurdering Veiledeom ytelserog ta i mot krav Sette mål sammenmedbruker,utarbeidehandlingsplanog gi individuell oppfølging Informasjontil enkeltpersonereller grupper Saksbehandlingi forhold til nødvendigevirkemidler.lageskriftlig begrunnelsefor individuellevurderingersomliggertil grunnfor plan/tiltak Avklare at søknaderer tilstrekkelig dokumentert Markeds- og arbeidslivskontakt Samfunnskontakt Oppfølgingsbistandfor arbeidssøkerebådemedog utenbehov for tilrettelagtoppfølging Utløsevirkemiddelfor å få brukerraskestmulig i jobb Veiledningssamtaler, oppfølgingssamtaler innenforulike områder Kompetanseka rtleggingog jobbsøkingsbistand Rekruteringsbistandtil virksomheter Økonomiskrådgiving/Gjeldsrådgiving/disponering Husbankordninger(startlånog bostøtte) 19

Handlingsprogrammed økonomiplan 2014 2017. Budsjett 2014

Handlingsprogrammed økonomiplan 2014 2017. Budsjett 2014 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Budsjett 4 Vedtatt Midtre Namdalsamkommune 5..3 Handlingsprogrammed økonomiplan 4 7 Innhold Sammendrag.........4 Hovedmålsettinger for Midtre Namdalsamkommune......5

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015

Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015 Handlingsprogram med økonomiplan 2015 2018 Budsjett 2015 Vedtatt Midtre Namdal samkommune 14.11.2014 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal samkommune... 5 3 Organisering... 5

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2016 2019. Budsjett 2016. Midtre Namdal samkommune Vedtatt.13.11.15

Handlingsprogram med økonomiplan 2016 2019. Budsjett 2016. Midtre Namdal samkommune Vedtatt.13.11.15 Handlingsprogram med økonomiplan 2016 2019 Budsjett 2016 Midtre Namdal samkommune Vedtatt.13.11.15 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal samkommune... 3 3 Organisering...

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Utvalg: Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Utvalg: Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/228-2 Saksbehandler: Tor Brenne Saksfr amlegg Etablering av interkommunal enhetfor øyeblikkelig hjelp Etablering av interkommunal enhetfor

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 1 Hovedprosjektet: «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» De fire kommunestyrene i Samkommunen (Namsos, Overhalla, Namdalseid

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013 Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 07.nov. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal Samkommune... 5 3 Organisering... 5 3.1 Politisk organisering...

Detaljer

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00

Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Møteprotokoll Utvalg: Midtre Namdal samkommunestyre Møtested: Overhalla Betongbygg AS på Skogmo Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: Fra 09:00 til 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Nina

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2010/5729-2 Saksbehandler: Anne Berit Løvhaugen Saksframlegg Sosialpolitisk plan 2011-2014 for Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Komite barn, helse og velferd

Komite barn, helse og velferd Møteinnkalling Utvalg: Komite barn, helse og velferd Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2016/5194-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite

Detaljer

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL»

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger kommune Osen kommune H T T P : / / WW W. M I D T R E - N A M D A L. N O 1 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune MIDTRE

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg

Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

Partnerskap Namdal. Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling

Partnerskap Namdal. Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling Partnerskap Namdal Region Namdal Høgskolen i Nord-Trøndelag Trøndelag Forskning og Utvikling Region Namdal Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Flatanger, Høylandet, Grong, Lierne, Røyrvik,

Detaljer

Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre

Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre Dato: 28.05.2009 Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre Vedtatt i Fosnes kommunestyre xx/xx. 2009, sak xx/xx Vedtatt i Namdalseid kommunestyre xx.xx. 2009, sak xx/xx Vedtatt i Namsos

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan Budsjett 2017

Handlingsprogram med økonomiplan Budsjett 2017 Handlingsprogram med økonomiplan 2017 2019 Budsjett 2017 Vedtatt Dato 11.11.2016 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal samkommune... 3 3 Organisering... 3 4 Utviklingsoppgaver

Detaljer

Namsos kommune. Økonomisjefen. Notat. Årsberetning 2009 - Resultatenhet. Fagsjef Svein Arild Rye Resultatenhetsleder Trine Ahlin PPT

Namsos kommune. Økonomisjefen. Notat. Årsberetning 2009 - Resultatenhet. Fagsjef Svein Arild Rye Resultatenhetsleder Trine Ahlin PPT Namsos kommune Økonomisjefen Notat Til: Fra: Fagsjef Svein Arild Rye Resultatenhetsleder Trine Ahlin PPT Referanse 2010/244-1 12.01.2010 Dato Årsberetning 2009 - Resultatenhet 1. Beskrivelse av resultatenhet.

Detaljer

Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Namdalseid formannskap

Namdalseid formannskap Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 19:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2011

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2011 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014 BUDSJETT 2011 ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG 18.NOV 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 5 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal Samkommune... 6 3 Organisering...

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011

Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 Dato:10. januar2012 BEBY /12 Bergenbystyre Spørreundersøkelse Bystyrerepresentantenesarbeidsbetingelserog påvirkningsmuligheter 2007-2011 RAZA BYST-0274-201018481-44 Hva sakengjelder: Bystyretskontor gjennomførtei

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

RevidertBoligsosialhandlingsplan2011-2014

RevidertBoligsosialhandlingsplan2011-2014 NEDREEIKER KOMMUNE Etat Oppvekstog kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen Direktetlf.: 32 23 28 32 Dato:22.07.2011 L.nr. 21952/2011- Arkiv: 2009/8182- F17 RevidertBoligsosialhandlingsplan2011-2014

Detaljer

SERVICEERKLÆRING ETABLERERE

SERVICEERKLÆRING ETABLERERE SERVICEERKLÆRING ETABLERERE Utvikling SERVICEERKLÆRING ETABLERERE 1 Til våre kunder! MNS Utvikling er en avdeling i Midtre Namdal samkommune opprettet av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Detaljer

Namdalseid kommune. Utredning om framtidig skolestruktur. Utvorda Statland - Lauvsnes. 14. april 2014

Namdalseid kommune. Utredning om framtidig skolestruktur. Utvorda Statland - Lauvsnes. 14. april 2014 Namdalseid kommune Utredning om framtidig skolestruktur Utvorda Statland - Lauvsnes 14. april 2014 Høringsfrist 30. mai 2014 Innhold 1. Politiskevedtak/ mandat.........4 2. Bakgrunn............4 2.1Eksisterendesamarbeid.........4

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Juridiske samarbeidsformer

Juridiske samarbeidsformer Juridiske samarbeidsformer Administrativt vertskommunesamarbeid ( 28b) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd ( 28c) Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Samarbeid etter lov om interkommunale

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer

Tertialrapport 1 Arendal kommune 2014

Tertialrapport 1 Arendal kommune 2014 TERTIALRAPPORT 1 2014 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning......... 4 2. Økonomiskutvikling pr 1. tertial 2014......4 3. Kommunaleforetak.........12 4. Arbeidsgiverstrategi.........14 5. Tjenesteområdene.........15

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Spreke og trygge eldre Fallforebyggingsprosjekt finansiert av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med Midtre Namdal Region

Spreke og trygge eldre Fallforebyggingsprosjekt finansiert av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med Midtre Namdal Region Spreke og trygge eldre Fallforebyggingsprosjekt finansiert av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med Midtre Namdal Region Spreke og trygge eldre Folkehelsekoordinator ansatt for å jobbe med prosjektet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2011/320-25 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 18.09.2012

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune

Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Innherred samkommune Statsbudsjett 2017 Verdal kommune Økonomienheten 19.10.16 Vekst 2017 En pedagogisk utfordring Skattesvikten som ikke kom Alle prognosemakere varslet svikt Utbyttetilpasninger har erstattet

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 29. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus møterom 3035. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne. Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne. Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:30 Rådet for menneskermed nedsattfunksjonsevne Formannskapssalen, Rådhuset Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 74 83

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

BKK-nettharpåtattsegå væreprosjektlederog vil i utgangspunktethaansvarfor finansieringenav utbyggingen.

BKK-nettharpåtattsegå væreprosjektlederog vil i utgangspunktethaansvarfor finansieringenav utbyggingen. Dato:30. desember2008 Byrådsak 1007/09 Byrådet Landstrøm til skip i Bergenhavn. PEVI BBY-63-200810058-3 Hva sakengjelder: Bergenkommuneharsommål å bli Europasbestemiljøhavn. Et viktig virkemiddelfor å

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite barn, helse og velferd. Utvalg: Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite barn, helse og velferd. Utvalg: Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite barn, helse og velferd Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 11:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 215/1243-1 Saksbehandler: Tor Brenne/Tore Ugseth Saksframlegg Rapport om status i barnevernet Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 74/15 Til sak: 98/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Barnevern Saksmappe: 1/1444-2 Saksbehandler: Karin Bergstrøm Saksframlegg STATUSRAPPORT FOR BARNEVERNTJENESTEN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE Vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11. 2009, sak 78/09 og Levanger kommunestyre 18.11. 2009, sak 62/09 I Allmenne bestemmelser 1 Navn og medlemskommuner Innherred

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Samarbeidskommuner LINA Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/2050-54 «REF» Ingvill Dahl Håpnes 46898849 11.04.2016 Melding om vedtak

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 021/15 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 08.09.15 Paul Stenstuen 021/15

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet.

Region Namdal. Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015. Sted: Gjestegården, Høylandet. Region Namdal Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015 Sted: Gjestegården, Høylandet. Tilstede: - Fosnes kommune v/ordfører Bjørg Tingstad - Namsskogan kommune - ordfører Stian Brekkvassmo - Høylandet

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal

Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Kompetanseutvikling i Midtre Namdal Sluttrapport UP-6 januar 2012 Underprosjekt tilknyttet samhandlingsprosjektet Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal Eva Fiskum Innhold 1. SAMMENDRAG...1 2. INNLEDNING...2

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Utvalg: Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Utvalg: Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 07.11.2016 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Skjemainformasjon Skjema Rapporteringsskjema tilskudd bokmål Referanse 1014918 Innsendt 30.03.2012 13:53:48 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel/post 761.67 År dere rapporterer for 2011 Tittel prosjektet/tiltaket/aktiviteten

Detaljer

ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE

ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE ÅRSMELDING HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE 1 Ferdigstiltpr 18.03.2015. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning s. 4 2. Mål s. 4 3. Økonomi s. 5 4. Antall barn med tiltak, antall og undersøkelser s. 7 5. Tilsynmed

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Midtre Namdal Region. Saksframlegg. Midtre Namdal Regionstyre. Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal

Midtre Namdal Region. Saksframlegg. Midtre Namdal Regionstyre. Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionstyre Saksmappe: 2008/6581-10 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal Utvalg

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i I Allmenne bestemmelser

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/1892-10 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune Regnskapsrapport pr 30.04.2015 Innherred Samkommune Verdal, 27. mai 2015 Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr 30.04.15 3 Organisasjon 4 Sykefravær 4 Årsverk

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

REGLEMENT. for folkevalgtesarbeidsvilkår i Verdal kommune

REGLEMENT. for folkevalgtesarbeidsvilkår i Verdal kommune REGLEMENT for folkevalgtesarbeidsvilkår i Verdal kommune Valgperioden2011-2015 1. Kommunalemøter............3 1.1. Møteplaner............3 1.2. Tidspunktfor kommunalemøter.........3 2. Opplæringog informasjontil

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Midtre Namdal samkommune Hva har vi gjort og hva har vi kommet fram til Presentasjon Stjørdal 14.10.10 Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Kommuneoverlegen i Midtre

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Perioderapport 2. tertial 2012 Foto: Anneli Vestre Øksfjordmila2012. Kommunehelsetjenestenv/fysioterapeutMette Skjeldamhar jobbet medfokuspå økt fysiskaktivitet og i den forbindelseble Øksfjordmilaarrangertsomet

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Helse og Omsorg Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Helse og Omsorg Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/81-4 Saksbehandler: Lisbeth Ystmark, Ansvarlig leder: Lisbeth Ystmark,Driftsleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

fengsel til egen bolig

fengsel til egen bolig Mulighetenes hus - fra fengsel til egen bolig Sluttrapport Møre og Romsdal friomsorgskontor 30.11.12 Innhold Innledning...3 Sammendrag....4 2 Målgruppen...5 2.1Litt om prosjektdeltakerne...6 3 Mål for

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4

Detaljer

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Bakgrunn/vedtak - MNS Samkommunestyrevedtak fra 14.11.2014: «Gjennomføre en konsekvensanalyse for den interkommunale legevakten

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4317. Hovedutvalg oppvekst og kultur 01.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4317. Hovedutvalg oppvekst og kultur 01.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4317 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 01.12.2014 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 01.12.2014 1. Notat

Detaljer

Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013

Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013 Møteinnkalling Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013 Møtested Schweigaardsgt.4, Oslo fylkestingsalen Møtedato 30.01.2013 Tid 14:00 Saksliste Saksnr Tittel Sakertil behandling

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer