Handlingsprogrammed økonomiplan Budsjett 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogrammed økonomiplan 2015 2018. Budsjett 2015"

Transkript

1 Handlingsprogrammed økonomiplan Budsjett 2015 Vedtatt Midtre Namdalsamkommune

2 Innhold 1 Sammendrag Hovedmålsettinger for Midtre Namdalsamkommune Organisering Politisk organisering Administrativorganisering Utviklingsoppgaveri MNS Organisasjonog metodeutviklingsprosjekt i barnevernet Mobil og bredbåndsdekningi Midtre Namdal Skogsbruksprosjekt Kommunaleø-hjelpstilbudog legevaktsamarbeidet Næringsapparatet i MNS Befolkningsutviklingi MNS Innledning Befolkningsutviklingi Midtre Namdal Rammebetingelser Deflator Sosialekostnader Pensjon Tjenestesalg Investeringer Overskudd/underskudd Rapportering Budsjettendringer Politikk og administrasjon Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Skateoppkreveren Beskrivelseav virksomhetsområdet Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier IT drift og IT infrastruktur Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Investeringstiltak Lønnog regnskap Beskrivelseav virksomhetsområdet

3 10.2 Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Barnevern Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Kommuneoverlegeog legevaktsordninger Beskrivelseav virksomhetsområdet Beskrivelseav tjenesten- organisasjon Statusdrift innenfordagensbudsjettrammer Mål og strategier NAV Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Utvikling Beskrivelseav virksomhetsområdet Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Nyeog endrededriftstiltak Miljø og landbruk Beskrivelseav tjenesten organisasjon Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Pedagogiskpsykologisktjeneste Beskrivelseav virksomhetsområdet Statusdrift Hovedutfordringeri planperioden Mål og strategier Konsekvensjusteringer av dagenstjenesteproduksjon Nyeog endrededriftstiltak Nye driftstiltak og innsparingstiltak

4 18 Investeringstiltaki planperioden- Finansiering Økonomiskeoversikter Tabellmedoppsummeringav konsekvensjusteringer Budsjettskjema1A Budsjettskjema1B Investeringer2A Budsjettskjema2B Fordelingavkostnadermellomkommunene Salgtil kommuner

5 1 Sammendrag Midtre NamdalSamkommuneble etablert somet forsøkpåå prøveut enhelhetlig og forpliktendestyringsmodellfor interkommunaltsamarbeid.kommunenenamsos, Overhalla,Namdalseidog Fosneser medlemmer.fra2014 er samkommunendenpermanente organisasjonsmodell for detinterkommunalesamarbeidet.ny samarbeidsavtaler vedtattog erstattertidligereforsøksforskriftog samarbeidsavtale. Regjeringenharmeldtat devil fremmeforslagom å fjernelovhjemmelenfor samkommunei kommuneloven.det betyr høystsannsynligat samkommunenmåværeavviklet innen2020.arbeidetmedavviklingen av MNS vil starteetterat vedtakeneknyttettil kommunereformener gjort i Alternativeneer at ordningeneførestil baketil morkommunene,at vertskommuneløsninger etableres,eller at samarbeidskommunene fra 2018eller 2020blir enkommune. Dettedokumentetbeskrivermål og strategierfor deulike ordningenei samkommunen, samtidigsomårsbudsjet t og økonomiplaner presentert.planenbestårav 2 deler:en tekstdel sombeskriverdeulike ordningene,bådei forhold til nåsituasjonog i forhold til mål og strategierframover.denandredelenbestårav årsbudsjettog økonomiplanfor perioden Alle tall er presentertpårammenivå pr. ordning.det er samkommunestyret somvedtar budsjettrammenepr. ordning,menskommunestyrenevedtarsumrammetil samkommunen. Det er i dennyesamarbeidsavtalegitt enrammefor lån MNS. Dennerammenvil for 2015 ikke overskrides.låneopptaketskal brukestil IKT infrastrukturog utkjøpav leasingavtalerpå skrivere/kopimaskiner.det er ingennyeordningerlagt til MNS i Organisasjons - og kvalitetsutviklingsprosjektet i barneverneter foreslåttutvidettil å gjeldeut 2015medenbevilgningpåkr ,- i MNS vil i 2015gjennomføreen konsekvensanalyseavkommunenesø-hjelpstilbudfor legevaktsordningene. Viderevil det initiereset arbeidmedengjennomgangav næringsapparatet i Midtre Namdal. Budsjetteter konsekvensjustert for helårsvirkning av tiltak iverksatti 2014,lønnsvekst, økningi pensjonspremieog personalforsikringer,husleieøkningerog økningi utgifter til lisenser.budsjetteter ikke justertfor generellprisvekstpådriftsutgifter.budsjettforslagethar tatt inn over segat alle kommunerer i omstillingsprosesser for å redusereutgiftsnivået.nav, barnevernog PPTer vurderti forbindelse medkaupangprosessen i Namsoskommune.Lønn og regnskapharhattet innsparingskravknyttettil segpå1 mill kr i perioden (tilsv. 12,7% av opprinneligbudsjett).budsjettetleggeropptil eninnsparingpådeøvrige områdenei MNS påtil sammen2,4 mill kr fordelt påperioden2015til 2017.Innsparingen iverksettesmedinntrekningav stillinger vedutviklingskontoretog skatteoppkreverensamt medhusleiereduksjonog bruk av ny teknologi. Det skalarbeidesvideremed innsparingskravetpå1 mill kroneri økonomiplanperioden.bortsettfra tiltaksbudsjettene,har MNS budsjettetenreell nedgangsomenkonsekvensav dette.tiltaksbudsjettener justert medbakgrunni estimertforbruk i 2015og envurderingav utviklingenav antallbarnunder omsorg. 4

6 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal samkommune Formåletmedsamarbeideter nedfelti samarbeidsavtalenog er to-delt: 1. Sikretjenestermedriktig kvalitet, effektiv ressursbrukog utviklingskrafttil bestefor innbyggernei Midtre Namdal. 2. Etablereenhelhetligog forpliktendestyringsmodellfor interkommunaltsamarbeidi Midtre Namdal. Deltakerkommuneneharfølgendehovedmålfor samkommunen: Utvikle helhetligpolitisk styringav detinterkommunalesamarbeidet Bedredenregionaleutviklingskrafteni Midtre Namdal Oppnåriktig kvalitet påtjenestetilbudetil innbyggerne Utvikle effektiveinternetjenesterfor deltakerkommunene Bedreressursbrukog uttakav økonomiskestordriftsfordeler Bistådeltakerkommunenemedå løselokaleoppgavergjennomformelt og uformelt samarbeid Utvikle kompetente,attraktiveog robustefagligmiljøer Ha beredskapfor å møtenyeutfordringer 3 Organisering 3.1 Politisk organisering Figurenviserpolitisk organiser ing i Midtre Namdalsamkommune.Samkommunestyret Midtre Namdalbestårav 23 medlemmermedfølgendefordeling: Namsoskommune:11 medlemmer Overhallakommune:5 medlemmer Namdalseidkommune: 4 medlemmer Fosneskommune:3 medlemmer Fosnes kommunestyre Po l i t i sk Namsos kommunestyre o rgan i se r in g Namdalseid kommunestyre Midtre Namdal samkommunestyre Overhalla kommunestyre Midtre Namdal samkommunestyrehari 2014 værtledetav ordføreri Namsos MortenStenemed ordfører i OverhallaPer Olav Tyldum som varaordfører Kontrollutvalg Komiténæring, miljø og landbruk Komitéplan og økonomi Komitébarn, helseog velferd. Fra tok ordføreri OverhallaPerOlav Tyldum oversomordføreri MNS. Varaordførerble daordføreri NamsosMortenStene. Samkommunenharsomegen 5

7 juridisk enhetet egetkontrollutvalgledetav Hilde VatnarSelnes. Samkommunestyret har opprettet3 komiteeralle med8 medlemmervalgt blantsamkommunestyretsmedlemmer. Komité næring,miljø og landbrukledes av TrondPetterRistadfra Overhalla. Komitéplanog økonomible fram til ledet av ordførermortenstenefra Namsosog etter av ordførerperolav Tyldum fra Overhalla.Komitébarn, helseog velferdledes av Marit Haukø fra Namsos. 3.2 Administrativ organisering Figurenviserden administrative organiseringenog hvilke virksomheter somer lagt under samkommunen. I tillegg har samkommunen ansvarfor felles sentralbordfor Midtre Namdalskommunene. Denneoppgaven opereresav Namdalseid kommunepåvegne av samkommunen.fra2014harmidtre Namdalsamkommunevært arbeidsgiverfor alle ansatte i samkommunalevirksomhetermedunntakav NAV-ledersomMNS harfellesmed statenog somer ansatti staten. 4 Utviklingsoppgaver i MNS 4.1 Organisasjon og metodeutviklingsprosjekt i barnevernet Prosjektetstartetoppi 2013somet 2-årig prosjekt.prosjektetharsin basisi at Fylkesmannen vedgjennomgangav tilsynssakavdekketavvik påsystemnivåi MNS barnevern.det er også avdekketavvik påindividnivå samtat MNS overtid harhattsværthøyandelfristoversittelser i sineundersøkelsessaker. Med dennebasisble detstartetet utviklingsprosjektsomhar systemperspektiv,menogsåfokuspåkapasitetog kvalitet. Selvom tilsynssakeni forhold til systemavviketog depåfølgendetilsynssakenefor enkeltperso nåer lukket, harvi ikke nåddalle våre mål i utviklingsprosjektetsomforutsatt. Detteskyldeshovedsakelig3 forhold: 1. Arbeidetknyttettil tilsynssakenbådemht til å serveselvetilsynet,menogsåå lukke avvik bådepåsystemog individnivå harvist segå værelangtmeromfattendeenndetsomvi i 2012kunneforestilleoss. 6

8 2. ParalleltharMNS prioritert tiltak for debarnameddestørstehjelpebehovene.det har ført til enoppgangav antalletsakeri Fylkesnemndfra 3-6 pr år til 26 i 2013trendenhar fortsatti 2014.Detteharværtsværtressurskrevende. 3. Sykemeldingssituasjonen fra mai 2014harværtalvorlig. I sumhardetteført til at utviklingsarbeidethar måttevike for akutte/merpresserendesaker. Det foreslåsderforat utviklingsprosjektetforlengesmedett år,og at detsettesav til detteformåleti 2015.Samtidigforeslåsat prosjektorganisasjonenoppløsesog at utviklingsarbeidetgjennomføressomprosjekti drift i overgangsåret2015.fra2016skal utviklingsarbeidforegåsomdel av løpendedrift. Organisasjonsutviklingsprosjekt Internkontrollog kvalitetsledelsei MNSBarnevern får da følgendejustertemålsettinger: 1. MNS barnevernskali løpetav 2015 fjernealle oversittelserav 3 månedersfristeni undersøkelsessaker. 2. MNS barnevernskal: Utvikle godeskriftlige rutinersomer implementerti organisasjonen.rutinenskal utviklesi fagsystemetfamiliaog skalhasommål å bedresystemat ikken og kvalitet i detbarnevernfagligearbeidet.det skalinnarbeideskvalitetssikringselementer i rutineneog økedenskriftlige dokumentasjonenbådekvalitativt og kvantitativt. Utvikle et fungerendeinternkontrollsystem Utvikle kvalitativt godeskriftlige rutinerfor opplæringog veiledningav ansatte.alle nytilsatteskalhaindividuelleplanerfor sin kompetanseutvikling. MNS barnevernskalhafokuspåresultateffektivitetgjennomå utvikle et godt målstyringssystem. Utvikle et godtrapporteringssystemtil politisk og administrativledelsei tillegg til Fylkesmannenog SSB.MNS barnevernskalbenchmarkesegmedsammenlignbare kommunerog regioner.mns barnevernskalutvikle godsammenlignendestatistikk overtid i samarbeidmedpolitisk og administrativ ledelse. Sluttføreanalysenoverressursog kompetansebehovet i MNS barnevern 4.2 Mobil og bredbåndsdekning i Midtre Namdal MNS Utvikling startet2013oppet toårigutrednings- og koordineringsprosjekt for åbedre mobil og bredbåndsdekningen i Midtre Namdal.Det er i stigendegradenforventingbådefra utbygger,tilskuddsorganisasjoner og innbyggerneat kommuneneengasjerersegpådette området.prosjektetharsommålsettingå kartleggealle muligheter(og umuligheter),haen pådriverfunksjonsamtkoordinereaktiviteten.prosjektetharhattansvarfor søknadertil Post og teletilsynetog et prosjektfra Midtre Namdalkom medi åretsfordeling. 4.3 Skogsbruksprosjekt Aktivitetspådriverprosjektet for "Skognæringai Namdalen"er et felles3-årig prosjektfor alle kommunenei Namdalen,samtBindal kommunei Nordland.Prosjektetharfokuspåregional samordning,økt aktivitet og verdiskapinggjennomaktivitetspådrivingrettetdirektemot 7

9 skogeierne.gjennomdettevil treforedlingsindustrienfå bedretilgangpålokalt råstoff,noe somer svært viktig for å opprettholdedelokaleaktørenesombaseresin virksomhetpå trevirke.prosjektetharenårlig kostnadsrammepå2,85mill. kroner,hvor denkommunale andelener kr Kommunenei Midtre Namdalsin andelav detteer kr ,- pr. år. Det mesteav kostnaden er finansiertmedtilskudd fra Nord-Trøndelagfylkeskommuneog Fylkesmanneni Nord-Trøndelag. 4.4 Kommunale ø-hjelpstilbud og l egevaktsamarbeidet Kommuneneer i ferd medå etablerekommunaleø-hjelpstilbud.til nåhardetteskjeddmed at enkeltkommunerharskrevetavtalemedhnt om etableringav kommunaleø-hjelpstilbudi sykeheimene.et elementi disseavtaleneer tilgangenpåmedisinskfagligkompetansepå ettermiddagog kveld.det visesi avtalenemedhnt til detinterkommunale legevaktsamarbeidet. Alle kommunerskalhaetablertet ø-hjelpstilbud innen2016.det er derforbehovfor enkonsekvensutredning for deninterkommunalelegevaktensombåde kartleggerfaglig ansvar,forventetresponsfra legevakt,personellmessige, økonomiskeog administrativekonsekvenserfor MNS/LINA. Utredningenskalferdigstillesinnenoktober Næringsapparatet i MNS I forbindelsemedarbeidetmedutgiftsreduksjoni MNS, fremmesdetforslagom gjennomgangav organiseringog tjenestenivåi næringsapparatet i MNS samtenvurderingav tangeringspunkterog arbeids- og ansvarsavklaringmedandreaktørerpåområdet.dette omfattervirksomheteni MNS miljø og landbrukog MNS Utvikling. Arbeidetforankresi komiténæring,miljø og landbruk. 5 Befolkningsutvikling i MNS 5.1 Innledning Folketalleti hverkommunedannerenviktig del av grunnlagetfor beregningenav fordelingen av kostnadenemellomkommunenei MNS. Alle ordningerunntattmiljø og landbrukharen fastandelsomfordelesmedlike delermellomkommunene.alle disseunntattpptfordeler restenetterfolketall. PPTfordelerresterend etterantalletelevtall.når detgjelderfordeling miljø og landbrukfordeleskostnaden etter25 % etterinnbyggerog 75 % etterantall gårdsbrukmedproduksjon.tiltaksbudsjettenefor barnevernog NAV fordeleskonkrettil den enkeltekommuneut i fra gjeldendevedtaktilhørendedenenkeltekommune. 5.2 Befolkningsutvikling i Midtre Namdal Midtre Namdaler entypisk distriktsregion medtil sammen innbyggerepr fordelt pået samletarealpå 2 376km 2. Tabellenviserfordelingenav folketalletmellomkommunene.namsos kommuneutgjøralene68,26 % av befolkningsgrunnlaget i samkommunen. Kommune Innbyggertall pr Prosentvisandel av MNS 1703Namsos , Namdalseid , Overhalla , Fosnes 638 3,33 MNS ,00 8

10 Befolkningsvekstenharværtmoderati Namsoskommune,mensOverhallakommunehar snuddtrendenog økt innbyggertalletdesisteårene.fosnesog Namdalseidharhatten nedgangi befolkningen.samletsetter befolkningsutviklingeni Midtre Namdallangtsvakere enngjennomsnitteti landet. 6 Rammebetingelser 6.1 Deflator Statsbudsjettet2015 byggerpåenkommunaldeflatorpå3% Deflator 3,25 2,8 3,25 3,30 3,0 3,0 Lønnteller knapt2/3 i deflatorog andelenharværtstabildesiste2 årene.konkretfor ordningenei MNS er detberegnetengjennomsnittliglønnsvekstpå3,3% 6.2 Sosiale kostnader Sosialekostnaderer beregnetetterfølgendesatser: Pensjon:KLP 14,0% (16,0% medansattesandel) Arbeidsgiveravgiftener beregnetmed5,1% Avsetningtil feriepengerer beregnetmed12 % 6.3 Pensjon Samkommunenble ettervedtaki Samkommunestyret og kommunestyrenei eierkommunene selvstendigarbeidsgiverfor sineansattefra Det er etablertkundeforholdmellom MNS og KLP, og pensjonspremier beregnetut ifra aktuarberegning,budsjett2015fra KLP. Det er etablertenordningmedettårigamortiseringav premieavvik. 6.4 Tjenestesalg Samkommunenvil kreverefusjonav kostnadenefra medlemskommunene, mensdetvil være tjenestesalgtil andrekommuner.det selgesulike tjenestertil kommuneneflatanger,osen, Høylandet,Lierneog Røyrvik. I beregningenav tjenestesalgeter dettatt utgangspunkt i gjeldenderefusjoneri 2014, samtidigsomdeter korrigertfor øktekostnaderknyttettil investeringerog drift pådeulike ordningene.i planperiodener alle kostnaderog inntekter framskrevetflatt fra Investeringer Låneopptak Samkommunestyretharanledningtil å ta opplån i trådmed 50 i kommuneloven.eventuelle låneopptakskalligge innenforenøvrerammesomutgjørmaksimalt10 % av samkommunestyrets sumdriftsinntekter.låneopptaketi planperiodenligger innenfordenne rammen Renteforutsetninger Det er forutsattenrentesatspå2,5% for 2014og engradvisøkning til 3,5% i sluttenav planperioden.detterentenivåeter knyttetopptil NorgesBanksrentebane,noesomogså 9

11 samsvarertil markedsforventningene. Det vil alltid knyttesegusikkerhettil slike renteprognoserog damedhenblikkpåutviklingeni finansmarkedetog på den makroøkonomiskeutviklingeni Norgefor perioden2015til MNS harenrelativt beskjedenlåneportefølje, og er derforforeløpigrelativt skjermetfor svingningeri rentebanen Kalkulatoriske renter og avskrivninger Det er IT somharforetattinvesteringer.belastningenav kalkulatoriskerenterog avskrivningerer derforfordelt med50 % likt påkommuneneog 50 % etterfolketall. Detteer samsvarendemedfordelingsnøkkelenmellomkommunenepåit området. 6.6 Overskudd/underskudd Samkommunensregnskapgjøresoppi balansei forhold til at deltakerkommunenefår tilbakebetalteller får krav om tilbakebetalingvedhenholdsvisover- eller underskuddi regnskapsåret. 6.7 Rapportering Ledernefor deulike ordningenerapporterertil administrasjonssjefen. Det skalrapporteres månedligbådepåøkonomiskeavvik mellombudsjettog regnskap,aktivitet og nærvær.det utarbeidestertialrapportersomskalbehandlesi samkommunestyret. Samkommunestyret oversenderdissetil deltakerkommunene. Rapporteringenskjeri henholdtil egen rapporteringsplanfor samkommunen. 6.8 Budsjettendringer Administrasjonssjefer delegertmyndighettil å justerebudsjetteneinnenforsamme KOSTRA funksjon Samkommunestyret vedtarbudsjettendringermellomordningene Tiltaksbudsjettetinnenforbarnevernog NAV justeresmedøkterammerfra samkommunestyret og kommunene 7 Politikk og administrasjon 7.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet Områdetomfatter: Politiskestyringsorganerog revisjon Administrasjon Kjøp av internetjenester Fellessentralbord 7.2 Status drift MNS harfra 2014værtarbeidsgiverfor egetpersonale.arbeidetmedovertakelsenav arbeidsgiveransvaret er sluttførti 2014.MNS kjøperpersonaltjenester i Namsoskommuneog vil fortsattgjøredeti 2015.Erfaringenemedfellessentralbordharværtsåpasspositiveat det ikke vil bli fremmetsakfor vurderingav om ordningenfortsattskalværeenfellestjeneste 10

12 eller ikke. Rådmannsgruppenharbesluttetå sepåmuligeinnsparingeri fellessentralbordsom vedtaketforutsetterfør behandlingav budsjetteti Hovedutfordringer i planperioden Regjeringenharmeldtat devil fremmeforslagom å fjernelovhjemmelenfor samkommunei kommuneloven.det betyrhøystsannsynligat samkommunenmåværeavviklet innen2020. Arbeidetmedavviklingenav MNS vil starteetterat vedtakeneknyttettil kommunereformen er gjort i 2017.Alternativeneer at ordningeneførestilbaketil morkommunene at vertskommuneløsninger etableres at samarbeidskommunene fra 2018eller 2020blir enkommune Med alle deusikkerhetsmomenter sompr nåer knyttettil kommunereformen,vil målsettingeneom utviklingsarbeidi MNS tonesnedtil fordel for arbeidmeddrift såfremtda ikke samkommunenblir tillagt oppgavermedkommunereformen. 7.4 Mål og strategier Deltakerkommuneneharfølgendehovedmålfor samkommunen: Utvikle helhetligpolitisk styringav detinterkommunalesamarbeidet Bedredenregionaleutviklingskrafteni Midtre Namdal Oppnåriktig kvalitet påtjenestetilbudetil innbyggerne Utvikle effektiveinternetjenesterfor deltakerkommunene Bedreressursbrukog uttakav økonomiskestordriftsfordeler Bistådeltakerkommunenemedå løselokaleoppgavergjennomformelt og uformelt samarbeid Utvikle kompetente,attraktiveog robustefagligmiljøer Ha beredskapfor å møtenyeutfordringer 8 Skatteop pkreveren 8.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdalharansvaretfor skatteoppkreverfunksjonen i kommunenenamsos,overhalla,namdalseid,flatanger,fosnesog Høylandet,Lierneog Røyrvik.Kontoretovertoki 2011skatteoppkreverfunksjonenefor kommunenelierneog Røyrvik og vil betjenedissekommunenemedeksisterendepersonalressurser. Skatteoppkreverkontoret haransvarfor: Innkrevingav skattetrekk,arbeidsgiveravgift,forhåndsskatt,resterendeskatt forskuddsskattog restskatt Føringav skatteregnskapet Informasjontil og kontroll av arbeidsgivere Skatteoppgjør/avregning 11

13 Saksforberedelse skatteutvalg(ettergivelse/nedsettelse av skatt) 8.2 Hovedutfordringer i planperioden Regjeringenharforeslåttat skatteoppkreverfunksjo nenskalovertasav statenfra og med Dettekani verstefall føretil størresentraliseringer.skattedirektoratetharfått i oppdragå sepåhvordanskatteoppkreverneskalorganiseresinn i etaten.direktoratethar nedsattenhurtigarbeidendegruppetil å sepåorganiseringen.rapportfra gruppaskal foreligge15. november2015.forslagetvil kommeut påhøringdes./jan2015.sakenvil kommeoppi stortingetvåren Mål og strategier Skatterskalbetalestil rett tid Brukerneskalfå godservice Arbeidsgiverkontrollenskal bidratil økt etterlevelse,reduseresvartøkonomiog gi korrektegrunnlagsdata Skatte- og avgiftsregnskapet skalværekorrektog á jour 9 IT drift og IT infrastruktur 9.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet AnsvarsområdeneIT/Kvalitet og IT fagsystemerorganiseresog budsjetteresi MNS. Områdenerepresenterer infrastruktur,drift av infrastrukturog fellesprogramvare.delerav tjenestenbudsjetteresi denenkeltekommunesbudsjett.størstedelenav personal ressursener budsjetterti denenkeltekommune.driften av løsningeneskjeri fellesskapmediktpersonellansatti Namsos,Namdalseidog Overhallakommune.Namsoskommuneselger ressursertil Fosnes,Flatanger,Overhallaog IT MNS, Overhallaog Namdalseidselger ressurser til IT MNS. MNS haringenegneit-ansatte.it MNS selgerdrift og supportav IKTløsningertil medlemskommunene i MNS plussflatangerkommune. 9.2 Status drift Det er i hovedsaktre kostnadsområder somforbrukerressursene; inngåtteavtalermed leverandører, avskrivningerog lønnskostnader. IKT- områdetbetalerlisenskostnader, vedlikeholdskostnader påikt- infrastruktur,leie av linjer, kommunikasjonskostnader og husleie.kostnadsdriverevil i dennesammenhengværedetjenesterog driftsnivåsomden øvrigekommunaledrift leggeropptil. Økt volum vil påføreøktekostnaderi forhold til lisenserog kommunikasjonskostnader, entenvedat nyelisenskostnadermåimplementeres vednyedriftstiltak, nyelokasjoner,behovfor økt linjekapasiteteller nye kommunikasjonsformer. MNS benytterenhetligkommunikasjon(unified communication)medfellessentralbord- og telefoniløsning.mns kommunisereri dagvia mobiltelefon,lync, IP- telefonog fasttelefon. MNS harsamletca.750taleabonnementer påmobiltelefon,har1000nummeri seriefor datatelefoniog et mindreantallabonnementerpåisdn- telefoni.mns hari tillegg ca.300 dataabonnementer påmobil. IT MNS arbeidermedovergangtil ny sentralbordløsninginnen 12

14 utgangenav 2014.InContactskalfasesut og erstattesav Mobilt Bedriftsnettsentralbord.Det er ikke ventetkostnadsøkningi dennesammenheng. MNS har2 datasentremedservereog lagring.vi opererermedca.125servere. Dataløsningenebetjenermerenn3400ansatteog 2650eleveri grunnskolen. MNS harfellessupportløsningi forhold til brukernesbehovknyttettil bruk av IKT infrastrukturog telefoni.lærlingeressurser i Namsosharværtbenyttetoverhelesamarbeidet. I 2014ble detbesluttetat Namsoskommuneikke tok inn ny IKT- lærling.dettehari betydeliggradredusertkapasitetenpåavdelingen. MNS harhattsommålsettingå få rullert IKT- strategiplaneni godtid før budsjettarbeidet. Det hari liten gradlykkes å involveredeetablertedialoggrupperi prosessen. 9.3 Hovedutfordringer i planperioden Det er fortsattslik at arbeidetmedikt-strategimåværehovedfokusi planperioden.ks har valgt å endrebegrepetil digitaliseringsstrategimedfokuspåhvordankommunaletjenester kanutviklesvedhjelp av IKT. KS fremheverbehovetfor et samlendegrep om utvikling av IKT i kommunene.i dagpregesutviklingenav manglendeevnetil samhandling,langsomme prosesser,kompliserteog omfattendeanskaffelsesprosesser. Utgangspunktetfor utviklingen er ofte forvaltningsstrukturog finansieringfremfor behovethosinnbyggereog næringsliv. Det er mangelfullkompetansei kommunenei forhold til å utnytteikt strategisk.vi serat det å havalgt enstrategiofte ikke harkonsekvenserfor handlingene.ikt-løsningeneutvikler seg raskt,og mangeoppfatterat IKT-strategienblir et hinderfor utvikling påsitt område.det medførerat detiverksettestiltak somikke er spilt inn i forhold til rullering av IKT-strategi. IKT-strategienharlagt opptil at informasjoni organisasjonenskalskjeelektronisk.det er veldig mangebrukeresomikke er endel av denelektroniskeinformasjonsutvekslingen. Administrasjonssjefenmenerat driftsorganisasjonenit MNS er ikke bemannetfor å ivareta deoppgaversomdeter forventetløst.utenlærlingeri IT MNS vil servicentil brukernebli redusert.det er ikke sattgrenserfor hvor myeavdelingenskalta påseg.det er enbetydelig utfordringat deter avvik i forhold til brukereoppretteti datasystemetog ansatte.det har konsekvenserfor lisensieringog innebærerogsåensikkerhetsrisiko. 9.4 Mål og strategier IKT- strategiarbeidetmåhabredforankringi helemns Organiseringen av IT MNS måavklares Økt fokuspåkvalitetssikringog internkontroll BedreprosjektstyringpådeområderIT-løsningerer involvert Økedriftssikkerhetmedsky-baserteløsninger Vurderemulig samarbeidmedandrekommunesammenslutninger 13

15 9.5 Konsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon EksisterendelisensavtalemedMicrosoft løp ut i juni 2014,og ny avtaleble signert. Avtaleperioden er 3 år og prisener låsti detre årene.en ny avtalevil derforinnebæreen prisregulering.det er i tillegg gjennomførtenlisensrevisjoni 2014somviseret økt volum i brukereog utstyr.detteharresulterti at årligelisenskostnaderfor MNS harøkt med kr , Nye og endrede driftstiltak Det er ikke funnetplasstil noennyetiltak i Investeringstiltak IT MNS harsattopp kr ,- for 2015i foregåendeøkonomiplan.det gjeldervanlig utskifting av utstyri felles IKT- infrastruktur. Det er i tillegg ført oppet forslagfor å arbeidemedfellesinternettportalfor MNS i 2015.IT MNS anserat detikke er stemningfor et slikt samarbeidsprosjekt, og dettetiltaket tasut av økonomiplanen. 10 Lønn og regnskap 10.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet Lønn- og regnskapsavdelingen i Midtre NamdalSamkommuneharansvaretfor føring av regnskap,innfordringav kommunalekrav og avgifter,og kjøring av lønnfor kommunene Namdalseid,Fosnes,Namsosog Overhalla.I tillegg selgerkontorettilsvarendetjenestertil Høylandetkommunefra Kontoretble etablertpr ettervedtaki samkommunestyret og kommunestyrenei deltagerkommunene i MNS Status drift MNS L/R er samlokalisertmedhovedkontori Namsos.Det er fortsattstortfokuspåå få implementert arbeidsoppgaverog fastsattrutinerfor samarbeidmellomkommuneneog MNS L/R. I 2014er detunderskrevetleveranseavtalemellommns og kommunenesombeskriver hvilke tjenestersomskalleverestil kommunenetilknyttet samarbeidet.det er ogsåstortfokus påå implementeretjenestersomkontoretselgertil Høylandetkommune Hovedutfordringer i planperioden Hovedutfordringeni planperiodenvil væreå leveretilfredsstillendetjenestertil lavestmulig pris ovenforsamarbeidskommunene Mål og strategier MNS L/R skalværeutviklingsorientertemedtankepåå ta i bruk effektiveog godeverktøy innenforøkonomi- og regnskapsområdet. Det er enuttalt målsetningå skapeet robust fagmiljø, og reduseresårbarheteninnenfortjenesteproduksjonen til et minimum.for å få til dettevil detværeaktueltå utvidearbeidsområdenemedtankepåsalgav tjenestersomikke omfattesav deordinæreleveransenetil eierkommunene.arbeidstakern er vår viktigste 14

16 ressursi dennesammenhengen, og kompetenteansattevil i såmåte væreenkritisk suksessfaktor Konsekvensjusteringer av dagens tjenesteproduksjon MNS L/R haret vedtattinnsparingsmålmedhhv 0,25mill i 2013,0,50mill i 2014og 0,25 mill i 2015.Innsparingsmåleneforutsettesoppnåddi planperioden.det leggesikke opp til konsekvensjusteringer utovernormallønnsvekst Nye og endrede driftstiltak Nye modulerfor effektiv transaksjonshåndtering foreslåsimplementertoverto år. I 2015 implementeresdeprogrammersomkun brukesi lønnog regnskap(bankavstemmingog sykepengerefusjon). Delerav detteligger alleredeinnei budsjettetfor 2014og derforenliten reduksjoni rammafor 2015.I 2016implementeresdedelersombetingermedvirkningfra kommunene(timelister,personalmeldingerog reiseregninger).underforutsetningav at disse verktøyene tasi bruk i kommunene,forventesdeteninnsparingi MNS lønnog regnskapmed kr ,- (tilsvarende½-stilling) medvirkning fra Barnevern 11.1 Beskrivelse av virksomhetsområdet Midtre Namdalsamkommunebarneverner enfelles interkommunalordningfor kommunene Namsos,Overhalla,Namdalseidog Fosnes.MNS er vertskommunefor Flatangerkommune påbarnevernsområdet. Hovedmål: Gi barn,ungeog familier hjelp og støttei vanskeligesituasjoner. Å værea jour medlovpålagte frister i henholdtil undersøkelseog iverksettingav tiltak. Å følgeopp iverksattetiltak i henholdtil barnevernlovenskrav Status drift Tabellengir noennøkkeltall.2014har værtpregetav oppfølgingav arbeideti 2013medoppfølgingog lukking av tilsynssakenfra Fylkesmannen. Organisasjonsutviklingsprosjektet ble tidlig i 2014sattpåventdabehoveti barnevernetkrevdebruk av prosjektlederessurseni organisasjonen.samkommunestyret harværtholdt løpendeorientertom status,bl.a.med flere skriftlige Omfang Pr Antall nye meldinger Oppstartede undersøkelser Avsluttedeundersøkelser Fristoversittelse3mnd Heravover 6 måneder Alle barn med tiltak i løpet av året Frivilligeplasseringer Omsorgstiltak (tvang) Barnsombv.tj. fører tilsyn med

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2014 med økonomiplan 2014-2017 Versjon 1.0 24.10.13 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan 2015-2018 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune Regnskapsrapport pr 30.04.2015 Innherred Samkommune Verdal, 27. mai 2015 Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr 30.04.15 3 Organisasjon 4 Sykefravær 4 Årsverk

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013

Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Foto: Willy Elders Halden kommune Rådmannens budsjettforslag 2013 Innhold Rådmannens forord...3 Budsjettprosess 2013...5 Organisasjon...6 Økonomisk status...7 Budsjettforslaget sett i forhold til vedtatt

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Dato: 27.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens utkast Dato: 15.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.06 Verdal, 31.august 2006. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer