itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s"

Transkript

1 itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s IKT-prosjekt lønns- personal og % Bruk av fond økte lisenskosntader, ca 200 økonomis tem 000 Delplan for idrett og fysisk aktivttet ja, men ikke kjente. Vil fremkomme etter at planen er vedtatt usikkert. Svalbardhallen 50 % AU ber om en vedlikeholdsplan for Svalbardhallen i 1-5-årsperspektiv, ifr. Teknisk tilstandsanal e av Svalbardhallen av "uni Til styrets disposisjon 0 % S ret må forestå sum o innhold drift KF - En 1020 Avgassrensing Kltf Etablering av renseanlegg for utslipp til luft på Longyear energiverk for å oppfylle utslippskrav Statstilskudd fra KLIF. Over Svalbardbudsjettet 2012 fikk Longyearbyen lokalstyre 14,6 mill kroner til igangsetting av bygging av renseanlegg på energiverket. I 2013 har lokalstyret mottatt 29,6 mill kr til tiltaket. Ca 5 mill pr år fra 2014, forutsatt finansiert av staten Tekst fra Svalbardbudsjettet: «Eit anlegg for å reinse kraftverket i tråd med kravet frå Klif kan stå ferdig i 2014 til ein total kostnad på 73,1 mill kroner». Med en bevilgning fra staten på 28,9 mill kr i 2014 vil lokalstyret ha mottatt til sammen 73,1 mill kroner til prosjektet. Mye tyder på at prosjektet blir dyrere. Det er hvordan det skal håndteres Innmåling ledningsnett Slagg- og askedeponi Fjemaylesing EL Refundamentering Trafokiosker CCS-mulighetsstudie Tittak etter brannen v/energiverket: tegningsarkiv Tiltak etter brannen v/ energiverket: reservedlesanalyse Dokumentasjon av lavspentkabler i fordelingsnettet. Høyspentkabler er dokumentert, dvs. Disposisjonsfond inntegnet i GIS-line. Krav om dokumentasjon i hht forskrifter. Roar - status, bør noe s es til % Etablering av nytt deponi for slagg og aske fra energiverket ved Gruve 3. Prosjektet er en følge Lån, finansiert via av avfallsplanen og krav gitt av Klif. strømgebyret Usikker å "ennomførin i % Fjemavlesning av strømmålere i Longyearbyen, både for private og bedrifter. Naust og hytter Lån, finansiert via omfattes ikke. roar - status strømgebyret 50 % Etter råtekontroll av trafokiosker og høyspentledning er det avdekket behov for Lån, finansiert via refundamentehn av trafokiosker. Roar - status strømgebyret 50 % Mulighetsstudiet medfører at vi bør gjennomføre et mulighetsstudie på et nytt kulifyrt kraftverk, Statstilskudd bør sørge for å få midler fra staten, hvis ikke bør prosjektet ikke prioriteres. Antatt kosntad, ca 6 mill DigItalisering av tegningsarkivet og avhendig av dagens arkiv Tilleggsbevilgning i RNB 2013 Det er behov for å gjøre en reservedelsanalsye gitt at energiverket skal leve i ytterligere 25 år. Dette for å få en oversitk over og kjøpe inn viktige reservedeler. Dette vil styrke beredskapen ved uforutsette hendelser ingen Ingen, ut over dagens driftsutgifter. Arlig utgifter til renter og avdrag i 20 år kr. 45 Ingen. Vil gi redusert feilaylesing og riktigere fakturering, alstå redusert opprettingsarbeid. Arlige år kr 22 Ingen. Arlige utgifter til renter og avdrag i 20 år kr 18 ingen Tiltak etter brannen reservedelslager v/energiverket: Oppbygging av et reservedelselager som følge av reservedelsanalsyen Tittak etter brannen v/energiverket: duplisering av styringsenheter også 110-sentral Duplisering styring av reservkraftanlegg, samt duplikat av styring på 110-varslingssentral. Om Tilleggsbevilgning i RNB energiverket må evakueres, så er det av stor betydning å ha altemativt tilgjengelig backup s tem for mottak av 110 brann-meldi er. KF - Eiendom 1084 Prosjektehng råteutbedringer % Rapport har konstatert råte i fundamentet til boliger i 212, 214 og spisshus. Prosjekteringen vil Disposisjonsfond vise hva utbedri vil koste. Vurderes i fbm prosjektehngen. 1

2 1085 Utbednng fundamenter 212, 214 og spisshus Rehabilitering av bygninger % Rapport har konstatert råte i fundamentet til boliger i 212, 214 og spisshus. Prosjekteringen vil Disposisjonsfond og vise hva utbedringene vil koste. tilskudd fra LL Det er et betydelig etterslep på rehabilitering av bygninger. Tiltaket må gjennomføres over flere Statstilskudd år, foreslått oppstartet i Det forutsettes tilskudd fra staten til gjennomføring av tiftakene. Redusert vedlikehold de kommende årene og reduserte driftsutgifter i forhold til nye komponenter som trenger mindre tilsyn. Reduserte vedlikeholdsutgifter kommende år og reduserte driftsutgifter i fht nye komponenter som trenger mindre tilsyn Kjøp nye boliger Skisseprosjekt Næringsbygget Ombygging av Næringsbygget ? Toppsystem Basisløsning: EOS: Bygg 1+2: Tilpasninger på bygg 1+2: Anl. 3, 7 FH flemvarme: Tilpasninger anl. 3: Anl. 5, pilot bolig: Målere anl. 5, pilot: Sum 2014: Inntil videre Det budsjetteres med kjøp av 2 nye boliger i 2013 som følge av bernanningsøkning. Skal man Låneopptak yiderefore inyestenngen i nye boliger også neste 20 % AU har i møte i sak 91/12 uttalt at AU er positiv til at biblioteket flyttes fra Tilskudd fra LL Lompensenteret til Næringsbygget. Rapport fra Statsarkivet fordrer at det må etableres arkivlokaler som tilfredsstiller arkivforskriften. SNU-prosjektet skal ta stilling til organisering av Longyearbyen lokalstyre. Disse forholdene tilsier at det bør gjennomføres et skisseprosjekt for å se på disponeringen av Næringsbygget. Skisseprosjektet vil beskrive utgifter til ombygging av Næringsbygget. 40 % Gjennomføring på bakgrunn av skisseprosjekt. Prosjektet vil få oppstart til gjennomføring i 2014, Tilskudd fra kostnad enda LULåneopptak kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- ser vi for oss at det lages en form for kontrollrom. Det vi kaller basisløsning inneholder kontrollrom, maskinvare og programvare. I tillegg forarbeider med kartlegging, samt installasjon og opplæring i bruk av systemet. Dessuten er generering av ca. 15 basis ~rmbilder tatt med. Pilot bolig tror vi er fornuftig dersom vi i løpet av våren bestemmer oss for at boliger er interessant. Piloten foreslår vi består av 10 boligrekker hvor vi installerer løsningen. Da kan vi vurdere effekten og nytten av dette før vi går videre med boliger i Ellers så vi allerede nå at det er flere bygg som ikke har SD-anlegg i dag, og av de som har er det flere som trolig ikke egner seg for å knytte opp mot et toppsystem fordi de er gamle og/eller har en svært begrenset funksjon. Dette medfører at det blir svært store investeringer ute på det enkelte bygg. Fordelen er at vi da kan spesifisere det sammen med toppsystemet og dermed skape en mer homogen løsning. Integrasjon ISY Jobtech er ikke medtatt. Vi foreslår at vi tar dette som opsjon foreløpig. EOS; her tenker vi oss basisløsningen pluss at de anlegg som kobles opp mot toppsystemet kobles opp mot EOS samtidig. Øvrige anlegg kan kobles opp mot EOS individuelt der det er hensiktsmessig eller vi kjører manuelt til byggene er oppe på toppsystemet. Prosjektet er totalt estimert til 8 mill. NOK og det er det tallet som ble spilt inn til Polaravdelingen etter brannen på energiverket. Ikke avklart Økte drifts og vedlikeholdskosntader. Arlige år kr 360 Vurderes i fbm skisseprosjektet Kan føre til reduserte leieinntekter fra eksteme leietakere. Vedlikeholds-Iserviceavtale vil komme som en årlig kostnad. Hvor stor del av denne som slår inn i 2014 er litt usikkert, men vi foreslår at det legges inn kr ,- i dnftsbudsjettet for dette. Skoleutredning: skisseprosjekt og delplan 50 % Utrede behovene ved Longyearbyen skole og bamehagene areal-/bygningsmessig og Ikke avklart. Vurderes i fbm pedagogisk. Lage delplan for skole- og idrettsområdet. Mulighetsstudie lyses ut på anbud i skisseprosjektet Fremmes deretter for lokalstyret i egen sak. Skoleutredning: detaljprosjekt og.ennomføri Tiltak etter brannen v/energiverket: Energiverket - bygningsmessige utfordringer, avdekket etter brannen x x Avventer utredning Ikke avklart. Ikke vurdert pr i dag, ift kommentar over. 40 % Bruk av skum slukkemiddel i kullmating (utredning 2013) Ikke avklart. Ikke vurdert 2

3 Tilltak etter brannen v/energiverket - bygningsmessige forhold v/ener iverket Nye boliger i og 03 " nye vanntilkoblinger til brannvesenet, kr ,-, Tørrsprinkling til silotoppen og sikthuset, kr Tilleggsbevilgning i RNB ,-, Slokkevann, bytte ut plast rør med metall rør, kr ,-, Utrede bruk av skum og 2013 vurder b nin smessi e tiltak/utskiftin, kr ,- Lokalstyret har i møte bedt Bydrift KF om å utarbeide et skisseprosjekt med Skisseprosjektet er kostnadsoverslag for bygging av familieleiligheter på tomten til / 03 samt avklare om det finansiert over gis rivingstillatelse for eksisterende bygg på denne tomten. Dagens leiligheter er tenkt brukt til driftsbudsjettet. rigg ved bygging av renseanlegget ved energiverket, slik at bygging først kan starte etter at Finansiering av nye renseanlegget er ferdig. boli er ikke vedtatt Ikke vurdert. drift KF - Brann beredsk Høyderedskap (Irft) % Nytt høyderedskap er en nødvendighet når man ser utvikling av bygnings og boligmasse i Longyearbyen. Dagens høyderedskap har en kapasitet på 14 meter. Aksjonsradius på 7-8m. Dette er ikke titfredsstillende i forhold til høyde og adkomst på de bygninger som finnes i Longyearbyen i dag. Det er behov for et høyderedskap med meter kapasitet slik at slukking, evakuering og arbeid i høyden kan gjennomføres på en tiffredsstillende måte med hensyn til sikkerhet for innsatsmannskapene. Liften brannvesenet har i dag er ikke tillatt brukt mot varme omgivelser, har svært begrenset bruksområde, og tilfredsstiller krav i arbeidsmiljøloven mht til HMS. Anslag er inkl usikkerhet. Bruk av investeringsfond Økte dr-fts- og vedlikeholdskostnader. Tiltak etter brannen v/energiverket: Brann og redningsutstyr % 3 komplette sett slukkespyd kr 32 -, Reserve brannmannsbekledning kr 150 -, Brannmannshjelmer med integrert lyktfeste, samt lykter kr 120 -, Havarisag kr 20 -, Lysutrustning kr 150 -, Slangemateriell kr 70 - Ikke avklart dtift KF - Teknisk infrastruktur Vei, atel s, nærmil'etiltak: 1071 Energibesparende gatelys 1088 Delplan vei - sjøområdet % Ved å skifte ut dagens gatebelysning med LED-belysning kan energiutgiftene til gatebelysning reduseres betydelig. Dette er et tittak som vil bidra til å oppfylle et av de krav som vi har satt i vår energi- og klimaplan. Driftsfølgevirkningene av prosjektet vil være en reduksjon av energi knyttet til gatebelysning på ca 70%, altså ca kr ,- pr år, i tillegg kommer reduksjon av kostnader knyttet til utskifting av lyskilde. Delplaner beskriver veibygging for ca 11 mill kr. Innenfor en ramme på 2,9 mill kr er det mulig å ferdigstille vei 505, 308 og vei fra hovedvei 600 til Gammelkaia, under forutsetning av at veiprisen blir tilsvarende gjennomsnittsprisen pr meter vei de siste år. Vei 505 og 308 gjennomføres Vei fra hovedvei 600 til Gammelkaia gjennomføres i 2013 om det er kapasitet til det, hvis ikke gjennomføres tiltaket i kr i tilskudd fra Lavere driftskostnader som Enova. Resten via følge av lavere energiforbru. låneopptak. Arlige utgifter til renter og avrag i 10 år. kr 180 1,9 mill kr i lån, 1 mill kr Gir høyere driftskostnader til fra fond for sommer- og vintervedlikehold. tilknytningsinntekter vei. Arlige utgifter til renter og Renter og avdragsutgifter avdrag i 20 år kr 180 på lånet betales av tilknytningsgebyr for vei Rehabilitering av bruer: prosjektering % Gjelder prosjektering av rehabilitering av bruer over Longyearelva som følge av at bruene er i dårlig forfatning. Prosjektet ble startet opp i 2012 og sluttføres i Fond til asfaltering Vurderes i prosjekteringen 1062 Rehabilitering av bruer 1087 Asfaltering av veier % Rehabilitehng av bruer, gjennomføring. Asfaltering ble sist gjennomført i Hovedveier med fartsgrense 50 km/timen og reparering av åpnede veier prioriteres. Omfanget av asfatteringen begrenses av størrelsen på asfattfondet Statstilskudd Ingen ut over dagens driftskostnader. Fond til asfaltering. Økt kvalitet på de veiene som Fondet vil være tilnærmet får asfalt. tomt etter at asfaltering er gjennomført Kommunalteknisk norm (vei) Utarbeidelse av kommunatteknisk norm for vann, avløp, vei og fjemvarme. Normen skal beskrive prosedyrer for utførelse / etablering av teknisk infrastruktur. Gjennomføring til en antatt pris på kr pr fagområde (til sammen kr ). Nærmiljeanlegg: Belysning i sentrum Stolpene til gatelysene i gang- og sykkelveien fra Unis til vei 221, er dårlige, og bør skiftes ut. Belysning bør skiftes samtidig. Prosjekteringsutgifter finansieres innenfor driftsbudsjettets rammer. Prosjekteringen vil anslå hva utskiftingen vil koste. Det fremmes egen sak før sommeren med forsla til "ennomførin med finansierin. Fond til asfattenng Ikke avklart. Normen vil bidra til å øke kvaliteten på arbeidet som redusere driftskostnader pga bedre helhetlig planlegging knyttet til planlegging og prosjektering av nye anlegg. Lavere driftskostnader som følge av lavere energiforbruk. 3

4 Prosjekteringav sikringstiltakfor bebyggelsenog infrastrukturnedenfor Nærmiljøanlegg- sentrumstiltak Rassikring - utredning nsikoomrader over gruve 2 og ved Nybyen Forprosjekteringog detaljprosjekteringav sikringstiltakmot sørpeskred. Forprosjekteringskal kommefrem til flere alternative sikringstittakfor bebyggelsenog Tiltak etter trafikksikkerhetsplanen jfr sak i møtet, her ma vi velge et alternatvi som man ma ga videre med Ikke avklart. Ikke avklart ja og nei, ut i fra hvilke tiltak man vel er å iverksette Vann: 1091 HP vann - Dosing elveløp Mv: Prosjektering Tiltakeneer hentetfra «HovedplanvannforsyningLongyearbyen » som ble vedtatt av lokalst et i sak 81/12 i møte % Tiltaketgjelder muligomleggingav Endalselva, slik at den ledesutenfor Isdammen.Det er ønskeligå lede Endalselvautenfor Isdammenpgaflomsikring og sedimentasjonsproblemer. Prosjekteringenskal avklare konsekvenserav omleggingenav Endalselvaog kommemed anbefalingerom elva bør leggesom eller ikke. Låneopptak,finansiert via Ikke vurdert. Arlige utgiftertil renter og avdrag i 40 år kr 65 HP vann - Dosing elveløp mv: Gjennomføring HP vann - inspeksjon / nyleggingav inntaksledning 1092 HP vann - Manganfilter inklutvidelse av bygg: Prosjektering HP vann - Manganfilter inklutvidelse av bygg: Gjennomføring HP vann - Ledningsoppgraderingermot Haugen Kommunalteknisknorm (vann) 1093 HP vann - Dublering av UV-filter % Prosjektkostnadentar utgangspunkt i at elva kan legges om. Kostnadener veldig usikkerda Låneopptak,finansiert via resultatetav prosjekteringenikke er klarlagt GjelderbeggeinntaksIedningenemellom Isdammenog vannbehandlingsanlegget Låneopptak,finansiert via % Gjelderfjerning av manganfra drikkevannetfor å tilfredsstilledrikkevannsforskriften.størrelsen Låneopptak,finansiert via på filteret krever utvidelseav vannbehandkngsanlegget(bygget) % Gjelderfjerning av manganfra drikkevannetfor å tilfredsstilledrikkevannsforskriften.størrelsen Låneopptak,finansiert via påfilteret krever utvidelseav vannbehandlingsanlegget(bygget) % Bidrartil ønsket brannvannsdekningpå Haugen. Låneopptak,finansiert via Utarbeidelseav kommunalteknisknorm for vann, avløp, vei og fjemvarme. Normenskal beskriveprosedyrerfor utførelse / etableringav teknisk infrastruktur. Gjennomføringtil en antatt pris på kr pr fagområde (til sammenkr ). Vil bidra til økt sikkerhetpå vannkvalitetenhvis det ene filteret faller bort, det er kun ett filter i dag. HP vann - Vannledning til Bykaia % Vannledningenvil gi større leveringssikkerhettil Energiverket, Bykaiaog ut mot Hotellneset HP vann - Oppussing bassengfh Renoveringav bassenget i fyrhus 6 i Nybyenpga aldrende betong. Ikke vurdert. Arlige utgifter til renter og avdrag i 40 år kr 142 Sikrere vannforsyning.arlige utgiftertil renterog avdrag i 40 år kr 90 Vil sannsynligvisføre til økte driftskostnader,som ikke er taltfestetforeløpig. Arlige år kr 35 Vil sannsynligvisføre til økte drtftskostnader,som ikke er tallfestet foreløpig. Arlige utgiftertil renter og avdrag: kr 141 Vil sannsynligvisføre til reduserte vedlikeholdskosntaderde nærmesteårene. Arlige utgtfter 106 Låneopptak,finansiert via Normenvil bidratil å øke kvaliteten på arbeidet som redusere drtftskostnaderpga bedre helhetligplanlegging knyttet til planleggingog prosjekteringav nye anlegg. Arlige utgifter til renter og avdrag i 20 år: kr Låneopptak,finansiert via Vil sannsynligvisføre til økte driftskostnader.arlige utgifter til renter og avdrag i 20 år kr 18 Låneopptak,finansiert via Gir sikrereog bedret vannforsyning.vil gi økte driftskostnader.arlige utgifter 26 Låneopptak,finansiert via Opprettholdedagens vannkvalitet. Ingenendringer i driftskostnader.arlige utgifter 33 4

5 HP vann - utredning krisevann Tiltaket iverksettes for å gi større sikkerhet knyttet til sikker vannleveranse i en krisesituasjon. Prosjektering av boresteder etter grunnvann gjennomføres i Det kan være flere alternative måter å etablere krisevann på, saken vil bli lagt fram til politisk beslutning etter at prosjektering er gjennomført. Låneopptak, finansiert via Prosjekteringen vil gi vurderinger rundt fremtidige driftskostnader. Arlige utgifter 10 HP vann - utbygging krisevann Tiltak etter brannen v/energiverket: Styringssystem - SD, vann % Se kommentar ovenfor. Gjennomføring i 2015 til en antatt pris på 1,9 mill kr, under forutsetning Ikke avklart. av at det ved boring finnes grunnvann uten salt. Det er behov for duplikat av styringssystem for vann og avløp. Vi har kun tilgang til styring av Tilleggsbevilgning i RNB vann og avløp til byen fra ett sted i Longyearbyen. Det vil i en kortere periode være mulig å styre 2013 det manuelt, men i forhold til tilgang på ressurser vil det beste være å få på plass en duplikat også av dette styringssystemet. Gjennomføring til en antatt pris på kr pr fagområde (til sammen kr ). Vil sannsynligvis føre til økte driftskosntader, som ikke er tallfestet foreløpig. Arlige utgrfter til renter og avdrag i 40 år kr 124 Gir sikrere og bedre vannforsyning. Renovasjon: 1005 HP Avfall: restavfallscontainere % Mange av dagens containere har en alder og tilstand som gjør det påkrevd å skifte disse ut. Det må også anskaffes nye containere til nye boligområder. En container koster ca kr. 40. Låneopptak, finansiert via Ingen. Arlige utgifter til renter renovasjonsgebyret og avdrag i 10 år for et lån på kr : kr 83 HP Avfall -Evt relokalisering av avfallsanlegget - skisseprosjekt HP Avfall - Relokalisering av avfallsanlegget - bygging Skisseprosjekt - videreføring av utredning av relokalisering av avfallsanlegget. Ikke tallfestet i avfallsplanen I 2012 ble det startet to utredninger utrede mulighet for avfallsforbrenning i tilknytning til energiverket når renseløsning for energiverket er etablert, vurdering av relokabsering av avfallsanlegget Utredningene ferdigstilles i 2013, og er finansiert via driftsbudsjettet. Tittakene er hentet fra «Avfallsplan Longyearbyen ». Låneopptak, finansiert via Vurderes i skisseprosjektet. renovasjonsgebyret Arlige utgifter til renter og avdra i 20 år kr 90 Ikke avklart. Et evt Vurderes i skisseprosjektet. investeringsbehov er ikke kostnadsberegnet og heller ikke med i beregningen av framtidig renovasjonsgebyr. På bakgrunn av utredningene må det tas stilling til hva som skal gjøres videre. Utredningene vil sannsynligvis føre til investeringsbehov som pr dato ikke er kostnadsberegnet, og som heller ikke er med i beregningen av framtidig renovasjonsgebyr HP Avfall - Si evannsrensin % Smeltevann renner.ennom avfallsdeponiet ved Gruve 6. Vannet kan ta med seg stoffer ut i Låneopptak (som er Skal vurderes. Arli ut ifter til Avlø : 1086 Kommunalteknisk norm (avløp) Tiltak etter brann: Styringssystem - SD, avløp Femvarme: 1086 Kommunalteknisk norm (fjemvarme) Utarbeidelse av kommunalteknisk norm for vann, avløp, vei og flernvarme. Normen skal beskrive prosedyrer for utførelse / etablering av teknisk infrastruktur. Gjennomføring til en antatt pris på kr pr fagområde (til sammen kr ). Det er behov for duplikat av styringssystem for vann og avløp. Vi har kun tilgang til styring av Tittak finaniseres med vann og avløp til byen fra ett sted i Longyearbyen. Det vil i en kortere periode være mulig å styre tilleggsbevilgning i RNB det manuett, men i forhold til tilgang på ressurser vil det beste være å få på plass en duplikat 2013 også av dette styringssystemet. Gjennomføring til en antatt pris på kr pr fagområde (til sammen kr ). Utarbeidelse av kommunalteknisk norm for vann, avløp, vei og fjemvarme. Normen skal beskrive prosedyrer for utførelse / etablering av teknisk infrastruktur. Gjennomføring til en antatt pris på kr pr fagområde (til sammen kr ). Låneopptak, finansiert via Normen vil bidra til å øke renovasjonsgebyret. kvaliteten på arbeidet som redusere dffiskostnader pga bedre helhetlig planlegging knyttet til planlegging og prosjektering av nye anlegg. Gir sikrere og bedre avløpshåndtering Bruk av fjemvarmefond Normen vil bidra til å øke kvairteten på arbeidet som redusere driftskostnader pga bedre helhetlig planlegging knyttet til planlegging og prosjektering av nye anlegg. 5

6 1008 Mengdereguienng undersentraler % De siste år er det gjort en omfattende jobb med å mengderegulere undersentraler. Mengdereguleringen betyr at det bare pumpes den mengde vann rundt i fiemvarmesystemet det er bruk for, i stedet for at alt går på fullt hele tiden. På denne måten spares mye strøm til drift av hovedpumper. En annen fordel er at returtemperaturen tilbake til Energiverket kan senkes. Dette kan gi bedre utnyttelse av mottrykksturbinen til strømproduksjon. Det gjenstår ennå noen sentraler som ikke er mengderegulert (6-8 stk.) Det er ønskelig å sette inn mengderegulering i 1-2 sentraler per år inntil alle har regulering. Det er naturlig å renovere sentralen samtidig. Mengdereglering av undersentraler er ikke bare å sette inn en enkel regulering i en gammel undersentral. Det har vært en stor teknisk utvikling over 20 år på tekniske komponenter i undersentraler. En år gammel varmeveksler har mye dårligere virkningsgrad enn en ny og dermed bruker den større mengde fjemvarme. Det er sannsynligvis heller ikke mulig å styre den gamle pumpen mot det nye styresystemet. Bydrift drifter i dag 81 stk rørkasser rundt om i byen. Av disse er det mange som begynner å bli gamle og i dårlig stand, og som vi trenger å utbedre. I rørkassene går rørledninger for vann, avløp og fjemvarme. Det er status på respektive rørledning som avgjør om alle rørledninger skal skiftes eller bare noen. Ofte må også selve rørkassen i trevirke rundt rørene utbedres. Bruk av flemvarmefond Midre forbruk av fjemvarme og strøm, hvilket gi lavere driftsutgifter Vannbehandlingsanlegg 1076 Utbedringer i hht tilstandsvurdering: prosjektering og gjennomføring % Det er ikke vannbehandlingsanlegg i alle fyrhus. Riktig vannkvalitet forlenger levetiden på rørene. Det hender at det lekker tappevann gjennom utette tappevannsvekslere inn på fjemvarmenettet. Dette gjør behovet for vannbehandling enda større, da tappevannet tærer ekstra m e å stålet i rørene. Jfr «Renovenngsplan for fjemvarmeanlegg», datert Tilstandsanalyse av flemvarme, med unntak av innvendig medierør, tilsier gjennomføring av følgende tiltak Alle trebukkene som primærnettet ligger på skriftes ut på grunn av råte. Skifting av glidesko, ventiler og utbedring av rørnett. Gjennomføring av tilstandsvurdering av indre medierør. Bruk av fjemvarmefond Reduserte kosntader til oppretting av korriderte og gjengrodde rør. Bruk av fjemvarmefond ingen Tiltak som gjelder kan ikke iverksettes før tiltakene er vedtatt i de respektive år sine budsjetter, men det vil være uheldig å ikke gjennomføre tiltakene i hht plan da anlegget vil verdi-forringes Utbedringer i hht tilstandsvurdering: prosjektering og gjennomføring Jfr «Renoveringsplan for fiemvarmeanlegg», datert Tilstandsanalyse av fiemvarme, med unntak av innvendig medierør, tilsier gjennomføring av følgende tittak Alle trebukkene som primæmettet ligger på skriftes ut på grunn av råte. Skifting av glidesko, ventiler og utbedring av rømett. Gjennomføring av tilstandsvurdering av indre medierør. Fjemvarmefond i Øvrige år lån, finansiert via fjemvarmegebyret. Ingen. Arlige utgifter til renter og avdrag i 20 år for lån på 1,95 mill kr kr 174 Arlige utgtfter til renter og avdrag i 20 år for lån på kr : kr 68 Tiltak som gjelder kan ikke iverksettes før tiltakene er vedtatt i de respektive år sine budsjetter, men det vil være uheldig å ikke gjennomføre tiltakene i hht plan da anlegget vil verdi-forringes. Tiltak etter brannen v/energiverket: Fyrhus - overvåkingssytem Det er behov for duplikat av overvåkingssystem for fjemvarme. Ved en evt evakuering av kontrollrommet, ville vi ikke ha mulighet til å overvåke fjemvarmenettet. Tilleggsbevilgning i RNB Gir sikrere og bedre 2013 fjemvarmeforsyning. Tiltak etter brannen v/energiverket: Sirkulasjonspumper som er fysisk plassert utenfor energiverket Tittak etter brannen v/energiverket: Fyrhus til Skjæringa og sjøområdet Leveranse av fjemvarme i fjemvarmenett som forsyner blant annet Svalbard lufthavn og Bykaia. Fyrkjelene på flyplassen skal kunne forsyne primæmettet med varme, men problemet er at sirkulasjonspumpene står på energiverket. Hvis disse da detter bort, får vi ikke pumpet vannet rundt i rimæmettet-vest. 50 % Eget fyrhus til området, 30m2 bygning, 10m3 tank, benytte eksisterende fyrkjel, el og automasjon, WS arbeider. I dag blir fjemvarmen til dette området prodused på energiverket. Vi er svært utsatt i en krisesituasjon. Paratkjelen som i dag produserer denne fjernvarmen er plassed inne på energiverket og var en av de første komponentene som sluttet å virke. Det vil være på sin plass å etablere fyrhus for dette området slik det er gjort for resten av byen. Tilleggsbevilgning i RNB Gir sikrere og bedre 2013 fjemvarmeforsyning. Tilleggsbevilgning i RNB Gir sikrere og bedre 2013 fjernvarmeforsyning. Tiltak etter brann energiverket Mobilt % Mobilt fyrhus (Heatwork, kun for å sikre et enkelt bygg eller frostsikring av fjemvarmenett- Ikke avklart Gir sikrere og bedre fyrhus 103kW) Ved en eventuell brann i et fyrhus vil deler av byen være uten fjemvarme, noe som fiemvarmeforsyning. igjen fører til nedising av fjemvarme og fraflytting. Det bør vurderes om det er mulig å få tak i et mobilt fyrhus for å sikre midlertidig leveranse av fjemvarme i en krisesituasjon. 6

7 drift KF - Havn 6003 Havnebygg % Det ble utlyst en konkurranse på arkitekttjenester etter at vurderingen knyttet til muligheten til å Havnefondet bygge lavenergi/passivhus ble ferdigstilt. Et skisseprosjekt ferdigstilles 1. kvartal Dette vil danne grunnlag for videre beslutning knyttet til å igangsette bygging. Vurderes i skisseprosjektet Havneterrninal % Det ble utlyst en konkurranse på arkitekttjenester etter at vurdehngen knyttet til muligheten til å Havnefondet bygge lavenergi/passivhus ble ferdigstitt. Et skisseprosjekt ferdigstilles 1. kvartal Dette vil danne grunnlag for videre beslutning knyttet til å igangsette bygging. Vurderes i skisseprosjektet Kaidekke og ny kullvert til kaifront: Prosjektering Kaidekket på kaia er nå av en slik forfatning at det må skiftes ut. Dette bør gjøres samtidig med Havnefondet at det skal asfatteres i Longyearbyen. For å forberede for, og bedre tilbudet til skip planlegges det å lage en kullvert ut til katfronten hvor teknisk infrastruktur kan legges. Ingen Kaidekke og ny kullvert til katfront: Gjennomføring 6001 Fendring Bykaia 6005 Ny flytekai: prosjektering % Kaidekket på kaia er nå av en slik forfatning at det må sktftes ut. Dette bør gjøres samtidig med Låneopptak, finansiert via at det skal asfalteres i Longyearbyen. For å forberede for, og bedre tilbudet til skip planlegges havnekassen det å lage en kullvert ut til katfronten hvor teknisk infrastruktur kan legges % Fendring av Bykaia har blitt planlagt over noen år, og det er nå på tide å gjennomføre prosjektet Låneopptak, finansiert via da dagens fendring er utslitt. Ny fendring vil også vi bedre levetid for selve kaia da den ikke vil havnekassen være så utsatt for støt fra store ski % Ny flytekai har vært i planleggingsfase over noen år. Så langt har prosjektet gått tregt fordi vi Låneopptak, finansiert via ikke har fått satt sammen den rette kompetanse i forhold til prosjektering og utprøving av en havnekassen flytekai i arktiske strøk. Vi mener nå at vi vet hvem som besitter fagkornpetansen og kan gå inn i en prosjekteringsfase og evt. videre bygging når prosjekteringen er gjennomført Ingen. Arlige utgifter til renter og avdrag i 20 år for lån på 3 mill kr.: kr 270 Arlige år for lån på 2 mill kr kr 180 ingen. Arlige utg til r/a i 20 år, 4 % rente= 180' Skal vurderes. Arlige utgifter til renter og avdrag i 20 år kr Ny flytekai: Gjennomføring Se kommentar ovenfor. Ikke avklart Skal vurderes. Ny havnebåt som tilfredsstiller kystverkets behov 6003 Havnebygg - detaljprosjektering og Havneterminal - detaljprosjekt og Besluttes etter at tilbud er innhentet, tilbudsfhst i slutten av november, forutsetter at Kystverket dekker både lånekosntader og driftskostnader detaljprosjektering og bygging etter skisseprosjekt. Skisseprosjektet ferdigstilles januar 2013 detaljprosjktering og bygging etter skisseprosjekt. Skisseprosjektet ferdigstilles januar 2013 Låneopptak, finansiert via avtale med Kystverket Låneopptak, finansiert via Låneopptak, finansiert via ift puntket over ja, dekkes gjennom avtale med Kystverket. Arlige utg til r/a i 10 år, 4 % rente= 2,8mill jft puntket over Godshåndtering over bykaia Tas stilling til i forbindelse med utvikling av havnestrategi. S!ipp med batheis Kai mot smabåthavna Tas stilling til i forbindelse med utviklin av havnestrate i. Tas stilling til i forbindelse med utvikling av havnestrategi. TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA Radar på Breinosa planoppstart kunngjort in en.ente investeringskostnader eller inntekter. Deponi for aske og slagg planoppstart kunngjort in en kjente investeringer eller inntekter. 7

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016 D42ÅR-51-1L-r-P.K... -......,,... 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg 50 % midlertidig stilling i personal- og Øke budsjetterte HP serviceavdelinga 2013 250 000 renteinntekter

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

Budsjettkorrigeringer 2016

Budsjettkorrigeringer 2016 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: 07.11.2013, kl 10:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2014

Søknad om statstilskudd 2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/208-6-151 Elin Dolmseth 24.04.2013 Søknad om statstilskudd 2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 28/13 07.05.2013 Anbefaling: Vedlagte søknad

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Handlingsplan for Bydrift KF 2013

Handlingsplan for Bydrift KF 2013 Handlingsplan for Bydrift KF 2013 15.01.13 Side 1 av 13 Formål Foretakets formål er å ivareta drift av: teknisk infrastruktur energiforsyning havn brann- og beredskap eiendomsforvaltning i Longyearbyen

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

0,

0, Finansforvaltningsrapport 30. April 2017 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Finansforvaltningsrapport 31. Desember 2016 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

ØKONOMISKE OVERSIKTER...

ØKONOMISKE OVERSIKTER... Årsregnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet.... 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet.... 6 Investeringsregnskapet... 9 Oversikt

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Budsjett 2014 muligheter og utfordringer

Budsjett 2014 muligheter og utfordringer Agenda Budsjett 2014 muligheter og utfordringer Hva har vi oppnådd siste år. Gjennomgang av budsjett, selvkostberegninger og utfordringer for hvert fagområde. Investeringsprosjekter Det viktigste med dagen?

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 18.11.2014, kl 14:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen

Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen I Sammendrag 25. November 2014 ble det gitt tilsagn til prosjekt Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen (14/96). Prosjektet skal redegjøre for håndtering

Detaljer

Mulige konsekvenser ved avvikling av kulldriften i Lunckefjell.

Mulige konsekvenser ved avvikling av kulldriften i Lunckefjell. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/617-1- Elin Dolmseth 15.10.2015 Mulige konsekvenser ved avvikling av kulldriften

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: 13.06.2013, kl 10:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 14.06.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2014, behandlet av AU i møte

Søknad om statstilskudd 2014, behandlet av AU i møte Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/208-8- 151 Elin Dolmseth 08.05.2013 Søknad om statstilskudd 2014, behandlet av AU

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/9199-29 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.03.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016.

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Kapittel : Usorterte tiltak 11: 969 Hjemmetjenesten trenger nye biler Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Sted Ansvar:

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.12.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Sakspapir. Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole-modulbygg. KS-033/16 Vedtak: ArkivsakID 16/1204

Sakspapir. Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole-modulbygg. KS-033/16 Vedtak: ArkivsakID 16/1204 ArkivsakID 16/1204 Sakspapir Vår saksbehandler: Tord Arnesen 62 43 67 00 Sektor for skole Rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomsskole-modulbygg Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet 046/16 18.03.2016

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU

SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU SKISSEPROSJEKT NY HAMMEREN BRU UTARBEIDET AV SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF MED BISTAND FRA RAMBØLL NORGE AS 1 Innhold 1 INNHOLD 3 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 3 ALTERNATIVER OG MULIGE PLASSERINGER AV DEN NYE

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN

AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN TRUST ARKTIKUGOL AVFALLSPLAN FOR PYRAMIDEN 2013 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for avfallshåndteringen i Pyramiden... 3 3 Ansvar og organisering... 4 4 Avfallskilder... 4 5 Avfallsfraksjoner... 7 Farlig

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket.

Som et av innsparingstiltakene gjennomføres ikke dette tiltaket. Kapittel : Usorterte tiltak Aksjer kjøp 2013 Kjøp av aksjer/egenkapitalinnskudd i KLP Ansvar Ansvar: Aksjer (935) 0.05290.325.0 Kjøp av aksjer/andeler 0.09400.325.0 Bruk av disposisjonsfond Sum fond 0

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Kurland Fotballklubb 29.06.2006 kl. 19.00 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader til innkallingen. Av de 20 tilstedeværende

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Bygging av avlastningsboliger. Tidligere budsjett tilbakeføres. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående

Bygging av avlastningsboliger. Tidligere budsjett tilbakeføres. Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående Kapittel : Usorterte tiltak 012: Avlastningsboliger Bygging av avlastningsboliger. Tidligere budsjett tilbakeføres. 0.32300.261.9664 0.34290.261.9664 Merverdiavgift utenfor mvaloven 0.38100.261.9664 Andre

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012 058/12 Formannskapet 27.06.2012 062/12 Hattfjelldal kommune Prosjekt Famnvassveien Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR- 12/646 12/4352 Karl-Olav Bostad 21.06.2012 Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 27.06.2012

Detaljer

Avfallsdeponi i Adventdalen - avslutning

Avfallsdeponi i Adventdalen - avslutning Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2017/527-1- Jomar Finseth 07.04.2017 Avfallsdeponi i Adventdalen - avslutning Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvalg 25.04.2017 Anbefaling: Teknisk utvalg anbefaler

Detaljer

Økonomi i alternativ A

Økonomi i alternativ A Alternativ A: Flytting av bibliotek til Næringsbygget hvor Teknisk sitter i dag (1. etasje nord). Vi åpner opp mot Kulturhuset for sambruk mellom byggene. Alternativ A er også 2 alternativer vedr. plassering

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/1487-1 Arkiv: P15 Saksbeh: Einar Werner Frøyna Dato: 03.09.2015 Erstatning av gammel flytemolo i Buvika Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/15

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Alt. Nedleggelse av eksisterende spisslaststasjon uten erstatning

Alt. Nedleggelse av eksisterende spisslaststasjon uten erstatning Polaravdelingen v/ Karianne Seim Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2017/72-2- Kjersti Olsen Ingerø 17.01.2017 Alternativer til ny reservekraftstasjon - Longyear energiverk Longyearbyen

Detaljer

Havneutvikling i Longyearbyen,

Havneutvikling i Longyearbyen, Havneutvikling i Longyearbyen lysbilde KONSEPT FLYTEKAI > Valgte hoveddimmensjoner: 85x25x6,5 m 85m gir tilstrekkelig kaifront for skipene som skal anløpe, men vi unngår at langskipsmomentet for transportfasen

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803

Saksframlegg. FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 Saksframlegg FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å justere

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 02.05.2017, kl 09:00 Sted: Næringsbygget 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Eirik Berger Nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: 21.05.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 4310: Vannverket (sjølvkost) 4320: Gol renseanlegg (sjølvkost) 4330: Renovasjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1

TINN-konferansen. Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune. Narvik 14. mars 2013. Energiledelse Sortland kommune 1 TINN-konferansen Erfaringer med systematisk energiledelse i Sortland kommune Narvik 14. mars 2013 Energiledelse Sortland kommune 1 Energiledelse En presentasjon av gjennomføring av energiledelse i Sortland

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 06.04.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

STATUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS. MANGLENDE GATELYS I KOMMUNALE BYGGEFELT

STATUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS. MANGLENDE GATELYS I KOMMUNALE BYGGEFELT RINGSAKER KOMMUNE STATUS DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GATELYS. MANGLENDE GATELYS I KOMMUNALE BYGGEFELT Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 12/514 2014037147

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Energisparing og forbedring av inneklima.

Energisparing og forbedring av inneklima. Energisparing og forbedring av inneklima. Rimelige tiltak. Og noen som ikke er fullt så rimelige 100982 1.2 2 Bjørn Antonsen - Seksjonsleder Energi og Miljø - I foretaket siden februar 2008 Ingeniør bygg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-10 Arkiv: T51 Saksbehandler: Tom F. Hansen Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anita Paula Johansen Medlem AP Lars Jørve Medlem Ungdomsrepresentant Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 07.05.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Deponiforbud nedbrytbart avfall

Deponiforbud nedbrytbart avfall Deponiforbud nedbrytbart avfall Lise K Svenning Jensen 14. Juni 2006 Deponiforbud for nedbrytbart avfall Hva vil skje med dette avfallet? Gjennomføringen av øvrig regelverk mv. for deponier Hvor står vi

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Tankene bak et intelligent bygg.

Tankene bak et intelligent bygg. Tankene bak et intelligent bygg. Automasjon i Tromsø kommune sine bygg før og nå Svein Karoliussen Utbyggingstrådgiver Eiendom - Tromsø kommune 1 INNHOLD Et kort tilbakeblikk på kommunen sin ENØK - historie

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 12.11.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett Ramme Budsjett Budsjett (alle tall i 1 000) 2014 2015 2016 2017 2018 10 Politisk styring 0 0 0 0 0 Snarveien AS -aksjekjøp 250 Snarveien AS - Bruk av investeringsfond

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Jens Bjørlin OBOS Basale AS Heleid datterselskap av OBOS Forvaltning og utvikling av næringseiendom Helhetlig

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5 10 1 1 Tinn_kommune Generell VA Flomsonekartlegging nær VA installasjoner Prioritet 1 1,5 2017 Viktig grunnlag for prosjektering. 1,5 10 1 2 Tinn_kommune Generell VA Ny VVA Norm Prioritet 1 0,3 2017 Ønsket

Detaljer

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering

Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Alstahaug: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering Budsjettversjonsrapport: formannskapets diskusjonsgrunnlag investering 2014 2015 2016 2017 Netto investering

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: 17.04.2013, kl 10:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011.

Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Plangruppe Teknisk behandlet saken, saksnr. 1/11 den 09.09.2011. Vedtak: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Teknisk 2012 2015 godkjennes med endringer innarbeidet i plangruppas forslag til rullert

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer