SANDNES BIBLIOTEK RESULTATVURDERING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDNES BIBLIOTEK RESULTATVURDERING 2012"

Transkript

1 SANDNES BIBLIOTEK RESULTATVURDERING 2012 innold xx Innoldsfortegnelse Sandnes i sentrum for framtiden 1 SANDNES BIBLIOTEK 2012

2 SANDNES BIBLIOTEK Sandnes bibliotek ble opprettet i 1876 da formannskapet vedtok å gi pengestøtte til drift og etablering. Boksamlingen økte foroldsvis raskt i årene framover ved at kommunen og politikere ga biblioteket gode vilkår. Da lesesirkelen Henrik Wergeland ble oppløst i 1896 gav de boksamlingen på 280 bind i gave til biblioteket. I 1890 faller avgiften på kr. 1,- i året vekk og samlingen åpnes til fri bruk av alle stedets innbyggere. Bokstammen er bygget opp gjennom 136 år med bøker som er utgitt så tidlig som Det mest verdifulle klenodium er gaven som Sandnes bibliotek fikk i 1966 av fam. Stueland, der de gav biblioteket Det symbolske uret som Mauritz Kartevold adde laget. Uret ar vært på to verdensutstillinger og er utstilt i Sandnes bibliotek sammen med andre gjenstander og dokumentasjon på den brevutveksling Kartevold adde med bl.a Marie Curie og professor William Ramsay. Samlingen til Sandnes bibliotek består i dag av titler der mye av Sandnes lokalistorie er bevart. Sandnes bibliotek består av et Hovedbibliotek og filialene på Høle og Riska. Hovedbiblioteket og filialene ar til sammen 18 ansatte fordelt på 17,31 årsverk og adde i 2012 et besøk på Sandnes bibliotek er derfor den mest brukte offentlige institusjonene i Sandnes. Antall utlån var på innold 2 Sandnes bibliotek 3 Samfunnsoppdrag 5 Utviklingstrekk og utfordringer 6 Målsetninger 7 Brukere 9 Interne prosesser/samfunn 12 Medarbeidere 15 Økonomi 17 Utvalg for kultur og oppvekst 2 SANDNES BIBLIOTEK 2012

3 SAMFUNNSOPPDRAG Lov av 20. desember 1985 tildeler folkebiblioteket et samfunnsoppdrag og er å regne som en felles virksometside for alle folkebibliotek i Norge. Lov av 20. desember 1985 Folkebibliotekene skal a til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidiget og aktualitet. Virksometen skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotek ar de siste årene vært gjenstand for endringer. Tidligere var bibliotek en passiv aktør i kulturlivet og boksamlingene utgjorde essensen i tjenesteytingen. Bibliotek var synonymt med boklager. Samfunnsendringer og kundenes beov gjør at bibliotek i dag ar fått en aktiv rolle i formidling av Nytt lovforslag litteraturen og andre medier. Biblioteklokalet er i dag en møteplass og det skal legges til rette for læring og opplevinger både fysisk og digitalt. Utstillinger og arrangement skal skape leselyst og vekke nysgjerriget. Dette endrete samfunnsoppdrag kommer også fram i forslag til ny biblioteklov: I forslag til endringer i Lov om folke bibliotek av 20. desember 1985 som er under beandling, med øringsfrist 8. juni 2012 er det to endringer som gjør seg gjeldene gjennom aktiv formidling og Folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Forslaget er i ovedsak en oppfølging av St.meld. nr. 23 ( ) Biblio tek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (bibliotekmeldingen), som ble lagt frem i skal lyde Målsetting Folkebibliotekene skal a til oppgave å fremme opplysning, ut danning og annen kulturell virk somet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidiget og aktualitet. Bibliotekenes innold og tjenester skal gjøres kjent. 3 SANDNES BIBLIOTEK 2012

4 Folkebibliotekenes rolle og ambisjon er også definert i UNESCO Public Library Manifesto. Samfunnsoppdraget knyttes til samfunnets og individets rettigeter til deltakelse. Bibliotekets rolle må i denne sammeneng være å bidra til identitetsskaping og tilørliget. Dette gjøres ved å motivere til deltakelse og kreativitet. Målet er å understøtte samfunnets beov for selvstendige borgere som kan løse verdagsproblem og delta i samfunnet. En fri og ubegrenset tilgang til kunnskap, kultur og informasjon er forutsetninger for deltakelse og demokratiutvikling. Folkebibliotekene er den lokale innfallsporten til kunnskap og er et vilkår for livslang læring og kulturell utvikling for den enkelte og ulike grupper i befolkningen. Mediesamlingen utgjør selve fundamentet i et vert folkebibliotek. Den skal stilles gratis til disposisjon for alle og den skal være aktuell for forskjellige grupper og individer i samfunnet. Videre er kompetansen som bibliotekets personale tilbyr med ensyn til gjenfinning, kildekritikk og veiledning i forold til søk etter relevant og kvalitativ informasjon et viktig fundament. 4 SANDNES BIBLIOTEK 2012

5 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER Sandnes bibliotek er byens møteplass, ukommelse og sentrum for informasjons- og kunnskapsformidling. Folkebiblioteket ar de seneste årene att fokus på endringsprosesser og nye roller i samfunnet. Dette enger dels sammen med ny brukeratferd og forventninger, dels med ny teknologi og digitalisering. Bibliotekene ar til nå blitt målt med indikatorer som utlån, besøk, medie- og driftsbudsjett. Det er nå beov for indikatorer som måler betydningen av biblioteket som sosial møteplass, og kunnskaps- og litteraturformidler, uavengig av samfunnsgruppe, alder, etnisitet eller religiøs bakgrunn. Bibliotekenes fremtidige roller drives fram av raske og gjennomgripende samfunnsendringer. Biblioteket opererer innenfor en ny samfunnsmessig kontekst. Kunnskapsnivået i samfunnet øker. Gjennom fremveksten av internett og det globale informasjonssamfunnet ar langt flere mennesker tilgang til mer informasjon enn tidligere. Samtidig er de nye mediene gjenstand for økt kommersialisering og kvalitetsinformasjon kan bli forebeoldt de som er villig til å betale. Det er og stor forskjell på befolkningsgruppers digitale kompetanse og evne til å finne frem relevant informasjon. Utviklingen går mot flere typer e-tjenester og innold. Utfordringen for biblioteket er å finne egnede verktøy og a ressurser til å formidle digital kunnskap og innold til de ulike brukerne. Sandnes bibliotek opplever en sterk nedgang både i besøk og utlån de siste årene. En stor utfordring for Sandnes bibliotek er å snu denne negative utviklingen. Sandnes kommune ar størst vekst i Norge, med en ung befolkning og øy andel innvandrere. Sandnes bibliotek stimulerer disse målgruppene til leselyst og kunnskap. Dette gjøres gjennom aktiv formidling av samlingene våre, gjennom ulike arrangementer, opplevelsestema og kurs. Dette må videreutvikles slik at tilbudet blir kjent og at kontakten med brukerne styrkes. Norge er et åpent land med stor innvandring og god integrering. Her ar biblioteket en utfordrende rolle, for å forbedre kunnskap og bevisstet om samfunnsforold, i språkforståelse og kultur. Biblioteket som arena for leseferdigeter bør derfor styrkes. Sandnes bibliotek ligger midt i sentrum av byen. Det er et lavterskeltilbud uten kommersielle interesser, der alle kan delta. Biblioteket ar dermed en rolle i byplanutviklingen. Som eneste rom i byen der deltakelse er åpen og gratis for alle, vil Sandnes bibliotek øke tilgjengeliget gjennom egen inngang og skilt, og åpningstider som er tilpasset brukernes beov. 5 SANDNES BIBLIOTEK 2012

6 MÅLSETNINGER For å møte disse utfordringene ar Sandnes bibliotek valgt tre fokusområder for 2013 og fremover. 1. Utarbeide en bibliotekstrategi God dialog med brukere av Sandnes bibliotek er avgjørende for å utvikle tjenestetilbudet i tråd med forventninger, krav og utfordringer. I 2012 gjennomførte Sandnes bibliotek en omfattende brukerundersøkelse, og den skal danne grunnlag for en framtidig bibliotekstrategi. Målet er å utvikle et tjenestetilbud tilpasset brukernes beov og samfunnets krav og forventninger. 2. RFID merking Sandnes bibliotek ar i 2013 fått midler til innføring av Radio Frequency Identification (RFID). RFID er en teknologi som bruker radiobølger for å identifisere et objekt og erstatter lys som strekkodeetiketter krever. En RFID brikke fungerer både som et identifikasjonssystem og som tyverisikring. Videre vil RFID kunne kvalitetssikre innlevering og utlevering på bedre måte enn dagens system og dermed kunne redusere antall klager. På sikt vil Sandnes bibliotek arbeide for at teknologien utvikles til å omfatte et gjenfinnings system som skal bidra til et mer brukervennlig bibliotekrom. 3. Kommunikasjon/ markedsføring og service Sandnes bibliotek skal gjøres mer synlig gjennom egen profilering og skilting, være lett tilgjengelig og være en attraktiv møteplass i Sandnes sentrum. Tilgjengeligeten skal økes ved at det opprettes en egen inngang for Sandnes bibliotek med tydelig skilting av virksometen. Videre skal det arbeides for at Sandnes bibliotek skal være mer synlig på nett og at de gjennom etablert teknologi kan formidle informasjon som er målrettet ulike brukergrupper. 6 SANDNES BIBLIOTEK 2012

7 BRUKERE Sandnes bibliotek skal medvirke til å skape et velfungerende, multikulturelt samfunn uavengig av etnisitet og religiøs bakgrunn gjennom læring og opplevelser. Hvem er brukere? I 2012 adde Sandnes bibliotek totalt aktive brukere, dvs. en reduksjon på 1540 personer i forold til år brukere var fra Sandnes og brukere kom fra andre kommuner. Alder Den største brukergruppen er de i alderen mellom 40 og 49 år. Til sammen låner de 22 % av det totale utlånet. Videre er skoler og institusjoner en stor lånergruppe, de utgjør 20 % av det totale utlånet. For barn under 10 år blir tallene vanskeligere å tolke. Da utlånet totalt av medier til barn utgjør 45 % av det samlede utlånet, viser dette at barn ikke bruker eget lånekort, men at foreldre låner til barn på eget lånekort. KJØNN Kvinner er den største lånegruppen ved Sandnes bibliotek. Totalt står de for 70 % av utlånet. Barn og ungdom Barn og ungdom er et satsningsområde for Sandnes bibliotek. Det er et utstrakt samarbeid med skolene. Sandnes bibliotek ar jevnlig besøk fra mange barneager både i sentrum og på filialene. Hvert år kommer alle i 3. og 8. klasse til Sandnes bibliotek for å få Utlån fordelt på alder Utlån fordelt på kjønn Skole/inst. 0 9 år år Over 69 år 6 % 20 % 2 % 13 % 7 % år 30 % Mann år 14 % 22 % 16 % år Kvinne 70 % år 7 SANDNES BIBLIOTEK 2012

8 opplæring og kurs. I 2012 var det elever fordelt på 62 klasser som fikk undervisning i biblioteket. Fremmedspråklige I tillegg til stor befolkningsvekst generelt er det også en stor andel innvandrere i Sandnes kommune. Å kunne møte kommunens utfordringer med ensyn til integrering er et viktig mål for Sandnes bibliotek. I 2012 kunne Sandnes bibliotek tilby aviser og andre medier på 18 ulike språk. Målgrupper med funksjonsindringer Sandnes bibliotek ar lenge satset på å nå målgrupper som ikke kan komme til biblioteket på grunn av funksjonsindringer. Tjenesten er åpen for alle aldersgrupper, men majoriteten består av eldre personer. Oppsøkende tjeneste bidrar til å øke livskvaliteten for brukerne. I 2012 var det 34 private brukere som mottok denne tjenesten i tillegg til 12 institusjoner. Internett Sandnes bibliotek ar egen jemmeside (www.sandnes.kommune.no/bibliotek). Hjemmesiden ble lagt om i Sammenlignbare tall fra tidligere år er derfor ikke tilgjengelige. I 2012 adde jemmesiden et besøk på og det ble foretatt søk. Hjemmesiden skal skiftes ut til et mer moderne grensesnitt og brukervennlig funksjonalitet, slik at den digitale formidlingen og kommunikasjonen styrkes. Utfordringer 2013 og fremover Målsettinger 2013 Sandnes bibliotek er for alle. Utfordringen i fremtiden vil ligge i begrepet alle. Det er dette som gjør et bibliotek unikt, men samtidig vanskelig å markedsføre mot enkelte målgrupper. Barn og unge er et satsningsområde. Forskning viser at det å lese skjønnlitteratur ar mest å si for utviklingen av leseferdiget. Å a god leseferdiget og språkkunnskap er en vesentlig forutsetning for å mestre krav i arbeidslivet og for å delta i samfunnslivet generelt. Videre viser forskning at gutter leser mindre skjønnlitteratur enn jenter og at gutter i alderen i langt mindre grad oppsøker bibliotek. Da Sandnes kommune er en vekstkommune er utfordringen å a kapasitet og ressurser til å nå denne brukergruppen gjennom målrettete tiltak. Andelen innvandrere øker i Sandnes. Dette stiller krav om kompetanse og ressurser i forold til medietilbud, formidling og tjenesteyting. Utfordringen er å nå disse brukergruppene og gjøre tjenestetilbudet kjent. Dette krever samarbeid med andre institusjoner og kompetanser utover den vi ar i dag. Sandnes ar pr. i dag samarbeidsavtale om innkjøp av medier på andre språk, men ønsker å utvikle kompetansen vår i samarbeid med ulike innvandrergrupper. Det blir flere og flere eldre med funksjonsindringer som bor alene. Utfordringen er å nå disse brukerne som ikke selv kan oppsøke biblioteket. Dette er en ressurskrevende virksomet som flere bibliotek i Norge ar lagt ned. For å opprettolde dette tilbudet gjennomførte Sandnes bibliotek en omorganisering av denne tjenesten ved å inngå ett samarbeid med Frivilligetssentralen i Sandnes kommune, der de kjører ut bøker til beboere og institusjoner, mens Sandnes bibliotek administrerer utlånet. Internettbruk vil komme til å øke i årene fremover. Dette fordi det utvikles nye systemer og plattformer som gjør at brukere kan utføre flere av bibliotektjenestene selv over nettet. Både søk, reservering og fornying er i dag tjenester som blir brukt. I framtiden vil Sandnes bibliotek få mer e-innold slik som e-bøker, databaser, e-aviser og magasiner, lyd, musikk og film som kan lastes ned internettsiden. Videre vil formidling via nettet være aktuelt. Til dette kreves ny kompetanse og ressurser. God dialog med brukere av Sandnes bibliotek er avgjørende for å utvikle tjenestetilbudet i tråd med forventninger, krav og utfordringer. I 2012 gjennomførte Sandnes bibliotek en omfattende brukerundersøkelse, den skal danne grunnlag for en framtidig bibliotekstrategi. Målet er å utvikle et tjenestetilbud tilpasset brukernes beov og samfunnets krav og forventninger. Sandnes bibliotek ar som mål å øke den digitale formidlingen. Majoriteten av voksne brukere er i dag på nett. For å møte dette voksende beovet vil Sandnes bibliotek utvikle egne jemmesider som er mer bruker vennlig, bedre integrert med katalogen slik at søk, fornying og reservasjoner blir enklere å betjene. Målet er å nå flere på nett slik at en del oppgaver som gjøres av ansatte i dag, kan utføres av brukeren selv. 8 SANDNES BIBLIOTEK 2012

9 INTERNE PROSESSER/SAMFUNN Sandnes bibliotek skal øke tilgjengeligeten, brukervennligeten og selvbetjening gjennom å konsentrere ressursinnsatsen på aktiv formidling og opplæring, arrangement og deltakelse. Utlån Bibliotek Utviklingen i både besøk og utlån fra år 2000 til 2012 viser klart en negativ utvikling i både besøk og utlånsaktivitet. I 2012 adde Sandnes bibliotek et samlet utlån på medier. Dette er en nedgang fra 2011 på 9,5 %. Besøket viser samme tendens med en nedgang fra 2011 til 2012 på 7 %. Denne nedgangen i besøk og utlån ar løpt parallelt med reduksjon i mediebudsjettet. Utvikling i mediebudsjett Tabellen viser en tendens til at mediebudsjettet til Sandnes bibliotek er blitt sterkt redusert de siste årene. I 2012 adde Sandnes bibliotek kr til medieinnkjøp. I 2011 adde Sandnes et mediebudsjett på kr Dette utgjør en reduksjon på 23,6 %. Tabellen viser også at inntektskravet til Sandnes bibliotek ar økt. Inntektene er ovedsakelig knyttet til for sen inn levering og tapt materiell i utlån. Inntektene er avengige av utlånsmengden. Da utlånsmengden går ned, er dette en stor utfordring for Sandnes bibliotek. For å øke servicen ovenfor brukeren innførte Sandnes bibliotek i 2011 varslinger på e-post der låneren får beskjed tre dager før lånetiden går ut om å levere tilbake eller fornye lånt materiell. Dette er vanlig praksis i de fleste bibliotek i Norge Utvikling utlån og besøk Utlån Besøk Utvikling mediebudsjett og inntektskrav Mediebudsjett Inntektskrav SANDNES BIBLIOTEK 2012

10 Sammenligning med andre kommuner Prosentvis endring i utlån og besøk fra 2011 til 2012 Kommune Utlån Besøk Bærum +0,44 % -10,6 % Drammen -13,45 % +7,56 % Kristiansand +1,28 % -8,23 % Sandnes -9,48 % -6,98% Skien -3,07 % Ikke oppgitt Stavanger -23,66 % Ikke oppgitt Kilde : Kostra 2012 Tabellen viser en klart negativ utvikling for Sandnes bibliotek. Samtidig ser en også at utfordringene er store for andre sammenlignbare bibliotek. Mediebudsjett andre kommuner Kommune Mediebudsjett Innbyggere Bærum Haugesund Karmøy Kristiansand Sandnes Stavanger Tromsø Kilde : Kostra 2012 Tabellen viser at Sandnes bibliotek ar det laveste mediebudsjettet sammenlignet med tilsvarende bibliotek. Bibliotek som kulturarena Å formidle leselyst, glede og kunnskap gjennom ulike arrangement og opplevinger er en av Sandnes biblioteks ovedprioriteringer. Sandnes bibliotek ar i 2012 att et relativt øyt aktivitetsnivå, som tabellen nedenfor viser: Antall Besøk Antall Besøk Arrangement Kurs/opplæring Utstillinger Kulturopplevelse for barn Annen ver lørdag ar Sandnes bibliotek ulike arrangement for barn. Dette er populære arrangement og det er ikke uvanlig at det kommer mellom 50 til 150 barn på disse. Sandnes bibliotek deltar også aktivt i Litteratur dagene i Sandnes. I 2012 var bl.a forfatteren Sigbjørn Mostue kjent for seriene Den siste magiker og Alvetegnet og adde lesestund for barna. Ragnar Aalbu og Bildet til venstre: Onsdag 31. oktober var Ragnar Aalbu og Bjørn F. Rørvik på besøk på biblioteket, vor de leste om mesterdetektiven Purriot. Her ser vi vinneren fra grønnsaksjakten. Bildet til øyre: Lang, lang rekke for å sikre seg autografen til forfatteren Sigbjørn Mostue kjent for seriene Den siste magiker og Alvetegnet. Kjempepopulært besøk! kjekt med Litteraturdager! 10 SANDNES BIBLIOTEK 2012

11 Kjempespennende besøk av en av Norges mest populære forfattere! Gunnar Staalesen var er! Bjørn F. Rørvik var også på besøk på biblioteket under litteraturdagene, vor de leste om mesterdetektiven Purriot. Kultur og opplevelse for voksne Sandnes bibliotek satser og på formidling til voksne. Under Litteraturdagene i 2012 var blant annet Gunnar Staalesen på biblioteket og fortalte om sitt forfatter skap. Programmet varierer alt fra forfattere av skjønnlitteratur, musikkutøvere og fagpersoner. I 2012 fikk Sandnes bibliotek prosjektstøtte av Nasjonalbiblioteket til den kulturelle nistepakken. Sandnes bibliotek var da ute og besøkte tre kommunale virksometer under en utvidet lunsjmeny. Arbeidsplassen fikk opplesning av en profesjonell formidler og en meny av bøker der utvalget bestod av kategoriene ot, medium eller mild litteratur. Pro sjektet fikk navnet Takeaway bibliotek [TAB] og ble godt mottatt på arbeidsplassene. Biblioteket tekniske / fysiske forold Sandnes bibliotek ar i dag 26 eldre PC-er til bruk for publikum. Maskinene blir mye brukt, og er et viktig jelpemiddel for samtlige av bibliotekets brukere, og spesielt for de som ikke ar PC selv. Maskinene brukes til internettsøk, opp slag i databaser og media, og for dokumentbeandling, reisedokumenter, meldingskort med mer, og effektiv kommunikasjonsmuliget med inn- og utland. Det er og flere brukere som anvender seg av egen bærbar PC. Sandnes bibliotek merker at pågangen til det trådløse nettverket øker, ved at flere klager på tregt nettverk. Dette ar og sammeneng med at de fleste mobiltelefoner og ipad-er også kobles opp mot nettverket. Antall strømkontakter ved lesebord i bibliotekrommet og i lesesalene er for få i forold til beovet. Utfordringer 2013 og fremover Målsettinger 2013 Sandnes bibliotek står foran en stor utfordring va gjelder å snu den negative utviklingen i besøk og utlån som ar pågått de siste årene. Det er gjennom et attraktivt medietilbud Sandnes bibliotek først og fremst kan snu en negativ trend va gjelder utlån og besøk. Da mediebudsjettet i 2012 er på kr , en reduksjon på 23,6 % i forold til 2011, er dette en stor utfordring. Det er gjennom formidling og arrangementer at Sandnes bibliotek kan stimulere til leselyst og kunnskap. Dette er et utvidet satsningsområde for Sandes bibliotek. Sandnes bibliotek må oppgradere PC-parken for publikum og levere tidsriktig programvare. Videre må kapasiteten i nettverket økes. I dag ar Sandnes bibliotek et budsjett på kr til datautgifter der kr går til lisensavgift på biblioteksystemet. Videre påfaller lisensavgifter på utlån og innleveringsmaskiner, faks og kopimaskin, cd/dvd reparasjonsapparat med mer. Det er en stor utfordring for Sandnes bibliotek å tilby tidsriktige IT-løsninger for våre brukere innenfor budsjettrammen. Sandnes bibliotek ar en utfordring va gjelder digitalformidling. Både innold og nettløsninger skal revideres opp mot eksisterende teknologi og beov. Målet for 2013 er å øke selvbetjeningsgraden ved Sandnes bibliotek, slik at skrankepersonellet får frigitt tid til referansespørsmål, informasjon, formidling og veiledning. Ha en datapark med programvarer som kan stimulere brukere til læring og kompetanseeving. Øke selvbetjening og gjenfinning i bibliotekrommet ved jelp av RFID. Øke sikkereten ved utlån og innlån, samt full tyverisikring av Sandnes biblioteks materiale. Øke digital formidling og brukerkontakt på nettet. Øke besøks- og utlånsaktiviteten ved Sandnes bibliotek. 11 SANDNES BIBLIOTEK 2012

12 MEDARBEIDERE Sandnes Bibliotek er en god arbeidsplass med ansvarsbevisste og kompetente medarbeidere. Sandnes bibliotek består av ovedbiblioteket i Sandnes sentrum, filialene Riska og Høle og en oppsøkende tjeneste. Medarbeidere er ved siden av medieutvalget den største ressursen til Sandnes bibliotek. Sandnes bibliotek ar 17,3 stillingsjemler fordelt på 18 medarbeidere. Av de 17,3 stillingene ar følgende sluttet, begynt eller gått over i annen stilling os oss: Sluttet Astrid Jonsen, avdelingsleder Adm. og informasjon. Jorunn I Veen, avdelingsleder konsulent. Begynt Heidi E Svendsen, avdelingsleder Adm. og informasjon. Ny organisering Sandnes bibliotek ar i slutten av 2012 begynt arbeidet med en ny organisering av biblioteket. Ny organisasjonsplan iverksettes 1. april 2013 Seniorpolitikk Seniorpolitikk er et prioritert område i Sandnes kommune. Av 18 medarbeider ar vi i 2012 att 6 medarbeidere som er 60 år og eldre. Likestilling Ledergruppen består av 7 personer vorav 6 kvinner. Generelt er bibliotekarieyrket kjennetegnet ved en overvekt av kvinner. Det er et mål å få flere menn inn i organisasjonen. Sykefravær Kommunens mål er at sykefraværet skal være under 6,5 %. I 2012 adde vi et fravær på 2,0 %. 0,5 stilling ar vært langtidssykemeldt. Målet er å opprettolde dette lave sykefraværet. Helene H. Svius Biblioteksjef Elin B. Sjølie Avd.leder IKT og katalog Elisabet Berteussen Avd.leder Musikk Heide E. Svendsen Avd.leder Adm. og informasjon Øyvind Eltervåg Avd.leder Fakta Patricia Berven Avd.leder Kultur Bjørg Aske Avd.leder Barn og bydeler Tone Helen Hebo Spes.bibl. Marianne Falck Konsulent Ellen Marie Oftedal Konsulent Jorunn I. Veen Konsulent Jemima M. Fredriksen Sekretær Hege Waage Larsen Sekretær Karen Lise Tøsse Filialstyrer Riska Lillian Øglænd Sekretær Riska Lillian H. Fundingsland Filialstyrer Høle Kari N. Hølland Skolebibl. Unn F. Loukili Sos.bibl. 12 SANDNES BIBLIOTEK 2012

13 Bemanning Tabellen viser at Sandnes bibliotek ar den laveste bemanningen i forold til bibliotek som er naturlig å sammenligne seg med. Sandnes bibliotek ar også flest innbyggere pr. ansatt. Bærum Kristiansand Sandnes Skien Stavanger Tromsø Årsverk 46, ,3 19,8 47,6 24,2 Befolkning Innbygger pr. årverk (Kilde SSB, Kostratall 2012) 13 SANDNES BIBLIOTEK 2012

14 Utfordringer 2013 og fremover Sandnes bibliotek ar en utford rende bemanningssituasjon. I dag ar ikke Sandnes bibliotek nok faste ansatte til å bemanne i åpnings tiden uten å tilkalle vikarer. I dag ar Sandnes 17, 3 årsverk, mens beovet ligger på 19,3 årsverk. Integrering Internasjonalt bibliotek Andelen innvandrere øker i Sandnes. Dette stiller krav om kompetanse og ressurser i forold til medietilbud, formidling og tjenesteyting. Utfordringen er å nå disse brukergruppene og gjøre tjenestetilbudet kjent. Dette krever samarbeid med andre institusjoner og kompetanser utover den vi ar i dag. Sandnes ar pr. i dag samarbeids avtale om innkjøp av medier på andre språk, men ønsker å utvikle kompetansen vår i samarbeid med ulike innvandrergrupper. I dag kjøper Sandnes bibliotek depoter på fremmedspåk fra Stavanger bibliotek. Det vil si at Stavanger bibliotek sender oss en del kasser med bøker på andre språk som vi setter ut til utlån i avdelingen. Denne ordningen er ikke tilfreds stillende for Sandnes, da vi ikke ar muliget for å påvirke innoldet i det materialet vi får tilsendt. Vi ar og svært begrenset informasjon kvaliteten og innoldet i disse depotene. For å arbeide med integrering trenger Sandnes bibliotek personal som kan gjøre dette på en eletlig og kvalitativ måte. Materiellet vi får inn i biblioteket må gjenspeile det de ulike brukergruppene faktisk etterspør. Videre må dette formidles mot målgruppene. Sandnes bibliotek ar som mål å bli en ressurs i Sandnes va gjelder integrering. Dette skal gjøres ved en egen samling av litteratur på ulike språk som faktisk er etterspurt både for barn og voksne. Dette skal formidles på ulike måter, slik som f.eks arrangementer, lesesirkler og fortellerstunder, språkkafeer med mer. Som bibliotek kan vi tilby alternative pedagogiske opplegg for språk opplæring i tillegg til det andre opplærings institusjoner tilbyr og gjerne i samarbeid. For å satse på dette vil Sandnes bibliotek måtte opprette en ny stilling som internasjonal biblio tekar. Barna Barneagebibliotek Barn og unge er et satsningsområde. Forskning viser at det å lese skjønnlitteratur ar mest å si for utviklingen av leseferdiget. Å a god leseferdiget og språkkunnskap er en vesentlig forutsetning for å mestre krav i arbeidslivet og for å delta i samfunnslivet generelt. Videre viser forskning at gutter leser mindre skjønnlitteratur enn jenter og at gutter i alderen i langt mindre grad oppsøker bibliotek. Da Sandnes kommune er en vekstkommune, er utford ringen å a kapasitet og ressurser til å nå denne brukergruppen gjennom målrettete tiltak. Sandnes bibliotek vil trenge å opprette en ny stilling som skal arbeide målrettet mot barneagene i Sandens kommune. Slik som til skolene, ønsker Sandnes bibliotek personal som kan arbeide målrettet mot barneager. Ved å tilby aktuelle boksamlinger ute i alle barneager i Sandnes kommune for å fremme leselyst i tidlig alder, målrettet formidling og arrangement, vil Sandnes bibliotek være en aktiv pådriver for et godt og stimulerende miljø for lesning. Målsettinger 2013 Sandnes bibliotek ar som mål å få en grunnbemanning som er uavengig av vikarer for å få full dekning i skrankene. Opprette en ny stilling som internasjonal bibliotekar Opprette en ny stilling som aktivt skal arbeide mot barneager Dyktige medarbeidere Lavt sykefravær Høy trivsel 14 SANDNES BIBLIOTEK 2012

15 ØKONOMI Sandnes bibliotek forvalter ressursene på en langsiktig, forsvarlig måte Resultat 2012 Resultateneten bibliotek ar att god økonomistyring i Biblioteket er i balanse etter avsetninger til disposisjonsfond. Eneten ar i 2012 fått avsatt kr ,- til sitt disposisjonsfond som utgjør pr kr ,-. År 2012 Regnskap Budsjett Avvik Lønn Inngår i tjenesteproduksjon Sum Overføringsutgifter Sum Driftsutgifter Salgs-/leie-inntekter Refusjoner/overføringsinnt Sum Driftsinntekter Sum Netto driftsutgifter Sum Finansutgifter Sum Finansinntekter Total sum Sammenligning med andre kommuner Bærum Tromsø Skien Kristiansand Stavanger Sandnes Innbyggere Driftsutg. pr. innbygger, lønn og mediekjøp Ikke oppgitt 157 Utlån pr. innbygger 6,2 4,8 4,2 6,0 4,8 4,1 Besøk Ikke oppgitt Ikke oppgitt Årsverk 46, , ,6 17,3 Kilde: Kostra 2012 Sandnes bibliotek driver meget rime ligere enn sammenlignbare kommuner som ar rundt 250 kr. pr. innbygger til media og lønn, mens Sandnes bibliotek ar 157,12 kr. I tillegg til lønn og medieinnkjøp er det store variasjoner, ofte med egne budsjett til klargjøring av medier, portoutgifter, markedsføring, arrangement og utstillinger. Sandnes bibliotek ar i 2012 ikke eget budsjett til slike tiltak. 15 SANDNES BIBLIOTEK 2012

16 Utfordringer 2013 og fremover Målsettinger Øke mediebudjettet opprettoldelse av loven om folkebibliotek Loven sier at det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidiget og aktualitet. Mediebudsjettet til Sandnes bibliotek ar blitt sterkt redusert de siste årene. I 2012 adde Sandnes bibliotek kr til medieinnkjøp. I 2011 adde Sandnes et mediebudsjett på kr Dette utgjør en reduksjon på 23,6 %. Det nå et problem å olde lovens målsetting om aktuaiitet. Sandnes bibliotek må gjøre tradisjonelle publikumstjenester mer tidsmessige og videreutvikle digitale informasjons- og servicetjenester. Ved å satse på økt elektronisk innold, slik som e-bøker og selvbetjening, kan vi konsentrere ressursinnsatsen på aktiv formidling og opplæring, arrangement og brukerorienteringer. Det er i dag en utfordring for Sandnes bibliotek å oppfylle intensjonen som ligger i Lov om Folkebibliotek. For å komme på nivå med sammenlignbare kommuner må en del tiltak gjennomføres, blant annet økning i mediebudsjettet. 2. Redusere i inntektskravet Inntektene er ovedsaklig knyttet til for sen innlevering og tapt materiell i utlån. Inntektene er avengig av utlånsmengden. Da utlånsmengden går ned er dette en stor utfordring for Sandnes bibliotek. For å øke servicen ovenfor brukeren innførte Sandnes bibliotek i 2011 varslinger på e-post, der låneren får beskjed tre dager før lånetiden går ut om å levere tilbake eller fornye lånt materiell. Dette er vanlig praksis i de fleste bibliotek i Norge. Det er et mål for Sandnes bibliotek i 2013 å utarbeide en stratigiplan. Planen vil legge sterke føringer for vilke økonomiske prioriteringer Sandnes bibliotek skal styre mot i de neste årene. Planarbeidet vil ta utgangspunkt brukerundersøkelsen Sandnes bibliotek utførte i desember Brukerundersøkelsen, egne brukerdata og andre relevante undersøkelser og litteratur om bibliotekbruk vil være fundamentet i planarbeidet. Brukere av bibliotekene står i sentrum. Tjenestetilbudet til Sandnes bibliotek må analyseres opp mot nye trender og beov i samfunnet. Sandnes er en by i sterk vekst og det er naturlig å se vilken rolle Sandnes bibliotek i denne sammeneng kan bidra til å gjøre byen til en attraktiv kulturby. Dette blir en spennende prosess som Sandnes bibliotek ar store forventninger til. 16 SANDNES BIBLIOTEK 2012

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO THEG-14/7649-1 43549/14 26.05.2014 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

DEN DIGITALE HVERDAGEN

DEN DIGITALE HVERDAGEN DEN DIGITALE HVERDAGEN Temahefte nr. 29 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD 18-19 20-23 4-8 < 3 Leder: Nakketak på teknikken < 4-8 Små kinoer får nye muligheter < 9 Kunnskap og trygghet < 11 Tillit er

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Statistikk og styring i norske folkebibliotek

Statistikk og styring i norske folkebibliotek Statistikk og styring i norske folkebibliotek KOSTRA-systemets rolle i kommunal planlegging Af Tord Høivik Abstract Sammenliknet med aktørene i privat sektor, som stadig må tilpasse seg endrede forhold,

Detaljer

Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007

Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007 Sambiblioteket i Drammen - Drammensbiblioteket 2005-2007 Sluttrapport Et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Innhold Forord...4 Sammendrag...5 1 Bakgrunn...6 2 Problemstillinger

Detaljer

Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE

Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE - for alle til glede, kunnskap og vekst Stokke bibliotek Årsberetning 2012 STOKKE KOMMUNE C60 &14, ref 13/1083-2 www.stokke.kommune.no/biblioteket side 1 av 16 Stokke bibliotek i 2012 Utlån og besøk: Tendensen

Detaljer

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ÅRSMELDING 2013 Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 1 Innledning Mens 2012 var preget av branntilløp, budsjettkutt, streik og omorganisering, ble

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7

Innledning. Innhold. 1. REGNSKAP 4 1.1. Netto driftsresultat 4 1.2. Netto fordringer 6 1.3. Kommunevise særtrekk 7 1 2 Innledning Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. - Det er vrøvl å snakke om krise. BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza. Nr 4 - April - 2012. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 4 - April - 2012 - Det er vrøvl å snakke om krise BF-prosjekt med helsefagbibliotek i Gaza Innhold Lederen har ordet side 3 BIBSYS-uro over OCLC-forsinkelser

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00

Møteinnkalling. Utvalg: Styret for Sølvberget KF Møtested: Kiellandrommet, 2. etg. Sølvberget Møtedato: 22.05.2012 Tid: kl. 16.00 Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Årsrapport 2012. Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO

Årsrapport 2012. Kulturdepartementet. Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 2013/331-1 Deres referanse: Dato: 15.02.2013 Årsrapport 2012 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Detaljer