SANDNES BIBLIOTEK RESULTATVURDERING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDNES BIBLIOTEK RESULTATVURDERING 2012"

Transkript

1 SANDNES BIBLIOTEK RESULTATVURDERING 2012 innold xx Innoldsfortegnelse Sandnes i sentrum for framtiden 1 SANDNES BIBLIOTEK 2012

2 SANDNES BIBLIOTEK Sandnes bibliotek ble opprettet i 1876 da formannskapet vedtok å gi pengestøtte til drift og etablering. Boksamlingen økte foroldsvis raskt i årene framover ved at kommunen og politikere ga biblioteket gode vilkår. Da lesesirkelen Henrik Wergeland ble oppløst i 1896 gav de boksamlingen på 280 bind i gave til biblioteket. I 1890 faller avgiften på kr. 1,- i året vekk og samlingen åpnes til fri bruk av alle stedets innbyggere. Bokstammen er bygget opp gjennom 136 år med bøker som er utgitt så tidlig som Det mest verdifulle klenodium er gaven som Sandnes bibliotek fikk i 1966 av fam. Stueland, der de gav biblioteket Det symbolske uret som Mauritz Kartevold adde laget. Uret ar vært på to verdensutstillinger og er utstilt i Sandnes bibliotek sammen med andre gjenstander og dokumentasjon på den brevutveksling Kartevold adde med bl.a Marie Curie og professor William Ramsay. Samlingen til Sandnes bibliotek består i dag av titler der mye av Sandnes lokalistorie er bevart. Sandnes bibliotek består av et Hovedbibliotek og filialene på Høle og Riska. Hovedbiblioteket og filialene ar til sammen 18 ansatte fordelt på 17,31 årsverk og adde i 2012 et besøk på Sandnes bibliotek er derfor den mest brukte offentlige institusjonene i Sandnes. Antall utlån var på innold 2 Sandnes bibliotek 3 Samfunnsoppdrag 5 Utviklingstrekk og utfordringer 6 Målsetninger 7 Brukere 9 Interne prosesser/samfunn 12 Medarbeidere 15 Økonomi 17 Utvalg for kultur og oppvekst 2 SANDNES BIBLIOTEK 2012

3 SAMFUNNSOPPDRAG Lov av 20. desember 1985 tildeler folkebiblioteket et samfunnsoppdrag og er å regne som en felles virksometside for alle folkebibliotek i Norge. Lov av 20. desember 1985 Folkebibliotekene skal a til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidiget og aktualitet. Virksometen skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotek ar de siste årene vært gjenstand for endringer. Tidligere var bibliotek en passiv aktør i kulturlivet og boksamlingene utgjorde essensen i tjenesteytingen. Bibliotek var synonymt med boklager. Samfunnsendringer og kundenes beov gjør at bibliotek i dag ar fått en aktiv rolle i formidling av Nytt lovforslag litteraturen og andre medier. Biblioteklokalet er i dag en møteplass og det skal legges til rette for læring og opplevinger både fysisk og digitalt. Utstillinger og arrangement skal skape leselyst og vekke nysgjerriget. Dette endrete samfunnsoppdrag kommer også fram i forslag til ny biblioteklov: I forslag til endringer i Lov om folke bibliotek av 20. desember 1985 som er under beandling, med øringsfrist 8. juni 2012 er det to endringer som gjør seg gjeldene gjennom aktiv formidling og Folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Forslaget er i ovedsak en oppfølging av St.meld. nr. 23 ( ) Biblio tek. Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (bibliotekmeldingen), som ble lagt frem i skal lyde Målsetting Folkebibliotekene skal a til oppgave å fremme opplysning, ut danning og annen kulturell virk somet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidiget og aktualitet. Bibliotekenes innold og tjenester skal gjøres kjent. 3 SANDNES BIBLIOTEK 2012

4 Folkebibliotekenes rolle og ambisjon er også definert i UNESCO Public Library Manifesto. Samfunnsoppdraget knyttes til samfunnets og individets rettigeter til deltakelse. Bibliotekets rolle må i denne sammeneng være å bidra til identitetsskaping og tilørliget. Dette gjøres ved å motivere til deltakelse og kreativitet. Målet er å understøtte samfunnets beov for selvstendige borgere som kan løse verdagsproblem og delta i samfunnet. En fri og ubegrenset tilgang til kunnskap, kultur og informasjon er forutsetninger for deltakelse og demokratiutvikling. Folkebibliotekene er den lokale innfallsporten til kunnskap og er et vilkår for livslang læring og kulturell utvikling for den enkelte og ulike grupper i befolkningen. Mediesamlingen utgjør selve fundamentet i et vert folkebibliotek. Den skal stilles gratis til disposisjon for alle og den skal være aktuell for forskjellige grupper og individer i samfunnet. Videre er kompetansen som bibliotekets personale tilbyr med ensyn til gjenfinning, kildekritikk og veiledning i forold til søk etter relevant og kvalitativ informasjon et viktig fundament. 4 SANDNES BIBLIOTEK 2012

5 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER Sandnes bibliotek er byens møteplass, ukommelse og sentrum for informasjons- og kunnskapsformidling. Folkebiblioteket ar de seneste årene att fokus på endringsprosesser og nye roller i samfunnet. Dette enger dels sammen med ny brukeratferd og forventninger, dels med ny teknologi og digitalisering. Bibliotekene ar til nå blitt målt med indikatorer som utlån, besøk, medie- og driftsbudsjett. Det er nå beov for indikatorer som måler betydningen av biblioteket som sosial møteplass, og kunnskaps- og litteraturformidler, uavengig av samfunnsgruppe, alder, etnisitet eller religiøs bakgrunn. Bibliotekenes fremtidige roller drives fram av raske og gjennomgripende samfunnsendringer. Biblioteket opererer innenfor en ny samfunnsmessig kontekst. Kunnskapsnivået i samfunnet øker. Gjennom fremveksten av internett og det globale informasjonssamfunnet ar langt flere mennesker tilgang til mer informasjon enn tidligere. Samtidig er de nye mediene gjenstand for økt kommersialisering og kvalitetsinformasjon kan bli forebeoldt de som er villig til å betale. Det er og stor forskjell på befolkningsgruppers digitale kompetanse og evne til å finne frem relevant informasjon. Utviklingen går mot flere typer e-tjenester og innold. Utfordringen for biblioteket er å finne egnede verktøy og a ressurser til å formidle digital kunnskap og innold til de ulike brukerne. Sandnes bibliotek opplever en sterk nedgang både i besøk og utlån de siste årene. En stor utfordring for Sandnes bibliotek er å snu denne negative utviklingen. Sandnes kommune ar størst vekst i Norge, med en ung befolkning og øy andel innvandrere. Sandnes bibliotek stimulerer disse målgruppene til leselyst og kunnskap. Dette gjøres gjennom aktiv formidling av samlingene våre, gjennom ulike arrangementer, opplevelsestema og kurs. Dette må videreutvikles slik at tilbudet blir kjent og at kontakten med brukerne styrkes. Norge er et åpent land med stor innvandring og god integrering. Her ar biblioteket en utfordrende rolle, for å forbedre kunnskap og bevisstet om samfunnsforold, i språkforståelse og kultur. Biblioteket som arena for leseferdigeter bør derfor styrkes. Sandnes bibliotek ligger midt i sentrum av byen. Det er et lavterskeltilbud uten kommersielle interesser, der alle kan delta. Biblioteket ar dermed en rolle i byplanutviklingen. Som eneste rom i byen der deltakelse er åpen og gratis for alle, vil Sandnes bibliotek øke tilgjengeliget gjennom egen inngang og skilt, og åpningstider som er tilpasset brukernes beov. 5 SANDNES BIBLIOTEK 2012

6 MÅLSETNINGER For å møte disse utfordringene ar Sandnes bibliotek valgt tre fokusområder for 2013 og fremover. 1. Utarbeide en bibliotekstrategi God dialog med brukere av Sandnes bibliotek er avgjørende for å utvikle tjenestetilbudet i tråd med forventninger, krav og utfordringer. I 2012 gjennomførte Sandnes bibliotek en omfattende brukerundersøkelse, og den skal danne grunnlag for en framtidig bibliotekstrategi. Målet er å utvikle et tjenestetilbud tilpasset brukernes beov og samfunnets krav og forventninger. 2. RFID merking Sandnes bibliotek ar i 2013 fått midler til innføring av Radio Frequency Identification (RFID). RFID er en teknologi som bruker radiobølger for å identifisere et objekt og erstatter lys som strekkodeetiketter krever. En RFID brikke fungerer både som et identifikasjonssystem og som tyverisikring. Videre vil RFID kunne kvalitetssikre innlevering og utlevering på bedre måte enn dagens system og dermed kunne redusere antall klager. På sikt vil Sandnes bibliotek arbeide for at teknologien utvikles til å omfatte et gjenfinnings system som skal bidra til et mer brukervennlig bibliotekrom. 3. Kommunikasjon/ markedsføring og service Sandnes bibliotek skal gjøres mer synlig gjennom egen profilering og skilting, være lett tilgjengelig og være en attraktiv møteplass i Sandnes sentrum. Tilgjengeligeten skal økes ved at det opprettes en egen inngang for Sandnes bibliotek med tydelig skilting av virksometen. Videre skal det arbeides for at Sandnes bibliotek skal være mer synlig på nett og at de gjennom etablert teknologi kan formidle informasjon som er målrettet ulike brukergrupper. 6 SANDNES BIBLIOTEK 2012

7 BRUKERE Sandnes bibliotek skal medvirke til å skape et velfungerende, multikulturelt samfunn uavengig av etnisitet og religiøs bakgrunn gjennom læring og opplevelser. Hvem er brukere? I 2012 adde Sandnes bibliotek totalt aktive brukere, dvs. en reduksjon på 1540 personer i forold til år brukere var fra Sandnes og brukere kom fra andre kommuner. Alder Den største brukergruppen er de i alderen mellom 40 og 49 år. Til sammen låner de 22 % av det totale utlånet. Videre er skoler og institusjoner en stor lånergruppe, de utgjør 20 % av det totale utlånet. For barn under 10 år blir tallene vanskeligere å tolke. Da utlånet totalt av medier til barn utgjør 45 % av det samlede utlånet, viser dette at barn ikke bruker eget lånekort, men at foreldre låner til barn på eget lånekort. KJØNN Kvinner er den største lånegruppen ved Sandnes bibliotek. Totalt står de for 70 % av utlånet. Barn og ungdom Barn og ungdom er et satsningsområde for Sandnes bibliotek. Det er et utstrakt samarbeid med skolene. Sandnes bibliotek ar jevnlig besøk fra mange barneager både i sentrum og på filialene. Hvert år kommer alle i 3. og 8. klasse til Sandnes bibliotek for å få Utlån fordelt på alder Utlån fordelt på kjønn Skole/inst. 0 9 år år Over 69 år 6 % 20 % 2 % 13 % 7 % år 30 % Mann år 14 % 22 % 16 % år Kvinne 70 % år 7 SANDNES BIBLIOTEK 2012

8 opplæring og kurs. I 2012 var det elever fordelt på 62 klasser som fikk undervisning i biblioteket. Fremmedspråklige I tillegg til stor befolkningsvekst generelt er det også en stor andel innvandrere i Sandnes kommune. Å kunne møte kommunens utfordringer med ensyn til integrering er et viktig mål for Sandnes bibliotek. I 2012 kunne Sandnes bibliotek tilby aviser og andre medier på 18 ulike språk. Målgrupper med funksjonsindringer Sandnes bibliotek ar lenge satset på å nå målgrupper som ikke kan komme til biblioteket på grunn av funksjonsindringer. Tjenesten er åpen for alle aldersgrupper, men majoriteten består av eldre personer. Oppsøkende tjeneste bidrar til å øke livskvaliteten for brukerne. I 2012 var det 34 private brukere som mottok denne tjenesten i tillegg til 12 institusjoner. Internett Sandnes bibliotek ar egen jemmeside (www.sandnes.kommune.no/bibliotek). Hjemmesiden ble lagt om i Sammenlignbare tall fra tidligere år er derfor ikke tilgjengelige. I 2012 adde jemmesiden et besøk på og det ble foretatt søk. Hjemmesiden skal skiftes ut til et mer moderne grensesnitt og brukervennlig funksjonalitet, slik at den digitale formidlingen og kommunikasjonen styrkes. Utfordringer 2013 og fremover Målsettinger 2013 Sandnes bibliotek er for alle. Utfordringen i fremtiden vil ligge i begrepet alle. Det er dette som gjør et bibliotek unikt, men samtidig vanskelig å markedsføre mot enkelte målgrupper. Barn og unge er et satsningsområde. Forskning viser at det å lese skjønnlitteratur ar mest å si for utviklingen av leseferdiget. Å a god leseferdiget og språkkunnskap er en vesentlig forutsetning for å mestre krav i arbeidslivet og for å delta i samfunnslivet generelt. Videre viser forskning at gutter leser mindre skjønnlitteratur enn jenter og at gutter i alderen i langt mindre grad oppsøker bibliotek. Da Sandnes kommune er en vekstkommune er utfordringen å a kapasitet og ressurser til å nå denne brukergruppen gjennom målrettete tiltak. Andelen innvandrere øker i Sandnes. Dette stiller krav om kompetanse og ressurser i forold til medietilbud, formidling og tjenesteyting. Utfordringen er å nå disse brukergruppene og gjøre tjenestetilbudet kjent. Dette krever samarbeid med andre institusjoner og kompetanser utover den vi ar i dag. Sandnes ar pr. i dag samarbeidsavtale om innkjøp av medier på andre språk, men ønsker å utvikle kompetansen vår i samarbeid med ulike innvandrergrupper. Det blir flere og flere eldre med funksjonsindringer som bor alene. Utfordringen er å nå disse brukerne som ikke selv kan oppsøke biblioteket. Dette er en ressurskrevende virksomet som flere bibliotek i Norge ar lagt ned. For å opprettolde dette tilbudet gjennomførte Sandnes bibliotek en omorganisering av denne tjenesten ved å inngå ett samarbeid med Frivilligetssentralen i Sandnes kommune, der de kjører ut bøker til beboere og institusjoner, mens Sandnes bibliotek administrerer utlånet. Internettbruk vil komme til å øke i årene fremover. Dette fordi det utvikles nye systemer og plattformer som gjør at brukere kan utføre flere av bibliotektjenestene selv over nettet. Både søk, reservering og fornying er i dag tjenester som blir brukt. I framtiden vil Sandnes bibliotek få mer e-innold slik som e-bøker, databaser, e-aviser og magasiner, lyd, musikk og film som kan lastes ned internettsiden. Videre vil formidling via nettet være aktuelt. Til dette kreves ny kompetanse og ressurser. God dialog med brukere av Sandnes bibliotek er avgjørende for å utvikle tjenestetilbudet i tråd med forventninger, krav og utfordringer. I 2012 gjennomførte Sandnes bibliotek en omfattende brukerundersøkelse, den skal danne grunnlag for en framtidig bibliotekstrategi. Målet er å utvikle et tjenestetilbud tilpasset brukernes beov og samfunnets krav og forventninger. Sandnes bibliotek ar som mål å øke den digitale formidlingen. Majoriteten av voksne brukere er i dag på nett. For å møte dette voksende beovet vil Sandnes bibliotek utvikle egne jemmesider som er mer bruker vennlig, bedre integrert med katalogen slik at søk, fornying og reservasjoner blir enklere å betjene. Målet er å nå flere på nett slik at en del oppgaver som gjøres av ansatte i dag, kan utføres av brukeren selv. 8 SANDNES BIBLIOTEK 2012

9 INTERNE PROSESSER/SAMFUNN Sandnes bibliotek skal øke tilgjengeligeten, brukervennligeten og selvbetjening gjennom å konsentrere ressursinnsatsen på aktiv formidling og opplæring, arrangement og deltakelse. Utlån Bibliotek Utviklingen i både besøk og utlån fra år 2000 til 2012 viser klart en negativ utvikling i både besøk og utlånsaktivitet. I 2012 adde Sandnes bibliotek et samlet utlån på medier. Dette er en nedgang fra 2011 på 9,5 %. Besøket viser samme tendens med en nedgang fra 2011 til 2012 på 7 %. Denne nedgangen i besøk og utlån ar løpt parallelt med reduksjon i mediebudsjettet. Utvikling i mediebudsjett Tabellen viser en tendens til at mediebudsjettet til Sandnes bibliotek er blitt sterkt redusert de siste årene. I 2012 adde Sandnes bibliotek kr til medieinnkjøp. I 2011 adde Sandnes et mediebudsjett på kr Dette utgjør en reduksjon på 23,6 %. Tabellen viser også at inntektskravet til Sandnes bibliotek ar økt. Inntektene er ovedsakelig knyttet til for sen inn levering og tapt materiell i utlån. Inntektene er avengige av utlånsmengden. Da utlånsmengden går ned, er dette en stor utfordring for Sandnes bibliotek. For å øke servicen ovenfor brukeren innførte Sandnes bibliotek i 2011 varslinger på e-post der låneren får beskjed tre dager før lånetiden går ut om å levere tilbake eller fornye lånt materiell. Dette er vanlig praksis i de fleste bibliotek i Norge Utvikling utlån og besøk Utlån Besøk Utvikling mediebudsjett og inntektskrav Mediebudsjett Inntektskrav SANDNES BIBLIOTEK 2012

10 Sammenligning med andre kommuner Prosentvis endring i utlån og besøk fra 2011 til 2012 Kommune Utlån Besøk Bærum +0,44 % -10,6 % Drammen -13,45 % +7,56 % Kristiansand +1,28 % -8,23 % Sandnes -9,48 % -6,98% Skien -3,07 % Ikke oppgitt Stavanger -23,66 % Ikke oppgitt Kilde : Kostra 2012 Tabellen viser en klart negativ utvikling for Sandnes bibliotek. Samtidig ser en også at utfordringene er store for andre sammenlignbare bibliotek. Mediebudsjett andre kommuner Kommune Mediebudsjett Innbyggere Bærum Haugesund Karmøy Kristiansand Sandnes Stavanger Tromsø Kilde : Kostra 2012 Tabellen viser at Sandnes bibliotek ar det laveste mediebudsjettet sammenlignet med tilsvarende bibliotek. Bibliotek som kulturarena Å formidle leselyst, glede og kunnskap gjennom ulike arrangement og opplevinger er en av Sandnes biblioteks ovedprioriteringer. Sandnes bibliotek ar i 2012 att et relativt øyt aktivitetsnivå, som tabellen nedenfor viser: Antall Besøk Antall Besøk Arrangement Kurs/opplæring Utstillinger Kulturopplevelse for barn Annen ver lørdag ar Sandnes bibliotek ulike arrangement for barn. Dette er populære arrangement og det er ikke uvanlig at det kommer mellom 50 til 150 barn på disse. Sandnes bibliotek deltar også aktivt i Litteratur dagene i Sandnes. I 2012 var bl.a forfatteren Sigbjørn Mostue kjent for seriene Den siste magiker og Alvetegnet og adde lesestund for barna. Ragnar Aalbu og Bildet til venstre: Onsdag 31. oktober var Ragnar Aalbu og Bjørn F. Rørvik på besøk på biblioteket, vor de leste om mesterdetektiven Purriot. Her ser vi vinneren fra grønnsaksjakten. Bildet til øyre: Lang, lang rekke for å sikre seg autografen til forfatteren Sigbjørn Mostue kjent for seriene Den siste magiker og Alvetegnet. Kjempepopulært besøk! kjekt med Litteraturdager! 10 SANDNES BIBLIOTEK 2012

11 Kjempespennende besøk av en av Norges mest populære forfattere! Gunnar Staalesen var er! Bjørn F. Rørvik var også på besøk på biblioteket under litteraturdagene, vor de leste om mesterdetektiven Purriot. Kultur og opplevelse for voksne Sandnes bibliotek satser og på formidling til voksne. Under Litteraturdagene i 2012 var blant annet Gunnar Staalesen på biblioteket og fortalte om sitt forfatter skap. Programmet varierer alt fra forfattere av skjønnlitteratur, musikkutøvere og fagpersoner. I 2012 fikk Sandnes bibliotek prosjektstøtte av Nasjonalbiblioteket til den kulturelle nistepakken. Sandnes bibliotek var da ute og besøkte tre kommunale virksometer under en utvidet lunsjmeny. Arbeidsplassen fikk opplesning av en profesjonell formidler og en meny av bøker der utvalget bestod av kategoriene ot, medium eller mild litteratur. Pro sjektet fikk navnet Takeaway bibliotek [TAB] og ble godt mottatt på arbeidsplassene. Biblioteket tekniske / fysiske forold Sandnes bibliotek ar i dag 26 eldre PC-er til bruk for publikum. Maskinene blir mye brukt, og er et viktig jelpemiddel for samtlige av bibliotekets brukere, og spesielt for de som ikke ar PC selv. Maskinene brukes til internettsøk, opp slag i databaser og media, og for dokumentbeandling, reisedokumenter, meldingskort med mer, og effektiv kommunikasjonsmuliget med inn- og utland. Det er og flere brukere som anvender seg av egen bærbar PC. Sandnes bibliotek merker at pågangen til det trådløse nettverket øker, ved at flere klager på tregt nettverk. Dette ar og sammeneng med at de fleste mobiltelefoner og ipad-er også kobles opp mot nettverket. Antall strømkontakter ved lesebord i bibliotekrommet og i lesesalene er for få i forold til beovet. Utfordringer 2013 og fremover Målsettinger 2013 Sandnes bibliotek står foran en stor utfordring va gjelder å snu den negative utviklingen i besøk og utlån som ar pågått de siste årene. Det er gjennom et attraktivt medietilbud Sandnes bibliotek først og fremst kan snu en negativ trend va gjelder utlån og besøk. Da mediebudsjettet i 2012 er på kr , en reduksjon på 23,6 % i forold til 2011, er dette en stor utfordring. Det er gjennom formidling og arrangementer at Sandnes bibliotek kan stimulere til leselyst og kunnskap. Dette er et utvidet satsningsområde for Sandes bibliotek. Sandnes bibliotek må oppgradere PC-parken for publikum og levere tidsriktig programvare. Videre må kapasiteten i nettverket økes. I dag ar Sandnes bibliotek et budsjett på kr til datautgifter der kr går til lisensavgift på biblioteksystemet. Videre påfaller lisensavgifter på utlån og innleveringsmaskiner, faks og kopimaskin, cd/dvd reparasjonsapparat med mer. Det er en stor utfordring for Sandnes bibliotek å tilby tidsriktige IT-løsninger for våre brukere innenfor budsjettrammen. Sandnes bibliotek ar en utfordring va gjelder digitalformidling. Både innold og nettløsninger skal revideres opp mot eksisterende teknologi og beov. Målet for 2013 er å øke selvbetjeningsgraden ved Sandnes bibliotek, slik at skrankepersonellet får frigitt tid til referansespørsmål, informasjon, formidling og veiledning. Ha en datapark med programvarer som kan stimulere brukere til læring og kompetanseeving. Øke selvbetjening og gjenfinning i bibliotekrommet ved jelp av RFID. Øke sikkereten ved utlån og innlån, samt full tyverisikring av Sandnes biblioteks materiale. Øke digital formidling og brukerkontakt på nettet. Øke besøks- og utlånsaktiviteten ved Sandnes bibliotek. 11 SANDNES BIBLIOTEK 2012

12 MEDARBEIDERE Sandnes Bibliotek er en god arbeidsplass med ansvarsbevisste og kompetente medarbeidere. Sandnes bibliotek består av ovedbiblioteket i Sandnes sentrum, filialene Riska og Høle og en oppsøkende tjeneste. Medarbeidere er ved siden av medieutvalget den største ressursen til Sandnes bibliotek. Sandnes bibliotek ar 17,3 stillingsjemler fordelt på 18 medarbeidere. Av de 17,3 stillingene ar følgende sluttet, begynt eller gått over i annen stilling os oss: Sluttet Astrid Jonsen, avdelingsleder Adm. og informasjon. Jorunn I Veen, avdelingsleder konsulent. Begynt Heidi E Svendsen, avdelingsleder Adm. og informasjon. Ny organisering Sandnes bibliotek ar i slutten av 2012 begynt arbeidet med en ny organisering av biblioteket. Ny organisasjonsplan iverksettes 1. april 2013 Seniorpolitikk Seniorpolitikk er et prioritert område i Sandnes kommune. Av 18 medarbeider ar vi i 2012 att 6 medarbeidere som er 60 år og eldre. Likestilling Ledergruppen består av 7 personer vorav 6 kvinner. Generelt er bibliotekarieyrket kjennetegnet ved en overvekt av kvinner. Det er et mål å få flere menn inn i organisasjonen. Sykefravær Kommunens mål er at sykefraværet skal være under 6,5 %. I 2012 adde vi et fravær på 2,0 %. 0,5 stilling ar vært langtidssykemeldt. Målet er å opprettolde dette lave sykefraværet. Helene H. Svius Biblioteksjef Elin B. Sjølie Avd.leder IKT og katalog Elisabet Berteussen Avd.leder Musikk Heide E. Svendsen Avd.leder Adm. og informasjon Øyvind Eltervåg Avd.leder Fakta Patricia Berven Avd.leder Kultur Bjørg Aske Avd.leder Barn og bydeler Tone Helen Hebo Spes.bibl. Marianne Falck Konsulent Ellen Marie Oftedal Konsulent Jorunn I. Veen Konsulent Jemima M. Fredriksen Sekretær Hege Waage Larsen Sekretær Karen Lise Tøsse Filialstyrer Riska Lillian Øglænd Sekretær Riska Lillian H. Fundingsland Filialstyrer Høle Kari N. Hølland Skolebibl. Unn F. Loukili Sos.bibl. 12 SANDNES BIBLIOTEK 2012

13 Bemanning Tabellen viser at Sandnes bibliotek ar den laveste bemanningen i forold til bibliotek som er naturlig å sammenligne seg med. Sandnes bibliotek ar også flest innbyggere pr. ansatt. Bærum Kristiansand Sandnes Skien Stavanger Tromsø Årsverk 46, ,3 19,8 47,6 24,2 Befolkning Innbygger pr. årverk (Kilde SSB, Kostratall 2012) 13 SANDNES BIBLIOTEK 2012

14 Utfordringer 2013 og fremover Sandnes bibliotek ar en utford rende bemanningssituasjon. I dag ar ikke Sandnes bibliotek nok faste ansatte til å bemanne i åpnings tiden uten å tilkalle vikarer. I dag ar Sandnes 17, 3 årsverk, mens beovet ligger på 19,3 årsverk. Integrering Internasjonalt bibliotek Andelen innvandrere øker i Sandnes. Dette stiller krav om kompetanse og ressurser i forold til medietilbud, formidling og tjenesteyting. Utfordringen er å nå disse brukergruppene og gjøre tjenestetilbudet kjent. Dette krever samarbeid med andre institusjoner og kompetanser utover den vi ar i dag. Sandnes ar pr. i dag samarbeids avtale om innkjøp av medier på andre språk, men ønsker å utvikle kompetansen vår i samarbeid med ulike innvandrergrupper. I dag kjøper Sandnes bibliotek depoter på fremmedspåk fra Stavanger bibliotek. Det vil si at Stavanger bibliotek sender oss en del kasser med bøker på andre språk som vi setter ut til utlån i avdelingen. Denne ordningen er ikke tilfreds stillende for Sandnes, da vi ikke ar muliget for å påvirke innoldet i det materialet vi får tilsendt. Vi ar og svært begrenset informasjon kvaliteten og innoldet i disse depotene. For å arbeide med integrering trenger Sandnes bibliotek personal som kan gjøre dette på en eletlig og kvalitativ måte. Materiellet vi får inn i biblioteket må gjenspeile det de ulike brukergruppene faktisk etterspør. Videre må dette formidles mot målgruppene. Sandnes bibliotek ar som mål å bli en ressurs i Sandnes va gjelder integrering. Dette skal gjøres ved en egen samling av litteratur på ulike språk som faktisk er etterspurt både for barn og voksne. Dette skal formidles på ulike måter, slik som f.eks arrangementer, lesesirkler og fortellerstunder, språkkafeer med mer. Som bibliotek kan vi tilby alternative pedagogiske opplegg for språk opplæring i tillegg til det andre opplærings institusjoner tilbyr og gjerne i samarbeid. For å satse på dette vil Sandnes bibliotek måtte opprette en ny stilling som internasjonal biblio tekar. Barna Barneagebibliotek Barn og unge er et satsningsområde. Forskning viser at det å lese skjønnlitteratur ar mest å si for utviklingen av leseferdiget. Å a god leseferdiget og språkkunnskap er en vesentlig forutsetning for å mestre krav i arbeidslivet og for å delta i samfunnslivet generelt. Videre viser forskning at gutter leser mindre skjønnlitteratur enn jenter og at gutter i alderen i langt mindre grad oppsøker bibliotek. Da Sandnes kommune er en vekstkommune, er utford ringen å a kapasitet og ressurser til å nå denne brukergruppen gjennom målrettete tiltak. Sandnes bibliotek vil trenge å opprette en ny stilling som skal arbeide målrettet mot barneagene i Sandens kommune. Slik som til skolene, ønsker Sandnes bibliotek personal som kan arbeide målrettet mot barneager. Ved å tilby aktuelle boksamlinger ute i alle barneager i Sandnes kommune for å fremme leselyst i tidlig alder, målrettet formidling og arrangement, vil Sandnes bibliotek være en aktiv pådriver for et godt og stimulerende miljø for lesning. Målsettinger 2013 Sandnes bibliotek ar som mål å få en grunnbemanning som er uavengig av vikarer for å få full dekning i skrankene. Opprette en ny stilling som internasjonal bibliotekar Opprette en ny stilling som aktivt skal arbeide mot barneager Dyktige medarbeidere Lavt sykefravær Høy trivsel 14 SANDNES BIBLIOTEK 2012

15 ØKONOMI Sandnes bibliotek forvalter ressursene på en langsiktig, forsvarlig måte Resultat 2012 Resultateneten bibliotek ar att god økonomistyring i Biblioteket er i balanse etter avsetninger til disposisjonsfond. Eneten ar i 2012 fått avsatt kr ,- til sitt disposisjonsfond som utgjør pr kr ,-. År 2012 Regnskap Budsjett Avvik Lønn Inngår i tjenesteproduksjon Sum Overføringsutgifter Sum Driftsutgifter Salgs-/leie-inntekter Refusjoner/overføringsinnt Sum Driftsinntekter Sum Netto driftsutgifter Sum Finansutgifter Sum Finansinntekter Total sum Sammenligning med andre kommuner Bærum Tromsø Skien Kristiansand Stavanger Sandnes Innbyggere Driftsutg. pr. innbygger, lønn og mediekjøp Ikke oppgitt 157 Utlån pr. innbygger 6,2 4,8 4,2 6,0 4,8 4,1 Besøk Ikke oppgitt Ikke oppgitt Årsverk 46, , ,6 17,3 Kilde: Kostra 2012 Sandnes bibliotek driver meget rime ligere enn sammenlignbare kommuner som ar rundt 250 kr. pr. innbygger til media og lønn, mens Sandnes bibliotek ar 157,12 kr. I tillegg til lønn og medieinnkjøp er det store variasjoner, ofte med egne budsjett til klargjøring av medier, portoutgifter, markedsføring, arrangement og utstillinger. Sandnes bibliotek ar i 2012 ikke eget budsjett til slike tiltak. 15 SANDNES BIBLIOTEK 2012

16 Utfordringer 2013 og fremover Målsettinger Øke mediebudjettet opprettoldelse av loven om folkebibliotek Loven sier at det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidiget og aktualitet. Mediebudsjettet til Sandnes bibliotek ar blitt sterkt redusert de siste årene. I 2012 adde Sandnes bibliotek kr til medieinnkjøp. I 2011 adde Sandnes et mediebudsjett på kr Dette utgjør en reduksjon på 23,6 %. Det nå et problem å olde lovens målsetting om aktuaiitet. Sandnes bibliotek må gjøre tradisjonelle publikumstjenester mer tidsmessige og videreutvikle digitale informasjons- og servicetjenester. Ved å satse på økt elektronisk innold, slik som e-bøker og selvbetjening, kan vi konsentrere ressursinnsatsen på aktiv formidling og opplæring, arrangement og brukerorienteringer. Det er i dag en utfordring for Sandnes bibliotek å oppfylle intensjonen som ligger i Lov om Folkebibliotek. For å komme på nivå med sammenlignbare kommuner må en del tiltak gjennomføres, blant annet økning i mediebudsjettet. 2. Redusere i inntektskravet Inntektene er ovedsaklig knyttet til for sen innlevering og tapt materiell i utlån. Inntektene er avengig av utlånsmengden. Da utlånsmengden går ned er dette en stor utfordring for Sandnes bibliotek. For å øke servicen ovenfor brukeren innførte Sandnes bibliotek i 2011 varslinger på e-post, der låneren får beskjed tre dager før lånetiden går ut om å levere tilbake eller fornye lånt materiell. Dette er vanlig praksis i de fleste bibliotek i Norge. Det er et mål for Sandnes bibliotek i 2013 å utarbeide en stratigiplan. Planen vil legge sterke føringer for vilke økonomiske prioriteringer Sandnes bibliotek skal styre mot i de neste årene. Planarbeidet vil ta utgangspunkt brukerundersøkelsen Sandnes bibliotek utførte i desember Brukerundersøkelsen, egne brukerdata og andre relevante undersøkelser og litteratur om bibliotekbruk vil være fundamentet i planarbeidet. Brukere av bibliotekene står i sentrum. Tjenestetilbudet til Sandnes bibliotek må analyseres opp mot nye trender og beov i samfunnet. Sandnes er en by i sterk vekst og det er naturlig å se vilken rolle Sandnes bibliotek i denne sammeneng kan bidra til å gjøre byen til en attraktiv kulturby. Dette blir en spennende prosess som Sandnes bibliotek ar store forventninger til. 16 SANDNES BIBLIOTEK 2012

17 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Valgperioden Opprettet i medold av kommunelovens 10. Antall medlemmer: 13 Antall varamedlemmer: 22 MEDLEMMER Ragnvald Nilsen Anne Catrin Østebø Kennet Austrått Tina Bru Sissel Vikse Falc Kristoffer Birkedal Kristoffer H. Nagell-Dal Annelin Tangen Hamidulla Amiri Monica Vatnekvam Knut Reier Indrebø Sofie Margrete Selvikvåg Suzanne Bollie AP AP AP KRF SP Pensjonistpartiet VARAMEDLEMMER Vetle Haffner Slørdal Guttorm Stangeland Anne Grete Brandal Nina Marie Vik (V) Alexander Sjursæter (V) Marie Koc Singelstad Ricard Kvennejorde Anne Wyte Kåre Ludwig Jørgensen Randi Amalia Skretting Lene Stava Pål Morten Borgli Sunniva Fjogstad Mæland AP Mari Anne Næseim Hall Margunn Fjetland Sjølyst Kjersti Bergsåker-Aspøy Terje Lunde Aase Kristensen Bøe Ruben Storaug Bakke Jan Refsnes (SV) Joan-Martin Seloter Larsen Jorunn Lura Haaland Leiv Velle Åreskjold Steinar K. Lima Jostein Aseim Bjørg Jørgensen AP AP AP AP KRF KRF SP SP SP SP Pensjonistpartiet Pensjonistpartiet Pensjonistpartiet Kontaktinformasjon Hovedbibliotek Sandnes Bibliotek Mauritz Kartevold Plass 4306 Sandnes Telefon: Faks: Epost: Hjemmeside: ttp://www.sandnes.folkebibl.no/ Filialer Riska i Riskaallen Nøtteskjellv Hommersåk Telefon: Faks: Høle i Høle barne- og ungdomsskole 4308 Sandnes Telefon:

SANDNES BIBLIOTEK RESULTATVURDERING 2011

SANDNES BIBLIOTEK RESULTATVURDERING 2011 SANDNES BIBLIOTEK RESULTATVURDERING 2011 Sandnes i sentrum for framtiden innhold 03 Sandnes bibliotek 04 Samfunnsoppdrag 05 Utviklingstrekk og utfordringer 06 Målsetninger 07 Brukere 09 Interne prosesser/samfunn

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører.

Trondheim folkebibliotek søker å inngå partnerskap/samarbeid med mange aktører. Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen, Heimdal, Saupstad, Moholt og Risvollan, og et kulturtilbud med både bibliotek og fritidstilbud

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN

MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN MOSS KOMMUNE: BIBLIOTEKPLAN 2012-2024 FORANKRING Internt Ledergruppe Personalet Eksternt Rådhuset Fylkesbiblioteket Politikere Samarbeidspartnere Bibliotekbrukere / ikke-brukere FRAMDRIFT Vedtak i bibliotekets

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

Lov om folkebibliotek

Lov om folkebibliotek Lov om folkebibliotek Folkebiblioteket skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis

Detaljer

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek

Verdal Temapla kommu n bibliotek Verdal kommune Temapla n bibliotek Verdal kommune 1 Innhold 1.0 FORMÅLET MED PLANEN... 2 2.0 BIBLIOTEKETS BETYDNING FOR SAMFUNNSUTVIKLINGEN... 3 3.0 HANDLINGSPLAN 2017-2020... 4 3.1 STRATEGIER... 4 3.2 HANDLINGSPLAN DRIFT... 5 3.3 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord helsesenter FoRum Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord helsesenter FoRum Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord helsesenter FoRum Møtedato: 01.09.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal

Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak. Hilde Ljødal Lyrikk, takk! Folkebibliotekenes samfunnsoppdrag - formidlingsoppgaver og tiltak Hilde Ljødal Seniorrådgiver, Sekretariat for bibliotekutvikling Nasjonalbiblioteket sbu@nb.no Trondheim, 14. Aktuelle punkter:

Detaljer

Økt digital deltagelse med biblioteket

Økt digital deltagelse med biblioteket Økt digital deltagelse med biblioteket Ulike eksempler på opplæring og veiledning i IKT for ikke-digitale Folkebibliotekene i Bergen, Trondheim og Stavanger Sverre Helge Bolstad, Lars Abrahamsen, Liv Edel

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747).

0 Endret ved lov 21 juni 2013 nr. 95 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 747). Lovgrunnlag Folkebibliotekloven: Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet. 1.Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST

IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST 2 SKOLEBIBLIOTEKETS ROLLE I UTDANNING OG LÆRING FOR ALLE IFLA/UNESCOs SKOLEBIBLIOTEKMANIFEST Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.

Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019. Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08. Strategidokument for utvikling av bibliotektjenester i Rakkestad 2016-2019 Saksnr. 15/1531 Journalnr. 11285/15 Arkiv C60 Dato: 20.08.2015 Innhold: Bakgrunn - Historikk - Mål - Statlige føringer - Generelt

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Litteraturfestivalen i Akershus. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2017 Ullensaker bibliotek Program Litteraturfestivalen i Akershus Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Saksframlegg. ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742

Saksframlegg. ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742 Saksframlegg ORIENTERING OM TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK - STATUS KNYTTET TIL OPPFØLGING AV NY STORTINGSMELDING Arkivsaksnr.: 10/5742 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet

Detaljer

Resultatvurdering. Sandnes Bibliotek 2014. Helene Svihus

Resultatvurdering. Sandnes Bibliotek 2014. Helene Svihus Resultatvurdering 2013 Sandnes Bibliotek 2014 Helene Svihus Innhold 1. Et år i konsolidering, framgang og utvikling... 3 2. Sandnes bibliotek byens største møteplass... 3 3. Samfunnsoppdrag... 6 4. Utviklingstrekk,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BIBLIOTEKENE I MALVIK KOMMUNE FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEK Bibliotekets tjenester skal utvikles i takt med samfunnsutviklingen og innbyggernes behov. På biblioteket skal alle tilbys

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 13/ Dato: DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/13725-1 Dato: 7.11.2013 DRAMMENSBIBLIOTEKET - VIDERE UTVIKLING AV TILBUDET TIL BEFOLKNINGEN I REGIONEN â INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø

God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Roswitha Skare Universitetet i Tromsø God smak og kvalitet eller det folk vil ha? Samlingsutvikling i folkebibliotek Roswitha Skare Universitetet i Tromsø Hva er samlingsutvikling? handler om å ta avgjørelser om hva å ta inn like mye som om

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Besvarelser for Brukerundersøkelse for brukere av Oslo Deichman

Besvarelser for Brukerundersøkelse for brukere av Oslo Deichman Besvarelser for Brukerundersøkelse for brukere av Oslo Deichman Antall besvarelser: 35 Denne undersøkelsen holdes i forbindelse med Masterstudiet for Informatikk på Universitetet i Oslo og skal vise hvordan

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Tynset til Eidskog 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Bakgrunnsinfo: Eidskog kommune har 6250 innbyggere, og er en kommune med stort areal og spredt

Detaljer

Bibliotekstatistikk 2007

Bibliotekstatistikk 2007 Bibliotekstatistikk 2007 Folkebibliotekene i utvalgte framstillinger Bibliotekstatistikk 2007 : folkebibliotekene i - utvalgte framstillinger Utgitt 20.08.2008 Revidert utgave 17.09.2008 fylkesbibliotek

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2006

Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14)

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Søknadssum: 780 400 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek /

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2005

Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk

Bibliotekarvandring fra Løten til Stange. Bibliotekrommet. Førsteinntrykk Bibliotekarvandring fra Løten til Stange Bibliotekrommet Førsteinntrykk Når du går inn døra på Stange bibliotek blir du sluset gjennom en gang med oppslagstavle, og får deretter aviskroken til venstre,

Detaljer

Våren 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2017 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2017 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2004

Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014)

Innst. 175 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:79 S (2013 2014) Innst. 175 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:79 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget

Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Delutredning 2 Kuplanær/FDV Tjenestestruktur - Aure Folkebibliotek, lokaler Tustna Innfallsvinkel: Helse- og omsorg har i sine utredninger forutsatt at biblioteket flyttes ut fra sykehjemsbygget Bibliotekets

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017

Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Bibliotekplan for 2013 GJØVIKREGIONEN 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gjøvik bibliotek Vestre Toten folkebibliotek Østre Toten folkebibliotek Nordre

Detaljer

Bibliotekstatistikken 2013

Bibliotekstatistikken 2013 folkebibliotekene i Oppland Innhold Innledning... 1 1. Bakgrunnsdata... 2 1.1 Befolkning... 2 1.2 Bibliotekavdelinger... 2 2. Brukes det mer eller mindre penger på bibliotek i 2013 enn i 1993?... 2 2.1

Detaljer

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012 IKT og bibliotek Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek Fylkeshuset 27.11.2012 Dagens plan Kl. 9.00 9.15 oppmøte og kaffe Kl. 09.15 10.15 teoretisk tilnærming til veiledning med fokus

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

17 medarbeidere - hvem er vi:

17 medarbeidere - hvem er vi: 17 medarbeidere - hvem er vi: Ingrid Ericson ST, bibliotek i vgs., litteraturformidling, turnéer. Morten O. Haugen NT, kultur, bibliotek, samisk, statistikk Karina Bording Halgunset ST, kultur- og bibliotekbuss,

Detaljer

Framtid Furuset bibliotek?!

Framtid Furuset bibliotek?! Framtid Furuset bibliotek?! Tradisjonelt handlingsrom for bibliotek publisert litteratur og andre uttrykk Uttrykk frikoblet fra forlagsbransje og fysisk distribusjon Nytt handlingsrom for bibliotek lesere

Detaljer

Høsten 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Høsten 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Høsten 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf)

Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Litteraturen viser vei til debatten (Ref #ccd20ccf) Søknadssum: 55 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Moss bibliotek /

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/10 10/382 INNKJØP AV ALARMSENTRAL/ALARMER MEHAMN HELSESENTER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099)

Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Nye Tjøme folkebibliotek - formidling i sentrum! (Ref #1099) Søknadssum: 300000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek.

Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Vedlegg 1 Veileder Veilederen gir en nærmere beskrivelse av NY!-sonene og aktivitetene i prosjektet Ny i Buskerud, og hvordan de kan tilpasses ulike bibliotek. Drammen bibliotek Drammen bibliotek er samlokalisert

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Inngangsparti Åpent, luftig, STORT! Litt wow-følelse når en kommer inn. Infotavle til venstre ved inngangsdøra

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2020

STRATEGIPLAN 2016-2020 STRATEGIPLAN 2016-2020 1. Bakgrunn Utviklingen av bibliotekene det neste tiåret vil forme ikke bare biblioteket, men også ideen om hva biblioteket er i hele dette århundret. Folkebibliotekene står sterkt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune Røyken bibliotek Informasjon og låneregler RØYKEN kommune Grønn, nær og levende Velkommen til oss Bibliotek, geologisenter og cementmuseum Biblioteket- ditt pusterom Røyken bibliotek består av hovedbiblioteket

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Bygging av Kolben Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Ordfører Sylvi Graham klipper snora, og nytt bibliotek ble erklært åpnet Ditt bibliotek Ann Lisbeth Morris (født 1950) - ansatt siden

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636

Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 1 Redd Barna Forebygging 2010/1/0636 Vennskap og kjærlighet på mobil og nett. Utviklet av Telemuseet i samarbeid med Redd Barna Samtale om publisering av tekst og bildet på internett med utgangspunkt i

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Tjenesteutvalget 11.02.2015 Formannskapet 21.01.2015 Kommunestyret 29.01.2015 Søgne kommune Arkiv: C60 Saksmappe: 2014/3503-37802/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15

Detaljer

Sandnes Arbeiderparti

Sandnes Arbeiderparti Sandnes Arbeiderparti Kjære velger! Vi er stolte av byen vår og menneskene som bor her. Sandnes er en god by å bo i. Vi har mange gode tilbud både for unge og eldre. Vi som bor her i byen har stor skaperevne

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elin Mariboe Hovde Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/3816

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elin Mariboe Hovde Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/3816 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Mariboe Hovde Arkiv: C61 Arkivsaksnr.: 15/3816 NEDLEGGING AV ÅMOT BIBLIOTEKFILIAL Rådmannens innstilling: 1. Åmot bibliotekfilial legges ned fra 1. juli 2015 2. 17,5 timer

Detaljer

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017

Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Bibliotekplan for 2013 HADELAND 2017 Med biblioteket inn i fremtiden Et møte mellom mennesker i den digitale verden Gran bibliotek Lunner bibliotek Jevnaker folkebibliotek Rullering av Regionale bibliotekplaner

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold

Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter. Bibliotekplan Vestfold Vestfoldbibliotekene mennesker møter muligheter Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 Forord Bibliotekplan Vestfold 2011 2014 er en felles plan for folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i Vestfold. Formålet

Detaljer

NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE FOLKEBIBLIOTEK

NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE FOLKEBIBLIOTEK NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE FOLKEBIBLIOTEK Räkna med kvalitet och indikatorer! Stockholm 10. juni 2010 Torill Redse E-post: torill.redse@abm-utvikling.no Sentral og lokal offentlig forvaltning ønsker

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246)

Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Rom for deltagelse (Ref #1318583189246) Søknadssum: 200000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Nedre Eiker bibliotek / 974544075 Klopptjernsgt.4 3050

Detaljer

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani

Sult. Rådmann, Nord-Aurdal kommune Omar Dajani Sult Et litterært Foretagende der tilbydes Deres Arbeidsplads for ogsaa at kunne stille Deres aandelige Sult i Deres Spisepause. Som rådmann i Nord-Aurdal kommune er eg stolt av å ha ansvaret for Nord-Aurdal

Detaljer

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til:

Målet for prosjektet har vært å se om selvbetjent bibliotek kan føre til: Prosjektrapport Selvbetjent bibliotek i sør (Ref #1318593793183) Mål for prosjektet Prosjektet Selvbetjent bibliotek i sør er et forprosjekt for å utrede muligheter og modeller for selvbetjent bibliotek

Detaljer