Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Sykkylven Energi AS"

Transkript

1 Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007

2 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1 i Riksheim kraftstasjon satt i drift 1952: Ramstaddal og Søvikdal får som siste område i Sykkylven elektrisk kraft 1958: Generator 3 i Riksheim kraftstasjon satt i drift 1962: Innfasing mot Tussa kraft over Sykkylven sekundærstasjon på Haugseth 1983: Ramstaddal kraftstasjon satt i drift 1992: Fjerning av siste rest med 7,5kV nett i Hundeidvik 1995: Nytt kontrollanlegg i kraftstasjonen på Riksheim. Etablering av fjernkontroll 1997: Ny inntaksluke på Riksheim 1998: Everket fyller 80 år og selskapet vert omdanna til aksjeselskap. (Sykkylven Energi AS) 1999: Nytt kontrollanlegg og koplingsanlegg i Sykkylven transformatorstasjon 2002: Overtaking av VAR-området frå Sykkylven kommune 2003: Bygging av Riksheimdalen Kraftverk Bygging av silanlegg i Ullavik 2004: Bygging av silanlegg på Vik 1 INTRODUKSJON AV SELSKAPET ORGANISASJON: ADMINISTRERANDE DIREKTØR HAR ORDET: SYKKYLVEN ENERGI AS I ÅRET SOM GJEKK:... 5 DRIFTSAVDELINGA...5 KUNDEAVDELINGA NØKKELTAL FOR 2007: STYRET SI MELDING: ØKONOMI:...14 ELDISTRIBUSJON OG KRAFTSAL:...14 VATN, AVLØP OG RENOVASJON:...15 PRODUKSJON I EIGNE KRAFTSTASJONAR:...15 ØVRIG:...15 ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING:...15 YTRE MILJØ:...16 GENERELT:...16 DISPONERING AV ÅRSRESULTAT REVISOR SI MELDING REKNESKAP FOR RESULTATREKNESKAP...18 BALANSE...19 NOTER...20 KONTANTSTRAUMOPPSTILLING SAMFUNNSREKNESKAP Framsidebiletet: Storevatn. Foto: Jens Petter Riksem. Resultat for Sykkylven Energi AS frå Driftsresultat Årsoverskot Kroner År 2

3 1 Introduksjon av selskapet Sykkylven Energi AS (SE) vart etablert i samband med bygginga av kraftstasjonen på Riksheim. Straumleveringa frå eige verk tok til den 22. januar 1918, og år 2007 var såleis selskapet sitt 90. driftsår. Hausten 1997 vedtok Sykkylven kommunestyre å omorganisere selskapet til eit aksjeselskap. Samstundes vart kraftomsettinga skilt ut frå det nye selskapet. Alt kraftsal skjer i dag gjennom omsetjingsselskapet Nordvest Kraft AS (NVK). SE eig 31% av aksjane i NVK. SE eig og driv tre kraftstasjonar, ein i Ramstaddal og to på Riksheim. Forsyninga av konsesjonsområdet er sikra gjennom ei god og sikker tilknyting til samkøyringsnettet via Sykkylven Transformatorstasjon. I 2002 overtok SE ansvaret for drift av vatn, avløp og renovasjon frå Sykkylven kommune. Organisasjon: SE er 100% eigd av Sykkylven kommune og er registrert som eit privat aksjeselskap. Styret har 7 medlemmar. Av desse er 5 oppnemnt av generalforsamlinga (kommunestyret) og 2 er arbeidstakarrepresentantar. Dagleg leiar møter på styremøta, men er utan stemmerett. Leiar på driftsavdelinga er ansvarleg driftsleiar godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap. Selskapet er organisert i to avdelingar; ei driftsavdeling og ei kundeavdeling. Driftsavdelinga har ansvar for utbygging og drift av overføringsnett, fiberoptiske kablar, veglys, kraftstasjonar og leidningar for vatn og avløp. Kundeavdelinga har ansvar for fakturering og kundebehandling, og leiger ut tenester innan området kraftomsetting til NVK. SE har ansvaret for NVK sine kundar i Sykkylven og eksterne kundar. Elsikkerhet Møre AS koordinerer aktiviteten med tilsyn av dei elektriske anlegga i dei 8 kommunane under NVK-paraplyen. Også Stranda Energiverk AS er aksjonær i selskapet. Totalt har Elsikkerhet Møre AS ansvar som lokalt el-tilsyn for ca anlegg. Eit viktig arbeidsmål for SE er utvikling av samarbeidet med andre energiselskap i nærområdet, og korleis ein gjennom samarbeid og spesialisering kan hente ut stordriftsfordelar. Det er etablert samarbeid på ei rekke område, og på andre område er det planar om samarbeid. SE vil arbeide aktivt for å få til samarbeid med andre selskap/kommunar også innan område knytt til drift av vatn- og avløpsnettet. FORBRUK OG EIGENPRODUKSJON I PERIODEN Årsforbruk i GWh Egenproduksjon Totalforbruk

4 2 Administrerande direktør har ordet: 2007 har vore eit spesielt år. Leiaren i Sykkylven Energi AS dei siste 11 åra valde nye utfordringar utanfor selskapet og avslutta arbeidsforholdet sitt 30. april. Dette har naturligvis prega året og dei oppgåvene som har vorte utført. Eit leiarskifte er ikkje dagleg kost og skiftet har også ført med seg endringar i organisasjonen, spesielt for avdelingsleiarane. Nye arbeidsoppgåver og ansvarsområde i kombinasjon med intern opplæring har gjort at aktiviteten og pulsen i periodar har vore høg. Før underteikna tok fatt på oppgåvene 1. august, var det daglege ansvaret tatt hand om av Jens Petter Riksem. Sykkylven Energi AS skal vere eit selskap i utvikling. Dette er avgjerande for at vi skal klare å utvikle dei verdiane som fins i selskapet, samt for å oppretthalde og forbetre arbeidsmiljøet. I haust har vi jobba aktivt med å utarbeide nye overordna strategiar og målsettingar for selskapet. Sjølv om kjerneaktivitetane er dei same, er det naturleg at vi føler behov for å styrke bedrifta og prøver å satse på nye arbeidsområde. Småkraftutbygging, fiber og nærvarme er nokre av områda som selskapet har ambisjonar om å utvikle seg innanfor. I nær framtid vil det også bli behov for å oppgradere og modernisere kraftstasjonen på Riksheim. Store deler av verksemda vår er sterkt regulert av myndigheitene. Likevel er vi prega av tøff konkurranse, og spesielt når det gjeld kompetanse. SE har i dag høg kompetanse innanfor eksisterande forretningsområde. Utfordringa framover vert å tileigne seg ny kompetanse slik at vi er i stand til å imøtekome kundane, marknaden og framtida sine krav. Rekrutteringa til tekniske fag har i lengre tid vore på veg nedover. Dette er ei utfordring heile bransjen har tatt på alvor og det er no satt i verk tiltak for å snu denne utviklinga. Ulike kampanjar er satt i gang nasjonalt. Lokalt ønskjer SE å vere meir synleg og har som første steg på vegen gått inn ein 3-årig samarbeidsavtale med Sykkylven Ungdomskole. Målet med avtalen er å gi elevane større forståing for selskapet si rolle i lokalsamfunnet og forhåpentlegvis skape interesse og lyst til å verte våre framtidige samfunnsbyggarar var eit rekordår for Sykkylven Energi. Produksjonen frå eigne kraftstasjonar passerte 57 GWh. Store nedbørsmengder med påfølgande høgt tilsig gjorde at den tidligare produksjonsrekorden frå 2005 vart slått med 4,2 GWh. Dette tilsvarer ei auke på 7,9 %. Kraftprisen gikk betydelig ned i forhold til 2006 (38,1 %), men med god hjelp av 2 sikringskontraktar kan selskapet i 2007 presentere et rekordhøgt driftsresultat. Forbruket av elektrisitet har heller aldri vore høgare. I 2007 vart det levert 127,7 GWh til våre kundar, dette er ei auke på 5,8 % i forhold til Høgare rentekostnader gjorde at resultatet etter skatt vart noko svakare enn i Internasjonalt og nasjonalt er klimaendringar i fokus. I verdssamanheng er Sykkylven veldig liten, men dette skal ikkje hindre oss i å sette fokus på førebyggande tiltak. Den reine energimengda som våre eigne kraftstasjonar produserte i 2007 ville i eit europeisk kolkraftverk generert eit CO2 utslepp på ca tonn. Dette er vi stolte av! Selskapet vil ha auka fokus på miljøvenleg energiproduksjon. I tillegg vil vi legge forholda til rette for auka kjeldesortering og attvinning innan renovasjonsområdet. Samarbeidet i Nordvest kraft gruppa har i 2007 nådd 2 viktige milepelar. I oktober bestemte gruppa seg for å skaffe seg eit nytt og felles kundeinformasjonssystem. Dei gamle systema var gått ut på dato og tiltak var nødvendig. I tillegg har Nordvest kraft gruppa gått til innkjøp av nytt og felles fjernkontrollsystem. Desse avgjerslene beviser at vi ved å stå saman kan redusere sårbarheita som ein har ved å være små einskilde aktørar i marknaden. Dette trur eg vert eit viktig suksesskriterium framover, da rammevilkåra gjer at det vert stadig meir krevjande å være ein liten aktør i vår bransje. Innan VAR området er det kome i gang samtaler om eit meir forpliktande samarbeid mellom kommunane. Her er SE noko spesiell, da vi er det einaste aksjeselskapet som driv fullt ut innan VAR. SE har deltatt på fleire møter og vi har forventningar til at eit meir forpliktande samarbeid vil gje gevinst. Høg sikkerheit på forsyninga er viktig for ei industrikommune som Sykkylven. Selskapet har over lengre tid jobba aktivt og målretta for å heve kvaliteten innan EL-nettet og VA anlegga, og vi tør påstå at kvaliteten på tenestene vi leverer til våre kundar er veldig gode. Statistikken for feil- og avbrot til SE viser dette. F.eks. har vi innan vassforsyning no eit reinseanlegg som tilfredsstiller alle myndigheitene sine krav, i tillegg er alle vassrør av eternit skifta. Innan avløp er det gjort betydelege investeringar for å minimere skadane av at ureinsa kloakk renn ut i Sykkylvsfjorden. EL-nettet vårt er moderne, driftssikkert og fleirmaska. Dette siste tyder at det er mogleg å forsyne fleire av våre kundar via fleire retningar på linjenettet. Dette reduserer sårbarheita ved brot på linjene betydelig. Sidan VAR områda vart ein del av selskapet sitt kjerneområde i 2002, har det vorte arbeidd målretta med å komme à jour med dei vedtekne hovudplanane som vart vedtatt midt på 90-tallet. Totalt har Sykkylven Energi AS sidan 2002 investert 37 millionar kroner i vass- og avløpsanlegg. Utviklinga på gebyra har ikkje stått i forhold til denne investeringstakta og hjelpt av stigande rente, vart dette godt synleg i haust. Eit løft i eigedomsgebyra var nødvendig for å rette opp denne ubalansen som var oppstått. Saka vakte stor interesse både i media og politisk. Det er behov for at arbeidet med å utarbeide nye hovudplanar innan VAR vert intensivert. Eg vil med dette takke styret og tilsette for ei god mottaking og for eit godt samarbeid i Eg har ambisjonar om at framtida skal verte minst like lærerik, utviklande og interessant både for underteikna og SE. Sykkylven Trond T Lauritsen Administrerande direktør 4

5 3 Sykkylven Energi AS i året som gjekk: Driftsavdelinga Organisasjonsmessig har 2007 vore eit år i endring for SE. Dette fordi tidlegare dagleg leiar søkte seg mot nye utfordringar, noko som medførte at fleire tekniske funksjonar måtte omplasserast. Denne prosessen er ikkje fullført, og vil bli jobba med også utover i Veret og nedbørsmengdene er viktige faktorar for dei fleste forretningsområda som SE driv, noko ein må ha i tankane når ein les årsmeldinga. Det er nedbørsmengdene som styrer volum for kraftproduksjonen, og feilstatistikken i EL-nettet vert klart påverka av vèr og vind. Tidlegare vart mykje av avløpsleidningane bygde som fellesanlegg for kloakk og overvatn, noko som gir store volum gjennom silanlegga ved store nedbørsmengder. Dette fører naturleg nok til dårlegare funksjon i anlegga som skal handtere avløpsvatnet før dette vert ført til sjøen. Endringar og ombygging i desse røyrsystema vil vere ein lang og kostbar prosess, og vil ligge som eit svært langsiktig mål Året 2007 var unormalt vått, noko ein ser tydeleg igjen i statistikkane. Når det er vått ønskjer alle å produsere mest mulig kraft, noko som igjen medfører redusert marknadspris. På grunn av nedbørsmengdene har kraftproduksjonen ved SE i 2007 sett ny volumrekord men ikkje omsetningsrekord, og avløpsmengdene har auka. Aktiviteten ved SE og ved driftsavdelinga har i 2007 vore jamn og god. Vi har ikkje hatt personskader og heller ikkje større skader ved anlegga. Den mest trasige hendinga var feil i tilknyting til UV-anlegget på vassbehandlingsanlegget på Årset, som medførte at det to gongar måtte annonserast kokepåbod. Feilsituasjonen er no avdekt og retta, og oss håper å unngå liknande tilhøve i framtida. Nye anlegg er bygde for å forsyne nye kundar og for å kunne fase ut eldre delar av nettet. Vi vil i denne samanheng spesielt nemne at vi i 2007 fjerna vår siste vassleidning av eternitrøyr. Denne har lagt i Philgata og har dei siste åra vore årsak til mykje graving og feilretting, til stor ekstrakostnad for oss og ikkje minst til stor irritasjon for kundane våre og for brukarane av sentrumsgatene. Ved ekstraløyvingar frå Sykkylven kommune øyremerka til veglysutbygging har vi også kunne realisere fleire prosjekt ønska av innbyggjarane. (Det er SE som bygg ut og driv veglysanlegga for kommuna.) Aktiviteten ved dei ulike områda Innanfor avdelinga sine områder vart det i 2007 samla investert for kr. 9,0mill.kr. (8,3mill.kr. i 2006). Dette kjem i hovudsak frå investeringar på 4,9mill.kr. (5,2mill.kr.) innanfor VAR-områda (vassforsyning, avløpsanlegg og renovasjon) og investeringar på 3,6mill.kr. (2,9mill.kr.) innanfor EL-området (høg- og lavspentnett). For å innfri gjeldande utsleppskrav i Sykkylven kommune sin hovudplan for avløp hadde SE planar om å kome i gang med bygging av eit nytt silanlegg på Daveneset (på Jarnes) i Dette anlegget, som hadde ei budsjettmessig kostnadsramme på omlag 3,5mill.kr., måtte utsetjast pga. arkeologiske undersøkingar. Slike undersøkingar vart gjennomført hausten Produksjon Året 2006 var tørt medan 2007 var svært vått, noko som gjenspeiler seg i produksjonen ved alle kraftstasjonane. Totalt vart det produsert 57,3GWh, 51% meir enn året før og 7% meir enn vårt tidlegare toppår Alle stasjonane forbetra tidlegare rekordar. Ved utgangen av 2007 viste oppsummeringa av produksjonsvolumet ved våre tre kraftstasjonar følgjande. (2006-tal og endring 2006/2007 i parentes): Riksheim 25,6GWh (18,9GWh / +35%) Riksheimdal 27,2GWh (16,2GWh / +68%) Ramstaddal 4,6GWh (3,0GWh / +52%) Jens Petter Riksem. Som eit naturleg resultat av slike nedbørsmengder kraup prisen i marknaden nedover, og enda 38% under 2006-prisane. Prisen pr. produsert kwh minka frå 38,3øre/kWh (2006) til 23,7 øre/kwh (2007). Total verdiskaping ved stasjonane enda difor i sum på 13,6mill.kr. mot 14,6mill.kr. året før (nedgang på 7%). Beløpa er basert på Nordpool sine prisar. Det har ikkje vore tekniske problem ved nokon av produksjonsanlegga, og det er heller ikkje utført investeringar ved anlegga. Private kraftprodusentar som leverer til Sykkylven Energi AS sitt 22kV-nett har i 2007 hatt ein produksjon på 1,6GWh (1,3GWh). 5

6 EL-nett Lav marknadspris på straum i kombinasjon med kaldt vèr ein stor del av året resulterte i ny toppnotering når det galdt straumforbruket. I sum for 2007 hadde vi eit forbruk på 127,7GWh, ein fin auke frå 2006 på 5,8%. Ved utgangen av 2007 hadde SE 220 forbrukstransformatorar i drift med ei samla installert yting på over 68MVA. Kun 9 av desse transformatorane står i mast, resten er plassert i eiga frittståande bygning eller i eige rom i bygning. Forsyningsnettet fram til desse transformatorane er 78km luftlinje og 79km jord- og sjøkablar. Den låge delen av luftbasert anlegg gjer at vi vurderer leveringssikkerheita som svært god. Det har blitt utført arbeid på følgjande større anlegg: - Tidlegare nettstasjon bak Samvirkelaget har blitt splitta i to separate nye nettstasjonar, ein ved nybygget til Coop Mega og ein ved Kiwi. - Ny nettstasjon for Sykkylven Ungdomsskule. - Ny nettstasjon i Helledalen etter brann/kortslutning i det gamle anlegget. - Nye nettstasjonar på Ramstad og Lade til erstatning for transformatorar i mast. I tilknyting til dei større anlegga og elles ved behov er det utført arbeid i ulikt omfang til vedlikehalde og forsterking av nettet. I 2006 registrerte SE svært få ikkje varsla feil i høgspentnettet. Avbrotstatistikken vart dominert av eit større planlagd revisjonsarbeid på Sykkylven Trafostasjon. I 2007 vart det ikkje gjennomført tilsvarande revisjon, men vi registrerte ein god del fleire ikkje varsla avbrot, noko vi forklarer som naturlege svingingar. Tabellen under syner utviklinga: Type avbrot/periode Ikkje varsla avbrot (antal) Varsla avbrot (antal) Sum avbrotskostnader (i 1000kr) Andre Eige nett Andre Eige nett Andre Eige nett Sum alle Av større feil kan nemnast (KILE-kostnad i 1000kr): - 11.nov. Utkopling / feil i overliggande nett (237). - 2.mars Isolatorfeil på Tynes (140). - 6.juli Feil i nettstasjon i Helledalen (74) aug. Feil i trafobrytar i Tynesstranda (64) jan. Linjefeil i Velledalen (52) juli Feil i koplingsanlegg ved Fjord1/Kiwi (34). - 9.juni Kabelfeil i Røvsdalen (21). SE har pr. dd to søknader gjeldande fritak for leveringsplikt inne til handsaming hos NVE. Dette gjeld høg- og lavspentnettet for Furstranda og lavspentlinje på Fauskekambane. 6

7 Veglys Innanfor investeringsrammene vert det kvart år prioritert å bygge større nye lysanlegg eller ombygging av gamle anlegg med dårleg teknisn stand. Prioritering mellom dei ulike prosjekta vert gjort i samarbeid med teknisk avdeling ved Sykkylven Kommune. Pga. ekstraløyving frå Sykkylven kommune har vi også kunne realisere fleire prosjekt enn normalt. Gjennomførte vedlikehalds- og investeringsprosjekt 2007: Nytt veglysanlegg langs tilkomstveg til Vik Skule. Nytt veglysanlegg langs kommunal veg ved Sykkylven Småbåthamn. Nytt veglysanlegg på Haugneset, ved tilkomstveg til BUAS. Forlenging av veglysanlegg på Riksem. Utskifting av veglysanlegg langs kommunal veg på Straumsheim. Nytt / utskifting av veglysanlegg frå kyrkja til ungdomsskulen. Fibernett I løpet av 2007 har vi, der vi av andre prioriteringar har opne grøfter, halde fram med å legge rør med tanke på seinare inntrekking av fiberkabel. Stadig fleire kabeltyper vert òg levert med integrerte fiberrør slik at leggeoperasjonen vert enklare. Planar for ei utbygging av fibernett er kontinuerleg under vurdering, og vår strategi vil vere avhengig av utviklinga både på fiberområdet og teknologien omkring DSL (breiband levert over eksisterande telenett på koparkabel). Som inntakskabel til bustadhus vert det nytta kabeltype med innlagd rør for fiberkabel. Vassforsyning Som diagrammet nedanfor syner har det samla vassforbruket hatt ein nedgang siste åra. I 2007 hadde vi derimot ei mindre auke i forbruket i forhold til Dette skuldast lekkasjar i nettet. Vi har hatt eit mål om å nå eit nattforbruk på 15 liter/sekund målt frå høgdebassenget på Lyshol. Dette har vi ikkje nådd så langt. Vassforbruk M År Årset Lyshol Lineær (Lyshol) Lineær (Årset) Vi har hatt 2 tilfelle med e.coli bakteriar på leidningsnettet. Dette skuldast lekkasje i ein stengeventil ved det eine UV anlegget som ikkje har vore i drift. Dermed har ureinsa vatn passert behandlingsanlegget. Desse hendingane har sett fokus på at vassforsyninga er sårbar for forureining og på viktigheita av å ha gode varslingsrutinar. Investeringar: Ny vassleidning i Philgata. Dette har omfatta utskifting av 165 meter eternitleidning der vi har hatt problem med stadige leidningsbrot. Med dette tiltaket har vi skifta ut alle eternitleidningar i vassleidningsnettet. Ny vassleidning Kyrkja ungdomsskulen. Dette gjeld utskifting av 220 meter eldre støypejernsleidning. Ny vassleidning på Grebstad. Dette gjeld ca. 220 meter ny vassleidning frå Lillehaugen og sørover der det har vore problem med vassforsyninga og manglande brannvassdekning. Brannhydrant ved småbåthamna. Dette er med tanke på sløkkevatn ved ev. brann ved småbåthamna eller ved området for utleigehytter. Oppgradering/ny pumpestasjon i Vikedalen 2. Dette omfattar ekstra pumpe i stasjonen for å få sikrare vassforsyning og flytting av pumper frå kum til overbygg. Prosjektet vart ikkje fullført i

8 Avløp Det har vore ei markert auke i avløpsmengdene siste åra. Årsaka til dette er at ein stor del av leidningsnettet er fellessystem og transporterar dermed både kloakk og overflatevatn. Med aukande nedbør har dermed avløpsmengdene auka tilsvarande. Avløpsmengder silanlegg Antall m År Ullavika Vik Tandstad Investeringar: Avløpsanlegg Aureelva-Ullavika. Dette har omfatta 340 meter nye leidningar med tanke på framtidig pumping av avløpsvatn frå Aure til silanlegget i Ullavika. Avløpsanlegg Hundeidvik ferjekai. Dette gjeld 70 meter avløpsleidningar frå Hundeidvik ferjekai. Avløpet er planlagt å pumpe inn på djupvassutslepp nord for ferjekaia. Avløpsanlegg Storhallen ungdomsskulen (utbetring). Dette har omfatta arbeid med kartlegging/registrering av eks. avløpsanlegg med kamera i forbindelse med prosjektering av ny leidning. I tillegg har prosjektet omfatta nye kummar på eksisterande leidning. Skifting av avløpsleidningen var planlagt utført samtidig med legging av rør for nærvarme. Dette prosjektet har blitt utsett. Silanlegget på Daveneset har blitt forsinka. I 2007 vart det gjennomført arkeologiske registreringar. Det er planlagt oppstarta byggearbeid hausten Avfall Avfallsmengdene har vore stabile. Det har vore ein mindre nedgang i avfallsmengdene til miljøstasjonen. Avfallsmengder Antall tonn 1800, , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0, År Restavfall Miljøstasjon Papir Når det gjeld innsamling av glas, metall og drikkekartong utgjer dette mindre mengder. Eit mål framover vil vere å auke sorteringsgraden til gjenvinning. Det har vore arbeidd med planlegging av endring i renovasjonsordninga frå sekk til dunkssystem og innføring av plastinnsamling. Avklaring om dette vert i

9 Generelt om VA VA norm: Vi har innført ei eiga norm for vass- og avløpsanlegg. Denne norma inneheld krav til planlegging, utføring og sluttdokumentasjon for anlegg som skal tilkoplast kommunale vass- og/eller avløpsleidningar. Det er også innført krav til godkjenning og kontroll av nye tilknytingar til kommunale vass- og avløpsanlegg. Driftsavvik: Vi har hatt svært få feil både innan vatn og avløp i Det har vore 3 leidningsbrot og 2 tilfelle med avvik ved vassbehandlingsanlegget (e.coli bakteriar). På avløpssektoren har det vore 5 tilfelle med tilstopping i leidningsnettet og 1 tilfelle med avløpslekkasje. Som diagrammet nedanfor syner, har vi hatt ein markert nedgang i talet på driftsavvik og kostnader med feilretting innan vassforsyningssektoren. På avløpssektoren derimot har trenden vore auke i talet på driftsavvik og tilhøyrande kostnader. Driftsavvik VA Kr År Antall avvik Kostnad vatn Kostnad avløp Antall avvik vatn Antall avvik avløp Økonomi: Det har vore spesielt fokus på gebyr og fond innan VAR området. Ein hadde opparbeidd eit akkumulert underskot innan VAR området på ca. 3,6 mill. pr Utfordringa har vore korleis dette underskotet skal dekkast inn og ulike planar for dette vart vurdert. Saka fekk si avklaring først i kommunestyret 10. mars 2008, der det vart vedteke ein 6 års plan for inndekning av akkumulert underskot. 9

10 Kundeavdelinga Når ein ser tilbake på 2007 så hadde også dette året sine særtrekk. Ein del av arbeidet, spesielt for avdelingsleiar, vart påverka av eit sjeldant leiarskifte i SE. Dette innebar overlapping av nokre oppgåver for tidlegare dagleg leiar, og ein del tidsressursar for at ny leiar snarast mogleg skulle finne seg til rette. Ein føler likevel at dei viktigaste oppgåvene har blitt løyst. Avdelingsleiar sitt ansvar har også endra seg gjennom året, og tatt retning mot fleire økonomioppgåver med tilhøyrande ny tittel som økonomi- og administrasjonssjef. Avdelinga har hatt ein kundebehandlar i permisjon heile Den best kvalifiserte vikaren fann vi i eigne rekker, og ho har no eit drygt år bak seg der ho har fått prøvd og meistra nye oppgåver. John Henrik Welle Det vart starta eit arbeid tidleg i 2007 der alle tilsette vart involvert i å finne gode tiltak for effektivisering av drifta. Dei lettast gjennomførbare effektiviseringsforslaga som då kom fram vart fulgt opp, medan nokre forslag vart satt på vent til ny leiar kom på plass. Vi reknar også med at innføring av nytt kundeinformasjonssystem i 2008 vil bidra positivt i denne samanhengen. Det er utarbeidd ny struktur i ekstern og intern kontoplan som skal takast i bruk frå 1. januar Endringane inneber mellom anna at aktivering førast direkte i balansen, bruk av prosjektrekneskap, og muligheit for løpande rapportering på forretningsområder. Strukturen i endringane er no bestemt, så skal det jobbast vidare med detaljar og gjennomføring. Det er eit mål å få betre løpande oppfølging og rapportering gjennom året. Straum Auken i talet på straumabonnement i Sykkylven held fram, og desse er fordelt slik på ulike kundegrupper med årsforbruk og nettleige: Kundegruppe Antal Årsforbruk kwh % Nettleige i 1000 kr % Hushald, hytter Industri Næringverksemd Offentlig adm. og tenesteyting Veglys Sum Talet på mottatte avlesingar frå kundar ligg på rundt avlesingar per år. 60 % av desse kjem gjennom Internettløysinga, resten via telefon. Til nettkundar sender vi ut over avrekningar i året og desse er fordelt slik på avrekningsfrekvens: Avrekningsfrekvens Antal % Berekna årsforbruk MWh % Månadleg Kvartalsvis Årleg Til eksterne kraftkundar sender vi ut til nærare avrekningar og 500 akontorekningar i året. Desse er fordelt slik på avrekningsfrekvens: Avrekningsfrekvens Antal % Berekna årsforbruk kwh % Månadleg månadleg Kvartalsvis Årleg I 2007 har vi endra faktureringsmåte for private veglys. Tidlegare har veglys vore registrert med eit samla fast beløp på t.d. bustadabonnementet. No sender vi ein eigen årleg faktura der forbruket blir berekna utifrå effekt på lampa og ei fast brukstid 10

11 i året. Dette vil synleggjere betre for kunden kva ein betalar, med spesifisert nettleige, kraft og forbruksavgift. Vår rapportering vert også meir korrekt. Det er arbeidd med å finne ei ny ordning for å kompensere for leige av elektrisk energi (også kalla frikraft ) frå ekspropriasjonsskjønet i Grunneigarar har hatt ein spesiell målar der frikrafta blir berekna, så har frikrafta blitt halden utanom ved fakturering av straum og nettleige. Denne framgangsmåten er ikkje tilpassa dagens krav til SE som nettselskap. I den nye kompensasjonsordninga held vi kompensasjonen heilt utanom vanleg fakturering av nettleige og ev. kraft. Då får grunneigarane ein vanleg målar og ei vanleg straumrekning, så vert dei kompensert for leige av elektrisk energi ved sida av. Den årlege kompensasjonen vert utrekna ved å gjere om bestilt effekt til årleg energimengd, og verdsette denne etter gjeldande prisar på nett og kraft. Det er tatt beslutning om eit nytt, felles kundeinformasjonssystem for heile Nordvest Kraft-gruppa. Valet fall på Elwin frå leverandøren Elis i Dale i Sunnfjord. Nordvest Nett er allereie brukarar av dette systemet, men for SE og dei andre nettselskapa betyr dette eit skifte av system. Systemet skal driftast frå ein felles servar for alle selskapa, og det skjer hos firmaet Sysco i Karmsund. For ein best praktisk gjennomføring av konvertering til nytt system tok Sysco over drift av gammalt system medio desember Etter planen skal SE ta i bruk det nye systemet 10. mars Frå 1. februar 2007 vart det gjort gjeldande nye standardavtalar for tilknyting og nettleige mellom SE og nettkundane. Det er no ein eigen avtale mellom SE og forbrukarkundar, og eigen avtale mellom SE og næringskundar. Avtalane gjeld både eksisterande og nye kundar. Det er Forbrukarombodet og EBL som er blitt einige om dei nye standardavtalene for forbrukarkundar. Bakgrunnen for dei nye avtalane er naudsynt tilpassing til endringar i relevante lover og forskrifter. NVE har frå 1. januar 2007 pålagt nettselskap å utbetale kompensasjon til nettkundar som opplever meir enn 12 timar samanhengande straumavbrot. NVE har fastsett eigne satsar for kompensasjonen. SE har valt å innføre ei ordning der kundane automatisk vert kompensert. Kundane treng difor ikkje å fremme krav om kompensasjon for straumavbrot, sjølv om forskriftene seier at dei må fremme eit slikt krav. Kompensasjonen vil automatisk bli gitt som fråtrekk på ein av dei påfølgjande fakturaene som sendast ut etter avbrotet. Ordninga om automatisk kompensasjon gjeld ikkje fritidsbustader, her må kundane fremme krav om kompensasjon på eige skjema. Eigedomsgebyr Tal frå fakturering av eigedomsgebyr, som blir fakturert to gongar i året: Fakturert årsgebyr og tilknytingsgebyr Gebyrtype Antal eigedomar i 2007 (i heile 1000 kr) Vatn Avløp Slamtømming Renovasjon Hytterenovasjon I tillegg har vi fakturert feiegebyr til eigedomar. Dette vert gjort på provisjonsbasis for kommunen. Ny forskrift om vass- og avløpsgebyr legg til rette for at fleire skal vere tent med å få installert vassmålar. SE skal eige vassmålarane. Det er valt å kjøpe inn ein moderne type vassmålar frå Kamstrup-EMS, ein leverandør vi kjenner frå straummålarar. Dette er ein målar basert på ultralyd og som har elektronisk rekneverk med display der kunden kan lese av både augneblikkverdiar og akkumulerte verdiar. Målarane kan leverast for fjernavlesing. Montering av vassmålarar starta sommaren 2007 med dei som var pålagt å ha vassmålar og andre som hadde bestilt vassmålar etter ønskje. Fakturering av gebyr for første halvår 2007 var første fakturering med nytt gebyrsystem etter at ny forskrift om vass- og avløpsgebyr vart vedtatt i kommunestyret i Det var få spørsmål frå kundane i denne samanhengen. Mest reaksjonar på endringa som vart gjort på arealtrinna, som medfører at enkelte skal betale for eit høgare stipulert forbruk enn tidlegare. På denne bakgrunnen var nokre kundar i kontakt med kommunen og fekk endra arealet i GAB, då dette var feil. Vi har endra måten morarenter på eigedomsgebyr blir fakturert. Tidlegare kom rentene tilhøyrande kvart enkelt år på ein eigen faktura. No kjem alle renter med på same faktura som eigedomsgebyra. Dette forenklar handtering både hos kundane og hos oss. 11

12 Kundar med septiktank kan no få informasjon om denne gjennom vår Internettside. Vi har linka til Miljøservice sin abonnentdatabase der ein finn informasjon som mellom anna type tank, storleiken på tanken og informasjon om tømming. Det er arbeidd med å identifisere eigedomar som ikkje betalar eigedomsgebyr, men som likevel er tilknytt eller skal tilknytast vass- og avløpsnettet, eller som får utført slamtøming. For å halde lågast moglege gebyr er det viktig at alle som skal vere med å betale for tenestene er registrert. Oppfølging av desse sakene er tidkrevjande. Det er avtalt med kommunen nærare om saksgang veg klager på eigedomsgebyr. Dersom ein kunde er ueinig i dei faktiske forholda for innkrevjing av eigedomsgebyr, kan ein klage. Klagen sendast til SE som registrerer og vidaresender til kommunen for behandling. Saker med ueinigheit skal raskare definerast som klagesaker og sendast til kommunen for avgjerd. Det er laga nytt informasjonsskriv om renovasjonsordninga for hytteområda ved Nysætervatnet. Informasjonen, som også står på engelsk, er festa på dei utplasserte containerane. Her står det kva avfall som kan leverast i containerane, og kva som skal leverast ved miljøstasjonen. Informasjonen er også sendt hytteeigarane. Dette er eit tiltak for å redusere mengd med anna avfall som vert sett igjen ved containerane. 12 Silanlegget i Ullavik.

13 4 Nøkkeltal for 2007: Omsetninga ved everket var kr Dette gav eit resultat på - driftsresultat kr før skatt kr etter skatt kr Brutto investeringar gjenom året kr Anleggsbidrag og tilskot frå kunder/fond kr Netto investeringane gjennom året kr Eigenproduksjonen var: 57,3 GWh Aktive abonnement: Sum levert til sluttbrukarar i Sykkylven 119,6 GWh Tap i nettet: 8,1 GWh Totalt transportert: 127,7 GWh Sal til kundar i eige område 108,6 GWh Levert av eksterne leverandører: 11,0 GWh Sal til kundar i andre nettområde 45,1 GWh Tekniske tal: Høgspent linjenett 77,9 km Høgspent jordkabel 79,5 km Lavpent linjenett 187,5 km Lavspent jordkabel 194,0 km Tal på fordelingstransformatorar 216 stk Samla yting på transformatorar kva Økonomiske nøkkeltal Eigenkapitalandel (EKi%avtotalkapital) 32,9 % 32,7 % 33,1 % 34,8 % 34,4 % Totalkapitalrentabilitet (res. før eop. + finansinnt. i%avgj.sn tot. kap.) 7,3 % 6,9 % 7,0 % 8,6 % 8,6 % Eigenkapitalrentabilitet (resultat i % av gjennomsnittleg eigenkapital) 9,5 % 11,0 % 12,0 % 14,5 % 12,5 % Likviditetsgrad 1 (Omløpsmidlar dividert med kortsiktig gjeld ) 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 Ord og uttrykk V volt kv kilovolt = 1000 V måleeining for spenning A ampere måleeining for straum W Watt kw kilowatt= 1000 watt måleeining for effekt MW megawatt= 1000 kilowatt kwh kilowatt-time MWh megawatt-time = 1000 kwh GWh gigawatt-time = 1mill. kwh måleeining for energi TWh terawatt-time = 1milliard kwh 13

14 5 Styret si melding: Sykkylven Energi AS (SE) har ansvar for transport av energi samt ansvar for drift og utbygging av kommunen sine anlegg innan vatn, avløp og renovasjon. SE har 3 eigne kraftstasjonar med ein samla produksjon på ca. 48 GWh i eit normalår. Selskapet har 27 tilsette og er eigd av Sykkylven kommune. Sal av energi vert gjort i samarbeid med Nordvest Kraft AS. Av ei samla kundeportefølje i Nordvest Kraft AS på kundar, har SE ansvaret for oppfølging av ca Styret har etter ordinær generalforsamling i 2007 hatt desse medlemmane: Steinar J. Bakke (leiar), Petter Velle (nestleiar), Synnøve Kalvatn, Jan Kåre Aurdal, Elisabeth Hurlen, Halvard Hjorthol (frå dei tilsette) og Arvid Skinnes (frå dei tilsette). I 2007 er 57 protokollerte saker handsama. Ved generalforsamlinga i juni 2008 er 2 av styret sine medlemmar på val. I tillegg er ein av styremedlemmane frå dei tilsette på val. Økonomi: Samla driftsinntekter i 2006 for Sykkylven Energi (SE) var kr , medan samla driftskostnader var kr Driftsresultatet var på kr og er det beste i selskapet si historie. Årsresultatet før skatt viser kr , resultatet etter skatt er kr Styret har ambisjonar om å halde eit avkastingsnivå på linje med årets. Styret vil vidareføre eit langsiktig og målbevisst arbeid for å maksimere eigar sine verdiar i selskapet. SE sin finansielle risiko er avgrensa. Største eksponeringa er at renta på dei langsiktige låna kan gå opp. Samstundes er vi utsett for store variasjonar i marknadsprisen for kraft. Sistnemnde påverkar inntekta og resultatet for eigenproduksjon i stor grad. Med ein totalkapital på kr og ein eigenkapital inklusiv årets overskot på kr , vurderer styret SE si finansielle stilling som tilfredsstillande. Dette inntrykket vert forsterka av at det avdragsfrie ansvarlege lånet på kr inngår i selskapet si lånegjeld. Brutto investeringar utgjorde 9,7 mill. kr, delar av finansieringa er dekt gjennom anleggsbidrag (0,7 mill. kr). Netto investeringar finansiert av SE var såleis på 9 mill. kr. 4,9 mill. kr gjeld investeringar innan VA-anlegg, 4,0 mill. kr gjeld el.nettet. Øvrige investeringar gjeld EDB-anlegg, bilar m.v. Produksjon frå eigne kraftstasjonar er viktigaste bidragsytar til SE sitt resultat i Vi har gjennom året opplevd store nedbørsmengder og rekordhøgt tilsig noko som gjorde at vi i 2007 sette ny produksjonsrekord med 57 GWh. Prisen på krafta produsert i eigne stasjonar i 2007 var 23,7 øre KWh, noko som er 38% lågare enn i Prissikring gjort for 1. kvartal 2007 har slått positivt ut og bidrar til årets gode resultat. Det vert arbeidd med å planlegge mange mini- og mikrokraftverk i Sykkylven. Styret ynskjer at SE skal vere ein aktiv støttespelar for at planane kan bli realisert. Lokal utbygging vil bidra positivt til klimaregnskapet og forsyningssikkerheita samtidig som den samla nettleiga som kundane i Sykkylven skal betale kan bli redusert. Eldistribusjon og kraftsal: Totalt vart det i Sykkylven Energi AS sitt linjenett transportert 127,7 GWh. Tap i nettet var på 8,1 GWh, dette utgjer 6,34 % av totalforbruket. Energi levert til sluttbrukarar i bygda gikk opp frå 114,4 GWh i 2006 til 119,6 GWh i 2007, dette gir ei auke på 4,5 %. 10,5 GWh vart levert som utkoplbar kraft, 0,9 GWh vart levert til veglys. Transportert energimengde i nettet var litt høgare enn forventningane. Inntekta frå nettleiga vart difor litt høgare enn budsjettert. På grunn av redusert regionalnettleige frå regionalnettseigar, vart årets meirinntekt betydelig. Det er gjennom året henta inn 4,4 mill. meir enn SE si inntektsramme tillet. Som følgje av dette er berekna meirinntekt i balansen pr samla på kr 5,3 mill. Med bakgrunn i dette er det utsikter til redusert nettleige i Sykkylven dei første åra framover. Kostnader til transport av energi (nettleige til Tussa Nett AS og til Statnett SF) var på kr Dette utgjer ein betydeleg del av nettleiga til SE sine kundar (ca. 22%). Utgiftene pga. avbrot i elforsyninga gjennom 2007 utgjorde i eige nett kr , kr på grunn av driftsforstyrringar og kr på grunn av varsla avbrot. Frå 2007 er KILE (Kostnader med Ikkje Levert Energi) integrert i SE si inntektsramme. Alt sal av kraft skjer gjennom Nordvest Kraft AS (NVK) der Sykkylven eig 31% av aksjane. NVK har samla sett hatt konkurransedyktig pris gjennom året, og relativt få kundar har difor skifta til andre leverandørar. SE har ansvar for oppfølginga av 14

15 alle kundar utanfor NVK-selskapa sine primærområde. Det er siste 4 åra ikkje utbetalt utbytte frå NVK, dette for å bygge opp eigenkapitalen i selskapet. Det er selt 153,7 GWh til NVK sine kundar gjennom SE, av dette volumet er 45,1 GWh selt til kundar utanom Sykkylven kommune og 108,6 GWh til kundar i Sykkylven. Andre leverandørar har levert 11 GWh til kundar i Sykkylven. Vatn, avløp og renovasjon: Samla inntekter frå gebyr for vatn, avløp og renovasjon var på kr Samla sett for VAR-områda var driftskostnadane høgare enn inntektene. Dei negative fonda er derfor ytterligare auka gjennom året og utgjorde samla sett kr pr For vatn vart fondsmidlane redusert med kr til kr , for avløp med kr til kr For renovasjon var det eit positivt bidrag til fondsmidlane på kr slik at samla akkumulert negativt fond innan dette området pr er kr Høgare driftsutgifter i 2007 enn 2006 skuldast i hovudsak høgare avskrivingar på grunn av store investeringar dei siste åra, samt høgare utgifter til renter. Høgare renter skuldast både større anleggskapital og eit høgare rentenivå. Styret er bevisst at auka kostnader vil føre til auke i gebyra, og vil så langt mogleg forsøke å begrense investeringstakta innan VAR-områda. Standard og kvalitetshevinga som har vore innan VA sektoren dei seinaste åra, er eit resultat av oppfølginga av gjeldande hovudplanar. Det arbeidet som gjenstår, vil bli vurdert i samband med nye hovudplanar, eit arbeid som er planlagt oppstarta i Produksjon i eigne kraftstasjonar: Riksheim kraftstasjon 25,5 GWh Riksheimdal kraftstasjon 27,2 GWh Ramstaddal kraftstasjon 4,6 GWh Sum eigenproduksjon 57,3 GWh Total inntekt frå 57,3 GWh produksjon i kraftmarknaden var 13,6 mill kr, dette gir ein gjennomsnittleg pris på 23,7 øre/ kwh eks mva. Utover dette var det ekstrainntekter på 0,8 mill. kr frå sal av grøn kraft, og 1,6 mill. kr gjennom prissikring av produksjonen. Samla inntekt frå kraftproduksjon var altså kr , dette gir snittpris på 27,9 øre/kwh Øvrig: SE krev på vegne av Enova SF inn ei avgift på 1,0 øre/kwh gjennom nettleiga. Desse midlane vert av Enova fordelt til ulike tiltak og prosjekt for å redusere energibruken i Noreg. Sykkylven Energi AS er tillagt ansvaret for tilsynet med dei elektriske anlegga i Sykkylven kommune. Dei seinare åra har arbeidet gradvis gått over til å sikre at anleggseigar gjennom eit fungerande internkontrollsystem sjølv har rutinar for å sikre ein trygg installasjon. SE sitt ansvar innan arbeid med el-tryggleik vert ivaretatt av Elsikkerhet Møre AS. Utanom selskapa i Nordvest Kraft-gruppa er også Stranda Energiverk AS aksjonær i selskapet, Sykkylven Energi AS har 18,9% av aksjane i selskapet. Arbeidsmiljø og likestilling: Arbeidsstokken i selskapet er stabil og ved rekneskapsåret sin utgang var det i alt 27 tilsette som utførte 26,1 årsverk, 7 kvinner og 20 menn. Hausten 2006 engasjerte SE ny lærling, læretida er fram til våren Det er lagt til rette for at begge kjønn kan tilsettast i alle stillingar ved SE, under elles like føresetnader vert kvinner prioriterte ved tilsetting på driftsavdelinga. I styret er det 2 kvinner og 5 menn. SE har to verneombod, den eine er valt til hovudverneombod. SE er medlem av Sykkylven Bedriftshelseteneste. Sjukefråveret var i 2007 på 5,33%. Det har ikkje vore arbeidsulukker eller skader gjennom året. Pensjonsansvaret er dekka gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). SE sine pensjonsforpliktingar er kr Beløpet er rekneskapsført. SE er medlem i «KS Bedrift» - ein arbeidsgjevar- og næringspolitisk interesseorganisasjon for bedrifter i kommunesektoren. 15

16 Ytre miljø: Selskapet ureinar i liten grad grad det ytre miljøet. Produksjon av vannkraft kan ha uheldige lokale konsekvensar ved uregelmessige vannstander/ vassføringar, og til ein viss grad risiko for utslepp av olje frå tekniske komponentar. Det er ikkje registrert denne type problem i Når det gjeld avløp og avfall vert det arbeidd aktivt for at drifta skal ligge innanfor lovpålagte krav. For å nå målsettingane i kommunen sin hovudplan for avløp, er det gjort store investeringar i silanlegg for reinsing av avløpsvatn. Alt mottak av farlig avfall vert tatt hand om i tråd med statens retningslinjer for dette. Generelt: Vilkåra for framleis drift for selskapet er til stades, og årsrekneskapen for 2007 er sett opp under denne føresetnaden. SE har arbeidd aktivt for å ha godt samarbeid med andre energiverk i området. Viktigaste samarbeidspartar har vore dei andre selskapa innan NVK- gruppa. Gjennom kontakta innan NVK er det utvikla samarbeid også på område knytt til nettverksnemda. Det er i 2007 tatt beslutning om å kjøpe inn felles kundesystem og felles fjernkontrollsystem. NVK har sidan selskapet vart stifta utvikla seg og vakse i omfang. NVK har i dag ei kundemasse på om lag kundar og selskapet ser framleis potensiale for vekst. Det er elles etablert samarbeid om innkjøp av materiell og varer. Dei fleste energiverk i fylket er med i innkjøpssamarbeidet, og det er gjennom stort volum oppnådd gode vilkår. SE vil arbeide for det vert etablert liknande innkjøpsordningar for forretningsområda vatn, avløp og renovasjon. Disponering av årsresultat Gjennom driftsåret er det utbetalt kr i renter på ansvarlig lån. Med utgangspunkt i Avtale om utbyttestrategi mellom Sykkylven kommune og Sykkylven Energi AS, foreslår styret følgjande disponering av overskotet etter skatt på kr i 2007: - kr vert utbetalt som utbytte til eigar. - kr vert ført til annan eigenkapital. Styret for Sykkylven Energi AS, 05. mai Steinar Johan Bakke Petter Velle Synnøve Kalvatn Jan Kåre Aurdal Elisabeth Hurlen Halvard Hjorthol Arvid Skinnes 16

17 17

18 Resultatrekneskap for 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m 11, Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annan driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finansinntekter og finanskostnader Aksjeutbytte Annan renteinntekt Annan finansinntekt Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler Annan rentekostnad Annan finanskostnad Resultat av finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER ÅRSOVERSKOT OVERFØRINGAR Avsatt til utbytte Avsatt til annan egenkapital Sum overføringar

19 Balanse pr 31/12-07 EIGEDELAR NOTE Anleggsmidler / Immaterielle eigedelar Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftslausøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler 5, Finansielle driftsmidler Invisteringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andelar Obligasjoner og andre fordringar Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Lager av varer og annen beholdning Fordringar Kundefordringer Andre fordringar Sum fordringar Bankinnskot, kontantar o.l Sum omløpsmidlar Sum eigedelar EIGENKAPITAL OG GJELD NOTE Aksjekapital 33 a Overkursfond Sum innskoten eigenkapital OPPTJENT EIGENKAPITAL Annan eigenkapital Sum opptjent eigenkapital Sum eigenkapital GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser ANNAN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjonar Øvrig langsiktig gjeld Sum annan langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 2, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Utbytte Annan kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Styret for Sykkylven Energi AS, 05. mai Steinar Johan Bakke Petter Velle Synnøve Kalvatn Jan Kåre Aurdal Elisabeth Hurlen Halvard Hjorthol Arvid Skinnes 19

20 Notar til rekneskapet Note nr. 1 - Rekneskapsprinsipp Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova av Prinsippa i rekneskapen er forklart nedanfor. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigedelar og gjeld Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmiddel. Andre eigedelar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal tilbakebetalast innan eit år er klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriteriar lagt til grunn. Anleggsmidlar vert vurdert til kostpris, men vert nedskrive til verkeleg verdi når verdifallet er forventa å ikkje vere forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid vert avskrive planmessig. Langsiktige lån blir ført i balansen til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidlar vert vurdet til lavast av kostpris og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld vert ikkje oppskrive til verkeleg verdi som fylgje av renteendring. Enkelte postar vert vurdert etter andre prinsipp og omtala nedanfor. Inntektsføring av kraftomsetjing/kostnadsføring av kraftkjøp Sikring Dersom netto kjøpsforpliktingar overstig venta salsforpliktingar, vert sikringskontrakter overført til tradingportefølja basert på LIFO-prinsippet. Lukking av finansielle kjøpekontraktar vert inntektsført/kostnadsført i den perioden ein gjer motforretning. Trading Fysiske og finansielle sals- og kjøpekontrakter som ikkje er meint å dekke leveringsforpliktingar, blir rekneskapsført som trading. Tradingkontrakter vert verdsett etter lågaste verdis prinsipp på porteføljebasis. Urealiserte tap vert kostnadsført, medan urealisert gevinst ikkje vert teke til inntekt. Kontrakter opphavleg inngått som trading, vert ikkje overført til sikringsporteføljen. Aksjar i andre selskap Aksjar som inngår i ein handelsportefølje vert vurdert til verkeleg verdi på balansedagen. Prinsippet erstatter lavaste verdi sitt prinsipp som tidlegare vart benytta. Andre omløpsaksjar vert vurdert til det lågaste av gjennomsnittleg kostpris og verkeleg verdi på balansedagen. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar vert oppført til pålydande etter frådrag for avsetning til venta tap. Avsetning til tap gjer ein på grunnlag av ei individuell vurdering av dei einskilde fordringane. I tillegg er det ei avsetning for andre kundefordringar ei uspesifisert avsetning for å dekke venta tap. Bankinnskot, kontantar o.l. Bankinnskot, kontantar og liknande inkluderer kontantar, bankinnskot og andre betalingsmidlar for forfallsdato som er kortare enn tre månader frå kjøpedato. Pensjoner Føretaket sitt pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffesta tenestepensjonsordninga er dekka gjennom pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Selskapet sine plikter er bokført. Skattar Skattekostnaden vert samanstilt med regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knytt til eigenkapitaltransaksjonar, for eksempel konsernbidrag, vert ført mot eigenkapitalen. Skattekostnaden består av skatt som skal betalast (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsett skatt/ skattefordel. Skattekostnaden vert delt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære postar i samsvar med skattegrunnlaget. Utsett skatt og utsett skattefordel er presentert netto i balansen. Anleggstilskot Anleggstilskot til investeringar frå det offentlege og frå private går til frådrag på aktiverte verdiar. Anleggstilskotet vert dermed periodisert over investeringa si økonomiske levetid i form av reduserte avskrivingar. Note nr. 2 - Bankinnskot og kassakreditt Av bankinnskot er kr ,- bunde til skuldig skattetrekk. Kassekreditten si øvre grense er kr ,- 20

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 IL JOTUN Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap IL JOTUN Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Organisering av VAR området i Sykkylven. Ivar Selsbakk Sykkylven Energi AS Høstkonferanse 5-6.11.20025

Organisering av VAR området i Sykkylven. Ivar Selsbakk Sykkylven Energi AS Høstkonferanse 5-6.11.20025 Organisering av VAR området i Sykkylven Ivar Selsbakk Sykkylven Energi AS Høstkonferanse 5-6.11.20025 Tema for foredraget Kort om Sykkylven Energi AS Kort om Sykkylven kommune Nøkkeltal for VAR området

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2014. Fellesføresegner. 0.0 Elektrisk kraft og nettleige vert levert etter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer