INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002"

Transkript

1 1 Blåfjellet Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 04. april 2002 kl i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av kaffe / kake fra kl. 16:30 På generalforsamlingen vil det bli foretatt en loddtrekning blant de fremmøte, der 10 heldige andelseiere vinner en-måneds grunnleie. Det vil være anledning for de fleste å sitte 6 personer rundt et bord. Adkomst til kirken skjer via hovedinngangen. Der bes andelseiere om å registrere seg, og levere ferdig utfylt navneseddel, dvs. med navn og leilighets nummer På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med en stemme for andelen. Ektefelle/samboer må møte med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd, møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, og fullmaktsseddel må framlegges på generalforsamlingen. Det er bare de saker som står i innkallingen som kan taes opp på generalforsamlingen, herunder behandling av innkomne forslag. Vær tidlig ute, og velkommen til generalforsamlingen Styret

2 2 Blåfjellet Borettslag Til behandling foreligger: 1. Konstituering a. Valg av møteleder b. Opptak av navnefortegnelse c. Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen d. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. Årsberetning for Årsoppgjøret for 2001 a. Regnskapet for 2001 b. Disponering av disponible midler 4. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret 5. Godtgjørelser a. Styret b. Revisor 6. Forslag som taes opp på generalforsamlingen: 1. Forslag fra Turid Berg, Glimmerveien 40 om endring av husordensreglene. Forslaget er tatt inn på side Mistillitsforslag fra Helge Tokstad til styret i Blåfjellet Borettslag. Forslaget er tatt inn på side 31. Styrets orientering er tatt inn på sidene 32, 33 og Forslag fra styret om nye vedtekter Forslaget er tatt inn på sidene 35 til Valg av tillitsvalgte Valgkomiteens innstilling er tatt inn på side 54. a. Valg av styreleder for 2 år b. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år Hvis styret har fått mistillit skal det i tillegg velges 2 styremedlemmer for 1 år c. Valg av 4 varamedlemmer for 1 år d. Valg av valgkomitè for 1 år e. Valg av 2 delegerte med vara til OBOS generalforsamling for 1 år 8. Loddtrekning Oslo, den 28. februar 2002 i styret for Blåfjellet Borettslag /s/ /s/ /s/ /s/ Glen Stensholt Gro Enger Trond Engen Stig Nygaard

3 3 Blåfjellet Borettslag 1. TILLITSVALGTE Å R S B E R E T N I N G F O R STYRET Leder Glen Stensholt Glimmerveien 6 Nestleder Gro Enger Glimmerveien 4 Medlem Stig Nygaard Antenneveien 12 Medlem Trond Engen Mellombølgen 37 Medlem Helge Tokstad Glimmerveien 8 Vara Knut Grenness Mellombølgen 2 Vara Steinar Horn Mellombølgen 17 Vara Thorleif Andersen Gråsteinveien 4 Vara Dag Hals Glimmerveien 22 Vara Svein Evjen Glimmerveien 3 TIL OBOS GENERALFORSAMLING Delegerte Glen Stensholt Gro Enger Vara Stig Nygaard Helge Tokstad VALGKOMITEEN Leder Thorleif Andersen Gråsteinveien 4 Medlem Steinar Horn Mellombølgen 17 Medlem Dags Hals Glimmerveien FORRETNINGSFØRER OG REVISOR Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt med OBOS. PricewaterhouseCoopers DA er borettslagets revisor.

4 4 Blåfjellet Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER Blåfjellet Borettslag ligger i Lambertseter bydel i Oslo. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslagets organisasjonsnummer i Foretaksregisteret, Brønnøysund er.: Borettslaget består av 43 bygninger i : Glimmerveien 2-40, 3 7, Mellombølgen 2-10, 1 129, Gråsteinveien 2-34, 1-9. Eiendommen har: G. nr 159 b. nr 129, 146, 151, 165 og 166. Arealet : m2. Borettslaget eier tomtene. Innflytting : Blokkleiligheter 63 Rekkehus 1 Forretningslokale 1 Kjeller kontor 3 Hybelleiligheter 2 Tjenesteleiligheter 1 Vaskeri m/ WC 1 Styrekontor m/ kjøkken 211 Parkeringsplasser 87 Garasjer Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad.

5 5 Blåfjellet Borettslag Forsikringer Alle andelseiere bør ha egen hjemforsikring for innbo og løsøre. Borettslagets eiendommer er nå forsikret hos : Sparebank 1 Skadeforsikring, polise nr.: POL Denne dekker: - bygningene - fellesareal og boliger med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon - bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier - skader på vindusglass og sanitærporselen i borettslagets leiligheter i blokk og rekkehus Dersom det oppstår skade i leiligheten: - sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig - prøv å kartlegge årsak til skaden - opplys dersom flere leiligheter er berørt også hvordan de berørte kan kontaktes. - Kontakt : Forsikringsavdelingen i OBOS tlf.: Fax: Forsikringsavdelingen: - melder skaden til forsikringsselskapet - bestiller håndverker for reparasjon - sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet Egenandel ved bruk av denne forsikringen: - kr ,00 belastes den enkelte andelseier Styrets retningslinjer Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet. Formålet med disse er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. De skal være en veiledende støtte for de tillitsvalgte i deres utøvelse av vervet. Beboerne honorerer arbeidet gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret.

6 6 Blåfjellet Borettslag Vaktmestertjenesten Borettslaget har ansatt 1 vaktmester til å ivareta det daglige vedlikehold av vårt fellesareal. Han kan kontaktes på mobiltelefon: Rune Abrahamsen Etter behov kan styremedlemmer kontaktes direkte. Se Infokanalen. Blåfjellets Service Senter Mellombølgen 45, 1157 Oslo Betjenes hverdager av vaktmester mellom kl. 11:30 og kl. 12:00. Telefon : m/ svarer - Fax : Leder : Glen Stensholt : priv. tlf mobil Driftsans.: Trond Engen : priv. tlf mobil HMS - intern-kontroll Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og vil derfor minst omfattes av Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Styret har utarbeidet eget system for internkontroll.

7 7 Blåfjellet Borettslag Brannvern Kabelanlegg I henhold til styrevedtak skal det være installert 2 røykvarslere og 1 brannslokningsapparat i alle leilighetene. Blåfjellet b/l har serviceavtale med UPC. Service telefon : mellom 09 og 22. E-post: (Kabel-TV) (Telefoni) (Internett) Renhold Nøkler / Navneskilt Parkering Borettslagets vaskeri og trappeoppganger blir vasket av AC Renhold. Telefon : Skilt til ringeklokke og postkasse fåes ved henvendelse til vaktmester uten kostnad. Nøkler fåes ved henvendelse til vaktmester til selvkost. Styret fordeler garasjer og parkeringsplasser etter venteliste. Fellesvaskeri Mellombølgen 45 For regler og åpningstider se borettslagets husordensregler eller Infokanal. Forkjøpsrett Andelseiere i borettslaget har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i borettslaget men må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene eller på Melding om bruk av forkjøpsrett må meldes OBOS-megleren.

8 8 Blåfjellet Borettslag Rabattavtale med Telenor Borettslaget har akseptert rabattavtalen fra Telenor. På abonnementsprisen får du 20 % rabatt På telefonregning under kr pr år gis15 % i rabatt På beløp mellom kr og kr gis 25 % På beløp mellom kr og kr gis 30 % På beløp over kr gis det 35 % i rabatt. På internett gis 10% rabatt på Fastpris Internett. Ved etablering av ISDN gis 40 % rabatt. Kundeservice gratistelefon : Framleie Pr er 7 andelsleiligheter fremleid. Søknader om framleie skal behandles av borettslagets styre. Søknadsskjema for fremleie fås ved henvendelse til OBOS, telefon Brannsikringsutstyr Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokningsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Andelseier har ansvar for å skifte batteri i røykvarsler, og teste at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt, eventuelt at brannslange er i brukbar stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

9 9 Blåfjellet Borettslag Rehabiliteringshistorikk i Blåfjellet Borettslag : 1986 Vinduer, utgangsdører og porttelefoner ble skiftet ut 1989 Nye utvendige søppelhus 1992 Nye tak, etterisolering av endevegger, nye balkonger 1993 Alle bygninger ble malt Sparelys i alle oppganger 1994 Nytt TV-kabelanlegg med borettslagets egen Infokanal Grøntanlegg inkl. Blåfjellet park ble rehabilitert Rekkehusene ble panelt om og malt Vaskeriet og styrerommet ble modernisert 1995 Parkeringsplassene ble asfaltert 1996 Elektriske stigeledninger og sikringsskapene ble skiftet ut Skjult elektrisk anlegg i blokkleilighetene ble skiftet ut 1997 Elektrisk anlegg i alle fellesarealer ble skiftet ut Det åpne elektriske anlegget i rekkehusene ble skiftet ut Det ble asfaltert foran garasjene Det ble plassert ut nye benker og bord Det ble satt ut papircontainere TV-kabelanlegget ble oppgradert for mottak av Internett 1998 TV kanal tilbud ble utvidet, individuell kabling Kjellere ble malt Oppgangene og inngangspartiene i blokkene ble malt Det elektriske anlegget i garasjene ble oppgradert Garasjene i Glimmersvingen ble malt 1999 Arbeidet med maling av oppgangene og inngangspartiene ble ferdigstilt Sentralfyringsanlegget ble oppgradert. Oljebrenneren ble skiftet ut 2000 Rehabilitering av rekkehusene ble igangsatt Området rundt forretningsbygget ble oppgradert Borettslaget ble profilert med kart og nye skilt 2001 Rehabilitering av rekkehusene ble fullført Rehabilitering av pipene, utvendig maling av vinduer ble igangsatt Utskiftning av alle garasjeportner ble gjennomført Nytt kortsystem ble installert i vaskeriet 2002 Arbeid med pipene, utvending maling av vinduer fortsetter Arbeid med utskitning av enkelte inngangspartier i rekkehus gjennomføres Utskiftning av calling anlegget begynner

10 10 Blåfjellet Borettslag 4. STYRETS ARBEID I 2001 Styrets arbeid består i mer enn bare jevnlige styremøter. Vi har daglig kontakt med ansatte, OBOS og etter behov andelseierne, offentlige myndigheter, leverandører og ikke minst alle de mange potensielle kjøpere av leiligheter i vårt borettslag. Det viser seg at både interessen og verdien av våre leiligheter har økt betraktelig det siste året ble på mange måte en meget tøft år for styret, men vi lyktes å avslutte året slik at det står meget bra til i borettslaget. Vi har etter mange års forsøk endelig klart å foreta en meget nødvendig omstrukturering av vaktmestertjenesten. Dette er gjennomført i samarbeid med vår ansatte og vaktmesterforeningen. Vi håper at andelseierne vil merke forbedringen i fremtiden. Vi er så heldige å ha flere godt voksne, men svært aktive beboere i borettslaget, og i forbindelse med omorganiseringen av vaktmestertjenesten har vi inngått et samarbeid med Blåfjellet Senior club som har opprettet en egen hjelpesentral. Vi ser at stadig flere av beboerne våre har behov for hjelp til en del praktiske gjøremål. Dette gjelder ikke bare de eldre og syke, men alle kategorier beboere. Mange av disse oppgavene har det tidligere vært vanlig å få hjelp av vaktmesteren til. (selv om det ikke egentlig var hans oppgave). Ved å opprette vår egen hjelpesentral vil vi unngå dette, samtidig som beboerne får en alle tiders mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Hjelpesentralen vår har kontor sammen med vaktmesteren. Rehabiliteringen av rekkehusene er sluttført med noen få små unntak. Dette har bidratt til å øke verdien av rekkehusene, og bidrar også til økt trivsel i lokalmiljøet. Alle garasjene fikk nye elektroniske porter. Kostnadene betales av garasjeeierne selv gjennom tillegg i husleien. Arbeid med utskitning av alle pipene er i gang, og arbeidet vil bli sluttført i løpet av 2002.

11 11 Blåfjellet Borettslag Arbeid med utskiftning av vinduslister, etterisolering og utskiftning av ødelagte vinduer er også påbegynt. Dette viser seg imidlertid å bli mer omfattende enn vi opprinnelig regnet med. Vi håper allikevel at dette blir fullført i løpet av Som en følge av at arbeidene blir mer omfattende, blir selvsagt også kostnadene noe høyere. Det ligger allikevel ikke an til noen overskridelse av det opprinnelige budsjettet til rehabiliteringsarbeidene. Dette skyldes av vi inntil videre har måttet legge utskifting av takene til de øverste balkongene på is da dette vil komme til å koste i overkant av 7 millioner kroner, ikke 3 millioner som budsjettert. Arbeid med Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i borettslag er et område som styret ikke har råd til å ta for lett på. Som et ledd i dette ble det i høst avholdt et informasjonsmøte om brann og brannfare i hjemmet. Dessverre var oppslutningen heller lav. Men vi har planer om et nytt informasjonsmøte før sommeren. HMS-arbeidet overvåkes av arbeidstilsynet som var på besøk hos oss i januar 2002, og sa seg meget fornøyd med alle gjennomførte tiltak i vårt borettslag. I løpet av året vil vi installere vannslange som ytterligere slukkingsmulighet i samtlige rekkehus. Dette gjøres fordi rekkehusene er trehus. I blokkene, viser det seg at callinganleggene er blitt gamle og fungerer for dårlig. Arbeid med utskifting av disse til nye anlegg med kamera slik at alle vil kunne se hvem som ringer på er noe av det neste vi må se på. Vaskeriet har fått et nytt lås- og betalingssystem som så langt innfrir forventningene. Antallet innbrudd i vaskeriet og de enkelte maskiner er vesentlig redusert i og med at det ikke finnes penger i maskinene. Problemet med at flere av de gamle nøklene var kommet på avveie, og ble misbrukt, er nå så godt som eliminert. I tråd med vedtak på forrige generalforsamling ble en gartner engasjert for å ta seg av en del oppgaver i høst. Med tanke på klargjøring av grøntanleggene for sommeren er det også planer om å engasjere en gartner kommende vår. 190 inngangsdører er også skiftet til den enkelte andelseiers selvkost i løpet av året. Vi har også opprettet flere parkeringsplasser i Gråsteinveien og Mellombølgen i løpet av året, og plassene i Glimmersvingen fikk ny asfalt.

12 12 Blåfjellet Borettslag Vår avtale med UPC er fornyet ut året Våre naboer i Bergkrystallen Borettslag har valgt en annen løsning, og vi har innledet et samarbeid med dem for å prøve ut noen av deres løsninger. Dette er selvsagt gjort med tanke på å finne ut om disse løsningene er billigere og/eller bedre også for oss. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette senere. Styret vil foreslå at vi i 2002 gjennomfører oppstartede arbeider, og at 2003 blir et hvileår i forhold til større arbeidsoppgaver. Dette vil bidra til å beholde dagens husleienivå, slik at økning kan unngås. Styret har gjennom Infokanalen og rundskriv satset på å formidle nødvendig informasjon til andelseiere på en klarest mulig måte. Oppslutningen på våre styremøter har vært meget bra. I tillegg til styremedlemmene har også to av varamedlemmene deltatt. Dette bidrar til kvalitetssikring av de vedtak som blir fattet, som på denne måten har et solid flertall bak seg. Vi retter en takk til vaktmester Abrahamsen, OBOS forretningsfører og alle de andre vi har hatt kontakt med for trivelig samarbeid i året som har gått. 5. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2001 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle innog utbetalinger. Dette gjør seg bl.a. gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Man avskriver aldri på borettslagets anleggsmidler. Videre blir avdrag på lån utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse.

13 13 Blåfjellet Borettslag Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld benyttes begrepet disponible midler. Dette viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2001 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2001 var totalt kr Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2001 på kr De viktigste årsakene til økningen er: Renteinntektene ble kr høyere enn budsjettert. Dette har sammenheng med at fremdriften av rehabiliteringen avviker fra det styret hadde forutsatt i budsjettet. Det er inntektsført kr i forbindelse med innbytte av en gressklipper. Dette var det ikke budsjettert med. Driftsinntekten fra vaskeriet ble kr Det var budsjettert med kr Økningen skyldes at det ble solgt vaskekort i forbindelse med overgang til nytt betalingssystem i vaskeriet. Andre inntekter ble kr Det var budsjettert med en inntekt på Økningen skyldes blant annet at en faktura fra OBBS på renhold som ble avsatt i år 2000, ble ettergitt. Fakturaen er inntektsført i år. Øvrige poster ble omtrent som budsjettert. Utgifter Utgiftene i 2001 var totalt kr Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2001 på kr De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: Andre forvaltningstjenester ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Dette skyldes at konsulenthonorarene til OBOS Prosjekt AS i forbindelse med rehabiliteringen er bokført her. Det er totalt utbetalt kr til OBOS Prosjekt AS i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet.

14 14 Blåfjellet Borettslag Personalutgifter ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Årsaken er at Rune Abrahamsen har vært sykemeldt over en lang periode. Han har over en lang periode hatt aktiv sykemelding. Vi har til sammen fått refundert sykepenger og arbeidsgiveravgift med kr Helge Josè Thollefsen sluttet Det har vært leid inn vikar, og styremedlem Helge Tokstad har vikariert, men totalt sett har det blitt en besparelse her. Helge Tokstad har totalt fått utbetalt lønn med kr Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Avviket skyldes at vi ikke kom så langt som forventet med rehabiliteringen. Kjøp av anleggsmidler ble budsjettert med kr 0, mens regnskapet viser kr Dette skyldes at det er innkjøpt ny traktor og harddisk. Andre renteutgifter ble budsjettert med kr 3.000, mens regnskapet viser kr Avviket skyldes at vi valgte å ta opp et byggelån i stedet for et ordinært pantelån. Byggelånrentene blir bokført her. Dette er kompensert av at pantegjeldsrentene ble lavere en budsjettert. Pantegjeldsrenter ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Totalt sett hadde vi følgelig en innsparelse på renteutgifter på kr Andre driftsutgifter ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Størst innsparelse har det vært på utgiftene til søppeltømming. Utgiftene til vaskeriet ble budsjettert med kr , mens regnskapet viser kr Hovedårsaken til økningen er etableringskostnader til installasjon av nytt kortsystem. Øvrige utgifter ble omtrent som budsjettert. Resultatet av driften for 2001, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en reduksjon av borettslagets disponible midler på kr Borettslagets disponible midler pr utgjør kr Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se side 21 til 29).

15 15 Blåfjellet Borettslag 6. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 2002 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien. A. KOMMUNALE AVGIFTER ÅR 2002 Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften og vann- og avløpsavgiften for Feieravgiften økes med 3,5 %. Eiendomsskatten ilegges ikke år For å stimulere til ytterligere gjenbruk og gjenvinning av avfall, vedtok Stortinget i 1998 at alt avfall til sluttbehandling i forbrenningsanlegg eller til deponi, skal ilegges en statlig avgift fra Denne avgiften ble indeksjustert for år Med virkning fra er avgiften indeksjustert med ca 1,9 %. Renovasjonsetaten gjør oppmerksom på at prisene er under kontinuerlig vurdering og eventuelt kan bli endret i løpet av B. BORETTSLAGETS LÅN OG INNSKUDD Borettslaget har fire lån i OBOS med flytende rente: Lån 1 løper fra 2001 til Dette lånet ble tatt opp i forbindelse med dørinstallasjon. Lån 2 løper fra 1999 til Dette lånet ble tatt opp i forbindelse med bygging av balkongene. Lån 3 er byggelånet som ble tatt opp i 2001 i forbindelse med rehabiliteringen. Byggelånet er på kr , men det er kun av lånet som er åpnet i Lån 4 løper fra 1999 til Den flytende renten på disse lånene var 7,15 % pr Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til notene til regnskapet. Renter på borettslagets innskudd Renter på driftskonto (mellomregning) i OBOS pr var 3,75 %. Renter på sparekonto (særvilkår) i OBOS pr var 6,85 %.

16 16 Blåfjellet Borettslag C. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen økning av forretningsførerhonoraret for D. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret økte i 2001, tilsvarende konsumprisindeksen, med 2,2 %. Også for år 2002 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. Fra er det innført mva. på revisjonstjenester. E. FORSIKRING Premien på alle bygningsforsikringer gikk opp med 6,5 % fra 2001 til Forsikringsselskapene har dessuten i 2001 gjennomført retaksering av bygningsmassen for de fleste boligselskapene. Dette har for mange ført til betydelig økning i forsikringssummen. For noen har dette gitt en kraftig merøkning av premien på bygningsforsikringen. Forsikringspremien for vårt borettslag gikk opp med ca 45 %. Styret vil innhente tilbud fra andre forsikringsselskap for å se om det er mulig å få rimeligere forsikring enn hos SpareBank1. SpareBank1 har akseptert en utsatt frist til for å si opp gjeldende forsikring fram til Hvis vi velger å bytte selskap pr vil det bli sendt ut informasjon om dette i god tid. F. STRØMPRISENE Elektrisitetsavgiften er vedtatt redusert med 2 øre (ekskl. mva) fra og med Kraftprisene lå i 2001 gjennomgående på et høyere nivå enn hva vi har vært vant med de siste årene. Det er mye som tyder på at de skal ytterligere opp i årene som kommer. Det er verdt å merke seg at de offentlige avgiftene (el. avgift og merverdiavgift) nå utgjør ca halvparten av strømprisen for de avgiftspliktige husholdningene. G. OLJEPRISENE Oljeprisene har holdt seg på et stabilt nivå med bare mindre endringer året.

17 17 Blåfjellet Borettslag H. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2002 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet negativt resultat på kr før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter tiltak som er beskrevet under rehabiliteringshistorikken under punkt 3. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2002 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Det er innvilget et byggelån på kr , hvorav kr av lånerammen er åpnet i Økonomien er så god at styret tror det vil være tilstrekkelig med åpning av ytterligere kr av byggelånet i Forutsetningen er at rehabiliteringen gjennomføres innenfor de budsjettrammer som er satt. Nåværende husleieinntekter vil på tross av låneopptaket ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i Oslo, 28. februar 2002 I styret for Blåfjellet Borettslag /s/ /s/ /s/ /s/ Glen Stensholt Gro Enger Trond Engen Stig Nygaard

18 18 Blåfjellet Borettslag R esultat B udsjett Kon.tj. Styret Pers. Avdrag Drift Kom m une Forsik. Vedlike

19 19 Blåfjellet Borettslag S lik blir din husleie brukt i 2002 K on.tjenester 6 % S tyret 1 % P ersonal 4 % V edlikehold 50 % A vdrag på lån 23 % D rift 6 % K om m une 6 % Forsikring 4 %

20 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Blåfjellet Borettslag Revisjonsberetning for 2001 Vi har revidert årsregnskapet for Blåfjellet Borettslag for regnskapsåret 2001, som viser disponible midler på kr Årsoppgjøret, som består av årsberetning, driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld, samt noter, er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsoppgjøret og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 5. mars 2002 PricewaterhouseCoopers DA Jostein Hauger /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

21 21 Blåfjellet Borettslag DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER SALG ANLEGGSMIDLER * ANDRE INNTEKTER * VASKERI GARASJER FRYSEBOKSER EKSTRAORDIN.INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT * GAVER/BEVILGNINGER REVISJONSHONORAR STYREHONORAR ANDRE HONORARER FORRETNINGSFØRERHONORAR * ANDRE FORVALTN.TJENESTER * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD KJØP ANLEGGSMIDLER * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER * FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER * VASKERI GARASJER ENERGI OG BRENSEL SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. TILB.FØRT BORETTSINNSKUD OPPTAK LÅN NEDBETALT LÅN ØKN.ANNEN LANGS.GJELD RED.ANNEN LANGS.GJELD ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes.

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag 05.05.2003 kl. 18.00 i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2001 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 52 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer