Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya"

Transkript

1 Om stadnamnsaka Dimna - Dimnøya Ivar Ertesvåg, april 1995 Dette er eit bidrag i stadnamnsaka Dimna/Dimnøya, om ei øy i Ulstein kommune. Statens kartverk gjorde vedtak om "Dimna" Etter avtale vert det sendt til dei i bygda som klagar på vedtaket. Kontaktpersonar har vore Leif Ertesvåg, Leif P. Dimmen og Lars Inge Breivik. Statens kartverk vil få skrivet som vedlegg til klagene. Det som her kjem fram av subjektive synspunkt er mine eigne. Dei kan andre dele, eller late vere. Men eg har først og fremst peika på ein del faktiske tilhøve. Dei skal det takast omsyn til, uavhengig av kven som legg dei fram. I mars 1994 skreiv eg ei utgreiing om dette namnet, forkorta "M94" i teksten nedanfor. Det som følgjer her seier ikkje så mykje nytt, utanom å vise at Namnekonsulenttenesta heller ikkje har tilført saka noko nytt. 1. Oppsummering Det ligg føre eit brev frå Namnekonsulenttenesta for Vestlandet dagsett 1.februar 1995, med tilråding om å vedta skriftforma Dimna om ei øy i Ulstein kommune. I vedtaket "Dimna" viser Statens kartverk til dette brevet som grunngjeving. Tidlegare har Namnekonsulenttenesta, i tillegg til å ta opp saka, gjeve to utsegner ( og ). I den første heiter det at dei "har ikkje viktige innvendingar" mot Dimnøya, sjølv om dei har Dimna som førsteval. Seinare har dei argumentert for Dimna, men ikkje gått attende på utsegna om Dimnøya. Frå dette må ein rekne med at dei framleis ikkje har vektige innvendingar mot Dimnøya. Også no seier dei at dette er namneforma lokalfolket nyttar. Utsegn nr. 2 bør vi, av omsyn til Namnekonsulenttenesta, gå stille forbi (sjå M94). Den tredje og til no siste utsegna er eit partsinnlegg for Dimna, ikkje den objektive vurdering av ulike alternativ som ei tilråding skal vere (sjå nedanfor). Alle dei omsyna ein etter Stadnamnlova skal leggje vekt på tilseier Dimnøya. Dette er heilt og fullt dokumentert ved høyringsfråsegnene som har kome inn. 1

2 Det lokale ønskjet skulle det vere svært liten tvil om. For oss som kjem frå bygda har det heile tida vore vanskeleg å sjå kva slag reglar og faktiske tilhøve eit vedtak om Dimna skulle byggje på. Etter å ha handsama saka tre gonger, har Namnekonsulenttenesta ikkje greidd å leggje fram noko som skulle tilseie eit vedtak om Dimna etter Stadnamnlova. Dimnøya er den einaste namneforma som "er munnleg overlevert frå tidlegare generasjonar, som har vore vanleg på staden, og som framleis er i levande bruk." (Forskrifter ledd). Dimnøya er den einaste skriftforma som er "innarbeidd skrifttradisjon" (Forskrifter ledd). Kort sagt: Etter regelverket skal øya heite Dimnøya; Namnet Dimna, om øya, er i strid med regelverket. 2. Tilråding frå Namnekonsulenttenesta I Forskrifter om skrivemåten m.v. av stadnamn (5.7.91, ) heiter det i ledd punktum at "Grunngivinga skal vise til den regelen vedtaket byggjer på, og om nødvendig gi att innhaldet av denne regelen. Dei faglege føresetnadene og den vurderinga som ligg til grunn, skal også takast med." Det første av desse punkta er definitivt ikkje oppfylt. Det er ingen stad vist til nokon regel. Det er difor tvil om vedtaket er gyldig etter stadnamnlova. Orda "nedervd uttale" er nemnt, og det peikar mot 4 i Stadnamnlova. Skriftformer er nemnde. Men det gjeng ikkje fram om det er teke omsyn til "innarbeidd skrifttradisjon", eller om det har vore aktuelt å gjere det. (Forskrifter 2-1, 1.ledd). Det er heller ikkje klargjort korleis uttrykket "den verkeleg nedervde namneforma" er å forstå i høve til definisjonen i Forskrifter og 3. ledd, med ordbruken "... som har vore vanleg på staden". Lokale ønskje (jfr M94 og det som følgjer nedanfor) er det ikkje teke omsyn til. Kommunestyret har gjort eit klart vedtak om å tilrå Dimnøya. I høyringsrunda gjekk organisasjonar, rektor ved Dimna skule og eit tjuetal einskildpersonar inn for Dimnøya. Berre to einskildpersonar gjekk inn for Dimna. Praktiske omsyn (jfr M94) er ikkje nemnt i tilrådinga. M.a. har både rektor ved Dimna skule og Leif P. Dimmen peika på ulike praktiske vanskar med Dimna som øynamn. I samband med denne og andre saker har eg skrive to brev til Kulturdepartementet med spørsmål til Stadnamnlova. Svarbreva er dagsette og Desse svara sende departementet med kopi til Namnekonsulenttenestene og Statens kartverk. Innhaldet skulle vere vel kjent for dei det gjeld. 2

3 I svarbreva heiter det mellom anna at - Det er først og fremst Namnekonsulenttenesta si oppgåve å dokumentere faktiske tilhøve. - "Faktiske tilhøve" er tilhøve som kan dokumenterast eller ettervisast, dersom ikkje, er dei påstandar. - Ei tilråding skal innehalde ei objektiv og grundig vurdering av dei opplysningar som finst i saka sett i samanheng med regelverket, alternativ skal drøftast og ei grunngitt tilråding skal avslutte gjennomgangen. - Dersom namnekonsulenttenesta meiner det manglar dokumentasjon, må dei innhente nødvendige opplysningar. Dersom ein ikkje får inn informasjon, må dette nemnast. - Uttale, rettskriving, tidlegare og noverande skriftformer, ønsket til eigaren og fråsegner frå dei som har uttalerett må saman med regelverket vurderast når det skal takast stilling til skrivemåte av eit stadnamn. (Sjå spørsmål 5c, 5d og 6 i brevet , og spm. 1-1b og 5-1a i brevet ) Det er svært vanskeleg å sjå at Namnekonsulenttenesta sitt brev oppfyller noko som helst av det som her er sitert. Brevet ser meir ut som eit partsinnlegg enn som ei objektiv vurdering og gransking. Uansett om vedtaket vert ståande, er det all grunn til å leggje sjølve sakshandsaminga, først og fremst Namnekonsulenttenesta sin del, fram for Departementet til vurdering. Dersom vedtaket vert ståande må ein vurdere om ein skal be Sivilombodet sjå på saka. Utsegner og påstandar 1) Det heiter at "Dei skrivne formene av øynamnet har skift mykje". Dette er freista dokumentert ved seks ulike tilfelle. I sakspapira er det nemnt fleire titals døme som eintydig peikar mot ei normalisert form "Dimnøya". Desse er ganske enkelt utelatne i grunngjevinga. 2) Det heiter at "Det går fram av dei innkomne fråsegnene ( [...] ) at det er langt frå semje om kva som er den lokale, nedervde uttalen." Dette er ein falsk påstand som ikkje har noko grunnlag i høyringsfråsegnene. Rett nok er det ein del som ikkje skil heilt klart mellom uttaleform, skriftform og "rett form". Det er også ein del samanblanding av utsegner om gardsnamna og øynamnet. Men det som er viktig her, uttaleform og skriftform for øynamnet er det likevel ikkje vanskeleg å hente ut. Den "variasjonen" det er snakka om er det vanskeleg å få auge på. To personar seier ingenting om uttalen (Nora Dimmen, Olav O. Dimmen). Ein person (Sigm. Dimmen) meiner at uttalen har vore Dimna. Tre lokale organisasjonar, alle innfødde medlemer i samarbeidsutvalet for Dimna skule, og 22 underskrivande 3

4 einskildpersonar seier at Dimnøya er den lokale uttalen. Variasjonen mellom dei sistnemnde gjeng mest på formuleringane, dei skifter naturleg nok frå person til person. Men alle formuleringane fell innafor innhaldet i Forskrifter ledd; at "Dimnøya" er "den uttalen som er munnleg overlevert frå tidlegare generasjonar, som har vore vanleg på staden, og som framleis er i levande bruk". Ein kan også lese at "Dimna" ikkje oppfyller dette. Med unnatak av éin person, er fråsegnene om øynamnet heilt eintydige i så måte. 3) I samband med uttaleforma heiter det "Men forma Dimnøya er knapt stort eldre enn kring 80 år, og ho er rimelegvis oppkomen gjennom oppnorsking av det eldre kartnamnet Dimmø." Denne tøvete påstanden er ikkje ein gong grunngjeven, langt mindre dokumentert. Det lever faktisk nittiåringar mellom oss som seier dei aldri høyrde noko anna enn Dimnøya om øya av dei som var eldre. Og då snakkar vi om eit minne som rekk minst 150 år attende i tid. Andre omsyn 3. Uttaleform Namnekonsulenttenesta talar om "den verkeleg nedervde uttaleforma". Det peikar mot 4 i lova som seier at "det skal takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen". Forskrifter 1-1 definerer (3.ledd) "Med den nedervde lokale uttalen er meint den uttalen som er munnleg overlevert frå tidlegare generasjonar, som har vore vanleg på staden, og som framleis er i levande bruk." Namnekonsulenttenesta skriv at "Det er ingen tvil om at både Dimna og Dimnøya er levande uttaleformer i dag, og at Dimnøya er mest brukt av lokalfolket." I høyringsfråsegnene er det éin person som hevdar at "Dimna" har vore brukt lokalt. På den andre sida er det eit tjuetal som hevdar at "Dimna" slett ikkje har vore vanleg. Nokre av oss heldt av ei lita opning for den eine som vi visste kom til å stå på sitt. Det finst ingen dokumentasjon som fortel noko i retning av at namneforma "Dimna" har vore vanleg på staden. Tvert imot vedgår også Namnekonsulenttenesta at "Dimnøya" har vore det vanlege på staden. Det manglar også dokumentasjon for at namneforma "Dimna" har vore vanleg andre stader. Namnekonsulenttenesta viser til ei setning i "Sunnmørsgrammatikkane" av Ivar Aasen. Her heiter det at i "Folkesproget" er øynamnet "Dimna". Denne opplysninga skal vere "upartisk". Men Namnekonsulenttenesta har ikkje drøfta realiteten i opplysninga, og heller ikkje sett henne i samanheng med ordlyden i regelverket. Det er høgst tvilsamt om dette kan nyttast som argument i denne stadnamnsaka. Eg vil gå nærare inn på dette i avsnitt 5 nedanfor. 4

5 Tidlegare grunna Namnekonsulenttenesta tilrådinga om Dimna på eit namnekort av A.Muri, og på ei uidentifisert/anonym kjelde. I utgreiinga mi (M94) peika eg på at namnekortet var feil; og at det er dårleg skikk å bruke anonyme kjelder, både mellom forskarar og allment. Dette er ikkje nemnt meir i det siste brevet, så eg ventar dei har gått bort frå desse kjeldene. Eg vil framleis hevde at "Dimna" (om øya) ikkje har vore nytta, og ikkje vert nytta av folk som har opphavet sitt i Hasund, Sundgot og Dimna. Ved fastsetjing av skriftform skal ein ta utgangspunkt i ein uttale som har vore vanleg på staden over fleire ættledd. Når Namnekonsulenttenesta tilrår "Dimna" skal dei dokumentere at dette har vore vanleg uttale mellom dei som har levd på øya. "Dokumentasjonen" for dette er høyringsfråsegn frå éin person, som talar beint i mot alle andre. ei utsegn frå Ivar Aasen, gitt i forbifarta og med uviss kjeldeverdi. Tilrådinga endar med å vise til eigen tvil og tru. Dersom namnekonsulentane vil byggje faget sitt på så tynnt grunnlag, er det lite vi kan gjere med det. Men dei bør ikkje plage andre med slikt. Det skulle ikkje vere noko problem å sjå at dei innkomne fråsegnene dokumenterer at "Dimnøya" er uttalen som har vore vanlegast på staden over fleire ættledd, og som er det i dag. 4. Skriftform "Stadnamn i offentleg bruk" Det skjematiske oppsettet som følgjer saka frå Kartverket inneheld ein kolonne "Stadnamn i offentleg bruk". Her er det nemnt tre kart som kjelder. Det er "Norge 1:50000" (N50), også kalla M711-kartserien. Kartblad 1119 I "Ålesund". "Fylkeskart"; det er vegvesenet sitt "fylkeskart" som byggjer på "Vegkart", serie M516, 1:250000, redigert av Statens vegvesen. "Fylkeskart" er heile kartblad 8 "Møre", pluss mindre delar av 5 tilgrensande kartblad, slik at heile fylket vert samla på eitt kartblad. Siste utgåve er frå "Sjøkart", det er Sjøkart nr.30, Sjøkartverket (seinare Statens kartverk). Det er ikkje oppgjeve utgjevingsår for karta. Ifølgje dette skjemaet har alle "Dimna" som namneform for øya. Det er ikkje henta inn namn frå annan offentleg bruk, som Økonomisk kartverk, dokument, m.m. 5

6 Økonomisk kartverk har "Dimnøya". Det er dette kartet som Leif P. Dimmen har kopiert frå i brevet sitt I brevet frå Kartverket til Ulstein kommune v. Olav O. Dimmen er det lagt ved ein kopi frå eit kart (1:250000; eit Vegvesen-kart?) med namneforma Dimnøya. Eg har fått høyre (frå Leif P. Dimmen) at eldre sjøkart hadde namneforma Dimmø. Dette har eg ikkje fått til til å undersøkje. Det skulle ikkje vere så vanskeleg å finne ut når namneforma Dimna kom inn i sjøkartet, og kva som låg bak endringa. For N50 må det vere brukt 2. utgåve, Der stend det "Dimna". På førsteutgåva (1972) stend det "Dimnøya". Namnet er endra i 2. utgåve utan rett saksgong etter Stadnamnlova, og skulle ikkje vore nemnt som "offentleg bruk" (jfr. 6, 6. ledd). "Stadnamn i Ulstein" Namnekonsulenttenesta viser til dette heftet av Johannes Dimmen, Reinh. Høydal og Johan Ottesen (Ulstein mållag 1975). Det er rett at på dei to første karta er øya kalla "Dimna". Det Namnekonsulenttenesta ikkje veit, er at begge desse karta er kopierte frå Sjøkart nr.30, og at namna følgjer med. Når ein veit det, er det lett å sjå. (På det første er ein del namn på sjøen radert ut, truleg for å lette oversynet.) Det ein stend att med er Sjøkart nr. 30 som eit av dei få døma på bruk av Dimna om øya. Tilrådinga: Namnekonsulenttenesta vil ha det til at "Dei skrivne formene av øynamnet har skift mykje". Deretter følgjer noko som venteleg skal førestille dokumentasjon. Dette vil eg sjå litt nærare på: Namnekonsulenttenesta har greidd å leggje fram 4 - fire - nye kjelder for skriftforma, attåt to som har vore nemnde før. Dei ser bort frå kjelder som er nemnde i sakspapira. Dei ser også bort frå mange klare utsegner om korleis namnet har vore skrive lokalt. Dimma er ei namneform dei har funne i to leksika frå 50-talet: "Norsk Allkunnebok" og "Aschehougs konversasjonsleksikon". Eg kan godt ta med to til: "Gyldendals store konversasjonsleksikon" (3.utg 1975) og "Media, Cappelens Leksikon" (1977). I "Norsk Allkunnebok" (Fonna forlag, Oslo 1948) er artikkelen "Dimma" signert av Per Tang, topograf, major. Der er også ein artikkel "Dimna" (om garden) signert Eivind Vågslid. Ein kunne kanskje også ta med at 1969-utgåva av "Aschehougs konversasjonsleksikon" har Dimnøy som oppslagsord. (Det er nemnt i sakspapira, brev frå Ertesvåg-folket, ). Namnekonsulenttenesta spør: "Kan det vere ei 'oppnorsking' av forma Dimmen?". Kanskje det. Eller kanskje ei "oppnorsking" av forma Dimmø? Eit svar vert rein spekulasjon så lenge ein ikkje kjenner bakgrunnen. Det kan ikkje bidra noko i denne saka. 6

7 Det ser ut til at namneforma "Dimma" berre finst i leksikon. Det er vel helst slik at det eine leksikonet stør seg på det andre. Om dette lagar ein "innarbeidd skrifttradisjon" er vel heller tvilsamt. Dimmen om øya ser det ikkje ut til at nokon har brukt. Eit unnatak er Hans Strøm (1762) som brukar denne namneforma éin gong, elles berre Dimøe. Dimna For denne namneforma, om øya, er det i tilrådinga vist til to døme: Sjøkart nr.30 (attgjeve i "Stadnamn i Ulstein") og "Store norske leksikon" som har "Dimnøy (Dimna)". Det finst sikkert nokre til, men av dette vert det ingen tradisjon. Dimmø, Dimmøen Med ulike bokstaveringar reknar eg dette for éi form. Stum e-ending i ord som øe, moe og bøe vart offisielt fjerna frå norsk dansk i Reglar for enkel/dobbel konsonant vart praktisert nokså tilfeldig heilt fram til vårt hundreår. Også i dag ymsar bruken av bunda/ubunda form. Denne forma er den einerådande i alt materiale på dansk, norskdansk og riksmål som er lagt fram i denne saka. Det er to unnatak: Eitt tilfelle med Dimnøen (dvs med -mn-; elles brukt Dimøen) i ein utskiftingsprotokoll frå Eitt tilfelle av Dimmen (elles brukt Dimøe) i Hans Strøm si bok (1762). (Sjå M94). Dimnøy, Dimnøya Desse reknar eg som éi namneform. Hovudsaka er spørsmålet om Dimna eller Dimnøy(a). Då vert ubunda/bunda form eit underordna spørsmål. Fleire høyringsfråsegner har hevda at i Ulstein har dette vore den einerådande skriftforma for øynamnet, så lenge nokon kan hugse og heilt fram til dei siste åra. Det er ikkje nokon som har teke til motmæle mot dette. Det er ikkje lagt fram dokumentasjon som syner noko anna. I den første lokalavisa ("Aarvak", ) fann eg berre namneformer med -øy (-ø på riksmål), ingen med Dimna/Dimmen om øya (sjå M94). Dette var altså frå ei tid før dei fleste nolevande hugsar noko. Den neste lokalavisa kom først i Fleire kjelder (som om ein skulle trenge det): Eg nemnde (M94) at Knut J. Hasund i bygdeboka (1984) skreiv Dimna og Hod om øyane, og argumenterte for at dette var reine skriftformer. Etterpå fann eg att stykket i heftet "Glimt frå bygdelivet i Ulstein II" (Ulsteinvik 1972). I dette heftet brukar han like mykje namneforma Dimnøya om øya. "Det store Norgesatlas", Hjemmets bokforlag 1992, nyttar "Dimnøya" (kartblad 23). 7

8 "Atlas of the World", Times Books, London 1992, nyttar "Dimnøya" (Plate 53). Innarbeidd skrifttradisjon: Det er lagt fram eit sjøkart som har namneforma Dimna. Eit leksikon har Dimna som alternativ skrivemåte for oppslagsordet Dimnøya. Det er lagt fram nokre leksikon som har namneforma Dimma. Alle andre skriftlege vitnemål som er lagt fram har namnet i ei eller anna form med endinga -øy. Desse fordeler seg over tre hundreår, lokale, nasjonale og internasjonale kjelder, og brukt av både det offentlege og av private. Dette er det Namnekonsulenttenesta får til å verte "har skift mykje". Det må vere lov å undre seg over ei slik praktisering av "objektiv" og "fagleg" vurdering! "Større og/eller særleg kjende lokalitetar" Øya er oppslag i alle større norske allmenn-leksikon og har namn i atlas frå inn- og utland. Det bur opp mot tusen menneske på øya. I areal og folketal er øya større enn nokre av kommunene i landet. Uavhengig av skrivemåten i dei ulike kjeldene viser dette at øya er stor og kjend nok til at namnet kjem inn under Forskrifter 2-1, 1. ledd; dvs at det skal "takast omsyn til innarbeidd skriftform". Det materialet som er lagt fram syner klart at Dimnøya er "innarbeidd skriftform", og at Dimna på ingen måte er det. 5. Øyar på Sunnmøre og Ivar Aasen Namnekonsulenttenesta viser til ei utsegn i "Sunnmørsgrammatikkane" av Ivar Aasen (Bergen 1992) s.38. Dei presenterer dette som "Ei upartisk opplysning". Det kan vere tenleg å ta med heile setninga: "Adskillige Øers Navne skrives som et sammensat Ord, da Ø tillægges det egentlige Navn, men de ere i Folkesproget ganske enkelte; for Ex: Dimna, Eikaa, Haankja, Hessa, Humblaa, Laukaa, Skorpaa, Sula, Vigra, Voksaa. Giske, Runde, Riste." (I "Tillæg til Undersøgelsene af det søndmørske Almuesprogs grammatikalske Bygning", 1840) Namnekonsulenttenesta har ikkje på nokon måte drøfta kjeldeverdien i dette; ikkje som språkleg kjelde, og ikkje sett i samanheng med regelverket for stadnamnsaker. Tvertom, dei har like godt utropt dette til ei "upartisk opplysning". 8

9 Kjelda dokumenterer at namneforma Dimna eksisterte i Men det er ikkje med det prova noko om øynamnet. Nokre av spørsmåla som kan drøftast er: - Var dette den einaste eller vanlegaste namneforma i talemålet? - Gjeld opplysninga talemålet på øya sjølv? (jfr ordlyden i Forskrifter ledd) - Kva rekna Aasen til "Folkesproget"? - Det er vel eit faktum at Dimnøya er den einaste av dei øyane Aasen listar opp som i dag vert uttala med "-øy". Kvifor? - Kan Ivar Aasen, som andre, ha teke i miss mellom øya og gardane/grenda? Vi veit at Ivar Aasen fann ord i talemålet som han utelet frå "Folkesproget". Det gjeld til dømes ord med heit-ending. (Sjå "Sunnmørsgrammatikkane" s.8). Desse manglar i "Norsk Ordbog - Ordbog over det Norske Folkesprog". Det gjeld ein del andre ord også. Det kan godt gjelde øynamnet Dimnøy også. Dersom Aasen høyrde namneforma "Dimnøy", kunne han ha tenkt at dette kom frå det danske "Dimøe", og dermed ikkje rekna det som "Folkesproget". Og det spørs om han var "upartisk" i den saka. Ein annan ting er denne: Dei øyane som Aasen nemner er anten - små øyar, med 1-2 små gardar; Eika, Hankja, Hessa, Humbla, Lauka, Skorpa, Voksa, Riste. På Runde er det ein stor gard samnemnd med øya og ein mindre. Giske hadde berre ein gard, Giske. - store øyar med mange gardar, utan at nokon gard er samnemnd med øya; Sula, Vigra. Dimnøya/Dimna er i ei særstode ved at 1) øya har mange gardar der to av dei har det namnet Aasen brukar som øynamn. 2) øya er den einaste på lista der namnet i dag vert uttala med - øy. Ein tredje ting: Frå Herøy kan du sjå inn mot vestsida av øya. Snakkar du med nokon om det du ser der, vil dei snakke om "Dimna" og "borte i Dimninje". Det du ser er nemleg gardane indre og ytre Dimna. Den som ikkje veit betre kan tru at det er snakk om øya, ikkje grenda. Det kan forklare feilen på namnekortet til A.Muri. Han trudde det heiter "i Dimninje" om øya. Kanskje det gjeld Ivar Aasen også? Ein kan også undre seg over kvifor Namnekonsulenttenesta tillegg denne kjelda vekt i denne saka, men ikkje i andre saker. På s.39 finn vi m.a. namneformene Bjørdal, Selbervik og Havog. For desse namna tilrår Namnekonsulenttenesta bunda form, sjølv om Aasen tydelegvis brukar ubunda form. (Tilråding for gardsnamna i Ørsta, arkivført av Kartverket ; Endringsforslag for stadnamn på kartbladet Ålesund, nr.1119 I, , vedlegget s.7). -Kan det vere fordi kjelda er uviss? Namnekonsulenttenesta har ikkje gått inn på noko av desse spørsmåla. Så lenge det ikkje er gjort, stend opplysninga fram som svært uviss. Kjelda provar på ingen måte at Dimnøya ikkje var eit vanleg brukt namn i

10 6. Namnetyding og namne-utvikling Det språklege opphavet til og utviklinga av namna er ei interessant emne i seg sjølv. Men i dette tilfellet ser ut til å ha lite å seie for saka som sak etter Stadnamnlova. Difor vil eg ikkje seie så mykje om det her. Berre dette: Det Namnekonsulenttenesta skriv om utviklinga av namnet Dimnasund inneheld eit sirkelargument. Det er om lag som følgjer: Namnet følgjer ein regel. Regelen har ikkje unnatak, difor er Dimnasund ikkje eit unnatak. Ein har ikkje funne unnatak, difor er regelen utan unnatak. Dei har også sett bort frå eit faktisk tilfelle av den "uaktuelle" forma "Dimnsund". Dei har ikkje drøfta om mellomvokalen i talemålet ein gong kunne ha vore -e-, slik skriftformene lenge har vore. Namnekonsulenttenesta kjem ikkje inn på spørsmålet om kvifor øya skulle vere kalla Dimna når garden Indre Dimna ligg på ytre sida av øya. Namneforma "Indre" er å finne iallfall så tidleg som i 1610 (Lensrekneskap for Bergenhus ). Historiske og geografiske tilhøve tyder mykje på at gardane Hasund og Dimnasund har vore kontinuerleg busette sidan lenge før vikingtida, truleg også Dimna. Det er difor vanskeleg å tru på at øynamnet, og med det gardsnamna ikkje er eldre enn frå vikingtida. No kan dette "problemet" løysast. Anten ved å leggje frå seg den keltiske tolkinga, eller ved å rekne med tidlegare kontakt over Nordsjøen. Det er ein del som tyder på jamleg kontakt iallfall attende til 400-talet. Tolkinga med "to toppar" vil nok lokalkjende rekne som uaktuell, iallfall om ein held fast ved markerte toppar. Med litt godvilje kan ein gå med på "to høgder". Frå vest kan ein sjå øya som eit langt høgdedrag med Røyrafjellet som ein tupp på enden. Langs høgdedraget kan ein sjå 3-5 markerte toppar, avhengig av posisjonen. I området er det andre øyar som mykje meir er karakteriserte ved "to toppar", til dømes Nerlandsøya. Øyane Store Dímun på Færøyane og Dímun i Hvammsfjord (Breidafjord) på Island er begge særmerkte ved to tydelege toppar. (Der er eit godt bilete av den sistnemnde i Vera Henriksen: "Mot en verdens ytterste grense", Aschehoug, Oslo 1988, s.27). Ei setning eg har merka meg er "Opphavet til øynamnet er uvisst". Tidlegare har namnekonsulenten Oddvar Nes skrive at "Sophus Bugge hadde visseleg rett då han førde Dimna ihop med eit gammalirsk ord som tyder 'tvitoppa'." ("Jul på Sunnmøre" 1993, s.26) og "Eg er ikkje i tvil om at Sophus Bugge har rett (i NG 13) når han reknar namnet som identisk med Dímun på Færøyane og fleire stader på Island, og opphavleg eit lån frå gammalirsk med tydinga 'den tvitoppa'." ("Stadnamn i kystkulturen", Rapport frå NORNAs 14. symposium i Volda mai 1987, red. P.Hallaråker mfl., Uppsala 1989, s. 69). På bakgrunn av det eg før har skrive (M94), tek eg - naturlegvis - ein del av skulda/æra for at opphavet no er "uvisst". Så spørs det om vi med tid og stunder får lese at opphavet og kontakten med keltisk er flytta nokre hundreår bakover 10

11 i tid (jfr avsnittet ovanfor). Men som sagt, dette trur eg har lite å seie for saka som stadnamnsak. 7. Sluttmerknad No har Namnekonsulenttenesta handsama saka tre gongar. Ein må kunne gå ut frå dei har lagt fram alle fakta dei sjølve kan få fram i denne saka. Namnekonsulenttenesta sitt brev viser at dei ikkje kan finne noko som sakleg sett talar for at øynamnet skal vere "Dimna". Dette er det einaste nye som har kome fram. Ein personleg, subjektiv, uformell, men ikkje usakleg merknad vert denne: Når Namnekonsulenttenesta, eit offentleg organ, ikkje har anna å fare med enn si eiga tvil og tru, så burde dei avstå frå å plage folk med slikt tøv. Ein meir formell konklusjon har eg gjeve tidlegare: - Namneforma Dimna, om øya, har ikkje vore vanleg i talemålet på staden, og er ikkje nedervd frå tidlegare ættledd. - Namneforma Dimna, om øya, har ikkje vore noka vanleg skriftform. - Den einaste uttalen som er nedervd, har vore vanleg på staden, og som er i levande bruk er Dimnøya. - Den einaste skriftforma som er vanleg og innarbeidd er Dimnøya. Ivar Ertesvåg Blåklokkevegen 29d 7035 Trondheim Ein gong i tida elev på Hasund skule, som ligg på Dimnøya. Tidlegare medlem i Hasund og Dimnøy kristelege ungdomsforeining, Hasund og Dimnøy ungdomsmusikk, Hasund og Dimnøy skulekorps. 11

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørsmålet i denne saka er om offentleg skriftform for namnet på øya skal vere Dimna eller Dimnøy/Dimnøya.

Spørsmålet i denne saka er om offentleg skriftform for namnet på øya skal vere Dimna eller Dimnøy/Dimnøya. Om stadnamnet Dimnøy Ivar Ertesvåg, mars 1994 Tildriv for denne utgreiinga: Det har kome ei ny lov om Stadnamn, sett i verk i juli 1991. Etter denne lova skal dei vedtak Statens Kartverk gjer om stadnamn

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR STADNAMNSAKER

KLAGENEMNDA FOR STADNAMNSAKER KLAGENEMNDA FOR STADNAMNSAKER Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 Oslo e-post: post@sprakradet.no MØTEPROTOKOLL FOR KLAGENEMNDA FOR STADNAMNSAKER ETTER LOV 18. MAI 1990 NR. 11 OM STADNAMN, 10 Klagesak: 2/2014

Detaljer

Bydelsutvala i Sandnes v/britt Sandven

Bydelsutvala i Sandnes v/britt Sandven Fra: Sandnes Mållag [sandnes.maallag@epost.no] Sendt: 13. mai 2008 10:05 Til: postmottak; Sandven, Britt I. Emne: Rett skriving av stadnamn Bydelsutvala i Sandnes v/britt Sandven Bydelsutvala er høyringsinstans

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Februar 1955 GRENSER OG GRENSEMERKE MELLOM EIGEDOMAR

Norsk etnologisk gransking Februar 1955 GRENSER OG GRENSEMERKE MELLOM EIGEDOMAR Norsk etnologisk gransking Februar 1955 Emne nr. 48 GRENSER OG GRENSEMERKE MELLOM EIGEDOMAR Med denne lista vil vi freista å få greie på dei nemningane ( benevnelsene ) som bygdemålet frå gamalt nytta

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Stadnamnsaka Dimna/Dimnøya

Stadnamnsaka Dimna/Dimnøya 18. mars 2003 Ulstein kommune Oppvekst- og kulturkontoret Stadnamnsaka Dimna/Dimnøya Statens namnekonsulentar godtek framleis Dimnøya som namn på øya og har ikkje viktige innvendingar mot dette namnet

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie»

Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie» Problemet «den nyaste tids busetnadshistorie» Av Arnfinn Kjelland Innleiing Først ei presisering: med «busetnadssoge» meiner eg den tradisjonsrike lokalhistorie- /bygdeboksjangeren «gards- og ættesoge».

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014

Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay. Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Rapport Mandatory Assigment 06 Photo Essay Malin Ersland Bjørgen 07.02.2014 Innledning Eg valde å tolke oppgåva slik at ein skulle framstille ein «historie» kun ved hjelp av bilete. Eg tolka det òg slik

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Namning av vegar i Fræna Kommune

Namning av vegar i Fræna Kommune Namning av vegar i Fræna Kommune Mange bustadar i Fræna manglar adresse med vegnamn og husnummer. Etter innspel frå naudetatane, samt føringar frå sentrale styringsmakter, gjer at vi må sørgje for at alle

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Lokalavisa og politikken

Lokalavisa og politikken Lokalavisa og politikken På vegner av innbyggjarane følgjer lokalavisa di den lokale politikken. Om rammevilkåra avisene arbeider innanfor. Utgjevar: Landslaget for lokalaviser (LLA). Lokalavisa tek samfunnsansvar

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du

Q1c Korleis stiller du deg til at Skodje kommune skal danne ei ny kommune med andre kommuner? Er du INNBYGGERUNDERSØKELSE: Skodje kommune Skodje kommune har inngått to intensjonsavtalar og vurderer no å danne ei ny kommune med: a. «Ålesund kommune» = Giske, Haram, Hareid, Sandøy, Skodje, Stordal, Sula,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Notat om historie og kulturlandskap

Notat om historie og kulturlandskap Notat om historie og kulturlandskap på del av g.nr. 40, br.nr. 1 og 13 Hauge i Kvinnherad planlagt regulert til bustadføremål. Tunet 2012 Hatlestrand november 2012 Karin Rabben Vangdal og Svein-Åge Vangdal

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer