HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: Fra: 1800 Til: 1905 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Kjell Olaf Larsen, Geir Knutsen, Tonny Nilsen, Anne Olavson, Bjørn Johnny Eriksen, Irene Nilsen, Anja Johansen, Bjørn Harald Fagerli, Thor Anders Eriksen, Andor Sund, Harald Aas og Pål Forbergskog. Forfall: Finn Tore Frantzen og Per Gunnar Hansen Fra adm. (evt. andre): Rådmann Øyvind Hauken, Line Røtvold, Bente Iversen, Sølvi Mathisen, Wanja Karstensen, Tone Sund Wahl og Tove Godtvassli (sekretær) Innkalling: Merknader: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak: Behandlede saker: Godkjent Ingen Godkjent. Geir Knutsen etterlyste to saker på sakskart, som ble lovt satt på sakskart forrige kommunestyremøte. Den ene er aggregat helsesenter og den andre er arbeidsbil teknisk. Ordfører svarer at sak angående aggregat ikke er tatt med på grunn av at denne ligger i budsjettforslag og vil komme opp på budsjettmøte neste uke. Når det gjelder arbeidsbil har hun ikke fått noen tilbakemeldinger fra teknisk. Ingen Ingen 85/10 99/10 Geir Knutsen sier seg inhabil i sak 93/10 og 94/10. Arild Pedersen inntrer. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 85/10 08/578 VIDEREFØRING AV KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 86/10 09/415 VIDERFØRING AV STUDIESENTER I BÅTSFJORD 87/10 10/166 FORSKRIFT OM UNNTAK FRA TIDSFRISTER I SAKER SOM KREVER OPPMÅLINGSFORRETNING 88/10 10/518 FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF 89/10 10/528 FINANSREGLEMENT 90/10 10/738 RULLERING AV KOMMUNEDELSPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET /10 10/746 SØKNAD OM TILSKUDD TIL NORASENTERET FOR /10 10/777 SØKNAD FRA BÅTSFJORD HISTORIE OG MUSEUMSLAG OM ØKONOMISK STØTTE 93/10 10/816 VEDTEKTER SFO BÅTSFJORD KOMMUNE 94/10 10/817 NYE PRISER SFO 95/10 10/826 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - BÅTSFJORD SENTRALFRYSELAGER 96/10 10/831 SØKNAD OM FRITAK FRA ELDRERÅDET 97/10 10/864 MEDLEMSKAP I FINNUT SIN INNKJØPSSIRKEL møteleder sekretær Side 2

3 98/10 10/876 ORDFØRERS GODTGJØRELSE 99/10 10/878 OMKLASSIFISERING AV VEIEN TIL SYLTEFJORD TIL FYLKESVEI møteleder sekretær Side 3

4 Sak nr.: 85/10 Emnekode: 430 VIDEREFØRING AV KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET Kvalitetskommuneprogrammet avsluttes formelt i Båtsfjord kommune. Trepartsamarbeidet videreføres i henhold til trepartsavtalens intensjoner. I forbindelse med omstillingstiltak vurderes det opprettelse av ad hoc trepartsutvalg slik det ble gjort høsten 2010 ved vurdering av organisering av helse og omsorg. Gjenværende midler i internt omstillingsfond øremerkes opplæringstiltak, jfr. rådmannens forslag i budsjett og økonomiplan om å sentralisere kompetansemidlene i kommunen. Innstilling enstemmig vedtatt Kvalitetskommuneprogrammet avsluttes formelt i Båtsfjord kommune. Trepartsamarbeidet videreføres i henhold til trepartsavtalens intensjoner. I forbindelse med omstillingstiltak vurderes det opprettelse av ad hoc trepartsutvalg slik det ble gjort høsten 2010 ved vurdering av organisering av helse og omsorg. Gjenværende midler i internt omstillingsfond øremerkes opplæringstiltak, jfr. rådmannens forslag i budsjett og økonomiplan om å sentralisere kompetansemidlene i kommunen. Sak nr.: 86/10 Emnekode: A03 VIDERFØRING AV STUDIESENTER I BÅTSFJORD Studiesenteret i Båtsfjord nedlegger midlertidig driften fra og avtalen med Opplæringskontoret for Kyst-Finnmark sies opp. Rådmannen utreder i løpet av våren 2011 videre drift av studiesenteret. Innstilling enstemmig vedtatt. Studiesenteret i Båtsfjord nedlegger midlertidig driften fra og avtalen med Opplæringskontoret for Kyst-Finnmark sies opp. Rådmannen utreder i løpet av våren 2011 videre drift av studiesenteret. møteleder sekretær Side 4

5 Sak nr.: 87/10 Emnekode: L30 &00 FORSKRIFT OM UNNTAK FRA TIDSFRISTER I SAKER SOM KREVER OPPMÅLINGSFORRETNING Båtsfjord kommune vedtar følgende lokale forskrift: Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever Oppmålingsforretning Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålings-forretning i Båtsfjord kommune. Fastsatt av Båtsfjord kommunestyre (vedtaks dato) med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. 1. Formål Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret. 2. Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften 18 første ledd løper ikke i perioden 15. oktober til 15. mai. I de deler av kommunen hvor nødvendige adkomstveger fortsatt er vinterstengt etter 15. mai løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging. 3. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend. Innstilling enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune vedtar følgende lokale forskrift: Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever Oppmålingsforretning Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålings-forretning i Båtsfjord kommune. Fastsatt av Båtsfjord kommunestyre (vedtaks dato) med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. 1. Formål Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i møteleder sekretær Side 5

6 vinterhalvåret. 2. Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften 18 første ledd løper ikke i perioden 15. oktober til 15. mai. I de deler av kommunen hvor nødvendige adkomstveger fortsatt er vinterstengt etter 15. mai løper ikke tidsfristen før vegene er åpnet etter vinterstenging. 3. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend. Sak nr.: 88/10 Emnekode: 026 &20 FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF Båtsfjord kommunestyre vedtar følgende selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Finnmark IKS (IKAF IKS): SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK IKS (IKAF IKS) 1 Selskapets navn Interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF IKS) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av med senere endringer. Finnmark Fylkeskommune, kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan være deltakere i selskapet. 2 Deltakere Selskapet har følgende deltakere: 1. Finnmark fylkeskommune /Finnmárkku fylkkagielda 2. Alta kommune 3. Berlevåg kommune 4. Båtsfjord kommune 5. Deanu gielda/tana kommune 6. Gamvik kommune 7. Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune 8. Hammerfest kommune 9. Hasvik kommune 10. Kárášjohka gielda / Karasjok kommune 11. Kvalsund kommune 12. Lebesby kommune 13. Loppa kommune 14. Måsøy kommune 15. Unjárgga gielda/nesseby kommune 16. Nordkapp kommune møteleder sekretær Side 6

7 17. Porsanger kommune / Porsáŋggu gielda/ Porsangin komuuni 18. Sør-Varanger kommune 19. Vadsø kommune 20. Vardø kommune 3 Hovedkontor Selskapets hovedkontor er i Porsanger kommune. 4 Formål Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne. Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner samt motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver. Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet. IKAF ikke har erverv som formål, men kan selge kompetanse og arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet. 5 Eierandeler Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for utregningen av tilskudd skal være folketall og en fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet. Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet basert på folketall Nr Kommune Andel 2002 Vardø kommune 2, Vadsø kommune 7, Hammerfest kommune 11, Guovdageainnu suohkan/ Kautokeino kommune 3, Alta kommune 21, Loppa kommune 1, Hasvik kommune 1, Kvalsund kommune 1, Måsøy kommune 1, Nordkapp kommune 3, Porsanger kommune / Porsáŋggu gielda / Porsangin komuuni 4, Kárášjohka gielda / Karasjok kommune 3, Lebesby kommune 1, Gamvik kommune 1, Berlevåg kommune 1, Deanu gielda /Tana kommune 3, Unjárgga gielda / Nesseby kommune 1, Båtsfjord kommune 2, Sør-Varanger kommune 11,46 Sum Finnmark møteleder sekretær Side 7

8 2000 Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda 14,29 100,00 Eierandeler skal justeres hvert 4. år på grunnlag av endret folketall. Første gang pr basert på folketall pr Ved evt. inn- og utmeldinger. 6 Representantskap Det øverste organet for virksomheten er representantskapet. Alle deltakerne har en representant i representantskapet men med ulik stemmegivning; Finnmark fylkeskommunen og Alta sine representanter har tre stemmer, Sør-Varanger og Hammerfest sine representanter har to stemmer mens de andre kommunenes representanter har én stemme hver. Deltakerne oppnevner tre nummeriske vararepresentanter sin representant 7 Styret Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og har 5 medlemmer og 5 nummererte varamedlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet for 2 år om gangen. Første gangen velges nestleder, 1 styremedlem og 3 varamedlemmer for 1 år. Representantskapet kan skifte ut medlemmer til styret når det finner det påkrevd. En representant for de ansatte har møte- og talerett i styret når styret behandler saker som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de tilsatte jfr. reglene i kommunelova 26. nr1. 8 Valgkomitè Valgkomitè velges av representantskapet hvert år og består av 3 medlemmer. 9 Låneopptak Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak må ikke overskride 2 millioner kroner. Jamfør lov om interkommunale selskaper Selskapets regnskap Regnskapet til selskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper. 11 Nye deltakere eller Nye deltakere som tilfredsstiller kravene i 1 kan tas opp etter søknad til styret innen 1. august. 12 Uttreden Bindingstiden er satt til 4 år. Etter dette kan en deltaker tre ut av selskapet med et års skriftlig varsel. Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar. 13 Øvrige bestemmelser For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. møteleder sekretær Side 8

9 Selskapsavtale sist revidert , enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommunestyre vedtar følgende selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Finnmark IKS (IKAF IKS): SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK IKS (IKAF IKS) 1 Selskapets navn IKA Finnmark IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av nr. 6 med senere endringer. Finnmark fylkeskommune, kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan være deltakere i selskapet. 2 Deltakere Selskapet har følgende deltakere: 1. Finnmark fylkeskommune /Finnmárkku fylkkagielda 2. Alta kommune 3. Berlevåg kommune 4. Båtsfjord kommune 5. Deanu gielda/tana kommune 6. Gamvik kommune 7. Guovdageainnu suohkan/kautokeino kommune 8. Hammerfest kommune 9. Hasvik kommune 10. Kárášjohka gielda / Karasjok kommune 11. Kvalsund kommune 12. Lebesby kommune 13. Loppa kommune 14. Måsøy kommune 15. Unjárgga gielda/nesseby kommune 16. Nordkapp kommune 17. Porsanger kommune / Porsáŋggu gielda/ Porsangin komuuni 18. Sør-Varanger kommune 19. Vadsø kommune 20. Vardø kommune 3 Hovedkontor Selskapets hovedkontor er i Porsanger kommune. 4 Formål Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige møteleder sekretær Side 9

10 og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne. Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner samt motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver. Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet. IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet. 5 Eierandeler Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for utregningen av tilskudd skal være folketall og en fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet. Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet basert på folketall Nr Kommune Andel 2002 Vardø kommune 2, Vadsø kommune 7, Hammerfest kommune 11, Guovdageainnu suohkan/ Kautokeino kommune 3, Alta kommune 21, Loppa kommune 1, Hasvik kommune 1, Kvalsund kommune 1, Måsøy kommune 1, Nordkapp kommune 3, Porsanger kommune / Porsáŋggu gielda / Porsangin komuuni 4, Kárášjohka gielda / Karasjok kommune 3, Lebesby kommune 1, Gamvik kommune 1, Berlevåg kommune 1, Deanu gielda /Tana kommune 3, Unjárgga gielda / Nesseby kommune 1, Båtsfjord kommune 2, Sør-Varanger kommune 11,46 Sum Finnmark 2000 Finnmark fylkeskommune / Finnmárkku fylkkagielda 14,29 100,00 Eierandeler skal justeres hvert 4. år på grunnlag av endret folketall. Første gang pr basert på folketall pr Andelene justeres også ved ev. inn- og utmeldinger. 6 Representantskap Det øverste organet for virksomheten er representantskapet. Alle deltakerne har en representant i representantskapet men med ulik stemmegivning; Finnmark fylkeskommunen og Alta sine representanter har tre stemmer, Sør-Varanger og møteleder sekretær Side 10

11 Hammerfest sine representanter har to stemmer mens de andre kommunenes representanter har én stemme hver. Deltakerne oppnevner tre nummeriske vararepresentanter sin representant 7 Styret Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og har 5 medlemmer og 5 nummererte varamedlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet for 2 år om gangen. Første gangen velges nestleder, et styremedlem og tre varamedlemmer for 1 år. Representantskapet kan skifte ut medlemmer til styret når det finner det påkrevd. En representant for de ansatte har møte- og talerett i styret når styret behandler saker som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de tilsatte jfr. reglene i kommunelova 26. nr1. 8 Valgkomitè Valgkomitè velges av representantskapet hvert år og består av tre medlemmer. 9 Låneopptak Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak må ikke overskride 2 millioner kroner. Jfr. lov om interkommunale selskaper Selskapets regnskap Regnskapet til selskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper. 11 Nye deltakere Nye deltakere som tilfredsstiller kravene i 1 kan tas opp etter søknad til styret innen 1. august. Opptak av nye medlemmer krever enstemmighet fra samtlige deltakerer. 12 Uttreden Bindingstiden er satt til 4 år. Etter dette kan en deltaker tre ut av selskapet med et års skriftlig varsel. Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar. 13 Øvrige bestemmelser For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. Sak nr.: 89/10 Emnekode: 202 &00 Saksbehandler: Sølvi Mathisen FINANSREGLEMENT Saken utsettes. møteleder sekretær Side 11

12 Ordfører informerte om at det fortsatt mangler uttalelse fra revisjonen, og derfor utsettes. BAP v/geir Knutsen er enig at saken utsettes, men savner også i reglementet: - Hva er administrasjonens ansvar og hva er politikernes ansvar. Avstemming: Innstilling enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Sak nr.: 90/10 Emnekode: 143 C21 Saksbehandler: Tony Petterson RULLERING AV KOMMUNEDELSPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011 Prioritert liste: Ut fra innkomne forslag og administrasjonens vurdering vil vi anbefale følgende prioriteter: Pri Anl.kateg Hvor Dimensjonering Eier/ utbygger møteleder sekretær Side 12 År Kostnad Forventet spillemidler 5 Rehab og utvidelse av gymnastikksal 6 Asfaltering av standplass skiskyting 1 Ridehall 4H-gård 22x42x4,5m utv Kommunen , ,000 2 Rehabilitering av Idr.hall Hele hallen Kommunen , ,000 tak 3 Opplyst akebakke Idrettsh/ lysløype I skråning over lysløype BSK/komm , ,000 eller 55,000 i folkehelsemidl. 4 Nytt kunstgress Fotball- 64 x 100 meter Kunstgress AS , ,000 banen Båtsfjord skole Hallenhet: 16x24m. Høyde 6m.1 badstu og 3 garderober Kommunen , ,000 Standpl. 850 kvm Kommunen , ,000 Uprioritert liste: Her er ikke alle detaljer utarbeidet. Rekkefølgen er tilfeldig. Anl.kateg Hvor Dimensjonering Eier/ utbygger Kostnad Forventet spillemidler Buldrevegg Gymsal Usikker Kommunen 300, , , ,000 Buldrevegg Torget Usikker Kommunen 80,000 40,000 Rehabilitering gymnastikksal Båtsfjord skole Hallenhet. 10x20 m Høyde 6 m. 1 scene, 3 garderober, 1badstue Kommunen 2 000,000 Kr 0.- Salen er for liten i forhold til best. Basketkurver Båtsfjord Basket bane på asfalt Kommunen 35,000 17,500 utendørs, 2stk Skole Skatepark Torget Flere elementer Kommunen 300, , ,000 Ballbinge Ikke sakt 21 x 13 meter Velforening 500,000 + grunnarbeid 200,000 Spill.m 200,000 FFR.100,000

13 Forslag fra H, SP og FRP v/stein Kollstrøm: Pkt 4. Nytt kunstgress. Kostnadsendring til 2,2 mill. eks. mva. Pkt 5. Rehab og utvidelse av gymnastikksal og pkt. 6. Asfaltering av standplass skiskyting flyttes ned til uprioritert liste. Avstemming: Innstilling settes opp mot forslag: Forlag fra H, SP og FRP enstemmig vedtatt. Prioritert liste: Ut fra innkomne forslag og administrasjonens vurdering vil vi anbefale følgende prioriteter: Pri Anl.kateg Hvor Dimensjonering Eier/ utbygger År Kostnad Forventet spillemidler 1 Ridehall 4H-gård 22x42x4,5m utv Kommunen , ,000 2 Rehabilitering av Idr.hall Hele hallen Kommunen , ,000 tak 3 Opplyst akebakke Idrettsh/ lysløype I skråning over lysløype BSK/komm , ,000 eller 55,000 i 4 Nytt kunstgress Fotballbanen folkehelsemidl. 64 x 100 meter Kunstgress AS , ,000 Uprioritert liste: Her er ikke alle detaljer utarbeidet. Rekkefølgen er tilfeldig. Anl.kateg Hvor Dimensjonering Eier/ utbygger Kostnad Forventet spillemidler Buldrevegg Gymsal Usikker Kommunen 300, , , ,000 Buldrevegg Torget Usikker Kommunen 80,000 40,000 Rehabilitering gymnastikksal Båtsfjord skole Hallenhet. 10x20 m Høyde 6 m. 1 scene, 3 garderober, 1badstue Kommunen 2 000,000 Kr. 0,- Salen er for liten i forhold til best. Basketkurver Båtsfjord Basketbane på Kommunen 35,000 17,500 utendørs, 2stk skole asfalt Skatepark Torget Flere elementer Kommunen 300, , , ,000 Ballbinge Ikke sakt 21x13 meter Velforening 500,000 + grunnarbeid Spill.m 200,000 FFR 100,000 Rehab og utvidelse av gymnastikksal Båtsfjord skole Kommunen 3 000, ,000 Hallenhet: 16x24m. Høyde 6m.1 badstu og 3 garderober Asfaltering av standplass skiskyting Standpl 850 kvm Kommunen 250, ,000 møteleder sekretær Side 13

14 Sak nr.: 91/10 Emnekode: 223 SØKNAD OM TILSKUDD TIL NORASENTERET FOR 2011 Båtsfjord kommune bidrar med inntil kr ,- i driftsstøtte til Nora-senteret i Dette forutsetter at også kommunene Berlevåg, Nesseby og Gamvik bidrar økonomisk på lik linje med de øvrige kommunene i Øst-Finnmark. Forslag fra H v/anne Grethe Strandheim: Båtsfjord kommune bidrar med inntil kr ,- i driftsstøtte til Nora-senteret i Avstemming: Innstilling settes opp mot forslag fra H: Forslag fra Høyre enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune bidrar med inntil kr ,- i driftsstøtte til Nora-senteret i Sak nr.: 92/10 Emnekode: 223 C56 SØKNAD FRA BÅTSFJORD HISTORIE OG MUSEUMSLAG OM ØKONOMISK STØTTE Båtsfjord kommune har ikke disponible midler i 2010 til å gi økonomisk støtte til Båtsfjord historie- og museumslag. Når det gjelder evt. fast årlig støtte fra 2011 avgjøres det i forbindelse med Båtsfjord kommunes vedtak om årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for Forslag fra H, FRP, SP og frie kandidater v/ Pål Forbergskog: Båtsfjord kommune støtter Båtsfjord Historie og Museumslag med kr ,- i Avstemming: Innstilling settes opp mot forslag fra H, FRP, SP og frie kandidater: Forslag enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune støtter Historie og Museumslaget med kr ,- i møteleder sekretær Side 14

15 Sak nr.: 93/10 Emnekode: A22 &00 Saksbehandler: Geir Knutsen VEDTEKTER SFO BÅTSFJORD KOMMUNE Framlagte vedtekter vedtas, med følgende endring i 7 Daglig normaltid er Geir Knutsen innhabil. Arild Pedersen inntrer. Innstilling enstemmig vedtatt. Framlagte vedtekter vedtas, med følgende endring i 7 Daglig normaltid er Sak nr.: 94/10 Emnekode: 231 A22 Saksbehandler: Geir Knutsen NYE PRISER SFO Alternativ 1 vedtas, med følgende endring: endres til Geir Knutsen innhabil. Arild Pedersen inntrer. Forslag fra BAP v/tonny Nilsen: BAP går for alternativ 2. Ingen endring. Det vil si at Båtsfjord kommune dekker merutgiftene. Avstemming: Innstilling settes opp mot forslag fra BAP: Innstilling vedtatt 9 mot 6 stemmer. Alternativ 1 vedtas, med følgende endring: endres til Sak nr.: 95/10 Emnekode: 074 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING - BÅTSFJORD SENTRALFRYSELAGER møteleder sekretær Side 15

16 Forslag fra H v/gunn Marit Nilsen: Saken utsettes til vi får svar fra Kystverket. Avstemming: Forslag fra H enstemmig vedtatt. Saken utsettes til vi får svar fra Kystverket. Sak nr.: 96/10 Emnekode: C83 &16 SØKNAD OM FRITAK FRA ELDRERÅDET Davida Thorbjørnsen innvilges fritak fra sitt verv som fast medlem av eldrerådet. I hennes sted velges Gerd Helen Nikolaisen som fast medlem. Innstilling enstemmig vedtatt. Davida Thorbjørnsen innvilges fritak fra sitt verv som fast medlem av eldrerådet. I hennes sted velges Gerd Helen Nikolaisen som fast medlem. Sak nr.: 97/10 Emnekode: 073 MEDLEMSKAP I FINNUT SIN INNKJØPSSIRKEL Saken oversendes kommunestyret. Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Båtsfjord kommune melder seg ikke inn i Finnut. Forslag fra H v/gunn Marit Nilsen: Inntil kr ,- innvilges administrasjonen for utredning. Avstemming: Forslag fra BAP: Enstemmig vedtatt Forslag fra H: Enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune melder seg ikke inn i Finnut. Inntil kr ,- innvilges administrasjonen for utredning. møteleder sekretær Side 16

17 Sak nr.: 98/10 Emnekode: 082 ORDFØRERS GODTGJØRELSE Forslag fra ordfører: Ordførers godtgjørelse og varaordførers godtgjørelse fryses. Ordførers godtgjørelse kr ,- fryses fram til etter valget, dvs. til og med Varaordførers godtgjøring fryses på samme måte fram til og med Det foreslås også at varaordførers godtgjørelse settes ned til kr ,- pr. måned fra Avstemming: Forslag: Enstemmig vedtatt. Ordførers godtgjørelse kr ,- fryses fram til etter valget, dvs. til og med Varaordførers godtgjøring fryses på samme måte fram til og med Samt at varaordførers godtgjørelse settes ned til kr ,- pr. måned fra Sak nr.: 99/10 Emnekode: 025 OMKLASSIFISERING AV VEIEN TIL SYLTEFJORD TIL FYLKESVEI Bfj kommune ber med dette om at ansvaret for tidligere Fv 333 (veien til Syltefjord) overtas av Fylkeskommunen. Begrunnelsen for dette er følgende: Det er i dag etablert næringsvirksomhet (4 bedrifter) i Syltefjord og dette øker. Pr dd ytterligere en bedrift som etableres der. Alle disse satser på reiseliv, som er et satsningsområde i både Bfj og i Finnmark fylke. Båtsfjord kommune (som er en omstillingskommune) ønsker å tiltrekke seg ny aktivitet innenfor akvakultur. Da må kommunen ha tilgjengelige lokaliteter. Vi vet fra tidligere at Syltefjorden er meget godt egnet til denne type næring. Lokaliteten i Båtsfjord blir for liten til å drive effektivt. Kostnadene ved en slik vei er av en slik størrelse at de blir for store for kommunen, og vi mener det er et klart fylkeskommunalt ansvar å vedlikeholde denne veien. Næringsutvikling er et samarbeid mellom de regionale nivåene kommune og fylket. En naturlig oppgave for fylket er vei som infrastruktur. Innstilling enstemmig vedtatt. Bfj kommune ber med dette om at ansvaret for tidligere Fv 333 (veien til Syltefjord) overtas av Fylkeskommunen. Begrunnelsen for dette er følgende: møteleder sekretær Side 17

18 Det er i dag etablert næringsvirksomhet (4 bedrifter) i Syltefjord og dette øker. Pr dd ytterligere en bedrift som etableres der. Alle disse satser på reiseliv, som er et satsningsområde i både Bfj og i Finnmark fylke. Båtsfjord kommune (som er en omstillingskommune) ønsker å tiltrekke seg ny aktivitet innenfor akvakultur. Da må kommunen ha tilgjengelige lokaliteter. Vi vet fra tidligere at Syltefjorden er meget godt egnet til denne type næring. Lokaliteten i Båtsfjord blir for liten til å drive effektivt. Kostnadene ved en slik vei er av en slik størrelse at de blir for store for kommunen, og vi mener det er et klart fylkeskommunalt ansvar å vedlikeholde denne veien. Næringsutvikling er et samarbeid mellom de regionale nivåene kommune og fylket. En naturlig oppgave for fylket er vei som infrastruktur. møteleder sekretær Side 18

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 8 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vedtatt 29. april 2011. Gjeldende fra 01.01 2012 Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg)

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS. (IKA Kongsberg) SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS (IKA Kongsberg) Vår dato Vår referanse 2 av 7 1. Navn Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven

Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven Hjemmel: Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Eierstyring: Gjennom Båtsfjord kommunes deltaker(e) i representantskapet. Kjennetegn: Deltakere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS KAP.1 SELSKAPETS FIRMA SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO REN IKS 1.1 Follo Ren IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper av 29. januar.1999. 1.2 Selskapet er et eget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 LOKAL SAMARBEIDSAVTALE FOR TREPARTSSAMARBEIDET I BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS mandag 20 desember 2010 kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte Med dette oversendes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet 6/13 10/13 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 06.03.2013 Fra: 09:00 Til: 10:00 Tilstede: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Geir Knutsen Medlem Anne Olavson Medlem Ståle Andreas

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/13 13/458 VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 24.10.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer