Til stede: meldt. forfall. Dagsorden:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til stede: meldt. forfall. Dagsorden:"

Transkript

1 FoU HF sak 12/12: Orienteringssaker: FoU utvalget, Fakultet for helsefagg Møte tirsdag 13. mars 2012 fra kl , Pilestredet. Til stede: Trine B. Haugen (prodekan for FoU, HF) leder Astri Syse (eksternt medlem, NOVA) Astrid Bergland (professor, FYS) Per Holth (professor, AV) Sølvi Helseth (professor, SP) Tord Øverland (student, EO) Christoffer Eilifsen (varamedlem, stipendiat, AV) Elin Holter Anthonisen (sekretærr for FoU utvalget, forskningsadministrasjonen HF) Både Iqra Mushtaq Khan (student, RT) og varamedlem Lasse Johan Thue (student, SP) hadde forfall. Dagsorden: Konstituering. FoU HF sak 7/12: Utvidelse av mandatet FoU HF sak 8/12: Kriterier for forskningsorganisering og forskningsledelse FoU HF sak 9/12: FoU tid: FoU HF sak 10/12: Fordeling av midler. FoU HF sak 11/12: Insentivmidler Fordelingsmodell ved HF a) Vedtakssak til Fakultetsstyret HF b) Strategisk bruk av FoU ressurser som ikke blir tildelt utt i fra resultatbasert tildeling (kriterier for søknadsbasert tildeling) a) Strategiske midler fra HiOA b) KD stipendiater ogg postdoktorer (orienteringssak) c) Små driftsmidler fra HiOA prosess d) Strategiske midler fra HF: - Reisestipend prosess - Driftsmidler prosess - Midler til full finansiering av stipendiater/postdoktorer som finansieres eksternt (orienteringssak) a) Referat fra sentralt FoU utvalg og DGU meldt

2 b) Oppsummering fraa oppfølgingsmøte av fagevalueringen; biologi, medisin og helsefag: c) Innspill til forskningsmeldingenn /www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/forskning/ny forskningsmelding 2013.html??id= Eventuelt. REFERAT: Konstituering Det var ingen merknader til innkallingen eller referatet fra møtet 14. februar Referatett og innkallingen ble godkjent. FoU HF sak 7/12, Utvidelse av mandatet: Trine orienterer: Fakultetsdirektøren ønsker en spesifisering av mandatet til utvalget. Et forslag til nytt mandat vil forelegges utvalget ved nestee møte. Det reviderte mandatet bør forelegges høgskolestyret da det er dette styret som i utgangspunktet har gitt mandatet. m FoU HF sak 8/12, Kriterier for forskningsorganisering og forskningsledelse. Utvalgett hadde en lengre diskusjon i forbindelse med organiseringenn av forskningen ved fakultetet. Diskusjonen tok utgangspunkt i slik s forskningen har vært organisert ved v de tidligere avdelingene som nå inngår i fakultetet, eller er planlagt ved andre institusjoner. Det ble videre tattt utgangspunkt i seminaret holdt av Karin C. Lødrup Carlsen i forrige FoU utvalgsmøtee og forskningsledelsee var tema. Ut fra dette var utvalget enig om at det er viktig å lage kriterier for hvordan forskningen bør organiseres på fakultetet og hvordan forskningsledelse skal styrkes. Samtidig var det enighet i at etableringg av 14. februar r (felles med lederne og varamedlemmer), der forskningsorganisering forskningsgrupper bør være en nedenifra og opp prosess. Utvalget kom frem til følgende kriterier: En forskningsgruppe kjennetegnes ved: Felles tematiske områder Medlemmer på ulike nivåer (Professor/1. amanuensis, mellomstillinger tilsvarende postdoktornivå, stipendiater/studenter, eventuelt andre stillingskategorier) Kompetansebredde God publiseringsaktivitett de siste 3 år Minimum fem medlemmer som hovedregel, men størrelsen kan kompenseres av eksternt samarbeid FoU tiden til medlemmene bør fortrinnsvis inngå i gruppens forskningsprosjekter Krav til forskningsgruppeleder:

3 Forskningsgruppens etablering og endring: Førstestillingskompetanse, fortrinnsvis professor, hovedstilling ved HiOAA Dokumentert ledelse av forskningsprosjekter og forskningsveiledning på master /doktorgradsnivå Forslag på forskningsgrupper fremmes til instituttleder Instituttleder, i samråd med instituttrådet, gir en anbefaling til FoU utvalget ved fakultetet Endelig avgjørelse tas av FoU utvalget Forankring av forskergrupper avtaleverk: Forskningsgruppen skal som s hovedregel være organisatorisk forankret ved det instituttet der forskningsgruppeleder har hovedstilling. Forskningsgrupper kan være institutt, fakultets bør dette forankres i en e avtale mellom linjelederne. og institusjonsovergripende. I grupper hvor man bryter med ordinært linjeansvar, Forskningsgruppeleders ansvarsområde: Styrke kompetanse, kvalitet og produktivitet i forskningen, herunder lære opp nye forskere Drive rekruttering og miljøbygging, herunder å arbeide for å skape et forskningsmiljø som støtter opp om forskere i rekrutteringsstillinger, og som legger forholdene til rette for deres faglige utvikling Drive nettverksbygging med eksternee miljøer, nasjonalt og internasjonaltt Profilere forskningsgruppen utad Delta i et fakultetsovergripende forskningsgruppeleder forumm og være kontaktperson mot instituttleder (linjeledelsen) Forskningsgruppeleders handlingsrom /ressurser innenfor linjestrukturen: Forskningsgruppeleder tildeles 15 % ekstra FoU tid Det bør inngås en avtale mellom forskningsgruppeleder og instituttleder som klargjør forskningsgruppeleders ansvarsområ åde på delegasjon fra instituttleder og rapporteringsplikt til instituttleder Anbefaling: Utvalgett anbefaler at fakultetsledelsen inkluderer kriteriene i arbeidet med en ny strategiplan, og at kriteriene implementeres på fakultetet i løpet av FoU HF sak 9/12, FoU tid: Prodekanen informerte om at saken vedrørende resultatbasert tildeling av FoU tid er sendt som s vedtakssak til fakultetsstyret. Det gjenstår enn diskusjon med instituttledere om hvordan prosessen med søknader om FoU tid skal implementeres, før dennee prosessen kan starte.

4 Videre diskuterte utvalget overordnete kriterier for hva det kan søkes FoU tid for. Utvalget kom til enighet at FoU tiden skal kun giss til prosjekter som: Gir publikasjonspoeng) Faller inn under strategien ved fakultetet/instituttet Anbefaling: Utvalgett anbefaler at kriteriene for tildeling av FoU tid ved søknad implementeres ved fakultetet i løpet av FoU HF sak 10/12: Fordeling av midler a) Prodekanen informerer om diskusjonn og vedtak gjort ved dett sentrale FoU utvalget ( vedtaket forutsetter godkjent referat): Strategiske midler skal deles i akkvisisjonsmidler og midler til publisering. Midlene vil bli delt på too utlysninger i Denn vedtatte fordelingen gjelder bare for første tildeling. FoU utvalgett ved fakultetet stiller spørsmål ved at ingen av strategimidlene er tiltenkt resultatgenererende prosjekter (drift). Prodekanen vil fremme dette før neste møte om kriterier for tildeling av strategimidles er i det sentrale FoU utvalget. b) Prodekanen informerer om diskusjonn og vedtak gjort ved dett sentrale FoU utvalget ( vedtaket forutsetter godkjent referat): De 277 ph.d. stipendiene som nå er tilgjengelig ved HiOA (KD stipendiater) skal fordeles slik: 3 stipendiater til hvert av ph.d. programmene ved HiOA. Det ble også fremmet forslag om at det skal tildeles 3 stipendiater til hvert avv fakultetenee og 3 stipendiater til fordeling fra FoU utvalget sentralt. Dette ble ikke vedtatt,, men saken ble utsatt til neste møte i FoU utvalget sentralt. I tillegg til vedtak om ph.d. stipend ble det vedtatt at hvert av de fire ph.d. programmene skulle få én postdoktorstilling hver. FoU utvalgett ved fakultetet stiller spørsmål til at det antydess en flat tildeling av stipendiater til fakultetene med tanke på at det er store forskjeller på fakultetene i forhold til UF tilsatte i forhold til tildelingen. FoU administrasjonen ved fakultetett jobber med tallmateriale som vil gjenspeile dette og som kan brukess i videre forhandlinger sentralt. og også i forhold til førstestillinger. Utvalget mener at dette bør b ha betydning c) Prodekanen informerer om den interne prosessen på fakultetet ved tildeling av små driftsmidler. Utlysning er sent ut med søknadsfrist 22. mars kl. k Fakultetet har besluttet å begrense tildelingene til t maks kr per søknad for å ha h mulighet til å fordele midlene til flest mulig. d) Utvalget diskuterte hvilke strategiskee tiltak som bør dekkes av a de strategiske midlenee ved fakultetet, hvordan disse midlene skal fordeles mellom institutt og fakultet og hvem som skal

5 ha mandat til å tildele midler. Utvalget ønsker å beholde noen strategiskee midler for forskning på fakultetsnivå. Disse midlene skal dekke tre kategorier: FoU HF sak 11/12: Incentivmidler fordelingsmodell ved HF FoU utvalget diskuterte hvordan incentivmidlene fra resultatbasert omfordeling o (RBO) og formidlingspoeng skal fordeles på fakultetet.. Dette ble basert på erfaringer ved de tidligere avdelingene som nå inngår i fakultetet, og ett ønske om å styrke forskningsaktiviteten. Anbefaling: 100 % av incentivmidlene som fakultetet tildeles fra HiOAA sentralt, skal tildeles instituttene etter en fordelingsnøkkel basert på produksjon. Midlene skal øremerkes FoU, og instituttrådet bør involveres i prosessen med d fordeling av pengene. FoU administrasjonen holder oversikt over hvordan pengene brukes på bakgrunn av en årlig rapport fra instituttleder. Reisestipend (ramme kr per år) ): Midler allerede lyst ut. Skal gjelde for f ansatte, inkludert ph.d. kandidater. Midler vil ikke tildeles reiser som allerede er startet/utført før tildeling. Utvalget diskuterte også om o midlene skal gjelde studenter, men det ble bestemt at det var mer naturlig at studentreiser skulle dekkes av strategimidler for studier og internasjonalisering. Prodekan for FoU videreformidler dette til prodekan for utdanning og internasjonai alisering. Full finansierinfakultetsnivå som øremerkess full finansiering av ph.d. kandidater og postdoktorer som er finansiert eksternt. Utvalget mener at det er viktig at disse midlene holdes sentralt på fakultetet, og ikke fordeles til instituttenee da dette kan føre til forskjeller mellom de ulike instituttenee i forhold til mulighet forr å søke på eksterne midler som (ramme ukjent): Utvalget mener dett bør avsettes midler på ikke er fullfinansiert. Utvalget mener videre at det vil være sværtt uheldig at denne type strategisk tildeling støttes da et av målene for institusjonen er å øke ekstern finansiering. Driftsmidler (ramme ukjent) : Utvalget mener det børr avsettes midler på fakultetsnivå som skal gå til drift av forskningsprosjekter. Midlene bør ikke gå til frikjøp av tid eller reiser, men til å drifte allerede pågåendee prosjekter som s kan generere resultater. Søknader bør basere seg på samme kriterier som forr søknader omm små driftsmidler. Utvalgett mener at mandatet for tildeling av disse midlene bør ligge hos FoU utvalget. Anbefaling: Utvalgett anbefaler at hoveddelen av de strategiske midlene for forskning beholdes på fakultetsnivå. Midlene bør fordeles av FoU utvalget på bakgrunn av søknad om reisestipend for deltakelse med bidrag på vitenskapelige konferanser, full finansiering av eksternfinansiertee ph.d. og postdoktorstillinger, og driftsmidler till pågående forskningsprosjekter.

6 FoU HF sak 12/12: Orienteringssaker: Referat fra sentralt FoU utvalg og DGU Prodekan informerer kort. Referat fra møtet er foreløpig ikke tilgjengelig, men vil bli være tilgjengelig på veven når det er godkjent. Oppsummering fra oppfølgingsmøte av fagevalueringen; biologi, medisin og helsefag Prodekan informerer kort. Presentasjoner fraa møtet finnes på Det er muligheter for fakultetet å gi tilbakemeldinger på utførelsen av evalueringen innen 30. mars. Innspill til forskningsmeldingen 2013 Prodekan informerer kort. Frist for f innspill err 28. mars. Prodekan harr etterspurt et felles innspill fra høgskolen, men har ikke fått tilbakemelding fra prorekto for FoU omm dette gjøres. Da prodekanen sitter i utvalg nedsatt av UHR jobber hun med innspill til forskningsmeldingen omm helse og sosialfaglig forskning gjennom dette utvalget. Et utkast til innspill fra denne gruppen vil sendes FoU Eventuelt: Utvalgett bestemte at minimum ett av utvalgets møter per halvår børr holdes ved studiested Kjeller. For våren 2012 vil dette gjelde møtet 5. juni.. utvalget i løpet av uke 11, og utvalget vil ha mulighet til å gi innspill på p dette (uformelt, til prodekan). Det ble informert om en planlagtt felles fagdag med forskningsgrupper på Ahus (kontaktpersoner: Stein Våler og Hilde Lurås). Dettee vil finne sted 15. mai. Det handler først f og fremst om å bli kjent med hverandres strategi og mål (inkludert forskergrupper), med det langsiktige mål å få til samarbeid om søknader (som kan gi stipendiater) og kombinerte stillinger (begge veier). Mer informasjon vil komme senere. Det ble informert om at sakspapirer for nestee møte vil komme uke 14. Det ble informert om at det er opprettet et Fagråd for samhandlingsforskning ved Oslo universitetssykehus. Vår representant inn i rådet er professor Astrid Bergland. Bergland vil informere fra møter i fagrådet i FoU utvalget ved fakultetet. Oslo, 14. mars 2012 Trine B. Haugen prodekan for FoU, leder av utvalget Elin Holter Anthonisen forskningsrådgiver, utvalgssekretær

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014

Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Utkast til referat, Regionalt forskningsutvalg, møte 11. mars 2014 Møte: Regionalt forskningsutvalg (RFU) Tid: 11. mars 2014, Kl. 11-15 Sted: Møterom Peer Gynt, Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Tilstede:

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse

talenter på spill eksempler på god forskningsledelse @ talenter på spill eksempler på god forskningsledelse curt rice @ prorektor for forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø tor grande @ nylig avgått leder ved Institutt for materialteknologi ved

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons-

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- 9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- og ledelsesfag Sak 29/11 til UPS - DRØFTINGSSAK: HELHETLIG FORSLAG TIL FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene

Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene ARBEIDSNOTAT 8/2005 Per Hetland Insentivstrukturen ved universiteter og høgskoler sett i forhold til nasjonale målsettinger for institusjonene NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer