ÅRSRAPPORT Telefon Kristiansand Arendal Web side: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand Arendal Web side: E-post: Landsdekkende telefon

2 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter mot seksuelle overgrep side 3 2. Omfang og definisjoner side 4 3. Organisasjon og økonomi side 5 4. Henvendelse og tilbud side 7 5. Utadrettet virksomhet side 9 6. Ansatte ved senteret side Kompetanseutvikling side Statistikk side Fremover side Vedtekter side 15 Årsberetning side 16 Revisjonsberetning side 18 Resultatregnskap side 19 Balanse pr side 20 Sponset av: 2

3 1. Stiftelsen senter mot seksuelle overgrep. Senter mot seksuelle overgrep, SMSO, gir tilbud til alle som er berørt av seksuelle overgrep. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Vi gir også tilbud til fagfolk og andre. Fra besluttet styret for SMSO å endre navnet fra Støttesenter mot seksuelle overgrep til Senter mot seksuelle overgrep. Stiftelsens formål er blant annet følgende: - Å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Gjennom foredrag, undervisning og publikasjoner, skal det arbeides for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. - å tilrettelegge tjenestene nøytralt i forhold til livssyn og politisk oppfatning. SMSO er et supplement til det offentlige hjelpeapparat. Det er et lavterskeltilbud og det kreves ingen henvisning for å kunne bruke senteret. Det er gratis å benytte seg av de tilbud senteret gir. Ansatte har taushetsplikt. SMSO-Agder har lokaler i Kristiansand og Arendal. Begge steder er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Besøksadresse: Kristiansand, Markensgt. 37, 2. etg inngang fra Henrik Wergelandsgt. Arendal, Langbryggen 13, 4. etg. Åpningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl , onsdager fra kl Senteret har nettside med informasjon om senteret. Der er det oversikt over aktiviteter, temakvelder og annen relevant informasjon. Brukere kan stikke innom senteret for å ta en kopp kaffe eller te, lese avis og slappe av. Vi har også en massasjestol i Kristiansand som er tilgjengelig for brukere. Ved behov for samtale anbefaler vi å avtale tid i forkant. Det er kommuner i Vest- og Aust- Agder, samt Helse Sør-Øst som bevilger midler til drift av senteret. Dette bidraget utløser midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektorat (Bufdir) har vært et travelt år for SMSO med økte henvendelser fra brukere og hjelpeapparat. Det er i tillegg flere henvendelser i forhold til behov for informasjon om senteret og om temaet seksuelle overgrep. De nye lokalene gjør at vi har kunnet gi et mer utvidet tilbud til brukere. Vi har gjennom 2009 hatt faste aktivitetskvelder begge steder og innom-stikk en dag i uka. Julebord for brukere samlet til sammen 40 personer og var en stor suksess med flere bidrag fra brukere. Her er det mye ressurser å spille på! 3

4 2. OMFANG OG DEFINISJONER Seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Disse konsekvensene koster i tillegg samfunnet mye. Det er store mørketall i forhold til overgrep. Ulike undersøkelser viser at mellom 5 og 15% av barn og unge er utsatt for overgrep. Av barn og unge med funksjonsnedsettelser blir 28% utsatt for overgrep. I tillegg er det mellom 8000 og voldtekter i Norge hvert år. 10% av voldtektene blir anmeldt og i 1% blir det avsagt dom. De fleste overgrep skjer i kjente/nære relasjoner. Det kan derfor være vanskelig for en del å si ifra om overgrep. Med seksuelle overgrep menes både incest, voldtekt og annen seksuell krenkelse. Seksuelt overgrep handler om å bli fratatt: - kontrollen over egen kropp - kontrollen over egne verdier - kontrollen over og troen på egne følelser Definisjonen av seksuelle overgrep, Med seksuelle overgrep eller seksuell utnytting av barn og unge menes at avhengige og utviklingsmessige umodne barn eller ungdommer trekkes inn i seksuelle aktiviteter som de ikke fullt ut forstår og som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt begrunnede samtykke til (Sosialdepartementets veileder fra 1992: Seksuelle overgrep mot barn I-0690 B) Selvhjelp står sentralt i senterets arbeid i møte med utsatte og deres nettverk. I møte med brukere tar vi utgangspunkt i deres virkelighet og behov. I dette møtet ønsker vi å skape rom for trygghet, tillit og åpenhet. Vi forsøker å legge til rette for verdighet, visjon og vekst. 4

5 3. ORGANISASJON OG ØKONOMI Organisasjon Senteret er en stiftelse registrert i Brønnøysundregisteret i Organisasjonsnummer Organisasjonen bygger på selvhjelpsideologi, og tar i bruk fag- og erfaringskunnskap i arbeidet. Tilbudet som gis er ment å være et supplement og et alternativ til det offentlige tilbudet son finnes i forhold til målgruppen. SMSO har 9 fast ansatte ved senteret i 7,7 årsverk, derav 5 heltids- og 4 deltidsansatte. Ansatte består av 7 kvinner og 2 menn. De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Ansatte har Kollektiv pensjonsforsikring gjennom Storebrand som består av offentlig tjenestepensjon samt AFP. Gruppelivsog yrkesskadeforsikring gjennom HSH. Vertskommunen for SMSO er Kristiansand kommune. Dette blir ivaretatt av Helse- og sosialdirektørens stab. Styret er arbeidsgiver og øverste myndighet. Styreleder er Inger Turid Tonstad, regionleder i Redd Barna. Øvrige styremedlemmer: - Erna Ulland, universitetslektor ved Universitet i Agder - Sidsel Birkeland Skaar, rådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder - Thorbjørn Thorkildsen, Ass.banksjef Sparebank1 - Geir Sandvik, leder av helseog sosialstyret i Kristiansand kommune - Raymond Lønberg, veileder, ansattes representant, - Daglig leder er sekretær for styret. SMSO-Agder var i 2009 medlem av paraplyorganisasjonen FMSO. Økonomi Inntektene til SMSO-Agder består av tilskudd fra kommuner i Vest- og Aust- Agder, Helse Sør-Øst og eventuelle private gaver. Tilskudd fra kommuner og Helse Sør-Øst utløser driftsmidler fra Bufdir. Tilskudd fra kommuner og Helse Sør-Øst skal dekke 20% av driften. Dette utløser et statlig tilskudd fra Bufdir på 80%. Hver krone fra kommuner og Helse Sør-Øst betyr mye for driften og det tilbudet som gis til brukere i Agder. Vi er svært takknemlige for bidragene, og de betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det arbeidet vi holder på med. Det er et stort behov for senterets tilbud og virksomhet. Kristiansand kommune er senterets vertskommune og har gjennom dette et ansvar for koordinering og sikring av driftsmidler fra øvrige kommuner i Vest-Agder. Alle kommuner i Vest- Agder gir driftsmidler til senteret; Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Mandal, Lindesnes, Audnedal, Åseral,Hægebostad, Marnardal, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord. I Aust-Agder bidro de fleste kommuner med tilskudd. Kommuner som bidrar er: Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Valle og Åmli. 5

6 Senteret håper at alle kommuner i Aust-Agder prioriterer å støtte senterets arbeid framover. Kristiansand kommune er ansvarlig for å sende søknad om statstilskudd til Bufdir. Frist for å søke dette tilskuddet er 1.april hvert år. Vedlagt søknaden følger godkjent budsjett for senteret, vedtak om tilskudd fra hver enkelt kommune og eventuelle vedtak om tilskudd fra helseforetak. Driftsbudsjettet utarbeides ut fra dokumentert tilskudd. NB! Det er særdeles viktig at det foreligger vedtak fra bidragskommunene og helse Sør- Øst i god tid før 1.april Senterets revisjonsfirma er Tor Sandal AS, Kristiansand. Senterets regnskapsfirma er: Regnskapsservice AS, Markensgt. 45, Kristiansand SMSO og Krisesenter for voldtatte og mishandlede kvinner er med i Samarbeidsutvalget for Krisetiltakene. Dette er et interkommunalt organ hvor øvrige medlemmer er 2 politiske representanter for Kristiansand kommune, to politiske representanter oppnevnt av KS og en person fra helse- og sosialdirektørens stab i Kristiansand kommune. Samarbeidsutvalget ivaretar et interkommunalt samarbeid om tilskudd og budsjettgrunnlag. De skal også godkjenne budsjett og vedtektsendringer. Det er Kristiansand kommune v/helse- og sosialdirektørens stab som er sekretær for utvalget. Lokalene SMSO hadde offisiell åpning av de nye lokalene i Kristiansand og Arendal i mars I Arendal var det ordfører Toril Rolstad Larsen, som var snorklipper for nye lokaler. I Kristiansand var det ordfører Per Sigurd Sørensen. Ved åpningene var det representanter fra blant annet fylkesmannen, RVTS, kommunale etater, frivillige organisasjoner, Stine Sofies Stiftelse, Lundevann Krise- og omsorgssenter, FMSO, Agder politidistrikt, Kirkens bymisjon og Krisesenter til stede. Takk til elever fra Dahlske videregående skole og Vågsbygd videregående skole som bidro med musikk og sang. Ved begge sentrene er lokalitetene godt tilpasset det tilbudet SMSO gir. Brukere og andre gir tilbakemelding på at det er gode lokaler å være i. Flere brukere stikker innom og bruker senteret nå enn tidligere. ARENDALSKONTORET Det har vært en markant økning av henvendelser til kontoret i Arendal i løpet av Grunnene til dette er mange, men økt tilgjengelighet, stabilitet og synliggjøring av senteret og tilbudet er nok de mest sentrale faktorene. 6

7 4. Henvendelser og tilbud Henvendelser Første henvendelse til senteret er som oftest over telefon. Vedkommende kan få tilbud om samtale hvis han/hun ønsker det, eller stikke innom for å få informasjon. Senteret mottar også henvendelser via e-post fra nye brukere og andre, som ber om informasjon og/eller ønsker samtale. Enkelte kommer innom senteret, uten å ha vært i kontakt med senteret på forhånd. Mange kommer til samtaler alene. Det er anledning til å ha med seg en støtteperson i samtalen. Det kan være en partner, andre pårørende eller en fagperson. Det har vært en økning i henvendelser fra fagfolk fra ulike instanser, som ønsker råd og veiledning. Offentlige etater henviser brukere til oss i større grad enn tidligere. Vi deltar i ansvarsgruppe og tilbyr fellessamtaler med andre fagfolk som brukeren har kontakt med. Noen tar kontakt for å få veiledning i forhold til hvem som kan bistå, hvor de kan henvende seg eller for å få følge til andre hjelpeinstanser. Tilbud Samtale Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler, parsamtaler eller andre typer nettverkssamtaler. Her blir det informert om senterets tilbud. Det klargjøres hvilke ønsker, behov og forventninger brukeren har. Samtalene går ut på at bruker får satt ord på tanker og følelser sammen med en ansatt ved senteret. Den ansatte skal støtte, trygge og veilede brukeren. Selvhjelpsgruppe Det ble startet opp en lukket selvhjelpsgruppe på nyåret. Den bestod av seks deltakere og var ledet av en ansatt ved senteret. Gruppedeltakerne møttes hver fjortende dag. Det ble tatt opp forskjellige temaer på møtene, for eksempel skam, skyld, nærhet, selvskading osv. Gruppa holdt på fram til sommeren. Aktivitetskvelder I januar startet vi opp med aktivitetskvelder onsdager fra kl Tilbudet er til dem som har behov for å ha en trygg møteplass hvor man kan være kreative sammen. Det legges stor vekt på det sosiale, og det snakkes mye rundt bordet. Dette er kvelder man skal ha det hyggelig sammen. Aktivitetene har vært: Lage mat sammen, filmkveld, bowling, quiz, lage kort, akvarellmaling, spillekveld, smykkeverksted og juleverksted m.m. Det har vært alt fra to til tolv deltakere disse kveldene. 7

8 Temakvelder Det har vært tre temakvelder i Vi tar opp temaer etter ønsker fra brukere. Temakveldene er for brukerne av senteret. Selvskading v/ en bruker og Kirsten Djupesland, overlege v/abup Mestring v/ Karin Hildèn familieterapeut v/vest-agder familiekontor og Grethe Linda Kristiansen, veileder ved senteret. Seksualitet v/irene Sande, sexolog og Raymond Lønberg, veileder ved senteret Sommeravslutning For andre gang ble sommeravslutningen lagt til skjærgården i Lillesand. Her møttes brukere og ansatte til grilling og sosialt samvær. Det var 17 stykker som var med på dette arrangementet. Overnattingstur I år var vi så heldige å få låne Huset på Skauerøya. Dette ligger nydelig til i skjærgården rett utenfor Lillesand. Det er Lions Lillesand som eier stedet. Det er fine turløper på øya, og på utearealene rundt Huset er det lagt til rette for grilling og fysiske aktiviteter. Det var 17 deltakere på turen inkludert både brukere og ansatte. Det var en kjempehelg med forskjellige aktiviteter og sosialt samvær. Denne turen var for brukere fra Arendal og Kristiansand. Julebord Det har blitt en populær tradisjon for brukere at vi arrangerer julebord. Det ble arrangert julebord i både Arendal og Kristiansand. Lokalene blir julepyntet med dekorasjoner som er laget på aktivitetskveldene. Det var to brukere som sørget for å samle inn julegaver fra det lokale næringsliv. De to påtok seg å pakke inn gavene og var også julenisser. Det var mange kulturelle innslag og det var både brukere og ansatte som bidro. Julebordet er blitt et svært populært tilbud. Praksisplass Senteret har hatt praksisstudenter fra både 1. og 3. år ved sosionomstudiet. Student fra 3. år har hatt praksis ved senteret i Arendal i perioden august til desember. Det var også en student i Kristiansand i samme periode fra barnevernspedagogutdanning ved Høgskolen i Tromsø. Videre har SMSO vært praksisplass for studenter som tar videreutdanning eller master i psykisk helse, ved UIA høsten Tilbakemeldingene er at SMSO er en god praksisplass og det er lagt godt til rette for læring og refleksjon. Studentene er med i samtaler og annen virksomhet og deltar også på interne veiledninger og foredrag. Vi synes det er viktig å ha studenter på mange måter. Ikke minst gjelder dette i forhold til fagutvikling internt. I tillegg er det viktig at eksterne arbeidstakere/etater får et innblikk i senterets virksomhet. Studentene får kunnskap og kompetanse som gjør dem bedre i stand til å ha fokus på temaet seksuelle overgrep. 8

9 SMSO gir kliniske studier til Mastergradsstudenter i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder (UiA). De tar imot 2 studenter ca to ganger i året og hver praksisperiode strekker seg over 150 timer. Studentene skal fordype seg i emnene: -psykisk helse- og nettverksarbeid -møte med mennesker i krise Studentene skal videreutvikle kunnskaper om sentrale teorier innen nettverksarbeid som relateres til terapeutiske holdninger og metodiske tilnærminger. De skal utvikle avanserte kunnskaper om hva som skaper kriser og hvordan kriser kan mestres basert på menneskers egne opplevelser og tanker om hva som kan hjelpe dem videre i livet. Det er en målsetting samarbeidet mellom SMSO og UIA å integrere akademia, praksis og brukererfaringer kvalitativt bedre utdanninger og tjenester. Universitetslektor ved UIA Erna Ulland. Senteret har også hatt besøk av elever i videregående skole og folkehøyskole og har gitt informasjon/undervisning om senteret og seksuelle overgrep. 5. UTADRETTET VIRKSOMHET SMSO har gitt informasjon om senteret og temaet seksuelle overgrep til 53 forskjellige instanser/etater, både kommunale, statlige og private. På disse har det til sammen deltatt ca 1540 personer. SMSO bidro med foredrag på konferanse i regi av Redd Barna i forhold til kampanjen Vennligst forstyrr. Senteret har deltatt på møter med ulike samarbeidspartnere, både offentlige instanser, organisasjoner og andre. I tillegg har vi invitert til møter på senteret både i Arendal og Kristiansand. SMSO-Agder var representert i referansegruppen til stiftelsen Amathea i Aust-Agder. Referansegruppen var en støtte- og drøftningsorgan for stiftelsen i lokalmiljøet. Kontoret ble i løpet av 2009 nedlagt og referansegruppa avsluttet sitt arbeid. Senteret har deltatt i flere år i et faglig seksologisk forum og gjør det fortsatt. Dette er et forum hvor seksualrådgivere kommer sammen og drøfter arbeidsadekvate fagseksologiske spørsmål. Senteret har vært 18 ganger i media, både i avis,radio, TV og nettavis. Det er ofte henvendelser fra målgruppa i etterkant av oppslag. Senteret har deltatt i prosjekt prostitusjonskartlegging. Dette har munnet ut i et kommunalt tiltak Prohjelpa. Senteret har nå en råd- og veilederfunksjon i forhold til dette. 9

10 SMSO arrangerte i samarbeid med RVTS og Langemyr skole og ressurssenter i Grimstad en konferanse 16. oktober. Tema var Seksuelle overgrep mot funksjonshemmede barn. Konferansen ble holdt i Kristiansand og foredragsholdere var: forsker ved SINTEF Marit Hoem Kvam og universitetslektor/filosof Tore Frost, psykologspesialist og teamleder v/rvts Mogens Christensen. I tillegg var det 3 workshops med følgende innhold: Beskyttelse mot og avdekking av overgrep, panelforedrag med tema Hvem har ansvar, hva kan man gjøre og hvordan er saksgangen? Den vanskelige samtalen. Hvordan legge til rette for at funksjonshemmede kan fortelle om seksualitet og overgrep? Vil relasjonsfokuset gjøre noe med vår evne og mulighet til å oppdage overgrep mot funksjonshemmede? Barn og unge med funksjonsnedsettelser er en glemt gruppe i forhold til temaet seksuelle overgrep. Med bakgrunn i undersøkelser som er gjort, er opp til 28% av dem utsatt for overgrep. I tillegg kommer voksne med funksjonsnedsettelser som er utsatt. SMSO har fra 2007 deltatt med informasjon/undervisning på ungdomssamlinger og kroppen-kurs, i regi av Habiliteringstjenesten for barn og unge i Vest-Agder(HABU). I Arendal deltok vi på markering av Verdensdagen for psykisk helse, den 12.oktober. Denne markeringen var i samarbeid med Arendal kommune og Mental helse. De var stand på Sam Eydes plass fra kl og stand på Kilden fra kl SMSO tok initiativ til en markering av Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn, 19.november. Dagen ble markert i både Kristiansand og i Arendal. I Kristiansand var det markering i samarbeid med Kirkens bymisjon og KRIS. Vi arrangerte et dialogseminar med fokus på gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep og deres møte med hjelpeapparatet. Deretter hadde vi stand i sentrum av Kristiansand sammen md stortingspolitiker Kari Henriksen. Vi inviterte også til åpent hus på senteret. Dagen ble avsluttet med gudstjeneste i Bryggekapellet til Kirkens bymisjon og tema her var også overgrepsrelatert. I Arendal var det markering i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse, Krisesenteret, Alternativ til vold og Alarmtelefonen. Det ble avholdt minikonferanse med tittelen Overgrep kan vi forebygge? der foredragsholdere var fra Stine Sofies Stiftelse, Alarmtelefonen og fra SMSO. Etter konferansen hadde vi stand på Sam Eydes plass i Arendal. På kvelden var det åpent hus på senteret. 10

11 6. ANSATTE VED SENTERET Rigmor Høyland Iversen er daglig leder ved senteret. Hun er sosionom og har bakgrunn fra barnevern og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning innen sosiologi, sosialpedagogikk og veiledningspedagogikk. Tone Walbeck er sosionom. Hun har bakgrunn fra Utekontakten og psykiatrien. Raymond Lønberg er pedagog. Han har mange års erfaring i sosialt arbeid fra gateprostitusjon og rusbehandling, henholdsvis i Oslo og Kristiansand. Han har videreutdanning i spesialpedagogikk og seksologi og tar nå videreutdanning i gestaltterapi. Vidar Bjelland er sosionom. Han har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og barneverntjenesten. Hulda Gudmundsdottir er sosionom. Hun har bakgrunn fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, sosialkontor og ungdomsinstitusjon. Hilde Hauge er pedagog. Hun har bakgrunn fra skole, hvor hun også arbeidet med hørselshemmede. Hun har i tillegg jobbet som frivillig på KRIS. Grethe Linda Kristiansen er sosionom. Hun har bakgrunn fra barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun har videreutdanning i sosialpedagogikk. Lill Sørgjerd er ansatt i administrasjonen og har tidligere erfaring fra merkantilt arbeid og bank. Carin Eckel er ansatt som økonomikonsulent. Hun har bachelorgrad i offentlig administrasjon og har jobbet administrativt og med regnskap i offentlig og privat virksomhet i flere år. 11

12 7. KOMPETANSEUTVIKLING En av de ansatte tar videreutdanning innen gestaltterapi. Ansatte har deltatt på kurs i ulike tema som er relevant for senterets virksomhet. Ansatte som deltar på kurs eller er i gang med videreutdanning videreformidler sin kunnskap til kolleger, som en del av den lærende organisasjonen hvor vi deler kunnskap. En ansatt ved senteret hospiterte en uke på Støttesenteret i Tromsø. Intensjon var bl.a å øke vår kompetanse på å drive/ igangsette grupper. Alle veilederne ved senteret har gjennomgått VIVAT-kurs som er et selvmordsforebyggende kurs i regi av RVTS. Merkantile skal gjennomgå kurset våren Senteret har invitert til og deltatt på møter med ulike samarbeidspartnere for å få kunnskap og økt kompetanse i forhold til ulike tilbud i offentlig og privat regi. Veilederne ved senteret har fått faglig påfyll i forhold til narrativt perspektiv med både forelesning og veiledning. Dette har vært i regi av ekstern veileder. Perspektivet har gjort oss mer bevisste i forhold til brukernes fortellinger og det at fortellinger kan endres blant annet ut i fra hva man vektlegger. Videre har det gitt oss en felles faglig plattform som har gitt gode anledninger til drøftinger. Senteret har hatt ekstern veiledning v/forsker v/abup Siri Søftestad. Hovedfokus i veileding er å ivareta de ansatte i gruppeprosesser og videreutvikle et kompetent team ved senteret. I tillegg har det vært regelmessig intern faglig veiledning. Kristiansand kommune v/hms etaten har bidratt i forhold til hvordan forebygge sekundærtraumatisering. Det var to nyttige dager hvor hver enkelt fikk anledning til å reflektere over egen praksis og hvordan det er å være ansatt på SMSO. 12

13 8. STATISTIKK Senteret har i 2009 hatt i overkant av 3000 henvendelser fra brukere og hjelpeapparatet til sammen. Dette er en økning fra fjoråret. Økningen skyldes i hovedsak henvendelser fra hjelpeapparatet. I løpet av året har det vært 223 forskjellige brukere innom senteret enten til samtale, temakveld eller aktivitetskveld. Det var flere menn som tok kontakt og flere fra hjelpeapparatet som tok kontakt i forhold til menn. Mannlige ansatte ved senteret fører til flere henvendelser fra denne gruppa, men allikevel færre enn forventet. De som tar kontakt oppgir at de har fått vite om senteret gjennom sitt nettverk, oppslag i media og fra hjelpeapparatet. Det er en markert økning i informasjon/undervisningsøkter og antall deltakere fra 2008 til Det var til sammen ca.1540 deltakere og det er fordelt på 53 økter. Tallene viser at det er viktig å synliggjøre senteret utad ved blant annet å gi informasjon til det offentlige hjelpeapparat om at vi finnes. Videre gi informasjon til studenter og andre. Det er som oftest henvendelser i etterkant av en informasjonsøkt. Kristiansand fengsel tok kontakt for å få informasjon om senteret og temaet. SMSO gir tilbud om samtale til innsatte og dette skjer i samarbeid med anvarlig/kontaktperson til den innsatte. 9. FREMOVER Brukerarbeidet er senterets viktigste oppgave. Vi skal være tilgjengelige og bidra med støtte overfor mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep og pårørende. Det vektlegges at senteret skal være et supplement til annet hjelpeapparat. Ulike tilbud og aktiviteter skal fortsatt prioriteres. Vi vil være aktive i forhold til å gi personer med funksjonsnedsettelser et tilbud. Det samme gjelder i forhold til flerkulturelle brukere. SMSO vil fortsatt arrangere temakvelder og videreutvikle aktivitetskveldene. Ulike arrangement vil bli videreført ut fra ønsker fra brukere. Sommeravslutning, julebord og overnattingstur vil fortsatt være et tilbud. Det vil bli tilbud om grupper, både åpne og lukkede. Senteret er også opptatt av å være et tilbud til menn. Det fremgår av statistikk at andel menn som tar kontakt er forholdsvis lav i forhold til hvor mange menn som utsettes for seksuelle overgrep. Det er en målsetting å synliggjøre at senteret også er et tilbud til menn. Vi vil fortsette med å være en mann og en kvinne når vi er ute og informerer om senteret og om temaet. Senteret vil fortsette å invitere til og delta på møter med ulike etater. Formålet er å få kunnskap om hverandre og sette fokus på samarbeid. Senteret vil fortsette å jobbe for å gjøre tilbudet kjent for ansatte i kommune, fylke og stat og i tillegg frivillige organisasjoner og andre. 13

14 Senteret vil aktivt jobbe med å synliggjøre SMSO gjennom å delta på stand, ulike markeringer og i de øvrige offentlige rom. Kontakten med media vil fortsatt prioriteres. Det er tre ansatte som skal sertifiseres i forhold til informasjon til 6. klassinger. Det vil skje i samarbeid med Incestsenteret i Vestfold. Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn vil fortsatt bli prioritert og det legges opp til samarbeid med andre. Senteret vil fortsatt legge til rette for å kunne være en god praksisplass for studenter. Fagutvikling er høyt prioritert og vil fortsatt være det fremover. Ansatte vil bidra faglig både internt og eksternt. Senteret vil fortsette samarbeidet med Redd Barna i forhold til behov for informasjon og annet. Det legges til rette for fortsatt ekstern og intern veiledning med tanke på kompetanseheving og utvikling, som kommer målgruppene til gode. I Arendal vil en fortsatt fokusere på å synliggjøre kontoret i Arendal, både i forhold til brukere og samarbeidspartnere. Vi vil jobbe for å etablere samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i Aust-Agder, og videreføre det samarbeid som allerede eksisterer. Vi ønsker å delta på markering av Verdensdagen for psykisk helse, samt få til en enda større markering av Verdensdagen for forebygging av overgrep mot barn, den 19.november. I den forbindelse har vi samarbeid med Fylkesmannen i Aust- Agder. Brukere ved kontoret i Arendal ønsker at flere temakvelder og aktiviteter blir gjennomført i Arendal. Dette vil bli lagt vekt på og i 2010 vil en derfor ha egen sommertur og eget julebord for brukerne her. I tillegg ønsker vi å ha minimum 2 temakvelder i Arendal i løpet av SMSO vil fortsatt delta i det politiske samarbeidsutvalget for krisesenteret og SMSO. Barne- og likestillingsdepartementet gav Nordlandsforskning i oppdrag å evaluere alle støttesentrene. Konklusjonen i rapporten er: - Samarbeidet med offentlige instanser må bli bedre - Sentrene må bevare sin egenart ved å være et lavterskeltilbud - Sentrene må nå ut til personer med funksjonsnedsettelse og flerkulturelle. Rapporten vil få betydning i forhold til sentrenes framtidige funksjon. 14

15 10. VEDTEKTER 1: Navn Stiftelsens navn er: STIFTELSEN SENTER MOT SEKSUELLE OVERGREP- AGDER. Dette forkortes til SMSO- Agder. 2: Stiftelsens formål er: 1. å gi incestutsatte kvinner, menn og foresatte til incestutsatte barn og nærstående til personer som har opplevd seksuelle overgrep, støtte, veiledning samt tilrettelegge for selvhjelpstiltak 2. å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Gjennom foredrag, undervisning og publikasjoner, skal det arbeides for å motvirke forhold som legitimerer, underbygger og opprettholder incest og seksuelle overgrep. 3. å tilrettelegge tjenestene nøytralt i forhold til livssyn og politisk oppfatning. Tilbudet til støtte og veiledning skal være gratis. 3: Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital på stiftelsestidspunktet er på kr og består av finans og realobjekter. 4: Styret Stiftelsens styre består av 4-6 medlemmer. 5: Valg av styret Styret er selvsupplerende. Styret skal fortrinnsvis bestå av personer med innsikt i overgrepsproblematikk. 6: Styrets oppgaver Styret er stiftelsens øverste organ. Det innebærer økonomisk, administrativt og faglig ansvar, og at det skal drives i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser. Styret er ansvarlig for at det finnes instrukser for å avklare ansvar og oppgaver, og for å holde instruksene oppdatert. Styret skal forelegges alle overordnede, administrative instrukser for godkjenning og signatur. Styret foretar ansettelser og oppsigelser. Styrets leder skal undertegne ansettelsesavtaler. Styret skal tilsette personell som kan ivareta stiftelsens faglige og administrative oppgaver og formål. Senteret skal ha tilsatte både med og uten egenerfaring med seksuelle overgrep. Styret skal minimum holde 4 møter hvert år. Det skal holdes årsmøte innen utgangen av februar. Styret skal godkjenne årsrapport, regnskap og budsjettforslag. Styret har ansvar for at stiftelsens drift justeres innenfor de økonomiske rammer som fastsettes, og at virksomhetsplanen skal tilpasses foreliggende ressurser. 7: Økonomi Stiftelsen drives fortrinnsvis med offentlige midler bevilget av Barne- og Familiedepartementet, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, og kommunene i Agder. 8: Daglig leder Daglig leder delegeres oppgaver for å ivareta arbeidsgivers plikter for personalet. Daglig leder skal ha ansvar for den daglige drift, herunder et spesielt ansvar for å utvikle personalet og den faglige delen av driften. Det vises til egen stillingsinstruks. 9: Regnskap og økonomi Regnskapet skal følge kalenderåret. Stiftelsen skal ha registrert eller statsautorisert revisor. 10: Omdanning Stiftelsens styre har rett til omdanning av stiftelsen og endring av dens vedtekter. Ved omdanning eller oppløsning skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen for området vold mot kvinner og barn eller arbeid for å bedre forholdene for ofre for seksuelle overgrep. 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND

ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND ÅRSMELDING 2008 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2010 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen

SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND. Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no. St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen 2004 SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I HORDALAND St. Jakobsplass 9, 5008 Bergen Tlf 55 90 49 90 Fax 55 90 49 91 Hjemmeside www.smih.no e-mail: smih@online.no Åpningstider: Mandag 10:00 til 21:00

Detaljer

Årsberetning 2010. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Årsberetning 2010. BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2010 BRiS - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Slowly Healing Broken and torn apart Ten Thousands knives cut through A vulnerable Heart. Screaming, bleeding, crying

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg

Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Årsmelding 2012 Sarpsborg krisesenter et sted for positivt endringsarbeid Team krisesenter Enhet bolig og omsorg Innholdsfortegnelse 1 Krisesenterets formål og målsetting... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Historikk...

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Stille tog på livets spor Det går et tog Et tog gjennom livet et tog hvor vi alle

Detaljer

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv?

Årsrapport 2012. Er vold en del av ditt liv? Årsrapport 2012 Er vold en del av ditt liv? Innhold 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonsform... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Samarbeidskommuner... 3 1.4 Representantskapets sammensetning... 4 1.5 Styrets sammensetning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon... 4-6 2.1 Eierkommuner og vertskommune...4 2.2 Styrende organer

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet. Årsrapport 2010 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland. Årsmelding 2013 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Årsmelding 2013 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND ÅRSMELDING 2013 1. Innledning og hovedlinjer Kirkens Bymisjon er en diakonal stiftelse som ble grunnlagt i 1855

Detaljer

FAMILIEKONTORET I AUST-AGDER ÅRSMELDING 2014

FAMILIEKONTORET I AUST-AGDER ÅRSMELDING 2014 FAMILIEKONTORET I AUST-AGDER ÅRSMELDING 2014 Friholmsgaten 2-4, 4836 Arendal Tlf. nr. 37 00 57 80 Hjemmeside: www.familiehuset.no E-post adresse: familiekontoret.aust-agder@bufetat.no Innhold RAMMER, MÅL

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende

38 Barn og unge 39 Mental Helses telefontjenester. 42 Pårørendesenteret i Stavanger 43 NKS Veiledningsenter for pårørende redaksjon Selvhjelp Norge utgivelse Juni 2015 design AH Taraldstad Design foto Anne Hilde Taraldstad trykk Bjerch Trykkeri AS opplag 50.000 isbn 978-82-998545-1-1 bestilling av heftet selvhjelp.no post@selvhjelp.no

Detaljer