Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 2.264.773 201.369 54 2.466.196 2014 644.368 975.246 1.619.614 2014 85.137 554.246. 634.939 1.274.322"

Transkript

1 Honorar til revisor er kostnadsført med kr ,- totalt. Fordelt med kr for revisjon samt kr ,- i bistand og særattestasjoner. Beløpene er inklusive merverdiavgift. 2013: Det er utbetalt et samlet styrehonorar på kr Lønn til generalsekretær utgjør kr ,-. Andel pensjon til generalsekretær utgjør kr ,62. Styrets leder inngår ikke i ordningen. Honorar til revisor er totalt på kr ,-. Av dette er ,- for revisjon, ,- for utarbeidelse av årsregnskap med noter og ,- for særattestasjoner. Beløpene er inkl. mva. 2014: Det er utbetalt et samlet styrehonorar på kr ,-. Lønn til generalsekretær utgjør kr ,-. Andel pensjon til generalsekretær utgjør kr ,-. Styrets leder inngår ikke i ordningen. Honorar til revisor er totalt på kr ,-. Av dette er ,- for revisjon, ,- for særattestasjoner. Beløpene er inkl. mva. Note nr. 4 - Bankinnskudd m.v. Bankinnskudd Bundne midler (herunder skattetrekk og depositumskonto) Kontanter Sum Note nr. 5 - Egenkapital Egenkapital 1.1 Overskudd Egenkapital Note nr. 6 - Offentlige tilskudd Andre tilskudd Frifondmidler Grunnstøtte Likemannsmidler ordinært Likemannsmidler attføring Sum offentlige tilskudd Note nr. 7 - Annen driftsinntekt Annonseinntekter Egenandeler Mottatt fra Dysleksifondet Extrastiftelsen Adm. tilskudd fra Extrastiftelsen FS tilskudd Annen leieinntekt Annen driftsrelatert inntekt Tilbakeføring fra nedlagte lag Refundert merverdiavgift Gaver Tilskudd fra spilloverskuddet NT Sum annen driftsinntekt s. 55

2 Note nr. 8 - Annen kortsiktig gjeld Posten omfatter hovedsakelig eksterne prosjektmidler fra EkstraStiftelsen, forskudd medlemskontingent 2012, overføring av midler til senere år og feriepenger. I 2012 inneholdt den også kortsiktig gjeld til Dysleksi Vestfold. Note nr. 9 - Fordringer som forfaller senere enn ett år Depositum vannkjøler, husleie Note nr Driftsmidler Anskaffelsespost pr Tilgang kjøpte anleggsmidler Avgang i året til kostpris Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningsplan Medlemsregister Lineær / 5 år Note nr Annen driftskostnad Kontorkostnader Tilskudd lokallag Eksterne prosjekter Øvrig drift Hvorav reise og opphold utgjør Sum annen driftsinntekt s. 56

3 s. 57

4 s. 58

5 s. 59

6 s. 60

7 s. 61

8 s. 62

9 s. 63

10 s. 64

11 s. 65

12 SAK G - Orientering om budsjett for inneværende år Tatt til orientering. Landsstyret har vedtatt et driftsbudsjett med et resultat på ,-. Et lavt tilskudd fra Extrastiftelsen forandret budsjettsituasjonen betraktelig. Prognosen for 2015 inkluderer større og mindre justeringer for å ende med det samme resultatet. Kontonavn Salgs- og driftsinntekt Annonse Salgsinntekt tjenester, lav sats Salgsinntekt materiell, avgiftsfri Salgsinntekt dvd, avg.fri Frifond tilsskudd Medlemskontigent Egenandel Kurs/honorar inntekter Nettkurs dysleksi Nettkurs dyskalkuli Nettkurs foreldrekurs Nettkurs studieteknikk Nettkurs hjelpemidler Nettkurs språkvansker Nettkurs barn og språk Nettkurs optiker Driftstilskudd Grunnstøtte Tilskudd fra Det Norske Dysleksifond Extrastiftelsen Extrastiftelsen administrasjonstilskudd F.S. tilskudd Andre tilskudd Momskompensasjon Tilskudd fra spilleoverskuddet NT Salgs- og driftsinntekt Varekostnad Fremmedytelse og underentreprise Varekostnad Lønnskostnad Lønn til ansatte Godtgjørelse til styremedlemmer Lønnskostnad Budsjett cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr Prognose cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr s. 66

13 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Avskrivning på immaterielle eiendeler Leie lokale Renhold Leie andre kontormaskiner Inventar Datautstyr/programvare (engangsutgifter) Programvare leieutgift Kjøp av aktiviteter Revisjonshonorar Regnskapshonorar Honorar kurs Brukerstøtte på data/programvare Kontorrekvisita Trykksaker og profileringsmateriell Trykksaker Medlemsblad Media/Informasjon Møte, kurs, oppdatering, kontingent o.l. Møtemat Telefon Porto Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Opphold Reklamekostnad Kontingent, fradragsberettiget Utbet medlemskontingent til lokallag Momskompensasjon Lokallag Likepersonsarbeid ordinært Frifond lokallag Helse og Rehabilitering tildeling Støtte lokallag Bank- og kortgebyr Annen kostnad Annen driftskostnad Renteinntekt bankinnskudd cr cr Årsresultat cr cr s. 67

14 SAK H - Valg Valgkomiteen har forsøkt å legge vekt på god geografisk spredning og fordeling mellom kjønnene. Valgkomiteen har også vektlagt representasjon av vanskeområde (dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker) og styrekompetanse. Valgkomiteens innstilling og presentasjon av personer som er innstilt kan lese på påfølgende sider. Valgreglement for Dysleksi Norge 1. Valgkomitéen legger fram forslag til kandidater, mens møteleder leder valgene 2. Valgkomitéen avgir innstilling på kandidater til verv i DiN. Innstillingen skal sendes delegatene sammen med sakspapirene minst fire uker før landsmøte. -- Forslag på kandidater til valg på landsmøte kan framsettes som benkeforslag. Kandidaten skal være spurt og ha svart ja. 3. Ved uenighet skal både flertallets og mindretallets kandidat(er) angis. Det skal også opplyses hvilke medlemmer av valgkomitéen som avgir flertalls- og mindretallsinnstillingen. 4. Valget skjer skriftlig hvis det foreligger flere enn ett forslag, eller hvis skriftlig valg forlanges. Foreligger det ikke forslag om mer enn én kandidat til et verv, kan møtet enstemmig vedta valg ved akklamasjon. Krever én delegat skriftlig valg, skal dette gjennomføres. 5. Kandidater velges i rekkefølge etter oppnådd stemmetall. 6. Kandidater regnes som valgt dersom de har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 7. Om ingen kandidater får mer enn halvparten av de avgitte stemmer, skal det avholdes nytt valg. Kandidaten med laveste stemmetall skal da strykes, og omvalg holdes blant de kandidater som gjenstår. Dette gjentas inntil alle verv er besatt. Om det ved omvalg blir likt stemmetall mellom to kandidater, skal det trekkes lodd mellom disse. 8. Leder velges ved særskilt valg. 9. Nestledere velges ved særskilt valg etter valg av leder styremedlemmer velges en og en. 11. Varamedlemmer velges under ett, på basis av valgkomiteens innstilling, Varamedlemmer velges i den rekkefølge stemmetallene viser. 12. Leder av valgkomitéen velges ved særskilt valg. 13. Valg av medlemmer til valgkomiteen skjer i rekkefølge etter stemmetall. 14. Kumulering, dvs. oppføring av kandidaters navn flere ganger, godtas ikke og medfører forkastning av stemmen. 15. Oppføres andre navn enn de foreslåtte kandidaters, er stemmen ugyldig og skal forkastes. 16. Blanke stemmer regnes som avgitte stemmer. s. 68

15 Valg på landsstyre Valgkomiteens innstilling Styreleder: Ottar Nerland (Dysleksi Molde) 1. nestleder: Lillian Dale (Dysleksi Sunnfjord) 2. nestleder: Knut Rinden (Dysleksi Lørenskog) Styremedlemmer: Kristin Pedersen (Dysleksi Narvik) Rita Lie (Dysleksi Romerike) Mette Marie Berntsberg (Dysleksi Bergen og Hordaland) Kathrin Dahlstrøm (Dysleksi Sunnmøre) Vara: Heidi Ekehaug (Dysleksi Sunnfjord) Guro Bergseth (Dysleksi Stavanger) Leif Erling Kristiansen (Dysleksi Halden og Aremark) Ragnhild Tønnesen (Dysleksi Kristiansand) Merknad: Valgkomiteens innstilling er enstemmig med unntak av: Valg på leder: 2 stemmer (Elenor Holter og Terje Skaar) for Ottar Nerland mot 1 stemme (Anne Cathrine Høvik) for Knut Rinden. Valg på 2. nestleder: 2 stemmer (Elenor Holter og Terje Skaar) for Knut Rinden mot 1 stemme (Anne Cathrine Høvik) for Ottar Nerland. Valg på valgkomité Iht vedtektene skal valgkomiteens leder velges særskilt. Iht vedtektene skal ledermøte innstille på valgkomite. Vedtektene sier også at avgått styreleder bør automatisk innstilles. Nikolai Malling står ikke til valg og har meddelt at han ikke ønsker verv i valgkomiteen. Ledermøtets innstilling på valgkomiteens leder: Anne Cathrine Høvik Ledermøtets innstilling på valgkomiteens medlemmer: Helge Svein Halvorsen Terje Skaar Valg på økonomiutvalg Valgkomiteens innstilling: Inger Jonsvik (Dysleksi Asker og Bærum) Terje Skaar (Dysleksi Bergen og Hordaland) Merknad: Økonomiutvalget skal bestå av 3 personer. Det har ikke kommet inn forslag på flere kandidater. Valgkomiteen har heller ikke selv kommet frem til kandidater. Landsmøtet utfordres derfor til å komme med forslag til flere kandidater. Line Tronstad (Dysleksi Indre Østfold) er forespurt. Tronstad jobber som regnskapsfører i det samme regnskapsfirma som Dysleksi Norge benytter. Hun har avklart med egen arbeidsgiver som bekrefter at hun ikke vil være inhabil i et slikt verv. Valgkomiteen har allikevel valgt å ikke innstille henne. Dette på bakgrunn av habilitetsspørsmålet. Landsmøtet står dermed fritt til å ta stilling til hennes kandidatur. Valg på revisor Valgkomiteens innstilling på revisor: Langseth revisjon (nåværende) s. 69

16 Presentasjon av personer på valg Ottar Nerland Ottar har fire barn hvorav to med påvist dysleksi. Ottar har sittet i landsstyret i to perioder, siste som 2. nestleder. Han sitter i styret for Dysleksi Molde og omegn og har i flere år vært tillitsvalgt i NAV, hvor han også har jobbet i vel 20 år. Ottar er også lokalpolitisk engasjert og opptatt av tidlig innsats og styrking av læreres kompetanse. Ottar har jobbet for, og lykkes med, et vedtak i Fræna kommune som sier at alle kommunens skoler skal bli dysleksivennlige og at siste skole skal søke senest i Valgkomiteen har innstilt Ottar som ny forbundsleder. Ottar Nerland Lillian Dale Spesialpedagog med mange års erfaring i grunnskolen. Jeg har dysleksi og 2 sønner med dysleksidiagnoser. Jeg er sertifisert for å diagnostisere lese-og skrivevansker. Har skrevet masteroppgave om dysleksi og mestring. Jeg jobber i dag på Slåtten skule som nettopp har blitt sertifisert som dysleksivennlig sole. Jeg er veileder på Dysleksi Norges nettkurs for lærere og holder kurs og tar oppdrag som veileder på skoler. Lillian Dale Knut Rinden Knut er leder i Dysleksi Lørenskog og har jobbet aktivt for å få kommunens skolenr til å søke om å bli dysleksivennlig skole. Lørenskog er den eneste kommunen i landet som har 2 dysleksivennlige skoler, og det er vedtatt at alle skal søke. Dysleksi Lørenskog har satt dysleksisaken på kartet i kommunen, som er langt fremme i sitt arbeid. Knut er opptatt av kompetanse i likepersonsarbeid, godt samarbeid i organisasjonen og markedsføring av dysleksisaken! Knut ble foreslått som leder, men er av valgkomiteen innstilt som 2. nestleder. Knut Rinden Kristin Høgseth Pedersen Kristin var med å stifte lokallaget Dysleksi Narvik i 2010 og satt som leder der til og med Lokallaget har vokst hvert år. Hun er intensivsykepleier og jobber ved Intensiven UNN Narvik. Kristin er gift og har tre barn hvorav ett har dysleksi. Kristin er opptatt av kurs og kompetanseheving for lærere, foreldre og elever, samt regelmessige fritidsaktiviteter for mestring og samvær. Valgkomiteen har innstilt Kristin som styremedlem. Kristin Pedersen Rita Lie Rita er 40 år og mamma til to flotte barn med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker. Rita er leder for Dysleksi Romerike og har medvirket til nettkurset Barn og språk både i utviklingen og som veileder. Rita er spesialpedagog og barnehagelærer og jobber som fagkoordinator i en barnehage i Fet. Hennes hjertesak er tidlig innsats. Valgkomiteen har innstilt Rita som styremedlem i landsstyret. s. 70 Rita Lie

17 Mette Marie Berntsberg Mette Marie er 42 år og samboer. Hun har 2 barn på 16 og 8 år. Eldstemann har dysleksi. Til høsten skal hun studere til å bli trafikklærer og på fritiden liker hun å bake og pynte kaker. Hun er leder i Dysleksi Bergen og Hordaland og synes det er veldig spennende å arbeide med dysleksi, dyskalkuli og SSV. Mette Marie er innstilt av valgkomiteen som styremedlem i landsstyret. Mette Marie Berntsberg Kathrin Dahlstrøm Katrin har sittet i styret til Dysleksi Sunnmøre i mange år og som vara til landsstyret i forrige periode. F.o.m. november 2014 har hun vært ordinært landsstyremedlem. Valgkomiteen har innstilt Katrin Dahlstrøm som nytt styremedlem. Heidi Ekehaug Heidi har dysleksi sjølv og er mor til to barn med dysleksi. Var med og opprette Dysleksi Sunnfjord for 9 år sidan og har vore i landsstyret i 3 år. Er utdanna psykiatrisk sjukepleiar med vidareutdanning i psykosialt arbeid og karriereveiledning. Jobbar i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Eg ønsker å bidra til å auke kunnskap og redusere fordommer kring dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Mantraet mitt er inkluderande skule og arbeidsliv. Eg ønskjer meg mange nye dysleksivennlege skular, ein «Forandringsfabrikk» som gir lov til alle å ha drømmer om sitt liv og sin karriere og eg ønskjer at medlemstallet dobles.heidi er innstilt som vara til landsstyret til kommende periode. Katrin Dahlstrøm Heidi Ekehaug Guro Bergseth Guro har en sønn med spesifikke språkvansker (SSV), og var tidligere leder av Foreldreforeningen for barn med språkvansker. Hun er spesialpedagog, foredragsholder, og rådgiver. Hun ønsker at alle barn og unge, ut ifra sine forutsetninger skal få like muligheter til skole og utdannelse. Hun mener det er viktig å spre kunnskap slik at bl.a. mennesker med SSV blir sett og får vist sitt potensiale i skole og samfunn. Hun var med å utarbeide nettkurs om språkvansker og har sammen med Rita Lie skrevet nettkurset Barn & språk. Guro er innstilt av valgkomiteen som varamedlem til landsstyret. Guro Bergseth Leif Erling Kristiansen Leif Erling Kristensen er 49 år og har dysleksi. Leif er er særlig opptatt av satsing på voksne personer med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Leif har vært kursleder på våre turer til England for voksne, samt våre attføringskurs de siste årene. Han sitter i styret i Dysleksi Halden og Aremark. Valgkomiteen har innstilt Leif som vara til landsstyret. Leif Erling Kristiansen s. 71

18 Ragnhild Tønnesen Ragnhild Tønnesen er gift, 47 år, har to gutter og ei jente med lese- og skrivevansker. Ragnhild har jobbet som frisør i 29 år. Hun har vært leder av Dysleksi Kristiansand og omegn i noen år. Hun mener det er viktig med regelmessige mestringsaktiviteter for barn og ungdom og fora der foreldre kan diskurere og utvekse erfaringer. Ragnhild ønsker seg flere dysleksivennlige skoler! Valgkomiteen har innstilt på Ragnhild som vara til landsstyret. Ragnhild Tønnesen Anne Cathrine Høvik Anne Cathrine er leder i Dysleksi Halden og Aremark og har særlig engasjert seg i organisasjonens ungdomsarbeid. Hun er utdannet vernepleier og har vært med på organisasjonens språkskoler til England i mange år. Ledermøtet har innstilt Anne Cathrine som leder av valgkomiteen. Anne Cathrine Høvik Helge Svein Halvorsen Helge Svein har vært aktiv i organisasjonen i en årrekke. I over 20 år har han vært redaktør for medlemsbladet Dyslektikeren. Helge har tidligere hatt landsstyreverv og han har vært aktiv i Dysleksi Kristiansand og omegn. Ledermøtet har innstilt Helge som medlem av valgkomiteen. Helge Svein Halvorsen Terje Skaar Terje er fra Dysleksi Bergen og Hordaland og har sittet i økonomiutvalget i forrige periode. Valgkomiteen har innstil på Terje som medlem i økonomiutvalget. Ledermøtet har innstilt Terje som medlem av valgkomiteen. Terje Skaar Inger Jonsvik Inger Jonsvik har vært aktiv i Dysleksi Asker og Bærum i en årrekke og har i siste periode sittet i økonomiutvalget. Til daglig er Inger økonomisjef ved Nationaltheateret i Oslo. Inger har en datter med dysleksi. Valgkomiteen har innstilt Inger som leder av økonomiutvalget. Inger Jonsvik s. 72

19 SAK I - Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendringer INNHOLD ENDRINGER SOM GJELDER ALLE VEDTEKTSETT 1. Inkludering av Spesifikke Språkvansker Samordnet forslag fra Landsstyret og Dysleksi Oslo: Alle vedtekter som omtaler målgruppen utvides til å inkludere medlemsgruppen spesifikke språkvansker. Sentralleddets vedtekter 1.2, 2.1, 2.3.1, 2.3.2, Fylkeslagets vedtekter 2.2 Lokallagets vedtekter 2.1 Tidligere ordlyd: lese-, skrive- og matematikkvansker. Endres til: lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker Sentralledets vedtekter 1.4, 2.3.1, 10.4 Fylkeslagets vedtekt 6.4 Lokallagets vedtekt 6.5 Tidligere ordlyd: dysleksi og dyskalkuli Endres til: dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Som en følge av organisasjonens målgruppeutvidelse må gruppen språkvansker/spesifikke språkvansker tas inn i organisasjonens vedtekter. Dysleksi Stavanger og Dysleksi Sunnmøre har kommet med tilsvarende forslag uten konkret forslag til ny ordlyd. Landsstyret anser sin innstilling for å ivareta deres forslag. 2. Dysleksi Norges formål a) Samordnet forslag fra Landsstyret og Dysleksi Oslo: Sentralleddets vedtekt 2.2 slettes. Dette kapitlet omhandler organisasjonens formål. Å samarbeide med andre organisasjoner er en viktig arbeidsmåte, men det er ikke et hovedformål. Formålene bør avgrenses til de viktigste oppgavene vi jobber for og med. b) Forslag fra Dysleksi Ungdom: (NY) Sentralleddets vedtekt 2.3.6: Å jobbe for studenters rettigheter og studiesituasjon 2.3 lister opp hva Dysleksi Norges skal arbeide for. Her nevnes de ulike livssituasjonene (skole, arbeidsliv m.fl.), men ikke studiesituasjonen. Dysleksi s. 73

20 Ungdom mener at studenters situasjon allerede er og alltid bør være en av områdene vi har som formål å forbedre. Kommentarer fra landsstyret: Landsstyret støtter forslaget. 3. Aldersgrensen for å ta tillitsverv senkes Samordnet forslag fra Landsstyret, Dysleksi Oslo og Dysleksi Ungdom: Sentralleddets vedtekter endres: 3.2 Det gis anledning til å tegne familiemedlemskap, forutsatt at dette tegnes på samme bostedsadresse som et personlig hovedmedlem. (NY): 3.3 Alle hovedmedlemmer og familiemedlemmer har fulle rettigheter i organisasjonen. Tillitsverv for medlemmer under 12 år krever foresattes samtykke. 3.4 Medlemmer mellom 13 og 26 år er automatisk medlemmer i Dysleksi Ungdom. Forslaget innebærer en innholdsmessig endring: senking av aldersgrensen. Mange av våre aktive ungdommer er mellom 12 og 15 og er selvstendige nok til å ta verv. De bør ikke trenge foreldrenes samtykke for å stille til verv i Dysleksi Ungdom. FNs- barnekonvensjon styrker barnets rettigheter til å bli hørt ved 12 års alder. For øvrig går endringene ut på å rydde 3-2 til 3-4, slik at ny 3.3 samler og omtaler de ulike medlemskategorienes rettigheter i organiasjonen, som tidligere sto i 3.2 og Fylkeslag og lokallag kan vedta egne vedtekter Samordnet forslag fra Landsstyret og Dysleksi Oslo: Sentralleddets vedtekter 6.3 og 7.3 tilføyes nytt annet ledd: Lokallaget/fylkeslaget kan vedta egne vedtekter så lenge disse ikke står i motstrid til de sentralt gitte vedtektene. Kap 10 i fylkes- og lokallagsvedtekter : Endres: 10.1 Forslag til endringer i sentralt gitte vedtekter skal være fremsatt som sak for Landsmøtet. Forslag skal sendes Landsstyret senest to måneder før Landsmøtet. Endres: 10.2 Endringer i sentralt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på Landsmøtet. Ny: 10.3 Lokal-/fylkeslaget kan ha egne vedteker, så fremt disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norges vedtekter. s. 74

21 Ny: 10.4 Forslag til endringer i lokalt gitte vedtekter skal fremmes som egen sak på årsmøtet. Ny: 10.5 Endringer i lokalt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet og 10.2 er endret, er nye. Forslaget innebærer en styrking av demokratiske rettigheter i organisasjonen. Landsstyret ønsker å presisere at endringen ikke krever av lokal- og fylkeslag må vedta egne vedtekter, men gir en anledning til å gjøre det. 5. Økt brukermedvirkning Samordnet forslag fra Landsstyret og Dysleksi Oslo: Innstilling Et krav til flertall på 2/3 flertall i alle styrer av medlemmer som har dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker, eller deres pårørende. Endres: Sentralleddets vedtekt 10.4 Fylkeslagets vedtekt 6.4 Lokallagets vedtekt 6.5 Minst 2/3 av styrets medlemmer og vararepresentanter skal ha, eller være nærmeste pårørende til en med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker. Forslaget innebærer et høyere krav til andel med diagnose og pårørende enn per i dag. Videre inkluderes spesifikke språkvansker som en av vanskegruppene. Forslaget er ment for å styrke brukermedvirkningen i organisasjonens organer. Endringen er også nødvendig etter nye krav for å motta statsstøtte. 6. Frist for å avholde Landsmøte flyttes til oktober Samordnet forslag fra Landsstyret og Dysleksi Oslo: Endring i Sentralleddets vedtekter: 9.1 Landsmøtet er Dysleksi Norges høyeste myndighet og skal holdes før 1. oktober hvert tredje 3. år Hvis Landsstyret oversitter sin periode og ikke sender ut innkallelse til Landsmøte før 1. august, skal sekretariatet innkalle til Landsmøte innen 1. september slik at ordinært Landsmøte gjennomføres innen 1. november. Forslaget innebærer å flytte fristen fra å avholde landsmøtet fra 1. mai til 1. oktober. Å avholde landsmøtet før 1. mai blir ofte tidsmessig vanskelig for både sentral- fylkes- og lokalledd. Det bør åpnes for at Landsmøtet kan avholdes på høsthalvåret ved behov. s. 75

22 7. Valget flyttes til slutten av landsmøtet Forslag fra Landsstyret og Dysleksi Tromsø: Sentralleddets vedtekt 9.12 Endres 9.12 Saksliste for Landsmøtet: a) Konstituering: - Godkjenning av innkalling - Valg av 1. og 2. Møteleder - Valg av 2 referenter b) Valg av protokollkomité (to delegater) c) Godkjenning av saksliste d) Godkjenning av forretningsorden e) Dysleksi Norges beretning for perioden f) Dysleksi Norges regnskap for perioden g) Orientering om budsjett for inneværende år h) Eventuelle vedtektsendringer i) Innkomne saker j) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode k) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode l) Valg - Landsstyrets medlemmer velges særskilt - Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt, jfr Økonomiutvalget - Revisor Redegjørelse Landsstyret støtter forslaget i sak 7 fra Tromsø om at valget skal flyttes til slutten av landsmøtet. Landsstyret viser til innkommen sak fra Tromsø: Av innkallingen fremgår det at valget er før innkomne saker. Det er vi sterkt uenige om. Valget må være etter innkomne saker da flere av disse saker vil kunne påvirke valget. Valg bør da være på søndag som siste sak og en presentasjon av kandidater foreslås lagt til lørdag slik at delegatene får dannet seg et bilde av de som er på valg. 8. Kontrollutvalg Forslag fra Landsstyret: Det opprettes et kontrollutvalg. Sentralleddets vedtekter får et nytt kapittel 13, 9-12 endres Kontrollutvalget skal bidra til å skape en inkluderende og trygg organisasjon. Kontrollutvalgets skal; s. 76

23 a) gi råd og hjelp ved konflikter som angår tillitsvalgte medlemmer eller organer i organisasjonen. b) bistå i saker der det er strid om organisasjonens vedtak eller handlinger c) jobbe forebyggende for eksempel med å innføre retningslinjer og tiltak som kan bidra til å skape en trygg og inkluderende organisasjon Kontrollutvalget velges av Landsmøtet og består av 3 medlemmer og 3 vararepresentanter Medlemmene skal være habile i de sakene de behandler. Ingen av medlemmene kan være part i saken, hverken personlig eller som representant for et lokallag. For øvrig vurderes habilitet etter prinsippene i forvaltningsloven. Ved inhabilitet, eller etter ønske fra partene som er berørt, trer vararepresentant inn Saksliste for Landsmøtet: l) Valg - Landsstyrets medlemmer velges særskilt - Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt, jfr Økonomiutvalget - Kontrollutvalget - Revisor Landsstyret mener organisasjonen har behov for et uavhengig kontrollutvalg som kan gi råd og hjelp ved eventuelle konflikter i organisasjonen. Utvalget vil også kunne utarbeide retningslinjer for konflikthåndtering, håndtering av bekymringsmeldinger og bruk av alkohol på arrangementer. Viser for øvrig til inkomne saker fra anonym forslagsstiller og Øvre Telemark lokallag. 9. Styrets godtjørelse Forslag fra landsstyret Sentralleddets vedtekter 9.12 Saksliste for Landsmøtet, tilføyelse av nytt punkt (ny bokstav) m) Fastsettelse av styrets godtgjørelse for neste periode Landsstyret bør ikke fastsette sin egen godtgjørelse. s. 77

24 ENDRINGER SOM GJELDER DYSLEKSI UNGDOM 10. Dysleksi Ungdom og dens organer vedtektsfestes som et organ Dysleksi Norge Forslag fra Dysleksi Ungdom: Sentralleddets vedtekter: 4.6 Slettes - Flyttes til nytt kap 6 Endring : 5.1 Organisasjonens organer er: Landsmøtet Landsstyret med Arbeidsutvalg - Sekretariat Fylkeslag Lokallag Dysleksi Ungdom - Landstreff - Styret Nytt kapittel 6 Dysleksi Ungdom 6.1 Dysleksi Norge har en landsomfattende ungdomsorganisasjon Dysleksi Ungdom. Deres øverste organ er landstreffet, som velger styret. 6.2 Dysleksi Ungdom er uavhengige av Dysleksi Norge i faglige og politiske spørsmål. Organisasjonens drift er underlagt Dysleksi Norge 6.3 Regnskapet til Dysleksi Ungdom inngår i Dysleksi Norges regnskap. Et fast årlig beløp settes av til Dysleksi Ungdom forutsatt at de har sendt inn årsmelding, handlingsplan og budsjett innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av Landsstyret og bør stå i et rimelig forhold til andelen medlemmer mellom 13 og 26 år, og gjenspeile aktivitetsnivået. Styret i Dysleksi Ungdom står fritt til å disponere gaver som er gitt til Dysleksi Ungdom. 6.4 Landstreffet i Dysleksi Ungdom består av medlemmer i Dysleksi Ungdom Landstreffet skal: - velge styret - vedta eventuelle egne retningslinjer s. 78

25 - behandle årsmelding - foreslå handlingsplan 6.5 Landstreffet kan vedta egne retningslinjer for Dysleksi Ungdom så lenge disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norge sine vedtekter. Dysleksi Ungdom sin plass i organisasjonen må synliggjøres og ungdomsgruppas posisjon må sikres. Forslaget innebærer en vedtektsfesting av det som allerede er praksis i dag. Kommentarer fra landsstyret: Landsstyret støtter forslaget. 11. Dysleksi Ungdom sin representasjonrett på Landsmøtet Forslag fra Dysleksi Ungdom: Sentralleddets vedtekter Endring: 9.2 Landsmøtet består av styret i Dysleksi Norge, styret i Dysleksi Ungdom med inntil 7 delegater (evt. personlig vara), og valgte delegater. Ny: 9.8 Styret i Dysleksi Ungdom har tale- forslag og stemmerett. Styret i Dysleksi Ungdom bør være sikret representasjon på Landsmøtet. Lokallag med over 400 medlemmer får 4 delegater. Per i dag har Dysleksi Ungdom omtrent 1500 medlemmer og dette bør også gjenspeiles i stemmer på landsmøtet. Kommentarer fra landsstyret: Landsstyret støtter forslaget. 12. Dysleksi Ungdom sin plass i valgkomiteen Forslag fra Dysleksi Ungdom: Innstilling 1: Sentralleddets vedtekter: Endring: 9.14 Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav en representant fra Dysleksi Ungdom. Valgkomiteen leverer innstilling til Landsmøtet, med unntak av valgkomite. Innstillingen sendes ut sammen med øvrige sakspapirer. Valgkomiteens medlemmer bør kjenne organisasjonen og dens arbeid. Det er viktig at ungdom er representert i prosessen med å finne kandidater til Landsstyret. Ungdom kjenner ofte organisasjonen godt og bør bli hørt i spørsmålet om hvem som egner seg som landsstyrekandidater. Motforslag fra Landsstyret Innstilling 2: Endring: 9.14 Valgkomiteen består av tre medlemmer. Det bør være en representant for Dysleksi Ungdom. Valgkomiteen leverer innstilling til Landsmøtet, med unntak av valgkomite. Innstillingen sendes ut sammen med øvrige sakspapirer. s. 79

26 Redegjørelse : Landsstyret er uenig at en representant fra valgkomiteen skal være fra Dysleksi Ungdom. Det bør være en representant for ungdommen, men landsstyret vurderer et skal-krav som uheldig. 13. Landsstyrets sammensetning Forslag fra Dysleksi Ungdom: Sentralleddets vedtekter: Endring: 10.3 Styret bør ha en god geografisk spredning og ulik kompetanse. Det bør også være best mulig fordeling mellom aldersgrupper og kjønn. Landsstyret bør representerer medlemmer i alle aldre. Kommentar fra landsstyret: Landsstyret støtter forslaget. 14. Dysleksi Ungdom sin plass i Arbeidsutvalget Forslag fra Dysleksi Ungdom: Innstilling 1: Sentralleddets vedtekter: Endring: 11.2 Arbeidsutvalget utpekes av landsstyret og består minimum av leder for Dysleksi Norge og en nestleder, leder for Dysleksi Ungdom og generalsekretær. Dysleksi Ungdom representerer 1/3 av medlemmene og mye av arbeidet i Landsstyret og sekretariatet angår Dysleksi Ungdom eller ungdom mellom 13 og 26 år. Dysleksi Ungdom bør gis medbestemmelse i disse spørsmålene. Ungdom og skolesaker er en vesentlig del av arbeidsoppgavene til sekretariatet, og alle ansatte er på ulike måter involvert i disse. En fast representasjonsrett vil kunne gjøre lederollen i Dysleksi Ungdom mer attraktiv, øke kompetansen til ehvert tid sittende leder, og bidra til å stryke Dysleksi Ungdom på sikt. Motforslag fra Landsstyret: Innstilling 2: Redegjørelse : Endring: 13.1 Sekretariatet er underlagt Landsstyret og skal bestå av de medarbeidere som Landsstyret finner nødvendig. Dysleksi Ungdom skal gis medbestemmelse ved ansettelse av ansvarlig for deres arbeid. Landsstyret stiller spørsmålstegn ved om den som til enhver tid er leder for Dysleksi Ungdom også bør være fast representert i arbeidsutvalget. Det er ikke sikkert at fremtidige ledere vil utvise den nødvendige modenhet til å kunne ta stilling til eksempelvis personalsaker i organisasjonen. Landsstyret mener imidlertid at Dysleksi Ungdom skal ha medbestemmelse, og ser at dette særlig må gjelde for ansettelse og personalspørsmål for den eller de som jobber med Dysleksi Ungdom. s. 80

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand ÅRSMØTE 2015 A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand 1. KONSTITUERING a. Åpning b. Navneopprop c. Godkjenning

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Lover for Norsk Varmblod

Lover for Norsk Varmblod Lover for Norsk Varmblod Sist revidert på årsmøtet 3. mars 2013. 1 Navn Foreningens navn er Norsk Varmblod, forkortet NV. Engelsk navn er Norwegian Warmblood, forkortet NWB. 2. Formål Foreningens formål

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer