Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 2.264.773 201.369 54 2.466.196 2014 644.368 975.246 1.619.614 2014 85.137 554.246. 634.939 1.274.322"

Transkript

1 Honorar til revisor er kostnadsført med kr ,- totalt. Fordelt med kr for revisjon samt kr ,- i bistand og særattestasjoner. Beløpene er inklusive merverdiavgift. 2013: Det er utbetalt et samlet styrehonorar på kr Lønn til generalsekretær utgjør kr ,-. Andel pensjon til generalsekretær utgjør kr ,62. Styrets leder inngår ikke i ordningen. Honorar til revisor er totalt på kr ,-. Av dette er ,- for revisjon, ,- for utarbeidelse av årsregnskap med noter og ,- for særattestasjoner. Beløpene er inkl. mva. 2014: Det er utbetalt et samlet styrehonorar på kr ,-. Lønn til generalsekretær utgjør kr ,-. Andel pensjon til generalsekretær utgjør kr ,-. Styrets leder inngår ikke i ordningen. Honorar til revisor er totalt på kr ,-. Av dette er ,- for revisjon, ,- for særattestasjoner. Beløpene er inkl. mva. Note nr. 4 - Bankinnskudd m.v. Bankinnskudd Bundne midler (herunder skattetrekk og depositumskonto) Kontanter Sum Note nr. 5 - Egenkapital Egenkapital 1.1 Overskudd Egenkapital Note nr. 6 - Offentlige tilskudd Andre tilskudd Frifondmidler Grunnstøtte Likemannsmidler ordinært Likemannsmidler attføring Sum offentlige tilskudd Note nr. 7 - Annen driftsinntekt Annonseinntekter Egenandeler Mottatt fra Dysleksifondet Extrastiftelsen Adm. tilskudd fra Extrastiftelsen FS tilskudd Annen leieinntekt Annen driftsrelatert inntekt Tilbakeføring fra nedlagte lag Refundert merverdiavgift Gaver Tilskudd fra spilloverskuddet NT Sum annen driftsinntekt s. 55

2 Note nr. 8 - Annen kortsiktig gjeld Posten omfatter hovedsakelig eksterne prosjektmidler fra EkstraStiftelsen, forskudd medlemskontingent 2012, overføring av midler til senere år og feriepenger. I 2012 inneholdt den også kortsiktig gjeld til Dysleksi Vestfold. Note nr. 9 - Fordringer som forfaller senere enn ett år Depositum vannkjøler, husleie Note nr Driftsmidler Anskaffelsespost pr Tilgang kjøpte anleggsmidler Avgang i året til kostpris Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningsplan Medlemsregister Lineær / 5 år Note nr Annen driftskostnad Kontorkostnader Tilskudd lokallag Eksterne prosjekter Øvrig drift Hvorav reise og opphold utgjør Sum annen driftsinntekt s. 56

3 s. 57

4 s. 58

5 s. 59

6 s. 60

7 s. 61

8 s. 62

9 s. 63

10 s. 64

11 s. 65

12 SAK G - Orientering om budsjett for inneværende år Tatt til orientering. Landsstyret har vedtatt et driftsbudsjett med et resultat på ,-. Et lavt tilskudd fra Extrastiftelsen forandret budsjettsituasjonen betraktelig. Prognosen for 2015 inkluderer større og mindre justeringer for å ende med det samme resultatet. Kontonavn Salgs- og driftsinntekt Annonse Salgsinntekt tjenester, lav sats Salgsinntekt materiell, avgiftsfri Salgsinntekt dvd, avg.fri Frifond tilsskudd Medlemskontigent Egenandel Kurs/honorar inntekter Nettkurs dysleksi Nettkurs dyskalkuli Nettkurs foreldrekurs Nettkurs studieteknikk Nettkurs hjelpemidler Nettkurs språkvansker Nettkurs barn og språk Nettkurs optiker Driftstilskudd Grunnstøtte Tilskudd fra Det Norske Dysleksifond Extrastiftelsen Extrastiftelsen administrasjonstilskudd F.S. tilskudd Andre tilskudd Momskompensasjon Tilskudd fra spilleoverskuddet NT Salgs- og driftsinntekt Varekostnad Fremmedytelse og underentreprise Varekostnad Lønnskostnad Lønn til ansatte Godtgjørelse til styremedlemmer Lønnskostnad Budsjett cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr Prognose cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr cr s. 66

13 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Avskrivning på immaterielle eiendeler Leie lokale Renhold Leie andre kontormaskiner Inventar Datautstyr/programvare (engangsutgifter) Programvare leieutgift Kjøp av aktiviteter Revisjonshonorar Regnskapshonorar Honorar kurs Brukerstøtte på data/programvare Kontorrekvisita Trykksaker og profileringsmateriell Trykksaker Medlemsblad Media/Informasjon Møte, kurs, oppdatering, kontingent o.l. Møtemat Telefon Porto Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Opphold Reklamekostnad Kontingent, fradragsberettiget Utbet medlemskontingent til lokallag Momskompensasjon Lokallag Likepersonsarbeid ordinært Frifond lokallag Helse og Rehabilitering tildeling Støtte lokallag Bank- og kortgebyr Annen kostnad Annen driftskostnad Renteinntekt bankinnskudd cr cr Årsresultat cr cr s. 67

14 SAK H - Valg Valgkomiteen har forsøkt å legge vekt på god geografisk spredning og fordeling mellom kjønnene. Valgkomiteen har også vektlagt representasjon av vanskeområde (dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker) og styrekompetanse. Valgkomiteens innstilling og presentasjon av personer som er innstilt kan lese på påfølgende sider. Valgreglement for Dysleksi Norge 1. Valgkomitéen legger fram forslag til kandidater, mens møteleder leder valgene 2. Valgkomitéen avgir innstilling på kandidater til verv i DiN. Innstillingen skal sendes delegatene sammen med sakspapirene minst fire uker før landsmøte. -- Forslag på kandidater til valg på landsmøte kan framsettes som benkeforslag. Kandidaten skal være spurt og ha svart ja. 3. Ved uenighet skal både flertallets og mindretallets kandidat(er) angis. Det skal også opplyses hvilke medlemmer av valgkomitéen som avgir flertalls- og mindretallsinnstillingen. 4. Valget skjer skriftlig hvis det foreligger flere enn ett forslag, eller hvis skriftlig valg forlanges. Foreligger det ikke forslag om mer enn én kandidat til et verv, kan møtet enstemmig vedta valg ved akklamasjon. Krever én delegat skriftlig valg, skal dette gjennomføres. 5. Kandidater velges i rekkefølge etter oppnådd stemmetall. 6. Kandidater regnes som valgt dersom de har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene. 7. Om ingen kandidater får mer enn halvparten av de avgitte stemmer, skal det avholdes nytt valg. Kandidaten med laveste stemmetall skal da strykes, og omvalg holdes blant de kandidater som gjenstår. Dette gjentas inntil alle verv er besatt. Om det ved omvalg blir likt stemmetall mellom to kandidater, skal det trekkes lodd mellom disse. 8. Leder velges ved særskilt valg. 9. Nestledere velges ved særskilt valg etter valg av leder styremedlemmer velges en og en. 11. Varamedlemmer velges under ett, på basis av valgkomiteens innstilling, Varamedlemmer velges i den rekkefølge stemmetallene viser. 12. Leder av valgkomitéen velges ved særskilt valg. 13. Valg av medlemmer til valgkomiteen skjer i rekkefølge etter stemmetall. 14. Kumulering, dvs. oppføring av kandidaters navn flere ganger, godtas ikke og medfører forkastning av stemmen. 15. Oppføres andre navn enn de foreslåtte kandidaters, er stemmen ugyldig og skal forkastes. 16. Blanke stemmer regnes som avgitte stemmer. s. 68

15 Valg på landsstyre Valgkomiteens innstilling Styreleder: Ottar Nerland (Dysleksi Molde) 1. nestleder: Lillian Dale (Dysleksi Sunnfjord) 2. nestleder: Knut Rinden (Dysleksi Lørenskog) Styremedlemmer: Kristin Pedersen (Dysleksi Narvik) Rita Lie (Dysleksi Romerike) Mette Marie Berntsberg (Dysleksi Bergen og Hordaland) Kathrin Dahlstrøm (Dysleksi Sunnmøre) Vara: Heidi Ekehaug (Dysleksi Sunnfjord) Guro Bergseth (Dysleksi Stavanger) Leif Erling Kristiansen (Dysleksi Halden og Aremark) Ragnhild Tønnesen (Dysleksi Kristiansand) Merknad: Valgkomiteens innstilling er enstemmig med unntak av: Valg på leder: 2 stemmer (Elenor Holter og Terje Skaar) for Ottar Nerland mot 1 stemme (Anne Cathrine Høvik) for Knut Rinden. Valg på 2. nestleder: 2 stemmer (Elenor Holter og Terje Skaar) for Knut Rinden mot 1 stemme (Anne Cathrine Høvik) for Ottar Nerland. Valg på valgkomité Iht vedtektene skal valgkomiteens leder velges særskilt. Iht vedtektene skal ledermøte innstille på valgkomite. Vedtektene sier også at avgått styreleder bør automatisk innstilles. Nikolai Malling står ikke til valg og har meddelt at han ikke ønsker verv i valgkomiteen. Ledermøtets innstilling på valgkomiteens leder: Anne Cathrine Høvik Ledermøtets innstilling på valgkomiteens medlemmer: Helge Svein Halvorsen Terje Skaar Valg på økonomiutvalg Valgkomiteens innstilling: Inger Jonsvik (Dysleksi Asker og Bærum) Terje Skaar (Dysleksi Bergen og Hordaland) Merknad: Økonomiutvalget skal bestå av 3 personer. Det har ikke kommet inn forslag på flere kandidater. Valgkomiteen har heller ikke selv kommet frem til kandidater. Landsmøtet utfordres derfor til å komme med forslag til flere kandidater. Line Tronstad (Dysleksi Indre Østfold) er forespurt. Tronstad jobber som regnskapsfører i det samme regnskapsfirma som Dysleksi Norge benytter. Hun har avklart med egen arbeidsgiver som bekrefter at hun ikke vil være inhabil i et slikt verv. Valgkomiteen har allikevel valgt å ikke innstille henne. Dette på bakgrunn av habilitetsspørsmålet. Landsmøtet står dermed fritt til å ta stilling til hennes kandidatur. Valg på revisor Valgkomiteens innstilling på revisor: Langseth revisjon (nåværende) s. 69

16 Presentasjon av personer på valg Ottar Nerland Ottar har fire barn hvorav to med påvist dysleksi. Ottar har sittet i landsstyret i to perioder, siste som 2. nestleder. Han sitter i styret for Dysleksi Molde og omegn og har i flere år vært tillitsvalgt i NAV, hvor han også har jobbet i vel 20 år. Ottar er også lokalpolitisk engasjert og opptatt av tidlig innsats og styrking av læreres kompetanse. Ottar har jobbet for, og lykkes med, et vedtak i Fræna kommune som sier at alle kommunens skoler skal bli dysleksivennlige og at siste skole skal søke senest i Valgkomiteen har innstilt Ottar som ny forbundsleder. Ottar Nerland Lillian Dale Spesialpedagog med mange års erfaring i grunnskolen. Jeg har dysleksi og 2 sønner med dysleksidiagnoser. Jeg er sertifisert for å diagnostisere lese-og skrivevansker. Har skrevet masteroppgave om dysleksi og mestring. Jeg jobber i dag på Slåtten skule som nettopp har blitt sertifisert som dysleksivennlig sole. Jeg er veileder på Dysleksi Norges nettkurs for lærere og holder kurs og tar oppdrag som veileder på skoler. Lillian Dale Knut Rinden Knut er leder i Dysleksi Lørenskog og har jobbet aktivt for å få kommunens skolenr til å søke om å bli dysleksivennlig skole. Lørenskog er den eneste kommunen i landet som har 2 dysleksivennlige skoler, og det er vedtatt at alle skal søke. Dysleksi Lørenskog har satt dysleksisaken på kartet i kommunen, som er langt fremme i sitt arbeid. Knut er opptatt av kompetanse i likepersonsarbeid, godt samarbeid i organisasjonen og markedsføring av dysleksisaken! Knut ble foreslått som leder, men er av valgkomiteen innstilt som 2. nestleder. Knut Rinden Kristin Høgseth Pedersen Kristin var med å stifte lokallaget Dysleksi Narvik i 2010 og satt som leder der til og med Lokallaget har vokst hvert år. Hun er intensivsykepleier og jobber ved Intensiven UNN Narvik. Kristin er gift og har tre barn hvorav ett har dysleksi. Kristin er opptatt av kurs og kompetanseheving for lærere, foreldre og elever, samt regelmessige fritidsaktiviteter for mestring og samvær. Valgkomiteen har innstilt Kristin som styremedlem. Kristin Pedersen Rita Lie Rita er 40 år og mamma til to flotte barn med lese- og skrivevansker, mattevansker og språkvansker. Rita er leder for Dysleksi Romerike og har medvirket til nettkurset Barn og språk både i utviklingen og som veileder. Rita er spesialpedagog og barnehagelærer og jobber som fagkoordinator i en barnehage i Fet. Hennes hjertesak er tidlig innsats. Valgkomiteen har innstilt Rita som styremedlem i landsstyret. s. 70 Rita Lie

17 Mette Marie Berntsberg Mette Marie er 42 år og samboer. Hun har 2 barn på 16 og 8 år. Eldstemann har dysleksi. Til høsten skal hun studere til å bli trafikklærer og på fritiden liker hun å bake og pynte kaker. Hun er leder i Dysleksi Bergen og Hordaland og synes det er veldig spennende å arbeide med dysleksi, dyskalkuli og SSV. Mette Marie er innstilt av valgkomiteen som styremedlem i landsstyret. Mette Marie Berntsberg Kathrin Dahlstrøm Katrin har sittet i styret til Dysleksi Sunnmøre i mange år og som vara til landsstyret i forrige periode. F.o.m. november 2014 har hun vært ordinært landsstyremedlem. Valgkomiteen har innstilt Katrin Dahlstrøm som nytt styremedlem. Heidi Ekehaug Heidi har dysleksi sjølv og er mor til to barn med dysleksi. Var med og opprette Dysleksi Sunnfjord for 9 år sidan og har vore i landsstyret i 3 år. Er utdanna psykiatrisk sjukepleiar med vidareutdanning i psykosialt arbeid og karriereveiledning. Jobbar i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Eg ønsker å bidra til å auke kunnskap og redusere fordommer kring dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Mantraet mitt er inkluderande skule og arbeidsliv. Eg ønskjer meg mange nye dysleksivennlege skular, ein «Forandringsfabrikk» som gir lov til alle å ha drømmer om sitt liv og sin karriere og eg ønskjer at medlemstallet dobles.heidi er innstilt som vara til landsstyret til kommende periode. Katrin Dahlstrøm Heidi Ekehaug Guro Bergseth Guro har en sønn med spesifikke språkvansker (SSV), og var tidligere leder av Foreldreforeningen for barn med språkvansker. Hun er spesialpedagog, foredragsholder, og rådgiver. Hun ønsker at alle barn og unge, ut ifra sine forutsetninger skal få like muligheter til skole og utdannelse. Hun mener det er viktig å spre kunnskap slik at bl.a. mennesker med SSV blir sett og får vist sitt potensiale i skole og samfunn. Hun var med å utarbeide nettkurs om språkvansker og har sammen med Rita Lie skrevet nettkurset Barn & språk. Guro er innstilt av valgkomiteen som varamedlem til landsstyret. Guro Bergseth Leif Erling Kristiansen Leif Erling Kristensen er 49 år og har dysleksi. Leif er er særlig opptatt av satsing på voksne personer med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Leif har vært kursleder på våre turer til England for voksne, samt våre attføringskurs de siste årene. Han sitter i styret i Dysleksi Halden og Aremark. Valgkomiteen har innstilt Leif som vara til landsstyret. Leif Erling Kristiansen s. 71

18 Ragnhild Tønnesen Ragnhild Tønnesen er gift, 47 år, har to gutter og ei jente med lese- og skrivevansker. Ragnhild har jobbet som frisør i 29 år. Hun har vært leder av Dysleksi Kristiansand og omegn i noen år. Hun mener det er viktig med regelmessige mestringsaktiviteter for barn og ungdom og fora der foreldre kan diskurere og utvekse erfaringer. Ragnhild ønsker seg flere dysleksivennlige skoler! Valgkomiteen har innstilt på Ragnhild som vara til landsstyret. Ragnhild Tønnesen Anne Cathrine Høvik Anne Cathrine er leder i Dysleksi Halden og Aremark og har særlig engasjert seg i organisasjonens ungdomsarbeid. Hun er utdannet vernepleier og har vært med på organisasjonens språkskoler til England i mange år. Ledermøtet har innstilt Anne Cathrine som leder av valgkomiteen. Anne Cathrine Høvik Helge Svein Halvorsen Helge Svein har vært aktiv i organisasjonen i en årrekke. I over 20 år har han vært redaktør for medlemsbladet Dyslektikeren. Helge har tidligere hatt landsstyreverv og han har vært aktiv i Dysleksi Kristiansand og omegn. Ledermøtet har innstilt Helge som medlem av valgkomiteen. Helge Svein Halvorsen Terje Skaar Terje er fra Dysleksi Bergen og Hordaland og har sittet i økonomiutvalget i forrige periode. Valgkomiteen har innstil på Terje som medlem i økonomiutvalget. Ledermøtet har innstilt Terje som medlem av valgkomiteen. Terje Skaar Inger Jonsvik Inger Jonsvik har vært aktiv i Dysleksi Asker og Bærum i en årrekke og har i siste periode sittet i økonomiutvalget. Til daglig er Inger økonomisjef ved Nationaltheateret i Oslo. Inger har en datter med dysleksi. Valgkomiteen har innstilt Inger som leder av økonomiutvalget. Inger Jonsvik s. 72

19 SAK I - Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendringer INNHOLD ENDRINGER SOM GJELDER ALLE VEDTEKTSETT 1. Inkludering av Spesifikke Språkvansker Samordnet forslag fra Landsstyret og Dysleksi Oslo: Alle vedtekter som omtaler målgruppen utvides til å inkludere medlemsgruppen spesifikke språkvansker. Sentralleddets vedtekter 1.2, 2.1, 2.3.1, 2.3.2, Fylkeslagets vedtekter 2.2 Lokallagets vedtekter 2.1 Tidligere ordlyd: lese-, skrive- og matematikkvansker. Endres til: lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker Sentralledets vedtekter 1.4, 2.3.1, 10.4 Fylkeslagets vedtekt 6.4 Lokallagets vedtekt 6.5 Tidligere ordlyd: dysleksi og dyskalkuli Endres til: dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Som en følge av organisasjonens målgruppeutvidelse må gruppen språkvansker/spesifikke språkvansker tas inn i organisasjonens vedtekter. Dysleksi Stavanger og Dysleksi Sunnmøre har kommet med tilsvarende forslag uten konkret forslag til ny ordlyd. Landsstyret anser sin innstilling for å ivareta deres forslag. 2. Dysleksi Norges formål a) Samordnet forslag fra Landsstyret og Dysleksi Oslo: Sentralleddets vedtekt 2.2 slettes. Dette kapitlet omhandler organisasjonens formål. Å samarbeide med andre organisasjoner er en viktig arbeidsmåte, men det er ikke et hovedformål. Formålene bør avgrenses til de viktigste oppgavene vi jobber for og med. b) Forslag fra Dysleksi Ungdom: (NY) Sentralleddets vedtekt 2.3.6: Å jobbe for studenters rettigheter og studiesituasjon 2.3 lister opp hva Dysleksi Norges skal arbeide for. Her nevnes de ulike livssituasjonene (skole, arbeidsliv m.fl.), men ikke studiesituasjonen. Dysleksi s. 73

20 Ungdom mener at studenters situasjon allerede er og alltid bør være en av områdene vi har som formål å forbedre. Kommentarer fra landsstyret: Landsstyret støtter forslaget. 3. Aldersgrensen for å ta tillitsverv senkes Samordnet forslag fra Landsstyret, Dysleksi Oslo og Dysleksi Ungdom: Sentralleddets vedtekter endres: 3.2 Det gis anledning til å tegne familiemedlemskap, forutsatt at dette tegnes på samme bostedsadresse som et personlig hovedmedlem. (NY): 3.3 Alle hovedmedlemmer og familiemedlemmer har fulle rettigheter i organisasjonen. Tillitsverv for medlemmer under 12 år krever foresattes samtykke. 3.4 Medlemmer mellom 13 og 26 år er automatisk medlemmer i Dysleksi Ungdom. Forslaget innebærer en innholdsmessig endring: senking av aldersgrensen. Mange av våre aktive ungdommer er mellom 12 og 15 og er selvstendige nok til å ta verv. De bør ikke trenge foreldrenes samtykke for å stille til verv i Dysleksi Ungdom. FNs- barnekonvensjon styrker barnets rettigheter til å bli hørt ved 12 års alder. For øvrig går endringene ut på å rydde 3-2 til 3-4, slik at ny 3.3 samler og omtaler de ulike medlemskategorienes rettigheter i organiasjonen, som tidligere sto i 3.2 og Fylkeslag og lokallag kan vedta egne vedtekter Samordnet forslag fra Landsstyret og Dysleksi Oslo: Sentralleddets vedtekter 6.3 og 7.3 tilføyes nytt annet ledd: Lokallaget/fylkeslaget kan vedta egne vedtekter så lenge disse ikke står i motstrid til de sentralt gitte vedtektene. Kap 10 i fylkes- og lokallagsvedtekter : Endres: 10.1 Forslag til endringer i sentralt gitte vedtekter skal være fremsatt som sak for Landsmøtet. Forslag skal sendes Landsstyret senest to måneder før Landsmøtet. Endres: 10.2 Endringer i sentralt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på Landsmøtet. Ny: 10.3 Lokal-/fylkeslaget kan ha egne vedteker, så fremt disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norges vedtekter. s. 74

21 Ny: 10.4 Forslag til endringer i lokalt gitte vedtekter skal fremmes som egen sak på årsmøtet. Ny: 10.5 Endringer i lokalt gitte vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet og 10.2 er endret, er nye. Forslaget innebærer en styrking av demokratiske rettigheter i organisasjonen. Landsstyret ønsker å presisere at endringen ikke krever av lokal- og fylkeslag må vedta egne vedtekter, men gir en anledning til å gjøre det. 5. Økt brukermedvirkning Samordnet forslag fra Landsstyret og Dysleksi Oslo: Innstilling Et krav til flertall på 2/3 flertall i alle styrer av medlemmer som har dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker, eller deres pårørende. Endres: Sentralleddets vedtekt 10.4 Fylkeslagets vedtekt 6.4 Lokallagets vedtekt 6.5 Minst 2/3 av styrets medlemmer og vararepresentanter skal ha, eller være nærmeste pårørende til en med dysleksi, dyskalkuli eller spesifikke språkvansker. Forslaget innebærer et høyere krav til andel med diagnose og pårørende enn per i dag. Videre inkluderes spesifikke språkvansker som en av vanskegruppene. Forslaget er ment for å styrke brukermedvirkningen i organisasjonens organer. Endringen er også nødvendig etter nye krav for å motta statsstøtte. 6. Frist for å avholde Landsmøte flyttes til oktober Samordnet forslag fra Landsstyret og Dysleksi Oslo: Endring i Sentralleddets vedtekter: 9.1 Landsmøtet er Dysleksi Norges høyeste myndighet og skal holdes før 1. oktober hvert tredje 3. år Hvis Landsstyret oversitter sin periode og ikke sender ut innkallelse til Landsmøte før 1. august, skal sekretariatet innkalle til Landsmøte innen 1. september slik at ordinært Landsmøte gjennomføres innen 1. november. Forslaget innebærer å flytte fristen fra å avholde landsmøtet fra 1. mai til 1. oktober. Å avholde landsmøtet før 1. mai blir ofte tidsmessig vanskelig for både sentral- fylkes- og lokalledd. Det bør åpnes for at Landsmøtet kan avholdes på høsthalvåret ved behov. s. 75

22 7. Valget flyttes til slutten av landsmøtet Forslag fra Landsstyret og Dysleksi Tromsø: Sentralleddets vedtekt 9.12 Endres 9.12 Saksliste for Landsmøtet: a) Konstituering: - Godkjenning av innkalling - Valg av 1. og 2. Møteleder - Valg av 2 referenter b) Valg av protokollkomité (to delegater) c) Godkjenning av saksliste d) Godkjenning av forretningsorden e) Dysleksi Norges beretning for perioden f) Dysleksi Norges regnskap for perioden g) Orientering om budsjett for inneværende år h) Eventuelle vedtektsendringer i) Innkomne saker j) Dysleksi Norges handlingsplan for neste periode k) Fastsetting av medlemskontingent for neste periode l) Valg - Landsstyrets medlemmer velges særskilt - Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt, jfr Økonomiutvalget - Revisor Redegjørelse Landsstyret støtter forslaget i sak 7 fra Tromsø om at valget skal flyttes til slutten av landsmøtet. Landsstyret viser til innkommen sak fra Tromsø: Av innkallingen fremgår det at valget er før innkomne saker. Det er vi sterkt uenige om. Valget må være etter innkomne saker da flere av disse saker vil kunne påvirke valget. Valg bør da være på søndag som siste sak og en presentasjon av kandidater foreslås lagt til lørdag slik at delegatene får dannet seg et bilde av de som er på valg. 8. Kontrollutvalg Forslag fra Landsstyret: Det opprettes et kontrollutvalg. Sentralleddets vedtekter får et nytt kapittel 13, 9-12 endres Kontrollutvalget skal bidra til å skape en inkluderende og trygg organisasjon. Kontrollutvalgets skal; s. 76

23 a) gi råd og hjelp ved konflikter som angår tillitsvalgte medlemmer eller organer i organisasjonen. b) bistå i saker der det er strid om organisasjonens vedtak eller handlinger c) jobbe forebyggende for eksempel med å innføre retningslinjer og tiltak som kan bidra til å skape en trygg og inkluderende organisasjon Kontrollutvalget velges av Landsmøtet og består av 3 medlemmer og 3 vararepresentanter Medlemmene skal være habile i de sakene de behandler. Ingen av medlemmene kan være part i saken, hverken personlig eller som representant for et lokallag. For øvrig vurderes habilitet etter prinsippene i forvaltningsloven. Ved inhabilitet, eller etter ønske fra partene som er berørt, trer vararepresentant inn Saksliste for Landsmøtet: l) Valg - Landsstyrets medlemmer velges særskilt - Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt, jfr Økonomiutvalget - Kontrollutvalget - Revisor Landsstyret mener organisasjonen har behov for et uavhengig kontrollutvalg som kan gi råd og hjelp ved eventuelle konflikter i organisasjonen. Utvalget vil også kunne utarbeide retningslinjer for konflikthåndtering, håndtering av bekymringsmeldinger og bruk av alkohol på arrangementer. Viser for øvrig til inkomne saker fra anonym forslagsstiller og Øvre Telemark lokallag. 9. Styrets godtjørelse Forslag fra landsstyret Sentralleddets vedtekter 9.12 Saksliste for Landsmøtet, tilføyelse av nytt punkt (ny bokstav) m) Fastsettelse av styrets godtgjørelse for neste periode Landsstyret bør ikke fastsette sin egen godtgjørelse. s. 77

24 ENDRINGER SOM GJELDER DYSLEKSI UNGDOM 10. Dysleksi Ungdom og dens organer vedtektsfestes som et organ Dysleksi Norge Forslag fra Dysleksi Ungdom: Sentralleddets vedtekter: 4.6 Slettes - Flyttes til nytt kap 6 Endring : 5.1 Organisasjonens organer er: Landsmøtet Landsstyret med Arbeidsutvalg - Sekretariat Fylkeslag Lokallag Dysleksi Ungdom - Landstreff - Styret Nytt kapittel 6 Dysleksi Ungdom 6.1 Dysleksi Norge har en landsomfattende ungdomsorganisasjon Dysleksi Ungdom. Deres øverste organ er landstreffet, som velger styret. 6.2 Dysleksi Ungdom er uavhengige av Dysleksi Norge i faglige og politiske spørsmål. Organisasjonens drift er underlagt Dysleksi Norge 6.3 Regnskapet til Dysleksi Ungdom inngår i Dysleksi Norges regnskap. Et fast årlig beløp settes av til Dysleksi Ungdom forutsatt at de har sendt inn årsmelding, handlingsplan og budsjett innen fastsatt frist. Beløpet fastsettes av Landsstyret og bør stå i et rimelig forhold til andelen medlemmer mellom 13 og 26 år, og gjenspeile aktivitetsnivået. Styret i Dysleksi Ungdom står fritt til å disponere gaver som er gitt til Dysleksi Ungdom. 6.4 Landstreffet i Dysleksi Ungdom består av medlemmer i Dysleksi Ungdom Landstreffet skal: - velge styret - vedta eventuelle egne retningslinjer s. 78

25 - behandle årsmelding - foreslå handlingsplan 6.5 Landstreffet kan vedta egne retningslinjer for Dysleksi Ungdom så lenge disse ikke står i motstrid til Dysleksi Norge sine vedtekter. Dysleksi Ungdom sin plass i organisasjonen må synliggjøres og ungdomsgruppas posisjon må sikres. Forslaget innebærer en vedtektsfesting av det som allerede er praksis i dag. Kommentarer fra landsstyret: Landsstyret støtter forslaget. 11. Dysleksi Ungdom sin representasjonrett på Landsmøtet Forslag fra Dysleksi Ungdom: Sentralleddets vedtekter Endring: 9.2 Landsmøtet består av styret i Dysleksi Norge, styret i Dysleksi Ungdom med inntil 7 delegater (evt. personlig vara), og valgte delegater. Ny: 9.8 Styret i Dysleksi Ungdom har tale- forslag og stemmerett. Styret i Dysleksi Ungdom bør være sikret representasjon på Landsmøtet. Lokallag med over 400 medlemmer får 4 delegater. Per i dag har Dysleksi Ungdom omtrent 1500 medlemmer og dette bør også gjenspeiles i stemmer på landsmøtet. Kommentarer fra landsstyret: Landsstyret støtter forslaget. 12. Dysleksi Ungdom sin plass i valgkomiteen Forslag fra Dysleksi Ungdom: Innstilling 1: Sentralleddets vedtekter: Endring: 9.14 Valgkomiteen består av tre medlemmer, hvorav en representant fra Dysleksi Ungdom. Valgkomiteen leverer innstilling til Landsmøtet, med unntak av valgkomite. Innstillingen sendes ut sammen med øvrige sakspapirer. Valgkomiteens medlemmer bør kjenne organisasjonen og dens arbeid. Det er viktig at ungdom er representert i prosessen med å finne kandidater til Landsstyret. Ungdom kjenner ofte organisasjonen godt og bør bli hørt i spørsmålet om hvem som egner seg som landsstyrekandidater. Motforslag fra Landsstyret Innstilling 2: Endring: 9.14 Valgkomiteen består av tre medlemmer. Det bør være en representant for Dysleksi Ungdom. Valgkomiteen leverer innstilling til Landsmøtet, med unntak av valgkomite. Innstillingen sendes ut sammen med øvrige sakspapirer. s. 79

26 Redegjørelse : Landsstyret er uenig at en representant fra valgkomiteen skal være fra Dysleksi Ungdom. Det bør være en representant for ungdommen, men landsstyret vurderer et skal-krav som uheldig. 13. Landsstyrets sammensetning Forslag fra Dysleksi Ungdom: Sentralleddets vedtekter: Endring: 10.3 Styret bør ha en god geografisk spredning og ulik kompetanse. Det bør også være best mulig fordeling mellom aldersgrupper og kjønn. Landsstyret bør representerer medlemmer i alle aldre. Kommentar fra landsstyret: Landsstyret støtter forslaget. 14. Dysleksi Ungdom sin plass i Arbeidsutvalget Forslag fra Dysleksi Ungdom: Innstilling 1: Sentralleddets vedtekter: Endring: 11.2 Arbeidsutvalget utpekes av landsstyret og består minimum av leder for Dysleksi Norge og en nestleder, leder for Dysleksi Ungdom og generalsekretær. Dysleksi Ungdom representerer 1/3 av medlemmene og mye av arbeidet i Landsstyret og sekretariatet angår Dysleksi Ungdom eller ungdom mellom 13 og 26 år. Dysleksi Ungdom bør gis medbestemmelse i disse spørsmålene. Ungdom og skolesaker er en vesentlig del av arbeidsoppgavene til sekretariatet, og alle ansatte er på ulike måter involvert i disse. En fast representasjonsrett vil kunne gjøre lederollen i Dysleksi Ungdom mer attraktiv, øke kompetansen til ehvert tid sittende leder, og bidra til å stryke Dysleksi Ungdom på sikt. Motforslag fra Landsstyret: Innstilling 2: Redegjørelse : Endring: 13.1 Sekretariatet er underlagt Landsstyret og skal bestå av de medarbeidere som Landsstyret finner nødvendig. Dysleksi Ungdom skal gis medbestemmelse ved ansettelse av ansvarlig for deres arbeid. Landsstyret stiller spørsmålstegn ved om den som til enhver tid er leder for Dysleksi Ungdom også bør være fast representert i arbeidsutvalget. Det er ikke sikkert at fremtidige ledere vil utvise den nødvendige modenhet til å kunne ta stilling til eksempelvis personalsaker i organisasjonen. Landsstyret mener imidlertid at Dysleksi Ungdom skal ha medbestemmelse, og ser at dette særlig må gjelde for ansettelse og personalspørsmål for den eller de som jobber med Dysleksi Ungdom. s. 80

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer)

Sak 8 Valg 1 styreleder for 1 år 3 styremedlemmer for 2 år 3 varamedlemmer for 1 år Godkjenning av valgkomite (avtroppende styremedlemmer) DAGSORDEN ÅRSMØTE FOR 2014 Sak 1 Åpning 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av representanter 1.3 Godkjenning av saksliste 1.4 Vedta forretningsorden Sak 2 2.1 Valg av ordstyrer 2.2 Valg av referent

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Revidert forslag til NORILCOs LOVER Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Innhold 1 Foreningens navn... 6 2 Organisasjonsområde... 6 3 Formål og grunntanke... 6

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer