Norges Fotografforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Fotografforbund"

Transkript

1 Norges Fotografforbund Forhandlingsdokumenter Landsmøtet 2014 Strømstad, Sverige Mandag 24. Mars kl Profesjonell FOTOGRAF

2 Dagsorden for landsmøteforhandlingene Quality Spa & Resort, Strømstad Sverige. 24. mars Side: Saknr. 3 Åpning ved formannen 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent og protokollunderskrivere 3. Beretning for perioden mars 2012 til mars Saker det er jobbet spesielt med i perioden 7 Medlemmene Komiteer og utvalg 8 Konkurransekomiteen 9 Utdanningskomiteen 10 Arrangementskomiteen 11 Reklamasjonsnemnda for fotografarbeide Norske Fotografers Opphavsrettutvalg Interesseorganisasjoner KOPINOR 14 NORWACO Fond og stipend Norske Fagfotografers Fond Regnskap 2012 og Fastsettelse av kontingent for alle andre enn næringsdrivende medlemmer 6. Budsjett 2014 og Beretning fra laugene Saker eller forslag som styret eller representantskapet ønsker behandlet Valg av styre, komiteer og utvalg, valgkomiteens forslag. Styrets forslag til ny valgkomité Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene 2

3 Åpning ved formannen 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen 3. Styrets beretning Representantskapet har hatt følgende møter i perioden: mars ifm landsmøtet på Fornebu oktober, Oslo Fotografiens Hus mars, ifm Fotografi 2013 i Drammen november, på landsmøtehotellet i Strømstad Styret har hatt følgende møter i perioden: februar, Oslo Fotografiens Hus og 21. mars ifm landsmøtet på Fornebu og 27. august, landstedet til Egil Rosensverd oktober, Oslo Fotografiens Hus februar, Oslo Fotografiens Hus mars,, ifm Fotografi 2013 i Drammen september, landstedet til Egil Rosensverd november, på landsmøtehotellet i Strømstad Oldermennene har hatt sine møter i f.m. Representantskapsmøtene. Det har vært jobbet godt i alle ledd i organisasjonen denne perioden. Samarbeidet mellom de forskjellige partene fungerer bra og kontakten mellom styret og oldermennene blir ivaretatt via eldste oldermann. I tillegg får daglig leder henvendelser fra den enkelte oldermann og styremedlemmer, hvor daglig leder prøver å hjelpe der han kan eller formidler kontakt og støtte andre steder. Styret har i perioden blitt godt samkjørt og har fungert veldig bra sammen i perioden. Dialogen med komitéene fungerer fint og pga. bra kontinuitet er det opparbeidet gode rutiner blant komitémedlemmene. Samarbeidet mellom daglig leder og styret fungerer godt. NFF har vært representert på møter, samlinger og forhandlinger i Kopinor, Norwaco, NHO Håndverk, Nordisk samarbeid, Fotografiets Dag 2012 og 2013, Nordic Light Festival, Foto- Norge, FEP og laugsmøter. 3

4 Saker det er jobbet spesielt med i perioden. Økonomi. Regnskapet for 2011, som ble behandlet på landsmøtet i 2012, viste at NFF sin økonomi var dårlig. Med en underbalanse på kr ,- var forbundet i realiteten konkurs. Dette kunne ikke fortsette og det ble vedtatt et svært stramt budsjett hvor målet var å ha en positiv balanse i Gjennom hardt arbeid og tøffe innsparinger har det lykkes å nå mået ett år tidligere enn budsjettert. Som regnskapene vil vise har forbundet nå en god økonomi, med god likviditet. Det legges opp til en fortsatt god kostnadskontroll, men det vil i større grad bli mulig å gjennomføre medlemsrelaterte aktiviteter eller oppgaver. Fotografiens Hus med galleridrift Fotografiens Hus åpnet den 28. februar 1999 og kan således feire 15- års jubiléum. Gjennom å skille driften og kostnadene skikkelig regnskapsmessig har fått en helt annen oversikt over kostnadsbildet som gjelder Fotografiens Hus. Dette gjenspeiler seg også i hvordan søknaden til fondet utarbeides og derved også hvilke midler til driftsstøtte fondet kan bidra med. Fotografiens Hus har i periden blitt pusset opp. Vegger og tak er malt, gulvene er renset og preparert. Ny, moderne LED- belysning er installert i galleriet og det skal oppgraderes noe på kjøkkenet med bl. a. oppvaskmaskin. I mellomgangen skal rommet igjen fungere som en del av galleriet og vi skal få en bibliotekkrok med sofa hvor hvor besøkende kan ta en kaffe og utforske fotolitteratur. Huset har etter hvert mye spennende å bla i. Det er også satt i gang et arbeid for å katalogisere boksamlingen. Mengden søknader om utstillingsplass har gått litt ned i perioden, men fremdeles har galleristyret nok av søknader å vurdere. Det oppfordres imidlertid til NFF sine medlemmer om å være mer på banen. Tidsskriftet FOTOGRAFI. I perioden har daglig leder hatt det redaksjonelle ansvaret for NFF sine sider i bladet Fotografi. Det var helt klart at daglig leder ikke selv hadde kapasitet til å produsere stoff til sidene. Det ble derfor innført en ordning hvor laugene har ansvar for en utgave hver på rundgang. Dette har fungert fint og vi har fått presentert mange dyktiger fagfotografer rundt om i landet. Dette har vært med på å markedsføre laugene og vist at medlemmene i NFF er dyktige og kreative yrkesfotografer. Samtidig har designet på sidene blitt modernisert. Vi får mange gode tilbakemeldinger. Et viktig poeng er at disse sidene ikke skal være noen klubbavis for laugene, men løfte frem det beste vi har å tilby. Fotografiens- hus.no Hjemmesiden har lenge vært utdatert. Medlemmene har i årevis nærmest skreket etter å få fornyet siden. Samtidig har sammenblandingen mellom NFF og Fotografiens Hus gjort at ingen av de har blitt presentert på en god måte. Styret har vært klar over dette uten å ha hatt økonomisk mulighet til å foreta seg noe. Det siste året har imidlertid mye skjedd. Økonomien til forbundet har bedret seg vesentlig. Vi søkte fondet om midler til ny nettside og fikk Kr ,- i Det ble nedsatt en IKT- gruppe i 2013, bestående av daglig leder, Jon Terje Fossland, Namsos og Anders Kjøndal, Oslo. Gruppen har jobbet intenst med å analysere innholdet i eksisterende side, sette opp en så detaljert kravspesifikasjon som mulig og deretter innhente tilbud fra 9 forskjellige leverandører. Det ble fort klart at vi måtte dele opp i to separate sider: fotografforbundet.no og fotografiens- hus.no. Dette for å kunne rendyrke presentasjonen av Norges Fotografforbund. Valget falt til slutt på Smart Media AS fra Steinkjær. Pristilbudet er på kr ,- så med div. tilleggskostnader blir nok investeringen på rundt kr ,- totalt. Dette er en investering som vi forventer skal betale seg over tid, gjennom økt fokus på medlemmene og en økning av medlemsmassen totalt. 4

5 De nye nettsidenen blir presentert ifm. forbundets time på landsmøtet i Strømstad. FOTOGRAFI 2013 Vintermøtet ble i 2013 omdøpt til Fotografi 2013 og arrangementet lagt til Drammen. Det ble en gedigen suksess med hele 192 deltakere totalt. Arrangementskomitéen har etter hvert arbeidet frem en velfungerende mal for arrangementet og den fungerer like godt på landsmøtene. På den måten får vi et årlig stort arrangement som, når du ser bort fra landsmøteforhandlingene, er likt hver gang. Fotografiets Dag 2012 og 2013 Nff deltok på Fotografiets Dag både i 2012 og Begge gangene ble landskonkurransen vist på tv- skjerm og man hadde med div. kataloger og brosjyrer. Det skjer i samarbeid med Vestfold Fotograflaug som i 2012 hadde historisk portrettstudio. I 2013 holdt Jon Klasbu en workshop om fotografering av fitnes- bilder og billedbehandling av disse var første gang ny daglig leder i NFF deltok. Han hadde tatt med seg en masse bøker fra Fotografiens Hustil gjennomsyn og arrangerte boksalg av div. titler. Samarbeid lokalt Laugene jobbet bra ifm. vervekampanjen vi hadde i nov.12- mars13. Da skaffet man seg god oversikt over fotografbedrifter i sitt nærområde og mange ble kontaktet og innvitert til å komme på laugsmøter og på andre måter invitert til å søke medlemsskap. OFS, Opplæringskontoret for Fotostudier Jan Aspen driver OFS, som leier kontor i Fotografiens Hus. Det er en uttalt målsetting fra både Aspen og NFF at man skal samarbeide tett om opplæringsarbeidet. NFF ser viktigheten av det arbeidet OFS gjør for å skaffe og drifte lærlingeplasser i Norge. OFS har avtale med 7 fylkeskommuner og jobber for å få flere. OFS har flere ganger henvendt seg til NFF for å se på muligheten til å gjøre om OFS til et fagopplæringskontor for fotografi under NFF. Altså at NFF står ansvarlig. Jan Aspen ønsker etter hvert å la andre ta over arbeidet med kontoret eller evt. legge det ned. Styret behandlet dette på siste møtet og er enige om å gå i forhandlinger med Aspen for å finne en god løsning. Styret ønsker å stimulere til at det kommer inn en ny og yngre person som kan drifte det videre i en halv stilling under NFF. Det er pr. i dag god økonomi i OFS til å dekke alle kostnader ift. en halv stilling. Dette kan evt. også utvides til etter/videreutdanning for fotografer og evt. video. Så kan man videre vurdere om den rette person i tillegg kan ha en mindre rolle som medarbeider i NFF. Forum for NFF fotografer Facebookforumet er en møteplass hvor kun medlemmer i NFF har tilgang. Her utveksles det praktisk informasjon, etterlyses råd og veiledning og diskuteres heftig aktuelle saker. Det er stor deltakelse og må oppfattes som en fin medlemsfordel. Daglig Leder / sekretariat Terje Lie Olsen overtok som daglig leder av NFF etter Per Solrud, fra 1/ Han har siden ansettelsen fått mange arbeidsoppgaver og har tidvis et høyt arbeidspress. I tillegg til å lede NFF, består oppgavene bl.a. av: redaktør for sidene i Fotografi, redaktør av nettsiden, drift av Fotografiens Hus og galleriet, representant og forhandler i Kopinor og Norwaco, styremedlem i Fellesorganisasjonen Foto- Norge, IKT- utvalget. Daglig leder trives i jobben og har et tett og godt samarbeid med styret. Det var også en forutsetning for det sittende styret at ny daglig leder i stor grad utførte de fleste oppgaver som styreleder tidligere hadde gjort og styreleder frasa seg derfor også styrehonorar i perioden. Dette har fungert fint. Som sekretariat er daglig leder et servicekontor for store deler av den fotografiske bransjen som har god nytte av Fotografiens Hus med god tilgjengelighet. Etter hvert har daglig leder opparbeidet et stort kontaktnett og fungerer som et bindeledd mellom mange aktører inne 5

6 fotofeltet og andre samarbeidende organisasjoner. Dette er svært nyttig. I arbeidet gjennom Kopinor og Norwaco, i arbeidet med Foto- Norge og mange andre sammenhenger får man muligheten til å markere vår organisasjon. NHO Håndverk Etter at NHO Håndverk fikk ny ledelse, ble det innskjerpet at alle bransjeorganisasjoner måtte melde alle sine medlemmer kollektivt inn i NHO Håndverk for å kunne være med videre. dette er en sak vi har hatt oppe til avstemming på flere landsmøter og blitt nedstemt. Derfor var det uaktuelt å gå med på det. Vi har dermed heller ikke anledning til å benytte oss av medlemstjenester, som regnskapsføring og medlemssystemet. Vi har derfor sagt opp vårt samarbeid med NHO Håndverk fra 1.januar 2014, når det gjelder regnskap og bruk av deres medlemssystem. I tillegg har så NHO Håndverk fra 3.februar 2014 blitt fusjonert med NHO Handel til en ny, stor organisasjon kalt NHO Handel. Det er valgt et nytt styre og vår representant, Alexander Enoksen, er ikke med i det nye styret. Dermed har vi ikke lenger noen formell kontakt med NHO, bortsett fra at vi fremdeles har en representant i Faglig Råd Medier og Kommunikasjon(FRMK). Dette ønsker vi sterkt å opprettholde og har henstilt til NHO Handel om å opprettholde ordningen. Det er jo vi som kan bidra med et medlem med fotografifaglig kompetanse og vi håper at de også i fremtiden ser seg tjent med dette. Vi har ikke fått noen avklaring ennå. Eva Helene Storm Hanssen er vårt medlem inntil videre. IKT - Ny regnskapsfører, nytt medlemssystem og nye nettsider. Som en konsekvens av at vi er kastet ut av NHO- systemet har vi fra 1.januar 2014 inngått avtale med nytt regnskapsfirma, Bern AS i Drammen. I tillegg har vi fått et nytt medlemssystem i 24SevenOffice. Bern benytter seg av regnskapssystemet i 24SevenOffice og har utelukkende kunder som benytter dette systemet. Det tredje leddet i det nye IKT- systemet blir nye nettsider som er kommentert annet sted. Alt dette skal snakke sammen gjennom 24SevenOffice og målet er selvfølgelig å effektivisere hverdagen i driften av NFF og Fotografiens Hus. Tiltakene skal også være kostnadsbesparende. Fellesorganisasjonen Foto Norge Norges Fotografforbund deltar i arbeidet til Foto- Norge gjennom at daglig leder, Terje Lie Olsen er valgt inn som styremedlem i Foto- Norge. Eva Helene Storm Hanssen og Jon Terje Fossland er representantskapsmedlemmer fra NFF i Foto- Norge sitt representantskap. Hovedfokus til Foto- Norge har i perioden vært arbeidet for å få etablert et nytt, ambisiøst Fotografihus, en verdensarena for fotografi i Oslo. Det har vist seg at Stiftelsen SE og Foto- Norge har arbeidet parallellt med to nesten identiske prosjekter. Derfor har SE og Foto- Norge blitt enige om å slå sammen de to til ett, felles prosjekt og engasjere en prosjektleder foreløpig for perioden ut 2014, med et klart mål om å realisere prosjektet. SE og Foto- Norge har hver for seg en del midler å bruke, samtidig som det er søkt om og innvilget fra fondet støtte til prosjektmidler. Neste landsmøte Rogaland Fotograflaug har meddelt at de er klare for å ta på seg å være vertskap for Landsmøtet i Styret i Norges Fotografforbund Truls Løtvedt Formann André Meling Dagrun Reiakvam Eva Helene Storm Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jeanette Larsen Egil Rosensverd Jon Terje Fossland 6

7 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Medlemmene Medlemsmassen fordeler seg slik. Forskjellen fra 2001 til 2003 skyldes at fra 2002 betaler alle kontingent. Av de 485 medlemmene fra 2001 var det bare ca. 370 som betalte kontingent. Nå betaler alle med unntak av æresmedlemmer og pensjonister. Nedgangen i medlemstallet i perioden skyldes at det har vært foretatt en opprydding i medlemsmassen der dårlige betalere gjennom flere år ble strøket. I 2012 og 2013 har medlemstallet holdt seg ganske stabilt. Det har vært noen utmeldinger, men også god rekruttering gjennom vervekampanjen som ble gjennomført fra november 2012 til mars Det har også i denne perioden blitt strøket medlemmer som ikke har betalt kontingenten. Men antallet dårlige betalere har sunket i takt med tettere oppfølging og ved utgangen av 2013 var det kun 4 ubetalte medlemskontingenter. 7

8 8

9 Beretning fra Konkurranskomiteen. Komiteen for 2013 og 2014 har bestått av: Eva Helene Storm Hanssen, Michal Tomaszewicz, Erlend B. Enger Guro Linskov og Kirsti Hovde og Åsmund Holien Mo 2013: Juryeringen foregikk i Fotografiens hus, med web overføring. Dette var første år med digital innlevering og juryering. Premieutdelingen for landskonkurransen 2013 ble avholdt i på Vintermøtet i Drammen. Det var 169 deltagere deltok med 673 fotografier. De premierte fotografiene ble utstilt på i Drammen, på Nordic Light i Kristiansund og på Fotografiens hus i Oslo. Det ble utdelt 1 gull, 3 sølv, 17 bronse og 143 hederlige omtaler. Vinneren ble Jens Haugen. Katalogen i år ble trykket sammen med Institusjons fotografenes konkurranse, Eksponering NFF deltok i konkurransen WPC, World Photographic Cup for første gang. De konkurrerende fotografene/bildene ble plukket ut fra årets premierte bilder. Jens Edgar Haugen og Roger Johansen var blant de 10 finalistene i kategorien illustrative/ditital art, men ingen medaljer til disse ved denne anledningen. Se finalistene og de premierte her : 2014: Juryeringen foregikk i Fotografiens hus, med web overføring. Premieutdelingen blir holdt under Landsmøte i Strømstad. De premierte fotografiene vil bli utstilt i Strømstad, på Fotografiens hus og på Nordic Light i Kristiansund Det var i år 164 fotografer som deltok. Av disse var 117 fotografer og 48 elever/lærlinger. Av disse er 26 lærlinger. Resultatet ble 1 gull, 11 sølv, 36 bronse og 258 hederlige omtaler. Vinneren ble i år... Det blir også i år laget en katalog over de premierte bildene. Vi ønsker også i år å etablere Det Norske Landslaget i Fotografi og delta i WPC med premierte bilder fra Landskonkurransen. Mvh Konkurranse komiteen 9

10 UK/NFF Utdanningskomiteen NFF UK/NFF UK har i 2012 ikke hatt faste møtedatoer. Vi har tidvis og etter behov møttes på Skype og telefon og diskutert og gjennomarbeidet de saker som har vært oppe i denne perioden. Saker vi har arbeidet med. UK har som satsningsområde å styrke fotografutdanningen gjennom å slå et slag for mesterbrevet. Dette har Alexaner Enoksen tidvis signalisert gjennom Facebook i løpet av denne perioden UK etablerte et samarbeidet med Fotograf Arnfinn Johnsen i FRMK (Faglig Råd Medier og Kommunikasjon) som skal ivareta NFF`s ønsker og standpunkter og fremme disse i rådet. UK har i mange anledninger gitt uttrykk for at de fleste bedrifter kan bli opplæringsbedrift med lærling gjennom OFS/NFF men ønsker også at styret hadde vært mere aktive i denne prosessen. UK har, i brev av 28/ til FRMK v/arnfin Johnsen gitt uttrykk for vår mening om privatskolenes ståsted i fotograffaget og hvordan fotografkompetansen hos elever som kommer fra disse skal verdsettes. Dette har vi også i nytt brev av 20 jan.2013 gitt ennå sterkere uttrykk for da AJ vil fremme denne saken i nest FRMK-møte den 13 mars UK Har fremmet ønske overfor NFF om dannelse av et forum for utdanning. Dette er ikke besvart av styret men i påvente av svar fra NFF er det dannet en gruppe utenom NFF som heter Foto Fadderne. Her er det mulig å komme med spørsmål og svar om fotoutdanning. UK i samarbeide med OFS har arbeidet med å etablere et instruktørkorps på landsbasis med tanke på at NFF skal være i stand til å yte service innenfor fagopplæring over hele landet. Her har vi et langt stykke å gå men håper at NFF støtter opp om dette prosjektet. UK har i forbindelse med Stortingsmelding 20 På rett vei gitt uttrykk for at lærlingtiden i bedrift aldri bør være kortere enn 24 mndr. Dette må fremmes gjennom deltakelse i Faglig Råd. UK har med 2 medlemmer deltatt som sensorer for privatisteksamen desember Gjennom dette arbeidet har vi signalisert til Akershus Fylkeskommune (de var ansvarlig for gjennomføringen) og til Faglig råd ved Arnfinn Johnsen at denne eksamensformen ikke fungerer særlig bra! UK har deltatt i debatten rundt stortingsmelding 20 og hatt innspill på hvordan de ser for seg en god yrkesutdanning for fotografer kan være. UK har deltatt i høring på vegne av Faglig råd som ikke kunne stille. UK ser for seg at alle saker som vi gjør, vedtak i og uttalelser vi kommer med, som kan ha betydning for utviklingen av fotografutdanningen i faget, blir gjennomgått og behandlet på en skikkelig måte av styret i NFF. UK ønsker også tilbakemeldinger på sakene slik at vi er sikre på å fremme NFF`s holdninger i alle saker. Vi er så langt ikke helt fornøyd med hvordan dette fungerer. Vi ønsker at leder av utdanningskomiteen har en plass i styret for derigjennom å kvalitetssikre vårt arbeide. VI minner om at UK ikke har noe budsjett og om denne komiteen skal fungere optimalt burde dette komme på plass. Utdanning er kanskje det viktigste arbeide et forbund kan arbeide med og UK`s arbeide bør evalueres opp mot de ressurser de har å arbeide med. UK`s medlemmer er levende opptatt av fag og fagopplæring og derfor kan dette allikevel fungere til en viss grad. UK`s leder takker komitéens medlemmer for vel utført arbeide i denne perioden. Leder Fotograf Jan H. Aspen. 10

11 Arrangementskomiteen. Komiteen ble valgt på landsmøtet i Oslo 2012 og har bestått av : Andre Meling, leder Arild Sønstrød Dagrunn Reiakvam Arbeidet i komiteen har bestått av å planlegge Fotografi 2013 og Landsmøte Østfold Fotograflaug Komiteen hadde 2 møter i Drammen og besluttet å gjøre avtale med Choise Hotel Union Brygge og Union Scene og vi la opp til et Vintermøte med gunstig deltageravgift, hotell og lave kostnader for våre sponsorer. Det var i forkant en stor diskusjon om Drammen eller Nordic Light i Kristiansund. Fotografi 2013 ble en suksess med 200 deltagere og topp program og ikke minst et pent overskudd for forbundet. I forkant hadde komiteen mange telefonmøter og utallige mailer. Vi anbefaler styret å legge Fotografi 2015 til Drammen og fortsette suksessen med topp lokaliteter rimelige priser og lett tilgjengelighet. Vi ser ikke på dette som et nei til å samarbeide med Nordic Light, men et prosjekt der Forbundet tilbyr sine medlemmer lave priser og program tilpasset våre medlemmer og styring på egen økonomi og muligheter for å tilføre forbundet inntekter og ikke bare utgifter. Foredragsholdere var: Ragne Sigmond søndag for lærlinger/studenter Vibeke Havenstrøm og åpning av Leverandørutstillingen. Mandag for alle på Union Scene. Glasskunstner Kari Ulleberg, Kate Monica Myrmellom,Ragne Sigmond og Forbundets Paneldebatt ledet av Tom Berntzen og avsluttet med tidenes Premiering av Landskonkurransen på Union scene og avsluttet med Jentebandet MHOO. Tirsdag opplevde vi Henk Van Koothen og hans inspirerende måte å fotografere familier og gi tips om nye produkter og markeder. Forberedelsene til Landsmøtet 2014 startet allerede i Drammen med møte med oldermann Vibeke Havenstrøm. Komiteen vurderte alternativer med hoteller i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden og kom fram til at vi tar tilbake en del av Norge som Sverige tok fra oss Strømstad. Vi har samarbeidet med Choise kjeden de siste årene og valget falt på deres Spa hotell i Strømstad der vi fikk forhandlet frem en gunstig avtale og bra priser. Vi hadde 2 møter med laug og hotellet i Strømstad og mange telefonmøter og utallige mailer og nærmer oss pr. I dag 200 deltagere og hadde positiv erfaring med å gi rabatterte priser på deltageravgift ved påmelding tidlig Januar Lauget har gjort en flott jobb i forkant og ønsker velkommen til et supert Landsmøte. På programmet kan vi tilby: Premieutdeling Festmiddag Black & White Party foredrag med Øyvind og Eimund Sand - Landsmøteforhandlinger/Forbundets time, Obie Oberholzer, Hans Jørgen Brun, Workshop Ragne Sigmond og Kevin Wilson,Jon Klasbu,Marion Haslien,2 Brides,leverandørutstilling og avsluttning med Eir Jørgen Bue på onsdag. Det ble satt opp buss fra Gardermoen søndag med retur på onsdag til hyggelig pris. Møtene er aktivt markedsført på vår Web og sosiale medier noe vi kommer til å legge stor vekt på i fremtiden. Et aktivt Forbund må følge med i konkurransen med alle tilbud som tilbys innen kurs og aktiviteter. Våre konkurrenter er alle frilanserne ikke alle, men mange av disse er potensielle som seriøse medlemmer i vårt Forbund. Arr.kom.Nff Andre Meling Arild Sønstrød _ Dagrunn Reiakvam 11

12 Reklamasjonsnemnda for fotografarbeide Nemnda har bestått av: Leder: Advokat Siv Bjørklid, Oslo Medlem: John Strandli, Forbrukerrådet Medlem: Fotograf Terje Lie Olsen, NFF Vara: Fotograf Jens Eldøy, NFF Nemnda har i perioden ikke behandlet noen saker. Der har i perioden akkumulert seg 5-6 saker, men daglig leder har ikke hatt kapasitet til å gå videre med disse foreløpig. Dette vil det bli gjort noe med slik at man blir ajour ila. året. Det er også avgjørende å få på plass nytt medlem fra NFF. Daglig leder kan ikke inneha dette vervet. Forslag om nytt medlem og varamedlem sendes Forbrukerrådet. Daglig leder har overfor Forbrukerrådet etterlyst en oppdatering av vedtektene for nemnda uten at det har skjedd noe. Ifm. arbeidet i IKT-gruppen med nye nettsider, er reklamasjonsnemnda trukket frem som noe vi kan fronte som en fordel og noe som øker vår seriøsitet mot publikum. Norske Fagfotografers Opphavsrettsutvalg (NFOU) Representanter fra NFF har vært: Representant: Per Solrud Vara: Arthur Sand Det har ikke vært aktivitet i NFOU siden siste landsmøte. Det sakkyndige råd for åndsverk Representanter fra NFF har vært: Representant: Per Solrud Vara: Arthur Sand Det har ikke vært aktivitet i NFOU siden siste landsmøte. Kopinor Representanter fra vårt forbund Representant: Terje Lie Olsen, daglig leder NFF Vara: Arthur Sand, Oslo Daglig leder har siden medio 2012 deltatt i en mengde forhandlingsmøter i Kopinor vedrørende fordeling av kopieringsvederlag for digitale medier. Dette er et nytt vederlagsområde som gjelder fom Forhandlingene var vanskelige og Harry Bjerkeng har bistått daglig leder i prosessen. Forhandlingene endte i brudd da man på opphavsmannssiden ikke kom til enighet mellom NFF/FFF og Norsk Journalistlag. Vi ga oss ikke og vant til slutt frem med våre krav som kort fortalt gikk ut på å opprettholde samme fordelingsnøkler som for papirvederlag, fordi vurderingsgrunnlaget for digitalkopieringen var høyst mangelfull. Resultatet var at Norske Fagfotografers Fond i desember 2013 ble tilført ca. 2.5 mill. i ekstra utbetaling fra Kopinor for digitalvederlag for 2012 og Dersom dette holder seg vil fondet fremover motta mer enn dobbelt så mye årlig i tilskudd. Det er svært god kontakt mellom organisasjonene på billedsiden i Kopinor, Grafill-NBK-NK- FFF, og det diskuteres stadig nye muligheter både med tanke på vederlag og Kopinors rolle ift. opphavsrett; Hvordan kan vi utnytte Kopinor sin kompetanse og styrke for å oppnå bedre beskyttelse for våre bilder. 12

13 Til Norges Fotografforbund Forslag til omtale av Kopinor i årsberetning for 2012: Kopinor NF er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. NF mottok i kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2012 var 275,6 mill. kr (241,6 mill. kr i 2011). Norske rettighetshavere mottok i alt 160,1 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (155,5 mill. kr i 2011). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av verk ved eksamen og til lydbøker for funksjonshemmede. Inntektsøkningen har sammenheng med at det for første gang er tatt betalt for digital kopiering i skolene. Vederlagsbetalingen fra kommunene har derfor økt med ca. 30 prosent. Disse vederlagene er imidlertid ennå ikke betalt ut til organisasjonene, siden fordelingsforhandlingene ikke er avsluttet. En ny, permanent avtale med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på Internett (Bokhylla.no) ble inngått i Avtalen gjelder bøker utgitt til og med 2000 og vil omfatte ca titler når tjenesten er komplett i Gjennom datterselskapet Kopinor Pensum drives bl.a. produksjon og salg av kompendier for høyere utdanning, samt lisensiering for lokal kompendiefremstilling. En ny tjeneste, Bolk, for levering av innhold og rettigheter for digitale kompendier vil stå ferdig i Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er administrerende direktør, Ann-Magrit Austenå styreleder. Les mer om Kopinor på Representasjon i Kopinor Terje Lie Olsen var i 2012 NFs representant i Kopinors representantskap, med Arthur Sand som vararepresentant. På vegne av opphavsmannsorganisasjonene på områdene foto, billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design var Martin Biehl (Grafill) styremedlem med Arne Nøst (NBK) som varamedlem. 13

14 Til Norges Fotografforbund Forslag til omtale av Kopinor i årsberetning for 2013: Kopinor Norges Fotografforbund er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. NF mottok i kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2013 var 289,7 mill. kr (275,9 mill. kr i 2012). Norske rettighetshavere mottok i alt 203,6 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (160,1 mill. kr i 2012). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av verk ved eksamen og til lydbøker for funksjonshemmede. Medlemsorganisasjonene fullførte i 2013 fordelingsforhandlinger vedrørende det digitale vederlaget i skoleverket. Økningen i de kollektive vederlagene 2013 har sammenheng med at beløpet omfatter digital kopiering for to år. Den nye tjenesten for levering av innhold og rettigheter til digitale kompendier, Bolk, ble ferdigstilt i 2013 og er utprøvd på flere høgskoler. Bolk tilbys som en sentral del av den avtalen som nå forhandles fram med Universitets- og høgskolerådet. Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på Internett (Bokhylla.no) løper videre. Avtalen gjelder bøker utgitt til og med 2000 og vil omfatte ca titler når tjenesten er komplett i Vederlagsmidlene for Bokhylla er ennå ikke fordelt. Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er administrerende direktør, Ann-Magrit Austenå styreleder. Les mer om Kopinor på Representasjon i Kopinor Terje Lie Olsen var i 2013 NFs representant i Kopinors representantskap, med Arthur Sand som vararepresentant. På vegne av opphavsmannsorganisasjonene på områdene foto, billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design var Martin Biehl (Grafill) styremedlem med Esther Maria Bjørneboe (NBK) som varamedlem. 14

15 Norwaco Representanter fra vårt forbund Representant: Terje Lie Olsen, daglig leder NFF Vara: Arthur Sand, Oslo NORWACO, eller Organisasjon for rettighetshavere til audiovisuelle verk, er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder. Som medlem mottar Norske Fagfotografers Fond årlig kollektivt vederlag. Årsrapport for 2012 og 2013 fås ved forespørsel. For 2012 mottok NFF kr ,00 til Norske Fagfotografers Fond For 2013 mottok NFF kr 3.676,00 til Norske Fagfotografers Fond Fond og Stipend Undestøttelsesfondet Det har i perioden ikke kommet noen søknader til fondet. J.L. Nerlien A/S Fond Det er i perioden ikke kommet noen søknader til fondet. Norske Fagfotografers Fond Fondet har hatt følgende styre i perioden Medlem: Jens Eldøy Medlem: Arthur Sand Medlem: Erik Skjøldt Varamedlem: Trine-Lise Pedersen Regnskap og beretning for Norske Fagfotografers Fond: 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014 1. Formål og virksomhet Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,

Detaljer

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Sist endret 13. april 2015

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Sist endret 13. april 2015 1. Formål og virksomhet Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,

Detaljer

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endringsforslag 1 pr

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endringsforslag 1 pr 1 Formål og virksomhet Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,

Detaljer

Norges Fotografforbund

Norges Fotografforbund Norges Fotografforbund Forhandlingsdokumenter Landsmøtet 2014 Strømstad, Sverige Mandag 24. Mars kl. 0900 Profesjonell FOTOGRAF Dagsorden for landsmøteforhandlingene Quality Spa & Resort, Strømstad Sverige.

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER.

VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. VEDTEKTER FOR FORENINGEN NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. 1 NAVN OG SETE. Foreningens navn er: NORSKE REKLAMEFOTOGRAFER. Foreningen er en landsdekkende forening for fotografer som i næringsvirksomhet skaper og

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Lov for Oslo Militære Samfund

Lov for Oslo Militære Samfund Lov for Oslo Militære Samfund (med endringer av 2013-04-08) Endringer i OMS lover Det foreslås endringer i lovene for Oslo Militære Samfund. Endringene behandles i det følgende som temaer. A. Innføring

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service

Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service Vedtekter for Bransjeforeningen Renhold i NHO Service LOVER FOR BRANSJEFORENINGEN RENHOLD I NHO SERVICETILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas:

3 Medlemmer Søknad om medlemskap skal skje skriftlig. Som medlemmer kan opptas: 1 Navn Fotterapeutforbundet 2 Formål Fotterapeutforbundet er en partipolitisk uavhengig, faglig yrkesorganisasjon innen Delta, hvis formål er å arbeide for medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer