Norges Fotografforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Fotografforbund"

Transkript

1 Norges Fotografforbund Forhandlingsdokumenter Landsmøtet 2014 Strømstad, Sverige Mandag 24. Mars kl Profesjonell FOTOGRAF

2 Dagsorden for landsmøteforhandlingene Quality Spa & Resort, Strømstad Sverige. 24. mars Side: Saknr. 3 Åpning ved formannen 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent og protokollunderskrivere 3. Beretning for perioden mars 2012 til mars Saker det er jobbet spesielt med i perioden 7 Medlemmene Komiteer og utvalg 8 Konkurransekomiteen 9 Utdanningskomiteen 10 Arrangementskomiteen 11 Reklamasjonsnemnda for fotografarbeide Norske Fotografers Opphavsrettutvalg Interesseorganisasjoner KOPINOR 14 NORWACO Fond og stipend Norske Fagfotografers Fond Regnskap 2012 og Fastsettelse av kontingent for alle andre enn næringsdrivende medlemmer 6. Budsjett 2014 og Beretning fra laugene Saker eller forslag som styret eller representantskapet ønsker behandlet Valg av styre, komiteer og utvalg, valgkomiteens forslag. Styrets forslag til ny valgkomité Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene 2

3 Åpning ved formannen 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen 3. Styrets beretning Representantskapet har hatt følgende møter i perioden: mars ifm landsmøtet på Fornebu oktober, Oslo Fotografiens Hus mars, ifm Fotografi 2013 i Drammen november, på landsmøtehotellet i Strømstad Styret har hatt følgende møter i perioden: februar, Oslo Fotografiens Hus og 21. mars ifm landsmøtet på Fornebu og 27. august, landstedet til Egil Rosensverd oktober, Oslo Fotografiens Hus februar, Oslo Fotografiens Hus mars,, ifm Fotografi 2013 i Drammen september, landstedet til Egil Rosensverd november, på landsmøtehotellet i Strømstad Oldermennene har hatt sine møter i f.m. Representantskapsmøtene. Det har vært jobbet godt i alle ledd i organisasjonen denne perioden. Samarbeidet mellom de forskjellige partene fungerer bra og kontakten mellom styret og oldermennene blir ivaretatt via eldste oldermann. I tillegg får daglig leder henvendelser fra den enkelte oldermann og styremedlemmer, hvor daglig leder prøver å hjelpe der han kan eller formidler kontakt og støtte andre steder. Styret har i perioden blitt godt samkjørt og har fungert veldig bra sammen i perioden. Dialogen med komitéene fungerer fint og pga. bra kontinuitet er det opparbeidet gode rutiner blant komitémedlemmene. Samarbeidet mellom daglig leder og styret fungerer godt. NFF har vært representert på møter, samlinger og forhandlinger i Kopinor, Norwaco, NHO Håndverk, Nordisk samarbeid, Fotografiets Dag 2012 og 2013, Nordic Light Festival, Foto- Norge, FEP og laugsmøter. 3

4 Saker det er jobbet spesielt med i perioden. Økonomi. Regnskapet for 2011, som ble behandlet på landsmøtet i 2012, viste at NFF sin økonomi var dårlig. Med en underbalanse på kr ,- var forbundet i realiteten konkurs. Dette kunne ikke fortsette og det ble vedtatt et svært stramt budsjett hvor målet var å ha en positiv balanse i Gjennom hardt arbeid og tøffe innsparinger har det lykkes å nå mået ett år tidligere enn budsjettert. Som regnskapene vil vise har forbundet nå en god økonomi, med god likviditet. Det legges opp til en fortsatt god kostnadskontroll, men det vil i større grad bli mulig å gjennomføre medlemsrelaterte aktiviteter eller oppgaver. Fotografiens Hus med galleridrift Fotografiens Hus åpnet den 28. februar 1999 og kan således feire 15- års jubiléum. Gjennom å skille driften og kostnadene skikkelig regnskapsmessig har fått en helt annen oversikt over kostnadsbildet som gjelder Fotografiens Hus. Dette gjenspeiler seg også i hvordan søknaden til fondet utarbeides og derved også hvilke midler til driftsstøtte fondet kan bidra med. Fotografiens Hus har i periden blitt pusset opp. Vegger og tak er malt, gulvene er renset og preparert. Ny, moderne LED- belysning er installert i galleriet og det skal oppgraderes noe på kjøkkenet med bl. a. oppvaskmaskin. I mellomgangen skal rommet igjen fungere som en del av galleriet og vi skal få en bibliotekkrok med sofa hvor hvor besøkende kan ta en kaffe og utforske fotolitteratur. Huset har etter hvert mye spennende å bla i. Det er også satt i gang et arbeid for å katalogisere boksamlingen. Mengden søknader om utstillingsplass har gått litt ned i perioden, men fremdeles har galleristyret nok av søknader å vurdere. Det oppfordres imidlertid til NFF sine medlemmer om å være mer på banen. Tidsskriftet FOTOGRAFI. I perioden har daglig leder hatt det redaksjonelle ansvaret for NFF sine sider i bladet Fotografi. Det var helt klart at daglig leder ikke selv hadde kapasitet til å produsere stoff til sidene. Det ble derfor innført en ordning hvor laugene har ansvar for en utgave hver på rundgang. Dette har fungert fint og vi har fått presentert mange dyktiger fagfotografer rundt om i landet. Dette har vært med på å markedsføre laugene og vist at medlemmene i NFF er dyktige og kreative yrkesfotografer. Samtidig har designet på sidene blitt modernisert. Vi får mange gode tilbakemeldinger. Et viktig poeng er at disse sidene ikke skal være noen klubbavis for laugene, men løfte frem det beste vi har å tilby. Fotografiens- hus.no Hjemmesiden har lenge vært utdatert. Medlemmene har i årevis nærmest skreket etter å få fornyet siden. Samtidig har sammenblandingen mellom NFF og Fotografiens Hus gjort at ingen av de har blitt presentert på en god måte. Styret har vært klar over dette uten å ha hatt økonomisk mulighet til å foreta seg noe. Det siste året har imidlertid mye skjedd. Økonomien til forbundet har bedret seg vesentlig. Vi søkte fondet om midler til ny nettside og fikk Kr ,- i Det ble nedsatt en IKT- gruppe i 2013, bestående av daglig leder, Jon Terje Fossland, Namsos og Anders Kjøndal, Oslo. Gruppen har jobbet intenst med å analysere innholdet i eksisterende side, sette opp en så detaljert kravspesifikasjon som mulig og deretter innhente tilbud fra 9 forskjellige leverandører. Det ble fort klart at vi måtte dele opp i to separate sider: fotografforbundet.no og fotografiens- hus.no. Dette for å kunne rendyrke presentasjonen av Norges Fotografforbund. Valget falt til slutt på Smart Media AS fra Steinkjær. Pristilbudet er på kr ,- så med div. tilleggskostnader blir nok investeringen på rundt kr ,- totalt. Dette er en investering som vi forventer skal betale seg over tid, gjennom økt fokus på medlemmene og en økning av medlemsmassen totalt. 4

5 De nye nettsidenen blir presentert ifm. forbundets time på landsmøtet i Strømstad. FOTOGRAFI 2013 Vintermøtet ble i 2013 omdøpt til Fotografi 2013 og arrangementet lagt til Drammen. Det ble en gedigen suksess med hele 192 deltakere totalt. Arrangementskomitéen har etter hvert arbeidet frem en velfungerende mal for arrangementet og den fungerer like godt på landsmøtene. På den måten får vi et årlig stort arrangement som, når du ser bort fra landsmøteforhandlingene, er likt hver gang. Fotografiets Dag 2012 og 2013 Nff deltok på Fotografiets Dag både i 2012 og Begge gangene ble landskonkurransen vist på tv- skjerm og man hadde med div. kataloger og brosjyrer. Det skjer i samarbeid med Vestfold Fotograflaug som i 2012 hadde historisk portrettstudio. I 2013 holdt Jon Klasbu en workshop om fotografering av fitnes- bilder og billedbehandling av disse var første gang ny daglig leder i NFF deltok. Han hadde tatt med seg en masse bøker fra Fotografiens Hustil gjennomsyn og arrangerte boksalg av div. titler. Samarbeid lokalt Laugene jobbet bra ifm. vervekampanjen vi hadde i nov.12- mars13. Da skaffet man seg god oversikt over fotografbedrifter i sitt nærområde og mange ble kontaktet og innvitert til å komme på laugsmøter og på andre måter invitert til å søke medlemsskap. OFS, Opplæringskontoret for Fotostudier Jan Aspen driver OFS, som leier kontor i Fotografiens Hus. Det er en uttalt målsetting fra både Aspen og NFF at man skal samarbeide tett om opplæringsarbeidet. NFF ser viktigheten av det arbeidet OFS gjør for å skaffe og drifte lærlingeplasser i Norge. OFS har avtale med 7 fylkeskommuner og jobber for å få flere. OFS har flere ganger henvendt seg til NFF for å se på muligheten til å gjøre om OFS til et fagopplæringskontor for fotografi under NFF. Altså at NFF står ansvarlig. Jan Aspen ønsker etter hvert å la andre ta over arbeidet med kontoret eller evt. legge det ned. Styret behandlet dette på siste møtet og er enige om å gå i forhandlinger med Aspen for å finne en god løsning. Styret ønsker å stimulere til at det kommer inn en ny og yngre person som kan drifte det videre i en halv stilling under NFF. Det er pr. i dag god økonomi i OFS til å dekke alle kostnader ift. en halv stilling. Dette kan evt. også utvides til etter/videreutdanning for fotografer og evt. video. Så kan man videre vurdere om den rette person i tillegg kan ha en mindre rolle som medarbeider i NFF. Forum for NFF fotografer Facebookforumet er en møteplass hvor kun medlemmer i NFF har tilgang. Her utveksles det praktisk informasjon, etterlyses råd og veiledning og diskuteres heftig aktuelle saker. Det er stor deltakelse og må oppfattes som en fin medlemsfordel. Daglig Leder / sekretariat Terje Lie Olsen overtok som daglig leder av NFF etter Per Solrud, fra 1/ Han har siden ansettelsen fått mange arbeidsoppgaver og har tidvis et høyt arbeidspress. I tillegg til å lede NFF, består oppgavene bl.a. av: redaktør for sidene i Fotografi, redaktør av nettsiden, drift av Fotografiens Hus og galleriet, representant og forhandler i Kopinor og Norwaco, styremedlem i Fellesorganisasjonen Foto- Norge, IKT- utvalget. Daglig leder trives i jobben og har et tett og godt samarbeid med styret. Det var også en forutsetning for det sittende styret at ny daglig leder i stor grad utførte de fleste oppgaver som styreleder tidligere hadde gjort og styreleder frasa seg derfor også styrehonorar i perioden. Dette har fungert fint. Som sekretariat er daglig leder et servicekontor for store deler av den fotografiske bransjen som har god nytte av Fotografiens Hus med god tilgjengelighet. Etter hvert har daglig leder opparbeidet et stort kontaktnett og fungerer som et bindeledd mellom mange aktører inne 5

6 fotofeltet og andre samarbeidende organisasjoner. Dette er svært nyttig. I arbeidet gjennom Kopinor og Norwaco, i arbeidet med Foto- Norge og mange andre sammenhenger får man muligheten til å markere vår organisasjon. NHO Håndverk Etter at NHO Håndverk fikk ny ledelse, ble det innskjerpet at alle bransjeorganisasjoner måtte melde alle sine medlemmer kollektivt inn i NHO Håndverk for å kunne være med videre. dette er en sak vi har hatt oppe til avstemming på flere landsmøter og blitt nedstemt. Derfor var det uaktuelt å gå med på det. Vi har dermed heller ikke anledning til å benytte oss av medlemstjenester, som regnskapsføring og medlemssystemet. Vi har derfor sagt opp vårt samarbeid med NHO Håndverk fra 1.januar 2014, når det gjelder regnskap og bruk av deres medlemssystem. I tillegg har så NHO Håndverk fra 3.februar 2014 blitt fusjonert med NHO Handel til en ny, stor organisasjon kalt NHO Handel. Det er valgt et nytt styre og vår representant, Alexander Enoksen, er ikke med i det nye styret. Dermed har vi ikke lenger noen formell kontakt med NHO, bortsett fra at vi fremdeles har en representant i Faglig Råd Medier og Kommunikasjon(FRMK). Dette ønsker vi sterkt å opprettholde og har henstilt til NHO Handel om å opprettholde ordningen. Det er jo vi som kan bidra med et medlem med fotografifaglig kompetanse og vi håper at de også i fremtiden ser seg tjent med dette. Vi har ikke fått noen avklaring ennå. Eva Helene Storm Hanssen er vårt medlem inntil videre. IKT - Ny regnskapsfører, nytt medlemssystem og nye nettsider. Som en konsekvens av at vi er kastet ut av NHO- systemet har vi fra 1.januar 2014 inngått avtale med nytt regnskapsfirma, Bern AS i Drammen. I tillegg har vi fått et nytt medlemssystem i 24SevenOffice. Bern benytter seg av regnskapssystemet i 24SevenOffice og har utelukkende kunder som benytter dette systemet. Det tredje leddet i det nye IKT- systemet blir nye nettsider som er kommentert annet sted. Alt dette skal snakke sammen gjennom 24SevenOffice og målet er selvfølgelig å effektivisere hverdagen i driften av NFF og Fotografiens Hus. Tiltakene skal også være kostnadsbesparende. Fellesorganisasjonen Foto Norge Norges Fotografforbund deltar i arbeidet til Foto- Norge gjennom at daglig leder, Terje Lie Olsen er valgt inn som styremedlem i Foto- Norge. Eva Helene Storm Hanssen og Jon Terje Fossland er representantskapsmedlemmer fra NFF i Foto- Norge sitt representantskap. Hovedfokus til Foto- Norge har i perioden vært arbeidet for å få etablert et nytt, ambisiøst Fotografihus, en verdensarena for fotografi i Oslo. Det har vist seg at Stiftelsen SE og Foto- Norge har arbeidet parallellt med to nesten identiske prosjekter. Derfor har SE og Foto- Norge blitt enige om å slå sammen de to til ett, felles prosjekt og engasjere en prosjektleder foreløpig for perioden ut 2014, med et klart mål om å realisere prosjektet. SE og Foto- Norge har hver for seg en del midler å bruke, samtidig som det er søkt om og innvilget fra fondet støtte til prosjektmidler. Neste landsmøte Rogaland Fotograflaug har meddelt at de er klare for å ta på seg å være vertskap for Landsmøtet i Styret i Norges Fotografforbund Truls Løtvedt Formann André Meling Dagrun Reiakvam Eva Helene Storm Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jeanette Larsen Egil Rosensverd Jon Terje Fossland 6

7 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Medlemmene Medlemsmassen fordeler seg slik. Forskjellen fra 2001 til 2003 skyldes at fra 2002 betaler alle kontingent. Av de 485 medlemmene fra 2001 var det bare ca. 370 som betalte kontingent. Nå betaler alle med unntak av æresmedlemmer og pensjonister. Nedgangen i medlemstallet i perioden skyldes at det har vært foretatt en opprydding i medlemsmassen der dårlige betalere gjennom flere år ble strøket. I 2012 og 2013 har medlemstallet holdt seg ganske stabilt. Det har vært noen utmeldinger, men også god rekruttering gjennom vervekampanjen som ble gjennomført fra november 2012 til mars Det har også i denne perioden blitt strøket medlemmer som ikke har betalt kontingenten. Men antallet dårlige betalere har sunket i takt med tettere oppfølging og ved utgangen av 2013 var det kun 4 ubetalte medlemskontingenter. 7

8 8

9 Beretning fra Konkurranskomiteen. Komiteen for 2013 og 2014 har bestått av: Eva Helene Storm Hanssen, Michal Tomaszewicz, Erlend B. Enger Guro Linskov og Kirsti Hovde og Åsmund Holien Mo 2013: Juryeringen foregikk i Fotografiens hus, med web overføring. Dette var første år med digital innlevering og juryering. Premieutdelingen for landskonkurransen 2013 ble avholdt i på Vintermøtet i Drammen. Det var 169 deltagere deltok med 673 fotografier. De premierte fotografiene ble utstilt på i Drammen, på Nordic Light i Kristiansund og på Fotografiens hus i Oslo. Det ble utdelt 1 gull, 3 sølv, 17 bronse og 143 hederlige omtaler. Vinneren ble Jens Haugen. Katalogen i år ble trykket sammen med Institusjons fotografenes konkurranse, Eksponering NFF deltok i konkurransen WPC, World Photographic Cup for første gang. De konkurrerende fotografene/bildene ble plukket ut fra årets premierte bilder. Jens Edgar Haugen og Roger Johansen var blant de 10 finalistene i kategorien illustrative/ditital art, men ingen medaljer til disse ved denne anledningen. Se finalistene og de premierte her : 2014: Juryeringen foregikk i Fotografiens hus, med web overføring. Premieutdelingen blir holdt under Landsmøte i Strømstad. De premierte fotografiene vil bli utstilt i Strømstad, på Fotografiens hus og på Nordic Light i Kristiansund Det var i år 164 fotografer som deltok. Av disse var 117 fotografer og 48 elever/lærlinger. Av disse er 26 lærlinger. Resultatet ble 1 gull, 11 sølv, 36 bronse og 258 hederlige omtaler. Vinneren ble i år... Det blir også i år laget en katalog over de premierte bildene. Vi ønsker også i år å etablere Det Norske Landslaget i Fotografi og delta i WPC med premierte bilder fra Landskonkurransen. Mvh Konkurranse komiteen 9

10 UK/NFF Utdanningskomiteen NFF UK/NFF UK har i 2012 ikke hatt faste møtedatoer. Vi har tidvis og etter behov møttes på Skype og telefon og diskutert og gjennomarbeidet de saker som har vært oppe i denne perioden. Saker vi har arbeidet med. UK har som satsningsområde å styrke fotografutdanningen gjennom å slå et slag for mesterbrevet. Dette har Alexaner Enoksen tidvis signalisert gjennom Facebook i løpet av denne perioden UK etablerte et samarbeidet med Fotograf Arnfinn Johnsen i FRMK (Faglig Råd Medier og Kommunikasjon) som skal ivareta NFF`s ønsker og standpunkter og fremme disse i rådet. UK har i mange anledninger gitt uttrykk for at de fleste bedrifter kan bli opplæringsbedrift med lærling gjennom OFS/NFF men ønsker også at styret hadde vært mere aktive i denne prosessen. UK har, i brev av 28/ til FRMK v/arnfin Johnsen gitt uttrykk for vår mening om privatskolenes ståsted i fotograffaget og hvordan fotografkompetansen hos elever som kommer fra disse skal verdsettes. Dette har vi også i nytt brev av 20 jan.2013 gitt ennå sterkere uttrykk for da AJ vil fremme denne saken i nest FRMK-møte den 13 mars UK Har fremmet ønske overfor NFF om dannelse av et forum for utdanning. Dette er ikke besvart av styret men i påvente av svar fra NFF er det dannet en gruppe utenom NFF som heter Foto Fadderne. Her er det mulig å komme med spørsmål og svar om fotoutdanning. UK i samarbeide med OFS har arbeidet med å etablere et instruktørkorps på landsbasis med tanke på at NFF skal være i stand til å yte service innenfor fagopplæring over hele landet. Her har vi et langt stykke å gå men håper at NFF støtter opp om dette prosjektet. UK har i forbindelse med Stortingsmelding 20 På rett vei gitt uttrykk for at lærlingtiden i bedrift aldri bør være kortere enn 24 mndr. Dette må fremmes gjennom deltakelse i Faglig Råd. UK har med 2 medlemmer deltatt som sensorer for privatisteksamen desember Gjennom dette arbeidet har vi signalisert til Akershus Fylkeskommune (de var ansvarlig for gjennomføringen) og til Faglig råd ved Arnfinn Johnsen at denne eksamensformen ikke fungerer særlig bra! UK har deltatt i debatten rundt stortingsmelding 20 og hatt innspill på hvordan de ser for seg en god yrkesutdanning for fotografer kan være. UK har deltatt i høring på vegne av Faglig råd som ikke kunne stille. UK ser for seg at alle saker som vi gjør, vedtak i og uttalelser vi kommer med, som kan ha betydning for utviklingen av fotografutdanningen i faget, blir gjennomgått og behandlet på en skikkelig måte av styret i NFF. UK ønsker også tilbakemeldinger på sakene slik at vi er sikre på å fremme NFF`s holdninger i alle saker. Vi er så langt ikke helt fornøyd med hvordan dette fungerer. Vi ønsker at leder av utdanningskomiteen har en plass i styret for derigjennom å kvalitetssikre vårt arbeide. VI minner om at UK ikke har noe budsjett og om denne komiteen skal fungere optimalt burde dette komme på plass. Utdanning er kanskje det viktigste arbeide et forbund kan arbeide med og UK`s arbeide bør evalueres opp mot de ressurser de har å arbeide med. UK`s medlemmer er levende opptatt av fag og fagopplæring og derfor kan dette allikevel fungere til en viss grad. UK`s leder takker komitéens medlemmer for vel utført arbeide i denne perioden. Leder Fotograf Jan H. Aspen. 10

11 Arrangementskomiteen. Komiteen ble valgt på landsmøtet i Oslo 2012 og har bestått av : Andre Meling, leder Arild Sønstrød Dagrunn Reiakvam Arbeidet i komiteen har bestått av å planlegge Fotografi 2013 og Landsmøte Østfold Fotograflaug Komiteen hadde 2 møter i Drammen og besluttet å gjøre avtale med Choise Hotel Union Brygge og Union Scene og vi la opp til et Vintermøte med gunstig deltageravgift, hotell og lave kostnader for våre sponsorer. Det var i forkant en stor diskusjon om Drammen eller Nordic Light i Kristiansund. Fotografi 2013 ble en suksess med 200 deltagere og topp program og ikke minst et pent overskudd for forbundet. I forkant hadde komiteen mange telefonmøter og utallige mailer. Vi anbefaler styret å legge Fotografi 2015 til Drammen og fortsette suksessen med topp lokaliteter rimelige priser og lett tilgjengelighet. Vi ser ikke på dette som et nei til å samarbeide med Nordic Light, men et prosjekt der Forbundet tilbyr sine medlemmer lave priser og program tilpasset våre medlemmer og styring på egen økonomi og muligheter for å tilføre forbundet inntekter og ikke bare utgifter. Foredragsholdere var: Ragne Sigmond søndag for lærlinger/studenter Vibeke Havenstrøm og åpning av Leverandørutstillingen. Mandag for alle på Union Scene. Glasskunstner Kari Ulleberg, Kate Monica Myrmellom,Ragne Sigmond og Forbundets Paneldebatt ledet av Tom Berntzen og avsluttet med tidenes Premiering av Landskonkurransen på Union scene og avsluttet med Jentebandet MHOO. Tirsdag opplevde vi Henk Van Koothen og hans inspirerende måte å fotografere familier og gi tips om nye produkter og markeder. Forberedelsene til Landsmøtet 2014 startet allerede i Drammen med møte med oldermann Vibeke Havenstrøm. Komiteen vurderte alternativer med hoteller i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden og kom fram til at vi tar tilbake en del av Norge som Sverige tok fra oss Strømstad. Vi har samarbeidet med Choise kjeden de siste årene og valget falt på deres Spa hotell i Strømstad der vi fikk forhandlet frem en gunstig avtale og bra priser. Vi hadde 2 møter med laug og hotellet i Strømstad og mange telefonmøter og utallige mailer og nærmer oss pr. I dag 200 deltagere og hadde positiv erfaring med å gi rabatterte priser på deltageravgift ved påmelding tidlig Januar Lauget har gjort en flott jobb i forkant og ønsker velkommen til et supert Landsmøte. På programmet kan vi tilby: Premieutdeling Festmiddag Black & White Party foredrag med Øyvind og Eimund Sand - Landsmøteforhandlinger/Forbundets time, Obie Oberholzer, Hans Jørgen Brun, Workshop Ragne Sigmond og Kevin Wilson,Jon Klasbu,Marion Haslien,2 Brides,leverandørutstilling og avsluttning med Eir Jørgen Bue på onsdag. Det ble satt opp buss fra Gardermoen søndag med retur på onsdag til hyggelig pris. Møtene er aktivt markedsført på vår Web og sosiale medier noe vi kommer til å legge stor vekt på i fremtiden. Et aktivt Forbund må følge med i konkurransen med alle tilbud som tilbys innen kurs og aktiviteter. Våre konkurrenter er alle frilanserne ikke alle, men mange av disse er potensielle som seriøse medlemmer i vårt Forbund. Arr.kom.Nff Andre Meling Arild Sønstrød _ Dagrunn Reiakvam 11

12 Reklamasjonsnemnda for fotografarbeide Nemnda har bestått av: Leder: Advokat Siv Bjørklid, Oslo Medlem: John Strandli, Forbrukerrådet Medlem: Fotograf Terje Lie Olsen, NFF Vara: Fotograf Jens Eldøy, NFF Nemnda har i perioden ikke behandlet noen saker. Der har i perioden akkumulert seg 5-6 saker, men daglig leder har ikke hatt kapasitet til å gå videre med disse foreløpig. Dette vil det bli gjort noe med slik at man blir ajour ila. året. Det er også avgjørende å få på plass nytt medlem fra NFF. Daglig leder kan ikke inneha dette vervet. Forslag om nytt medlem og varamedlem sendes Forbrukerrådet. Daglig leder har overfor Forbrukerrådet etterlyst en oppdatering av vedtektene for nemnda uten at det har skjedd noe. Ifm. arbeidet i IKT-gruppen med nye nettsider, er reklamasjonsnemnda trukket frem som noe vi kan fronte som en fordel og noe som øker vår seriøsitet mot publikum. Norske Fagfotografers Opphavsrettsutvalg (NFOU) Representanter fra NFF har vært: Representant: Per Solrud Vara: Arthur Sand Det har ikke vært aktivitet i NFOU siden siste landsmøte. Det sakkyndige råd for åndsverk Representanter fra NFF har vært: Representant: Per Solrud Vara: Arthur Sand Det har ikke vært aktivitet i NFOU siden siste landsmøte. Kopinor Representanter fra vårt forbund Representant: Terje Lie Olsen, daglig leder NFF Vara: Arthur Sand, Oslo Daglig leder har siden medio 2012 deltatt i en mengde forhandlingsmøter i Kopinor vedrørende fordeling av kopieringsvederlag for digitale medier. Dette er et nytt vederlagsområde som gjelder fom Forhandlingene var vanskelige og Harry Bjerkeng har bistått daglig leder i prosessen. Forhandlingene endte i brudd da man på opphavsmannssiden ikke kom til enighet mellom NFF/FFF og Norsk Journalistlag. Vi ga oss ikke og vant til slutt frem med våre krav som kort fortalt gikk ut på å opprettholde samme fordelingsnøkler som for papirvederlag, fordi vurderingsgrunnlaget for digitalkopieringen var høyst mangelfull. Resultatet var at Norske Fagfotografers Fond i desember 2013 ble tilført ca. 2.5 mill. i ekstra utbetaling fra Kopinor for digitalvederlag for 2012 og Dersom dette holder seg vil fondet fremover motta mer enn dobbelt så mye årlig i tilskudd. Det er svært god kontakt mellom organisasjonene på billedsiden i Kopinor, Grafill-NBK-NK- FFF, og det diskuteres stadig nye muligheter både med tanke på vederlag og Kopinors rolle ift. opphavsrett; Hvordan kan vi utnytte Kopinor sin kompetanse og styrke for å oppnå bedre beskyttelse for våre bilder. 12

13 Til Norges Fotografforbund Forslag til omtale av Kopinor i årsberetning for 2012: Kopinor NF er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. NF mottok i kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2012 var 275,6 mill. kr (241,6 mill. kr i 2011). Norske rettighetshavere mottok i alt 160,1 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (155,5 mill. kr i 2011). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av verk ved eksamen og til lydbøker for funksjonshemmede. Inntektsøkningen har sammenheng med at det for første gang er tatt betalt for digital kopiering i skolene. Vederlagsbetalingen fra kommunene har derfor økt med ca. 30 prosent. Disse vederlagene er imidlertid ennå ikke betalt ut til organisasjonene, siden fordelingsforhandlingene ikke er avsluttet. En ny, permanent avtale med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på Internett (Bokhylla.no) ble inngått i Avtalen gjelder bøker utgitt til og med 2000 og vil omfatte ca titler når tjenesten er komplett i Gjennom datterselskapet Kopinor Pensum drives bl.a. produksjon og salg av kompendier for høyere utdanning, samt lisensiering for lokal kompendiefremstilling. En ny tjeneste, Bolk, for levering av innhold og rettigheter for digitale kompendier vil stå ferdig i Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er administrerende direktør, Ann-Magrit Austenå styreleder. Les mer om Kopinor på Representasjon i Kopinor Terje Lie Olsen var i 2012 NFs representant i Kopinors representantskap, med Arthur Sand som vararepresentant. På vegne av opphavsmannsorganisasjonene på områdene foto, billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design var Martin Biehl (Grafill) styremedlem med Arne Nøst (NBK) som varamedlem. 13

14 Til Norges Fotografforbund Forslag til omtale av Kopinor i årsberetning for 2013: Kopinor Norges Fotografforbund er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang på kultur og kunnskap, samtidig som opphavsmenn og utgivere får betalt for sine verk. NF mottok i kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2013 var 289,7 mill. kr (275,9 mill. kr i 2012). Norske rettighetshavere mottok i alt 203,6 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (160,1 mill. kr i 2012). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av verk ved eksamen og til lydbøker for funksjonshemmede. Medlemsorganisasjonene fullførte i 2013 fordelingsforhandlinger vedrørende det digitale vederlaget i skoleverket. Økningen i de kollektive vederlagene 2013 har sammenheng med at beløpet omfatter digital kopiering for to år. Den nye tjenesten for levering av innhold og rettigheter til digitale kompendier, Bolk, ble ferdigstilt i 2013 og er utprøvd på flere høgskoler. Bolk tilbys som en sentral del av den avtalen som nå forhandles fram med Universitets- og høgskolerådet. Avtalen med Nasjonalbiblioteket om å legge ut digitaliserte bøker på Internett (Bokhylla.no) løper videre. Avtalen gjelder bøker utgitt til og med 2000 og vil omfatte ca titler når tjenesten er komplett i Vederlagsmidlene for Bokhylla er ennå ikke fordelt. Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er administrerende direktør, Ann-Magrit Austenå styreleder. Les mer om Kopinor på Representasjon i Kopinor Terje Lie Olsen var i 2013 NFs representant i Kopinors representantskap, med Arthur Sand som vararepresentant. På vegne av opphavsmannsorganisasjonene på områdene foto, billedkunst, kunsthåndverk, illustrasjon og design var Martin Biehl (Grafill) styremedlem med Esther Maria Bjørneboe (NBK) som varamedlem. 14

15 Norwaco Representanter fra vårt forbund Representant: Terje Lie Olsen, daglig leder NFF Vara: Arthur Sand, Oslo NORWACO, eller Organisasjon for rettighetshavere til audiovisuelle verk, er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder. Som medlem mottar Norske Fagfotografers Fond årlig kollektivt vederlag. Årsrapport for 2012 og 2013 fås ved forespørsel. For 2012 mottok NFF kr ,00 til Norske Fagfotografers Fond For 2013 mottok NFF kr 3.676,00 til Norske Fagfotografers Fond Fond og Stipend Undestøttelsesfondet Det har i perioden ikke kommet noen søknader til fondet. J.L. Nerlien A/S Fond Det er i perioden ikke kommet noen søknader til fondet. Norske Fagfotografers Fond Fondet har hatt følgende styre i perioden Medlem: Jens Eldøy Medlem: Arthur Sand Medlem: Erik Skjøldt Varamedlem: Trine-Lise Pedersen Regnskap og beretning for Norske Fagfotografers Fond: 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Sist endret 13. april 2015

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Sist endret 13. april 2015 1. Formål og virksomhet Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka

Introduksjon. Innhold. - Kristin. Bibliospettboka 1 2 Om Norsk Bibliotekforening Hvem, hva, hvordan 5 Vedtekter 7 Prinsipprogram 10 Handlingsplan 11 Faglige utvalg 12 Om vår kommunikasjon 13 Mønstervedtekter 15 Din plass i organisasjonen What s in it

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer