Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 18.07.2011 Tidspunkt: 09:30"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmere beskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS23/11 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling 11/149Søknadom endringav gitt tillatelseeller godkjenning,dalgårdveien2 2010/290 TerjeJohansen utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 11/149 Saksmappe : 2010/290 Saksbehandler: IngeBones Dato: Saksfr amlegg 11/149Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning, Dalgårdveien 2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Planog naturutvalget 23/ Vedlegg 1 11/149Protestvedrbyggehøydepånybolig/tiltak i Dalgårdveien2 2 Møtereferat 3 Tyrolerhus-høyde, tiltakshavere _001, Adv.Broks&Eriksen Dalgårdsveien2 - skriv medkommenteretterbefaring, BarlindhaugConsultas 6 Bilde_1, BC 7 Bilde_2, BC 8 Bilde_3, BC 9 Snitt_møne_høyder, BC 10 Brev001_BC, dssomvedlegg /149Søknadom endringav gitt tillatelseeller godkjenningendringav tiltak, Tyrolerhusas 12 11_ , TH 13 image002, TH

7 Kart- stipletnybyggbolig Saksopplysninger Gnr 11 bnr 149,Dalgårdveien2 Tiltakesart: Nybygg Beskrivelse:Eneboligmedgarasje Tiltaksklasse:1-3 Ansvarligsøker:Tyrolerhusas,Sandefjord Tiltakshaver(e):Marit Vandeskog- og EysteinEliassen,Dalgårdveien2 Søknadom endringav gitt tillatelsedatert Revidertetegningermedinnmåltehøyder+0,90meteri forhold til gitt tillatelsemottatt Bruksareal(BRA): Bolig grunnflate 106m 2 Toppetasje 60 m 2 Frittliggendegarasje 27,4m 2 Fakta: Detomsøktebyggeter delvisoppført.detble gitt rammetillatelsed-sak2010/ og igangsettingstillatelsei D-sak fikk bygningsmyndighetenetelefonfra nabognr 11 bnr 128om at byggetvar plassert høyereenngodkjent.hanharogsåsendtbrev1.juli om saken, mottattsammedag. Bygningsmyndighetenekontaktetansvarligsøkerumiddelbart påtelefonom at høydenmåttesjekkes. Ansvarligsøkersvarer30.6.:Vi har tatt tak i dette og Barlindhaug vil foreta kontroll i nærmeste fremtid epostfra ansvarligsøker: Sakm.nr.2010/290 Side2

8 Fra Barlindhaug Consult as har jeg i dag fått bekreftet at merket på stolpen skulle ha vært 14.8 ikke 13,8 slik de har markert. De innrømmer altså skyld i dette og oppgaven for alle parter blir nå å finne en løsning på problemet meldervi fra til parteneat befaringvil bli holdt i Dalgårdveien Revidertetegningermottatt mednabovarseltil nabognr 11 bnr 128og ny høyde+0,90 meter møtteparteneoppi befaringen;tiltakshavermarit VandeskogEliassen,adv.Mads Wallerheimfor nabo11/128,odd-arne Larsen,BarindhaugConsultas,AndreasNordhaug, NorhaugMaskinas. Referatvedlagt. Følgendeprotester er mottatt: Nabo Per Jensenskriverbl.a.1.juli at deter tydelig høydeforskjellpånybyggi forhold eksisterendebygg. Dettestemmerikke medrammetillatelse.hanberom tiltaket stoppestil de faktiskeforhold er avklartog dokumentertog høydener i henholdtil gitt rammetillatelse. Barlindhaug Consult asskriver : Følgendemomenter ønskeskommentertfra oss: Eiendommener solgttil boligformål,og deter envedtattreguleringsplansomsiernoeom type bolig, antalletasjerog takutforming.men denneplanensierikke noeom makshøydefor nybygg. Omsøktejusteringav plasseringbyggeter ikke i stridmedgjeldendeplaner. Vedrørendeutsikt er dennesettfra naboensverandaskjult av enhøyrekkeav trær.toppenav trærne ligger betydelighøyereenn fremtidigtak til nybygg.antar at toppenpåtrærneer 3 og 4 meter høyereennhøyestepunktpåtaket;sevedlagtbilde_l. Det ble benyttetenstangmedlengde6.1metersomviserhøydenfra gulv pågrunntil mønehøyde, samtat detble merketav høydensomer 0.9meterunder.Dettefor å visualisereforskjellenpå opprinnelighøyeog ny høyde.men pgaav tett skogklartevi ikke å få noegodtbilde av situasjonen. Avmerkingeneble totaltskjult av trekronene.utfra at deter mulig å avlese18.5meterpåstanga, somer dettegnetinn påbildet og videreer deforskjelligehøydenemarkert;sebilde_2. Ulempervedå senkebetongplata: Betongplatenmedalt av rør for vannog avløp,el og rør for vannbårenvarmemåfjernesog etablerespånytt. Det måskiftesut masserca1 meterdyperefor å få ensolid og frostsikkerpute. Ytterligereutskiftinggarvingvil føretil at enhavnerinn pånabotomtaog kommeri konflikt medkableri tomtegrensa. Kableneligger for grunt.detteetteropplysningfra AndreNordhaug somharhattgravearbeidene. Tomtaer alleredei øvrehjørnemot kommunalvei senketenmeter;sebilde_3. Ytterligeresenkningvil forverreforholdenepgaat bindingsverketkommerlangtunder eksisterende terreng. Vår konklusjoner at tiltaketmedå endre/senke høydenifh til etablertplatestårikke i forhold til kostnadene,og endringenefor naboensetti forhold til hvanaboenvinnerav redusertutsikt.faktumer at naboen taper 2 m2 medutsikt vedny omsøkthøyde;sevedlagtskisseav mønemedhøyder. Huseierog utbyggerharprøvdå minimaliserevirkningenav husetvedå byggeet mindrehusenførsttenkt. Vinkelenpåtaketsersenketmaksimalttil et minimum,22, somer et minimumfor kunnehabobarearealer. Det er ikke mulig å gjøreytterligeretiltak medhuskonstruksjonen for å minimaliserehøyden. Tiltakshaver Marit VandeskogEliassenskriver : Det beklageligefaktumi sakener at høydener stukketut enmeterfor høyt av eksternt konsulentfirmasomvi ble pålagtå bruke. Sakm.nr.2010/290 Side3

9 Vi harheletidenfulgt dereglerog retningslinjersomharværtpålagtoss,og gjort vårt bestefor at byggetskullebli til minstmulig sjenansefor naboene.vi harogsåhattengoddialogmed Dyrøy kommune, somharrettledetossi prosessen.vi er derforsværtlei ossfor situasjonensom haroppstått,davi ønskeret bestmulig naboskapi framtida. Vi føler imidlertid at vi uforskyldt harhavneti ensituasjonderkonsekvensene vedå fjerneog utførealt arbeidetpånytt er sværtkostbare,økonomiskog tidsmessig.det gjør dessuten situasjonenvanskeligfor alle håndverkernesomer involvertei og harplanlagtarbeidetpådette huset. Jegharogsåforståttat deter sværtkomplisert,om i detheletatt mulig, å gravesegdyperenedi grunnen,selvom manfår fjernetalt av betong,rør, elektrisitetosv..pgagrunnforholdene,og at manfor hvermetermangraversegnedogsåmågraveut til siden.dermedkommermanover grensentil naboenog berørerkablersomligger i tomtegrense. Vi berderforom tillatelsetil å byggehuset0,9 meterhøyere enndetopprinneligble søktom. Andersen Høydemåling: Det ble brukt enstangfor å visualisere forskjellenmellomdengamleog dennye mønehøy den. Bildeneoverviseralle tre stangamedmarkeringerpå.pådetstorebildet til venstre,somer tatt fra utsiktentil naboer ikke dennesynlig pågrunnav detette,høye bjørketrærnesomstårhelt nedevedtomtegrensa.de to andrebildeneer tatt påskrånedenframot/påveg. Utdragav brevtil Dyrøy kommunev/ingebonesfra Per Jensen(Uthevingerer gjort av undertegnede): Somdu er kjent medhar vi tidligere protestertpå at byggettar myeav denutsiktenvi har. Våre tanker: Selv om vi harforståelsefor at manikke ønskerå misteutsikt, er detherkun snakkom et tap påca 2m2. Vi harhugdnedto storebjørketræri grensenmot veg/bilverkstedsomsikkerthargitt langtmer enn2 m2 ekstrautsikt allerede.om deønskermerutsikt, såhardemulighettil å fjerneeneller flere bjørketrærpåegeneiendom. Velgerdeå la bjørketrærnebli stående,vil husetknaptkunneskimtesuansett,og kandaumulig væretil særligsjenanse. Tidligerebestodtomtaav et asfaltertområdesomvar i ferd medå gåi oppløsning,medkratt og ugrasrundt.nå vil deti stedetkommeet lite hus,medheller,plen,blomsterog prydbusker rundt.vi håperat dennye utsiktenvil veieoppfor tapetav dengamle,og sånnsettbli til glede bådefor ossog nabolaget. (bilder er ogsåmed) Marit og EysteinVandeskogEliassen Over: Adv. Mads Wallerheim for sin klient Per Jensenskriver : Vi ser til tidli gerekorrespondanse i anl edning saken, senest mottattmøtereferat etterbefaring Av vedtaketsom er truffet av Fylkesmannen l 0, harfylkesmanneni utgangspunktetbare stadfestet kommunens vedtak,i det vedtaketbygger pålovli geog relevantemomentersom kommunenkanbenytte i spørsmålet om dispensasjon. Dersom tiltakshaverhadde bygd i trådmed dentill atelsesom kommunenga,ville saken vært avsluttet. Ettersom faktumnå har forandretseg,byggertilt akshaver i strid med gitt tillatelse. Det er dette Dyrøy kommunenå skal følgeopp,og somkommunenogsåhar ansvaretfor å gjøre. Kommunen har fl ere sanksjoner dekanbenyttefor å bringedetulovlige forhold i orden.det vanligeer at det utstedespåleggom rettingog varselom tvangsmulkt, jfr. lov om planlegging og Sakm.nr.2010/290 Side4

10 byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).er ikke forholdet brakti ordeninnen fristen som er satttil retting, inntrer mulkt. Jegforutsetter at kommunenkjennertil hvilke sanksjonsmuligheter som fore li gger i tilf eller som dette. Jeg tillater meglik evel å spørre Dyrøy kommune om hvilk e retningslinj er kommunenhar for oppfølging av ulovli g bygging.det er et kjent faktumat Geir Fjell bergtidli gere,og vedfl ere anledninger, har blitt anmodetav min klient om ei befaring, uten at dethar vært velvilje fra Fjellbergsside til å gjøredette.kommunen haren plikt til å forfølgeulovli geforhold etterplan- og bygningslovgivningen. En forsvarli g kommunalbyggesaksbeha ndling tilsier derforat en befaring burde vært gjennomført pået tidligerestadiumav saken. Av vedtaketfremgårdetat kommunenvedvurderingen all eredehar påpektat høyden kan være sjenerende. Min klient finner eksisterende byggetillatelsesjenerendefor hans utsikt. Det er hevet overen hver tvil at ytterli ggereforhøyelseav bygget, vil medføreytterli gere sjenansefor min klient. Dettetrekker i sterk retning av at ytterli gerehøyde enn all eredetillatt, ikke kantillates. Dettebør vektleggessom et svært viktig moment. Byggetvil for øvrig bli markant høyere enn øvrig bebyggelse. Et annetmoment som ønskesbelyst, er hvorvidt deter tatt høyde for utnyttelsesgradav arealnår detgjelder parkeringsmulighetersiden tiltakshaver driver næringsvirksomhet vedsidenav planlagt enebolig.oppføring av planlagt bolig, vil medføre en innskrenkning i parkeringsmuligheter. Ytterligere innskrenkninger av parkeringsmuligheter vi l det bli vinterstid. Momentene kan således ikke vektleggesi avgjørelsen av om detskal gis ytterligeredispensasjon. Detteer forhold som tiltakshavermå bærerisikoen for selv. Ytterligere er det et moment at utbyggerer en profesjonellaktør,og detmå dakunne leggestil grunnat utbygger forholdersegtil gitt byggetillatelse. Dette forsterker baredet faktumat min klientikke på noen måteskal berøresav de feil somer begått av tiltakshaver og utbygger. Sidentiltakshaver harbehovfor ny dispensasjon for å kunnebyggeslik detnå søkes om, betinger dettenytt vedtak, samt ny till atelsefra kommunen.impli sitt i detteli gger derforogsåklageadgang til Fylkesmannen. Dersom kommunen, mot formodning,velgerå omgjøreegetvedtak/ byggeviderepådet, vil det bli krevetdekket sakskostnader fra min klients side, jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 36. Avslutningsvisbemerkes detat det er kritikkverdigat IngeBones skriver i sin epostav til min klient følgende:"grunnmuren på nytt bolighushar Barlindhaug Consultaserkjentsatt for høyt medca. 1 meter. l denforbindelsevil detbli holdtbefaringmedberørteparter medsiktemål å kommetil enighet. " Etter min oppfatning, burde kommunenøyeblikkelig gitt beskjedtil tiltakshaver at detulovligeforhold skulle bringesi orden. Dyrøy kommune er kjentmedat min klient ikke ønsker ytterligere endringer som forringerhans verdi av sin egen bolig. Når Bonesda skriver at befaringsmøtet skal ha som "siktemål å kommetil enighet ", kandetteoppfattesdit hen at Dyrøy kommune all eredehar tatt stillin g til spørsmålet i negativ retning for min klient ved å antydeat detvil bli gitt ytterligere dispensasjon. Detteer ikke i samsvarmed plan- og bygningsloven, og en kanstill e segundrende til om Dyrøy kommune ikke praktisererlikhet for lovenfor all e. Administrasjonens vurdering Søknadenetil bygningsmyndighetenei dennesakenharværtforbildelig. Det pekesspesieltpåat ansvarligsøkersvalg av firmaermedhøy kompetansefor utstikning.søkerharogsåvalgt hustypesomi mindregradsperrefor utsiktenfor bakeforliggendearealer. Toppetasjener barepå 60 m2. Plassering I plasseringog beliggenhetskontrollver , rundskrivh-18/90heterdetat høydeplasseringav bygningervanligvisjusteresi forhold til gjennomsnittlighøydenivåder nivåforskjellener vesentligforskjellig. Adgangtil å justerepluss/minusinntil enhalv meter antaså ligge i selvetillatelsen, områdetype 3 spredtbygd.( side51, B.3.4Bygninger) 0,20meter for område2, tettbygd/utb.område). I dette tilfelle derbygningener + 90 cm i forhold til gitt tillatelse,skullekontollrutinerhos utstikningsfirmakunnefangetoppog avdekketdette.partenemåkunneforventeat kontrolleni Sakm.nr.2010/290 Side5

11 firma er bedreenndetteog i særliggradi sakerdertoleransenefra nabosidevar småi utgangspunktet. Behandling Bygningsmyndighetenereagertstraksoverforansvarligsøkerdanaboenringte om høydepågrunnmurog plate. Bygningsmyndigheteneharsålangt vi kansefulgt oppsakenpå bestmulig måte.befaringenpåtomta , somble kalt inn påkort varsel,var mentå bli enigeom hvor ansvarsforholdene i sakenlå medpartenetilstedeog å sepåkonsekvensene i saken. Partenei saken Barlin dhaug consult asmenerat å senkebyggetvil medføreat delerav nabotomtamåtaes i bruk og at kableri områdeogsåmåsenkes.tomtaer alleredesenket1 meteri øvrehjørne.han konkluderermedat å senkeplataikke ståri forhold til kostnadeneog deproblemerog endringenefor naboensetti forhold til hvanaboenvinnerav redusertutsikt. Ti ltakshaver Marit VandskogEliassenskriver: Vi er derforsværtlei ossfor situasjonensom haroppstått,davi ønskeret bestmulig naboskapi framtida.vi harheletidenfulgt dereglerog retningslinjersomharværtpålagtoss,og gjort vårt beste for at byggetskullebli til minstmulig sjenansefor naboene. Adv. Wallerheim skriver: Det er ingentvil i dettetilfellet at deter taleom et ulovlig tiltak sidenskyld er innrømmetfra tiltakshaversog utbyggersside.hvorvidt detnåkanta lengretid for tiltakshaverå reisebygget, eller om detblir enmerkostnadfor tiltakshaver,er utenbetydningi dennesammenheng. Detteer i såfall et interntanliggendemellomtiltakshaverog BarlindhaugConsultAS. Vurderinger Vurderingenenåblir hvorvidt de hensyn somtalerfor dispensasjon, kansieså veietyngreen hensynettil naboen. Feileni høydeer et faktum. Det synessomutsiktsproblematikkensomer mindrevesentligi forhold til tiltakhavernesutnyttelseav tomtasombolig- og næringseiendom. Bygningsmyndighetenefinner at bolighusetnye høydei mindregradvil forverrenaboensutsikt. Træri grensenmot naboenstomt er høyereenntaketpådennye boligen. Bygningsmyndighetenevil pekepåat å senkebyggetytterligereog bruk av forstøtningsmureller bruk av naboenstomt er sværtuheldigbygningsmessigsett. De høydeforskjellenesomtiltakhavernemålevemedvedinnvilgelseav endrettillatelseer også uheldig. SomadvokatWallerheimskriver er ogsåparkeringsforholdene kritikkverdig. Dettekan bedresnoevedkjøp av arealermot veien. En riving av plateog grunnmurog senkehusetvil kunnebedredisseforhold. Men en vil her leggevekt påutførendefor grunnarbeidetsmerknader, NordhaugMaskin,om at grunnenvar dårlig og at enhermåregnemed storetilleggsarbeidermedkonsekvenserstorekostnader.her er detifølge firmaetgjort stormasseutskiftingerallerede.bygningsmyndigheteneer kjent med maritimeavsetningeri område. Gjennomplanleggingog vedsærligekrav til detenkeltebyggetiltak skallovenleggetil rettefor at arealbrukog bebyggelseblir til størstmulig gavnfor denenkelteog samfunnet ( planog bygningslovensformålsparagraf). Dettemenervi at ansvarligsøkerog bygningsmyndighetene harholdt seginnenfori dennesaken.ansvarligsøkerog tiltakshaverharselvstoppetdetvidere arbeid. Sakm.nr.2010/290 Side6

12 Bygningsmyndigheteneleggervekt påattiltakshaver(ne),selvom deer uskyldige i saken, akseptererat huseter sattfor høyt meddeulemperdettemedfører.de vil gåvideremed byggeprosjektet. Bygningsmyndighetenemåkunneveiealle hensyn i dennesaken. Konklusjon Bygningsmyndigheteneerav denoppfatningat hensynettil tiltakshaversønskeom å fullføre tiltaketmågåforanhensynettil naboensutsikt. Naboenharogsåfått innvilget dispensasjonfor flere etasjerpåsin eiendom. Rådmannensforslag til vedtak: Utvalgetvil etterensamletvurderingog somvi menerligger innenfordetfrie skjønn,godkjenne endringav tillatelsedatert dispensasjoninnvilges. Det pekespådetuheldigevedå senkebygget90 cm og davedbruk av forstøtningsmureller planeringinn overnabotomta.det visesogsåtil dårlig grunni tomtaog deuforholdsmessige storeutgifter detvil medførefor parteneog forsinkelserdettevil påføretiltakshavereog kundene i næringsvirksomhet(fysikalskinstitutt). Vedtaketinneharikke oppsettendevirkning. Utvalgsledersinnstilling: Sområdmannensforslagtil vedtak TerjeJohansen utvalgsleder ØysteinRørslett rådmann Sakm.nr.2010/290 Side7

13 DYRØY KOMMUNE Saksnr.: Dok.nr.: Lapenr JUL 2011 Dyrøy kommune v/ teknisk leder Geir Fjellerg S.beh.: Kapi: Ark kode P: Ark. kode S: 9311 BRØSTADI3OTN Brøstadbotn 1.juli /149 Protest vedr. byggehøyde på ny bolig/tiltak i Dalgårdveien juni kontaktet undertegnede ingeniør Inge Bones ved teknisk avdeling i Dyrøy på telefon angående ovennevnte. Teknisk ble kontaktet fordi vi som naboer ser at det er tydelig høydeforskjell på nybygg i forhold eksisterende by gg. Etter min oppfatning stemmer ikke dette med gitte rammetillatelse. I samme telefonsamtale bekrefter ingeniør Inge Bones at høydeplasseringen som er definert som gulv på den nye boligen / tiltaket, har referanse i gulv på fysikalsk Institutt. Mrk. I rammetillatelsen er gulvhøyde definert til kote Jeg viser til e-post av 30.juni 2011 fra Dyrøy kommune til Tyrolerhus v/ Else Gro Andersen med kopi til meg. Der ber dere om dokumentasjon på at riktig høyde er benyttet ved tiltaket. Undertegnede vil i denne forbindelse gjøre det klart at det er teknisk avdeling i Dyrøy kommune sitt ansvar å påse at tillatelser / vedtak som er gitt, blir etterfulgt. Jeg ber derfor teknisk avdeling i Dyrøy om å avklare de faktiske høydeforhold i henhold til gitte rammetillatelse. Jeg ber derfor om at videre utbygging av ny bolig / tiltaket stoppes til de faktiske forhold er avklart og dokumentert, og at høyden er i henhold til gitte rammetillatelse. 11,Aael hilsen Per 472,11 sen Kopi: Rådmann i Dyrøy

14 DYRØY KOMMUNE Saksnr.: Dok,nr.: S.beh.: Dyrøy kommune Ark. kode P: v/ teknisk leder Geir Fjellerg Ark. kode S: Kopi: : Løpenr.: - 1 jul 2011 Hef.: 9311 BRØSTADBOTN Brøstadbotn 1.juli /149 Protest vedr. byggehøyde på ny bolig/tiltak i Dalgårdveien juni kontaktet undertegnede ingeniør Inge Bones ved teknisk avdeling i Dyrøy på telefon angående ovennevnte. Teknisk ble kontaktet fordi vi som naboer ser at det er tydelig høydeforskjell på nybygg i forhold eksisterende bygg. Etter min oppfatning stemmer ikke dette med gitte rammetillatelse. I samme telefonsamtale bekrefter ingeniør Inge Bones at høydeplasseringen som er definert som gulv på den nye boligen / tiltaket, har referanse i gulv på fysikalsk Institutt. Mrk. I rammetillatelsen er gulvhøyde definert til kote + 13,3. Jeg viser til e-post av 30.juni 2011 fra Dyrøy kommune til Tyrolerhus v/ Else Gro Andersen med kopi til meg. Der ber dere om dokumentasjon på at riktig høyde er benyttet ved tiltaket. Undertegnede vil i denne forbindelse gjøre det klart at det er teknisk avdeling i Dyrøy kommune sitt ansvar å påse at tillatelser / vedtak som er gitt, blir etterfulgt. Jeg ber derfor teknisk avdeling i Dyrøy om å avklare de faktiske høydeforhold i henhold til gitte rammetillatelse. Jeg ber derfor om at videre utbygging av ny bolig / tiltaket stoppes til de faktiske forhold er avklart og dokumentert, og at høyden er i henhold til gitte rammetillatelse. Kopi: Rådmann i Dyrøy

15 á

16 Møtereferat Befaring: Dalgårdveien2 Tidsrom: 6.juli 2011kl.13:00 Tilstede: Tiltakshaver:Marit VandeskogEliassen Nabo:PerJensen; representertvedadvokatmadswallerheimfra advokantfirma Brox & Eriksen AndreasNordhaug,UTF/KUT, grunn,terreng,stikkledninger Odd-Arne Larsen,BarlindhaugConsultas,utstikkingPRO,KPR, UTF,KUT, tiltakskasse3 IngeBones,Dyrøy kommune Representantenemøtteetterannonseringfra bygningsmyndighetenepåeposttil partene Sak: Ny bolig satt for høyt utover gitt tillatelse med +0,9 meter Tiltakshaver menteat selvom feilen gjort av utstikkingsfirmasåville hunat enmåttefå lov å fortsettebyggingen. Hunmenteat naboensmindreutsikt var mindrevesentligennå måtte rive gulv og mur medinnlagt vannbårenvarmeog meddekostnaderog tid detteville medføre.hun ønsketogsået godtforhold til naboen. Norhaug kunnebekrefteat grunnenvar dårlig og at enhaddeskiftet ut masseri 2 meters dybde.hanmenteat byggetvanskeligkunnesenkesenmeter. Barlindhaug Consultsrepresentant innrømmetgrov feil i utstikkingen. Menmenteat forverret/forringetutsiktfor naboikke kunnerettferdiggjøreoppgraving/senkingavgrunnmur og plate. Advokat Walerheim fremholdtat nevntehensynikke var avgjørendei saken.reglenei byggesakenburdeværtfulgt. Hanville kommemedmerknaderi sakentil søknadenom endret tillatelse. Dennye mønehøyden på6,25meterog gamlehøyden0,90cm underble angittvedhjelp av fliser påniveller-stenger. Enforsøkteåvisualiserehøydensettfranaboensveranda.Træri nedrekantav tomtaskyggetfor. Det gjordedetå seforskjellengammelogny høyde. Konklusjon En ble enigeom at søknadom endretbyggetillatelsesomer mottattmedny høydepåhuset ville bli behandletavbygningsmyndighetenesåsnartsommulig og meddemerknadertil søknadensomfremmesi saken. IngeBones referent

17 MARIT OG EYSTEIN VANDESKOG ELIASSEN DALGÅRDVEIEN 2, 9311BRØSTADBOTN SAK: NY BOLIG SATT FOR H ØYT UTOVER GITT TILLATELSE MED +0,9 METER Det beklageligefaktumi sakener at høydener stukketut en meter for høytaveksterntkonsulentrma somvi ble pålagtå bruke. Vi har heletiden fulgt dereglerog retningslinjersomhar vært pålagtoss,og gjort vårt bestefor at byggetskullebli til minstmulig sjenansefor naboene.vi har ogsåhatt en goddialogmeddyrøy kommune,somhar rettledetossi prossessen. Vi er derforsværtlei ossfor situasjonensomhar oppstått,da vi ønskeret bestmulig naboskapi framtida. Vi følerimidlertid at vi uforskyldthar havneti en situasjonder konsekvensene vedå fjerneog utførealt arbeidetpå nytt er svært kostbare,økonomiskog tidsmessig. Det gjør dessutensituasjonen vanskeligfor allehåndverkernesomer involvertei og har planlagt arbeidetpå dettehuset. Jeghar ogsåforståttat det er sværtkomplisert,om i det heletatt mulig,å gravesegdyperenedi grunnen,selvom manfår fjernetalt avbetong,rør,elektrisitetosv..pgagrunnforholdene,og at manfor hvermeterman graversegnedogsåmå graveut til siden.dermed kommerman overgrensentil naboenog berørerkablersomliggeri tomtegrense. Vi ber derforom tillatelsetil å byggehuset0,9 meterhøyereenndet opprinneligble søktom. Venstre kolonne: Bilder avutsiktentil naboann-brith og PerJensentatt under befaring Doloradipiscing: Marit Andersen Ofce:WorkPhone Cell:Mobile Phone Work Bildeneer tatt fra venstreside(syd-vest)av verandaog mot høyre, og viserutsiktenfra hele nedsidenav husetderesslik det ser ut i dag.

18 Høydemåling: Det ble brukt en stangfor å visualisereforskjellenmellomdengamle og dennyemønehøyden.bildeneoverviseralletre stangamed markeringerpå. Pådet storebildet til venstre,somer tatt fra utsiktentil naboer ikkedennesynligpå grunn avde tette,høye bjørketrærnesomstårhelt nedevedtomtegrensa.de to andre bildeneer tatt på skrånedenframot/på veg. Utdrag av brev til Dyrøy kommune v/inge Bonesfra Per Jensen(Uthevingerer gjort av undertegnede): Somdu er kjent medhar vi tidligere protestertpå at byggettar myeav denutsikten vi har. Over: 3D bilde av huset omtrent slik det blir seendeut, med hovedetasje,toppetasje og lav takvinkel. LoremIpsumet: WorkStreet WorkCity, WorkStateWorkZIP Våre tanker: Selvom vi harforståelsefor at manikke ønskerå misteutsikt, er detherkun snakkom et tap påca2m2. Vi harhugdnedto store bjørketræri grensenmot veg/ bilverkstedsomsikkerthargitt langtmerenn2m2ekstra utsikt allerede.om deønsker merutsikt, såhardemulighet til å fjerneeneller ere bjørketrærpåegeneiendom. Velgerdeå la bjørketrærnebli stående,vil husetknaptkunne skimtesuansett,og kanda umulig væretil særlig sjenanse. Tidligerebestodtomtaav et asfaltertområdesomvar i ferd medå gåi oppløsning,med kratt og ugrasrundt.nå vil det i stedetkommeet lite hus,med heller,plen,blomsterog prydbuskerrundt.vi håperat dennyeutsiktenvil veieopp for tapetav dengamle,og sånn settbli til gledebådefor ossog nabolaget. Marit og EysteinVandeskogEliassen

19

20

21 file://\\aspkon003\pdfserverdocproc$\37966.html Page1 of Fra: Odd-Arne Mottatt: :08:09 Til: Inge Bones Kopi: Tittel: Dalgårdsveien 2 - skriv med kommenter etter befaring Vedlagtfølgervårt innspilletter befaring/møte. Dette brevet m/vedleggsendeskun pr. epostmed mindredereønskerdet pr. post. Med hilsen/ Bestregards Odd-ArneLarsen BarlindhaugConsultAS Tel(+47) ,mob (+47) Internet:

22

23

24

25

26

27

28 Page 1 of 1 Fra: Inge Mottatt: :40:37 Til: Dyrøy kommune postmottak Tittel: VS: Emne: vedr. tiltak på gnr. 11 bnr Vandeskog Eliassen Hei! Leggdenneinn i ephorte,sak2010/290. Med hilsen Inge Bones Avd.ing. teknisk sektor Epost: Telefon: Mobil: Internett: Post- og besøksadr.: Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn Fra: Else-Gro Sendt: 5. juli :18 Til: Inge Bones Emne: Emne: vedr. tiltak på gnr. 11 bnr VandeskogEliassen Hei, vedlagt oversendesen formell søknadom endring av gitt tillatelse i forhold til høydeplasseringi tiltak på gnr. 11 bnr. 149, Dalgårdveien2, 9311 Brøstadbotn. Vennligst gi beskjed om du også ønsker dette tilsendt i ordinær post. Med vennlig hilsen Else-Gro Andersen salgsleder Direkte: Hovednr.: Fax: e-post: Tyrolerhus AS, Postboks 101, 3201 Sandefjord. file://\\aspfil001\dyrdok$\prod\2011\07\06\37922.html

29

30

31

32

33

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventueltforfall måmeldessnarestordførerpåtlf. 77 18 92 02/99506

Detaljer

Namsos kommune. Saksfr amlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos kommune. Saksfr amlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/711-21 Saksbehandler: SteinArve Hagen Saksfr amlegg 65/1040Abel Meyers gate13 - Søknadom endring av tidligere godkjent bruk sendring/ombygging.

Detaljer

Sakengjelder: Til tidligeretillatelsedatert20.04.2009er detden10.04.2012mottattsøknadom tillatelsetil endring.

Sakengjelder: Til tidligeretillatelsedatert20.04.2009er detden10.04.2012mottattsøknadom tillatelsetil endring. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVA TE PLANER SEKSJONFORBYGGESAK Allehelgensgate5 Postboks7700,5020Bergen Telefon55 56 6310 Telefaks55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no ARILD

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:07.11.11. Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:07.11.11. Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer TYDALKOMMUNE Dato:07.11.11 Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: Tirsdag 15.11.2011 Tidspunkt:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tjeldsundrådhus Dato: 31.01.2013 Tid: 11:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tjeldsundrådhus Dato: 31.01.2013 Tid: 11:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested:, Tjeldsundrådhus Dato: 31.01.2013 Tid: 11:00 Forfall meldestil utvalgssekretær somsørgerfor innkallingav varamenn.varamennmøterkun vedspesiell

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Saken behandles pr e-post så raskt som mulig, dersom noen av styremedlemmene ønsker

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8

KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8 REGULERINGSPLAN FOR KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto somviser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING TyholmenArkitektkontorAS harpåvegneav Christian

Detaljer

Fagnotat - Vågsallmenning16, Barrio Bar Tapas Søknadom ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vågsallmenning16, Barrio Bar Tapas Søknadom ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGENKOMMUNE Byrådsledersavdeling/Kontorfor skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201201989-12 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsledersavdeling- Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30 Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

SAKSF RE M LE G G. Saksbehandler: Geir Christian Bertheussen Arkiv: GNR/B 46/223 Arkivsaksnr.: 16 / 1055

SAKSF RE M LE G G. Saksbehandler: Geir Christian Bertheussen Arkiv: GNR/B 46/223 Arkivsaksnr.: 16 / 1055 UMF - sak 83 /16 SAKSF RE M LE G G Saksbehandler: Geir Christian Bertheussen Arkiv: GNR/B 46/223 Arkivsaksnr.: 16 / 1055 Klage på vedtak DS - 59/16 - Tillatelse til tiltak nybygg tomannsbolig og carport

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14.

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14 Britt Pedersen (s) leder Ina Engvoll (s) e.f. Saksliste Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Flatanger næringsfond

Flatanger næringsfond Møteinnkalling Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: SalII, Miljøbygget Dato: 17.02.2012 Tidspunkt: 09:30 Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig påtelefon 74 22 11 00.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/4656-8 Saksbehandler: Grete Småvollan Saksframlegg 65/753 - Skolegata 2A - Søknad om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i pbl. 29-4

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161 Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 05.03.08 11/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 05.03.08 11/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700530 : O: : 111-279 : Paul Korsberg Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 05.03.08 11/08 KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMME- OG

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5 Søgne kommune Arkiv: 28/9 Saksmappe: 2012/2205-30352/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Ann Sissel Emaus MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ivar Henning

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 31.08.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, tlf. 90855384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sandnes kommune v/ Ole Petter Fløisand 21.04.08 Postboks 583 4305 SANDNES

Sandnes kommune v/ Ole Petter Fløisand 21.04.08 Postboks 583 4305 SANDNES Dok. nr. 200701779-17 Sandnes kommune v/ Ole Petter Fløisand 21.04.08 Postboks 583 4305 SANDNES KLAGE PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE PÅ GNR. 15 BNR. 1533, SAMMENBYGD MED BOLIG PLASSERT

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-14 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIGHUS - KLAGE Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE OMSØKT TILTAK PÅ GNR./BNR. 4/937 VESTRE ÅSEN 7, ASKØY KOMMUNE BEGRUNNELSE FOR DISPENSASJON FOR GARASJE OVER 40 M2

SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE OMSØKT TILTAK PÅ GNR./BNR. 4/937 VESTRE ÅSEN 7, ASKØY KOMMUNE BEGRUNNELSE FOR DISPENSASJON FOR GARASJE OVER 40 M2 SØKNAD OM DISPENSASJON - GNR./BNR. 4/937 - ASKØY KOMMUNE 202 Askøy kommune Byggesakssjefen Postboks 323 5323 Kleppestø Utarbeidet av: CASECO Dato: 07.03.202 Vårt prosj. nr: 26.2 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom2, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom2, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom2, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

ArkitektkontoretBørveog Borchseniusas Postboks300 3701 SKIEN. Att. HanneMeum

ArkitektkontoretBørveog Borchseniusas Postboks300 3701 SKIEN. Att. HanneMeum Saksbehandler, innvalgstelefon Solfrid Klodvik, 35586276 Vår dato 06.08.2014 Deresdato 18.06.2014 Vår ref. 2014/2258 Deresref. ArkitektkontoretBørveog Borchseniusas Postboks300 3701 SKIEN Att. HanneMeum

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Det hartidligereværtbevilling i lokalene,menforrige bevillingshaver,bjørnestadservering AS, avviklet sin drift juni 2011.

Det hartidligereværtbevilling i lokalene,menforrige bevillingshaver,bjørnestadservering AS, avviklet sin drift juni 2011. BERGENKOMMUNE Byrådsledersavdeling/Kontorfor skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201200764-4 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Byrådsledersavdeling- Felles Kopi til: Fra: Dato: Kontor for skjenkesaker 8.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 22.08.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31 Søgne kommune Arkiv: 71/504 Saksmappe: 2013/867-13041/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 11.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen LEDER AP Berit Nikolaisen NESTL SP Per Jensen MEDL H Venke Heide MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

Overhalla formannskap

Overhalla formannskap Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: (12:00 - Se nedenfor!) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/15 15/639 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST - GNR 37 BNR 130 SNR 1 Utvalg: SAKKYNDIG NEMND Møtested: Skjæringen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Behandling av påklaget avslag på ferdigattest etter gjenoppbygging hytte 244/1Djupvika i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes

Behandling av påklaget avslag på ferdigattest etter gjenoppbygging hytte 244/1Djupvika i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes 4.4 t., l k ål Vill] Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Tm. _._ Noerhte-Trzdondelagenfylhkenålma Innherred samkommune Våfdaloi Vår ref-i 7601 Deres dato: Arkivkode:421.3 Deres ref.: 03.06.2014 2012/3648 postboks130

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/1297-4 Solgunn Normann, 74 39 33 16 L83 20.11.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/1297-4 Solgunn Normann, 74 39 33 16 L83 20.11.2012 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Elcom Eiendom v/dagfinn Eriksen Storgt. 11 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/1297-4 Solgunn Normann, 74 39 33 16 L83 20.11.2012 Elcom

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM BOLIGBYGGING PÅ GNR 60, BNR 36, TODNHEIMSVEIEN 224,

KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM BOLIGBYGGING PÅ GNR 60, BNR 36, TODNHEIMSVEIEN 224, Landbruks-, vilt og innlandsfiskenemnd 30.04.09 - sak 8/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200900530 : O: : 1102-60-36 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: 1, Kommunehuset Dato: 05.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/4505-25 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 11/6/41 Gåsnesvegen 28 - Klage på politisk vedtak om overtredelsesgebyr for ulovlig

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1575 Saksbehandler: Terje Skottun Smiløkka 7 - Plassering av basestasjon - gnr 3 bnr 160 og 289 - Klage over vedtak Saksnr Utvalg Møtedato 74/2012 Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen

Klage på tillatelse - enebolig med hybel/sokkelleilighet og garasje på eiendom gnr. 30 bnr. 2 i Stordalsveien, Hans-Aksel Johnsen, Hans-Aksel Johnsen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.10.2010 56363/2010 2010/601 30/2 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/16 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 10/87 Planutvalget 26.10.2010

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kantina, Skjervøy ASVO Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saksliste

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2013 Tidspunkt : 08:00

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2013 Tidspunkt : 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 15.03.2013 Tidspunkt : 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91339538. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer