Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 18.07.2011 Tidspunkt: 09:30"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmere beskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS23/11 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling 11/149Søknadom endringav gitt tillatelseeller godkjenning,dalgårdveien2 2010/290 TerjeJohansen utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 11/149 Saksmappe : 2010/290 Saksbehandler: IngeBones Dato: Saksfr amlegg 11/149Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning, Dalgårdveien 2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Planog naturutvalget 23/ Vedlegg 1 11/149Protestvedrbyggehøydepånybolig/tiltak i Dalgårdveien2 2 Møtereferat 3 Tyrolerhus-høyde, tiltakshavere _001, Adv.Broks&Eriksen Dalgårdsveien2 - skriv medkommenteretterbefaring, BarlindhaugConsultas 6 Bilde_1, BC 7 Bilde_2, BC 8 Bilde_3, BC 9 Snitt_møne_høyder, BC 10 Brev001_BC, dssomvedlegg /149Søknadom endringav gitt tillatelseeller godkjenningendringav tiltak, Tyrolerhusas 12 11_ , TH 13 image002, TH

7 Kart- stipletnybyggbolig Saksopplysninger Gnr 11 bnr 149,Dalgårdveien2 Tiltakesart: Nybygg Beskrivelse:Eneboligmedgarasje Tiltaksklasse:1-3 Ansvarligsøker:Tyrolerhusas,Sandefjord Tiltakshaver(e):Marit Vandeskog- og EysteinEliassen,Dalgårdveien2 Søknadom endringav gitt tillatelsedatert Revidertetegningermedinnmåltehøyder+0,90meteri forhold til gitt tillatelsemottatt Bruksareal(BRA): Bolig grunnflate 106m 2 Toppetasje 60 m 2 Frittliggendegarasje 27,4m 2 Fakta: Detomsøktebyggeter delvisoppført.detble gitt rammetillatelsed-sak2010/ og igangsettingstillatelsei D-sak fikk bygningsmyndighetenetelefonfra nabognr 11 bnr 128om at byggetvar plassert høyereenngodkjent.hanharogsåsendtbrev1.juli om saken, mottattsammedag. Bygningsmyndighetenekontaktetansvarligsøkerumiddelbart påtelefonom at høydenmåttesjekkes. Ansvarligsøkersvarer30.6.:Vi har tatt tak i dette og Barlindhaug vil foreta kontroll i nærmeste fremtid epostfra ansvarligsøker: Sakm.nr.2010/290 Side2

8 Fra Barlindhaug Consult as har jeg i dag fått bekreftet at merket på stolpen skulle ha vært 14.8 ikke 13,8 slik de har markert. De innrømmer altså skyld i dette og oppgaven for alle parter blir nå å finne en løsning på problemet meldervi fra til parteneat befaringvil bli holdt i Dalgårdveien Revidertetegningermottatt mednabovarseltil nabognr 11 bnr 128og ny høyde+0,90 meter møtteparteneoppi befaringen;tiltakshavermarit VandeskogEliassen,adv.Mads Wallerheimfor nabo11/128,odd-arne Larsen,BarindhaugConsultas,AndreasNordhaug, NorhaugMaskinas. Referatvedlagt. Følgendeprotester er mottatt: Nabo Per Jensenskriverbl.a.1.juli at deter tydelig høydeforskjellpånybyggi forhold eksisterendebygg. Dettestemmerikke medrammetillatelse.hanberom tiltaket stoppestil de faktiskeforhold er avklartog dokumentertog høydener i henholdtil gitt rammetillatelse. Barlindhaug Consult asskriver : Følgendemomenter ønskeskommentertfra oss: Eiendommener solgttil boligformål,og deter envedtattreguleringsplansomsiernoeom type bolig, antalletasjerog takutforming.men denneplanensierikke noeom makshøydefor nybygg. Omsøktejusteringav plasseringbyggeter ikke i stridmedgjeldendeplaner. Vedrørendeutsikt er dennesettfra naboensverandaskjult av enhøyrekkeav trær.toppenav trærne ligger betydelighøyereenn fremtidigtak til nybygg.antar at toppenpåtrærneer 3 og 4 meter høyereennhøyestepunktpåtaket;sevedlagtbilde_l. Det ble benyttetenstangmedlengde6.1metersomviserhøydenfra gulv pågrunntil mønehøyde, samtat detble merketav høydensomer 0.9meterunder.Dettefor å visualisereforskjellenpå opprinnelighøyeog ny høyde.men pgaav tett skogklartevi ikke å få noegodtbilde av situasjonen. Avmerkingeneble totaltskjult av trekronene.utfra at deter mulig å avlese18.5meterpåstanga, somer dettegnetinn påbildet og videreer deforskjelligehøydenemarkert;sebilde_2. Ulempervedå senkebetongplata: Betongplatenmedalt av rør for vannog avløp,el og rør for vannbårenvarmemåfjernesog etablerespånytt. Det måskiftesut masserca1 meterdyperefor å få ensolid og frostsikkerpute. Ytterligereutskiftinggarvingvil føretil at enhavnerinn pånabotomtaog kommeri konflikt medkableri tomtegrensa. Kableneligger for grunt.detteetteropplysningfra AndreNordhaug somharhattgravearbeidene. Tomtaer alleredei øvrehjørnemot kommunalvei senketenmeter;sebilde_3. Ytterligeresenkningvil forverreforholdenepgaat bindingsverketkommerlangtunder eksisterende terreng. Vår konklusjoner at tiltaketmedå endre/senke høydenifh til etablertplatestårikke i forhold til kostnadene,og endringenefor naboensetti forhold til hvanaboenvinnerav redusertutsikt.faktumer at naboen taper 2 m2 medutsikt vedny omsøkthøyde;sevedlagtskisseav mønemedhøyder. Huseierog utbyggerharprøvdå minimaliserevirkningenav husetvedå byggeet mindrehusenførsttenkt. Vinkelenpåtaketsersenketmaksimalttil et minimum,22, somer et minimumfor kunnehabobarearealer. Det er ikke mulig å gjøreytterligeretiltak medhuskonstruksjonen for å minimaliserehøyden. Tiltakshaver Marit VandeskogEliassenskriver : Det beklageligefaktumi sakener at høydener stukketut enmeterfor høyt av eksternt konsulentfirmasomvi ble pålagtå bruke. Sakm.nr.2010/290 Side3

9 Vi harheletidenfulgt dereglerog retningslinjersomharværtpålagtoss,og gjort vårt bestefor at byggetskullebli til minstmulig sjenansefor naboene.vi harogsåhattengoddialogmed Dyrøy kommune, somharrettledetossi prosessen.vi er derforsværtlei ossfor situasjonensom haroppstått,davi ønskeret bestmulig naboskapi framtida. Vi føler imidlertid at vi uforskyldt harhavneti ensituasjonderkonsekvensene vedå fjerneog utførealt arbeidetpånytt er sværtkostbare,økonomiskog tidsmessig.det gjør dessuten situasjonenvanskeligfor alle håndverkernesomer involvertei og harplanlagtarbeidetpådette huset. Jegharogsåforståttat deter sværtkomplisert,om i detheletatt mulig, å gravesegdyperenedi grunnen,selvom manfår fjernetalt av betong,rør, elektrisitetosv..pgagrunnforholdene,og at manfor hvermetermangraversegnedogsåmågraveut til siden.dermedkommermanover grensentil naboenog berørerkablersomligger i tomtegrense. Vi berderforom tillatelsetil å byggehuset0,9 meterhøyere enndetopprinneligble søktom. Andersen Høydemåling: Det ble brukt enstangfor å visualisere forskjellenmellomdengamleog dennye mønehøy den. Bildeneoverviseralle tre stangamedmarkeringerpå.pådetstorebildet til venstre,somer tatt fra utsiktentil naboer ikke dennesynlig pågrunnav detette,høye bjørketrærnesomstårhelt nedevedtomtegrensa.de to andrebildeneer tatt påskrånedenframot/påveg. Utdragav brevtil Dyrøy kommunev/ingebonesfra Per Jensen(Uthevingerer gjort av undertegnede): Somdu er kjent medhar vi tidligere protestertpå at byggettar myeav denutsiktenvi har. Våre tanker: Selv om vi harforståelsefor at manikke ønskerå misteutsikt, er detherkun snakkom et tap påca 2m2. Vi harhugdnedto storebjørketræri grensenmot veg/bilverkstedsomsikkerthargitt langtmer enn2 m2 ekstrautsikt allerede.om deønskermerutsikt, såhardemulighettil å fjerneeneller flere bjørketrærpåegeneiendom. Velgerdeå la bjørketrærnebli stående,vil husetknaptkunneskimtesuansett,og kandaumulig væretil særligsjenanse. Tidligerebestodtomtaav et asfaltertområdesomvar i ferd medå gåi oppløsning,medkratt og ugrasrundt.nå vil deti stedetkommeet lite hus,medheller,plen,blomsterog prydbusker rundt.vi håperat dennye utsiktenvil veieoppfor tapetav dengamle,og sånnsettbli til glede bådefor ossog nabolaget. (bilder er ogsåmed) Marit og EysteinVandeskogEliassen Over: Adv. Mads Wallerheim for sin klient Per Jensenskriver : Vi ser til tidli gerekorrespondanse i anl edning saken, senest mottattmøtereferat etterbefaring Av vedtaketsom er truffet av Fylkesmannen l 0, harfylkesmanneni utgangspunktetbare stadfestet kommunens vedtak,i det vedtaketbygger pålovli geog relevantemomentersom kommunenkanbenytte i spørsmålet om dispensasjon. Dersom tiltakshaverhadde bygd i trådmed dentill atelsesom kommunenga,ville saken vært avsluttet. Ettersom faktumnå har forandretseg,byggertilt akshaver i strid med gitt tillatelse. Det er dette Dyrøy kommunenå skal følgeopp,og somkommunenogsåhar ansvaretfor å gjøre. Kommunen har fl ere sanksjoner dekanbenyttefor å bringedetulovlige forhold i orden.det vanligeer at det utstedespåleggom rettingog varselom tvangsmulkt, jfr. lov om planlegging og Sakm.nr.2010/290 Side4

10 byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).er ikke forholdet brakti ordeninnen fristen som er satttil retting, inntrer mulkt. Jegforutsetter at kommunenkjennertil hvilke sanksjonsmuligheter som fore li gger i tilf eller som dette. Jeg tillater meglik evel å spørre Dyrøy kommune om hvilk e retningslinj er kommunenhar for oppfølging av ulovli g bygging.det er et kjent faktumat Geir Fjell bergtidli gere,og vedfl ere anledninger, har blitt anmodetav min klient om ei befaring, uten at dethar vært velvilje fra Fjellbergsside til å gjøredette.kommunen haren plikt til å forfølgeulovli geforhold etterplan- og bygningslovgivningen. En forsvarli g kommunalbyggesaksbeha ndling tilsier derforat en befaring burde vært gjennomført pået tidligerestadiumav saken. Av vedtaketfremgårdetat kommunenvedvurderingen all eredehar påpektat høyden kan være sjenerende. Min klient finner eksisterende byggetillatelsesjenerendefor hans utsikt. Det er hevet overen hver tvil at ytterli ggereforhøyelseav bygget, vil medføreytterli gere sjenansefor min klient. Dettetrekker i sterk retning av at ytterli gerehøyde enn all eredetillatt, ikke kantillates. Dettebør vektleggessom et svært viktig moment. Byggetvil for øvrig bli markant høyere enn øvrig bebyggelse. Et annetmoment som ønskesbelyst, er hvorvidt deter tatt høyde for utnyttelsesgradav arealnår detgjelder parkeringsmulighetersiden tiltakshaver driver næringsvirksomhet vedsidenav planlagt enebolig.oppføring av planlagt bolig, vil medføre en innskrenkning i parkeringsmuligheter. Ytterligere innskrenkninger av parkeringsmuligheter vi l det bli vinterstid. Momentene kan således ikke vektleggesi avgjørelsen av om detskal gis ytterligeredispensasjon. Detteer forhold som tiltakshavermå bærerisikoen for selv. Ytterligere er det et moment at utbyggerer en profesjonellaktør,og detmå dakunne leggestil grunnat utbygger forholdersegtil gitt byggetillatelse. Dette forsterker baredet faktumat min klientikke på noen måteskal berøresav de feil somer begått av tiltakshaver og utbygger. Sidentiltakshaver harbehovfor ny dispensasjon for å kunnebyggeslik detnå søkes om, betinger dettenytt vedtak, samt ny till atelsefra kommunen.impli sitt i detteli gger derforogsåklageadgang til Fylkesmannen. Dersom kommunen, mot formodning,velgerå omgjøreegetvedtak/ byggeviderepådet, vil det bli krevetdekket sakskostnader fra min klients side, jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 36. Avslutningsvisbemerkes detat det er kritikkverdigat IngeBones skriver i sin epostav til min klient følgende:"grunnmuren på nytt bolighushar Barlindhaug Consultaserkjentsatt for høyt medca. 1 meter. l denforbindelsevil detbli holdtbefaringmedberørteparter medsiktemål å kommetil enighet. " Etter min oppfatning, burde kommunenøyeblikkelig gitt beskjedtil tiltakshaver at detulovligeforhold skulle bringesi orden. Dyrøy kommune er kjentmedat min klient ikke ønsker ytterligere endringer som forringerhans verdi av sin egen bolig. Når Bonesda skriver at befaringsmøtet skal ha som "siktemål å kommetil enighet ", kandetteoppfattesdit hen at Dyrøy kommune all eredehar tatt stillin g til spørsmålet i negativ retning for min klient ved å antydeat detvil bli gitt ytterligere dispensasjon. Detteer ikke i samsvarmed plan- og bygningsloven, og en kanstill e segundrende til om Dyrøy kommune ikke praktisererlikhet for lovenfor all e. Administrasjonens vurdering Søknadenetil bygningsmyndighetenei dennesakenharværtforbildelig. Det pekesspesieltpåat ansvarligsøkersvalg av firmaermedhøy kompetansefor utstikning.søkerharogsåvalgt hustypesomi mindregradsperrefor utsiktenfor bakeforliggendearealer. Toppetasjener barepå 60 m2. Plassering I plasseringog beliggenhetskontrollver , rundskrivh-18/90heterdetat høydeplasseringav bygningervanligvisjusteresi forhold til gjennomsnittlighøydenivåder nivåforskjellener vesentligforskjellig. Adgangtil å justerepluss/minusinntil enhalv meter antaså ligge i selvetillatelsen, områdetype 3 spredtbygd.( side51, B.3.4Bygninger) 0,20meter for område2, tettbygd/utb.område). I dette tilfelle derbygningener + 90 cm i forhold til gitt tillatelse,skullekontollrutinerhos utstikningsfirmakunnefangetoppog avdekketdette.partenemåkunneforventeat kontrolleni Sakm.nr.2010/290 Side5

11 firma er bedreenndetteog i særliggradi sakerdertoleransenefra nabosidevar småi utgangspunktet. Behandling Bygningsmyndighetenereagertstraksoverforansvarligsøkerdanaboenringte om høydepågrunnmurog plate. Bygningsmyndigheteneharsålangt vi kansefulgt oppsakenpå bestmulig måte.befaringenpåtomta , somble kalt inn påkort varsel,var mentå bli enigeom hvor ansvarsforholdene i sakenlå medpartenetilstedeog å sepåkonsekvensene i saken. Partenei saken Barlin dhaug consult asmenerat å senkebyggetvil medføreat delerav nabotomtamåtaes i bruk og at kableri områdeogsåmåsenkes.tomtaer alleredesenket1 meteri øvrehjørne.han konkluderermedat å senkeplataikke ståri forhold til kostnadeneog deproblemerog endringenefor naboensetti forhold til hvanaboenvinnerav redusertutsikt. Ti ltakshaver Marit VandskogEliassenskriver: Vi er derforsværtlei ossfor situasjonensom haroppstått,davi ønskeret bestmulig naboskapi framtida.vi harheletidenfulgt dereglerog retningslinjersomharværtpålagtoss,og gjort vårt beste for at byggetskullebli til minstmulig sjenansefor naboene. Adv. Wallerheim skriver: Det er ingentvil i dettetilfellet at deter taleom et ulovlig tiltak sidenskyld er innrømmetfra tiltakshaversog utbyggersside.hvorvidt detnåkanta lengretid for tiltakshaverå reisebygget, eller om detblir enmerkostnadfor tiltakshaver,er utenbetydningi dennesammenheng. Detteer i såfall et interntanliggendemellomtiltakshaverog BarlindhaugConsultAS. Vurderinger Vurderingenenåblir hvorvidt de hensyn somtalerfor dispensasjon, kansieså veietyngreen hensynettil naboen. Feileni høydeer et faktum. Det synessomutsiktsproblematikkensomer mindrevesentligi forhold til tiltakhavernesutnyttelseav tomtasombolig- og næringseiendom. Bygningsmyndighetenefinner at bolighusetnye høydei mindregradvil forverrenaboensutsikt. Træri grensenmot naboenstomt er høyereenntaketpådennye boligen. Bygningsmyndighetenevil pekepåat å senkebyggetytterligereog bruk av forstøtningsmureller bruk av naboenstomt er sværtuheldigbygningsmessigsett. De høydeforskjellenesomtiltakhavernemålevemedvedinnvilgelseav endrettillatelseer også uheldig. SomadvokatWallerheimskriver er ogsåparkeringsforholdene kritikkverdig. Dettekan bedresnoevedkjøp av arealermot veien. En riving av plateog grunnmurog senkehusetvil kunnebedredisseforhold. Men en vil her leggevekt påutførendefor grunnarbeidetsmerknader, NordhaugMaskin,om at grunnenvar dårlig og at enhermåregnemed storetilleggsarbeidermedkonsekvenserstorekostnader.her er detifølge firmaetgjort stormasseutskiftingerallerede.bygningsmyndigheteneer kjent med maritimeavsetningeri område. Gjennomplanleggingog vedsærligekrav til detenkeltebyggetiltak skallovenleggetil rettefor at arealbrukog bebyggelseblir til størstmulig gavnfor denenkelteog samfunnet ( planog bygningslovensformålsparagraf). Dettemenervi at ansvarligsøkerog bygningsmyndighetene harholdt seginnenfori dennesaken.ansvarligsøkerog tiltakshaverharselvstoppetdetvidere arbeid. Sakm.nr.2010/290 Side6

12 Bygningsmyndigheteneleggervekt påattiltakshaver(ne),selvom deer uskyldige i saken, akseptererat huseter sattfor høyt meddeulemperdettemedfører.de vil gåvideremed byggeprosjektet. Bygningsmyndighetenemåkunneveiealle hensyn i dennesaken. Konklusjon Bygningsmyndigheteneerav denoppfatningat hensynettil tiltakshaversønskeom å fullføre tiltaketmågåforanhensynettil naboensutsikt. Naboenharogsåfått innvilget dispensasjonfor flere etasjerpåsin eiendom. Rådmannensforslag til vedtak: Utvalgetvil etterensamletvurderingog somvi menerligger innenfordetfrie skjønn,godkjenne endringav tillatelsedatert dispensasjoninnvilges. Det pekespådetuheldigevedå senkebygget90 cm og davedbruk av forstøtningsmureller planeringinn overnabotomta.det visesogsåtil dårlig grunni tomtaog deuforholdsmessige storeutgifter detvil medførefor parteneog forsinkelserdettevil påføretiltakshavereog kundene i næringsvirksomhet(fysikalskinstitutt). Vedtaketinneharikke oppsettendevirkning. Utvalgsledersinnstilling: Sområdmannensforslagtil vedtak TerjeJohansen utvalgsleder ØysteinRørslett rådmann Sakm.nr.2010/290 Side7

13 DYRØY KOMMUNE Saksnr.: Dok.nr.: Lapenr JUL 2011 Dyrøy kommune v/ teknisk leder Geir Fjellerg S.beh.: Kapi: Ark kode P: Ark. kode S: 9311 BRØSTADI3OTN Brøstadbotn 1.juli /149 Protest vedr. byggehøyde på ny bolig/tiltak i Dalgårdveien juni kontaktet undertegnede ingeniør Inge Bones ved teknisk avdeling i Dyrøy på telefon angående ovennevnte. Teknisk ble kontaktet fordi vi som naboer ser at det er tydelig høydeforskjell på nybygg i forhold eksisterende by gg. Etter min oppfatning stemmer ikke dette med gitte rammetillatelse. I samme telefonsamtale bekrefter ingeniør Inge Bones at høydeplasseringen som er definert som gulv på den nye boligen / tiltaket, har referanse i gulv på fysikalsk Institutt. Mrk. I rammetillatelsen er gulvhøyde definert til kote Jeg viser til e-post av 30.juni 2011 fra Dyrøy kommune til Tyrolerhus v/ Else Gro Andersen med kopi til meg. Der ber dere om dokumentasjon på at riktig høyde er benyttet ved tiltaket. Undertegnede vil i denne forbindelse gjøre det klart at det er teknisk avdeling i Dyrøy kommune sitt ansvar å påse at tillatelser / vedtak som er gitt, blir etterfulgt. Jeg ber derfor teknisk avdeling i Dyrøy om å avklare de faktiske høydeforhold i henhold til gitte rammetillatelse. Jeg ber derfor om at videre utbygging av ny bolig / tiltaket stoppes til de faktiske forhold er avklart og dokumentert, og at høyden er i henhold til gitte rammetillatelse. 11,Aael hilsen Per 472,11 sen Kopi: Rådmann i Dyrøy

14 DYRØY KOMMUNE Saksnr.: Dok,nr.: S.beh.: Dyrøy kommune Ark. kode P: v/ teknisk leder Geir Fjellerg Ark. kode S: Kopi: : Løpenr.: - 1 jul 2011 Hef.: 9311 BRØSTADBOTN Brøstadbotn 1.juli /149 Protest vedr. byggehøyde på ny bolig/tiltak i Dalgårdveien juni kontaktet undertegnede ingeniør Inge Bones ved teknisk avdeling i Dyrøy på telefon angående ovennevnte. Teknisk ble kontaktet fordi vi som naboer ser at det er tydelig høydeforskjell på nybygg i forhold eksisterende bygg. Etter min oppfatning stemmer ikke dette med gitte rammetillatelse. I samme telefonsamtale bekrefter ingeniør Inge Bones at høydeplasseringen som er definert som gulv på den nye boligen / tiltaket, har referanse i gulv på fysikalsk Institutt. Mrk. I rammetillatelsen er gulvhøyde definert til kote + 13,3. Jeg viser til e-post av 30.juni 2011 fra Dyrøy kommune til Tyrolerhus v/ Else Gro Andersen med kopi til meg. Der ber dere om dokumentasjon på at riktig høyde er benyttet ved tiltaket. Undertegnede vil i denne forbindelse gjøre det klart at det er teknisk avdeling i Dyrøy kommune sitt ansvar å påse at tillatelser / vedtak som er gitt, blir etterfulgt. Jeg ber derfor teknisk avdeling i Dyrøy om å avklare de faktiske høydeforhold i henhold til gitte rammetillatelse. Jeg ber derfor om at videre utbygging av ny bolig / tiltaket stoppes til de faktiske forhold er avklart og dokumentert, og at høyden er i henhold til gitte rammetillatelse. Kopi: Rådmann i Dyrøy

15 á

16 Møtereferat Befaring: Dalgårdveien2 Tidsrom: 6.juli 2011kl.13:00 Tilstede: Tiltakshaver:Marit VandeskogEliassen Nabo:PerJensen; representertvedadvokatmadswallerheimfra advokantfirma Brox & Eriksen AndreasNordhaug,UTF/KUT, grunn,terreng,stikkledninger Odd-Arne Larsen,BarlindhaugConsultas,utstikkingPRO,KPR, UTF,KUT, tiltakskasse3 IngeBones,Dyrøy kommune Representantenemøtteetterannonseringfra bygningsmyndighetenepåeposttil partene Sak: Ny bolig satt for høyt utover gitt tillatelse med +0,9 meter Tiltakshaver menteat selvom feilen gjort av utstikkingsfirmasåville hunat enmåttefå lov å fortsettebyggingen. Hunmenteat naboensmindreutsikt var mindrevesentligennå måtte rive gulv og mur medinnlagt vannbårenvarmeog meddekostnaderog tid detteville medføre.hun ønsketogsået godtforhold til naboen. Norhaug kunnebekrefteat grunnenvar dårlig og at enhaddeskiftet ut masseri 2 meters dybde.hanmenteat byggetvanskeligkunnesenkesenmeter. Barlindhaug Consultsrepresentant innrømmetgrov feil i utstikkingen. Menmenteat forverret/forringetutsiktfor naboikke kunnerettferdiggjøreoppgraving/senkingavgrunnmur og plate. Advokat Walerheim fremholdtat nevntehensynikke var avgjørendei saken.reglenei byggesakenburdeværtfulgt. Hanville kommemedmerknaderi sakentil søknadenom endret tillatelse. Dennye mønehøyden på6,25meterog gamlehøyden0,90cm underble angittvedhjelp av fliser påniveller-stenger. Enforsøkteåvisualiserehøydensettfranaboensveranda.Træri nedrekantav tomtaskyggetfor. Det gjordedetå seforskjellengammelogny høyde. Konklusjon En ble enigeom at søknadom endretbyggetillatelsesomer mottattmedny høydepåhuset ville bli behandletavbygningsmyndighetenesåsnartsommulig og meddemerknadertil søknadensomfremmesi saken. IngeBones referent

17 MARIT OG EYSTEIN VANDESKOG ELIASSEN DALGÅRDVEIEN 2, 9311BRØSTADBOTN SAK: NY BOLIG SATT FOR H ØYT UTOVER GITT TILLATELSE MED +0,9 METER Det beklageligefaktumi sakener at høydener stukketut en meter for høytaveksterntkonsulentrma somvi ble pålagtå bruke. Vi har heletiden fulgt dereglerog retningslinjersomhar vært pålagtoss,og gjort vårt bestefor at byggetskullebli til minstmulig sjenansefor naboene.vi har ogsåhatt en goddialogmeddyrøy kommune,somhar rettledetossi prossessen. Vi er derforsværtlei ossfor situasjonensomhar oppstått,da vi ønskeret bestmulig naboskapi framtida. Vi følerimidlertid at vi uforskyldthar havneti en situasjonder konsekvensene vedå fjerneog utførealt arbeidetpå nytt er svært kostbare,økonomiskog tidsmessig. Det gjør dessutensituasjonen vanskeligfor allehåndverkernesomer involvertei og har planlagt arbeidetpå dettehuset. Jeghar ogsåforståttat det er sværtkomplisert,om i det heletatt mulig,å gravesegdyperenedi grunnen,selvom manfår fjernetalt avbetong,rør,elektrisitetosv..pgagrunnforholdene,og at manfor hvermeterman graversegnedogsåmå graveut til siden.dermed kommerman overgrensentil naboenog berørerkablersomliggeri tomtegrense. Vi ber derforom tillatelsetil å byggehuset0,9 meterhøyereenndet opprinneligble søktom. Venstre kolonne: Bilder avutsiktentil naboann-brith og PerJensentatt under befaring Doloradipiscing: Marit Andersen Ofce:WorkPhone Cell:Mobile Phone Work Bildeneer tatt fra venstreside(syd-vest)av verandaog mot høyre, og viserutsiktenfra hele nedsidenav husetderesslik det ser ut i dag.

18 Høydemåling: Det ble brukt en stangfor å visualisereforskjellenmellomdengamle og dennyemønehøyden.bildeneoverviseralletre stangamed markeringerpå. Pådet storebildet til venstre,somer tatt fra utsiktentil naboer ikkedennesynligpå grunn avde tette,høye bjørketrærnesomstårhelt nedevedtomtegrensa.de to andre bildeneer tatt på skrånedenframot/på veg. Utdrag av brev til Dyrøy kommune v/inge Bonesfra Per Jensen(Uthevingerer gjort av undertegnede): Somdu er kjent medhar vi tidligere protestertpå at byggettar myeav denutsikten vi har. Over: 3D bilde av huset omtrent slik det blir seendeut, med hovedetasje,toppetasje og lav takvinkel. LoremIpsumet: WorkStreet WorkCity, WorkStateWorkZIP Våre tanker: Selvom vi harforståelsefor at manikke ønskerå misteutsikt, er detherkun snakkom et tap påca2m2. Vi harhugdnedto store bjørketræri grensenmot veg/ bilverkstedsomsikkerthargitt langtmerenn2m2ekstra utsikt allerede.om deønsker merutsikt, såhardemulighet til å fjerneeneller ere bjørketrærpåegeneiendom. Velgerdeå la bjørketrærnebli stående,vil husetknaptkunne skimtesuansett,og kanda umulig væretil særlig sjenanse. Tidligerebestodtomtaav et asfaltertområdesomvar i ferd medå gåi oppløsning,med kratt og ugrasrundt.nå vil det i stedetkommeet lite hus,med heller,plen,blomsterog prydbuskerrundt.vi håperat dennyeutsiktenvil veieopp for tapetav dengamle,og sånn settbli til gledebådefor ossog nabolaget. Marit og EysteinVandeskogEliassen

19

20

21 file://\\aspkon003\pdfserverdocproc$\37966.html Page1 of Fra: Odd-Arne Mottatt: :08:09 Til: Inge Bones Kopi: Tittel: Dalgårdsveien 2 - skriv med kommenter etter befaring Vedlagtfølgervårt innspilletter befaring/møte. Dette brevet m/vedleggsendeskun pr. epostmed mindredereønskerdet pr. post. Med hilsen/ Bestregards Odd-ArneLarsen BarlindhaugConsultAS Tel(+47) ,mob (+47) Internet:

22

23

24

25

26

27

28 Page 1 of 1 Fra: Inge Mottatt: :40:37 Til: Dyrøy kommune postmottak Tittel: VS: Emne: vedr. tiltak på gnr. 11 bnr Vandeskog Eliassen Hei! Leggdenneinn i ephorte,sak2010/290. Med hilsen Inge Bones Avd.ing. teknisk sektor Epost: Telefon: Mobil: Internett: Post- og besøksadr.: Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn Fra: Else-Gro Sendt: 5. juli :18 Til: Inge Bones Emne: Emne: vedr. tiltak på gnr. 11 bnr VandeskogEliassen Hei, vedlagt oversendesen formell søknadom endring av gitt tillatelse i forhold til høydeplasseringi tiltak på gnr. 11 bnr. 149, Dalgårdveien2, 9311 Brøstadbotn. Vennligst gi beskjed om du også ønsker dette tilsendt i ordinær post. Med vennlig hilsen Else-Gro Andersen salgsleder Direkte: Hovednr.: Fax: e-post: Tyrolerhus AS, Postboks 101, 3201 Sandefjord. file://\\aspfil001\dyrdok$\prod\2011\07\06\37922.html

29

30

31

32

33

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen

Klage på tillatelse - oppført veranda i Høglia 85, Ann Mari Olaisen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.04.2009 19167/2009 2007/4402 43/305 Saksnummer Utvalg Møtedato 07/76 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 07/169 Planutvalget 11.12.2007

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS

Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Advokat Bjørn Frode Skaar Postboks 1233 Sentrum 5811 BERGEN Vår dato: 07.04.14 Vår referanse: 14/5180 Deres dato: Deres referanse: Klage, overprøving i konsesjonssak, Åse-Vøllestad Skogen AS Sammendrag:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune STEN HALVORSEN AS i Jnr.nr%tf KOMM., SJVILARK(TEKTER MNAL SAGVEIEN 21 A N 0459 OSLO 3. U.2012 TELEFON 23233870 Org. nr. 976842006 Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune Redegjørelse

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 1/2015 Kommunestyret holder møte den 19.02.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører Rita Dreyer Medlem

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer