Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 18.07.2011 Tidspunkt: 09:30"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:30 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf Vararepresentantermøteretternærmere beskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS23/11 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling 11/149Søknadom endringav gitt tillatelseeller godkjenning,dalgårdveien2 2010/290 TerjeJohansen utvalgsleder

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 11/149 Saksmappe : 2010/290 Saksbehandler: IngeBones Dato: Saksfr amlegg 11/149Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning, Dalgårdveien 2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Planog naturutvalget 23/ Vedlegg 1 11/149Protestvedrbyggehøydepånybolig/tiltak i Dalgårdveien2 2 Møtereferat 3 Tyrolerhus-høyde, tiltakshavere _001, Adv.Broks&Eriksen Dalgårdsveien2 - skriv medkommenteretterbefaring, BarlindhaugConsultas 6 Bilde_1, BC 7 Bilde_2, BC 8 Bilde_3, BC 9 Snitt_møne_høyder, BC 10 Brev001_BC, dssomvedlegg /149Søknadom endringav gitt tillatelseeller godkjenningendringav tiltak, Tyrolerhusas 12 11_ , TH 13 image002, TH

7 Kart- stipletnybyggbolig Saksopplysninger Gnr 11 bnr 149,Dalgårdveien2 Tiltakesart: Nybygg Beskrivelse:Eneboligmedgarasje Tiltaksklasse:1-3 Ansvarligsøker:Tyrolerhusas,Sandefjord Tiltakshaver(e):Marit Vandeskog- og EysteinEliassen,Dalgårdveien2 Søknadom endringav gitt tillatelsedatert Revidertetegningermedinnmåltehøyder+0,90meteri forhold til gitt tillatelsemottatt Bruksareal(BRA): Bolig grunnflate 106m 2 Toppetasje 60 m 2 Frittliggendegarasje 27,4m 2 Fakta: Detomsøktebyggeter delvisoppført.detble gitt rammetillatelsed-sak2010/ og igangsettingstillatelsei D-sak fikk bygningsmyndighetenetelefonfra nabognr 11 bnr 128om at byggetvar plassert høyereenngodkjent.hanharogsåsendtbrev1.juli om saken, mottattsammedag. Bygningsmyndighetenekontaktetansvarligsøkerumiddelbart påtelefonom at høydenmåttesjekkes. Ansvarligsøkersvarer30.6.:Vi har tatt tak i dette og Barlindhaug vil foreta kontroll i nærmeste fremtid epostfra ansvarligsøker: Sakm.nr.2010/290 Side2

8 Fra Barlindhaug Consult as har jeg i dag fått bekreftet at merket på stolpen skulle ha vært 14.8 ikke 13,8 slik de har markert. De innrømmer altså skyld i dette og oppgaven for alle parter blir nå å finne en løsning på problemet meldervi fra til parteneat befaringvil bli holdt i Dalgårdveien Revidertetegningermottatt mednabovarseltil nabognr 11 bnr 128og ny høyde+0,90 meter møtteparteneoppi befaringen;tiltakshavermarit VandeskogEliassen,adv.Mads Wallerheimfor nabo11/128,odd-arne Larsen,BarindhaugConsultas,AndreasNordhaug, NorhaugMaskinas. Referatvedlagt. Følgendeprotester er mottatt: Nabo Per Jensenskriverbl.a.1.juli at deter tydelig høydeforskjellpånybyggi forhold eksisterendebygg. Dettestemmerikke medrammetillatelse.hanberom tiltaket stoppestil de faktiskeforhold er avklartog dokumentertog høydener i henholdtil gitt rammetillatelse. Barlindhaug Consult asskriver : Følgendemomenter ønskeskommentertfra oss: Eiendommener solgttil boligformål,og deter envedtattreguleringsplansomsiernoeom type bolig, antalletasjerog takutforming.men denneplanensierikke noeom makshøydefor nybygg. Omsøktejusteringav plasseringbyggeter ikke i stridmedgjeldendeplaner. Vedrørendeutsikt er dennesettfra naboensverandaskjult av enhøyrekkeav trær.toppenav trærne ligger betydelighøyereenn fremtidigtak til nybygg.antar at toppenpåtrærneer 3 og 4 meter høyereennhøyestepunktpåtaket;sevedlagtbilde_l. Det ble benyttetenstangmedlengde6.1metersomviserhøydenfra gulv pågrunntil mønehøyde, samtat detble merketav høydensomer 0.9meterunder.Dettefor å visualisereforskjellenpå opprinnelighøyeog ny høyde.men pgaav tett skogklartevi ikke å få noegodtbilde av situasjonen. Avmerkingeneble totaltskjult av trekronene.utfra at deter mulig å avlese18.5meterpåstanga, somer dettegnetinn påbildet og videreer deforskjelligehøydenemarkert;sebilde_2. Ulempervedå senkebetongplata: Betongplatenmedalt av rør for vannog avløp,el og rør for vannbårenvarmemåfjernesog etablerespånytt. Det måskiftesut masserca1 meterdyperefor å få ensolid og frostsikkerpute. Ytterligereutskiftinggarvingvil føretil at enhavnerinn pånabotomtaog kommeri konflikt medkableri tomtegrensa. Kableneligger for grunt.detteetteropplysningfra AndreNordhaug somharhattgravearbeidene. Tomtaer alleredei øvrehjørnemot kommunalvei senketenmeter;sebilde_3. Ytterligeresenkningvil forverreforholdenepgaat bindingsverketkommerlangtunder eksisterende terreng. Vår konklusjoner at tiltaketmedå endre/senke høydenifh til etablertplatestårikke i forhold til kostnadene,og endringenefor naboensetti forhold til hvanaboenvinnerav redusertutsikt.faktumer at naboen taper 2 m2 medutsikt vedny omsøkthøyde;sevedlagtskisseav mønemedhøyder. Huseierog utbyggerharprøvdå minimaliserevirkningenav husetvedå byggeet mindrehusenførsttenkt. Vinkelenpåtaketsersenketmaksimalttil et minimum,22, somer et minimumfor kunnehabobarearealer. Det er ikke mulig å gjøreytterligeretiltak medhuskonstruksjonen for å minimaliserehøyden. Tiltakshaver Marit VandeskogEliassenskriver : Det beklageligefaktumi sakener at høydener stukketut enmeterfor høyt av eksternt konsulentfirmasomvi ble pålagtå bruke. Sakm.nr.2010/290 Side3

9 Vi harheletidenfulgt dereglerog retningslinjersomharværtpålagtoss,og gjort vårt bestefor at byggetskullebli til minstmulig sjenansefor naboene.vi harogsåhattengoddialogmed Dyrøy kommune, somharrettledetossi prosessen.vi er derforsværtlei ossfor situasjonensom haroppstått,davi ønskeret bestmulig naboskapi framtida. Vi føler imidlertid at vi uforskyldt harhavneti ensituasjonderkonsekvensene vedå fjerneog utførealt arbeidetpånytt er sværtkostbare,økonomiskog tidsmessig.det gjør dessuten situasjonenvanskeligfor alle håndverkernesomer involvertei og harplanlagtarbeidetpådette huset. Jegharogsåforståttat deter sværtkomplisert,om i detheletatt mulig, å gravesegdyperenedi grunnen,selvom manfår fjernetalt av betong,rør, elektrisitetosv..pgagrunnforholdene,og at manfor hvermetermangraversegnedogsåmågraveut til siden.dermedkommermanover grensentil naboenog berørerkablersomligger i tomtegrense. Vi berderforom tillatelsetil å byggehuset0,9 meterhøyere enndetopprinneligble søktom. Andersen Høydemåling: Det ble brukt enstangfor å visualisere forskjellenmellomdengamleog dennye mønehøy den. Bildeneoverviseralle tre stangamedmarkeringerpå.pådetstorebildet til venstre,somer tatt fra utsiktentil naboer ikke dennesynlig pågrunnav detette,høye bjørketrærnesomstårhelt nedevedtomtegrensa.de to andrebildeneer tatt påskrånedenframot/påveg. Utdragav brevtil Dyrøy kommunev/ingebonesfra Per Jensen(Uthevingerer gjort av undertegnede): Somdu er kjent medhar vi tidligere protestertpå at byggettar myeav denutsiktenvi har. Våre tanker: Selv om vi harforståelsefor at manikke ønskerå misteutsikt, er detherkun snakkom et tap påca 2m2. Vi harhugdnedto storebjørketræri grensenmot veg/bilverkstedsomsikkerthargitt langtmer enn2 m2 ekstrautsikt allerede.om deønskermerutsikt, såhardemulighettil å fjerneeneller flere bjørketrærpåegeneiendom. Velgerdeå la bjørketrærnebli stående,vil husetknaptkunneskimtesuansett,og kandaumulig væretil særligsjenanse. Tidligerebestodtomtaav et asfaltertområdesomvar i ferd medå gåi oppløsning,medkratt og ugrasrundt.nå vil deti stedetkommeet lite hus,medheller,plen,blomsterog prydbusker rundt.vi håperat dennye utsiktenvil veieoppfor tapetav dengamle,og sånnsettbli til glede bådefor ossog nabolaget. (bilder er ogsåmed) Marit og EysteinVandeskogEliassen Over: Adv. Mads Wallerheim for sin klient Per Jensenskriver : Vi ser til tidli gerekorrespondanse i anl edning saken, senest mottattmøtereferat etterbefaring Av vedtaketsom er truffet av Fylkesmannen l 0, harfylkesmanneni utgangspunktetbare stadfestet kommunens vedtak,i det vedtaketbygger pålovli geog relevantemomentersom kommunenkanbenytte i spørsmålet om dispensasjon. Dersom tiltakshaverhadde bygd i trådmed dentill atelsesom kommunenga,ville saken vært avsluttet. Ettersom faktumnå har forandretseg,byggertilt akshaver i strid med gitt tillatelse. Det er dette Dyrøy kommunenå skal følgeopp,og somkommunenogsåhar ansvaretfor å gjøre. Kommunen har fl ere sanksjoner dekanbenyttefor å bringedetulovlige forhold i orden.det vanligeer at det utstedespåleggom rettingog varselom tvangsmulkt, jfr. lov om planlegging og Sakm.nr.2010/290 Side4

10 byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).er ikke forholdet brakti ordeninnen fristen som er satttil retting, inntrer mulkt. Jegforutsetter at kommunenkjennertil hvilke sanksjonsmuligheter som fore li gger i tilf eller som dette. Jeg tillater meglik evel å spørre Dyrøy kommune om hvilk e retningslinj er kommunenhar for oppfølging av ulovli g bygging.det er et kjent faktumat Geir Fjell bergtidli gere,og vedfl ere anledninger, har blitt anmodetav min klient om ei befaring, uten at dethar vært velvilje fra Fjellbergsside til å gjøredette.kommunen haren plikt til å forfølgeulovli geforhold etterplan- og bygningslovgivningen. En forsvarli g kommunalbyggesaksbeha ndling tilsier derforat en befaring burde vært gjennomført pået tidligerestadiumav saken. Av vedtaketfremgårdetat kommunenvedvurderingen all eredehar påpektat høyden kan være sjenerende. Min klient finner eksisterende byggetillatelsesjenerendefor hans utsikt. Det er hevet overen hver tvil at ytterli ggereforhøyelseav bygget, vil medføreytterli gere sjenansefor min klient. Dettetrekker i sterk retning av at ytterli gerehøyde enn all eredetillatt, ikke kantillates. Dettebør vektleggessom et svært viktig moment. Byggetvil for øvrig bli markant høyere enn øvrig bebyggelse. Et annetmoment som ønskesbelyst, er hvorvidt deter tatt høyde for utnyttelsesgradav arealnår detgjelder parkeringsmulighetersiden tiltakshaver driver næringsvirksomhet vedsidenav planlagt enebolig.oppføring av planlagt bolig, vil medføre en innskrenkning i parkeringsmuligheter. Ytterligere innskrenkninger av parkeringsmuligheter vi l det bli vinterstid. Momentene kan således ikke vektleggesi avgjørelsen av om detskal gis ytterligeredispensasjon. Detteer forhold som tiltakshavermå bærerisikoen for selv. Ytterligere er det et moment at utbyggerer en profesjonellaktør,og detmå dakunne leggestil grunnat utbygger forholdersegtil gitt byggetillatelse. Dette forsterker baredet faktumat min klientikke på noen måteskal berøresav de feil somer begått av tiltakshaver og utbygger. Sidentiltakshaver harbehovfor ny dispensasjon for å kunnebyggeslik detnå søkes om, betinger dettenytt vedtak, samt ny till atelsefra kommunen.impli sitt i detteli gger derforogsåklageadgang til Fylkesmannen. Dersom kommunen, mot formodning,velgerå omgjøreegetvedtak/ byggeviderepådet, vil det bli krevetdekket sakskostnader fra min klients side, jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 36. Avslutningsvisbemerkes detat det er kritikkverdigat IngeBones skriver i sin epostav til min klient følgende:"grunnmuren på nytt bolighushar Barlindhaug Consultaserkjentsatt for høyt medca. 1 meter. l denforbindelsevil detbli holdtbefaringmedberørteparter medsiktemål å kommetil enighet. " Etter min oppfatning, burde kommunenøyeblikkelig gitt beskjedtil tiltakshaver at detulovligeforhold skulle bringesi orden. Dyrøy kommune er kjentmedat min klient ikke ønsker ytterligere endringer som forringerhans verdi av sin egen bolig. Når Bonesda skriver at befaringsmøtet skal ha som "siktemål å kommetil enighet ", kandetteoppfattesdit hen at Dyrøy kommune all eredehar tatt stillin g til spørsmålet i negativ retning for min klient ved å antydeat detvil bli gitt ytterligere dispensasjon. Detteer ikke i samsvarmed plan- og bygningsloven, og en kanstill e segundrende til om Dyrøy kommune ikke praktisererlikhet for lovenfor all e. Administrasjonens vurdering Søknadenetil bygningsmyndighetenei dennesakenharværtforbildelig. Det pekesspesieltpåat ansvarligsøkersvalg av firmaermedhøy kompetansefor utstikning.søkerharogsåvalgt hustypesomi mindregradsperrefor utsiktenfor bakeforliggendearealer. Toppetasjener barepå 60 m2. Plassering I plasseringog beliggenhetskontrollver , rundskrivh-18/90heterdetat høydeplasseringav bygningervanligvisjusteresi forhold til gjennomsnittlighøydenivåder nivåforskjellener vesentligforskjellig. Adgangtil å justerepluss/minusinntil enhalv meter antaså ligge i selvetillatelsen, områdetype 3 spredtbygd.( side51, B.3.4Bygninger) 0,20meter for område2, tettbygd/utb.område). I dette tilfelle derbygningener + 90 cm i forhold til gitt tillatelse,skullekontollrutinerhos utstikningsfirmakunnefangetoppog avdekketdette.partenemåkunneforventeat kontrolleni Sakm.nr.2010/290 Side5

11 firma er bedreenndetteog i særliggradi sakerdertoleransenefra nabosidevar småi utgangspunktet. Behandling Bygningsmyndighetenereagertstraksoverforansvarligsøkerdanaboenringte om høydepågrunnmurog plate. Bygningsmyndigheteneharsålangt vi kansefulgt oppsakenpå bestmulig måte.befaringenpåtomta , somble kalt inn påkort varsel,var mentå bli enigeom hvor ansvarsforholdene i sakenlå medpartenetilstedeog å sepåkonsekvensene i saken. Partenei saken Barlin dhaug consult asmenerat å senkebyggetvil medføreat delerav nabotomtamåtaes i bruk og at kableri områdeogsåmåsenkes.tomtaer alleredesenket1 meteri øvrehjørne.han konkluderermedat å senkeplataikke ståri forhold til kostnadeneog deproblemerog endringenefor naboensetti forhold til hvanaboenvinnerav redusertutsikt. Ti ltakshaver Marit VandskogEliassenskriver: Vi er derforsværtlei ossfor situasjonensom haroppstått,davi ønskeret bestmulig naboskapi framtida.vi harheletidenfulgt dereglerog retningslinjersomharværtpålagtoss,og gjort vårt beste for at byggetskullebli til minstmulig sjenansefor naboene. Adv. Wallerheim skriver: Det er ingentvil i dettetilfellet at deter taleom et ulovlig tiltak sidenskyld er innrømmetfra tiltakshaversog utbyggersside.hvorvidt detnåkanta lengretid for tiltakshaverå reisebygget, eller om detblir enmerkostnadfor tiltakshaver,er utenbetydningi dennesammenheng. Detteer i såfall et interntanliggendemellomtiltakshaverog BarlindhaugConsultAS. Vurderinger Vurderingenenåblir hvorvidt de hensyn somtalerfor dispensasjon, kansieså veietyngreen hensynettil naboen. Feileni høydeer et faktum. Det synessomutsiktsproblematikkensomer mindrevesentligi forhold til tiltakhavernesutnyttelseav tomtasombolig- og næringseiendom. Bygningsmyndighetenefinner at bolighusetnye høydei mindregradvil forverrenaboensutsikt. Træri grensenmot naboenstomt er høyereenntaketpådennye boligen. Bygningsmyndighetenevil pekepåat å senkebyggetytterligereog bruk av forstøtningsmureller bruk av naboenstomt er sværtuheldigbygningsmessigsett. De høydeforskjellenesomtiltakhavernemålevemedvedinnvilgelseav endrettillatelseer også uheldig. SomadvokatWallerheimskriver er ogsåparkeringsforholdene kritikkverdig. Dettekan bedresnoevedkjøp av arealermot veien. En riving av plateog grunnmurog senkehusetvil kunnebedredisseforhold. Men en vil her leggevekt påutførendefor grunnarbeidetsmerknader, NordhaugMaskin,om at grunnenvar dårlig og at enhermåregnemed storetilleggsarbeidermedkonsekvenserstorekostnader.her er detifølge firmaetgjort stormasseutskiftingerallerede.bygningsmyndigheteneer kjent med maritimeavsetningeri område. Gjennomplanleggingog vedsærligekrav til detenkeltebyggetiltak skallovenleggetil rettefor at arealbrukog bebyggelseblir til størstmulig gavnfor denenkelteog samfunnet ( planog bygningslovensformålsparagraf). Dettemenervi at ansvarligsøkerog bygningsmyndighetene harholdt seginnenfori dennesaken.ansvarligsøkerog tiltakshaverharselvstoppetdetvidere arbeid. Sakm.nr.2010/290 Side6

12 Bygningsmyndigheteneleggervekt påattiltakshaver(ne),selvom deer uskyldige i saken, akseptererat huseter sattfor høyt meddeulemperdettemedfører.de vil gåvideremed byggeprosjektet. Bygningsmyndighetenemåkunneveiealle hensyn i dennesaken. Konklusjon Bygningsmyndigheteneerav denoppfatningat hensynettil tiltakshaversønskeom å fullføre tiltaketmågåforanhensynettil naboensutsikt. Naboenharogsåfått innvilget dispensasjonfor flere etasjerpåsin eiendom. Rådmannensforslag til vedtak: Utvalgetvil etterensamletvurderingog somvi menerligger innenfordetfrie skjønn,godkjenne endringav tillatelsedatert dispensasjoninnvilges. Det pekespådetuheldigevedå senkebygget90 cm og davedbruk av forstøtningsmureller planeringinn overnabotomta.det visesogsåtil dårlig grunni tomtaog deuforholdsmessige storeutgifter detvil medførefor parteneog forsinkelserdettevil påføretiltakshavereog kundene i næringsvirksomhet(fysikalskinstitutt). Vedtaketinneharikke oppsettendevirkning. Utvalgsledersinnstilling: Sområdmannensforslagtil vedtak TerjeJohansen utvalgsleder ØysteinRørslett rådmann Sakm.nr.2010/290 Side7

13 DYRØY KOMMUNE Saksnr.: Dok.nr.: Lapenr JUL 2011 Dyrøy kommune v/ teknisk leder Geir Fjellerg S.beh.: Kapi: Ark kode P: Ark. kode S: 9311 BRØSTADI3OTN Brøstadbotn 1.juli /149 Protest vedr. byggehøyde på ny bolig/tiltak i Dalgårdveien juni kontaktet undertegnede ingeniør Inge Bones ved teknisk avdeling i Dyrøy på telefon angående ovennevnte. Teknisk ble kontaktet fordi vi som naboer ser at det er tydelig høydeforskjell på nybygg i forhold eksisterende by gg. Etter min oppfatning stemmer ikke dette med gitte rammetillatelse. I samme telefonsamtale bekrefter ingeniør Inge Bones at høydeplasseringen som er definert som gulv på den nye boligen / tiltaket, har referanse i gulv på fysikalsk Institutt. Mrk. I rammetillatelsen er gulvhøyde definert til kote Jeg viser til e-post av 30.juni 2011 fra Dyrøy kommune til Tyrolerhus v/ Else Gro Andersen med kopi til meg. Der ber dere om dokumentasjon på at riktig høyde er benyttet ved tiltaket. Undertegnede vil i denne forbindelse gjøre det klart at det er teknisk avdeling i Dyrøy kommune sitt ansvar å påse at tillatelser / vedtak som er gitt, blir etterfulgt. Jeg ber derfor teknisk avdeling i Dyrøy om å avklare de faktiske høydeforhold i henhold til gitte rammetillatelse. Jeg ber derfor om at videre utbygging av ny bolig / tiltaket stoppes til de faktiske forhold er avklart og dokumentert, og at høyden er i henhold til gitte rammetillatelse. 11,Aael hilsen Per 472,11 sen Kopi: Rådmann i Dyrøy

14 DYRØY KOMMUNE Saksnr.: Dok,nr.: S.beh.: Dyrøy kommune Ark. kode P: v/ teknisk leder Geir Fjellerg Ark. kode S: Kopi: : Løpenr.: - 1 jul 2011 Hef.: 9311 BRØSTADBOTN Brøstadbotn 1.juli /149 Protest vedr. byggehøyde på ny bolig/tiltak i Dalgårdveien juni kontaktet undertegnede ingeniør Inge Bones ved teknisk avdeling i Dyrøy på telefon angående ovennevnte. Teknisk ble kontaktet fordi vi som naboer ser at det er tydelig høydeforskjell på nybygg i forhold eksisterende bygg. Etter min oppfatning stemmer ikke dette med gitte rammetillatelse. I samme telefonsamtale bekrefter ingeniør Inge Bones at høydeplasseringen som er definert som gulv på den nye boligen / tiltaket, har referanse i gulv på fysikalsk Institutt. Mrk. I rammetillatelsen er gulvhøyde definert til kote + 13,3. Jeg viser til e-post av 30.juni 2011 fra Dyrøy kommune til Tyrolerhus v/ Else Gro Andersen med kopi til meg. Der ber dere om dokumentasjon på at riktig høyde er benyttet ved tiltaket. Undertegnede vil i denne forbindelse gjøre det klart at det er teknisk avdeling i Dyrøy kommune sitt ansvar å påse at tillatelser / vedtak som er gitt, blir etterfulgt. Jeg ber derfor teknisk avdeling i Dyrøy om å avklare de faktiske høydeforhold i henhold til gitte rammetillatelse. Jeg ber derfor om at videre utbygging av ny bolig / tiltaket stoppes til de faktiske forhold er avklart og dokumentert, og at høyden er i henhold til gitte rammetillatelse. Kopi: Rådmann i Dyrøy

15 á

16 Møtereferat Befaring: Dalgårdveien2 Tidsrom: 6.juli 2011kl.13:00 Tilstede: Tiltakshaver:Marit VandeskogEliassen Nabo:PerJensen; representertvedadvokatmadswallerheimfra advokantfirma Brox & Eriksen AndreasNordhaug,UTF/KUT, grunn,terreng,stikkledninger Odd-Arne Larsen,BarlindhaugConsultas,utstikkingPRO,KPR, UTF,KUT, tiltakskasse3 IngeBones,Dyrøy kommune Representantenemøtteetterannonseringfra bygningsmyndighetenepåeposttil partene Sak: Ny bolig satt for høyt utover gitt tillatelse med +0,9 meter Tiltakshaver menteat selvom feilen gjort av utstikkingsfirmasåville hunat enmåttefå lov å fortsettebyggingen. Hunmenteat naboensmindreutsikt var mindrevesentligennå måtte rive gulv og mur medinnlagt vannbårenvarmeog meddekostnaderog tid detteville medføre.hun ønsketogsået godtforhold til naboen. Norhaug kunnebekrefteat grunnenvar dårlig og at enhaddeskiftet ut masseri 2 meters dybde.hanmenteat byggetvanskeligkunnesenkesenmeter. Barlindhaug Consultsrepresentant innrømmetgrov feil i utstikkingen. Menmenteat forverret/forringetutsiktfor naboikke kunnerettferdiggjøreoppgraving/senkingavgrunnmur og plate. Advokat Walerheim fremholdtat nevntehensynikke var avgjørendei saken.reglenei byggesakenburdeværtfulgt. Hanville kommemedmerknaderi sakentil søknadenom endret tillatelse. Dennye mønehøyden på6,25meterog gamlehøyden0,90cm underble angittvedhjelp av fliser påniveller-stenger. Enforsøkteåvisualiserehøydensettfranaboensveranda.Træri nedrekantav tomtaskyggetfor. Det gjordedetå seforskjellengammelogny høyde. Konklusjon En ble enigeom at søknadom endretbyggetillatelsesomer mottattmedny høydepåhuset ville bli behandletavbygningsmyndighetenesåsnartsommulig og meddemerknadertil søknadensomfremmesi saken. IngeBones referent

17 MARIT OG EYSTEIN VANDESKOG ELIASSEN DALGÅRDVEIEN 2, 9311BRØSTADBOTN SAK: NY BOLIG SATT FOR H ØYT UTOVER GITT TILLATELSE MED +0,9 METER Det beklageligefaktumi sakener at høydener stukketut en meter for høytaveksterntkonsulentrma somvi ble pålagtå bruke. Vi har heletiden fulgt dereglerog retningslinjersomhar vært pålagtoss,og gjort vårt bestefor at byggetskullebli til minstmulig sjenansefor naboene.vi har ogsåhatt en goddialogmeddyrøy kommune,somhar rettledetossi prossessen. Vi er derforsværtlei ossfor situasjonensomhar oppstått,da vi ønskeret bestmulig naboskapi framtida. Vi følerimidlertid at vi uforskyldthar havneti en situasjonder konsekvensene vedå fjerneog utførealt arbeidetpå nytt er svært kostbare,økonomiskog tidsmessig. Det gjør dessutensituasjonen vanskeligfor allehåndverkernesomer involvertei og har planlagt arbeidetpå dettehuset. Jeghar ogsåforståttat det er sværtkomplisert,om i det heletatt mulig,å gravesegdyperenedi grunnen,selvom manfår fjernetalt avbetong,rør,elektrisitetosv..pgagrunnforholdene,og at manfor hvermeterman graversegnedogsåmå graveut til siden.dermed kommerman overgrensentil naboenog berørerkablersomliggeri tomtegrense. Vi ber derforom tillatelsetil å byggehuset0,9 meterhøyereenndet opprinneligble søktom. Venstre kolonne: Bilder avutsiktentil naboann-brith og PerJensentatt under befaring Doloradipiscing: Marit Andersen Ofce:WorkPhone Cell:Mobile Phone Work Bildeneer tatt fra venstreside(syd-vest)av verandaog mot høyre, og viserutsiktenfra hele nedsidenav husetderesslik det ser ut i dag.

18 Høydemåling: Det ble brukt en stangfor å visualisereforskjellenmellomdengamle og dennyemønehøyden.bildeneoverviseralletre stangamed markeringerpå. Pådet storebildet til venstre,somer tatt fra utsiktentil naboer ikkedennesynligpå grunn avde tette,høye bjørketrærnesomstårhelt nedevedtomtegrensa.de to andre bildeneer tatt på skrånedenframot/på veg. Utdrag av brev til Dyrøy kommune v/inge Bonesfra Per Jensen(Uthevingerer gjort av undertegnede): Somdu er kjent medhar vi tidligere protestertpå at byggettar myeav denutsikten vi har. Over: 3D bilde av huset omtrent slik det blir seendeut, med hovedetasje,toppetasje og lav takvinkel. LoremIpsumet: WorkStreet WorkCity, WorkStateWorkZIP Våre tanker: Selvom vi harforståelsefor at manikke ønskerå misteutsikt, er detherkun snakkom et tap påca2m2. Vi harhugdnedto store bjørketræri grensenmot veg/ bilverkstedsomsikkerthargitt langtmerenn2m2ekstra utsikt allerede.om deønsker merutsikt, såhardemulighet til å fjerneeneller ere bjørketrærpåegeneiendom. Velgerdeå la bjørketrærnebli stående,vil husetknaptkunne skimtesuansett,og kanda umulig væretil særlig sjenanse. Tidligerebestodtomtaav et asfaltertområdesomvar i ferd medå gåi oppløsning,med kratt og ugrasrundt.nå vil det i stedetkommeet lite hus,med heller,plen,blomsterog prydbuskerrundt.vi håperat dennyeutsiktenvil veieopp for tapetav dengamle,og sånn settbli til gledebådefor ossog nabolaget. Marit og EysteinVandeskogEliassen

19

20

21 file://\\aspkon003\pdfserverdocproc$\37966.html Page1 of Fra: Odd-Arne Mottatt: :08:09 Til: Inge Bones Kopi: Tittel: Dalgårdsveien 2 - skriv med kommenter etter befaring Vedlagtfølgervårt innspilletter befaring/møte. Dette brevet m/vedleggsendeskun pr. epostmed mindredereønskerdet pr. post. Med hilsen/ Bestregards Odd-ArneLarsen BarlindhaugConsultAS Tel(+47) ,mob (+47) Internet:

22

23

24

25

26

27

28 Page 1 of 1 Fra: Inge Mottatt: :40:37 Til: Dyrøy kommune postmottak Tittel: VS: Emne: vedr. tiltak på gnr. 11 bnr Vandeskog Eliassen Hei! Leggdenneinn i ephorte,sak2010/290. Med hilsen Inge Bones Avd.ing. teknisk sektor Epost: Telefon: Mobil: Internett: Post- og besøksadr.: Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn Fra: Else-Gro Sendt: 5. juli :18 Til: Inge Bones Emne: Emne: vedr. tiltak på gnr. 11 bnr VandeskogEliassen Hei, vedlagt oversendesen formell søknadom endring av gitt tillatelse i forhold til høydeplasseringi tiltak på gnr. 11 bnr. 149, Dalgårdveien2, 9311 Brøstadbotn. Vennligst gi beskjed om du også ønsker dette tilsendt i ordinær post. Med vennlig hilsen Else-Gro Andersen salgsleder Direkte: Hovednr.: Fax: e-post: Tyrolerhus AS, Postboks 101, 3201 Sandefjord. file://\\aspfil001\dyrdok$\prod\2011\07\06\37922.html

29

30

31

32

33

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventueltforfall måmeldessnarestordførerpåtlf. 77 18 92 02/99506

Detaljer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:07.11.11. Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:07.11.11. Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer TYDALKOMMUNE Dato:07.11.11 Utvalg for areal,miljø og teknikks medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: Tirsdag 15.11.2011 Tidspunkt:

Detaljer

Namsos kommune. Saksfr amlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos kommune. Saksfr amlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/711-21 Saksbehandler: SteinArve Hagen Saksfr amlegg 65/1040Abel Meyers gate13 - Søknadom endring av tidligere godkjent bruk sendring/ombygging.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Sakengjelder: Til tidligeretillatelsedatert20.04.2009er detden10.04.2012mottattsøknadom tillatelsetil endring.

Sakengjelder: Til tidligeretillatelsedatert20.04.2009er detden10.04.2012mottattsøknadom tillatelsetil endring. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVA TE PLANER SEKSJONFORBYGGESAK Allehelgensgate5 Postboks7700,5020Bergen Telefon55 56 6310 Telefaks55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no ARILD

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Klage på vedtak - 1721/254/3/4 - Verdal Jeger- og Fiskeforening - Omlegging av veg og endret plassering av sikkerhetsvoller ved skytebane - Tromsdalen Saksbehandler: E-post: Tlf.:

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/5192-22 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 17/116 - Bod - ileggelse av tvangsmulkt Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Vedlagte denne e-post følger vedlegg merket vedlegg 1 til vedlegg 5, vi har følgende kommentarer og utfyllende bemerkninger til dette materiellet :

Vedlagte denne e-post følger vedlegg merket vedlegg 1 til vedlegg 5, vi har følgende kommentarer og utfyllende bemerkninger til dette materiellet : Fra: Petersen, Gunn Østvik Sendt: 30. september 2013 08:17 Til: Postmottak Byggesaksavdelingen Emne: VS: Sak nr. 201222570 Torvdalsvegen gnr 21 bnr 1338 Vedlegg: Skannet på en flerfunksjonsmaskin fra Xerox

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tjeldsundrådhus Dato: 31.01.2013 Tid: 11:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested:, Tjeldsundrådhus Dato: 31.01.2013 Tid: 11:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested:, Tjeldsundrådhus Dato: 31.01.2013 Tid: 11:00 Forfall meldestil utvalgssekretær somsørgerfor innkallingav varamenn.varamennmøterkun vedspesiell

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 13/435 - Bolig, garasje m/leilighet og trekai Tiltakshaver: Thomas og Nina Jeanette Aksnes Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 FROLAND KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.08.2008 Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 06.07.2015 Tidspunkt : Saken behandles pr e-post så raskt som mulig, dersom noen av styremedlemmene ønsker

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 3 TID: 17.03.2005 13:00 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs veg.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs veg. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7279-13 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs

Detaljer

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON. Arkivsaksnr.: 10/1231-15 Arkivnr.: GNR 95/10 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 95/10 TILBYGG TIL EKSISTERENDE BOLIG VURDERING AV TAKFORM VURDERING AV OM FORHOLDET KREVER DISPENSASJON.

Detaljer

GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET

GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET GBNR 10/872 - STONGAFJELLET - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV BOLIG MED EN BOENHET Sakstittel: Gbnr 10/872 - Bolig Tiltakshaver: Tatiana Mitina og Igor Tsoi Befaring: Ja Saksfremlegg

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK SØKNAD ENDRING AV TIDLIGERE GITT BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING BOLIG PÅ GNR. 187, BNR. 56

MELDING OM DELEGERT VEDTAK SØKNAD ENDRING AV TIDLIGERE GITT BYGGETILLATELSE FOR OPPFØRING BOLIG PÅ GNR. 187, BNR. 56 KRØDSHERAD KOMMUNE Sektor for teknikk, næring og miljø Bygningsavdelingen Dato: 06.10.2014 Arkivsaksnr.: 14/455 Arkivkode: GNR gnr.187 bnr.56 BYGG OG ENTREPRENØR MAGNE STENBERG AS v/øistein Lysenstøen

Detaljer

Hovedutvalg Kommuneutvikling har møte kl Møtested: Oppmøte: Verkstedet på Leira (gml NEAS) for befaring.

Hovedutvalg Kommuneutvikling har møte kl Møtested: Oppmøte: Verkstedet på Leira (gml NEAS) for befaring. Aure kommune Møteinnkalling Hovedutvalg Kommuneutvikling har møte 27.11.2007 kl. 12.30 Møtested: Oppmøte: Verkstedet på Leira (gml NEAS) for befaring. Eventuelle forfall skal meldes. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8

KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8 REGULERINGSPLAN FOR KASTELLVEIEN 30 / FEIERHEIA 8 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto somviser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING TyholmenArkitektkontorAS harpåvegneav Christian

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget /08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG OM RETTING AV OPPFØRT GARASJE GNR 39 BNR 542 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : KristinTotland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 30.01.08 7/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 17/07 PÅLEGG

Detaljer

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14

Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534. Hovedutvalg teknisk 30.01.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 375-6 Arkivsaksnr.: 13/1534 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 3.1.14 PLAN 375-6 - BEBYGGELSESPLAN FOR GOFARNES - 66/918 - ENDRING VEDR. FORMÅLSGRENSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arkivsak. Nr.: 2014/33-25 Saksbehandler: Inger Johanne Todal Morset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 151/015 - Klage på godkjent dispensasjon for gesimshøyde i Hyllavegen 86 Rådmannens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 25.01.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92 00. Vararepresentantermøteretternærmere

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.03.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Nina Bolle Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Berit Nikolaisen Nestleder SP Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe vedtak i sak 13/17, jf. sak 12/17.

Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe vedtak i sak 13/17, jf. sak 12/17. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Møtedato: Torsdag 11. mai 2017 Møtetid: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus, Møterom B Kontrollutvalget har gitt kontrollutvalgets leder myndighet til å treffe

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30 Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 25.08.2009 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, 37 23 55 00, post@froland.kommune.no,

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE JOURNALNR. DATO AHER-13/7399-7 40388/14 15.05.2014 Espen Nordbø Buøy Ring 15 4077 Hundvåg Kultur og byutvikling Byggesak Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23 Telefon: 04005 E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 177/13 Klage på vedtak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - båtnaust Nøsteråa TYDAL KOMMUNE Arkiv: 177/013 Arkivsaksnr: 2010/602-79 Saksbehandler: Grete Sandvik Græsli Unntatt offentlighet ihht. Off.l. 13, jfr. Fvl. 13, 1. ledd nr 1 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg

Detaljer

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER Sakstittel: Gbnr 35/4 - Ombygd naust, kai og flytebrygge Tiltakshaver: Ingun og Ivar Ådlandsvik Frist for behandling:

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

ArkitektkontoretBørveog Borchseniusas Postboks300 3701 SKIEN. Att. HanneMeum

ArkitektkontoretBørveog Borchseniusas Postboks300 3701 SKIEN. Att. HanneMeum Saksbehandler, innvalgstelefon Solfrid Klodvik, 35586276 Vår dato 06.08.2014 Deresdato 18.06.2014 Vår ref. 2014/2258 Deresref. ArkitektkontoretBørveog Borchseniusas Postboks300 3701 SKIEN Att. HanneMeum

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , Bente Rønningen, eller e-post Lillehammer kommune Planutvalget 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget 2011-2015 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61050538, Bente Rønningen,

Detaljer

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE

EIENDOMMEN GNR 10 BNR 4 I SANDDALEN, SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV RIDEBANE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Rådhusgt. 5 - andre etg. Møtedato: 11.11.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak

Gnr 197 bnr Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken 6 - klage på vedtak Arkivsak. Nr.: 2017/1188-6 Saksbehandler: Brit Alvhild Haugan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 70/17 13.11.2017 Gnr 197 bnr 114 - Aakran Even - Garasje med boenhet - Revkroken

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt - gbnr 263/2 - Hyllbekklia hyttefelt Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1055-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i regulert hyttefelt

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Nina Bolle Medlem AP Per Jensen Medlem H Venke Heide Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim

Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møteinnkalling Kontrollutvalget Askim Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Tidspunkt: 31.08.2015 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, tlf. 90855384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /19 EBYGG NKLE

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /19 EBYGG NKLE ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Sotra

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Namsos kommune. Saksframlegg. Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/4656-8 Saksbehandler: Grete Småvollan Saksframlegg 65/753 - Skolegata 2A - Søknad om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i pbl. 29-4

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2007/9196-41 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for feil oppført anneks på hytteeiendommen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Fagnotat - Vågsallmenning16, Barrio Bar Tapas Søknadom ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering

Fagnotat - Vågsallmenning16, Barrio Bar Tapas Søknadom ny alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 inne og ved uteservering BERGENKOMMUNE Byrådsledersavdeling/Kontorfor skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201201989-12 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: BENL Til: Byrådsledersavdeling- Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nytt fra Sivilombudsmannen

Nytt fra Sivilombudsmannen Nytt fra Sivilombudsmannen Tone Hau Steinnes Rådgiver Tema Plikten til å tolke uklar reguleringsbestemmelse: - SOM 12/1852 - SOM 12/2570 Plassering og høyde på byggverk, pbl 29-4: - SOM 12/1956 - SOM 12/215

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Ann Sissel Emaus MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP Ann Sissel Emaus MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder KVH Ivar Henning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSF RE M LE G G. Saksbehandler: Geir Christian Bertheussen Arkiv: GNR/B 46/223 Arkivsaksnr.: 16 / 1055

SAKSF RE M LE G G. Saksbehandler: Geir Christian Bertheussen Arkiv: GNR/B 46/223 Arkivsaksnr.: 16 / 1055 UMF - sak 83 /16 SAKSF RE M LE G G Saksbehandler: Geir Christian Bertheussen Arkiv: GNR/B 46/223 Arkivsaksnr.: 16 / 1055 Klage på vedtak DS - 59/16 - Tillatelse til tiltak nybygg tomannsbolig og carport

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 13.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161. Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sylvia Friedrich Arkiv: GNR/B 44/756 Arkivsaksnr.: 14/1161 Riving av naustdel på gnr. 44 bnr. 756 - klagebehandling... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA

Detaljer

Flatanger næringsfond

Flatanger næringsfond Møteinnkalling Utvalg: Flatanger næringsfond Møtested: SalII, Miljøbygget Dato: 17.02.2012 Tidspunkt: 09:30 Medlemmersomikke kanmøteog hargyldig forfall, melderdettesåsnartsommulig påtelefon 74 22 11 00.

Detaljer

Hei Henriette, Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller kommentarer til det innsendte.

Hei Henriette, Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller kommentarer til det innsendte. Fra: Tom Andre Sivertsen Sendt: 10. desember 2013 12:32 Til: Heggland, Henriette Kopi: Postmottak Byggesaksavdelingen; 'Ove Hylleseth'; Pål Kjetil Tufta Emne: Saksnr. 201319131 Vedlegg:

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14.

Møteinnkalling. Kåfjord Hovedutvalg for Drift. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 20.09.2014 Tidspunkt: Kåfjord Hovedutvalg for Drift Kåfjord kommune Olderdalen, 30.09.14 Britt Pedersen (s) leder Ina Engvoll (s) e.f. Saksliste Utv.saksnr

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

R Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien Klage på vedtak. Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/

R Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien Klage på vedtak. Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/ Ås kommune R-273 - Detaljreguleringsplan for Hogstvetveien 29-51 - Klage på vedtak Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 13/04075-25 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/320 og 65/ Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak - Ileggelse av tvangsmulkt

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/320 og 65/ Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak - Ileggelse av tvangsmulkt Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/4210-27 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 65/320 og 65/1643 - Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5 Søgne kommune Arkiv: 28/9 Saksmappe: 2012/2205-30352/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av bolig og oppføring av ny - GB 28/9 - Stellinga 5

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 05.03.08 11/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 05.03.08 11/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700530 : O: : 111-279 : Paul Korsberg Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 05.03.08 11/08 KLAGE PÅ VEDTAK OM Å GI RAMME- OG

Detaljer

Sandnes kommune v/ Ole Petter Fløisand 21.04.08 Postboks 583 4305 SANDNES

Sandnes kommune v/ Ole Petter Fløisand 21.04.08 Postboks 583 4305 SANDNES Dok. nr. 200701779-17 Sandnes kommune v/ Ole Petter Fløisand 21.04.08 Postboks 583 4305 SANDNES KLAGE PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV GARASJE PÅ GNR. 15 BNR. 1533, SAMMENBYGD MED BOLIG PLASSERT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

CCE _0000.jpg; CCE _0001.jpg; CCE _0002.jpg; CCE _0003.jpg

CCE _0000.jpg; CCE _0001.jpg; CCE _0002.jpg; CCE _0003.jpg Fra: Ulvik, Kjersti Benedikte Sendt: 17. desember 2012 09:10 Til: Postmottak Byggesaksavdelingen Emne: VS: Byggesak 201009218/52 Gnr 185 Bnr 361 tilknyttningsrett VA anlegg. Vedlegg: CCE15122012_0000.jpg;

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE OMSØKT TILTAK PÅ GNR./BNR. 4/937 VESTRE ÅSEN 7, ASKØY KOMMUNE BEGRUNNELSE FOR DISPENSASJON FOR GARASJE OVER 40 M2

SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE OMSØKT TILTAK PÅ GNR./BNR. 4/937 VESTRE ÅSEN 7, ASKØY KOMMUNE BEGRUNNELSE FOR DISPENSASJON FOR GARASJE OVER 40 M2 SØKNAD OM DISPENSASJON - GNR./BNR. 4/937 - ASKØY KOMMUNE 202 Askøy kommune Byggesakssjefen Postboks 323 5323 Kleppestø Utarbeidet av: CASECO Dato: 07.03.202 Vårt prosj. nr: 26.2 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN

116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Arkivsaksnr.: 13/608-7 Arkivnr.: GNR 116/151 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 116/151 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HANEKNEMOEN Hjemmel: Plan og bygningslovens kap.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 28.11.2012 kl. 12:00 Sted: Møterom Sølvsberget Arkivsak: 12/00118 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer