MINSTE FELLES MULTIPLUM STØRSTE FELLES MÅL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MINSTE FELLES MULTIPLUM STØRSTE FELLES MÅL"

Transkript

1 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN MINSTE FELLES MULTIPLUM STØRSTE FELLES MÅL Kvalitetsplan doc 1 / 56

2 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN Revisjonshistorikk Versjon Dato Forfatter Beskrivelse Dagny Ringheim Dag-Adler Blakseth Dagny Ringheim Dag-Adler Blakseth Dagny Ringheim Svein Bøhn Dagny Ringheim Svein Bøhn Dagny Ringheim Svein Bøhn Kvalitetsplan, høringsutkast. Kvalitetsplan, utkast m. kommentarer fra høring Kvalitetsplan, utgave 1 Kvalitetsplan, utgave 1 Kvalitetsplan utgave 1. Se Eksempler, Prosessplan og Verktøy i separate dokumenter. Copyright: Steinerskoleforbundet Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Steinerskoleforbundet er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnytting i strid med lov eller avtale kan føre til erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Kvalitetsplan doc 2 / 56

3 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN INNHOLD: INNLEDNING...4 HVEM ER INTERESSERTE I AT DENNE PLANEN UTVIKLES?...5 EN SAMMENFATNING AV INTENSJONENE I KVALITETSPLANEN...6 STYRETS ANSVAR...7 PRESENTASJON...8 ORGANISASJON...9 KVALITETSPOLITIKK...9 MÅL FOR KVALITETSPLANEN...9 KVALITETSOMRÅDER...10 Hovedområder:...10 r:...13 OVERSIKT OVER KRAVENE...15 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I KVALITETSARBEET...18 KVALITETSKRAV...19 ALFA, ELEVENS LÆRING OG UTVIKLING (1-17)...19 OMEGA, LÆRINGSMILJØ I KLASSEN OG ANDRE ELEVFELLESSKAP (18 38)...27 I - LÆRERENS OMRÅDER (39 43)...39 II - LÆRERKOLLEGIETS ARBE/ LÆRERNES LÆRINGSMILJØ (44 49) 42 III - SAMARBE MED FORELDRE /FORESATTE (50 60)...47 IV - SKOLENS ORGANISASJON, LEDELSE OG ADMINISTRASJON (61 70)...52 AVVIKSHÅNDTERING...56 Kvalitetsplan doc 3 / 56

4 INNLEDNING SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN Om tillit til kvalitet Det vil etableres og bestå steinerskoler så lenge det finnes foreldre som mener at nettopp dette er det beste skoletilbudet de kan gi sine barn. Fundamentet i enhver steinerskole er med andre ord foreldrenes tillit til steinerpedagogikkens kvalitet og hvordan den forvaltes i skolen de søker barnet sitt til. Tilliten er som regel varm og entusiastisk, forventningsfull og engasjert; med andre ord et fantastisk utgangspunkt for samarbeidet om hovedpersonen, om barnet/eleven, som forhåpentligvis skal vare i år fremover. En helhetlig kvalitetsplan for steinerskolene må i hovedsak dreie seg om hvordan tillitsforholdet mellom eleven, foreldrene og skolen kan ivaretas, kontinuerlig fornyes og forsterkes. Den må fokusere på grunnlaget for tillit og bære frem forslag til rammer og strukturer som er tillitvekkende og tillitsfremmende. En kvalitetsutviklingsplan må fastholde sentralperspektivet Eleven i sentrum, og skille klart mellom det som direkte berører hver enkelt elev og det som støtter elevenes utvikling på like viktige, men mer indirekte måter. Det betyr at skolens idégrunnlag, verdiforankring og intensjoner må være synlige og tydelige for alle som forholder seg til den. Dette vil være hver enkelt medarbeiders grunnlag for sine gjøremål i skolen, og dessuten styre foreldrenes forventninger i bestemte retninger. Skolens troverdighet vil naturligvis avhenge av hvordan overordnede mål kommer til uttrykk i det daglige arbeidet, men vil i like stor grad bestemmes av hvordan skolen arbeider for å utvikle seg videre. Trinnvise prosesser for å forbedre kvalitet, prosesser som inkluderer alle deler av skoleorganismen, så vel elevene og lærerkollegiet som foreldreforeningen, vil skape troverdighet og styrke samarbeidet og tillitsforholdene både innad og utad i skolen. Tillitsforhold er alltid preget av åpenhet, likeverd og dyp respekt. De krever kontinuerlig og gjensidig informasjon, åpen kommunikasjon, klare ansvarsforhold og tydelige rammer. Det er skolens og hver enkelts medarbeiders ansvar å legge til rette for at tillitsforhold innad og utad i skolen utvikles. Vi håper denne planen kan bidra til å utvikle tillitsforholdene innenfor skolene, i forhold til samarbeidspartnere og til samfunnet rundt Steinerskoleforbundet ved Svein Bøhn og Dagny Ringheim Kvalitetsplan doc 4 / 56

5 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN HVEM ER INTERESSERTE I AT DENNE PLANEN UTVIKLES? Myndighetene fordi de 1) ønsker å sikre at alle barn som går i norske skoler får oppfylt sine krav om en tilpasset opplæring, grunnleggende kunnskaper og ferdigheter og et positivt læringsmiljø, og 2) at steinerskolene arbeider etter forutsetningene for sin godkjenning som faglig pedagogisk alternativ Steinerskolebevegelsen fordi den ønsker å ta vare på, fordype og fornye steinerskolenes egenart og steinerskolenes felles målsettinger og metoder. Ledere og andre medarbeidere i skolen fordi den kan tydeliggjøre hvordan de på en mer systematisk måte kan støtte opp under, følge opp og legge til rette for målrettet kvalitetsutvikling på sin skole. Lærerne fordi de ønsker og har krav på å videreutvikle seg som lærere og medarbeidere og kunne kjenne seg trygge på at de ivaretar oppgavene sine på en forsvarlig måte. Foreldrene fordi de overlater en stor del av ansvaret for barnas opplæring, utvikling og generelle trivsel til skolen. De har derfor krav på samarbeid om, medvirkning til og innsyn i hvordan skolen ivaretar disse oppgavene og hvilke metoder den arbeider etter for å nå målene. Alle disse aktørene opptrer på vegne av de eneste reelle oppdragsgiverne, nemlig elevene. Enhver bestrebelse på å utvikle kvaliteten i en skole vil først og fremst rette seg mot å forbedre elevenes totale utbytte av opplæringen; individuelt, faglig og sosialt. Kvalitetsplan doc 5 / 56

6 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN EN SAMMENFATNING AV INTENSJONENE I KVALITETSPLANEN I kvalitetsplan for steinerskolene stilles det krav til at læringsmålene i alle fag skal defineres klarere, også med hensyn til kunnskaper og ferdigheter i fagene. Gjennom elevsamtaler, når elevene er modne for det, og gjennom konferansetimer og vitnemål blir elevens faglige utvikling beskrevet og gjennomgått. Det skal også settes individuelle mål for neste periode. Vi har i tillegg foreslått en mer omfattende beskrivelse av elevenes faglige ferdigheter, basert på lærerens underlagsmateriale og tester i utvalgte klassetrinn. Vi mener at en naturlig, interaktiv prosess mellom lærere, elever og foresatte er langt mer konstruktiv for elevens og lærerens læringsprosesser enn store, nasjonale tester. Når vurderingskriteriene er knyttet til lærestoffets egenart og elevens modning, og evalueringsformen er tydelig beskrevet for hvert fag og for hvert trinn, vil dette gi en langt mer eksakt beskrivelse av elevenes kunnskaper og ferdigheter i hvert enkelt fag enn noen nasjonal prøve kan tilby. Dette avhenger naturligvis av at elevenes arbeider evalueres underveis, at utvikling kan spores og at lærerne sørger for å ha et godt nok grunnlag for å vurdere alle elevene de har ansvar for. Ved å legge vekt på skriftlige årsplaner og periodeplaner, jevnlige samarbeidsmøter med kolleger og skriftlige evalueringer av mål og tiltak for de enkelte elever og klasser mener vi å skaffe skolens ledelse et grunnlag for å vurdere kvaliteten av opplæringen i hvert enkelt fag og trinn. Jevnlige medarbeidersamtaler vil gi ledelsen et inntrykk av hver enkelt medarbeiders styrker og behov for tilleggskompetanse. I tillegg foreslår vi kollegabasert veiledning og de ukentlige obligatoriske lærermøtene til pedagogisk utviklingsarbeid som basis for kontinuerlig kompetanseheving. I steinerskolene er tillitsforholdet mellom skolen og foresatte helt sentralt. Hvis dette tillitsforholdet svekkes vesentlig, er selve grunnlaget for elevens læringsprosjekt rammet. Vi arbeider med å tydeliggjøre ansvar, rutiner og retningslinjer slik at dette samarbeidet blir mindre sårbart, og elevens behov dermed blir bedre ivaretatt. Foresattes behov i en slik situasjon er å møte en tydelig og handlingskompetent ledelse, samt retningslinjer og klare rutiner for saksgang og videre behandling av eventuelle klager. Kvalitetsplan doc 6 / 56

7 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE STYRETS ANSVAR KVALITETSPLAN Fra myndighetenes side er formulert en målsetting om kvalitetskontroll. Friskoleloven fikk i 2003 et nytt tredje ledd i 5-2 som lyder: Styret skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i gjeldande lover og forskrifter, og føresetnadene for godkjenninga blir oppfylte. Styret skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i 7-2 femte ledd. Departementets egen kommentar til denne bestemmelsen er slik: Styret ved frittståande skolar står fritt til å forme ut eit system som er tilpassa skolen sitt særpreg, jf. også friskolelova 1-1 første ledd om formålet med lova, og Ot.prp. nr. 33 ( ), der det er presisert at skolar som byggjer på eit livssynsmessig eller pedagogisk alternativ, skal få behalde sin pedagogiske og organisatoriske fridom. Det er ikkje lagt føringar for korleis systemet skal vere, utover det at det er eit krav at systemet for vurdering og resultatoppfølging skal vere forsvarleg. Eit forsvarleg system er eit system som er eigna til å avdekkje eventuelle forhold som er i strid med lovverket m.m., og som sikrar at det blir sett i verk adekvate tiltak der det er nødvendig. Eit forsvarleg system føreset jamleg vurdering og resultatoppfølging av om lovverket m.m. blir følgt. Denne planen legger til grunn at forutsetningene for godkjenningen er at skolene driver steinerpedagogisk, et arbeid som kontinuerlig må kvalitetsforbedres. Kvalitetsplanen har som intensjon å gjøre dette arbeidet synlig. Sluttansvaret for arbeidet ligger etter lovens formulering hos Styret. Kvalitetsplan doc 7 / 56

8 PRESENTASJON SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN I dag er det 34 steinerskolene i Norge hvorav 13 har videregående trinn. De fleste ligger i eller nær større bysentra. Steinerskolene ble kjent i 50-årene gjennom Jens Bjørneboes roman Jonas, og i 70- og 80-årene vokste steinerskolene frem i rask rekkefølge. Disse gjorde tilbudet tilgjengelig for mer enn 50 % av Norges befolkning. Det går per i dag ca 6000 elever i steinerskoler. I tillegg til disse kommer tre helsepedagogiske skoler med ca 90 elever. Disse knyttes ikke bare sammen av felles målsettinger og arbeidsformer her til lands, de er også en del av en verdensomspennende skolevirksomhet med totalt ca 950 skoler i 63 ulike land. Steinerskolene er i sterk vekst i hele verden. Blant de eldste er steinerskolene i Oslo og Bergen som ble grunnlagt henholdsvis i 1926 og I 1926 var det 8 skoler i verden. Den første ble grunnlagt i 1919 i Stuttgart for barn ved Waldorf-Astoria sigarettfabrikk. I dag finnes det 63 lærerutdannelsessteder på verdensbasis i 27 land. Selv om de fleste steinerskoler befinner seg i den vestlige del av verden, er Steinerpedagogikken i rask vekt også i andre verdensdeler, bl.a. i land som, Armenia, Israel, Kasachstan, Nepal, Kina (Tibet), Thailand, Filippinene, Vietnam, Taiwan, Japan, Botswana, Namibia, Tanzania, Kenya, Egypt, Peru, Chile, Uruguay, Pakistan, Libanon, Tadschikistan, Sydkorea, Kina, Ghana, Sierra Leone, El Salvador og den Dominikanske Republikk. I forhold til innbyggertallet er Norge ett av de land som har flest steinerskoler. De norske steinerskolene er alle autonome skoler som på fritt grunnlag har sluttet seg sammen i Steinerskoleforbundet. Kvalitetsplan doc 8 / 56

9 ORGANISASJON SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN Steinerskolene i Norge er autonome enheter som alle medlemmer av Steinerskoleforbundet. Det er skolene som er Forbundets oppdragsgivere og som gjennom medlemskontingenten betaler for den virksomheten Forbundet driver. KVALITETSPOLITIKK Steinerskolenes kvalitetspolitikk innebærer å ivareta myndighetenes krav til kvalitet i opplæringen og samtidig bidra til at steinerskolenes egenart fordypes og fornyes til beste for den enkelte elev og skolefellesskapet. MÅL FOR KVALITETSPLANEN Å LAGE FELLES MÅL FOR STEINERSKOLENE MELLOM KONTROLL OG FRIHET Når vi lager felles mål for alle steinerskolene i Norge er det maktpåliggende å komme frem til et resultat som balanserer mellom å gi oss nok kontroll og stort nok frihetsrom. Nok kontroll over situasjonen for hver enkelt elev, klasse, lærer og skole til at vi oppdager svakheter før de har blitt alvorlige, og dermed får mulighet til å utvikle kvaliteten på dette feltet. Likeledes må hver enkelt lærers frihetsrom sikres slik at det at det oppstår inspirasjon, initiativ, engasjement og skapende virksomhet i klasserom og på andre arenaer i skolen. OVERORDNET MÅL Overordnede mål for steinerskolenes kvalitetsarbeid er å ivareta, forsterke, fordype og stadig fornye tilliten mellom elever, foresatte, lærere og skoleorganismen som helhet. Tillit baserer seg som vi allerede har nevnt på dyp og gjensidig respekt, likeverdighet, åpenhet, kommunikasjon og vilje til samarbeid om det som til enhver tid er målsettingene. Skape et rammeverk som kan bli et verktøy for kvalitetsutvikling Påpeke vesentlige områder som påvirker kvaliteten på elevenes utbytte av undervisningen Få oversikt over eksisterende tradisjoner for kvalitetsutvikling Vise hvordan kvalitet kan utvikles på en trinnvis, planmessig og systematisk måte Forankre og skape bevissthet rundt systematisk kvalitetsutvikling Bidra til å synliggjøre skolens og lærerens arbeid og ansvar Kvalitetsplan doc 9 / 56

10 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSOMRÅDER KVALITETSPLAN Overordnede mål for steinerskolenes kvalitetsarbeid er å ivareta, forsterke, fordype og stadig fornye tilliten mellom elever, foresatte, lærere og skoleorganismen som helhet. Tillit baserer seg som vi allerede har nevnt på dyp og gjensidig respekt, likeverdighet, åpenhet, kommunikasjon og vilje til samarbeid om det som til en hver tid er målsettingene. Dette krever igjen: at ansvarslinjer og ansvarsområder er tydelige og avklarte at mål er konkrete og definerte at prosesser er synlige og tydeliggjorte at det er avsatt tid til tilbakeblikk og evaluering at kriterier for evaluering er forutsigbare at det er skapt tid og rom for innspill og medvirkning underveis i de prosesser som er igangsatt at gode resultater i form av vellykkede prosesser eller annen måloppnåelse anerkjennes og bygges videre på at svakheter erkjennes og blir gjenstand for konkrete forbedringstiltak på kort eller lengre sikt Hovedområder: Elevens læring og utvikling α Visjon: Riktig kvalitet Læringsmiljø i klassen og i andre elevfellesskap Lærerens områder Ω I Lærerkollegiets arbeid & Lærerens læringsmiljø II III IV V Kvalitetsplan doc Samarbeidet med foreldre/ foresatte Skolens organisasjon/ ledelse/ administrasjon Fysiske omgivelser 10 / 56

11 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN α Elevens læring og utvikling; dannelse, kunnskap og ferdigheter α 1 Individuelt: Tenkning, følelsesliv og vilje α 2 Faglig: Kunnskaper og ferdigheter omsatt i kompetanse α 3 Sosialt/moralsk: Holdninger og handlinger, evne til å samarbeide, møte motstand og takle utfordringer Ω Læringsmiljø i klassen og i andre elevfellesskap: Ω 1 Trivsel og trygghet Ω 2 Faglige prosesser Ω 3 Faglige resultater Steinerpedagogikken er en utviklingspsykologisk utdanningsmodell. Det vil si at læreplanen, Idé og innhold, 2004, i første rekke er en rammeplan og ressursbank som beskriver innhold, prosess og progresjon i opplæringen basert på elevens alder og utviklingstrinn. ELEV, FORESATTE OG LÆRER MÅ SAMARBEE OG KOMMUNISERE FOR Å SKAPE ELEVENS LÆRING, UTVIKLING OG TRIVSEL Vi har før definert den minste og viktigste enheten i en steinerskole som elev, foresatte og hovedlærer. Rundt denne minste enheten står klassen og klassens øvrige lærere og foresatte. For å kunne danne et trygt og forutsigbart grunnlag for samarbeid er det viktig å avklare ansvar og forpliktelser. Skolen bærer ansvar for å organisere og tilrettelegge dette samarbeidet. Steinerskolenes læreplan er altså en rammeplan. En slik plan inneholder et forråd av lærestoff og arbeidsoppgaver, men stiller ikke spesifiserte krav. Like fullt er den basert på at det foregår en kontinuerlig og planmessig utvikling av elevenes evner, anlegg og begavelser etter hvert som de kommer til syne. ÅRSPLAN FOR KLASSEN ET FUNDAMENT FOR KONSTRUKTIVT SAMARBE OG KOMMUNIKASJON Det er derfor viktig at de involverte lærerne arbeider frem en årsplan for hver klasse, en helhetlig plan der innholdsmessige valg samt faglig fokus, prosessuelle og sosiale mål for hver klasse, hvert år, kommer tydelig frem. Likeledes bør progresjon og metoder defineres, konkretiseres og beskrives. FRIHET TIL Å SKAPE, VELGE UT OG FORME LÆRESTOFFET ANSVAR FOR Å FORMULERE OG FORMLE, EVALUERE OG REVERE Lærernes store pedagogiske frihet ligger i å velge ut undervisningsstoffet fra rammeplanen, gi det form og et kvalitativt uttrykk. De definerer læringsmål, legger opp progresjon og finner metoder, arbeidsformer som passer til lærestoff og Kvalitetsplan doc 11 / 56

12 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN læringsmål. Dessuten har de friheten til å beslutte hvilke evalueringsformer og kriterier som henger naturlig sammen med de valgene som er foretatt. Denne friheten krever imidlertid at lærerne formidler til elever/ foresatte hvilke kvalifiserte valg de har gjort og hvorfor. Dette vil gi elever/ foresatte en reell mulighet for medvirkning. Det kan dessuten gi foresatte en mulighet for å følge med i og følge opp barnas skolearbeid. For skolen vil det være viktig å oppbevare klassenes årsplaner så lenge klassen går på skolen. Disse kan sikre kontinuiteten i arbeidet selv om lærerne skifter og dessuten gi innsikt i stoffutvalg og hvilke metoder og arbeidsformer som er benyttet. Årsplanen bør deles inn i periodeplaner som igjen deles videre opp i planer for hver uke slik at målene etter hvert blir så få og så konkrete at det går an å registrere eller oppleve hver enkelt elevs utvikling i forhold til det som er periodens eller fagets læringsmål og hovedfokus. Dette vil igjen gjøre samarbeidet med foresatte og elev lettere, blant annet fordi elevens læringsprosess er bedre konkretisert og dermed lettere å støtte. For øvingsfagene og de praktisk-estetiske fagene er det viktig å beskrive faglige, sosiale og prosessmål, hvilke metoder og arbeidsformer læreren vil ta i bruk for å nå disse målene og hvordan disse støtter opp under og sammenfaller med de overordnede læringsmålene for klassetrinnet. Målene kan være meget sammensatte og fokusere på temmelig subtile prosesser, men de må kunne beskrives slik at det er mulig å få innblikk i de prosessene lærerne igangsetter i en klasse og slik at de kan evalueres. Evalueringsformer og kriterier må være klare, entydige og forutsigbare. Tilbakeblikk og evaluering må skje jevnlig og inkludere elever på en alderstilpasset måte, foresatte og lærere. DEFINERT ANSVAR OG FORPLIKTELSER - ET FUNDAMENT FOR KONSTRUKTIVT SAMARBE OG KOMMUNIKASJON I enhver slik enhet er det viktig å definere /avklare ansvar, forpliktelser, krav og forventninger i begge retninger for å oppnå godt samarbeid, bedre samhold og større opplevelse av sammenheng for elevene. Det er lærerne som må initiere og drive frem dette. De må generelt og for hver enkelt prosess beskrive eget ansvar og forpliktelser, uttrykke forutsetninger, forventninger og krav og samtidig konkretisere og tydeliggjøre elevers og foresattes ansvar i forhold til hver enkelt elevs læringsprosesser. Faren er ofte at lærerne ubevisst påtar seg ansvar langt utover det de har mulighet til å ivareta og som i realiteten ligger hos eleven, foresatte eller hos skoleledelsen. For å oppnå fruktbart og forutsigbart samarbeid, må ansvar legges der det hører hjemme. Det er derfor viktig at det utarbeides klare rammer for lærerens ansvar og oppgaver, og at det går frem hvordan disse skal følges opp. Kvalitetsplan doc 12 / 56

13 r: SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN Elevens læring og utvikling α Visjon: Riktig kvalitet Læringsmiljø i klassen og i andre elevfellesskap Ω Lærerens områder Lærerkollegiets arbeid & Lærerens læringsmiljø I I Lærerens områder: Ia Undervisningen, form og innhold Planlegging, forberedelse: mål, innhold, evalueringskriterier Gjennomføring: formidling, inndeling av timen, elevenes aktivitetsnivå Etterarbeid: Skriftlig tilbakemeldinger på arbeidsbøker, arbeidsoppgaver, prøver med mer, logg for hver elev, tilbakeblikk Ib Kompetanse/ faglig bakgrunn II III Forståelse av læreplanen IV og klassetrinnsgenius V Forståelse for hver enkelt elev/elevenes utviklingstrinn Samarbeidet Skolens Fysiske Lederegenskaper/forbilde med foreldre/ organisasjon/ omgivelser foresatte Evne til å bygge opp ledelse/ gode relasjoner administrasjon Kommunikasjon og samarbeid Kvalitetsplan doc 13 / 56

14 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN II Lærerkollegiets arbeid/ lærernes læringsmiljø: IIa Pedagogisk utviklingsarbeid Studiearbeid, fordypelse av det pedagogiske grunnlaget Forståelse og videreutvikling av læreplanen Klasseromsforskning / aktiv forskning Forståelse for enkeltelever og barnets generelle utviklingstrinn IIb Samarbeid: Om fag/ elever Tverrfaglig arbeid Utveksling av erfaringer og materiell Veiledning, intern opplæring og oppfølging III Samarbeidet med foreldre/ foresatte IIIa Om hvert enkelt barns/ elevs individuelle, faglige og sosiale utvikling IIIb Om læringsmiljøet i klassen/gruppen og på skolen for øvrig IIIc Om skolemiljøet og medvirkning til skolens videreutvikling. Skolen som kultursted i (lokal)samfunnet. IV Skolens organisasjon/ ledelse/administrasjon: IVa Organisering, roller og ansvar IVb Rutiner for oppfølging av eksterne krav som lover, forskrifter og interne forventninger IVc Personaloppfølging, kompetanseutvikling, veiledning m.m. IVd Økonomistyring finne muligheter til å realisere kollegiets visjoner og videre utvikling av skolen IVe Skolens mål og formål, synliggjøre egen profil IVf Tydelige etiske retningslinjer IVg Avtaler om ansvar, forpliktelser, rettigheter og plikter IVh Langtidsplanlegging, tilrettelegging for planmessig utvikling av skolen IVi Læreplanen årsplaner (fagplaner, periodeplaner), kalender, oversikt over arrangementer i skolens regi V Fysiske omgivelser/ materiell Va Utemiljø Vb Bygninger Vc Fellesareal Vd Klasserom/fagrom Ve Innemiljø Vf Inventar Vg Skolemateriell Kvalitetsplan doc 14 / 56

15 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE OVERSIKT OVER KRAVENE KVALITETSPLAN Her følger en sammenfatning av typer av krav (pr. kvalitetsområde) som stilles i kvalitetsplanen. Elevenes læring og utvikling: 4: Lærernes grunnlag for vurdering Her stilles det krav til lærerens skriftlige og konkrete tilbakemelding på elevenes arbeidsbøker, tester eller skriftlige oppgaver sett i forhold til læringsprosess og -mål. Veiledning for videre arbeid er vektlagt. 7 og 8: Skriftlige spørsmål og elevsamtaler Her beskrives lærernes ansvar for å skape en dialog med eleven om styrker og vanskeligheter i forhold til faglig utvikling og fremtidige mål, elevens psykososiale forhold og individuelle vekst og virke. 5 og 6: Undersøkelser og detaljerte beskrivelser av elevenes kunnskaper og ferdigheter Her foreslås det at lærerne gir en detaljert beskrivelse av hver elevs faglige ferdigheter i morsmål, matematikk og fremmedspråk på gitte punkter i skoleløpet, gjerne på 4., 7., 10. og 1. videregående trinn. 9: Konferansetimer med foresatte En analyse av hva konferansetimen med foresatte bør inneholde og hvordan dette kan hjelpe eleven i med hensyn til egne læringsprosesser. Krav til dokumentasjon. 10 og11: Individuell halvårsrapport (fra 8. trinn) og individuelt vitnemål til alle. En årsrapport om elevens fremgang, utvikling og utfordringer sett i forhold til sammensatte læringsmål. 13 og 14: Samarbeid, kompetansedeling Krav om samarbeidsformer som skal bidra til å gi eleven en optimal totalsituasjon, helhetlig behandling og best mulige læringsforhold. Læringsmiljø i klassen og andre elevfellesskap: 23-26: Års- og periodeplan - evaluering Krav til å formulere, formidle og samarbeide om lærestoffutvalg, læringsmål, arbeidsformer og evalueringskriterier. 29(som 6 på klassenivå): Kartlegging/beskrivelse av klassens faglige ferdigheter relatert til læringsmål i morsmål, matematikk og fremmedspråk. Kvalitetsplan doc 15 / 56

16 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN 31(som 5 på individuelt nivå): Lærernes grunnlag for tilbakeblikk, evaluering og ny planlegging av undervisningen Her stilles det krav til at lærerne oppsummerer klassens faglige ferdigheter fortløpende sett i forhold til periodens/fagets læringsmål og arbeidsformer og på bakgrunn av blant annet tester, arbeidsbøker og innleveringer. 34: Fellesvitnemål En årsrapport om klassens vekst og utvikling sett i forhold til årsplanen. 30: Kartlegging av elevenes trivsel, et grunnlag for å arbeide systematisk med læringsmiljøet. 21 og 37, 38 B: Her stilles det krav til systematisk oppfølging av elevenes læringsmiljø, av handlingsplaner og ordensregler. Lærernes områder og læringsmiljø vektlegger særlig kollegialt samarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid. 38, 39, 44,45,46 og 47: Horisontalt og vertikalt samarbeid, pedagogisk utviklingsarbeid: Det stilles krav om et tett lærersamarbeid for å støtte elevene i deres utvikling og lærernes kompetanse og faglige trygghet. Det er et mål at elevene får en tydelig opplevelse av at lærerne samarbeider faglig og sosialt , 48: Kompetanseheving, kompetansedeling og veiledning Her stilles det krav til intern kompetanseutvikling og til oppdatering gjennom kurs, etter- og videreutdanning, Det foreslås det årlig obligatorisk kollegabasert veiledning for alle lærere og stilles spørsmål til rammene rundt et slikt tiltak. Samarbeid med foreldre og foresatte: 50-56: Samarbeid med foresatte Her stilles det krav til at skolens ledelse skaper tydelige roller og ansvarslinjer og informerer om dem. Rutiner for samarbeidet rundt hver elevs læringsutbytte og læringsmiljø skal utarbeides og gjøres tilgjengelige. Det kreves at foresatte får oversikt over skolens organisatoriske og administrative praksis, informasjon om hvor de kan henvende seg, sine rettigheter og muligheter for medvirkning. Skolens organisasjon og ledelse: 64 og 65: Medarbeiderhåndbok, -samtaler, kompetanseutvikling Her vises det til skolens ansvar for å skaffe seg kjennskap til lærernes kompetanse og dyktighet, vurdere skolens samlede kompetanse og iverksette de rette tiltakene for å styrke og utvide denne på kortere og lengre sikt. Kvalitetsplan doc 16 / 56

17 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN Oppsummering: Elevenes læring og utvikling Læringsmålene i alle fag skal defineres klart. Elevenes faglige ferdigheter skal dokumenteres ut fra lærernes underlagsmateriale og tester på utvalgte klassetrinn Elevenes faglige utvikling skal beskrives og gjennomgås i elevsamtale, konferansetime og vitnemål Det skal utformes individuelle mål for neste periode ut fra kartlegging og samtale Læringsmiljø i klassen og andre elevfellesskap Det skal skapes grunnlag for innsyn og medvirkning gjennom at lærestoff, læringsmål, arbeidsformer og evalueringskriterier samordnes, formuleres og formidles Oppsummeringer av klassens/gruppens faglige fremskritt, kunnskaper og ferdigheter skal dokumenteres og danne grunnlag for evaluering og ny planlegging. Det stilles krav til samarbeid og samordning rundt læringsmål og læringsmiljø Lærernes læringsmiljø Det stilles krav til et systematisk faglig samarbeid og kompetansedeling Intern opplæring gjennom ukentlige pedagogiske studier Kollegabasert veiledning, faddervirksomhet Samarbeid med foresatte Foresattes behov for informasjon, innsynsrett og mulighet for medvirkning i forhold til sitt barns læring, utvikling og trivsel skal tydeliggjøres og sikres. Skolens retningslinjer og rutiner for samarbeid skal synliggjøres. Kvalitetsplan doc 17 / 56

18 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN OVERSIKT OVER AKTIVITETER I KVALITETSARBEET 23, 24, Samarbeid om helhetlig årsplan for klassen, plan for kunstneriske fag, øvingsfag og hovedfagsperioder. 25, 26 Periodeplan og evaluering av periodeplan. 11, 34 Skriftlig vitnemål, individuelt og for klassen sett i forhold til årsplanen, evaluering av lærestoff og arbeidsmåter, av elevens og klassens utvikling sett i forhold til læringsmål. Kopi til arkiv og foresatte. 10 Halvårsrapport fra 8. klassetrinn 4 Tilbakemelding på elevarbeider 5 Screening i utvalgte klassetrinn 6 Kartlegging av hver elevs kunnskaper og ferdigheter i norsk, regning og fremmedspråk på utvalgte klassetrinn 8 Årlig elevsamtale 9 Konferansetimer 33 Foreldremøter 7, 30 Kartlegging av elevenes trivsel og læring 37 Systematisk forebygging av mobbing, handlingsplan 20 Klasseråd / elevråd 15 Årlig besøk av spesialpedagog / spes.ped.gruppe. 13, 14, 16, 17, 38, 39, 40 og 47 Samarbeid om elever/ klassen / fag Pedagogisk utviklingsarbeid 35 Kunstneriske fremføringer 21 Inspeksjon, tilsyn, tilgjengelighet 48 Lærermøte / kollegiemøte 41, 42 Hospitering / kollegabasert veiledning 67, 68 Utarbeide en tydelig pedagogisk profil Håndbok for foresatte 61, 62 Håndbok for medarbeidere 64,65 Kartlegging av medarbeidernes kompetanse, kompetanseutviklingsplan 69 Kvalitetsutviklingsplan Kvalitetsplan doc 18 / 56

19 KVALITETSKRAV SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE - KVALITETSPLAN ALFA, ELEVENS LÆRING OG UTVIKLING (1-17) 1 Anbefalt I a Tilbakeblikk Daglig Lærer Egenevaluering, eventuelt par-evaluering hvis det er tolærersystem. Bevisstgjøring i forhold til egen praksis, analyse av hendelser, forbedringsmuligheter og egen innsats. Fører i første omgang til at læreren blir bedre kjent med seg selv gjennom å reflektere over følelsesmessige reaksjoner, handlinger og pedagogiske valg. Ingen rapport, daglig finjustering av fremdrift. 2 Anbefalt I a Elevgjennomgang Daglig Hovedlærer Lærers fordypete gjennomgang av elevene. Bevisstgjøre inntrykk om elevens trivsel, sjelelige og fysiske velvære. Skjerper oppmerksomhet og iakttakelsesevne og fører til større innsikt. Forsterker lærers innlevelse i eleven og gir grunnlag for økt forståelse av han/henne. Ingen rapport, men et forsøk på å bringe til bevissthet inntrykk som ikke kom til overflaten i situasjonen. 3 Anbefalt I a Dagbok Daglig Lærer Lærers subjektive vurdering av daglig arbeid, et fortløpende notat av viktige inntrykk og hendelser. Tilbakeblikk og overveielse. Grunnlag for justeringer. 4 I a Etterarbeid, evaluering av innleverte arbeidsbøker, skriftlige oppgaver og eventuelle prøver. Senest 3 u etter innlev. Lærer Lærers vurdering av elevens faglige resultater og arbeidsprosess sett i forhold til mål og forutsigbare evalueringskriterier. Veiledning i forhold til videre arbeid. Bakgrunn for eventuelle justeringer av undervisningen Forsterker lærers kjennskap til elevens utbytte av undervisningen. Avklarer forventninger og krav. Danner grunnlag for samarbeid med eleven, foresatte og medlærere Skriftlig tilbakemelding til elev/foresatte, notat i lærerens elevmappe Kvalitetsplan doc 19 / 56

20 5. Ib Screening, senest fra 4. trinn. 4, 5. og 8. trinn Lærer Egnet test i norsk, matematikk, engelsk som bør avdekke spesielle vansker og ellers skille ut elevens styrker og svakheter innenfor ulike sider av fagene. Resultat noteres i elevmappe. 6 Ib IIIa IVb Kartlegging av elevens faglige nivå i norsk, matematikk (og engelsk). 4, tr og 1.vg Faglærer/ skolens pedagogiske ledelse Beskrivelse ut fra læringsmålene definert i klassens årsplan. Beskrive elevens faglige nivå i ulike sider av fagene. Det bør legges vekt på å avdekke spesielle vansker og ellers skille ut sterke og svake områder innenfor fagene. Gir foreldrene / foresatte informasjon om elevens faglige nivå som nødvendig grunnlag for samarbeidet. Rapport utarbeides for elevmappe. Kopi til foreldre/foresatte, og pedagogiske ledelse. 7 Ia Ib Kartlegging av elevens trivsel med mer. Spørreskjema 1 til elevene i forkant av elevsamtale og konferansetime. 1 gang pr år senest fra 6.trinn Hovedlærer og pedagogisk ledelse Kartlegge trivsel, opplevelse av læringsmiljø, sosialt fellesskap og faglig mestring. Intensjoner for fremtiden. Hva vil du lære dette skoleåret? Hva trenger du av lærere, foresatte, av medelever for å nå målene dine? Hva er status i forhold til elevens svar forrige gang. Hva er annerledes? Hvorfor? Kartlegge tendenser i klassemiljøet; trivsel, mobbing, sosiale forhold, motivasjon og læring Signaliserer interesse for elevens opplevelser. Legger til rette for åpenhet i forhold til hver enkelts situasjon. Forsterker relasjonen mellom lærer/elev. opplevelse av samarbeid, bli tatt på alvor. Sammenfatning i form av kort, generell rapport som legges fram for foresatte. Kopi til pedagogisk ledelse. Sette opp klare mål basert på elevenes ønsker om forbedret læringsmiljø, arbeidsmetoder og sosiale forhold. Dette må følges opp i elevsamtalene. 1 Yngre elever får hjelp av foresatte til å besvare spørsmålene. Kvalitetsplan doc 20 / 56

MINSTE FELLES MULTIPLUM STØRSTE FELLES MÅL

MINSTE FELLES MULTIPLUM STØRSTE FELLES MÅL SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN MINSTE FELLES MULTIPLUM STØRSTE FELLES MÅL Kvalitetsplan15 05 2006.doc 1 / 56 SYSTEMATISK KVALITETSUTVIKLING I STEINERSKOLENE KVALITETSPLAN

Detaljer

NÅR? Skrives i vedlagte skjema før skoleårets slutt eller i begynnelsen av sommerferien, og sendes ut ved skolestart + legges på skolens nettside.

NÅR? Skrives i vedlagte skjema før skoleårets slutt eller i begynnelsen av sommerferien, og sendes ut ved skolestart + legges på skolens nettside. RUTINE 1: ÅRSPLAN En enkel, oversiktlig plan for alle fag: hovedplan for undervisningen i skoleåret. Lærerens tolkning av læreplanen, med hensyn til utvalg av lærestoff, beskrivelse av hva som vektlegges

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE. 1. Skolens verdigrunnlag. 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse STRATEGISK PLAN SLÅTTHAUG SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag 2. Skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse 3. Skolens strategi for utvikling av egen organisasjon 4. Tiltaksplan for

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lysejordet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lysejordet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Stasjonsfjellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Stasjonsfjellet skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole

Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Et felles løft for bedre vurderingspraksis Flisnes skole Side 2 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Formål... 3 3 Forutsetning... 3 4 Bakgrunn for veiledning... 3 5 Vurderingskriterier... 3 5.1 Samarbeid om utvikling

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Kvalitetsplan 2011-2015 Kvalitetsplan 2011-15 1 Kvalitetsplan 2011-15! Innledning Denne kvalitetsplanen er utarbeidet for, og den skal være et forpliktende dokument og styringsredskap for hele n, det vil

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 Revidert juni 2013 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Linderud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle

Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle Plan for å sikre trygghet, trivsel og et godt læringsmiljø for alle 1. Forankring 2. Forebygging 3. Rutiner ved mobbing/mistrivsel eller mistanke/bekymring for mobbing/mistrivsel. Et godt og trygt skolemiljø

Detaljer

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak.

Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Elever med atferdsvansker relasjon og tiltak. Innledning Læreren er klassens leder. I lærerrollen møter vi elever som setter lederen på prøve. Noen elever finner sin rolle som elev raskt. Mens andre vil

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK Byrådssak 24/17 Elevenes vurdering av læring LIGA ESARK-2237-201700916-1 Hva saken gjelder: Bakgrunnen for saken er en interpellasjon om elevvurdering fra representantene Sondre L. Rasch og Peter Christian

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HOLUMSKOGEN SKOLE 2017 siste utgave 26.04.2017 MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmål-kommune

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Plan mot mobbing og antisosial atferd

Plan mot mobbing og antisosial atferd Plan mot mobbing og antisosial atferd Skolens hovedmålsetting Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, der elever trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til og får utfordringer etter egne forutsetninger.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Auglend skole (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Stavanger kommune (Høst 2014) Høst 2014 10.04.2015 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Maridalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Maridalen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Sosial handlingsplan GVS

Sosial handlingsplan GVS 9a 1 OPPLÆRINGSLOVA Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Den sosiale handlingsplanen tar utgangspunkt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Huseby skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Huseby skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Huseby Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...5

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ullevål skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ullevål skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ullevål skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn

2. studieår høst ungdomstrinn. 1. studieår vår mellomtrinn Vurderingstrappa De fem områdene i praksis og utviklingen av dem. I denne skjematiske framstillingen er det satt opp en progresjon i forhold til hva man kan forvente av studentene i de ulike praksisperiodene.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Grefsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Grefsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Grefsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kastellet skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Lilleborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Lilleborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon.

DREIEBOK. En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. DREIEBOK En modell for felles ansvar og faglig samarbeid mellom skole, PPT og institusjon. 2 SAMFUNNSOPPDRAGET 3 BAKGRUNN FOR SAMARBEIDSMODELLEN FORSKNING, MARGINALISERING OG ØKT FOKUS PÅ SKOLE Flere longitudinelle

Detaljer

Individuell vekst i et sosialt fellesskap

Individuell vekst i et sosialt fellesskap Individuell vekst i et sosialt fellesskap Kjære forelder! Du er ditt barns første og viktigste lærer! Om du er engasjert i ditt barns skolegang, viser all forskning at barnet ditt vil gjøre det bedre på

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Øraker Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Midtstuen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Midtstuen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Midtstuen skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Stovner skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato:

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato: Sosial kompetanse/ psykososialt læringsmiljø (O) Lesing (S) Skolen utvikler elevenes sosiale kompetanse gjennom - en felles strategi i den sosialpedagogiske planen, programmet ART (for enkelte elevgrupper

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Plan for samarbeid mellom hjem og skole

Plan for samarbeid mellom hjem og skole Tynset ungdomsskole Plan for samarbeid mellom hjem og skole Det er viktig for skolen at vi har et godt samarbeid mellom hjem og skole. Denne planen har til hensikt å tydeliggjøre ansvaret for ulike samarbeidsområder,

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer