Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012"

Transkript

1 Styrets årsberetning

2 Innhold SANDEFJORD LUFTHAVN AS (SLH)... 3 STATISTIKK... 4 TRAFIKK... 5 SIKKERHET... 5 YTRE MILJØ... 5 HMS... 6 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ... 6 ØKONOMI... 7 BEGIVENHETER ETTER ÅRSAVSLUTNING... 8 DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT... 8 FORTSATT DRIFT... 9 RESULTATREGNSKAP BALANSE BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET

3 (SLH) SLHs formål er utbygging og drift av Torp. Torp skal være det foretrukne flyplassalternativet for alle som bor mellom Asker og Arendal. Torp skal stå for tilgjengelighet, enkelhet, vennlighet og presisjon overfor alle sine passasjerer, kunder, samarbeidspartnere og for omgivelsene. SLH har konsesjon for å anlegge, drive og inneha Torp som sivil lufthavn frem til og med 31. desember På finnes ytterligere informasjon og rapporter. Eierforhold Vestfold fylkeskommune 43,26 % Sandefjord kommune 35,70 % Vestfold Flyplassinvest AS 13,48 % Stokke kommune 7,56 % Samfunnsansvar SLH er en viktig samfunnsaktør i regionen og har derfor også et betydelig samfunnsansvar. Verdiskapning, arbeidsplasser, miljø, sikkerhet, lokalt engasjement og investeringer er viktige elementer i denne samfunnsrollen. Flere av områdene er omtalt i årsrapporten, og en oppdatering av selskapets samfunnspolicy hvor alle initiativene sees i sammenheng er under utarbeidelse. Styrets sammensetning I oktober 2012 overtok Bjørn Walle som styreleder. SLHs styre har åtte representanter og består av tre kvinner og fem menn. De ansatte *) har to faste representanter i styret. Navn Rolle Alder Styremedlem i SLH fra Bjørn Walle Styrets leder Bjørn Ole Gleditsch Styrets nestleder Eric Sandtrø Styremedlem Steinar Krüger Styremedlem Karin Virik Styremedlem Grethe Østgård Styremedlem Solfrid Sandnesmo Styremedlem *) Egil Lærum Styremedlem *)

4 Statistikk Tabell 1: Utvikling på Torp Antall passasjerer Rute innland Charter innland Rute utland Charter utland Flybevegelser Rute Charter Annen trafikk Punktlighet 80,3 % 87,2 % 87,2 % 86,2 % Regularitet 97,4 % 97,2 % 99,0 % 98,0 % Kollektivandel 20,80 % 23,40 % 20,50 % 17,70 % 15,20 % Økonomi (NOK 000) Driftsinntekter Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Avsatt til utbytte Totalkapital Investeringer Antall ansatte

5 Trafikk Den store økningen i antall passasjerer skyldes hovedsakelig økt kapasitet på innenlandsflyginger fra Torp. Norwegian startet flyginger fra Torp til Bergen og Trondheim i mars i direkte konkurranse med Widerøe. Økningen innenlands var på 68,2 % fra 2011 til Utlandstrafikken fra Torp i 2012 økte med 11,2 % sammenlignet med Sikkerhet Det var ingen luftfartsulykker eller alvorlige luftfartshendelser på Torp i Det ble registrert 17 luftfartshendelser i form av kollisjon/mulig kollisjon mellom fugl og fly (birdstrikes) i Sikkerhet (Security) Torp har ikke vært utsatt for anslag mot luftfartssikkerheten i løpet av Flysikkerhet (Flight Safety) Det er registrert en svak nedgang i tilfeller av kollisjon mellom fly og fugl i Flere tiltak er iverksatt for å bidra til bedre kontroll, blant annet innkjøp av laserutstyr og pyroteknisk utstyr i form av skremmeskudd. Flyselskapet Wizzair gjennomførte en fugl-/vilt revisjon på Torp i mai, og de fleste av deres foreslåtte forbedringstiltak er gjennomført. 24.april 2012 ble øvelse Samvirke 2012 gjennomført på Torp, med godt resultat. Samtlige nødetater deltok på øvelsen, i tillegg til Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret. Lokale aktører som EHC (helikopterskole), Pilot flyskole og Widerøe var også viktige bidragsytere. Øvelsen ble planlagt og gjennomført i regi av Vestfold Beredskapsforum, og noe av hensikten var å øve på Torps krisehåndteringsplan samt samvirke mellom nødetatene. Ytre miljø SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO14001 standarden. Sertifikatet stadfester at miljø har svært høy prioritet, og angir en arbeidsform for stadig forbedring av miljøarbeidet. Utslippstillatelse SLH fikk ny utslippstillatelse av Fylkesmannen i Vestfold 5. mars Hovedprinsippet er at det kan brukes de mengdene bane- og flyavisingskjemikalier som er nødvendige for å opprettholde flysikkerheten, forutsatt at naturmiljøet ikke belastes ut over de tålegrensene som er satt. Det er også gitt tillatelse til spredning av svakt glykolholdig snø og vann for nedbrytning på grøntarealene. Miljøovervåking SLH har også i 2012 gjennomført miljøovervåkingsprogrammet i samarbeid med Bioforsk Jord og Miljø, samt Naturplan. Det er femten faste prøvetakingspunkter ulike steder på Torp. Prøvefrekvensen og antall parametere justeres etter råd fra Bioforsk. Alle målingene var innenfor kravene i utslippstillatelsen. Green Sustainable Airports (GSA) SLH deltagelse i det EU-støttede prosjektet GSA sammen med små/mellomstore flyplasser og regionale myndigheter fra Danmark, Tyskland, Belgia, Holland og England er inne i det siste året. SLH fokuserer på kjemikaliebruk knyttet til fly- og baneavising, støy og energi. 5

6 Støy Det er registrert fire støyklager som berører Torp i løpet av En klage gikk på overflyging av militært jagerfly, en på helikopterstøy, og to klager var relatert til støy fra motorkjøring om natten i forbindelse med teknisk vedlikehold. Energi Arbeidet med sentralt driftssystem er videreført for flere deler av bygningsmassen. Dette gir energisparing ved at energibruken senkes straks behovet avtar. Elektrisiteten kommer fra fornybar energiproduksjon. Kartlegging av potensialet for vannbåren varme som alternativ energibærer startet i 2011 ved boring av testbrønn og er i 2012 forberedt for etablering før utbygging av eksisterende terminal mot vest. Tabell 2: Nøkkeltall for ytre miljø Energi GWh 5,41 5,77 6,44 5,55 5,97 Vannforbruk/spillvannsmengde m Avisingskjemikalier Totalt forbruk avisingsvæske m Spesifikk forbruk 100 % glykol l/fly Oppsamling av avisingsvæske % Antall avisinger Antall Baneavisingsmidler Forbruk formiat granulert Tonn Forbruk formiat flytende Tonn Avfall Sorteringsgrad % 34,43 37,29 39,47 42,10 41,79 Spillolje Tonn 3,45 0,33 0,36 2,35 1,10 Oljeholdig Tonn 0,15 2,60 8,41 25,59 3,58 Maling, lakk og lignende Tonn - 0,10 0,26 0,44 0,78 Kontorpapir* Tonn 7,80 9,40 6,73 Papp* Tonn 59,30 73,10 67,29 63,41 71,16 Blandet avfall Tonn 201,80 252,40 207,29 177,73 200,80 Metall Tonn 6,70 7,60 19,48 12,26 5,90 Matavfall (våtorganisk, fett) Tonn 16,20 13,30 14,25 11,30 13,05 Glass** Tonn 6,40 4,70 0,31 15,00 16,90 EE-avfall (elektrisk/elektronisk) Tonn 2,40 6,00 3,45 5,58 5,20 Trevirke Tonn ,46 6,74 6,78 HMS SLH har samordningsansvaret vedrørende HMS i forhold til virksomheter på Torp. SLH er også byggherre, som innebærer at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. SLH har i løpet av 2012 passert fler enn femti ansatte, og har derfor opprettet et eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). Alle faste medlemmer i AMU og alle verneombud har gjennomgått 40 timers obligatorisk HMS-kurs eller en dags lederkurs. Ansatte og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2012 hadde SLH 51 ansatte. Kjønnsfordelingen ved utgangen av 2012 var 38 prosent kvinner og 62 prosent menn. SLH ledergruppe består av 44 prosent kvinner og 56 prosent menn. Totalt sett ligger kvinner på samme lønnsnivå som menn. 6

7 Sykefraværet var i 2012 på 7,62 % (5,65 %). Dette er en økning fra året før på 1,97 prosentpoeng og kan henføres til økning i langtidsfraværet. Korttidsfraværet (<16 dager) var i 2012 på 1,66 % (2,0 %). Det er en reduksjon på 0,34 prosentpoeng. Langtidsfraværet (>16 dager) var i 2012 på 5,96 % (3,64 %). Det er en økning på 2,32 prosentpoeng. Fraværet mer enn åtte uke var i 2012 på 3,54 % (3,14 %). Det er en økning på 0,4 prosentpoeng. Det ble rapportert 2 (0) arbeidsulykker som førte til skader på ansatte. 1 (0) av disse resulterte i fravær. Selskapet legger stor vekt på godt og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø. SLH er en IA-bedrift og har et godt samarbeid med IA-kontakten og benytter regelmessig kursene som tilbys. Økonomi SLH hadde i 2012 en omsetning på 290,2 millioner kroner (232,1 millioner kroner). SLHs driftsresultat (EBIT) i 2012 er på 43,4 millioner kroner (27,5 millioner kroner). Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i 2012 var på 74,4 millioner kroner (58,4 millioner kroner). Tabell 3: Sammendrag av SLHs økonomiske nøkkeltall Tekst Definisjon EBIT-margin Driftsresultat / Driftsinntekter 19,86 % 20,91 % 16,65 % 11,84 % 15,0 % EBITDA-margin (Driftsres. + ord. avskr.) / Driftsinntekter 28,83 % 29,52 % 27,07 % 25,17 % 25,7 % Resultatgrad Årsresultat / Driftsinntekter 10,65 % 12,90 % 9,63 % 6,18 % 8,9 % Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 0,7 0,8 1 1,2 1,2 Egenkapitalrentabilitet Ord. res. etter skatt / Gj.sn. egenkapital 15,57 % 20,71 % 12,65 % 6,81 % 11,7 % Totalkapitalrentabilitet (Driftsres. + Fin.innt.) / Gj.sn. totalkapital 11,50 % 13,65 % 9,63 % 6,15 % 9,4 % Soliditet Egenkapital / Totalkapital 38,24 % 42,33 % 44,45 % 47,16 % 46,1 % Rentedekningsgrad Res. før finanskostn. / Finanskostnader 3,6 6,64 4,87 3,38 5,29 Driftsinntekter Omsetningen deles inn i trafikkinntekter og andre driftsinntekter. Trafikkinntekter er inntekter som flyselskapene betaler til SLH. Trafikkinntektene var på 120,4 millioner kroner i 2012 (94,8 millioner kroner). Andre driftsinntekter omfatter inntekter fra bl.a. utleie, parkering, butikk, kiosker, restauranter og duty free salg. Andre driftsinntekter utgjorde 169,8 millioner kroner i 2012 (137,3 millioner kroner). Driftskostnader Samlede driftskostnader for selskapet var i 2012 på 246,8 millioner kroner (204,6 millioner kroner). Av dette utgjorde avskrivninger på varige driftsmidler i ,0 millioner kroner (30,9 millioner kroner). Finansposter SLHs finanskostnader utgjorde i ,4 millioner kroner (8,4 millioner kroner). 7

8 Resultat Ordinært resultat før skatt er 36,0 millioner kroner i 2012 (19,9 millioner kroner). Skattekostnad på ordinært resultat var i 2012 på 10,1 millioner kroner (5,6 millioner kroner). Resultat etter skatt i 2012 var på 25,9 millioner kroner (14,4 millioner kroner). Investeringer SLHs samlede netto investeringer i 2012 var på 23,9 millioner kroner (12,1 millioner kroner). Se for øvrig note 12 i noter til regnskapet. 12. november 2012 vedtok styret en utbygging av eksisterende terminal mot vest inkludert ombygging av kommersielle arealer. Rammen på prosjektet er totalt 182 millioner kroner i perioden Likviditet Selskapet har i 2012 hatt en positiv netto kontantstrøm. Beholdningen av bankinnskudd, kontanter og lignende har økt fra 37,9 millioner kroner pr. 1. januar 2012 til 82,0 millioner kroner pr. 31. desember Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter avviker fra driftsresultat. Hovedforskjellene utgjøres av betalt skatt i perioden og reduserte kundefordringer. Finansiell risiko Markedsrisiko SLH har en totalavtale med Nordea Bank Norge ASA som dekker behovet for finansielle tjenester til selskapet. Det er inngått avtaler som sikrer at nivået på finanskostnadene ikke overgår forutsetningene til langtidsbudsjettet. Dette er gjort gjennom fastrentelån og renteswapper med ulik løpetid. Av SLHs totale gjeld er om lag 80 prosent sikret. Rentesikringsavtalene er av ulik varighet med forfall i perioden september 2014 til september Rentenivå ligger på om lag 4,6 prosent. SLH inngår ikke slike avtaler med annet formål enn sikring. Selskapet er marginalt eksponert for endringer i valutakurser. Kredittrisiko Frem til i dag har SLH hatt minimale tap på fordringer hos de viktigste kundene, flyselskapene. Øvrige inntekter er stort sett knyttet til omsetningsbaserte vederlag med lave kredittider. SLH vurderer at det fortsatt er lav risiko for at kundene ikke evner å oppfylle sine forpliktelser. Likviditetsrisiko SLH vurderer likviditeten som god. Begivenheter etter årsavslutning Gisle Skansen tiltrådte stillingen som administrerende direktør i selskapet 4. januar Det har ikke funnet sted andre spesielle begivenheter etter årsavslutning. Disponering av årets resultat Årets resultat er 25,9 millioner kroner. Styret foreslår at 13,0 millioner kroner avsettes til utbytte og at 12,9 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Total egenkapital er 227,2 millioner kroner. Selskapets frie egenkapital pr er 170,7 millioner kroner. 8

9 Fortsatt drift Årsberetningen gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger budsjett for 2013, samarbeidspartnernes trafikkplaner for 2013 og langsiktige prognoser for årene fremover. Egenkapitalen i selskapet er høy, og selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Fremtidige forhold er beheftet med normal usikkerhet. Sandefjord 21. mars 2013 I styret for Bjørn Walle Bjørn Ole Gleditsch Karin Virik Styrets leder Nestleder Styremedlem Steinar Krüger Eric Sandtrø Grethe Østgård Styremedlem Styremedlem Styremedlem Egil Lærum Solfrid Sandnesmo Gisle Skansen Styremedlem Styremedlem Adm.dir 9

10 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Trafikkinntekter 1, Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og Administrasjonskostnader Avskrivinger på varige driftsmidler Andre driftskostnader 2,8, SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSKOSTNADER / INNTEKTER Andel resultat KS Terminalbygg 3, Renter og annen finansinntekt Renter og andre finanskostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer

11 Balanse Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter Rullebane Anlegg terminalområdet Terminal og driftsbygninger Driftsløsøre, maskiner, inventar o.l Prosjekter i arbeid SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Investeringer i annet foretak i samme konsern 3, Investeringer i andre aksjer og andeler SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

12 Balanse Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 13, SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig utbytte Gjeld til konsernselskaper 6, Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sandefjord 21. mars 2013 I styret for Bjørn Walle Bjørn Ole Gleditsch Karin Virik Styrets leder Nestleder Styremedlem Steinar Krüger Eric Sandtrø Grethe Østgård Styremedlem Styremedlem Styremedlem Egil Lærum Solfrid Sandnesmo Gisle Skansen Styremedlem Styremedlem Adm.dir 12

13 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinært resultat før skattekostnad 0 0 Periodens betalte skatter Tap / Gevinst ved salg av anleggsmidler Avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i andre fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 0 Endring andre investeringer 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontanstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Innbetaling av ny egenkapital 0 0 Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og -ekvivalenter Beholdning av kontanter og -ekvivalenter Beholdning av kontanter og -ekvivalenter

14 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt resultatføres når den er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Inntektsføring skjer følgelig normalt på løpende basis. For identifiserte tap foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste / høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Varige driftsmidler / Avskrivinger Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Finansielle instrumenter og markedsrisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt når selskapets gjeld har flytende rente. Selskapets rentesensitivitet er tilpasset til et hensiktsmessig sikringsnivå ved bruk av renteswaper og fastrenteavtaler. Selskapet inngår ikke slike avtaler med annet formål enn sikring. Inntil det foreligger klare vedtatte regnskapsregler relatert til regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter, har selskapet valgt å regnskapsmessig behandle alle finanielle instrumenter som sikringsbokføring. Dette innebærer at endringer i markedsverdien av de finansielle instrumenter som følge av endringer i det nominelle rentenivået ikke regnskapsføres, men resultatføres løpende i takt med at lånene betjenes ved renter og avdrag. Konsernforhold Selskapet har en 100% eierandel i et aksjeselskap og i et KS. All aktivitet i disse selskapene er overført til. Etter at dette ble gjennomført har det ikke vært aktivitet i disse selskapene. Dette har medført at det ikke lenger vil være aktuelt å utarbeide konsernregnskap for. Utelatelsen av konsolideringen begrunnes i at det ikke vil ha noen betydning for selskapets stilling og resultat ved å utelate forholdet. Utfyllende noteopplysninger vedrørende konsernselskaper er opplyst spesielt. Note 2 - Inntekter og andre driftskostnader Selskapets virksomhetsområde er å forestå den sivile trafikkavviklingen ved Sandefjord Lufthavn Torp. Det arbeides løpende for å tilby fullverdige lufthavntjenester og tilrettelegge utviklingen slik at Torp dekker næringslivets og alle andre reisendes behov for et tidsmessig regionalt flyplasstilbud. Alle inntekter og 14

15 driftskostnader refererer seg til denne type aktivitet. Det foreligger følgende fordeling på selskapets driftsinntekter : Startavgifter Terminalavgifter utland Terminalavgifter innland Sum Trafikkinntekter Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter består i hovedsak av taxfree-, parkering-, provisjons og leieinntekter. Andre driftskostnader Andre driftskostnader består i hovedsak av vedlikehold uteanlegg og bygg, vintervedlikehold, flysikringstjeneste, securityrelaterte tjenester samt markedsføringskostnader. Note 3 - Konsernselskaper KS AS Vestfold Terminalbygg Selskap Eiendomspart III Sandefjord Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Sandefjord Sandefjord Eierandel direkte / indirekte 100 % 100 % Stemmeandel 100 % 100 % Regnskapsår Avvikende regnskapsprinsipper Ingen Ingen Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet 100 % 90 % Anskaffelseskost Balanseført ek. ved ansk. inkl. kapitaløkning Merverdi Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse herav rest merverdi fra oppkjøpstidspunktet 0 +/- Årets resultat Utgående balanse Bokført verdi i AS Vestfold Eiendomspart III er bokført til kostpris i regnskapet. KS andelen er innarbeidet etter egenkapitalmetoden i regnskapet, se nærmere note 7. Det er ikke foretatt endringer i disse vurderingene i forhold til tidligere. Note 4 - Lønnskostnader, pensjoner, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader mm : Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser Daglig leder Ny Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Selskapet har i 2012 byttet administrerende direktør. Godtgjørelsen for levert ytelse i funksjonen er spesifisert ovenfor for de respektive personene i rollene. Videre har tidligere administrerende direktør mottatt et sluttvederlag. 15

16 Selskapet har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Revisjonshonoraret for 2012 eks mva. utgjør kr I tillegg kommer annen bistand med kr Pensjonsforpliktelser Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 49 aktive personer og 5 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Periodens pensjonskostnad: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjon, estimatavvik m.m Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført planendring 0 0 Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status pr mot beløp i balansen: Estimert pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Verdi arbeidsgiveravgift Ikke resultatført aktuarielt gevinst/tap Netto pensjonsforpliktelse oppført i balansen Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,50 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % Forventet pensjonsregulering 2,48 % 2,48 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,00 % 4,10 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 5 - Aksjer og andeler i andre selskap Anleggsmidler: Selskapets aksjekapital Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Utbytte Ryanair Holdings PLC aksjer Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern Kortsiktig gjeld Avsatt konsernbidrag 0 0 Foretak samme konsern Sum Note 7 - Deltagelse i KS Terminalbygg Sandefjord 16

17 Andel 100% 90% Bokført Resultat Driftsinntekter 0 0 Driftskostnader 0 0 Ordinære avskrivinger 0 0 Finansposter Årsresultat KS Balanse Terminalbygg 0 0 Overpris ved oppkjøp 0 Langsiktig fordring Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld 0 0 Langsiktig gjeld 0 0 Netto KS formue Innbetalt kapital Akk. resultat Årets resultat Netto KS formue Ansvarskapital Ikke innkalt kapital Solidaransvar Komplementar 0 Pantesikret gjeld 0 0 Note 8 - Kunder, delkrederavsetning og tap på krav Omløpsmidler Balanseført verdi av fordringer med forfall innen ett år: Kunder Delkrederavsetning Andre fordringer Bokført verdi kundefordringer / andre fordringer Tap på kunder Innkommet på tidligere avskrevne fordringer 0 0 Endring delkrederavsetning 0 0 Netto kostnad tap på krav Netto kostnad er presentert under andre driftskostnader. Note 9 - Bankinnskudd, likvider o.l. Av totale bankinnskudd pr er kr bundet til skyldig skattetrekk. Note 10 - Egenkapital og aksjonærinformasjon Egenkapitalen Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i Egenkapital Resultat Avsatt til utbytte Egenkapital

18 Eierstruktur pr Ord-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Vestfold fylkeskommune ,3 % 43,3 % Sandefjord kommune ,7 % 35,7 % Vestfold Flyplassinvest AS ,5 % 13,5 % Stokke kommune ,6 % 7,6 % Totalt antall aksjer % 100 % Fri egenkapital Selskapets frie egenkapital er: Annen egenkapital Nedjustering fri EK = Selskapets frie egenkapital Note 11 - Regnskapsmessig behandling av skatt Selskapets samlede skattegrunnlag fremkommer nedenfor Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt 28% Skatt på økt aktivering 0 0 Skyldig skatt i balansen Betalbar skatt Endring utsatt skatt Andre endringer Årets skattekostnad Midlertidige forskjeller Netto Utsatt skatt Endring Anleggsreserve driftsmidler Pensjonsmidler Fordringsreserve Sum midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Netto midlertidige forskjeller Grunnlag utsatt skatt / skattefordel Utsatt skatt/skattefordel 28%

2012 Årsrapport. www.torp.no

2012 Årsrapport. www.torp.no 2 Årsrapport www.torp.no Ro yal Dutch Airl ines CHARTER Harstad-Narvik GRAN CANARIA KRETA KROATIA MALLORCA RHODOS TENERIFE TYRKIA Trondheim Bodø Bergen Edinburgh Liverpool London Stavanger Bremen Amsterdam

Detaljer

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006. Årsrapport

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006. Årsrapport Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006 Årsrapport Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 2002 2006 4 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 5 Passasjerutvikling 8 Servicemåling 9 Flybevegelser 9 Rutenett

Detaljer

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2008. Årsrapport SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 28 Årsrapport Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden 23-28 5 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 6 Passasjerutvikling 1 Flybevegelser 11 Rutenett 11 Investeringer

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

20 Å R S R A P P O R T 20 1 Oslo Lufthavn AS (OSL) Ó 2002 Design: OSL Produksjon: Elektronisk (PDF) Foto: Knut Bry, Trond Isaksen, Scanpix og OSL Adresse: Edvard Munchs veg, Postboks 100 2061 Gardermoen

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer