Aktuelt. LAs seksjonskonferanse. Nr. 2 desember 2007 Årg. 13. Tine Midt-Norge: Sekstimersprosjekt pågår! Arbeidsrettslige forhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktuelt. LAs seksjonskonferanse. Nr. 2 desember 2007 Årg. 13. Tine Midt-Norge: Sekstimersprosjekt pågår! Arbeidsrettslige forhold"

Transkript

1 Aktuelt LAs seksjonskonferanse Portrett: Bedriftsrådgiver Anne Marie Tannæs Tine Midt-Norge: Sekstimersprosjekt pågår! Arbeidsrettslige forhold Hvordan takle personalsaker? Leder 2 LAs seksjonskonferanse 3 Portrett: Bedriftsrådgiver Anne Marie Tannæs 7 Tine Midt-Norge med sekstimersprosjekt 9 Styreportrettet: Nestleder med mange meninger 11 Aktiv LA-høst 14 Lønnsoppgjøret 2007 og Når polakkene forsvinner 18 Hvordan takle personalsaker 19 Nytt ansikt i sekretariatet 21 Spørsmål til LA 22 Notiser Medlemsblad for Landbrukets Arbeidsgiverforening Ansvarlig: Trond W. Nygren Redaktør: Petter Nilsen Nr. 2 desember 2007 Årg. 13

2 8 leder Et godt år for norsk økonomi et godt år for LA 2007 er i ferd med å bli historie. For norsk økonomi har det vært et gullår! Et år hvor vi gjentatte ganger hørte at det går så det griner. Arbeidsledigheten har vært rekordlav, og det har vært snakket og skrevet mer om kampen om arbeidskraften enn om ledighetstallene som ikke har vært lavere på tjue år. At det gikk så det grein også ved forrige årsskifte skapte store forventninger foran lønnsoppgjøret, som var varslet å bli tidenes lønnsoppgjør. Langt på vei ble det også slik! Den gjennomsnittlige lønnsveksten i 2007 så ved utgangen av året ut til å bli over 5,5 prosent. For lønnsmottakerne ble riktignok noe av lønnsveksten spist opp i form av renteøkninger. Resultatet var like fullt betydelig økning i husholdningsinntektene og økt kjøpekraft. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har forventet en forbruks økning på mer enn syv prosent sammenlignet med forrige år. Da må vi også tjue år tilbake for å finne en tilsvarende økning. Ifølge blant annet SSB, så skal ikke renta noe høyere opp enn der den nå er. Norges Bank forventer høyere prisstigning, men uansett: Med fjorårets lønnstillegg så vil reallønnsveksten være sikret også ved neste lønnsoppgjør. Det bør med andre ord være tid og rom for moderasjon! Forventningene er imidlertid i ferd med å skrus opp ettertrykkelig, og vil fort kunne bidra til det stikk motsatte. Både Finansdepartementet, SSB og Norges Bank forventer høy lønnsvekst i Mellom 5 og 5,9 prosent er spådommen per i dag. SSB forventer videre at lønnsveksten i åra framover vil ligge på javnt over 4 prosent. Siste dag i november skrev Dagbladet følgende: Slapp av oppgangen fortsetter. I artikkelen vises det til at norsk økonomi fortsetter å gå så det griner. Vi har hørt det før og da er det vel bare å belage seg på tøffe tak om lønnstilleggene i For LA var målsetningen ved 2007-oppgjøret å få til et moderat oppgjør. Med en samlet lønnsvekst for LAs områder som ligger om lag ett prosentpoeng under landsgjennomsnittet må det kunne hevdes at den målsetningen ble nådd. Det skal vi være fornøyd med. For snart to år siden gjennomførte LA en spørreundersøkelse blant medlemmene for å avdekke i hvor stor grad medlemmene var fornøyd med det arbeidet som drives. LAs direktør Trond W. Nygren sier i dette LA-Aktuelt at LAs kursvirksomhet i en periode ikke har vært prioritert høyt nok. Det er følgelig grunn til å være fornøyd med at kursaktiviteten nå er betydelig høyere. I tillegg til blant annet kursing av daglige ledere i HMS, har LA i 2007 drevet omfattende skolering av medlemmene når det gjelder lokale lønnsforhandlinger, samt veiledning i personalfaglige spørsmål i vid forstand. I oktober avviklet LA en seksjonskonferanse som ble svært godt mottatt av de tilstedeværende. Her ble det også valgt forhandlingsutvalg som skal forestå kommende tariffrevisjon. Forberedelsene til hovedoppgjøret 2008 og de krav og utfordringer som kommer er godt i gang! Ha en God Jul og et Godt Nytt År! Petter Nilsen 2 LA-Aktuelt Nr. 2/2007 Arbeids innvand ring fore slått regel endring Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i høst foreslått visse endringer hva angår regelverket for arbeidsinnvandring. Ett av fors lagene innebærer at arbeidstakeren skal kunne begynne i arbeid idet søknad om arbeidstillatelse er innlevert. Altså ikke som i dag at søknaden må ferdigbehandles før arbeid kan igangsettes. LA har både ved tidligere anledninger og i sin høringsuttalelse gitt sin til slutning til forslaget som forventes å bli vedtatt. UDI legger dessuten opp til å gjøre det lettere for innvandrere å komme til landet ved at det skal kunne søkes om arbeidstillatelse via nettet fra hjemlandet. Det forventes at en slik ordning skal være på plass neste år, eller i løpet av 2009, samme år som overgangsordningene opphører.

3 Organisasjonsstoff 7 LAs seksjonskonferanse 2007 Av Petter Nilsen Ifølge LAs vedtekter skal det avholdes seksjonskonferanser hvert 2. år, hvor det blant annet skal foretas valg på medlemmer til forhandlingsutvalgene og utsendinger til LAs årsmøte. Videre åpner vedtektene for at seksjonskonferansene tar opp faglige tema av interesse for medlemmene. Den oktober ble det, på Gardermoen, avholdt konferanser for alle tre seksjoner (Seksjon Primær, - Service/Rådgivning og Seksjon Næringsmiddelindustri). Årets faglige innslag spendte over et bredt spekter, og ble svært godt mottatt. Etter at LAs direktør Trond W. Nygren hadde åpnet konferansen og ønsket de rundt 80 deltagerne velkommen orienterte LAs advokater Jørgen Wille Mathiassen og Rannveig Arthur om nye og viktige områder innen arbeidsretten (se egen ramme). Arbeidsinnvandring og konsekvenser for arbeidsmarkedet Første eksterne innleder var forsker Anne Mette Ødegård som er ansatt ved forskningsstiftelsen Fafo og har utgitt en rekke publikasjoner om blant annet arbeidsmigrasjon. Temaet hun delte med LAs konferansedeltagere var Arbeidsinnvandring og konsekvenser for arbeidsmarkedet. - I 2004 var det norsk uro for at vi skulle få en flom av arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene, sosial dumping og sosial turisme. Dette er i dag erstattet av uro for at det ikke kommer mange nok og om de som har kommet vil reise hjem, sa Ødegård. Hun viste videre til at mens det i 2004 var krise i polsk byggenæring, så opplever man nå en byggeboom, hvor lønningene øker og hvor det er mangel på arbeidskraft. Forsker Anne Mette Ødegård, Fafo Siden 1. mai 2004 er det, ifølge Anne Mette Ødegård, gitt norsk arbeidstillatelse til østeuropeere. I tillegg kommer titusener på tjenesteoppdrag, samt et ukjent antall illegale. Det er flere individuelle arbeidsinnvandrere fra øst til Norge enn til alle de andre nordiske landene til sammen. Hun mente forklaringen er å finne i Norges sterke etterspørsel og høye lønnsnivå, samt et etablert migra sjonsnettverk. At Norge har et mindre regulert arbeidsliv og mindre kontroll på arbeidsplassene kan ifølge Fafo-forskeren også spille en rolle. Ødegård stilte spørsmål om hva østeuropeere vet om norske HMS-regler, og om språkproblemer fører til flere ulykker. Hun viste til Fafos kartlegging av polakkers arbeids- og lønnsvilkår i Osloområdet. Av denne framgår at det store flertallet av polakkene LA-Aktuelt Nr. 2/2007 3

4 8 Organisasjonsstoff Nye og viktige områder innen arbeidsretten LAs advokater Jørgen Wille Mathiassen og Rannveig Arthur orienterte på LAs seksjonskonferanse om nye og viktige områder innen arbeidsretten, og berørte spesielt: innholdet i de nye reglene om varsling, forbud mot gjengjeldelse dersom arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten og plikten for arbeidsgiver til å etablere rutiner eller tilrettelegge for varsling i egen virksomhet. arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge og følge opp arbeidstakere som er syke eller har redusert arbeidsevne. utvidet verneperiode for arbeidstakere mot oppsigelse på grunn av sykdom. Unntak fra arbeidstidskapitlet i arbeidsmiljøloven for arbeidstakere i ledende stillinger eller særlig uavhengige stillinger. betydningen av arbeidsgivers ansvar for helse- miljø og sikkerhetsarbeid og daglig leders plikt til å gjennomgå kurs på dette området. Adv. Jørgen Wille Mathiassen, LA midlertidige ansatte som har vært ansatt i 4 år har rettsvern som faste ansatte. forslag til endringer i ferieloven, forslag til regler om innsyn i ansattes epost og utkast til forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett som er sendt på høring. i Oslo synes livet har blitt bedre etter at de begynte å jobbe i Norge. Imidler tid viser det seg at jo lengre de oppholder seg her, jo sterkere blir følelsen av å være diskriminert. Undersøkelsen viser at språkproblemer utgjør en stor barriere i forhold til integrering, og videre, at polakkene jobber flere timer og har dårligere lønn enn nordmenn. - Spørsmålet er ikke lenger om det kommer for mange, men om det kommer mange nok? Klarer vi å rekruttere den kompetansen vi trenger mest? Hva gjør vi med integreringen? Hvordan skal vi løse problemene med lavlønnskonkurranse og hvordan, sikre gode og verdige arbeidsforhold for arbeidsinnvandrerne og hvordan vil dette påvirke den norske modellen for lønnsfastsettelse? Spurte Ødegård før hun helt avslutningsvis viste til at store deler av Europa vil ha mangel på arbeidskraft om få år, noe som reiser spørsmål om hva som vil skje med arbeidsmarkedet i disse landene. 6- timersdagen Tine Midt-Norge, Heimdal har siden april drevet landets største prøveprosjekt med 6 timers dag. I den anledning var meierisjef Jan Eiler Wessel og NNNs klubbleder Kåre Pedersen invitert for å dele sine erfaringer. De viste til at alle parter så langt er svært fornøyd med arbeidstidsforkortelsen. Effektiviteten er opprettholdt. De ansatte har fått en bedre hverdag og sykefraværet ser ut til å være på vei ned. Wessel og Pedersen framhevet at forutsetningen for å kunne lykkes er et godt samarbeidsklima. De la heller ikke skjul på at dette til tider hadde vært dårlig, men at 6-timersprosjektet i seg selv hadde bidratt til et voldsomt løft. - Samarbeidet ved Heimdal har ikke alltid vært like bra, men en rekke tiltak er gjennomført, og det er etablert en kultur og et samarbeidsklima som gjør oss i stand til å finne gode løsninger. Derfor har vi lykkes med 6-timersdagen, sa de to. Les mer om prøveprosjektet ved Heimdal side 9 Belønning og motivasjon Bård Kuvaas er professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, og har blant annet gjennomført en omfattende undersøkelse av sammenhengen mellom medarbeidersamtaler og resultater. Han var invitert til seksjonskonferansen for å innlede rundt temaet belønning og motivasjon. Forutsetningen for å kunne lykkes med prestasjonsbaserte belønningssystemer var ifølge Kuvaas at målsetningen med arbeidsoppgavene er endimensjonale, klart definert og enkle å måle, og videre, at det i liten grad er behov for samarbeid medarbeidere imellom. Bivirkninger med prestasjonslønn kan ifølge Kuvaas være at opphør av en ekstra belønning kan oppleves som straff, og at opphør av tilleggslønn kan gi lavere motivasjon enn hva man hadde før man 4 LA-Aktuelt Nr. 2/2007

5 Organisasjonsstoff 7 Bård Kuvaas, professor i organisasjonspsykologi, Handelshøyskolen BI Anne Marie Tannæs, bedriftsrådgiver mottok den første belønningen. Han sa dessuten at jo mer ønsket eller forventet en belønning er, jo mer demotiverende vil det være når den stoppes. Det vil dessuten alltid være stort potensial for demotivasjon hos de som får mindre enn gjennomsnittet faktisk også hos de som får mer enn gjennomsnittet, men mindre enn mest. Kuvaas viste også til eksempler på at man oppnår best arbeidsprestasjoner der man har brukt kollektive og ikke individuelle bonussystemer, og han advarte mot overdreven tro på finansielle incentiver som virkemiddel for økt arbeidsprestasjon. - Man får de medarbeiderne man fortjener. Den enkelte medarbeider må gis mulighet til å vokse i organisasjonen. Indre motivasjon skapes av at medarbeiderne gis selvbestemmelse, kompetanseopplevelse og tilhørighet. Indre motivasjon har derimot dårlige vekstvilkår i organisasjoner som behandler de ansatte som om de ikke vil gjøre en god jobb dersom de ikke blir presset, lokket eller kontrollert, sa Kuvaas. Ny arbeidsmiljølov psykososiale klisjer eller endret praksis? Å beskrive stemningen i salen da bedriftsrådgiver og cand.theol. Anne Marie Tannnæs (79) avsluttet sitt innlegg er ingen enkel sak. Kanskje er ovasjoner et dekkende ord kanskje kan stående applaus benyttes, eller kanskje salen like mye var preget av en slags rolig ettertenksomhet! Faktum er i hvert fall at knapt noen kastet så mye som et eneste blikk på klokka de to timene hun uten manus og uten tekniske hjelpemidler snakket følelsesladet om arbeiderhistorie, om hva som er bra med dagens arbeidsliv og hva som skal til for å gjøre det bedre og for at flere skal inkluderes. Etter at applausen hadde lagt seg var en rekke deltagere frampå for gjøre avtale med Tannæs - som foredragsholder eller 10 råd om hvordan vi kan skape en god bedriftskultur Anne Marie Tannæs har følgende 10 råd for å skape en god bedriftskultur: 1. Ta vare på verdiene 2. Hold motet oppe 3. Lær deg stress-mestring 4. Legg vekt på samhandling og samkvem 5. Nedkjemp negative subkulturer 6. Ta tid til faglig alliansebygging 7. Tren på formidlingens kunst 8. Vær endringsvillig og endringsdyktig 9. Bli kjent med arbeidsmiljøloven 10. Ta vinnerholdning og vinnerkultur på alvor LA-Aktuelt Nr. 2/2007 5

6 8 Organisasjonsstoff som bedriftsrådgiver i deres virksomhet. - Norge har ærerike tradisjoner for arbeid med et psyko-sosialt arbeidsmiljø, og de som har forstått klisjeene og brukt dem har også fått resultater. Tilrettelegging av arbeidet og menneskelige hensyn er ikke bare en klisjé, men et viktig forhold for både arbeidsliv og samfunn, sa Tannæs. Hun viste videre til arbeidsmiljølovens målsetning om full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger: - Hvor langt vi har kommet, er jeg ikke sikker på, men vi har lært at psykiske skadevirkninger ikke er psykiatriske lidelser, men behovsblokkering som kan gi psykiske skadevirkninger dersom behovet ikke dekkes, sa Tannæs. Arbeidslivet står ifølge Anne Marie Tannæs overfor en formidabel ut fordring når det gjelder å virkeliggjøre målet om et arbeidsliv med plass til alle. - Først dreier det seg om dem som ikke trives på jobben i dag. En tredjedel, ca mennesker sier at de ikke opplever de positive trekkene ved arbeidet, og en av ti opplever å få helseplager på grunn av arbeidet. Hva er grunnen? Arbeidstempoet går opp og kunder og klienter griper sterkere inn i utførelsen av arbeidet. Generelle enkelttrekk er økt intensitet, kompleksitet og omstilling, samt et økende fokus på kunder, større tidspress og enda mer omstilling. Utfordring nummer én er å få så mage som mulig av disse over til trivselsiden. Utfordring nummer to gjelder de menneskene i alderen år som ikke deltar i arbeidslivet. Det er sløsing ikke å ta denne ressursen i bruk. Det stiller oss overfor store utfordringer, men den som intet våger, intet vinner sa Tannæs, og siterte følgende dikt av Wildenwey: Tal ikke om hav til en frosk i en brønn. Den vil kalle deg gal og bespotte ditt skjønn. At havet er til, det er løgn for et kryp Som tror at en brønn er det evige dyp. - Vi må ut over brønnkanten og opp med det store motet, avsluttet Anne Marie Tannæs. Les intervju med Anne Marie Tannæs neste side. Etter valgene på LAs seksjonskonferanse, består LAs forhandlingsutvalg av følgende: Seksjon Primær Einar Svinningen, Ragnar J. Svinningen Gartneri (gjenvalg) Steen Høj, bonde, Løten (gjenvalg) Svein Folkvord, bonde, Sandnes (gjenvalg) Finn Hoff, Lanbrukstjenester Sør-Trøndelag (gjenvalg) Laurits Stokkeland, Bru Gard A/S (ny) Astrid Westberg, Norske Landbrukstjenester (ny) Leder av Seksjon Primær er Einar Svinningen Seksjon Service/Rådgivning Medlemmer til forhandlingsutvalget for dyreklinikker (nytt utvalg): Lars Strømmen Ketil Løland Jacobsen Monica Heggelund Medlemmer til forhandlingsutvalget for regnskapskontorene: Gunnar Alu Elisabeth Skjærvik (gjenvalg) Anne Berit Myrbostad (ny) Medlemmer til forhandlingsutvalget for forsøksringene oppnevnes av Landbrukets Forsøksringer og har for tiden følgende medlemmer: Arne Magnus Aasen, LFR Anders Heen, LFR Tone Budde Erichsen, LFR Gunnar Alu ble på seksjonskonferansen gjenvalgt som leder av seksjon Service/Rådgivning Seksjon Næringsmiddelindustri Forhandlingsutvalgene for felleskjøp, innkjøpslag og kornsiloer potetindustrien og meieri, utnevnes bedriftsinternt. Tore Ruud, Felleskjøpet Agri, ble på seksjonskonferansen valgt som leder av Seksjon Næringsmiddelindustri. 6 LA-Aktuelt Nr. 2/2007

7 Organisasjonsstoff 7 Dette portrettet er skrevet av Grethe Ettung, journalist i Arbeidsmiljø, og har stått på trykk i Arbeidsmiljø nr Gjengitt i LA-Aktuelt etter tillatelse fra forfatter, samt redaktør i Arbeidsmiljø, Paul Nordberg. Med Maslow i lomma Tekst Grethe Ettung (Arbeidsmiljø) På slutten av 1950-tallet hadde Anne Marie Tannæs (79) med seg en liten papirlapp hvor hun enn sto og gikk. På den hadde hun notert Maslows behovsteori *. Anne Marie Tannæs lærte seg Seieren følger våre faner før Lisa gikk til skolen, og mener at vi gjennom arbeidsmiljøloven har bygget opp et fenomenalt arbeidsliv. (Foto: Grethe Ettung, Arbeidsmiljø) må den legges til rette slik at den oppfattes som en berikelse. Selv er jeg ingen perfeksjonist, og er veldig flink til å finne nestbest-løsninger, noe jeg er godt fornøyd med. Hun ser gjerne at flere bedrifter gjør som i det militære: lager støttetropper. - Det er tropper som drilles i detalj, slik at de kan bistå de andre arbeidstakerne når det oppstår problemer. De skal være tilgjengelige og behjelpelige. Og ha armbind med en sol på. Hun nikker fornøyd ved tanken. - Vi gjorde dette i Norsk Medisinaldepot. Det fungerte veldig godt. Det er så viktig å ta vare på de menneskelige ressursene. - Jeg gikk med lappen i lomma og sjekket ut hvordan jeg fikk dekket behovene, så dem har jeg levd lenge med, fastslår Tannæs med et smil. - Er det behov vi ikke får oppfylt, oppstår det blokkeringer. Disse blokkeringene må vi løse opp, skal vi komme videre i livet. Støttetropper Som bedriftsrådgiver er Tannæs levende opptatt av arbeidsmiljø og ledelse. - Vi må jobbe for å utvikle et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. En av kjepphestene hennes er at det nest beste kan være godt nok. - Vi behøver ikke legge lista så høyt. Da er det bedre å diskutere seg fram til hva som er godt nok, og arbeide videre derfra. Vi tilbringer store deler av livet vårt på arbeidsplassen, derfor Potetsekk Folk som har opplevd Tannæs omtaler henne som aktiv, humørfylt, livlig; et fyrverkeri av en dame. - Det betyr ikke at jeg gjør noe hele tiden. Livet gir oss nemlig det verneutstyret vi trenger, bare vi lytter, påpeker hun. Selv er hun en aktiv lytter. - Som rådgiver opplever jeg at jeg må ta oppgaver ut av hendene på folk, de sier ja til alt for mye. Det er viktig å hente seg inn igjen. Når jeg er ute og reiser, er jeg som en sekk poteter. Jeg sitter og sløver og bruker ikke krefter *) Maslows behovspyramide sier oss at mennesket har en rekke ulike behov som oppstår i en bestemt rekkefølge, der de laveste eller mest grunnleggende behovene må dekkes helt eller delvis for at de høyere behovene skal melde seg. En konkretisering av denne tanken er at det nytter ikke å snakke om en kvinnes behov for selvrealisering og stemmerett hvis barna hennes eller hun selv sulter. LA-Aktuelt Nr. 2/2007 7

8 8 Organisasjonsstoff Vi tilbringer store deler av livet vårt på arbeidsplassen, derfor må den legges til rette slik at den oppfattes som en berikelse, sier Anne Marie Tannæs. (Foto: Tale Jordbakke) på noen verdens ting. Verdien av å slappe av mellom slagene lærte hun seg som aktiv turner i ungdommen. - Vi skal ikke være i virksomhet hele tiden. Det gjør oss bare stresset. Stress er et signal fra stresshormonene som vi må lære oss å lytte til. Seieren følger våre faner På Grünerløkka i Oslo vokste Tannæs opp, i en leiegård på Paulus plass, som eldst av tre søstre. - Vi hadde kirkeparken som nærmeste nabo, og da vi hadde lært å passe oss for trikken, var det fritt fram for lek og moro. Birkelunden ble også flittig besøkt. Den kunne skilte med en av de første kommunale lekeplassene. Dessuten ble den mye brukt til arbeiderbevegelsens store møter. Om hun ikke fikk arbeiderbevegelsen inn med morsmelken, så lærte hun mye av bestefaren som var arbeiderpartimann og tillitsvalgt på Aker Mek. - Mor og jeg tok oss ofte en tur ned til Pipervika for å besøke han i lunsjen. Vesle Anne Marie ble plassert på gulvet, så var det fritt fram for Seieren følger våre faner og andre kampsanger, mellom hver munnfull. - Bestefar lærte meg at vi mennesker skal ta vare på hverandre, så enkelt som det. Da får vi et godt sosialdemokrati. Jesus og Maslow Tannæs er utdannet både teolog og psykolog. - Jeg hadde behov for et ideologisk ankerfeste, og studerte teologi i fem år. Jeg lot meg ikke ordinere til prest fordi jeg tror kirken som arbeidsplass ville blitt for trang for meg. Men jeg visste at det var mennesker jeg ville arbeide med, derfor tok jeg fatt på psykologistudiet. Når Tannæs reiser rundt og holder foredrag siterer hun ofte fra Bibelen, og er av den oppfatning at også Jesus foreleste i Maslows behovsteori. - Han snakket om behovene for respekt og anerkjennelse, og verdien av tilknytning og kjærlighet og det å bry seg om, konstaterer hun. Med sin erfaring og kompetanse har hun mye å bidra med innen det psyko sosiale feltet, og i 1967 ble hun spurt om å delta i forarbeidet til arbeidsmiljøloven som kom i I Norge har vi et positivt syn på det å arbeide, vi realiserer oss sjøl gjennom jobben. Derfor er tilrette legging av arbeidet så viktig for at folk skal trives. Vi har bygget opp et fenomenalt arbeidsliv her i landet, men jeg er ikke så sikker på om folk skjønner det. St.Georg og søljer Som foredragsholder benytter hun aldri manus. En heftig vind var medvirkende årsak til det. 24 år gammel skulle hun som landsspeidersekretær i Kristelig Forening for Unge Kvinner (KFUK) preke i Nidarosdomen på St. Georgs-dagen. - Jeg hadde lagt et nummerert manus på prekestolen, da en vind feier gjennom katedralen og arkene havner hulter til bulter på gulvet. Jeg ga opp sorteringen, la fra meg papirene og lot det stå til. Det gikk helt utmerket. Tannæs både foreleser og preker uten manus. - Jeg har alltid hatt mange ord og rom for refleksjon. Men egentlig er det ikke nødvendig å si så mye, tilhørernes hoder kan ikke ta imot ubegrenset, vet du. - En 17. mai tale for eksempel, skal aldri være lenger enn en A4-side. Den skal være som en sølje. Vaffel-jenter Tannæs mener hun er født nysgjerrig. - Helt fra jeg var liten har jeg vært opptatt av å forstå litt mer. Målet mitt er å skjønne èn ting litt bedre hver dag. Det blir syv nye ting i løpet av en uke! Kanskje det er derfor hun alltid har en bok for hånden. Syv år gammel leste hun seg igjennom biblioteket på Schous plass i Oslo. Deretter sto det Deichmanske bibliotek for tur, ved hjelp av morens lånekort. Hun ser på seg selv som et gladmenneske som har fått lov til å gjøre det hun har hatt lyst til. - Her hjemme baker jeg, broderer og steker vafler. Søstrene mine og jeg er oppvokst som ekte vaffel-jenter. Dessuten bærer jeg ikke på alle mulige sorger, og det tror jeg at jeg har greid å overføre til barna mine, og jeg har aldri latt meg påvirke utenifra. Hun lovpriser mannen sin og verdsetter turene de tar sammen i marka og på fjellet. Så elsker hun familiesammenkomster, og er gjerne den som tar initiativet. - Jeg er jo bindeleddet, og den eldste. 8 LA-Aktuelt Nr. 2/2007

9 Organisasjonsstoff 7 TINE Midt-Norge gjennomfører landets største prøveprosjekt med 6 timersdag Av Petter Nilsen På LAs seksjonskonferanse i oktober framstilte Jan Eiler Wessel, meierisjef ved TINE Midt-Norge, prosjektet som svært vellykket så langt. - Prøveordningen med 6 timers dag er først og fremst et stort HMS-prosjekt, hvor målet er økt livskvalitet for de ansatte både hjemme og på jobb. Den foreløpige konklusjonen er redusert sykefravær og at driftskostnader og leveringsgrad er under kontroll, sa Wessel. Det var i forbindelse med fjorårets tariffrevisjon mellom NNN og LA at det ble inngått en avtale mellom TINE og NNN om å starte forsøk med sekstimersdag ved et større meierianlegg. TINE Midt-Norge var imidlertid det eneste anlegget i TINE som overfor konsernledelsen, signaliserte interesse for å igangsette et slikt prosjekt. Her var til gjengjeld både ledelsen og de ansatte svært interessert i å komme i gang. Meierisjef Jan Eiler Wessel framhever at partene ved TINE Midt-Norges sentralanlegg Heimdal har den fremste forutsetningen for å lykkes med et slikt prøveprosjekt, nemlig et svært godt samarbeidsklima utviklet gjennom flere år. - Mens det tidligere var en tendens til at alt ble bestemt fra øverste hold, har vi i dag en moderne ledelsesfilosofi i tråd med samvirkets ideologi. Alle har bidratt for å få prosjektet i gang, og holdningene har hele tiden vært at vi skal løfte i flokk. Den enkelte medarbeider tar selv mer ansvar og avgjørelser er flyttet nedover i linja. De tillitsvalgte er representert i ledergruppa. Dette finner han helt naturlig for, som han sier: - Målet er det samme, at Heimdal skal gå så bra som mulig. Uten det gode samarbeidet vi i dag har kunne vi ikke ha kjørt dette prøveprosjektet, sier Wessel. Om prosjektet skal lykkes eller ikke avgjøres mellom øra på de ansatte Herlig med 6 timers dag Ved TINE Midt-Norges sentralanlegg, Heimdal, er det i alt 170 ansatte. Prøveprosjektet med sekstimersdag ble igangsatt den 10. april i år. Wessels foreløpige konklusjon om et vellykket prosjekt har støtte hos de ansatte. Herlig med 6 timers dag var overskriften på en artikkel i NNN-Arbeideren nr 3 i år. Her ble prosjektet omtalt i positive ordelag som et godt samarbeidsprosjekt mellom partene. I uttalelsene fra de ansatte het det blant annet at innføring av sekstimersdagen er det beste som har skjedd på lang tid. - For meg som jobber skift og som har tre barn, betyr ordningen at jeg kommer hjem mens barna ennå er våkne. Det betyr veldig mye, uttalte Ketil Eithun. Tidligere måtte skiftarbeiderne i ostepakkeriet jobbe til kl Med de nye skiftordningene kan de avslutte klokka Arbeidstidsforkortelsen har gitt oss mye større fleksibilitet. Vi kan på kort varsel etablere et tredje skift. Oppstår det behov kan vi også arbeide dobbelt skift, eller bytte skift fra kveld til dag, uten å bryte hviletidsbestemmelsene. Med mange ulike arbeidstidsordninger blir dessuten muligheten for rullering mellom ulike jobbfunksjoner mye større sa Wessel på LAs seksjonskonferanse, og mente dette ville kunne gi økt trivsel og mindre belastningsskader. Sykefraværet ned Jan Eiler Wessel presiserte at så vel TINE som konsern, arbeidstakerne og samfunnet ser ut til å bli vinnere når prøveprosjektet skal evalueres. - Kortere arbeidstid gir økt trivsel både hjemme og på jobb. Filosofien har vært at dette vil slå positivt ut på sykefraværet. Nå er det riktignok farlig å trekke konklusjoner så tidlig, men tallene gir styrke til filosofien og LA-Aktuelt Nr. 2/2007 9

10 8 Organisasjonsstoff Jan Eiler Wessel, meierisjef Tine Midt-Norge, Heimdal, prsenterte sekstimersprosjektet på LAs seksjonskonferanse viser en nedgang i sykefraværet fra 10,4- til 8,1 prosent. NNN-Klubbleder ved Heimdal, Kåre Pedersen, har vært fast bestemt på at prøveprosjektet med sekstimersdagen skal lykkes. Til NNN-Arbeideren har han uttalt at han er overbevist om at arbeidstidsforkortelsen vil merkes på korttidsfraværet og forhåpentligvis også på langtidsfraværet. - Det vil i tillegg være lettere å motivere seg til å gå på jobb om du er litt urven når du bare skal være der i seks timer, sa Kåre Pedersen til NNNarbeideren tidligere i år. - For å kunne trekke konklusjoner om sekstimersprosjektet foretok forskningsstiftelsen Fafo en arbeidsmiljøundersøkelse før oppstart. Denne vil bli fulgt opp med en tilsvarende undersøkelser underveis og etter at prøveprosjektet er avslutta, fortalte Wessel. Effektiviteten er opprettholdt Jan Eiler Wessel kan fortelle at en absolutt forutsetning for at prøveprosjektet med sekstimersdagen skal kunne betegnes som vellykket ar at effektiviteten ikke går ned. - Leveringsgrad og driftskostnader skal opprettholdes. Vi må påse at lønnskostnadene ikke stiger som følge av at vi må ansette flere. Så langt ser det ut til at vi vil lykkes med dette. Overtidsbruken er redusert med nesten 3000 timer i første halvår 2007 i forhold til samme periode i Leveringsgraden på egenproduserte varer ligger på 97,2 prosent, hvilket er tilfredsstillende. Vi kan med den nye arbeidstidsordningen jobbe mer effektivt ved at maskinene utnyttes bedre. Tidligere ble maskiner stanset idet man gikk til pause. Nå går maskinene kontinuerlig til vi stanser for kvelden. Jan Eiler Wessel presiserte at alle har interesse i at prøveprosjektet med sekstimersdag skal lykkes. De ansatte er bevisste på hvilket ansvar de har. - Over alt på huset er småpauser fjernet. Om sekstimersdagen skal lykkes eller ikke avgjøres mellom øra på folk. Kan bli syk av arbeid med korn Behandling av korn, blant annet i kornmøller, siloer og på kornmottak, kan føre til alvorlige helseplager, særlig lungeskader. Dette ifølge oktoberutgaven av bladet Arbeidsmiljø. Bladet viser til at Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har startet et kornstøvprosjekt i kornmøllebransjen for å kartlegge eksponering for soppgifter og andre mikroorganismer som kan utvikles på korn. Bakgrunnen er, ifølge Arbeidsmiljø, at de som puster inn kornstøv kan få alvorlige lungesykdommer som pneumonitt, dessuten astma og såkalt kornfeber. Forskerne vet foreløpig ikke hvordan sammenhengen er mellom de ulike komponentene av kornstøv og utvikling av sykdom, men de som blir rammet kan få akutt nedsatt lungefunksjon i løpet av en arbeidsdag, og år med yrkesmessig eksponering kan gi kronisk nedsettelse. Forskerne ser ikke bort i fra at årets kornhøst kan medføre økt risiko grunnet dårlig korn som følge av en sommer med mye regn. Forskningsprosjektet skal gå over 3,5 år, skriver Arbeidsmiljø. 10 LA-Aktuelt Nr. 2/2007

11 Organisasjonsstoff 7 Styreportrettet Arild N Ødegaard nestleder med mange meninger Av Petter Nilsen Arild N Ødegaard er bonde på Toten, men eier ikke egen traktor. Allerede for snart tjue år siden startet han i en samdrift som ikke bare omfattet melk-, svin-, korn- og potetproduksjon men også løsøre en samdriftsform forut for sin tid og som fortsatt ikke er særlig vanlig her til lands. Foruten å være heltidsbonde har Arild Ødegaard (54) tatt seg tid til å fylle en rekke verv i ulike organisasjoner og virksomheter. Han har hatt tillitsverv i Bondelaget, i kjøttsamvirket, har sittet i styret for lokalavisen og er fortsatt representant i det lokale bankstyret, for å nevne noen. Siden fusjoneringen av Felleskjøpet Trondheim (FKT) og Felleskjøpet Øst/Vest (FKØV), har han vært styremedlem i det fusjonerte FK Agri. På den bakgrunn er han valgt inn i LAs styre hvor han i dag er nestleder. Det er strålende høstsol over Toten da jeg svinger inn på tunet til Arild N Ødegaard søndag formiddag den 9. september. Gården ligger høyt i terrenget med panoramautsikt i alle retninger. Mjøsa blinker på avstand, nærmere i synsfeltet ligger innsjøen Silongen. Båten som ligger på tunet har han imidlertid nylig tatt på land utenfor Tønsberg. På Toten starter kommunevalget denne søndagen. Arild er gammel kommunepolitiker har sittet i formannskapet men nå er han, ifølge han selv, degradert til å sitte som valgvert. - Det er imidlertid mange timer til valglokalet åpner, så vi har god tid til å prate, sier Arild og viser inn i stua, hvor kona Hanne serverer kaffe og nybakt kringle. - Gården har ikke vært i slekta så veldig lenge. Det var mormor og morfar som kom fra Oslo, men som ønsket en gård, som kjøpte den i Selv var jeg yngst i en søskenflokk på 5 og tok over drifta i -78, forteller Arild på tilnærma Oslomål. Manglende totendialekt til tross: han presiserer at han føler seg som ekte totning. Gården Kvaksrud er på 205 daa dyrka mark, samt 500 mål med skog noe Arild i 1988 mente det ville bli vanskelig å klare seg på i framtida. Liknende erkjennelse på nabogårdene dannet grunnlaget for en omfattende samdriftsform. - Innenfor denne samdriften har vi hatt mål med jord, og vi har produsert både melk og storfekjøtt, gris, ungdyr, poteter, korn og gras til fellesfjøset. Denne samdriften eller 88-selskapet som det kan kalles, ble drevet ganske uforandret helt fram til for ett år siden. Da innså vi at vi måtte trekke med oss enda flere. Dermed ble det investert 10 LA-Aktuelt Nr. 2/

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14

Aktuelt. Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel. Nr. 1 mai 2008 Årg. 14 Aktuelt Sentrum Dyreklinikk: - LA-medlemskap gir oss et kvalitetsstempel Økonomiforbundet: - Ingen annen arbeidsgiverforening har LAs kompetanse om regnskapsbransjen Arbeidsrettslige forhold: - Ferie arbeidsgivers

Detaljer

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons-

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons- Aktuelt Felles nordisk slag for golf side 13 Medlemsblad for Landbrukets Arbeidsgiverforening Ansvarlig: Trond W. Nygren Redaktør: Petter Nilsen Nr. 3 desember 2005 Årg. 11 Stein Aasgaard: - LA skal være

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2007. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2007 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Kontinuerlig organisasjonsutvikling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 16 Strategiske allianser,

Detaljer

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg.

Aktuelt. Strømprisene truer drivhusnæringen. Framtidig organisering av avløserlaga tilsier at alle bør bli medlem av LA. Nr. 1 mars 2003 Årg. Strømprisene truer drivhusnæringen Vinterens strømpriser har ført til permitteringer i flere gartnerier. LA-Aktuelt har besøkt Narve Huseby Wiker som driver drivhusproduksjon av agurker. Sammenlignet med

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2008 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Visjon og handling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008. NAV i medienes søkelys side 10 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV april 2008 NAV i medienes søkelys side 10 Redaktøren Kompetanse hva er det? NAV-reformen er nå halvveis, mens brukere, politikere og media i økende grad forventer at

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart

Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6. Mye å huske på før møtestart Sentralposten N R. 2 - J U N I 2 0 0 6 Mye å huske på før møtestart REDAKTØREN SIER Streiken som ble vekk. NTL/2 var godt forberedt på en streik. De organisasjonsledd og tjenestemenn som var tatt ut, var

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2006 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Medlemmene i fokus... 3 Organisasjonsforhold... 4 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 17 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO

SERVICE. Slår alle rekorder NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Tilsluttet NHO SERVICE NR. 1 FEBRUAR 2007 M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) Slår alle rekorder BEMANNINGSBRANSJEN SLÅR ALLE REKORDER. VI HAR SETT NÆRMERE PÅ NÆRINGENS UTVIKLING OG MULIGHETER.

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Bonanza og slitne arbeidstakere

Bonanza og slitne arbeidstakere T R Ø N D E L A G Bonanza og slitne arbeidstakere Trøndersk næringsliv går så det griner de ansatte blir slitne og syke Gjør døren høy og porten vid Næringslivet skriker etter arbeidskraft Slipp til de

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2004. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2004 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Lønsam moderasjon... 3 Tilbakeblikk med tilfredshet... 4 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT

Klubb med ambisjoner. 1881 Sortland legges ned s 10. Årets lønnsoppgjør forventninger s 14. Ikke reduser. demokratiet s 24 BILAG: KURSOVERSIKT BILAG: KURSOVERSIKT fagblad for negotia et ys-forbund nr 2 2009 1881 Sortland legges ned s 10 Årets lønnsoppgjør forventninger s 14 Ikke reduser Klubb med ambisjoner demokratiet s 24 side 6, 7, og 8 leder

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Vår nye regjering har nylig feiret 100 dager med ledelse av landet. Statsminister og finansminister var stolte av de resultatene som var

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20

Parat. Trener sjøløver i Bergen side 8. Irene Beyer. Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 MEDLEMSBLAD FOR PARAT EN ARBEIDSTAKER- ORGANISASJON I YS Parat Irene Beyer Trener sjøløver i Bergen side 8 Flaggsaken i 2013 er kompetanse, side 12 Vi har mye å lære for å kommunisere godt, side 20 1 2013

Detaljer