HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar Gjennomført Dato/sign Mobbing Analysere hva som oppleves som de største hindringene for et solidarisk kollegialt miljø og en positiv fagutvikling på fakultetet. Vår lojalitet innad i lærerkollegiet og overfor øvrige ansatte på kunsthøgskolen. Kommunikasjonen oss i mellom, og ut til studentene. Informasjonsmøte om mobbing med innledning fra Hjelp 24 eller psykolog. Hva er mobbing, forebygging og hjelpetiltak. Obligatorisk deltagelse. 2. Utarbeide planer i dialoggrupper for hvordan mobbing kan motvirkes og samhandlingen bedres: - Mellom faglige- og administrativt ansatte - Mellom fagansatte og IT /drift: faglige premisser og utviklingsmuligheter opp mot juridiske, administrative og ressursmessige begrensninger. - Mellom kolleger fra forskjellige fagområder: tegning / teori / BA studieområdene og MA studiet. - Mellom ansatte og studenter: kollegial lojalitet og enhetlig informasjon ut om felles anliggende. Mai Mai/juni Samarbeidsutvalget og dekan Samarbeidsutvalget dekan Diskutert i kollegiemøter uten ekstern bistand Gjennomført dialogmøter Ny direktør og dekan Arbeider med ny struktur 3. Kartlegge om det kan være organisatoriske årsaker til mobbing Samarbeidsutvalget dekan 1

2 2. Medbestemmelse, kommunikasjon og informasjon: Bedre kommunikasjonen mellom fakultetets ledelse, tillitsvalgte, og SU. Utarbeide forslag til en ny fast møtestruktur for å sikre god dialog og informasjonsflyt, bla: * Fagansvarligmøte: studieledere, dekan studiekonsulent, koordinator. Følge opp årshjulet med rapport og plan, økonomistyring, studieplanarbeid, informasjonsutveksling * Kollegiemøte: (fagkollegiet på design) Faglige, strategiske diskusjoner på dagsorden i tillegg til løpende informasjon. Viktig å sørge for kontinuitet i saksbehandlingen, at vi gjenkjenner utfordringene og forfølger dem systematisk. * Fagseminarer: (kollegiet m. stud.repr) -Strategisk planlegging av fagutvikling på design, for de enkelte profesjonsløp og for designfakultetet som helhet: -Informasjon og diskusjoner rundt BT2, og hva det innebærer av faglige muligheter og utfordringer for KHIO og for designfagene spesielt. - Ansattes fremtidige arbeidsplasser på design, plassering. -Arbeid med revisjon av studieplanene implementering høsten Onsdager Hver annen onsdag 1-2 g. pr semester Samarbeidsutvalget, dekan /studieledere Dekan Dekan/studieledere Rektor inviterer alle ansatte Dekan: kollegiemøte Studieledere Gjennomført og implementert Prosesser startet -Teori og praksis. På BA og på MA nivå. Studieledere/ Maziar Seminar juni 2

3 3. Organisering og endring: Hvordan få til en bredere og mer aktiv deltakelse i beslutningsprosessene? Evaluere beslutningsprosessene ved fakultet for design: 1) En gjennomgang av mandat og arbeidsoppgaver for våre forskjellige møtefora for å etablere en oversikt over fakultetets beslutningsprosesser. Dette innebærer også en avklaring av dagens ulike roller, ansvars- og myndighetsområder. Samarbeidsutvalget, studieledere og dekan Ikke gjennomført Tas opp i kollegiemøte før jul 2) Evaluere styringsstrukturen på fakultetet. Er det strukturelle rammer som holder fagansatte utenfor fagspørsmål, fagstrategi etc. der dialog, medinnflytelse og medbestemmelse er viktige forutsetninger? 4. Arbeidsmengde og ressurser: Dårlig samsvar mellom arbeidsmengde og tilgjengelige ressurser. Hvordan kan vi bedre fordelingen av arbeidsoppgaver. Noen jobber alt for mye, og mange faglige stillinger er blitt borte fra design. Evaluere beslutningsprosessene ved fakultet for design: Utvikling av realistiske arbeidsplaner på basis av en årlig medarbeidersamtale og inngått FOU avtale. 2. Undersøke nærmere hva manglende ressurser innebærer for den faglige virksomheten. 3. Evaluere studieplanene, hvordan disse utvikles i tråd med tilgjengelige ressurser. Årlig vårsemester Årlig vårsemester Rapport/ plan Årlig kontinuerlig Dekan Dekan/ Studieleder Studieledere Dialogmøter og medarbeider samtaler startet 3

4 HANDLINGSPLAN FOR ADMINISTRASJON OG FELLESTJENESTER Sak: Mål Tiltak Frist Ansvar Gjennomført Dato/Sign. Organisering og omstilling Gode rutiner for administrative tjenester Gjennomgå og videreutvikle samhandlingsrutiner mellom seksjoner og fakultet G Klargjøre oppgaver og ansvar gjennom stillingsbeskrivelser Direktør/seksjonssjefer Gjennomgå og videreutvikle kvalitetssikringssystemet Sosialt samspill og samarbeid GGod kjennskap til intensjon og innhold i avtaler om medbestemmelse Økt respekt for hverandres roller, oppgaver og ansvar Opplæring av ledere og tillitsvalgte i avtaleverket Gjensidig informasjon for å synliggjøre hva den enkelte jobber med ved deltakelse i ledermøter, seksjonsmøter og fakultetenes møter Personalseksjonen Direktør/seksjonssjefer Gjennomført Arbeidsinnhold og mestring Bedre kjennskap til hverandre på individnivå Avklare forventninger til seksjoner og den enkelte ansatte i administrasjonen Gode rutiner for introduksjon av nyansatte Reaktivisere ressursgrupper Etablere sosiale arenaer for de ansatte på tvers av organisasjonen Prioritere de seksjonsvise oppgavene i samråd med KHIOs ledergruppe (rektor, direktør og dekaner) Synliggjøre og forbedre KHiOs rutiner med fadderordning og sjekklister Dekaner/fakultetskoordin atorer Velferdsutvalget Seksjonssjefene Personalseksjonen? Fortløpende (mange tiltak i høst) Fortløpende Forbedre rutiner ved introduksjon av nyansatte våren 2010 Mobbing Nulltoleranse for mobbing (Gjennomføring av tiltakene over medvirker indirekte i et holdningsskapende arbeid) Fysiske forhold og Gode arbeidsplasser for alle ansatte Tilfredsstillende og adekvat tilrettelegging av nye tilrettelegging etter samlokalisering arbeidsplasser ifm flytting Prosjektledelse BTR2 i samarbeid med konsulenter Fortløpende Fortløpende 4

5 HANDLINGSPLAN FOR FAKULTET FOR SCENEKUNST Første prioritet SAK TILTAK FRIST ANSVAR GJENNOMFØRT Mobbing Gjennomføre to obligatoriske personalseminarer om hvordan et godt kollegialt miljø bør være, bl.a. for å etablere en sterkere bevissthet om hva som kan bidra til at personer opplever seg mobbet og om hvordan både mobbeoffre og de som observerer mobbing bør og kan reagere. Det trekkes inn ekstern ekspertise. Ett seminar innen medio juni og ett i første halvdel av høstsemesteret Samarbeidsutvalget Et seminar gjennomført Neste seminar våren Oppfordre medarbeidere som opplever at de selv eller andre blir mobbet, til å melde fra til leder, verneombud, tillitsvalgt eller bedriftshelsetjeneste. Innen 10. mai 2009 Dekan. Gjennomført 3. Planlegge særlige tiltak for kollegiale miljøer der det er registrert at personer opplever at det forekommer mobbing. Ekstern ekspertise trekkes inn. Innen utgangen av mai Dekan og respektive studieleder(e). Gjennomført 4. Påbegynne tiltak i tråd med planer utarbeidet under pkt. 2 Innen utgangen av juni Dekan og respektive studieleder(e). Gjennomført 5. Følge opp tiltak utarbeidet under pkt. 2 og påbegynt under pkt. 3. Høstesem. Dekan og respektive studieleder(e). Uaktuelt 5

6 Orden Sette opp husregler for orden i undervisningsrom, fellesrom, korridorer, garderober, toaletter etc. Innen utgangen av vårsemesteret Verneombud i samarbeid med studentutvalget. 2. Etablere en ordning med ettersyn og kontinuerlig evaluering av hvordan husreglene respekteres. Innen utgangen av vårsemesteret Verneombud i samarbeid med studentutvalget. Samspillet med administrasjonene og fellestjenestene 3. Evaluere de iverksatte tiltakene. Kartlegge i de respektive fagmiljøene på fakultetet hva som oppleves som de største hindringene for at den faglige virksomheten kan gjennomføres på beste måte (høyt nivå, effektivt, fleksibelt, forutsigbart, vennlig etc.). Innen utg. av november Innen 20. mai Verneombud i samarbeid med studentutvalget. Dekan og studieledere. 2. Utarbeide en handlingsplan for forbedringer på grunnlag av kartleggingen i pkt. Innen oktober med respektive seksjonsledere. Medbestemmelse Etablere møtestrukturer som gir mulighet til jevnlige samtaler innen hvert fagområde og på fakultetsnivå. Innen 15. oktober med studieledere. 2. Synliggjøre de forskjellige fora som har roller i beslutningsprosesser på fakultetet (sammensetning, mandat/oppgaver etc.) og etablere rutiner for formidling av informasjon fra disse fora. Innen 10. juni Dekan. 6

7 Annen prioritet SAK TILTAK FRIST ANSVAR GJENNOMFØRT Mottak av nyansatte Dekan. og nyengasjerte Det forutsettes at det etableres sentrale rutiner for hvordan nyansatte skal tas imot og introduseres til og i institusjonen. Med utgangspunkt i slike sentrale rutiner vil fakultetet utarbeide særlige rutiner for introduksjon til og i fakultetet for personer som skal arbeide på scenekunstfakultetet. Avhengig av frist for etablering av sentrale rutiner. Informasjonsflyt Det forutsettes at det utvikles nye sentrale rutiner for informasjonsflyt, bl.a. at intranettet omstruktureres for å gjøre informasjon lettere tilgjengelig. Fakultet vil bidra til dette og utarbeide rutiner for formidling av informasjon fra og til fakultetet. Avhengig av frist for etablering av sentrale rutiner. Dekan. Forebygge skader og belastninger Kartlegge og konkretisere hvilke typer skader som er mest utbredt i kollegiet og utrede tiltak som kan redusere skadeomfanget. Høsten Dekan. Områder som fakultetet mener bør prioriteres i en handlingsplan for KHiO: Renhold Informasjon om samlokalisering (prosesser og beslutninger) Rutiner for mottak av nyansatte og gjestelærere Utvikling av intranett slik at det blir en hensiktsmessig arena for fakultetsmessig og fagbasert kommunikasjon Tydeliggjøring av ansvarsfordeling i hele organisasjonen 7

8 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR VISUELL KUNST, KUNSTFAG SAK TILTAK FRIST ANSVAR GJENNOMFØRT Mobbing Refleksjon: Ta tak i; - ikke-akseptabel negativ omtale av sine kollegaer og andre på KHiO, - ekskludering etc. - innføre skikk & bruk Tiltak for å fange opp dette Tiltak for å inkludere alle våre kollegier, oppvise større respekt og interesse for hverandre, større samspill m.m. Den enkelte må konfronteres med situasjonen. Sette en stopper for kos med misnøye. Tema tas opp på de obligatoriske fagområdeansvarlig møtene, og kollegiemøter bl.a. for å etablere en sterkere bevissthet om hva som kan oppleves som mobbing. Ekstern bistand, for eksempel HJELP24, som vi allerede er kjent med, ved første anledning, deretter kan andre som kan bistå inviteres. Planlegge særlige tiltak for kollegiale miljøer, ved fellesmøter og arrangementer som allerede er i årshjulet Eventuelt ekstern bistand, for eksempel Jon Lund Hansen. Tas opp 2-3 ganger i løpet av vårsemesteret. Tas opp igjen ved oppstart på høstsemesteret Høstsemesteret 2009, vårsemester Samarbeidsutvalget. Er tatt opp i ulike møtefora Tema tas opp i medarbeidersamtaler, ifm sosiale aktiviteter og i møter med studentenes tillitsvalgte Kontinuerlig Mobbing, negativ omtale har også fremkommet i studentenes semester evaluering. Viktig at de ansatte er vàr på hvordan en omtaler og behandler sine kollegier spesielt i studenters nærvær. Negativ adferd kan lett være smittsomt. Oppfordre medarbeidere som opplever at de selv eller andre blir mobbet, til å melde fra til leder, verneombud, tillitsvalgt eller bedriftshelsetjeneste. Omgående Dekan Kontinuerlig 8

9 Få en økt bevissthet rundt negativ omtale i studenters nærvær kan ikke tillates og vil resultere i en omtaleform som sprer seg videre. Følge opp temaet i de årlige medarbeidersamtaler og FoUsamtaler, konfrontere den enkelte. Ta initiativet til konkrete, enkle ting for å forbedre det kollegiale klimaet. Samle oss om noe felles - stå solidarisk Innen utgangen av mai/juni, vår 2010 Dekan. Studieleder, dekan Fagkollegiet Ledergruppen? Utilstrekkelighet Holdningskontrakt? Refleksjon: Få frem hva dette handler om hos den enkelte. Mange føler at de har alt for mye å gjøre. Kan dette forbedres ved at arbeidsmengden fordeles bedre? Konflikt mellom undervisning på KHiO og utvikling av eget kunstnerskap. Kartlegge arbeidsmengde, ved årlig medarbeidersamtale, FoUsamtale og i kollegiemøter og ved timeplanlegging. - bør også være tema på fagområdenes interne møter. Høstsemesteret. Tatt opp i medarbeidersamtaler Synliggjøring av kompetansen hos de ulike faglærerne. Bedre ivaretakelse av nyansatte og gjestelærere. Ved det årlige timeplanleggingsuken - foreta ansvars-/oppgavefordeling - bedre fordeling mellom oppgavene, internt på Høstsemesteret 2009, vår Tatt opp i FOU-samtaler med den enkelte og i FOUmøter med kollegiet 9

10 fagområdene, og felles- og tverrfaglige tilbud og aktiviteter, forpliktelser, møter - fordelingen mellom arbeidsmengde og ressurser. Veilederoppgaver, kompetanse, pedagogisk fokus med mer kan være viktig å ta opp med jevne mellomrom, som egne kompetansehevingsdager. Høstsemesteret 2009, vår Kompetansehevings-uker er gjennomført og vil følges opp Med utgangspunkt i studieplanen, fokusere på de faglige oppgavene som undervisningen krever. Eventuelt luke bort oppgaver, aktiviteter som er ut over våre ressurser. Høstsemesteret 2009 Kontinuerlig Fordele og gi ansvar for nyansatte og gjestelærere, sørge for at de er ivaretatt og blir godt integrert i fagmiljøet. Kontinuerlig Forbedrede rutiner for nyansatte og gjestelærere er iverksatt Faglige input - form av selvpresentasjon, eller fra andre fakulteter, friske opp samværet og gjerne fortsette i en mer sosial setting. 10

11 Informasjon/struktur Refleksjon: Et tydeligere informasjonskart mellom ledelse og fagansatte (org.kart). Plikten går begge veier ansatte må også sette seg inn i den informasjonen som foreligger. Informasjon oppover i systemet ikke bare ovenfra og ned. God påvirkning gjennom god informasjon, større innsikt i organisasjonsstrukturen. Er det behov for mer informasjon eller behov for riktig/nok informasjon. Byggetrinn 2, ny situasjon, hvordan blir min nye situasjon, hva skjer? Samlokalisering og Byggetrinn 2, tar mye fokus og tid og har skapt mye stress og turbulens. Fremdrift i prosessen er helt nødvendig for samtlige parter. Det bør etableres nye sentrale rutiner for informasjonsflyt - intranett omstruktureres for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig. Implementere gode rutiner for informasjon, når og på hvilke måte dette bør skje. Tydeliggjøre strukturen, roller og beslutningsprosesser. Kunstfag vil bidra til utvikling på KHiOs hjemmesider for å synliggjøre sine fagområder og informere om aktiviteten /undervisningen innad på fakultetet, overfor studentene og for KHiO som helhet og i offentligheten. Avhengig av frist for etablering av sentrale rutiner. Innføres umiddelbart og utvikles slik at det er mest mulig hensiktsmessig. Pågående Dekan, med innspill fra fagområdene. Dekan, studieleder, fagansatte, studieseksjon. Dekan, studieleder, fagansatte, studieseksjon. Kontinuerlig arbeid med å utvikle forutsigbare og transparente prosesser Møtereferat fra alle kollegiemøter og fagområdeansv.møter til alle Opplæringstiltak gjennomført for utvikling av egne hjemmesider/blogger Informasjon fra Kunstfag på KHIOs nettsider gjennomgås kontinuerlig Bedre struktur i forhold til hvem som får og formidler hva. For mye informasjon mye man ikke trenger? Informasjon til nyansatte og gjestelærer. En forbedret struktur på kunstfags møter et klarere skille mellom faglige og administrative saker, i egne blokker eller i helt separate møter. Et større faglig fokus er ønskelig. Umiddelbart og kontinuerlig. Forbedrede rutiner for nyansatte og gjestelærere er iverksatt 11

12 Saker av ulik sentral administrativ karakter, har og vil kunstfag invitere saksbehandler til å informere på kollegiemøter. Vesentlig at opplysninger kommer direkte fra kilden ikke som informasjon via flere ledd. Informasjon direkte fra byggeledelse om status for Byggetrinn 2, har Kunstfag arrangert og vil gjenta. Kunstfag har invitert seksjonene for å informere om aktuelle tema eller konkrete saker og vil fortsette med dette. Sørge for at nyansatte og gjestelærere får den nødvendige informasjonen slik at de er i stand til å manøvrere innenfor KHiO. Sosiale aktiviteter (tilbud) Refleksjon: Sosiale møtepunkter og kollegiale aktiviteter, kan ha en positiv virkning i å hindre og motvirke mobbing på en arbeidsplass. Likeledes vil det kunne innebære en inkludering, som kan oppleves som en støtte og mothjelpe utilstrekkelighet. Bruke de anledninger som allerede finnes i årshjulet, f.eks. BA eksamen, semesteroppstart, UKE 50 til sosiale møteplasser. Kartlegge behovet for - og etablere rutiner for sosial aktiviteter, på fakultetsnivå og KHiO som helhet. Etablerte møtepunkter: månedlige kollegiemøter, 2 FoUmøter i semesteret, UKE 49 og UKE 6/kompetanseheving, UKE 11/timeplanlegging, semesteroppstart, julesherry - disse etablerte møtepunktene kan brukes til å forbedre en Dersom mulig forsøkes det innført ved første anledning for eksempel ved eksamen, vårfest, siste kollegiemøte med mer. Gjerne på tvers av fakultetene dersom mulig. fagansatte og gjerne verksmestre mfl. Etablerte møtepunkter fastholdes 12

13 Behov for minst et felles KHiO arrangement i året, for eksempel julebord og/eller vårfest. sosial tilknytning/ivareta kollegiene og nyansatte og i enkelte anledninger kan også gjestelærere delta på disse. Møtene er som regel fastsatt i god tid på forhånd og er innarbeidet og gir åpning for å avrunde med et sosialt samvær. Faglig aktivitet, Workshop, kurs osv. Teori dager for ansatte har vært diskutert, tegnemodul for ansatte er en annen mulighet avsluttes med sosialt samvær hvor man gjør noe som IKKE handler om hvordan KHiO skal organiseres Studieturer: Kassel, Venezia, Istanbul, Louisiana osv. For eksempel ved en teaterforestilling på Seilduken, Åpent Forum på Akademiet. Fellesarrangem enter på KHiO. Sosiale møtepunkter legges inn i høstsemesteret 2009, vårsemesteret med studieledere, og fagansatte med studieledere, og fagansatte - etter initiativ fra og fagansatte Faglige aktiviteter legges primært til arbeidstiden for å få alle med. Høsten 2010 ønskes aktiviteter som gir innsikt i verksted og muligheter i nye lokaler. Workshop planlegges våren 201 Områder som Kunstfag mener bør prioriteres i en handlingsplan for KHiO: Informasjon om samlokalisering (prosesser og beslutninger) Utvikling av intranett slik at det blir en hensiktsmessig arena for fakultetsmessig og fagbasert kommunikasjon Tydeliggjøring av ansvarsfordeling i hele organisasjonen Målet er en tillitsvekkende organisasjon, med likeverdige parter, ikke monolog men dialog! 13

14 HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR VISUELL KUNST, BILLEDKUNST KUNSTAKADEMIET SAK TILTAK FRIST ANSVAR PR IO. Mobbing Obligatorisk kollegiemøte med ekstern ekspertise. juni 2009 Dekan, Temaene: samarbeidsutvalget Hvordan skal et godt kollegialt miljø være? 2. Hva er mobbing? 3. Hvem skal man henvende seg til hvis man føler seg utsatt for mobbing? 4. Hvordan bør man reagere hvis man er vitne til mobbing? 5. Kollegial lojalitet i forhold til studentene. Mobbing - miljømessige faktorer: - uformelle maktkonstallasjoner - usikre arbeidsforhold Tydeliggjøring av roller/beslutningsprosesser (se pkt. Org. og endring og Orden) 2. Regelmessige medarbeidersamtaler 3. Klare ansettelsesforhold unngå midlertidige stillinger Fortløpende Dekan Dekan, studieledere GJ.FØRT Møte gjennomført uten ekstern ekspertise Kollegial lojalitet drøftes kontinuerlig Roller og prosesser drøftes Medarbeidersamtal er er gjennomført Språkpolitikk er utsatt - uklar språkpolitikk Organisering og endring internt 4. Utarbeide språkpolitikk for Akademiet Obligatorisk kollegiemøte med teamene: Tydeliggjøring av roller, ansvar og myndighet på akademiet. 2. Bedre kommunikasjon mellom akademiets ledelse og tillitsvalgte. Fortløpende Dekan + utvidet Samarbeidsutvalg Dekan + Samarbeidsutvalg Dekan, studieledere 2. Gjennomført Delvis gjennomført Samspillet med administrasjonene og (se også pkt. Medbestemmelsesrett internt/khio) Drøftes i kollegiemøte: Forbedre Akademiets omdømme og evne til å bidra til + Dekan 14

15 fellestjenestene ønskede endringer ved å ha god forståelse for rammebetingelsene: hva kan jeg påvirke på min arbeidsplass og hvordan? 2. å tydeliggjøre beslutningsprosesser/-myndighet innen KHiO. 3. Bredere og aktiv deltakelse i beslutningsprosesser fortløpende Rammebetingelser og prosesser er drøftet Flere aktive i byggeprosessen Medbestemmelse internt/khio 4. Bedre synliggjøring av Akademiets virksomhet gjennom (eget tema, kollegiemøte): - egne internettsider - bedre FoU registrering - bedre samarbeid med Kommunikasjonsavd. 5a. Kartlegge hos faglige og admin. ansatte hva som oppleves som de største hindringene for at den faglige virksomheten kan gjennomføres på beste måte (høyt nivå, effektivitet, fleksibilitet, osv.) 5b. Utarbeide en handlingsplan for forbedringer på grunnlag av kartlegging i pkt. 5b. Synliggjøre de forskjellige fora og og rollene de har i beslutningsprosesser på akademiet (kollegiet, ledergruppen, innstillingsutv., osv.) 2. Etablere/forbedre rutiner for formidling av info fra disse fora. Lett tilgjengelige referater som speiler grunnlaget for beslutninger. Innen okt Innen des Fortløpende Ledelse + fagansatte Ledelse + fagansatte Ledelse + fagansatte Dekan og studieledere, i samarbeid med lærere og admin. ansatte med respektive seksjonsledere Dekan Dekan, møteledere 2. Engasjement ifm 100-årsmarkering, avisdebatter og på egen webside FOU-registr tema i medarbeidersamtaler Kartlegging og handlingsplan for forbedring av faglig virksomhet utsatt Drøftet og tydeliggjort Fokus på møtereferat for kollegiemøter 3. Regelmessig drøfting av relevante styresaker i forkant av styremøter. 4. Opplæring i hovedavtalen, seminar Fortløpende Innen 2009 Dekan Koordineres sentralt? Dekan informerer kontinuerlig fra ledergruppemøter 15

16 Orden Sosialt og faglig samspill Bedre formidling av ordensregler for St.Olavsgt/KHiO. 2. Eget tema på kollegiemøte, der det blir understreket hvor viktig det er at ansatte forholder seg til dagens ordensregler og følger opp ordensproblemer hos studenter, og - 3. at evt. forslag om endringer av dagens ordensregler drøftes på riktig fora. Etablere uformelle fora som kan bidra til mer tverfaglig samarbeid 2. Kollegiemøter hver onsdag August 09 Dekan+ Samarbeidsutv. Dekan+ Samarbeidsutv. Dekan, studieledere Dekan Regler og endringsforslag er drøftet både prinsippielt og ifm konkrete saker Lunsjrom og faste onsdagsmøter er etablert Mottak av nyansatte Bedre opplæring av nyansatte mht., rutiner, arbeidsdeling og rolleforståelse. 15. aug Dekan i samarb. lokaladmin. Gjennomført Områder som Kunstakademiet mener bør prioriteres i en handlingsplan for KHiO: Tydeliggjøring av ansvarsfordeling i hele organisasjon. Bedre bevissthet om Hovedavtalen hos de som leder beslutningsprosesser. En mer fagnær administrasjon: beslutninger forankres i fakultetenes konkrete og ulike behov; unngå felles-/prinsippielle løsninger der det er mulig og mest hensiktsmessig for de individuelle studieretningene. Økt tillit mellom rektor/direktør/styret og Kunstakademiet: 1) Bedre kommunikasjon med rektor, både generelt mht. rektors intensjoner og spesielt mht. planer for Kunstakademiet i en fremtidig fakultetsinndeling; 2) Bedre forståelse for de senere årenes frustrasjon hos de ansatte på Kunstakademiet for å komme videre må begge parter anerkjenne både det som har hendt og partenes bidrag til å gjøre forholdene bedre. Tydeligere mandater og rammebetingelser i prosesser der de ansatte deltar ( brukergrupper o.l.), slik at deltakerne har et klart bilde på deres rolle. Bedre kommunikasjon om beslutninger, tidsplaner, endringer og lignende prosesser; tydelig formidling av beslutningsgrunnlag, slik at ansatte har innsyn i og kan rasjonelt forholde seg til beslutningsprosesser. Mer fokus på og gode prosesser for tilrettelegging av profesjonelle rammebetingelser, slik at fakultetene fungerer på høyt, internasjonalt nivå. Strategier for betingelser som ikke lar seg realisere i den nærmeste fremtid pga. manglende ressurser (f.eks. profesjonelt drevet galleri, lokaler for artist-in-residence program, o.l.) 16

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet

Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Fakultet for Visuell Kunst Kunstakademiet Kvalitetsrapport 2010 Plan 2011 OM FAKULTETSRAPPORT og -PLAN I fakultetsrapport og -plan oppsummerer dekanen sentrale utfordringer og tiltak. Vurderinger om studieprogrammene

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff. Kunsthøgskolen. Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Professor og fagområdeansvarlig for keramikk, Marit Tingleff Kunsthøgskolen Kvalitetsrapport 2014 Plan 2015 Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Dato 08.12.2014 Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer