STUDIEPLAN Studieår 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN Studieår 2015/2016"

Transkript

1 STUDIEPLAN Studieår /2016 Ledelse og drift av helse- og HBV Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf

2 Side 2/16 Oversikt over endringer i studieplanen Dato Sign Endring BO Studieplan og emnebeskrivelser ferdig

3 Side 3/16 Innholdsfortegnelse Innledning... s. 4 Læringsutbytte... s. 4 Opptakskrav... s. 5 Prinsipper for valg av læringsformer... s. 5 Studieinnhold...s. 6 Vurderingsformer.. s. 7

4 Side 4/16 Innledning Med økende konkurranse innen og mellom bransjer blir profesjonalitet i alle ledd viktigere og viktigere. Dette gjelder også innen ledelse og drift av virksomheter. Det blir stadig flere kommersielle aktører innen helse- og velværerelaterte næringer og bransjen er i stor vekst. I tillegg til kompetanse og ferdigheter innen det medisinske området trenger ledere og medarbeidere også kompetanse innen områder som ledelse, HRM, markedsføring, salg og service, forretningsutvikling, økonomi og bruk av IKT. Studiet er en videreutvikling av samarbeidet knyttet til Årsenhet i helse, hud og velvære mellom Senzie Akademiet og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Studiet sees i sammenheng med de to emnene som tilbys av Fakultet for helsevitenskap: Hudpleie for sykepleiere og Dermatologi. Senzie er en privat, frittstående utdanningsinstitusjon og et senter for skandinavisk hud- og spautdanning. Virksomheten har lang erfaring innen utdanning av kortere og lengre varighet rettet mot hud- og spabransjen. Studiet går over to semester og består av 4 emner. Det tilbys 2 emner hvert semester og hvert emne er på 10 studiepoeng. Studiet gjennomføres som et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Handelshøyskolen og fakultet for og Senzie Akademiet. Handelshøyskolen og fakultet for er faglig ansvarlig for både undervisning, pensum, eksamensform og studentens læringsutbytte i de fire emnene. Det tas forbehold om endringer i studieplan og undervisningstilbud. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskap Kandidaten skal: ha kunnskaper om salg og service ha kunnskaper om markedsføring ha kunnskaper om ledelse og HRM ha kunnskaper om forretningsutvikling, økonomi og bruk av IKT Ferdigheter Kandidaten skal: Ha ferdigheter i salg og salgsledelse Ha ferdigheter i service- og serviceledelse Ha ferdigheter i strategisk arbeid Ha ferdigheter i hvordan markedsføring brukes strategisk gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering Ha ferdigheter i strategisk ledelse og personalforvaltning Ha ferdigheter i å utarbeide en forretningsplan og arbeide med virksomhetens økonomi; budsjettering og regnskap Ha ferdigheter i bruk av IKT i daglig drift. Generell kompetanse Kandidaten skal: Kunne utvikle, lede og drifte helse- og velværerelaterte virksomheter på en formålstjenlig måte slik at virksomheten blir solid og bærekraftig.

5 Side 5/16 Opptakskrav For å bli tatt opp ved studiet kreves generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse, jfr. forskrift om opptak til høyere utdanning. Prinsipper for valg av læringsformer Arbeidskrav Med utgangspunkt i de enkelte emnenes omfang og egenart, gis det obligatoriske oppgaver innenfor hvert emne. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i det enkelte emne, må vedkommende ha gjennomført og fått godkjent alle fastlagte obligatoriske oppgaver innenfor emnet til fastsatt tid. Vurdering og eksamensformer De obligatoriske oppgavene ledsages av veiledning og muntlig vurdering underveis i de ulike emnene. De avsluttende vurderingene for hvert emne varierer mellom tradisjonell skoleeksamen og hjemmeeksamen. Vi henviser ellers til høgskolens forskrift om opptak, studier og eksamen kapittel 5, for nærmere utdyping om eksamen, oppmelding, antall forsøk, kontinuasjon andre relaterte områder knyttet til eksamen. Undervisning, studie og arbeidsmåter Emnene i studiet avgrenses gjennom beskrivelse av de enkelte emnenes mål og innhold. Til sammen utgjør emnene en helhet. Det utarbeides detaljerte undervisningsplaner for emnene i hvert semester, som viser hvilke oppgaver som gis innenfor de ulike emner. Det er et mål å stimulere til selvstendig, analytisk, utforskende og kritisk tenkning. Studiets varierte undervisnings- og arbeidsformer er ment å skulle styrke dette. Undervisnings- og arbeidsformer varierer mellom: forelesninger undervisning ved utdeling av oppgaver gruppearbeid prosjektarbeid felles gjennomgang av oppgaver presentasjon av egne oppgaver dialog og diskusjoner i grupper og plenum selvstudium Undervisningen er knyttet til hovedpunkter i pensum og til områder hvor litteraturdekningen er dårlig. Til obligatoriske oppgaver gis deler av undervisning og veiledning ved oppgavestart. Det forutsettes derfor at studentene deltar ved oppgavestart for å få den nødvendige informasjon og veiledning om oppgaven. Studentene plikter å holde seg orientert om studiet via nettet, gjennom å følge med på høgskolens meldingssider på Fronter, der det legges ut fortløpende aktuell informasjon om studiet, som for eksempel endringer i undervisningsplan, innleveringsfrister og lignende. Studentene plikter også å følge med på studentmail.

6 Side 6/16 Informasjonskompetanse Undervisningen ved høgskoler skal være forskningsbasert. I tillegg legges det opp til læringsformer som utfordrer studentene til aktiv kunnskapssøking gjennom ny forskningslitteratur. Studenten må kjenne til aktuelle informasjonskilder, både elektroniske og trykte for sitt fagområde, og må kunne vurdere disse kildene kritisk, vite hva slags krav som stilles til siteringer og annen bruk av kildene, samt krav til kildeopplysninger i skriftlige fremstillinger. Det kreves kompetanse i å lage fornuftige søkestrategier for å finne fram til egnet informasjon. Biblioteket tilbyr tjenester i å søke og innhente forskningsrelatert litteratur, i tillegg til at studenten vil få veiledning på skriftlige arbeider. Pensum Det foreligger pensumlister for hvert emne. Pensumlister vil bli oppdatert ved hver semesterstart. I tillegg er forelesninger og annen undervisning å anse som pensum. Det forutsettes at den enkelte student skaffer til veie og leser pensumlitteraturen i takt med studieprogresjonen, og deltar i felles læringsprosesser. Materiell Det er ønskelig at studentene skaffer sine egne bærbare datamaskiner. Maskiner og programvare kan hvis avtale foreligger, kjøpes gjennom skolen. I tillegg må det påregnes utgifter til pensum, kompendier og lignende. Studieinnhold Studiets oppbygging Studiet er oppbygd av emner av 10 studiepoeng, til sammen 40 studiepoeng. Emnene har ikke forkunnskapskrav utover opptakskrav til studiet. Semester X Semester Y Salg og Service ØKSEN 1000 Markedsføring ØKSEN 1010 HRM og ledelse ØKSEN 1030 Forretningsutvikling med økonomi og IKT ØKSEN 1020

7 Side 7/16 Vurderingsformer Vurdering underveis Obligatoriske oppgaver som innleveres underveis i emnene vurderes til Godkjent/Ikke godkjent. Avsluttende vurderinger Det benyttes to karakterskalaer for avsluttende vurdering av studiets emner. Etter den graderte karakterskalaen A-F gis karakteren A-E for bestått og F for ikke bestått. I tillegg benyttes vurderingsformen bestått/ikke bestått. Retningslinjene for gradert karakterskala er: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. God analytisk evne. Viser særdeles god evne til å bruke kunnskapen selvstendig. B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kan bruke kunnskapen selvstendig. D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. Mangler både detaljkunnskap og oversikt.

8 Side 8/16 ØKSEN1000 Salg- og serviceledelse 10 studiepoeng Norsk Emneansvarlig: Bjørn Ove Grønseth Høst/Vår Ledelse og drift av helse og 1. LÆRINGSUTBYTTE Det overordnede målet med kurset er at studentene skal opparbeide seg kunnskap om sentrale teorier, modeller og begreper innen salg og service. Kurset har som mål å gi kursdeltakerne forståelse for de ulike komponentene som er nødvendige for å utvikle et serviceprodukt og måter å levere service på som oppleves som tilfredsstillende av forbrukerne. Etter endt kurs skal kandidatene: Kunnskap ha kunnskap om sentrale, modeller og begreper innen salg og service ha kunnskap om sentrale teorier, modeller og begreper innen salg og service. ha kunnskap til å fatte strategiske beslutninger i bedrifter om valg av markeder, produkter og tiltak for å gjøre produkter tilgjengelig for markeder. Ferdigheter Kunne initiere og planlegge salg Kunne organisere servicenivå og levere service Kunne tenke strategisk og markedsorientert kunne bruke kunnskap opparbeidet i emnet for å kunne utføre salg og service i egen virksomhet eller som ansatt en virksomhet. Generell kompetanse ha en helhetsforståelse av innholdet i salg og service og betydningen av dette for både bedrift, ansatt og kunde 2. INNHOLD Salg Rekruttering, organisering og styring o Rekruttering av terapeuter o Organisering av salong o Roller o Strategisk styring o Salgsmål Salong Pr ansatt o Omsetning Valg av omsetningsmål Kilder til omsetning Resultat pr produktgruppe o Avlønning Salgsprosessen o Gjennomføring av et salg o Selgeradferd o Kundebehandling o Klagehåndtering Kommunikasjon o Kommunikasjonsmodeller

9 Side 9/16 o o Sosial og kulturell bakgrunn Bruk av kommunikasjon i ulike situasjoner Salgskanaler o Kanalvalg o Personlig salg o Sosiale medier o Booking Service Servicemedarbeideren o Faglige kunnskaper o Personlige egenskaper o Roller Serviceproduktet Brukerforståelse Produktforståelse o Sammenheng mellom service og tjenester o Service som del av bedriftens rammebetingelser o Videreutvikling av serviceproduktet Sikkerhet Trygge verdikjeder Sikkerhetsanalyser 3. LÆRINGSAKTIVITETER Gjennom forelesninger og aktiv studentdeltakelse vil det bli gitt innføring i teori, modeller og metode. Ulike faglige problemstillinger kan løses individuelt og i grupper. Den enkelte student må selv ta ansvar for egen kompetanseutvikling i studietiden. Dette medfører bl.a. at selvstudier må utgjøre en vesentlig del av studiet både individuelt og i grupper. Gjennom forelesninger vil det bli gitt innføring i teori, modeller og metode. Ulike faglige problemstillinger samt øvelse i å løse praktiske problemstillinger vil bli belyst gjennom oppgaver som skal løses individuelt og i grupper. Forelesningene vil være 6 dager a 6-7 timer. 4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen 5. DELTAGELSE Spesifiseres eventuelt i oppgaver som gis under punkt 6. Vurdering gjennom studietiden. 6. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Det skal gjennomføres en obligatorisk semesteroppgave med obligatorisk presentasjon av denne. Semesteroppgaven vil være knyttet til sentrale emneområder i fagplanen. Oppgaven og presentasjonen må være godkjent av faglærer for at den enkelte student kan melde seg til eksamen. Avsluttende vurdering Eksamen består av en skriftlig, individuell prøve på 5 timer som teller 100 % av karakteren.

10 Side 10/16 Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen ingen 7. LITTERATUR Med forbehold om endringer. Omfanget på pensum er ca. 800 sider. Det foreligger en egen pensumliste ved studiestart. Forfatter Tittel Forlag År ISBN nr

11 Side 11/16 ØKSEN1010 Markedsføring 10 studiepoeng Norsk Ledelse og drift av helse- og Høst/Vår 1. LÆRINGSUTBYTTE Det overordnede målet med kurset er at studentene skal opparbeide seg kunnskap om sentrale teorier, modeller og begreper i markedsføringsfaget slik at de blir i stand til å identifisere, forstå, diskutere og løse markedsføringsutfordringer i praksis generelt og spesielt innenfor helse- og velværerelaterte næringer/yrker. Etter endt emne skal kandidatene: Kunnskap ha kunnskap om sentrale teorier, modeller og begreper i markedsføringsfaget ha kunnskap om teorier fra psykologi og økonomi som er relevante for å forstå bytteprosesser og markedsmekanismer ha kunnskap om ulike verktøy som kan brukes for å løse markedsføringsutfordringer i bedrifter Ferdigheter kunne løse konkrete markedsføringsutfordringer i praksis Studentene skal opparbeide evne til å fatte strategiske beslutninger i bedrifter om valg av markeder, produkter og tiltak for å gjøre produkter tilgjengelig for markeder Generell kompetanse ha en helhetsforståelse av bedriftens plass i samfunnet, hvordan markedsføring kan bidra til verdiskaping spesielt innen helse- og velværerelaterte næringer/yrker 2. INNHOLD Begrepsavklaringer og oversikt: - Markedsføringens oppgaver - Markedsføringens historiske utvikling - Markedsføring og foretaksorienteringer - Grunnleggende definisjoner og begreper Klassisk tilnærming til markedsføring: - Markedsføringens strategiske forankring - Markedsføringens omgivelser og arbeidsbetingelser - Mål og strategier - SWOT analyse - Kjøpsatferd i forbruker- og bedriftsvaremarkeder (behov, ønsker, krav og etterspørsel) - Segmentering, markedsanalyser og prognoser - Posisjonering - Markedsføringens virkemidler Produkt, Pris, Distribusjon og Markedskommunikasjon - Merkevarebeslutninger - Planlegging, organisering og kontroll av markedsføringen - Markeds- og kundeorientering Andre tilnærminger til markedsføring: - Relasjons- og dialogmarkedsføring - Tjenestemarkedsføring og servicekvalitet - Etikk, miljø og samfunnsansvar Kjerneområdene ovenfor suppleres med følgende spesialområder: - E-handel og digital markedsføring - Opplevelsesproduksjon - Samhandling kunde-leverandør

12 Side 12/16 3. LÆRINGSAKTIVITETER Gjennom forelesninger vil det bli gitt innføring i teori, modeller og metode. Ulike faglige problemstillinger samt øvelse i å løse praktiske markedsføringsutfordringer vil bli belyst gjennom illustrasjon/cases og oppgaver som skal løses individuelt og/eller i grupper. Forelesningene og oppgavene vil ha spesiell relevans for helse og velværerelaterte næringer/yrker, men det vil være fokus på å eksemplifisere teori, modeller og metoder ved å trekke på erfaringer, kunnskap og læring fra andre bransjer og yrker. 4. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen 5. DELTAGELSE Spesifiseres eventuelt i oppgaver som gis under punkt 6: Vurdering gjennom studietiden. 6. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Det vil bli krevd to innleveringer og/ eller presentasjon av oppgaver som skal løses individuelt eller i grupper og vurderes til godkjent/ikke godkjent. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen må begge oppgavene være godkjent innen fastsatt tid. Avsluttende vurdering Eksamen består av en skriftlig, individuell prøve på 5 timer. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Enkel kalkulator (ikke programmerbar, ikke grafikk, ikke muligheter for kommunikasjon). 7. LITTERATUR (Litteraturlisten foreligger 4 uker før 1. forelesning) Forfatter Tittel Forlag År ISBN nr Kotler, Philip Markedsføringsledelse Gyldendal Akademisk (Nyeste) Kompendium Kompendium gjøres tilgjengelig 2 uker før kursstart. Kompendiet består av artikler og/eller bokkapitler i elektronisk og/eller trykt utgave.

13 Side 13/16 ØKSEN1020 Forretningsutvikling med økonomi og IKT 10 studiepoeng Norsk Emneansvarlig: Høst/Vår Program Ledelse og drift av helse- og Det overordnede målet med kurset er at studentene skal opparbeide seg kunnskap om sentrale teorier, modeller og begreper innen forretningsutvikling, økonomi og IKT. Kurset har som mål å gi kursdeltakerne forståelse for de ulike komponentene som er nødvendige for å utvikle, lede og drifte en helse- og velværeklinikk etter sunne økonomiske prinsipper. 8. LÆRINGSUTBYTTE Etter endt emne skal kandidatene: KUNNSKAP Studenten har god kunnskap om grunnleggende teorier og metoder i økonomistyringen har god kunnskap om grunnleggende begreper i økonomistyringen har god kunnskap om regnskapets grunnleggende oppbygging har god kunnskap om skatt og avgifter har god kunnskap om marginalbetraktninger på inntekts- og kostnadssiden har god kunnskap om det økonomiske kretsløpet i samfunnet har god kunnskap om forretningsplan og utforming av denne FERDIGHETER kunne sette opp kalkyler og budsjett kunne gjennomføre enkle investeringsanalyser kunne gjennomføre avsetninger av skatt og avgifter etter gjeldende regler kunne gjennomføre KostnadResultatVolum (KRV)-analyser kunne gjennomføre en enkel nøkkeltallsanalyse av regnskapet kune anvende elektronisk regneark som verktøy for å løse problemene over kunne forstå sammenhengen mellom plan og budsjett, regnskap og rapport kunne utvikle og sette opp en forretningsplan for en valgt virksomhet GENERELL KOMPETANSE kan trekke selvstendige konklusjoner basert på økonomiske analyser kan vurdere de økonomiske konsekvensene av egne beslutninger kan kritisk vurdere de økonomiske prosessene i egen virksomhet kan forstå forholdet mellom økonomistyring, ressursknapphet og ulike former for ressurser en organisasjon disponerer kan reflektere over begreper som resultat og lønnsomhet, produktivitet og effektivitet 9. INNHOLD Emnet omfatter en innledende teoridel og en anvendt casedel. Teoridelen skal gi de første nødvendige kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, herunder å gjøre studentene fortrolig med begreper og grunnleggende analysemetoder. Det skal også gis en innføring i forretningsplaner og betydningen av disse for hud og velværesalonger. I teoridelen inngår også grunnleggende opplæring i programvaren Excel (elektronisk regneark). I casedelen skal de økonomiske teoriene anvendes ved utstrakt bruk av Excel. Til slutt i kurset skal det lages en forretningsplan inklusive økonomiske beregninger knyttet til utvikling og drift av hud og velværesalonger. Emneliste Bedriften og dens plass i det økonomiske system

14 Side 14/16 Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften Kostnader, utgifter og kontantstrømmer Kostnads- og inntektsteori Kalkulasjon Budsjettering Skatt og avgift Revisjon- og revisjonsplikt KRV-analyser (kostnad resultat volum analyser) Enkle investeringskalkyler (prosjektanalyser) Grunnleggende regnskapsforståelse med fokus på regnskapsanalyse Bruk av Excel i økonomistyring Valg av selskapsform Forretningside, strategi og mål Utvikling av en forretningsplan for en valgt hud og velværesalong 10. LÆRINGSAKTIVITETER Gjennom forelesninger og aktiv studentdeltakelse vil det bli gitt innføring i teori, modeller og metode. Ulike faglige problemstillinger kan løses individuelt og i grupper. Den enkelte student må selv ta ansvar for egen kompetanseutvikling i studietiden. Dette medfører bl.a. at selvstudier må utgjøre en vesentlig del av studiet både individuelt og i grupper. Gjennom forelesninger vil det bli gitt innføring i teori, modeller og metode. Ulike faglige problemstillinger samt øvelse i å løse praktiske problemstillinger vil bli belyst gjennom oppgaver som skal løses individuelt og i grupper. 11. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen 12. DELTAGELSE Spesifiseres eventuelt i oppgaver som gis under punkt 6. Vurdering gjennom studietiden. 13. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Det skal gjennomføres en obligatorisk semesteroppgave med obligatorisk presentasjon av denne. Semesteroppgaven vil være knyttet til sentrale emneområder i fagplanen. Oppgaven skal være godkjent før studentene får anledning til å ta eksamen i emnet Avsluttende vurdering Eksamen består av en 48timers individuell hjemmeeksamen som teller 100 % av karakteren. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Alle 14. LITTERATUR Med forbehold om endringer. Omfanget på pensum er ca. 800 sider. Det foreligger en egen pensumliste ved studiestart. Forfatter Tittel Forlag År ISBN nr

15 Side 15/16 ØKSEN1030 HRM og ledelse 10 studiepoeng Program Ledelse og drift av helse- og Høst/Vår 8. LÆRINGSUTBYTTE Det overordnede målet med kurset er at studentene skal opparbeide seg kunnskap om sentrale teorier, modeller og begreper i ledelse, HRM og personalledelse faget slik at de blir i stand til å identifisere, forstå, diskutere og løse daglige driftsutfordringer i praksis generelt og spesielt innenfor helse- og velværerelaterte næringer/yrker. Etter endt emne skal kandidatene ha opparbeidet seg: Kunnskap ha kunnskap om sentrale lover, regler og bestemmelser som angår ansattes rettigheter og plikter, og som regulerer arbeidsforholdene i en bedrift. ha kjennskap til teorier fra ledelse, HRM og personaladministrasjon som er relevante for å forstå hvordan medarbeider ressurser i en virksomhet rekrutteres, utvikles og forvaltes slik at bedriften skaper best mulige resultater ha kjennskap til teorier fra organisasjonsteori som er relevante for å forstå hvordan samspillet mellom mennesker utvikler seg i kunnskaps- og tjeneste orienterte organisasjoner. Ferdigheter kunne bruke kunnskap opparbeidet i faget for etablere gode driftsrutiner, administrative dokumenter og bestemmelser for egne ansatte innenfor gjeldende lover og bestemmelser. kunne lede og utvikle en bedrift preget av en positiv kultur hvor ansatte trives, er motiverte og har lavt sykefravær. kunne lede og utvikle medarbeidere som er kompetente, og som bidrar til å etablere en prestasjonskultur basert på samarbeid og engasjement i egen arbeidsplass og egne arbeidsoppgaver. Generell kompetanse ha en helhetsforståelse av de ansattes plass i bedriften, og hvordan god ledelse og personalbehandling kan bidra til god drift og verdiskapning innen helse- og velværerelaterte næringer/yrker. ha en forståelse hvordan en god arbeidsplass påvirker medarbeidernes opplevelse av arbeidsglede, helse, og trivsel i livet generelt. Ha en forståelse for de verdier, normer og forventninger i vårt samfunn som ligger til grunn for vårt arbeidsliv. 9. INNHOLD Organisasjonsforståelse og ledelse - Organisatoriske utviklingsnivåer - Organisasjonsdimensjoner - Relasjonsledelse - Deltakelse og involvering - Målstyring og forpliktelse - Organisasjonslæring HRM-aktiviteter og prosesser - HRM og forretningsutvikling - Rekruttering, utvelgelse og strategisk bemanningsplanlegging

16 Side 16/16 - Arbeidsmotivasjon og prestasjonskultur - Kompetanseledelse og utvikling av medarbeidere - Medarbeidersamtaler og evaluering - Trening- og opplæringstiltak Arbeidsmiljø - Psykososialt arbeidsmiljø - Sykefravær - Arbeidskonflikter - Belastninger i arbeidsmiljøet - Etiske retningslinjer - utarbeidelse og implementering Personaladministrative bestemmelser - Ansettelse og arbeidsavtalen - Opphør av arbeidsforhold - Arbeidstid, ferie, permisjoner - HMS og oppfølging av sykefravær - Personaladministrative dokumenter, reglementer og bestemmelser 10. LÆRINGSAKTIVITETER Gjennom forelesninger vil det bli gitt innføring i teori, modeller og metode. Ulike faglige problemstillinger samt øvelse i å løse praktiske markedsføringsutfordringer vil bli belyst gjennom illustrasjon/cases og oppgaver som skal løses individuelt og/eller i grupper. Forelesningene og oppgavene vil ha spesiell relevans for helse og velværerelaterte næringer/yrker, men det vil være fokus på å eksemplifisere teori, modeller og metoder ved å trekke på erfaringer, kunnskap og læring fra andre bransjer og yrker. 11. FORKUNNSKAPSKRAV Ingen 12. DELTAGELSE Spesifiseres eventuelt i oppgaver som gis under punkt 6: Vurdering gjennom studietiden. 13. VURDERING Vurdering gjennom studietiden Det vil bli krevd to innleveringsoppgaver av oppgaver som skal løses individuelt eller i grupper og vurderes til bestått/ikke bestått. For at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen må begge oppgavene være godkjent. Avsluttende vurdering Eksamen består av en skriftlig, individuell prøve på 5 timer. Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Alle hjelpemidler 14. LITTERATUR (Litteraturlisten foreligger 4 uker før 1. forelesning) Forfatter Tittel Forlag År ISBN nr Kompendium Kompendium gjøres tilgjengelig 2 uker før kursstart. Kompendiet består av artikler og/eller bokkapitler i elektronisk og/eller trykt utgave.

Emneplan for Business studieåret 2014-2015

Emneplan for Business studieåret 2014-2015 Side 1/8 Emneplan for Business studieåret 2014-2015 SC-REI101 Innføring i reiseliv 7,5 studiepoeng Norsk Scandinavian College Høst /vår 1. LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal gi de første og de nødvendige grunnleggende

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon

FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014. Bachelor i Visuell Kommunikasjon FAGPLAN/STUDIEPLAN Studieår 2011-2014 Bachelor i Visuell Kommunikasjon Kull 2011 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/62 Dato

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i økonomi og ledelse Side 1/16 BBED2010K Finansiering og investering 7,5 studiepoeng Norsk 2. år bachelor i økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studenten skal: Ha kjennskap til kapitalmarked og ulike finansieringsformer

Detaljer

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007

STUDIEPLAN studieår 2007 2010. Bachelor i Visuell Kommunikasjon. kull 2007 Side 1/64 STUDIEPLAN studieår Bachelor i Visuell Kommunikasjon kull 2007 HiBu - Avd for Økonomi og Samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Grønland 40B, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/64 Revidert

Detaljer

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE

MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE MESTERUTDANNINGEN LÆREPLAN I BEDRIFTSLEDELSE Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2014 1 Generell informasjon... 3 Innledning... 3 Inntakskrav... 3 Omfang og organisering... 3 Vurdering... 3 Eksamen... 4 Læringsutbytte...

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i markedsføring. Kull 2014 Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i markedsføring Kull 2014 HBV Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no Handelshøyskolen og

Detaljer

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier -

Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Godkjent i UUV-sak 4/13 Gjelder i sju år fra 2013. Studieplan Bachelor i HR og personalledelse - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet 20.10.10 Godkjent i Undervisningsutvalget 06.02.13 Gjelder

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier -

Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Studieplan Årsenhet i Markedsføring og salg - via NKS nettstudier - Vedtatt i Høyskolekollegiet: 22.05.14 Godkjent i Undervisningsutvalget: 03.02.15 (UUV-sak 11/15) Oppdatert i UUV-sak 37/15 Gjelder fra

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget Vedtatt av Mesterbrevnemda

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse

Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Studieplan Bachelor i Administrasjon og ledelse Akkreditert i NOKUT 05.05.08 Godkjent for tre år i UUV-sak 129/12 Sist oppdatert 12.10.2012 Gjelder fra høst 2012 Side 1 av 22 Innhold 1. Innledning... 3

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer