MØTEINNKALLING Side1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1"

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: ARCEx, Pavilijong sør ved Naturfagbygget Møtedato: Tidspunkt: 12:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på e-post til sånn at vararepresentanter kan møte i stedet. Før selve styremøtet starter, vil vi få presentasjoner av hhv. Institutt for geologi ved inst. leder Matthias Forwick og Senter for fremragende forskning, CAGE, ved prof. Juergen Mienert. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side1

2

3 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 1/15 Referatsaker til møte /469 FS 2/15 FS 3/15 FS 4/15 FS 5/15 Gjennomgang av HMS årsrapport 2014 for NTfakultetet Budsjett 2015 for bevilgningsøkonomien - Fakultet for naturvitenskap og teknologi Årsplan 2015 for fakultet for naturvitenskap og teknologi - endelig godkjenning Utkast til ny strategi for NT-fak ber om innspill fra Fakultetsstyret 2015/ / / /801 FS 6/15 Muntlige orienteringssaker til møte /469 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side2

4

5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/469/HRI007 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og /15 teknologi Referatsaker til møte Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret ved NT-fakultetet tar referatsakene til etterretning. Referatsaker til fakultetsstyret ved NT-fak Møtereferater: /144 Referat fra siste fakultetsstyremøte /1830 Referat fra møte i styret for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet /785-8 Referat fra møte i styret for Institutt for matematikk og statistikk /6043 Referat fra møte i Studieutvalget ved NT-fak /145 * Statistisk oversikt fra Tilsettingsutvalget ved NT-fak over tilsettinger i perioden /145-6 * Referat fra saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak 2014/2015 godkjent på sirkulasjon i perioden 1. desember januar 2015 (da flere av vedleggene til oversikten er tilsettingssaker som er unntatt offentlighet, sendes hele denne referatsaken som et separat vedlegg til resten av referatsakene/styresakene) /5355 * Professorbetenkninger til orientering tidligere sendt til godkjenning via e-post / * Likestillingstiltak ved NT-fak /659-1 * Rapportering til Forsknings- og utdanningsmelding 2013/2014 ønsker om innspill fra instituttene /5717 Undervisningsterminer for studieåret semesterstart høsten 2015 og våren 2016 NB! De referatsakene/orienteringssakene som evt. er merket med * vil bli kommentert under saksgjennomgangen. Hanne-Rita Richardsen konsulent Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side3

6

7 Side4

8 Side5

9 Side6

10 Side7

11 Side8

12 Side10

13 Side11

14 Side12

15 Side13

16 Side14

17 Side16

18 Side17

19 Side18

20 Side19

21 Side20

22 Side22

23 Side23

24 Side24

25 Side26

26 Side27

27 Side28

28 Side30

29 Side31

30 Side32

31 Side33

32 Side34

33 Side35

34 Side36

35 Side38

36 Side39

37 Side40

38

39 Side42

40 Side43

41 Side44

42 Side45

43 Side46

44 Side47

45 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/771/JOP000 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og /15 teknologi Gjennomgang av HMS årsrapport 2014 for NT-fakultetet Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret tar innholdet i gjennomgangen til etterretning, og ber fakultetet i 2015 særlig legge vekt på opplæring, holdningsskapende arbeid og god adferd knyttet til risikofylt arbeid ved instituttene. Begrunnelse: Fakultetsdirektøren gjennomgår i denne saken HMS status for NT-fakultetet med hovedvekt på følgende: HMS årsrapport, elektronisk spørreundersøkelse besvart av fakultetsdirektør og hovedverneombud Status for handlingsplan for reduksjon av risiko ved NTF 2014 Status og rapportering av sykefravær ved fakultetet 2014 Status for oppfølging av ARK medarbeiderundersøkelsen 2014 ved NT-fak Vedlagt elektronisk er (1) HMS årsrapport, (2) Status for handlingsplan for reduksjon av risiko ved NTF 2014 med fargekodet status, (3) Rapporter sykefravær 2014 og (4) Status for oppfølging av ARK på fakultetsnivå. Disse vil bli gjennomgått på møtet. Kort oppsummering Det har vært sterkt fokus på å redusere risiko, med betydelig innsats. Det gjenstår likevel noe arbeid, blant annet risikovurderinger av enkelte arealer og feltarbeid. Situasjonen på det feltet er nærmere spesifisert i vedlagte handlingsplan pkt. (2). Det er også lagt ned betydelig innsats i å oppdatere stoffkartoteket og øke tilgjengelighet av sikkerhetsinformasjon. Med hensyn til situasjonen i Teknologibygget så er det nå omsider noe bedre framdrift i prosjektet. Det pågår feilretting av ulike mangler, ferdigstilling av mange undervisningslokaler og laboratorier pågår, og situasjonen er noe lettere enn beskrevet i Årsrapporten. Sykefraværet samlet ved NT-fak (3) er lavt med et totalsykefravær på 2,5 %. Det er ingen enheter som skiller seg spesielt ut. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side48

46 ARK undersøkelsen er nå inne i tiltaksfasen med oppfølging (4). Det meldes om mye positivt arbeid ved enhetene. Særlig positivt synes det å være at ulike grupper ansatte melder et behov og ønske om å kunne samarbeide tettere. Det gjelder både i og i mellom ulike faggrupper og mellom teknisk ansatte ved ulike enheter for å utnytte kompetanse og kapasitet og fremme det sosiale. Fakultetsledelsen vil støtte opp under initiativ for å fremme samarbeid. John Arne Opheim fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side49

47 -----Opprinnelig melding----- Fra: Sendt: 6. januar :35 Til: Opheim John Arne Emne: QuestBack kvittering ->HMS-årsrapport 2014 Dette er en automatisk generert kvittering fra QuestBack. Nedenfor finner du en kopi av svar på: HMS-årsrapport Din identitet er tilbakeholdt i denne oppfølgingen dersom du har svart med skjult identitet i undersøkelsen. Den som er ansvarlig for undersøkelsen har forpliktet seg til å ivareta skjuling av din identitet Rapport levert av enhet/fakultet: NT-fak 3. Er leder ved fakultetet/enheten oppdatert med hensyn til hvordan lover og forskrifter regulerer HMS-arbeidet ved fakultetet/enheten? ja 4. Har fakultetet/enheten etablert skriftlig oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, myndigheter og oppgaver for arbeidet med HMS er fordelt? ja 5. Har fakultetet/enheten fastsatt skriftlige HMS-mål? ja 6. Har fakultetet/enheten en samlet, skriftlig og ajourført handlingsplan for HMS-arbeidet? ja 7. Legger fakultetet/enheten til rette for medvirkning i HMS-arbeidet? ja 8. Avholds det jevnlige møter med verneombudene? ja 9. Har fakultetet/enheten kartlagt trusler, farer og problemer ved egen virksomhet og på denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet planer og tiltak for å redusere risikoforholdene knyttet til arbeidsmiljøet for ansatte og studenter? ja 10. Er planlagte tiltak for å redusere risikoforholdene ved fakultetet/enheten gjennomført? Side50

48 nei 11. Blir hensynet til HMS vurdert før igangsetting av aktiviteter/arbeidsoppgaver, slik at nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risiko til et forsvarlig nivå kan iverksettes? ja 12. Har fakultetet/enheten hatt HMS-relaterte avvik nestenulykker eller ulykker? ja 13. Er disse fulgt opp som angitt i UiTs "Retningslinje for oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdommer"? ja 15. Har alle ledere med personalansvar nødvendig og dokumentert opplæring innen HMS? nei 16. Har alle personer som har fått delegert oppgaver innen HMS nødvendig og dokumentert opplæring innen HMS? nei 17. Har enhetens verneombud nødvendig kompetanse til å utføre sine HMS-oppgaver? ja 18. Praktiserer lederne ved enheten UiTs "Veiledende rutiner for ledere ved mottak av nyansatte"? nei 20. Er det avholdt møte mellom ledelsen ved fakultetet/enheten, tillitsvalgte og hovedverneombud med IA/HMS som eneste tema i året som gikk? nei 21. Har fakultetet/enheten hatt mer enn 5 % sykefravær i ett eller flere kvartal i året som gikk? nei 23. Praktiserer fakultetet/enheten UiTs "Retningslinje og rutine for oppfølging av sykemeldte"? ja 24. Har alle ansatte fått tilbud om medarbeidersamtaler? nei Side51

49 26. Har det ved fakultetet/enheten vært varslet om diskriminering, vold, trusler, trakassering eller annen utilbørlig opptreden? ja 27. Er disse fulgt opp som angitt i UiTs "Retningslinje for varsling"? ja 28. Blir kontor- og laboratoriearbeidsplasser for ansatte og studenter utformet og tilpasset på en ergonomisk hensiktsmessig måte? nei 30. Har fakultetet/enheten etter risikovurdering og gjennomføring av risikoreduserende tiltak, utarbeidet en lokal beredskapsplan for den restrisiko som fremdeles ligger der? ja 31. Er alle ansatte og studenter ved enheten gjort kjent med lokal beredskapsplan, herunder evakuerings- og varslingsrutinene? ja 32. Har lokal beredskapsgruppe gjennomført to beredskapsøvelser i året som gikk? ja 33. Er tiltak etter beredskapsøvelser fulgt opp? ja 34. Registreres ansatte på tjenestereise eller studieopphold i utlandet som angitt i beredskapshåndboka for UiT? ja 36. Følgende spørsmål besvares vedrørende fakultetet/enhetens arbeid med miljøledelse:.er det innført tiltak for å redusere årlig innkjøpt mengde A4 papir? nei 36. Følgende spørsmål besvares vedrørende fakultetet/enhetens arbeid med miljøledelse:.benyttes video- og telefonkonferanser? ja 36. Følgende spørsmål besvares vedrørende fakultetet/enhetens arbeid med miljøledelse:.er det innført tiltak for å redusere energibruken? nei Side52

50 36. Følgende spørsmål besvares vedrørende fakultetet/enhetens arbeid med miljøledelse:.er det lagt til rette for kildesortering? ja 36. Følgende spørsmål besvares vedrørende fakultetet/enhetens arbeid med miljøledelse:.er det utført holdningsskapende arbeid knyttet til mer miljøvennlig innkjøp, transport, energi og avfall? nei 38. Blir det utført risikofylt arbeid ved fakultetet/enheten? ja 39. Følgende spørsmål besvares av fakultet/enhet som har risikofylte arbeidsoppgaver:. Gjennomføres lokal sikkerhetsopplæring før oppstart av risikofylte arbeidsoppgaver? ja 39. Følgende spørsmål besvares av fakultet/enhet som har risikofylte arbeidsoppgaver:. Dokumenteres gjennomført lokal sikkerhetsopplæring? nei 39. Følgende spørsmål besvares av fakultet/enhet som har risikofylte arbeidsoppgaver:.er det utarbeidet skriftlige rutiner for alt arbeid som kan medføre særlig fare for liv eller helse som fakultetet/enheten har ansvar for? ja 39. Følgende spørsmål besvares av fakultet/enhet som har risikofylte arbeidsoppgaver:. Følgers UiTs retningslinjer og fakultetets/enhetens egne arbeidsrutiner for alt risikofylt arbeid som utføres ved fakultetet/enheten? nei 40. Har fakultetet/enheten et oppdatert elektronisk og papirbasert stoffkartotek? nei 41. Er det i alle emnebeskrivelser og studieprogram der risikofylt arbeid inngår angitt hvilken sikkerhetsopplæring som er nødvendig for at studenten skal kunne ta emnet/studieprogrammet? nei 42. Har fakultetet/enheten etablert oversikt over ansatte og studenter som i henhold til risikovurderingen er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og/eller arbeidstakere som arbeider med bly eller blyforbindelser? ja 43. Har fakultetet/enheten nådd egne målsettinger for HMS-arbeidet for året som gikk? Side53

51 ja 44. Ble det i året som gikk gjennomført HMS- tiltak som fungerte spesielt godt ved fakultetet/enheten? ja 45. Angi tiltak som har fungert spesielt godt. Ivaretakelse av arbeidsmiljøet ved flytting til Teknologibygget Handlingsplan for reduksjon av risiko 46. Skisser fakultetets/enhetens viktigste HMS-utfordring i året som kommer: Gjenopprette fullt forsvarlig arbeidsmiljø ved alle enheter 47. Er det andre HMS-forhold som fakultetet/enheten ønsker å informere om? Det er svært nødvendig å raskt ferdigstille Teknologibygget slik at det kan tas i bruk som planlagt. Det er store mangler (laboratorier, verksted, evakuering/alarmanlegg m.m.) som må rettes opp/ferdigstilles og arbeidet med bygget går tregt. Det er blitt en HMS sak, både fysisk og psykososialt. 48. Er rapporten utfylt av fakultetets/enhetens leder og hovedverneombud? ja 49. Navn på leder og hovedverneombud: John Arne Opheim Arnfinn Kvarsnes QuestBack Side54

52 Vedlegg NTF sak xx-xx - Handlingsplan for reduksjon av risiko NTF 2014 Tiltak deles i fire grupper satt opp i høyre kolonne. Fargekode: Grønn=ferdigstilt; Gul=under arbeid; Rød=ikke påbegynt 1. Tekniske og organisatoriske forutsettinger Eksempler på forhold som må bedres/rettes Risikovurderinger er ikke gjennomført eller skriftlig dokumentert for alle lokaler eller aktiviteter der dette bør gjøres Verneutstyr kan være defekt eller mangle Rutiner for alle laboratorier og verksted er ikke dokumentert skriftlig Enkelte lokaler er uegnede for aktuelle aktiviteter Mangelfull skilting av lokaler og/eller maskiner (f.eks. i form av fareskilt/påbudsskilt) Tiltak Ansvarlig for iverksetting/bistand Frist Gjennomføring av nødvendige risikovurderinger Kontorsjef IK, IIS, IFT, IG/HMSrådgiver Juni Samordning av rutiner for arbeid med farlige kjemikalier og maskiner, NTF Fakultetsdirektør og HMSrådgiver/arbeidsgruppe April Gjennomgang av rutiner ved de enkelte laboratorier og verksted Kontorsjef IIS, IFT, IG/ lab- og Juni verkstedsansvarlig og HMS-rådgiver Etablering av BeredSKAP til bruk ved kjemikaliesøl HMS-rådgiver Mars HMS-runder med fokus på sikkerhet i de enkelte laboratorier og verksted Instituttledere Nov Oppdatering av stoffkartotek og Chess Prøveprosjekt med kun elektronisk stoffkartotek og egne datamaskiner for dette på laboratorier Stoffkartotek superbrukere/ stoffkartotek kontakter Instituttleder IK/HMS-rådgiver Nov Mai Elektronisk system for avviksmelding POA? Bedret og ensartet skilting med fare-, og påbuds og nødskilt ved hele fakultetet Laboratorie- og verkstedsansvarlig/ HMS-rådgiver Aug Side55

53 2. Kompetanse og opplæring Eksempler på forhold som må bedres/rettes Usikkerhet med hensyn til hvorvidt alle som er pålagt dette har gjennomført obligatorisk sikkerhetskurs med spesialemne Usikkerhet med hensyn til hvorvidt alle brukere av lab/verksted eller deltakere ved tokt/felt får opplæring i forhold til aktuelle lokaler/aktiviteter Enkelte ledere mangler HMS-opplæring Enkelte verneombud mangler obligatorisk HMS-kurs Tiltak Ansvarlig for iverksetting/bistand Frist Ledersamlinger x 2 i 2014 med fokus på HMS og sikkerhet Fakultetsdirektør/personalsjef og HMSrådgiver Nov Sikre HMS-opplæring av alle fakultetets verneombud Fakultetsdirektør og HMS-rådgiver April Tydeliggjøring av opplæringskrav Fakultetsdirektør og institutt ledere Fortl. Tydeliggjøring av hvem som er ansvarlig for opplæringen (både overordnet og praktisk gjennomføring). Ansvarsforhold avklares i «Samordnede rutiner for arbeid med farlige kjemikalier og maskiner». Skriftliggjøring av opplæringsbehovet og dens innhold. Gjøres i «Samordnede rutiner for arbeid med farlige kjemikalier og maskiner». Dokumentering av opplæring på alle nivå standard skjema/elektronisk registering og mulig form for bevis/sertifikat vurderes Fakultetsdirektør og institutt ledere Fakultetsdirektør og institutt ledere Fakultetsdirektør/HMS-rådgiver Fortl. Fortl. April Side56

54 3. Holdninger og forståelse hos ledelse og ansatte Eksempler på forhold som må bedres/rettes Kommentarer som; «Dette var ikke farlig før, hvorfor er det plutselig så farlig nå?» «Hjemme er ikke dette farlig, så fort jeg er på jobb er det livsfarlig» «Jeg kan dette, for meg er det ikke farlig. Men studentene bør nok bruke verneutstyr» Ledere og ledende fagpersoner er ikke alltid bevist nok sitt ansvar som rollemodeller Man tenker/vekter det praktiske og økonomiske høyere enn sikkerhet Negativt snakk og undergraving av rutiner/regler Tiltak Ansvarlig for iverksetting/bistand Frist Klar og tydelig prioritering fra ledelse på investeringer i forhold til sikkerhet Alle ledere og ledende fagpersoner Fortl Der sviktende bevissthet og fokus kommer til synes skal dette tas opp til diskusjon hvilke konsekvenser kan de få Alle ledere og ledende fagpersoner Fortl Fokus på økt bevissthet og fokus på sikkerhet i møter med VO, tillitsvalgte og Fakultetsdirektør og instituttledere Fortl ledelse Motivere rollemodeller til å gå foran som gode eksempel Alle ledere og ledende fagpersoner Fortl 4. Adferd Eksempler på forhold som må bedres/rettes Verneutstyr benyttes ikke bestandig også når det er tilgjengelig Kjemikalier kan i enkelt tilfeller mangle merking og/eller lagres usikkert Noen lokaler kan av og til stå åpne og tilgjengelige når ingen er tilstede Manglende korreksjon dersom man observerer at andre ikke følger rutiner Ikke alltid samsvar mellom uttalte holdninger/meninger og oppførsel Tiltak Ansvarlig for iverksetting/bistand Frist Gjennom fokus på HMS i møter og HMS opplæring sikre at ledere går foran som Fakultetsdirektør Fortl gode eksempler Vurdere bruk av sanksjoner ved klare brudd på sikkerhetsrutiner Fakultetsdirektør Sept Fokusere på adferdskorrigering (andre påpeker og korrigerer risikofylt adferd brudd på rutiner/retningslinjer) i møter med ledere, verneombud og tillitsvalgte og HMSopplæring Alle ledere Fortl Vurdere bruk av premiering av godt sikkerhetsarbeid/-adferd Fakultetsdirektør Sept Side57

55 Sykefraværsstatistikk Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Sykefravær som prosent av mulige dagsverk Korttidsfravær (<16 dager) Langtidsfravær (>16 dager) Sykefravær totalt ,7 1,6 2, ,9 2,4 3, ,8 2,3 3, ,7 2,2 3, ,7 1,8 2,5 3,5 Sykefraværsutvikling NT-fak Prosent av mulige dagsverk 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Korttidsfravær (<16 dager) Langtidsfravær (>16 dager) Sykefravær totalt 0, MPE januar 2015 Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges Arktiske Universitet

56 Sykefraværsstatistikk Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Sykefravær som prosent av mulige dagsverk Kvinner Menn Totalt ,2 1,1 2, ,2 2,4 3, ,2 3,2 3, ,4 2,4 3, ,0 1,3 2,5 Sykefraværsutvikling NT-fak, fordelt etter kjønn 6,0 Prosent av mulige dagsverk 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kvinner Menn Totalt 0, MPE januar 2015 Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges Arktiske Universitet

57 Sykefraværsstatistikk NT-fak. Utvikling etter fraværslengde Sykefravær som prosent av mulige dagsverk Antall personer Egen-meldinger Korttidsfravær Langtidsfravær (<16 dager) (>16 dager) Sykefravær totalt 1. kvartal ,9 1,3 2,1 3,4 2. kvartal ,4 0,7 1,8 2,5 3. kvartal ,4 0,6 2,4 3,0 4. kvartal ,4 0,7 3 3,7 1. kvartal ,6 0,9 3,4 4,3 2. kvartal ,4 0,6 2,5 3,1 3. kvartal ,3 0,7 1,7 2,4 4. kvartal ,4 0,6 1,2 1,8 1. kvartal ,6 0,7 1,4 2,2 2. kvartal ,3 0,6 1,5 2,2 3. kvartal ,2 0,5 1,8 2,3 4. kvartal ,3 0,7 2,3 3,0 Sykefraværsutvikling NT-fak, Utvikling etter fraværslengde 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Prosent av mulige dagsverk Egen-meldinger Korttidsfravær (<16 dager) Langtidsfravær (>16 dager) Sykefravær totalt MPE januar 2015 Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges Arktiske Universitet

58 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref.: Dato: NOTAT Til: Fra: POA Fakultetsdirektøren NTF Tiltaksplan oppfølging av ARK for NTF Tilbakemeldingsmøter er gjennomført ved alle fakultets institutt med resultatpresentasjon KIWEST og diskusjoner både i plenum og grupper. Ved alle institutt fremkom både styrker og svakheter ved arbeidsmiljø, samt et stort antall forslag på tiltak med tanke på forbedring av arbeidsmiljø. Med utgangspunkt i disse styrker, svakheter og handlingsplaner utviklet på nivå 3 og 4 har fakultetet valgt følgende tiltak på nivå 2: 1. Ivaretakelse av nyansatte. Strukturert og systematisk mottak og opplæring av nyansatte som gjør at de raskere fungerer i forhold til praktiske gjøremål. Mentorordning iverksettes som et under-tiltak. 2. Tiltak for å bedre informasjonsflyt ved enhetene, fra og mellom ulike nivå. Faste informasjonsmøter, lunsj-seminarer med mere. 3. Styrke samarbeidet internt mellom ulike grupper ansatte, faggruppene og mellom institutt. Bedret samarbeid tror vi er et virkemiddel for bedre arbeidsmiljø og styrke fagmiljøene. Vi er nå i en fase med å utvikle tiltakene som er nevnt over, herunder et eget HMS lederseminar John Arne Opheim Fakultetsdirektør Martin H Petersen Prosessveileder NTF Intern kopi: Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side61

59 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2014/4366/KHE000 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret ved Fakultet for naturvitenskap /15 og teknologi Budsjett 2015 for bevilgningsøkonomien - Fakultet for naturvitenskap og teknologi Innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte budsjett over den bevilgningsfinansierte virksomheten for NT-fak. 2. Fakultetsstyret ber om den økonomiske situasjonen ved Institutt for informatikk analyseres, og at det utarbeides en plan for å snu den negative utviklingen. Begrunnelse: Fakultetsstyret vedtok i møte 10. desember 2014 i sak NTF-S 28/14 fordeling av bevilgningen over statsbudsjettets kapittel 260. Det er varslet fra universitetsdirektøren at det vil bli lagt frem en revidert fordelingssak for universitetsstyret. Det er særlig tre momenter som fakultetsstyret bør merke seg. Det vil bli utarbeidet en ny fordeling hvor fakultet og andre enheter for tildelt full kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Den tildelte ramme som var lagt til grunn ved fordelingen, var ikke fullt ut prisjustert i forhold til prisjusteringen i statsbudsjettet. Videre vil det bli fremmet en sak om inndekning av et rammekutt på til sammen 14,745MNOK til fakultetene og andre enheter. Dette skal dekke inn den varslede «avbyråkratisering- og effektivitetsreformen» 1. Denne ble vedtatt i budsjettforliket i Stortinget, men økt fra 0,5% til 0,6% av totalbudsjettet. Den tredje faktoren er at det er varslet betydelige overskridelser i forbindelse med vedtatte byggeprogram 2. Avbyråkratiseringsreformen og overskridelser for byggeprogrammet er to separate hendelser som med stor sannsynlighet vil få budsjettmessige implikasjoner for de kommende år for NT-fak. Fakultetsledelsen velger å legge frem budsjettet for den bevilgningsfinansierte virksomheten basert på de rammer som ble vedtatt i sak NTF-S 28/14. Fakultetsstyret vedtok i punkt 2 i sak NTF-S 28/14 at «budsjettenhetene skal budsjettere innenfor den vedtatte budsjettramme for 2015 og eventuelle merforbruk skal være dekket innenfor avsetningen for budsjettenheten.» 1 Universitetsdirektøren omtaler reformen slik «Et gjennomgående tiltak i statsbudsjettet for 2015, er en «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform»..». «I Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon, fremgår det at regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører årlige tiltak for å øke produktiviteten. Det er derfor grunn til å tro at man vil få tilsvarende årlige kutt under hele regjeringsperioden.» 2 Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger, sak S (ephorte 2013/872) Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

60 Tall i knok Det er tre institutter som budsjetterer med merforbruk. Institutt for fysikk og teknologi (IFT) budsjetter underskudd lik 3,063MNOK. Dette er fortsatt innenfor avsetningene til instituttet. Samtidig vil fremtidige bidrag fra den bidrags- og oppdragsfinansierte virksomheten (BOA) øke, blant annet som følge av den nylig tildelte SFI. Institutt for informatikk (IFI) legger frem et budsjettert merforbruk lik 1,992MNOK. Økningen i løpende driftsunderskudd forklares i hovedsak med økte personalkostnader (+1,0MNOK økning fra 2014). Det skyldes professoropprykk, samt utløpte permisjoner. IFI har heller ikke klart å oppfylle målene om tilgang av nye eksternfinansierte prosjekter som kunne gi positive bidrag til bevilgningsøkonomien. Porteføljen til IFI har bestått at store prosjekter (SFI) med et veldig svakt bidrag til bevilgningsøkonomien. Dette er helt tilbake i tid før reglementet om fullkostbudsjettering ble innført ved UiT. Disse prosjektene er nå faset ut, og eksisterende prosjekter ligger inne med 0,65MNOK i bidrag i Dette er en bekymringsfull utvikling, og instituttet har fra tidligere en negativ avsetning fra tidligere år lik 4,419MNOK. Institutt for kjemi (IK) budsjetter med et merforbruk lik 9,678MNOK, og skyldes i all hovedsak utsatte investeringer som var planlagt i 2014, samt vedtatt satsningsprogram ved instituttet. Institutt for kjemi har 27,567MNOK i positiv avsetning, slik at satsingen er innenfor de rammer som instituttet har. Når det gjelder avsetninger, så viser følgende tabell utviklingen bevilgningsøkonomien. av avsetningene i Tall i knok I og med at årsregnskapet for 2014 ikke er avsluttet, så bemerkes det at dette er preliminære tall for resultat Det presenteres et samlet merforbruk lik 12,259MNOK for Med dette reduseres altså avsetningen for bevilgningsøkonomien fra 42,936MNOK til 30,677MNOK. Dette gir samtidig en preliminær inngående balanse for Det budsjetterte resultat for 2015 vil ytterligere redusere avsetningene med til sammen 7,113MNOK. Det vil fortsatt være en budsjettert positiv avsetning lik 23,564MNOK ved utgangen av 2015 for fakultetet som helhet. Det er positivt at omstilling og refinansieringen av Institutt for matematikk og statistikk (IMS) nå gir positive resultater i bevilgningsøkonomien. Ved utgangen av 2015 budsjetteres det en liten positiv avsetning lik 97kNOK. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side64

61 Det ligger ufordelte midler på til sammen 4,933MNOK ved inngangen til Av dette er 4,335MNOK utstyrsmidler. Det planlegges å slå sammen utstyrsmidlene for 2015 og 2014, slik at det muliggjør en god oppgradering og utskiftning av vitenskapelig utstyr. Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) har en avtale med universitetsdirektøren om finansiering av flykjøp, ny hangar (ikke anskaffet 2014) og asfaltering av området rundt hangar 3. Flykjøpene er bokført i 2014 med til sammen 10,7MNOK, mens øvrige investeringer (4,6MNOK) vil bli gjort i Samtidig vil disse anskaffelsene bli lånefinansiert fra universitetsdirektøren, med en nedbetalingsplan over 10 år. Morten Hald dekan Kurt Hemmingsen økonomisjef Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 3 Brev fra universitetsdirektøren 15,3MNOK i finansieringsramme, ephorte 2013/5463 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3 Side65

62

63 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2014/5801/JOP000 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og /15 teknologi Årsplan 2015 for fakultet for naturvitenskap og teknologi - endelig godkjenning Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar vedlagte Årsplan 2015 for fakultet for naturvitenskap og teknologi Begrunnelse: Årsplanen 2015 til Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) er et strategisk styringsdokument som skal gi en helhetlig plan for året med oversikter over de viktigste oppgavene som skal løses for å nå fakultets strategiske mål. I årsplanen angis ansvarsforhold, tidsramme og ressursbruk. Årsplanen inneholder også tiltak knyttet til oppnåelse av føringer fra fakultetsstyret, mål i universitetets strategi, og styringssignaler. Fakultetets har i egen sak igangsatt arbeidet med en ny strategi , som skal ferdigstilles og vedtas av Fakultetsstyret i juni. Denne versjonen av årsplanen er noe justert inn mot føringer for strategiarbeidet, og også justert noe i tråd med føringer fra Fakultetsstyret. Forslag til budsjett for 2015 for NT-fak vil bli lagt til årsplanen som et vedlegg i den endelige versjonen. Universitetsdirektørens endelige budsjettdisponeringsskriv for 2015 er ennå ikke kommet, men dekanen forventer ikke betydelige endringer i tildelingen. Regjeringens vedtak om avbyråkratisering vil slå ut med et kutt på ca. 1,1 mill. kr. for NT-fak i Hvilke forvaltningsoppgaver som skal reduseres, eller andre konsekvenser av avbyråkratiseringen er ennå ikke klarlagt, men det pågår et arbeid ved UiT som fakultetet deltar i. Arbeidsdeling mellom fakultet og institutter i 2015 samt nye styringssignaler er drøftet i dialogmøter med instituttene og fakultetsledelsen i desember. En sak som ikke er adressert i årsplanen, knytter seg til tiltak i forbindelse med den sannsynlige fusjonen med Høgskolen i Narvik. Dersom den fusjonen blir endelig vedtatt, innebærer det trolig både store konsekvenser, mye arbeid og nye muligheter for fakultetet. Vi ber herved Fakultetsstyret til å godkjenne årsplanen, med eventuelle justeringer. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side66

64 Morten Hald Dekan John Arne Opheim fakultetsdirektør Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side67

65 Utkast pr. 3. februar 2015 Side68

66 Innholdsfortegnelse i Side69

67 ii Side70

68 iii Side71

69 Tabeller Figur 1 Tabell 1 Publiseringspoeng per førstestilling ved sammenlignbare fakultet...4 Tabell 2 NFR-søknader...6 Tabell 3 Tiltak forskning...6 Tabell 4 Strategisk tiltak forskning fortsatt Tabell 5 Studenttall for opptak og totalt på programmene ved NT-fak. (Kilde: DBH)...11 Tabell 6 Studenttall for opptak og totalt på programmene ved NT-fak. (Kilde: DBH)...12 Tabell 7 Søkertall til bachelor- og integrerte-masterstudier samt årsstudier. 3-semester og Y-vei er med. Luftfart er med, men hadde ikke opptak i Forkurs og 2-årig master er ikke med...13 Tabell 8 Høyt prioriterte utdanningsrelaterte tiltak for Tabell 9 Høyt prioriterte utdanningsrelaterte tiltak for 2015 prioritert rekkefølge...16 Tabell 10 Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling...18 Tabell 11 Ph.d.-utdanning...18 Tabell 12 Pedagogisk-, studiemessig- og faglig utvikling...19 Tabell 13 Årshjul / Andre tiltak som gjentas årlig...19 Tabell 14 Nyhetsoppslag i media...23 Tabell 15 Tiltak formidling...24 Tabell 16 Rekrutteringstiltak Tabell 17 Handlingsplan til strategi SØ1 «Omdisponere i henhold til strategiske prioriteringer ved naturlig avgang i staben»...29 Tabell 18 Handlingsplaner til strategi SØ2 - «Vedlikeholde budsjettmodell med insentiver for å skape bedre balanse mellom inntekter og aktivitetsnivå»...29 Tabell 19 Handlingsplan strategi SØ3- «Øke grunnbevilgningen og graden av fullfinansiering»...30 Tabell 20 Handlingsplan Feil! Fant ikke referansekilden. Teknologibygg...30 Tabell 21 Utvikling av sykefravær (% av mulige dagsverk)...33 Tabell 22 Kompetansesituasjonen ved enhetene 2014, (DBH pr )...33 Tabell 23 Kjønnsfordelingen for vitenskapelige stillinger pr institutt 2014 (fra DBH pr ) Tall kommer...34 Tabell 24 Handlingsplan for ledelse...36 Tabell 25 Handlingsplan for reduksjon av midlertidige stillinger...36 Tabell 26 Tilsetting i vitenskapelige stillinger...36 Tabell 27 Tiltak for likestilling Feil! Bokmerke er ikke definert. Tabell 28 Handlingsplan for arbeidsmiljøet oppgaver spesifikt for NT-fakultetet...39 Tabell 29 Handlingsplan for beredskap og evakuering - NT-fakultetet...39 Tabell 30 Handlingsplan større bygg/infrastruktur prosjekter...40 iv Side72

70 Figurer Doktorgrader ved NT-fak...4 Figur 2 Eksterne inntekter og verdien av nye kontrakter...5 Figur 3 Regnskapsførte eksterne inntekter fordelt på instituttene (i tusen kroner)...5 Figur 4 Opptakstall, samlet antall studenter og studiepoengproduksjon ved NT-fak...12 Figur 5 Omsetning relatert til kontraktsporteføljen i BOA (ikke oppdatert)...27 Figur 6 Omsetning og utvikling i avsetninger i BEV og BOA (ikke oppdatert)...28 Figur 7 Utvalgte midlertidige stillinger ved NT-fak...34 Figur 8 Kjønnsfordeling søkere til vitenskapelige stillinger i 2014 (pr )...35 v Side73

71 1 Innledning Årsplanen 2015 til Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) er et strategisk styringsdokument for virksomheten i Den skal gi en helhetlig plan for året med oversikter over de viktigste oppgavene som skal løses, med angivelse av ansvarsforhold, tidsramme og ressursbruk. Årsplanen tar utgangspunkt i følgende: fakultetets reviderte strategi for [1], samt viktige ; føringer fra fakultetsstyret og pågående strategiarbeid; universitetets sentrale handlingsplan og strategi [3]; styringssignaler og budsjettildeling fra universitetsstyret, samt instituttenes strategier. I tillegg skal også instituttene utarbeide egne årsplaner bl.a med utgangspunkt i styringssignaler gitt av fakultetet. 1.1 Strategi og føringer fra fakultetsstyret Fakultetet har igangsatt arbeidet med ny strategi som skal behandles av fakultetsstyret i april mai Den nye strategien for NT-fak vil gjenspeile UiT s nye strategi, der økt vekt på tematiske og tverrfaglige satsinger er nedfelt, inkludert en tydeligere gjennomgående arktisk profil. På styremøtet ga styret fakultetet noen føringer for årsplanen: Øke gjennomstrømmingen og kvaliteten i utdanningene Øke EU-finansieringen og publiseringen ved fakultetet Arbeidet med ny strategi og rette spesielt fokus på tverrfaglighet og fornyelse Arbeidet med likestilling og innarbeidelse av vedtatte tiltak Arbeidsmiljø og løsninger på arealmessige behov 1.2 Forskning NT-fak ble etablert og omfatter seks institutt: Institutt for informatikk (IFI) Institutt for fysikk og teknologi (IFT), Institutt for geologi (IG), Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS), Institutt for kjemi (IK) og Institutt for matematikk og statistikk (IMS). Instituttene ved NT-fak, og andre Fakultetet har omfattende forskningsaktivitet med stort og økende fokus på teknologi innen knyttet til bl.a. geofag, fjernmåling og romfysikk, IKT, petroleum, kjemi, tungregning og fornybar energi, ingeniørfag og maritime fag. Fakultetet er involvert i tre Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), to ERC -prosjekt, og er ansvarlig for to Senter for fremragende forskning SFF (CTCC og Cage). Cage hadde sin offisielle åpning Videre er NT-fak vertskap for arktisk petroleumssenter AREX,bevilget av NFR og for samarbeidskonsortiet Roald Amundsen Petroleum Research. Fakultet fikk november 2014 tilslag på en av sine fire SFI initiativ, Center for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations I 2013 etablert fakultetet et Senter for bioinformatikk, i første omgang et samarbeid mellom Institutt for informatikk og Inst. for kjemi. I tillegg omfatter NT-fak sentrene Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO),Senter for fjernteknologi. Fakultetet er også aktivt inne i store forskningsaktiviteter som Eiscat, Norstruct, Sios, Emso og flere store Forskningsløft Nord-prosjekter. ERC bevilgningen til Nanoscope har lagt grunnlaget for utvidet samarbeid med Helsefak innen helseteknologi.nt-fak er vertskap for en nasjonal PhD-forskerskole innen strukturbiologi, medlem i en nasjonal forskerskole innen klimaforskning og har lokale forskerskoler ved Institutt for geologi, Institutt for kjemi og Institutt for fysikk og teknologi. NT-fak har en omfattende eksternfinansiert forskningsportefølje på ca. 120 mill. kr som utgjør nærmere 40 % av fakultetets totale budsjett. Det arbeides aktivt å videreutvikle forskningssamarbeid mot næringslivet, bl.a. innen petroleumsvirksomhet i Arktis, fjernmåling, gen- og bioteknologi, etablering av forskning i 1 Side74

72 malmgeologi, sikre operasjoner i nord, telemedisin, søkemotorteknologi- big data og innen en flere andre tema. Det er ca 120 aktive PhD-studenter ved fakultetet og omtrent halvparten av disse er eksternfinansierte. 22 PhD studenter disputerte i Utdanning og studentrekruttering Fakultetet har ca studenter, PhD-studentene inkludert, og har et bredt utdanningstilbud som spenner fra korte praksisrettede ingeniørutdanninger til PhD. Størst økning viser teknologisk orienterte utdanningsprogram innen 3-årig ingeniør, informatikk, geologi, og energi, miljø og klima. Det har vært en markant økning i etterspørselen av disse kandidatene fra næringslivet i Nord Norge de senere år. En viktig årsak til dette er den storstilte oppbyggingen av petroleums/leverandør industri i landsdelen. Fakultetet har dessverre sett seg nødt til å adgangsbegrense flere av disse mest etterspurte studiene fra 2013 grunnet kapasitetsproblemer. Det første kullet med studenter er tatt opp på nytt 3-årig ingeniørstudium Arktiske anlegg i Alta. Fakultetet har et spesielt fokus på å øke gjennomstrømmingen av studenter. Det arbeides systematisk med å øke rekrutteringen og særlig kvinner. 1.4 Formidling Gjennom formidling av alle fakultetets aktiviteter vil vi arbeide videre for å videreutvikle fakultetets gode omdømme. Synliggjøring av studietilbud og forskningsaktiviteter, er også viktig med tanke på rekruttering av studenter og fagpersonell. Utvikling av nettsidene er et prioritert område. 1.5 Mennesker i organisasjonen Fakultetet er nå endelig samlet i Breivika. Dette legger til rette for økt samhandling og sosialt fellesskap både faglig og administrativt. Teknologibygget medfører også en betydelig heving av det fysiske arbeidsmiljøet og kvaliteten på læringsmiljøet for de to instituttene som skal inn i Teknologibygget, Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. I 2015 iverksettes flere tiltak for raskere tilsetting i stillinger ved UiT Norges arktiske universitet. Noen av tiltakene har NT-fak allerede implementert, og i 2015 forventer vi fortsattnedgang i saksbehandlingstiden i tilsettingssaker. Dette vil være med på å styrke oss i konkurransen om de beste søkerne. Fakultetet har lav kvinneandel blant vitenskapelig ansatte og vil ha fokus på å øke denne andelen i årene fremover. I 2015 vil NT-fak ha spesielt fokus på saken med iverksetting av en egen handlingsplan, vedtatt i styret. NT-fak har også relativt sett mange midlertidig ansatte. Det arbeides for å redusere dette antallet. 1.6 Økonomiske rammebetingelser Økonomistyringen er ytterligere styrket med bedre verktøy, utvikling av langtidsbudsjett og oversikter som inkluderer både bevilgnings- og den eksternfinansierte økonomien. Fakultetet trenger et robust handlingsrom og arbeider for at frie midler til drift og utstyr skal utgjøre minst 20 % av statsbevilgningen. 1.7 Infrastruktur Institutt for geologi (IG) har sprengt kapasiteten i Naturfagbygget, særlig vanskelig er arealsituasjonen for studentene. IG skal i følge UiT styrevedtak overta hele Naturfagbygget. Vedlikehold og investering i vitenskapelig utstyr er også en utfordring og NT-fak har tatt initiativ til å utvikle en finansieringsmodell for vitenskapelig utstyr for hele UiT. 2 Side75

73 2 Forskning 2.1 Muligheter og utfordringer Fakultetets tematiske forskningssatsinger omfatter: Energi, klima og miljø evitenskap Mineralske ressurser, materialer og bioaktiviteter Maritim, marin, nano-, rom-, bio- og informasjonsteknologi Sikkerhet i nordområdene Utfordringene er å skape balanse mellom nysgjerrigdrevet forskning og program/tematiske satsinger skape robuste forskningsgrupper på høyt internasjonalt nivå (5 i fagevaluering) rekruttere gode fagfolk videreutvikle forskningskvalitet øke eksternfinansiering og graden av fullfinansiering fornye og drive forskningsinfrastruktur. stimulere til anvendt forskning gjennom samarbeid med næringslivet 2.2 Mål Fakultetet skal MF1. etablere robuste forskningsgrupper med kvalitet på høyt internasjonalt nivå som har forskningsproduksjon over nasjonalt snitt for sammenlignbare institusjoner. Innenfor fakultetets tematiske satsinger skal fakultetet være ledende. MF2. øke volumet av eksternt finansiert forskningsvirksomhet til samme nivå som fakultetets grunnbevilgning, noe som innebærer ca. kr. 2 mill. pr. fast vit. ansatt MF3. i økende grad anvende fakultetets kompetanse i samarbeid med nærings- og samfunnsliv. MF4. etablere ph.d.-utdanning ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 2.3 Strategi SF1. Fakultetets satsinger skal videreføres, og nye satsinger skal velges i lys av internasjonale og nasjonale satsinger, potensial for samarbeid og komparative fortrinn. SF2. Forskningsressursene (forskningsterminer, rekrutteringsstillinger, individuell forskningstid m.m.) skal tildeles strategisk med vekt på kvalitet og (forsknings-) produksjon. SF3. Forskningsledelse og fagevalueringer skal brukes som verktøy for å bygge kvalitet, robuste fagmiljø og økt eksternfinansiering. SF4. Full finansiering skal brukes strategisk til å styrke de respektive institutt. SF5. Fakultetet skal utvikle attraktive ph.d.-utdanninger gjennom nye og etablerte forskerskoler. SF6. Alle ansatte i førstestillinger skal være aktive overfor eksterne finansieringsmuligheter, bl.a. EU, Forskningsrådet og næringslivet. SF7. Fakultetet skal styrke samarbeidet med aktuelle institusjoner i nordområdene og randsonen, spesielt NORUT, Framsenteret, samt miljøene i Narvik, på Andøya og på Svalbard. SF8. Fakultetet skal forbedre støtteapparat og verktøy for søknader og kontraktsforhandlinger. SF9. Strategisk faglig samarbeid skal benyttes som virkemiddel for å bygge robuste grupper og fremme forskningskvalitet. 3 Side76

74 2.4 Faktagrunnlag Mange forskningsgrupper og institutt ved fakultetet har en kvalitet og forskningsproduksjon på høyt internasjonalt nivå. Det fremdeles en hovedutfordring for publiseringsaktiviteten ved UiT å styrke produksjonen av publikasjonspoeng per fagårsverk og førstestilling og å heve andelen publikasjoner Tabell 1 Publiseringspoeng per førstestilling ved sammenlignbare fakultet Fakultet ved flere læresteder NTNU Fak. for info.teknologi. matematikk og e.tekn 2,2 2,4 2,2 2,6 2,7 NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi 2,1 2,0 2,0 2,5 2,6 UiB Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1,6 1,5 1,7 1,8 1,6 UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1,7 1,6 1,9 2,1 1,8 UiT Fakultet for naturvitenskap og teknologi 0,9 0,9 1,4 1,3 1,4 Som det går fram av Tabell 1 har fakultetet hatt en noenlunde lik publiseing i perioden Figur 1 Doktorgrader ved NT-fak År Disputaser Fakultetet har hatt en økende andel dr studenter og får i 2014 all time high med 22 disputaser. Fakultetet har tradisjonelt hatt en høy eksternfinansierings aktivitet. Estimat av fakultets totale kontrakter pr var ca 370 mill (inkl CAGE 140 mill) t.o.m Sum kontrakter per var ca 360. Tilslagene på søknadsinnsats i 2011, 2012 og 2013 viser en positiv trend. De siste år uttelling gjennom tildelingen av SFF til Institutt for geologi ved professor Jurgen Mienert gav alene ca 140 mill. Nye kontrakter basert på søknadsinnsats i 2011 inkludert en SFF tildeling er ca 240 mill. Spesielt er ARCEx ( 75 mill. fra NFR og 74,5 mill fra næringslivet derav ca 60 mill til NT-fak og 15 mill til BFE) og ERC starting grants (11,6 og 12 mill.) betydningsfullt. Siste tildeling av SFI til CIFRA ved Torbjørn Eltoft på total ca 212 mill nok. Den totalen FP7-bevilgning i perioden til NT-Fak er 6,3 M som utgjør mer en halvparten (53%) av UiT s totale EU bevilgning. 4 Side77

75 Figur 2 Eksterne inntekter og verdien av nye kontrakter (Må oppdateres) Forskningsrådet er fakultetets viktigste eksterne finansieringskilde (Figur 2). Innsats for å opprettholde og øke omfanget av fakultetets finansiering må gis spesiell oppmerksomhet framover. Figur 3 Regnskapsførte eksterne inntekter fordelt på instituttene (i tusen kroner) Omfanget av eksternfinansieringen for instituttene er svært ulik. Framover er det en betydelig oppbygging av IG gjennom CAGE og Arktisk petroleumssenter. Tilsvarende gir den nye CIRFA-SFI en til IFT alene ca 8 mill årlig de neste åtte årene. Utviklingen ved IK er bekymringsfull siden det er mange store kontrakter som løper ut snart og volumet på nye kontrakter på ingen måte kan erstatte dem. Det er grunn til stor fokus på utviklingen i fakultetets omfang av eksternfinansieringen. 5 Side78

76 Tabell 2 NFR-søknader År NTF NTF NTF UiT Søknader Innvilget Suksess-rate Suksessrate (antall) (antall) (%) (%) , na Økningen i norsk forskningsinnsats forutsetter en betydelig økt innsats fra næringslivet. Blå blå regjeringen økt fokus på forskning og næringslivsrelevans gir fakultetet nye muligheter. Næringslivet bør kunne bli en viktigere samarbeidspartner og finansieringskilde for forskning også ved NT-fakultetet. 2.5 Tiltak Tabell 3 Tiltak forskning Tiltak Beskrivelse Ansv Ref Frist TF1. Fornybar energi Styrke satsing gjennom FME mfl Dekan, IFT, IIS Mars Juni TF2. Faglig samhandling CAGE som drivkraft i forskning - Identifisere faglige krysningspunkt -Konkretisere -Støtte Bais, anvendt, innovasjoinanalyse av tverrfaglighet Dekan, FF, IL september TF3. Porteføljeanalyse Gjennomføre en porteføljeanalyse for NT-fakultetets viktigste finansieringskilder (NFR, næringsliv og EU) og analysere søknadsinnsats. Informere I-Lederne om FRIPRO- og EU-porteføljeanalyse spesifikk for sine inst. per forsker. Hovedmålet med EUanalyse: Identifisere nye søknadsmuligheter på kort og lengre frist. FF Ok Ref dokument og møter Mars Løpende 6 Side79

77 Tabell 4 Strategisk tiltak forskning fortsatt.. Tiltak Beskrivelse Ansv Ref Frist TF4. Publisering Analysere publiseringsresultat. Gjennomgå tiltak og resultatanalyse i dialogmøte med inst FF, dekan IL Feb TF5. Etablere Forskningsgrupper Formalisere forskningsgrupper Forskergruppe/prosess ala IK. Basisforskning, anvendt forskning, innovasjon. TF6. FF løpende TF7. Etablere CIRFA SFI Etablere CIRFA SFI IL,FF Mai TF8. SFF-iV og FME prosess Tilrettelegge og bistå søknadsprosessen FME og nye SFF (En FME og 3 SFF søknader) FF ok Februar TF9. Samarbeidsavtaler Etablerer internasjonalt samarbeid med renomerte og nyttig partnere. Lule, Chalmers, Oulo FF løpende 7 Side80

78 3 Utdanning Denne delen av årsplanen omhandler generelle studierelaterte forhold. Sentrale tiltak for 2015 er plassert i tabellen nedenfor. I 2015 er vanlige driftsoppgaver og regelmessige oppgaver tatt ut og plassert i et eget vedlegg. Måltall for opptak, totalkapasitet og studiepoengproduksjon er også vist i vedlegg. Tiltak TU1 i årsplanen som er Analyse av gjennomstrømming og frafall vil vi komme tilbake til med en egen plan. 3.1 Muligheter og utfordringer Årsplanen er basert på fakultetets reviderte strategi for I innledningen om utdanning knyttet til muligheter og utfordringer står følgende Det er stort behov for høyt utdannet arbeidskraft innen naturvitenskap og teknologiske fag i Nord Norge og nasjonalt. Utviklingen av petroleumsbasert næringsliv i Nord-Norge er ekspansiv. Dette gir store utfordringer bl.a. med tanke på tilgang til relevant kompetanse samt miljø og sikkerhets spørsmål. Fakultetet har kompetanse og infrastruktur som gir store muligheter til å tilby attraktive, forskningsbaserte studier tilpasset samfunnets og næringslivets behov. De viktigste utfordringene har i inneværende strategiperiode vært: øke gjennomføringsgraden øke andelen kvinnelige studenter rekruttere flere studenter bidra til bedre samhandling, konsentrasjon og arbeidsdeling mellom relevante utdanningsinstitusjoner regionalt og nasjonalt Når det gjelder teknologiske studier, blir videre utvikling av samarbeidet med Høgskolen i Narvik viktig. Fakultetet har et spesielt ansvar for å bidra til å dekke behovet for lektorer i realfag. God kontakt mellom studenter og ansatte på en attraktiv campus er et fortrinn, og evalueringer og studentsamtaler viser at studentene trives. Kandidatene må bedre bevisstgjøres egen kompetanse og verdi ved fullført studium, slik at de blir budbringere for egne kvaliteter og derved kan bidra til å styrke fakultetets renommé Utfordringer gitt av fakultetsstyret høsten 2014 Styret ber på neste møte om en gjennomgang av status når det gjelder emneporteføljen. Universitetsstyret har behandlet sak S 53/14 Gjennomgang av studieprogramporteføljen i desember Styrets vedtak i saken vil bli fulgt opp av universitetsdirektøren på nyåret og en egen prosess vil eventuelt bli iverksatt. NTfak vil avvente UiTs prosess om saken og komme tilbake til Fakultetsstyret nå UiTs opplegg er klart og implementert. Fakultetsstyret ber om at utdanningene ved fakultetet settes i fokus i det kommende strategiarbeidet, spesielt mot å styrke områdene kvalitet og gjennomstrømming. Dette vil bli arbeidet med både innenfor mål og strategier. 8 Side81

79 Fakultetsstyret mener det er viktig for NT-fak å kommunisere tydelig at vi lykkes med kombinere profesjonsutdanninger og fagretninger, og at man gjennom satsingene i Teknologibygget er i ferd med å etablere faglig infrastruktur av svært høy kvalitet. Bl.a. følgende forhold indikerer at NT-fak er på ett ved: Master i teknologi og sikkerhet ved IIS etablerer spesialiseringer som tydeliggjør bredden i ingeniørutdanningen Nye studieplasser for ingeniørstudier innen bl.a. petroleumsteknologi og ubemannede fly (UAV ) forsterker bredden i utdanninger ved IIS 3.2 Mål I strategien for , som er revidert i 2012, er følgende mål formulert: Fakultetet skal MU1. øke studiepoengproduksjonen totalt med 100 % og antallet uteksaminerte kandidater med 150 % fra 2009-nivå. I 2009 ble det uteksaminert 88 kandidater og produsert 432,2 studiepoeng. MU2. ha 1500 studenter fordelt på bachelor- og masterstudenter (ca 1200), PhD-studenter (ca 150) og forkursstudenter (ca 150). MU3. øke antall 1. prioritetssøkere til bachelor og integrert master (siv.ing. og lektor) med 150 % fra 2009 nivå. MU4. øke andelen internasjonale studenter til 15 %. MU5. bedre ressursutnyttelsen av emneporteføljen, spesielt i forbindelse med innflyttingen i Teknologibygget. MU6. øke andelen kvinnelige studenter til minst 40 %. MU7. forbedre undervisningskvalitet målt i bedre karakternivå, større tilfredshet i studentevalueringer og mindre frafall. MU8. være et av de mest attraktive studiesteder for å studere naturvitenskap og teknologi i Norge MU9. bruke Skolelaboratoriet som en viktig rekrutteringskanal mot grunn- og videregående skoler. MU10. forbedre og utvide utdanningen av realfagslektorer i Nord-Norge 3.3 Strategi I strategien for , som er revidert i 2012, er følgende strategier formulert: Fakultetet skal SU1. SU2. SU3. SU4. SU5. SU6. SU7. bruke internett som en av hovedkanalene til å rekruttere studenter. prioritere tiltak rettet mot rekruttering av kvinnelige studenter, bl.a. ved å sette av midler til et eget rekrutteringsprosjekt rettet mot kvinner. utvikle planer for hvordan en kan øke gjennomføringsgraden. effektivisere produksjonen av studiepoeng ved å optimalisere emneporteføljen og bruk av incentiver, faglig integrasjon, behovsprøving, bedre samordning og utvikling av tverrfaglige studietilbud. En gjennomgang knyttet til innflyttingen i Teknologibygget i 2014 er relevant i denne sammenhengen. styrke studietilbudet relatert til miljø og klimautfordringen i nordområdene og Arktis. styrke bredden i tilbudet av ingeniør-/profesjonsutdanninger med basis i emneporteføljen. videreutvikle ingeniør-/profesjonsutdanningene i nært samarbeid med næringsliv og samfunnsliv. 9 Side82

80 SU8. SU9. SU10. SU11. SU12. SU13. SU14. SU15. videreutvikle samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner i nordområdene, spesielt Høgskolen i Narvik og UNIS. Videreutvikle samarbeidet med HIN knyttet til Y-veinord. videreutvikle lektorutdanningen i realfag, satse tungt på fleksibel læring som et tiltak til økt studiekvalitet og tilgjengelighet styrke pedagogisk kompetanse ved å ta i bruk nye læringsformer, samarbeide mellom instituttene og vektlegge pedagogisk kompetanse og formidlingsevne ved tilsettinger. styrke koplingen mellom utdanning og forskning, samt randsone, nærings- og samfunnsliv. bevisstgjøre studentene på verdien av egen kompetanse og fullført studium etablere gode internasjonale studentutvekslingsavtaler og øke internasjonal rekruttering, særlig fra nordområdene. stimulere studentene til aktiv deltakelse i studentdemokratiet. 10 Side83

81 3.4 Faktagrunnlag og resultatoppnåelse Tabell 5 Studenttall for opptak og totalt på programmene ved NT-fak. (Kilde: DBH) Studieprogram Studenttall, kandidatproduksjon og studiepoeng produksjon (DBH) Endring (09-13 der 14 tallene ikke er klar) Totalt antall studenter 1 Andel kvinner 2 i % ,8% 22,6% 23,8% 25,1% 25,9% 25,5% 26,6% +4%-poeng Kandidatproduksjon (Bachelorog mastergrad) pr 15/10 +89,7% pr 15/10 Studiepoengprodu ksjon 5 Tot ant PhDstudenter Andel kvinnelige PhD-studenter i % 432,4 489,9 527,5 641,4 845,2 +95,6% (09-13) ,9% 41,2% 39,8% 40,7% 36,3% 38,9% 36,9% -4,3%-poeng Avlagte dr.grader (prognose) +37,5% 1 Tall for bachelor, integrert master (lektor og siv.ing) samt 2-årige master. Forkursstudentene er ikke regnet med da de ikke bringer studiepoeng midler. 2 Tall for bachelor, integrert master (lektor og siv.ing) samt 2-årige master. Forkursstudentene er ikke regnet med. 3 Dette tallet er nok unormalt høyt grunnet opprydning i ferdige bachelorkandidater som ikke var registrert riktig 4 I 2011 var det 23 kandidater i luftfartsfag, men det i 2012 var ingen. Det skyldes midlertidig stopp i opptaket 3 år tidligere pga usikkerhet rundt finansiering 5. DBH-rapport Studiepoengproduksjon fordelt på studieprogram som emnet primært tilhører. Forkurset gir ikke studiepoeng og er ikke med her 11 Side84

82 Figur 4 Opptakstall, samlet antall studenter og studiepoengproduksjon ved NT-fak Tabell 6 Studenttall for opptak og totalt på programmene ved NT-fak. (Kilde: DBH) År Opptak Bachelor og Master ( B+M) Totalt B + M PhD Forkurs (F) Ant. Kvinner B+M Totalt B+M+F+ PhD Side85

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

STRATEGI REVlDERT UTGAVE 2012 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

STRATEGI REVlDERT UTGAVE 2012 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI STRATEGI 2010-2018 REVlDERT UTGAVE 2012 Vedtatt i fakultetsstyret ved NT-fak 6.9.2012 NTF-S 18-12 Arkivreferanse: ephorte 2009/6452-21 Strategi 2010-2018 Revidert

Detaljer

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Strategi Vedtatt i fakultetsstyret , NTF-S Arkivref.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Strategi Vedtatt i fakultetsstyret , NTF-S Arkivref. Strategi 2010-2018 Vedtatt i fakultetsstyret 23.02.10, NTF-S 04-10 Arkivref.: 2009/6452-6 Innhold Referanser... 3 I. Visjon... 5 II. Verdigrunnlag... 5 III. Forskning og utvikling... 6 III.1. Muligheter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET Arkivref.: 2012/168-3 AJT000/MØTEBOK/VEDTAKSPROTOKOLL Møtedato: 17.1.2012 Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 01.12.2015 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEINNKALLING Til: Fakultetsstyret ved NT-fak Møtetid: Onsdag 5. desember 2012 kl. 12.30 Møtested: Møterom M1 i fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget Arkivref.:

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A 155, Fakultetsadministrasjonen Nt-Fak, Realfagbygget Møtedato: 03.06.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste

Detaljer

MØTEREFERAT - vedtaksprotokoll fra fakultetsstyret

MØTEREFERAT - vedtaksprotokoll fra fakultetsstyret FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI FAKULTETSSTYRET MØTEREFERAT - vedtaksprotokoll fra fakultetsstyret Møte i: Fakultetsstyret ved NT-fak Møteleder: Anna Aabø Referent Morten Hald/John Arne Opheim

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Sigurd Svendsen Medlem (er i permisjon frem til 31.7.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Sigurd Svendsen Medlem (er i permisjon frem til 31.7. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Møterom M1, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 07.02.2017 Tidspunkt: 12:15 16:00 Følgende

Detaljer

Årsplan Studieåret 2015/2016

Årsplan Studieåret 2015/2016 Årsplan Studieåret 2015/2016 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET FAKTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Vedtatt av instituttstyret 09.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Styringssignaler

Detaljer

To fusjoner og to til!

To fusjoner og to til! To fusjoner og to til! Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Foto: Geir Gotaas To frivillige fusjoner 1.1.2009: Fusjon mellom UiT og HiTø

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/168 MJE000 Dato: 11.02.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen Møtedato:

Detaljer

7. 2011/805-6 Oversikt over saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak behandlet på sirkulasjon i perioden 7. september 19.

7. 2011/805-6 Oversikt over saker til Tilsettingsutvalget ved NT-fak behandlet på sirkulasjon i perioden 7. september 19. 1. 2011/290-12 Referat fra siste fakultetsstyremøte 290911 2. 20114/687 Referat fra møte i styret for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet 270911 3. 2011/31445 Referat fra møte i styret for Institutt

Detaljer

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

MØTEINNKALLING FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEINNKALLING Til: Fakultetsstyret ved NT-fak Møtetid: Tirsdag 19. februar 2013 kl. 12.15 Møtested: Møterom M1 i fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget Arkivref.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2015/2 MJE000 Dato: 27.05.2015 MØTE REFERAT Utvalg/ m øte i : Møteleder/referen t : Fakultetsstyret ved BFE - fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master

Navn studieprogram/retning: Chemistry Master Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

1. INNLEDNING 2. 1.1 Styringssignaler 2013 3 2. UTDANNING 4 3. FORSKNING OG UTVIKLING 5 4. ETTER- OG VIDEREUTDANNING 6

1. INNLEDNING 2. 1.1 Styringssignaler 2013 3 2. UTDANNING 4 3. FORSKNING OG UTVIKLING 5 4. ETTER- OG VIDEREUTDANNING 6 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 2 1.1 Styringssignaler 213 3 2. UTDANNING 4 3. FORSKNING OG UTVIKLING 5 4. ETTER- OG VIDEREUTDANNING 6 5. FORMIDLING OG SAMFUNNSKONTAKT 6 6. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2016/2546 CAN002 Dato: 18.05.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Studieutvalget ved NT-fak Inger Johanne Lurås/Cecilie Andreassen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2013/6043 CAN002 Dato: 23.01.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 16. januar 2014 Til stede: Inger Johanne Lurås/Cecilie

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 08.12.2014 MØTEINNKALLING Møtetid: 16.12.14 kl. 12.00. Møtet starter med lunsj. Møtested: Teknologibygget møterom 3.028 Saksliste Saksnr Arkivref. U.off. Tittel/beskrivelse.

Detaljer

Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår

Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår Oppstartseminar MN-fakultetet 1. okt 2009 Bjørn Åge Tømmerås Fakultetsdirektør og sekretær i Det nasjonale fakultetsmøte

Detaljer

NTF-S / Midlertidige tilsettinger ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

NTF-S / Midlertidige tilsettinger ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEINNKALLING Til: Fakultetsstyret ved NTfak Møtetid: Torsdag 6. september 2012 kl. 12.15 Møtested: Møterom M1 i fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget Arkivref.:

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2017/644 CAN002 Dato: 06.02.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Studieutvalget ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møteleder/referent:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET

MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Til: Fakultetsstyret Møtedato: 11.05.2009 Arkivref: 2009/2025-9 ARA000/330 MNF-S 20-09 BEHANDLING AV UTDANNINGSMELDINGA 2007/2008 I FAKULTETSSTYRET Universitetsstyret behandlet Utdanningsmeldinga for UiT

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk

UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk UiT Norges arktiske universitet med nytt teknologibygg. Nå og i fremtiden Anne Husebekk Rektor UiT Norges arktiske universitet Tromsø 69ºN Bystatus 1794 Areal 2.558 km 2 Folketall: 72 987 (++) (1. april

Detaljer

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016

KF SAK Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2012/4599 Dato: 03.10.2014 Saksnr: KF 17-14 KF SAK 17-14 Studieprogramporteføljen, fastsetting av opptaksrammer og måltall - studieåret 2015/2016 Til: Fakultetsstyret

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Møtested: Linken Møtesenter, Forskningsparken Tromsø møterom Hamperokken Arkivref.: 2012/168-4 AJT000 /MØTEBOK

Møtested: Linken Møtesenter, Forskningsparken Tromsø møterom Hamperokken Arkivref.: 2012/168-4 AJT000 /MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEINNKALLING Til: Fakultetsstyret ved NT-fak Møtetid: Tirsdag 20. mars 2012 kl. 11.30 Møtested: Linken Møtesenter, Forskningsparken Tromsø møterom Hamperokken

Detaljer

Årsplan Studieåret 2017/2018

Årsplan Studieåret 2017/2018 Årsplan Studieåret 2017/2018 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Vedtatt av instituttstyret 19.09.17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Styringssignaler

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Grete Mehus Ole Morten Seternes Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 20.06.2016 Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING Studiestyresak: 12 Saksnr.: 2009/12377 Møte: 29. september 2010 TVERRFAGLIGE UTFORDRINGER OPPFØLGING AV INNSTILLINGEN OM TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING BAKGRUNN: Arbeidsgruppen for

Detaljer

Årsplan Studieåret 2016/2017

Årsplan Studieåret 2016/2017 Årsplan Studieåret 2016/2017 INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Vedtatt av instituttstyret 21.06.16 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Styringssignaler

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak - av målene for virksomheten. Vi etablerer et

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 Dato: 10.12.2013 MØTEINNKALLING Møtetid: 17.12.13 kl. 12.00 Møtested: Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7 NB! Før møtet starter, vil det bli servert julelunsj. Saksliste Saksnr Arkivref.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

MØTEREFERAT. Mette Svenning, Institutt for biologi Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Inge Strømmesen, Institutt for fysikk og teknologi

MØTEREFERAT. Mette Svenning, Institutt for biologi Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Inge Strømmesen, Institutt for fysikk og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 8.9.2008 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200706394-10/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for naturvitenskap og teknologi Arkivref: 2015/252 CAN002 Dato: 28.01.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 27. januar 2015 Til stede: Studieutvalget ved NT-

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen

Instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Rådgiver, Personal og økonomiseksjonen. Seksjonsleder, Forskningsseksjonen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Faktultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 03.03.2016 Tidspunkt: 09:15-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015

Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2015/349 ELA031 Dato: 16.01.2015 Sak M 4/15 SAK M 4/15 Til: Museumsstyret Møtedato: 10. februar 2015 Årsplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for 2015 Bakgrunn

Detaljer

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi

MØTEREFERAT. Jan Sverre Laberg, Institutt for geologi Svein Hansen, student, Institutt for fysikk og teknologi MØTEREFERAT Møte i: Fakultetsstyret ved MNF Møtedato: Mandag 9.2.2009 kl. 12:15 Møtested: Møterom 1, Realfagbygget Referent: John Arne Opheim Arkivref.: 200900111-2/AJT/MØTEBOK Tilstede: Tore O. Vorren,

Detaljer

DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTET Årsplan 2010 for Innledning Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2010, samt å konkretisere planene. Fakultetets årsplan

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I NORDISK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1942 Professor 1940 Førstelektor 1945 Professor 1954 Professor 1943 Førsteamanuensis 1952 Instituttleder

Detaljer

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET

MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI MØTEREFERAT FRA FAKULTETSSTYRET Arkivref.: 2010/95-9 AJT000/MØTEBOK/VEDTAKSPROTOKOLL Møtedato: 15.6.2010 Møteleder/referent: Anna Aabø/Morten Hald Til stede: Fakultetsstyret:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 14/12 Møtedato: 15.02.2012 Notatdato: 02.02.2012 Saksbehandler: Thomas Brånå Sakstittel:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IKOS HF IAKH HF IMK HF IMV HF IFIKK HF ILOS HF ILN Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: MØTEINNKALLING Møtetid: 29.03.11 kl. 09.00 Møtested: Møterom J-100 Arkivref.: 2011/687 GTU000/MØTEBOK Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: IIS-S 09-11 2011/687 Referatsaker IIS-S 10-11 2011/1686

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Kerstin Erika Ekman Medlem Studentrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Gabo, Finnmarksfakultetet, Campus Alta Møtedato: 24.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI MØTEREFERAT FS BFE Møte i: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Møteleder/referent: Camilla Røsjø/Christian Hansen Møtedato: Torsdag 24. mars 2011 Arkivref.: 2011/40

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

FS BFE /168 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 19. FEBRUAR

FS BFE /168 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 19. FEBRUAR Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/168 MJE000 Dato: 01.04.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 6. april 2016 Til stede: Fra adm: Forfall: Fakultetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør

Sivilingeniørutdanning i Bergen Master i fagområde / Sivilingeniør Avdeling for Ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Bergen (HiB) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges Handelshøyskole (NHH) Sivilingeniørutdanning i Bergen

Detaljer