Havbruksdrift og ledelse, Y-VEI (Bachelor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havbruksdrift og ledelse, Y-VEI (Bachelor)"

Transkript

1 Havbruksdrift og ledelse, Y-VEI (Bachelor) Studieprogramansvarlig Rolv Kristiansen E-postadresse Opptakskrav Fagbrev i akvakultur Programevaluering Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnene i studiet. Studiet som helhet evalueres i tillegg hvert tredje år av en ekstern referansegruppe i hht HBOs kvalitetssikringssystem (se Eksamen og vurderingsformer Alle emner i studiet, unntatt EK205F Praksis i utlandet, vurderes med bokstavkarakter. Vurderingen bygger i noen emner dels på resultater fra ulike arbeidsoppgaver i løpet av semesteret og dels på skriftlige og/eller muntlige eksamener, eller kun på skriftlige og/eller muntlige eksamener. Praksisemnet EK205F Praksis i utlandet vurderes med bestått/ikke bestått på grunnlag av skriftlige rapporter fra praksisperioden. Variasjonen i vurderingsformene sikrer at ulike kompetansebidrag bidrar i den totale vurderingen av studenten. Kostnader Det kan påregnes kostnader inntil kr. 2000,- i feltarbeid Beskrivelse av studiet Dette bachelorstudiet er tverrfaglig og næringsrettet og gir deg grunnleggende kunnskap om virksomheten i havbruksbedrifter. Gjennom emnene i studiet skaffer du deg grunnleggende kunnskaper innen økonomi, personalledelse og oppdrettsbiologi for optimal drift av havbruksanlegg. Du vil også få kunnskaper om de lover og regler som gjelder for drift av havbruksanlegg. I siste semester av studiet er det lagt inn mulighet for et praksisopphold (ca 15 uker) i en utenlandsk oppdrettsbedrift. Studenter må godkjennes for denne praksisen. Studenter som ikke vil ta praksis/ikke godkjennes for praksis, tar istedet valgemner. Alle studentene skal skrive en bacheloroppgave i siste semester. Da en del laboratoriearbeider og praksis foregår i produksjonsanlegg for akvakulturorganismer, vil gjennomføring av dette kunne begrenses av enkelte fysiske handicap. Læringsutbytte Dette tverrfaglige studiet skal gi kandidatene grunnleggende kunnskap om virksomheten i havbruksbedrifter med sikte på at de skal kunne arbeide som mellomledere/ledere i slike bedrifter. Studentene skal etter endt studium ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innen økonomi, personalledelse og oppdrettsbiologi for optimal drift av havbruksanlegg. De skal videre opparbeide gode kunnskaper om de lover og regler som gjelder for drift av havbruksanlegg, og gode holdninger til de etiske aspekter ved oppdrett av sjømat. De skal også være sikret relevant erfaring i næringen gjennom et lengre praksisopphold i en oppdrettsbedrift i løpet av siste studieår. Læringsutbytte: Etter endt studium skal studenten på en bærekraftig måte kunne produsere akvatiske oppdrettsorganismer, og lede en mindre akvakulturbedrift ut fra såvel økonomiske som biologiske kriterier. Studiemodell 2010 Høst 2011 Vår 2011 Høst 2012 Vår 2012 Høst 2013 Vår Bachelor i havbruksdrift og ledelse, Y-VEI Obligatoriske emner (150 studiepoeng) Biologi Kjemi Engelsk Norsk - kommunikasjon og oppgaveskriving Innføring i økonomisk matematikk Innføring i finansregnskap Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse Produksjonsplanleggin og oppdrettsøkonomi Grunnleggende kjemi Kvalitetsledelse Oppdrett av laksefisk Fiskeernæring og foring Oppdrett av marin fisk Examen philosophicum Cellebiologi og biokjemi Oppdrettsteknologi Fiskehelse og velferd Havbruksforvaltning Valgfrie emner (20 studiepoeng)

2 Arbeidsrett Matematikk/Statistikk for biologer Innføring i logistikk Praksis i utlandet i havbruksdrift og ledelse Internasjonal akvakulturøkologi Bacheloroppgave (10 studiepoeng) Bacheloroppgave i havbruksdrift og ledelse Klikk på emnekode for å se emnebeskrivelse, eller trykk "Studieplan med emnebeskrivelse" (øverst på siden) for å se komplett studieplan med alle emnebeskrivelser. Videre utdanning Studiet er først og fremst næringsrettet. Om opptak til høgere studier ved HBO ønskes (Master i havbruk), må emnet MA116F Matematikk/statistikk bestås (valgemne, tas i 6. semester). Jobbmuligheter Akvakulturnæringen stiller store krav til kompetanse hos de som skal drive oppdrett, foredle og markedsføre produktene, delta i oppdrettsnæringens ulike organisasjoner eller arbeide innenfor forvaltningen. Med Bachelor i havbruksdrift og ledelse er du kvalifisert til å gå inn i mellomleder-/ledernivå i bedrifter og organisasjoner i akvakulturnæringen, og til å arbeide innenfor fiskeriforvaltningen. Sist oppdatert av:, :13 «Tilbake Emner årstrinn 1 Examen philosophicum - EX121E-2 Undervisningssemester Høst 2010 Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen i Bodø Emneansvarlig Erik Lundestad E-postadresse

3 Emneevaluering Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnet. Det skal velges en tillitsvalgt som har et særskilt ansvar for å sikre dialog mellom studentene og emneansvarlig/foreleser samt studieleder og administrasjon ved behov. I tillegg til denne prosessevalueringen gjennomføres en sluttevaluering ved hjelp av et elektronisk spørreskjema. Det blir gitt en innføring i tenkningens historie med særlig vekt på utviklingen innenfor ontologi, epistemologi, etikk og politikk. Innføringen er konsentrert omkring noen sentrale historiske perioder, spesielt antikken, den vitenskapelige revolusjon, opplysningstiden og det 20. århundre. Temaene blir diskutert både i et historisk og et systematisk perspektiv. I sentrum for pensum står tenkere som Sokrates, Platon, Aristoteles, Kopernikus, Galileo, Descartes, Hume, Kant og Darwin, samt utvalgte skikkelser fra det 20. århundre. Undervisningen består av forelesninger og seminarer. På seminarene blir studentene oppfordret til å delta aktivt i diskusjoner omkring temaene som presenteres på forelesningene, med spesiell vekt på hvordan disse relaterer seg til studentenes fagstudier slik de griper inn i aktuelle samfunnsspørsmål. Seminarene vil også tjene som eksamensforberedelse. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Målet med Examen Philosophicum er å gi studentene en innføring i den felles forståelseshorisont som den vestlige idé- og filosofihistorie representerer. Examen Philosophicum utgjør dessuten et grunnlag for fordypning innenfor ulike fagdisipliner. Studentene skal gjennom arbeidet med lærestoffet utvikle teoretiske kunnskaper, analytiske ferdigheter samt evne til kritisk refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. Kunnskap om vitenskapenes tenke- og arbeidsmåter har derfor en sentral plass i kurset. Studentene skal også gjøre seg kjent med spørsmål som knytter seg til menneskelig erkjennelse og til moralsk og politisk praksis. Disse overordnede temaene vil gjennom eksempler og seminardiskusjoner bli knyttet til studentenes fagstudier slik de griper inn i aktuelle samfunnsspørsmål. Skoleeksamen. Dagfinn Dybvig & Magne Dybvig: "Det Tenkende Mennesket" (2. utgave) Tapir Akademisk Forlag EX120E-2 Examen philosophicum, 10 studiepoeng EX130S Examen philosophicum, 10 studiepoeng EX140L Kunnskap, menneskesyn og etikk, 10 studiepoeng Grunnleggende kjemi - KJ100F Undervisningssemester Høst 2010 Emneansvarlig Einar Skarstad Egeland E-postadresse Kostnader Ingen spesielle. Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. I tillegg til dette vil også tilbakemelding i undervisningstimene gi grunnlag for løpende justeringer av emnet. Tilbakemeldingene kan også føre til endringer av emnet neste gang det undervises. Grunnleggende generell/uorganisk kjemi, grunnleggende organisk kjemi, utvalgte temaer innen grunnleggende biokjemi. Emnet gir adgang til alle studenter. Alle teoritimer undervises samlet, mens laboratoriekapasiteten betinger at studentene deles inn i grupper.

4 Under forutsetning av at studiet "Bachelor i biologi (internasjonal)" får nok utenlandske studenter til å igangsettes, vil emnet bli undervist separat for disse studentene på engelsk. Det vil bli gitt felles laboratorieundervisning. Ingen. Ingen. 3 x 3 timer med kombinert forelesning og oppgaveløsning i 8 uker. Første del av hver trippeltime vil bli konsentrert om teoriforelesning med innlagt oppgaveløsning. Resten av tiden vil bli benyttet til oppgaveløsning (i grupper) med veiledning underveis. Obligatorisk innlevering av 4 (5) utvalgte oppgaver. Detaljer om øvingsopplegger presenteres på første forelesning. 2 timer i 13 uker, samt avsluttende 3 x 3 timer med oppsummering/repetisjon/oppgaveløsning. 4 x 3 timer med obligatoriske laboratorieøvelser. Det vil bli gitt innledende orientering i siste teoritime før laboratorieøvelsen. Emnet inneholder flere undervisningstimer enn det som normalt tillates for emner ved Høgskolen i Bodø. Dette er tildelte "støttetimer" som skal gi ekstra tid til fordypning og gi mulighet for å få repetert viktige deler av pensum. Skriftlig skoleeksamen (4 timer, bokstavkarakter). Mappe: mappen består av 8 elementer sammensatt av laboratorierapporter (minimum 3 stk) og obligatoriske innleveringsoppgaver (bestått/ikke bestått). John McMurry, David S. Ballantine, Carl A. Hoeger & Virgina E. Peterson: Fundamentals of general, organic and biological chemistry, 6. utgave, Pearsons/Prentice Hall, 2010, hele eller deler av kapitlene 1-9, 12-19, 22, 24, 26. Detaljert pensumliste deles ut på første forelesning. John McMurry & Robert C. Fay: General chemistry - atoms first, 1. utgave, Pearsons/Prentice Hall, 2010, hele eller deler av kapitlene 7, 10, 14, 15, 17, 21. Detaljert pensumliste deles ut på første forelesning. Til begge lærebøkene anbefales bok med løsninger på en god del av oppgavene fra læreboka. Fluck & Heumann: Periodic table of the elements, 4. utgave, Wiley For labundervisningen i emnet benyttes boka "Laboratory Manual for General, Organic, and Biological Chemistry" av Karen Timberlake, Prentice Hall, Denne boka gir både forskrift for utførelse av laboppgavene samt rapportskjema som skal fylles ut og leveres innen en uke etter labøvelsen. KJ100F-001 Grunnleggende kjemi - skoleeksamen, 8 studiepoeng KJ100F-002 Grunnleggende kjemi - laboratorieøvelser, 2 studiepoeng KJ100F-002 Grunnleggende kjemi - laboratorieøvelser og teoriøvelser, 2 studiepoeng KJ103F Kjemi og biofysikk, 5 studiepoeng Kjemi - YV102F Studiepoeng 5 Undervisningssemester Høst 2010 Emneansvarlig Einar Skarstad Egeland E-postadresse Kostnader Ingen spesielle Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Se KJ100F. Emnet er åpent kun for studenter som er opptatt på grunnlag av fagbrev i akvakultur til Bachelor i havbruksdrift og ledelse (såkalte Y-vei studenter). Ingen formelle forkunnskapskrav.

5 Basiskunnskaper i kjemi og biologi for naturbruk i videregående skole. Emnet undervises i tilknytning til emnet KJ100F Grunnleggende kjemi. Det gis øvingstimer der studentene skal få hjelp til å løse oppgavene gitt i emnet KJ100F. Dette kan være teoriundervisning (bakgrunnsstoff, repetisjon, utdyping av KJ100F-pensumet), regneeksempler og hjelp til løsning av oppgaver. Det skal leveres fire skriftlige teoriøvingsbesvarelser i løpet av semesteret. Disse leveres inn til lærer på tidspunkter angitt i undervisningsplanen, og disse vil da bli forhåndsgodkjent, ev. ikke godkjent, med påføring av punkter som må rettes opp. Alle fire besvarelsene skal inngå i mappa når denne leveres samlet ved undervisningsslutt. Vurderes til bestått/ikke bestått. Som for KJ100F. - Biologi - YV105F Studiepoeng 5 Undervisningssemester Høst 2010 Emneansvarlig Åge Eirik Mohus E-postadresse Kostnader Ingen spesielle Emneevaluering Emnet evalueres i tråd med fakultetets rutiner for evaluering av emner. Innføring i cellebiologi, generell økologi og oseanografi, samt utfordringer ved å leve i vann. Livshistorie hos viktige arter i havbruk. Emnet er åpent kun for Y-vei studenter, dvs studenter som er opptatt på grunnlag av fagbrev i akvakultur. Ingen formelle forkunnskapskrav. Basiskunnskaper i biologi for naturbruk i videregående skole. Forelesninger og seminarer, 36 timer. Kommunikasjonsplattform er Classfronter, der alle forelesninger blir lagt ut, og all innlevering skal skje. Som vurderingsform benyttes mappevurdering. Mappen består av 4 elementer som alle må være bestått for å få bestått i emnet. Tre Multiple choice-tester En innleveringsoppgave Alle tester og innleveringer gjennomføres på Classfronter. Nærmere informasjon om tidspunkter og frister blir gitt ved kursstart. Oppgis ved kursstart. -

6 Cellebiologi og biokjemi - BI124F Undervisningssemester Vår 2011 Emneansvarlig Monica Fengsrud Brinchmann E-postadresse Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Grunnleggende biokjemi (biologiske makromolekylers kjemi). Cellers membraner og intracellulære strukturer (organeller). Vekt vil bli lagt på forståelse av celler og organellers funksjoner. Dannelse av organeller sett med evolusjonsbriller. Cellen er den minste levende enhet (diskusjon av hva "liv" og "levende" er). Energiforhold og enzymer. Reguleringsmekanismer. Grunnleggende kunnskap om mitose, meiose og cellesyklus. Laboratorieøvelser. Fortrinnsrett for studenter som har emnet som obligatorisk i sin studieplan. Adgang for andre ut fra ledig laboratoriekapasitet og nødvendige forkunnskaper. Ingen KJ100F Grunnleggende kjemi eller tilsvarende 60 timer fordelt på forelesninger, gruppediskusjoner og labøvelser. 4 timer fordelt på forelesninger og gruppediskusjoner hver uke i ca 13 uker 3 x ca 4 timer labøvelser Skriftlig skoleeksamen (4 timer) med bokstavkarakter. Teller 60% av samlet karakter for emnet. Mappe bestående av laboratorierapporter, samt obligatorisk "multiple choice" tester. Mappen teller 40% av samlet karakter for emnet. Campbell, NA & Reece, JB Biology. 8. utgave. Pearson Benjamin Cummings, San Francisco, USA, ISBN: / Kap.1 (s.2-11), kap. 2-4, kap. 5-13, kap. 17 (s ), kap. 25 (s ), kap , kap 47 (s ). Støttelitteratur: -Bruce Alberts et al.: Essential Cell Biology 2nd ed. New York: Garland Science, 2003; ISBN Terje B. Christensen, Ruth Kleppe Aakvaag, Jens G. Hauge. Biokjemi : en grunnbok. 4.utg. Universitetsforlaget, ISBN: BI124F-001 Cellebiologi - mappe, 10 studiepoeng BI124F-002 Cellebiologi - skoleeksamern, 6 studiepoeng BI132F Biokjemi og cellebiologi, 10 studiepoeng Kvalitetsledelse - KV100F Undervisningssemester Vår 2011 Emneansvarlig Christel Solberg E-postadresse

7 Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Kvalitetsbegreper Kvalitetssikring i fiskeri- og havbruksnæringen Egenkontroll i Norsk fiskerinæring o kvalitetsstandard (BRC, ISO 9000) o måling og styring av fiskekvalitet o Mattilsynet og forskriftsmessige krav Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer (HACCP) Hygiene og rengjøring IK-Mat IK-Akvakultur Kvalitetsplanlegging og kvalitetsstyring o kundebehov, produktegenskaper, innkjøp, mottakskontroll, tilvirkning. o produktsikkerhet, case gjennomgang o parasitter o miljøgifter Sporbarhet, merking og logistikk Kvalietsforbedring o organisering, måling, kostnader, metode og verktøy o statistisk prosesskontroll Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjon, Elektronisk kvalitetshåndbok Fortrinnsrett for studenter som har det som obligatorisk emne i sin studieplan. Andre studenter om det finnes plass. Ingen Undervisningen gis hovedsaklig som ukentlige forelesninger gjennom hele semesteret. Kurs i "Elektronisk Kvalitetshandbok" på datalab, ca 6 timer. Bedriftsbesøk og innleveringsoppgaver inngår i emnet. Skriftlig eksamen (4 timer), vurdert med intern sensur. Bokstavkarakter. Teller 100 % av karakteren i emnet. Obligatorisk deltagelse i "Elektronisk kvalitetshandbok". Godkjent/ikke godkjent. Bjarne Berg Wig: Det er ledelse. Kvalitetsledelse for det 21. Århundret Kompendium Egenkontrollveileder, trykkes opp og selges på Pensum, Fiskeridirektoratet FOR nr 1187: Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer FOR nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) FOR nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (IK-Mat) FOR nr 537: Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) LOV nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Alle forelesninger med tilhørende forelesningsnotater! Lærebøkene kan kjøpes på Akademika Bodø. Disse er også tilgjengelig for utlån hos biblioteket. Lover og forskrifter kan lastes ned gratis fra Støttelitteratur: Standard Norge (2003): "NS-EN ISO 9001 for små virksomheter" Pronorm, 1. utgave ISBN Standard Norge (2006): "Utvalg av norsk standard. Systemer for kvalitetssikring" Pronorm, 2. utgave ISBN Dillon, M og Griffit, C. (2001): "How to HACCP", M. D. Associates, Grimsby 3rd ed. ISBN "Håndbok i kvalitetsledelse" (e-versjon som oppdateres kontinuerlig) "HMS-håndbok" (e-versjon som oppdateres kontinuerlig) Utvalgte artikler og lenker som legges ut i Classfronter KV105F Kvalitetsledelse i akvakultur, 6 studiepoeng Norsk - kommunikasjon og oppgaveskriving - YV103F Studiepoeng 5 Undervisningssemester Vår 2011

8 Emneansvarlig Einar Skarstad Egeland E-postadresse Kostnader Lærebok, skrivesaker Emneevaluering Emnet evalueres i tråd med fakultetets rutiner for evaluering av emner. Innledning. Forberedelse av labforsøk. Rapportskriving. Muntlig presentasjon. Obligatorisk for Y-vei-studenter, valgemne for studenter på Grunnstudium. Ingen Ingen Forelesninger/diskusjoner 5 dobbelttimer. To skriftlige arbeider, en muntlig oppgave innen oppgitt tidsfrist, alle vurderes med bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått gis anledning til forbedret innlevering/presentasjon. Mappe: to skriftlige innleveringer og en muntlig presentasjon. Alle deler skal være bestått. Rolf B. Sunde: Rapporter og notater, 9. utgave, NKI-forlaget 2005 (eller nyere opptrykk), kapitlene 1, 3 og 5. Utleverte instrukser. Støttelitteratur: Karin Knisely: A student handbook for Writing in biology, 3. utgave, Sirnauer Associates/W.H. Freeman & Co, Sunderland YV103F-001 Norsk - kommunikasjon og oppgaveskriving. Arbeidskrav, 2 studiepoeng YV103F-002 Norsk - kommunikasjon og oppgaveskriving. Mappe, 3 studiepoeng Engelsk - YV104F Studiepoeng 5 Undervisningssemester Vår 2011 Undervisningsspråk Engelsk Emneansvarlig Maja Henriette Jensvoll E-postadresse Kostnader Ingen spesielle Emneevaluering Emnet evalueres i tråd med fakultetets rutiner for evaluering av emner. Det ene hovedmålet med emnet er å øke evnen til å forstå relevant engelsk fagstoff, og å bli trygg på uttrykksmåter og terminologi som brukes i disse sammenhengene. Dette stoffet skal kunne danne grunnlag for både enveis kommunikasjon (presentasjoner) og toveis kommunikasjon (samtale og diskusjon) på engelsk. Det andre hovedmålet er å lære og oversette og videreformidle norsk fagstoff til et engelskspråklig publikum i ulike sammenhenger. Enveis kommunikasjon (presentasjoner) og toveis kommunikasjon (samtale og diskusjon) på engelsk vil her stå sentralt. Emnet er åpent kun for Y-vei studenter, dvs. studenter som er opptatt på grunnlag av fagbrev i akvakultur. Ingen formelle forkunnskapskrav Basiskunnskaper i engelsk for naturbruk i videregående skole. Tekststudium, lytting, samtaletrening i grupper, individuelle presentasjoner foran klassen. Gjennomgåing av grammatikk, idiomer og ordforråd i plenum. Reproduksjon av

9 muntlige og skiriftlige sammenhengende framstillinger (korte fagrelaterte artikler/tekster i skriftlig eller muntlig form) i form av korte sammendrag. Det vil bli lagt stor vekt på elevarbeid i timene, og innholdet i mappen vil i noen grad bygge på klasseromsaktiviteter (eks. skriftlig referat av en muntlig presentasjon gitt av faglærer). Undervisningen vil bli gitt på engelsk, men med norske skriftlige utleveringer/notater. Mappevurdering med individuelle innleveringsoppgaver med muntlig etterprøving. Oppgavebeskrivelser og frister kunngjøres ved semesterstart. Brunson, Martin W., and Bob Ratliff. Taking the Guesswork out of Aquaculture --- ISBN: Richards, Jack C. et al. New Interchange Student's Book 3: English for International Communication [STUDENT EDITION] (Paperback) --- ISBN: X Richards, Jack C. et al. New Interchange Workbook ISBN: Hvilke sider som er pensum vil bli opplyst ved semesterstart. - årstrinn 2 Havbruksforvaltning - AK108F Undervisningssemester Høst 2011 Emneansvarlig Rolv Kristiansen E-postadresse Kostnader Ingen spesielle Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Sentrale juridiske og forvaltningsmessige problemstillinger, mål og prinsipper for havbruksforvaltning, retningslinjer for ansvarlig havbruk, nasjonal og internasjonal forvaltning slik den praktiseres i dag. Norsk og internasjonal havbrukslovgiving. Viktige forskrifter knytta til etablering og drift av akvakulturanlegg Internasjonale avtaler og samarbeid med hensyn til oppdrett. Sentralt i emnet er "case-oppgaver" som illustrerer myndighetsnettverket i forhold til akvakulturloven og forskrifter hjemlet i den. Her gjelder særlig forhold knytta til vannressursloven, forurensingsloven,matloven, havne- og farvannsloven, plan og bygningsloven, fiskehelselovgivingen og aktuelle privatrettslige forhold der oppdrettsvirksomhet vil ha inngripen. Fortrinnsrett for studenter som har emnet obligatorisk i sin studieplan. Adgang for andre ut fra ledig kapasitet. Ingen spesielle. Ingen spesielle. Forelesninger og seminar. Skriftlig skoleeksamen (4 timer) med bokstavkarakter som teller 60 % av samlet karakter for emnet, samt mappe med innleverte case-besvarelser som teller 40% av karakteren.

10 Pensum: Pensum er under revidering, men hovedsakelig vil det bli brukt publikasjoner tilgjengelig på forvaltningens internettsider. Ot.prop. nr 61 ( ) Om lov om akvakultur (akvakulturloven). (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/regpubl/otprp/ /otprp-nr html?id= ) Ot.prp. nr. 20 ( ) Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) (http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/regpubl/otprp/ /otprp-nr html?id= ) Utvalgte deler av: Havforskningsinstituttets publikasjoner "Fisken og havet", ( Regelverk og forskrifter publisert av Fiskeridirektoratet: Forskrifter som særlig vil bli brukt til case - forskrift om: drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret krav til teknisk standard for anlegg som nyttes i oppdrettsvirksomhet tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta) internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven Lovene er tilgjengelig på: ( ) - Oppdrett av marin fisk - AK204F Nivå Bachelornivå (videregående) Undervisningssemester Vår 2011 Emneansvarlig Sylvie L. Bolla E-postadresse Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til høgskolens kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Gjennomgang av produksjon av torsk, kveite og leppefisk, fra stamfisk til middag. Studentene skal få en oversikt over avl, yngel- og matfisk-produksjonen. Åpent. Ingen Bestått AK108F Havbruksforvaltning eller tilsvarende. Forelesninger: 2 timer x 2 dager pr. uke i 9 uker = 36 timer Oppgave: oppgitt emne med muntlig presentasjon Praksis: demonstrasjon og ekskursjon Skoleeksamen (4 timer), teller 70 % av karakter. Bokstavkarakter. Oppgave, teller 30 % av karakter. Bokstavkarakter. Arbeidskrav: Ekskursjonsrapport. Godkjent/ikke godkjent. Deleksamenene vurderes av intern sensor og det benyttes bokstavkarakterer (A-F).

11 Bøker: Culture of cold-water marine fish Ed. Moksness, Olsen & Kjørsvik. Blackwell Publishing Kapittel 5. Broodstock and egg production (s ) Kapittel 7. First feeding technology (s ) Kapittel 8. Weaning and nursery (s ) Kapittel 9. On-growing to marked size (s ) Kapittel 10. The status and perspectives for the species (s ) Kapittel 12. new species in aquaculture: some basic economic aspects (s ) Broodstock management and egg and larvae quality. Eds. N.R. Bromage & R.J. Roberts. Blackwell Sciences Kapittel 1. Broodstock management and seed quality.3 General considerations (s. 1-22) Oppdrett av torsk. Red. H. Otterå, L. Taranger & J. Borthen. Norsk Fiskeoppdrett AS ISBN Nettsider: Havbruksforskning: fra merd til mat. Avl og genetikk s c=generellartikkel&cid= &p= &pagename=forskningsradetnorsk%2fgenerellartikkel%2fvismedhovedtilhorighet Artikler: Brown, J.A., Minkoff, G., Puvanendran, V., Larviculture of Atlantic Cod (Gadus morhua): progress, protocol and problems. Aquaculture 227: Hemre, G.-I, Nordtvedt, R., Sandnes, K., & Lie, Ø Hurtig vekst uten kjempelever. Norsk Fiskeoppdrett 16: Kjørsvik E., A. Mangor-Jensen & I. Holmefjord, Egg quality in fish. Advances in Marine Biology 26: McEvoy L.-A., Ovulatory rhythms and over-ripening of eggs in cultivated turbot, Scophthalmus maximus L. Journal of Fish Biology 24: Mangor-Jensen A. et al., Atlantic halibut, Hippoglossus hippoglossus L., larvae cultivation literature, including a bibliography. Aquaculture Research, 29: Shields R.J., Larvicullture of marine finfish in Europe. Aquaculture 200: Støtte litteratur: Manual on hatchery production of seabass and gilthead seabream. Vol I and II - Innføring i finansregnskap - BE113E Studiepoeng 7.5 Undervisningssemester Høst 2011 Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen i Bodø Emneansvarlig Einar Torrissen E-postadresse Emneevaluering Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnet. Det skal velges en tillitsvalgt som har et særskilt ansvar for å sikre dialog mellom studentene og emneansvarlig/foreleser samt studieleder og administrasjon ved behov. I tillegg til denne prosessevalueringen gjennomføres en sluttevaluering ved hjelp av et elektronisk spørreskjema. registrering av bilag for ulike forretningstilfeller årsavslutning med periodiseringen fra saldobalanse til resultat og balanse innføring i regnskaps og skatteregler regnskapet som informasjonskilde oppstillingsplanen for regnskapet regnskapsprinsipper god regnskapsskikk

12 Forelesninger 3-4 timer pr. uke. I tillegg tilbys gruppe-/kollokvieundervisning med hjelpelærere. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Studenten skal ved fullført kurs kjenne til grunnleggende prinsipper for regnskapsføring og resultatmåling ha innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser ha forståelse for sentrale regnskapsmessige måleproblemer kjenne til hovedreglene for verdsettelse av ulike eiendeler i balansen 5 timers skriftlig skoleeksamen Kristoffersen, Trond : "Årsregnskapet-en grunnleggende innføring ", Fagbokforlaget, siste utgave. Kristoffersen, Trond : "Årsregnskapet-en grunnleggende innføring. Oppgavesamling med løsninger, Fagbokforlaget, siste utgave. BE101E-003 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 8 studiepoeng BE101E-004 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse - Skoleeksamen høst, 8 studiepoeng BE101E Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 8 studiepoeng BE101E Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 8 studiepoeng BE117E Bedriftsøkonomi og regnskap, 8 studiepoeng BE119E Grunnleggende Økonomistyring 1, 4 studiepoeng BE120E Grunnleggende Økonomistyring 2, 4 studiepoeng Innføring i økonomisk matematikk - MA107E Studiepoeng 5 Undervisningssemester Høst 2011 Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen i Bodø Emneansvarlig Petter Pettersen E-postadresse Emneevaluering Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnet. Det skal velges en tillitsvalgt som skal ha et særskilt ansvar for å sikre dialog mellom studentene og emneansvarlig/foreleser samt studieleder og administrasjon ved behov. I tillegg gjennomføres en sluttevaluering ved hjelp av et elektronisk spørreskjema. Det gis en elementær innføring i funksjoner av en variabel med vekt på derivasjon, kurvedrøfting og maksimums- og minimumsproblemer. Optimalisering i økonomiske problemstillinger. Litt om eksponensialfunksjoner og logaritmer. Litt finansmatematikk. En innføring i funksjoner av to variable, med vekt på derivasjon, optimering og maksimum- /minimum under bibetingelse ved Lagranges metode. Basiskunnskaper tilsvarende grunnkurset i matematikk fra videregående skole. Studenter med manglende forkunnskaper må påregne ekstra arbeidsinnsats utover det som normalt kreves av et kurs med omfang på 5 studiepoeng. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i matematikk som er nødvendig for gjennomføring av bachelorstudier i økonomiske fag. Etter gjennomført emne skal studentene beherske elementær algebra og enkel likningsløsning. kunne analysere funksjoner av en variabel med vekt på derivasjon, elastisitet og kurvedrøfting. kunne analysere funksjoner av to (flere) variable med vekt på partiellderivasjon og løsning av maksimums- og minimumsproblemer med og uten bibetingelser.

13 kunne anvende matematikk på enkle finans- og bedriftsøkonomiske problemer. Karakter fastsettes på grunnlag av 4 timers skoleeksamen. Rohnes, Brit: Matematikk for økonomer. Kort og godt. Universitetsforlaget. MA105E Matematikk, 5 studiepoeng MA116F Matematikk/Statistikk for biologer, 5 studiepoeng ME105E Matematikk, 5 studiepoeng Oppdrettsteknologi - AK202F Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne 29 NO 1 Varighet Ett semester Undervisningssemester Vår 2012 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Emneansvarlig Rolv Kristiansen E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Krav til vannkvalitet, vannmengder og utstyr ved landbasert produksjon av fisk med hovedvekt på settefisk av laks, transport av vann inkl. pumping av vann, vannbehandlingsmetoder og -utstyr i landbasert produksjon, resirkuleringsanlegg, kar og merdtyper, fortøyning av merdanlegg. Fortrinnsrett for studenter som har emnet obligatorisk i sin studieplan. Adgang for andre ut fra tilfredsstillende forkunnskaper. Grunnleggende emne i akvakultur. Grunnleggende emner i fysikk, økologi, kjemi og fiskebiologi. Forelesninger og regneøvelser. Skriftlig skoleeksamen (5 timer) som teller 100 % av karakteren. Bokstavkarakter. Arbeidskrav: Oppgaver til innlevering AK 202F OPPDRETTSTEKNOLOGI- Kompendium del 1 og del 2, samt et med kopi av AGA hefter. Lekang, Odd-Ivar Aquaculture Engineering. 352 p. - Oppdrett av laksefisk - AK203F

14 Nivå Bachelornivå (videregående) Undervisningssemester Vår 2012 Emneansvarlig Martin Haugmo Iversen E-postadresse Kostnader Eventuell egenandel for ekskursjon(er). Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Gjennomgang av alle stadier i produksjon av laksefisk, fra befruktning, yngel og smolt til matfisk og stamfisk. Sentrale biologiske prosesser som osmoregulering, smoltifisering, respirasjon, stress respons og kjønnsmodning vektlegges. Styring av disse prosessene ved bruk av miljøparametre som lys og temperatur og produksjonsmetoder. Åpent Bestått AK103F Havbruk/AK108F Havbruksforvaltning eller tilsvarende. Undervisningen foregår som forelesninger: Forelesninger: 2 timer x 2 dager pr. uke i ca 14 uker = 56 timer. Obligatorisk ekskursjon til settefisk- og matfiskanlegg. Det tas forbehold om at undervisningen kan gjennomføres som blokk, avhengig av undervisningssituasjonen. Studentene blir vurdert på grunnlag av: Skriftlig skoleeksamen (5 timer). Teller 100% av karakteren. Det benyttes bokstavkarakterer (A-F). Arbeidskrav: Ekskursjon til settefisk- og matfiskanlegg. Godkjent/ikke godkjent. Willoughby. S Manual of Salmonid farming. Wiley-Blackwell. ISBN: Hansen, T Oppdrett av laksesmolt. Juul Forlag. ISBN: Døving, K., Reimers, E Fiskens fysiologi. ISBN: Eget kompendium med artikkelsamling deles ut. AK120F Introduksjon til akvakultur, 5 studiepoeng AK223F Oppdrett av laksefisk, 10 studiepoeng Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse - BE114E Studiepoeng 7.5 Undervisningssemester Vår 2012 Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen i Bodø Emneansvarlig Einar Torrissen E-postadresse Emneevaluering Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnet. Det skal velges en tillitsvalgt som har et særskilt ansvar for å sikre dialog mellom studentene og emneansvarlig/foreleser samt studieleder og administrasjonen ved behov. I tillegg til denne prosessevalueringen gjennomføres en sluttevaluering ved hjelp av spørreskjema.

15 Kostnads- og inntektsteori produktkalkulasjon kostnads-, resultat- og volumanalyse produktvalg med en eller flere restriksjoner kontantstrømoppstillinger regnskapsanalyse og beregning av nøkkeltall Innføring i finansregnskap (BE113E) gir svært nyttige forkunnskaper for den tredjedelen av emnet som omfatter regnskapsanalyse. De øvrige deler av emnet forutsetter ikke spesielle forkunnskaper utover generell studiekompetanse. Forelesninger 3-4 timer pr uke. I tillegg tilbys gruppeundervisning med hjelpelærere. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Studenten skal ved fullført kurs: - ha god forståelse for kostnaders variabilitet - kunne fordele kostnader fra art til kostnadssted og fra kostnadssted til kalkyleobjekt - kunne utarbeide kalkyler etter selvkost og bidragsmetoden - kunne gjennomføre kostnads-, volum, inntekts og resultatanalyser - kunne gjennomføre analyser av regnskap ved bruk av nøkkeltall - kunne utarbeide kontantstrømoppstillinger 5 timers skriftlig skoleeksamen. Hoff, Kjell Gunnar: "Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse", siste utgave, Universitetsforlaget med tilhørende oppgavebok Kristoffersen, Trond: "Årsregnskapet - en grunnleggende innføring", siste utgave, Fagbokforlaget, med tilhørende oppgavebok BE101E-003 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 3 studiepoeng BE101E-004 Driftsregnskap og finansregnskap med analyse - Skoleeksamen høst, 3 studiepoeng BE101E Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 3 studiepoeng BE101E Driftsregnskap og finansregnskap med analyse, 3 studiepoeng BE117E Bedriftsøkonomi og regnskap, 8 studiepoeng BE119E Grunnleggende Økonomistyring 1, 5 studiepoeng BE120E Grunnleggende Økonomistyring 2, 3 studiepoeng årstrinn 3 Fiskehelse og velferd - AK205F Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk: Bachelor i havbruksdrift og ledelse (inklusiv Y-vei) Valgemne: Master i havbruk Varighet Ett semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Emneansvarlig Kjetil Korsnes

16 E-postadresse Kostnader Ingen spesielle. Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Sykdomslære, sykdommer, behandling og profylakse. Velferdsdelen kjøres separat av Labora AS, og gir sertifikat på godkjent opplæring som krevd av Mattilsynet for alle som jobber med oppdrett. Læringsutbytte Kunnskaper Ha oversikt de viktigste sykdommene i norsk oppdrettsnæring Kunne redegjøre for hvilke forebyggende tiltak som kan gjøres Kunne redegjøre for hvilke behandlinger som kan gjøres Ha forståelse for hvordan sykdomsorganismer blir overført og spredt Ha grunnleggende kunnskap om hvordan oppdrettsnæringen bekjemper sykdom Ferdigheter Kunne identifisere når det er risiko for sykdomsutbrudd og gjøre tiltak for å motvirke dette. Kunne iverksette spesifikke og generelle tiltak for å forebygge sykdom. Bidra til å bede fiskehelse på anleggsnivå. Generell kompetanse Studenten skal kunne forstå: Betydning av god fiskehelse i oppdrettsnæringen Hvordan sykdom forebygges og bekjempes Alle. Ingen. AK203F Oppdrett av laksefisk, AK204F Oppdrett av marin fisk, BI124F Cellebiologi og biokjemi og BI205F Fiskefysiologi. Ansikt-til-ansikt-undervisning. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesninger og obligatorisk oppgave Muntlig eksamen. Teller 70 % av karakteren i emnet. Bokstavkarakter. Semesteroppgave. Teller 30 % av karakteren i emnet. Bokstavkarakter. Begge eksamener må være bestått for å få bestått i emnet. Poppe, T. (ed.) Fiskehelse og fiskesykdommer. Universitetsforlaget. ISBN Døving, K., Reimers, E. (red) Fiskens fysiologi, John Grieg Forlag AS, s Pensum på velferdsdelen deles ut på kurset. AK205F-008 Fiskehelse - semesteroppgave, 10 studiepoeng AK205F-009 Fiskehelse - muntlig eksamen, 7 studiepoeng Fiskeernæring og foring - AK220F Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk: Bachelor i havbruksdrift og ledelse Bachelor i havbruksdrift og ledelse Y-vei

17 Valgemne: Master i havbruk Varighet Ett semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 2.studieår Emneansvarlig Ørjan Hagen E-postadresse Kostnader Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Emneinnhold: Fysiologiske og ernæringsmessige særtrekk ved akvatiske organismer. Behov for næringsstoffer (makro og mikronæringsstoffer). Fôring av larvestadier, bruk av levende fôrorganismer i oppdrett. Adferd relatert til fôring, fôropptak og betydningen av ulike miljøfaktorer. Metabolisme, fordøyelse, absorpsjon og utnyttelse av ulike næringsstoffer. Samspill mellom næringsstoffer. Fôrteknologi, råstoffer, formulering, aktuelle fôrtyper, egenskaper og kvalitet. Kvalitet i fisk. Fôringsregimer - Hvordan kan dette bidra til å styre kvalitetet av fisk? Ernæringsstudier, gjennomgang av metodikk og aktuelle design. Oppdatert kunnskap om fôr og ernæringsmessige behov for de mest aktuelle oppdrettsartene i Norge. Laboratoriekurs: Kjemisk analyse (fett, vann og protein) av fôr og fisk. Analyse av farge i laks - Visuelt, Minolta, v/spektfotometer og HPLC. Demonstrasjon i produksjon av fiskefôr. Læringsutbytte Kunnskaper ha en grunnleggende forståelse av de ulike næringsstoffene i fôret (makro- og mikronæringsstoffer), deres oppbygging, struktur samt fôrressurser og kilder ha en grunnleggende kunnskap vedrørende opptak og fordøyelse hos fisk i ulike livsstadier ha en forståelse av hvordan fôr produseres etter dagens teknologi, samt ha en oversikt over dagsaktuelle problemstillinger knyttet til råstofftilgang ha kunnskap vedrørende levendefôr- og tørrfôrproduksjon Ferdigheter kunne utføre en rutinemessige analyse av hovednæringsstoffene i fisk og fôr kunne bedømme farge i fisk instrumentelt og visuelt Generell kompetanse Studenten skal kunne forstå: fiskens behov for essensielle næringsstoffer fiskens grunnleggende energimetabolisme dagens fiskefôrproduksjon Ja, men studenter på Bachelor i havbruksdrift og ledelse som har emnet som obligatorisk i sin studieplan har fortrinnsrett. Ellers basert på ledig kapasitet. Emnet bygger på AK203F Oppdrett av laksefisk og det er også en fordel om studentene har gjennomført BI124F - Cellebiologi og biokjemi. Ansikt til ansikt. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesninger og laboratorieøvelser/demonstrasjon. Noen av forelesningene vil kunne være på engelsk. Laboratorieøvelsene er obligatorisk. Studentene vurderes på grunnlag av: Skriftlig skoleeksamen (4 timer) som teller 70% av karakteren. Det gis bokstavkarakter (A-F).

18 Mappe bestående av en samlet labjournal + besvarelse av teoretiske spørsmål som teller 30% av karakteren. Det gis bokstavkarakter (A-F). Studieprogresjonskrav Gjennomført laboratorieøvelser inkludert skrevet og levert lab-journal. Fiskeernæring ( Red. Waagbø, R., Espe, M., Hamre, K. og Lie, Ø. Kystnæringen Forlag & bokklubb AS, ISBN ). Utdelte artikkler på forelesningene samt forelesningsnotater. Støttelitteratur: - Fish Nutrition (Third Edition; Edited by Halver, J.E. and Hardy R.W. Academic Press, ISBN ). - Live Feeds in Marine Aquaculture (Edited by Støttrup, J.G. and McEvoy, L.A. Blackwell Science, ISBN ). - Nutrient Requirements and Feeding of Finfish for Aquaculture (Edited by Webster, C.D., Lim, C. CABI Publishing, ISBN ). AK220F-003 Fiskeernæring og foring - Skriftlig skoleeksamen, 10 studiepoeng AK220F-004 Fiskeernæring og foring - Mappe (skriftlige prøver), 3 studiepoeng Produksjonsplanlegging og oppdrettsøkonomi - EK203F Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Obligatorisk: Bachelor i havbruksdrift og ledelse Bachelor i havbruksdrift og ledelse Y-vei Varighet Ett semester Undervisningssemester Høst 2012 Hvilket år i studieprogrammet 3.studieår Emneansvarlig Harald Aaker E-postadresse Kostnader Ingen spesielle Emneevaluering Studentene trekkes aktivt inn i evalueringen av emnet. Det skal velges en tillitsvalgt som har et særskilt ansvar for å sikre dialog mellom studentene og emneansvarlig/foreleser samt studieleder og administrasjon ved behov. I tillegg til denne prosessevalueringen gjennomføres en sluttevaluering ved hjelp av et spørreskjema. Markeds- og næringsstruktur i fiskeoppdrett og fiskeforedling. Budsjettering og økonomisk styring i fiskeoppdrett og foredling. Nærmere om resultatmåling, fiskebeholdningsverdier og konsesjonsverdier i fiskeoppdrett. Fiskens vann og plassbehov på ulike utviklingstrinn. Gjennomgang av ulike vekstberegningsmodeller samt beregning av fôrbehov og ulike fôrfaktorer. Økonomiske konsekvenser av de ulike valg man tar gjennom produksjonen. Fiskeoppdrettøkonomidelen fokuserer på laksefisk( laks og ørret), men analyse av nye arter forsøkes også inkludert. Læringsutbytte Kunnskaper Kjenne til de viktige faktorer for planlegging av produksjonen i et oppdrettsanlegg Kjenne til de viktige faktorer for planlegging av produksjonen i en fiskeforedlingsbedrift Ferdigheter Studenten skal kunne: planlegge en produksjon i et oppdrettsanlegg med bakgrunn i fiskens miljøkrav og myndighetenes reguleringsverktøy vurdere og diskutere optimalisering av en oppdrettsproduksjon i forhold til gitte rammevilkår vurdere de økonomiske konsekvensene som planen innebærer samt forstå størrelsen av det kapitalbehovet som oppstår kunne utarbeide grunnleggende økonomiske kalkyler som er relevante i forbindelse med produksjonsplanlegging, herunder regnskapsmessig vurdering av beholdninger av levende biomasse Generell kompetanse få øvelse i muntlige og skriftlige framlegging kunne finne, vurdere og henvise til relevant litteratur og framstille det slik at det belyser en problemstilling. kunne bruke Excel til relevante beregninger, og kunne bygge opp et regneark med egne formler og beregningsmodeller

19 Fortrinnsrett for studenter som har emnet obligatorisk i sin studieplan. Adgang for andre ut fra ledig kapasitet. Generell studiekompetanse AK203F Oppdrett av laksefisk, BE113E Innføring i finansregnskap og BE114E Bedriftsøkonomi og regnskapsanalyse Ansikt-til-ansikt-undervisning. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesninger 3-5 timer pr uke i 12 uker Sammensatt vurdering: Mappe (30%): består av 2 oppgaver som hver teller 15 %. Bokstavkarakter Skriftlig skoleeksamen som teller 70 %. Bokstavkarakter Begge deleksamener må være bestått for at studenten skal få bestått i emnet. Pensumliste Økonomidelen Frank Asche & Trond Bjørndal: the Economics of Salmon Aquaculture, Wiley-Blackwell,2011 Kompendium; Emner i produksjonsplanlegging og oppdrettsøkonomi Trond Bjørndal: Fiskeoppdrettsøkonomi, J.W. Cappelens Forlag AS, kapittel 3 og 5, 63 sider Harald Aaker: Fiskeoppdrett og verdsettelse. Avhandling for graden dr. Oecon NHH, kap 3, Verdsettelse av fiskebeholdninger i henhold til norsk regnskapslovgivning, 30 sider Trond Bjørndal & Harald Aaker: Konsesjoner og konsesjonsverdi i norsk oppdrettsnæring. Norsk fiskeoppdrett nr 4, 2000 Einar Torrissen: Forelesningsnotater i fiskeforedlingsøkonomi, 38 sider Artikkelsamling i EK 203F Kjell Gunnar Hoff: Driftsregnskap og budsjettering, Universitetsforlaget, 4 utgave, kapittel 15, 16 og 17(68 sider) Kjell Gunnar Hoff: Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 6. utgave, kapittel 16, (34 sider) Gunvald Grønvik: Om varederivat og norske initiativ for ein fiskederivatmarknad, Penger og kreditt nr 4, 2007 Fish Pool: Rulebook for trading at Fish Pool, Bergen Anne Cathrine Bernhoft & Anfinn Fardal: IFRS og fiskeoppdrett, Magma nr 6/2007 Det kgl Finansdepartement:Brev av til advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech vedr klage over Kredittilsynets pålegg om å endreregnskaps praksis for måling av levende oppdrettslaks Kredittilsynet: Brev av til styret i Pan Fish ASA om vedtak om å endre framtidig regnskapspraksis Grete Thue: Overdragelse av fiske- og oppdrettsrettigheter - skattemessig behandling av konsesjonsverdier, Skatterett nr 2, 2002 Hans R. Schwenke: Goodwill eller konsesjon? En regnskapskommentar til en skattedom, Skatterett nr 1, 2007 Stig Reite og Torgeir Edvardsen: Aktivitetsbasert styring og kontroll I fiskeindustri- en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri, Økonomisk Fiskeriforskning, volume 6:2 Bernt Dreyer: Suksesskriterier i norsk fiskeindustri, Økonomisk Fiskeriforskning volume 10:2 Bernt Dreyer & Geir Sogn-Grundvåg: Utnyttelse av konkurransefortrinn innen torskeoppdrett, Økonomisk Fiskeriforskning, 2007 Produksjonsplanleggingsdel: Lekang 2007: Aquaculture engineering kap 17,18,19,21,22 Bjerknes 2007: Vannkvalitet og smoltproduksjon kap 3 og 6 Aarseth og Rusten 2007: Havbruk: Akvakultur på norsk Kap 1,2,3,4,5 EK203F-001 Produksjonsplanlegging og oppdrettsøkonomi - mappe, 10 studiepoeng EK203F-002 Produksjonsplanlegging og oppdrettsøkonomi - skoleeksamen, 7 studiepoeng

20 Internasjonal akvakulturøkologi - AK211F Nivå Bachelornivå (videregående) Type emne Valgemne: Master i marin økologi Varighet Ett semester Undervisningssemester Vår 2013 Hvilket år i studieprogrammet 1.studieår. Undervisningsspråk Engelsk Emneansvarlig Nils T. Hagen E-postadresse Emneevaluering Hvert semester foretas minst én muntlig midtevaluering (dialogmøte med referat) og en elektronisk sluttevaluering i henhold til universitetets kvalitetssikringssystem. Tilbakemeldingene fra disse evalueringene legger grunnlaget for eventuelle endringer. Emnet gir en oversikt over globale produksjonstrender, og inkluderer en innføring i biologiske prinsipper og akvakulturens naturgrunnlag. Oppdrett av utvalgte marine makroalger, evertebrater og fisk blir gjennomgått, og sammenlignet med tilsvarende arter i fiskeri og landbruksproduksjon. Tema som blir gjennogått inkluderer: oppdrettsmetoder for yngelproduksjon inkludert gyting, klekking, startfõring og metamorfose, samt tilvekst og produkssjonssystemer; sykdom og andre begrensninger; produksjonspotensial og utviklingstrender. Økologiske utfordringer, produksjonsprofil og miljøpåvirkning til ulike typer akvakultur produksjon blir sammenlignet, inkludert intensiv monokultur, integrert multi-trofisk akvakultur og tradisjonell polykultur. Læringsutbytte Kunnskap ha bred kunnskap om globale trender, biologiske prinsipper og økologiske begrensninger for bærekraftig akvakulturproduksjon kjenne til sammenlignbare produksjonssystemer i landbruk og fiskeri ha kunnskap om den globale akvakulturens historie, tradisjoner, egenart og betydning i dagens samfunn Ferdigheter kunne vurdere relevante forskningsresultater fra oppdrett av utvalgte makroalger, evertebrater og fisk kunne ta hensyn til etiske utfordringer i akvakulturproduksjon, og vise evne til å treffe velbegrunnede valg mellom ulike akvakulturproduksjonssystemer basert på intensiv monokultur, integrert multitrofisk akvakultur, og tradisjonell polykultur evne å tilegne seg oppdatert kunnskap fra FAO og den vitenskapelige faglitteraturen, og kunne foreta kvantitative vurderinger av global status og utviklingstrender i akvakulturproduksjon Generell kompetanse ha innsikt i relevante fagetiske, økologiske, og tekniske problemstillinger innen forskning og internasjonal videreutvikling av bærekraftig akvakulturproduksjon kunne formidle kunnskap om sentrale problemstillinger, utfordringer, begrensninger og muligheter innen global akvakulturproduksjon Emnet er et tilbud til studenter i andre eller tredje år av Bachelor graden og mastergradsstudenter i akvakultur. Studenten bør ha fullført første år Bachelorstudier i akvakultur, biologi eller tilsvarende. Studenten bør ha fullført ett år bachelorstudier i akvakultur, biologi eller tilsvarende. Studenten bør ha fullført ett år bachelorstudier i akvakultur, biologi eller tilsvarende. Ansikt-til-ansiktundervisning. Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Forelesninger, gruppearbeid, selvstendige innleveringsoppgaver, og veiledning. Tilgang på internet er påkrevet. Skriftlig eksamen (5 timer), 100 % av karaktergrunnlaget. Bokstavkarakterer. Obligatorisk muntlig presentasjon (oppsummering av pensumbolk), 0 % av karaktergrunnlaget. Bestått/ikke bestått.

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor)

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Studieprogramansvarlig Rolv Kristiansen E-postadresse rolv.kristiansen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse Programevaluering Studentene trekkes aktivt inn

Detaljer

Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences

Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences NO EN Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences SEMESTERPACKAGE AQUACULTURE AND MARINE BIOSCIENCES Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2016 Språk Fakultet Studiested

Detaljer

Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences

Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences NO EN Semesterpackage Aquaculture and Marine Biosciences SEMESTERPACKAGE AQUACULTURE AND MARINE BIOSCIENCES Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2017 Språk Fakultet Studiested

Detaljer

Grunnstudium (Årsstudium)

Grunnstudium (Årsstudium) Grunnstudium (Årsstudium) Studieprogramansvarlig Einar Skarstad Egeland E-postadresse einar.skarstad.egeland@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse. Programevaluering Studentene trekkes aktivt inn

Detaljer

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor)

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Ørjan Hagen E-postadresse orjan.hagen@uin.no Telefon 755 17357 Studieveileder

Detaljer

Grunnstudium (Årsstudium)

Grunnstudium (Årsstudium) (Årsstudium) Grad Årsstudium Studiepoeng 60 Varighet Ett år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Einar Skarstad Egeland E-postadresse einar.skarstad.egeland@uin.no Telefon +47 755 17862 Studieveileder

Detaljer

Aquaculture and Marine Biosciences

Aquaculture and Marine Biosciences NO EN Aquaculture and Marine Biosciences Denne semesterpakken er spesielt tiltenkt utvekslingsstudenter som ønsker å oppnå kunnskap om akvakultur i Nord-Norge og andre områder innenfor marinbiologi. AQUACULTURE

Detaljer

Aquaculture and Marine Biosciences

Aquaculture and Marine Biosciences NO EN Aquaculture and Marine Biosciences Denne semesterpakken er spesielt tiltenkt utvekslingsstudenter som ønsker å oppnå kunnskap om akvakultur i Nord-Norge og andre områder innenfor marinbiologi. AQUACULTURE

Detaljer

Biologi og kjemi (Årstudium)

Biologi og kjemi (Årstudium) Biologi og kjemi (Årstudium) Studieprogramansvarlig Prof. Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse med Matematikk R1 eller matematikk S1 og S2 og i tillegg ett

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Økonomi og ledelse (Årsstudium)

Økonomi og ledelse (Årsstudium) Økonomi og ledelse (Årsstudium) Grad Årsstudium Studiepoeng 60 Varighet 1 år Heltid/deltid Heltid Studiested Bodø Studieprogramansvarlig Frode Fjelldal-Soelberg E-postadresse frode.fjelldal-soelberg@uin.no

Detaljer

Økonomi og ledelse (Årsstudium)

Økonomi og ledelse (Årsstudium) Økonomi og ledelse (Årsstudium) Grad Årsstudium Studiepoeng 60 Varighet 1 år Heltid/deltid Heltid Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Frode Fjelldal-Soelberg E-postadresse frode.fjelldal-soelberg@uin.no

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Grad Kortere studier/kurs Studiepoeng 30 Varighet To semestre Heltid/deltid Deltid Studiested Universitetet i Nordland Studieprogramansvarlig Anders

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor)

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Språk/Language: Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Studiested Bodø Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig

Detaljer

Grunnleggende emner i lulesamisk språk

Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk er på til sammen på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner som gir en elementær innføring i lulesamisk språk og egner seg

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 5.-10. trinn Studiet er del 2 i matematikktilbudet innen videreutdanningssatsningen Kompetanse for kvalitet. I dette studiet inngår to emner: Funksjonslære

Detaljer

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen

Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen NO EN Deltidsstudier ved Profesjonshøgskolen DELTIDSSTUDIER VED PROFESJONSHØGSKOLEN Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2015 Språk Fakultet Søknadsfrist Bodø YRKESMULIGHETER

Detaljer

Biologi og kjemi (Årstudium)

Biologi og kjemi (Årstudium) Biologi og kjemi (Årstudium) Grad Årsstudium Studiepoeng 60 Varighet Ett år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Prof. Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@uin.no Telefon 755 17333 Studieveileder

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium)

Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Personalledelse og kompetanseutvikling (Årsstudium) Studiested Mo i Rana Studieprogramansvarlig Inger Benson E-postadresse Inger.Benson@hibo.no Opptakskrav Det kreves generell studiekompetanse og minimum

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø gjelder for kull 2011/2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse

Studieprogrambeskrivelse Studieprogrambeskrivelse Folkehelse og nærmiljøkvaliteter med fokus på nærfriluftsliv Faktaopplysninger om studiet: Grad: Grunnivå Studiepoeng: 15 Varighet: 2 semester Deltid: Samlingsbasert, med fire,

Detaljer

Havbruk, 3+2 år (Master)

Havbruk, 3+2 år (Master) Havbruk, 3+2 år (Master) Grad Master Studiepoeng 300 Varighet Fem år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@uin.no Telefon 755 17333 Studieveileder Tone Rove

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Havbruksdrift og ledelse Y-VEI-bachelor

Havbruksdrift og ledelse Y-VEI-bachelor NO EN Havbruksdrift og ledelse Y-VEI-bachelor Har du fagbrev i akvakultur og ønsker økt kompetanse og mer ansvar? Denne bachelorgraden er et tverrfaglig, næringsrettet studium skreddersydd for søkere med

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

Animal Science (Bachelor)

Animal Science (Bachelor) >> Studie-/fagplan uten emnebeskrivelse Animal Science (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Grete Lysfjord E-postadresse grete.lysfjord@uin.no

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Studieplan for Teknologi og forskningslære

Studieplan for Teknologi og forskningslære Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU skal gi studentene et grunnlag for å undervise

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap NO EN Deltidsstudier ved Fakultet for samfunnsvitenskap DELTIDSSTUDIER VED FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP Studiepoeng 10,0 Type studium Kortere studier/kurs Startsemester Høst 2016 Språk Fakultet Studiested

Detaljer

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng

EMNEKODE: 4EN EMNENAVN Engelsk /English FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng EMNEKODE: 4EN2 5-10 EMNENAVN Engelsk 2 5-10/English 2 5-10 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå. OMFANG Emnets omfang er på 30 studiepoeng INNLEDNING Engelsk 2 for 5-10 bygger på Engelsk 1 for 5-10 og

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Studieåret 2017/2018

Studieåret 2017/2018 Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i kjemi består av Kjemi 1 (30 studiepoeng) og Kjemi 2 (30 studiepoeng). Til sammen skal Kjemi

Detaljer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer

Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Suksessfaktor kompetanse Høgskolen i Bodø sine erfaringer Ved Marit Bjørnevik Fakultet for biovitenskap og akvakultur Fakta om Fakultet for biovitenskap og akvakultur 130 studenter på campus (2008/09)

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer