PEDAGOGISK RAPPORT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDAGOGISK RAPPORT 2013"

Transkript

1 PEDAGOGISK RAPPORT 2013 Haltdalen oppvekstsenter

2 Innhold Innhold Side Barnehagens formål og innhold, barnehageloven 1 og 2 3 Barnegruppe 4 Personell 4 Samarbeidsparter 4 Barnehagens satsingsområde 6 Fagområder rammeplan Vurdering av barnehageåret 2

3 Barnehageloven formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). 2. Barnehagens innhold Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Endret ved lov 18 juni 2010 nr. 26 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 827). 3

4 Barnegruppe Vår Høst Antall barn under 3 år 7 8 Antall barn over 3 år Antall avdelinger 1 1 Personell Vår Høst Styrerressurs 30% 30% Antall pedagogiske ledere 100% 170% Antall førskolelærere 70% Antall barne- og ungdomsarbeidere 160% 160% Antall assistenter 40% 60% Antall lærlinger 0% 0% Arbeidstidsordninga Arbeidstidsavtalen er forlenget ogdet betyr at førskolelærerne fortsatt skal ha minst 4 t per uke til planlegging, samarbeid, forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og lignende. Styrer og pedagogisk leder har sammen satt opp prioritert liste over arbeidsoppgavene. I denne tida inngår 1 t per uke til samarbeid mellom styrer og pedagogisk leder. Fra november ble det ut fra antallet plasser i barnehagen bestemt at det skulle være to pedagogiske ledere, en med ansvar for de yngste barna og en med ansvar for de eldste. Pedagogisk leder for de yngste barna kombinerer det med faglederstillinga. Pedagogisk leder for de eldste barna har 4 t planleggingstid i uka, men det har ikke vært like enkelt å få tatt dette for den andre pedagogiske lederen, da det ikke lar seg gjøre å være borte fra avdelinga. Pedagogiske ledere har også ansvaret for å gi oppgaver til planleggingstida for assistenter/barne- og ungdomsarbeidere. De som har mellom 60 og 100% stilling har ½ time per uke og de som har mindre enn 60% har ½ time per 14. dag i planleggingstid. Tida blir bl.a. brukt til å lese faglitteratur, planlegge aktiviteter og lignende. Dette er en ordning som assistentene er godt fornøyd med. Antall samarbeidsutvalgsmøter SU Tema: Vår Økonomisk situasjon-konsekvenser for barnehagen og skolen Halvårsplan vårhalvåret 2012 for barne 1 møte 4

5 Årsmelding 2012 skolen Årsmelding 2012 barnehagen Rapport fra tilsyn barnehagen Rapport fra kvalitetssamtale Rapport fra branntilsyn Antall foreldremøter To møter Tema: Vår: Utveksling av synspunkter med bakgrunn i foreldremøte Halvårsplan, vår 2013 Halvårsplan, høst 2013 drøfting av innhold(foreldremedvirkning) Tilbakeblikk/status fra avd. Høst: Fokusområde - språk og sosial læring Forut Bibl. Mari Aas snakka om verdien ved bruk av bøker Halvårsplan for høsten 2013 Hverdagen i barnehagen organisering, ulike ansvarsområder med mer Foreldreforeninga: Økonomi, årsmelding og valg Antall foreldresamtaler Vår 2013 Obligatorisk med foreldresamtaler til foreldrene til skolestarterne. Resten av foreldrene fikk tilbud om foreldresamtaler, og de fleste ønsket samtale. Høst 2013 I november ble det gjennomført foreldresamtaler med samtlige foreldre Antall personalmøter Tema: Vår 2013 Oppsummering/deling av erfaringer/resultater ift. fokusområde Orientering om Webster-Stratton kurset Innspill til visjon Høst 2013 Økonomi/budsjett Valg av repr. til samarbeidsutvalget, fra skolen og barnehagen Valg av verneombud Planlegging av felles førjulsaktiviteter Andre akt.ting HMS Orientering med IA kontakt Elisabeth Tamnes Informasjon v/lønningskontoret Antall avdelingsmøter Tema: Evaluering av hver måned Fokusområdet Beste praksis En til to 4 møter 4 møter 5

6 Forut Gjennomgang av halvårsplan, vår 2013 Planer Referat fra foreldresamtaler Referat fra div. kurs Barnehagen 2013 opplegg Webster Stratton - oppfølging Foreldresamtaler, våren 2013 Nye barnehagesøknader, høsten 2013 Turnus, høst 2013 planleggingstid for personale Tanker ved starten av et nytt barnehageår Barnegruppa gjennomgang Personalgruppa ulike ansvarsområder Gjennomgang av førstehjelpsutstyr Evaluering av førstehjelpsutstyret Foreldresamtaler gjennomgang av barnegruppa Div. planer og referater Andre samatbeidsmøter/samarbeidsparter PPT, helsestasjon, barnevern, skole med mer. Vi har jevnlige møter med ppt når det gjelder opplegg for enkeltbarn. Helsesøster har besøk på skolen stort sett ukentlig, og det er da mulighet til å ta kontakt når det gjelder spørsmål og drøftinger vedr. enkeltbarn. Flytting til oppvekstsenteret har ført til at vi nå har fin mulighet til å holde skolen godt informert om skolestarterne, og har fått etablert en del fellesopplegg for skolen og barnehagen. Barnehagens satsingsområde HALTDALEN BARNEHAGE HAR LEKEN SOM SATSINGSOMRÅDE. GJENNOM LEKEN FÅR BARNET MULIGHET TIL UTVIKLING PÅ ALLE MÅTER OG LÆRING FØLGER SOM HÅND I HANSKE. Haltdalen barnehages lekeområde ute og inne, bærer preg av at barnehagen er bygd for 20 plasser. I dag kjører vi med ei ganske stor barnegruppe. Uteområdet er ikke ferdigstilt, og har lite utfordringer for barns lek. Barna mangler en skikkelig boltreplass med motoriske utfordringer. Det er lagt ut forslag til hvordan området kan utformes, men området må først dreneres før planene kan realiseres. Barnehagen har en egen skjermet lekeplass som er fin for de minste barna. Det ble i høst satt opp gjerde mot veien og vi kan benytte skolens ballbinge og asfaltbanen. Når det er snø er akebakken fin å være i. Oppvekstsentertanken skulle også tilsi at vi kunne dele mer rom. Barnehagen har ingen grupperom i barnehagens område, og skulle bruke skolens arealer, men elevtallet på skolen setter sine begrensinger for dette. Vi deler et rom på ca. 10kvm med SFO og kan bruke gymsal og bibliotek når disse er ledige. Vi savner egne grupperom hvor vi kan lukke døra. 6

7 For å ivareta barnas behov for lek, har vi delt opp i småbarnsgruppe, med 2 voksne som er ansvarlig hver dag og storbarnsgruppe, der også med 2 voksne som er ansvarlige hver dag. Småbarnsgruppa er i hovedsak ute på formiddag, og de store er ute på ettermiddag. Da blir det mer tumleplass ute og inne. Vi er også flittige brukere av skolens gymsal, men dette er også personalkrevende, så det er viktig at alle er på plass til enhver tid. Barna er flink til å bruke lekeområdet og det foregår ganske allsidig leik på tvers av aldersgrupper og kjønn. Vi leter fortsatt etter et egnet turområde, men vi er omringet av bakker, jernbane og beitende dyr, så det setter sine begrensninger. Førskolebarna er med småtrinnet på uteskole og vi prøver, så langt det er mulig, å avvikle noen turer hit og dit for alle barna. Grunnet barnehagens fysiske utforming og vårt noe reduserte uteareal, kan leken bli noe begrenset. Kreativiteten settes på prøve og barna kan etter hvert bli lei av manglende utfordringer. Dette er ikke bra, men vi har etterlyst arbeidet med å utforme lekeområdet som ligger utenfor gjerdet, men ting tar tid. Den voksnes rolle i leken blir godt ivaretatt, det skal være en voksen der det er barn og den voksne skal være observant og hjelpende. Det er viktig at den voksne ser sin rolle i leken, at den voksne kan være en slags katalysator og at voksenpersonen kan hjelpe enkeltbarnet å komme inn i lekegruppen på en okei måte. Men alle barn er individuelle og innehar derfor sine egne ønsker og mål med sin aktivitet, og det er viktig at vi støtter opp om disse på en overkommelig måte. Gjennom lek kan en også legge til rette for motorisk utvikling, sosial kompetanse, en kan hjelpe barnet med å utvikle empati og lære seg samarbeid. Det er moro å se på hvilke måter de enkelte samarbeider i lekegrupper, hvordan de delere og organiserer. Noen barn er fødte ledere og noen lar seg gjerne lede, mens andre igjen vil være for seg selv. Vi som voksne må observere og handle deretter. Den voksne skal ikke trenge seg inn i leken, og det er vi i Haltdalen barnehage veldig oppmerksomme på, vi skal være startere, hjelpere og den trygge voksne som ser barnet. Barnets omsorg og behov, modenhet og læring skal alltid komme først. Personalgruppen ved Haltdalen barnehage innehar mye kompetanse og har opparbeidet seg lærdom og erfaring gjennom mange års virksomhet i barnehage hvor omsorg og læring har stått i fokus. FAGOMRÅDER OG RAMMEPLAN Haltdalen barnehage prøver å implementere alle fagområdene i sine halvårs/måneds og ukeplaner. Det legges gjennom disse planene til rette for aktiviteter som berører de fagområdene som rammeplanen gir oss føringer om. Holtålens barnehager jobber etter en felles progresjonsplan som skal ivareta de enkelte aldersgruppenes behov. Haltdalen barnehage er en del av denne gruppen og jobber derfor etter det samme som de andre. Hvert år i oppveksten har sine utfordringer som videreføres oppover etter hvert som tiden går. For de fleste barna går dette smertefritt, mens noen trenger litt ekstra hjelp. Haltdalen barnehage jobber med fokusområder som berører fagområdene i større eller mindre grad. 7

8 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Vi lagt til rette for at barna kan bruke bøker, oppsøke skolens bibliotek og eller har vi tatt noen turer til folkebiblioteket. ipad har vært tilgjengelig for de største barna. Pekebøker og bøker med store bilder brukes flittig av de minste barna, og samtalen står i fokus. Vi utfordrer hele tiden alle barn når det gjelder kommunikasjon, også den nonverbale delen av språket.som finnes hos barn. Gjennom prosjektet med fremmedspråklige barn, føler vi at vi har gitt disse barna en god mulighet til å lære seg det språket vi bruker daglig. Vi jobber også mye med hvordan vi bruker språket, og må hele tiden vurdere hvordan vi selv er som språkbrukere. De voksne er forbilder i så måte. Å tulle å tøyse med språket er viktig for at barnet skal få et godt forhold til ord, for eksempel. Gjennom rim og regler, sang og musikk. I barnehagen brukets TRAS ( tidlig registrering av språkutvikling) om det oppstår spørsmål om barnets språkferdigheter. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Vi er så heldige at vi har tilgang til en godt utstyrt gymsal. Dette veier opp for et ganske dårlig og lite utfordrende uteområde. Noen barn har vært oppe i lavvoen, det er ganske langt å gå dit,så den har dessverre ikke blitt brukt så mye. Ute er det mest sykling, løping, aking og skigåing (om det er snø, og ikke for kaldt.) Noen turer i nærmiljøet gir også motorisk trening, men vi savner en turplass som vi kan benytte. Inne i barnehagen bruker vi mye bevegelsessanger for både store og små.. Barna er jo hele tiden i aktivitet, og det gir jo god motorisk trening på alle plan. Samtidig som at gymsalen gir oss en fin mulighet til å trene på motorikk, med ballspill, balansering etc. Gymsalen har blitt flittig brukt av alle barn. Maten vi serverer i barnehagen bærer preg av av helsetanken og vi har et godt norsk kosthold, med variert mat av alle slag. Det serveres også varmmat og barna er noen ganger med i produksjonen. Det er ordensmannens oppgave å dekke bordet med det som trengs til måltidet. Vi legger stor vekt på at maten skal være næringsrik og variert. Ingen barn skal tvinges til å spise opp, barn kan faktisk bli mette. Vi fokuserer heller ikke så mye på skorpa.!! KUNST KULTUR OG KREATIVITET I alle barn er det en kreativ tenkende kunstner!! Vi jobber en del med formingsaktiviteter av ymse slag, vi henger opp produkter på veggene og sender det meste av det barna har laget hjem til jul, barna produserer mye fint i mange valører. Det å ta vare på barnas kultur er viktig. Alle barn har sin egen barnehagekultur som vi må prøve å få tak i. Barnehagens kultur er preget av personalets kulturelle bakgrunn som smelter sammen med barnas iboende kultur. Kulturbegrepet er ufattelig stort, og vi prøver å favne så mye som mulig. Vi er også oppmerksom på ny kultur, det skapes kultur hele tiden og det er viktig for de voksne å holde seg orientert i dette. Vi presenterer årstidens forskjellige kulturbegivenheter på tradisjonelt vis, som jul, påske, 17. mai osv. Haltdalen barnehage har også barn fra andre kulturer. Vi vil etter hvert som disse barna vokser, prøve å presentere litt av deres kultur i samarbeid med foreldrene. Gjennom vårt, nesten daglige, arbeid med div formingsaktiviteter, tilrettelagte og spontane, vandrer vi ofte inn i kunstens verden. Barn er ofte veldig kreative, og har en fantasi som mangler grenser. Ut i fra dette er det viktig at de får bedrive kunst ut i fra sitt ståsted. Gjennom jobbing med forskjellige formingsaktiviteter legger vi grunnlaget for videreutvikling av barnets kreativitet. 8

9 Jeg tør påstå at vi er en barnehage som setter kunst, kreativitet og kultur på dagsorden, og gjennom samarbeidet med oppvekstsenteret får vi videreutviklet kulturbegrepet. Gjennom arbeidet med FORUT gir vi barna en ypperlig sjanse til å få innblikk i andre barns forskjellige kulturer. Barna viser en veldig god innlevelse i andre barns levevilkår. Dette gir også en god grobunn for tenkning og fabulering omkring sin egen situasjon, Forskjeller blir tydeliggjort og barns empati blir absolutt utfordret. Barnehagenes er også involvert i samenes liv, ved at vi er på reinssamling oppe i Harsjøen med førskoleklubben hvert år,. Der får vi oppleve reinssamling, merking og slakting, samtidig som vi får et lite innblikk i samenes hverdag. Forberedelsene til denne turen bærer også preg av samenes gjøren og laten. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Barnehagen var nok flinkere til å oppsøke naturen før vi flyttet til oppvekstsenteret. Da låg mulighetene mer til rette for all. Det var kort veg til Ruskåshøgda, og lavvoen der oppe ble flittig brukt.. Området til barnehagen var også mer utfordrende med busker, trær og bakker. Nå er vi mer inneklemt mellom industri og myr. Vi jobber stadig med å finne et nytt turområde. Det vil også bli etablert en åker hvor vi kan så div, grønsaker til eget bruk. Vi har besøkt biblioteket oppe i Ålen, fått litt orientering om ny barnelitteratur. Bålpanna, som vi fikk av foreldreforeninga, har blitt flittig brukt Vi har samlet opp og levert tomme melkekartonger på Fias sitt returpunkt borte ved coopen. Vi har også anskaffet to tomme kabeltromler som er utgangspunkt for snekring, saging og div. konstruksjoner. Dette er flittig brukt av alle barn og gir god motorisk trening ETIKK, RELEGION OG FILOSOFI Rammeplanen gir retningslinjer om at vi skal gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne verdier ( rammeplanen s. 9) Dette gir oss føringer på hvordan vi fremmer de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen. Dette gir oss også muligheten til å tenke filosofisk, være filosofiske sammen med barna. Vi legger ikke svarene i munnen på barna, men gir dem mulighet til å forme disse selv. Dette handler også om hvordan vi presenterer de forskjellige kristne høgtidene og tradisjoner. Presten har vært en hyppig gjest her i barnehagen, vi er veldig oppmerksomme på at det ikke skal drives forkynning i barnehagen, men at barna skal få et innblikk i den kristne tradisjon som praktiseres i Norge. Gjennom fokus på etikk, relegion og filosofi, gir vi barna muligheter til å oppøve en sosial kompetanse som er viktig for barnets videre ferd gjennom livet. Oppvekstsenteret slo fast at vi skulle sette VENNLIGHET i fokus og at mye av jobbingen vår skulle ha rot i dette. Det kunne nok ha blitt jobbet mer med dette temaet som et fellesprosjekt i skole/barnehage. 9

10 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barnehagens arbeid med nærmiljøet har begrenset seg lit av seg selv. Arbeidsplasser blir nedlagt eller flyttet. Bøndene har fått restriksjoner om fjøsbesøk, etc. Men barnehagen har vært på to seterbesøk og har også vært på besøk i et sauefjøs for å hilse på lamma. Førskolebarna er med skolens utegruppe på tur til skolens faste turplass med jevne mellomrom og vi har besøkt strutsene i nabolaget. Det har selvfølgelig blitt avviklet en del turer hit og dit gjennom året, og tur til Landsbyen ble gjennomført med stor suksess. Vi kunne ha blitt flinkere til å få hit kulturpersonligheter fra bygda vår, men i en travel hverdag er det ikke så lett å få det til. Oppvekstsenteret hadde et samarbeid med Haltdalen musikkorps, det ble arrangert en vårkonsert hvor korpset og barna fra oppvekstsenteret underholdt hver for seg og sammen. Dette var et vellykket arr. Som ga grobunn for videre samarbeid. Barnehagen har høstet grønnsaker fra gammelgården og kokt suppe på dette til alle barna i barnehagen Noen har tatt med lunsjen sin og gått til Petran museum for å utforske litt der. Gjennom besteforeldrekaffen som vi arrangerer hvert år, har vi nådd den eldre generasjonen, og vi er alltid åpne for besøk utenfra. Barna setter stor pris på det. Vi føler at vi er en viktig brikke i nærmiljøet, men kunne nok ha vært flinkere til å markere oss i nærmiljøet. ANTALL,ROM OG FORM Dett er et tema som blir behandlet på forskjellig vis, men hovedvekten legges til de større barna og helst da i førskoleklubssammenheng. Alle barna i barnehagen har tilgang på brettspill, konstruksjonsleker, puslespill etc. og disse blir brukt av alle, på tvers av alder. Alle barn blir gjort kjent med tallregler, bokstavregler, rim og vers gjennom sang og lek. Vi teller vinduer, dører, sirkler, kvadrater etc ved hver anledning Holtålens barnehager, jobber med fokusområder etter felles mal. Alle barnehager utarbeider beste praksis og standard som er tilpasset den enkelte barnehage. Barnehageåret 2013 har vi jobbet med fokus områdene Måltidet og påkledning. Språk og sosial kompetanse. Det blir sendt ut info om dette til foreldrene, og personalet har jobbet godt med fokusområdene. Høsten 2013 valgte vi å sette i gang arbeid med FORUT, noe som absolutt kunne knytes til fokusområdene våre. FORUT handlet denne gang om barn i en landsby i Malawi, et land i Afrika. Gjennom dette fikk vi jobbet mye med fokusområdet vårt. Høsten 2013 ble det jobbet mye med FORUT, dette er et område som opptar barna, de får innblikk i andre barns leveforhold., de får også et eierforhold til dette prosjektet i og med at de blir så mye innvollvert i dette, gjennom samlingsstunder som omhandler temaet.. Alle barn deltar, men det er først og fremst for de største barna i barnehagen 10

11 FØRSKOLEKLUBB. Har foregått stort sett en gang i uka. Vi har jobbet veldig allsidig, med hovedvekt på å skape ei god gruppe. Vi har brukt sløydsalen på skolen, gymsalen, og barnehagens kjøkken til ymse matlaging.. Vi har vært på turer hit og dit. Førskoleåret avsluttes med bytur, sammen med de andre førskolebarna i kommunens barnehager, med besøk på vitenskapsmuseet, en tur til Munkholmen og en burger på Mc.donalds.. Førskolegruppa har også overnattet i barnehagen sammen med 2 voksne. Det ble i år også tid til Harsjøen for å overvære reinsdyrsamling, merking og slakting av matrein. Det var 20 minusgrader, men det gikk veldig greit. Høstens førskolegruppe bestod av 5 barn. Vi var så heldige at vi fikk ta i bruk SFO rommet på skolen, Der hadde vi base. Førskoleklubb har stort sett foregått på tirsdager da det var den eneste dagen førskolebarna er samla. Vi har jobbet mye med oppgaver av ymse slag, og fått kartlagt ferdigheter og modenhet. Vi har jobbet mye med gruppearbeid og kommunikasjon. Førskolebarna har også brukt barnehagens kjøkken for å tilberede mat av mange slag. Vår filosofi sier at det er viktig å skape ei god gruppe som kan utvikle sin sosiale kompetanse, empati, toleranse og likeverd. Det gir oss også muligheten til å utvikle et godt kameratskap, og sist men ikke minst, kan barna få en mulighet til å lære seg gjennom praktisering. Vi har brukt ipad, for å følge litt med på den teknologiske utviklinga. Dette er et fint hjelpemiddel som kan brukes til bokstavtrening, matematikk, tegning, med oppgaver som er til rette lagt barn i denne alderen. Lotto oppgaver som krever en viss konsentrasjon og hukommelse samt finmotoriske øvelser er noe av det som kan prøves via ipad. Gjennom lesing, matematikk og litt filosofi, mener jeg at vi kan ha lagt et godt grunnlag for barnas iver etter å lære. VURDERING AV BARNEHAGEÅRET. Dette året har bydd på utfordringer av forskjellige slag. Det har vist seg at inneområdet er noe mangelfullt, med liten plass til gruppering. Vi har gjennom året kunne sette fingeren på en del ting, noe har vi greid å gjøre noe med, mens andre ting får bli som de er og vi får gjøre det beste ut av situasjonen. Vi har lært oss å organisere dagen på en måte som gjør det mer oversiktlig både for barn og voksne. Å dele barnegruppen i to med ansvarsområder knyttet til dette, har vært meget vellykket. Oppvekstsenteret skulle gi oss mulighet til å bruke flere rom til gruppeaktiviteter, men elevtallet ved skolen har økt og skolen trenger sin plass. Vi bruker gymsal, bibliotek og kan bruke SFO rommet når det er ledig. Antallet barn/plasser i barnehagen har også satt sine begrensninger for aktiviteter som krever mer voksenressurs. Personalet har strekt seg langt for at dagen skal gå opp, mht. aktiviteter. 11

12 Dette understreker igjen viktigheten av å ha et kreativt og løsningsorientert personale. Vi er heldige i så måte. Alle er enige om at det har vært en travel høst, med mange barn. Barnehagen har et luksusproblem, det er for stor pågang av barn, flere enn barnehagen er godkjent for. Personalmessig har dette løst seg med bruk av lærling, ekstra assistent og en viss sambruk med skoledelen. En skulle nok til tider ha ønsket mer plass innendørs. Forholdene spiller ikke på vårt lag. Men personalet har taklet dette på en fin måte. Foreldrekontakten,og samarbeidet har vært veldig bra, og foreldrenes deltakelse i vårt arbeid har vært veldig bra. Tilbakemeldinger fra foreldrene har blitt ivaretatt. Vi har to fremmedspråklige barn i barnehagen nå, og ser lite problemer med dette. Disse barna er godt i gang med å tilegne seg det norske språket sammen med sitt eget morsmål. Vi drar stor nytte av skolens morsmålslærer. Dette barnehageåret har gitt oss muligheten til å bli bedre kjent med oppvekstsenteret. Samarbeidet med skolen kunne ha vært bedre, men veien blir til mens vi går. Mye dukker opp underveis. Og vi vil jobbe mer med å få en turplass for barna. Det ser også ut som art det skjer noe med uteområdet vårt og at våre ønsker blir hørt. Både barn og voksne har vært flinke til å tilpasse seg, og gjort det beste ut av situasjonen. Vi har arbeidet godt sammen og vi føler at vi hatr gitt den omsorgen som trens for det enkelte barn. Personalet har vært på en del kurs og har delt sine kunnskaper med hverandre. DOKUMENTASJON Dette er et felt som vi føler at vi kunne jobbet mer med. Vi har en tavl ute i garderoben hvor vi skulle skrive om dagens hendelser, i en travel hverdag har dette blitt glemt av og til.. Vi har fått tilbakemeldinger fra foreldre om dette, slik at vi må lage oss et system som fungerer. Vi henger opp bilder fra bursdager, turer og andre gjøremål ute i garderoben, og vi samler bilder av det enkelte barnets aktiviteter i en perm som barnet får ved barnehageslutt. Foreldrene blir orientert om barnhagens forskjellige planer ved månedsplaner med et kort resyme over hva vi har gjort og ukeplaner som sier hva vi skal gjøre. Ingen planer er absolutte, og vi kan bestemme ting på sparket. PERSONALGRUPPEN. Består av en gjeng medarbeidere med solid erfaring og kunnskap, de fleste har lang fartstid og innehar mange kvaliteter som kommer barna til gode, Barnehagen følger statens normer for pedagogtetthet og statens føringer på øvrig personale. Det kan til tider være ganske hektiske dager med mange barn. Noen krever mer enn andre, vi har derfor god bruk for de resurssene vi har til enhver tid. En kunne ønsket 12

13 at statens føringer på personaltetthet kunne gi rom for flere faglærte på jobb. Antallet småbarnsplasser gjorde at begge førskolelærerne fikk ansvar som pedagogisk lede. Haltdalen oppvekstsenter har hatt ei økning av barnetall, og det er jo veldig positivt med tanke på fremtiden. Dette gir oss arbeidsro, uten å måtte tenke så mye på følgene av redusert barnetall så langt. Følgende utfordringer ble skissert fra kommunalleder for oppvekst på Ped. Rapport 2012 TRANG GARDEROBE- omorganisering har delvis løst problemet. DÅRLIGE GARDEROBEFORHOLD FOR DE BARNEHAGEANSATTE Dett er ikke løst ennå, da det ikke er ledig romkapasitet til dette på nåværende tidspunkt. Håvard Løberg, pedagogisk leder. 13

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2012

PEDAGOGISK RAPPORT 2012 PEDAGOGISK RAPPORT 2012 Haltdalen oppvekstsenter Innhold Innhold Side Barnehagens formål og innhold, barnehageloven 1 og 2 3 Barnegruppe 4 Personell 4 Samarbeidsparter 4 Barnehagens satsingsområde 6 Fagområder

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Sofienbergparken barnehage

Sofienbergparken barnehage Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sofienbergparken barnehage Sofienbergparken barnehage Telefon: 23423400 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/sofienbergparken-og-krakeslottet-barnehage/

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Scala Private Barnehage

Scala Private Barnehage Scala Private Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 adm@scalapbh.no 92 88 09 58 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2012

PEDAGOGISK RAPPORT 2012 PEDAGOGISK RAPPORT 2012 Elvland barnehage Innhold Innhold Side Barnehagens formål og innhold, barnehageloven 1 og 2 3 Barnegruppe 4 Personell 4 Samarbeidsparter 4 Barnehagens satsingsområde 5 Fagområder

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no BarnehagenVår Sofus ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016 Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014

VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE NES I HEDMARK. Revidert 02.08.2014 VEDTEKTER FOR ÅRENGEN BARNEHAGE PÅ NES I HEDMARK Revidert 02.08.2014 1 FORMÅL 1.1 Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender

Løkkeberg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Løkkeberg barnehage Løkkeberg barnehage lokkebergbhg@bsh.oslo.kommune.no Telefon: 918 05 816 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/lokkebergbarnehage/

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Årsplan 2016. side 1 03.12.15

Årsplan 2016. side 1 03.12.15 Årsplan 2016 side 1 03.12.15 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

Heimvang familiebarnehage

Heimvang familiebarnehage Heimvang familiebarnehage reporteren@mac.com Telefon: 41455153 Webside på kommunens portal: www.barnehager.oslo.kommune.no/heimvang-familiebarnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender

Liabakken barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Vestre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Vestre Aker Liabakken barnehage Liabakken barnehage eva.bohn@bva.oslo.kommune.no Telefon: 23 47 63 62 / 958 96 584 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/liabakken-barnehage/

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Karen Aasumb barnehage

Karen Aasumb barnehage Oslo kommune Bydel Stovner Karen Aasumb barnehage Karen Aasumb barnehage inger-berit.rogn@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22104016 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Trøste og bære barnehage

Trøste og bære barnehage Trøste og bære barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 trosteogbare@gmail.com Telefon: 22 30 13 80 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Grorud Nordtvet barnehage Nordtvet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 liv.alice.pope@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 94781827 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Havnehagan friluftsgruppe

Havnehagan friluftsgruppe Oslo kommune Bydel Østensjø Havnehagan friluftsgruppe Havnehagan friluftsgruppe havnehagan@bos.oslo.kommune.no Telefon: 41500492 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage. progresjonsplan og kalender. Innhold Oslo kommune Bydel Alna Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia.bhg@oslo.kommune.no Telefon: 23479600 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Radiobølgen barnehage

Radiobølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Radiobølgen barnehage Radiobølgen barnehage hedda.svele@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494110 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/radioboelgen-barnehage/

Detaljer

Utforskeren barnehage B

Utforskeren barnehage B Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage B Utforskeren barnehage B therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439411 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Orelia barnehge Orelia barnehge ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23 43 96 85 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/orelia-barnehge/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren A Utforskeren A ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Utforskeren barnehage A

Utforskeren barnehage A Oslo kommune Bydel Bjerke Utforskeren barnehage A Utforskeren barnehage A therese.halvorsen@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 23439406 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/utforskeren-a/

Detaljer

Vestskrenten Idrettsbarnehage

Vestskrenten Idrettsbarnehage Vestskrenten Idrettsbarnehage vestskrenten@bsn.oslo.kommune.no Telefon: Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/vestskrenten-barnehage/ Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND

PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND PLAN FOR GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR - HELGELAND GODKJENNING AV BARNEHAGER PÅ SØR-HELGELAND Side 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. NÅR SKAL DET SØKES OM GODKJENNING?... 3 3. HVEM ER GODKJENNINGSMYNDIGHET?...

Detaljer

Sognsveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordre Aker. progresjonsplan og kalender

Sognsveien barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordre Aker. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordre Aker Sognsveien barnehage Sognsveien barnehage andreas.lund.moseid@bna.oslo.kommune.no Telefon: 99204700 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sognsveien-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Sloreåsen barnehage Sloreåsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 slorasen@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23496270 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/sloreaasen-barnehage/

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014

HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 VÅREN 2014 HALVÅRSPLAN FOR HARASVINGEN VÅREN - 2014 Vi vil i år ha fokus på områdene i barnehagens formåls paragraf. Vi vil legge større vekt på dette i alle temaene og prosjektene vi ønsker å gjennomføre

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

MUNIK BARNEHAGE. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/15. munik.barnehage@getmail.no 22679160/90765364

MUNIK BARNEHAGE. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/15. munik.barnehage@getmail.no 22679160/90765364 MUNIK BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/15 munik.barnehage@getmail.no 22679160/90765364 Innhold Innledning 3 Om barnehagen 3 Kommunens mål og satsninger for Oslobarnehagene 3 Barnehagens

Detaljer

Årvoll barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke. progresjonsplan og kalender

Årvoll barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Bjerke. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Bjerke Årvoll barnehage Årvoll barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 birgitte.furulund@bbj.oslo.kommune.no Telefon: 22 65 78 09/ 23 43 96 70 Webside på kommunens portal:

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer