Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12 Divisjon for psykisk helsevern 13 Etablering av Divisjon for sykepleie 14 Laboratoriemedisinsk senter (LS) 15 Bildediagnostisk senter 16 Forskningssenteret og undervisning 17 Enhet for HR 18 Senter for service og teknikk 19 Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr (SEIM) 19 Enhet for medisinske fag og strategi 20 Enhet for helsefag 21 Prosjekt nytt sykehus 22 Årsberetning Organisasjonskart 43 Ansvarlig utgiver: Akershus universitetssykehus Årsrapporten er utarbeidet av kommunikasjonsavdelingen ved Ahus Redaktør: Cindy Empaynado Foto: Ahus Forsidefoto: Richard Hauglin Grafisk formgivning og trykk: Konsis AS / Konsis.no 2

3 Menneskelig nær faglig sterk Menneskelig nær faglig sterk

4 4

5 Leder Et høyt aktivitetsnivå Året 2007 har i stor grad vært preget av forberedelsene til innflytting i nytt sykehusbygg og implementering av en ny organisasjonsstruktur, og dette vil også prege Årsrapporten. I tillegg har året vært preget av høy klinisk aktivitet. Det er viktig å huske at Årsrapporten for 2007 handler om utvalgte områder ved Ahus, den handler ikke om alt. Det har foregått et stort og krevende arbeid i forhold til organisasjonsutvikling i virksomheten. Flere prosjekter har blitt ferdigstilt og implementert i løpet av året. I tillegg har flere divisjoner blitt omorganisert. Blant annet ble det opprettet en egen Divisjon for sykepleie. Laboratoriemedisinsk senter og Bildediagnostisk senter gjennomgikk prosesser knyttet til organisasjonsutvikling, utstyrsanskaffelser og implementering av ny teknologi. I tillegg har vi i løpet av året fått etablert landets største dagkirurgiske avdeling, som skal betjene hele kirurgisk divisjon. Arbeidet har vært krevende, men jeg er trygg på at vi er på rett kurs med tanke på både å sikre at Ahus gir pasientene god behandling samtidig som vi drifter sykehuset kostnadseffektivt. En annen viktig aktivitet i fjor har vært forberedelsene til innflytting i nytt sykehusbygg. Gode forberedelser er en viktig forutsetning for å lykkes. Og vi har brukt 2007 godt på å forberede til innflyttingen, slik at vi står godt rustet til å ta i bruk det nye bygget. I hele organisasjonen har det blitt gjort en solid innsats, og det er vel ingen tvil om at vi alle ser frem til Da går vi fra en spent og innsatsfylt ventefase, til en like innsatsfylt og effektiv operativ fase. Mens vi venter på å kunne åpne nybygget på Nordbyhagen til høsten, ble det i fjor vår åpnet en ny døgnenhet for Grorud DPS. I tillegg fortsatte man i 2007 byggingen av det nye DPS-bygget på Jessheim. Bygget ble ferdigstilt i år (2008). Menneskelig nær faglig sterk, er vårt slagord og forkortede visjon. Visjonen forteller oss hvorfor vi er her og hvor vi skal ha fokus pasienten og kompetanse hos våre medarbeidere. Ahus kjennetegnes med engasjerte og dyktige medarbeidere. Våre medarbeidere er viktige for driften av sykehuset og for at Ahus skal kunne gi pasientene den behandlingen de trenger og har krav på. I de krevende prosessene vi har vært igjennom fortjener de ansatte en særskilt takk. I vår verden kreves det kompetanse, og ikke minst vilje og evne til utvikling og tilpasning. Jeg er glad for at de ansatte har utvist en betydelig stå på-vilje og både behandlet flere pasienter enn noen gang samtidig som de har stått i de endringsprosessene som er gjennomført eller som fortsatt pågår. Jeg vil med dette uttrykke mine hjerteligste takk til alle våre ansatte i 2007 og takke for det gode samarbeidet! Samtidig vil jeg også takke alle våre samarbeidspartnere. Et godt samarbeid med våre partnere og interessenter er viktig for at Ahus skal kunne oppnå de målene organisasjonen har satt seg. I 2007 har vi gått gjennom og avsluttet prosesser i organisasjonen som vi startet på året før, og vi står overfor flere betydelige utfordringer i Innflytting i nytt bygg vil kreve sitt. Endringene i Helse Sør-Øst vil få konsekvenser for alle helseforetakene, jmf. Hovedstadsprosessen. I denne prosessen ligger Ahus an til å øke opptaksområdet med innbyggere i forhold til dagens nivå og vil derved få et pasientgrunnlag av en betydelig størrelse. Prosessen vil uten tvil kreve store ressurser fra vår side. Vi skal selvsagt bidra aktivt i denne prosessen for å sikre et best mulig resultat for våre pasienter og medarbeidere. Jeg ser med spenning og glede frem til 2008! Erik Kreyberg Normann Administrerende direktør Menneskelig nær faglig sterk

6 Akershus universitetssykehus (Ahus) Akershus universitetssykehus er et av landets største lokalsykehus. Sykehuset betjener en befolkning på nær innbyggere fra Romerike (13 kommuner), bydelene Grorud og Stovner i Oslo samt kommunene Enebakk og Rømskog. Som følge av funksjonsfordeling på tvers av sykehusene i Osloregionen har helseforetaket i tillegg ansvaret for en rekke somatiske spesialiteter for befolkningen fra Follo. Med nytt sykehusbygg vil Ahus være godt rustet til å levere spesialisthelsetjenester til innbyggere i nærområdet. Sykehuset dekker de fleste spesialiteter innen kirurgi, gynekologi og fødselshjelp, nevrologi, indremedisin, barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, voksen-psykiatri og rus. I tillegg blir avanserte undersøkelser utført på laboratoriemedisinsk senter og bildediagnostisk senter. radiograf- og sosionomutdanningene. Hvert semester er også 120 legestudenter knyttet til foretaket. I 2007 var det 172 utdanningsårsverk for leger i spesialisering samt 30 turnusleger, og 30 sykepleiere avsluttet i fjor sin videreutdanning innen operasjon, anestesi, intensiv, barn og kreft. I tillegg har 5 sykepleiere innen psykisk helsevern samt 22 miljøterapeuter avsluttet sin videreutdanning siste tertial av Sykehuset har denne høsten hatt totalt 34 studenter fra studieretningene barnevern, vernepleie, sosionomi, radiografi, ergoterapi, fysioterapi og bioingeniører. Studentene kommer fra HiAk, HIO, Lovisenberg og Diakonhjemmet. Ahus betjener en befolkning på nær innbyggere. Akershus universitetssykehus består av sykehuset på Nordbyhagen, Lillestrøm sykehus, Stensby sykehus (Eidsvoll), distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker på Jessheim, Lillestrøm og Grorud. Ahus er et typisk akuttsykehus. Dette gjenspeiles ved at mer enn 70 % av alle innleggelser skjer som øyeblikkelig hjelp. Som universitetssykehus er helseforetaket sentral i undervisning og forskning ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Forskningsvirksomheten gir viktig kunnskap til sykehuset og den medfører et stort internasjonalt kontaktnett som gjør det mulig å rekruttere medarbeidere fra de fremste fagmiljøene. I 2007 fikk foretaket publisert totalt 109 artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrift, samt 15 artikler i Tidsskriftet til Den norske legeforening. Ahus har en sentral rolle i utdanningen av alle typer helsepersonell fra høgskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. I tillegg mottar sykehuset studenter fra utdanninger innen blant annet bioingeniør-, fysioterapeut-, 6

7 Fakta og grafer Antall somatiske pasienter Poliklinikk Døgnopphold Dagopphold Antall pasienter innenfor psykisk helsevern Poliklinikk Døgnopphold Dagbehandling Antall ansatte ved Akershus universitetssykehus Omsetning (brutto regnskapstall) Barn født ved Akershus universitetssykehus Des Des Des ,6 mill kr 2 977,8 mill kr mill kr Senger ved Ahus: Somatiske 555 Psykiatriske 266 Rusbehandling 27 Menneskelig nær faglig sterk

8 Kirurgisk divisjon Avdelingene i kirurgisk divisjon videreutviklet sin interne struktur med sikte på innflytting i nytt bygg i Oppsplittingen av kirurgisk avdeling til tre nye avdelinger medførte etablering av nye samarbeidsrelasjoner, og nye avdelingssjefer utviklet sin rolle. Det ble gjort forberedelser til utskillelse av sterilforsyningen fra Operasjonsavdelingen til en ny avdeling, Sterilforsyningsavdelingen. Kirurgisk divisjon består av 9 avdelinger: Kar-/thoraxkirurgisk-, Urologisk-, Gastrokirurgisk, Ortopedisk-, Øre/nese/hals-, Anestesi- (inkludert intensiv), Operasjonsavdelingen, Dagkirurgisk senter og Kvinneklinikken. Ortopedisk avdeling Året har vært preget av stor pågang av øyeblikkelig hjelp pasienter som venter for lenge på operativ behandling. Avdelingen har satt mye inn på å få økt operasjonskapasiteten for øyeblikkelig hjelp. Det er innført et mellomvaktskift for legene, som sikrer bedre legetilgang i akuttmottaket og forsvarlig håndtering av det store antallet pasienter. Gastrokirurgisk avdeling Gastrokirurgisk avdeling har også i 2007 landets beste resultater i behandling av cancer recti. Det er en avdeling med en stadig økende pågang fra pasienter, i tillegg ble det i 2007 satset tungt på forskning og fagutvikling, med fire professorer og tre stipendiater. To nye doktorgradsarbeider er under produksjon. I 2007 ble det planlagt å etablere et Bekkenbunnsenter i samarbeid med andre kliniske spesialiteter. Anestesiavdelingen I den sentrale operasjonsavdelingen ble det i 2007 gitt 4,1% flere anestesier enn i 2006, det var også en økning i antallet respiratordøgn på 14,4% fra Anestesiavdelingen har aktivt arbeidet med planlegging av en ny intermediærenhet med oppstart i Dagkirurgisk senter er ved årets slutt landets største dagkirurgisk avdeling. Kvinneklinikken Avdelingen har aldri hatt så mange fødsler som i 2007 (4 165). Antallet dagkirurgiske inngrep øker, samtidig som antallet heldøgnsopphold minker. Dette er i tråd med ønsket utvikling. 40% av alle gynekologiske inngrep ble operert på Stensby sykehus. Operasjonsavdelingen Omorganisering med opprettelse av seksjoner med delegert og avgrenset personalansvar ble gjennomført i avdelingen. Sterilsentralprosjektet ble avsluttet i desember ved at det ble besluttet å skille ut sterilsentralen som egen avdeling, Sterilforsyningsavdelingen. Dagkirurgisk senter Dagkirurgisk senter ble gradvis bygget opp som en autonom avdeling i løpet av Avdelingen er ved årets slutt landets største dagkirurgiske avdeling, og skal betjene alle fagavdelinger i kirurgisk divisjon. Øre-,Nese-,Halsavdelingen Avdelingen har i løpet av året vært pilot for talegjenkjenningsprosjektet. Avdelingen har flyttet aktivitet fra Stensby sykehus til Nordbyhagen og er planlagt som en av de første avdelinger som flytter inn i nytt bygg og derfor har brukt ressurser på planlegging av dette. Kar-/thoraxkirurgisk avdeling Avdelingen har full kontroll på pasientflyt og ventelister. Det har vært økning i dagkirurgi, poliklinisk aktivitet og en økning i pågangen for overføring av pasienter fra regionsykehusene. Urologisk avdeling Avdelingen har en stor pasientpågang og kort liggetid, og tilbyr hele spekteret av urologisk behandling. Avdelingen har en stor poliklinikk og har i mange år hatt et høyt antall dagkirurgiske behandlinger. 8

9 Menneskelig nær faglig sterk

10 Medisinsk divisjon Foruten den løpende drift var 2007 preget av forberedelser og omstillinger i forhold til planlagt innflytning i nytt sykehus. Spesielt nevnes arbeidet med å organisere sykepleierne inn i egen sykepleiedivisjon. Medisinisk divisjon består av følgende avdelinger: Lungemedisinsk-, Infeksjonsmedisinisk-, Gastromedisinsk-, Onkologisk-, Hjerte- og geriatrisk-, Nyreog endokrinologisk-, Hematologiskavdeling, i tillegg til Nevroklinikken, korttidsenheten, Stensby og Indremedisinsk forskning. I 2007 ble det på de forskjellige medisinske og den nevrologiske poliklinikken sett på pasienter, og tilsammen tok de i mot pasienter til heldøgnsinnleggelser. Forskningsaktiviteten har vært jevnt økende og avdelingen har hatt god erfaring i å organisere egen forskningsavdeling med en rekke nye kandidater inn i doktorgradsprogrammet, samt en jevnt økende produksjon av vitenskapelige arbeider. Det har også vært etablert samarbeid med Helse Øst-kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) og initiert prosjekter opp mot primærhelsetjenesten. Lungemedisinskavdeling Det er høy aktivitet i avdelingen. Blant annet ble det utført BiPAP på 259 pasienter og 525 bronkoskopier hvorav 19 polikliniske. Respirasjonsfysiologisk laboratorium og lungepoliklinikken gjorde undersøkelser på pasienter. I tillegg behandlet CPAP poliklinikk 173 pasienter, vaksinasjonspoliklinikken for allergi hadde 140 konsultasjoner for oppvaksinering, overlegene hadde 641 ekstra konsultasjoner utover ordinær oppsatt poliklinikkdag og laboratorievirksomheten øker. To av overlegene ved avdelingen driver i utstrakt grad forskning hvorav en er veileder og medveileder for tre doktorgrader som forventes avlagt i løpet av Infeksjonsmedisinskavdelingen Avdelingen har hatt en høy virksomhet, og vært buffer for andre sengeområder. Avdelingen har en stigende kompleksitet og pågang både på sengepost og infeksjonspoliklinikk. Resultatene er gode på diagnostikk, behandling og pasienttilfredshet. Både lege og sykepleietjenes- ten har bidratt til en svært god innsats i et faglig stimulerende og godt kollegialt miljø. Hjerte- og geriatriskavdelingen Denne avdelingen har hatt et anstrengende men spennende år. Aktiviteten har vært høy på to sengeposter, poliklinikk, kardiologisk lab, INR poliklinikk, hjerteskole og forskning. Avdelingen jobber for at eksternt henvisende leger får bedre kompetanse på kriterier for pasienter som kan henvises til avdelingen. Gastromedisinskavdeling Totalt ble det gjennomført i avdelingen skopier i Avdelingen bruker i økende grad legeressurser på cytostatikabehandling av pasienter med kolorektal cancer. Avdelingen er aktiv i forhold til forskning. Tre leger holder på med forskjellige doktorgradsavhandlinger, all endoskopisk virksomhet som disse arbeidene krever foregår på vårt eget gastrolaboratorium. Nyre- og endokrinologiskavdeling Antallet pasienter med kronisk nyresykdom er i sterk vekst. Økende gjennomsnittsalder og økende forekomst av diabetes er viktige faktorer. Antallet dialyser har økt med 15% årlig gjennom de siste 10 år. Avdelingen har gjennomført et eget OU-prosjekt for å konkretisere tiltak som kan bidra til optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser i nytt bygg. Det ble utført 3900 nefrologiske legekonsultasjoner, i tillegg har nefrologiske spesialsykepleiere utført et stort antall konsultasjoner. Oppfølgingen av Peritonealdialyser (PD) er økende og målet er at PD pasienter skal utgjøre ca 30 % av det totale antall dialysepasienter. Endokrinologisk seksjon deler poliklinikk med nyreseksjonen. Seksjonen har hatt stor poliklinisk aktivitet med konsultasjoner. Det er utdannet ferdig en endokrinolog. Av publikasjoner har avdelingen en artikkel med førsteforfatter og en artikkel hvor en av avdelingens leger er medforfatter. Nevroklinikken Klinikken hadde pasientbehandlinger i Alle kategorier behandlinger økte i antall, med til sammen 557 flere enn i Gjennomsnittelig liggetid for heldøgnspasienter gikk ned fra 6,0 til 5,7. Klinikken gir tilbud til pasientkategorier med sykdommer i nervesystemet, inkl. vanlige sykdommer som hjerneslag, kognitiv svikt og demens der både behandlingsmuligheter og sykdomsforekomst øker raskt. I løpet av 2007 er tilbudet også 10

11 utvidet med enhet for nevropsykologi. Søkningen til avdelingen er dermed økende, noe den søker å imøtekomme med forbedret tilbud kvalitativt og kvantitativt. Avdelingen har hatt høy FoU - aktivitet bl.a. med utgangspunkt i tre professorater og en rekke stipendiater. Medisinsk avdeling Stensby sykehus Felles overvåking (FOV) hadde snitt på 6,8 brukte senger i 2007, antallet pasienter var Medisinsk sengepost hadde 22 brukte senger per døgn. Antallet pasienter var I løpet av 2007 er tilbudet ved Nevroklinikken utvidet med enhet for nevropsykologi. Menneskelig nær faglig sterk

12 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ble etablert med utgangspunkt i daværende Barneavdelingen og i Barnesenterprosjektet fra BUK gir behandlingstilbud innen de fleste fagområder innen pediatri og er organisert i seks seksjoner (nyfødte, barn og ungdom, barnepoliklinikk, barnehabilitering, barn og unges psykiske helse (BUP), og forskning og utvikling). I tillegg ble det i 2007 som ledd i tilpasningen mot nytt sykehus etablert 4 senger for barn med ortopediske sykdommer. Det er arbeidet mye med samarbeidsplaner og prosedyrer for å sikre disse pasientene et bedre sykehusopphold tilpasset barns behov. I 2007 har divisjonen behandlet innlagte pasienter og polikliniske pasienter. For å sikre et helhetlig tilbud innenfor klinikken er det opprettet et eget BUP team, som skal yte barne - og ungdomspsykiatriske tjenester til BUKs pasienter og deres familier. Dette tilbudet gjelder primært under sykehusoppholdet, men med mulighet for avgrenset poliklinisk oppfølging etter utskrivning. Det kliniske arbeidet vil bestå av vurderinger, rådgivning, avgrensete behandlingsoppgaver og etablering av kontakt med andre instanser når det er nødvendig med videre henvisning. De ansatte har også drevet opplæring av pasienter og pårørende, undervisning av medisiner- og høgskolestudenter, utdanning av spesialistkandidater og andre samt forskning. I tillegg er det arbeidet videre med å implementere en rekke nye driftsløsninger som tilpasning til drift i det nye sykehuset, og i april 2007 ble Barneuka arrangert for annen gang. BUK hadde i stipendiater. Forskningsprosjektene har som hovedtema: Hypoxi, reoksygenering og gjenoppliving av nyfødte, Epidemiologi og molekylær biologiske studier av RSV bronkioloitt, Virale luftveisinfeksjoner hos barn etiologi og risikofaktorer for alvorlighetsgrad og Inflammatorisk tarmsykdom hos barn. 12

13 Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for psykisk helsevern er med et årsbudsjett på i overkant av 700 mill kroner den største divisjonen i Ahus. Ved utløpet av året disponerte divisjonen 215 døgnplasser for voksne, 24 døgnplasser for barn og unge og 20 døgnplasser for rusavhengige. I tillegg drives det en utstrakt aktivitet innen de polikliniske tilbudene som er et satsningsområde innen divisjonen og under stadig opptrapping i henhold til myndighetenes opptrappingsplan. behandlingsplasser tilpasset pasienter med alkohol- og/ eller medikamentproblem. Disse plassene skal bidra til at pasientene som er avruset på de ordinære døgnplassene, skal få en mykere overgang til hverdagen og stå bedre rustet til å møte samfunnet i etterkant ved å fokusere på motivasjon, mestring og fysisk aktivitet. Etablering av FoU avdeling Divisjon for psykisk helsevern fikk i 2007 etablert en egen forsknings- og utviklingsavdeling (FoU). Avdelingen skal bl.a. skape et felles forsknings- og utviklingsmiljø for psykisk helsevern, stimulere og koordinere forskning og faglig utviklingsarbeid og bidra til klinisk forskning. Nybygg Distrikstpsykiatrisk senter (DPS) Jessheim 2007 har vært hovedåret for bygging av det nye DPS bygget på Jessheim, som ble ferdigstilt i februar Både fremdrift og økonomi har vært i henhold til plan, og dette har resultert i et flott nytt bygg som har samlet det meste av den voksenpsykiatriske virksomheten som hører innunder Jessheim DPS; poliklinikken, enhet for gruppeterapi, akutteamet, DPS døgnenhet og ledelsen av avdelingen. Til sammen rommer bygget 33 behandlerkontorer for poliklinikken, behandlerarealer for grupperterapibehandling, døgnenhet med 18 senger, fellesfunksjoner som vestibyle, kjøkken/ kantine og driftstekniske rom. Bygget har et totalt areal på nærmere 4000 kvm, og er planlagt offisielt åpnet i juni Innenfor psykisk helsevern har det vært en vekst i antall polikliniske konsultasjoner. Åpning av ny DPS døgnenhet på Skytta Ahus utvidet tilbudet for DPS døgnpasienter tilknyttet Grorud/Stovner bydeler ved å etablere et nytt tilbud i lokaler på Skytta i Nittedal. Lokalene ble bygget og tilrettelagt for døgndrift med 22 sengeplasser, hvorav 6 akutt og lavterskeltilbud og 16 ordinære DPS-plasser. I tillegg har akutteamet ved Grorud DPS base i bygget. Den nye DPS døgnenheten ble offisielt åpnet av adm. direktør Nytt behandlingstilbud til rusavhengige Grunnet ekstra midler til rus-feltet fra Helse Sør-Øst RHF, kunne døgnenheten Klosteret utvide tilbudet sitt med 7 Menneskelig nær faglig sterk

14 Etablering av Divisjon for sykepleie Divisjon for sykepleie ble vedtatt i styret for Ahus Grunnlaget for vedtaket baserte seg på arbeidet i OU-prosjektet Standard sengeområde. Dette prosjektet var ett av flere prosjekter som i 2006 ble opprettet for å forberede organisasjonen til nytt bygg, nytt utstyr og nye IKT-løsninger. Divisjonen omfatter pleiepersonell og merkantilt personell ved somatiske sengeposter, poliklinikker, føde, barsel, hjerteovervåking, dialyse og akuttmedisinsk avdeling. Enhet for bemanning og enhet for pasientlogistikk vil også organisatorisk være tilknyttet Divisjon for sykepleie. Organiseringen medførte ingen endring i opprinnelig ansvarsforhold knyttet til pasientene. Legene vil fortsatt ha det fulle og hele behandlingsansvaret for pasienten. Dette innebærer at legenes rolle knyttet til faglig vurdering, diagnostikk og behandling vil forbli uendret. Etter vedtaket i styringsgruppen ble det høsten 2007 opprettet en interimsorganisasjon med det formål å tilrettelegge for de organisatoriske endringer. Det ble samtidig med interimorganisasjonen etablert en ekstern referansegruppe som et rådgivende organ for faglige og erfaringsmessige innspill samt for å sikre at foreslåtte løsninger ivaretok lover og avtaleverk. Gruppen har bestått av deltagere med bred og lang erfaring innen helsesektoren. Etablering av Divisjon for sykepleie gir både faglige og driftsmessige muligheter. Med faglige muligheter menes blant annet en felles overordnet faglig strategi, systematisk kompetanseutvikling og forskning innen sykepleietjenesten. De driftsmessige muligheter er blant annet økt ressursutnyttelse av personell og senger hvilket gir økt mulighet for å styre ressurser i henhold til behovet. Videre gjør denne modellen det mulig å ha en felles systematisering og kvalitetssikring av alle sengeområder og poliklinikk. Dette vil medføre et likeverdig og gjenkjennbart tilbud for alle pasienter i divisjonen. 14

15 Laboratoriemedisinsk senter (LS) 2007 var sterkt preget av prosesser knyttet til organisasjonsutvikling, utstyrsanskaffelser og implementering av ny teknologi ved senteret. Ny organisasjonsstruktur ble etablert høsten Fem avdelinger ble omorganisert og det ble opprettet to nye avdelinger. Tverrfaglig laboratoriemedisin og Forsknings- og utviklingsavdeling. Laboratoriemedisinsk senter leverer et bredt spekter av tjenester innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologisk anatomi og immunologi og transfusjonsmedisin. Tjenestene som leveres er analyser og diagnostikk, blodprøvetakinger, blodtappinger, blodproduksjon, pasientbehandling (venesectio og afereser), medieproduksjon og obduksjoner. Laboratoriedatasystemet SafirLIS ble innført på Medisinsk biokjemi i februar, på Immunologi og Transfusjonsmedisin i mai. EnGen, som er et automatisk prøvehåndteringssystem, ble tatt i bruk av medisinsk biokjemi i januar. Mange medarbeidere har i tillegg vært involvert i krevende prosesser med anskaffelse av nytt utstyr til det nye sykehuset. Parallelt med omstillingene har fagområdene måttet håndtere en økende prøvemengde. Laboratoriemedisinsk senter hadde ansvar for implementering av desentralisert blodprøvetaking, som ble rullet ut på sykehuset i løpet av Ansatte ved Laboratoriesenteret hadde 12 publikasjoner i internasjonale tidsskrift i løpet av I tillegg har ansatte presentert en rekke arbeider i nasjonale og internasjonale fora (ca. 20 abstracts). Det pågår flere forskningsprosjekter ved laboratoriemedisinsk senter og prosjektene vil fortsette i Ahus fikk i 2007 tildelt nasjonal referansefunksjon for påvisning av HPV (Humant papillomavirus). Aktiviteten innenfor laboratoriemedisin, målt som antall analyser, økte med 7 % fra 2006 til Menneskelig nær faglig sterk

16 Bildediagnostisk senter Bildediagnostisk senter ble opprettet ved årsskiftet ved at Radiologisk og Nukleærmedisinsk avdeling ble slått sammen til ett senter. I løpet av året ble det gjennomført en omfattende omorganisering og implementering av nytt organisasjonskart. Dette har medført at senteret nå er inndelt i 5 avdelinger for Radiografi (radiografer og hjelpepleiere), Radiologi (leger), Brystdiagnostikk, Nukleærmedisin og avdeling Stensby, i tillegg til stab og den merkantile gruppen. I løpet av november innførte senteret talegjenkjenning, og en stadig større andel av undersøkelsene dikteres nå med dette systemet. Antallet vitenskapelige publikasjoner ved senteret har vist en økning, og en av overlegene har presentert resultater fra sitt pågående doktorgradsarbeid ved en velrenommert internasjonal radiologikongress. I 2007 ble det totalt utført ca undersøkelser. Hovedmengden av undersøkelsene ble utført på sykehuset sine inneliggende og polikliniske pasienter. Som en følge av den stadig økte arbeidsmengden har det vært satset bevisst for å styrke legebemanningen. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid i planarbeidet inn mot nytt sykehus, hovedsakelig knyttet til den langsiktige og omfattende apparaturavtalen med Philips. Kontrakten innebærer at bildediagnostisk senter får landets mest moderne apparaturpark. Produksjonskapasiteten vil øke med rundt 40% fra dagens nivå, samtidig som spekteret av undersøkelser utvides betydelig. Mammografiscreeningen i Akershus (unntatt Asker og Bærum) ble fra høsten 2007 lagt til Ahus. Vedtaket innebar en virksomhetsoverdragelse med bl.a. overføring av radiografer fra Radiumhospitalet. Det har også blitt investert i ny digital mammograf som har medført at undersøkelsene nå har den høyeste bildekvalitet. I nukleærmedisinsk avdeling ble det i løpet av året installert en hybridmaskin - en kombinasjon av gammakamera og CT. Ved avdeling Stensby ble det gjort forberedelser til en fremtidig omstilling av driften. Radiografer har igangsatt sonografi utdanning og avdelingen har fått nytt transportabelt ultralydapparat. I tillegg har man begynt å planlegge utskiftingen i 2008 av den gamle og utrangerte CTen mot en langt nyere og bedre CT fra Nordbyhagen. 16

17 Forskningssenteret og undervisning Foretaket fikk i 2007 publisert totalt 109 artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrift, samt 15 artikler i Tidsskriftet for Den norske legeforening. I tillegg hadde foretaket 41 personer som var opptatt til doktorgradsstudiet ved Universitetet i Oslo. Det ble avlagt 1 doktorgrad. Helse Sør-Øst RHF bevilget i 2007 økonomisk støtte til 8 nye forskningsprosjekter tilknyttet sykehuset. Det interne forskningsutvalget har i tillegg gitt økonomisk støtte til 19 ulike forskningsprosjekter ved sykehuset. Som universitetssykehus har helseforetaket ansvar for utdanning av medisinerstudenter. Opptrappingsplanen for undervisning ble fullført i 2006 og det er hvert semester 120 studenter knyttet til Ahus. I tillegg arrangeres det eksamen for medisinstudenter i 4., 6., 7., 8., 9. og 12. semester. Ved utgangen av 2007 hadde helseforetaket 13 professor II, 15 førsteamanuensisstillinger og 6 professor I-stillinger og 6 lektorer. Foretaket legger vekt på utdanning av nye legespesialister, og er godkjent for utdanning i gruppe I-tjeneste innen de fleste områder. Tilbakemeldingene fra studentene er positive og det jobbes aktivt med å opprettholde et faglig høyt nivå. EpiGen instituttet ved Ahus driver forskning innenfor to hovedområder; molekylærbiologi og smittevern. Målet med den molekylær-epidemiologiske forskningen er økt kunnskapsnivå om molekylære markører for sykdom og sykdomsprognose. Innen smittevern har EpiGen regional kompetansesenterfunksjon innen infeksjonsovervåkning og avanserte laboratoriemetoder for Helse Øst. EpiGen har i 2007 drevet forskningsprosjekter både i samarbeid med internasjonale og nasjonale universiteter og forskningsinstitutter. HØKH ble opprettet ved Ahus Formålet med senteret er å være et kompetansesenter for alle som driver med helsetjenesteforskning i Helse Sør-Øst. Miljøet er kjent nasjonalt og i Norden. Innen smittevern har EpiGen regional kompetansesenterfunksjon innen infeksjonsovervåkning og avanserte laboratoriemetoder for Helse Sør-Øst. Enhet for klinisk forskning (EKF) ble etablert høsten 2007 som følge av OU-prosjekt forskning. EKF skal være en sentral forskerstøttefunksjon, og skal i utgangspunktet støtte all klinisk forskning i foretaket. Høsten 2007 ble det utført en brukerundersøkelse blant alle avdelingssjefer om behovet for en slik avdeling, og responsen indikerte stort behov for både metodologisk og mer praktisk rettet forskerstøtte. Ahus forskerforum er et nytt tilbud som skal implementeres våren Hensikten er å få en allmennvitenskapelig presentasjon av doktorgradsprosjekter, men også annen forskningsaktivitet vil bli presentert. Deltakelse i forumet gir godkjente studiepoeng til stipendiater, og det er Fakultetsdivisjonen som administrerer tildelingen av studiepoengene. Menneskelig nær faglig sterk

18 Enhet for HR I 2007 har det vært særlig fokus på følgende arbeidsområder; Sykefraværsoppfølging reduksjon av sykefraværet, Arbeidsmiljø oppfølging av Arbeidstilsynets landsomfattende kampanje God vakt! arbeidsmiljø i sykehus, utvikling av nye strategiske personalpolitiske virkemidler, medarbeiderundersøkelse og arbeid knyttet til de personalmessige utfordringene ved store omorganiseringer. Enhet for HR består av tre avdelinger; Strategi og utvikling, Arbeidsgiversaker og HMS. het. Oppfølgingsarbeidet etter en slik undersøkelse er omfattende og ressurskrevende. Arbeidet skal gjennomgåes og evalueres i En ny undersøkelse skal også gjennomføres i Disse enhetene skal levere de beste tjenester og støttefunksjoner til klinikkene, og å være en strategisk samarbeidspartner i sykehuset. Enheten har i 2007 drevet utstrakt rådgivning til foretakets ledere i forbindelse med større omorganiseringer, som følge av prosessene rundt det nye sykehuset. Det har også blitt gjennomført lederkurs i retningslinjer for personalmessig omstilling og kurs i konflikthåndtering. Av mer strategiske oppgaver har enheten videreutviklet foretakets livsfaseorienterte personalpolitikk. Gjennom partssammensatte og representative arbeidsgrupper har det blitt foretatt en begrepsmessig avklaring av innholdet i livsfasebegrepet, og det har blitt gjennomført en seniorundersøkelse på foretaksnivå. Det har blitt utarbeidet en plan for implementering av personalpolitiske tiltak innen satsningsområdene. I 2007 ble medarbeiderundersøkelsen PULS-måler n for første gang gjennomført i hele foretaket. Gjennomføringen ble fordelt i to puljer, der ca. 1/3 av foretaket hadde undersøkelsen i løpet av våren og resten høsten Ledere som gjennomførte PULS-måler n i sin enhet, fikk en dag opplæring i tolkning av resultater og presentasjon av resultatene i egen enhet. All enheter som fikk rød score innenfor teamene ledelse og sosialt samspill ble gitt bistand. I tillegg ble det gitt råd til enheter som ønsket det. Gjennomføringen av PULS-måler n har gitt foretaket en unik innsikt i det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, i hver enkelt enhet og i foretaket som hel- 18

19 Senter for service og teknikk Etter at Senter for service og teknikk besluttet å omorganisere enkelte avdelinger høsten 2006, har flere av avdelingene i divisjonen gått inn i 2007 med ny organisering. I tillegg har flere avdelinger vært i sitt første driftsår. Det har vært høy aktivitet i divisjonen. For å forenkle brukergrensenittet og samtidig sikre optimal ressursbruk, etablerte divisjonen i 2007 servicesenteret som et kontaktpunkt for bestilling av tjenestene senteret leverer gjennom et nummer, en mailadresse og et fysisk sted. Utviklingen av dette tilbudet vil fortsette i Vaskeriet ved Ahus leverer tjenester også til andre sykehus i regionen og er i full utvikling. I 2007 ble det lagt grunnlag for og investert i systemer som øker effektivitet, minsker forbruk og ikke minst bedrer service til brukerne. Når det gjelder portør-/ transporttjenesten utvidet den tilbudet for transport av blodprøver sammen med laboratorietjenesten. Videre begynte barnehagene å legge om kapasiteten i tråd med en større etterspørsel av småbarn i forhold til større barn enn tidligere. I tillegg ble ansvaret for parkeringsdriften lagt til sikkerhetstjenesten ved sykehuset. Det nye sykehuset har krevd mye oppmerksomhet fra divisjonen i Aktivitetene knyttet til dette har vært fokusert på spesifisering av løsninger og materialvalg fra et driftsmessig perspektiv for å sikre at kostnader og funksjonsdyktighet på kort og lang sikt ivaretas ved det nye sykehuset. Utfordringen med å opprettholde sikker drift i nåværende sykehusbygg sammenholdt med krav til planlegging og iverksetting av nytt sykehus, vil fortsette i Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr (SEIM) 2007 har vært et hektisk år for SEIM. Anskaffelse, test, mottak av nytt medisinsk teknisk utstyr og flytting til nytt sykehus har vært hovedaktiviteter gjennom året ved siden av har SEIM sikret en stabil drift av IKT-løsningene i eksisterende bygg gjennom året med høy tilgjengelighet på fagsystemene. Dette vil fortsette inn i Opplæring av teknisk personell for å drifte det nye utstyret er igangsatt. Nytt felles laboratoriesystem er innført på klinisk kjemi, immunologi og mikrobiologen for å understøtte etableringen av et laboratoriemedisinsk senter. Mange nye løsninger er tatt i bruk: kjøkkensystem for å lette arbeidsflyten på kjøkkenet, innføring av logistikksystem på sterilsentralen, innføring av pasientarmbånd, oppgradering av RIS/PACS i samarbeid med Helse Sør-Øst og oppgradering av fødesystemet. Videre har Ahus innført talegjenkjenning for legene på nevroklinikken dette året, og løsningen ble brettet ut på kirurgisk divisjon etterhvert. Videre utrulling på medisinsk divisjon vil gjennomføres i 2008 slik at alle legene har tatt det i bruk før innflytting til nytt sykehus. En annen hovedaktivitet har vært utvikling og implementering av ny medisineringsløsning. Ahus deltar i tillegg som pilotsykehus i prosjektet e-resept på nasjonalt nivå for å sikre en god forordning av medisiner både internt i sykehuset og ved ekstern rekvirering. Det er også satt i drift nye elektroniske tjenester i samhandlingen mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. To moderne og fantastiske datarom er tatt i bruk og det er bygget ut et trådbasert og et trådløst nett i det nye sykehusbygget for å sikre brukerne stabile, trygge og fleksible løsninger. I tillegg har enheten utviklet ny kontorstøtteplattform. Planlegging av flytting av alle fagsystemer fra eksisterende bygg til nytt bygg har hatt hovedfokus i Menneskelig nær faglig sterk

20 Enhet for medisinske fag og strategi Enheten ble etablert , og består av svært ulikeartede områder; fysioterapiavdelingen, sosionomtjenesten, medisinsk fag- og forskningsbibliotek, kvalitetsenheten og juridisk enhet har vært preget av intenst arbeid på veien mot nytt sykehus noe som bl.a. kom til uttrykk i et eget OUprosjekt om kliniske fellesfunksjoner; og i løpet av 2008 vil det ble etablert et eget senter for kliniske fellesfunksjoner. Fysioterapiavdelingen. Som ledd i utvikling av fysioterapitjenesten for å tilpasse seg endret drift, er hele avdelingen engasjert i kvalitetsarbeid som omfatter gjennomgang av fysioterapiavdelingens tilbud til pasienter ved Ahus. Avdelingen har i 2007 arrangert workshops og seminarer for primærhelsetjenesten, og drevet omfattende kursvirksomhet og etterog videreutdanning. Sammen med medisinsk avdeling har fysioterapiavdelingen vært initiativtaker til etablering av Hjerteskolen, et tilbud om tidlig rehabilitering av hjertepasienter. Sosionomtjenesten Sosionomtjenesten betjener alle somatiske avdelinger. I tillegg til individuell oppfølging, deltar sosionomene med undervisning for pasienter og pårørende, og i tverrfaglig arbeid. Prioriterte pasientgrupper er blant annet kronisk syke med behov for langvarige og koordinerte tjenester, kreftpasienter og pasienter med sammensatt sosial problematikk. Samlet antall konsultasjoner for 2007 var samt deltakelse ved pasientkurs i til sammen 70 kursdager. Sosionomtjenesten hadde ansvaret for en vellykket landskonferanse for sykehussosionomer fra hele landet på Losby Gods med aktuelle temaer innen fagutvikling. Sosionomtjenesten er også praksissted hvert år for studenter fra sosialhøgskoleutdanningene. Det pågår opplæring i risiko- og sårbarhetsanalyse med utgangspunkt i de nye prosessene avdelingene har utviklet. Kvalitetsenheten har arbeidet systematisk med helseforetakets Strategi for bedre pasientsikkerhet som ble vedtatt i En omfattende, internt undersøkelse av kultur for pasientsikkerhet er gjennomgått med de kliniske avdelingene. I november 2007 ble det gjennomført pasientsikkerhetsrunder med representanter for sykehusledelsen i fem kliniske avdelinger for å skape åpenhet og trygghet, for å melde fra om avvik og uønskede pasienthendelser, samt å iverksette tiltak lokalt for å bedre pasientsikkerheten. Kvalitetsarbeidet Kvalitetssystemprosjektet har gjennomført en rekke arbeidssamlinger med avdelingene hvor fokus har vært på prosesskartlegging og opplæring slik at avdelingene kan benytte det elektroniske kvalitetsstyringssystemet (EQS) som støtte i det daglige kvalitetsarbeidet. Den overordnede strukturen til kvalitetssystemet er ferdigutviklet. 20

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie

Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie. Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Nytt sykehus og ny Divisjon for sykepleie Divisjonsdirektør Janne Sonerud, Divisjon for sykepleie Sengeområder nytt sykehus Senger & Poliklinikk Behandl Kontor Ett sengetun = 7 senger Ett sengeområde =

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Innhold. Menneskelig nær - faglig sterk. Akershus universitetssykehus. Årsrapport 2006

Innhold. Menneskelig nær - faglig sterk. Akershus universitetssykehus. Årsrapport 2006 Innhold I Ny organisasjon i nytt sykehus 5 Fakta 6 Akershus universitetssykehus - universitetssykehus og lokalsykehus 7 Organisasjonskart og ledelseskriterier 8 Store omstillinger i 2006 9 Kirurgisk divisjon

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

LILLESTRØMKLINIKKEN. En samlet tjeneste. - et forsøk på å organisere og integrere tilbud innen rus-, voksen- og barne- og ungdomspsykiatri

LILLESTRØMKLINIKKEN. En samlet tjeneste. - et forsøk på å organisere og integrere tilbud innen rus-, voksen- og barne- og ungdomspsykiatri En samlet tjeneste - et forsøk på å organisere og integrere tilbud innen rus-, voksen- og barne- og ungdomspsykiatri Litt historikk: - allklinikkene opprettet av Akershus fylkeskommune - operativ fra 01.01.98

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00012-1 - Blodsykdommer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00055-3 - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

1. Kirurgisk behandling av perforert divertikulitt (betennelse i utposing på tarm) en randomisert multisenterstudie

1. Kirurgisk behandling av perforert divertikulitt (betennelse i utposing på tarm) en randomisert multisenterstudie 1. Kirurgisk behandling av perforert divertikulitt (betennelse i utposing på tarm) en randomisert multisenterstudie Presentasjon i møtet 2. Prosjekt optimal bruk av sengeressurser Innenfor de somatiske

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Profesjonskvalifisering

Profesjonskvalifisering Profesjonskvalifisering Hvordan gjøre hverandre gode?- de gode læringsarenaene. Samspill og ansvarsdeling mellom utdanningsinstitusjon og praksissted 30. oktober 2006 NSH Utgangspunkt Målet for Rikshospitalet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her.

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. Funksjonskontoplan for 2009 400 Administrasjon Basert på de gamle funksjonene 400, 410 og 420 Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. HF-kostnader til administrasjon fordeles

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00075-3 - Personalmappe - HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk Dok. dato: 08.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/00075-5

Detaljer

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 Akershus universitetssykehus (Ahus) har lagt bak seg en periode med rivende utvikling. Vi har flyttet inn i et av Europas mest moderne

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Jane Moe Castro Lørenskog

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Nasjonalt tilsyn med akuttmottak 2007 Vi ser at akuttmottak gir særlige utfordringer for sykehusene. Aktivitetene

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00048-1 - Personalmappe - Dok. dato: 04.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00217-3 - Personalmappe - Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring

Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring Innhold Om Diakonhjemmet Sykehus Om sykehus som organisasjon Behovene for et beslutningsstøtte

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial 2009 STYREMØTE 22. mars 10 Side 1 av 5 Styresak nr.: 22-10 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 09/557 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 3. tertial Sammendrag: Ledelsens gjennomgåelse med

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 1-Anskaffes Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri, rus, inkl. skadepoliklinikk

Detaljer

Fakta fra Sykehuskonferansen

Fakta fra Sykehuskonferansen Fakta fra Sykehuskonferansen Arbeidsgiverforeningen Spekter 19. november 2012 Hva er egentlig omfanget? Somatiske sykehus 2011 1 737 029 pasienter 18 prosent flere kvinner enn menn Nesten 4 870 000 polikliniske

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 2-Anskaffes hvis budsjett dekning Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Oversiktskart Nordbyhagen

Oversiktskart Nordbyhagen Oversiktskart Nordbyhagen S3 S2 S1 FB B = behandlingsbygg BUK = Barne- og ungdomsklinikken FB = Frontbygg S = sengebygg BUK S4 B3 B2 B1 B4 Akutt Funksjon Bygg Etasje A Akuttmottak B4 2 Akutt (Akutt 24)

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025?

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Konferanse Sykehusbygging i framtidas helsetjeneste - HVA SKJER MOT 2025 Oslo Kongressenter 30. og 31. mars 2006 Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Innlegg

Detaljer

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Oppstartsmøte delfunksjonsprogram Alta 11. februar 2015 Prosjektleder Aina Irene Olsen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 4-Avventes, 5-Plass for i rom Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00019-1 - Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00056-2 - Operasjon Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte

Faglige utfordringer i SI. Politisk referansegruppemøte Faglige utfordringer i SI Politisk referansegruppemøte 08.01.2016 Medisinsk utvikling Økt befolkningstall i Norge; estimert til ca. 1 mill. frem mot 2030 Økt andel eldre; økt antall pasienter med comorbiditet;

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr 2 Helsevesenets oppgaver Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Konferanse om Helhetlige pasientforløp NSH 2011 Tema for foredraget Pasientlogistikk arbeid ved St Olavs Hospital

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF).

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). Funksjonskontoplan for 2007 400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). 410 Servicefunksjoner Her føres

Detaljer

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte

Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF. Styremøte Klinikk for psykisk helse og rus Vestre Viken HF Styremøte 28.01.2013 Klinikk for psykisk helse og rus Kirsten Hørthe Klinikkdirektør Torgeir Vethe Fagsjef Paul Møller FOU enhet Heidi Taksrud Psykiatrisk

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/00031-4 - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00155-1 - Personalmappe - Palliativt senter Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehusets hovedoppgaver

Sykehusets hovedoppgaver Oslo universitetssykehus, februar 2017 Sykehusets hovedoppgaver Pasientbehandling Forskning Utdanning av helsepersonell Pasient- og pårørendeopplæring Oslo universitetssykehus Består av tidligere Rikshospitalet,

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd. Gjennomsnittlig ventetid til behandling Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Ventetid og fristbrudd Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern for barn og unge fortsatt vesentlig

Detaljer

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012)

Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Kristiansund sjukehus (presentasjon for styret/adm HMN 1.nov 2012) Sykehus på Innlandet fra 1834 1877 Midlertidig sykehus på Kirkelandet 1877 1899 Sykehus på dagens område 1899 Nytt sykehusbygg i 1956,

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer