Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12 Divisjon for psykisk helsevern 13 Etablering av Divisjon for sykepleie 14 Laboratoriemedisinsk senter (LS) 15 Bildediagnostisk senter 16 Forskningssenteret og undervisning 17 Enhet for HR 18 Senter for service og teknikk 19 Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr (SEIM) 19 Enhet for medisinske fag og strategi 20 Enhet for helsefag 21 Prosjekt nytt sykehus 22 Årsberetning Organisasjonskart 43 Ansvarlig utgiver: Akershus universitetssykehus Årsrapporten er utarbeidet av kommunikasjonsavdelingen ved Ahus Redaktør: Cindy Empaynado Foto: Ahus Forsidefoto: Richard Hauglin Grafisk formgivning og trykk: Konsis AS / Konsis.no 2

3 Menneskelig nær faglig sterk Menneskelig nær faglig sterk

4 4

5 Leder Et høyt aktivitetsnivå Året 2007 har i stor grad vært preget av forberedelsene til innflytting i nytt sykehusbygg og implementering av en ny organisasjonsstruktur, og dette vil også prege Årsrapporten. I tillegg har året vært preget av høy klinisk aktivitet. Det er viktig å huske at Årsrapporten for 2007 handler om utvalgte områder ved Ahus, den handler ikke om alt. Det har foregått et stort og krevende arbeid i forhold til organisasjonsutvikling i virksomheten. Flere prosjekter har blitt ferdigstilt og implementert i løpet av året. I tillegg har flere divisjoner blitt omorganisert. Blant annet ble det opprettet en egen Divisjon for sykepleie. Laboratoriemedisinsk senter og Bildediagnostisk senter gjennomgikk prosesser knyttet til organisasjonsutvikling, utstyrsanskaffelser og implementering av ny teknologi. I tillegg har vi i løpet av året fått etablert landets største dagkirurgiske avdeling, som skal betjene hele kirurgisk divisjon. Arbeidet har vært krevende, men jeg er trygg på at vi er på rett kurs med tanke på både å sikre at Ahus gir pasientene god behandling samtidig som vi drifter sykehuset kostnadseffektivt. En annen viktig aktivitet i fjor har vært forberedelsene til innflytting i nytt sykehusbygg. Gode forberedelser er en viktig forutsetning for å lykkes. Og vi har brukt 2007 godt på å forberede til innflyttingen, slik at vi står godt rustet til å ta i bruk det nye bygget. I hele organisasjonen har det blitt gjort en solid innsats, og det er vel ingen tvil om at vi alle ser frem til Da går vi fra en spent og innsatsfylt ventefase, til en like innsatsfylt og effektiv operativ fase. Mens vi venter på å kunne åpne nybygget på Nordbyhagen til høsten, ble det i fjor vår åpnet en ny døgnenhet for Grorud DPS. I tillegg fortsatte man i 2007 byggingen av det nye DPS-bygget på Jessheim. Bygget ble ferdigstilt i år (2008). Menneskelig nær faglig sterk, er vårt slagord og forkortede visjon. Visjonen forteller oss hvorfor vi er her og hvor vi skal ha fokus pasienten og kompetanse hos våre medarbeidere. Ahus kjennetegnes med engasjerte og dyktige medarbeidere. Våre medarbeidere er viktige for driften av sykehuset og for at Ahus skal kunne gi pasientene den behandlingen de trenger og har krav på. I de krevende prosessene vi har vært igjennom fortjener de ansatte en særskilt takk. I vår verden kreves det kompetanse, og ikke minst vilje og evne til utvikling og tilpasning. Jeg er glad for at de ansatte har utvist en betydelig stå på-vilje og både behandlet flere pasienter enn noen gang samtidig som de har stått i de endringsprosessene som er gjennomført eller som fortsatt pågår. Jeg vil med dette uttrykke mine hjerteligste takk til alle våre ansatte i 2007 og takke for det gode samarbeidet! Samtidig vil jeg også takke alle våre samarbeidspartnere. Et godt samarbeid med våre partnere og interessenter er viktig for at Ahus skal kunne oppnå de målene organisasjonen har satt seg. I 2007 har vi gått gjennom og avsluttet prosesser i organisasjonen som vi startet på året før, og vi står overfor flere betydelige utfordringer i Innflytting i nytt bygg vil kreve sitt. Endringene i Helse Sør-Øst vil få konsekvenser for alle helseforetakene, jmf. Hovedstadsprosessen. I denne prosessen ligger Ahus an til å øke opptaksområdet med innbyggere i forhold til dagens nivå og vil derved få et pasientgrunnlag av en betydelig størrelse. Prosessen vil uten tvil kreve store ressurser fra vår side. Vi skal selvsagt bidra aktivt i denne prosessen for å sikre et best mulig resultat for våre pasienter og medarbeidere. Jeg ser med spenning og glede frem til 2008! Erik Kreyberg Normann Administrerende direktør Menneskelig nær faglig sterk

6 Akershus universitetssykehus (Ahus) Akershus universitetssykehus er et av landets største lokalsykehus. Sykehuset betjener en befolkning på nær innbyggere fra Romerike (13 kommuner), bydelene Grorud og Stovner i Oslo samt kommunene Enebakk og Rømskog. Som følge av funksjonsfordeling på tvers av sykehusene i Osloregionen har helseforetaket i tillegg ansvaret for en rekke somatiske spesialiteter for befolkningen fra Follo. Med nytt sykehusbygg vil Ahus være godt rustet til å levere spesialisthelsetjenester til innbyggere i nærområdet. Sykehuset dekker de fleste spesialiteter innen kirurgi, gynekologi og fødselshjelp, nevrologi, indremedisin, barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, voksen-psykiatri og rus. I tillegg blir avanserte undersøkelser utført på laboratoriemedisinsk senter og bildediagnostisk senter. radiograf- og sosionomutdanningene. Hvert semester er også 120 legestudenter knyttet til foretaket. I 2007 var det 172 utdanningsårsverk for leger i spesialisering samt 30 turnusleger, og 30 sykepleiere avsluttet i fjor sin videreutdanning innen operasjon, anestesi, intensiv, barn og kreft. I tillegg har 5 sykepleiere innen psykisk helsevern samt 22 miljøterapeuter avsluttet sin videreutdanning siste tertial av Sykehuset har denne høsten hatt totalt 34 studenter fra studieretningene barnevern, vernepleie, sosionomi, radiografi, ergoterapi, fysioterapi og bioingeniører. Studentene kommer fra HiAk, HIO, Lovisenberg og Diakonhjemmet. Ahus betjener en befolkning på nær innbyggere. Akershus universitetssykehus består av sykehuset på Nordbyhagen, Lillestrøm sykehus, Stensby sykehus (Eidsvoll), distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker på Jessheim, Lillestrøm og Grorud. Ahus er et typisk akuttsykehus. Dette gjenspeiles ved at mer enn 70 % av alle innleggelser skjer som øyeblikkelig hjelp. Som universitetssykehus er helseforetaket sentral i undervisning og forskning ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Forskningsvirksomheten gir viktig kunnskap til sykehuset og den medfører et stort internasjonalt kontaktnett som gjør det mulig å rekruttere medarbeidere fra de fremste fagmiljøene. I 2007 fikk foretaket publisert totalt 109 artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrift, samt 15 artikler i Tidsskriftet til Den norske legeforening. Ahus har en sentral rolle i utdanningen av alle typer helsepersonell fra høgskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. I tillegg mottar sykehuset studenter fra utdanninger innen blant annet bioingeniør-, fysioterapeut-, 6

7 Fakta og grafer Antall somatiske pasienter Poliklinikk Døgnopphold Dagopphold Antall pasienter innenfor psykisk helsevern Poliklinikk Døgnopphold Dagbehandling Antall ansatte ved Akershus universitetssykehus Omsetning (brutto regnskapstall) Barn født ved Akershus universitetssykehus Des Des Des ,6 mill kr 2 977,8 mill kr mill kr Senger ved Ahus: Somatiske 555 Psykiatriske 266 Rusbehandling 27 Menneskelig nær faglig sterk

8 Kirurgisk divisjon Avdelingene i kirurgisk divisjon videreutviklet sin interne struktur med sikte på innflytting i nytt bygg i Oppsplittingen av kirurgisk avdeling til tre nye avdelinger medførte etablering av nye samarbeidsrelasjoner, og nye avdelingssjefer utviklet sin rolle. Det ble gjort forberedelser til utskillelse av sterilforsyningen fra Operasjonsavdelingen til en ny avdeling, Sterilforsyningsavdelingen. Kirurgisk divisjon består av 9 avdelinger: Kar-/thoraxkirurgisk-, Urologisk-, Gastrokirurgisk, Ortopedisk-, Øre/nese/hals-, Anestesi- (inkludert intensiv), Operasjonsavdelingen, Dagkirurgisk senter og Kvinneklinikken. Ortopedisk avdeling Året har vært preget av stor pågang av øyeblikkelig hjelp pasienter som venter for lenge på operativ behandling. Avdelingen har satt mye inn på å få økt operasjonskapasiteten for øyeblikkelig hjelp. Det er innført et mellomvaktskift for legene, som sikrer bedre legetilgang i akuttmottaket og forsvarlig håndtering av det store antallet pasienter. Gastrokirurgisk avdeling Gastrokirurgisk avdeling har også i 2007 landets beste resultater i behandling av cancer recti. Det er en avdeling med en stadig økende pågang fra pasienter, i tillegg ble det i 2007 satset tungt på forskning og fagutvikling, med fire professorer og tre stipendiater. To nye doktorgradsarbeider er under produksjon. I 2007 ble det planlagt å etablere et Bekkenbunnsenter i samarbeid med andre kliniske spesialiteter. Anestesiavdelingen I den sentrale operasjonsavdelingen ble det i 2007 gitt 4,1% flere anestesier enn i 2006, det var også en økning i antallet respiratordøgn på 14,4% fra Anestesiavdelingen har aktivt arbeidet med planlegging av en ny intermediærenhet med oppstart i Dagkirurgisk senter er ved årets slutt landets største dagkirurgisk avdeling. Kvinneklinikken Avdelingen har aldri hatt så mange fødsler som i 2007 (4 165). Antallet dagkirurgiske inngrep øker, samtidig som antallet heldøgnsopphold minker. Dette er i tråd med ønsket utvikling. 40% av alle gynekologiske inngrep ble operert på Stensby sykehus. Operasjonsavdelingen Omorganisering med opprettelse av seksjoner med delegert og avgrenset personalansvar ble gjennomført i avdelingen. Sterilsentralprosjektet ble avsluttet i desember ved at det ble besluttet å skille ut sterilsentralen som egen avdeling, Sterilforsyningsavdelingen. Dagkirurgisk senter Dagkirurgisk senter ble gradvis bygget opp som en autonom avdeling i løpet av Avdelingen er ved årets slutt landets største dagkirurgiske avdeling, og skal betjene alle fagavdelinger i kirurgisk divisjon. Øre-,Nese-,Halsavdelingen Avdelingen har i løpet av året vært pilot for talegjenkjenningsprosjektet. Avdelingen har flyttet aktivitet fra Stensby sykehus til Nordbyhagen og er planlagt som en av de første avdelinger som flytter inn i nytt bygg og derfor har brukt ressurser på planlegging av dette. Kar-/thoraxkirurgisk avdeling Avdelingen har full kontroll på pasientflyt og ventelister. Det har vært økning i dagkirurgi, poliklinisk aktivitet og en økning i pågangen for overføring av pasienter fra regionsykehusene. Urologisk avdeling Avdelingen har en stor pasientpågang og kort liggetid, og tilbyr hele spekteret av urologisk behandling. Avdelingen har en stor poliklinikk og har i mange år hatt et høyt antall dagkirurgiske behandlinger. 8

9 Menneskelig nær faglig sterk

10 Medisinsk divisjon Foruten den løpende drift var 2007 preget av forberedelser og omstillinger i forhold til planlagt innflytning i nytt sykehus. Spesielt nevnes arbeidet med å organisere sykepleierne inn i egen sykepleiedivisjon. Medisinisk divisjon består av følgende avdelinger: Lungemedisinsk-, Infeksjonsmedisinisk-, Gastromedisinsk-, Onkologisk-, Hjerte- og geriatrisk-, Nyreog endokrinologisk-, Hematologiskavdeling, i tillegg til Nevroklinikken, korttidsenheten, Stensby og Indremedisinsk forskning. I 2007 ble det på de forskjellige medisinske og den nevrologiske poliklinikken sett på pasienter, og tilsammen tok de i mot pasienter til heldøgnsinnleggelser. Forskningsaktiviteten har vært jevnt økende og avdelingen har hatt god erfaring i å organisere egen forskningsavdeling med en rekke nye kandidater inn i doktorgradsprogrammet, samt en jevnt økende produksjon av vitenskapelige arbeider. Det har også vært etablert samarbeid med Helse Øst-kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) og initiert prosjekter opp mot primærhelsetjenesten. Lungemedisinskavdeling Det er høy aktivitet i avdelingen. Blant annet ble det utført BiPAP på 259 pasienter og 525 bronkoskopier hvorav 19 polikliniske. Respirasjonsfysiologisk laboratorium og lungepoliklinikken gjorde undersøkelser på pasienter. I tillegg behandlet CPAP poliklinikk 173 pasienter, vaksinasjonspoliklinikken for allergi hadde 140 konsultasjoner for oppvaksinering, overlegene hadde 641 ekstra konsultasjoner utover ordinær oppsatt poliklinikkdag og laboratorievirksomheten øker. To av overlegene ved avdelingen driver i utstrakt grad forskning hvorav en er veileder og medveileder for tre doktorgrader som forventes avlagt i løpet av Infeksjonsmedisinskavdelingen Avdelingen har hatt en høy virksomhet, og vært buffer for andre sengeområder. Avdelingen har en stigende kompleksitet og pågang både på sengepost og infeksjonspoliklinikk. Resultatene er gode på diagnostikk, behandling og pasienttilfredshet. Både lege og sykepleietjenes- ten har bidratt til en svært god innsats i et faglig stimulerende og godt kollegialt miljø. Hjerte- og geriatriskavdelingen Denne avdelingen har hatt et anstrengende men spennende år. Aktiviteten har vært høy på to sengeposter, poliklinikk, kardiologisk lab, INR poliklinikk, hjerteskole og forskning. Avdelingen jobber for at eksternt henvisende leger får bedre kompetanse på kriterier for pasienter som kan henvises til avdelingen. Gastromedisinskavdeling Totalt ble det gjennomført i avdelingen skopier i Avdelingen bruker i økende grad legeressurser på cytostatikabehandling av pasienter med kolorektal cancer. Avdelingen er aktiv i forhold til forskning. Tre leger holder på med forskjellige doktorgradsavhandlinger, all endoskopisk virksomhet som disse arbeidene krever foregår på vårt eget gastrolaboratorium. Nyre- og endokrinologiskavdeling Antallet pasienter med kronisk nyresykdom er i sterk vekst. Økende gjennomsnittsalder og økende forekomst av diabetes er viktige faktorer. Antallet dialyser har økt med 15% årlig gjennom de siste 10 år. Avdelingen har gjennomført et eget OU-prosjekt for å konkretisere tiltak som kan bidra til optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser i nytt bygg. Det ble utført 3900 nefrologiske legekonsultasjoner, i tillegg har nefrologiske spesialsykepleiere utført et stort antall konsultasjoner. Oppfølgingen av Peritonealdialyser (PD) er økende og målet er at PD pasienter skal utgjøre ca 30 % av det totale antall dialysepasienter. Endokrinologisk seksjon deler poliklinikk med nyreseksjonen. Seksjonen har hatt stor poliklinisk aktivitet med konsultasjoner. Det er utdannet ferdig en endokrinolog. Av publikasjoner har avdelingen en artikkel med førsteforfatter og en artikkel hvor en av avdelingens leger er medforfatter. Nevroklinikken Klinikken hadde pasientbehandlinger i Alle kategorier behandlinger økte i antall, med til sammen 557 flere enn i Gjennomsnittelig liggetid for heldøgnspasienter gikk ned fra 6,0 til 5,7. Klinikken gir tilbud til pasientkategorier med sykdommer i nervesystemet, inkl. vanlige sykdommer som hjerneslag, kognitiv svikt og demens der både behandlingsmuligheter og sykdomsforekomst øker raskt. I løpet av 2007 er tilbudet også 10

11 utvidet med enhet for nevropsykologi. Søkningen til avdelingen er dermed økende, noe den søker å imøtekomme med forbedret tilbud kvalitativt og kvantitativt. Avdelingen har hatt høy FoU - aktivitet bl.a. med utgangspunkt i tre professorater og en rekke stipendiater. Medisinsk avdeling Stensby sykehus Felles overvåking (FOV) hadde snitt på 6,8 brukte senger i 2007, antallet pasienter var Medisinsk sengepost hadde 22 brukte senger per døgn. Antallet pasienter var I løpet av 2007 er tilbudet ved Nevroklinikken utvidet med enhet for nevropsykologi. Menneskelig nær faglig sterk

12 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ble etablert med utgangspunkt i daværende Barneavdelingen og i Barnesenterprosjektet fra BUK gir behandlingstilbud innen de fleste fagområder innen pediatri og er organisert i seks seksjoner (nyfødte, barn og ungdom, barnepoliklinikk, barnehabilitering, barn og unges psykiske helse (BUP), og forskning og utvikling). I tillegg ble det i 2007 som ledd i tilpasningen mot nytt sykehus etablert 4 senger for barn med ortopediske sykdommer. Det er arbeidet mye med samarbeidsplaner og prosedyrer for å sikre disse pasientene et bedre sykehusopphold tilpasset barns behov. I 2007 har divisjonen behandlet innlagte pasienter og polikliniske pasienter. For å sikre et helhetlig tilbud innenfor klinikken er det opprettet et eget BUP team, som skal yte barne - og ungdomspsykiatriske tjenester til BUKs pasienter og deres familier. Dette tilbudet gjelder primært under sykehusoppholdet, men med mulighet for avgrenset poliklinisk oppfølging etter utskrivning. Det kliniske arbeidet vil bestå av vurderinger, rådgivning, avgrensete behandlingsoppgaver og etablering av kontakt med andre instanser når det er nødvendig med videre henvisning. De ansatte har også drevet opplæring av pasienter og pårørende, undervisning av medisiner- og høgskolestudenter, utdanning av spesialistkandidater og andre samt forskning. I tillegg er det arbeidet videre med å implementere en rekke nye driftsløsninger som tilpasning til drift i det nye sykehuset, og i april 2007 ble Barneuka arrangert for annen gang. BUK hadde i stipendiater. Forskningsprosjektene har som hovedtema: Hypoxi, reoksygenering og gjenoppliving av nyfødte, Epidemiologi og molekylær biologiske studier av RSV bronkioloitt, Virale luftveisinfeksjoner hos barn etiologi og risikofaktorer for alvorlighetsgrad og Inflammatorisk tarmsykdom hos barn. 12

13 Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for psykisk helsevern er med et årsbudsjett på i overkant av 700 mill kroner den største divisjonen i Ahus. Ved utløpet av året disponerte divisjonen 215 døgnplasser for voksne, 24 døgnplasser for barn og unge og 20 døgnplasser for rusavhengige. I tillegg drives det en utstrakt aktivitet innen de polikliniske tilbudene som er et satsningsområde innen divisjonen og under stadig opptrapping i henhold til myndighetenes opptrappingsplan. behandlingsplasser tilpasset pasienter med alkohol- og/ eller medikamentproblem. Disse plassene skal bidra til at pasientene som er avruset på de ordinære døgnplassene, skal få en mykere overgang til hverdagen og stå bedre rustet til å møte samfunnet i etterkant ved å fokusere på motivasjon, mestring og fysisk aktivitet. Etablering av FoU avdeling Divisjon for psykisk helsevern fikk i 2007 etablert en egen forsknings- og utviklingsavdeling (FoU). Avdelingen skal bl.a. skape et felles forsknings- og utviklingsmiljø for psykisk helsevern, stimulere og koordinere forskning og faglig utviklingsarbeid og bidra til klinisk forskning. Nybygg Distrikstpsykiatrisk senter (DPS) Jessheim 2007 har vært hovedåret for bygging av det nye DPS bygget på Jessheim, som ble ferdigstilt i februar Både fremdrift og økonomi har vært i henhold til plan, og dette har resultert i et flott nytt bygg som har samlet det meste av den voksenpsykiatriske virksomheten som hører innunder Jessheim DPS; poliklinikken, enhet for gruppeterapi, akutteamet, DPS døgnenhet og ledelsen av avdelingen. Til sammen rommer bygget 33 behandlerkontorer for poliklinikken, behandlerarealer for grupperterapibehandling, døgnenhet med 18 senger, fellesfunksjoner som vestibyle, kjøkken/ kantine og driftstekniske rom. Bygget har et totalt areal på nærmere 4000 kvm, og er planlagt offisielt åpnet i juni Innenfor psykisk helsevern har det vært en vekst i antall polikliniske konsultasjoner. Åpning av ny DPS døgnenhet på Skytta Ahus utvidet tilbudet for DPS døgnpasienter tilknyttet Grorud/Stovner bydeler ved å etablere et nytt tilbud i lokaler på Skytta i Nittedal. Lokalene ble bygget og tilrettelagt for døgndrift med 22 sengeplasser, hvorav 6 akutt og lavterskeltilbud og 16 ordinære DPS-plasser. I tillegg har akutteamet ved Grorud DPS base i bygget. Den nye DPS døgnenheten ble offisielt åpnet av adm. direktør Nytt behandlingstilbud til rusavhengige Grunnet ekstra midler til rus-feltet fra Helse Sør-Øst RHF, kunne døgnenheten Klosteret utvide tilbudet sitt med 7 Menneskelig nær faglig sterk

14 Etablering av Divisjon for sykepleie Divisjon for sykepleie ble vedtatt i styret for Ahus Grunnlaget for vedtaket baserte seg på arbeidet i OU-prosjektet Standard sengeområde. Dette prosjektet var ett av flere prosjekter som i 2006 ble opprettet for å forberede organisasjonen til nytt bygg, nytt utstyr og nye IKT-løsninger. Divisjonen omfatter pleiepersonell og merkantilt personell ved somatiske sengeposter, poliklinikker, føde, barsel, hjerteovervåking, dialyse og akuttmedisinsk avdeling. Enhet for bemanning og enhet for pasientlogistikk vil også organisatorisk være tilknyttet Divisjon for sykepleie. Organiseringen medførte ingen endring i opprinnelig ansvarsforhold knyttet til pasientene. Legene vil fortsatt ha det fulle og hele behandlingsansvaret for pasienten. Dette innebærer at legenes rolle knyttet til faglig vurdering, diagnostikk og behandling vil forbli uendret. Etter vedtaket i styringsgruppen ble det høsten 2007 opprettet en interimsorganisasjon med det formål å tilrettelegge for de organisatoriske endringer. Det ble samtidig med interimorganisasjonen etablert en ekstern referansegruppe som et rådgivende organ for faglige og erfaringsmessige innspill samt for å sikre at foreslåtte løsninger ivaretok lover og avtaleverk. Gruppen har bestått av deltagere med bred og lang erfaring innen helsesektoren. Etablering av Divisjon for sykepleie gir både faglige og driftsmessige muligheter. Med faglige muligheter menes blant annet en felles overordnet faglig strategi, systematisk kompetanseutvikling og forskning innen sykepleietjenesten. De driftsmessige muligheter er blant annet økt ressursutnyttelse av personell og senger hvilket gir økt mulighet for å styre ressurser i henhold til behovet. Videre gjør denne modellen det mulig å ha en felles systematisering og kvalitetssikring av alle sengeområder og poliklinikk. Dette vil medføre et likeverdig og gjenkjennbart tilbud for alle pasienter i divisjonen. 14

15 Laboratoriemedisinsk senter (LS) 2007 var sterkt preget av prosesser knyttet til organisasjonsutvikling, utstyrsanskaffelser og implementering av ny teknologi ved senteret. Ny organisasjonsstruktur ble etablert høsten Fem avdelinger ble omorganisert og det ble opprettet to nye avdelinger. Tverrfaglig laboratoriemedisin og Forsknings- og utviklingsavdeling. Laboratoriemedisinsk senter leverer et bredt spekter av tjenester innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologisk anatomi og immunologi og transfusjonsmedisin. Tjenestene som leveres er analyser og diagnostikk, blodprøvetakinger, blodtappinger, blodproduksjon, pasientbehandling (venesectio og afereser), medieproduksjon og obduksjoner. Laboratoriedatasystemet SafirLIS ble innført på Medisinsk biokjemi i februar, på Immunologi og Transfusjonsmedisin i mai. EnGen, som er et automatisk prøvehåndteringssystem, ble tatt i bruk av medisinsk biokjemi i januar. Mange medarbeidere har i tillegg vært involvert i krevende prosesser med anskaffelse av nytt utstyr til det nye sykehuset. Parallelt med omstillingene har fagområdene måttet håndtere en økende prøvemengde. Laboratoriemedisinsk senter hadde ansvar for implementering av desentralisert blodprøvetaking, som ble rullet ut på sykehuset i løpet av Ansatte ved Laboratoriesenteret hadde 12 publikasjoner i internasjonale tidsskrift i løpet av I tillegg har ansatte presentert en rekke arbeider i nasjonale og internasjonale fora (ca. 20 abstracts). Det pågår flere forskningsprosjekter ved laboratoriemedisinsk senter og prosjektene vil fortsette i Ahus fikk i 2007 tildelt nasjonal referansefunksjon for påvisning av HPV (Humant papillomavirus). Aktiviteten innenfor laboratoriemedisin, målt som antall analyser, økte med 7 % fra 2006 til Menneskelig nær faglig sterk

16 Bildediagnostisk senter Bildediagnostisk senter ble opprettet ved årsskiftet ved at Radiologisk og Nukleærmedisinsk avdeling ble slått sammen til ett senter. I løpet av året ble det gjennomført en omfattende omorganisering og implementering av nytt organisasjonskart. Dette har medført at senteret nå er inndelt i 5 avdelinger for Radiografi (radiografer og hjelpepleiere), Radiologi (leger), Brystdiagnostikk, Nukleærmedisin og avdeling Stensby, i tillegg til stab og den merkantile gruppen. I løpet av november innførte senteret talegjenkjenning, og en stadig større andel av undersøkelsene dikteres nå med dette systemet. Antallet vitenskapelige publikasjoner ved senteret har vist en økning, og en av overlegene har presentert resultater fra sitt pågående doktorgradsarbeid ved en velrenommert internasjonal radiologikongress. I 2007 ble det totalt utført ca undersøkelser. Hovedmengden av undersøkelsene ble utført på sykehuset sine inneliggende og polikliniske pasienter. Som en følge av den stadig økte arbeidsmengden har det vært satset bevisst for å styrke legebemanningen. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid i planarbeidet inn mot nytt sykehus, hovedsakelig knyttet til den langsiktige og omfattende apparaturavtalen med Philips. Kontrakten innebærer at bildediagnostisk senter får landets mest moderne apparaturpark. Produksjonskapasiteten vil øke med rundt 40% fra dagens nivå, samtidig som spekteret av undersøkelser utvides betydelig. Mammografiscreeningen i Akershus (unntatt Asker og Bærum) ble fra høsten 2007 lagt til Ahus. Vedtaket innebar en virksomhetsoverdragelse med bl.a. overføring av radiografer fra Radiumhospitalet. Det har også blitt investert i ny digital mammograf som har medført at undersøkelsene nå har den høyeste bildekvalitet. I nukleærmedisinsk avdeling ble det i løpet av året installert en hybridmaskin - en kombinasjon av gammakamera og CT. Ved avdeling Stensby ble det gjort forberedelser til en fremtidig omstilling av driften. Radiografer har igangsatt sonografi utdanning og avdelingen har fått nytt transportabelt ultralydapparat. I tillegg har man begynt å planlegge utskiftingen i 2008 av den gamle og utrangerte CTen mot en langt nyere og bedre CT fra Nordbyhagen. 16

17 Forskningssenteret og undervisning Foretaket fikk i 2007 publisert totalt 109 artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrift, samt 15 artikler i Tidsskriftet for Den norske legeforening. I tillegg hadde foretaket 41 personer som var opptatt til doktorgradsstudiet ved Universitetet i Oslo. Det ble avlagt 1 doktorgrad. Helse Sør-Øst RHF bevilget i 2007 økonomisk støtte til 8 nye forskningsprosjekter tilknyttet sykehuset. Det interne forskningsutvalget har i tillegg gitt økonomisk støtte til 19 ulike forskningsprosjekter ved sykehuset. Som universitetssykehus har helseforetaket ansvar for utdanning av medisinerstudenter. Opptrappingsplanen for undervisning ble fullført i 2006 og det er hvert semester 120 studenter knyttet til Ahus. I tillegg arrangeres det eksamen for medisinstudenter i 4., 6., 7., 8., 9. og 12. semester. Ved utgangen av 2007 hadde helseforetaket 13 professor II, 15 førsteamanuensisstillinger og 6 professor I-stillinger og 6 lektorer. Foretaket legger vekt på utdanning av nye legespesialister, og er godkjent for utdanning i gruppe I-tjeneste innen de fleste områder. Tilbakemeldingene fra studentene er positive og det jobbes aktivt med å opprettholde et faglig høyt nivå. EpiGen instituttet ved Ahus driver forskning innenfor to hovedområder; molekylærbiologi og smittevern. Målet med den molekylær-epidemiologiske forskningen er økt kunnskapsnivå om molekylære markører for sykdom og sykdomsprognose. Innen smittevern har EpiGen regional kompetansesenterfunksjon innen infeksjonsovervåkning og avanserte laboratoriemetoder for Helse Øst. EpiGen har i 2007 drevet forskningsprosjekter både i samarbeid med internasjonale og nasjonale universiteter og forskningsinstitutter. HØKH ble opprettet ved Ahus Formålet med senteret er å være et kompetansesenter for alle som driver med helsetjenesteforskning i Helse Sør-Øst. Miljøet er kjent nasjonalt og i Norden. Innen smittevern har EpiGen regional kompetansesenterfunksjon innen infeksjonsovervåkning og avanserte laboratoriemetoder for Helse Sør-Øst. Enhet for klinisk forskning (EKF) ble etablert høsten 2007 som følge av OU-prosjekt forskning. EKF skal være en sentral forskerstøttefunksjon, og skal i utgangspunktet støtte all klinisk forskning i foretaket. Høsten 2007 ble det utført en brukerundersøkelse blant alle avdelingssjefer om behovet for en slik avdeling, og responsen indikerte stort behov for både metodologisk og mer praktisk rettet forskerstøtte. Ahus forskerforum er et nytt tilbud som skal implementeres våren Hensikten er å få en allmennvitenskapelig presentasjon av doktorgradsprosjekter, men også annen forskningsaktivitet vil bli presentert. Deltakelse i forumet gir godkjente studiepoeng til stipendiater, og det er Fakultetsdivisjonen som administrerer tildelingen av studiepoengene. Menneskelig nær faglig sterk

18 Enhet for HR I 2007 har det vært særlig fokus på følgende arbeidsområder; Sykefraværsoppfølging reduksjon av sykefraværet, Arbeidsmiljø oppfølging av Arbeidstilsynets landsomfattende kampanje God vakt! arbeidsmiljø i sykehus, utvikling av nye strategiske personalpolitiske virkemidler, medarbeiderundersøkelse og arbeid knyttet til de personalmessige utfordringene ved store omorganiseringer. Enhet for HR består av tre avdelinger; Strategi og utvikling, Arbeidsgiversaker og HMS. het. Oppfølgingsarbeidet etter en slik undersøkelse er omfattende og ressurskrevende. Arbeidet skal gjennomgåes og evalueres i En ny undersøkelse skal også gjennomføres i Disse enhetene skal levere de beste tjenester og støttefunksjoner til klinikkene, og å være en strategisk samarbeidspartner i sykehuset. Enheten har i 2007 drevet utstrakt rådgivning til foretakets ledere i forbindelse med større omorganiseringer, som følge av prosessene rundt det nye sykehuset. Det har også blitt gjennomført lederkurs i retningslinjer for personalmessig omstilling og kurs i konflikthåndtering. Av mer strategiske oppgaver har enheten videreutviklet foretakets livsfaseorienterte personalpolitikk. Gjennom partssammensatte og representative arbeidsgrupper har det blitt foretatt en begrepsmessig avklaring av innholdet i livsfasebegrepet, og det har blitt gjennomført en seniorundersøkelse på foretaksnivå. Det har blitt utarbeidet en plan for implementering av personalpolitiske tiltak innen satsningsområdene. I 2007 ble medarbeiderundersøkelsen PULS-måler n for første gang gjennomført i hele foretaket. Gjennomføringen ble fordelt i to puljer, der ca. 1/3 av foretaket hadde undersøkelsen i løpet av våren og resten høsten Ledere som gjennomførte PULS-måler n i sin enhet, fikk en dag opplæring i tolkning av resultater og presentasjon av resultatene i egen enhet. All enheter som fikk rød score innenfor teamene ledelse og sosialt samspill ble gitt bistand. I tillegg ble det gitt råd til enheter som ønsket det. Gjennomføringen av PULS-måler n har gitt foretaket en unik innsikt i det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, i hver enkelt enhet og i foretaket som hel- 18

19 Senter for service og teknikk Etter at Senter for service og teknikk besluttet å omorganisere enkelte avdelinger høsten 2006, har flere av avdelingene i divisjonen gått inn i 2007 med ny organisering. I tillegg har flere avdelinger vært i sitt første driftsår. Det har vært høy aktivitet i divisjonen. For å forenkle brukergrensenittet og samtidig sikre optimal ressursbruk, etablerte divisjonen i 2007 servicesenteret som et kontaktpunkt for bestilling av tjenestene senteret leverer gjennom et nummer, en mailadresse og et fysisk sted. Utviklingen av dette tilbudet vil fortsette i Vaskeriet ved Ahus leverer tjenester også til andre sykehus i regionen og er i full utvikling. I 2007 ble det lagt grunnlag for og investert i systemer som øker effektivitet, minsker forbruk og ikke minst bedrer service til brukerne. Når det gjelder portør-/ transporttjenesten utvidet den tilbudet for transport av blodprøver sammen med laboratorietjenesten. Videre begynte barnehagene å legge om kapasiteten i tråd med en større etterspørsel av småbarn i forhold til større barn enn tidligere. I tillegg ble ansvaret for parkeringsdriften lagt til sikkerhetstjenesten ved sykehuset. Det nye sykehuset har krevd mye oppmerksomhet fra divisjonen i Aktivitetene knyttet til dette har vært fokusert på spesifisering av løsninger og materialvalg fra et driftsmessig perspektiv for å sikre at kostnader og funksjonsdyktighet på kort og lang sikt ivaretas ved det nye sykehuset. Utfordringen med å opprettholde sikker drift i nåværende sykehusbygg sammenholdt med krav til planlegging og iverksetting av nytt sykehus, vil fortsette i Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr (SEIM) 2007 har vært et hektisk år for SEIM. Anskaffelse, test, mottak av nytt medisinsk teknisk utstyr og flytting til nytt sykehus har vært hovedaktiviteter gjennom året ved siden av har SEIM sikret en stabil drift av IKT-løsningene i eksisterende bygg gjennom året med høy tilgjengelighet på fagsystemene. Dette vil fortsette inn i Opplæring av teknisk personell for å drifte det nye utstyret er igangsatt. Nytt felles laboratoriesystem er innført på klinisk kjemi, immunologi og mikrobiologen for å understøtte etableringen av et laboratoriemedisinsk senter. Mange nye løsninger er tatt i bruk: kjøkkensystem for å lette arbeidsflyten på kjøkkenet, innføring av logistikksystem på sterilsentralen, innføring av pasientarmbånd, oppgradering av RIS/PACS i samarbeid med Helse Sør-Øst og oppgradering av fødesystemet. Videre har Ahus innført talegjenkjenning for legene på nevroklinikken dette året, og løsningen ble brettet ut på kirurgisk divisjon etterhvert. Videre utrulling på medisinsk divisjon vil gjennomføres i 2008 slik at alle legene har tatt det i bruk før innflytting til nytt sykehus. En annen hovedaktivitet har vært utvikling og implementering av ny medisineringsløsning. Ahus deltar i tillegg som pilotsykehus i prosjektet e-resept på nasjonalt nivå for å sikre en god forordning av medisiner både internt i sykehuset og ved ekstern rekvirering. Det er også satt i drift nye elektroniske tjenester i samhandlingen mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. To moderne og fantastiske datarom er tatt i bruk og det er bygget ut et trådbasert og et trådløst nett i det nye sykehusbygget for å sikre brukerne stabile, trygge og fleksible løsninger. I tillegg har enheten utviklet ny kontorstøtteplattform. Planlegging av flytting av alle fagsystemer fra eksisterende bygg til nytt bygg har hatt hovedfokus i Menneskelig nær faglig sterk

20 Enhet for medisinske fag og strategi Enheten ble etablert , og består av svært ulikeartede områder; fysioterapiavdelingen, sosionomtjenesten, medisinsk fag- og forskningsbibliotek, kvalitetsenheten og juridisk enhet har vært preget av intenst arbeid på veien mot nytt sykehus noe som bl.a. kom til uttrykk i et eget OUprosjekt om kliniske fellesfunksjoner; og i løpet av 2008 vil det ble etablert et eget senter for kliniske fellesfunksjoner. Fysioterapiavdelingen. Som ledd i utvikling av fysioterapitjenesten for å tilpasse seg endret drift, er hele avdelingen engasjert i kvalitetsarbeid som omfatter gjennomgang av fysioterapiavdelingens tilbud til pasienter ved Ahus. Avdelingen har i 2007 arrangert workshops og seminarer for primærhelsetjenesten, og drevet omfattende kursvirksomhet og etterog videreutdanning. Sammen med medisinsk avdeling har fysioterapiavdelingen vært initiativtaker til etablering av Hjerteskolen, et tilbud om tidlig rehabilitering av hjertepasienter. Sosionomtjenesten Sosionomtjenesten betjener alle somatiske avdelinger. I tillegg til individuell oppfølging, deltar sosionomene med undervisning for pasienter og pårørende, og i tverrfaglig arbeid. Prioriterte pasientgrupper er blant annet kronisk syke med behov for langvarige og koordinerte tjenester, kreftpasienter og pasienter med sammensatt sosial problematikk. Samlet antall konsultasjoner for 2007 var samt deltakelse ved pasientkurs i til sammen 70 kursdager. Sosionomtjenesten hadde ansvaret for en vellykket landskonferanse for sykehussosionomer fra hele landet på Losby Gods med aktuelle temaer innen fagutvikling. Sosionomtjenesten er også praksissted hvert år for studenter fra sosialhøgskoleutdanningene. Det pågår opplæring i risiko- og sårbarhetsanalyse med utgangspunkt i de nye prosessene avdelingene har utviklet. Kvalitetsenheten har arbeidet systematisk med helseforetakets Strategi for bedre pasientsikkerhet som ble vedtatt i En omfattende, internt undersøkelse av kultur for pasientsikkerhet er gjennomgått med de kliniske avdelingene. I november 2007 ble det gjennomført pasientsikkerhetsrunder med representanter for sykehusledelsen i fem kliniske avdelinger for å skape åpenhet og trygghet, for å melde fra om avvik og uønskede pasienthendelser, samt å iverksette tiltak lokalt for å bedre pasientsikkerheten. Kvalitetsarbeidet Kvalitetssystemprosjektet har gjennomført en rekke arbeidssamlinger med avdelingene hvor fokus har vært på prosesskartlegging og opplæring slik at avdelingene kan benytte det elektroniske kvalitetsstyringssystemet (EQS) som støtte i det daglige kvalitetsarbeidet. Den overordnede strukturen til kvalitetssystemet er ferdigutviklet. 20

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Innhold. Menneskelig nær - faglig sterk. Akershus universitetssykehus. Årsrapport 2006

Innhold. Menneskelig nær - faglig sterk. Akershus universitetssykehus. Årsrapport 2006 Innhold I Ny organisasjon i nytt sykehus 5 Fakta 6 Akershus universitetssykehus - universitetssykehus og lokalsykehus 7 Organisasjonskart og ledelseskriterier 8 Store omstillinger i 2006 9 Kirurgisk divisjon

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00012-1 - Blodsykdommer Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00055-3 - Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

1. Kirurgisk behandling av perforert divertikulitt (betennelse i utposing på tarm) en randomisert multisenterstudie

1. Kirurgisk behandling av perforert divertikulitt (betennelse i utposing på tarm) en randomisert multisenterstudie 1. Kirurgisk behandling av perforert divertikulitt (betennelse i utposing på tarm) en randomisert multisenterstudie Presentasjon i møtet 2. Prosjekt optimal bruk av sengeressurser Innenfor de somatiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00075-3 - Personalmappe - HR, avdeling ledelse, organisasjon og arbeidsgiverpolitikk Dok. dato: 08.06.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/00075-5

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold

Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Sertifisering et kvalitetsløft? Erfaringer, prosess og resultat fra arbeidet i Sykehuset Østfold Nasjonalt tilsyn med akuttmottak 2007 Vi ser at akuttmottak gir særlige utfordringer for sykehusene. Aktivitetene

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 Akershus universitetssykehus (Ahus) har lagt bak seg en periode med rivende utvikling. Vi har flyttet inn i et av Europas mest moderne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her.

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. Funksjonskontoplan for 2009 400 Administrasjon Basert på de gamle funksjonene 400, 410 og 420 Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. HF-kostnader til administrasjon fordeles

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring

Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring Beslutningsstøtte for alle nivåer i sykehuset. Andy Hyde Kvalitetssjef / Fagansvarlig for Virksomhetsstyring Innhold Om Diakonhjemmet Sykehus Om sykehus som organisasjon Behovene for et beslutningsstøtte

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg

Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Prosjekt Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Organisasjonsutvikling i nytt bygg Oppstartsmøte delfunksjonsprogram Alta 11. februar 2015 Prosjektleder Aina Irene Olsen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr

Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill. Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr Teknologi, prosesser og mennesker i tett samspill Mariann Hornnes Direktør Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr 2 Helsevesenets oppgaver Pasientbehandling Utdanning av helsepersonell Opplæring

Detaljer

Oversiktskart Nordbyhagen

Oversiktskart Nordbyhagen Oversiktskart Nordbyhagen S3 S2 S1 FB B = behandlingsbygg BUK = Barne- og ungdomsklinikken FB = Frontbygg S = sengebygg BUK S4 B3 B2 B1 B4 Akutt Funksjon Bygg Etasje A Akuttmottak B4 2 Akutt (Akutt 24)

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00019-1 - Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00056-2 - Operasjon Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00020-1 - Dok. dato: 05.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/00083-2 - Dok. dato: 05.04.2016 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Oversiktskart Nordbyhagen

Oversiktskart Nordbyhagen Oversiktskart Nordbyhagen S3 S2 S1 FB B = behandlingsbygg BUK = Barne- og ungdomsklinikken FB = Frontbygg S = sengebygg BUK S4 B3 B2 B1 B4 Akutt Funksjon Bygg Etasje A Akuttmottak B4 2 Akutt (Akutt 24)

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Sammen jobber vi for å levere helsetjenester til 460 000 innbyggere i

Sammen jobber vi for å levere helsetjenester til 460 000 innbyggere i 2010 Sammen jobber vi for å levere helsetjenester til 460 000 innbyggere i Sammen vi for å levere helsetjenester til 460 000 innbyggere regionen, og forjobber å gi hver enkelt pasient best mulig behandling.

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00049-1 - Dok. dato: 17.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00055-2 - Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33

Utsyn over helsetjenesten... 11. Utgifter til helseformål... 23. Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Helse- og omsorgstjenester Innhold Innhold Utsyn over helsetjenesten... 11 Utgifter til helseformål... 23 Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner... 33 Bestemmer behovene bruken av legespesialistene?...

Detaljer

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder

Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Oversikt over utdannings- og rekrutteringstiltak i Sykehuset Innlandet Del 1 Rekrutteringstiltak knyttet til sårbare fagområder Fagområder Tiltak Ansvar Status pr februar 2016 Frist Psykologspesialister

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Ahus - Offentlig journal

Ahus - Offentlig journal Internt notat uten oppfølging, 15/00017-1 - Dok. dato: 04.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00054-2 - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/00089-2

Detaljer

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF).

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). Funksjonskontoplan for 2007 400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). 410 Servicefunksjoner Her føres

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Risikovurdering Vedlegg 1 1. Tertial 2011 Vedlegg til styresak 47/2011 Ledelsens gjennomgang Oslo universitetssykehus 1. tertial 2011 - risikovurdering. Side 1. Risikovurdering 1.

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer