Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innholdsfortegnelse 2. Leder 4. Akershus universitetssykehus (Ahus) 6. Fakta og grafer 7. Kirurgisk divisjon 8. Medisinsk divisjon 10"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Innhold Innholdsfortegnelse 2 Leder 4 Akershus universitetssykehus (Ahus) 6 Fakta og grafer 7 Kirurgisk divisjon 8 Medisinsk divisjon 10 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) 12 Divisjon for psykisk helsevern 13 Etablering av Divisjon for sykepleie 14 Laboratoriemedisinsk senter (LS) 15 Bildediagnostisk senter 16 Forskningssenteret og undervisning 17 Enhet for HR 18 Senter for service og teknikk 19 Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr (SEIM) 19 Enhet for medisinske fag og strategi 20 Enhet for helsefag 21 Prosjekt nytt sykehus 22 Årsberetning Organisasjonskart 43 Ansvarlig utgiver: Akershus universitetssykehus Årsrapporten er utarbeidet av kommunikasjonsavdelingen ved Ahus Redaktør: Cindy Empaynado Foto: Ahus Forsidefoto: Richard Hauglin Grafisk formgivning og trykk: Konsis AS / Konsis.no 2

3 Menneskelig nær faglig sterk Menneskelig nær faglig sterk

4 4

5 Leder Et høyt aktivitetsnivå Året 2007 har i stor grad vært preget av forberedelsene til innflytting i nytt sykehusbygg og implementering av en ny organisasjonsstruktur, og dette vil også prege Årsrapporten. I tillegg har året vært preget av høy klinisk aktivitet. Det er viktig å huske at Årsrapporten for 2007 handler om utvalgte områder ved Ahus, den handler ikke om alt. Det har foregått et stort og krevende arbeid i forhold til organisasjonsutvikling i virksomheten. Flere prosjekter har blitt ferdigstilt og implementert i løpet av året. I tillegg har flere divisjoner blitt omorganisert. Blant annet ble det opprettet en egen Divisjon for sykepleie. Laboratoriemedisinsk senter og Bildediagnostisk senter gjennomgikk prosesser knyttet til organisasjonsutvikling, utstyrsanskaffelser og implementering av ny teknologi. I tillegg har vi i løpet av året fått etablert landets største dagkirurgiske avdeling, som skal betjene hele kirurgisk divisjon. Arbeidet har vært krevende, men jeg er trygg på at vi er på rett kurs med tanke på både å sikre at Ahus gir pasientene god behandling samtidig som vi drifter sykehuset kostnadseffektivt. En annen viktig aktivitet i fjor har vært forberedelsene til innflytting i nytt sykehusbygg. Gode forberedelser er en viktig forutsetning for å lykkes. Og vi har brukt 2007 godt på å forberede til innflyttingen, slik at vi står godt rustet til å ta i bruk det nye bygget. I hele organisasjonen har det blitt gjort en solid innsats, og det er vel ingen tvil om at vi alle ser frem til Da går vi fra en spent og innsatsfylt ventefase, til en like innsatsfylt og effektiv operativ fase. Mens vi venter på å kunne åpne nybygget på Nordbyhagen til høsten, ble det i fjor vår åpnet en ny døgnenhet for Grorud DPS. I tillegg fortsatte man i 2007 byggingen av det nye DPS-bygget på Jessheim. Bygget ble ferdigstilt i år (2008). Menneskelig nær faglig sterk, er vårt slagord og forkortede visjon. Visjonen forteller oss hvorfor vi er her og hvor vi skal ha fokus pasienten og kompetanse hos våre medarbeidere. Ahus kjennetegnes med engasjerte og dyktige medarbeidere. Våre medarbeidere er viktige for driften av sykehuset og for at Ahus skal kunne gi pasientene den behandlingen de trenger og har krav på. I de krevende prosessene vi har vært igjennom fortjener de ansatte en særskilt takk. I vår verden kreves det kompetanse, og ikke minst vilje og evne til utvikling og tilpasning. Jeg er glad for at de ansatte har utvist en betydelig stå på-vilje og både behandlet flere pasienter enn noen gang samtidig som de har stått i de endringsprosessene som er gjennomført eller som fortsatt pågår. Jeg vil med dette uttrykke mine hjerteligste takk til alle våre ansatte i 2007 og takke for det gode samarbeidet! Samtidig vil jeg også takke alle våre samarbeidspartnere. Et godt samarbeid med våre partnere og interessenter er viktig for at Ahus skal kunne oppnå de målene organisasjonen har satt seg. I 2007 har vi gått gjennom og avsluttet prosesser i organisasjonen som vi startet på året før, og vi står overfor flere betydelige utfordringer i Innflytting i nytt bygg vil kreve sitt. Endringene i Helse Sør-Øst vil få konsekvenser for alle helseforetakene, jmf. Hovedstadsprosessen. I denne prosessen ligger Ahus an til å øke opptaksområdet med innbyggere i forhold til dagens nivå og vil derved få et pasientgrunnlag av en betydelig størrelse. Prosessen vil uten tvil kreve store ressurser fra vår side. Vi skal selvsagt bidra aktivt i denne prosessen for å sikre et best mulig resultat for våre pasienter og medarbeidere. Jeg ser med spenning og glede frem til 2008! Erik Kreyberg Normann Administrerende direktør Menneskelig nær faglig sterk

6 Akershus universitetssykehus (Ahus) Akershus universitetssykehus er et av landets største lokalsykehus. Sykehuset betjener en befolkning på nær innbyggere fra Romerike (13 kommuner), bydelene Grorud og Stovner i Oslo samt kommunene Enebakk og Rømskog. Som følge av funksjonsfordeling på tvers av sykehusene i Osloregionen har helseforetaket i tillegg ansvaret for en rekke somatiske spesialiteter for befolkningen fra Follo. Med nytt sykehusbygg vil Ahus være godt rustet til å levere spesialisthelsetjenester til innbyggere i nærområdet. Sykehuset dekker de fleste spesialiteter innen kirurgi, gynekologi og fødselshjelp, nevrologi, indremedisin, barnesykdommer, barne- og ungdomspsykiatri, voksen-psykiatri og rus. I tillegg blir avanserte undersøkelser utført på laboratoriemedisinsk senter og bildediagnostisk senter. radiograf- og sosionomutdanningene. Hvert semester er også 120 legestudenter knyttet til foretaket. I 2007 var det 172 utdanningsårsverk for leger i spesialisering samt 30 turnusleger, og 30 sykepleiere avsluttet i fjor sin videreutdanning innen operasjon, anestesi, intensiv, barn og kreft. I tillegg har 5 sykepleiere innen psykisk helsevern samt 22 miljøterapeuter avsluttet sin videreutdanning siste tertial av Sykehuset har denne høsten hatt totalt 34 studenter fra studieretningene barnevern, vernepleie, sosionomi, radiografi, ergoterapi, fysioterapi og bioingeniører. Studentene kommer fra HiAk, HIO, Lovisenberg og Diakonhjemmet. Ahus betjener en befolkning på nær innbyggere. Akershus universitetssykehus består av sykehuset på Nordbyhagen, Lillestrøm sykehus, Stensby sykehus (Eidsvoll), distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker på Jessheim, Lillestrøm og Grorud. Ahus er et typisk akuttsykehus. Dette gjenspeiles ved at mer enn 70 % av alle innleggelser skjer som øyeblikkelig hjelp. Som universitetssykehus er helseforetaket sentral i undervisning og forskning ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Forskningsvirksomheten gir viktig kunnskap til sykehuset og den medfører et stort internasjonalt kontaktnett som gjør det mulig å rekruttere medarbeidere fra de fremste fagmiljøene. I 2007 fikk foretaket publisert totalt 109 artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrift, samt 15 artikler i Tidsskriftet til Den norske legeforening. Ahus har en sentral rolle i utdanningen av alle typer helsepersonell fra høgskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus. I tillegg mottar sykehuset studenter fra utdanninger innen blant annet bioingeniør-, fysioterapeut-, 6

7 Fakta og grafer Antall somatiske pasienter Poliklinikk Døgnopphold Dagopphold Antall pasienter innenfor psykisk helsevern Poliklinikk Døgnopphold Dagbehandling Antall ansatte ved Akershus universitetssykehus Omsetning (brutto regnskapstall) Barn født ved Akershus universitetssykehus Des Des Des ,6 mill kr 2 977,8 mill kr mill kr Senger ved Ahus: Somatiske 555 Psykiatriske 266 Rusbehandling 27 Menneskelig nær faglig sterk

8 Kirurgisk divisjon Avdelingene i kirurgisk divisjon videreutviklet sin interne struktur med sikte på innflytting i nytt bygg i Oppsplittingen av kirurgisk avdeling til tre nye avdelinger medførte etablering av nye samarbeidsrelasjoner, og nye avdelingssjefer utviklet sin rolle. Det ble gjort forberedelser til utskillelse av sterilforsyningen fra Operasjonsavdelingen til en ny avdeling, Sterilforsyningsavdelingen. Kirurgisk divisjon består av 9 avdelinger: Kar-/thoraxkirurgisk-, Urologisk-, Gastrokirurgisk, Ortopedisk-, Øre/nese/hals-, Anestesi- (inkludert intensiv), Operasjonsavdelingen, Dagkirurgisk senter og Kvinneklinikken. Ortopedisk avdeling Året har vært preget av stor pågang av øyeblikkelig hjelp pasienter som venter for lenge på operativ behandling. Avdelingen har satt mye inn på å få økt operasjonskapasiteten for øyeblikkelig hjelp. Det er innført et mellomvaktskift for legene, som sikrer bedre legetilgang i akuttmottaket og forsvarlig håndtering av det store antallet pasienter. Gastrokirurgisk avdeling Gastrokirurgisk avdeling har også i 2007 landets beste resultater i behandling av cancer recti. Det er en avdeling med en stadig økende pågang fra pasienter, i tillegg ble det i 2007 satset tungt på forskning og fagutvikling, med fire professorer og tre stipendiater. To nye doktorgradsarbeider er under produksjon. I 2007 ble det planlagt å etablere et Bekkenbunnsenter i samarbeid med andre kliniske spesialiteter. Anestesiavdelingen I den sentrale operasjonsavdelingen ble det i 2007 gitt 4,1% flere anestesier enn i 2006, det var også en økning i antallet respiratordøgn på 14,4% fra Anestesiavdelingen har aktivt arbeidet med planlegging av en ny intermediærenhet med oppstart i Dagkirurgisk senter er ved årets slutt landets største dagkirurgisk avdeling. Kvinneklinikken Avdelingen har aldri hatt så mange fødsler som i 2007 (4 165). Antallet dagkirurgiske inngrep øker, samtidig som antallet heldøgnsopphold minker. Dette er i tråd med ønsket utvikling. 40% av alle gynekologiske inngrep ble operert på Stensby sykehus. Operasjonsavdelingen Omorganisering med opprettelse av seksjoner med delegert og avgrenset personalansvar ble gjennomført i avdelingen. Sterilsentralprosjektet ble avsluttet i desember ved at det ble besluttet å skille ut sterilsentralen som egen avdeling, Sterilforsyningsavdelingen. Dagkirurgisk senter Dagkirurgisk senter ble gradvis bygget opp som en autonom avdeling i løpet av Avdelingen er ved årets slutt landets største dagkirurgiske avdeling, og skal betjene alle fagavdelinger i kirurgisk divisjon. Øre-,Nese-,Halsavdelingen Avdelingen har i løpet av året vært pilot for talegjenkjenningsprosjektet. Avdelingen har flyttet aktivitet fra Stensby sykehus til Nordbyhagen og er planlagt som en av de første avdelinger som flytter inn i nytt bygg og derfor har brukt ressurser på planlegging av dette. Kar-/thoraxkirurgisk avdeling Avdelingen har full kontroll på pasientflyt og ventelister. Det har vært økning i dagkirurgi, poliklinisk aktivitet og en økning i pågangen for overføring av pasienter fra regionsykehusene. Urologisk avdeling Avdelingen har en stor pasientpågang og kort liggetid, og tilbyr hele spekteret av urologisk behandling. Avdelingen har en stor poliklinikk og har i mange år hatt et høyt antall dagkirurgiske behandlinger. 8

9 Menneskelig nær faglig sterk

10 Medisinsk divisjon Foruten den løpende drift var 2007 preget av forberedelser og omstillinger i forhold til planlagt innflytning i nytt sykehus. Spesielt nevnes arbeidet med å organisere sykepleierne inn i egen sykepleiedivisjon. Medisinisk divisjon består av følgende avdelinger: Lungemedisinsk-, Infeksjonsmedisinisk-, Gastromedisinsk-, Onkologisk-, Hjerte- og geriatrisk-, Nyreog endokrinologisk-, Hematologiskavdeling, i tillegg til Nevroklinikken, korttidsenheten, Stensby og Indremedisinsk forskning. I 2007 ble det på de forskjellige medisinske og den nevrologiske poliklinikken sett på pasienter, og tilsammen tok de i mot pasienter til heldøgnsinnleggelser. Forskningsaktiviteten har vært jevnt økende og avdelingen har hatt god erfaring i å organisere egen forskningsavdeling med en rekke nye kandidater inn i doktorgradsprogrammet, samt en jevnt økende produksjon av vitenskapelige arbeider. Det har også vært etablert samarbeid med Helse Øst-kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) og initiert prosjekter opp mot primærhelsetjenesten. Lungemedisinskavdeling Det er høy aktivitet i avdelingen. Blant annet ble det utført BiPAP på 259 pasienter og 525 bronkoskopier hvorav 19 polikliniske. Respirasjonsfysiologisk laboratorium og lungepoliklinikken gjorde undersøkelser på pasienter. I tillegg behandlet CPAP poliklinikk 173 pasienter, vaksinasjonspoliklinikken for allergi hadde 140 konsultasjoner for oppvaksinering, overlegene hadde 641 ekstra konsultasjoner utover ordinær oppsatt poliklinikkdag og laboratorievirksomheten øker. To av overlegene ved avdelingen driver i utstrakt grad forskning hvorav en er veileder og medveileder for tre doktorgrader som forventes avlagt i løpet av Infeksjonsmedisinskavdelingen Avdelingen har hatt en høy virksomhet, og vært buffer for andre sengeområder. Avdelingen har en stigende kompleksitet og pågang både på sengepost og infeksjonspoliklinikk. Resultatene er gode på diagnostikk, behandling og pasienttilfredshet. Både lege og sykepleietjenes- ten har bidratt til en svært god innsats i et faglig stimulerende og godt kollegialt miljø. Hjerte- og geriatriskavdelingen Denne avdelingen har hatt et anstrengende men spennende år. Aktiviteten har vært høy på to sengeposter, poliklinikk, kardiologisk lab, INR poliklinikk, hjerteskole og forskning. Avdelingen jobber for at eksternt henvisende leger får bedre kompetanse på kriterier for pasienter som kan henvises til avdelingen. Gastromedisinskavdeling Totalt ble det gjennomført i avdelingen skopier i Avdelingen bruker i økende grad legeressurser på cytostatikabehandling av pasienter med kolorektal cancer. Avdelingen er aktiv i forhold til forskning. Tre leger holder på med forskjellige doktorgradsavhandlinger, all endoskopisk virksomhet som disse arbeidene krever foregår på vårt eget gastrolaboratorium. Nyre- og endokrinologiskavdeling Antallet pasienter med kronisk nyresykdom er i sterk vekst. Økende gjennomsnittsalder og økende forekomst av diabetes er viktige faktorer. Antallet dialyser har økt med 15% årlig gjennom de siste 10 år. Avdelingen har gjennomført et eget OU-prosjekt for å konkretisere tiltak som kan bidra til optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser i nytt bygg. Det ble utført 3900 nefrologiske legekonsultasjoner, i tillegg har nefrologiske spesialsykepleiere utført et stort antall konsultasjoner. Oppfølgingen av Peritonealdialyser (PD) er økende og målet er at PD pasienter skal utgjøre ca 30 % av det totale antall dialysepasienter. Endokrinologisk seksjon deler poliklinikk med nyreseksjonen. Seksjonen har hatt stor poliklinisk aktivitet med konsultasjoner. Det er utdannet ferdig en endokrinolog. Av publikasjoner har avdelingen en artikkel med førsteforfatter og en artikkel hvor en av avdelingens leger er medforfatter. Nevroklinikken Klinikken hadde pasientbehandlinger i Alle kategorier behandlinger økte i antall, med til sammen 557 flere enn i Gjennomsnittelig liggetid for heldøgnspasienter gikk ned fra 6,0 til 5,7. Klinikken gir tilbud til pasientkategorier med sykdommer i nervesystemet, inkl. vanlige sykdommer som hjerneslag, kognitiv svikt og demens der både behandlingsmuligheter og sykdomsforekomst øker raskt. I løpet av 2007 er tilbudet også 10

11 utvidet med enhet for nevropsykologi. Søkningen til avdelingen er dermed økende, noe den søker å imøtekomme med forbedret tilbud kvalitativt og kvantitativt. Avdelingen har hatt høy FoU - aktivitet bl.a. med utgangspunkt i tre professorater og en rekke stipendiater. Medisinsk avdeling Stensby sykehus Felles overvåking (FOV) hadde snitt på 6,8 brukte senger i 2007, antallet pasienter var Medisinsk sengepost hadde 22 brukte senger per døgn. Antallet pasienter var I løpet av 2007 er tilbudet ved Nevroklinikken utvidet med enhet for nevropsykologi. Menneskelig nær faglig sterk

12 Etablering av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ble etablert med utgangspunkt i daværende Barneavdelingen og i Barnesenterprosjektet fra BUK gir behandlingstilbud innen de fleste fagområder innen pediatri og er organisert i seks seksjoner (nyfødte, barn og ungdom, barnepoliklinikk, barnehabilitering, barn og unges psykiske helse (BUP), og forskning og utvikling). I tillegg ble det i 2007 som ledd i tilpasningen mot nytt sykehus etablert 4 senger for barn med ortopediske sykdommer. Det er arbeidet mye med samarbeidsplaner og prosedyrer for å sikre disse pasientene et bedre sykehusopphold tilpasset barns behov. I 2007 har divisjonen behandlet innlagte pasienter og polikliniske pasienter. For å sikre et helhetlig tilbud innenfor klinikken er det opprettet et eget BUP team, som skal yte barne - og ungdomspsykiatriske tjenester til BUKs pasienter og deres familier. Dette tilbudet gjelder primært under sykehusoppholdet, men med mulighet for avgrenset poliklinisk oppfølging etter utskrivning. Det kliniske arbeidet vil bestå av vurderinger, rådgivning, avgrensete behandlingsoppgaver og etablering av kontakt med andre instanser når det er nødvendig med videre henvisning. De ansatte har også drevet opplæring av pasienter og pårørende, undervisning av medisiner- og høgskolestudenter, utdanning av spesialistkandidater og andre samt forskning. I tillegg er det arbeidet videre med å implementere en rekke nye driftsløsninger som tilpasning til drift i det nye sykehuset, og i april 2007 ble Barneuka arrangert for annen gang. BUK hadde i stipendiater. Forskningsprosjektene har som hovedtema: Hypoxi, reoksygenering og gjenoppliving av nyfødte, Epidemiologi og molekylær biologiske studier av RSV bronkioloitt, Virale luftveisinfeksjoner hos barn etiologi og risikofaktorer for alvorlighetsgrad og Inflammatorisk tarmsykdom hos barn. 12

13 Divisjon for psykisk helsevern Divisjon for psykisk helsevern er med et årsbudsjett på i overkant av 700 mill kroner den største divisjonen i Ahus. Ved utløpet av året disponerte divisjonen 215 døgnplasser for voksne, 24 døgnplasser for barn og unge og 20 døgnplasser for rusavhengige. I tillegg drives det en utstrakt aktivitet innen de polikliniske tilbudene som er et satsningsområde innen divisjonen og under stadig opptrapping i henhold til myndighetenes opptrappingsplan. behandlingsplasser tilpasset pasienter med alkohol- og/ eller medikamentproblem. Disse plassene skal bidra til at pasientene som er avruset på de ordinære døgnplassene, skal få en mykere overgang til hverdagen og stå bedre rustet til å møte samfunnet i etterkant ved å fokusere på motivasjon, mestring og fysisk aktivitet. Etablering av FoU avdeling Divisjon for psykisk helsevern fikk i 2007 etablert en egen forsknings- og utviklingsavdeling (FoU). Avdelingen skal bl.a. skape et felles forsknings- og utviklingsmiljø for psykisk helsevern, stimulere og koordinere forskning og faglig utviklingsarbeid og bidra til klinisk forskning. Nybygg Distrikstpsykiatrisk senter (DPS) Jessheim 2007 har vært hovedåret for bygging av det nye DPS bygget på Jessheim, som ble ferdigstilt i februar Både fremdrift og økonomi har vært i henhold til plan, og dette har resultert i et flott nytt bygg som har samlet det meste av den voksenpsykiatriske virksomheten som hører innunder Jessheim DPS; poliklinikken, enhet for gruppeterapi, akutteamet, DPS døgnenhet og ledelsen av avdelingen. Til sammen rommer bygget 33 behandlerkontorer for poliklinikken, behandlerarealer for grupperterapibehandling, døgnenhet med 18 senger, fellesfunksjoner som vestibyle, kjøkken/ kantine og driftstekniske rom. Bygget har et totalt areal på nærmere 4000 kvm, og er planlagt offisielt åpnet i juni Innenfor psykisk helsevern har det vært en vekst i antall polikliniske konsultasjoner. Åpning av ny DPS døgnenhet på Skytta Ahus utvidet tilbudet for DPS døgnpasienter tilknyttet Grorud/Stovner bydeler ved å etablere et nytt tilbud i lokaler på Skytta i Nittedal. Lokalene ble bygget og tilrettelagt for døgndrift med 22 sengeplasser, hvorav 6 akutt og lavterskeltilbud og 16 ordinære DPS-plasser. I tillegg har akutteamet ved Grorud DPS base i bygget. Den nye DPS døgnenheten ble offisielt åpnet av adm. direktør Nytt behandlingstilbud til rusavhengige Grunnet ekstra midler til rus-feltet fra Helse Sør-Øst RHF, kunne døgnenheten Klosteret utvide tilbudet sitt med 7 Menneskelig nær faglig sterk

14 Etablering av Divisjon for sykepleie Divisjon for sykepleie ble vedtatt i styret for Ahus Grunnlaget for vedtaket baserte seg på arbeidet i OU-prosjektet Standard sengeområde. Dette prosjektet var ett av flere prosjekter som i 2006 ble opprettet for å forberede organisasjonen til nytt bygg, nytt utstyr og nye IKT-løsninger. Divisjonen omfatter pleiepersonell og merkantilt personell ved somatiske sengeposter, poliklinikker, føde, barsel, hjerteovervåking, dialyse og akuttmedisinsk avdeling. Enhet for bemanning og enhet for pasientlogistikk vil også organisatorisk være tilknyttet Divisjon for sykepleie. Organiseringen medførte ingen endring i opprinnelig ansvarsforhold knyttet til pasientene. Legene vil fortsatt ha det fulle og hele behandlingsansvaret for pasienten. Dette innebærer at legenes rolle knyttet til faglig vurdering, diagnostikk og behandling vil forbli uendret. Etter vedtaket i styringsgruppen ble det høsten 2007 opprettet en interimsorganisasjon med det formål å tilrettelegge for de organisatoriske endringer. Det ble samtidig med interimorganisasjonen etablert en ekstern referansegruppe som et rådgivende organ for faglige og erfaringsmessige innspill samt for å sikre at foreslåtte løsninger ivaretok lover og avtaleverk. Gruppen har bestått av deltagere med bred og lang erfaring innen helsesektoren. Etablering av Divisjon for sykepleie gir både faglige og driftsmessige muligheter. Med faglige muligheter menes blant annet en felles overordnet faglig strategi, systematisk kompetanseutvikling og forskning innen sykepleietjenesten. De driftsmessige muligheter er blant annet økt ressursutnyttelse av personell og senger hvilket gir økt mulighet for å styre ressurser i henhold til behovet. Videre gjør denne modellen det mulig å ha en felles systematisering og kvalitetssikring av alle sengeområder og poliklinikk. Dette vil medføre et likeverdig og gjenkjennbart tilbud for alle pasienter i divisjonen. 14

15 Laboratoriemedisinsk senter (LS) 2007 var sterkt preget av prosesser knyttet til organisasjonsutvikling, utstyrsanskaffelser og implementering av ny teknologi ved senteret. Ny organisasjonsstruktur ble etablert høsten Fem avdelinger ble omorganisert og det ble opprettet to nye avdelinger. Tverrfaglig laboratoriemedisin og Forsknings- og utviklingsavdeling. Laboratoriemedisinsk senter leverer et bredt spekter av tjenester innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologisk anatomi og immunologi og transfusjonsmedisin. Tjenestene som leveres er analyser og diagnostikk, blodprøvetakinger, blodtappinger, blodproduksjon, pasientbehandling (venesectio og afereser), medieproduksjon og obduksjoner. Laboratoriedatasystemet SafirLIS ble innført på Medisinsk biokjemi i februar, på Immunologi og Transfusjonsmedisin i mai. EnGen, som er et automatisk prøvehåndteringssystem, ble tatt i bruk av medisinsk biokjemi i januar. Mange medarbeidere har i tillegg vært involvert i krevende prosesser med anskaffelse av nytt utstyr til det nye sykehuset. Parallelt med omstillingene har fagområdene måttet håndtere en økende prøvemengde. Laboratoriemedisinsk senter hadde ansvar for implementering av desentralisert blodprøvetaking, som ble rullet ut på sykehuset i løpet av Ansatte ved Laboratoriesenteret hadde 12 publikasjoner i internasjonale tidsskrift i løpet av I tillegg har ansatte presentert en rekke arbeider i nasjonale og internasjonale fora (ca. 20 abstracts). Det pågår flere forskningsprosjekter ved laboratoriemedisinsk senter og prosjektene vil fortsette i Ahus fikk i 2007 tildelt nasjonal referansefunksjon for påvisning av HPV (Humant papillomavirus). Aktiviteten innenfor laboratoriemedisin, målt som antall analyser, økte med 7 % fra 2006 til Menneskelig nær faglig sterk

16 Bildediagnostisk senter Bildediagnostisk senter ble opprettet ved årsskiftet ved at Radiologisk og Nukleærmedisinsk avdeling ble slått sammen til ett senter. I løpet av året ble det gjennomført en omfattende omorganisering og implementering av nytt organisasjonskart. Dette har medført at senteret nå er inndelt i 5 avdelinger for Radiografi (radiografer og hjelpepleiere), Radiologi (leger), Brystdiagnostikk, Nukleærmedisin og avdeling Stensby, i tillegg til stab og den merkantile gruppen. I løpet av november innførte senteret talegjenkjenning, og en stadig større andel av undersøkelsene dikteres nå med dette systemet. Antallet vitenskapelige publikasjoner ved senteret har vist en økning, og en av overlegene har presentert resultater fra sitt pågående doktorgradsarbeid ved en velrenommert internasjonal radiologikongress. I 2007 ble det totalt utført ca undersøkelser. Hovedmengden av undersøkelsene ble utført på sykehuset sine inneliggende og polikliniske pasienter. Som en følge av den stadig økte arbeidsmengden har det vært satset bevisst for å styrke legebemanningen. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid i planarbeidet inn mot nytt sykehus, hovedsakelig knyttet til den langsiktige og omfattende apparaturavtalen med Philips. Kontrakten innebærer at bildediagnostisk senter får landets mest moderne apparaturpark. Produksjonskapasiteten vil øke med rundt 40% fra dagens nivå, samtidig som spekteret av undersøkelser utvides betydelig. Mammografiscreeningen i Akershus (unntatt Asker og Bærum) ble fra høsten 2007 lagt til Ahus. Vedtaket innebar en virksomhetsoverdragelse med bl.a. overføring av radiografer fra Radiumhospitalet. Det har også blitt investert i ny digital mammograf som har medført at undersøkelsene nå har den høyeste bildekvalitet. I nukleærmedisinsk avdeling ble det i løpet av året installert en hybridmaskin - en kombinasjon av gammakamera og CT. Ved avdeling Stensby ble det gjort forberedelser til en fremtidig omstilling av driften. Radiografer har igangsatt sonografi utdanning og avdelingen har fått nytt transportabelt ultralydapparat. I tillegg har man begynt å planlegge utskiftingen i 2008 av den gamle og utrangerte CTen mot en langt nyere og bedre CT fra Nordbyhagen. 16

17 Forskningssenteret og undervisning Foretaket fikk i 2007 publisert totalt 109 artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrift, samt 15 artikler i Tidsskriftet for Den norske legeforening. I tillegg hadde foretaket 41 personer som var opptatt til doktorgradsstudiet ved Universitetet i Oslo. Det ble avlagt 1 doktorgrad. Helse Sør-Øst RHF bevilget i 2007 økonomisk støtte til 8 nye forskningsprosjekter tilknyttet sykehuset. Det interne forskningsutvalget har i tillegg gitt økonomisk støtte til 19 ulike forskningsprosjekter ved sykehuset. Som universitetssykehus har helseforetaket ansvar for utdanning av medisinerstudenter. Opptrappingsplanen for undervisning ble fullført i 2006 og det er hvert semester 120 studenter knyttet til Ahus. I tillegg arrangeres det eksamen for medisinstudenter i 4., 6., 7., 8., 9. og 12. semester. Ved utgangen av 2007 hadde helseforetaket 13 professor II, 15 førsteamanuensisstillinger og 6 professor I-stillinger og 6 lektorer. Foretaket legger vekt på utdanning av nye legespesialister, og er godkjent for utdanning i gruppe I-tjeneste innen de fleste områder. Tilbakemeldingene fra studentene er positive og det jobbes aktivt med å opprettholde et faglig høyt nivå. EpiGen instituttet ved Ahus driver forskning innenfor to hovedområder; molekylærbiologi og smittevern. Målet med den molekylær-epidemiologiske forskningen er økt kunnskapsnivå om molekylære markører for sykdom og sykdomsprognose. Innen smittevern har EpiGen regional kompetansesenterfunksjon innen infeksjonsovervåkning og avanserte laboratoriemetoder for Helse Øst. EpiGen har i 2007 drevet forskningsprosjekter både i samarbeid med internasjonale og nasjonale universiteter og forskningsinstitutter. HØKH ble opprettet ved Ahus Formålet med senteret er å være et kompetansesenter for alle som driver med helsetjenesteforskning i Helse Sør-Øst. Miljøet er kjent nasjonalt og i Norden. Innen smittevern har EpiGen regional kompetansesenterfunksjon innen infeksjonsovervåkning og avanserte laboratoriemetoder for Helse Sør-Øst. Enhet for klinisk forskning (EKF) ble etablert høsten 2007 som følge av OU-prosjekt forskning. EKF skal være en sentral forskerstøttefunksjon, og skal i utgangspunktet støtte all klinisk forskning i foretaket. Høsten 2007 ble det utført en brukerundersøkelse blant alle avdelingssjefer om behovet for en slik avdeling, og responsen indikerte stort behov for både metodologisk og mer praktisk rettet forskerstøtte. Ahus forskerforum er et nytt tilbud som skal implementeres våren Hensikten er å få en allmennvitenskapelig presentasjon av doktorgradsprosjekter, men også annen forskningsaktivitet vil bli presentert. Deltakelse i forumet gir godkjente studiepoeng til stipendiater, og det er Fakultetsdivisjonen som administrerer tildelingen av studiepoengene. Menneskelig nær faglig sterk

18 Enhet for HR I 2007 har det vært særlig fokus på følgende arbeidsområder; Sykefraværsoppfølging reduksjon av sykefraværet, Arbeidsmiljø oppfølging av Arbeidstilsynets landsomfattende kampanje God vakt! arbeidsmiljø i sykehus, utvikling av nye strategiske personalpolitiske virkemidler, medarbeiderundersøkelse og arbeid knyttet til de personalmessige utfordringene ved store omorganiseringer. Enhet for HR består av tre avdelinger; Strategi og utvikling, Arbeidsgiversaker og HMS. het. Oppfølgingsarbeidet etter en slik undersøkelse er omfattende og ressurskrevende. Arbeidet skal gjennomgåes og evalueres i En ny undersøkelse skal også gjennomføres i Disse enhetene skal levere de beste tjenester og støttefunksjoner til klinikkene, og å være en strategisk samarbeidspartner i sykehuset. Enheten har i 2007 drevet utstrakt rådgivning til foretakets ledere i forbindelse med større omorganiseringer, som følge av prosessene rundt det nye sykehuset. Det har også blitt gjennomført lederkurs i retningslinjer for personalmessig omstilling og kurs i konflikthåndtering. Av mer strategiske oppgaver har enheten videreutviklet foretakets livsfaseorienterte personalpolitikk. Gjennom partssammensatte og representative arbeidsgrupper har det blitt foretatt en begrepsmessig avklaring av innholdet i livsfasebegrepet, og det har blitt gjennomført en seniorundersøkelse på foretaksnivå. Det har blitt utarbeidet en plan for implementering av personalpolitiske tiltak innen satsningsområdene. I 2007 ble medarbeiderundersøkelsen PULS-måler n for første gang gjennomført i hele foretaket. Gjennomføringen ble fordelt i to puljer, der ca. 1/3 av foretaket hadde undersøkelsen i løpet av våren og resten høsten Ledere som gjennomførte PULS-måler n i sin enhet, fikk en dag opplæring i tolkning av resultater og presentasjon av resultatene i egen enhet. All enheter som fikk rød score innenfor teamene ledelse og sosialt samspill ble gitt bistand. I tillegg ble det gitt råd til enheter som ønsket det. Gjennomføringen av PULS-måler n har gitt foretaket en unik innsikt i det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, i hver enkelt enhet og i foretaket som hel- 18

19 Senter for service og teknikk Etter at Senter for service og teknikk besluttet å omorganisere enkelte avdelinger høsten 2006, har flere av avdelingene i divisjonen gått inn i 2007 med ny organisering. I tillegg har flere avdelinger vært i sitt første driftsår. Det har vært høy aktivitet i divisjonen. For å forenkle brukergrensenittet og samtidig sikre optimal ressursbruk, etablerte divisjonen i 2007 servicesenteret som et kontaktpunkt for bestilling av tjenestene senteret leverer gjennom et nummer, en mailadresse og et fysisk sted. Utviklingen av dette tilbudet vil fortsette i Vaskeriet ved Ahus leverer tjenester også til andre sykehus i regionen og er i full utvikling. I 2007 ble det lagt grunnlag for og investert i systemer som øker effektivitet, minsker forbruk og ikke minst bedrer service til brukerne. Når det gjelder portør-/ transporttjenesten utvidet den tilbudet for transport av blodprøver sammen med laboratorietjenesten. Videre begynte barnehagene å legge om kapasiteten i tråd med en større etterspørsel av småbarn i forhold til større barn enn tidligere. I tillegg ble ansvaret for parkeringsdriften lagt til sikkerhetstjenesten ved sykehuset. Det nye sykehuset har krevd mye oppmerksomhet fra divisjonen i Aktivitetene knyttet til dette har vært fokusert på spesifisering av løsninger og materialvalg fra et driftsmessig perspektiv for å sikre at kostnader og funksjonsdyktighet på kort og lang sikt ivaretas ved det nye sykehuset. Utfordringen med å opprettholde sikker drift i nåværende sykehusbygg sammenholdt med krav til planlegging og iverksetting av nytt sykehus, vil fortsette i Senter for e-helse, IKT og medisinsk teknisk utstyr (SEIM) 2007 har vært et hektisk år for SEIM. Anskaffelse, test, mottak av nytt medisinsk teknisk utstyr og flytting til nytt sykehus har vært hovedaktiviteter gjennom året ved siden av har SEIM sikret en stabil drift av IKT-løsningene i eksisterende bygg gjennom året med høy tilgjengelighet på fagsystemene. Dette vil fortsette inn i Opplæring av teknisk personell for å drifte det nye utstyret er igangsatt. Nytt felles laboratoriesystem er innført på klinisk kjemi, immunologi og mikrobiologen for å understøtte etableringen av et laboratoriemedisinsk senter. Mange nye løsninger er tatt i bruk: kjøkkensystem for å lette arbeidsflyten på kjøkkenet, innføring av logistikksystem på sterilsentralen, innføring av pasientarmbånd, oppgradering av RIS/PACS i samarbeid med Helse Sør-Øst og oppgradering av fødesystemet. Videre har Ahus innført talegjenkjenning for legene på nevroklinikken dette året, og løsningen ble brettet ut på kirurgisk divisjon etterhvert. Videre utrulling på medisinsk divisjon vil gjennomføres i 2008 slik at alle legene har tatt det i bruk før innflytting til nytt sykehus. En annen hovedaktivitet har vært utvikling og implementering av ny medisineringsløsning. Ahus deltar i tillegg som pilotsykehus i prosjektet e-resept på nasjonalt nivå for å sikre en god forordning av medisiner både internt i sykehuset og ved ekstern rekvirering. Det er også satt i drift nye elektroniske tjenester i samhandlingen mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten. To moderne og fantastiske datarom er tatt i bruk og det er bygget ut et trådbasert og et trådløst nett i det nye sykehusbygget for å sikre brukerne stabile, trygge og fleksible løsninger. I tillegg har enheten utviklet ny kontorstøtteplattform. Planlegging av flytting av alle fagsystemer fra eksisterende bygg til nytt bygg har hatt hovedfokus i Menneskelig nær faglig sterk

20 Enhet for medisinske fag og strategi Enheten ble etablert , og består av svært ulikeartede områder; fysioterapiavdelingen, sosionomtjenesten, medisinsk fag- og forskningsbibliotek, kvalitetsenheten og juridisk enhet har vært preget av intenst arbeid på veien mot nytt sykehus noe som bl.a. kom til uttrykk i et eget OUprosjekt om kliniske fellesfunksjoner; og i løpet av 2008 vil det ble etablert et eget senter for kliniske fellesfunksjoner. Fysioterapiavdelingen. Som ledd i utvikling av fysioterapitjenesten for å tilpasse seg endret drift, er hele avdelingen engasjert i kvalitetsarbeid som omfatter gjennomgang av fysioterapiavdelingens tilbud til pasienter ved Ahus. Avdelingen har i 2007 arrangert workshops og seminarer for primærhelsetjenesten, og drevet omfattende kursvirksomhet og etterog videreutdanning. Sammen med medisinsk avdeling har fysioterapiavdelingen vært initiativtaker til etablering av Hjerteskolen, et tilbud om tidlig rehabilitering av hjertepasienter. Sosionomtjenesten Sosionomtjenesten betjener alle somatiske avdelinger. I tillegg til individuell oppfølging, deltar sosionomene med undervisning for pasienter og pårørende, og i tverrfaglig arbeid. Prioriterte pasientgrupper er blant annet kronisk syke med behov for langvarige og koordinerte tjenester, kreftpasienter og pasienter med sammensatt sosial problematikk. Samlet antall konsultasjoner for 2007 var samt deltakelse ved pasientkurs i til sammen 70 kursdager. Sosionomtjenesten hadde ansvaret for en vellykket landskonferanse for sykehussosionomer fra hele landet på Losby Gods med aktuelle temaer innen fagutvikling. Sosionomtjenesten er også praksissted hvert år for studenter fra sosialhøgskoleutdanningene. Det pågår opplæring i risiko- og sårbarhetsanalyse med utgangspunkt i de nye prosessene avdelingene har utviklet. Kvalitetsenheten har arbeidet systematisk med helseforetakets Strategi for bedre pasientsikkerhet som ble vedtatt i En omfattende, internt undersøkelse av kultur for pasientsikkerhet er gjennomgått med de kliniske avdelingene. I november 2007 ble det gjennomført pasientsikkerhetsrunder med representanter for sykehusledelsen i fem kliniske avdelinger for å skape åpenhet og trygghet, for å melde fra om avvik og uønskede pasienthendelser, samt å iverksette tiltak lokalt for å bedre pasientsikkerheten. Kvalitetsarbeidet Kvalitetssystemprosjektet har gjennomført en rekke arbeidssamlinger med avdelingene hvor fokus har vært på prosesskartlegging og opplæring slik at avdelingene kan benytte det elektroniske kvalitetsstyringssystemet (EQS) som støtte i det daglige kvalitetsarbeidet. Den overordnede strukturen til kvalitetssystemet er ferdigutviklet. 20

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus.

Pasientbehandling. Hos oss er pasienten i fokus. Årsrapport 2010 På Akershus universitetssykehus loreum ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem. Eks: I Posten Norge gjennomfører vi hver dag små og store forbedringer. Til sammen utgjør de forskjellen.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen.

polikliniske konsultasjoner fra andre foretak, spesielt internt i regionen. ÅRSBERETNING FOR 2013 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen».

Årsrapport 2004. «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». Årsrapport 2004 «Det handler om systematisk å tenke brukermedvirkning, og å vite når det er riktig at brukerne kommer inn i prosessen». INNHOLD Adm. direktør 3 Brukermedvirkning 4 Avdelingene i Helse Nordmøre

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årsmelding 2003 FULLVERSJON

Årsmelding 2003 FULLVERSJON Årsmelding 2003 FULLVERSJON Innholdsfortegnelse Eit godt år særleg for pasientane...4 Faktaboks Helse Nord RHF 2003...5 Helse Nords hovedoppgaver...5 Helse Nords styringssystem...6 Foretaksmøte for Helse

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart Årsrapport 2014 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer