Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond"

Transkript

1 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2012

2 2 Forord Fondets økonomi har hatt en stabil utvikling i 2012 og resultatet er solid. Utvalg for Arbeidsmiljøfondet har fulgt opp den strategiske satsingen i sine bevilgninger det inneværende året. Utvalget er opptatt av at prosjektene er forankret i NHO-fellesskapet og har en nytteverdi for et flertall av medlemsbedriftene. NHO-fellesskapet skal ha en aktiv rolle i å initiere prosjekter på bakgrunn av behov for kunnskap og dokumentasjon. Spesielt har landsforeningene en viktig oppgave med å omsette bedriftenes behov og problemstillinger i relevante prosjekter og derigjennom ny kunnskap, som kan komme bransjer og bedrifter til gode. Gjennom søknadsbehandlingen får utvalg for Arbeidsmiljøfondet et godt innblikk i hvilke utfordringer og områder det ønskes mer kunnskap på. Inkluderende arbeidsliv har alltid vært et viktig satsingsområde for NHO-fellesskapet og Arbeidsmiljøfondet. I år har utvalget gitt støtte til et interessant prosjekt som skal bidra til at flere med redusert funksjonsevne skal komme over i ordinært arbeid. Prosjektet er Ringer-i-vannet, et NHO-prosjekt forankret i alle regionforeningene som opprinnelig var et initiativ fra NHO Service og bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Prosjektet går ut på at attføringsbedriftene samarbeider nært med de ordinære bedriftene i sitt distrikt for å få personer med riktig kompetanse over i arbeidsoppgaver som den ordinære bedriften har behov for å fylle. Attføringsbedriften påtar seg viktige oppgaver som oppfølging av personen til arbeidsforholdet er kommet over i fastere former. Dette er et stort og viktig prosjekt for NHO, som det er store forhåpninger til at det kommer gode resultater fra. På grunnlag av et stort prosjekt om gradering av sykmeldte i regi av Sintef arrangerte NHO i vår et frokostseminar med mange påmeldte fra bedriftene. Også HMS-rådgiverne i landsforeningene har arrangert seminar om oppfølging av sykefravær. Dette er nyttig tiltak for bedriftene, selv om vi ikke kan nå ut til hele landet. Det er viktig at bedrifter som søker støtte til prosjekter tar hensyn til at prosjektene har nytteverdi for et flertall bedrifter, slik at ny kunnskap kan tilføres mange og at det ikke søkes om støtte til å løse bedriftsinterne oppgaver som opplæring o.l. Dette er ikke støtteverdig. Marit Refsland, leder

3 3 Innhold Forord side 2 Historikk side 4 Virksomheten 2012 side 5 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet side 7 HMS-rådgiverne i landsforeningene side 7 Fordmidling og informasjon side 7 Nøkkeltall 2012 side 8 Prosjekter som fikk støtte i 2012 side 10

4 4 Historikk NHOs Arbeidsmiljøfond Arbeidsmiljøfondet har siden opprettelsen i 1987 vært blant de største finansieringskildene for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv. Fondets prosjekter og resultater har vært til stor nytte for medlemsbedriftene og forbedring av arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser. Medlemsbedrifter, bransje- og landsforeninger, forskningsinstitusjoner og bedriftshelsetjenester har kunnet søke om midler til prosjekter ved en årlig søknadsfrist. Siden etableringen har Arbeidsmiljøfondet støttet forsknings- og utviklingsprosjekter for om lag 620 millioner kroner. Historikk: NHOs Arbeidsmiljøfond ble opprettet i 1987, med en startkapital på 377 millioner kroner. Kapitalen hadde sin opprinnelse fra Sykelønnsordningens fond, som ble etablert mellom LO og NHO (N.A.F) under tariffoppgjøret i I 1976 ble Folketrygden endret og arbeidstakerne ble sikret full lønn under sykdom. Dermed falt formålet med sykelønnsfondet bort. LO og NHO ble enige om å avvikle ordningen og midlene ble fordelt mellom de to partene. NHO (N.A.F.) besluttet i 1987 å benytte sin del av fondet til å etablere et arbeidsmiljøfond, med formål å støtte aktiviteter som skulle bidra til å forbedre arbeidsmiljø og helse i norsk arbeidsliv. Realverdien av fondet ble inntil 2000 vedlikeholdt og årlig justert for prisstigningen. I henhold til vedtak i NHOs Arbeidsutvalg i september 1999, i forbindelse med utredningen Arbeidsmiljøfondets fremtidige bruk av midler, skal fondets kapitalbase være i størrelsesorden 550 millioner kroner. Det ble vedtatt i NHO Arbeidsutvalget i mars 2003 at Arbeidsmiljøfondets strategi skal bygge opp under NHO-fellesskapets strategier og utfordringer. Utvalg og administrasjon Utvalg for NHOs Arbeidsmiljøfond vedtar bevilgninger og gir gjennom strategiplaner og satsingsområder faglige føringer for Arbeidsmiljøfondets virksomhet. Utvalget har bestått av: Marit Refsland, HR direktør, Boreal Transport Norge Pål Eriksen, HR direktør, Nofima (fratrådte pr ) Tore Krog, bedriftsoverlege, Ringnes AS Bjørn Olsen, Vice President System & Tools, Kværner Engineering AS Thomas Rudolf Thomassen, konsernlege, Heidelberg Cement Northern Europe Kristin Flagstad, HR-sjef ISS Sør Per Arne Bakken, adm.dir, Nordbohus A/S, Trondheim Fra NHO har følgende vært knyttet til Arbeidsmiljøfondets virksomhet i 2012: Avd.direktør Lars Jacob Hiim, seniorrådgiver Siri Møllerud, spesialrådgiver Ann Torill Benonisen, konsulent Hilde Rønneberg

5 5 Virksomheten i 2012 Økonomi Pr var fondskapitalen på NOK Dette var betydeligere lavere enn i 2011, da kapitalen var på 656 millioner kroner. Utvalget vedtok likevel på sitt møte i mars å følge rammen for fordeling på 12 millioner kroner i ht. strategiplanen, med et tillegg på 5-7 millioner kroner ut fra disponering av fondets avkastning. Forutsetningen for dette, var at ikke situasjonen endret seg negativt i løpet av våren. Den økonomiske situasjonen forble stabil, og Utvalg for Arbeidsmiljøfondet kunne holde seg til den vedtatte rammen. Prosjektbevilgninger I alt kom det inn 32 søknader i 2012 fordelt på søknadsrundene 1. mars og 15.oktober, på en samlet søknadssum på over 20 mill.kr. Også i 2012 ble høstens søknadsrunde bare kunngjort internt for NHO-fellesskapet. Det ble bevilget prosjektstøtte for i alt 16.8 mill.kr. Strategiske satsingsområder Satsingsområdene følger strategiplanen for inneværende periode, Arbeidsmiljøfondet skal være et strategisk virkemiddel for NHO-fellesskapet for å gjennomføre utviklingstiltak på området knyttet til arbeidsmiljø og arbeid og velferd (arbeidslinjen). Arbeidsmiljøfondet skal gjennom sine prioriteringer bidra til å styrke medlemsbedriftenes konkurranseevne gjennom ny kunnskap og gode tiltak for et godt og inkluderende arbeidsliv. De fire satsingsområdene med underpunkter er for perioden som følger: - Inkluderende arbeidsliv med de til enhver tid gjeldende utfordringer, herunder redusere sykefravær samt en satsing på ledelse og samarbeid - Arbeid og velferd, herunder det skal lønne seg å jobbe og styrking av arbeidslinjen - Fysiske og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet, herunder eksponeringsscenarier og målinger, pilotprosjekter - Regelverk, herunder forenkling og veiledninger. Prosjekter Bedrifter, bransjer, bedriftshelsetjenester og forskningsinstitusjoner har søkt om støtte til ulike prosjekter. For Arbeidsmiljøfondet er det viktig at prosjektene har nytteverdi for medlemsbedriftene. Bedrifter, bransjer/landsforeninger, regionforeninger eller NHO-S må stå bak søknadene. NHO-fellesskapet tar i økende grad initiativ til de relevante søknadene. Det ble i alt gitt støtte til 24 prosjekter. I det følgende omtales noen av prosjektene som ble støttet i 2012: Inkluderende arbeidsliv Ringer i vannet Prosjektet har som mål å øke antall ansettelser av kandidater fra attføringsbedrifter til NHObedriftene ved et tettere samspill mellom disse. En tilpasset metodikk for rekruttering fra attføringsbedrift til ordinær bedrift utvikles i samarbeid med næringslivets aktører. Prosjektet

6 6 vil bidra til å oppfylle forventninger som stilles til bedriftene i IA-avtalens delmål 2, herunder myndighetenes jobbstrategi for målgruppen under 30 år med redusert funksjonsevne. Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt som ble finansiert høst 2011 av Arbeidsmiljøfondet. Robust organisering om utvikling av gode prestasjonskulturer i kunnskapsbedrifter Målet med prosjektet er å få fram ny kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til mer helsefremmende arbeidsplasser i kunnskapsbedrifter. Søker skal se på samspillet mellom markedshåndtering, arbeidspraksis og ledelsespraksis. Prosjektet legger til grunn en utvidet forståelse av organisatorisk arbeidsmiljø der forhold også utenfor arbeidsplassen spiller inn i påvirkningen av arbeidsmiljøet, da spesielt i forhold til arbeidstakernes motivasjon, arbeidsevne og friskhet for å ivareta bedriftens krav til produksjon og verdiskaping. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Abelia. Arbeid og velferd Fremmedspråklig arbeidskraft i Vestfold. Bakgrunnen for prosjektet er data fra arbeidsmarkedsbedriften Velle i forbindelse med kurset "Arbeid i sikte". Et stort antall fremmedspråklige deltakere gikk etter endt opplæring over til arbeidslivet Prosjektet har som formål å belyse hva som gjør at man lykkes med arbeidsintegrering, være seg faktorer hos tiltaksarrangør, arbeidsgiver og tiltaksdeltaker. Oppdatering av kunnskapsstatus om arbeidstid og helse. Prosjektet er i regi av Statens Arbeidsmiljøinstitutt og skal foreta en oppdatert litteraturstudie på området arbeidstid for perioden Prosjektet bygger på STAMIs studie av 2008, en systematisk litteraturstudie, som ble publisert i en egen rapport "Arbeidstid og helse en litteraturstudie". Fysiske og kjemiske risikoforhold i arbeidsmiljøet STØY i petroleumsindustrien Prosjektet er en videreføring fra 2011 og i regi av Oljeindustriens Landsforening og Norsk Industri. Prosjektet skal utrede og utvikle støyreduserende tiltak og løsninger knyttet til petroleumssektoren. Støy og hørselsskadelig støy er en viktig arbeidsmiljøfaktor i petroleumsindustrien både til havs og på landanlegg. Flere rapporter, deriblant Risikonivå i petroleumsvirksomheten - (RNNP)- indikerer at store arbeidsgrupper i petroleumsvirksomheten eksponeres for høye støynivå, og at risiko for å utvikle støybetingede hørselsskader ikke er ubetydelig. Prosjektet vil ha erfaringsoverføring til landbasert arbeidsmiljø, der det også meldes mange hørselskader til Arbeidstilsynet. Informasjon og erfaringsoverføring må ha stor oppmerksomhet når resultatene fra prosjektet etter hvert fremkommer. Regelverk Bransjerelatert HMS-kurs for verneombud i reiselivsbransjen Målet med prosjektet er sammen med Fellesforbundet å utarbeide bransjerettet HMS-kurs for verneombud for å forebygge sykefravær, redusere sykefravær i bransjen og skape mer inkluderende arbeidsliv i reiselivsbransjen.

7 7 Utviklingen av bedriftshelsetjenesten og bedriftenes behov NHO er opptatt av hvilken nytte bedriftene har av den lovpålagte bedriftshelsetjenesten, og hvilken bistand de får i det forebyggende arbeidet. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer i dag og den nytten bedriftene har av denne tjenesten. Prosjektet skal utføres av International Research Institute of Stavanger (IRIS). Utvalg for Arbeidsmiljøfondet Utvalg for Arbeidsmiljøfondet har avholdt tre møter, hvorav to bevilgningsmøter vår og høst. Utvalget er på hvert møte orientert om den økonomiske situasjonen. Videre informeres utvalget på møtene om aktuelle saker på arbeidslivsområdet, herunder IA-arbeidet, nye verktøy, avsluttede prosjekter osv. Det har vært presentasjon av prosjekter som er støttet av fondet, bl.a. Kartlegging av manganeksponering ved vedlikeholdsarbeid i norsk industri v/stami. HMS-rådgiverne i landsforeningene 17 landsforeninger har mottatt tilskudd til HMS-rådgiverordningen med til sammen 22 ansatte.til grunn for støtten utarbeider landsforeningene årlige handlingsplaner for HMS/IAområde med vekt på Arbeidsmiljøfondets satsingsområder. Alle HMS-rådgivere forplikter seg til å delta i felles satsingsområder og aktiviteter for NHO-fellesskapet. HMS-rådgiverne møtes månedlig i eget forum, HMS-forum, for drøfting av felles prosjekter og saker, erfaringsutveksling og formidling av ny kunnskap. Utarbeiding av felles verktøy, opplæring, høringer og generell rådgivning til enkelt bedrifter utgjør en viktig del av den enkelte HMSrådgivers arbeid. Felles innsats 2012 I 2012 har forumet hatt stor aktivitet med arbeidsgrupper som har utviklet nye verktøy/veiledninger og revidert andre. Det har vært arrangert et sykefraværsseminar med et stort antall medlemsbedriftene til stede, i regi av flere landsforeninger. Flere landsforeninger arrangerer egne HMS-seminaer. IA-arbeidet, oppfølging av sykefravær og samarbeid med tariffparten har vært sentrale saker. Landsforeningene formidler bedriftenes erfaringer om sykefraværsoppfølging, f.eks. sanksjoner og dialogmøter. Denne rapporteringen danner grunnlag for NHO til å bringe sakene videre, bl.a. inn i kontaktmøter med NAV og annen oppfølging. Den særskilte avrapporteringen til myndighetene knyttet til IA-arbeidet foregår to ganger pr. år, og viser NHO-fellesskapets bredde i innsatsen på området. Opplæring i HMS, herunder obligatorisk HMS-opplæring for arbeidsgiver og opplæring for verneombud og AMU, er også sentrale aktiviteter som flere landsforeninger samarbeider om gjennom Næringslivets skole Formidling og informasjon På HMS-forums møter er det en utstrakt informasjonsformidling gjennom pågående og avsluttede prosjekter som gir felles og ny kunnskap til alle. Både NHO og landsforeningene har arrangert frokostseminar/seminarer med presentasjon av forskningsresultater og formidling av kunnskap. Rapportene omtales og legges på websidene til NHO og de aktuelle landsforeningene.

8 8 Økonomisk nøkkeltall 2012 NHO's ARBEIDSMILJØFOND Balanse per EIENDELER (Beløp i hele kr) Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Sum fordringer 0 0 Investeringer Aksjer og obligasjoner Andre finansielle investeringer Sum investeringer Bankinnskudd Bankinnskudd Sum bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD FONDSKAPITAL Fondskapital Resultat Sum fondskapital GJELD Ikke utbetalte bevilgninger Kortsiktig gjeld Sum forpliktelser og gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 9 NHOs ARBEIDSMILJØFOND Resultatregnskap (Beløp i hele kr.) Note Finansinntekter og kostnader Finansinntekter og finanskostnader SUM FINANSPOSTER Driftskostnader Adm. kostnader finansforvaltning Adm. kostnader regnskapsføring Sekretariatstjenester Revisjonshonorar Bevilgninger Overført til NHO Bankomkostninger 0 0 SUM KOSTNADER RESULTAT

10 10 Prosjekter som har fått støttet fra Arbeidsmiljøfondet 2011 Norske frisør- og velværebedrifter har fått bevilget inntil kr til prosjektet Effekt på skulderbelastning og smerter hos frisører ved bruk av føner. Prosjektet skal undersøke om et nytt prinsipp i utformingen av føner kan redusere eksponering for arbeid med armene hevet og evt. plageforekomst Ringnes v/ Leverandørutviklings- og kompetansesenter har fått bevilget inntil kr. 1 million til prosjektet Implementering av bransjestandard for varelevering - fase 2 (BVL F-2). Prosjektet skal gjøre bransjestandard for vareleveranser for gode HMS-forhold kjent og tatt i bruk av relevante målgrupper som byggesaksbehandlere, arealplanleggere, byggherrer, arkitekter og rådgivende ingeniører, utleiere, leietakere, sjåfører og lageransatte. SINTEF har fått bevilget inntil kr til prosjektet Robust organisering om utvikling av gode prestasjonskulturer i kunnskapsbedrifter. Målet med prosjektet er å få fram ny kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til mer helsefremmende arbeidsplasser i kunnskapsbedrifter. Sentral er samspillet mellom markedshåndtering, arbeidspraksis og ledelsespraksis. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Abelia. Statens Arbeidsmiljøinstitutt har fått bevilget inntil kr til prosjekt Oppdatering av STAMIs kunnskapsstatus om arbeidstid og helse. Prosjektet skal foreta en oppdatert litteraturstudie på området arbeidstid for perioden Prosjektet bygger på STAMIs studie av 2008, en systematisk litteraturstudie, som ble publisert i en egen rapport "Arbeidstid og helse ". Telemarksforskning har fått støtte på kr til prosjektet Fremmedspråklig arbeidskraft i Vestfold. Prosjektet har som formål å belyse hva som gjør at man lykkes med arbeidsintegrering, være seg faktorer hos tiltaksarrangør, arbeidsgiver og tiltaksdeltaker. St. Olavs Hospital har fått støtte til prosjektet Kokker, arbeidsmiljø og helse - Undersøkelser i en kokkekohort med inntil kr Prosjektet er en videreføring av en prospektiv kohortundersøkelse av kokker i de tre midt-norske fylkene, men omfatter også en spørreskjemaundersøkelse av alle som i perioden fra tok fagbrev som kokk i Midt-Norge. NHO Reiseliv har fått støtte til prosjekt Bransjerelatert HMS kurs for VO i Reiselivsbransjen med inntil kr Målet med prosjektet er sammen med Fellesforbundet å utarbeide bransjerettet HMS-kurs for verneombud for å nå mål om forebygge sykefravær, redusere sykefravær i bransjen og skape mer inkluderende arbeidsliv i reiselivsbransjen.. International Research Institute of Stavanger (IRIS) har fått bevilget inntil kr til prosjektet Utviklingen av bedriftshelsetjenesten og bedriftenes behov. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer i dag og den nytten bedriftene har av denne tjenesten.

11 11 NHO Mat og Drikke har fått støtte på inntil kr til prosjektet Forebygging av helseskader hos bakeriansatte. Prosjektet er en videreføring og det skal gjennomføres en oppfølgningsstudie og en yrkesmessig intervensjon i tilsammen 10 bedrifter med hovedformål forebygging av helseskader hos bakeriansatte i samarbeid med ledelsen, bedriftens BHT, tillitsvalgte og de ansatte. Norsk Bergindustri har fått bevilget inntil kr til prosjektet Implementering av vibrasjonsforskriften i norske bergverksbedrifter. Målet med prosjektet er å utvikle prosedyrer og rutiner som kan passe for alle norske bedrifter der helkroppsvibrasjoner knyttet til rullende materiell og vibrerende prosessutstyr er aktuelt. Veiledningene som utvikles i prosjektet, vil være skreddersydd for bergverksbransjen, men skal enkelt kunne anvendes i annen industri skreddersydd for de berørte norske virksomheter og arbeidsplasser med helkroppsvibrasjoner knyttet til rullende materiell og vibrerende prosessutstyr Entreprenørforeningen bygg og anlegg (Foreningen Asfalt og veiservice) har fått inntil kr i støtte til prosjektet Lavtemperaturasfalt 2011 komplettering av forsøk gjort i Prosjektet skal gjøre ytterligere tre forsøk i 2012 som vil komplettere forsøkene utført i 2011 NHO Service har fått bevilget inntil kr til Prosjekt Ringer- i-vannet. Prosjektet har som mål å øke antall ansettelser av kandidater fra attføringsbedrifter til NHO-bedriftene i løpet av prosjektperioden ved utvikling av et konsept for tettere samspill mellom medlemsbedriftene i NHO og Attføringsbedriftenes medlemsbedrifter. Norske olje og gass/norsk Industri Har fått bevilget inntil kr til prosjektet Støy i petroleumsindustrien. Prosjektet skal utrede og utvikle støyreduserende tiltak og løsninger knyttet til petroleumssektoren. Støy og hørselsskadelig støy er en viktig arbeidsmiljøfaktor i petroleumsindustrien både til havs og på landanlegg. Prosjektet er en videreføring. NHO Transport har fått bevilget kr til prosjektet Sikkerhetskultur innen godstransport. Målet med prosjektet er at flere bedrifter skal ha et aktivt forhold til det å etablere en sikkerhetskultur i sin bedrift, og at arbeidet skal være proaktivt; styrt av bransjen og ikke komme som en konsekvens av ulykker eller pålegg fra arbeidstilsynet. Målet er på sikt å få ned antallet trafikkuhell, og derigjennom også antallet alvorlige ulykker, Norsk Industri Har fått bevilget inntil kr for gjennomføring av prosjekt: Kartlegging av eksponering for dieselpartikler i norsk arbeidsliv. Prosjektet skal kartlegge arbeidstakeres lufteksponering for diselpartikler i relevante bransjer ved bruk av elementært karbon som markør for diselpartikler. Søknaden gjelder andre året av det 2-årige prosjekt med første bevilgning våren 2012 (S-2814). Prosjektet er en oppfølging av partsdrøftingene i 2010 om et forslag til å etablere en norm for dieselpartikler som nå regnes som kreftfremkallende. Abelia Har fått bevilget inntil kr for gjennomføring av prosjekt: Utvikling av og praksis for

12 12 konflikthåndtering i arbeidslivet. Hensikten med prosjektet er å utarbeide grunndokumentasjon til bruk for bedriftene samt et prosessverktøy for i konflikthåndteringssaker. Herunder en PowerPoint som skal brukes av gruppen (avdelingen, teamet) i fellesskap. Prosjektet bygger på hovedprosjekt av NHO Luftfart Har fått innvilget inntil kr til gjennomføring av prosjektet Forekomst, diagnostikk og behandling av nakke- og ryggsmerter hos helikopterpiloter. Formålet med prosjektet er å kartlegge, forebygge og behandle forekomst av nakke- og ryggsmerter blant offshore piloter. Bedriftenes mål er å redusere sykefraværet ved at dette inngår som en del av bedriftenes HMS-IA arbeid. NHO Buskerud Har fått støtte på inntil kr til prosjektet Kommunikasjon og medvirkning et utviklingsprosjekt for reiselivsbedrifter i Buskerud. Formålet med prosjektet er gjennom aktiviteter i et utviklingsprosjekt å utarbeide en veileder tilpasset reiselivsbedrifter. Sentralt skal være forebyggende IA- og arbeidsmiljøarbeid, dialog og prosesser i bedriftene. Målgruppen er ledere og tillitsvalgte i små, mellomstore og større reiselivsbedrifter i Norge. Målet er økt lønnsomhet og konkurransekraft, og engasjerte medarbeidere som trives. NHO v/prosjekt offentlig sektor har fått inntil kr til prosjektet Kartlegge resultater av marked og konkurranse i offentlige tjenester. Prosjektet har som mål å gjennomføre en utredning for å kartlegge hvilke resultater marked og konkurranse kan gi ved effektiv drift og ressursbruk, innovasjon og næringsutvikling, kvalitet/brukertilfredshet, herunder spesielt beskrive og dokumentere forskjeller i arbeidsmiljø (sykefravær og trivsel) samt teknologisk og organisatorisk endring som kan stimulere til innovasjon og omstilling.

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond

Årsrapport. NHOs Arbeidsmiljøfond 1 Årsrapport NHOs Arbeidsmiljøfond 2013 2 Innhold Forord side 3 NHOs Arbeidsmiljøfond side 4 Virksomheten i 2012 side 5 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet side 7 HMS-rådgivere i landsforeningene side 8 Formidling

Detaljer

ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND

ÅRSRAPPORT. NHOs ARBEIDSMILJØFOND ÅRSRAPPORT NHOs ARBEIDSMILJØFOND 2010 2 Innhold Forord..... 3 Historikk 4 Virksomheten i 2010. 5 Prosjekter. 6 Utvalg for Arbeidsmiljøfondet. 8 HMS-rådgivere i landsforeningene arbeidet i 2010... 8 Økonomiske

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015

HMS-årsrapport 2014. Til behandling i Styret 11.03.2015 HMS-årsrapport 2014 Til behandling i Styret 11.03.2015 - 1 - SAMMENDRAG Det ble i 2014 brukt mye ressurser for å følge opp ulike enheter i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen 2012/2013. NTNU besluttet

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret

Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen Årsoversikt 2011 fra Fondsstyret Oslo, APRIL 2012 Innhold Forord...2 Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Noter til regnskapet...6 Revisjonsberetning...7

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer