Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram 2013-2016"

Transkript

1 Strategi for lederutvikling i Buskerud fylkeskommune med handlingsprogram Buskerud fylkeskommune Lønns- og personalseksjonen juni 2013

2 Innhold 1. Innledning Lederplattform Hva er ledelse? Hvem er ledere? Hva kjennetegner god ledelse og forventninger til ledere i BFK? Lederavtale Kompetanseutvikling og oppfølging Tabell - kompetanseutvikling og oppfølging for ledere i BFK Verktøykasse for ledelse: under utarbeidelse Finansiering Plan for videre arbeid med lederutviklingen i BFK Side 2 av 11

3 1. Innledning Ledelse i Buskerud fylkeskommune handler om å lede BFKs 2200 medarbeidere slik at vi utvikler og gjennomfører de unike samfunnsoppdragene til det beste for fylkets innbyggere. Strategiske mål: 1. Buskerud skal være et attraktivt sted for bosetting og arbeid, der fylkeskommunen bidrar med gode tjenester til befolkningen. 2. Fylkeskommunen skal stimulere til bærekraftig utvikling i Buskerudsamfunnet. 3. Buskerud fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv organisasjon som kjennetegnes av godt arbeidsmiljø og samspill. De nye verdiene skal legge grunnlaget for å innfri visjonen: Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom samhandling. Raushet - toleranse, generøsitet og skape kultur for å gi av seg selv Åpenhet - utøve og utvikle delingskultur internt og eksternt. Være en åpen og tilgjengelig organisasjon Mot - våge å satse, tenke nytt og ta initiativ Entusiasme - skape engasjement, arbeidsglede og kreativitet om arbeidsoppgaver og organisasjon Vi skal skape resultater som betyr noe for befolkningen i Buskerud. Det viktigste vi leverer er våre tjenester i kvalitet og mengde. Strategien har kommet til gjennom bred involvering fra blant andre fylkesrådmannens ledergruppe, fylkesutdanningssjefens ledergruppe, utviklingsavdelingen, deltakerne i ledertrening og arbeidsplass-tillitsvalgte. Ledelse i BFK skal være tydelig forankret i arbeidsgiverstrategien, og utøves i dialog og samspill med medarbeiderne. Gjennom å utøve styrkebasert tankesett og verdibasert ledelse, slippe medarbeidere til med sin kompetanse, være tydelig i forventninger og tilbakemeldinger og sørge for kunnskapsdeling, er ledere med på å bygge en organisasjon der medarbeidere blomstrer og skaper resultater gjennom samhandling. Tre strategiske områder som er særlig sentrale i Buskerud fylkeskommunes lederutvikling er: - Lederplattform - Lederavtaler - Kompetanseutvikling og støtte Satsningen på ledelse og lederutvikling henger sammen med følgende strategier og prosesser i BFK: Strategiske mål i handlingsprogrammet Organisasjonsutvikling, visjon og verdier (Fylkesutvalgssak 27/12) 3.Buskerud fylkeskommune skal være en kompetent og effektiv organisasjon som kjennetegnes av godt arbeidsmiljø og samspill Hensikten med utviklingsarbeidet er å styrke hele potensialet til Buskerud fylkeskommune for bedre å: - Bli bevisst vår rolle og hvorfor vi er til som fylkeskommune - Strekke oss mot vår visjon - Bygge på våre verdier Side 3 av 11

4 Strategisk kompetanseutviklingsplan (SKUP) (Vedtak i adm.utvalget mars 2011) - Nå våre mål og planlagte aktiviteter - Kjenne arbeidsglede og ha det morsomt mens vi skaper verdier - Utløse entusiasme og begeistring -Sikre at Buskerud fylkeskommune er en lærende organisasjon -Rekruttere, videreutvikle og beholde kompetanse -Ledelsesutvikling Lederutvikling må også sees i sammenheng med egen politisk bestilling- Kunnskapsskolen (Vedtak fylkestinget juni 2012). Her ba Fylkestinget Fylkesrådmannen om å legge frem et eget kapittel om skoleledelse. Her skal det redegjøres i korthet for hvordan Buskerud Fylkeskommune arbeider for å rekruttere og utvikle våre lærere, rektorer og andre ledere i skolen. Åremål for rektorer, resultatkontrakter, samt etter- og videreutdanning, bes spesielt vurdert. 2. Lederplattform Det er vesentlig å komme frem til et konkret fundament for ledelse i BFK. Lederplattformen skal beskrive hva vi legger i god ledelse, og hvilke forventninger vi har til lederne i BFK. Lederplattformen har kommet til gjennom bred involvering, og er solid forankret i visjon, verdier og det styrkebaserte tenkesettet i Appreciative Inquiry. 2.1 Hva er ledelse? Ledelse kan defineres som en spesiell atferd som mennesker utviser i den hensikt å påvirke andre menneskers tenkning, holdning og atferd. Innenfor en organisasjon dreier ledelse seg om å nå mål gjennom medarbeidere, å motivere til ytelse og trivsel, samt å ta ansvar for resultater 1. BFK har valgt å legge Appreciative Inquiry (AI) til grunn for utvikling av organisasjonen, noe som også legger føringer for utøvelse av ledelse. Med et AI-perspektiv dreier utvikling av organisasjoner seg om å lete etter det som fungerer, eller å "aktivisere og utvikle de ansattes og organisasjonens styrker" 2. Målet er å få frem BFKs største potensial gjennom å undersøke, anerkjenne og forsterke de faktorene og mekanismene som er tilstede når organisasjonen fungerer på sitt beste. Inspirert av AI skal ledelse i BFK være involverende: ledere skaper resultater sammen med medarbeidere. BFK har satt verdier og visjon i sentrum for å utvikle en styrkebasert og lærende organisasjon. I tråd med perspektivet som kalles verdibasert ledelse (jf. Selznick), handler ledelse først og fremst om å skape oppslutning om et felles verdigrunnlag i organisasjonen. Visjon og verdier ligger til grunn for utforming av mål, strategier og utviklingstiltak. Ledelsen i organisasjonen har et spesielt ansvar for å skape legitimitet for verdier, visjon og mål internt og eksternt blant samarbeidspartnere, brukere og innbyggere. Svært mange utøver ledelse på ulike nivåer i Buskerud fylkeskommune uten å inneha en formell lederposisjon. For eksempel utøves ledelse av lærere klasserommet og av medarbeidere som leder møter eller prosesser. Distribuert eller deltakende ledelse er mindre opptatt av formelle lederposisjoner, og fokuserer på hvordan organisasjoner kan ta mer kollektivt ansvar for ivaretakelsen av ledelse i en verden som endrer seg raskt. 3 1 Bygger på Jakobsen og Thorsviks "Ledelse i organisasjoner" (2007:381-82), i Hvordan organisasjoner fungerer og Berg "Et grunnlag for god ledelse" (2008:10-11), i Ledelse. Verktøy og virkemidler. 2 Hauger m.fl. (2008:41) Organisasjoner som begeistrer. Appreciative Inquiry. 3 Lysø m.fl. Ledet til ledelse (2011). Delrapport 1 i evaluering av nasjonal rektorutdanning. NIFU/NTNU Samfunnsforskning. Side 4 av 11

5 2.2 Hvem er ledere? Selv om ledelse er en aktivitet og ikke nødvendigvis knyttet til en posisjon, har ledere med formelt lederansvar en særegen rolle som det knytter seg særlige forventninger til. Ledere er forbilder og bør være seg bevisst denne rollen. De har et særlig ansvar for å praktisere ledelse i tråd med BFKs idealer (i tråd med lederplattform). Ledere med personalansvar har også ansvar for oppfølging av medarbeidere, og er i kraft av dette viktig for medarbeideres trivsel og motivasjon. Lederne i BFK er en sammensatt gruppe med ansvar for ulike fagområder. Lederne fungerer også på ulike nivåer i organisasjonen (toppledelse, enhetsledere, avdelingsledere, seksjons/teamledere). Ledere kan ha fagansvar og/eller personalansvar. Lederplattformen omfatter aller ledere, mens det i delen om kompetanseutvikling og støtte går frem hvilke ledere som omfattes av ulike aktiviteter og tiltak. 2.3 Hva kjennetegner god ledelse og forventninger til ledere i BFK? Lederplattformen skal beskrive kjennetegn ved god ledelse og forventninger til lederne i BFK. Kjennetegn og forventninger har kommet frem gjennom innspill fra blant andre fylkesrådmannens ledergruppe, fylkesutdanningssjefens ledergruppe, deltakerne i ledertrening og arbeidsplasstillitsvalgte. Ordsky: Oppsummering av suksessfaktorer for god ledelse fra ledertrening kull1 og kull Kjennetegn ved god ledelse i Buskerud fylkeskommune: Verdibasert ledelse o Etterlever visjonen og verdiene til BFK Målbevisst, resultatorientert, strategisk ledelse o Sikrer resultatoppnåelse i samsvar med de mål som er satt o Utvikler motiverende, offensive og realistiske mål i samspill med sine medarbeidere (Følges opp i virksomhetsplaner og MUST-samtaler) o Er tydelige og løsningsorienterte o Forholder seg ansvarlig og ryddig til økonomiske rammer o (Har strategiske ferdigheter) Involverende, relasjonell ledelse o Bidrar til at BFK blir en mer styrkebasert organisasjon gjennom involvering o Løfter de gode eksemplene frem o Er gode til å lede og delta i læringsprosesser o Ser medarbeideres styrker, tar dem i bruk og anerkjenner o Tilrettelegger for gode individuelle løsninger o Stiller spørsmål som åpner for refleksjon o Sikrer rom og arenaer for læring og ledelse o Sosial kompetanse Kompetent ledelse o Solid fagkunnskap på relevante områder, herunder lov- og avtaleverk o Har overordnet ansvar for systematisk HMS-arbeid og helsefremmede arbeid i sin virksomhet Robust ledelse o Evne til å takle forventinger, press og motgang Side 5 av 11

6 Tegningen er fra et samarbeidsmøte med tillitsvalgte i BFK. Kjennetegn på en god leder: Et bankende hjerte som har omsorg for dem hun skal lede. Gode antenner og store ører gir mulighet for å lytte og fange opp signaler. Et stort smil og en tommel opp symboliserer en positiv holdning til omgivelsene. Fra munnen kommer både spørsmålstegn og utropstegn - et signal om at hun vil stille spørsmål, men også utfordre. En leder som viser retning og er tydelig. 3. Lederavtale Organisasjonsutviklingen i Buskerud fylkeskommune gjennom utarbeidelse av bl.a. ny visjon: "resultater gjennom samhandling" forteller oss at ledelse må skje i tett samarbeid med våre medarbeidere. Foruten resultater, må derfor ledere også måles på prosesser. Lederplattformen skal gjenspeiles i lederavtalene. Lederutviklingsstrategien har en tydelig satsing på forventninger, oppfølging av og kompetanseutvikling for ledere. Oppfølging av ledere må ses i sammenheng med oppfølging av kvalitet i tjenestene jf. kvalitetsoppfølgingssystemene. Oppfølging av elementene i lederplattformen og forventninger til resultater, følges opp igjennom medarbeidersamtalen og konkretiseres i lederavtalen. Det er avgjørende at en lederavtale utvikles i dialogbasert kommunikasjon med nærmeste leder. Dette kan illustreres i figuren under.. Fylkesrådmannens ledergruppe er sentral i utarbeidelse av malen for avtalen. Resultater/kvalitet i organisasjonen (Forventninger til resultater) Dialogbasert Dialogbasert Lederplattform (Forventninger til ledelse) Dialogbasert Lederavtale (Oppfølging av forventninger) Side 6 av 11

7 4. Kompetanseutvikling og oppfølging I Buskerud fylkeskommune har vi høye forventninger til våre ledere. For at lederne skal kunne innfri disse høye forventningene, fremme læring og nå resultater har vi valgt å vektlegge kompetanseutvikling og oppfølging i arbeidet. Strategien bygger på en forutsetning om at læring skjer på flere arenaer og i ulike sammenhenger. Det avgjørende er at kompetanseutvikling, enten det er formell kompetanseutvikling (videreutdanning) eller etterutdanning, må være knyttet til egen praksis for å gi effekt. Kompetanseutvikling og støtte for ledere er delt inn i følgende hovedområder: 1.Identifisere og rekruttere - Ledertalenter og lederspeiding Ledertalenter inkluderes i videreutdanning i ledelse og i BFKs ledertrening. Vi ønsker å bygge på et distribuert perspektiv på ledelse. Den utøves av mange, og bygger på ledelsespraksis, ikke formell lederposisjon. Dette er også en strategi for å utvikle ledelse i vår organisasjon. Vi er en dynamisk og moderne organisasjon som kontinuerlig jakter etter ledertalenter - lederspeiding. 2.Introdusere Inspirasjonsdag Alle nytilsatte ledere deltar på inspirasjonsdager med fokus på hva som forventes av ledere i BFK og hva ledere kan forvente i BFK. Inspirasjonsdagen gjennomføres to ganger i året, ved oppstart hvert halvår. 3.Utvikle a)formell lederutdanning (videreutdanning) o Formell lederkompetanse er ønsket kompetanse ved tilsetting av ledere i BFK. (Samtidig er det viktig at realkompetanse og personlige egenskaper tillegges vekt.) o Nytilsatte rektorer som ikke har formell lederutdanning, gjennomfører den nasjonale rektorutdanningen. Avdelingsledere/seksjonsledere motiveres til å ta rektorutdanningen. Dersom åpning for lærere, motiveres ledertalenter til å delta. o Ledere og ledertalenter stimuleres til å ta videreutdanning i ledelse, flest mulig på masternivå. o Studieopplegg utvikles i samarbeid med høgskole/universitet. Ledertreningen kan videreutvikles til å gi formell kompetanse. o Det legges opp til ordninger der arbeidsgiver dekker studieutgifter og legger til rette for at studier kan gjennomføres. Side 7 av 11

8 b)bfk-akademiet BFK-akademiet tilbyr opplæringstiltak for alle ansatte i BFK, tilpasset ulike målgrupper. Kompetansehevingstiltak for ledere i regi av BFK vil være en del av BFK-akademiet (Ledertrening og basisledelse). For BFK-akademiet som helhet vil prioritering, innhold og omfang i tilbudene utformes i tråd med BFKs strategiske mål og enhetenes rekrutterings- og kompetanseutviklingsplaner. Kompetanseforum (sammensatt av representanter fra enhetene, arbeidstakerorganisasjonene, utdanningsavdelingen, fra lønns- og personalseksjonen) utarbeider forslag til årlig aktivitetsplan for BFK-akademiet. På mange av tilbudene benyttes intern kompetanse, og det legges opp til involvering av flere enheter ved planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Deler av tiltakene vil utvikles og gjennomføres i samarbeid med eksterne forelesere/ressurser. Nettbasert opplæring vil også være en del av tilbudet. Det planlagte Vitensenteret for styrkebasert læring bør være en naturlig samarbeids- og kompetansepartner for BFK-akademiet. c)ledertrening Dette er obligatoriske programmer for definerte grupper av ledere og ledertalenter. Ledertreningsprogrammene understøtter BFKs strategiske mål og utviklingsprosesser og har hovedfokus på relasjonell ledelse og Appreciative Inquiry. Alle ledere deltar på ledertrening annet hvert år etter modellen 2+1 dag. Det tilstrebes at ledertreningen inkluderer ledere på alle nivåer på samme arena. d)basisledelse Basisledelse er samletittel for kompetansehevingstiltak for nye og etablerte ledere med personalansvar. Kursene dekker blant annet jus, økonomistyring, verdier og HR-strategi. Deler av basisledelsen vil være obligatorisk for ledere med personalansvar, eksempelvis HMS, personaljus og avtaleverket. 4.Motivere, støtte og beholde Mentorordning og ledernettverk Alle virksomhetsledere tilbys mentor i ledernettverk. Det bygges team av interne mentorer, fortrinnsvis bestående av tidligere ledere og medarbeidere med formell leder- og/eller veilederutdanning. Områder i lederavtalen følges opp her. Merkantilt ledernettverk er opprettet fra Endre rolle - karrierevei Karriere er for de fleste å lykkes i nåværende jobb; de har god kvalitet på arbeidet, får gode tilbakemeldinger, faglig vedlikehold og utvikling. Karriere er ikke implisitt å endre stilling; å for eksempelvis bli leder. Det kan like gjerne skje gjennom å få ansvar for prosjekter som å avansere i leder-hierarkiet. For BFK er det viktig å se på muligheter nasjonalt og internasjonalt for BFKtalenter; er det prosjekter vi bør melde oss på; nye utdanningsprogrammer, nye datasystemer som skal utvikles? Side 8 av 11

9 4.1 Tabell - kompetanseutvikling og oppfølging for ledere i BFK Formell lederutdanning- videreutdanning Ledertrening en del av BFK-akademiet Appreciative Inquiry og styrkebasert tilnærming til lærings- og utviklingsarbeid (obligatorisk for alle ledere med personalansvar). Ledertreningsprogrammene understøtter BFKs strategiske mål, organisasjonsutvikling og andre utviklingsprosesser. Basisledelse - en del av BFK-akademiet (deler er obligatorisk for alle ledere med personalansvar) BFK som organisasjon Økonomi Arbeidsgiverrollen Informasjonssikkerhet, Lederrollen i BFK Strategi, visjon og verdier Tillitsvalgte MUST Mål og utviklings - samtale Rekruttering- og kompetanseplan Organisering Lederplattform og forventninger Oppfølging av ledere - Lederavtale Budsjettansvar Fullmakter Rapportering Rollefordeling med sentrale enheter/staber Forhandlinger og lønn Vernetjenesten Økonomi - portal og systemer Innkjøp Arbeidsgiver- strategier Styringsrett og skjønn Ansettelses- prosesser Fullmakter Tillitsvalgtes med- bestemmelse Oppfølging av ansatte Nærværsoppfølging Oppfølging av sykemeldte Ferie Permisjoner Arbeidstid Personalsaker Opphør av arbeidsforhold juss og kvalitet IT, personvern og taushetsplikt Dokumentasjon ephorte Kvalitetssystem Rutiner HMS Lov og avtaleverket Hverdagslæring - lederstøtte og lederoppfølging Hverdagslæring Mentorering i Hospitering videreformidle egen grupper internt/eksternt kompetanse Eksterne kurs/ Inspirerende foredrag Inspirasjonsdag for nyansatte ledere 4.2 Verktøykasse for ledelse: under utarbeidelse Appreciative Inquiry og styrkebasert tilnærming til lærings- og utviklingsarbeid I BFK tar vi i bruk det styrkebaserte tenkesettet og metoder i lærings- og utviklingsarbeidet. En styrkebasert strategi legger vekt på å involvere medarbeidere i å undersøke og lære av de situasjonene der organisasjonen jobber- og samhandler i tråd med verdiene våre. Appreciative Inquiry og positiv psykologi skal bidra til å skape stolthet og utløse entusiasme, fremme innovativ tenkning og kreativitet i hele organisasjonen. I tillegg til ledertreningen som er iverksatt utarbeider vi prosesslederverktøy innen AI og vi etablerer et prosesslederkorps som kan være ressurspersoner for ledere ved planlegging, gjennomføring og valuering av lærings- og utviklingsarbeidet. Vitensenteret for styrkebasert læring bør være en naturlig samarbeids- og kompetansepartner i dette arbeidet. Rekrutterings- og kompetanseplaner Side 9 av 11

10 BFK benytter strategisk kompetansestyring og kompetanseutvikling som verktøy i arbeidet med å rekruttere, videreutvikle og beholde medarbeidere. I BFK arbeider vi bevisst for utvikling av kunnskap, ferdigheter og holdninger som bidrar til gode tjenestetilbud til våre innbyggere. Det skal utarbeides rekrutterings- og kompetanseutviklingsplaner på alle nivå i Buskerud fylkeskommune. Enhetens plan skal være et forpliktende dokument for leder og medarbeider, og er tett knyttet opp mot fylkeskommunens visjon og strategiske mål. Mal og veiledning til denne planen er under utarbeidelse. Hva trenger vi av kompetanse for å styrke området på kort sikt/lang sikt? Enhetens rekrutterings- og kompetanseplan Evaluering opp mot kvalitetssystemet/resultater Valuering - Hva fungerer godt som vi må gjøre mer av? Mål- og utviklingssamtaler (MUST) Samtale mellom leder og medarbeider, hvor leder og medarbeider sammen kan skape større sammenheng mellom handlingsprogrammet, enhetens mål og den enkeltes oppgaveløsning og kompetanseutvikling. Vi foreslår at det styrkebaserte perspektivet kommer sterkere frem i disse samtalene, samt at tilbakemeldinger fra leder til medarbeider tillegges større vekt. Ny mal og veiledning skal utarbeides. 5. Finansiering - Ledertreningen finansieres av kompetansemidler i lønns- og personalseksjonen. - Kompetansehevingstiltak i basisledelse finansieres av kompetansemidler i lønn- og personalseksjonen. - Evaluering/valuering av lederutvikling i BFK. Her er det muligheter for å søke om OUmidler fra KS. - Finansiering av videreutdanning for ledere og rektorskolen bør styrkes. I dag får de som søker rektorskolen dekket utgifter til undervisningsmateriell og reisekostnader. Dette finansieres av videreutdanningsmidler i utdanningsavdelingen. - Finansiering av mentorering i ledernettverk er ikke fastlagt - Tidsressurser til ledelse bør ses nærmere på - Gjennomføring av videreutdanning for ledere vil kreve styrket finansiering. Side 10 av 11

11 6. Plan for videre arbeid med lederutviklingen i BFK Hendelse 1.halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2015 Utarbeide BFKs lederplattform Utarbeide lederstrategi Planlegge, gjennomføre og evaluere ledertrening Opprette BFK-akademiet som samlet kompetansetilbud for alle ansatte Utarbeide mal og veiledning på rekrutterings- og kompetanseplaner Økonomiske rammer for kompetanseutvikling for leder- master- rektorskolen- mentorordning Videreutvikle MUST Inspirasjonsdag for nye ledere Planlegge og igangsette mentorordning og ledernettverk Utarbeide lederavtaler Evaluere/valuere lederutviklingen Opprette kompetanseforum. Utarbeide mandat Utarbeide verktøykasse for ledelse på ansattportal Opprette et prosesslederkorp som kan støtte ledere i å planlegge, gjennomføre og evaluere styrkebaserte prosesser Utarbeide rekrutteringsstrategi Side 11 av 11

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014

Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune 2014-2017 med tiltaksplan 2014. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2014 Strategisk kompetanseutviklingsplan for Sørum kommune -2017 med tiltaksplan Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 12.02. Behandlet av: Møtedato: Sak nr.: 1 Arbeidsmiljøutvalget 06.02.2013 3/13 2 Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2014 Videregående opplæring skoleåret 12/13 Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen februar 2014 Innhold 1. OPPSUMMERING...

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013

Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013 Strategisk kompetanseplanlegging 2010-2013 Vegdirektoratet HR- og administrasjonsavdelingen Senter for kompetanseutvikling Dato: 5.10.2011 Forord Etatens Handlingsprogram for 2010 13 har et mål om å ha

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer