ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT"

Transkript

1 ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Emnet skal gi innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver hvor lover er med i grunnlaget for de avgjørelser som treffes. Tema: Forvaltningsrett. Rettskilder forskrifter, tolkning, sedvane, rettspraksis. Rettshåndhevelsen - nødvergerett, voldgift, utlegg m.m. Begrensninger i den faktiske rådighet. Ekspropriasjon, servitutter. Avtalerett. Kjøpsrett. Arbeidsavtalen. Erstatningsrett. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. Markedsrett - generalklausulen, utilbørlig konkurranse. Kontrakter og kontraktsformer. Del B: Praktisk organisasjonsteori og ledelse Mål: Emnet skal gi studentene forståelse for moderne organisasjoner og hvordan de fungerer. Hvilke typer konflikter kan oppstå, og hvordan løser vi dem? Hvorfor er endringer viktig, og hvordan bør de håndteres? Tema: Organisasjoner i et historisk perspektiv, utviklinger og trender. Hvordan lærer vi å forstå organisasjoner? Den strukturelle rammen. Human-resource rammen. Den politiske rammen. Den symbolske rammen. Veien til bedre ledelse. Etikk. Del C: Prosjektledelse Mål: Emnet skal gi studentene oversikt over metoder og teknikker som benyttes i målformulering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Det legges vekt på å formidle at prosjektarbeid utgjør en stadig viktigere arbeidsform. Tema: Initiering av prosjekter, målformulering. Organisering av prosjekter. Planlegging. Gjennomføring. Evaluering, prosjektoppfølging. Prosjektstyring, modeller for vellykket framdrift i prosjektet. Prosjektledelse, MS Project, Anbud og avtaler, Kvalitetsstyring, HMS. Felles Studiepoeng: 10 prosjektarbeid Obligatoriske aktiviteter: Tre prosjektoppgaver med veiledning. En oppgave fra del A, en fra del B og C. To øvinger med MS Project som må være godkjente før endelig karakter settes. Vurderingsmetode: Prosjektoppgavene som nevnt over. Oppgaven fra del A teller 1/3, oppgaven fra B og C teller 2/3. Emneansvarlig: NN Pensumlitteratur: Fr. Fr. Gundersen og A. J. Brudvik: Jus for økonomer, Fr. Fr. Gundersen, 10. utgave, Lovsamling studieretning for allmenne og økonomiske/administrative fag, Gyldendal Bolman & Deal: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse, Gyldendal, 3. utgave. Skript utarbeidet av foreleser. Harald Westhagen: Prosjektarbeid, Gyldendal, 5. utgave. MAT010M ANVENDT FYSIKK APPLIED PHYSICS Mål: Oppnå grunnlag for økt innsikt i næringsmiddeltekniske prosesser og målemetoder ved å gi en innføring i grunnleggende fysiske prinsipper. Trening i regning med fysiske størrelser og enheter. Tema: Energi og effekt. Varme, varmekapasitet og faseoverganger. Damp, fuktig luft og ventilasjon. Termodynamikk: tilstandsligning og gasslover. Osmose. Stråling og radioaktivitet. Elektrisitetslære. Studiepoeng: 5 øvinger Obligatoriske arbeidskrav: 3 av 5 vurderes med bokstavkarakterer. Lengde på eksamen: 3 timer Formel- og tabellsamling vedlegges eksamenssettet. Emneansvarlig: Jørgen Mæhle Anbefalt litteratur: Oppgis ved studiestart. 132

2 MAT380B BACHELOROPPGAVE BACHELOR THESIS Mål: Faglig fordypning i og anvendelse av næringsmiddelteknologiske kunnskaper som er tilegnet i studiet. Vinne erfaring med planlegging og gjennomføring av et prosjektarbeid samt selvstendig og kritisk informasjonsinnhenting. Videreutvikle skriftlig og muntlig framstillingsevne. Tema: Det gis veiledning i fagdatabasesøking, statistikk, prosjektplanlegging, rapportskriving og posterpresentasjon. Aktuelle problemstillinger for bacheloroppgaver skaffes gjennom programmets FoU-arbeid og fra eksterne samarbeidspartnere innen næringsmiddelvirksomhet og forskning. Studiepoeng: 20 Forutsetninger: Studenten må være registrert i 3. årskurs. Arbeidet og rapporteringen skal gjennomføres i henhold til gjeldende utgave av Veiledningshefte for bacheloroppgaven og Veiledningshefte i kildehenvisning. Prosjektresultater, rapport og poster er studieprogrammets eiendom om ikke annet er skriftlig avtalt. Undervisningsform: Prosjektet gjennomføres i grupper på 3-4 studenter. Hver gruppe tildeles en hovedveileder. Felles tema undervises gjennom forelesning og gruppevis veiledning. Obligatoriske arbeidskrav: Det skal utarbeides en prosjektplan før det praktiske arbeidet påbegynnes. Hver student skal registrere sitt tidsforbruk etter angitt modell. Gruppene skal føre møtelogg og levere 3 statusrapporter. Dokumentet Rapport om gruppens arbeid leveres separat, men samtidig med rapporten. Vurderingsmetode: Skriftlig rapport, poster og muntlig presentasjon av arbeidet. Det benyttes bokstavkarakterer A-F. Rapporten danner grunnlaget for karakteren, men posteren og den muntlige presentasjonen kan påvirke sluttkarakteren. Muntlig presentasjon gjennomføres gruppevis. Hver enkelt students bidrag til prosess og produkt dokumenteres gjennom Rapport om gruppens arbeid. Ved stort misforhold mellom de enkelte studentenes bidrag, kan differensiert karaktersetting bli resultatet. Emneansvarlig: Hanne Karlsen Anbefalt litteratur: Studentene finner selv den faglitteratur de trenger i forhold til oppgaven. Veiledningshefte for bacheloroppgaven 2012 (It s learning). Veiledningshefte i kildehenvisning (It s learning). MAT220M BIOKJEMI MED BIOTEKNOLOGI BIOCHEMISTRY WITH BIOTECHNOLOGY Mål: Kunnskaper om de grunnleggende biokjemiske reaksjoner som er felles for alle levende organismer. Dette skal gi et grunnlag for å forstå og ta hensyn til aktuelle biokjemiske reaksjoner under lagring og bearbeiding av forskjellige næringsmidler. Generell innføring i bioteknologi og i de bioteknologiske metoder som benyttes i matindustrien, samt framtidsutsiktene på dette feltet. Laboratoriekurset består av 4 oppgaver der teori utprøves i praktiske øvinger og hvor det legges økt fokus på føring av laboratoriejournal. Tema: Enzym og koenzym. Nedbrytnings- /oppbyggingsprosesser for karbohydrat, lipid og protein. Regulering av stoffskiftet. Nukleinsyrer, genetikk, proteinsyntese. Hormoner, Immunforsvar. Blod. Fotosyntesen. Generelt om bioteknologi, genteknologi og aktuelle bioteknologiske prosesser i matindustrien. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger og laboratoriekurs. Obligatoriske arbeidskrav: Laboratoriekurset (15 timer) og 6 obligatoriske øvinger må være godkjent før vurderes med bokstavkarakterer. Emneansvarlig: Sven Olav Aastad Anbefalt litteratur: Pamela C. Champe, Richard A. Harvey and Denise R. Ferrier, Biochemistry, Lippincott Williams and Wilkins, 2008 (4. utg./siste utg). Utdelt materiale i emnene: Blodet, Immunforsvar, Hormoner og Fotosyntese. Veiledningshefte i kildehenvisning (It s learning) 133

3 MAT210M ERNÆRING NUTRITION Mål: Kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse med ernæringsforskning som grunnlag. Forstå matindustriens ansvar for å følge opp ernærings- og samfunnspolitikk, nasjonalt og i EØS. Oppnå grunnlag for å vurdere hvordan næringsstoffene påvirkes ved bearbeiding. Oppnå grunnlag for vurdering av informasjon i media og på internett. Tema: Generell, samfunns- og industriell ernæring. Fordøyelsen, probiotika og tarmens barrièreegenskaper. Næringsstoffene og samspillet mellom dem. Aktuelle tema: trender, ernæringsgenetikk, media. Energivurdering og ønsket kroppsvekt. Anbefalt inntak, vurdering av næringsinnhold via data. Kvalitetsvurdering av protein-, fett-, karbohydratrike råvarer og produkter. Norsk og internasjonal kostholdspolitikk med vurdering av matvarer og forskningsartikkel. Kosthold i ulike faser av livet, trening, kultur, livssyn, livsstilssykdommer og psykisk helse. Ernæringskvalitet: effekt av bearbeiding, tilsetningsstoffer, allergiprodukter, helsepåstander, berikning, etikk og funksjonell mat. individuell kostholdsundersøkelse med teoridel. Obligatoriske arbeidskrav: Studenten skal gjennomføre en individuell kostholdsundersøkelse med teoridel, der teoridelen skal legges frem i plenum for medstudenter. Vurderingsmetode: Skriftlig eksamen teller 70 % og kostholdsundersøkelsen teller 30 %. Både eksamen og kostholdsundersøkelsen må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Vurderes med bokstavkarakterer. HP30S, Citizen SR270 eller Citizen SR270X og pensumboka Understanding nutrition med egne notater. Emneansvarlig: Merete Askim Anbefalt litteratur: Ellie Whitney and Sharon H. Rolfes, Understanding Nutrition, Thomsons Wadsworth, 2008 (12. utg.). Merete Askim, Arbeidskompendium i ernæring, Kompendium, Helsedirektoratet: Utviklingen i norsk kosthold 2008 kortversjon. Nordiske anbefalte inntak. Nye kostråd. Anbefalt litteratur: Informasjon fra Helsedirektoratet, Mattilsynet med flere. Programmet Mat på Data. Faktaark fra Norges Astma- og Allergiforbund og Olympiatoppen. Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning) MAT020M GENERELL KJEMI GENERAL CHEMISTRY Mål: Kunnskap om de generelle kjemiske teorier og innsikt i de hovedprinsipper og eksperimenter som temaene i kurset bygger på. Ha et grunnlag for å vurdere nye problemstillinger basert på kjemiske reaksjoner. Tema: Atomteori, periodesystemet, elektronegativitet og molekylstruktur. Orbitalteorier og kjemiske bindingsteorier. Termodynamikk og kjemiske reaksjonsteorier. Støkiometri. Kjemiske likevekter, syre/base, ph og buffer. Elektrokjemi. Vannets kjemi. øvinger. En A4-side med notater etter oppgitt format kan tas med til eksamen. Arket må påføres stempel av administrasjonen for å være godkjent til bruk ved eksamen. Emneansvarlig: Sven Olav Aastad Anbefalt litteratur: James E. Brady, Generell kjemi: Grunnlag og prinsipper, Tapir Akademisk Forlag, 2004 (2.utg/siste utg.). MAT071S INTROMAT INTRODUCTION TO FOOD TECHNOLOGY Mål: Gi innblikk i fagområdet mat og matteknologi. Dette skal oppnås gjennom arbeid med 134

4 en semesteroppgave og en praktisk oppgave supplert med forelesninger. Tema: Grunnleggende matteknologi som bygger opp under semesteroppgaven: vegetabiler, melk, kjøtt, fisk, ernæring, emballasje, mattrygghet, merking og deklarering. Praktisk oppgave (dramatisering). Kort innføring i produktutvikling. Læring og samarbeid i gruppe. teoretiske øvinger. Dramatisering og semesteroppgave, fortrinnsvis som gruppearbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Deltagelse i gruppe for dramatisering av angitt oppgave og semesteroppgave med presentasjon. Vurderingsmetode: Emnet vurderes med bokstavkarakterer på grunnlag av dramatisering (30 %), flervalgstest (20 %) og semesteroppgave med muntlig presentasjon (50 %). Ved vurdering av semesteroppgaven kan den muntlige presentasjonen påvirke karakteren. Det gis ikke individuell vurdering på semesteroppgave og dramatisering. Alle 3 deler må være bestått for å få karakter i faget. Lengde på eksamen: Flervalgstest 1 time Tillatte hjelpemidler på eksamen: Ingen Emneansvarlig: Anne Feren Anbefalt litteratur: Ellen Hemmer, Merete Askim, Hanne Karlsen, Leif Lynum, Anita Nordeng og Gerd Nybraaten Næringsmiddellære: Råstoff-, produksjons- og ferdigvarekunnskap, Yrkeslitteratur, Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning). MAT040T KONSERVERINGSTEKNOLOGI PRESERVATION TECHNOLOGY Mål: Kunnskaper om konserveringsteknikker og bearbeidingsteknikker innen foredling av fisk, kjøtt, melk og vegetabiler. Kunne vurdere bruken av forskjellige konserveringsteknikker. Emnet skal også forberede studentene til praksisperioden. Tema: Emnet består av konserveringsteknikker og bearbeidingsteknikker som tørking, frysetørking, varmebehandling (pasteurisering, sterilisering, blansjering), ekstrudering, kjøling, frysing, bestråling, salting, røyking, bruk av kjemiske konserveringsmidler, fermentering, emballasje, pakking og lagring i modifisert atmosfære. Studiepoeng: 5 Undervisningsform: Forelesninger, øvinger og ekskursjoner. Obligatoriske arbeidskrav: 3 av 5 Lengde på eksamen: 3 timer Emneansvarlig: Anita Nordeng Jakobsen Anbefalt litteratur: Fellows: Food processing technology, Principles and practice 3.edition MAT080M LABKURS I GENERELL KJEMI LABORATORY COURSE IN GENERAL CHEMISTRY Mål: Innføring i sikkerhets- og renholdsrutiner på laboratoriet. Grunnleggende kunnskaper i kjemisk laboratoriearbeid og rapportering. Emnet skal underbygge det som blir forelest i Generell kjemi. Tema: Sikkerhet på lab, merking og håndtering av kjemikalier, støkiometri, syrer og baser, kjemisk likevekt, buffer og ph. Titrering. Vannets kjemi og elektrokjemi. Renholdsoppgaver. Studiepoeng: 2,5 Undervisningsform: Praktisk arbeid i laboratoriet med forberedelser og etterarbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Laboratorie- og renholdsoppgaver må være gjennomført. Alle rapporter må være godkjent før karakter settes. Vurderingsmetode: Emnet vurderes på grunnlag av praktisk gjennomføring, skriftlige forberedelser, rapporter og overholdelse av tidsfrister. Vurderes Bestått/Ikke bestått. Emneansvarlig: Sven Olav Aastad Anbefalt litteratur: James E. Brady, Generell kjemi: Grunnlag og prinsipper, Tapir Akademisk Forlag 2004 (2. utg./siste utg). HiST, MATteknologisk utdanning, Laboratoriekurs i generell kjemi, Tapir Akademisk Forlag, Kompendieforlaget, Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning) 135

5 MAT090M LABKURS I MATMIKROBIOLOGI, -KJEMI OG -TEKNOLOGI LABORATORY COURSE IN FOOD MICROBIOLOGY, CHEMISTRY AND TECHNOLOGY Mål: Grunnleggende kunnskaper i laboratoriearbeid og rapportering. Emnet skal underbygge det som blir forelest i Organisk kjemi og matkjemi, Konserveringsteknologi, Prosessteknologi og Mikrobiologi og mattrygghet. Tema: Matens kjemiske sammensetning og egenskaper til kjemiske forbindelser i mat (aminosyrer og proteiner, lipider og karbohydrater), bl.a. bruningsreaksjoner og harskningsprosesser. Innføring i enkelte instrumentelle analysemetoder (spektrofotometri, gasskromatografi). Organisk syntese. Konserveringsmetoder (tørking og varmesterilisering) og prosessteknologi (viskositet). Grunnleggende mikrobiologiske laboratorieteknikker (bakteriologisk analyse av mat, hygieneprøver, mikroskopering). Renholdsoppgaver. Studiepoeng: 5 Undervisningsmetode: Praktisk arbeid på laboratoriet med forberedelser og etterarbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Alle laboratorieog renholdsoppgaver må være gjennomført. Alle rapporter må være godkjent før karakter settes. Vurderingsmetode: Emnet vurderes på grunnlag av praktisk gjennomføring, skriftlig forberedelser, rapporter og overholdelse av tidsfrister. Vurderes Bestått/Ikke bestått. Emneansvarlig: Ove Johan Frøyen Anbefalt litteratur: HiST, MATteknologisk utdanning, Laboratoriekurs i matmikrobiologi, - kjemi og -teknologi, Tapir Akademisk Forlag, Kompendieforlaget, Nødvendig Anbefalt litteratur fra de emner labkurset omfatter (se Mål). Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning) MAT001M MATEMATIKK MATHEMATICS Mål: Kunnskaper til å løse matematiske problemer i tilknytning til spesialemnene ved Matteknologisk utdanning. Generelt tas det sikte på å videreutvikle studentenes ferdigheter med hensyn til tallforståelse og praktisk regning. Tema: Repetisjon av grunnleggende begrep som prosent og volumregning. Potenser. Ligninger og ligningssett. Funksjoner med en variabel. Innføring i trigonometri. Eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner. Derivasjon og integrasjon. Grunnleggende statistikk. regneøvinger. obligatoriske regneøvinger må være godkjent før Formelsamling vedlegges eksamenssettet. Emneansvarlig: Åse Strand Anbefalt litteratur: Tore Oldervoll, Odd Orskaug og Audhild Vaaje, Sinus for ettårig forkurs, ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning, Cappelen Damm ISBN MAT320T MATTEKNOLOGI FOOD TECHNOLOGY Mål: Kunnskap om og forståelse for utnytting av råstoff, foredling, samt tekniske bearbeidingsprosesser av fisk, kjøtt, vegetabiler og melk. Være i stand til å vurdere teknologiske og kvalitetsmessige sider ved matproduksjon. Tema: Emnet består av fire hovedtema, fisk, kjøtt vegetabiler og melk, med tilhørende prosesser. Følgende deltemaer inngår: råstoffenes egenskaper, grunnleggende foredlingsteknikker, produktkunnskap, produktteknologi, industriell produksjon, tekniske bearbeidingsprosesser, prosesslinjer, økologisk produksjon, GMO, vurdering av alternative utstyrsløsninger, emballering og deklarering, konservering og lagring, offentlige bestemmelser. Studiepoeng:

6 Undervisningsform: Forelesninger, laboratorieøvinger, prosjektoppgaver med veiledning og ekskursjoner. Obligatoriske arbeidskrav: 4 laboratorieøvinger (kjøtt, fisk, melk, vegetabiler), 4 temaoppgaver (kjøtt, fisk, melk, vegetabiler). Alle øvinger og temaoppgaver må være godkjente før Godkjente rapporter fra bedriftsbesøk (Egne selvstendige rapporteringskrav om man ikke har deltatt på besøket). Vurderingsmetode: Innlevering av 4 skriftlige temaoppgaver i en eksamensmappe. Teller 49 % av endelig karakter. Muntlig eksamen i nærmere definert pensum innenfor temaene fisk, kjøtt, melk og vegetabiler. Teller 51 % av endelig karakter. Temaoppgavene skal gjennomføres i grupper av fortrinnsvis 2 studenter og skal skrives etter nærmere angitte kriterier. Oppgavene vurderes hver for seg og alle temaoppgavene må være bestått før endelig felles karakter for eksamensmappen settes. Lengde på eksamen: Muntlig eksamen ca. 30 min. Tillatte hjelpemidler: Ingen Emneansvarlig: Jørgen Lerfall Anbefalt litteratur: Litteratur oppgis ved studiestart. Veiledningshefte i kildehenvisning (It s learning). MAT300T MATTRYGGHET OG KVALITETSSTYRING FOOD SAFETY AND QUALITY CONTROL Mål: Tilegnelse av nødvendige kunnskaper om mattrygghet og prinsippene bak kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring for å kunne planlegge, gjennomføre og overvåke god produksjonspraksis etter gjeldende lovverk og kvalitetsstandarder. Tema: Lover, forskrifter og standarder. Personalhygiene. Drikkevannshygiene. Renhold. Helserisiko og mat. Epidemiologi. Etterforskning av matbårne utbrudd. HACCP. Kvalitetsplanlegging, kvalitetskontroll og kvalitetssikring. Avvik og korrigerende tiltak. Sporbarhet. Revisjon og dokumentasjon. Sertifisering og akkreditering. Kvalitetskostnader. Kvalitetsforbedring. Miljøhygiene og -ledelse. Internkontroll. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger, veiledning og epi-spill (etterforskningssimulering) Obligatoriske arbeidskrav: 2 Vurderingsmetode: Semesteroppgave. Oppgaven gjennomføres i grupper av fortrinnsvis 2 studenter og skal skrives etter nærmere angitte kriterier. Semesteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer Emneansvarlig: Hanne Karlsen Anbefalt litteratur: Faglitteratur oppgis ved studiestart. Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning). MAT050M MIKROBIOLOGI OG MATTRYGGHET MICROBIOLOGY AND FOOD SAFETY Mål: Grunnleggende kunnskaper om mikroorganismene, deres betydning for matindustrien og gi en kort innføring i produksjonshygiene. Tema: Cellebiologi. Mikroorganismer: bakterier, sopp, gjær og virus. Mikroorganismenes næringskrav og tillaging av medier. Vekst, vekstmålinger og miljøfaktorer. Kontroll av mikrobiell vekst. De vanligste matbårne sykdommer. Personlig hygiene. Produksjonshygiene. Kort innføring i lovverk, IK-mat og HACCP. Studiepoeng: 5 øvinger. Obligatoriske arbeidskrav: 3 av 5 Lengde på eksamen: 3 timer Emneansvarlig: Anita Nordeng Jakobsen Anbefalt litteratur: Michael T. Madigan, John M. Martinko, Paul V. Dunlap and David P. 137

7 Clark, Brock: Biology of Microorganisms, Pearson Prentice Hall, Pearson Education International, 2011 (13. utg.). Hanne Karlsen, Mattrygghet, Kompendium, MAT030M ORGANISK KJEMI OG MATKJEMI ORGANIC AND FOOD CHEMISTRY Mål: Emnedelen organisk kjemi skal gi kunnskap om kjemiske teorier og funksjonelle grupper samt enkle reaksjonstyper. Studentene skal kunne vurdere enkle problemstillinger basert på reaksjonslikninger og mekanismer innen organisk kjemi. Emnedelen matkjemi skal gi kunnskap om næringsmidlenes kjemiske sammensetning og egenskapene til kjemiske forbindelser i næringsmidlene. Tema: Organisk kjemi: Organisk nomenklatur. Hybridiserte orbitaler og resonansstrukturer. Egenskaper og reaksjonsmønstre til funksjonsgruppene. Reaksjonsmekanismer (adderings-, eliminasjons-, substitusjons- og radikalreaksjoner). Stereoisomeri. Matkjemi: Karbohydrater. Aminosyrer og proteiner. Lipider. Konsistensgivere. Harskningsprosesser. Bruningsreaksjoner. Fargestoffer i mat. Smak og aroma. øvinger. obligatoriske øvinger (2 av de 3 første og 2 av de 3 siste) må være godkjent før endelig karakter settes. Tillatte hjelpemidler: Ingen Emneansvarlig: Åse Strand Anbefalt litteratur: Harold Hart, Leslie E. Craine, David J. Hart and Christopher M. Hadad, Organic Chemistry: A short course, Houghton Mifflin Company, (13. utg./siste utgave). T.P. Coultate, Food: The chemistry of its components (siste utgave) MAT202P PRAKSISSTUDIER WORK PLACEMENT Mål: Praksisperioden på fem måneder skal være et sentralt middel for å gi en praktisk rettet høgskoleutdanning og innsikt i matbransjen. Praktikanten skal få kjennskap til hvordan matproduksjon eller forskning og produktutvikling skjer i praksis og kunne trekke sammenligninger med teorien, samt få innsikt i hvordan vare- og tjenesteflyt fungerer for å nå bedriftens mål. Praktikanten skal få kjennskap til og forståelse for bedriftskultur samt bedriftens og ansattes rammer, utfordringer og forutsetninger. Studiepoeng: 30 Undervisningsform: Fem måneders praksis i matmiddelindustri, mattilsyn, laboratorium eller forskning. Obligatoriske arbeidskrav: Praktikanten skal dokumentere praksisen ved månedlig rapportering etter gitte retningslinjer, delta på HMS-kurs i forkant av praksis og skrive evaluering etter endt praksis Vurderingsmetode: Praksis vurderes Bestått/Ikke bestått på grunnlag av følgende krav: gjennomført HMS-kurs (etikk, ergonomi, førstehjelp, generell HMS) praksisrapportering levert til fastsatt tid praksisrapportering skal være godkjent praksisbevis fra praksisbedriften skal foreligge fraværet skal være dokumentert gjennom egenmeldinger, avtale eller legeattest, men må ikke overskride 15 dager Emneansvarlig: Anne Feren Praksisreglement: Det vises til praksisreglementet som gir mål og regler for praktikant, praksisbedrift og Program for Matteknologi. Anbefalt litteratur: Veiledning til skriving av praksisrapporter, 2011, kompendium. Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning). Pensumbøker fra utdanningens tre første semester. 138

8 MAT230M PRODUKTUTVIKLING PRODUCT DEVELOPMENT Mål: Forståelse for viktige aspekter innen produktutvikling, forsøksplanlegging, forbrukeratferd og trender innen mat og drikke. Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sensorisk analyse ved å kunne planlegge og gjennomføre sensoriske analyser. Tema: Trinn i produktutviklingsprosessen, verktøy brukt i produktutvikling og forsøksplanlegging, perspektiver i forbrukeratferd, forskjeller mellom holdninger og handlinger. Hvem er forbrukeren og hvordan blir detaljhandelen? Behov og innovasjon. Livsfaser og segmenter. Sunnhet og velvære. Sanseapparatet. Sensoriske bedømmelsesmetoder. Dommere: utvelgelse, trening og oppfølging. Praktisk tilrettelegging ved gjennomføring av sensoriske analyser. Bruk av sensorisk analyse i produktkontroll, produktutvikling og forskning. Vurdering og behandling av data fra sensorisk analyse. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger og demonstrasjoner. Obligatoriske arbeidskrav: Semesteroppgave utført som gruppearbeid. Vurderingsmetode: Semesteroppgave og skriftlig eksamen. Semesteroppgaven teller 49 % og skriftlig eksamen 51% og begge må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Vurderes med bokstavkarakterer. Tillatte hjelpemidler: Ingen Emneansvarlig: Lene Waldenstrøm Anbefalt litteratur: Litteratur oppgis ved studiestart. Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning) MAT060T PROSESSTEKNOLOGI PROCESS TECHNOLOGY Mål: Bakgrunnskunnskaper om generelle prosesser for matproduksjon. Emnet bygger videre på MAT010M Anvendt fysikk og vektlegger beregninger av energi og strømning i prosessene. Emnet skal forberede studentene til praksisperioden. Tema: Fluidmekanikk/strømningslære, sedimentering og sentrifugering, pumper, varmetransport, varmevekslere, termodynamiske prosesser (1. og 2. hovedsetning), kuldeteknikk, varmepumper, reguleringsteknikk, materiallære. øvinger. vurderes med bokstavkarakterer. Formel- og tabellsamling vedlegges eksamenssettet. Emneansvarlig: Jørgen Mæhle Anbefalt litteratur: Oppgis ved studiestart. MAT240M STATISTIKK STATISTICS Mål: Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk til bruk i forskning, kontrollvirksomhet og sensorisk analyse. Tema: Beskrivende statistikk: grunnleggende begreper og grafiske framstillinger av statistiske data. Sannsynlighetsregning: kombinatorikk, beregning av forventning, varians og sannsynlighet i stokastiske modeller. Sannsynlighetsfordelinger: teori og praktisk bruk av binomisk, hypergeometrisk, Poisson- og normalfordelingen samt sentralgrenseteoremet og dets anvendelser. Statistiske metoder: estimering, konfidensintervall, hypotesetesting med t-test, variansanalyse og Kjikvadrattest. Analyse av sammenhenger med korrelasjon og lineær regresjon. øvinger. obligatoriske øvinger samt obligatorisk øving i bruk av statistikkprogrammer på PC må være godkjent før vurderes med bokstavkarakterer. 139

9 Formel- og tabellsamling vedlegges eksamenssettet. Emneansvarlig: Jørgen Mæhle Anbefalt litteratur: Gunnar G. Løvås, Statistikk for universiteter og høgskoler, Universitetsforlaget, 2004 (2. utg.) Mål: Kunnskap om mikroorganismenes egenskaper og deres betydning for kvalitet og trygghet hos næringsmidler Tema: Mikrobiell energimetabolisme: Fermenteringer og respirasjoner. Mikrobiell genetikk. Industriell mikrobiologi. Mikrobiell taksonomi med beskrivelse av noen grupper av prokaryote og eukaryote mikroorganismer. Mikrobielle reservoarer og kontaminasjon av mat. Mikrobiologisk forringelse av mat. Matbårne forgiftninger og infeksjoner. Faktorer som påvirker utvikling av mikroorganismer i mat. Påvisning av mikroorganismer og mikrobiologiske indikatorer. Bygger på: MAT050M Mikrobiologi og mattrygghet og MAT220M Biokjemi med bioteknologi, eller tilsvarende kunnskaper. laboratoriekurs. Obligatoriske arbeidskrav: Alle rapporter til laboratoriekurset må være godkjent før endelig karakter kan settes. Vurderingsmetode: Skriftlig eksamen.. Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator Emneansvarlig: Ove Johan Frøyen. Anbefalt litteratur: Michael T. Madigan, John M. Martinko, Paul V. Dunlap og David P. Clark: Brock: Biology of Microorganisms. Pearson, Benjamin Cummings, San Francisco, U.S.A., 2009, 12. utgave. Per E. Granum, (red.), Matforgiftning. Næringsmiddelbårne infeksjoner og intoksikasjoner. HøyskoleForlaget, 2007, 3. utgave. Ove J. Frøyen: Matmikrobiologi, Tapir Akademiske. Kompendieforlaget, MAT310T VIDEREGÅENDE MIKROBIOLOGI ADVANCED MICROBIOLOGY 140

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver hvor

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Biologi (Bachelor) Studieplaner. Grad Bachelor. Studiepoeng 180. Varighet Tre år. Heltid/deltid Heltid. Studiested Bodø

Biologi (Bachelor) Studieplaner. Grad Bachelor. Studiepoeng 180. Varighet Tre år. Heltid/deltid Heltid. Studiested Bodø Biologi (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Prof. Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@uin.no Telefon 755 17333 Studieveileder Mats Pedersen

Detaljer

Biologi (Bachelor) Studieplaner. Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Studieprogramansvarlig Prof.

Biologi (Bachelor) Studieplaner. Studiested Bodø. Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Studieprogramansvarlig Prof. Biologi (Bachelor) Studieprogramansvarlig Prof. Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse med Matematikk R1 eller matematikk S1 og S2 og i tillegg ett av følgende

Detaljer

Biologi og kjemi (Årstudium)

Biologi og kjemi (Årstudium) Biologi og kjemi (Årstudium) Grad Årsstudium Studiepoeng 60 Varighet Ett år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Prof. Ketil Eiane E-postadresse ketil.eiane@uin.no Telefon 755 17333 Studieveileder

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO... 9 BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG 2010-2011 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO 2010-2011 avdeling for ingeniørutdanning Versjon 1.1. Oslo, 29.07.10 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG ELEKTRO Studieretninger for Kommunikasjonssystemer og Automatisering Mål for studieprogrammet Bachelor i ingeniørfag elektro Elektroprogrammet

Detaljer

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning

DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE. Studieplan for. 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Studieplan for 2-årig teknisk fagskoleutdanning i fordypning kulde- og varmepumpeteknikk Linje for Teknikk og industriell produksjon

Detaljer

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor)

Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Havbruksdrift og ledelse (Bachelor) Grad Bachelor Studiepoeng 180 Varighet Tre år Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Ørjan Hagen E-postadresse orjan.hagen@uin.no Telefon 755 17357 Studieveileder

Detaljer

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi

Studieplan for bachelorstudiet i farmasi 1 Studieplan for bachelorstudiet i farmasi Bachelor Programme in Pharmacy 180 studiepoeng Kull 2006-09 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter

Detaljer

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4

1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 27. april 2005 1 1 RAMMEPLAN FOR FAGTEKNIKERUTDANNING...4 1.1 Innledning...4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...4 1.3 Opptakskrav...5 1.4 Struktur

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Grunnstudium (Årsstudium)

Grunnstudium (Årsstudium) Grunnstudium (Årsstudium) Studieprogramansvarlig Einar Skarstad Egeland E-postadresse einar.skarstad.egeland@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse. Programevaluering Studentene trekkes aktivt inn

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling

STUDIEPLAN. Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring STUDIEPLAN Bachelorstudium i IT-støttet bedriftsutvikling En grunnutdanning og en selvstendig yrkesutdanning på 180 studiepoeng som kan tas

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

F ma 8-10 B-451 Ø fr 12-13 B-451 F on 11-13 B-451. 3 timer etter avtale Eksamen: Karakter: Bokstavkarakter Øvinger: O

F ma 8-10 B-451 Ø fr 12-13 B-451 F on 11-13 B-451. 3 timer etter avtale Eksamen: Karakter: Bokstavkarakter Øvinger: O 564 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Institutt for biologi TBI4100 BIOLOGI MILJØ/RES Biologi for miljø- og ressursteknikk Biology for Environmental Engineering NN Vår: 4F+4Ø+4S = 7,5 SP F ma 8-10

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved NMBU Veterinærhøgskolen Studieåret 14/15 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Studieplan og emnebeskrivelse

Studieplan og emnebeskrivelse 1 Studieplan og emnebeskrivelse for veterinærstudiet ved Norges veterinærhøgskole Studieåret 13/14 Veterinærstudiet er normert til 5 ½ til 6 år (11 semestre) og leder frem til tittelen cand.med.vet. Revidert

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Heltid Kull 2012-15 Oppdatert 2014 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010.

Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning av 15. juni 2010. Dette er rammeplansutvalgets enstemmige forslag til revidert rammeplan for ingeniørutdanning. Forskriften har fremkommet etter en åpen og involverende

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer