ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT"

Transkript

1 ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Emnet skal gi innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver hvor lover er med i grunnlaget for de avgjørelser som treffes. Tema: Forvaltningsrett. Rettskilder forskrifter, tolkning, sedvane, rettspraksis. Rettshåndhevelsen - nødvergerett, voldgift, utlegg m.m. Begrensninger i den faktiske rådighet. Ekspropriasjon, servitutter. Avtalerett. Kjøpsrett. Arbeidsavtalen. Erstatningsrett. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. Markedsrett - generalklausulen, utilbørlig konkurranse. Kontrakter og kontraktsformer. Del B: Praktisk organisasjonsteori og ledelse Mål: Emnet skal gi studentene forståelse for moderne organisasjoner og hvordan de fungerer. Hvilke typer konflikter kan oppstå, og hvordan løser vi dem? Hvorfor er endringer viktig, og hvordan bør de håndteres? Tema: Organisasjoner i et historisk perspektiv, utviklinger og trender. Hvordan lærer vi å forstå organisasjoner? Den strukturelle rammen. Human-resource rammen. Den politiske rammen. Den symbolske rammen. Veien til bedre ledelse. Etikk. Del C: Prosjektledelse Mål: Emnet skal gi studentene oversikt over metoder og teknikker som benyttes i målformulering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Det legges vekt på å formidle at prosjektarbeid utgjør en stadig viktigere arbeidsform. Tema: Initiering av prosjekter, målformulering. Organisering av prosjekter. Planlegging. Gjennomføring. Evaluering, prosjektoppfølging. Prosjektstyring, modeller for vellykket framdrift i prosjektet. Prosjektledelse, MS Project, Anbud og avtaler, Kvalitetsstyring, HMS. Felles Studiepoeng: 10 prosjektarbeid Obligatoriske aktiviteter: Tre prosjektoppgaver med veiledning. En oppgave fra del A, en fra del B og C. To øvinger med MS Project som må være godkjente før endelig karakter settes. Vurderingsmetode: Prosjektoppgavene som nevnt over. Oppgaven fra del A teller 1/3, oppgaven fra B og C teller 2/3. Emneansvarlig: NN Pensumlitteratur: Fr. Fr. Gundersen og A. J. Brudvik: Jus for økonomer, Fr. Fr. Gundersen, 10. utgave, Lovsamling studieretning for allmenne og økonomiske/administrative fag, Gyldendal Bolman & Deal: Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse, Gyldendal, 3. utgave. Skript utarbeidet av foreleser. Harald Westhagen: Prosjektarbeid, Gyldendal, 5. utgave. MAT010M ANVENDT FYSIKK APPLIED PHYSICS Mål: Oppnå grunnlag for økt innsikt i næringsmiddeltekniske prosesser og målemetoder ved å gi en innføring i grunnleggende fysiske prinsipper. Trening i regning med fysiske størrelser og enheter. Tema: Energi og effekt. Varme, varmekapasitet og faseoverganger. Damp, fuktig luft og ventilasjon. Termodynamikk: tilstandsligning og gasslover. Osmose. Stråling og radioaktivitet. Elektrisitetslære. Studiepoeng: 5 øvinger Obligatoriske arbeidskrav: 3 av 5 vurderes med bokstavkarakterer. Lengde på eksamen: 3 timer Formel- og tabellsamling vedlegges eksamenssettet. Emneansvarlig: Jørgen Mæhle Anbefalt litteratur: Oppgis ved studiestart. 132

2 MAT380B BACHELOROPPGAVE BACHELOR THESIS Mål: Faglig fordypning i og anvendelse av næringsmiddelteknologiske kunnskaper som er tilegnet i studiet. Vinne erfaring med planlegging og gjennomføring av et prosjektarbeid samt selvstendig og kritisk informasjonsinnhenting. Videreutvikle skriftlig og muntlig framstillingsevne. Tema: Det gis veiledning i fagdatabasesøking, statistikk, prosjektplanlegging, rapportskriving og posterpresentasjon. Aktuelle problemstillinger for bacheloroppgaver skaffes gjennom programmets FoU-arbeid og fra eksterne samarbeidspartnere innen næringsmiddelvirksomhet og forskning. Studiepoeng: 20 Forutsetninger: Studenten må være registrert i 3. årskurs. Arbeidet og rapporteringen skal gjennomføres i henhold til gjeldende utgave av Veiledningshefte for bacheloroppgaven og Veiledningshefte i kildehenvisning. Prosjektresultater, rapport og poster er studieprogrammets eiendom om ikke annet er skriftlig avtalt. Undervisningsform: Prosjektet gjennomføres i grupper på 3-4 studenter. Hver gruppe tildeles en hovedveileder. Felles tema undervises gjennom forelesning og gruppevis veiledning. Obligatoriske arbeidskrav: Det skal utarbeides en prosjektplan før det praktiske arbeidet påbegynnes. Hver student skal registrere sitt tidsforbruk etter angitt modell. Gruppene skal føre møtelogg og levere 3 statusrapporter. Dokumentet Rapport om gruppens arbeid leveres separat, men samtidig med rapporten. Vurderingsmetode: Skriftlig rapport, poster og muntlig presentasjon av arbeidet. Det benyttes bokstavkarakterer A-F. Rapporten danner grunnlaget for karakteren, men posteren og den muntlige presentasjonen kan påvirke sluttkarakteren. Muntlig presentasjon gjennomføres gruppevis. Hver enkelt students bidrag til prosess og produkt dokumenteres gjennom Rapport om gruppens arbeid. Ved stort misforhold mellom de enkelte studentenes bidrag, kan differensiert karaktersetting bli resultatet. Emneansvarlig: Hanne Karlsen Anbefalt litteratur: Studentene finner selv den faglitteratur de trenger i forhold til oppgaven. Veiledningshefte for bacheloroppgaven 2012 (It s learning). Veiledningshefte i kildehenvisning (It s learning). MAT220M BIOKJEMI MED BIOTEKNOLOGI BIOCHEMISTRY WITH BIOTECHNOLOGY Mål: Kunnskaper om de grunnleggende biokjemiske reaksjoner som er felles for alle levende organismer. Dette skal gi et grunnlag for å forstå og ta hensyn til aktuelle biokjemiske reaksjoner under lagring og bearbeiding av forskjellige næringsmidler. Generell innføring i bioteknologi og i de bioteknologiske metoder som benyttes i matindustrien, samt framtidsutsiktene på dette feltet. Laboratoriekurset består av 4 oppgaver der teori utprøves i praktiske øvinger og hvor det legges økt fokus på føring av laboratoriejournal. Tema: Enzym og koenzym. Nedbrytnings- /oppbyggingsprosesser for karbohydrat, lipid og protein. Regulering av stoffskiftet. Nukleinsyrer, genetikk, proteinsyntese. Hormoner, Immunforsvar. Blod. Fotosyntesen. Generelt om bioteknologi, genteknologi og aktuelle bioteknologiske prosesser i matindustrien. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger og laboratoriekurs. Obligatoriske arbeidskrav: Laboratoriekurset (15 timer) og 6 obligatoriske øvinger må være godkjent før vurderes med bokstavkarakterer. Emneansvarlig: Sven Olav Aastad Anbefalt litteratur: Pamela C. Champe, Richard A. Harvey and Denise R. Ferrier, Biochemistry, Lippincott Williams and Wilkins, 2008 (4. utg./siste utg). Utdelt materiale i emnene: Blodet, Immunforsvar, Hormoner og Fotosyntese. Veiledningshefte i kildehenvisning (It s learning) 133

3 MAT210M ERNÆRING NUTRITION Mål: Kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse med ernæringsforskning som grunnlag. Forstå matindustriens ansvar for å følge opp ernærings- og samfunnspolitikk, nasjonalt og i EØS. Oppnå grunnlag for å vurdere hvordan næringsstoffene påvirkes ved bearbeiding. Oppnå grunnlag for vurdering av informasjon i media og på internett. Tema: Generell, samfunns- og industriell ernæring. Fordøyelsen, probiotika og tarmens barrièreegenskaper. Næringsstoffene og samspillet mellom dem. Aktuelle tema: trender, ernæringsgenetikk, media. Energivurdering og ønsket kroppsvekt. Anbefalt inntak, vurdering av næringsinnhold via data. Kvalitetsvurdering av protein-, fett-, karbohydratrike råvarer og produkter. Norsk og internasjonal kostholdspolitikk med vurdering av matvarer og forskningsartikkel. Kosthold i ulike faser av livet, trening, kultur, livssyn, livsstilssykdommer og psykisk helse. Ernæringskvalitet: effekt av bearbeiding, tilsetningsstoffer, allergiprodukter, helsepåstander, berikning, etikk og funksjonell mat. individuell kostholdsundersøkelse med teoridel. Obligatoriske arbeidskrav: Studenten skal gjennomføre en individuell kostholdsundersøkelse med teoridel, der teoridelen skal legges frem i plenum for medstudenter. Vurderingsmetode: Skriftlig eksamen teller 70 % og kostholdsundersøkelsen teller 30 %. Både eksamen og kostholdsundersøkelsen må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Vurderes med bokstavkarakterer. HP30S, Citizen SR270 eller Citizen SR270X og pensumboka Understanding nutrition med egne notater. Emneansvarlig: Merete Askim Anbefalt litteratur: Ellie Whitney and Sharon H. Rolfes, Understanding Nutrition, Thomsons Wadsworth, 2008 (12. utg.). Merete Askim, Arbeidskompendium i ernæring, Kompendium, Helsedirektoratet: Utviklingen i norsk kosthold 2008 kortversjon. Nordiske anbefalte inntak. Nye kostråd. Anbefalt litteratur: Informasjon fra Helsedirektoratet, Mattilsynet med flere. Programmet Mat på Data. Faktaark fra Norges Astma- og Allergiforbund og Olympiatoppen. Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning) MAT020M GENERELL KJEMI GENERAL CHEMISTRY Mål: Kunnskap om de generelle kjemiske teorier og innsikt i de hovedprinsipper og eksperimenter som temaene i kurset bygger på. Ha et grunnlag for å vurdere nye problemstillinger basert på kjemiske reaksjoner. Tema: Atomteori, periodesystemet, elektronegativitet og molekylstruktur. Orbitalteorier og kjemiske bindingsteorier. Termodynamikk og kjemiske reaksjonsteorier. Støkiometri. Kjemiske likevekter, syre/base, ph og buffer. Elektrokjemi. Vannets kjemi. øvinger. En A4-side med notater etter oppgitt format kan tas med til eksamen. Arket må påføres stempel av administrasjonen for å være godkjent til bruk ved eksamen. Emneansvarlig: Sven Olav Aastad Anbefalt litteratur: James E. Brady, Generell kjemi: Grunnlag og prinsipper, Tapir Akademisk Forlag, 2004 (2.utg/siste utg.). MAT071S INTROMAT INTRODUCTION TO FOOD TECHNOLOGY Mål: Gi innblikk i fagområdet mat og matteknologi. Dette skal oppnås gjennom arbeid med 134

4 en semesteroppgave og en praktisk oppgave supplert med forelesninger. Tema: Grunnleggende matteknologi som bygger opp under semesteroppgaven: vegetabiler, melk, kjøtt, fisk, ernæring, emballasje, mattrygghet, merking og deklarering. Praktisk oppgave (dramatisering). Kort innføring i produktutvikling. Læring og samarbeid i gruppe. teoretiske øvinger. Dramatisering og semesteroppgave, fortrinnsvis som gruppearbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Deltagelse i gruppe for dramatisering av angitt oppgave og semesteroppgave med presentasjon. Vurderingsmetode: Emnet vurderes med bokstavkarakterer på grunnlag av dramatisering (30 %), flervalgstest (20 %) og semesteroppgave med muntlig presentasjon (50 %). Ved vurdering av semesteroppgaven kan den muntlige presentasjonen påvirke karakteren. Det gis ikke individuell vurdering på semesteroppgave og dramatisering. Alle 3 deler må være bestått for å få karakter i faget. Lengde på eksamen: Flervalgstest 1 time Tillatte hjelpemidler på eksamen: Ingen Emneansvarlig: Anne Feren Anbefalt litteratur: Ellen Hemmer, Merete Askim, Hanne Karlsen, Leif Lynum, Anita Nordeng og Gerd Nybraaten Næringsmiddellære: Råstoff-, produksjons- og ferdigvarekunnskap, Yrkeslitteratur, Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning). MAT040T KONSERVERINGSTEKNOLOGI PRESERVATION TECHNOLOGY Mål: Kunnskaper om konserveringsteknikker og bearbeidingsteknikker innen foredling av fisk, kjøtt, melk og vegetabiler. Kunne vurdere bruken av forskjellige konserveringsteknikker. Emnet skal også forberede studentene til praksisperioden. Tema: Emnet består av konserveringsteknikker og bearbeidingsteknikker som tørking, frysetørking, varmebehandling (pasteurisering, sterilisering, blansjering), ekstrudering, kjøling, frysing, bestråling, salting, røyking, bruk av kjemiske konserveringsmidler, fermentering, emballasje, pakking og lagring i modifisert atmosfære. Studiepoeng: 5 Undervisningsform: Forelesninger, øvinger og ekskursjoner. Obligatoriske arbeidskrav: 3 av 5 Lengde på eksamen: 3 timer Emneansvarlig: Anita Nordeng Jakobsen Anbefalt litteratur: Fellows: Food processing technology, Principles and practice 3.edition MAT080M LABKURS I GENERELL KJEMI LABORATORY COURSE IN GENERAL CHEMISTRY Mål: Innføring i sikkerhets- og renholdsrutiner på laboratoriet. Grunnleggende kunnskaper i kjemisk laboratoriearbeid og rapportering. Emnet skal underbygge det som blir forelest i Generell kjemi. Tema: Sikkerhet på lab, merking og håndtering av kjemikalier, støkiometri, syrer og baser, kjemisk likevekt, buffer og ph. Titrering. Vannets kjemi og elektrokjemi. Renholdsoppgaver. Studiepoeng: 2,5 Undervisningsform: Praktisk arbeid i laboratoriet med forberedelser og etterarbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Laboratorie- og renholdsoppgaver må være gjennomført. Alle rapporter må være godkjent før karakter settes. Vurderingsmetode: Emnet vurderes på grunnlag av praktisk gjennomføring, skriftlige forberedelser, rapporter og overholdelse av tidsfrister. Vurderes Bestått/Ikke bestått. Emneansvarlig: Sven Olav Aastad Anbefalt litteratur: James E. Brady, Generell kjemi: Grunnlag og prinsipper, Tapir Akademisk Forlag 2004 (2. utg./siste utg). HiST, MATteknologisk utdanning, Laboratoriekurs i generell kjemi, Tapir Akademisk Forlag, Kompendieforlaget, Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning) 135

5 MAT090M LABKURS I MATMIKROBIOLOGI, -KJEMI OG -TEKNOLOGI LABORATORY COURSE IN FOOD MICROBIOLOGY, CHEMISTRY AND TECHNOLOGY Mål: Grunnleggende kunnskaper i laboratoriearbeid og rapportering. Emnet skal underbygge det som blir forelest i Organisk kjemi og matkjemi, Konserveringsteknologi, Prosessteknologi og Mikrobiologi og mattrygghet. Tema: Matens kjemiske sammensetning og egenskaper til kjemiske forbindelser i mat (aminosyrer og proteiner, lipider og karbohydrater), bl.a. bruningsreaksjoner og harskningsprosesser. Innføring i enkelte instrumentelle analysemetoder (spektrofotometri, gasskromatografi). Organisk syntese. Konserveringsmetoder (tørking og varmesterilisering) og prosessteknologi (viskositet). Grunnleggende mikrobiologiske laboratorieteknikker (bakteriologisk analyse av mat, hygieneprøver, mikroskopering). Renholdsoppgaver. Studiepoeng: 5 Undervisningsmetode: Praktisk arbeid på laboratoriet med forberedelser og etterarbeid. Obligatoriske arbeidskrav: Alle laboratorieog renholdsoppgaver må være gjennomført. Alle rapporter må være godkjent før karakter settes. Vurderingsmetode: Emnet vurderes på grunnlag av praktisk gjennomføring, skriftlig forberedelser, rapporter og overholdelse av tidsfrister. Vurderes Bestått/Ikke bestått. Emneansvarlig: Ove Johan Frøyen Anbefalt litteratur: HiST, MATteknologisk utdanning, Laboratoriekurs i matmikrobiologi, - kjemi og -teknologi, Tapir Akademisk Forlag, Kompendieforlaget, Nødvendig Anbefalt litteratur fra de emner labkurset omfatter (se Mål). Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning) MAT001M MATEMATIKK MATHEMATICS Mål: Kunnskaper til å løse matematiske problemer i tilknytning til spesialemnene ved Matteknologisk utdanning. Generelt tas det sikte på å videreutvikle studentenes ferdigheter med hensyn til tallforståelse og praktisk regning. Tema: Repetisjon av grunnleggende begrep som prosent og volumregning. Potenser. Ligninger og ligningssett. Funksjoner med en variabel. Innføring i trigonometri. Eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner. Derivasjon og integrasjon. Grunnleggende statistikk. regneøvinger. obligatoriske regneøvinger må være godkjent før Formelsamling vedlegges eksamenssettet. Emneansvarlig: Åse Strand Anbefalt litteratur: Tore Oldervoll, Odd Orskaug og Audhild Vaaje, Sinus for ettårig forkurs, ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning, Cappelen Damm ISBN MAT320T MATTEKNOLOGI FOOD TECHNOLOGY Mål: Kunnskap om og forståelse for utnytting av råstoff, foredling, samt tekniske bearbeidingsprosesser av fisk, kjøtt, vegetabiler og melk. Være i stand til å vurdere teknologiske og kvalitetsmessige sider ved matproduksjon. Tema: Emnet består av fire hovedtema, fisk, kjøtt vegetabiler og melk, med tilhørende prosesser. Følgende deltemaer inngår: råstoffenes egenskaper, grunnleggende foredlingsteknikker, produktkunnskap, produktteknologi, industriell produksjon, tekniske bearbeidingsprosesser, prosesslinjer, økologisk produksjon, GMO, vurdering av alternative utstyrsløsninger, emballering og deklarering, konservering og lagring, offentlige bestemmelser. Studiepoeng:

6 Undervisningsform: Forelesninger, laboratorieøvinger, prosjektoppgaver med veiledning og ekskursjoner. Obligatoriske arbeidskrav: 4 laboratorieøvinger (kjøtt, fisk, melk, vegetabiler), 4 temaoppgaver (kjøtt, fisk, melk, vegetabiler). Alle øvinger og temaoppgaver må være godkjente før Godkjente rapporter fra bedriftsbesøk (Egne selvstendige rapporteringskrav om man ikke har deltatt på besøket). Vurderingsmetode: Innlevering av 4 skriftlige temaoppgaver i en eksamensmappe. Teller 49 % av endelig karakter. Muntlig eksamen i nærmere definert pensum innenfor temaene fisk, kjøtt, melk og vegetabiler. Teller 51 % av endelig karakter. Temaoppgavene skal gjennomføres i grupper av fortrinnsvis 2 studenter og skal skrives etter nærmere angitte kriterier. Oppgavene vurderes hver for seg og alle temaoppgavene må være bestått før endelig felles karakter for eksamensmappen settes. Lengde på eksamen: Muntlig eksamen ca. 30 min. Tillatte hjelpemidler: Ingen Emneansvarlig: Jørgen Lerfall Anbefalt litteratur: Litteratur oppgis ved studiestart. Veiledningshefte i kildehenvisning (It s learning). MAT300T MATTRYGGHET OG KVALITETSSTYRING FOOD SAFETY AND QUALITY CONTROL Mål: Tilegnelse av nødvendige kunnskaper om mattrygghet og prinsippene bak kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring for å kunne planlegge, gjennomføre og overvåke god produksjonspraksis etter gjeldende lovverk og kvalitetsstandarder. Tema: Lover, forskrifter og standarder. Personalhygiene. Drikkevannshygiene. Renhold. Helserisiko og mat. Epidemiologi. Etterforskning av matbårne utbrudd. HACCP. Kvalitetsplanlegging, kvalitetskontroll og kvalitetssikring. Avvik og korrigerende tiltak. Sporbarhet. Revisjon og dokumentasjon. Sertifisering og akkreditering. Kvalitetskostnader. Kvalitetsforbedring. Miljøhygiene og -ledelse. Internkontroll. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger, veiledning og epi-spill (etterforskningssimulering) Obligatoriske arbeidskrav: 2 Vurderingsmetode: Semesteroppgave. Oppgaven gjennomføres i grupper av fortrinnsvis 2 studenter og skal skrives etter nærmere angitte kriterier. Semesteroppgaven vurderes med bokstavkarakterer Emneansvarlig: Hanne Karlsen Anbefalt litteratur: Faglitteratur oppgis ved studiestart. Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning). MAT050M MIKROBIOLOGI OG MATTRYGGHET MICROBIOLOGY AND FOOD SAFETY Mål: Grunnleggende kunnskaper om mikroorganismene, deres betydning for matindustrien og gi en kort innføring i produksjonshygiene. Tema: Cellebiologi. Mikroorganismer: bakterier, sopp, gjær og virus. Mikroorganismenes næringskrav og tillaging av medier. Vekst, vekstmålinger og miljøfaktorer. Kontroll av mikrobiell vekst. De vanligste matbårne sykdommer. Personlig hygiene. Produksjonshygiene. Kort innføring i lovverk, IK-mat og HACCP. Studiepoeng: 5 øvinger. Obligatoriske arbeidskrav: 3 av 5 Lengde på eksamen: 3 timer Emneansvarlig: Anita Nordeng Jakobsen Anbefalt litteratur: Michael T. Madigan, John M. Martinko, Paul V. Dunlap and David P. 137

7 Clark, Brock: Biology of Microorganisms, Pearson Prentice Hall, Pearson Education International, 2011 (13. utg.). Hanne Karlsen, Mattrygghet, Kompendium, MAT030M ORGANISK KJEMI OG MATKJEMI ORGANIC AND FOOD CHEMISTRY Mål: Emnedelen organisk kjemi skal gi kunnskap om kjemiske teorier og funksjonelle grupper samt enkle reaksjonstyper. Studentene skal kunne vurdere enkle problemstillinger basert på reaksjonslikninger og mekanismer innen organisk kjemi. Emnedelen matkjemi skal gi kunnskap om næringsmidlenes kjemiske sammensetning og egenskapene til kjemiske forbindelser i næringsmidlene. Tema: Organisk kjemi: Organisk nomenklatur. Hybridiserte orbitaler og resonansstrukturer. Egenskaper og reaksjonsmønstre til funksjonsgruppene. Reaksjonsmekanismer (adderings-, eliminasjons-, substitusjons- og radikalreaksjoner). Stereoisomeri. Matkjemi: Karbohydrater. Aminosyrer og proteiner. Lipider. Konsistensgivere. Harskningsprosesser. Bruningsreaksjoner. Fargestoffer i mat. Smak og aroma. øvinger. obligatoriske øvinger (2 av de 3 første og 2 av de 3 siste) må være godkjent før endelig karakter settes. Tillatte hjelpemidler: Ingen Emneansvarlig: Åse Strand Anbefalt litteratur: Harold Hart, Leslie E. Craine, David J. Hart and Christopher M. Hadad, Organic Chemistry: A short course, Houghton Mifflin Company, (13. utg./siste utgave). T.P. Coultate, Food: The chemistry of its components (siste utgave) MAT202P PRAKSISSTUDIER WORK PLACEMENT Mål: Praksisperioden på fem måneder skal være et sentralt middel for å gi en praktisk rettet høgskoleutdanning og innsikt i matbransjen. Praktikanten skal få kjennskap til hvordan matproduksjon eller forskning og produktutvikling skjer i praksis og kunne trekke sammenligninger med teorien, samt få innsikt i hvordan vare- og tjenesteflyt fungerer for å nå bedriftens mål. Praktikanten skal få kjennskap til og forståelse for bedriftskultur samt bedriftens og ansattes rammer, utfordringer og forutsetninger. Studiepoeng: 30 Undervisningsform: Fem måneders praksis i matmiddelindustri, mattilsyn, laboratorium eller forskning. Obligatoriske arbeidskrav: Praktikanten skal dokumentere praksisen ved månedlig rapportering etter gitte retningslinjer, delta på HMS-kurs i forkant av praksis og skrive evaluering etter endt praksis Vurderingsmetode: Praksis vurderes Bestått/Ikke bestått på grunnlag av følgende krav: gjennomført HMS-kurs (etikk, ergonomi, førstehjelp, generell HMS) praksisrapportering levert til fastsatt tid praksisrapportering skal være godkjent praksisbevis fra praksisbedriften skal foreligge fraværet skal være dokumentert gjennom egenmeldinger, avtale eller legeattest, men må ikke overskride 15 dager Emneansvarlig: Anne Feren Praksisreglement: Det vises til praksisreglementet som gir mål og regler for praktikant, praksisbedrift og Program for Matteknologi. Anbefalt litteratur: Veiledning til skriving av praksisrapporter, 2011, kompendium. Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning). Pensumbøker fra utdanningens tre første semester. 138

8 MAT230M PRODUKTUTVIKLING PRODUCT DEVELOPMENT Mål: Forståelse for viktige aspekter innen produktutvikling, forsøksplanlegging, forbrukeratferd og trender innen mat og drikke. Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sensorisk analyse ved å kunne planlegge og gjennomføre sensoriske analyser. Tema: Trinn i produktutviklingsprosessen, verktøy brukt i produktutvikling og forsøksplanlegging, perspektiver i forbrukeratferd, forskjeller mellom holdninger og handlinger. Hvem er forbrukeren og hvordan blir detaljhandelen? Behov og innovasjon. Livsfaser og segmenter. Sunnhet og velvære. Sanseapparatet. Sensoriske bedømmelsesmetoder. Dommere: utvelgelse, trening og oppfølging. Praktisk tilrettelegging ved gjennomføring av sensoriske analyser. Bruk av sensorisk analyse i produktkontroll, produktutvikling og forskning. Vurdering og behandling av data fra sensorisk analyse. Undervisningsform: Forelesninger, øvinger og demonstrasjoner. Obligatoriske arbeidskrav: Semesteroppgave utført som gruppearbeid. Vurderingsmetode: Semesteroppgave og skriftlig eksamen. Semesteroppgaven teller 49 % og skriftlig eksamen 51% og begge må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Vurderes med bokstavkarakterer. Tillatte hjelpemidler: Ingen Emneansvarlig: Lene Waldenstrøm Anbefalt litteratur: Litteratur oppgis ved studiestart. Veiledningshefte i kildehenvisning (It`s learning) MAT060T PROSESSTEKNOLOGI PROCESS TECHNOLOGY Mål: Bakgrunnskunnskaper om generelle prosesser for matproduksjon. Emnet bygger videre på MAT010M Anvendt fysikk og vektlegger beregninger av energi og strømning i prosessene. Emnet skal forberede studentene til praksisperioden. Tema: Fluidmekanikk/strømningslære, sedimentering og sentrifugering, pumper, varmetransport, varmevekslere, termodynamiske prosesser (1. og 2. hovedsetning), kuldeteknikk, varmepumper, reguleringsteknikk, materiallære. øvinger. vurderes med bokstavkarakterer. Formel- og tabellsamling vedlegges eksamenssettet. Emneansvarlig: Jørgen Mæhle Anbefalt litteratur: Oppgis ved studiestart. MAT240M STATISTIKK STATISTICS Mål: Grunnleggende kunnskaper i sannsynlighetsregning og statistikk til bruk i forskning, kontrollvirksomhet og sensorisk analyse. Tema: Beskrivende statistikk: grunnleggende begreper og grafiske framstillinger av statistiske data. Sannsynlighetsregning: kombinatorikk, beregning av forventning, varians og sannsynlighet i stokastiske modeller. Sannsynlighetsfordelinger: teori og praktisk bruk av binomisk, hypergeometrisk, Poisson- og normalfordelingen samt sentralgrenseteoremet og dets anvendelser. Statistiske metoder: estimering, konfidensintervall, hypotesetesting med t-test, variansanalyse og Kjikvadrattest. Analyse av sammenhenger med korrelasjon og lineær regresjon. øvinger. obligatoriske øvinger samt obligatorisk øving i bruk av statistikkprogrammer på PC må være godkjent før vurderes med bokstavkarakterer. 139

9 Formel- og tabellsamling vedlegges eksamenssettet. Emneansvarlig: Jørgen Mæhle Anbefalt litteratur: Gunnar G. Løvås, Statistikk for universiteter og høgskoler, Universitetsforlaget, 2004 (2. utg.) Mål: Kunnskap om mikroorganismenes egenskaper og deres betydning for kvalitet og trygghet hos næringsmidler Tema: Mikrobiell energimetabolisme: Fermenteringer og respirasjoner. Mikrobiell genetikk. Industriell mikrobiologi. Mikrobiell taksonomi med beskrivelse av noen grupper av prokaryote og eukaryote mikroorganismer. Mikrobielle reservoarer og kontaminasjon av mat. Mikrobiologisk forringelse av mat. Matbårne forgiftninger og infeksjoner. Faktorer som påvirker utvikling av mikroorganismer i mat. Påvisning av mikroorganismer og mikrobiologiske indikatorer. Bygger på: MAT050M Mikrobiologi og mattrygghet og MAT220M Biokjemi med bioteknologi, eller tilsvarende kunnskaper. laboratoriekurs. Obligatoriske arbeidskrav: Alle rapporter til laboratoriekurset må være godkjent før endelig karakter kan settes. Vurderingsmetode: Skriftlig eksamen.. Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator Emneansvarlig: Ove Johan Frøyen. Anbefalt litteratur: Michael T. Madigan, John M. Martinko, Paul V. Dunlap og David P. Clark: Brock: Biology of Microorganisms. Pearson, Benjamin Cummings, San Francisco, U.S.A., 2009, 12. utgave. Per E. Granum, (red.), Matforgiftning. Næringsmiddelbårne infeksjoner og intoksikasjoner. HøyskoleForlaget, 2007, 3. utgave. Ove J. Frøyen: Matmikrobiologi, Tapir Akademiske. Kompendieforlaget, MAT310T VIDEREGÅENDE MIKROBIOLOGI ADVANCED MICROBIOLOGY 140

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT

ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT ALM201S ADMINISTRATIV STYRING BUSINESS MANAGEMENT Del A: Lovkunnskap Mål: Innføring i rettssystemet og hvordan lover tolkes, oppøve studentenes vurderingsevne og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver hvor

Detaljer

Emne- og eksamensplaner Matteknologisk utdanning 2008/2009

Emne- og eksamensplaner Matteknologisk utdanning 2008/2009 Emne- og eksamensplaner Matteknologisk utdanning 2008/2009 Emnekode Emnenavn Versj nr. SP Forelesningstimer/uke Høst Vår Eks.dato/ Innlev./ Evalu. Eks. tid Ny/Uts. mnd. 1. år (kull: MAT07H) FO102N Matematikk

Detaljer

MATTEKNOLOGISK UTDANNING

MATTEKNOLOGISK UTDANNING 1. STUDIEÅR MAT001M MATEMATIKK MATHEMATICS Mål: Emnet skal gi kunnskaper til å løse matematiske problemer i tilknytning til spesialemnene ved Matteknologisk utdanning. Generelt tas det sikte på å videreutvikle

Detaljer

EMNEBESKRIVELSER. for 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde. Restaurant- og matfag

EMNEBESKRIVELSER. for 3-årig yrkesfaglærerutdanning. Yrkesfaglig bredde og dybde. Restaurant- og matfag EMNEBESKRIVELSER for 3-årig yrkesfaglærerutdanning Yrkesfaglig bredde og dybde Restaurant- og matfag Studieåret 2012/2013 YFL8101 NATURFAG SCIENCE 10 studiepoeng yrkesfaglig bredde 1. semester Etter å

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for teknologi Program for matteknologi Studieplan i matteknologi 180 studiepoeng Studieåret 2012-2013 Studieplanen er revidert i tråd med «Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Detaljer

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS

FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FAGPLAN 1-ÅRIG FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Gjeldende fom. høsten 2009 Universitetet i Tromsø Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Revidert vår 2009 1-ÅRIG FORKURS Vedlagte studieplan er utarbeidet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011

Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011 Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2010/2011 Profesjons- og yrkesmål Studentene skal etter gjennomført studium ha økt bredde- og dybdekompetanse for undervisning i restaurant-

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Studieplan for videreutdanning innen Restaurant- og matfag (RM) 2010/2011

Studieplan for videreutdanning innen Restaurant- og matfag (RM) 2010/2011 Studieplan for videreutdanning innen Restaurant- og matfag (RM) 2010/2011 Profesjons- og yrkesmål Studentene skal etter gjennomført studium ha økt bredde- og dybdekompetanse for undervisning i restaurant-

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 Versjon 25. April 2012 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 KOMPiS-studiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående

Detaljer

Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2011/2012

Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2011/2012 Studieplan for videreutdanning innen Restaurantog matfag (RM) 2011/2012 Profesjons- og yrkesmål Studentene skal etter gjennomført studium ha økt bredde- og dybdekompetanse for undervisning i restaurant-

Detaljer

Kompetanse i skolen: Videreutdanning i kjemi for lærere

Kompetanse i skolen: Videreutdanning i kjemi for lærere Kompetanse i skolen: Videreutdanning i kjemi for lærere Dette er deltidsstudier knyttet til Kompetanse for kvalitet en nasjonal strategi for videreutdanning av lærere. Formål Studiet skal bidra til å gi

Detaljer

3-årig yrkesfaglærerutdanning i

3-årig yrkesfaglærerutdanning i NTNU- HIST Emnebeskrivelse for yrkesdidaktikk yrkespedagogikk yrkesfaglig bredde yrkesfaglig dybde praksis 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Restaurant- og matfag 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

SMF3081 Videregående metodekurs

SMF3081 Videregående metodekurs SMF3081 Videregående metodekurs - 2016-2017 Emnekode: SMF3081 Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Varighet (fritekst): 13-14 uker To timers

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

SMF3081F Videregående metodekurs

SMF3081F Videregående metodekurs SMF3081F Videregående metodekurs - 2016-2017 Emnekode: SMF3081F Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Varighet (fritekst): Høst Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan 2009/2010. Matematikk 2. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2009/2010. Matematikk 2. Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2009/2010 Matematikk 2 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet gir 30 studiepoeng og går over et semester. Innledning Matematikk 2 skal forberede

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018

Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 ved NTNU skal gi studentene god kompetanse til å undervise i fellesfaget naturfag både i grunnskolen

Detaljer

SMF3081F Videregående metodekurs

SMF3081F Videregående metodekurs SMF3081F Videregående metodekurs - 2015-2016 Emnekode: SMF3081F Emnenavn: Videregående metodekurs Faglig nivå: Bachelor (syklus 1) Studiepoeng: 5 Varighet: Høst Språk: Norsk Forutsetter bestått: REA1131F

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8. - 10. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere som har godkjent lærerutdanning med innslag

Detaljer

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh 1 STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh Ernæringslæren er bygget opp med tre enheter som bygger på hverandre. Følgende kurs er utarbeidet ved Nhh: a - Kost og ernæring - grunnleggende prinsipper 15 studiepoeng

Detaljer

Det er ingen krav om forkunnskaper utover opptakskravet til studiet.

Det er ingen krav om forkunnskaper utover opptakskravet til studiet. Emnenavn (en) ICT and learning Emnenavn (nb) IKT og læring Omfang 30 Studiepoeng Studienivå Syklus 1 Undervisningsspråk Norsk Organisasjonstilhørighet GLU5-10 Emneansvarlig Jan Frode Haugseth Forkunnskapskrav

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder

TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder TMA 4255 Forsøksplanlegging og anvendte statistiske metoder Våren 2007 1 Om kurset Foreleser Øvingslærer Kurset er beregnet for studenter som ønsker en videreføring av grunnkurset i statistikk. Sentralt

Detaljer

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh 1 STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh Ernæringslæren er bygget opp med tre enheter som bygger på hverandre. Følgende kurs er utarbeidet ved Nhh: a - Kost og ernæring - grunnleggende prinsipper 15 studiepoeng

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Studiet i Naturfag 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise i

Detaljer

3-SEMESTERSORDNINGEN. Gjennomføring. Emnebeskrivelser Vedlagt er emnebeskrivelser for matematikk og fysikk på 3-semestersordningen:

3-SEMESTERSORDNINGEN. Gjennomføring. Emnebeskrivelser Vedlagt er emnebeskrivelser for matematikk og fysikk på 3-semestersordningen: Gjeldende fom. sommeren 2014 3-SEMESTERSORDNINGEN 3-semestersordningen (også kalt TRESS) er tilbud om opptak til ingeniørutdanning for søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, men som mangler

Detaljer

MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015

MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 MATEMATIKK 1 (for 8. 10. trinn) Emnebeskrivelser for studieåret 2014/2015 Emnenavn Grunnleggende matematikk Precalculus MA6001 Undervisningssemester Høst 2014 Professor Petter Bergh petter.bergh@math.ntnu.no

Detaljer

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn)

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI Kandidatnr: Eksamensdato: 30.mai 2005 Varighet: Kl. 09.00-13.00 Fagnummer: Fagnavn: Klasse(r): FO140N Konserveringsteknologi 1N Studiepoeng:

Detaljer

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13.

NTNU KOMPiS Kompetanse i skolen Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere. Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. NTNU KOMPiS Pr 15. januar 2015 Studieplan for Naturfag 2 (8. 13. trinn) Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8. 13. trinn) ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1

MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1 HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: MATEMATIKK FOR UNGDOMSTRINNET Del 1 Kode: MX130UNG Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fastsatt av dekan 28. mai 2009 Fagplanens inndeling: 1. Innledning 2. Innhold

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Naturfag 1 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-NAT1

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Studieplan kompetanse for kvalitet kjemi 1 Studieplan kompetanse for kvalitet kjemi 2 Studieplan - varig videreutdanning

Detaljer

Plan for realfagskurs (halvårig)

Plan for realfagskurs (halvårig) Plan for realfagskurs (halvårig) Studiested: Tromsø Gir ikke uttelling i form av studiepoeng Bygger på Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske

Detaljer

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE)

Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Emneplaner for fysikk og matematikk 3-treterminordingen (TRE) Heltid - ikke studiepoenggivende utdanning Godkjent av Avdelingsstyret ved ingeniørutdanningen 14. mars 2011 Fakultet for teknologi, kunst

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Matematikk 2 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Matematikk 2 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-MAT2

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknikk og industriell produksjon 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknikk og industriell produksjon 2012/2013 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknikk og industriell produksjon 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Studenten skal etter gjennomført studium ha grunnlag for å undervise innenfor sine TIP fagområder, både på

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Godkjent av studienemnda ved Universitetet for miljø og biovitenskap 2. Juni 2009 Studieplan varig videreutdanning i kjemi

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

MGL5MA102 Matematikk 1, modul 2, 1. studieår GLU 5-10

MGL5MA102 Matematikk 1, modul 2, 1. studieår GLU 5-10 MGL5MA102 Matematikk 1, modul 2, 1. studieår GLU 5-10 Disposisjon Utfyllende opplysninger og kommentarer Emnenavn Matematikk 1, modul 2 5-10 Matematikk 1, modul 2 5-10 Mathematics 1, module 2 5-10 Studieprogram

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fagtilbud skoleåret 2018-2019 Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-11. trinn ved NTNU skal

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFØ230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieåret 2017/2018

Studieåret 2017/2018 Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole som ønsker

Detaljer

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM

Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap IKBM Norges miljø og biovitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Beskrivelse og eksempelplaner Bachelor- og Masterstudier Matvitenskap Institutt for IKBM Bachelor Matvitenskap

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Studieplan 2007/2008

Studieplan 2007/2008 Årsstudium i prosjektledelse Studieplan 2007/2008 Studieprogramkode ÅRPROLED Innledning Stadig flere oppgaver innen privat og offentlig virksomhet organiseres som prosjekter. Dette gir økt behov for medarbeidere

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 5.-10. trinn Studiet er del 2 i matematikktilbudet innen videreutdanningssatsningen Kompetanse for kvalitet. I dette studiet inngår to emner: Funksjonslære

Detaljer

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene god og grunnleggende kompetanse i fysikk og kjemi med tilhørende

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 2

2MA Matematikk: Emne 2 2MA5101-22 Matematikk: Emne 2 Emnekode: 2MA5101-22 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2013 2014 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Innholdsliste BIOLOGI... 3 FYSIKK... 4 KJEMI... 5 MATEMATIKK FOR REALFAG... 5 MATEMATIKK

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor biologisk kjemi - bioteknologi Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015. Teknikk og industriell produksjon

STUDIEPLAN. Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015. Teknikk og industriell produksjon STUDIEPLAN Videreutdanning for yrkesfaglærere 2014/2015 Teknikk og industriell produksjon Et samarbeid mellom HiST, Avdeling for teknologi og NTNU, Program for lærerutdanning Tildeling i brev fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Valg av programfag på programområde realfag På Vg2 må du velge fire programfag.

Detaljer

Masterspesialiseriger innen LUN

Masterspesialiseriger innen LUN 1 Masterspesialiseriger innen LUN Masterspesialisering i matematikk - anvendt matematikk m/fysikk - anvendt matematikk m/kjemi Masterspesialisering i fysikk - fornybar energifysikk - biologisk fysikk Masterspesialisering

Detaljer

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat

Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Hvordan sikre at lang holdbarhet ikke går på akkord med trygg mat Askild Holck Matvettseminar 11. Mars 17.03.2015 1 Trender som gir ekstra holdbarhetsutfordringer Helse: Lavere nivåer av NaCl, sukker og

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 421 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Studieåret 2017/2018

Studieåret 2017/2018 Versjon 01/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 2 Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i kjemi består av Kjemi 1 (30 studiepoeng) og Kjemi 2 (30 studiepoeng). Til sammen skal Kjemi

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

STUDIEPLAN. <0> studiepoeng.

STUDIEPLAN. <Forkurs i realfag> <0> studiepoeng. <Narvik, Alta, Bodø*, Mo i Rana*> STUDIEPLAN studiepoeng Bygger på av og av

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: vår 2013 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: vår 2013 Emnekode: Åpent for privatister Nei Åpent for

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2

Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Kompetanse for kvalitet Varig videreutdanning i kjemi for lærere 30 studiepoeng Kjemi del 2 Studieplan varig videreutdanning i kjemi. Kjemi del 2 1 Studieplan varig etterutdanning i kjemi 30 studiepoeng,

Detaljer

Matematikk påbygging

Matematikk påbygging Høgskolen i Østfold Matematikk påbygging Omfang: 1 år 60 studiepoeng Påbyggingsstudium Godkjent Av Dato: 14.08.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

2MA Matematikk: Emne 3

2MA Matematikk: Emne 3 2MA5101-3 Matematikk: Emne 3 Emnekode: 2MA5101-3 Studiepoeng: 15 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Faget matematikk i lærerutdanningen e skal gjennom faget matematikk bli i stand

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie

Bacheloroppgave i sykepleie Bacheloroppgave i sykepleie Emnekode: BSYBAC_3, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester

Detaljer

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010

ÅMA110 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 2010 ÅMA0 Sannsynlighetsregning med statistikk, våren 00 ÅMA0 Sannsynlighetsregning med statistikk våren 00 Praktisk om kurset Foreleser og faglig ansvarlig: Bjørn H. Auestad (kontor: E-536). Undervisningstider:

Detaljer

MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10

MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10 MGL5MA101 Matematikk 1, modul 1, 1. studieår GLU 5-10 Disposisjon Utfyllende opplysninger og kommentarer Emnenavn Matematikk 1, modul 1 5-10 Matematikk 1, modul 1 5-10 Mathematics 1, module 1 5-10 Studieprogram

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer