Konstituering av Kommunalt Foreldreutval (KFU) i Stord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konstituering av Kommunalt Foreldreutval (KFU) i Stord kommune"

Transkript

1 Konstituering av Kommunalt Foreldreutval (KFU) i Stord kommune Stad: Leirvik skule personalrom Tid: 1. november kl Sak 1: Aktuelle arbeidsoppgåver for KFU Dette står på nettsida til Foreldreutvalet for grunnopplæringen FUG. (Ein nettressurs for foreldre med born i skulen - Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og FUG på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling. Det kommunale foreldreutvalget består som regel av FAU-lederne ved skolene i kommunen. I store kommuner må det velges et styre. Initiativ til å opprette KFU kan tas både av foreldrene og av skoleadministrasjonen. KFU bør ha en bred representasjon og være en naturlig samarbeidspartner for politikere og skoleadministrasjon. Aktuelle arbeidsoppgaver for KFU: Arbeide med saker av felles interesse for alle skolene i kommunen, f. eks. arbeid mot mobbing Heve kompetansen hos foreldrene i kommunen ved f. eks. å arrangere foreldrekontaktkurs og/eller kurs for medlemmer av skolens rådsorganer Informere om aktuelle saker som berører alle foreldrene i kommunen Arbeide for et godt samarbeid med kommunens skoleadministrasjon og skolepolitikere Være synlige, aktive og konstruktive medspillere for en best mulig skole

2 Sak 2: Døme på eit målretta og godt arbeid frå Drammen KFU HISTORIEN OM DKFU Den 7. mai 2003 ble det avholdt et møte på Brandengen skole, der 14 FAUer i Drammen var representert. Møtet besluttet å etablere et kommunalt fordeldreutvalg som kunne arbeide for en bedre kontakt med polikere og sentraladministrasjonen i kommunen. Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU) ble stiftet 19. november På stiftelsesmøtet var 12 skoler representert, og det ble valgt styre og besluttet vedtekter. Det første ordinære årsmøtet ble avholdt 26. april Alle innkallinger og møtereferater er tilgjengelig på DKFUs nettside, I snart fem år har dedikerte foreldre i og utenfor FAUene jobbet i et felles organ for å forbedre skolesituasjonen i grunnskolen i Drammen kommune. DKFU har de siste to årene systematisk arbeidet med å etablere visjonen om Norges beste skole og hatt en sentral rolle i at politikerne i høst vedtok en handlingplan for dette arbeidet. I hele denne prossessen har DKFU, sammen med FAUene i Drammen vært en pådriver, rådgiver og høringsinstans for det arbeidet som har foregått i kommunen. DKFU er blitt anerkjent i Drammen, og politikere og administrasjon har klart tilkjennegitt at DKFU er en interessepart de ønsker å forholde seg til. I kommunens budsjett for 2009, er det foreslått at DKFU tildelt kr årlig som vil bli brukt til å styrke innsatsen for en bedre skole i Drammen Vedlegg: Vedtekter frå Drammen KFU Sak 3: Konstituering av eit styre i Stord KFU Leiar: Nestleiar: Skrivar:

3 Sak 4: Orientering om budsjettframlegg frå Rådmannen Sjå okonomiplan / OPPVEKST OG UTDANNING: Auka lærartettleik Framgang i sosiale dugleikar, trivsel og fagleg rettleiing Betre karakterar og grunnskulepoeng, Stord på lag på nasjonalt nivå Stordskulen budsjettforslag: Redusert elevfaktor med kr 600,- pr elev til kr 6.165,- Redusert ein klasse Tjødnalio (1/1), og klassereserve Ikkje vidareført MOT, ikkje lagt inn ekstra til vidareutdanning etter sentrale avtalar Samla innsparing ,2 mill kr i høve revidert budsjett 2011 Delingstal 30/28 2 skuletimar valfag i veka for 8. steg 24 mill til modulbygg ved Langeland skule, jf vedtak i kommunestyret Stord ungdomsskule utsett til 2015 revidert kostnad 153 mill kr SFO vidareført på 2011-nivå Reduksjon av elevprisen med kr 600,- pr elev = mill kr Reduksjon 1 klasse ved Tjødnalio skule = - kr ,- (frå januar) Avslutta MOT frå sommaren 2012 = - kr ,- Flytting av ein elev frå Nordbygdo U.skule til Stord U.skule = ,- NB! Det ligg inne budsjettmidlar for bading/badeskyss våren 2012

4 VEDTEKTER Drammen kommunale foreldreutvalg - DKFU Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. november 2008 Utskriftsvennlig versjon INNHOLD: 1. FORMÅL 2. SAMMENSETNING 3. ÅRSMØTE 4. UTVALGETS OPPGAVER 5. STYRET 6. MØTEORDNINGER/SAKSGANG 7. Praktiske funksjoner 8. Komiteer / ad hoc-grupper 9. Vedtektsendringer Drammen kommunale foreldreutvalg er fellesorgan for alle Foreldreutvalg ved grunnskolene i kommunen. Årsmøtet, som er øverste myndighet, godkjenner sammensetningen av utvalget for inneværende skoleår. 1. FORMÅL DKFU skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og samordnende organ for Foreldrerådenes arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Drammen. DKFU skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng og sikre barna et best mulig skoletilbud. DKFU skal engasjere seg i saker av felles interesse for skolene i kommunen DKFU skal: Arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen Være en pådriver i utviklingen av skoletilbudet i Drammen KALENDER Være et høringsorgan og et rådgivende organ i skolesaker og andre saker av WAY TO GO betydning - weekend for for ungdom grunnskolene fra november i i Oslo. Du kan kommunen lese mer om sammen kurset ved å med gå inn de på enkelte FAUer Bidra til økt foreldreengasjement Drive informasjonsarbeid og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen Bidra til opplæring av foreldrekontakter slik at de kan ivareta sine oppgaver best mulig 2. SAMMENSETNING FAU ved den enkelte grunnskole oppnevner sin representant til DKFU. Representanten skal ha barn ved skolen og bør være medlem av FAU. Representanten oppnevnes for ett år av gangen. Ansatte i skoleadministrasjon i Drammen kommune eller folkevalgte i kommunale politiske organ kan ikke sitte i DKFU. 3. ÅRSMØTE Årsmøtet er DKFUs øverste myndighet. Årsmøtet velger 6 representanter som skal danne et administrativt styre. Styrets leder er også utvalgets leder. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 15. oktober. Styret innkaller med minst 14 dagers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøte og det enkelte FAU sin utvalgsrepresentant må være styret i hende minst sju dager før årsmøtet, og sakslisten med oversikt over utvalgsmedlemmer sendes til alle FAUer forut for årsmøtet. Alle FAUene ved Drammensskolene innkalles til årsmøtet gjennom innkalling til FAU leder. FAUene oppfordres til å invitere alle foreldre til å delta på Årsmøtet, og FAU ved hver skole oppfordres til å stille med minst en representant til årsmøtet. Hver skole har en stemme på årsmøtet. Alle foreldre til barn i grunnskolen i Drammen har møte- og talerett.

5 Årsmøtet skal behandle følgene saker: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden 5. DKFUs årsberetning 6. DKFUs regnskap og budsjett 7. Valg av medlemmer til de enkelte posisjoner i styret 8. Valg av revisor 9. Andre innkomne saker Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis styret eller minst 1/3 av Utvalgets medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med samme frist og på samme måte som ordinært årsmøte. 4. UTVALGETS OPPGAVER Utvalget skal prioritere styrets arbeidsoppgaver og lede arbeidsgrupper ved behov. Utvalget avholder minst 4 møter i året. Agenda for møtene settes opp av styret. Det enkelte FAU kan komme med forslag til emner og saker som skal behandles på utvalgsmøtene. Utvalget skal oppnevne en valgkomité bestående av 3 personer. 5. STYRET Styret i DKFU består av 6 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Styret velges av årsmøtet blant utvalgets medlemmer og velges for ett år av gangen. Styret arbeider på instruks fra utvalget. Styret bør ikke ha mer enn 2 medlemmer fra en bydel. Dersom et medlem i styret forhindres fra å fullføre sin funksjonstid har utvalget fullmakt til utpeke et medlem fra utvalget som nytt medlem av styret. 6. MØTEORDNINGER/SAKSGANG Styret utarbeider en arbeidsinstruks for styret. Denne godkjennes av utvalget. Arbeidsinstruks kan når som helst endres av utvalget med simpelt flertall. Det skrives referat fra alle møter. Disse sendes til FAU-ledere og publiseres på DKFU sin hjemmeside. Utvalget og styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Saker som krever votering, avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 7. KOMITEER/AD HOC GRUPPER Utvalget oppretter selv de komiteer og arbeidsgrupper som er formålstjenelig for å arbeide med saker innenfor utvalgets formål. Komiteer og arbeidsgrupper skriver referat fra sine møter og rapporterer til utvalget via styret. Endelig beslutninger tas av utvalget. 8. ØKONOMI Styremedlemmer og utvalgsmedlemmer mottar ikke møtegodtgjøring. Alle midler i DKFU skal håndteres over bankkonto som disponeres av kasserer etter anvisning fra leder. Regnskap skal føres fortløpende og økonomirapport skal legges frem i alle utvalgsmøter Regnskapsåret er fra 1. august 31. juli Revidert regnskap skal foreligge 3 uker før årsmøtet 9. VEDTEKTSENDRING Endringer av DKFUs vedtekter kan bare vedtas på årsmøtet. Forslaget må være styret i hende minst 4 uker før møtet avholdes. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet.

6

[SKRIV INN FIRMANAVN]

[SKRIV INN FIRMANAVN] Inderøy kommune MAL Vedtekter for kommunens foreldreråd [SKRIV INN FIRMANAVN] Revidert 01.01.15 Skrevet av: Inderøy kommunale foreldreutvalg. (IKFU) Mal for vedtekter i kommunens foreldreråd. Innledning:

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret...

Levanger Ungdomsråd. Vedtekter. Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Levanger Ungdomsråd Vedtekter Siste gang revidert 02.04.2008 Vedtatt i kommunestyret... Ungdomsrådet skal være talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for barn og ungdom. 1 FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer