LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012)"

Transkript

1 LOVER for DRAMMENS TEKNISKE FORENING (Revidert på Årsmøtet 16. april 2012) 1. Formål. Foreningens formål er ved samling av ingeniører, arkitekter, teknikere og teknisk interesserte i Drammen og omegn å virke for å: a. fremme teknisk og allmenn opplysning b. utveksle kunnskaper og erfaring mellom medlemmene, c. fremme selskapelig samvær blant dem, d. vekke forståelse for teknikken hos autoriteter og allmennhet. 2. Midler Formålene søkes oppnådd ved å: a. holde møter med foredrag og ordskifte, særlig om tekniske emner, b. ta studieturer til tekniske virksomheter, c. få i stand selskapelige sammenkomster, d. gi uttalelser til autoriteter, allmennhet og presse, e. samarbeide med andre foreninger. 3. Medlemskap a. Som medlemmer kan opptas ingeniører, arkitekter, teknikere og teknisk interesserte. Videre kan teknisk orienterte firmaer gis firmamedlemskap. Under dette fungerer en navngitt person som personlig medlem. Andre teknisk interesserte personer i firmaet kan delta på foreningens faglige møter, og på andre av foreningens arrangementer når dette er angitt på tillysningen.

2 b. Nytt medlem kan opptas etter skriftlig søknad til styret. 2 c. Søknaden behandles av styret og avgjøres ved enkelt flertall. Mindretallet kan anke til rådet. I rådet må det være minst 6 tilstede. Avgjørelse treffes med 3/4 flertall. Det stemmes skriftlig hvis en av de fremmøtte ønsker det. d. Foreningens medlemskontingenter fastsettes på Årsmøtet. Medlemmer som har fylt 75 år, betaler ikke kontingent. e. Utmelding skal skje skriftlig til styret. f. Et medlem som ikke har betalt kontingent på 2 år tross gjentatt, skriftlig krav, kan etter vedtak av styret ansees som uttrådt av foreningen, og bør som regel ikke opptas igjen før skyldig kontingent er betalt. g. Forslag om å utvise et medlem av foreningen må fremsettes og motiveres skriftlig av minst 10 medlemmer. Forslaget behandles av rådet etter at det har gitt medlemmet anledning til å uttale seg. Blir forslaget om utvisning vedtatt, kan medlemmet anke til årsmøtet. Avgjørelse treffes av begge instanser med 3/4 flertall. h. Medlemmene kan ta med gjester til foreningens møter når det på forhånd er avtalt med formannen. i. Æresmedlemmer kan utnevnes etter skriftlig forslag til styret fra minst 5 medlemmer. Forslaget behandles og avgjørelse treffes i samlet møte av rådet og styret med vara- menn. Minst 10 medlemmer må være til stede. Avgjørelsen må være enstemmig for at utnevnelse skal finne sted. 4. Tillitsmenn a. Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, formann, viseformann, sekretær, kasserer og styremedlem. Styret skal ha 3 varamenn. Medlemmene av styret skal velges hver for seg med 2 års funksjonstid. Hvis det er flere forslag, skal det stemmes skriftlig. Varamennene kan velges på den måten årsmøtet vedtar.

3 b. En valgkomité på 3 medlemmer skal sørge for at det finnes valgbare kandidater til alle verv som skal besettes ved valg. Forslag skal sendes det sittende styret minst 4 uker før årsmøtet. 3 c. Det velges et råd på 10 medlemmer til støtte for styret i viktige saker. Rådsmedlemmene skal være tidligere formenn og andre medlemmer som har ytet foreningen særlige tjenester. Rådsmedlemmene fungerer 5 år ad gangen. Hvert år uttrer 2 rådsmedlemmer som har lengst funksjonstid. Ved avgang etter endt funksjonstid velges nye medlemmer. Det skal alltid innstilles på minst en kandidat mer enn det antall rådsmedlemmer som skal velges. Rådet velger selv sin formann. Det kan tre i funksjon på eget eller styrets initiativ. d. En arkivar tar vare på foreningens arkiv. Han ansettes av styret. e. Regnskapene kontrolleres av 1 revisor med varamann. f. En festkomité på 3 medlemmer med 1 varamann skal, i samråd med styret, ordne med selskapelige møter. g. Et fondstyre på 3 medlemmer forvalter grunnfondets midler. En del av foreningens overskudd skal som regel avsettes til grunnfondet. Årsmøtet fastsetter hvor stor avsettingen skal være h. Et ordensråd på 4 medlemmer velges etter fastsatte regler. i. Ved valgene nevnes komitéformennene særskilt når ikke annet er bestemt. j. Tillitsmennene virker, når ikke annet er bestemt, i ett år. De har rett til å si fra seg vervet for så lang tid de har virket. Medlemmene kan ikke nekte å påta seg de verv de blir valgt til. 5. Arbeidsplan for styret a. Styret plikter å lede foreningen i samsvar med lovene. b. Styrets vedtak er gyldig når 3 medlemmer er enige. c. Styret skal tilstrebe at minst 10 sammenkomster avholdes i sesongen.

4 d. Møtene kunngjøres på den måten styret bestemmer. e. På møtene avgjøres vanlige saker ved enkelt flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Uttalelser til offentligheten kan bare gis av styret. f. Kassereren fører regnskapene etter fastsatte regler. g. Sekretæren fører referatprotokoll over møter og styremøter Årsmøte a. Vanlig Årsmøte skal holdes før utgangen av april måned hvert år. b. Særlig årsmøte kan holdes når styret ønsker det eller når minst 10 medlemmer krever det. c. Melding om årsmøte skal sendes medlemmene minst 14 dager før. Samtidig kunngjøres de saker som skal legges frem, og fra da av skal medlemmene ha anledning til å se dokumentene. d. Årsmøtet har øverste vedtaksrett i alle spørsmål. årsmøtets vedtak er gyldig når minst 15 medlemmer er representert, og et medlem av Rådet har undertegnet protokollen. Dog må minst 10 personer være fysisk tilstede. I motsatt fall må det avholdes et ekstraordinært årsmøte. e. Et vanlig årsmøte skal: 1. gå igjennom styrets årsberetning, revidert regnskap for året som er gått, budsjettutkast og liste over medlemmene, 2. fastsette årskontingenter og størrelsen av avsetningen til grunnfondet, 3. velge nye tillitsmenn ved funksjonstidens utløp, 4. behandle forslag om endring av lovene og forslag om avtaler med andre foreninger, 5. behandle saker som legges frem av styret eller av medlemmene.

5 5 f. Endring av lovene, endring av årskontingenter, avtaler med andre foreninger og vedtak av slik økonomisk rekkevidde at budsjettutkastet av den grunn må forandres, krever 2/3 flertall. Andre saker avgjøres ved enkelt flertall. g. Alle valg avgjøres ved enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør årsmøtet om det skal holdes omvalg eller foretas loddtrekning. h. Avkortet referat fra årsmøtet sendes medlemmene. Beslutninger fattet og valg som avviker fra valgkomiteens forslag, må spesielt refereres. 7. Lovendring Endring av lovene kan bare gjøres av et årsmøte. Skriftlig forslag, undertegnet av minst 5 medlemmer eller av en særlig komité, skal sendes til styret minst 1 måned før. 8. Oppløsning av foreningen Forslag om å oppløse foreningen kan sendes til styret og må være undertegnet av minst 1/4 av foreningens medlemmer. Forslaget behandles av et årsmøte etter at medlemmene er varslet, først 2 måneder og deretter 14 dager på forhånd. Oppløsning krever 5/6 flertall. Hvis foreningen blir oppløst, skal dens midler deponeres på betryggende måte hos en institusjon som utpekes av årsmøtet. Midlene kan senere overføres til en ny forening hvis den er av samme karakter som den gamle. årsmøtet avgjør hvordan dette skal ordnes.

6 STATUTTER for GRUNNFONDET TIL BESTE FOR FORENINGEN (Revidert på Årsmøte 16. april 2012.) 6 1. Fondet skal tjene til å trygge foreningens fremtid. Midler herav kan anvendes til: a. utstyr og innredning i lokaler som leies, b. egne lokaler, c. Fondets avkastning, med unntak av et beløp tilsvarende endringen i konsumprisindeksen i perioden, kan disponeres av styret i DTF til foreningens årlige drift. Beløp som ikke disponeres skal tillegges kapitalen. 2. Forslag om bruk av fondets kapital skal forelegges DTF Råd, som innstiller forslag til årsmøtet. Vedtak skal fattes av et gyldig årsmøte med ¾ flertall. 3. Fondet forvaltes av et fondstyre på 3 medlemmer. Styremedlemmene velges for 3 år av gangen og det styremedlemmet som har lengst funksjonstid er på valg hvert år. Nyvalg foretas av årsmøtet. 4. Fondets midler anbringes på fordelaktig, men betryggende måte. Fondstyret presenterer en plasseringsstrategi på årsmøtet. Beslutninger i fondstyret fattes ved simpelt flertall. 5. Regnskap i revidert stand fremlegges for hvert årsmøte. 6. Fondets statutter kan bare endres på et gyldig årsmøte med 4/5 flertall etter forslag som bestemt for lovendringer.

7 STATUTTER for DRAMMENS TEKNISKE FORENINGS BOKFOND AV 1930 (Revidert 2002) 1. Fondets kontante midler må aldri bringes ned under kr. 100,- og fondets aktiva må til enhver tid stå uberørt av foreningens øvrige disposisjoner og forpliktelser Fondets midler skal bare anvendes til suksessiv supplering av jubileumsboken av Fondet forvaltes av et styre på 3 medlemmer, hvorav de 2 med varamenn velges etter tur på foreningens årsmøte med 4 års funksjonstid. Det 3. medlem blir foreningens fungerende formann, med sekretæren som varamann. Styret fordeler selv funksjonene. 4. Fondets styre har som oppgave: 1. Ved passende leilighet å fremkomme med forslag på foreningens årsmøte om iverksettelse av de i 2 nevnte suppleringer av boken. 2. Fremlegge forslag til komité til dette arbeid. 3. Fremlegge plan med budsjett herfor. 5. Fondets styre plikter: 1. Å sørge for en betryggende anbringelse av fondets midler, hvorfor føres eget regnskap, der i revidert stand fremlegges på foreningens årsmøte. 2. Å ivareta fondets interesser på beste måte, og om mulig søke fondets midler øket.

8 8 6. Forandringer i ovenstående statutter kan bare skje etter enstemmig forslag av fondets styre og da bare etter regler som bestemt for forandringer i foreningens lover. Dog kan 1 og 2 ikke forandres.

9 STATUTTER for DRAMMENS TEKNISKE FORENINGS ORDEN «Gudernes Gyldne Gnist» opprettet den 15. januar (Revidert 2002) 1. Denne orden er innstiftet for å belønne utmerkede fortjenester av foreningen. Ordenen blir i alminnelighet kun å utdele til medlemmer av foreningen. 2. Ordenen inndeles i 3 grader nemlig: 1. S t o r k o r s 2. K o m m a n d ø r 3. R i d d e r 9 3. Ordenens insignier er følgende, overensstemmende med de originaler, som oppbevares i ordenens arkiv: For storkors: En «Gylden Gnist» på bredt, blått skulderbånd fra høyre til venstre. En liten «Torshammer» danner båndets nedre avslutning. For kommandører: En noe mindre «G. G.» i blått om halsen. For riddere: En enda mindre «G. G.» i smalt, blått bånd på venstre side av brystet. Med dekorasjonene følger også et diplom. 4. Ordenens forretninger administreres av et ordensråd der består av følgende 4 embedsmenn: 1. En stormester, der som ordenens øverste herre og myndighet sammenkaller og leder ordensmåtet og ordenskapitlet og presiderer ved ordensutnevnelser. 2. En kansler, der har å utføre stormesterens gjennem ordenskapitlet angitte beslutninger vedkommende ordenen; oppbevarer ordensinsignierne og statuttene, samt påser disse overholdt.

10 3. En skattmester, der forvalter ordenskassen, besørger anskaffelse av dekorasjoner, oppebærer ordenens inntekter og forestår dens uttellinger. Han avlegger regnskap når stormesteren befaler. 4. En Ceremonimester, der fungerer som sekretær, fører protokollen ved ordenskapitlets forhandlinger, og registre over ordenens medlemmer, oppbevarer arkivet og ordner etter stormesterens nærmere bestemmelse det ceremonielle ved ordensfester og øvrige møter Ordensrådets embedsmenn, som fungerer 4 år ad gangen, velges som regel blant foreningens dekorerte medlemmer, 1 hvert år og efter innstilling på 2 kandidater avgitt av de embedsmenn som ikke er på valg. Embedsmennene kan, om de ikke motsetter seg det, gjenvelges. Rådet fordeler selv embedene innbyrdes. I tilfelle ledighet foretas valg for den gjenstående del av funksjonstiden. Ved midlertidig ledighet supplerer Rådet seg selv. Ordensrådets embedsmenn innehar i sin funksjonstid følgende grader: Stormesteren - storkors. De 3 øvrige - kommandør (hvis de ikke tidligere er innehavere av storkors). 6. Ordensutnevnelser avgjøres i ordenskapitlet som består av ordensrådets embedsmenn, samtlige storkors og kommandører, de 2 eldste riddere og foreningens formann og sekretær. Minst 7 medlemmer må være tilstede for at ordenskapitlets beslutninger skal ha gyldighet. Kan dette ikke fylles med de ovenfor nevnte, tilkalles så mange riddere at tallet fylles. Riddere tilkalles efter sin utnevnelsesdatum, for samtidig utnevnte efter loddtrekning.

11 11 7. Forslag til utnevnelse kan innsendes til ordensrådet fra alle innehavere av ordenen og fra medlemmer av foreningens styre. Efter innstilling fra ordensrådet foregår utnevnelsen i ordenskapitlet med 2/3 stemmeflerhet. Ved forslag på kandidater, der sitter i Rådet eller kapitlet, fratrer disse ved behandlingen. Forhandlingene er hemmelige. 8. Ordensutdelingen, der foregår efter et av ordensrådet fastsatt ritual, finner sted når ordenskapitlet bestemmer, som regel på foreningens årsfest. Den arrangeres av ordensrådet i forbindelse med foreningens styre og festkomité. 9. For ordensdekorasjonene erlegges et gebyr, hvis størrelse bestemmes av ordenskapitlet. 10. Ordenens insignier bæres ved festlige anledninger innen foreningen og med stormesterens samtykke unntagelsesvis utenfor. 11. Ved forfremmelse til en høyere grad blir tidligere grads insignier å tilbakelevere ordensrådet. Ved dødsfall skal ordensinsignierne (uten diplom) likeledes tilbakeleveres. Dessuten skal ordensinsignierne med diplom tilbakeleveres, såfremt vedkommende iflg. enstemmig beslutning i ordenskapitlet har gjort seg uverdig til å bære ordenen. 12. Forandringer i nærværende statutter blir å behandle efter de bestemmelser som finnes i foreningens lover om forandring av disse.

12 12

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Sist endret 13. april 2015

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Sist endret 13. april 2015 1. Formål og virksomhet Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtektene er i overensstemmelse med "Lovhefte for Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité" utgave 1999. 1. FORMÅL a. Klubbens formål er ved samarbeid

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo.

Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges Markedsanalyseforening (The Norwegian Society for Market Research). Foreningens hjemsted er Oslo. Vedtekter for Norges Markedsanalyseforening Norsk Markedsanalyse Forening - stiftet 16. oktober 1970 Ajourført med endringer vedtatt på årsmøtet 14. mars 2012 Paragraf 1 - NAVN Foreningens navn er Norges

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004

Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Revidert 2004 Lover og instrukser for Greåker musikkorps side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Kapitel 1 - Navn og formål...2 1-1 NAVN...2 1-2FORMÅL...2 Kapitel 2 - Medlemskap...2 2-1 OPPTAK/UTMELDING...2

Detaljer

LOV for Clausenengen Fotballklubb

LOV for Clausenengen Fotballklubb LOV for Clausenengen Fotballklubb Lov for Clausenengen Fotballklubb 1, stiftet 1. juni 1921 med senere endringer, senest av 29. januar 2012, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 27. mars 2012 I.

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

LOV FOR OSLO TENNISKLUBB Stiftet 31. oktober 1900

LOV FOR OSLO TENNISKLUBB Stiftet 31. oktober 1900 LOV FOR OSLO TENNISKLUBB Stiftet 31. oktober 1900 Vedtatt 31.10.1900, med senere endringer, senest 25. april 2013 Godkjent av Oslo Idrettskrets 25. juni 2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG JANITSJARKORPS

LOVER FOR TØNSBERG JANITSJARKORPS ALT FOR TONEKUNSTEN Stiftet: 5. november 1928 Tilsluttet: Norges Musikkorps Forbund Adresse: Postboks 1261, Trudvang 3105 Tønsberg Bankgiro: 2420.22.01721 Internett: http://region.hive.no/korps/tjk LOVER

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt

Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt Voteringsforslag nye vedtekter for Oslo Tannlegeforening Korrigert etter innspill fra medlemmer endringer i rødt 1 Navn og historikk Oslo Tannlegeforening (OTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer