2012 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2012 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2012 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK. www.larvik.havn.no"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 2012 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK

2 02 Innhold DETTE ER LARVIK HAVN 04 NØKKELTALL 06 UTVIKLING AV LARVIK HAVN 08 HOVEDVIRKSOMHETER 10 ÅRET SUMMARY IN ENGLISH 13 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE PR KONTANTSTRØMOPPSTILLING 18 NOTER 19 REVISJONSBERETNING 23 Administrasjon: Jan Fredrik Jonas (havnedirektør), Knut Jørgen Solheim Heum (økonomisjef), Fred Arne Sørum (teknisk sjef), Beate Palmgren Johannesen (markedssjef), Olaf Klunderud (båthavnsjef) og Anne Gokstad (økonomisekretær) Maritim avdeling: Erling Kristensen (havnekaptein), Kjell Holand og Bjørn Syrrist (formenn) Kranførere: Borgar Hobæk, Håkon Barland, Kai Petter Strand, Morten Bjørn, Rune Aalvik, Torgeir Dolven Hansen og Torkel Svendsen Østgård : Utarbeidet av Knut Jørgen Solheim Heum, mai Software: Adobe InDesign CS4. Print: Konica Minolta Bizhub C451. Foto: Side 1, 5, 8 (hovedbilde) og 9: Beate P. Johannesen. Side 2, 3 (småbilder), 4, 7, 8 (lite bilde), 12 (ikke gjestehavn), 15, 16 og 24: Knut Jørgen S. Heum. Side 3 (stort bilde), 12 (gjestehavn) og 18: Gunnar Berven. Illustrasjoner: Side 8 og 9: Fred Arne Sørum. Grafiske diagrammer: Knut Jørgen Solheim Heum.

3 03 STOR, EFFEKTIV OG MODERNE Larvik Havn er et viktig og naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport med sin sentrale beliggenhet på Østlandet, korte innseiling og moderne fasiliteter. Opp mot TEUs lastes og losses årlig over Larvik Havn. Dette har gjort oss til Norges nest største containerhavn. Når de siste utbyggingene står klare, har vi kapasitet til å håndtere TEUs på et 100 dekars terminalområde. Nesten 300 millioner kroner er investert i Larvik Havn de siste syv årene. Gjennomførte investeringer og videre planer om havneutvikling er nærmere presentert på side 8 og 9. Larvik Havn var landets nest største containerhavn også i 2012, mens ferjepassasjertrafikken økte med 7 prosent. Les mer om siste års container- og ferjeutvikling på side 10 og 11. I 2008 etablerte Color Line seg med nytt ferjeterminalanlegg på Revet, samtidig som nye SuperSpeed ble satt inn på ruten Larvik-Hirtshals. Terminalen er blant Europas mest moderne og effektive og har et samlet terminalområde på nærmere 60 dekar var året hvor omsetningen til Larvik Havn KF for første gang passerte 50 millioner kroner, mens årsresultatet ble fordoblet. Økonomiske resultater m.v. fremkommer av årsregnskapet fra side 14. The Annual Report 2012 is written and produced in Norwegian language. For summary in English, see page 13.

4 04 DETTE ER Larvik Havn KORT OM FORETAKET Larvik Havn KF (LHKF) ble kommunalt foretak 17. september 2003, men historien viser at det har vært havneaktiviteter i Larvik helt tilbake til 16/1700-tallet. Foretaket er heleid av Larvik kommune og har 16 ansatte. Havnestyret har 7 medlemmer. LHKFs aktiviteter omfatter i hovedsak: * Holde farleden i orden og stille til rådighet egnede kaiplasser for skip som anløper Larvik Havn. * Stille til rådighet landarealer til lasting og lossing, samt mellomlagring av varer. * Utførelse av kranløft, vannfylling og andre serviceoppgaver til skip som anløper Larvik Havn. * Utleie av lager, areal, terminaler og tomter. * Drift av båt-/gjestehavner og fiskerihavner. Virksomheten i terminalområdene utføres av private selskaper. Ship-to-shore kraner eies og bemannes av LHKF. Den operative virksomheten skjer i hovedsak på Revet hvor havna er en viktig eiendomsbesitter og tilrettelegger for logistikkaktører. Krankjøring er prioritert aktivitet. LHKF omsatte for 50,5 millioner kroner i 2012 (+2,7 millioner fra 2011). FORRETNINGSIDÉ Larvik Havn KF (LHKF) er Larvik kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Larvik kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven. LHKF skal drives etter forretningsmessige og bærekraftige prinsipper. LHKF skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Larvik kommunes havnedistrikt og forvalte havnas aktiva på en måte som fremmer de vedtatte målsettinger. LHKF kan engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet der det er fordelaktig og hensiktsmessig for egen havnevirksomhet. LHKF skal utvikles til en attraktiv havn med høy servicegrad, og skal videreutvikle sin styrke som lett tilgjengelig havn som betjener kundene kostnads-effektivt. HAVNETILBUD Trafikkhavneanleggene er lokalisert på Kanalkaiene og Revet. Svartebukt Havn i Brunlanes er et eget havneanlegg for steineksport. Dampskipskaia i Stavern er sporadisk i bruk som ferjekai. Ferjekaia i Helgeroa er i bruk hele året for å betjene lokaltrafikk, samt chartertrafikk i sommerhalvåret. Alle trafikkkaiene innenfor Larvik havnedistrikt er offentlige. LHKF eier en rekke småbåthavner lokalisert i Larvik, Stavern, Tjølling og Brunlanes. Flere av havnene har gjesteplasser med alle tjenester og gjestehavna i sommerbyen Stavern er spesielt populær. Daglig drift og administrasjon av cirka faste båtplasser er overlatt til båtforeninger. I Larvik havnedistrikt er det 3 fiskerihavner med ca. 15 registrerte yrkesfiskere. VIRKSOMHETER Larvik Havn er i vekst og har et årlig godsomslag i størrelsesorden to millioner tonn. Største virksomhetsområder utgjør Container, Ferje og Steineksport med cirka 80 prosent av samlet omsetning. Container Kranbasert containertafikk (lo/lo) ble startet opp i Larvik Havn i I perioden 2000 til 2010 ble containertrafikken over havna tredoblet; fra 20 til TEUs (20 fots containerenheter) per år. I løpet av de siste årene har Larvik Havn stadig tatt en større andel av containertrafikken i Oslofjorden og har i flere år vært landets nest største containerhavn (etter Oslo). Ferje Ferjevirksomheten er ett av forretningsområdene som i en årerekke har dannet basis for økonomien til Larvik Havn KF. Ferjetrafikken startet opp i Indre Havn allerede i 1937 som den første ferjeforbindelse mellom Norge og Danmark. Dette har siden utviklet seg til å bli en av landets viktigste ferjeruter på utlandet. Color Line har fra 2008 operert linjen Larvik-Hirtshals fra det moderne ferjeterminalanlegget på Revet. Stein Blokkstein, i hovedsak Larvikitt, har i mange år vært blant de dominerende godstypene som skipes over havna. Årlig steineksport, altså samlet omfang av granitt, storstein/skrotstein og gruslaster kan utgjøre over 1 milllion tonn i året og

5 05 dermed til tider halve godsvolumet over Larvik Havn. Øvrig virksomhet Øvrig trafikk over Larvik Havn består i hovedsak av stykkgods generert fra Nor Lines rutetrafikk på Norskekysten, Skandinavia og Baltikum, samt diverse korn, tre, jern- og ståltrafikk. Utskipning av off-shore konstruksjoner og liknende prosjektlaster for olje- og gassindustrien i regionen er dessuten en økende aktivitet i Larvik Havn. INVESTERINGER Larvik Havn KF har investert for nesten 300 millioner kroner de siste syv årene. Omtrent halvparten av disse investeringene har sammenheng med ferjeflyttingen; tomt/grunnerverv og vei/infrastruktur til nytt ferjeterminalområde (90 millioner) og reetablering av ny stykkgodsstykkgodsterminal (45 millioner). Color Line investerte ellers selv i kai, terminalbygg og andre elementer på festetomten. I økonomiplanperioden er det budsjettert med investeringer for 70 millioner kroner. Største enkeltiltak er anskaffelse av ny, moderne containerkran som alene representerer en investering i størrelsesorden 40 millioner kroner. Andre tiltak i økonomiplanen er i hovedsak investeringer i kaier og infrastruktur på Revet, samt ulike rehabiliteringstiltak blant annet i småbåthavnene. Lånegjeld i økonomiplanperioden er balansert mot et maksimalt nivå på 250 millioner kroner. Økende omsetning, kombinert med stabil langsiktig gjeld, skal bidra til å styrke foretakets finansielle posisjon. Drammen 0,0 % Drammen 6,1 % Containerhavner Oslofjorden Markedsandeler 2006 (TEUs) Larvik 11,6 % Grenland 13,4 % Oslo 49,2 % Totalt, Oslofjorden: TEUs. Containerhavner Oslofjorden Markedsandeler 2012 (TEUs) Grenland 7,1 % Larvik 14,6 % Borg 12,4 % Borg 9,6 % Moss 13,6 % Moss 14,5 % VISJON: Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslofjorden, og dergjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv Oslo 48,0 % Totalt, Oslofjorden: TEUs. Kilde: Statistisk Sentralbyrå

6 06 Fra skip og gods 2012 (13,6 mill.) 19 % Fra tjenester & utleie 2012 (36,9 mill.) 3 % 0 % 2 % 10 % 29 % 61 % 20 % 56 % Anløpsavgift Kaivederlag Varevederlag Vannlevering Båthavner Krantjenester ISPS-gebyr Utleie eiendom/areal Diverse TRAFIKKUTVIKLING Lastemengder (tonn) Ferjepassasjerer Fraktenheter med ferje Containerenheter (TEUs) RESULTATER (MILL. KR.) Omsetning EBITDA Driftsresultat (EBIT) Ordinært resultat Årsresultat LIKVIDITET (MILL. KR.) Likvide midler per Kontantstrøm fra driften ANSATTE Lønnskostnader Antall årsverk LØNNSOMHET & SOLIDITET EBITDA-margin 1 51,6 % 47,2 % 48,7 % 40,1 % 33,5 % Resultatgrad 2 32,6 % 27,6 % 31,2 % 25,5 % 14,3 % Totalrentabilitet 3 4,3 % 3,5 % 3,7 % 3,0 % 2,1 % Egenkapitalprosent/soliditet 4 32,2 % 31,2 % 30,8 % 31,7 % 34,9 % 1: EBITDA/driftsinntekter*100% EBITDA i forhold til omsetning. 2: (Driftsresultat+finansinntekter)/driftsinntekter*100% Andel omsetning til å forrente samlet bundet kapital. 3: (Ord. resultat+finanskostn.)/gj.sn. totalkapital*100% Samlet avkastning på eiendeler. 4: Egenkapital/totalkapital*100% Andel eiendeler finansiert med egenkapital. Omsetning og resultat (kr.) Omsetning EBITDA Driftsresultat Ordinært resultat Årsresultat Finansielle forhold (kr.) Årlige investeringer Kontantbeholdning Lånegjeld 31.12

7 Omsetning pr. virksomhet % 13 % 40 % % 30 % Container Ferje Steineksport Båthavner Øvrig virksomhet Nøkkeltall Godsomsetning (tonn) I alt Andel utenriks Andel innenriks Gods pr. lastetype (tonn) Flytende bulk Tørr bulk Containergods Ferjegods Øvrig stykkgods Antall skipsanløp Gods pr. lastetype % 0 % % 36 % I alt Andel utenriks (ferjer) Andel utenriks (øvrig) Andel innenriks 32 % Flytende bulk Tørr bulk Container Ferje Annet stykkgods

8 Investeringer Investeringer % 1 % 3 % 7 % 2 % 1 % 1 % 44 % 46 % Kaier Bygg Eiendom og areal Kraner Diverse utstyr Båthavner 3 % 89 % Revet Kanalkaia Stavern Øvrige båthavner Felles Akkumulerte investeringer millioner Larvik Havn KF har investert for over 290 millioner kroner siste syv år. Grovt sett utgjør halvparten av investeringene tiltak for kaier og moloer og resterende halvpart investeringer i eiendom, areal og terminalområder. Nesten 90 prosent av investeringstiltakene er gjennomført på Revet, hvor de største havneaktivitetene foregår. Areal- og terminalutvikling (venstre): Mange av Larvik Havn KFs investeringer handler om videre utvikling av havneområdene på Revet. Eksempler på dette er utvidelse av containerterminal, flytting av gate og etablering av ny infrastruktur. Containerkran (høyre): Gantrykrana har blitt betydelig oppgradert de siste årene og vil bli beholdt (med redusert produksjon) også når ny containerkran er ventet på plass i Larvik Havn. Revstien (venstre): Ytterst på Revet har Larvik Havn KF anlagt et flott grøntområde på 14 dekar, hvor man kan nyte utsikten mot Larviksfjorden og samtidig få et unikt og spennende innblikk i den daglige driften av Larvik Havn. Revstien er betonglagt og belyst og følger Lågenelva 800 meter ut til et friområde med sitteplasser.

9 09 Utvikling av Larvik Havn HELHETSPLAN LARVIK HAVN 2020 R dekar samlet planområde R 6 delområder Larvik Havn KF har startet opp et planleggingsarbeid med tittelen Larvik Havn Planen skal kartlegge nå-situasjon, avklare muligheter og begrensninger og munne ut i en konkret masterplan. Begeistre - Pirre nyskjerrighet - Skape identitet Den nye helhetsplanen skal være visjonær og langsiktig og anbefale arealbruk som muliggjør at havna kan videreutvikles som en naturlig del av bybildet. Grunnprinsippet er Menneskene, Havnen og Byen. Visjon og mål skal utvikles gjennom arbeidsprosesser for å sikre en felles forståelse av Larvik Havns og Larvik Østs utviklingsretning. Planarbeidet skal involvere alle interessenter og gjenboere på Revet og alle beboere med grensesnsitt mot havna representert gjennom vellag. Resultatet av arbeidet skal fremmes som innspill til rullering av arealdel for Larvik kommunes kommuneplan.

10 10 Container Ferje Stein Containertrafikken over Larvik Havn har blitt tredoblet siden årtusenskiftet og Larvik har, med en markedsandel på mellom 9 og 10 prosent, vært landets nest største containerhavn de siste fem årene (i 2010 sammen med Ålesund). Antall TEUs (20 fots containerenheter) utgjorde i 2012, en nedgang på 11 prosent fra året før. Antall importcontainere økte imidlertid isolert med 12 prosent. I alt tonn gods ble fraktet i containere (- 8 prosent). Retningsbalansen for containertrafikken målt i TEU var 35 prosent innførsel og 65 prosent utførsel (2011: 29 % / 71 %). De fire rederiene Unifeeder, MSC, Tschudi Lines og Team Lines opererer i dag tilsammen 5-6 faste, ukentlige containerlinjer mellom Larvik Havn og viktige containerhavner i Europa. Forlengelsen av Revkaia i 2010 har økt den samlede kaikapasiteten på Revet til nærmere 300 meter kailinje. Dette gjør det mulig å betjene to containerskip samtidig med kraner. Videre planer for containerhavna innbefatter utvidelse og oppgradering av selve terminalområdet. Dette vil utgjøre investeringer i størrelsesorden 35 millioner kroner og blir etappevis realisert i tråd med trafikkutvikling og terminalbehovet til operatøren Larvik Containerterminal AS. Selskapet Larvik-Frederikshavnfergen ble grunnlagt på 30-tallet mens etablering av selve båtforbindelsen fant sted i 1937 med Peter Wessel fra Indre Havn. Selskapet endret navn til Larvik Line i 1986, før man ble kjøpt opp av Color Line-konsernet i I 2006 ble anløpshavna i Danmark flyttet fra Frederikshavn til Hirtshals. Fra 2008 har SuperSpeed 2 trafikert ruten på Hirtshals fra det nye og moderne ferjeterminalanlegget på Revet. Skipet representerer helt nye transportløsninger når det gjelder størrelse, hastighet og komfort og har blitt en stor suksess for Color Line. Godstrafikk med ferje utgjorde i alt tonn i 2012, fordelt på lastebiler, semitraller og trekkvogner. Dette var på samme nivå som året før. Passasjertrafikken over Larvik Havn økte med 7 prosent til passasjerer og biler (+ 10 %). Antall ferjeanløp utgjorde 628 anløp mot 624 anløp i Larvik Havn er Norges største Color Line havn på godstrafikk. Larvik-distriktet har en rekke steinbrudd hvor det utvinnes stein til bruk i interiør, eksteriør, møbler, fasader, monumenter med mer. Granittblokkene eksporteres som råvare videre behandling og bearbeiding av steinen foregår i blant annet Italia, Spania og Kina for salg til kunder over hele verden. Larvikitt, skapt for 300 millioner år siden, er en unik og vakker bergart som er kåret til nasjonalstein i Norge. Blokkstein eksporteres i containere og i bulk. Biproduktet Storstein (også kalt Skrotstein ) fraktes på lektere til Europa for blant annet errosjonssikring av kystlinjer og til bruk i moler og havneutbygginger. Det ble eksportert over 1 million tonn stein over Larvik Havn i Av dette utgjorde skrotstein og grus tonn (2011: tonn). Stema Shipping Norge/Norsk Stein AS opererer eget anlegg for eksport av storstein og grus i tilknytning til Svartebukt havn utenfor Larvik. Fasiliteter containerhavn Kraner 50 og 104 tonns løfteevne 270 meter kai / 11,5 meter dybde 50 dekar terminalareal 4 reachstackers (LCT) Fasiliteter Color Line ferjeterminal Terminalbygg m² 210 meter kai / 10 meter dybde 60 dekar terminalareal Tollkontrollanlegg, kiss & ride m.m Fasiliteter Kanalkaia og Svartebukt Kraner 23 og 50 tonns løfteevne 360 meter kai / 10 meter dybde 29 dekar havneareal Svartebukt: 2 pirer / 6 dekar areal

11 11 Hovedvirksomheter Containere (TEUs) Gods i container (tonn) Tomme Med varer Innførsel Utførsel Ferjepassasjerer Bilenheter med ferjer Biler Fraktenheter Busser Blokkstein (tonn) Storstein og grus (tonn) Kanalkaia Revet (container) Revet Svartebukt

12 12 Året 2012 VELG SJØVEIEN - ÅRETS HAPPENING! Både i Europa og her i Norge har myndighetene en målsetting om at mer gods skal fraktes på sjøen fordi det er mer miljøvennlig enn landeveien. Ulike aktører som jobber med sjøtransport gikk derfor sammen om kampanjen Velg Sjøveien i Idéen gikk ut på å reise kysten rundt for å høre hvordan man kan gjøre det mer attraktivt å frakte varer til sjøs. Kampanjen startet i Narvik 10. mai og ble avluttet på Transport & Logistikk konferansen på Gardermoen i oktober. Nesten 140 deltakere møtte opp på Velg Sjøveien -konferansen i Larvik, som ble arrangert på Farris Bad 25. september. Arrangementet i Larvik ble dermed det nest største på landsbasis målt i antall konferansedeltakere. Det hele startet med omvisning på Revet, hvor man kunne komme om bord i et containerskip, gå opp i havnekranene eller besøke Velg Sjøveien -containeren. Deretter var det formell åpning av konferansen ved havnedirektør Jan Fredrik Jonas og ordfører i Larvik, Rune Høiseth. Programmet besto videre av interessante foredrag fra rederier, skipsmeglere og vareeiere og det hele ble avsluttet med en paneldebatt. Hele 15 Velg Sjøveien - konferanser ble holdt kysten rundt med totalt deltakere. Det ble foretatt dybdeintervjuer med 15 av de store transportkjøperne. Hele 4 millioner tonn gods ble samlet inn som et konkret potensial for overføring til sjø. Hva var konklusjonene etter kampanjen? I dag går det mellom 8 og 9 millioner tonn stykkgods med linjeskip, enten i Norge eller mellom Norge og Europa. På bagrunn av resultatene som er fremkommet under Velg Sjøveien kampanjen, er det realistisk å tro at dette volumet kan dobles. For å oppnå dette målet kreves det at både næringen og myndighetene står sammen og gjør en innsats. LOGISTIKKMESSEN PÅ GARDERMOEN Også i 2012 deltok Larvik Havn KF på den viktige Transport og Logistikk-messen på Gardermoen årets møteplass for alle transport og logistikkinteresserte. Nesten 70 utstillere var representert, mens antall konferansedeltakere var nærmere 800 i løpet av de to messedagene 22. og 23. oktober. Havner og sjøtransport har blitt en stadig viktigere del av programmet på Gardermoen. Velg Sjøveien -kampanjen ble blant annet presentert både under åpningen og i en egen sesjon på konferansen hvor rapport om overførbar ble overlevert myndighetene., sandstrender, svaberg og godt kl av m Gjestehavndrift i 2012 Med 120 km kystlinje, sandstrender, svaberg og godt klima gir Larvik-distriktet perfekte muligheter for småbåtliv og opplevelser om sommeren. Spesielt sommerbyen Stavern er svært populær. Antall gjestedøgn i våre 3 gjestehavner Stavern, Helgeroa og Nevlunghavn økte med 10 prosent i 2012 til i alt overnattinger. Staverns andel utgjorde 67 prosent.

13 13 Summary in English BIG, EFFECTIVE AND MODERN The Port of Larvik is an important and natural hub for both maritime and land transport. It is centrally located in the eastern part of Norway, with easy approach and modern facilities. The Port of Larvik Company (PoL) is owned by Larvik Municipality and employs 16 people. The PoL shall ensure economically sustainable and efficient port operation, supervise port area traffic and manage the port s assets in a manner that promotes the attainment of established aims. The port facilities can be found in Kanalkaia and Revet. Private companies carry out all terminal activites, with the exception of crane operations, which is carried out by PoL. The main activity of the company takes place at Revet where PoL is an important proprietor and organizer for various logistic companies. The Port of Larvik is in an expansive phase and has an annual cargo turnover of two million tons. Traffic through the port can be divided into four main segments; Container, Ferry, Stone export and Other general cargo. NOK 290 million is invested in port development the last seven years. The PoL had revenues of NOK 50.5 million in 2012 (2011: MNOK 47.8). EBITDA was NOK 26.1 million (MNOK 22.5) and EBIT NOK 15.4 million (MNOK 12.4). Profit after net financial costs and Profit for the year was NOK 5,3 million (MNOK 2.3). MAIN OPERATIONS Close to TEUs are shipped through the port each year, making it Norways second largest container port. Four shipping companies operate 5 to 6 weekly container lines to important ports in Europe. The figures of 2012 show a volume of TEUs (down 11 percent from 2011). Flow of TEU was 35 percent imports and 65 percent exports. Color Line operate the ferry line between Larvik and Hirtshals from a modern and effective terminal. Cargo traffic represented a total of tons in 2012 (unchanged from 2011), spread over cargo units. Passenger traffic via the Port of Larvik was passengers, an increase of 7 percent. Within the Larvik area, one can find several quarries where Larvikitt is extracted for use for facade cladding, monuments, furniture and more. The rock is exported as raw material for processing in South of Europe and the Far East. The by-product Armour Rock is exported in barges for use in erosion control and construction of breakwaters. Total stone exports passed 1 million tons in Recent years investments in port infrastructure have made Larvik an attractive gateway for passenger and cargo traffic. Natural advantages as a strategic location, and long-term stone deposits of Larvikitt in this area, contribute to the PoL s competitiveness. Earnings are however strongly influenced by development in export industry and private consumption. Cargo turnover (tons) Total Foreign Domestic Cargo by type (tons) Liquid bulk Dry bulk Containers Ferry ro/ro Other general cargo Port calls Total Foreign (ferries) Foreign (others) Domestic Revenues and profits (NOK) Operating revenus EBITDA EBIT Ordinary profit Profit for the year Containers (TEUs) Vehicles and cargo units by ferry Financial situation (NOK) Empty With goods Cars Lorries Coaches Investments (per year) Bank deposit and cash at Loan debt at 31.12

14 14 Styrets beretning OPPDRAGET Larvik Havn KF er Larvik kommunes havneog farvannsfaglige organ, og skal ivareta de offentligrettslige oppgaver som kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven. Havneforetaket skal også drive privatrettslig havnevirksomhet, herunder forvalte, drifte og utvikle havneanleggene under hensyn til behovet for en effektiv og forsvarlig sjøtransport som ledd i kommunens, regionens og landets samlede samferdsel og næringsliv. VIRKSOMHETEN Antall skipsanløp til Larvik Havn falt fra anløp i 2011 til anløp i Samlet godsomsetning økte med 17 prosent, og endte på 2,1 millioner tonn. Veksten skyldes stor oppgang i eksport av skrotstein, i første rekke over Svartebuktterminalen. Containertrafikken falt med 11 prosent til TEUs. Importcontainere økte imidlertid med 12 prosent. Last i containere var totalt tonn, en nedgang på 8 prosent fra året før. Last på ferge var uendret. INVESTERINGER OG PROSJEKTER Investeringene i perioden er i hovedsak knyttet til infrastruktur på Revet, herunder tilrettelegging for flytting av gate og utvidelse av containerterminal på Revet. Videre er det blant annet foretatt oppgarderinger av lagerbygget i Stavern og anskaffet et nytt containeråk. Avvik mot budsjett skyldes at enkelte tiltak fra utviklingsrapporten Detaljplan Revet er forskyvet for utførelse i PERSONAL OG MILJØ Totalt ansatte ved årets slutt er 16, hvorav 2 kvinner. Av styrets 7 medlemmer var 3 kvinner. Det er ikke iverksatt eller planlagt tiltak for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet ved Larvik Havn KF er godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært på 2,4 prosent. Det har ikke vært skader eller ulykker av betydning. Larvik Havn KFs virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljø. Det har heller ikke vært utslipp av betydning verken fra anleggsvirksomhet eller fra skip. FREMTIDEN De seneste årenes satsing i havneinfrastruktur har gjort Larvik til et attraktivt trafikknutepunkt for passasjerer og gods. Naturgitte fortrinn som strategisk beliggenhet og langsiktige forekomster av larvikitt bidrar til havnens konkurranseevne. Inntjeningen er imidlertid sterkt påvirket av utviklingen i eksportindustrien i regionen og privat konsum. Sjøtransportens konkurranseevne i forhold til lastebiltransport er en vesentlig faktor for videre vekst. Havnens bidrag i den sammenheng vil være å legge til rette for mer effektiv omlasting og reduserte kostnader. Som infrastruktureier og pådriver overfor offentlige myndigheter har havnen et ansvar mht å sørge for optimale forhold for intermodal, miljøvennlig sjøtransport. Larvik Havn vil bidra til dette ved å rendyrke satsingsområdene, og arbeide for bedre vei og jernbanetilknytning til havnen. RESULTATER Foretaket hadde i 2012 en omsetning på 50,5 millioner (47,8 mill. i 2011). Etter driftskostnader på 35,1 millioner (35,4 mill.) er driftsresultatet 15,4 millioner (12,4 mill.). Ordinært resultat etter netto finanskostnader er 5,3 millioner (2,3 mill.). Årsresultatet ble 5,3 millioner (2,3 mill.). Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Larvik Havn KF en god finansiell posisjon. ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Årsresultatet på foreslås overført til annen (opptjent) egenkapital.

15 15 LARVIK HAVNESTYRE Per Hermann Aune Bente Rolfsen Tove Lisbeth Vasvik Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle Ingvild Nybø Holth Rune Aalvik Styreleder (Arbeiderpartiet) Nestleder (Arbeiderpartiet) (Arbeiderpartiet) (Fremskrittspartiet) (Høyre) (NHO Vestfold) (ansattes representant)

16 16 Resultatregnskap Note 2012 Opprinnelig Budsjett Regulert Budsjett 2011 Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekost Lønnskostnader Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære poster Årsresultat Anvendelse av overskudd: Avsatt til annen egenkapital Sum disponeringer

17 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 0 0 Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18 18 Kontantstrømoppstilling Ordinært resultat Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager 0 0 Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og utbetalt premie Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/investering varige driftsmidler Innbetalinger på kortsiktige og langsiktige fordringer Utbetalinger ved andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning Kontantbeholdning

19 Noter 19 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Larvik Havn KF (LHKF) er et kommunalt foretak eid av Larvik kommune. Foretakets aktiviteter omfatter i hovedsak salg av varer, tjenester og serviceoppdrag til skip som anløper Larvik Havn, utleie av lager, areal og tomter, samt drift av båt-/gjestehavner og fiskerihavner. LHKF er ikke skattepliktig for inntekt og formue i egen virksomhet. Om årsregnskapet Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Prinsipper for inntektsføring Inntekter ved salg av varer og tjenester regnskapsføres til virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift, rabatter og avslag. Salg av tjenester innregnes når tjenesten er utført. Salg av varer innregnes når levering av varen har funnet sted. Alt salg skjer i norske kroner (NOK). Kundefordringer føres opp i balansen uten avsetning til forventet tap. Eventuelle faktiske tap kostnadsføres direkte. Varige driftsmidler Varige driftsmidler består i hovedsak av kaianlegg, havnekraner, tomter og bygninger og utstyr/inventar. Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmiddelets bokførte verdi og avskrives sammen med dette. Reparasjons- og vedlikeholdskostnader blir løpende resultatført i den perioden kostnaden påløper. Anlegg under utførelse klassifiseres som anleggsmidler og oppføres til kost inntil utbygging er ferdigstilt. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Foretaket har kollektiv (sikret) pensjonsordning. Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Pensjonsberegninge er utført av ekstern aktuar og bygger på aktuarmessige forutsetninger. Tilpasninger av regnskap og noteoppstillinger Budsjett-tall i oppstillinger, samt tilleggsspesifikasjon med investeringsoversikt, er tilpasninger av regnskap og notepresentasjon i.h.t. eget regelverk for kommunale foretak som fører regnskap etter regnskapsloven. NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER Bygg, kaier & tomter Kraner & maskiner Båter Biler Utstyr/ inventar Sum Bokført verdi pr herav historisk anskaffelseskost herav akk. av- og nedskrivnin Tilgang i året Avgang i året Årets avskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningstid 20 til 50 år 10 til 20 år 5 til 10 år 5 år 3 til 10 år Avskrivningsmetode Linær avskrivning Linær avskrivning Linær avskrivning Linær avskrivning Linær avskrivning Andel bokførte verdier for anlegg under utførelse: Anlegg under oppførelse, bygg og kaianlegg pr NOTE 3 FORDRINGER Fordringer med forfall senere enn ett år: Utlån til båtforeninger Depositum pensjonsavtale Andre langsiktige fordringer Sum langsiktige fordringer

20 Andre fordringer: Kundefordringer Forskuddsbetalte kostnader Sum kortsiktige fordringer NOTE 4 BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE Bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) Øvrige bankinnskudd Kontantkasse Sum bankinnskudd, kontanter og lignende NOTE 5 EGENKAPITAL Egenkapital pr Oppgjør innskuddsforpliktelse, båthavner Årets resultat Egenkapital pr Oppgjør for tidligere innskuddsforpliktelser for båtplasser med kr er bokført mot egenkapital i NOTE 6 PENSJONSFORPLIKTELSER Larvik Havn KF er med i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Foretakets forpliktelser omfatter ved årsslutt 16 aktive og 8 pensjonister. Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,00 % 4,10 % Forventet lønnsvekst 3,50 % 3,50 % Forventet pensjonsregulering 2,48 % 2,48 % Forventet vekst i folketrygdens grunnbeløp (G-regulering) 3,25 % 3,25 % Årets pensjonskostnad fremkommer som følger: Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Arbeidsgiveravgift Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Resultatført planendring 0 0 Årets pensjonskostnad (se note 11) Faktisk pensjonsforpliktelse og balanseført pensjonsforpliktelse: Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) ekskl. aga Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) aga Balanseført netto forpliktelse etter aga pr

Velkommen. porten til Europa

Velkommen. porten til Europa www.larvik.havn.no Velkommen til Larvik Havn porten til Europa 2 ÅBO LARVIK NORSKEKYSTEN HIRTSHALS GRENÅ LYSEKIL GÖTEBORG HALMSTAD RIGA HUNDESTED ESBJERG CUXHAVEN IMMINGHAM EEMSHAVEN HAMBURG BREMERHAVEN

Detaljer

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no porten til europa s s LARVIK Med sentral beliggenhet nær E 1 og åpent farvann, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtrafikk.

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2014 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK. www.larvik.havn.no

2014 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2014 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK. www.larvik.havn.no 214 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 214 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK www.larvik.havn.no Innhold Grenland 7,8 % Larvik 14,2 % Drammen 7,4 % Borg 11, % Moss 13,2 % Dette er Larvik Havn Nøkkeltall Virksomheter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

2013 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2013 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK. www.larvik.havn.no

2013 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2013 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK. www.larvik.havn.no 2013 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 2013 ANNUAL REPORT THE PORT OF LARVIK www.larvik.havn.no 02 Innhold DETTE ER LARVIK HAVN 04 NØKKELTALL 06 ÅRET 2013 08 HOVEDVIRKSOMHETER 10 GJESTEHAVNER 12 SUMMARY IN ENGLISH

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF

2008 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2008 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 02 Innhold NØKKELTALL 03 0 DETTE ER LARVIK HAVN 04 0 HOVEDVIRKSOMHETER 06 0 ÅRET 2008 08 0 STYRETS BERETNING 10 0 RESULTATREGNSKAP 12 0 BALANSE PR. 31.12 13 0 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

2010 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF

2010 ÅRSRAPPORT. Larvik Havn KF 2010 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 02 Innhold DETTE ER LARVIK HAVN 04 0 NØKKELTALL 06 0 PROSJEKTER PÅ REVET 08 0 HOVEDVIRKSOMHETER 10 0 ÅRET 2010 12 0 STYRETS BERETNING 14 0 RESULTATREGNSKAP 16 0 BALANSE PR.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

2007 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF

2007 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 2007 ÅRSRAPPORT Larvik Havn KF 02 INNHOLD Havnestyret Havnedirektør Jan Fredrik Jonas NØKKELTALL DETTE ER LARVIK HAVN HOVEDVIRKSOMHETER ÅRET 2007 TRAFIKK OVER LARVIK HAVN STYRETS BERETNING RESULTATREGNSKAP

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer